ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε υπάρχουν κανόνεσ και αυτοφσ τουσ κανόνεσ κα ςασ τουσ μάκουμε». Στθν ςυνζχεια κα ηθτιςουμε να μθν υπάρχουν διακοπζσ και να κρατιςουμε τισ ερωτιςεισ μασ για το τζλοσ. ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ (να κατανοιςουμε το πωσ λειτουργεί θ ενζργεια ςτο ςϊμα μασ) Σιμερα βομβαρδιηόμαςτε ςυνεχϊσ με φάρμακα. Είναι ςαν να μθν ζχουμε επιλογι. Πμωσ ζχουμε. Γιατί, μποροφμε να ηιςουμε, χωρίσ φάρμακα, εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων. Αξίηει το κόπο να ζχουμε ανοικτό μυαλό. Υπάρχει ζνα ςφςτθμα, ζνασ ειδικόσ κωδικόσ επικοινωνίασ του ςϊματοσ μασ, που δεν το βλζπουμε, όμωσ υπάρχει. Υπάρχουν πεδία ενζργειασ μζςα & ζξω από το ςϊμα μασ. Υπάρχουν κζντρα, ειςόδου & εξόδου τθσ ενζργειασ πάνω ςτο ςϊμα. Θ ενζργεια μζςα ςτο ςϊμα επικοινωνεί με διόδουσ, τα meridians. Τα ενεργειακά αυτά κζντρα μποροφν να επθρεαςτοφν από ξζνθ ενζργεια (τεςτ ). o Χζρι ςε ζκταςθ & αντίςταςθ το χζρι (δφςκολα πζφτει, μετά τ ζνα χζρι ςτον αφαλό (το χζρι πζφτει αμζςωσ). Άλλο τεςτ, το ζνα χζρι ςε ζκταςθ και το άλλο πάνω από το κεφάλι προσ τα κάτω θ παλάμθ (ζχει δφναμθ), το χζρι δεν πζφτει. Μετά προσ τα πάνω θ παλάμθ (δεν ζχει δφναμθ), το χζρι πζφτει. Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ, μπορεί να επθρεαςτεί από το περιβάλλον π.χ. από τον ιλιο (μαφριςμα, δθμιουργία βιταμίνθσ D). Eίναι τυχαίο, που όταν δεν υπάρχει θλιοφάνεια είμαςτε πιο κατθφισ, χωρίσ πολφ ενζργεια; Είναι τυχαίο ότι υπάρχουν ςτισ χϊρεσ του βορρά πιο πολλζσ αυτοκτονίεσ; 1

2 Επικοινωνοφμε μεταξφ μασ με ενζργεια. Επικοινωνοφμε με το περιβάλλον με ενζργεια. Το ςϊμα μασ παράγει ενζργεια ι χρθςιμοποιεί ενζργεια. Θ ενζργεια του ςϊματοσ μασ μπορεί να βελτιωκεί χωρίσ φάρμακα & να λυκοφν πολλά από τα προβλιματα υγείασ που μασ απαςχολοφν. Μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε τθν ενζργεια για να κεραπεφςουμε το ςϊμα μασ. Τα κφτταρα ςτζλνουν ςιμα ςτον οργανιςμό να κάψει λίποσ για ενζργεια. Βοθκοφν το ςϊμα να ιςορροπιςει τα επίπεδα τθσ ινςουλίνθσ. Απαιτείται ζνα θλεκτρονικό ςιμα ενζργειασ για να ελευκερωκεί χθμικι ενζργεια. Πλα τα κφτταρα χρειάηονται ενζργεια. Θ ενζργεια αναπαράγει τα κφτταρα. Τα κφτταρα μασ είναι ςαν μικρζσ μπαταρίεσ και ζχουν θλεκτρονικζσ ιδιότθτεσ. Τα κφτταρα λειτουργοφν ςαν ζνα εξάρτθμα. Θ βιοχθμεία του ςϊματοσ μασ το υποςτθρίηει. Ζνασ γεραςμζνοσ οργανιςμόσ είναι ςαν μια μπαταρία, που αρχίηει ν αδειάηει. Πςο γερνοφμε, θ ενζργεια μειϊνεται, το ςφςτθμα επικοινωνίασ του οργανιςμοφ πζφτει και τα κφτταρα μασ αρχίηουν να ζχουν λιγότερθ ενζργεια, ζτςι ςταματοφν να πολλαπλαςιάηονται. Ζνα γεραςμζνο κφτταρο μοιάηει μ ζνα άρρωςτο κφτταρο. Θ γιρανςθ είναι αρρϊςτια, μία χρόνια φλεγμονι. Το ςϊμα μασ είναι μία τζλεια μθχανι και είναι φοβερό τι μπορεί να κάνει. Θ μθχανι αυτι όμωσ υπολειτουργεί, γιατί υπάρχουν οι τοξίνεσ και τα βαριά μζταλλα. Μποροφμε να ενεργοποιιςουμε το ςφςτθμα επικοινωνίασ του οργανιςμοφ μασ από τα κζντρα, τα ςθμεία που ειςζρχεται θ ενζργεια ςτο ςϊμα & να πετφχουμε φοβερά αποτελζςματα με τθν υγεία μασ. Για παράδειγμα, μπορεί να αυξθκεί θ παραγωγι γλουτακειόνθσ ςτο ςϊμα με ευεργετικά αποτελζςματα αποτοξίνωςθσ & αντιγιρανςθσ. Μπορεί να αυξθκεί παραγωγι μελατονίνθσ ςτο ςϊμα με ευεργετικά αποτελζςματα ςτον φπνο. Μπορεί να φφγει ο πόνοσ αμζςωσ, ξεμπλοκάροντασ το ςϊμα. Θ φλεγμονι είναι μία εγκλωβιςμζνθ, ςυςςωρευμζνθ ενζργεια, που μπορεί να διαςπαςτεί. Πταν επζρχεται ιςορροπία τθσ ενζργειασ αυτισ, ο πόνοσ φεφγει. Πταν το ςϊμα μασ λειτουργεί ςτο μάξιμουμ, όταν ο οργανιςμόσ μασ δουλεφει άριςτα, δεν αρρωςταίνουμε, οφτε κα πονάμε. 2

3 Υπάρχουν χιλιάδεσ χθμικζσ αντιδράςεισ, που το ςϊμα μασ αγωνίηεται να ιςορροπιςει. Ρρζπει να επιτρζψουμε ςτο ςϊμα μασ να αντιδράςει, να ξυπνιςει, να διϊξει από μόνο του ότι άχρθςτο υπάρχει ς αυτό, και να κεραπεφςει από μόνο του ότι πρόβλθμα ζχει. Στόχοσ μασ είναι να βελτιϊςουμε όχι μόνο τθν ποιότθτα ηωισ μασ, αλλά και να παρατείνουμε το όριο ηωισ μασ, διατθρϊντασ τθν ηωτικότθτα & καλι μασ υγεία. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ LIFEWAVE PATCHES Ροιότθτα ηωισ μασ δίνουν τα Lifewave patches. Ενεργοποιοφν ςυγκεκριμζνα κζντρα/ςθμεία του ςϊματοσ και επιτρζπουν τθν ροι τθσ ενζργειασ, που ειςζρχεται ςτο ςϊμα να ιςορροπιςει τον οργανιςμό. Ρρόκειται για μία πολφ καινοφργια τεχνολογία αντιγιρανςθσ του οργανιςμοφ, που δουλεφει ςτθν ρίηα του προβλιματοσ για αυτό- ίαςθ, και δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο για ςφγκριςθ. Θ κεωρία τουσ ςτθρίηεται ςτθν Νανοτεχνολογία, ςτθν Ανατολικι Ιατρικι με τον βελονιςμοφ & ςτθν Δυτικι Ιατρικι με τθν Ομοιοπακθτικι. Το πρϊτο patch τθσ ενζργειασ, δθμιουργικθκε πριν 5 χρόνια ςτθν Αμερικι, και ςτθν ςυνζχεια ακολοφκθςαν άλλα 4 patches. Του πόνου, τθσ αποτοξίνωςθσ & αντιγιρανςθσ, του φπνου και τθσ βουλιμίασ. Τα patches είναι πολφ ιςχυρά και ο καλφτεροσ τρόποσ να τα καταλάβουμε είναι να ζχουμε προςωπικι εμπειρία. Δουλεφουν ςτα ςθμεία του βελονιςμοφ & τθσ ενζργειασ. Ιςορροποφν τθν ενζργεια μασ μζςω των διόδων, meridians. Διαρκοφν ϊρεσ. Ξυπνοφν ςε μεγάλο βακμό τθν ενζργεια που υπάρχει ςτα κφτταρα. Εάν αυξιςουμε τα επίπεδα ενζργειασ, τότε βοθκοφμε το ςϊμα μασ να λειτουργιςει καλφτερα. Δουλεφουν ςτθν βάςθ, ςτθν ρίηα του οργανιςμοφ για να βελτιϊςουν τθν υγεία μασ, από μζςα προσ τα ζξω. Χρειάηεται να πίνουμε πολφ νερό, το νερό βοθκάει ςτθν ροι τθσ ενζργειασ. Τουλάχιςτον 2 λίτρα νεροφ. Πταν τα χρθςιμοποιοφμε ζχουμε τουλάχιςτον ζνα 85-95% ποςοςτό επιτυχίασ &, ζνα ποςοςτό περίπου 5% ςε περιπτϊςεισ που χρειάηονται 3

4 μεγαλφτερο χρόνο (πολλζσ τοξίνεσ). Τα patches, δεν υποκακιςτοφν τον γιατρό. Με τα φάρμακα δεν ζχουν αλλθλοεπίδραςθ. Κάκε πακζτο περιλαμβάνει 30 patches και διαρκοφν για ζνα μινα. Silent night - YΠΝΟΤ To φοράμε πάντα ςτθν δεξιά πλευρά και διαρκεί 18 ϊρεσ. Εάν κοιμόμαςτε 6 ϊρεσ, το χρθςιμοποιοφμε 3 φορζσ. Κολλάμε το μιςό. Μία ϊρα μετά που το βάλαμε, θ μελατονίνθ του παράγει ο οργανιςμόσ μασ ιδθ αυξικθκε κατά 50%. Κάκε βράδυ χρθςιμοποιοφμε και διαφορετικό ςθμείο. (Εξθγοφμε τα 6 ςθμεία του πίνακα). Θ μελατονίνθ είναι και ιςχυρό αντιοξειδωτικό (ςτθν αρχι μπορεί να ζχουμε εφιάλτεσ από τισ πολλζσ τοξίνεσ του οργανιςμοφ). Σε βαριζσ περιπτϊςεισ ςε άτομα, που παίρνουν χαπάκια φπνου για πολλά χρόνια. Για ζνα μινα παίρνουμε το χάπι & βάηουμε το patch, τον δεφτερο μινα, μιςό χάπι και το patch & τον τρίτο μινα μόνο το patch. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σεςτ ενζργειασ. Το δυνατό χζρι ςτθν ζκταςθ, ηθτάμε να αντιςτακεί και 1,2,3 κάτω το χζρι (χωρίσ το patch). Επαναλαμβάνουμε το ίδιο κρατϊντασ ςτο αριςτερό χζρι το ςκοφρο και ςτο δεξί χζρι το ανοικτό patch. ϋεχει περιςςότερο δφναμθ τότε. Αυτό, είναι και το λεγόμενο μυϊκό τεςτ, που μασ βοθκάει να καταλάβουμε και τθν πολικότθτα κάποιου ατόμου. Υπάρχουν άτομα που ζχουν αντίκετθ πολικότθτα, δθλαδι όταν τουσ κάνουμε το παραπάνω τεςτ δεν ζχουν δφναμθ και όταν τουσ βάλουμε αντίκετα τα patches, τότε ζχουν δφναμθ. Σε άτομα με αντίκετθ πολικότθτα δεν δουλεφουν τα patches. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να τουσ αλλάξουμε τθν πολικότθτα. Καλό είναι πριν χρθςιμοποιιςει κάποιοσ τα patches, να του κάνουμε το μυϊκό τεςτ για να ελζγξουμε τθ πολικότθτα του. Τοποκετοφμε το άςπρο patch ςτθν αρχι τθσ 4

5 ςπονδυλικισ ςτιλθσ και το ςκοφρο μεταξφ των δφο πλευρϊν ςτο κζντρο τθσ πλάτθσ ι και ςτθν ουρίτςα για 30 λεπτά και μετά επαναλαμβάνουμε το ίδιο τεςτ. Ρλαγίωσ με το χζρι ςε μπουνιά ο ζνασ, ο άλλοσ δίπλα του βάηει δφναμθ (χάνεται θ ιςορροπία, με το patch, ακόμα και πάνω από τα παποφτςια, θ ιςορροπία δεν χάνεται). Εδϊ, καταλαβαίνουμε πόςο βοθκάει ςτθν ιςορροπία μασ, ιδιαίτερα ςε άτομα προχωρθμζνθσ θλικίασ. Ο ζνασ μπροςτά ςτον άλλο. Ο ζνασ με χζρια «δεμζνα», κλειςτά πόδια, ςϊμα λίγο προσ τα εμπρόσ, ο άλλοσ βάηει πίεςθ & δφναμθ ςτα δεμζνα χζρια του άλλου (χάνεται θ ιςορροπία). Πταν όμωσ βάλουμε τα patches, πάνω ςτα παποφτςια, θ ιςορροπία του άλλου δεν χάνετε όςο κι αν πιζςουμε, όςο κι αν πθδιςουμε πάνω από τα χζρια του. Ζχει πιο πολφ χιοφμορ, αν γίνει το τεςτ μεταξφ άνδρα και γυναίκασ, πζφτει ο ζνασ ςτθν αγκαλιά του άλλου! Τεςτ δακτφλου. Στακεροί γοφοί από τθν μζςθ και κάτω. Το αντίχειρασ μπροςτά ςτο πρόςωπο μασ, γυρίηουμε τον κορμό, το δάκτυλο ακολουκεί αυςτθρά το κεφάλι χωρίσ να μετακινείται και γυρίηουμε ςιγά ςιγά από δεξιά προσ τα αριςτερά όςο πάει. Βάηουμε ςθμάδι. Μετά τοποκετοφμε τα patches ςτα παποφτςια και επαναλαμβάνουμε ότι είχαμε κάνει και πριν. Ραρατθροφμε όμωσ ότι αυτιν τθν φορά φφγαμε από το ςθμάδια, που είχαμε βάλει, δθλαδι το ςϊμα μασ γυρίςαμε περιςςότερο. Με αυτό το τεςτ, αντιλαμβανόμαςτε το πόςο μασ βοθκάνε τα patches και ςτθν ευλυγιςία. Γενικά Ανεβάηει τθν ενζργεια ςτα κφτταρα, το ςϊμα ιςορροπεί & αυξάνεται θ αντοχι μασ ςε μόνο λίγα λεπτά. Θ ενζργεια μασ αυξάνεται πάνω από 20% (κλινικζσ μελζτεσ) Δεν χρειαηόμαςτε διεγερτικά. Το ςκοφρο (γιανγκ)- το φοράμε αριςτερά, το λευκό (γιν)+ το φοράμε δεξιά. Το φοράμε το πρωί και το βγάηουμε το βράδυ. (Εξθγοφμε τισ 4 κζςεισ, θ 5 κζςθ δεν είναι μζςα, και το φοράμε ςτισ πατοφςεσ). Το αλλάηουμε μζρα παρά μζρα και αλλάηουμε κζςεισ κάκε φορά, για να ρυκμιςτεί όλο το ςϊμα. 5

6 Εναρμονίηεται το ςϊμα & το πνεφμα. Ζχουμε ιςορροπία ςτο ςϊμα, ρυκμίηεται το νευρικό μασ ςφςτθμα και κοιμόμαςτε καλφτερα. Μασ θρεμεί τθν νφχτα. Χάνουμε βάροσ, γιατί μετατρζπεται το λίποσ ςε ενζργεια. Εάν κάποιοσ είναι πολφ άρρωςτοσ, όπωσ καρκινοπακείσ. Το φοράει ςτισ πατοφςεσ. Μωρό με αναπνευςτικά προβλιματα, ςτα ςθμεία του κϊρακα. H ενζργεια βελτιϊνεται ακόμα και άτομα με Αids. Βελονίςτριεσ που το χρθςιμοποιοφν, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ που δεν δουλεφουν οι βελόνεσ, δουλεφουν τα patches. Ρολλζσ μαρτυρίεσ με ςπουδαςτζσ, που κάνουν ακλθτιςμό, μποροφν να ςυνδυάςουν και τα δφο λόγω τθσ ενζργειασ & τθσ κακαρότθτασ του μυαλοφ. Για μια δφςκολθ μζρα, χωρίσ κοφραςθ, μπορεί να φορζςουμε μζχρι δφο ςετ ι μποροφμε να τα φοράμε και κάκε μζρα. Πςοι τα χρθςιμοποιοφν κανονικά, δεν αντιμετωπίηουν ιϊςεισ & γρίπθ κατά τθν χειμερινι περίοδο. Μασ αποτοξινϊνουν. Πρωτόκολλο για στρες (για ζνα μινα τουλάχιςτον) Κάκε βράδυ φπνου, κάκε δεφτερθ μζρα ενζργεια Θ Καρνοςίνθ δεν φοριζται με τθν ενζργεια, ενϊ θ Γλουτακειόνθ φοριζται. ΓΛΟΤΣΑΘΕΙΟΝΗ ΚΑΡΝΟΙΝΗ Τα φοράμε για 12 ϊρεσ (πρωί βράδυ) πάντα ςτθν δεξιά πλευρά του ςϊματοσ. Μία μζρα Γλουτακειόνθ (1 patch) & μία Καρνοςίνθ (1 patch), αλλάηοντασ όλα τα ςθμεία του βελονιςμοφ. Το φοράμε για τουλάχιςτον 2-3 μινεσ. Αν αιςκανκοφμε κοφραςθ μετά από 3-4 μινεσ μειϊνουμε λίγο τθν Καρνοςίνθ (αποκθκεφεται ςτουσ μυσ), και αυξάνουμε τθν Γλουτακειόνθ. 6

7 Θ Γλουτακειόνθ παράγεται από τον οργανιςμόσ μασ για να προςτατευτεί από τισ τοξίνεσ. Είναι το μεγαλφτερο αντιοξειδωτικό όλων, με το patch διεγείροντα τα ςθμεία και οργανιςμόσ μασ το παράγει 300% πάνω. Με αντίςτοιχθ κάψουλα, οφτε το 1% δεν κα ζφτανε ςτα κφτταρα. Από τα πιο ςπουδαία αντιοξειδωτικά. Βοθκοφν τθν καρδιά & τισ πακιςεισ αρτθριοςκλιρωςθσ. υκμίηεται το νευρικό ςφςτθμα. Νεκρϊνονται οι ελεφκερεσ ρίηεσ & το ουρικό οξφ. Ιςχυροποιείται το ανοςοποιθτικό μασ ςφςτθμα. Θ Γλουτακειόνθ προςτατεφει τα κφτταρα, θ Καρνοςίνθ τα αναπλάκει. Φεφγουν όλεσ οι τοξίνεσ, τα βαριά μζταλλα, & άλλεσ χθμικά & βλαβερζσ ουςίεσ από το ςϊμα. Κακαρίηεται θ επιδερμίδα, τα πνευμόνια, τα ζντερα, το ςυκϊτι και θ ουροδόχοσ κφςτθσ μασ. Χάνουμε & βάροσ, γιατί όταν φεφγουν οι τοξίνεσ, φεφγει και το λίποσ, κακαρίηονται τα κφτταρα και λειτουργοφν καλφτερα. Ρρζπει όμωσ να κατανοιςουμε & να ςεβαςτοφμε τθν μακρόχρονθ χριςθ τουσ, διαφορετικά καλφτερα είναι να μθν κάνουμε τίποτα. Θ αποτοξίνωςθ, χρειάηεται πάνω από ζνα μινα και το λιγότερο 3 μινεσ. Εάν είμαςτε καλά τα χρειαηόμαςτε, για προλθπτικοφσ λόγουσ - κακυςτεροφμε τθν διαδικαςία γιρανςθσ. Μπορεί να φτάςουμε τουλάχιςτον τα 100, χωρίσ προβλιματα υγείασ. Εάν είμαςτε άρρωςτοι ι δεν αιςκανόμαςτε καλά, πρζπει να τα χρθςιμοποιοφμε. Είναι το καλφτερο δϊρο, που μποροφμε να κάνουμε ςτον εαυτό μασ. Πποια αρρϊςτια κι αν ζχουμε, τα patches εργάηονται ςτθν ρίηα του προβλιματοσ. Είναι ζνα προϊόν που όλοι το χρειάηονται, μικροί & μεγάλοι. Μπορεί να ζχουμε παρενζργειεσ αποτοξίνωςθσ, όπωσ πονοκεφάλουσ, πόνο ςτθν κοιλιά κ.α. Μπορεί να φανεί ότι το πρόβλθμα που υπιρχε χειροτζρεψε. Δεν πρζπει να ανθςυχοφμε. Τα ςυμπτϊματα κα φφγουν. Μποροφμε να κάνουμε αποτοξίνωςθ για 6 ϊρεσ, αν τα ςυμπτϊματα δεν μασ το επιτρζπουν. Υπάρχουν 6 ςθμεία. (Αναλυτικά τα ςθμεία από φυλλάδιο ι πίνακα). Ρίνουμε πολφ νερό, τςάι, αποφεφγουμε τθν αςπιρίνθ και τθν αςπαρτάμθ. 7

8 Πρωτόκολλο για χρόνια κοφραςθ 1 θμζρα Γλουτακειόνι, 2 θμζρα Καρνοςίνθ, 3 θμζρα ενζργεια & ςυνεχίηουμε με τθν ίδια ςειρά. To βράδυ φπνου. Πταν υπάρχει πολφ λίποσ γφρω από τα κφτταρα, τότε θ βάςθ κζλει δουλειά και αυτό απαιτεί χρόνο. Μετά από ζνα μινα βλζπουμε κάποια αποτελζςματα, μετά από 6 μινεσ πολλά περιςςότερα. SP6 ΒΟΤΛΙΜΙΑ - ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟΤ Αριςτερά πλευρά του ςϊματοσ. Δουλεφει ςτθν υπόφυςθ και εναρμονίηει τον μεταβολιςμό του λίπουσ. Τα ςθμεία είναι του ςτομάχου, τθσ ςπλινασ & των νεφρϊν (τα δείχνουμε & τα εξθγοφμε). Καμιά φορά όταν το φοράμε ςτο ςθμείο του ςτομάχου, μασ φζρνει πείνα ςτθν αρχι, μετά ρυκμίηεται από μόνο του. Ρροτείνεται να κάνουμε πρϊτα αποτοξίνωςθ για 3 μινεσ & μετά να το ξεκινιςουμε. (το λίποσ δεν μπορεί να χακεί εξ αιτίασ των χθμικϊν-τοξίνεσ). Δεν είναι μαγικό, είναι για να βοθκιςει. Στακεροποιεί & ρυκμίηει τα ςθμεία και εάν κάνουμε μία ςωςτι διατροφι κα χάςουμε βάροσ. Για να ωφελθκοφμε κα πρζπει να το κάνουμε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα για να ςτακεροποιθκεί ο οργανιςμόσ. Αποφεφγουμε τθν αςπαρτάμθ, προςζχουμε τουσ υδατάνκρακεσ, τθν ηάχαρθ & τισ κρυφζσ ηάχαρεσ. Τρϊμε φροφτα & λαχανικά. Πρωτόκολλο για χάσιμο βάρους 3 μινεσ y-age το πρωί μαηί με ενζργεια, το βράδυ silent night και τον 4 μινα SP6 (Θ ενζργεια μόνο με τθν Γλουτακειόνθ). Πρωτόκολλο Γλουτακιόνθ & SP6 Φοράμε δεξιά τθν Γλουτακειόνθ & αριςτερά το Sp6 8

9 ΠΟΝΟΤ - ICEWAVE 1. Ζχουμε 95% αποτελζςματα. 2. Είναι 2 τα patch, το ςκοφρο & το ανοικτό. Το ςκοφρο το βάηουμε ςτο ςθμείο του πόνου. Διαρκοφν 12 ϊρεσ. 3. Ρροςπακοφμε να ξεμπλοκάρουμε τθν ςυςςωρευμζνθ ενζργεια από το ςϊμα Ιςορροποφμε τθν ςυςςωρευμζνθ ενζργεια, με τθν ροι. 4. Ρριν τοποκετιςουμε τα patches, πίνουμε τουλάχιςτον ζνα ποτιρι νερό. ωτάμε να μασ πουν πόςο είναι ο πόνοσ τουσ ςτθν κλίμακα 1 μζχρι 10. Μετά τθν τοποκζτθςθ των patches, ρωτάμε ξανά τθν ίδια ερϊτθςθ. Θζλουμε ο πόνοσ να ελαττωκεί τουλάχιςτον κατά 50%. Ρεριμζνουμε το πολφ ζνα λεπτό πριν αλλάξουμε κζςθ. θμεία 1 Ρρϊτα δοκιμάηουμε το ςκοφρο ςτο ςθμείο του πόνου και το άςπρο ςτο ςτζρνο. Στισ γυναίκεσ το ςθμείο αυτό είναι λίγο πιο ψθλά από το ςθμείο των ανδρϊν, (ςτθν αρχι του ντεκολτζ, παίρνουμε τθν νοθτι ευκεία του χεριοφ μασ, αφοφ το χωρίςουμε ςτα δφο). θμείο 2 (μζκοδοσ του ρολογιοφ, ςφμφωνα με τθν φορά του ρολογιοφ) Τοποκετοφμε το ςκοφρο patch ςτο ςθμείο του πόνου και το άςπρο 3 δάκτυλα πάνω ςτθν κζςθ 12, μετά ςτθν κζςθ 3, μετά ςτθν κζςθ 6 μετά ςτθν κζςθ 9. θμείο 3 (αντίςτροφθ για περιπτϊςεισ κρφου πόνου δθλ. Χωρίσ φλεγμονι) Τοποκετοφμε το άςπρο patch ςτο ςθμείο του πόνου & γυρίηουμε το ςκοφρο θμείο 4 Συμμετρικά θμείο 5 Ραράλλθλα θμείο 6 Το ςθμείο του πόνου ςτθν μζςθ, το άςπρο patch αρκετά πάνω και το ςκοφρο patch αρκετά προσ τα κάτω. θμείο 7 Ρ.χ. για χζρι που πονάει. Το ςκοφρο εκεί που αρχίηει ο πόνοσ, το άςπρο εκεί που τελειϊνει ο πόνοσ. 9

10 θμείο 8 Ρ.χ. για γόνατο. Το άςπρο ςτθν εξωτερικι πλευρά και το ςκοφρο ςτθν εςωτερικι πλευρά του γόνατου. Για γενικοφσ πόνουσ ς ολόκλθρο το ςώμα Πίςω από το αυτί (άςπρο δεξιά, ςκοφρο αριςτερά) Θζςθ Νεφρά 1 (ςτισ πατοφςεσ του ποδιοφ, 2-3 δάκτυλα πλάτουσ, ακριβϊσ ςτο κζντρο του 2 ου & 3 ου δακτφλου). Θζςθ Πνευμόνια 9 (εςωτερικι πλευρά χεριοφ, εκεί που ξεκινάει θ κλείδωςθ του αντίχειρα ςτον καρπό). Θζςθ ΣΒ5 τριπλι καφςθ (2-3 δάκτυλα πλάτουσ ςτο κζντρο από τον καρπό ςτθν εξωτερικι πλευρά του χεριοφ. Θζςθ ΣΒ15 τριπλι καφςθ (ςτο πίςω μζροσ του ςϊματοσ ακριβϊσ ςτθ μζςθ μεταξφ λαιμοφ & ϊμου) Θζςθ καρδιά 3 (ςτθν εςωτερικι πλευρά του αγκϊνα) Τισ περιςςότερεσ φορζσ θ χριςθ ενόσ & μόνου ηεφγουσ ςτθν κζςθ Νεφρά, κ ανακουφίςει τον πόνο ς όλο το ςώμα. Εάν κρικεί ζνα δεφτερο ηευγάρι να καλυτερζψει τον αποτζλεςμα, κρατιςτε το ηεφγοσ ςτθν θζση Νεφρά, και δοκιμάςτε το δεφτερο ηεφγοσ ςτισ κζςεισ, ΤΒ15, Καρδιά3, ΤΒ5, Πνευμόνια 9 ι όπου αιςκανκείτε τθν μζγιςτθ ανακοφφιςθ. Για πονοκεφάλουσ Θζςθ Παχφ ζντερο 4 (εξωτερικι πλευρά παλάμθσ ςτθν κορυφι του νοθτοφ τριγϊνου που δθμιουργεί θ μεμβράνθ του χεριοφ μεταξφ αντίχειρα & δείκτθ Θζςθ λεπτοφ εντζρου 16 (5 δάκτυλα πλάτουσ από το αυτό ςτο λαιμό, ακριβϊσ ςτθ μζςθ. Θζςθ ΣΒ5, ΣΒ15 Θζςθ τομάχι 7 (1-2 δάκτυλα μετά τθν κλείδωςθ τθσ ςιαγϊνασ ςτθν κάτω κοιλότθτα του κρανίου) Αυτό που χρειαηόμαςτε όλοι είναι θ υγεία μασ. Ρρζπει να κάνουμε ότι περνάει από το χζρι μασ για να είμαςτε υγιείσ και να μείνουμε υγιείσ. Ρρζπει να προςπακιςουμε να τρϊμε ςωςτά, να παίρνουμε βιταμίνεσ εάν χρειαηόμαςτε & να χρθςιμοποιοφμε τα LifeWave patches. 10

11 ΕΡΩΣΗΕΙ - ΜΑΡΣΤΡΙΕ - ΣΕΛΟ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - BUSINESS Εάν καταλάβουμε πωσ λειτουργεί θ φφςθ, μποροφμε να ηιςουμε ςε αρμονία και ο κόςμοσ γφρω μασ να ωφελθκεί από εμάσ, γιατί είμαςτε ςαν ςε αποςτολι. Οι άνκρωποι γφρω μασ, μασ χρειάηονται. Δεν είμαςτε για να πείςουμε κανζναν, είμαςτε για να βοθκιςουμε. Όποιοσ δίνει, παίρνει. Εμείσ, κα πρζπει να γνωρίςουμε ςτον διπλανό μασ, όχι μόνο τθν οικογζνεια μασ και τουσ φίλουσ μασ, ότι μποροφν να ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. Το κλειδί είναι ο ενκουςιαςμόσ και να μοιραςτοφμε τθν ανακάλυψθ μασ. Χρειάηεται πάκοσ για ότι κάνουμε, γιατί τότε γίνεται πιο εφκολα το κάκε τι. Είναι ςαν να επιβιβαςτικαμε ς ζνα τραίνο, που κα μασ οδθγιςει ς ζνα λαμπρό μζλλον. Ρρϊτα βοθκοφμε και μετά ζρχονται τα χριματα. Δεν πουλάμε το προϊόν, απλά για να γράψουμε κάποιον. Πτι κάνουμε το κάνουμε με τθν καρδιά μασ και το άτομο, που μιλάμε αν κζλει να γραφτεί, κ αποφαςίςει από μόνοσ του. Μόνο μ αυτό το πνεφμα κα ζχουμε επιτυχία. Το βαςικό είναι ότι ζχουμε ζνα προϊόν, που δουλεφει για μασ. Ξζρετε γιατί, γιατί το προϊόν αυτό είναι φοβερό, μοναδικό και όλοι το χρειάηονται. Πμωσ όλοι δεν ζχουν τθν διορατικότθτα να το δουν από τθν αρχι, και οφτε όλοι κα πουν ναι. Εάν ζχουμε φίλουσ και γνωςτοφσ και τουσ βάλουμε το patch με τθν καρδιά μασ, οι 5 ςτουσ 10 κα πουν ΝΑΙ. Κακϊσ κα αποκτοφμε εμπειρίεσ και εκπαίδευςθ, κα υπάρχουν αποτελζςματα. Τα άτομα που βάλατε το patch, κα μιλιςουν ςτθν οικογζνεια τουσ και ςτουσ φίλουσ τουσ. Να μθν βογκάμε ποτζ για τον χρόνο που δίνουμε. Καμιά φορά, μπορεί να πάμε ςε μζρθ μόνο για λίγα άτομα. Να μθν ςκεφτόμαςτε ότι πρζπει να πουλιςουμε τα προϊόντα. Εάν ζχουμε κάποιο ςτόχο, κα πρζπει να βάλουμε κάποιεσ ενζργειεσ πίςω από αυτό. Θα πρζπει να επενδφςουμε ςε χρόνο ςτουσ 11

12 ανκρϊπουσ. Θα μπορεί να κάνουμε ςαν κανονικι ι ςαν μερικι απαςχόλθςθ. Πτι κι αν είναι ςτο τζλοσ κα μείνουμε ευχαριςτθμζνοι. Αυτοί που πζτυχαν, ιταν αυτοί που βοθκοφςαν τουσ άλλουσ. Πλοι χρειάηονται ενζργεια και ανακοφφιςθ από τον πόνο, ακόμα και τα ηϊα. Ζχουμε χρυςό ςτα χζρια μασ & ζνα πολφ γενναιόδωρο πρόγραμμα αποηθμίωςθσ. Είμαςτε ζνα κλαμπ μελϊν. Πςο μεγαλϊνει το κλαμπ αυτό, υπάρχει 60% όριο. Θ LifeWave πλθρϊνει το 60% των πωλιςεων ςτα μζλθ τθσ μζχρι το άπειρο βάκοσ. Θ μαγεία με το δικτυακό μάρκετινγκ ι μάρκετινγκ ςχζςεων είναι ότι πολλαπλαςιάηουμε τθν δουλειά μασ. Εκπαιδεφουμε τα μζλθ και μετά τα μζλθ που εκπαιδεφςαμε, εκπαιδεφουν τα δικά τουσ τα μζλθ. Δεν μοιραηόμαςτε μόνο τα οφζλθ, αλλά και τθν ομαδικι δουλειά. Πλοι κάνουν κάτι. Εάν πολλαπλαςιάςουμε τον χρόνο μασ, πολλαπλαςιάηουμε το ειςόδθμα μασ. Μποροφμε να πετφχουμε μόνο εάν ςχθματίηουμε δίκτυ με εκπαιδευμζνουσ ανκρϊπουσ. Ρρϊτα εκπαιδεφουμε τουσ εαυτοφσ μασ και μετά τα μζλθ μασ. Αυτό δεν χρειάηεται πάνω από 2-3 ϊρεσ, αν γίνει ςωςτά. Μία φορά τθν εβδομάδα κα πρζπει να γίνονται ςυναντιςεισ με τα καινοφργια μζλθ να υπάρξει εκπαίδευςθ και θ βοικεια κα γυρίςει πίςω. Να είμαςτε οργανωμζνοι (να δθμιουργιςουμε ζνα φάκελο μ όλα τα απαραίτθτα). Ρόςθ ϊρα κζλουμε να ξοδεφουμε για τα patches; Εάν ξοδεφουμε 12ϊρεσ τθν εβδομάδα ςε ζνα χρόνο κα πετφχουμε. Χρειάηεται επιμονι, θ επιτυχία κα ζρκει, και τότε κα ζχουμε ζνα ςτακερό ειςόδθμα. Εάν το κάνουμε όποτε κυμθκοφμε, δεν κα ζχουμε καλά αποτελζςματα. Ραράδειγμα πωσ από δφο άτομα, μποροφμε να πολλαπλαςιαςτοφμε ςε μζςα ς ζνα χρόνο, εάν ο ζνασ βοθκάει τον άλλο. Ξεκινάει αργά, αλλά προχωράμε γριγορα. Για παράδειγμα: 1 μινα 2 άτομα, 2 μινα 4 άτομα 3 μινα 8 άτομα 4 μινα 16 άτομα 5 μινα 32 άτομα 6 μινα 64 άτομα 7 μινα 128 άτομα 8 μινα 256 άτομα 9 μινα 512 άτομα 10 μινα άτομα 11 μινα άτομα 12 μινα άτομα 12

13 Εξθγοφμε πωσ δουλεφει το Μάρκετινγκ (βλζπε ςχετικό ζγγραφο). Το μοιράηουμε. ΑΠΟΡΙΕ ΧΟΛΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΕ ΕΓΓΡΑΦΕ - ΣΕΛΟ Σελευταίεσ Ανακεωριςεισ 8/10) Η εκπαίδευςθ πραγματοποιικθκε ςτθν Βζρνθ τον Φεβρουάριο του τθν εκπαίδευςθ ςτο Παρίςι τον Ιοφνιο του 2010, υπιρξαν κάποιεσ αλλαγζσ, ςθμειώκθκε ότι μποροφμε να φοράμε πολλά patches μαηί - ταυτόχρονα μετά από κλινικζσ μελζτεσ. Σθν Γλουτακειόνθ και τθν Ενζργεια μπορεί να χρθςιμοποιοφμε μαηί με του Πόνου, ακόμα και από μόνα τουσ για τθν αντιμετώπιςθ του πόνου. Mποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ταυτόχρονα Γλουτακειόνθ Καρνοςίνθ. Για παράδειγμα πολλζσ γλουτακειόνεσ μαηί, μποροφν να ανακουφίςουν άμεςα τον πόνο ςτα γόνατα! Σα patches δουλεφουν από μόνα τουσ και είναι αποτελεςματικά. Για το Aeon Patch, υπάρχει ςυμπλθρωματικό χαρτί. τθν διάκεςθ ςασ για οτιδιποτε διευκρίνιςθ. Από τθν Οικογζνεια τθσ LifeWave, Μπζτυ Αςλάνθ Live Long, Live Well! One for all and all for one! Y.Γ.: Οι μαρτυρίεσ είναι πολφτιμεσ, κα ικελα να τισ ακοφω και να τισ γνωςτοποιώ! 1/

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν 1. Κανόνεσ 1.1 Γενικά Οι παρακάτω κανόνεσ είναι δεςμευτικοί για όλα τα μζλθ του ESL. Όποιοσ εγγράφεται ςτο ESL, δθλϊνει ταυτόχρονα, ότι κατανόθςε τουσ κανονιςμοφσ και ςυμφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα