ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε υπάρχουν κανόνεσ και αυτοφσ τουσ κανόνεσ κα ςασ τουσ μάκουμε». Στθν ςυνζχεια κα ηθτιςουμε να μθν υπάρχουν διακοπζσ και να κρατιςουμε τισ ερωτιςεισ μασ για το τζλοσ. ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ (να κατανοιςουμε το πωσ λειτουργεί θ ενζργεια ςτο ςϊμα μασ) Σιμερα βομβαρδιηόμαςτε ςυνεχϊσ με φάρμακα. Είναι ςαν να μθν ζχουμε επιλογι. Πμωσ ζχουμε. Γιατί, μποροφμε να ηιςουμε, χωρίσ φάρμακα, εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων. Αξίηει το κόπο να ζχουμε ανοικτό μυαλό. Υπάρχει ζνα ςφςτθμα, ζνασ ειδικόσ κωδικόσ επικοινωνίασ του ςϊματοσ μασ, που δεν το βλζπουμε, όμωσ υπάρχει. Υπάρχουν πεδία ενζργειασ μζςα & ζξω από το ςϊμα μασ. Υπάρχουν κζντρα, ειςόδου & εξόδου τθσ ενζργειασ πάνω ςτο ςϊμα. Θ ενζργεια μζςα ςτο ςϊμα επικοινωνεί με διόδουσ, τα meridians. Τα ενεργειακά αυτά κζντρα μποροφν να επθρεαςτοφν από ξζνθ ενζργεια (τεςτ ). o Χζρι ςε ζκταςθ & αντίςταςθ το χζρι (δφςκολα πζφτει, μετά τ ζνα χζρι ςτον αφαλό (το χζρι πζφτει αμζςωσ). Άλλο τεςτ, το ζνα χζρι ςε ζκταςθ και το άλλο πάνω από το κεφάλι προσ τα κάτω θ παλάμθ (ζχει δφναμθ), το χζρι δεν πζφτει. Μετά προσ τα πάνω θ παλάμθ (δεν ζχει δφναμθ), το χζρι πζφτει. Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ, μπορεί να επθρεαςτεί από το περιβάλλον π.χ. από τον ιλιο (μαφριςμα, δθμιουργία βιταμίνθσ D). Eίναι τυχαίο, που όταν δεν υπάρχει θλιοφάνεια είμαςτε πιο κατθφισ, χωρίσ πολφ ενζργεια; Είναι τυχαίο ότι υπάρχουν ςτισ χϊρεσ του βορρά πιο πολλζσ αυτοκτονίεσ; 1

2 Επικοινωνοφμε μεταξφ μασ με ενζργεια. Επικοινωνοφμε με το περιβάλλον με ενζργεια. Το ςϊμα μασ παράγει ενζργεια ι χρθςιμοποιεί ενζργεια. Θ ενζργεια του ςϊματοσ μασ μπορεί να βελτιωκεί χωρίσ φάρμακα & να λυκοφν πολλά από τα προβλιματα υγείασ που μασ απαςχολοφν. Μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε τθν ενζργεια για να κεραπεφςουμε το ςϊμα μασ. Τα κφτταρα ςτζλνουν ςιμα ςτον οργανιςμό να κάψει λίποσ για ενζργεια. Βοθκοφν το ςϊμα να ιςορροπιςει τα επίπεδα τθσ ινςουλίνθσ. Απαιτείται ζνα θλεκτρονικό ςιμα ενζργειασ για να ελευκερωκεί χθμικι ενζργεια. Πλα τα κφτταρα χρειάηονται ενζργεια. Θ ενζργεια αναπαράγει τα κφτταρα. Τα κφτταρα μασ είναι ςαν μικρζσ μπαταρίεσ και ζχουν θλεκτρονικζσ ιδιότθτεσ. Τα κφτταρα λειτουργοφν ςαν ζνα εξάρτθμα. Θ βιοχθμεία του ςϊματοσ μασ το υποςτθρίηει. Ζνασ γεραςμζνοσ οργανιςμόσ είναι ςαν μια μπαταρία, που αρχίηει ν αδειάηει. Πςο γερνοφμε, θ ενζργεια μειϊνεται, το ςφςτθμα επικοινωνίασ του οργανιςμοφ πζφτει και τα κφτταρα μασ αρχίηουν να ζχουν λιγότερθ ενζργεια, ζτςι ςταματοφν να πολλαπλαςιάηονται. Ζνα γεραςμζνο κφτταρο μοιάηει μ ζνα άρρωςτο κφτταρο. Θ γιρανςθ είναι αρρϊςτια, μία χρόνια φλεγμονι. Το ςϊμα μασ είναι μία τζλεια μθχανι και είναι φοβερό τι μπορεί να κάνει. Θ μθχανι αυτι όμωσ υπολειτουργεί, γιατί υπάρχουν οι τοξίνεσ και τα βαριά μζταλλα. Μποροφμε να ενεργοποιιςουμε το ςφςτθμα επικοινωνίασ του οργανιςμοφ μασ από τα κζντρα, τα ςθμεία που ειςζρχεται θ ενζργεια ςτο ςϊμα & να πετφχουμε φοβερά αποτελζςματα με τθν υγεία μασ. Για παράδειγμα, μπορεί να αυξθκεί θ παραγωγι γλουτακειόνθσ ςτο ςϊμα με ευεργετικά αποτελζςματα αποτοξίνωςθσ & αντιγιρανςθσ. Μπορεί να αυξθκεί παραγωγι μελατονίνθσ ςτο ςϊμα με ευεργετικά αποτελζςματα ςτον φπνο. Μπορεί να φφγει ο πόνοσ αμζςωσ, ξεμπλοκάροντασ το ςϊμα. Θ φλεγμονι είναι μία εγκλωβιςμζνθ, ςυςςωρευμζνθ ενζργεια, που μπορεί να διαςπαςτεί. Πταν επζρχεται ιςορροπία τθσ ενζργειασ αυτισ, ο πόνοσ φεφγει. Πταν το ςϊμα μασ λειτουργεί ςτο μάξιμουμ, όταν ο οργανιςμόσ μασ δουλεφει άριςτα, δεν αρρωςταίνουμε, οφτε κα πονάμε. 2

3 Υπάρχουν χιλιάδεσ χθμικζσ αντιδράςεισ, που το ςϊμα μασ αγωνίηεται να ιςορροπιςει. Ρρζπει να επιτρζψουμε ςτο ςϊμα μασ να αντιδράςει, να ξυπνιςει, να διϊξει από μόνο του ότι άχρθςτο υπάρχει ς αυτό, και να κεραπεφςει από μόνο του ότι πρόβλθμα ζχει. Στόχοσ μασ είναι να βελτιϊςουμε όχι μόνο τθν ποιότθτα ηωισ μασ, αλλά και να παρατείνουμε το όριο ηωισ μασ, διατθρϊντασ τθν ηωτικότθτα & καλι μασ υγεία. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ LIFEWAVE PATCHES Ροιότθτα ηωισ μασ δίνουν τα Lifewave patches. Ενεργοποιοφν ςυγκεκριμζνα κζντρα/ςθμεία του ςϊματοσ και επιτρζπουν τθν ροι τθσ ενζργειασ, που ειςζρχεται ςτο ςϊμα να ιςορροπιςει τον οργανιςμό. Ρρόκειται για μία πολφ καινοφργια τεχνολογία αντιγιρανςθσ του οργανιςμοφ, που δουλεφει ςτθν ρίηα του προβλιματοσ για αυτό- ίαςθ, και δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο για ςφγκριςθ. Θ κεωρία τουσ ςτθρίηεται ςτθν Νανοτεχνολογία, ςτθν Ανατολικι Ιατρικι με τον βελονιςμοφ & ςτθν Δυτικι Ιατρικι με τθν Ομοιοπακθτικι. Το πρϊτο patch τθσ ενζργειασ, δθμιουργικθκε πριν 5 χρόνια ςτθν Αμερικι, και ςτθν ςυνζχεια ακολοφκθςαν άλλα 4 patches. Του πόνου, τθσ αποτοξίνωςθσ & αντιγιρανςθσ, του φπνου και τθσ βουλιμίασ. Τα patches είναι πολφ ιςχυρά και ο καλφτεροσ τρόποσ να τα καταλάβουμε είναι να ζχουμε προςωπικι εμπειρία. Δουλεφουν ςτα ςθμεία του βελονιςμοφ & τθσ ενζργειασ. Ιςορροποφν τθν ενζργεια μασ μζςω των διόδων, meridians. Διαρκοφν ϊρεσ. Ξυπνοφν ςε μεγάλο βακμό τθν ενζργεια που υπάρχει ςτα κφτταρα. Εάν αυξιςουμε τα επίπεδα ενζργειασ, τότε βοθκοφμε το ςϊμα μασ να λειτουργιςει καλφτερα. Δουλεφουν ςτθν βάςθ, ςτθν ρίηα του οργανιςμοφ για να βελτιϊςουν τθν υγεία μασ, από μζςα προσ τα ζξω. Χρειάηεται να πίνουμε πολφ νερό, το νερό βοθκάει ςτθν ροι τθσ ενζργειασ. Τουλάχιςτον 2 λίτρα νεροφ. Πταν τα χρθςιμοποιοφμε ζχουμε τουλάχιςτον ζνα 85-95% ποςοςτό επιτυχίασ &, ζνα ποςοςτό περίπου 5% ςε περιπτϊςεισ που χρειάηονται 3

4 μεγαλφτερο χρόνο (πολλζσ τοξίνεσ). Τα patches, δεν υποκακιςτοφν τον γιατρό. Με τα φάρμακα δεν ζχουν αλλθλοεπίδραςθ. Κάκε πακζτο περιλαμβάνει 30 patches και διαρκοφν για ζνα μινα. Silent night - YΠΝΟΤ To φοράμε πάντα ςτθν δεξιά πλευρά και διαρκεί 18 ϊρεσ. Εάν κοιμόμαςτε 6 ϊρεσ, το χρθςιμοποιοφμε 3 φορζσ. Κολλάμε το μιςό. Μία ϊρα μετά που το βάλαμε, θ μελατονίνθ του παράγει ο οργανιςμόσ μασ ιδθ αυξικθκε κατά 50%. Κάκε βράδυ χρθςιμοποιοφμε και διαφορετικό ςθμείο. (Εξθγοφμε τα 6 ςθμεία του πίνακα). Θ μελατονίνθ είναι και ιςχυρό αντιοξειδωτικό (ςτθν αρχι μπορεί να ζχουμε εφιάλτεσ από τισ πολλζσ τοξίνεσ του οργανιςμοφ). Σε βαριζσ περιπτϊςεισ ςε άτομα, που παίρνουν χαπάκια φπνου για πολλά χρόνια. Για ζνα μινα παίρνουμε το χάπι & βάηουμε το patch, τον δεφτερο μινα, μιςό χάπι και το patch & τον τρίτο μινα μόνο το patch. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σεςτ ενζργειασ. Το δυνατό χζρι ςτθν ζκταςθ, ηθτάμε να αντιςτακεί και 1,2,3 κάτω το χζρι (χωρίσ το patch). Επαναλαμβάνουμε το ίδιο κρατϊντασ ςτο αριςτερό χζρι το ςκοφρο και ςτο δεξί χζρι το ανοικτό patch. ϋεχει περιςςότερο δφναμθ τότε. Αυτό, είναι και το λεγόμενο μυϊκό τεςτ, που μασ βοθκάει να καταλάβουμε και τθν πολικότθτα κάποιου ατόμου. Υπάρχουν άτομα που ζχουν αντίκετθ πολικότθτα, δθλαδι όταν τουσ κάνουμε το παραπάνω τεςτ δεν ζχουν δφναμθ και όταν τουσ βάλουμε αντίκετα τα patches, τότε ζχουν δφναμθ. Σε άτομα με αντίκετθ πολικότθτα δεν δουλεφουν τα patches. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να τουσ αλλάξουμε τθν πολικότθτα. Καλό είναι πριν χρθςιμοποιιςει κάποιοσ τα patches, να του κάνουμε το μυϊκό τεςτ για να ελζγξουμε τθ πολικότθτα του. Τοποκετοφμε το άςπρο patch ςτθν αρχι τθσ 4

5 ςπονδυλικισ ςτιλθσ και το ςκοφρο μεταξφ των δφο πλευρϊν ςτο κζντρο τθσ πλάτθσ ι και ςτθν ουρίτςα για 30 λεπτά και μετά επαναλαμβάνουμε το ίδιο τεςτ. Ρλαγίωσ με το χζρι ςε μπουνιά ο ζνασ, ο άλλοσ δίπλα του βάηει δφναμθ (χάνεται θ ιςορροπία, με το patch, ακόμα και πάνω από τα παποφτςια, θ ιςορροπία δεν χάνεται). Εδϊ, καταλαβαίνουμε πόςο βοθκάει ςτθν ιςορροπία μασ, ιδιαίτερα ςε άτομα προχωρθμζνθσ θλικίασ. Ο ζνασ μπροςτά ςτον άλλο. Ο ζνασ με χζρια «δεμζνα», κλειςτά πόδια, ςϊμα λίγο προσ τα εμπρόσ, ο άλλοσ βάηει πίεςθ & δφναμθ ςτα δεμζνα χζρια του άλλου (χάνεται θ ιςορροπία). Πταν όμωσ βάλουμε τα patches, πάνω ςτα παποφτςια, θ ιςορροπία του άλλου δεν χάνετε όςο κι αν πιζςουμε, όςο κι αν πθδιςουμε πάνω από τα χζρια του. Ζχει πιο πολφ χιοφμορ, αν γίνει το τεςτ μεταξφ άνδρα και γυναίκασ, πζφτει ο ζνασ ςτθν αγκαλιά του άλλου! Τεςτ δακτφλου. Στακεροί γοφοί από τθν μζςθ και κάτω. Το αντίχειρασ μπροςτά ςτο πρόςωπο μασ, γυρίηουμε τον κορμό, το δάκτυλο ακολουκεί αυςτθρά το κεφάλι χωρίσ να μετακινείται και γυρίηουμε ςιγά ςιγά από δεξιά προσ τα αριςτερά όςο πάει. Βάηουμε ςθμάδι. Μετά τοποκετοφμε τα patches ςτα παποφτςια και επαναλαμβάνουμε ότι είχαμε κάνει και πριν. Ραρατθροφμε όμωσ ότι αυτιν τθν φορά φφγαμε από το ςθμάδια, που είχαμε βάλει, δθλαδι το ςϊμα μασ γυρίςαμε περιςςότερο. Με αυτό το τεςτ, αντιλαμβανόμαςτε το πόςο μασ βοθκάνε τα patches και ςτθν ευλυγιςία. Γενικά Ανεβάηει τθν ενζργεια ςτα κφτταρα, το ςϊμα ιςορροπεί & αυξάνεται θ αντοχι μασ ςε μόνο λίγα λεπτά. Θ ενζργεια μασ αυξάνεται πάνω από 20% (κλινικζσ μελζτεσ) Δεν χρειαηόμαςτε διεγερτικά. Το ςκοφρο (γιανγκ)- το φοράμε αριςτερά, το λευκό (γιν)+ το φοράμε δεξιά. Το φοράμε το πρωί και το βγάηουμε το βράδυ. (Εξθγοφμε τισ 4 κζςεισ, θ 5 κζςθ δεν είναι μζςα, και το φοράμε ςτισ πατοφςεσ). Το αλλάηουμε μζρα παρά μζρα και αλλάηουμε κζςεισ κάκε φορά, για να ρυκμιςτεί όλο το ςϊμα. 5

6 Εναρμονίηεται το ςϊμα & το πνεφμα. Ζχουμε ιςορροπία ςτο ςϊμα, ρυκμίηεται το νευρικό μασ ςφςτθμα και κοιμόμαςτε καλφτερα. Μασ θρεμεί τθν νφχτα. Χάνουμε βάροσ, γιατί μετατρζπεται το λίποσ ςε ενζργεια. Εάν κάποιοσ είναι πολφ άρρωςτοσ, όπωσ καρκινοπακείσ. Το φοράει ςτισ πατοφςεσ. Μωρό με αναπνευςτικά προβλιματα, ςτα ςθμεία του κϊρακα. H ενζργεια βελτιϊνεται ακόμα και άτομα με Αids. Βελονίςτριεσ που το χρθςιμοποιοφν, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ που δεν δουλεφουν οι βελόνεσ, δουλεφουν τα patches. Ρολλζσ μαρτυρίεσ με ςπουδαςτζσ, που κάνουν ακλθτιςμό, μποροφν να ςυνδυάςουν και τα δφο λόγω τθσ ενζργειασ & τθσ κακαρότθτασ του μυαλοφ. Για μια δφςκολθ μζρα, χωρίσ κοφραςθ, μπορεί να φορζςουμε μζχρι δφο ςετ ι μποροφμε να τα φοράμε και κάκε μζρα. Πςοι τα χρθςιμοποιοφν κανονικά, δεν αντιμετωπίηουν ιϊςεισ & γρίπθ κατά τθν χειμερινι περίοδο. Μασ αποτοξινϊνουν. Πρωτόκολλο για στρες (για ζνα μινα τουλάχιςτον) Κάκε βράδυ φπνου, κάκε δεφτερθ μζρα ενζργεια Θ Καρνοςίνθ δεν φοριζται με τθν ενζργεια, ενϊ θ Γλουτακειόνθ φοριζται. ΓΛΟΤΣΑΘΕΙΟΝΗ ΚΑΡΝΟΙΝΗ Τα φοράμε για 12 ϊρεσ (πρωί βράδυ) πάντα ςτθν δεξιά πλευρά του ςϊματοσ. Μία μζρα Γλουτακειόνθ (1 patch) & μία Καρνοςίνθ (1 patch), αλλάηοντασ όλα τα ςθμεία του βελονιςμοφ. Το φοράμε για τουλάχιςτον 2-3 μινεσ. Αν αιςκανκοφμε κοφραςθ μετά από 3-4 μινεσ μειϊνουμε λίγο τθν Καρνοςίνθ (αποκθκεφεται ςτουσ μυσ), και αυξάνουμε τθν Γλουτακειόνθ. 6

7 Θ Γλουτακειόνθ παράγεται από τον οργανιςμόσ μασ για να προςτατευτεί από τισ τοξίνεσ. Είναι το μεγαλφτερο αντιοξειδωτικό όλων, με το patch διεγείροντα τα ςθμεία και οργανιςμόσ μασ το παράγει 300% πάνω. Με αντίςτοιχθ κάψουλα, οφτε το 1% δεν κα ζφτανε ςτα κφτταρα. Από τα πιο ςπουδαία αντιοξειδωτικά. Βοθκοφν τθν καρδιά & τισ πακιςεισ αρτθριοςκλιρωςθσ. υκμίηεται το νευρικό ςφςτθμα. Νεκρϊνονται οι ελεφκερεσ ρίηεσ & το ουρικό οξφ. Ιςχυροποιείται το ανοςοποιθτικό μασ ςφςτθμα. Θ Γλουτακειόνθ προςτατεφει τα κφτταρα, θ Καρνοςίνθ τα αναπλάκει. Φεφγουν όλεσ οι τοξίνεσ, τα βαριά μζταλλα, & άλλεσ χθμικά & βλαβερζσ ουςίεσ από το ςϊμα. Κακαρίηεται θ επιδερμίδα, τα πνευμόνια, τα ζντερα, το ςυκϊτι και θ ουροδόχοσ κφςτθσ μασ. Χάνουμε & βάροσ, γιατί όταν φεφγουν οι τοξίνεσ, φεφγει και το λίποσ, κακαρίηονται τα κφτταρα και λειτουργοφν καλφτερα. Ρρζπει όμωσ να κατανοιςουμε & να ςεβαςτοφμε τθν μακρόχρονθ χριςθ τουσ, διαφορετικά καλφτερα είναι να μθν κάνουμε τίποτα. Θ αποτοξίνωςθ, χρειάηεται πάνω από ζνα μινα και το λιγότερο 3 μινεσ. Εάν είμαςτε καλά τα χρειαηόμαςτε, για προλθπτικοφσ λόγουσ - κακυςτεροφμε τθν διαδικαςία γιρανςθσ. Μπορεί να φτάςουμε τουλάχιςτον τα 100, χωρίσ προβλιματα υγείασ. Εάν είμαςτε άρρωςτοι ι δεν αιςκανόμαςτε καλά, πρζπει να τα χρθςιμοποιοφμε. Είναι το καλφτερο δϊρο, που μποροφμε να κάνουμε ςτον εαυτό μασ. Πποια αρρϊςτια κι αν ζχουμε, τα patches εργάηονται ςτθν ρίηα του προβλιματοσ. Είναι ζνα προϊόν που όλοι το χρειάηονται, μικροί & μεγάλοι. Μπορεί να ζχουμε παρενζργειεσ αποτοξίνωςθσ, όπωσ πονοκεφάλουσ, πόνο ςτθν κοιλιά κ.α. Μπορεί να φανεί ότι το πρόβλθμα που υπιρχε χειροτζρεψε. Δεν πρζπει να ανθςυχοφμε. Τα ςυμπτϊματα κα φφγουν. Μποροφμε να κάνουμε αποτοξίνωςθ για 6 ϊρεσ, αν τα ςυμπτϊματα δεν μασ το επιτρζπουν. Υπάρχουν 6 ςθμεία. (Αναλυτικά τα ςθμεία από φυλλάδιο ι πίνακα). Ρίνουμε πολφ νερό, τςάι, αποφεφγουμε τθν αςπιρίνθ και τθν αςπαρτάμθ. 7

8 Πρωτόκολλο για χρόνια κοφραςθ 1 θμζρα Γλουτακειόνι, 2 θμζρα Καρνοςίνθ, 3 θμζρα ενζργεια & ςυνεχίηουμε με τθν ίδια ςειρά. To βράδυ φπνου. Πταν υπάρχει πολφ λίποσ γφρω από τα κφτταρα, τότε θ βάςθ κζλει δουλειά και αυτό απαιτεί χρόνο. Μετά από ζνα μινα βλζπουμε κάποια αποτελζςματα, μετά από 6 μινεσ πολλά περιςςότερα. SP6 ΒΟΤΛΙΜΙΑ - ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟΤ Αριςτερά πλευρά του ςϊματοσ. Δουλεφει ςτθν υπόφυςθ και εναρμονίηει τον μεταβολιςμό του λίπουσ. Τα ςθμεία είναι του ςτομάχου, τθσ ςπλινασ & των νεφρϊν (τα δείχνουμε & τα εξθγοφμε). Καμιά φορά όταν το φοράμε ςτο ςθμείο του ςτομάχου, μασ φζρνει πείνα ςτθν αρχι, μετά ρυκμίηεται από μόνο του. Ρροτείνεται να κάνουμε πρϊτα αποτοξίνωςθ για 3 μινεσ & μετά να το ξεκινιςουμε. (το λίποσ δεν μπορεί να χακεί εξ αιτίασ των χθμικϊν-τοξίνεσ). Δεν είναι μαγικό, είναι για να βοθκιςει. Στακεροποιεί & ρυκμίηει τα ςθμεία και εάν κάνουμε μία ςωςτι διατροφι κα χάςουμε βάροσ. Για να ωφελθκοφμε κα πρζπει να το κάνουμε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα για να ςτακεροποιθκεί ο οργανιςμόσ. Αποφεφγουμε τθν αςπαρτάμθ, προςζχουμε τουσ υδατάνκρακεσ, τθν ηάχαρθ & τισ κρυφζσ ηάχαρεσ. Τρϊμε φροφτα & λαχανικά. Πρωτόκολλο για χάσιμο βάρους 3 μινεσ y-age το πρωί μαηί με ενζργεια, το βράδυ silent night και τον 4 μινα SP6 (Θ ενζργεια μόνο με τθν Γλουτακειόνθ). Πρωτόκολλο Γλουτακιόνθ & SP6 Φοράμε δεξιά τθν Γλουτακειόνθ & αριςτερά το Sp6 8

9 ΠΟΝΟΤ - ICEWAVE 1. Ζχουμε 95% αποτελζςματα. 2. Είναι 2 τα patch, το ςκοφρο & το ανοικτό. Το ςκοφρο το βάηουμε ςτο ςθμείο του πόνου. Διαρκοφν 12 ϊρεσ. 3. Ρροςπακοφμε να ξεμπλοκάρουμε τθν ςυςςωρευμζνθ ενζργεια από το ςϊμα Ιςορροποφμε τθν ςυςςωρευμζνθ ενζργεια, με τθν ροι. 4. Ρριν τοποκετιςουμε τα patches, πίνουμε τουλάχιςτον ζνα ποτιρι νερό. ωτάμε να μασ πουν πόςο είναι ο πόνοσ τουσ ςτθν κλίμακα 1 μζχρι 10. Μετά τθν τοποκζτθςθ των patches, ρωτάμε ξανά τθν ίδια ερϊτθςθ. Θζλουμε ο πόνοσ να ελαττωκεί τουλάχιςτον κατά 50%. Ρεριμζνουμε το πολφ ζνα λεπτό πριν αλλάξουμε κζςθ. θμεία 1 Ρρϊτα δοκιμάηουμε το ςκοφρο ςτο ςθμείο του πόνου και το άςπρο ςτο ςτζρνο. Στισ γυναίκεσ το ςθμείο αυτό είναι λίγο πιο ψθλά από το ςθμείο των ανδρϊν, (ςτθν αρχι του ντεκολτζ, παίρνουμε τθν νοθτι ευκεία του χεριοφ μασ, αφοφ το χωρίςουμε ςτα δφο). θμείο 2 (μζκοδοσ του ρολογιοφ, ςφμφωνα με τθν φορά του ρολογιοφ) Τοποκετοφμε το ςκοφρο patch ςτο ςθμείο του πόνου και το άςπρο 3 δάκτυλα πάνω ςτθν κζςθ 12, μετά ςτθν κζςθ 3, μετά ςτθν κζςθ 6 μετά ςτθν κζςθ 9. θμείο 3 (αντίςτροφθ για περιπτϊςεισ κρφου πόνου δθλ. Χωρίσ φλεγμονι) Τοποκετοφμε το άςπρο patch ςτο ςθμείο του πόνου & γυρίηουμε το ςκοφρο θμείο 4 Συμμετρικά θμείο 5 Ραράλλθλα θμείο 6 Το ςθμείο του πόνου ςτθν μζςθ, το άςπρο patch αρκετά πάνω και το ςκοφρο patch αρκετά προσ τα κάτω. θμείο 7 Ρ.χ. για χζρι που πονάει. Το ςκοφρο εκεί που αρχίηει ο πόνοσ, το άςπρο εκεί που τελειϊνει ο πόνοσ. 9

10 θμείο 8 Ρ.χ. για γόνατο. Το άςπρο ςτθν εξωτερικι πλευρά και το ςκοφρο ςτθν εςωτερικι πλευρά του γόνατου. Για γενικοφσ πόνουσ ς ολόκλθρο το ςώμα Πίςω από το αυτί (άςπρο δεξιά, ςκοφρο αριςτερά) Θζςθ Νεφρά 1 (ςτισ πατοφςεσ του ποδιοφ, 2-3 δάκτυλα πλάτουσ, ακριβϊσ ςτο κζντρο του 2 ου & 3 ου δακτφλου). Θζςθ Πνευμόνια 9 (εςωτερικι πλευρά χεριοφ, εκεί που ξεκινάει θ κλείδωςθ του αντίχειρα ςτον καρπό). Θζςθ ΣΒ5 τριπλι καφςθ (2-3 δάκτυλα πλάτουσ ςτο κζντρο από τον καρπό ςτθν εξωτερικι πλευρά του χεριοφ. Θζςθ ΣΒ15 τριπλι καφςθ (ςτο πίςω μζροσ του ςϊματοσ ακριβϊσ ςτθ μζςθ μεταξφ λαιμοφ & ϊμου) Θζςθ καρδιά 3 (ςτθν εςωτερικι πλευρά του αγκϊνα) Τισ περιςςότερεσ φορζσ θ χριςθ ενόσ & μόνου ηεφγουσ ςτθν κζςθ Νεφρά, κ ανακουφίςει τον πόνο ς όλο το ςώμα. Εάν κρικεί ζνα δεφτερο ηευγάρι να καλυτερζψει τον αποτζλεςμα, κρατιςτε το ηεφγοσ ςτθν θζση Νεφρά, και δοκιμάςτε το δεφτερο ηεφγοσ ςτισ κζςεισ, ΤΒ15, Καρδιά3, ΤΒ5, Πνευμόνια 9 ι όπου αιςκανκείτε τθν μζγιςτθ ανακοφφιςθ. Για πονοκεφάλουσ Θζςθ Παχφ ζντερο 4 (εξωτερικι πλευρά παλάμθσ ςτθν κορυφι του νοθτοφ τριγϊνου που δθμιουργεί θ μεμβράνθ του χεριοφ μεταξφ αντίχειρα & δείκτθ Θζςθ λεπτοφ εντζρου 16 (5 δάκτυλα πλάτουσ από το αυτό ςτο λαιμό, ακριβϊσ ςτθ μζςθ. Θζςθ ΣΒ5, ΣΒ15 Θζςθ τομάχι 7 (1-2 δάκτυλα μετά τθν κλείδωςθ τθσ ςιαγϊνασ ςτθν κάτω κοιλότθτα του κρανίου) Αυτό που χρειαηόμαςτε όλοι είναι θ υγεία μασ. Ρρζπει να κάνουμε ότι περνάει από το χζρι μασ για να είμαςτε υγιείσ και να μείνουμε υγιείσ. Ρρζπει να προςπακιςουμε να τρϊμε ςωςτά, να παίρνουμε βιταμίνεσ εάν χρειαηόμαςτε & να χρθςιμοποιοφμε τα LifeWave patches. 10

11 ΕΡΩΣΗΕΙ - ΜΑΡΣΤΡΙΕ - ΣΕΛΟ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - BUSINESS Εάν καταλάβουμε πωσ λειτουργεί θ φφςθ, μποροφμε να ηιςουμε ςε αρμονία και ο κόςμοσ γφρω μασ να ωφελθκεί από εμάσ, γιατί είμαςτε ςαν ςε αποςτολι. Οι άνκρωποι γφρω μασ, μασ χρειάηονται. Δεν είμαςτε για να πείςουμε κανζναν, είμαςτε για να βοθκιςουμε. Όποιοσ δίνει, παίρνει. Εμείσ, κα πρζπει να γνωρίςουμε ςτον διπλανό μασ, όχι μόνο τθν οικογζνεια μασ και τουσ φίλουσ μασ, ότι μποροφν να ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. Το κλειδί είναι ο ενκουςιαςμόσ και να μοιραςτοφμε τθν ανακάλυψθ μασ. Χρειάηεται πάκοσ για ότι κάνουμε, γιατί τότε γίνεται πιο εφκολα το κάκε τι. Είναι ςαν να επιβιβαςτικαμε ς ζνα τραίνο, που κα μασ οδθγιςει ς ζνα λαμπρό μζλλον. Ρρϊτα βοθκοφμε και μετά ζρχονται τα χριματα. Δεν πουλάμε το προϊόν, απλά για να γράψουμε κάποιον. Πτι κάνουμε το κάνουμε με τθν καρδιά μασ και το άτομο, που μιλάμε αν κζλει να γραφτεί, κ αποφαςίςει από μόνοσ του. Μόνο μ αυτό το πνεφμα κα ζχουμε επιτυχία. Το βαςικό είναι ότι ζχουμε ζνα προϊόν, που δουλεφει για μασ. Ξζρετε γιατί, γιατί το προϊόν αυτό είναι φοβερό, μοναδικό και όλοι το χρειάηονται. Πμωσ όλοι δεν ζχουν τθν διορατικότθτα να το δουν από τθν αρχι, και οφτε όλοι κα πουν ναι. Εάν ζχουμε φίλουσ και γνωςτοφσ και τουσ βάλουμε το patch με τθν καρδιά μασ, οι 5 ςτουσ 10 κα πουν ΝΑΙ. Κακϊσ κα αποκτοφμε εμπειρίεσ και εκπαίδευςθ, κα υπάρχουν αποτελζςματα. Τα άτομα που βάλατε το patch, κα μιλιςουν ςτθν οικογζνεια τουσ και ςτουσ φίλουσ τουσ. Να μθν βογκάμε ποτζ για τον χρόνο που δίνουμε. Καμιά φορά, μπορεί να πάμε ςε μζρθ μόνο για λίγα άτομα. Να μθν ςκεφτόμαςτε ότι πρζπει να πουλιςουμε τα προϊόντα. Εάν ζχουμε κάποιο ςτόχο, κα πρζπει να βάλουμε κάποιεσ ενζργειεσ πίςω από αυτό. Θα πρζπει να επενδφςουμε ςε χρόνο ςτουσ 11

12 ανκρϊπουσ. Θα μπορεί να κάνουμε ςαν κανονικι ι ςαν μερικι απαςχόλθςθ. Πτι κι αν είναι ςτο τζλοσ κα μείνουμε ευχαριςτθμζνοι. Αυτοί που πζτυχαν, ιταν αυτοί που βοθκοφςαν τουσ άλλουσ. Πλοι χρειάηονται ενζργεια και ανακοφφιςθ από τον πόνο, ακόμα και τα ηϊα. Ζχουμε χρυςό ςτα χζρια μασ & ζνα πολφ γενναιόδωρο πρόγραμμα αποηθμίωςθσ. Είμαςτε ζνα κλαμπ μελϊν. Πςο μεγαλϊνει το κλαμπ αυτό, υπάρχει 60% όριο. Θ LifeWave πλθρϊνει το 60% των πωλιςεων ςτα μζλθ τθσ μζχρι το άπειρο βάκοσ. Θ μαγεία με το δικτυακό μάρκετινγκ ι μάρκετινγκ ςχζςεων είναι ότι πολλαπλαςιάηουμε τθν δουλειά μασ. Εκπαιδεφουμε τα μζλθ και μετά τα μζλθ που εκπαιδεφςαμε, εκπαιδεφουν τα δικά τουσ τα μζλθ. Δεν μοιραηόμαςτε μόνο τα οφζλθ, αλλά και τθν ομαδικι δουλειά. Πλοι κάνουν κάτι. Εάν πολλαπλαςιάςουμε τον χρόνο μασ, πολλαπλαςιάηουμε το ειςόδθμα μασ. Μποροφμε να πετφχουμε μόνο εάν ςχθματίηουμε δίκτυ με εκπαιδευμζνουσ ανκρϊπουσ. Ρρϊτα εκπαιδεφουμε τουσ εαυτοφσ μασ και μετά τα μζλθ μασ. Αυτό δεν χρειάηεται πάνω από 2-3 ϊρεσ, αν γίνει ςωςτά. Μία φορά τθν εβδομάδα κα πρζπει να γίνονται ςυναντιςεισ με τα καινοφργια μζλθ να υπάρξει εκπαίδευςθ και θ βοικεια κα γυρίςει πίςω. Να είμαςτε οργανωμζνοι (να δθμιουργιςουμε ζνα φάκελο μ όλα τα απαραίτθτα). Ρόςθ ϊρα κζλουμε να ξοδεφουμε για τα patches; Εάν ξοδεφουμε 12ϊρεσ τθν εβδομάδα ςε ζνα χρόνο κα πετφχουμε. Χρειάηεται επιμονι, θ επιτυχία κα ζρκει, και τότε κα ζχουμε ζνα ςτακερό ειςόδθμα. Εάν το κάνουμε όποτε κυμθκοφμε, δεν κα ζχουμε καλά αποτελζςματα. Ραράδειγμα πωσ από δφο άτομα, μποροφμε να πολλαπλαςιαςτοφμε ςε μζςα ς ζνα χρόνο, εάν ο ζνασ βοθκάει τον άλλο. Ξεκινάει αργά, αλλά προχωράμε γριγορα. Για παράδειγμα: 1 μινα 2 άτομα, 2 μινα 4 άτομα 3 μινα 8 άτομα 4 μινα 16 άτομα 5 μινα 32 άτομα 6 μινα 64 άτομα 7 μινα 128 άτομα 8 μινα 256 άτομα 9 μινα 512 άτομα 10 μινα άτομα 11 μινα άτομα 12 μινα άτομα 12

13 Εξθγοφμε πωσ δουλεφει το Μάρκετινγκ (βλζπε ςχετικό ζγγραφο). Το μοιράηουμε. ΑΠΟΡΙΕ ΧΟΛΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΕ ΕΓΓΡΑΦΕ - ΣΕΛΟ Σελευταίεσ Ανακεωριςεισ 8/10) Η εκπαίδευςθ πραγματοποιικθκε ςτθν Βζρνθ τον Φεβρουάριο του τθν εκπαίδευςθ ςτο Παρίςι τον Ιοφνιο του 2010, υπιρξαν κάποιεσ αλλαγζσ, ςθμειώκθκε ότι μποροφμε να φοράμε πολλά patches μαηί - ταυτόχρονα μετά από κλινικζσ μελζτεσ. Σθν Γλουτακειόνθ και τθν Ενζργεια μπορεί να χρθςιμοποιοφμε μαηί με του Πόνου, ακόμα και από μόνα τουσ για τθν αντιμετώπιςθ του πόνου. Mποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ταυτόχρονα Γλουτακειόνθ Καρνοςίνθ. Για παράδειγμα πολλζσ γλουτακειόνεσ μαηί, μποροφν να ανακουφίςουν άμεςα τον πόνο ςτα γόνατα! Σα patches δουλεφουν από μόνα τουσ και είναι αποτελεςματικά. Για το Aeon Patch, υπάρχει ςυμπλθρωματικό χαρτί. τθν διάκεςθ ςασ για οτιδιποτε διευκρίνιςθ. Από τθν Οικογζνεια τθσ LifeWave, Μπζτυ Αςλάνθ Live Long, Live Well! One for all and all for one! Y.Γ.: Οι μαρτυρίεσ είναι πολφτιμεσ, κα ικελα να τισ ακοφω και να τισ γνωςτοποιώ! 1/

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα