CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ MAIN COURSE DESERTS ΓΛΤΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ MAIN COURSE DESERTS ΓΛΤΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ"

Transcript

1

2 CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 3) CHEESE PIES MAIN COURSE 4) STUFFED TOMATOES DESERTS 5) MELOMAKARONA 6) DIPLES 7) LOUKOUMADES ΟΡΕΚΣΙΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ 4) ΓΕΜΙΣΑ ΓΛΤΚΑ 5) ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 6) ΔΙΠΛΕ 7) ΛΟΤΚΟΤΜΑΔΕ

3 TZATZIKI INGREDIENTS 1/2 kilo strained yoghurt 1 cucumber 4 garlic cloves salt oil vinegar METHOD Grate the garlic and mix it with salt and vinegar. Peel the cucumber, grate it and squeeze it until all its water is removed. Put the yoghurt into a bowl and add the cucumber into it. Then mix the yoghurt with the mixture of grated garlic. Whiz the content until all the ingredients are well mixed. Add some oil. Yoghurt dip can be served in a normal temperature but it is rather preferred cold.

4 TZATZIKI Συςτατικά 1/2 κιλό γιαοφρτι ςτραγγιςτό/ςακοφλασ 1 αγγοφρι 4 ςκελίδεσ ςκόρδο αλάτι λάδι ξφδι ΜΕΘΟΔΟΣ Τρίψτε το ςκόρδο και αναμείξτε το με το αλάτι και το ξφδι. Ξεφλουδίςτε το αγγοφρι, τρίψτε το και ςτίψτε το μζχρι να φφγει το νερό του. Βάλτε το γαιοφρτι ςε ζνα μπολ και προςκζςτε το αγγοφρι ςε αυτό. Ζπειτα αναμείξτε το γιαοφρτι με το τριμμζνο ςκόρδο. Ανακατζψτε ηωθρά τα υλικά μζχρισ ότου δζςουν όλα μεταξφ τουσ. Προςκζςτε λάδι. Το τηατηίκι μασ είναι ζτοιμο! Μπορεί να ςερβιριςτεί ςε κανονικι κερμοκραςία αλλά το προτιμάμε καλφτερα όταν είναι κρφο!

5 Meatballs INGREDIENTS: 1 lb ground beef 2 large onions or 3 medium (about 1 1/4 pounds), chopped as finely as you can stand to chop them 1 bunch parsley, chopped finely fresh oregano, minced, or 1 TB crumbled dried oregano (not powdered) fresh mint ¼ glass of milk 5 slices bread, soaked in water and wrung out 2 eggs 1 1/2 tsp salt 1/2 tsp ground black pepper INSTRUCTIONS: 1) You put the minced meat in a ball. 2) Then you take the soaked bread and you try taking as much water out of it as you can. 3) After that you add the soaked bread, the eggs, the chopped onion, the milk, the parsley, the mint, the oregano, the salt and the pepper. 4) You mix all of the ingredients (and as all Greek grandmothers say In cooking if you don t use your hands to mix then your food won t be as good! ) 5) After finishing mixing you form the mixture in small balls and you roll them in flour so you make it crunchier. 6) Then in a pan you boil some oil and you place the meatballs in.

6 Κεφτεδάκια ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 θηιό κνζραξίζην θηκά 2 κεγάια ή 3 κέηξηα θξεκκύδηα (πεξίπνπ 500 γξακκάξηα), όζν γίλεηαη ςηινθνκκέλα 1 καηζάθη κατληαλό ςηινθνκκέλν Φξέζθηα ξίγαλε, ςηινθνκκέλε, ή 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο θαζαξηζκέλε μεξή ξίγαλε (όρη ζε ζθόλε) Φξέζθνο δπόζκνο ¼ πνηήξη γάια 5 θέηεο ςσκί, κνπζθεκέλν ζε λεξό θαη ζηξαγγηζκέλν 2 απγά 1 1/2 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ αιάηη 1/2 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ καύξν πηπέξη ΟΔΗΓΙΕΣ : 1) Βάδεηε ηνλ θηκά ζε έλα κπνι. 2) Έπεηηα παίξλεηε ην κνπζθεκέλν ςσκί θαη ην ζηξαγγίδεηε όζν κπνξείηε. 3) Ύζηεξα από απηό, πξνζζέηεηε ην ςσκί, ηα απγά, ηα ςηινθνκκέλα θξεκκύδηα, ην γάια, ην κατληαλό, ην δπόζκν, ηε ξίγαλε, ην αιάηη θαη ην πηπέξη. 4) Αλαθαηεύεηε όια ηα ζπζηαηηθά (θαη όπσο ιέλε όιεο νη Ειιελίδεο γηαγηάδεο «Σηε καγεηξηθή εάλ δελ ρξεζηκνπνηήζεηο ηα ρέξηα ζνπ γηα λα πιάζεηο, ηόηε ην θαγεηό ζνπ δελ ζα βγεη θαιό!») 5) Αθνύ ηειεηώζεηε ην πιάζηκν, ζρεκαηίδεηε κε ην κείγκα κηθξέο κπαιίηζεο ηηο νπνίεο αιεπξώλεηε γηα λα γίλνπλ πην ηξαγαληζηέο. 6) Σηε ζπλέρεηα, δεζηαίλεηε ιίγν ιάδη ζε έλα ηεγάλη θαη βάδεηε κέζα ηνπο θεθηέδεο.

7 TRADITIONAL GREEK CHEESE PIES INGREDIENTS (For 4 pieces): 1/6 kg Feta Cheese 1 cup of tea flour 1 TSP salt Fresh mint (6 or 7 leaves) A little bit of pepper 1 egg 1/2 tea cup milk 2 TB of butter Crust HOW TO MAKE THEM: 1) You put in a small casserole the butter and you place it on the fire until it melts. Then you add the flour and you mix it well. 2) In another bowl you crumble the feta cheese and you add the egg. 3) After doing that you stir them well and then you add the milk, the salt, the pepper and the mint (chopped finely) and you mix them all together well. 4) After finishing mixing you add the mixture in the casserole and you mix them all together. 5) You have to keep mixing until the mixture becomes more solid. 6) Then you cut the crust in large slices and you cut a little bit from the mixture and place it at the bottom of the crust. 7) Then you begin to wrap it and make little triangles with it. Put them in a pre heated oven for 30 minutes at 180 o C.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ σζηαηηθά (Γηα 4 θοκκάηηα): 300 γρακκάρηα ησρί θέηα 1 θιηηδάλη ηζαγηού αιεύρη 1 θοσηαιάθη ηοσ γισθού αιάηη Φρέζθος δσόζκος (6 ή 7 θσιιαράθηα) Λίγο πηπέρη 1 ασγό 1/2 θιηηδάλη ηζαγηού γάια 2 θοσηαιηές βούησρο Φύιιο Κρούζηας ΠΩ ΝΑ ΣΑ ΦΣΙΑΞΕΣΕ: 1) ε κηα κηθρή θαηζαρόια βάδεηε ηο βούησρο θαη ηο αθήλεηε ζηε θφηηά κέτρη λα ιηώζεη. Έπεηηα προζζέηεηε ηο αιεύρη θαη ηα αλαθαηεύεηε θαιά. 2) ε έλα κποι δηαιύεηε ηε θέηα θαη προζζέηεηε ηο ασγό. 3) Μεηά από ασηό ηα αλαθαηεύεηε θαιά θαη ζηε ζσλέτεηα προζζέηεηε ηο γάια, ηο αιάηη, ηο πηπέρη θαη ηο δσόζκο (υηιοθοκκέλο) θαη ηα αλακεηγλύεηε όια καδί θαιά. 4) Αθού ηειεηώζεηε ηο αλαθάηεκα, προζζέηεηε ηο κείγκα ζηελ θαηζαρόια θαη ηα αλαθαηεύεηε αθόκα κηα θορά όια καδί. 5) Πρέπεη λα αλαθαηεύεηε ζσλέτεηα κέτρη ηο κείγκα λα γίλεη πηο ζηερεό/ζσκπαγές. 6) Ύζηερα θόβεηε ηο θύιιο θρούζηας ζε κεγάιες/θαρδηές ιφρίδες, παίρλεηε ιίγο κείγκα θάζε θορά θαη ηο βάδεηε ζηο θάηφ κέρος ηοσ θύιιοσ. 7) Καηόπηλ αρτίδεηε λα ηο ησιίγεηε ζε κηθρά ηρίγφλα. Σέιος ηο βάδεηε ζε προζερκαζκέλο θούρλο θαη ηο υήλεηε γηα 30 ιεπηά ζηοσς 180 βαζκούς.

9 Ingredients: 6 tomatoes, 3 egg plants, 3 green peppers 2 chopped onions (middle sized) 6 chopped garlic cloves ½ cup oil 8 tb. rice (1 for each tomato and ½ for each egg plant and pepper) a handful of parsley and spearmint a pinch of salt and pepper parmesan cheese Directions: Preheat the oven to 350 F ( 180 C). 1. Cut off tops of tomatoes and peppers (peel eggplants and cut in half), and empty the insides into a bowl. Place the vegetables in a dish. 2. Put parsley, spearmint and tomato insides in blender and blend for a few seconds. 3. Heat oil in pot and fry chopped onions and garlic cloves. After a few minutes, add blender content, a bit of salt and pepper then the rice. Stir for only a minute. 4. Fill in all of the vegetables with the pot content (tomatoes need to be filled up to ¾). Add peeled and cut potatoes in the leftover gaps of the dish. 5. Pour a little bit of oil on top of the dish and sprinkle some parmesan cheese. Leave in the oven for about 1 ½ hours.

10 Συςτατικά: 6 ντομάτεσ, 3 μελιτηάνεσ, 3 πράςινεσ πιπεριζσ 2 ψιλοκομμζνα κρεμμφδια (μεςαίου μεγζθουσ) 6 ψιλοκομμζνεσ ςκελίδεσ ςκόρδου ½ φλιτηάνι λάδι 8 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ ρφηι (1 για κάθε ντομάτα και ½ για κάθε μελιτηάνα και πιπεριά) Μια χοφφτα μαϊντανό και μζντα Λίγο αλάτι και πιπζρι Τυρί παρμεηάνα Οδηγίεσ: Προθερμαίνουμε το φοφρνο ςτουσ 350 F ( 180 C). 1. Κόβουμε το από πάνω από τθσ ντομάτεσ και τθσ πιπεριζσ (ξεφλουδίηουμε τθσ μελιτηάνεσ και μετα τισ κόβουμε ςτθν μζςθ) και αδειάηουμε το περιεχόμενο ς ζνα μπόλ. Τοποθετοφμε τα λαχανικά ς ζνα πιάτο πιρζξ. 2. Βάηουμε το μαϊντανό, τθν μζντα και το περιεχόμενο των λαχανικϊν μζςα ς ζνα μπλζντερ και τα ανακατζβουμε για μερικά δευτερόλεπτα. 3. Ζεςταίνουμε το λάδι μζςα ςε μία κατςαρόλα και βάηουμε το ψιλοκομμζνο κρεμμφδι και το ςκόρδο. Μετά από μερικά λεπτά, προςθζτουμε τα περιεχόμενα του μπλζντερ και μετά το ρφηι. Το ανακατζβουμε για ζνα λεπτό μονο. 4. Γεμίηουμε όλα τα λαχανικά με το περιεχόμενο τθσ κατςαρόλασ ( πρεπει να γεμίςουμε τθσ ντομάτεσ μζχρι τα ¾ ). Προςθζτω τισ ξεφλουδιςμζνεσ και κομμζνεσ πατάτεσ μεταξφ των λαχανικϊν ςτο πιάτο. 5. Βάηουμε λίγο επιπλζον λάδι πάνω απ το πιάτο και παςπαλίηουμε λίγο τυρί παρμεηάνα. Το αφήνουμε ςτο φοφρνο για 1 ½ ώρα περίπου

11 Ingredients: 1 cup sugar 3 cups oil 8 cups flour 1 cup semolina 1 tsp. cinnamon 1 tsp. cloves 1 tsp. baking soda 2 tsp. baking powder 1 cup orange juice ( 2-2 ½ oranges) 1 orange rind 1 cup brandy A pinch of salt Syrup: 2 cups sugar 2 cups water 1 cup honey 1 cinnamon stick Directions: Preheat the oven to 350 F / 180 C. 1. Add all the dry ingredients (flour, sugar, semolina, baking powder, baking soda, salt, cinnamon and cloves) in a separate bowl. 2. In a second bowl add the oil, sugar and brandy. Take the oranges and grind the skin off into the same bowl. Use the oranges to make orange juice. Start to blend the contents at a low speed and add the orange juice. After about 30 seconds, slowly add the dry ingredients till the dough sucks up all it can. Then, stop blending and use a spatula to mix the rest of the dry ingredients. 3. Place the dough onto a big surface and knead it, while adding flour (if needed). 4. After doing that, put the dough aside. Take a small handful, flatten it on the palm of your hand and roll it from one side to the other, making an oval shape. Repeat this step with the rest of the dough.

12 5. Place the oval shaped dough on an ungreased cookie sheet and leave them in the oven for 1 hour and 15 minutes till they get a beige colour. 6. Take them out of the oven and wait till they cool down. SYRUP 1. Add sugar, honey, water and a cinnamon stick into a small saucepan and boil. Remove from heat. 2. Dip a couple of cooled cookies at a time into hot syrup and leave them in there for about 5 minutes. Then, place them on a tray to absorb the syrup. 3. Sprinkle with nuts and cool. These cookies keep very well and taste better after every day Makes about 3 dozen.

13 Συςτατικά: 1 φλιτηάνι ηάχαρθ 3 φλιτηάνια λάδι 8 φλιτηάνια αλεφρι 1 φλιτηάνι ςιμυγδάλι 1 κουταλάκι του γλυκοφ κανζλα 1 κουταλάκι του γλυκοφ τρυμμζνο γαρίφαλο 1 κουταλάκι του γλυκοφ ςόδα 2 κουταλάκι του γλυκοφ μπζϊκιν πάουντερ 1 φλιτηάνι χυμό προτοκάλι( 2-3 πορτοκάλια) Ξφςμα από 2-3 πορτοκάλι 1 φλιτηάνι κονιάκ Λίγο αλάτι Σιρόπι: 2 φλιτηάνια ηάχαρθ 2 φλιτηάνια νερό 1 φλιτηάνι μζλι 1 ξφλο κανζλασ Οδηγίεσ: Προιερμαίνουμε το φοφρνο ςτουσ 350 F / 180 C. 1. Βάηουμε όλα τα ςτεγνά υλικά (αλεφρι, ηάχαρθ, ςιμυγδάλι, μπζϊκιν πάουντερ, ςόδα, αλάτι, κανζλα και τρυμμζνο γαρίφαλο) μζςα ς ζνα ξεχωριςτό μπόλ. 2. Σ ζνα δεφτερο μπόλ, βάηουμε το λάδι, τθν ηάχαρθ και το κονιάκ. Παίρνουμε τα πορτοκάλια και τρφβουμε τθν φλοφδα μζςα ςτο ίδιο μπόλ. Στίβουμε το χυμό απ τα ίδια πορτοκάλια. Μετά, αρχίηουμε να ανακατζβουμε με μίξερ το περιεχόμενο του μπόλ ςε χαμιλι ταχφτθτα, προςτίκοντασ τον χυμό. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, προςκζτουμε ςιγά ςιγά τα ςτεγνά ςυςτατικά μζχρι να αποροφθκοφν όςο μποροφν απ τθν ηφμθ. Στθν ςυνζχεια, ςταματάμε να χρθςιμοποιοφμε το μίξερ και ανακατζβουμε πλζον με ςπάτουλα, βάηοντασ τα υπόλειπα ςτεγνά υλικά.

14 3. Τοποκετοφμε τθν ηφμθ πάνω ςε μια μεγάλθ επιφάvεια και προςκζτουμε όςο αλεφρι χρειαςτεί μζχρι να χάςει τθν λαδερι αφι του, ενώ ταυτόχρονα το πλάκουμε. 4. Αφοφ το κάνουμε αυτό, το βάηουμε ςτθν άκρθ. Παίρνουμε μια μικρι χοφφτα από αλεφρι, το πατικόνουμε πάνω ςτθν παλάμθ μασ και το γυρνάμε απ τθν μια μεριά ςτθν άλλθ, φτιάχνοντασ ζνα οβάλ ςχιμα. Επαναλαμβάνουμε αυτό το βιμα και για τθν υπόλειπθ ηφμθ. 5. Τοποκετοφμε τα οβάλ ωμά μπιςκότα πάνω ς ζνα αντικολλθτικό χαρτί και τα αφινουμε μζςα ςτο φοφρνο για 1 ώρα και 15 λεπτά μζχρι να πάρουν χρώμα μπζη. 6. Τα βγάηουμε απ το φοφρνο και περιμζνουμε να κρυώςουν. Σιρόπι 1. Βάηουμε τθν ηάχαρθ, το μζλι, το νερό και το ξφλο κανζλασ μζςα ςε μια μικρι κατςαρόλα και τα βράηουμε. Μετά, το απομακρφνουμε απ το μάτι. 2. Βουτάμε μερικά κρφα μπιςκότα τθν φορά μζςα ςτο ςιρόπι και τα αφινουμε εκεί μζςα για περίπου 5 λεπτλά. Μετά, τα τοποκετοφμε πάνω ς ζνα πιάτο για να αποροφιςουν το ςιρόπι. 3. Απλώνουμε τρυμμζνα καρφδια από πάνω. Αυτά τα μπιςκότα κρατάνε αρκετά καλά και γίνονται ακόμα καλφτερα με τον καιρό Η ςυνταγθ αυτθ φτιάχνει περίπου 3 ντουζίνεσ.

15 Diples Ingredients: 4 cups flour 4 eggs 4 tb. sugar 2 tb. oil 1 lemon rind SYRUP 2 cups honey 1 cup sugar A pinch of cinnamon Crushed walnuts (for topping) Directions: Put flour into a bowl. In a separate bowl, put eggs and sugar and mix the ingredients with a spoon. Add the contents of the second bowl in the bowl with the flour and stir for about a minute. Then, add the lemon rind and knead till mixture forms a stiff and smooth dough. Add more flour if dough is too sticky. Bring together with hands. Divide dough into 12 equal middle sized portions and start with one at a time. Lightly dust the surface with some flour. Roll a portion of dough and thin it out to about 0.5mm thick. Cut it into 6 equal strips. Pinch the 2 corners of each opposite side together. Then, starting from one end, gently turn strip to form a large twist, pinching ends where pastry meets to secure twist. Repeat with all the remaining strips. Heat up a frying pan with oil. Place diples top side down in hot oil. Shallow-fry until puffed and pale, turn to cook other side and then place on a plate to drain the remaining oil. Syrup Put honey, sugar and cinnamon in a pot and boil. Dip diples in pot for a couple of seconds, till they absorb the syrup then place them on a plate. If you want, sprinkle some crushed walnuts and cinnamon on top.

16 Δίπλες Σσζηαηικά: 4 θιηηδάληα αιεύξη 4 απγά 4 θνπηάιηα ηεο ζνύπαο δάραξε 2 θνπηάιηα ηεο ζνύπαο ιάδη Ξύζκα 1 ιεκνληνύ Σιρόπι 2 θιηηδάληα κέιη 1 θιηηδάλη δάραξε Λίγε θαλέια Τξηκκέλα θαξύδηα (γηα όζνπο ζέινπλ) Οδηγίες: Βάδνπκε ην αιεύξη κέζα ζε έλα κπόι. Σε άιιν μερσξηζηό κπόι, βάδνπκε ηα απγά θαη ηελ δάραξε θαη αλαθαηεύνπκε ηα ζπζηαηηθά κε έλα θνπηάιη. Πξνζζέηνπκε ην πεξηερόκελν ηνπ δεύηεξνπ κπόι ζε απηό κε ην αιεύξη θαη αλαθαηεύνπκε γηα έλα ιεπηό. Μεηά, πξνζζέηνπκε ηα μύζκαηα ιεκνληνύ θαη πιάζνπκε ηελ δύκε κέρξη λα γίλεη ζθιεξή θαη ιεία. Πξνζζέηνπκε θη άιιν αιεύξη αλ θνιιάεη ε δύκε. Σηελ ζπλέρεηα, θέξλνπκε όιε ηελ δύκε καδί. Χσξίδνπκε ηελ δύκε ζε 12 ίζα κεζαίνπ κεγέζνπο- κεξίδεο θαη ηα δνπιεύνπκε έλα. Απιώλνπκε ιίγν αιεύξη πάλσ ζε κηα επηθάλεηα. Αλνίγσ ηελ δύκε κε ηνλ πιάζηε κέρξη λα έρεη ύςνο πεξίπνπ 0.5mm. Κόβνπκε ηε δύκε ζε 6 ίζεο ισξίδεο. Πηάλνπκε ηεο 4 άθξεο ησλ αληίζεησλ κεξηώλ από κηα ισξίδα θαη ηα ελώλνπκε. Μεηά, αξρίδνληαο από ηελ κηα άθξε, γπξίδνπκε ηελ ισξίδα, ζρεκαηίδνληαο κηα έιηθα από δύκε. Κξαηάκε ηηο δύν άθξεο γηα λα κελ ραιάζεη ην ζρήκα απηό. Επαλαιακβάλνπκε ην ίδην γηα ηα ππόινηπα. Θεξκαίλνπκε έλα ηεγάλη κε ιάδη. Τνπνζεηνύκε ηηο δίπιεο κέζα ζην ιάδη. Τηο ηεγαλίδνπκε ειαθξά κέρξη λα γίλνπλ δηνγθσκέλα θαη ρισκά, θαη ηα γπξίδνπκε γηα λα ηεγαληζηνύλ θαη από ηελ άιιε. Μεηά ηα ηνπνζεηνύκε ζε έλα πηάην. Σιρόπι Βάδνπκε ην κέιη, ηελ δάραξε θαη ηελ θαλέια ζε κηα θαηζαξόια θαη ηα βξάδνπκε. Βνπηάκε ηηο δίπιεο κέζα γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα, κέρξη λα απνξξνθήζνπλ ην ζηξόπη θαη κεηά ηα ηνπνζεηνύκε ζε έλα πηάην. Απιώλνπκε ιίγα ηξηκκέλα θαξύδηα από πάλσ, αλ ζέινπκε.

17 Loukoumades INGREDIENTS ½ kg Flour 25 gr Leaven 1 tsp of salt 2 cups of warm water 2 cups of oil honey How we make loukoumades In a bowl mix up the flour, the leaven and the salt using a wooden spoon and pour very very slowly the warm water until it becomes a thin solid paste. Put the bowl in a warm place for 20 minutes so that the mixture will expand. It s important that the mixture has small bubbles because that means that you have made an excellent work! Usually we put raisins in loukoumades because it is more tasty At this point we are going to use a drilled spoon, a glass of water, a small spoon and a big bowl. Put some olive oil in a frying pan and wait until the oil heats up. Wet one of your hands and using the small spoon (which it must always be wet) take a little bit of the mixture in your handful and form small balls. Then put every ball in the frying-pan. We leave loukoumades in the fry-pan with the oil until they become cold. Finally take out loukoumades and place them in a bowl with napkin paper to absorb the oil. Add the honey. Instead of sesame, if you don t like it, you can put some walnuts.

18 Λνπθνπκάδεο Υιηθά ½ θηιό Φαξηλάπ 25 γξ. καγηά 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ αιάηη 2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ δάραξε 2 θνύπεο ριηαξό λεξό 2 θνύπεο ιάδη κέιη Εκτέλεση Αλαθαηεύνπκε ζε κπνι ην αιεύξη κε ην αιάηη θαη ηε καγηά ξίρλνπκε ιίγν-ιίγν ριηαξό λεξό δνπιεύνληαο κε μύιηλε θνπηάια κέρξη λα γίλεη περηόο ρπιόο. Αθήλνπκε ην κπνι ζε δεζηό κέξνο λα θνπζθώζεη γηα 20 ιεπηά. Βάδνπκε ζηελ θαηζαξόια αξθεηό ιάδη θαη όηαλ θάςεη βξέρνπκε ην ρέξη καο, παίξλνπκε ιίγν ρπιό ζηελ ρνύθηα καο πηέδνληαο λα βγαίλνπλ ζηξνγγπιά κπαιάθηα. Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνπηάιη (βξεγκέλν πάληα) ξίρλνπκε ην κπαιάθη κέζα ζηελ θαηζαξόια. Αθήλνπκε ηνπο ινπθνπκάδεο ζην ιάδη κέρξη λα πάξνπλ έλα ρξπζόμαλζν ρξώκα. Βγάδνπκε ηνπο ινπθνπκάδεο θαη ηνπο ηνπνζεηνύκε ζε έλα κπνι κε ραξηί γηα λα απνξξνθήζνπλ ηα ιάδηα βγάδνληαο πάληνηε κε ηξππεηή θνπηάια. Όηαλ νη ινπθνπκάδεο εηνηκαζηνύλ καδί κε ζηαθίδεο ή ζθέηνη κπνξνύκε λα ιηώζνπκε ιίγν κέιη θαη λα ην ξίμνπκε πάλσ ζηνπο ινπθνπκάδεο.

Dear cooking aficionados,

Dear cooking aficionados, Dear cooking aficionados, This small gift, with recipes from the distinguished CyChefs Antonis and George, is supplied by Wellgoods Cypressa, especially for the cooking aficionados who relish frequent

Διαβάστε περισσότερα

8 servings. 8 μερίδες

8 servings. 8 μερίδες Chilled Roasted Pepper Soup with Mastiha-Feta Cream I have a special affinity for Mastiha, feta, and roasted red peppers. This soup essentially evolved out of one of my all-time favorite Greek dishes,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 2006-07 Στα πλαίσια του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε στις 22-12-2006 στο σχολείο µία Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην οποία συµµετείχαν οι καθηγητές και οι µαθητές του Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

More than 60 Recipes for the Mediterranean s Most Seductive Spice

More than 60 Recipes for the Mediterranean s Most Seductive Spice More than 60 Recipes for the Mediterranean s Most Seductive Spice Πάνω από 60 συνταγές με το πιο γοητευτικό μπαχαρικό της Μεσογείου By Diane Kochilas Photography: Vassilis Stenos Food Styling: Tina Webb

Διαβάστε περισσότερα

TABLETOP BARBECUE STGG 1800 A1 TABLETOP BARBECUE ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΣΤΙΕΡΑ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης TISCHGRILL. Bedienungsanleitung

TABLETOP BARBECUE STGG 1800 A1 TABLETOP BARBECUE ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΣΤΙΕΡΑ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης TISCHGRILL. Bedienungsanleitung TABLETOP BARBECUE STGG 1800 A1 TABLETOP BARBECUE Operating instructions ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΣΤΙΕΡΑ Οδηүίες χρήσης TISCHGRILL Bedienungsanleitung IAN 96068 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

The year 2014 is initiating a new concept in Sani Gourmet with a general title Cuisines of the World.

The year 2014 is initiating a new concept in Sani Gourmet with a general title Cuisines of the World. C U I S I N E S O F T H E W O R L D 1 Το 2014 ξεκινά μια νέα θεματική για τη διοργάνωση με τον γενικό τίτλο «Cuisines of the World». Κύριος στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι να παρουσιαστεί η γαστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

Recipe Book SBB 850 A1

Recipe Book SBB 850 A1 KITCHEN TOOLS Recipe Book SBB 850 A1 Recipe Book Βιβλίο συνταγών KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SBB 850 A1-06/11-V2 IAN: 69294 RECIPE BOOK PAGE Useful information

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΚΑ Ο MIXER WITH BOWL Μοντέλο / Model : HM990 AC220-240V 50Hz - 350W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

NUTRITION THROUGH THE TIME LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS

NUTRITION THROUGH THE TIME LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS NUTRITION THROUGH THE TIME LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS Arsakeio Gymnasium of Patra Mazeikiu Ventos vidurine mokykla Gimnazjum nr 10 im. 1 Dywizji Pancernej Olympion gymnasium - lyceum Instituto

Διαβάστε περισσότερα

Welcome. Gabriel. Serving traditional food. Our meals are made with the best local ingredients and cooked with zest and love.

Welcome. Gabriel. Serving traditional food. Our meals are made with the best local ingredients and cooked with zest and love. Welcome Welcome to Gabriel s! At Gabriel s Café - Tavern since our opening in November 2010, we aim to achieve perfection in the following three criteria. Serving traditional food. Our meals are made with

Διαβάστε περισσότερα

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε Τεύσορ 7 Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ 2014 Δ π ί ζ κ ε τ η ζ η η ν Ι ζ π α ν ί α 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ Δπίζκετη ζηην Ιζπανία 1 Φηιάσνονηαρ ηο λεύκυμα 3 Δνηςπώζειρ 4 Christmas in Greece Melomakarona:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Ice-cream maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H.

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Edition 28, April 2012 ISSN: 1450-328X

Edition 28, April 2012 ISSN: 1450-328X Edition 28, April 2012 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, Χαίρομαι που μου δίνεται ξανά η ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω της εφημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

From the President/Founder 2. Recipes from the Heartland by Varvara Ioannou. Getting to Know the Committee Two member profiles

From the President/Founder 2. Recipes from the Heartland by Varvara Ioannou. Getting to Know the Committee Two member profiles Greek Australian Women s Network In this edition: Quarterly Newsletter Issue 4 December 2006 From the President/Founder 2 Recipes from the Heartland by Varvara Ioannou 4-5 Together, Hellenic women Inspire

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

etwinning Μετο etwinning, τα δηµοτικά, τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της Ευρώπης συνεργάζονται µε έναν καλύτερο τρόπο

etwinning Μετο etwinning, τα δηµοτικά, τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της Ευρώπης συνεργάζονται µε έναν καλύτερο τρόπο etwinning Το etwinning είναι η δράση του elearning που υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ των σχολείων της Ευρώπης χρησιµοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. etwinning Μετο etwinning,

Διαβάστε περισσότερα

To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai

To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai To μσζηήριο ηοσ Kona Kai Ο ζξύινο ιέεη όηη ν Σίθη, Θεόο ησλ Νόηησλ Θαιαζζώλ, πνπ αληηπξνζώπεπε ηελ αθζνλία θαη ηελ άλεζε, έςαρλε θάπνηε γηα ην ηέιεην πεξηβάιινλ, έλαλ αηειείσην παξάδεηζν, γεκάην γέιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΩΝ. ΚΡΕΑΤΙΚΑ: Μοσχάρι, Χοιρινό, Βοδινό, Γαλοπούλα, Κοτόπουλο, Κυνήγι, Συκώτι, κ.λπ.

ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΩΝ. ΚΡΕΑΤΙΚΑ: Μοσχάρι, Χοιρινό, Βοδινό, Γαλοπούλα, Κοτόπουλο, Κυνήγι, Συκώτι, κ.λπ. ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (Επιτρέπεται: Α-Γ, Α-Δ, Α-Γ-Δ // Απαγορεύεται: Α-Β, Α-Ε) ΚΡΕΑΤΙΚΑ: Μοσχάρι, Χοιρινό, Βοδινό, Γαλοπούλα, Κοτόπουλο, Κυνήγι, Συκώτι, κ.λπ. ΨΑΡΙΚΑ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ The gastronomy of Syros By Elias Mamalakis* The geographical location of Syros, in the heart of the Aegean, gave wealth and fame to the island, making it a supply station for ships traveling between Constantinople

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΜΝΗΜΗ... ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ!

Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΜΝΗΜΗ... ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ! Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ BELMONT HOLY CROSS GREEK SCHOOL Editors: Aleka Kampaka & Klewn Skourtis ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ! Η ιστορία της βασιλόπιτας, είναι µια ιστορία που συνέβηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια, πριν

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: EM5186 Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Reviving Raw Food Magic! Greetings :) Are you a birthright being?

Reviving Raw Food Magic! Greetings :) Are you a birthright being? Reviving Raw Food Magic! Ωµοφαγεία, Ωµοµαγεία! Greetings :) Are you a birthright being? Do you gloriously move through life with sparkling energy levels, flying through the day, completing your tasks with

Διαβάστε περισσότερα