«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»"

Transcript

1 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο GPS ζεκείνπ θαη ελ ζπλερεία ζα γίλεη ε πξνζζήθε ραξαθηεξηζηηθώλ θαη εηθόλαο. 1. Σπλδέζηε ην GNSS δέθηε θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε (fix) ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ 2. Έλαξμε GPS κέηξεζεο ζεκείνπ 3. Πξνζζήθε ραξαθηεξηζηηθνύ (πρ.δεληξν, πεγάδη, θνιώλα θιπ) 4. Πξνζζήθε ςεθηαθήο εηθόλα (ηηο νπνίεο απνζεθεύζακε πξνεγνπκέλσο) 5. Απνζήθεπζε GPS ζεκείνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σεκείσζε Η αθνινπζία ησλ παξαπάλσ βεκάησλ πξννξίδεηαη σο νδεγόο αλαθνξάο. Δηδηθόηεξα, κεηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζεκείν GPS (βήκα 2) θαη ηελ εηζαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαη ησλ εηθόλσλ (Σεκεία 3 θαη 4) είλαη ηξεηο αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ε ξνή εξγαζίαο κπνξεί λα αιιάμεη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαηά πεξίπησζε απαηηήζεηο. Αλαιπηηθόηεξα : Βήμα 1: Σπλδέζηε ην GNSS δέθηε θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε (fix) ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ Από ην main menu ηνπ GeoGis, επηιέμηε Active GPS θαη πεξηκέλεηε όζν απαηηείηαη γηα λα γίλεη ιήςε (fix) δνξπθόξσλ (θαη ειάρηζην 4 δνξπθόξνπο). Γείηε GPS setting (ξπζκίζεηο) - GPS Manager, γηα ηε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δέθηε GNSS. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GeoGis - 1 -

2 Μόιηο γίλεη ε ζύλδεζε, ην GeoGis εκθαλίδεη ηνλ πίλαθα γεσγξαθηθώλ θαη ραξηνγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ GPS ζεκείσλ ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Datum θαη ηελ ραξηνγξαθηθή πξνβνιή. Παηήζηε OK γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ νζόλε map (ράξηε). Γείηε GPS setting (ξπζκίζεηο) Coordinate system (ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ), ξύζκηζε ζπζηήκαηνο αλαθνξάο Βήμα 2: Ξεθηλήζηε ηε κέηξεζε κε ην GPS Δπηιέμηε ην connect εηθνλίδην. Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ ζεκείνπ (αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά), νξίζηε ηα γξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νξίζηε ην ύςνο ηεο θεξαίαο (αλ ρξεζηκνπνηείηε εμσηεξηθή θεξαία) θαη νξίζηε ην εύξνο ηνπ ρξόλνπ κέηξεζεο (ρξόλνο κέηξεζεο αλά ζεκείν). Παηήζηε OK γηα λα μεθηλήζεη ε κέηξεζε. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS - 2 -

3 Βήμα 3: Πξνζζήθε ραξαθηεξηζηηθνύ, ζην ζεκείν κέηξεζεο Δπηιέμηε Data base (Βάζε δεδνκέλσλ) γηα λα πξνζζέζεηε έλα ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ελώ ην GPS ζεκείν είλαη πξνο κέηξεζε. Δπηιέμηε έλα ραξαθηεξηζηηθό γηα λα δείηε ηα πεξηερόκελά ηνπ. Κάληε θιηθ ζηα θελά πεδία γηα λα εηζαγάγεηε ηηκέο ή λα επηιέμεηε ηα από κηα ιίζηα. Κάληε θιηθ ζην ΟΚ γηα λα επηβεβαηώζεηε ην ραξαθηεξηζηηθό. Δπαλαιάβεηε ηελ είζνδν από ηηο ππόινηπεο ηηκέο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ. Τα πεδία εκεξνκελίαο θαη ώξαο ζπκπιεξώλνληαη απηόκαηα από ην πξόγξακκα θαη κπνξεί λα κείλεη θελό. Παηήζηε OK γηα λα επηζηξέςεηε ζηε ιίζηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε παξνπζία ηεο ζεκαίαο (θαίλεηαη) δείρλεη όηη ην ραξαθηεξηζηηθό έρεη πιεξσζεί. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS - 3 -

4 Σεκείσζε Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν GPS (θαη γηα θάζε γξαθηθό ζηνηρείν) κπνξείηε λα ζπλδέζεηε πνιιέο ηδηόηεηεο. Δπαλαιάβεηε ην Βήκα 3 γηα λα πξνζζέζεηε πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Βήμα 4: Πξνζζήθε ςεθηαθήο εηθόλαο Δπηιέμηε -> Δπηινγή θσηνγξαθηώλ. Δπηιέμηε ηελ εηθόλα από ηελ νζόλε πξνεπηζθόπεζεο θαη παηήζηε OK. Παηήζηε OK γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ νζόλε απνζήθεπζεο. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS - 4 -

5 Τν πξόγξακκα ππελζπκίδεη ηελ παξνπζία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη έλα ραξαθηεξηζηηθό θαη κηα εηθόλα. Σεκείσζε Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν GPS (θαη γηα θάζε γξαθηθή ζηνηρεία) κπνξείηε λα ζπλδέζεηε πνιιέο εηθόλεο. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 4 γηα λα πξνζζέζεηε πεξηζζόηεξεο εηθόλεο Βήμα 5: Απνζήθεπζε GPS ζεκείνπ Τα GPS ζεκεία κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ κε δύν ηξόπνπο. Αυτόματη λειτουργία: Σην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κέηξεζεο (ρξόλνο πνπ έρεη παξέιζεη = ρξόλνο απνζήθεπζεο) ην GPS ζεκείν απνζεθεύεηαη απηόκαηα. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS - 5 -

6 Αλ ηα Βήκαηα 3 θαη 4 απαηηνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν από όηη ε απνκλεκόλεπζε ηνπ GPS ζεκείνπ (ρξόλνο πνπ έρεη παξέιζεη > απνζήθεπζεο ρξόλν), ν ρξόλνο ησλ κεηξήζεσλ εθηείλεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Χειροκίνητη λειτουργία: Αλά πάζα ζηηγκή πηέζηε OK γηα λα απνζεθεύζεηε ην ζεκείν GPS ρσξίο λα πεξηκέλεηε ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κέηξεζεο. Παράδειγμα 2: «Αποθήκεσζη GPS ταρακηηριζηικού ζημείοσ και προζθήκη εικόνας τρηζιμοποιώνηας ηην εζωηερική κάμερα». Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνηύπσζεο κε GPS, κε ηε κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε κηαο εηθόλαο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ εζσηεξηθή ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο. 1. Σπλδέζηε ην GNSS δέθηε θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε (fix) ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ 2. Πξνεηνηκάζηε ην GPS ζεκείν 3. Πάξηε κηα θσηνγξαθία θαη πξνζζέζηε ηελ ζηε βάζε δεδνκέλσλ (κε εζσηεξηθή ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή) 4. Δθηόο από ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν GPS Σεκείσζε Η αθνινπζία ησλ παξαπάλσ βεκάησλ πξννξίδεηαη σο νδεγόο αλαθνξάο. Δηδηθόηεξα, κεηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζεκείν GPS (βήκα 2) θαη ηελ εηζαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαη ησλ εηθόλσλ (Σεκεία 3 θαη 4) είλαη ηξεηο αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ε ξνή εξγαζίαο κπνξεί λα αιιάμεη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαηά πεξίπησζε απαηηήζεηο. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS - 6 -

7 Βήμα 1: Σπλδέζηε ην GNSS δέθηε θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε (fix) ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ Από main menu ηνπ GeoGis, επηιέμηε Active GPS θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε (fix) ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ. Γείηε GPS setting (ξπζκίζεηο) - GPS manager, ξύζκηζε ηνπ δέθηε GNSS. Μόιηο ζπλδεζεί, ηo GeoGis εκθαλίδεη ηνλ πίλαθα γεσγξαθηθώλ θαη ραξηνγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ GPS θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Datum θαη ηελ ραξηνγξαθηθή πξνβνιή. Παηήζηε OK γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ νζόλε map. Γείηε GPS setting (ξπζκίζεηο) Coordinate system (ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ), ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Βήμα 2: Τξνπνπνίεζε ηνπ GPS ζεκείνπ Δπηιέμηε ην ζεκείν. Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ ζεκείνπ (αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά), νξίζηε ηα γξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νξίζηε ην ύςνο ηεο θεξαίαο (αλ ρξεζηκνπνηείηε εμσηεξηθή θεξαία) θαη νξίζηε ην εύξνο ηνπ ρξόλνπ κεηξήζεσλ. Παηήζηε Database. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS - 7 -

8 Βήμα 3: Πάξηε κηα θσηνγξαθία θαη πξνζζέζηε ηελ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ Δπηιέμηε Take Picture γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ελζσκαησκέλε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Τξαβήμηε κηα θσηνγξαθία. Τν GeoGis απνζεθεύεη ην jpg αξρείν θαη ην εκθαλίδεη ζηελ νζόλε πξνεπηζθόπεζεο. Παηήζηε OK θαη ζηε ζπλέρεηα OK μαλά. Τν πξόγξακκα ππνγξακκίδεη ηελ παξνπζία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη κία εηθόλα. Σεκείσζε Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν GPS (θαη γηα θάζε γξαθηθή ζηνηρεία) κπνξείηε λα ζπλδέζεηε πνιιέο εηθόλεο. Δπαλαιάβεηε ην Βήκα 2 γηα λα πξνζζέζεηε πεξηζζόηεξεο εηθόλεο. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS - 8 -

9 Βήμα 4: Απνζήθεπζε GPS ζεκείνπ Παηήζηε OK γηα λα μεθηλήζεηε ηελ απνζήθεπζε. Απηόκαηε ιεηηνπξγία: Σην ηέινο ηνπ θύθινπ κεηξήζεσλ (ρξόλνο πνπ έρεη παξέιζεη = ρξόλνο απνζήθεπζεο) ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν GPS απνζεθεύεηαη απηόκαηα. Χειροκίνητη λειτουργία: Αλά πάζα ζηηγκή πηέζηε OK γηα λα απνζεθεύζεηε ην ζεκείν GPS ρσξίο λα πεξηκέλεηε ην ηέινο ηνπ θύθινπ κέηξεζεο. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS - 9 -

10 Παράδειγμα 3: «Γημιοσργία κλειζηού περιγράμμαηος και σπολογιζμός περιοτής» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα επηδεηθλύεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ ππνινγηζκό κηαο πεξηνρήο κε ηελ δεκηνπξγία ελόο θιεηζηνύ πεξηγξάκκαηνο από GPS ζεκεία θαη γξακκέο. 1. Σπλδέζηε ην GNSS δέθηε θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε (fix) ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ 2. Απνζεθεύζηε ην πξώην GPS ζεκείν ηνπ πεξηγξάκκαηνο 3. Απνζεθεύζηε ηα ππόινηπα GPS ζεκεία ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηινγή join with previous point (έλσζε κε ην πξνεγνύκελν ζεκείν) 4. Γεκηνπξγήζηε κηα πεξηνρή ρξεζηκνπνηώληαο ην λενδεκηνπξγεζέλ boundary όξην Σεκείσζε Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα θιεηζηό πεξίγξακκα απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ζεκεία. Βήμα 1: Σπλδέζηε ην GNSS δέθηε θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε (fix) ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ Από ην main menu ηνπ GeoGis, επηιέμηε Active GPS θαη πεξηκέλεηε έσο όηνπ γίλεη ιεςε (fix) ησλ δνξπθόξσλ (θαη ειάρηζην 4 δνξπθόξνη). Γείηε GPS settings (ξπζκίζεηο) - GPS manager, ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δέθηε GNSS. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

11 Μόιηο ζπλδεζείηε, ην GeoGis δείρλεη ηνλ πίλαθα γεσγξαθηθώλ θαη ραξηνγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ GPS ζεκείσλ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Datum θαη ηελ ραξηνγξαθηθή πξνβνιή. Παηήζηε OK γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ νζόλε ράξηε. Γείηε GPS settings (ξπζκίζεηο) Coordinate system (ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ), ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Βήμα 2: Απνζεθεύζηε ην πξώην GPS ζεκείν ηνπ πεξηγξάκκαηνο Δπηιέμηε ην Log point feature εηθνλίδην. Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ ζεκείνπ (αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά),νξίζηε ηα γξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νξίζηε ην ύςνο θεξαίαο (αλ ρξεζηκνπνηείηε εμσηεξηθή θεξαία) θαη νξίζηε ην εύξνο ηνπ ρξόλνπ κέηξεζεο (ρξόλνο κέηξεζεο αλά ζεκείν). Παηήζηε OK γηα λα μεθηλήζεη ε κέηξεζε. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

12 Απηόκαηε ιεηηνπξγία: Σην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κέηξεζεο (ρξόλνο πνπ έρεη παξέιζεη = ρξόλνο απνζήθεπζεο) ην ραξαθηεξηζηηθό GPS ζεκείν απνζεθεύεηαη απηόκαηα. Φεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: Αλά πάζα ζηηγκή πηέζηε OK γηα λα απνζεθεύζεηε ην GPS ζεκείν ρσξίο λα πεξηκέλεηε ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κέηξεζεο. Βήμα 3: Απνζεθεύζηε ηα ππόινηπα GPS ζεκεία ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηινγή «join with the previous point» (έλσζε κε ην πξνεγνύκελν ζεκείν) Δπηιέμηε ην Log point feature εηθνλίδην γηα λα απνζεθεπηεί ην δεύηεξν GPS ζεκείν ηνπ πεξηγξάκκαηνο. Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ ζεκείνπ (αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά), νξίζηε ηα γξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νξίζηε ην ύςνο ηεο θεξαίαο (αλ ρξεζηκνπνηείηε εμσηεξηθή θεξαία) θαη νξίζηε ην εύξνο ηνπ ρξόλνπ κέηξεζεο (ρξόλνο κέηξεζεο ζεκείνπ). Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

13 Δλεξγνπνηήζηε ηε flag (ζεκαία), join with the previous point (έλσζε κε ην πξνεγνύκελν ζεκείν). Παηήζηε OK γηα λα μεθηλήζεη ε κέηξεζε. Μηα γξακκή ελώλεη ηώξα, ην πξώην θαη ην δεύηεξν GPS ζεκείν. Σπλερίζηε κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ ηξίηνπ GPS ζεκείνπ (επαλαιάβεηε ην Βήκα 3) Βήμα 4: Γεκηνπξγήζηε κηα Πεξηνρή ρξεζηκνπνηώληαο ην λενδεκηνπξγεζέλ όξην boundary Από ην ηξίην ζεκείν, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα πεξηνρή. Δπηιέμηε ην Log point feacture εηθνλίδην Τν GeoGis ξσηά αλ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε έλα λέν GPS ζεκείν (Βήκα 3) ή λα θιείζεη ηελ πεξηνρή. Παηήζηε close area (θιείζηκν πεξηνρήο). Τν GeoGis εκθαλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Παηήζηε OK γηα λα απνζεθεύζεηε ηελ θαηλνύξγηα πεξηνρή. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

14 Η δηαδηθαζία δεκηνπξγεί έλα όξην boundary πνπ ελώλεη ην ζεκείν 3 θαη 1 κε κηα γξακκή. Η πεξηνρή έρεη δεκηνπξγεζεί. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

15 Παράδειγμα 4 : «Υπολογιζμός εκηάζεων με ηη ζύνδεζη ζημείων» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύκε γηα λα ππνινγίζνπκε κηα πεξηνρή, ρξεζηκνπνηώληαο ρεηξνθίλεηε έλσζε ησλ GPS ζεκείσλ 1. Σπλδέζηε ηνλ GNSS δέθηε θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε (fix) ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ 2. Απνζεθεύζηε ηα GPS ζεκεία 3. Έλσζε ησλ GPS ζεκείσλ κε γξακκέο 4. Γεκηνπξγήζηε κηα Πεξηνρή ρξεζηκνπνηώληαο έλα λέν όξην boundaryα. Σεκείσζε Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα θιεηζηό πεξίγξακκα απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ζεκεία. Βήμα 1: Σπλδέζηε ην GNSS δέθηε θαη πεξηκέλεηε γηα ηελ ιήςε ηνπιάρηζηνλ 4 δνξπθόξσλ Από main menu (θύξην κελνύ) ηνπ GeoGis, επηιέμηε Active (Δλεξγή) GPS θαη πεξηκέλεηε γηα ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα θάλεηε ιήςε (FIX) ησλ δνξπθόξσλ (ειάρηζηε ιήςε από 4 δνξπθόξνπο). Γείηε GPS settings (ξπζκίζεηο) - GPS manager,pag. 13 γηα ηε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δέθηε GNSS. Μόιηο ζπλδεζείηε, ην GeoGis δείρλεη ηνλ πίλαθα ησλ γεσξγαθηθώλ θαη ραξηνγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Datum θαη πξνβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ράξηε Παηήζηε OK γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ νζόλε κε ην ράξηε. Γείηε GPS settings (ξπζκίζεηο) Coordinate system (ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ), γηα λα ξπζκίζεηε ην ζύζηεκα αλαθνξάο. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

16 Βήμα 2: Απνζήθεπζε GPS ζεκείσλ Δπηιέμηε ην Log point feacture γηα λα απνζεθεύζεηε ηα ζεκεία GPS πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό κηαο πεξηνρήο (επαλαιάβεηε ην Βήκα 2 όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη). Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ ζεκείνπ (αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά), νξίζηε ηα γξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νξίζηε ην ύςνο θεξαίαο (αλ ρξεζηκνπνηείηε εμσηεξηθή θεξαία) θαη νξίζηε ην κήθνο ηνπ θύθινπ κεηξήζεσλ (ρξόλνο απνζήθεπζεο). Παηήζηε OK γηα λα μεθηλήζεη ε κέηξεζε. Απηόκαηε ιεηηνπξγία: Σην ηέινο ηνπ θύθινπ κεηξήζεσλ (ρξόλνο πνπ έρεη παξέιζεη = ρξόλνο απνζήθεπζεο) ην GPS απνζεθεύεηαη απηόκαηα. Φεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: Αλά πάζα ζηηγκή πηέζηε OK γηα λα απνζεθεύζεηε ην ζεκείν GPS ρσξίο λα πεξηκέλεηε ην ηέινο ηνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κέηξεζεο. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

17 Βήμα 3: Σπλδέζηε (Link) ζεκεία GPS κε γξακκέο Μεηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ζεκείσλ GPS: Παηήζηε ην εηθνλίδην calculation (Υπνινγηζκόο). Δπηιέμηε Link (ζύλδεζε). Τν GeoGis απαηηεί λα επηιέμεηε ηα ζεκεία,κε ηε γξαθίδα ή από ηε ιίζηα θαηαγξαθήο. Παηήζηε Λίζηα. Δπηιέμηε δύν ζεκεία από ηε ιίζηα. Παηήζηε OK. Οξίζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκήο ή λα αθήζεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. Παηήζηε OK γηα λα ζπλδεζνύλ ηα επηιεγκέλα ζεκεία. Δπαλαιάβεηε ην Βήκα 3 γηα ηε ζύλδεζε ησλ ππόινηπσλ ζεκείσλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο θιεηζηνύ νξίνπ. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

18 Βήμα 4: Γεκηνπξγήζηε ραξαθηεξηζηηθά κηαο Πεξηνρήο ρξεζηκνπνηώληαο έλα λέν όξην boundary Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ νξίνπ boundary: Παηήζηε ην εηθνλίδην Calculation (Υπνινγηζκόο) Παηήζηε ηελ επηινγή Define Area (Οξηζκόο Πεξηνρήο) Με ηελ γξαθίδα νξίζηε έλα ζεκείν εληόο ηεο δεκηνπξγεζείζαο πεξηνρήο. Η πεξηνρή έρεη δεκηνπξγεζεί. Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε ην GEOGIS

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ ProMark Field Software Δγσειπίδιο Υπήζηρ Copyright Notice Copyright 2010 Ashtech. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks of their respective

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΗ CAD ΜΔ ΣΟ SOLIDWORKS. www.academy4all.gr

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΗ CAD ΜΔ ΣΟ SOLIDWORKS. www.academy4all.gr ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΗ CAD ΜΔ ΣΟ SOLIDWORKS www.academy4all.gr ΒΑΡΤΣΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ ΒΑΣΙΚΔΣ ΑΡΧΔΣ ΣΧΔΓΙΑΣΗΣ CAD ME TO SOLIDWORKS Ο Νόκνο 2387/20 ην Ν.Γ. 4264/62 θαη ν Ν. 2121/93 θαηνρπξώλνπλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δλόηεηα: Υπνελόηεηα: Ubuntu Linux Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ Λίζηα Γξαζηεξηνηήηωλ Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν Γ1 Γεσαλαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα