CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ MAIN COURSE DESERTS ΓΛΤΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ MAIN COURSE DESERTS ΓΛΤΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ"

Transcript

1

2 CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 3) CHEESE PIES MAIN COURSE 4) STUFFED TOMATOES DESERTS 5) MELOMAKARONA 6) DIPLES 7) LOUKOUMADES ΟΡΕΚΣΙΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ 4) ΓΕΜΙΣΑ ΓΛΤΚΑ 5) ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 6) ΔΙΠΛΕ 7) ΛΟΤΚΟΤΜΑΔΕ

3 TZATZIKI INGREDIENTS 1/2 kilo strained yoghurt 1 cucumber 4 garlic cloves salt oil vinegar METHOD Grate the garlic and mix it with salt and vinegar. Peel the cucumber, grate it and squeeze it until all its water is removed. Put the yoghurt into a bowl and add the cucumber into it. Then mix the yoghurt with the mixture of grated garlic. Whiz the content until all the ingredients are well mixed. Add some oil. Yoghurt dip can be served in a normal temperature but it is rather preferred cold.

4 TZATZIKI Συςτατικά 1/2 κιλό γιαοφρτι ςτραγγιςτό/ςακοφλασ 1 αγγοφρι 4 ςκελίδεσ ςκόρδο αλάτι λάδι ξφδι ΜΕΘΟΔΟΣ Τρίψτε το ςκόρδο και αναμείξτε το με το αλάτι και το ξφδι. Ξεφλουδίςτε το αγγοφρι, τρίψτε το και ςτίψτε το μζχρι να φφγει το νερό του. Βάλτε το γαιοφρτι ςε ζνα μπολ και προςκζςτε το αγγοφρι ςε αυτό. Ζπειτα αναμείξτε το γιαοφρτι με το τριμμζνο ςκόρδο. Ανακατζψτε ηωθρά τα υλικά μζχρισ ότου δζςουν όλα μεταξφ τουσ. Προςκζςτε λάδι. Το τηατηίκι μασ είναι ζτοιμο! Μπορεί να ςερβιριςτεί ςε κανονικι κερμοκραςία αλλά το προτιμάμε καλφτερα όταν είναι κρφο!

5 Meatballs INGREDIENTS: 1 lb ground beef 2 large onions or 3 medium (about 1 1/4 pounds), chopped as finely as you can stand to chop them 1 bunch parsley, chopped finely fresh oregano, minced, or 1 TB crumbled dried oregano (not powdered) fresh mint ¼ glass of milk 5 slices bread, soaked in water and wrung out 2 eggs 1 1/2 tsp salt 1/2 tsp ground black pepper INSTRUCTIONS: 1) You put the minced meat in a ball. 2) Then you take the soaked bread and you try taking as much water out of it as you can. 3) After that you add the soaked bread, the eggs, the chopped onion, the milk, the parsley, the mint, the oregano, the salt and the pepper. 4) You mix all of the ingredients (and as all Greek grandmothers say In cooking if you don t use your hands to mix then your food won t be as good! ) 5) After finishing mixing you form the mixture in small balls and you roll them in flour so you make it crunchier. 6) Then in a pan you boil some oil and you place the meatballs in.

6 Κεφτεδάκια ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 θηιό κνζραξίζην θηκά 2 κεγάια ή 3 κέηξηα θξεκκύδηα (πεξίπνπ 500 γξακκάξηα), όζν γίλεηαη ςηινθνκκέλα 1 καηζάθη κατληαλό ςηινθνκκέλν Φξέζθηα ξίγαλε, ςηινθνκκέλε, ή 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο θαζαξηζκέλε μεξή ξίγαλε (όρη ζε ζθόλε) Φξέζθνο δπόζκνο ¼ πνηήξη γάια 5 θέηεο ςσκί, κνπζθεκέλν ζε λεξό θαη ζηξαγγηζκέλν 2 απγά 1 1/2 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ αιάηη 1/2 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ καύξν πηπέξη ΟΔΗΓΙΕΣ : 1) Βάδεηε ηνλ θηκά ζε έλα κπνι. 2) Έπεηηα παίξλεηε ην κνπζθεκέλν ςσκί θαη ην ζηξαγγίδεηε όζν κπνξείηε. 3) Ύζηεξα από απηό, πξνζζέηεηε ην ςσκί, ηα απγά, ηα ςηινθνκκέλα θξεκκύδηα, ην γάια, ην κατληαλό, ην δπόζκν, ηε ξίγαλε, ην αιάηη θαη ην πηπέξη. 4) Αλαθαηεύεηε όια ηα ζπζηαηηθά (θαη όπσο ιέλε όιεο νη Ειιελίδεο γηαγηάδεο «Σηε καγεηξηθή εάλ δελ ρξεζηκνπνηήζεηο ηα ρέξηα ζνπ γηα λα πιάζεηο, ηόηε ην θαγεηό ζνπ δελ ζα βγεη θαιό!») 5) Αθνύ ηειεηώζεηε ην πιάζηκν, ζρεκαηίδεηε κε ην κείγκα κηθξέο κπαιίηζεο ηηο νπνίεο αιεπξώλεηε γηα λα γίλνπλ πην ηξαγαληζηέο. 6) Σηε ζπλέρεηα, δεζηαίλεηε ιίγν ιάδη ζε έλα ηεγάλη θαη βάδεηε κέζα ηνπο θεθηέδεο.

7 TRADITIONAL GREEK CHEESE PIES INGREDIENTS (For 4 pieces): 1/6 kg Feta Cheese 1 cup of tea flour 1 TSP salt Fresh mint (6 or 7 leaves) A little bit of pepper 1 egg 1/2 tea cup milk 2 TB of butter Crust HOW TO MAKE THEM: 1) You put in a small casserole the butter and you place it on the fire until it melts. Then you add the flour and you mix it well. 2) In another bowl you crumble the feta cheese and you add the egg. 3) After doing that you stir them well and then you add the milk, the salt, the pepper and the mint (chopped finely) and you mix them all together well. 4) After finishing mixing you add the mixture in the casserole and you mix them all together. 5) You have to keep mixing until the mixture becomes more solid. 6) Then you cut the crust in large slices and you cut a little bit from the mixture and place it at the bottom of the crust. 7) Then you begin to wrap it and make little triangles with it. Put them in a pre heated oven for 30 minutes at 180 o C.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ σζηαηηθά (Γηα 4 θοκκάηηα): 300 γρακκάρηα ησρί θέηα 1 θιηηδάλη ηζαγηού αιεύρη 1 θοσηαιάθη ηοσ γισθού αιάηη Φρέζθος δσόζκος (6 ή 7 θσιιαράθηα) Λίγο πηπέρη 1 ασγό 1/2 θιηηδάλη ηζαγηού γάια 2 θοσηαιηές βούησρο Φύιιο Κρούζηας ΠΩ ΝΑ ΣΑ ΦΣΙΑΞΕΣΕ: 1) ε κηα κηθρή θαηζαρόια βάδεηε ηο βούησρο θαη ηο αθήλεηε ζηε θφηηά κέτρη λα ιηώζεη. Έπεηηα προζζέηεηε ηο αιεύρη θαη ηα αλαθαηεύεηε θαιά. 2) ε έλα κποι δηαιύεηε ηε θέηα θαη προζζέηεηε ηο ασγό. 3) Μεηά από ασηό ηα αλαθαηεύεηε θαιά θαη ζηε ζσλέτεηα προζζέηεηε ηο γάια, ηο αιάηη, ηο πηπέρη θαη ηο δσόζκο (υηιοθοκκέλο) θαη ηα αλακεηγλύεηε όια καδί θαιά. 4) Αθού ηειεηώζεηε ηο αλαθάηεκα, προζζέηεηε ηο κείγκα ζηελ θαηζαρόια θαη ηα αλαθαηεύεηε αθόκα κηα θορά όια καδί. 5) Πρέπεη λα αλαθαηεύεηε ζσλέτεηα κέτρη ηο κείγκα λα γίλεη πηο ζηερεό/ζσκπαγές. 6) Ύζηερα θόβεηε ηο θύιιο θρούζηας ζε κεγάιες/θαρδηές ιφρίδες, παίρλεηε ιίγο κείγκα θάζε θορά θαη ηο βάδεηε ζηο θάηφ κέρος ηοσ θύιιοσ. 7) Καηόπηλ αρτίδεηε λα ηο ησιίγεηε ζε κηθρά ηρίγφλα. Σέιος ηο βάδεηε ζε προζερκαζκέλο θούρλο θαη ηο υήλεηε γηα 30 ιεπηά ζηοσς 180 βαζκούς.

9 Ingredients: 6 tomatoes, 3 egg plants, 3 green peppers 2 chopped onions (middle sized) 6 chopped garlic cloves ½ cup oil 8 tb. rice (1 for each tomato and ½ for each egg plant and pepper) a handful of parsley and spearmint a pinch of salt and pepper parmesan cheese Directions: Preheat the oven to 350 F ( 180 C). 1. Cut off tops of tomatoes and peppers (peel eggplants and cut in half), and empty the insides into a bowl. Place the vegetables in a dish. 2. Put parsley, spearmint and tomato insides in blender and blend for a few seconds. 3. Heat oil in pot and fry chopped onions and garlic cloves. After a few minutes, add blender content, a bit of salt and pepper then the rice. Stir for only a minute. 4. Fill in all of the vegetables with the pot content (tomatoes need to be filled up to ¾). Add peeled and cut potatoes in the leftover gaps of the dish. 5. Pour a little bit of oil on top of the dish and sprinkle some parmesan cheese. Leave in the oven for about 1 ½ hours.

10 Συςτατικά: 6 ντομάτεσ, 3 μελιτηάνεσ, 3 πράςινεσ πιπεριζσ 2 ψιλοκομμζνα κρεμμφδια (μεςαίου μεγζθουσ) 6 ψιλοκομμζνεσ ςκελίδεσ ςκόρδου ½ φλιτηάνι λάδι 8 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ ρφηι (1 για κάθε ντομάτα και ½ για κάθε μελιτηάνα και πιπεριά) Μια χοφφτα μαϊντανό και μζντα Λίγο αλάτι και πιπζρι Τυρί παρμεηάνα Οδηγίεσ: Προθερμαίνουμε το φοφρνο ςτουσ 350 F ( 180 C). 1. Κόβουμε το από πάνω από τθσ ντομάτεσ και τθσ πιπεριζσ (ξεφλουδίηουμε τθσ μελιτηάνεσ και μετα τισ κόβουμε ςτθν μζςθ) και αδειάηουμε το περιεχόμενο ς ζνα μπόλ. Τοποθετοφμε τα λαχανικά ς ζνα πιάτο πιρζξ. 2. Βάηουμε το μαϊντανό, τθν μζντα και το περιεχόμενο των λαχανικϊν μζςα ς ζνα μπλζντερ και τα ανακατζβουμε για μερικά δευτερόλεπτα. 3. Ζεςταίνουμε το λάδι μζςα ςε μία κατςαρόλα και βάηουμε το ψιλοκομμζνο κρεμμφδι και το ςκόρδο. Μετά από μερικά λεπτά, προςθζτουμε τα περιεχόμενα του μπλζντερ και μετά το ρφηι. Το ανακατζβουμε για ζνα λεπτό μονο. 4. Γεμίηουμε όλα τα λαχανικά με το περιεχόμενο τθσ κατςαρόλασ ( πρεπει να γεμίςουμε τθσ ντομάτεσ μζχρι τα ¾ ). Προςθζτω τισ ξεφλουδιςμζνεσ και κομμζνεσ πατάτεσ μεταξφ των λαχανικϊν ςτο πιάτο. 5. Βάηουμε λίγο επιπλζον λάδι πάνω απ το πιάτο και παςπαλίηουμε λίγο τυρί παρμεηάνα. Το αφήνουμε ςτο φοφρνο για 1 ½ ώρα περίπου

11 Ingredients: 1 cup sugar 3 cups oil 8 cups flour 1 cup semolina 1 tsp. cinnamon 1 tsp. cloves 1 tsp. baking soda 2 tsp. baking powder 1 cup orange juice ( 2-2 ½ oranges) 1 orange rind 1 cup brandy A pinch of salt Syrup: 2 cups sugar 2 cups water 1 cup honey 1 cinnamon stick Directions: Preheat the oven to 350 F / 180 C. 1. Add all the dry ingredients (flour, sugar, semolina, baking powder, baking soda, salt, cinnamon and cloves) in a separate bowl. 2. In a second bowl add the oil, sugar and brandy. Take the oranges and grind the skin off into the same bowl. Use the oranges to make orange juice. Start to blend the contents at a low speed and add the orange juice. After about 30 seconds, slowly add the dry ingredients till the dough sucks up all it can. Then, stop blending and use a spatula to mix the rest of the dry ingredients. 3. Place the dough onto a big surface and knead it, while adding flour (if needed). 4. After doing that, put the dough aside. Take a small handful, flatten it on the palm of your hand and roll it from one side to the other, making an oval shape. Repeat this step with the rest of the dough.

12 5. Place the oval shaped dough on an ungreased cookie sheet and leave them in the oven for 1 hour and 15 minutes till they get a beige colour. 6. Take them out of the oven and wait till they cool down. SYRUP 1. Add sugar, honey, water and a cinnamon stick into a small saucepan and boil. Remove from heat. 2. Dip a couple of cooled cookies at a time into hot syrup and leave them in there for about 5 minutes. Then, place them on a tray to absorb the syrup. 3. Sprinkle with nuts and cool. These cookies keep very well and taste better after every day Makes about 3 dozen.

13 Συςτατικά: 1 φλιτηάνι ηάχαρθ 3 φλιτηάνια λάδι 8 φλιτηάνια αλεφρι 1 φλιτηάνι ςιμυγδάλι 1 κουταλάκι του γλυκοφ κανζλα 1 κουταλάκι του γλυκοφ τρυμμζνο γαρίφαλο 1 κουταλάκι του γλυκοφ ςόδα 2 κουταλάκι του γλυκοφ μπζϊκιν πάουντερ 1 φλιτηάνι χυμό προτοκάλι( 2-3 πορτοκάλια) Ξφςμα από 2-3 πορτοκάλι 1 φλιτηάνι κονιάκ Λίγο αλάτι Σιρόπι: 2 φλιτηάνια ηάχαρθ 2 φλιτηάνια νερό 1 φλιτηάνι μζλι 1 ξφλο κανζλασ Οδηγίεσ: Προιερμαίνουμε το φοφρνο ςτουσ 350 F / 180 C. 1. Βάηουμε όλα τα ςτεγνά υλικά (αλεφρι, ηάχαρθ, ςιμυγδάλι, μπζϊκιν πάουντερ, ςόδα, αλάτι, κανζλα και τρυμμζνο γαρίφαλο) μζςα ς ζνα ξεχωριςτό μπόλ. 2. Σ ζνα δεφτερο μπόλ, βάηουμε το λάδι, τθν ηάχαρθ και το κονιάκ. Παίρνουμε τα πορτοκάλια και τρφβουμε τθν φλοφδα μζςα ςτο ίδιο μπόλ. Στίβουμε το χυμό απ τα ίδια πορτοκάλια. Μετά, αρχίηουμε να ανακατζβουμε με μίξερ το περιεχόμενο του μπόλ ςε χαμιλι ταχφτθτα, προςτίκοντασ τον χυμό. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, προςκζτουμε ςιγά ςιγά τα ςτεγνά ςυςτατικά μζχρι να αποροφθκοφν όςο μποροφν απ τθν ηφμθ. Στθν ςυνζχεια, ςταματάμε να χρθςιμοποιοφμε το μίξερ και ανακατζβουμε πλζον με ςπάτουλα, βάηοντασ τα υπόλειπα ςτεγνά υλικά.

14 3. Τοποκετοφμε τθν ηφμθ πάνω ςε μια μεγάλθ επιφάvεια και προςκζτουμε όςο αλεφρι χρειαςτεί μζχρι να χάςει τθν λαδερι αφι του, ενώ ταυτόχρονα το πλάκουμε. 4. Αφοφ το κάνουμε αυτό, το βάηουμε ςτθν άκρθ. Παίρνουμε μια μικρι χοφφτα από αλεφρι, το πατικόνουμε πάνω ςτθν παλάμθ μασ και το γυρνάμε απ τθν μια μεριά ςτθν άλλθ, φτιάχνοντασ ζνα οβάλ ςχιμα. Επαναλαμβάνουμε αυτό το βιμα και για τθν υπόλειπθ ηφμθ. 5. Τοποκετοφμε τα οβάλ ωμά μπιςκότα πάνω ς ζνα αντικολλθτικό χαρτί και τα αφινουμε μζςα ςτο φοφρνο για 1 ώρα και 15 λεπτά μζχρι να πάρουν χρώμα μπζη. 6. Τα βγάηουμε απ το φοφρνο και περιμζνουμε να κρυώςουν. Σιρόπι 1. Βάηουμε τθν ηάχαρθ, το μζλι, το νερό και το ξφλο κανζλασ μζςα ςε μια μικρι κατςαρόλα και τα βράηουμε. Μετά, το απομακρφνουμε απ το μάτι. 2. Βουτάμε μερικά κρφα μπιςκότα τθν φορά μζςα ςτο ςιρόπι και τα αφινουμε εκεί μζςα για περίπου 5 λεπτλά. Μετά, τα τοποκετοφμε πάνω ς ζνα πιάτο για να αποροφιςουν το ςιρόπι. 3. Απλώνουμε τρυμμζνα καρφδια από πάνω. Αυτά τα μπιςκότα κρατάνε αρκετά καλά και γίνονται ακόμα καλφτερα με τον καιρό Η ςυνταγθ αυτθ φτιάχνει περίπου 3 ντουζίνεσ.

15 Diples Ingredients: 4 cups flour 4 eggs 4 tb. sugar 2 tb. oil 1 lemon rind SYRUP 2 cups honey 1 cup sugar A pinch of cinnamon Crushed walnuts (for topping) Directions: Put flour into a bowl. In a separate bowl, put eggs and sugar and mix the ingredients with a spoon. Add the contents of the second bowl in the bowl with the flour and stir for about a minute. Then, add the lemon rind and knead till mixture forms a stiff and smooth dough. Add more flour if dough is too sticky. Bring together with hands. Divide dough into 12 equal middle sized portions and start with one at a time. Lightly dust the surface with some flour. Roll a portion of dough and thin it out to about 0.5mm thick. Cut it into 6 equal strips. Pinch the 2 corners of each opposite side together. Then, starting from one end, gently turn strip to form a large twist, pinching ends where pastry meets to secure twist. Repeat with all the remaining strips. Heat up a frying pan with oil. Place diples top side down in hot oil. Shallow-fry until puffed and pale, turn to cook other side and then place on a plate to drain the remaining oil. Syrup Put honey, sugar and cinnamon in a pot and boil. Dip diples in pot for a couple of seconds, till they absorb the syrup then place them on a plate. If you want, sprinkle some crushed walnuts and cinnamon on top.

16 Δίπλες Σσζηαηικά: 4 θιηηδάληα αιεύξη 4 απγά 4 θνπηάιηα ηεο ζνύπαο δάραξε 2 θνπηάιηα ηεο ζνύπαο ιάδη Ξύζκα 1 ιεκνληνύ Σιρόπι 2 θιηηδάληα κέιη 1 θιηηδάλη δάραξε Λίγε θαλέια Τξηκκέλα θαξύδηα (γηα όζνπο ζέινπλ) Οδηγίες: Βάδνπκε ην αιεύξη κέζα ζε έλα κπόι. Σε άιιν μερσξηζηό κπόι, βάδνπκε ηα απγά θαη ηελ δάραξε θαη αλαθαηεύνπκε ηα ζπζηαηηθά κε έλα θνπηάιη. Πξνζζέηνπκε ην πεξηερόκελν ηνπ δεύηεξνπ κπόι ζε απηό κε ην αιεύξη θαη αλαθαηεύνπκε γηα έλα ιεπηό. Μεηά, πξνζζέηνπκε ηα μύζκαηα ιεκνληνύ θαη πιάζνπκε ηελ δύκε κέρξη λα γίλεη ζθιεξή θαη ιεία. Πξνζζέηνπκε θη άιιν αιεύξη αλ θνιιάεη ε δύκε. Σηελ ζπλέρεηα, θέξλνπκε όιε ηελ δύκε καδί. Χσξίδνπκε ηελ δύκε ζε 12 ίζα κεζαίνπ κεγέζνπο- κεξίδεο θαη ηα δνπιεύνπκε έλα. Απιώλνπκε ιίγν αιεύξη πάλσ ζε κηα επηθάλεηα. Αλνίγσ ηελ δύκε κε ηνλ πιάζηε κέρξη λα έρεη ύςνο πεξίπνπ 0.5mm. Κόβνπκε ηε δύκε ζε 6 ίζεο ισξίδεο. Πηάλνπκε ηεο 4 άθξεο ησλ αληίζεησλ κεξηώλ από κηα ισξίδα θαη ηα ελώλνπκε. Μεηά, αξρίδνληαο από ηελ κηα άθξε, γπξίδνπκε ηελ ισξίδα, ζρεκαηίδνληαο κηα έιηθα από δύκε. Κξαηάκε ηηο δύν άθξεο γηα λα κελ ραιάζεη ην ζρήκα απηό. Επαλαιακβάλνπκε ην ίδην γηα ηα ππόινηπα. Θεξκαίλνπκε έλα ηεγάλη κε ιάδη. Τνπνζεηνύκε ηηο δίπιεο κέζα ζην ιάδη. Τηο ηεγαλίδνπκε ειαθξά κέρξη λα γίλνπλ δηνγθσκέλα θαη ρισκά, θαη ηα γπξίδνπκε γηα λα ηεγαληζηνύλ θαη από ηελ άιιε. Μεηά ηα ηνπνζεηνύκε ζε έλα πηάην. Σιρόπι Βάδνπκε ην κέιη, ηελ δάραξε θαη ηελ θαλέια ζε κηα θαηζαξόια θαη ηα βξάδνπκε. Βνπηάκε ηηο δίπιεο κέζα γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα, κέρξη λα απνξξνθήζνπλ ην ζηξόπη θαη κεηά ηα ηνπνζεηνύκε ζε έλα πηάην. Απιώλνπκε ιίγα ηξηκκέλα θαξύδηα από πάλσ, αλ ζέινπκε.

17 Loukoumades INGREDIENTS ½ kg Flour 25 gr Leaven 1 tsp of salt 2 cups of warm water 2 cups of oil honey How we make loukoumades In a bowl mix up the flour, the leaven and the salt using a wooden spoon and pour very very slowly the warm water until it becomes a thin solid paste. Put the bowl in a warm place for 20 minutes so that the mixture will expand. It s important that the mixture has small bubbles because that means that you have made an excellent work! Usually we put raisins in loukoumades because it is more tasty At this point we are going to use a drilled spoon, a glass of water, a small spoon and a big bowl. Put some olive oil in a frying pan and wait until the oil heats up. Wet one of your hands and using the small spoon (which it must always be wet) take a little bit of the mixture in your handful and form small balls. Then put every ball in the frying-pan. We leave loukoumades in the fry-pan with the oil until they become cold. Finally take out loukoumades and place them in a bowl with napkin paper to absorb the oil. Add the honey. Instead of sesame, if you don t like it, you can put some walnuts.

18 Λνπθνπκάδεο Υιηθά ½ θηιό Φαξηλάπ 25 γξ. καγηά 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ αιάηη 2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ δάραξε 2 θνύπεο ριηαξό λεξό 2 θνύπεο ιάδη κέιη Εκτέλεση Αλαθαηεύνπκε ζε κπνι ην αιεύξη κε ην αιάηη θαη ηε καγηά ξίρλνπκε ιίγν-ιίγν ριηαξό λεξό δνπιεύνληαο κε μύιηλε θνπηάια κέρξη λα γίλεη περηόο ρπιόο. Αθήλνπκε ην κπνι ζε δεζηό κέξνο λα θνπζθώζεη γηα 20 ιεπηά. Βάδνπκε ζηελ θαηζαξόια αξθεηό ιάδη θαη όηαλ θάςεη βξέρνπκε ην ρέξη καο, παίξλνπκε ιίγν ρπιό ζηελ ρνύθηα καο πηέδνληαο λα βγαίλνπλ ζηξνγγπιά κπαιάθηα. Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνπηάιη (βξεγκέλν πάληα) ξίρλνπκε ην κπαιάθη κέζα ζηελ θαηζαξόια. Αθήλνπκε ηνπο ινπθνπκάδεο ζην ιάδη κέρξη λα πάξνπλ έλα ρξπζόμαλζν ρξώκα. Βγάδνπκε ηνπο ινπθνπκάδεο θαη ηνπο ηνπνζεηνύκε ζε έλα κπνι κε ραξηί γηα λα απνξξνθήζνπλ ηα ιάδηα βγάδνληαο πάληνηε κε ηξππεηή θνπηάια. Όηαλ νη ινπθνπκάδεο εηνηκαζηνύλ καδί κε ζηαθίδεο ή ζθέηνη κπνξνύκε λα ιηώζνπκε ιίγν κέιη θαη λα ην ξίμνπκε πάλσ ζηνπο ινπθνπκάδεο.

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας τους γείτονες μας

Γνωρίζοντας τους γείτονες μας Στα πλαίσια υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος «Γνωρίζοντας τους γείτονες μας» για την μελέτη των πολιτιστικών στοιχείων των δύο λαών και την διαπίστωση ομοιοτήτων/διαφορών, ζητήθηκε από τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com!

Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com! Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com! Συστατικά 80 γρ βούτυρο 3 κ.σ. κρέμα γάλακτος ξύσμα από 2-3 μανταρίνια Χίου Πορτοκαλί χρώμα ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρωτά (Marshmallows) Marshmallows by Akis and akispetretzikis.com!

Ζαχαρωτά (Marshmallows) Marshmallows by Akis and akispetretzikis.com! Ζαχαρωτά (Marshmallows) Marshmallows by Akis and akispetretzikis.com! Συστατικά 100 ml χυμό πορτοκαλιού ξύσμα από 1 πορτοκάλι, λεπτά τριμμένο 500 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική 2 κ.σ. μέλι 120 ml vερό 120 γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»!

Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»! Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»! Μια super σοκολατένια συνταγή με βάση από τσουρέκι και βελούδινη κρέμα! Το τέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Manuscript VENUS DIET CYBC, Cyprus

Manuscript VENUS DIET CYBC, Cyprus Manuscript VENUS DIET CYBC, Cyprus Presenter: Part of growing up is also to learn how to cook. In this item from Cyprus a young girl learns how to cook some traditional dishes from her mum Cameraman: Panicos

Διαβάστε περισσότερα

Μάφινς με 3 Σοκολάτες- Triple Chocolate Muffins by the healthycook.gr!

Μάφινς με 3 Σοκολάτες- Triple Chocolate Muffins by the healthycook.gr! Μάφινς με 3 Σοκολάτες- Triple Chocolate Muffins by the healthycook.gr! for english scroll down Φτιάξτε ένα μυρωδάτο και αχνιστό καφέ και ελάτε να απολαύσουμε σοκολατένια μάφινς. Δεν χρειάζεται καμία άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σοκολατένια muffins διαίτης - Low fat Chocolate Chip Muffins από το «The Healthy cook»!

Σοκολατένια muffins διαίτης - Low fat Chocolate Chip Muffins από το «The Healthy cook»! Σοκολατένια muffins διαίτης - Low fat Chocolate Chip Muffins από το «The Healthy cook»! Είστε σε δίαιτα? Τέλεια! Ώρα για γλυκό! Σας κάνει εντύπωση? Κι όμως, αυτά τα σοκολατένια muffins έχουν μόνο 193 θερμίδες!

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΠΕΣ * SOUP * 汤 ΟΡΕΚΤΙΚΑ * APPETIZERS * 开 胃 菜

ΣΟΥΠΕΣ * SOUP * 汤 ΟΡΕΚΤΙΚΑ * APPETIZERS * 开 胃 菜 ΣΟΥΠΕΣ * SOUP * 汤 1) ΣΟΥΠΑ ΓΟΥΩΝΤΟΝ με λαχανικά και μπουρεκάκια γεμιστά με χοιρινό WONTON SOUP - 馄 炖 汤................................. 3,90 2) ΚΑΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΞΙΝΗ βελουτέ σούπα με λαχανικά και αυγό HOT SOUR

Διαβάστε περισσότερα

ορίζοντες νεοι Γευστικοι new tasty horizons στα εστιατορια της ΑΝΕΚ LINES Αlacarte

ορίζοντες νεοι Γευστικοι new tasty horizons στα εστιατορια της ΑΝΕΚ LINES Αlacarte νεοι Γευστικοι ορίζοντες στα εστιατορια της ΑΝΕΚ LINES new tasty horizons at anek lines restaurants Λεγεται πως η θαλασσα ανοιγει την ορεξη. Βλεποντας το ανανεωμενο μενου που σερβιρεται σε ολα τα εστιατορια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D Σ Ο Υ Π A S O U P Σ Α Λ Α Τ Ε Σ S A L A D S

Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D Σ Ο Υ Π A S O U P Σ Α Λ Α Τ Ε Σ S A L A D S Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D 4 τµχ/items 8 τµχ/items ΚΥΝΙΑ 10.00 18.00 COCKLES ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ 10.00 18.00 CLAMS ΣΤΡΕΙΙΑ OYSTERS 5.00 ανά τµχ/item Σοπα ηρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE

Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE OF WINE OR SPARKLING WINE PER COUPLE. Meze (TO SHARE)

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

bread, wine and olive oil

bread, wine and olive oil www.axion.edu.gr 20/11/2013 www.axion.edu.gr 2 4.000 years, The same nation, in the same land, speaking the same language, Is proud of the same three basic elements of its nutrition bread, wine and olive

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας Ολυμπίας. Board of Directors (Union of Agricultural Co-operatives of Eleia Olympia)

Μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας Ολυμπίας. Board of Directors (Union of Agricultural Co-operatives of Eleia Olympia) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κοκκίνου 8 & Τ. Πετροπούλου, 27 100 Πύργος τηλ: 26210 29973-6, fax: 26210 35712 e-mail: eashlol@yahoo.gr www. eashlol.gr UNION OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

starters Oven Baked Portobello Mushrooms (New) 7.00 With mozzarella cheese Μανιτάρια στο φούρνο με τυρί μοτζαρέλα

starters Oven Baked Portobello Mushrooms (New) 7.00 With mozzarella cheese Μανιτάρια στο φούρνο με τυρί μοτζαρέλα Loaded Potato Skins 5.50 With bacon and mozzarella cheese, garnished with spring onion, accompanied by sour cream Τραγανές φλούδες πατάτας με γέμιση από τυρί μοτσαρέλα και μπέικον, γαρνιρισμένες με φρέσκο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινές συνταγές από την ΣΤ τάξη του 3 ου ηµοτικού Σχολείου Νάξου. Healthy recipes by the ST class of the 3 rd Primary School of Naxos.

Υγιεινές συνταγές από την ΣΤ τάξη του 3 ου ηµοτικού Σχολείου Νάξου. Healthy recipes by the ST class of the 3 rd Primary School of Naxos. Keeping-healthy.wikispaces.com Υγιεινές συνταγές από την ΣΤ τάξη του 3 ου ηµοτικού Σχολείου Νάξου Healthy recipes by the ST class of the 3 rd Primary School of Naxos Ιούνιος 2013 June 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

It's a matter of taste!

It's a matter of taste! It's a matter of taste! Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΥΦΤΟΥΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ Για 4 μερίδεσ ςυςτατικά 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ 1/2 πράςινθ πιπεριά, χωρίσ πυρινα, χωρίσ ςπόρουσ και κομμζνθ ςε κφβουσ

Διαβάστε περισσότερα

1,50. Ορεκτικά Appetizers 7,00 9,00. Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών 12,00

1,50. Ορεκτικά Appetizers 7,00 9,00. Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών 12,00 MENU Operating 19.00-24.00 at the restaurant area exclusively Ωραριο λειτουργίας 19.00-24.00 αποκλειστικά στο χώρο του εστιατορίου For reservations contact the Front Desk Για κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese 4,33 c / 4,90 c 170gr Φάβα με κάππαρε Split peas with capers 3,98 c / 4,50 c Τσροπιηάρι Tiropitari Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Θάλειας Αποστολοπούλου Χρόνος προετοιμασίας 40 λεπτά Χρόνος ψησίματος 1 ώρα Για 12 μερίδες

Εργασία: Θάλειας Αποστολοπούλου Χρόνος προετοιμασίας 40 λεπτά Χρόνος ψησίματος 1 ώρα Για 12 μερίδες Υλικά Για τη ζύμη 500γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 1/3 φλιτζ. τσαγιού γιαούρτι 2/3 φλιτζ. τσαγιού βούτυρο λιωμένο 1 αβγό μεγάλο, χτυπημένο 2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ 1 κουτ. γλυκού αλάτι Για τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Dolphin Restaurant Symi Island, Greece Home Delivery: 22460 71149

Dolphin Restaurant Symi Island, Greece Home Delivery: 22460 71149 Dolphin Restaurant Symi I sland, Greece Home Delivery: 22460 71149 Pizzas SMALL LARGE 1. MARGARITA: Tomato, cheese, and oregano. 5.5 7.5 2. FUNGHI: Tomato, cheese, mushrooms and garlic. 6.0 8.0 3. ZINGARA:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

STARTERS. BBQ Wings. Garlic Bread Plain. Garlic Bread Supreme. Garlic Bread a la Grecque. Καρκινοειδή/ Crustaceans. Δημητριακά με γλουτένη/

STARTERS. BBQ Wings. Garlic Bread Plain. Garlic Bread Supreme. Garlic Bread a la Grecque. Καρκινοειδή/ Crustaceans. Δημητριακά με γλουτένη/ Table of Allergen information/ Πίνακας πληροφοριών για Αλλεργιογόνα How to read the Table/Πώς να διαβάσετε τον πίνακα: Vertical Column: Pizza Hut products by Category Κάθετη Στήλη: Προιόντα Pizza Hut ανά

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

etwinning Μετο etwinning, τα δηµοτικά, τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της Ευρώπης συνεργάζονται µε έναν καλύτερο τρόπο

etwinning Μετο etwinning, τα δηµοτικά, τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της Ευρώπης συνεργάζονται µε έναν καλύτερο τρόπο etwinning Το etwinning είναι η δράση του elearning που υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ των σχολείων της Ευρώπης χρησιµοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. etwinning Μετο etwinning,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Food Menu / Μενού Τροφίμων

Food Menu / Μενού Τροφίμων Food Menu / Μενού Τροφίμων Also see our Special Board for Daily Fresh Meals Επίσης, βλ. Ειδικό Δ.Σ. για Daily Fresh γεύματα μας τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α. Searays Café Bar, Lara

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

THE OLD TOWN Grill House

THE OLD TOWN Grill House THE OLD TOWN Grill House Code Description Price (Incl.VAT) Κωδικός Περιγραφή Φαγητού Τιμή (Με ΦΠΑ) STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ OLT001 Soup of the Day/Σούπα της ημέρας 4.00 Variety of soups (ask the waiter) OLT002

Διαβάστε περισσότερα

8 servings. 8 μερίδες

8 servings. 8 μερίδες Chilled Roasted Pepper Soup with Mastiha-Feta Cream I have a special affinity for Mastiha, feta, and roasted red peppers. This soup essentially evolved out of one of my all-time favorite Greek dishes,

Διαβάστε περισσότερα

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate.

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. LUNCH SET MENU 9.50 Monday-Friday From 12:00 to 16:00 ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. CLUB SANDWICH Grilled chicken,

Διαβάστε περισσότερα

STARTERS. Cold Κρυα. Hot Ζεστα. Keftedes Κεφτεδες. Fasolia Gigandes * Φασολια Γιγαντες. Spanakopitakia * Σπανακοπιτακια. Kalamaria Καλαµαρια

STARTERS. Cold Κρυα. Hot Ζεστα. Keftedes Κεφτεδες. Fasolia Gigandes * Φασολια Γιγαντες. Spanakopitakia * Σπανακοπιτακια. Kalamaria Καλαµαρια STARTERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Hot Ζεστα Fasolia Gigandes * Φασολια Γιγαντες Greek giant beans sautéed with fresh tomatoes & Greek herbs 9 Spanakopitakia * Σπανακοπιτακια traditional crisp fillo pastry filled with

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07 Στα πλαίσια του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε στις 22-12-2006 στο σχολείο µία Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην οποία συµµετείχαν οι καθηγητές και οι µαθητές του Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85. Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ

1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85. Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ 1. Ορεκτικά/Starters 1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85 Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ A variety of traditional smoked Cyprus appetizers

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

starters Calamari with white eggplant mousse and rocket pesto Καλαμάρι με κρέμα λευκής μελιτζάνας και πέστο ρόκας 16

starters Calamari with white eggplant mousse and rocket pesto Καλαμάρι με κρέμα λευκής μελιτζάνας και πέστο ρόκας 16 starters Calamari with white eggplant mousse and rocket pesto Καλαμάρι με κρέμα λευκής μελιτζάνας και πέστο ρόκας Fava bean cream with smoked eel, caper leaves and balsamic cream Κρέμα φάβας με καπνιστό

Διαβάστε περισσότερα

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast Αµερικάνικο πρόγευµα American Buffet Breakfast Παρακαλώ επιλέξτε από το µπουφέ Please choose from the large selection of items available from the buffet 35 Ευρωπαικό πρόγευµα Continental Breakfast Ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal)

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal) ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH BRIOCHE SANDWICH 2 mini μπριοζάκια με ησρί κρέμα, ζολομό καπνιζηό και άνηθο. 2 mini brios with cream cheese, smoked salmon and dill. 3,80 Veggie Roast (335 Kcal) Μελιηζάνα, κολοκύθι,

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Dear cooking aficionados,

Dear cooking aficionados, Dear cooking aficionados, This small gift, with recipes from the distinguished CyChefs Antonis and George, is supplied by Wellgoods Cypressa, especially for the cooking aficionados who relish frequent

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Food Menu. ΜενούΤροφίμων. Please also see our Specials Board. Παρακαλούμε επίσης να δείτε Προσφορές Διοικητικό μας

Food Menu. ΜενούΤροφίμων. Please also see our Specials Board. Παρακαλούμε επίσης να δείτε Προσφορές Διοικητικό μας Food Menu ΜενούΤροφίμων Please also see our Specials Board Παρακαλούμε επίσης να δείτε Προσφορές Διοικητικό μας Prices include service charge and VAT Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons MENUS Menu 1 Ανά 4 άτομα /per 4 persons Κρασοτύρι σε χειροποίητο φύλλο βέργας με μέλι και σουσάμι, σερβιρισμένο με φρούτα του δάσους Krasotiri cheese in handmade dough pastry with honey & sesame, and forest

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ef Zin means living the good life

Ef Zin means living the good life product list 2016 Ef Zin means living the good life and this is our goal. We want to offer upon everyone s table in the entire world, the most pure products that come from the Lands of Greek soil and endless

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα