CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ MAIN COURSE DESERTS ΓΛΤΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ MAIN COURSE DESERTS ΓΛΤΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ"

Transcript

1

2 CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 3) CHEESE PIES MAIN COURSE 4) STUFFED TOMATOES DESERTS 5) MELOMAKARONA 6) DIPLES 7) LOUKOUMADES ΟΡΕΚΣΙΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ 4) ΓΕΜΙΣΑ ΓΛΤΚΑ 5) ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 6) ΔΙΠΛΕ 7) ΛΟΤΚΟΤΜΑΔΕ

3 TZATZIKI INGREDIENTS 1/2 kilo strained yoghurt 1 cucumber 4 garlic cloves salt oil vinegar METHOD Grate the garlic and mix it with salt and vinegar. Peel the cucumber, grate it and squeeze it until all its water is removed. Put the yoghurt into a bowl and add the cucumber into it. Then mix the yoghurt with the mixture of grated garlic. Whiz the content until all the ingredients are well mixed. Add some oil. Yoghurt dip can be served in a normal temperature but it is rather preferred cold.

4 TZATZIKI Συςτατικά 1/2 κιλό γιαοφρτι ςτραγγιςτό/ςακοφλασ 1 αγγοφρι 4 ςκελίδεσ ςκόρδο αλάτι λάδι ξφδι ΜΕΘΟΔΟΣ Τρίψτε το ςκόρδο και αναμείξτε το με το αλάτι και το ξφδι. Ξεφλουδίςτε το αγγοφρι, τρίψτε το και ςτίψτε το μζχρι να φφγει το νερό του. Βάλτε το γαιοφρτι ςε ζνα μπολ και προςκζςτε το αγγοφρι ςε αυτό. Ζπειτα αναμείξτε το γιαοφρτι με το τριμμζνο ςκόρδο. Ανακατζψτε ηωθρά τα υλικά μζχρισ ότου δζςουν όλα μεταξφ τουσ. Προςκζςτε λάδι. Το τηατηίκι μασ είναι ζτοιμο! Μπορεί να ςερβιριςτεί ςε κανονικι κερμοκραςία αλλά το προτιμάμε καλφτερα όταν είναι κρφο!

5 Meatballs INGREDIENTS: 1 lb ground beef 2 large onions or 3 medium (about 1 1/4 pounds), chopped as finely as you can stand to chop them 1 bunch parsley, chopped finely fresh oregano, minced, or 1 TB crumbled dried oregano (not powdered) fresh mint ¼ glass of milk 5 slices bread, soaked in water and wrung out 2 eggs 1 1/2 tsp salt 1/2 tsp ground black pepper INSTRUCTIONS: 1) You put the minced meat in a ball. 2) Then you take the soaked bread and you try taking as much water out of it as you can. 3) After that you add the soaked bread, the eggs, the chopped onion, the milk, the parsley, the mint, the oregano, the salt and the pepper. 4) You mix all of the ingredients (and as all Greek grandmothers say In cooking if you don t use your hands to mix then your food won t be as good! ) 5) After finishing mixing you form the mixture in small balls and you roll them in flour so you make it crunchier. 6) Then in a pan you boil some oil and you place the meatballs in.

6 Κεφτεδάκια ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 θηιό κνζραξίζην θηκά 2 κεγάια ή 3 κέηξηα θξεκκύδηα (πεξίπνπ 500 γξακκάξηα), όζν γίλεηαη ςηινθνκκέλα 1 καηζάθη κατληαλό ςηινθνκκέλν Φξέζθηα ξίγαλε, ςηινθνκκέλε, ή 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο θαζαξηζκέλε μεξή ξίγαλε (όρη ζε ζθόλε) Φξέζθνο δπόζκνο ¼ πνηήξη γάια 5 θέηεο ςσκί, κνπζθεκέλν ζε λεξό θαη ζηξαγγηζκέλν 2 απγά 1 1/2 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ αιάηη 1/2 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ καύξν πηπέξη ΟΔΗΓΙΕΣ : 1) Βάδεηε ηνλ θηκά ζε έλα κπνι. 2) Έπεηηα παίξλεηε ην κνπζθεκέλν ςσκί θαη ην ζηξαγγίδεηε όζν κπνξείηε. 3) Ύζηεξα από απηό, πξνζζέηεηε ην ςσκί, ηα απγά, ηα ςηινθνκκέλα θξεκκύδηα, ην γάια, ην κατληαλό, ην δπόζκν, ηε ξίγαλε, ην αιάηη θαη ην πηπέξη. 4) Αλαθαηεύεηε όια ηα ζπζηαηηθά (θαη όπσο ιέλε όιεο νη Ειιελίδεο γηαγηάδεο «Σηε καγεηξηθή εάλ δελ ρξεζηκνπνηήζεηο ηα ρέξηα ζνπ γηα λα πιάζεηο, ηόηε ην θαγεηό ζνπ δελ ζα βγεη θαιό!») 5) Αθνύ ηειεηώζεηε ην πιάζηκν, ζρεκαηίδεηε κε ην κείγκα κηθξέο κπαιίηζεο ηηο νπνίεο αιεπξώλεηε γηα λα γίλνπλ πην ηξαγαληζηέο. 6) Σηε ζπλέρεηα, δεζηαίλεηε ιίγν ιάδη ζε έλα ηεγάλη θαη βάδεηε κέζα ηνπο θεθηέδεο.

7 TRADITIONAL GREEK CHEESE PIES INGREDIENTS (For 4 pieces): 1/6 kg Feta Cheese 1 cup of tea flour 1 TSP salt Fresh mint (6 or 7 leaves) A little bit of pepper 1 egg 1/2 tea cup milk 2 TB of butter Crust HOW TO MAKE THEM: 1) You put in a small casserole the butter and you place it on the fire until it melts. Then you add the flour and you mix it well. 2) In another bowl you crumble the feta cheese and you add the egg. 3) After doing that you stir them well and then you add the milk, the salt, the pepper and the mint (chopped finely) and you mix them all together well. 4) After finishing mixing you add the mixture in the casserole and you mix them all together. 5) You have to keep mixing until the mixture becomes more solid. 6) Then you cut the crust in large slices and you cut a little bit from the mixture and place it at the bottom of the crust. 7) Then you begin to wrap it and make little triangles with it. Put them in a pre heated oven for 30 minutes at 180 o C.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ σζηαηηθά (Γηα 4 θοκκάηηα): 300 γρακκάρηα ησρί θέηα 1 θιηηδάλη ηζαγηού αιεύρη 1 θοσηαιάθη ηοσ γισθού αιάηη Φρέζθος δσόζκος (6 ή 7 θσιιαράθηα) Λίγο πηπέρη 1 ασγό 1/2 θιηηδάλη ηζαγηού γάια 2 θοσηαιηές βούησρο Φύιιο Κρούζηας ΠΩ ΝΑ ΣΑ ΦΣΙΑΞΕΣΕ: 1) ε κηα κηθρή θαηζαρόια βάδεηε ηο βούησρο θαη ηο αθήλεηε ζηε θφηηά κέτρη λα ιηώζεη. Έπεηηα προζζέηεηε ηο αιεύρη θαη ηα αλαθαηεύεηε θαιά. 2) ε έλα κποι δηαιύεηε ηε θέηα θαη προζζέηεηε ηο ασγό. 3) Μεηά από ασηό ηα αλαθαηεύεηε θαιά θαη ζηε ζσλέτεηα προζζέηεηε ηο γάια, ηο αιάηη, ηο πηπέρη θαη ηο δσόζκο (υηιοθοκκέλο) θαη ηα αλακεηγλύεηε όια καδί θαιά. 4) Αθού ηειεηώζεηε ηο αλαθάηεκα, προζζέηεηε ηο κείγκα ζηελ θαηζαρόια θαη ηα αλαθαηεύεηε αθόκα κηα θορά όια καδί. 5) Πρέπεη λα αλαθαηεύεηε ζσλέτεηα κέτρη ηο κείγκα λα γίλεη πηο ζηερεό/ζσκπαγές. 6) Ύζηερα θόβεηε ηο θύιιο θρούζηας ζε κεγάιες/θαρδηές ιφρίδες, παίρλεηε ιίγο κείγκα θάζε θορά θαη ηο βάδεηε ζηο θάηφ κέρος ηοσ θύιιοσ. 7) Καηόπηλ αρτίδεηε λα ηο ησιίγεηε ζε κηθρά ηρίγφλα. Σέιος ηο βάδεηε ζε προζερκαζκέλο θούρλο θαη ηο υήλεηε γηα 30 ιεπηά ζηοσς 180 βαζκούς.

9 Ingredients: 6 tomatoes, 3 egg plants, 3 green peppers 2 chopped onions (middle sized) 6 chopped garlic cloves ½ cup oil 8 tb. rice (1 for each tomato and ½ for each egg plant and pepper) a handful of parsley and spearmint a pinch of salt and pepper parmesan cheese Directions: Preheat the oven to 350 F ( 180 C). 1. Cut off tops of tomatoes and peppers (peel eggplants and cut in half), and empty the insides into a bowl. Place the vegetables in a dish. 2. Put parsley, spearmint and tomato insides in blender and blend for a few seconds. 3. Heat oil in pot and fry chopped onions and garlic cloves. After a few minutes, add blender content, a bit of salt and pepper then the rice. Stir for only a minute. 4. Fill in all of the vegetables with the pot content (tomatoes need to be filled up to ¾). Add peeled and cut potatoes in the leftover gaps of the dish. 5. Pour a little bit of oil on top of the dish and sprinkle some parmesan cheese. Leave in the oven for about 1 ½ hours.

10 Συςτατικά: 6 ντομάτεσ, 3 μελιτηάνεσ, 3 πράςινεσ πιπεριζσ 2 ψιλοκομμζνα κρεμμφδια (μεςαίου μεγζθουσ) 6 ψιλοκομμζνεσ ςκελίδεσ ςκόρδου ½ φλιτηάνι λάδι 8 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ ρφηι (1 για κάθε ντομάτα και ½ για κάθε μελιτηάνα και πιπεριά) Μια χοφφτα μαϊντανό και μζντα Λίγο αλάτι και πιπζρι Τυρί παρμεηάνα Οδηγίεσ: Προθερμαίνουμε το φοφρνο ςτουσ 350 F ( 180 C). 1. Κόβουμε το από πάνω από τθσ ντομάτεσ και τθσ πιπεριζσ (ξεφλουδίηουμε τθσ μελιτηάνεσ και μετα τισ κόβουμε ςτθν μζςθ) και αδειάηουμε το περιεχόμενο ς ζνα μπόλ. Τοποθετοφμε τα λαχανικά ς ζνα πιάτο πιρζξ. 2. Βάηουμε το μαϊντανό, τθν μζντα και το περιεχόμενο των λαχανικϊν μζςα ς ζνα μπλζντερ και τα ανακατζβουμε για μερικά δευτερόλεπτα. 3. Ζεςταίνουμε το λάδι μζςα ςε μία κατςαρόλα και βάηουμε το ψιλοκομμζνο κρεμμφδι και το ςκόρδο. Μετά από μερικά λεπτά, προςθζτουμε τα περιεχόμενα του μπλζντερ και μετά το ρφηι. Το ανακατζβουμε για ζνα λεπτό μονο. 4. Γεμίηουμε όλα τα λαχανικά με το περιεχόμενο τθσ κατςαρόλασ ( πρεπει να γεμίςουμε τθσ ντομάτεσ μζχρι τα ¾ ). Προςθζτω τισ ξεφλουδιςμζνεσ και κομμζνεσ πατάτεσ μεταξφ των λαχανικϊν ςτο πιάτο. 5. Βάηουμε λίγο επιπλζον λάδι πάνω απ το πιάτο και παςπαλίηουμε λίγο τυρί παρμεηάνα. Το αφήνουμε ςτο φοφρνο για 1 ½ ώρα περίπου

11 Ingredients: 1 cup sugar 3 cups oil 8 cups flour 1 cup semolina 1 tsp. cinnamon 1 tsp. cloves 1 tsp. baking soda 2 tsp. baking powder 1 cup orange juice ( 2-2 ½ oranges) 1 orange rind 1 cup brandy A pinch of salt Syrup: 2 cups sugar 2 cups water 1 cup honey 1 cinnamon stick Directions: Preheat the oven to 350 F / 180 C. 1. Add all the dry ingredients (flour, sugar, semolina, baking powder, baking soda, salt, cinnamon and cloves) in a separate bowl. 2. In a second bowl add the oil, sugar and brandy. Take the oranges and grind the skin off into the same bowl. Use the oranges to make orange juice. Start to blend the contents at a low speed and add the orange juice. After about 30 seconds, slowly add the dry ingredients till the dough sucks up all it can. Then, stop blending and use a spatula to mix the rest of the dry ingredients. 3. Place the dough onto a big surface and knead it, while adding flour (if needed). 4. After doing that, put the dough aside. Take a small handful, flatten it on the palm of your hand and roll it from one side to the other, making an oval shape. Repeat this step with the rest of the dough.

12 5. Place the oval shaped dough on an ungreased cookie sheet and leave them in the oven for 1 hour and 15 minutes till they get a beige colour. 6. Take them out of the oven and wait till they cool down. SYRUP 1. Add sugar, honey, water and a cinnamon stick into a small saucepan and boil. Remove from heat. 2. Dip a couple of cooled cookies at a time into hot syrup and leave them in there for about 5 minutes. Then, place them on a tray to absorb the syrup. 3. Sprinkle with nuts and cool. These cookies keep very well and taste better after every day Makes about 3 dozen.

13 Συςτατικά: 1 φλιτηάνι ηάχαρθ 3 φλιτηάνια λάδι 8 φλιτηάνια αλεφρι 1 φλιτηάνι ςιμυγδάλι 1 κουταλάκι του γλυκοφ κανζλα 1 κουταλάκι του γλυκοφ τρυμμζνο γαρίφαλο 1 κουταλάκι του γλυκοφ ςόδα 2 κουταλάκι του γλυκοφ μπζϊκιν πάουντερ 1 φλιτηάνι χυμό προτοκάλι( 2-3 πορτοκάλια) Ξφςμα από 2-3 πορτοκάλι 1 φλιτηάνι κονιάκ Λίγο αλάτι Σιρόπι: 2 φλιτηάνια ηάχαρθ 2 φλιτηάνια νερό 1 φλιτηάνι μζλι 1 ξφλο κανζλασ Οδηγίεσ: Προιερμαίνουμε το φοφρνο ςτουσ 350 F / 180 C. 1. Βάηουμε όλα τα ςτεγνά υλικά (αλεφρι, ηάχαρθ, ςιμυγδάλι, μπζϊκιν πάουντερ, ςόδα, αλάτι, κανζλα και τρυμμζνο γαρίφαλο) μζςα ς ζνα ξεχωριςτό μπόλ. 2. Σ ζνα δεφτερο μπόλ, βάηουμε το λάδι, τθν ηάχαρθ και το κονιάκ. Παίρνουμε τα πορτοκάλια και τρφβουμε τθν φλοφδα μζςα ςτο ίδιο μπόλ. Στίβουμε το χυμό απ τα ίδια πορτοκάλια. Μετά, αρχίηουμε να ανακατζβουμε με μίξερ το περιεχόμενο του μπόλ ςε χαμιλι ταχφτθτα, προςτίκοντασ τον χυμό. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, προςκζτουμε ςιγά ςιγά τα ςτεγνά ςυςτατικά μζχρι να αποροφθκοφν όςο μποροφν απ τθν ηφμθ. Στθν ςυνζχεια, ςταματάμε να χρθςιμοποιοφμε το μίξερ και ανακατζβουμε πλζον με ςπάτουλα, βάηοντασ τα υπόλειπα ςτεγνά υλικά.

14 3. Τοποκετοφμε τθν ηφμθ πάνω ςε μια μεγάλθ επιφάvεια και προςκζτουμε όςο αλεφρι χρειαςτεί μζχρι να χάςει τθν λαδερι αφι του, ενώ ταυτόχρονα το πλάκουμε. 4. Αφοφ το κάνουμε αυτό, το βάηουμε ςτθν άκρθ. Παίρνουμε μια μικρι χοφφτα από αλεφρι, το πατικόνουμε πάνω ςτθν παλάμθ μασ και το γυρνάμε απ τθν μια μεριά ςτθν άλλθ, φτιάχνοντασ ζνα οβάλ ςχιμα. Επαναλαμβάνουμε αυτό το βιμα και για τθν υπόλειπθ ηφμθ. 5. Τοποκετοφμε τα οβάλ ωμά μπιςκότα πάνω ς ζνα αντικολλθτικό χαρτί και τα αφινουμε μζςα ςτο φοφρνο για 1 ώρα και 15 λεπτά μζχρι να πάρουν χρώμα μπζη. 6. Τα βγάηουμε απ το φοφρνο και περιμζνουμε να κρυώςουν. Σιρόπι 1. Βάηουμε τθν ηάχαρθ, το μζλι, το νερό και το ξφλο κανζλασ μζςα ςε μια μικρι κατςαρόλα και τα βράηουμε. Μετά, το απομακρφνουμε απ το μάτι. 2. Βουτάμε μερικά κρφα μπιςκότα τθν φορά μζςα ςτο ςιρόπι και τα αφινουμε εκεί μζςα για περίπου 5 λεπτλά. Μετά, τα τοποκετοφμε πάνω ς ζνα πιάτο για να αποροφιςουν το ςιρόπι. 3. Απλώνουμε τρυμμζνα καρφδια από πάνω. Αυτά τα μπιςκότα κρατάνε αρκετά καλά και γίνονται ακόμα καλφτερα με τον καιρό Η ςυνταγθ αυτθ φτιάχνει περίπου 3 ντουζίνεσ.

15 Diples Ingredients: 4 cups flour 4 eggs 4 tb. sugar 2 tb. oil 1 lemon rind SYRUP 2 cups honey 1 cup sugar A pinch of cinnamon Crushed walnuts (for topping) Directions: Put flour into a bowl. In a separate bowl, put eggs and sugar and mix the ingredients with a spoon. Add the contents of the second bowl in the bowl with the flour and stir for about a minute. Then, add the lemon rind and knead till mixture forms a stiff and smooth dough. Add more flour if dough is too sticky. Bring together with hands. Divide dough into 12 equal middle sized portions and start with one at a time. Lightly dust the surface with some flour. Roll a portion of dough and thin it out to about 0.5mm thick. Cut it into 6 equal strips. Pinch the 2 corners of each opposite side together. Then, starting from one end, gently turn strip to form a large twist, pinching ends where pastry meets to secure twist. Repeat with all the remaining strips. Heat up a frying pan with oil. Place diples top side down in hot oil. Shallow-fry until puffed and pale, turn to cook other side and then place on a plate to drain the remaining oil. Syrup Put honey, sugar and cinnamon in a pot and boil. Dip diples in pot for a couple of seconds, till they absorb the syrup then place them on a plate. If you want, sprinkle some crushed walnuts and cinnamon on top.

16 Δίπλες Σσζηαηικά: 4 θιηηδάληα αιεύξη 4 απγά 4 θνπηάιηα ηεο ζνύπαο δάραξε 2 θνπηάιηα ηεο ζνύπαο ιάδη Ξύζκα 1 ιεκνληνύ Σιρόπι 2 θιηηδάληα κέιη 1 θιηηδάλη δάραξε Λίγε θαλέια Τξηκκέλα θαξύδηα (γηα όζνπο ζέινπλ) Οδηγίες: Βάδνπκε ην αιεύξη κέζα ζε έλα κπόι. Σε άιιν μερσξηζηό κπόι, βάδνπκε ηα απγά θαη ηελ δάραξε θαη αλαθαηεύνπκε ηα ζπζηαηηθά κε έλα θνπηάιη. Πξνζζέηνπκε ην πεξηερόκελν ηνπ δεύηεξνπ κπόι ζε απηό κε ην αιεύξη θαη αλαθαηεύνπκε γηα έλα ιεπηό. Μεηά, πξνζζέηνπκε ηα μύζκαηα ιεκνληνύ θαη πιάζνπκε ηελ δύκε κέρξη λα γίλεη ζθιεξή θαη ιεία. Πξνζζέηνπκε θη άιιν αιεύξη αλ θνιιάεη ε δύκε. Σηελ ζπλέρεηα, θέξλνπκε όιε ηελ δύκε καδί. Χσξίδνπκε ηελ δύκε ζε 12 ίζα κεζαίνπ κεγέζνπο- κεξίδεο θαη ηα δνπιεύνπκε έλα. Απιώλνπκε ιίγν αιεύξη πάλσ ζε κηα επηθάλεηα. Αλνίγσ ηελ δύκε κε ηνλ πιάζηε κέρξη λα έρεη ύςνο πεξίπνπ 0.5mm. Κόβνπκε ηε δύκε ζε 6 ίζεο ισξίδεο. Πηάλνπκε ηεο 4 άθξεο ησλ αληίζεησλ κεξηώλ από κηα ισξίδα θαη ηα ελώλνπκε. Μεηά, αξρίδνληαο από ηελ κηα άθξε, γπξίδνπκε ηελ ισξίδα, ζρεκαηίδνληαο κηα έιηθα από δύκε. Κξαηάκε ηηο δύν άθξεο γηα λα κελ ραιάζεη ην ζρήκα απηό. Επαλαιακβάλνπκε ην ίδην γηα ηα ππόινηπα. Θεξκαίλνπκε έλα ηεγάλη κε ιάδη. Τνπνζεηνύκε ηηο δίπιεο κέζα ζην ιάδη. Τηο ηεγαλίδνπκε ειαθξά κέρξη λα γίλνπλ δηνγθσκέλα θαη ρισκά, θαη ηα γπξίδνπκε γηα λα ηεγαληζηνύλ θαη από ηελ άιιε. Μεηά ηα ηνπνζεηνύκε ζε έλα πηάην. Σιρόπι Βάδνπκε ην κέιη, ηελ δάραξε θαη ηελ θαλέια ζε κηα θαηζαξόια θαη ηα βξάδνπκε. Βνπηάκε ηηο δίπιεο κέζα γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα, κέρξη λα απνξξνθήζνπλ ην ζηξόπη θαη κεηά ηα ηνπνζεηνύκε ζε έλα πηάην. Απιώλνπκε ιίγα ηξηκκέλα θαξύδηα από πάλσ, αλ ζέινπκε.

17 Loukoumades INGREDIENTS ½ kg Flour 25 gr Leaven 1 tsp of salt 2 cups of warm water 2 cups of oil honey How we make loukoumades In a bowl mix up the flour, the leaven and the salt using a wooden spoon and pour very very slowly the warm water until it becomes a thin solid paste. Put the bowl in a warm place for 20 minutes so that the mixture will expand. It s important that the mixture has small bubbles because that means that you have made an excellent work! Usually we put raisins in loukoumades because it is more tasty At this point we are going to use a drilled spoon, a glass of water, a small spoon and a big bowl. Put some olive oil in a frying pan and wait until the oil heats up. Wet one of your hands and using the small spoon (which it must always be wet) take a little bit of the mixture in your handful and form small balls. Then put every ball in the frying-pan. We leave loukoumades in the fry-pan with the oil until they become cold. Finally take out loukoumades and place them in a bowl with napkin paper to absorb the oil. Add the honey. Instead of sesame, if you don t like it, you can put some walnuts.

18 Λνπθνπκάδεο Υιηθά ½ θηιό Φαξηλάπ 25 γξ. καγηά 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ αιάηη 2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ δάραξε 2 θνύπεο ριηαξό λεξό 2 θνύπεο ιάδη κέιη Εκτέλεση Αλαθαηεύνπκε ζε κπνι ην αιεύξη κε ην αιάηη θαη ηε καγηά ξίρλνπκε ιίγν-ιίγν ριηαξό λεξό δνπιεύνληαο κε μύιηλε θνπηάια κέρξη λα γίλεη περηόο ρπιόο. Αθήλνπκε ην κπνι ζε δεζηό κέξνο λα θνπζθώζεη γηα 20 ιεπηά. Βάδνπκε ζηελ θαηζαξόια αξθεηό ιάδη θαη όηαλ θάςεη βξέρνπκε ην ρέξη καο, παίξλνπκε ιίγν ρπιό ζηελ ρνύθηα καο πηέδνληαο λα βγαίλνπλ ζηξνγγπιά κπαιάθηα. Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνπηάιη (βξεγκέλν πάληα) ξίρλνπκε ην κπαιάθη κέζα ζηελ θαηζαξόια. Αθήλνπκε ηνπο ινπθνπκάδεο ζην ιάδη κέρξη λα πάξνπλ έλα ρξπζόμαλζν ρξώκα. Βγάδνπκε ηνπο ινπθνπκάδεο θαη ηνπο ηνπνζεηνύκε ζε έλα κπνι κε ραξηί γηα λα απνξξνθήζνπλ ηα ιάδηα βγάδνληαο πάληνηε κε ηξππεηή θνπηάια. Όηαλ νη ινπθνπκάδεο εηνηκαζηνύλ καδί κε ζηαθίδεο ή ζθέηνη κπνξνύκε λα ιηώζνπκε ιίγν κέιη θαη λα ην ξίμνπκε πάλσ ζηνπο ινπθνπκάδεο.

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE

Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE OF WINE OR SPARKLING WINE PER COUPLE. Meze (TO SHARE)

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

bread, wine and olive oil

bread, wine and olive oil www.axion.edu.gr 20/11/2013 www.axion.edu.gr 2 4.000 years, The same nation, in the same land, speaking the same language, Is proud of the same three basic elements of its nutrition bread, wine and olive

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D Σ Ο Υ Π A S O U P Σ Α Λ Α Τ Ε Σ S A L A D S

Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D Σ Ο Υ Π A S O U P Σ Α Λ Α Τ Ε Σ S A L A D S Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D 4 τµχ/items 8 τµχ/items ΚΥΝΙΑ 10.00 18.00 COCKLES ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ 10.00 18.00 CLAMS ΣΤΡΕΙΙΑ OYSTERS 5.00 ανά τµχ/item Σοπα ηρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese 4,33 c / 4,90 c 170gr Φάβα με κάππαρε Split peas with capers 3,98 c / 4,50 c Τσροπιηάρι Tiropitari Greek

Διαβάστε περισσότερα

Dolphin Restaurant Symi Island, Greece Home Delivery: 22460 71149

Dolphin Restaurant Symi Island, Greece Home Delivery: 22460 71149 Dolphin Restaurant Symi I sland, Greece Home Delivery: 22460 71149 Pizzas SMALL LARGE 1. MARGARITA: Tomato, cheese, and oregano. 5.5 7.5 2. FUNGHI: Tomato, cheese, mushrooms and garlic. 6.0 8.0 3. ZINGARA:

Διαβάστε περισσότερα

etwinning Μετο etwinning, τα δηµοτικά, τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της Ευρώπης συνεργάζονται µε έναν καλύτερο τρόπο

etwinning Μετο etwinning, τα δηµοτικά, τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της Ευρώπης συνεργάζονται µε έναν καλύτερο τρόπο etwinning Το etwinning είναι η δράση του elearning που υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ των σχολείων της Ευρώπης χρησιµοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. etwinning Μετο etwinning,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07 Στα πλαίσια του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε στις 22-12-2006 στο σχολείο µία Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην οποία συµµετείχαν οι καθηγητές και οι µαθητές του Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

8 servings. 8 μερίδες

8 servings. 8 μερίδες Chilled Roasted Pepper Soup with Mastiha-Feta Cream I have a special affinity for Mastiha, feta, and roasted red peppers. This soup essentially evolved out of one of my all-time favorite Greek dishes,

Διαβάστε περισσότερα

THE OLD TOWN Grill House

THE OLD TOWN Grill House THE OLD TOWN Grill House Code Description Price (Incl.VAT) Κωδικός Περιγραφή Φαγητού Τιμή (Με ΦΠΑ) STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ OLT001 Soup of the Day/Σούπα της ημέρας 4.00 Variety of soups (ask the waiter) OLT002

Διαβάστε περισσότερα

Food Menu / Μενού Τροφίμων

Food Menu / Μενού Τροφίμων Food Menu / Μενού Τροφίμων Also see our Special Board for Daily Fresh Meals Επίσης, βλ. Ειδικό Δ.Σ. για Daily Fresh γεύματα μας τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α. Searays Café Bar, Lara

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85. Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ

1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85. Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ 1. Ορεκτικά/Starters 1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85 Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ A variety of traditional smoked Cyprus appetizers

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate.

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. LUNCH SET MENU 9.50 Monday-Friday From 12:00 to 16:00 ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. CLUB SANDWICH Grilled chicken,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal)

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal) ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH BRIOCHE SANDWICH 2 mini μπριοζάκια με ησρί κρέμα, ζολομό καπνιζηό και άνηθο. 2 mini brios with cream cheese, smoked salmon and dill. 3,80 Veggie Roast (335 Kcal) Μελιηζάνα, κολοκύθι,

Διαβάστε περισσότερα

Dear cooking aficionados,

Dear cooking aficionados, Dear cooking aficionados, This small gift, with recipes from the distinguished CyChefs Antonis and George, is supplied by Wellgoods Cypressa, especially for the cooking aficionados who relish frequent

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast Αµερικάνικο πρόγευµα American Buffet Breakfast Παρακαλώ επιλέξτε από το µπουφέ Please choose from the large selection of items available from the buffet 35 Ευρωπαικό πρόγευµα Continental Breakfast Ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά

Διαβάστε περισσότερα

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons MENUS Menu 1 Ανά 4 άτομα /per 4 persons Κρασοτύρι σε χειροποίητο φύλλο βέργας με μέλι και σουσάμι, σερβιρισμένο με φρούτα του δάσους Krasotiri cheese in handmade dough pastry with honey & sesame, and forest

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 1 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 2 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 3 ΜΕΝΟΥ Νο1 ΜΕΝΟΥ Νο2 ΜΕΝΟΥ Νο3 ΜΕΝΟΥ Νο4 ΜΕΝΟΥ Νο5 Για οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε ςτο μενοφ ςασ,μπορεί να πραγματοποιηθεί! Μπουφέσ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Καραμελωμένο μανούρι 7,00 πάνω σε πουρέ από μπρόκολο και καβουρδισμένο αμύγδαλο Caramelized manouri cheese with mashed broccoli and roasted almonds

Καραμελωμένο μανούρι 7,00 πάνω σε πουρέ από μπρόκολο και καβουρδισμένο αμύγδαλο Caramelized manouri cheese with mashed broccoli and roasted almonds φαγητό food σερβίρονται κρύα cold starters Φιλετάκια γαύρου 7,00 μαριναρισμένα σε ελαιόλαδο με σκόρδο και μαϊντανό πάνω σε σαλάτα ψιλοκομμένης τομάτας αρωματισμένη με βασιλικό Αnchovy fillets marinated

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

WEDDING MENU AMMADES SEA SIDE RESTAURANT BAR

WEDDING MENU AMMADES SEA SIDE RESTAURANT BAR WEDDING MENU AMMADES SEA SIDE RESTAURANT BAR ΜΕΝΟΥ Νο 2 Κρέπα ογκρατέν με γέμιση κοτόπουλου και φρέσκα μανιτάριακαι κρέπα ογκρατέν με λαχανικά Σαλάτα ανάμικτη Με σάλτσα χίλια νησιά Κοκκινιστό παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

βοτσαλα / sweet pebbles

βοτσαλα / sweet pebbles βοτσαλα / sweet pebbles βότσαλα / sweet pebbles Η νέα κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά, η κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ Chef s Seasonal Salad 7.95 Σαλάτα Εποχιακή του Σεφ Fresh salad nicely combined with strips of ham, chicken, cheddar cheese, hard-boiled eggs in a wonderful chef s dressing, accompanied

Διαβάστε περισσότερα

Σαλάτες Salads. Χωριάτικη, η κλασσική Traditional Greek salad 6,50

Σαλάτες Salads. Χωριάτικη, η κλασσική Traditional Greek salad 6,50 Μενού Menu Σαλάτες Salads Χωριάτικη, η κλασσική Traditional Greek salad 6,50 Σπασμένος ντάκος με ντοματάκια, κάπαρη, φρέσκο κρεμμυδάκι και Νιώτικο ξινοτύρι 7,50 "Ntakos", barley rusk with cherry tomatoes,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese 4,39 c / 5,40 c 170gr Φάβα με κάππαρε Split peas with capers 4,06 c / 5,00 c 150gr Τσροπιηάρι Tiropitari

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα πιάτα Appetizers

Πρώτα πιάτα Appetizers Πρώτα πιάτα Appetizers Η Ελληνική σαλάτα με άλλο τρόπο The Greek Salad from a different angle 16 Τα Αυγά με μπέικον, αφρό καπνιστού χοιρινού και γκοφρέτα πατάτας The eggs with bacon, smoked ham foam and

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ MAΛΑΓΑΡΙ - 831 00 ΣΑΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ Τ: (22730) 87511, 87542 F: (22730) 23907

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ MAΛΑΓΑΡΙ - 831 00 ΣΑΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ Τ: (22730) 87511, 87542 F: (22730) 23907 ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ MAΛΑΓΑΡΙ - 831 00 ΣΑΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ Τ: (22730) 87511, 87542 F: (22730) 23907 email: info@samoswine.gr www.samoswine.com Γνωρίστε τον μαγευτικό κόσμο των cocktails της

Διαβάστε περισσότερα

www.eurosfol.gr Γεύσεις από σπίτι! Tastes like home!

www.eurosfol.gr Γεύσεις από σπίτι! Tastes like home! www.eurosfol.gr Γεύσεις από σπίτι! Tastes like home! Γεύσεις από σπίτι! Tastes like home! Στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ δουλεύουμε καθημερινά με μεράκι από το 1994. In «EUROPEAN SFOLIATA» we have been working

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΚΑ Ο MIXER WITH BOWL Μοντέλο / Model : HM990 AC220-240V 50Hz - 350W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 326 NUTS CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών από το 1971 Handmade since 971 1 από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! Παστέλι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΜΝΗΜΗ... ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ!

Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΜΝΗΜΗ... ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ! Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ BELMONT HOLY CROSS GREEK SCHOOL Editors: Aleka Kampaka & Klewn Skourtis ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ! Η ιστορία της βασιλόπιτας, είναι µια ιστορία που συνέβηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια, πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES

ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES 1 ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES PACK 6 pcs Μαγειρεμένα, γευστικά, πλήρη και ισορροπημένα γεύματα σε υγρή μορφή, με πάνω από 60% περιεκτικότητα σε φρέσκα κρέατα, με λαχανικά και ρύζι και με υφή

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Soup of the day Σούπα της Ηµέρας. Mozzarella sticks Six Mozzarella sticks served with Sour Cream Μοτσαρέλλα sticks

STARTERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Soup of the day Σούπα της Ηµέρας. Mozzarella sticks Six Mozzarella sticks served with Sour Cream Μοτσαρέλλα sticks NEW MENU STARTERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Soup of the day Σούπα της Ηµέρας Mozzarella sticks Six Mozzarella sticks served with Sour Cream Μοτσαρέλλα sticks Spring rolls Six Spring rolls served with Barbeque Sauce Spring

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

APPETISERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ DIE VORSPEISEN COLD ΚΡΥΑ KALT

APPETISERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ DIE VORSPEISEN COLD ΚΡΥΑ KALT APPETISERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ DIE VORSPEISEN COLD ΚΡΥΑ KALT BABY SHRIMPS COCTAIL 4.30 2.50 (Shrimps served on a bed of finely cut lettuce garnished with cocktail sauce) Κοκτείλ µε Μικρές Γαρίδες CRAB COCTAIL 4.30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Ψωμί & Ντιπ (Bread & Dip Sauce).0,80 ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Τυροκαυτερή (Spicy cheese salad)..2,70 Τυροκαυτερή με αποξηραμένο μπούκοβο (Hot Cheese sauce with dried pepper seeds)...2,50 Τυρί σαγανάκι (Fried

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

2,00. Ορεκτικά Appetizers 8,00 10,00. Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών 13,00

2,00. Ορεκτικά Appetizers 8,00 10,00. Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών 13,00 Ψωμάκια και κριτσίνια από τον φούρνο μας 2,00 Homemade bread rolls and grissinis Ορεκτικά Appetizers Σούπα ημέρας Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα - Index. Χωριάτικη ζύμη / Country style dough (2-6) Ζύμη Σφολιάτας / Puff pastry dough (7-11) Κρουασάν / Croissants (12-14)

Περιεχόμενα - Index. Χωριάτικη ζύμη / Country style dough (2-6) Ζύμη Σφολιάτας / Puff pastry dough (7-11) Κρουασάν / Croissants (12-14) Περιεχόμενα - Index Χωριάτικη ζύμη / Country style dough (2-6) Ζύμη Σφολιάτας / Puff pastry dough (7-11) Κρουασάν / Croissants (12-14) Πίτσες - Πεϊνιρλί - Καλτσόνε (16-17) Pizza - Peinirli - Calzone Κουρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Lebanese cuisine epitomizes the best of the Mediterranean diet. The heart-healthy ingredients such as fresh vegetables, grains, herbs and spices,

Lebanese cuisine epitomizes the best of the Mediterranean diet. The heart-healthy ingredients such as fresh vegetables, grains, herbs and spices, Lebanese cuisine epitomizes the best of the Mediterranean diet. The heart-healthy ingredients such as fresh vegetables, grains, herbs and spices, lamb, beef, fish, poultry, yogurt and olive oil make a

Διαβάστε περισσότερα

East Pearl Chinese Restaurant. Apollonos 2 & Nikis, 105 57 Athens, Syntagma Square East pearl Delivery from Mon - Sun 12:00-23:00. Tel.

East Pearl Chinese Restaurant. Apollonos 2 & Nikis, 105 57 Athens, Syntagma Square East pearl Delivery from Mon - Sun 12:00-23:00. Tel. East Pearl Chinese Restaurant Apollonos 2 & Nikis, 105 57 Athens, Syntagma Square East pearl Delivery from Mon - Sun 12:00-23:00 Tel.: 210 321 1218 汤 羹 类 / SOUP / ΣΟΥΠΕΣ S1 酸 辣 汤 * HOT & SOUR SOUP* KΑΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Garlic Bread with Cheese Σκορδόψωμο με τυρί. Bruschetta with Tomato Mπρουσκέττα με ντομάτα

Garlic Bread with Cheese Σκορδόψωμο με τυρί. Bruschetta with Tomato Mπρουσκέττα με ντομάτα A p p e t i z e r s Ο ρ ε κ τ ι κ α Soup of the day Σούπα της ημέρας Garlic Bread Σκορδόψωμο Slices of fresh French baguette oven baked with garlic butter springled with paprika. Κομμένες φέτες γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons Menu 1 Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil Ανά 4 άτομα /per 4 persons Κρασοτύρι σε χειροποίητο φύλλο βέργας με μέλι και σουσάμι, σερβιρισμένο με φρούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΌΣΜΟΣ ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΠΙΡΤΌΚΟΥΤΟ

Ο ΚΌΣΜΟΣ ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΠΙΡΤΌΚΟΥΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΌΜΙΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΚΎΠΡΟΥ Ο ΚΌΣΜΟΣ ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΠΙΡΤΌΚΟΥΤΟ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ Ο Φωτογραφικός Όμιλος Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που διoργανώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Salads / Σαλάτες. Greek salad with Kefalonian feta and olives Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο

Salads / Σαλάτες. Greek salad with Kefalonian feta and olives Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο Salads / Σαλάτες Greek salad with Kefalonian feta and olives Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο Rocket and lettuce, sun dried tomatoes parmesan cheese and balsamic vinaigrette Ρόκα Παρµεζάνα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Feta cheese with olive oil & oregano Parma ham with yellow melon. Τυρί φέτα ελαιόλαδο-φρέσκια ρίγανη Προσούτο με φρέσκο πεπόνι

Feta cheese with olive oil & oregano Parma ham with yellow melon. Τυρί φέτα ελαιόλαδο-φρέσκια ρίγανη Προσούτο με φρέσκο πεπόνι ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες κοκτέιλ μαρούλι-σάλτσα κοκτέιλ-γαρίδες Σολωμός καπνιστός πάνω σε πράσινη σαλάτα με dressing αρωματικών βοτάνων Τζατζίκι Γιαούρτι-σκόρδο κ αγγούρι Μεζές Τζατζίκι-μελιτζανοσαλάτα Ταραμοσαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα)

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα) Êáëþò Þëèáôå ÊáëÞ óáò üñåîç! Welcome Enjoy your meal! ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΖΕΙΣ Μπουφές Πρωινό µε ελεύθερη επιλογή. Καφές γαλλικός, µαύρο τσάι, φασκόµηλο, γάλα, σοκολάτα, χυµός πορτοκάλι, βούτυρο, µαργαρίνη, µαρµελάδες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

DIPS & BITES ΝΤΙΠΣ & ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS. Αβοκάντο Ταχίνι Τζατζίκι Χούμους Γιαούρτι Ταραμάς Τυροκαυτερή Ελιές: μαύρες, πράσινες

DIPS & BITES ΝΤΙΠΣ & ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS. Αβοκάντο Ταχίνι Τζατζίκι Χούμους Γιαούρτι Ταραμάς Τυροκαυτερή Ελιές: μαύρες, πράσινες BUFFET M E N U ΝΤΙΠΣ & ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ Αβοκάντο Ταχίνι Τζατζίκι Χούμους Γιαούρτι Ταραμάς Τυροκαυτερή Ελιές: μαύρες, πράσινες DIPS & BITES Avocado (Guacamole) Tahini Tzantziki Hummus Yogurt Tarama Spicy cheese

Διαβάστε περισσότερα

3 VERGINAS STR. STROVOLOS, 2025 NICOSIA, CYPRUS, 22570201 Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους Φ.Π.Α All prices include services charges & V.A.

3 VERGINAS STR. STROVOLOS, 2025 NICOSIA, CYPRUS, 22570201 Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους Φ.Π.Α All prices include services charges & V.A. ΑΛΜΥΡΕΣ ΚΡΕΠΕΣ / SAVOYRY CREPES HAM AND CHEESE 5.40 Ham & edam cheese Ζαμπόν & τυρί edam CLASSIC 5.50 Ham, edam cheese & sweet corn Ζαμπόν, τυρί edam & καλαμπόκι GREEK 6.10 Feta, edam cheese, green pepper,

Διαβάστε περισσότερα

2 PIECES 3 PIECES 5 PIECES 10 PIECES 15 PIECES 20 PIECES

2 PIECES 3 PIECES 5 PIECES 10 PIECES 15 PIECES 20 PIECES menu Original Recipe 2 PIECES 3 PIECES 5 PIECES 10 PIECES 15 PIECES 20 PIECES 3,55 5,25 8,75 15,95 23,85 29,95 Wings Original 6 PIECES Original 12 PIECES 2,95 5,75 Heat Seekers 6 PIECES Heat Seekers 12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti - Οξεθηηθα - Starters

Antipasti - Οξεθηηθα - Starters Antipasti - Οξεθηηθα - Starters FOCACCINI TRADIZIONALE 5,50 (θνθαηζηληα κε ληνκαηα, πεζην βαζηιηθνπ θαη κνηζαξεια) Toasted bread with tomato, pesto & mozzarella BRUSCHETTA con SALMONE 7,50 (Μπξνπζθεηεο

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

THE BUNCH OF GRAPES INN

THE BUNCH OF GRAPES INN THE BUNCH OF GRAPES INN NIBBLES - ΣΘΜΠΗΜΑΣΑ Traditional Cyprus bread drizzle with extra virgin olive oil & oregano2.50εεζηνθππξηαθνςσκηκεπαξζελνειαηνιαδνθαηξiγαλε MarinatedΟlives.The ideal Mediterraneannibble2.50

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Recipe Book SBB 850 A1

Recipe Book SBB 850 A1 KITCHEN TOOLS Recipe Book SBB 850 A1 Recipe Book Βιβλίο συνταγών KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SBB 850 A1-06/11-V2 IAN: 69294 RECIPE BOOK PAGE Useful information

Διαβάστε περισσότερα

14001 ΚΟΥΤΑΛΑ ΒΑΘΕΙΑ Stainless steel ladle 6/72 13,50. 14002 ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ Stainless steel skimmer 6/72 13,50

14001 ΚΟΥΤΑΛΑ ΒΑΘΕΙΑ Stainless steel ladle 6/72 13,50. 14002 ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ Stainless steel skimmer 6/72 13,50 14001 ΚΟΥΤΑΛΑ ΒΑΘΕΙΑ Stainless steel ladle 6/72 13,50 14002 ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ Stainless steel skimmer 6/72 13,50 14003 ΣΠΑΤΟΥΛΑ Stainless steel frying turner 6/72 11,90 14004 ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ Stainless steel

Διαβάστε περισσότερα