ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)"

Transcript

1 ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα, άθνπζα, είδα Πξάγκαηα θαη πξάγκαηα, ληνπ κνπ ζπζζψξεπζαλ κηα κεγάιε πείξα γχξσ.ατηφ ηελ εθηξνθή, ην ηξαγνχδη θαη ηελ πγεία ησλ θαλαξηληψλ. Θα ζαο αλαθνηλψζσ πεξηιεπηηθά κε δχν θνπβέληεο κεξηθέο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ κπνξνχλ λα ζαο θαλνχλ ρξήζηκεο, κα θαη ζα είλαη έλα ζεκαληηθφ αηνχ ζηα ρέξηα ησλ εξαζηηερλψλ. 1) Ζ ΑΡΥΖ Αγνξάδνπκε ηξία αξζεληθά κε πνιχ θαιή πγεία θαη θαιφ ήρν. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ην ιηγψηεξν; 5 coups deau θαη 4 chorr. To ρξψκα δελ έρεη θακκία ζεκαζία. Γελ πξέπεη λα.βγάδνπκε ' ζθάξην θαη' λα κελ ρξεζηκνπνηνχκε γηα δεπγάξσκα έλα πνπιί πνπ έρεη έλα κηθξφ ειάηησκα. Απηφο ν ρνκπίζηαο πνπ ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν,.κε ην -παξακηθξφ, δελ ρξεζηκνπνηεί πνπιηά γηα αλαπαξαγσγή δελ ζα βγάιεη πνηέ δπλαηά πνπιηά ηθαλά γηα έλα δηαγσληζκφ κε αμηψζεηο. Σα αξζεληθά πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ ην ιηγφηεξν 80 βαζκνχο. Γελ πξέπεη λα είλαη Πνιχ ρνληξά (κε ιίπνο) θαη ην sexe (πνπιί ηνπο) πξέπεη λα είλαη φξζην. 2) ΟΗ ΘΖΛΤΚΔ Ξεθηλάκε πάληα κε ηξεηο αξζεληθνχο θαη έμε ζειπθέο ηνπ ίδηνπ εθηξνθέα (ίδην αίκα). Πξνζνρή ηα ζειπθά δελ ηξαγνπδνχλ. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα καο δείμεη ηνπο γνλείο η σλ πνπιηψλ πνπ ζα αγνξάζνπκε. Αλ ν εθηξνθέαο αξλεζεί δελ πξέπεη λα αγνξάζνπκε ηίπνηα. Γελ πξέπεη λα αγνξάζνπκε πνηέ ΑΓΔΛΦΔ ελφο αξζεληθνχ πνπ έρνπκε ζην θνηέηζη καο. Καη γηα φια απηά πξέπεη λα έρνπκε ηα κάηηα καο αλνηρηά θαη ην πην ζπνπδαίν ηα, πνπιηά πξέπεη λα είλαη ΤΓΗΔΣΑΣΑ, γηαηί είλαη ην λνχκεξν 1 γηα ηελ εθηξνθή θαη κεηά φια ηα ππφινηπα. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΗΑ ΘΖΛΤΚΗΑ α) Ο πηζηλφο πξέπεη λα είλαη θαξδχο (πιαηχο). β) Γελ πξέπεη λα είλαη νχηε παρηά, νχηε πνιχ. αδχλαηε. Πνιχ παρηά είλαη ζεκάδη θαη είλαη βξαδπθίλεηε. Πνιχ αδχλαηε έρεη ζεκάδηα απφ ππεξβνιηθή λεπξηθφηεηα θαη θαθήο πγείαο. Πξέπεη λα βξνχκε κηα κεζαία ιχζε. γ) Πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη δελ πξέπεη λα θαίλνληαη θιέβεο θαζψο θαη ηα έληεξα ηεο. δ) Αλ είλαη δπλαηφλ αγνξάδνπκε θφξε κεηέξαο πνπ είλαη απνδεδεηγκέλα θαιή κεηέξα εθηξνθήο 3) ΣΑ ΚΛΟΤΒΗΑ

2 Τπάξρνπ λ δχν εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληήζνπκε: - Πσο πξέπεη λα είλαη λα θινπβηά. - Πσο πξέπεη λα βάδνπκε ηα θινπβηά. Έλα θαηλνχξην θινπβί δελ ρξεηάδεηαη απνιχκαλζε. Σα θινπβηά.δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάια (85 ρ 55 cm ε 80 ρ 50 cm). Σα δεπγάξηα δελ πξέπεη ην έλα λα βιέπεη ην άιιν, γηαηί ζα έρνπκε πνιιά απγά αγνληκνπνηήηα 4) Ο ΣΡΟΠΟ αο ζπκβνπιεχσ λα θάλεηε εθηξνθή κε ηηο ίδηεο ζειπθέο θαη. ηνλ ίδην αξζεληθφ θαη θαηά πξνηίκεζε λα αθήλνπκε ηα πνπιηά καδί θαηά ηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ δεπγαξψκαηνο. Αλ δνπιεχεηε κε πεξηζζφηεξεο ζειπθέο, βάιηε έλα δεπγάξη καδί κέρξηο φηνπ ε ζειχθηα θάλεη ηέζζεξα απγά. Βγάιηε ηφηε ηνλ αξζεληθφ θαη βάιηε ηνλ κε άιιε ζειχθηα κέρξηο φηνπ θαη απηή θάλεη ηέζζεξα απγά. Μεηά αληηθαζηζηάηε ηνλ αξζεληθφ θαη ηνλ βάδεηε κέζα ζηελ πξψηε θαλάξα. Απηφ είλαη πνιχ ζπνπδαίν, γηαηί δηαθνξεηηθά θηλδπλεχνπκε λα έρνπκε πνιιά απγά αγνληκνπνίεηα. Βάιηε ηα αξζεληθά πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζηα θινπβηά, κεηά ηνλ δηαγσληζκφ, κεξηθέο κέξεο ζηελ θινχβα, θαη ηα αξζεληθά πνπ ηα έρεηε ζηελ θινχβα βάιηε ηα ζηα θινπβηά, ηξεηο βδνκάδεο είλαη ηδαληθέο. Θα αξρίζνπλ λα ππξψλνπλ θαη λα ηξαγνπδνχλ, πνπ βνεζά θαη ηελ ζειχθηα ζην δεπγάξσκα...[ 5) ΕΔΤΓΑΡΩΜΑ Δίλαη πξνηηκφηεξν λα βάδνπκε ηνλ αξζεληθφ ζην θινπβί νθηψ κέξεο πξηλ. Αλ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξεο ζειπθέο, παίξλεηε γηα λα μεθηλήζεηε απηή ηελ ζειχθηα πνπ έρεη ηα πεξηζζφηεξα θηεξά ζην ζηήζνο. Απηφ είλαη- ζεκάδη πσο είλαη έηνηκε. Σν αξζεληθφ πξέπεη ην πνπιί ηνπ λα είλαη φξζην. Μεηά απφ 3-4 κέξεο βάδνπκε ηα πιηθά γηα ηε θσιηά. Οη θαιχηεξεο θσιηέο είλαη απφ θαιάκηα. Οη παιαηφηεξεο ζειπθέο είλαη θαιχηεξα λα ηηο βάδνπκε ζηα ίδηα θινπβηά (δεπγαξψζηξεο) κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 6) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Γελ πξέπεη πνηέ λα δεπγαξψλνπκε αδέιθηα, παηέξα κε θφξε ε ην αληίζεην θαη κάλα κε γην.δπίζεο δελ θάλεη μαδέιθηα θαη παππνχ κε δηζέγγνλν. Γελ έρεη φκσο θακκία ζεκαζία λα δεπγαξψλνπκε ηα παηδηά απφ ηα μαδέιθηα. Μεηά απφ δχν ρξφληα, αγνξάδνπκε θαη αιιάδνπκε κία ζειχθηα θαη έλα αξζεληθφ, γηα λα αιιάμνπκε ιίγν ην αίκα. 7) Ζ ΣΡΟΦΖ (κία εβδνκάδα πξηλ θαη κεηά ηελ εθηξνθή) Γίλνπκε έλα απγφ βξαζκέλν ζθιεξφ αλαθαηεκέλν κε κηα θνπηαιηά ςσκηνχ ζθιεξφ. Γίλνπκε γηα επηδφξπην κία θνπηαιηά βηηακίλεο SINATRAN θαη κία θνπηαιηά δάραξεο απφ ζηαθχιηα. Λπηφ ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο. Γίλνπκε επίζεο θαξφηα θαη έλα θνκκάηη παηάηαο βξαζκέλε. Γίλνπκε επίζεο πνιχ πξαζηλάδα, φηαλ ζα βγνπλ ηα κηθξά. Οπνηαδήπνηε ζαιάηα, κα πξνηηκφηεξν ιάραλν θαηζαξφ (Βειγηθφ) θαη γνγγχιηα δχν θνξέο εκεξεζίσο. Γίλνπκε επίζεο, θπηξσκέλνπο ζπφξνπο κε ηηο θάησζη αλαινγίεο: 50% γνγγχιηα, 25% NIGER (δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα), 25% θαλαβνχξη. Αθήλνπκε ηνπο ζπφξνπο έλα βξάδπ ζην λεξφ, ηνπο βάδνπκε ζε έλα δνρείν θαη ηνπο αθήλνπκε πγξνχο. Έηζη άλνπλ πνιιέο βηηακίλεο. 8) ΚΑΣΑ TΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΡΟΦΖ!

3 Βνεζάηε ηα πνπιηά ζαο λα θηηάμνπλ, ηε θσιηά ηνπο, αλ δελ ηελ έρνπλ ηειεηψζεη. " πκπιεξψζηε ην πιηθφ πνπ ιείπεη ψζηε ηα κηθξά πνπ ζα γελλεζνχλ λα είλαη, πξνζηαηεπκέλα απφ ηνλ θξχν αέξα θαη λα έρνπλ πξνζηαζία απφ' ηα - ηνηρψκαηα ηνπ θινπβηνχ ψζηε λα κελ πηεζζνχλ θαη' θνιιήζνπλ. Μέρξηο φηνπ ε, ζειχθηα γελλήζεη, ην πξψην ηεο απγφ κε ηελ ελνριείηε, κελ.αθνπκπάηε ηα απγά νχηε ηα κηθξά θαη κε ηελ θπλεγάηε πνηέ απφ ηελ θσιηά. Βάδεηε δαθηπιίδηα ζηα κηθξά κφλν φηαλ ζεθψλεηαη απφ ηελ θσιηά ε κάλα, έηζη δελ ζα' αηζζάλεηαη δησγκέλε θαη θπλεγεκέλε απφ ηε θσιηά ηεο. Μηα κάλα ζέιεη λα είλαη θπξία κέζα ζην ζπίηη ηεο. Δάλ ε ζειχθηα έρεη 6-7 κηθξά, ηα ηειεπηαία είλαη πνιχ αδχλαηα. ' απηή ηε πεξίπησζε βάδνπκε ηα πην αδχλαηα ζε κηα άιιε ζειχθηα εάλ είλαη δπλαηφλ. Σα κεγαιχηεξα δελ ζα γίλνπλ δεθηά απφ ηελ άιιε κάλα. Γηα λα γλσξίδνπκε ηα κηθξά πνπιηά πνπ βάιακε ζην άιιν θινπβί κε μέλε κάλα ηα ζεκαδεχνπκε κε καξθαδφξν. Κξαηάηε ηα πνχπνπια. φηαλ αιιάδνπλ, είλαη πνιχ ρξήζηκα, φηαλ ζην δεχηεξν γχξν, εάλ ε κάλα ηξαβά ηα πνχπνπια απφ ηα κηθξά, δίλνπκε απηά ηα πνχπνπια θαη βγάδεη ηε καλία ηεο ζ' απηά. Δπίζεο ηα πνχπνπια κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε πεξίπησζε πνπ εγθαηαιείπεη ηε θσιηά γηα ιίγεο κέξεο ε κάλα, φηαλ είλαη κηθξά ηα πνπιηά, ηα ζθεπάδνπκε θαη ηα ηαΐδνπκε εκείο, ζε 2-3 κέξεο ην πνιχ ζα επηζηξέςεη λα ηα μαλαδεζηάλεη θαη λα ηα μαλά ηαΐζεη, θαη εάλ δελ είρακε πνχπνπια ζα ηα είρακε ράζεη. 9) ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 1 η ΦΩΛΗΑ Έσο φηνπ ηα κηθξά κεγαιψζνπλ, δίλνπκε επίζεο πξαζηλάδα. Δάλ φκσο δίλνπκε θξέζθηα πξαζηλάδα θαη ζηα πνιχ κηθξά πνπιηά, ξηζθάξνπκε λα ηα πλίμνπκε γηαηί ζα' ηα θαηαπηνχλ πνιχ γξήγνξα. Γίλνπκε λεξφ θξέζθν θάζε κέξα, απηφ είλαη θαιφ γηα ηα απγά θαη γηα ηα πνπιηά. Μέρξη ηα λέα πνπιηά γίλνπλ αλεμάξηεηα, βάιηε ηα ζηηο θινχβεο, αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε λα αθνχλε ην ηξαγνχδη ησλ αξζεληθψλ. Βάιηε ηα λέα πνπιηά, 1 ε γέλλα,2 ε θαη 3 ε αιιά αξζεληθά θαη ζειπθά καδί. Σα αξζεληθά ζα ηζαθψλνληαη ιηγφηεξν εάλ ππάξρνπλ ζειπθά κεηαμχ ηνπο. 10) ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΡΟΦΖ Παίξλνπκε φια ηα θινπβηά γηα ηελ απνζήθε θαη βάδνπκε ηα πνπιηά ζηε θινχβα. Βάδνπκε ηηο ζειπθέο πνπ ζα ηηο μαλαρξεζηκνπνηήζνπκε, γηα κία αθφκε εθηξνθή, καδί κε' ηα πνπιηά ηνπ 3νπ γχξνπ. Γελ μαλαδίλνπκε πξαζηλάδα. ηε ζέζε ηεο δίλνπκε θαξφηα, ιίγν ζπφξνπο απφ ιηλάξη (lip) θαη ιίγν βξψκε. Πξνζνρή πνιχ βξψκε κπνξεί λα ζθνηψζεη ηα κηθξά πνπιηά θαη λα θάλεη κεγάιν θαθφ ζην ηξαγνχδη ησλ αξζεληθψλ. 10% ιηλάξη. 10% βξψκε. ηε ζπλέρεηα θαη ζηα θινπβηά ίδηα αλαινγία. Αγνξάδνπκε, κεγάιεο πνζφηεηεο θαη ηα αλαθαηεχνπκε κφλνη-καο. 11) ΣΑ ΒΑΕΟΤΜΔ ΣΟ ΚΛΟΤΒΗ Δίλαη θαλφλαο φηη ηα πξψηα λέα πνπιηά ηα βάδνπκε ζην θινπβί, κα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα πνπιηά, ηα κνπγθά πνπιηά (δελ έρνπλ πεη αθφκε). Σν ζψκα πξέπεη λα είλαη ίζην θαη θαζαξφ. Αλ δελ είλαη έηζη, ηα αληηθαζηζηνχκε. Σα πνπιηά πνπ δελ έρνπλ αξρίζεη ηξαγνχδη δελ ηα βάδνπκε ζε θινπβί. Σα βάδνπκε ζην θινπβί πεξίπνπ γχξσ ζηηο 15 Οθησβξίνπ (ΒΔΛΓΗΟ). Γηα λα απνθχγνπκε ηα αηπρήκαηα βάδνπκε έλα θνκκάηη θαξφην θνληά ζην λεξφ νπφηε ηα πνπιηά ζα βξνπλ πην εχθνια ην λεξφ. Αθήλνπκε ην θινπβί αλνηρηφ γηα 4 εκέξεο, κεηά βάδνπκε έλα ραξηί κπξνζηά, αθήλνληαο φκσο ιίγν θσο λα κπαίλεη.κέζα. Μεηά κία εβδνκάδα βάδνπκε ην θινπβί φρη ζην ηειείνπο ζθνηάδη (εκίθσο), θαη κεηά ηελ 2ε εβδνκάδα ζην ζθνηάδη. 12) ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΠΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Γίλνπκε πάληα ηνπο ίδηνπο ζπφξνπο ζηα πνπιηά καο. Δάλ έρεηε ζηε θαηνρή

4 ζαο πεξηνξηζκέλν αξηζκφ,. ζαο ζπκβνπιεχσ λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε δπλακσηηθά νχηε γηα ηνλ δηαγσληζκφ, πξηλ απφ ηηο 15 Γεθεκβξίνπ, γηαηί κπνξεί λα θέξεη κηα κείσζε ηνπ ηξαγνπδηνχ γηαηί ην ηξαγνχδη δελ είλαη fix ζηαζεξφ 100%. Αλ.έρεηε πεξηζζφηεξα αξζεληθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε δπλακσηηθά. Μεηά ηηο 15 Γεθεκβξίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε δπλακσηηθά φπσο ζηελ εθηξνθή. Βάιηε ηα πνπιηά πάλα) ζην ηξαπέδη θαη βγάιηε γηα ηξαγνχδη ηελ ίδηα ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Αξρίζηε λα ηνπο κηιάηε γηα λα ζαο ζπλεζίζνπλ. Οθηψ εκέξεο πξηλ ηνλ δηαγσληζκφ αξρίζηε λα ηνπο δίλεηε απγφ (πάηε-θνπξθνχηη) θαη κεηά 50% ζπφξνπο ιεπθνχο θαη 50% ζπφξνπο καχξνπο. Απφ Ννεκβξίνπ βάιηε.ηα ζε κία ζεξκνθξαζία 15 βαζκνχο, απηφ ηνπο δίλεη αβαληάδ λα ζπλερίζνπλ ην ηξαγνχδη. Σνπο πξνθεζφξνπο ηνπο βάδνπκε ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε θαη καδί, γηα λα κελ ζηακαηήζνπλ ην ηξαγνχδη. Μεηά ην δηαγσληζκφ αθήλνπκε ηα πνπιηά γηα μεθνχξαζε. Ζ ΑΗΕΟΝ ΣΔΛΔΗΏΝΔΗ--ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΓΟΡΑΩ ΑΛΛΑ ΠΟΤΛΗΑ? Μηα θαιή ζπκβνπιή : Μελ αγνξάδεηε αιιά απνθχγεηε φηη είπακε παξαπάλσ Με ζρέζεηο νηθνγελεηαθέο ηνλ επφκελν ρξφλν λα πάηε ζηνλ αξρηθφ ζαο πσιεηή θαη λα αγνξάζεηε έλα κφλν πνπιί κε θαζαξφ αίκα. Μπνξείηε φκσο λα θάλεηε έλα πείξακα κε κία,ζειχθηα -HARZER- κα πξνζνρή απηή δελ ζα βγάιεη πνπιηά κε coup d eau-. Όηαλ θξνληίδνπκε ηα πνπιηά αθήλνπκε ηελ πφξηα αλνηθηή θαη νη ζειπθέο (παιηέο) ζα θχγνπλ θαη ζα μαλακπνχλ κεηά απφ ιίγν πάιη ζην θινπβί ηνπο γηαηί αηζζάλνληαη ζπίηη ηνπο. Δπηκέιεηα ΣΑΚΖ ΜΠΔΡΓΟ ΓΔΡΒΔΝΑΚΗΩΝ 130 ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΖΛ

5 ΚΛΔΗΣΟ ΕΔΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνχκεξν 1 είλαη ην αξζεληθφ θαη ην 2 ζειπθφ ηφηε ην λνχκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα απφ ην αξζεληθφ θαη 5/16 αίκα απφ ην ζπιπθφ.

6 ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΡΟΝΟ: Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 3 έσο 4, δειαδή.μανα κε ΓΗΟ θαη ΠΑΣΔΡΑ κε ΚΟΡΖ. ΣΡΗΣΟ ΥΡΟΝΟ: Παίξλνπκε αξζεληθφ απφ νηθνγέλεηα 3 θαη Εεπγαξψλνπκε κε ηελ αξρηθή ΜΑΝΑ- Απνηέιεζκα νηθνγέλεηα 5*(7/8) Παίξλνπκε ζειπθφ απφ νηθνγέλεηα 4 θαη Εεπγαξψλνπκε κε ηνλ ΠΑΣΔΡΑ (αξρηθφ)- Απνηέιεζκα νηθνγέλεηα 7*(7/8) Παίξλνπκε ζειπθφ απφ νηθνγέλεηα 3 θαη δεπγαξψλνπκε κε αξζεληθφ νηθνγέλεηα 4. Απνηέιεζκα νηθνγέλεηα 6(1/2) ΣΔΣΑΡΣΟ ΥΡΟΝΟ: Αξζεληθφ νηθνγέλεηα 7 κε ζειπθφ νηθνγέλεηα 5. Απνηέιεζκα νηθνγέλεηα 10 (1/2) ΔΠΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ Οηθνγέλεηα 9 θαη νηθνγέλεηα 11. Απνηέιεζκα 15.

7 TABLE DE FELCH Σν δεπγάξσκα απηφ είλαη ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ λα δεπγαξψλνπκε κε έλα κφλν δεπγάξη εζαεί. Αιιά φπσο γξάθεη είλαη δχζθνιν αλ φρη πξνβιεκαηηθφ λα δεπγαξψλνπκε γηα πάλσ απφ 6 ρξφληα. Άιινη φπσο αλαθέξεηαη ιέγνπλ κέρξη 3 ρξφληα. Δθεί πνπ δελ έρεη δηαθσλήζεη θαλείο κέρξη ζήκεξα είλαη ζην φηη απηφ είλαη ην θαιχηεξν δεπγάξσκα, έρνληαο σο πξνυπφζεζε νπσζδήπνηε 2 πάξα πνιχ κεγάιεο αμίαο πνπιηά. Όπνπ 1 ην αξζεληθφ κε καχξν θχθιν Όπνπ.2 ην ζειπθφ κε ιεπθφ θχθιν. Ζ πξψηε γεληά είλαη κε ½ θχθιν καχξν-1/2 θχθιν ιεπθφ, καο δίλεη ην 1 ν ρξφλν. : Σε δεχηεξε ρξνληά δεπγαξψλνπκε ην 1 ιεπθφ κε ην 3 (1/2 καχξν- 1/2 ιεπθφ) θαη ην 1 καχξν, κε το 3 (1/2καχξν-1/2 ιεπθφ), δειαδή κάλα κε γην θαη παηέξα κε θφξε. Σε ηξίηε ρξνληά δεπγαξψλνπκε ην 6 κε ην 3/4 ιεπθφ θχθιν θαη κε ην 2 ιεπθφ θχθιν. δει. εγγφλη κε γηαγηά θαη ην 7 κε 3/4 καχξν θχθιν κε ην 1 καχξν θχθιν δει. παππνχ κε εγγφλα Αιιά ηελ ηξίηε ρξνληά έρνπκε πάιη θαη ην 3 πνπ έρεη ½ αίκα απφ ην αξρηθφ δεπγάξσκα. Σε ηέηαξηε ρξνληά δεπγαξψλνπκε ην 1 θαη ην 9 κε ην 3/4 καχξν θχθιν κε ην 7 ηεο 3εο ρξνληάο θαζψο 8 θαη 10 κε ην 6 ηεο 3εο ρξνληάο, φπσο 6 θαη 7 ηεο 3εο ρξνληάο πνπ καο δίλεη πάιη μαλά ην 3 ηεο 4εο ρξνληάο. Σε 5ε ρξνληά δεπγαξψλνπκε ην 9 θαη 11 ηεο 4εο ρξνληάο κε ην 15. θαζψο θαη ην 9 θαη ην 11 κε ην 13.ηεο 3εο ρξνληάο θαη ην 3 ηεο 5εο ρξνληάο φπσο ην 14 κε ην 8 θαη 10 ηεο 4εο ρξνληάο θαζψο θαη ην 12 ηεο 5εο ρξνληάο κε ην ηεο 4εο ρξνληάο θαη ην 3 επίζεο ηεο 4εο ρξνληάο φπσο θαη,ην 12 ηεο 5εο ρξνληάο κε ην 10 θαη 3 ηεο 4εο ρννληάο θαζψο.θαη ην 3 ηεο 5εο ρξνληάο κε ην 8 θαη 9 ηεο 4εο ρξνληάο. Δηηίζεο ηελ 5ε ρξνληά θάλνπκε πάιη Backcross δει. ην 15 κε ην 2 ιεπθφ δει. πξν-πξνληαγηά κε εγγνλφ θαη ην 14 κε ην 1 καχξν θχθιν δει. πξν-πξνπάππνπ κε εγγφλα. ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΣΑΚΗ ΜΠΔΡΓΟ ΓΔΡΒΔΝΑΚΙΩΝ ΠΔΙΡΑΙΑ (ηει )

8 ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΣΤΟ ΤΑΙΣΜΑ Μηα ζειύθηα πνπ δελ ηαΐδεη θαιά, ην πξόβιεκα δελ ε ί λ α η από έλζηηθην νύηε θαη από ζέκα ζειήζεσο ηεο. Αλ είρακε ην ρξόλν λα παξαηεξήζνπκε κε πξνζνρή κηα ζειπθηά πνπ φτιάχνει ηε θσιηά ηεο, ζα κείλνπκε έθπιεθηνη κε ηελ ηέρλε θαη ηελ ππνκνλή ηνπ έρεη. Η παξνπζία καο πνιιέο θνξέο είλαη αδηάθξηηε, αιιά όινη ην θάλνπκε θαη ηελ παξαηεξνύκε, αιιά απηή ζπλερίδεη λα θιώζεη θαη λα ζθεπάδεη κε η η ο θηεξνύγεο ηα κηθξά ηεο. Τπάξρνπλ ρξνληέο θαη ρξνληέο, κπνξεί έλα ρξόλν (θέηνο) λα ε ί λ α η ππέξνρε κάλα θαη ηνπ ρξόλνπ ράλεη όιεο ηηο αξεηέο Πνηνο ε ί λ α η ππεύζπλνο γη α όια απηά; 1) ίγνπξα δελ έρνπκε θάλεη θαιή πξνεηνηκαζία. 2) Μηα θαθή πηεξόξνηα. Σν πνπιί πνπ δελ εηνηκάζακε θαιά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, ηνπ ιείπεη ε δσληάληα, ε ί λ α η αδπλαηηζκέλν θαη δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ θισζήκαηνο. Πσο ζέιεηε κηα αδύλαηε κάλα λα ζξέςε 3-4 κηθξά γηα 3 εβδνκάδεο κε ηόζε αδπλακία; (από κ η α θαθή πηεξόξνηα ή θαθή πξνεηνηκαζία). Η πείξα καο δηδάζθεη όηη έλα άιιν δεπγάξη πνπ δίλνπκε ηα κηθξά γηα ην ηάηζκα δελ θέξλεη θαιά απνηειέζκαηα, γ η α η ί ν ζεηόο παηέξαο δελ έρεη ηα ραξίζκαηα θαη ηε θσλή ηνπ δηθνύ ηνπο ή θαη αλ έρεη αξεηέο η η ο έρεη ράζεη γ η α η ί ε ί λ α η ζπλέρεηα ζην θινπβί κε ηε ζειύθηα. ΟΠΟΣΔ ην κόλν πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε, αθήλνπκε ηελ θαλάξα γηα μεθνύξαζε όπσο αλ είκαζηε θνπξαζκέλνη θαη θαινύκε ην γηαηξό, καο εμεηάδεη θαη δελ καο βξίζθεη ηίπνηε, ε απάληεζε ηνπ ε ί λ α η ΞΔΚΟΤΡΑΗ. Οηαλ ηα λενγλά βγνπλ από ηα απγά, θαη ηελ 2ε κέξα ηεο γέλλεζεο ηνπο ην ρλνύδη ηνπο βξίζθεηαη θνιιεκέλν ζην θεθάιη ηνπο (έλδεημε ύπαξμεο ηδξώηα).μελ ειπίδνπκε όηη κε απηή ηελ κάλα ζα έρνπκε θαιά απνηειέζκαηα. Ψάρλνπκε ινηπόλ γηα ζειπθηέο, ππεξόπηεο, δπλαηέο, δσληαληέο, θακαξσηέο. Καη ζα έρνπκε ην θαιύηεξν απνηέιεζκα. Αιιά αο κελ μερλάκε ό η η ν θπζηθόο ρώξνο ηνπ θαλαξηληνύ ε ί λ α η ε θύζε θαη όρη ην θινπβί. ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΣΑΚΗ ΜΠΔΡΓΟ ΓΔΡΒΔΝΑΚΙΩΝ ΠΔΙΡΑΙΑ (ηει )

9 Αγαπεηνί καο θίινη, Σα παξαθάησ αθνξνχλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηχπνπο δεπγαξψκαηνο πνπ είλαη νη πην εθαξκφζηκνη ζήκεξα φρη κφλν ζηελ Δπξψπε αιιά θαη δηεζλνχο Ορη πσο δελ ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη, αιιά απηφ είλαη θαη ππνθεηκεληθφ, γηαηί ν θαζέλαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη δεπγαξψλεη κε ην δηθφ ίνπ ηξφπν, πνπ έρεη επηλλνήζε φρη κφλν εδψ ζηελ Διιάδα αιιά θαη θπξίσο ζηελ Δπξψπε ΥΖΜΑ 1. 1νο ρξφλνο Πάλσ ζην ζρήκα 1 βξίζθνπκε ζε πξψηε γελληά ηελ θαηαγσγή ρξσκνζσκάησλ ζε ίζα κέξε ηφζν απν ηε πιεπξά ηνπ παηέξα φζν θαη απφ ηε πιεπξά ηεο.κεηέξαο. 2 νο ρξφλνο Σν δεχηεξν ρξφλν δεπγαξψλνπκε παηέξα κε θφξε θαη κάλα κε γην. (Σν ιεγφκελν δηεζλψο Backcross).. 3νο ρξφλνο Σν απνηέιεζκα είλαη κία δηαζηαχξσζε παηξηθή ε κεηξηθή, πνπ καο έδσζε 75%. Δαλ ην 3ν ρξφλν δεπγαξψζνπκε ζα δηαπηζηψζνπκε νηη νη ζπγγεληθνί δεζκνί είλαη 25% αιιά θαη βξίζθνπκε 50%-50% ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΔ ΑΞΗΔ ηεο πξψηεο γελληάο.

10 ΥΖΜΑ 2 Δδψ ρξεζηκνπνηνχκε 2 ζειπθέο γηα ηνλ ίδην αξζεληθφ. Σελ πξψηε ρξνληά. 1νο ρξφλνο Απφ απηή ηελ πξψηε γέλλα δεπγαξψλνπκε ηελ ζειπθά καχξν-άζπξν θαη ηελ ζειχθηα καχξν-γθξη ξφκβνπο κε ηνλ ίδην παηέξα. Δδψ παίξλνπκε πνπιηά 75% ζηνλ παηέξα θαη 12,5% ιεπθή ζειχθηα θαη 12,5% γθξη ξφκβνπο ζειχθηα. = 25% απφ ζειπθά. 2νο ρξφλνο Σν 3ν ρξφλν ην δεπγάξσκα καο δείρλεη νηη ε θπξηαξρηθή αμία ηνπ αξζεληθνχ δελ αιιάδεη. Καη ην ππφινηπν 25% δηαηξείηαη κεηαμχ ησλ 2 ζειπθψλ.ργθξίδν+ξφκβνο)..γειαδή δεπγαξψλνπκε κπιαδέιθηα κε αίκα 12,5% ιεπθνχ θχθινπ ζειπθηάο θαη κε 12,5% γθξη ξφκβνπο ζειπθά αιιά πάληα ζην 75% θπξίαξρν αίκα ηνπ αξζεληθνχ πνπ ζέινπκε. Δηζη φκσο ζηακαηάκε ζηε 3ε ρξνληά κπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε μαλά ην ίδην ηελ 4ε ρξνληά κε πξνζείά-πξνζείν ε πξνγηαγηά κε ιεπθφ θχθιν θαη πξνγηαγηά κε γθξη ρόμ^ο-. Δηζη ηα παηδηά πνπ ζα βγνπλ απφ απηέο ηηο δηαζηαπξψζεηο ηελ 4 ε ρξνληά ζα έρνπκε 63,5% ζην αίκα ηνπ αξζεληθνχ θαη* ηελ 5ε ρξνληά δεπγαξψλνπκε κε ζειχθηα ηεο 2εο ρξνληάο θαη έηζη έρνπκε πάιη 75% ζην αίκα ηνπ αξζεληθνχ ε κε ν παηδηά ηεο 2εο ρξνληάο πνπ ζα καο δψζνπλ 87,5% ζηνλ αξζεληθφ. Καη εθεί ζεσξεηηθά ζηακαηάεη'ε νηθνγέλεηα λα καο δίλεη πγεηή θαη θαιά πνπιηά. 3νο ρξφλνο

11 ΥΖΜΑ 3 Απηφ ην δεπγάξσκα πξνυπνζέηεη λα μέξνπκε θαη ηα ζειπθά. η ζρήκα ππάξρεη ην δεπγάξσκα κεηαμχ κηζναδειθψλ (κπιαδέιθηα) 1/2. Απηφο ν εθηξνθέαο πνπ δηαηεξεί ηε ζηαζεξή θπξηαξρία ηνπ αξζεληθνχ θαη δηαηξεί ζηηο 2 ζειπθέο ηελ ππφινηπε αμία. Δίλαη φκσο αλαγθαίν λα δνπιέςνπκε πάλσ ζε πεξηζζφηεξνπο επηγφλνπο γηα λα δηαηεξήζνπκε. ηελ νκνηνγέλεηα (L1NEBREDINO) ζ'γξακκή γελλεηηθή ηεο νηθνγέλεηαο

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 «ΒΑΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΗΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο.

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο. 70 ΣΡΟΠΟΗ ΝΑ ΘΡΔΦΔΣΔ ΣΟΤ ΜΤ Α Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ FLEX Μεηάθξαζε Αιέμαλδξνο Γνπιηέικνο Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Δξέηαζη 1 Θέμα: Νεπό Γκέηεμποπγκ, Σοςηδία Τπίηη 13 η Αππιλίος, 2010 Γενικέρ οδηγίερ Να θνξάηε ηελ πιαζηηθή πνδηά θαη ηα γπαιηά αζθαιείαο ζπλερψο κέζα ζην εξγαζηήξην. Απαγνξεχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ Γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθελψζεηο, λα απεπζπλζείηε ζην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ Edvard Griegsgången 9, SE-164 32 Kista, Sweden, Ζι. ηαρ.: kollo@stockholm.se Σει.: 08-508 11 990 www.stockholm.se/kollo

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πηστιακή Εργαζία : Τοσ φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα