ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ"

Transcript

1 ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν 1 Γηνίθεζε 1. Πε θαζεκηά απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ε ρψξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ 1622/1986 (ΦΔΘ 92 Α) θαη ησλ θαη'εθηέιεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρσξηθή έθηαζε, ηελ έδξα θαη ηνλ ηίηιν ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ζπληζηάηαη σο εληαία απνθεληξσκέλε κνλάδα δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο ε Ξεξηθέξεηα, πνπ νξγαλψλεηαη, δηνηθείηαη θαη ζηειερψλεηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ Ξεξηθέξεηα ζπκβάιιεη ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ θαη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο αλάπηπμε. Ζ θάζε Ξεξηθέξεηα σο εληαία απνθεληξσκέλε κνλάδα δηνίθεζεο έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ νη ππεξεζίεο ηεο ζηε ζπλνιηθή ρσξηθή έθηαζε ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην λνκφ ή λνκαξρία, θαζψο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθεξείαο. Γελ ζίγνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ζπγθξνηείηαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο επηηξνπή απφ ππαιιήινπο ηνπ πνπξγείνπ, εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο (Δ.Λ.Α.Δ.) ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο (ΘΔΓΘΔ) θαη ηεο

2 Α.Γ.Δ.Γ.. Πηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρεη θαη έλαο Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε θαηαγξαθή, κειέηε θαη αλάιπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο θξαηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη ε εηζήγεζε γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχληαη απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ ή απηνηειψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ζηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. Πηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο ππφ εμέηαζε αξκνδηφηεηεο εθπξφζσπνη ησλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ. Πηελ επηηξνπή νξίδνληαη θαη δχν ππάιιεινη πνπ εθηεινχλ ρξέε γξακκαηεηαθήο εμππεξέηεζεο. Κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ κεηαβηβάδνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζηηο Ξεξηθέξεηεο ή ζε Λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο, αξκνδηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ πεξηθεξεηαθέο, λνκαξρηαθέο ή ηνπηθέο ππνζέζεηο θαη αζθνχληαη απφ πνπξγείν ή απηνηειή δεκφζηα ππεξεζία. Κε ηα ίδηα δηαηάγκαηα κεηαθέξνληαη: α) ζηνπο Ν.Ρ.Α, νη απαξαίηεηνη πφξνη θαη β) ζηηο Ξεξηθέξεηεο νη αλαγθαίεο νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ, πνπ πξνζηίζεληαη ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη θαζνξίδνληαη νη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ ζα αζθνχλ ηηο κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο 2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ θαηέρεη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία ζέζε κεηαθιεηνχ ππαιιήινπ κε βαζκφ πξψην (1ν) ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ, δηνξίδεηαη παχεηαη θαη κεηαθηλείηαη απφ Ξεξηθέξεηα ζε Ξεξηθέξεηα κε πξάμε ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη εθπξφζσπνο ηεο Θπβέξλεζεο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Ξεξηθέξεηα. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Θαηεπζχλεη, ζπληνλίδεη, επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δξάζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Δίλαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ησλ ππαιιήισλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη κπνξεί λα επηβάιιεη ηελ πνηλή ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη θαη ησλ απνδνρψλ ελφο κελφο. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο πξνΐζηαηαη επίζεο ησλ αζηπλνκηθψλ, ησλ ππξνζβεζηηθψλ θαη ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα.

3 Πην Γεληθφ Γξακκαηέα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά νη αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ή κεηαβηβαζζεί ζηηο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο ή αλαηίζεηαη ζ'απηφλ βάζεη λφκνπ. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο επνπηεχεη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη δελ επνπηεχνληαη απφ λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, δήκνπο, θνηλφηεηεο θαη ππνπξγεία, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ, επηηξέπεηαη λα δηαηεξείηαη ε επνπηεία Λ.Ξ.Γ.Γ. απφ ηα ππνπξγεία, αλ εηδηθνί ιφγνη ην επηβάιινπλ. Γηα φζα Λ.Ξ.Γ.Γ. δελ εθδνζεί πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαηά ηα αλσηέξσ, ε επνπηεία κεηά ηελ πάξνδν ηνπ εμακήλνπ πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο κε απφθαζε ηνπ κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηνπο Ξξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη γεληθά ζε πξντζηακέλνπο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ή ην δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ θαηά πεξίπησζε κε εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Κπνξεί επίζεο, λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ σο πεηζαξρηθνχ πξντζηακέλνπ ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Ξεξηθέξεηαο. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 1558/1985, φπσο ηζρχεη. Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Ξεξηθέξεηαο αλαπιεξψλεη ην Γεληθφ Γξακκαηέα φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Δπίζεο, αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα φηαλ ε ζέζε είλαη θελή. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε ππάγεηαη ζηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Νη Γεληθνί Γξακκαηείο ηεο Ξεξηθέξεηαο ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ ππνπξγείσλ, θαζψο θαη θαη'απνθνπή έμνδα θίλεζεο γηα ηηο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Ρα ηειεπηαία θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκηθψλ. Νη Γεληθνί Γξακκαηείο φηαλ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη, εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ ηα έμνδα παξάζηαζεο. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3200/1955 (ΦΔΘ 97 Α) εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα

4 ηεο Ξεξηθέξεηαο. Νη ζρεηηθέο πξνζθπγέο αζθνχληαη ελψπηνλ ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ. 3. Πε θάζε πεξηθέξεηα ιεηηνπξγεί Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ: α) Ρν Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, σο Ξξφεδξν. β) Ρνπο Ξξνέδξνπο ησλ Δληαίσλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ηνπο Λνκάξρεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. γ) Έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε ηνπηθή έλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε Ξεξηθέξεηα, ν νπνίνο εθιέγεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηε δηνηθνχζα επηηξνπή ηεο ΡΔΓΘ. δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο θαζελφο ησλ παξαθάησ θνξέσλ: - ησλ Δπηκειεηεξίσλ ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, - Ρνπ Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, - ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. - ηνπ Νηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, - ηεο Α.Γ.Δ.Γ.., - ηεο ΞΑ.Π.Δ.Γ.Δ.Π., - ηεο Γ.Π.Δ.Δ.. Όπνπ δελ πθίζηαηαη πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ή ε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηεο θαιχπηεη κέξνο κφλν ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, νη εθπξφζσπνη νξίδνληαη απφ ηηο λνκαξρηαθέο νξγαλψζεηο ηνπ θνξέα. Ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαζνξίδνληαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ θάζε θνξέα. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ζπκκεηέρεη άλεπ ςήθνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ζ πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηνπο βνπιεπηέο ησλ αληίζηνηρσλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Θαη'εμαίξεζε ηα Ξεξηθεξεηαθά Ππκβνχιηα ησλ Ξεξηθεξεηψλ Αηηηθήο, Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ απνηεινχληαη απφ ηα κέιε πνπ πξνβιέπνληαη πην πάλσ θαη επηπιένλ. - φζνλ αθνξά ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, επηπιένλ ησλ σο άλσ θαη απφ: α. Ρνπο Γεκάξρνπο Αζελαίσλ θαη Ξεηξαηψο.

5 β. Ρνλ Ξξφεδξν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Νξγαληζκνχ Αζήλαο. γ. Έλαλ εθπξφζσπν: (1) ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο, (2) ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο, (3) ηνπ Ππλδέζκνπ Βηνκεράλσλ Αηηηθήο θαη Ξεηξαηψο θαη (4) ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ - Βηνηερλψλ Διιάδνο. δ. Ρξεηο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο έλσζεο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ λνκνχ Αηηηθήο. ε. Ρνλ Ξξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Δληαίαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αζελψλ - Ξεηξαηψο. - φζνλ αθνξά ηα Ξεξηθεξεηαθά Ππκβνχιηα ησλ Ξεξηθεξεηψλ Γπηηθήο Διιάδαο, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ, επηπιένλ ησλ σο άλσ θαη : α. ηνπο δεκάξρνπο ησλ δήκσλ πνπ είλαη πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. β. ηνπο πξνέδξνπο ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. - φζνλ αθνξά ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απφ: α. Ρν δήκαξρν Θεζζαινλίθεο, β. ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Νξγαληζκνχ Θεζζαινλίθεο. Νη αξκνδηφηεηεο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ, ε ζπγθξφηεζε, ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ, ε εθηφο έδξαο απνδεκίσζε θαη νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δζληθήο Νηθνλνκίαο, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ πνπξγείνπ απηνχ, ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο, ηεο Δ.Λ.Α.Δ. θαη ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε ππνβνιή εληφο δέθα (10) κελψλ εηζήγεζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ην Γεκνθξαηηθφ Ξξνγξακκαηηζκφ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε

6 ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Πηελ επηηξνπή νξίδνληαη θαη δχν ππάιιεινη πνπ εθηεινχλ ρξέε γξακκαηεηαθήο εμππεξέηεζεο. 4. Γηα ηε ζηήξημε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ πεξηθεξεηψλ πνιηηηθψλ ηδξχεηαη Ππκβνχιην Ξεξηθεξεηψλ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Ρν Ππκβνχιην Ξεξηθεξεηψλ απνηειείηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο σο Ξξφεδξν, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ νξηδφκελν απφ απηφλ θππνπξγφ ηνπ ηδίνπ πνπξγείνπ θαη ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο Ξεξηθέξεηαο. Πην Ππκβνχιην ζπκκεηέρεη θαη ν αξκφδηνο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηα εμεηαδφκελα ζέκαηα ζπκκεηέρνπλ θαη νη αξκφδηνη ππνπξγνί, κπνξεί δε λα θαινχληαη θαηά πεξίπησζε θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο. Ρν Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξεηο (3) κήλεο θαη θαηά πεξίπησζε γηα εηδηθά ζέκαηα ζε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο εηήζησλ θαη κεζνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ. Ππγθαιείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ηαθηηθά ή θαηά πεξίπησζε ή θαη κεηά απφ πξφηαζε άιινπ ππνπξγνχ γηα εμέηαζε ζέκαηνο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. Κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη ζε νινκέιεηα ή θαηά ηκήκαηα. Ρν Ππκβνχιην ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, πνπ ηεξνχλ πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ, θαη γεληθφηεξα εμαζθαιίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο νκαιήο επηθνηλσλίαο θέληξνπ θαη πεξηθεξεηψλ. Δηδηθά Ππληνληζηηθά Ππκβνχιηα ζπληζηψληαη επίζεο γηα ηηο Ξεξηθέξεηεο α) πνπ εκπίπηνπλ ζην ρψξν αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο - Θξάθεο θαη β) πνπ εκπίπηνπλ ζην ρψξν αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αηγαίνπ, ηα νπνία ζπγθαινχληαη θαη πξνεδξεχνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Καθεδνλία - Θξάθεο θαη ηνλ πνπξγφ Αηγαίνπ, αληίζηνηρα, θαηά ηα ινηπά εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα ησλ άλσ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ρα Δηδηθά Ππληνληζηηθά Ππκβνχιηα έρνπλ απνζηνιή λα ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ησλ αληίζηνηρσλ Ξεξηθεξεηψλ θαη λα αλαπηχζζνπλ θνηλέο δξάζεηο κεηαμχ ηνπο. Ππληζηάηαη επίζεο εηδηθφ ζπληνληζηηθφ ζπκβνχιην γηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη

7 θηλήηξσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζπγθαινχκελν θαη πξνεδξεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ Δζληθήο Νηθνλνκίαο, ή εθπξφζσπν ηνπ. 5. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνληαη θαη δηαηεξνχληαη ππέξ ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλεο ΠΑΔ θαη είλαη εληαγκέλα ζην δεχηεξν (2ν) Θ.Ξ.Π. ζην Ρακείν Ππλνρήο, ζε θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε θνξέα πινπνίεζεο ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη: α. Πηα έξγα πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο Δηδηθέο πεξεζίεο Γεκνζίσλ Έξγσλ (Δ..Γ.Δ.) πνπ ζπληζηψληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 679/1977 (ΦΔΘ 245 Α) θαη απφ αλψλπκεο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2229/ β. Πηα έξγα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Δζληθνχ Δπηπέδνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ αλσηέξσ λ. 679/1977. γ. Πηα εηδηθά έξγα ή εηδηθέο θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ δέθα δηζεθαηνκκπξίσλ ( ) δξρ θαη άλσ. δ. Πηε ζπληήξεζε φισλ ησλ έξγσλ ησλ εληαγκέλσλ ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα. ε. Πηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ ηεξάξρεζε, ρξεκαηνδφηεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο φισλ ησλ αλσηέξσλ έξγσλ θαη κειεηψλ. Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (β) θαη (γ) ν πνπξγφο Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ κε απφθαζε ηνπ θαζνξίδεη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη νη αξκφδηεο Ρερληθέο πεξεζίεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ. 6. Νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ, νη Δπηζεσξήζεηο Κεηαιιείσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, νη Νηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, ηα Θέληξα ειέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο Ξνιιαπιαζηαζκνχ ιηθνχ θαη Διέγρνπ Ιηπαζκάησλ (Θ.Δ.Ξ.Ξ..Δ.Ι.), ηα Ακπεινπξγηθά Φπηψξηα, νη Γελδξνθνκηθνί Πηαζκνί, ηα Θξαηηθά Θηήκαηα, νη Ππλνξηαθνί Πηαζκνί γεηνλνκηθνχ Θηεληαηξηθνχ Διέγρνπ (Π..Θ.Δ.) ηα Θέληξα Γελεηηθήο

8 Βειηίσζεο Εψσλ θαη ηα πξαθηηθά Γεσξγηθά Πρνιεία, νη γεληθέο θαη εηδηθέο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, κε εμαίξεζε ην Ξξφηππν Θέληξν Θηελνηξνθίαο θαη Δθπαίδεπζεο Θνδάλεο, νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηεο Δζληθήο Πηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Διιάδνο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο ζε επίπεδν λνκνχ ή λνκαξρίαο δελ θαηαξγνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ππεξεζίεο ησλ πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ, Αλάπηπμεο, Γεσξγίαο,ηεο Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο ηεο Διιάδαο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο, αληίζηνηρα. Νη πην πάλσ ππεξεζίεο κπνξεί λα ππαρζνχλ ζηελ Ξεξηθέξεηα κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ θαηά πεξίπησζε. Θχξηνο δηαηάθηεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, πξντζηάκελνο ππεξεζίαο, ε νπνία εδξεχεη ζην Λνκφ. Άξζξν 2 Οξγάλωζε 1. Πε θάζε Ξεξηθέξεηα ζπληζηάηαη κία (1) Γεληθή Γηεχζπλζε πνπ νλνκάδεηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο θαη ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Ξεξηθέξεηαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο ζπγθξνηείηαη απφ φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα απηνηειή ηκήκαηα θαη γξαθεία ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηεο φξηα. Ζ πιήξεο ζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ε δηάξζξσζε ζε Γηεπζχλζεηο θαη Ρκήκαηα, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζηηο νξγαληθέο απηέο κνλάδεο θαη ε ηνπηθή ηνπο αξκνδηφηεηα θαζνξίδεηαη ζην Θεθάιαην Β ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ εζσηεξηθή δηάξζξσζε νξγαληθψλ κνλάδσλ ζε γξαθεία, φπνπ απαηηείηαη, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Κε Ξξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη γλψκε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, επηηξέπεηαη λα θαηαξγνχληαη, ελνπνηνχληαη, δηαρσξίδνληαη, νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ή λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθή έδξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα νξηζκέλσλ, ψζηε ε νξγάλσζε ηεο θάζε Ξεξηθέξεηαο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηνπηθήο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ ζχζηαζε λέαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο ζε επίπεδν δηεχζπλζεο ή θαηψηεξν επηηξέπεηαη κφλν, φηαλ ε θχζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ην επηβάιιεη. Κε ηνλ ίδην

9 πξνεδξηθφ δηάηαγκα νξίδνληαη θαη ε έδξα, ε ηνπηθή αξκνδηφηεηα, ε δηάξζξσζε ηεο νξγαληθήο κνλάδαο. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 νη δηαλνκαξρηαθέο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ, θαζψο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ζε επίπεδν λνκνχ ή λνκαξρίαο θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο αζθνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ ζπληζηψληαη κε ηνλ παξφληα λφκν. 2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο κπνξεί ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε απφθαζε ηνπ, λα ζπγθξνηεί απφ ππαιιήινπο ηεο Ξεξηθέξεηαο Νκάδεο Γηνίθεζεο Έξγνπ (Ν.Γ.Δ.). Κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ησλ Ν.Γ.Δ. νξίδνληαη ν ππεχζπλνο θαη ηα κέιε ησλ Νκάδσλ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην έξγν θαη ν ρξφλνο πεξαίσζεο ηνπ. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα αλαθαιεί θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ην Ππληνληζηή, ηνλ ππεχζπλν ή νπνηνδήπνηε κέινο ησλ Νκάδσλ Γηνίθεζεο Έξγνπ. Δπηθεθαιήο ησλ Ν.Γ.Δ. κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν Ππληνληζηήο Έξγσλ πνπ έρεη ηα εμήο θαζήθνληα: α. Γηνηθεί θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη έρεη ηελ επζχλε, ηε γεληθή επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν πνξείαο απηνχ. β. Γηακνξθψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ Ν.Γ.Δ. ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη έρεη ηελ επζχλε εθαξκνγήο ηνπ. Πε θάζε νκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ ηνπνζεηείηαη ππεχζπλνο δηνίθεζεο έξγνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο παξαδνηέεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ, ηε δηεμαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη γεληθφηεξα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν πνξείαο ηνπ έξγνπ. Πην Ππληνληζηή θαη ηνπο ππεχζπλνπο δηνίθεζεο έξγνπ γηα φζν ρξφλν δηάξθεηα ην αληίζηνηρν έξγν, θαηαβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηδφκαηα ζέζεο γηα ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ επηπέδνπ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο Νκάδσλ Έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα φξγαλα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Νκάδσλ Γηνίθεζεο Έξγνπ θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ

10 εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ εζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Α.Γ.Δ.Γ.. Νη Γεληθνί Γηεπζπληέο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ζπλέξρνληαη αλά δίκελν κε επζχλε ηνπ γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη επεμεξγάδνληαη ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 3. Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Ξεξηθεξεηψλ κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο κε ηνλ παξφληα λφκν νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ ππνπξγείσλ πνπ είλαη θαηαλεκεκέλεο ζηηο Ξεξηθέξεηεο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζέζεηο ζηηο Ξεξηθέξεηεο ζπλνιηθά ή αλά Ξεξηθέξεηα ή νη θαηαλεκεκέλεο ζέζεηο είλαη ιηγφηεξεο απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί, κεηαθέξνληαη ζε θάζε Ξεξηθέξεηα νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ηελ 27ε Φεβξνπαξίνπ Νη κεηαθεξφκελεο ζέζεηο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο ηνπ άξζξνπ 8 ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη αληίζηνηρα ζε ζπληζηψκελνπο πξνζσξηλνχο. Πρεηηθά εθδίδνληαη δηαπηζησηηθέο πξάμεηο ησλ αξκφδησλ ππνπξγψλ γηα ηηο ζέζεηο πνπ κεηαθέξζεθαλ θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Ξεξηθέξεηα ηνπο θαη ηελ θαηάηαμε απηψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο κε γλψκε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο κπνξεί λα κεηαθέξνληαη νξγαληθέο ζέζεηο απφ πθηζηάκελνπο θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο ζε άιινπο πθηζηάκελνπο ή λένπο θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο ηεο ίδηαο ή άιιεο θαηεγνξίαο, ρσξίο αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ. Ζ κεηαθνξά απηή δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηάηαμε πξνζσπηθνχ ζε ζέζε θιάδνπ θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ εθείλε πνπ θαηείρε ή ζε αλψηεξε απφ ηα ηππηθά ηνπ πξνζφληα. Ζ θαηάηαμε ησλ ζέζεσλ ζε θαηεγνξίεο, θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο, ν θαζνξηζκφο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαζψο θαη νη θιάδνη ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, ηνλ θιάδν θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζνξίδνληαη ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαη ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ πνπ

11 εθδίδνληαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξεί λα αλαθαηαλέκνληαη νη ζέζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν απφ ηελ ίδηα Γεληθή Γξακκαηεία ζηηο Ξεξηθέξεηεο. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Λ. 1943/1991, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηε ζηειέρσζε θάζε θνξά εθαξκφδνληαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ,1622/1986 δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 4. Γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πεξηθεξεηψλ ζε εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζπληζηψληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο πέξαλ ησλ θαηά ην παξφλ άξζξνλ κεηαθεξφκελσλ ζέζεσλ θαη νη αθφινπζεο ζέζεηο, ζηηο νπνίεο δελ θαηαηάζζνληαη ππεξεηνχληεο ππάιιεινη θαηά ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. Α' Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: α) Θιάδνο ΞΔ Νηθνλνκνιφγσλ :54 ζέζεηο β) Kιάδνο ΞΔ Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ :4 ζέζεηο. γ) Θιάδνο ΞΔ Κεραληθψλ:79 ζέζεηο δ) Θιάδνο ΞΔ Γεσηερληθψλ : 29 ζέζεηο ε) Θιάδνο ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο: 19 ζέζεηο ζη) Θιάδνο ΞΔ Βηνιφγσλ: 2 ζέζεηο δ) Θιάδνο ΞΔ πεξηβαιινληνιφγσλ: 10 ζέζεηο ε) Θιάδνο ΞΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο γείαο ΔΠ: 40 ζέζεηο ζ) Θιάδνο ΞΔ Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο: 36 ζέζεηο Β' Θέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Νη ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ νξίδνληαη σο εμήο: Δθαηφλ δχν (102) ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηηο νπνίεο ελελήληα δχν (92) ζέζεηο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο Ξξνγξακκάησλ Δπξσπατθνχ Θνηλσληθνχ Ρακείνπ (Δ.Θ.Ρ.) Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Ρ.Ξ.Α.) Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Ρακείνπ. Γέθα (10) ζέζεηο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη κνλάδσλ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Ξξνζφληα δηνξηζκνχ γηα ηηο ζέζεηο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ νξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ./ηνο 194/1988 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα

12 πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 2 ηνπ λ. 1943/1991. Ξξνζφληα δηνξηζκνχ γηα ηνλ θιάδν ΞΔ Νηθνλνκνιφγσλ νξίδνληαη ην πηπρίν ή δίπισκα Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΔΗ ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο θαη άξηζηε γλψζε κηαο ησλ θπξίσλ γισζζψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά πξνηίκεζε Αγγιηθψλ, Γαιιηθψλ, Γεξκαληθψλ. Ρα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ Θιάδν ΞΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο γείαο ΔΠ νξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Γηα ηνπο ινηπνχο θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ πξνζφληα δηνξηζκνχ είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην π.δ. 194/1988 φπσο ηζρχεη. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαηαλέκνληαη, νη ζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζηηο Ξεξηθέξεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 5. Πηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο, πξνΐζηαηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Ξεξηθέξεηαο, ν νπνίνο: α) Ππλεξγάδεηαη κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο β) Ππληνλίδεη ηε δξάζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. γ) Ξαξαθνινπζεί ηελ εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο ηεο. δ) Ππγθαιεί επηηειηθέο ζπζθέςεηο ησλ ππεξεζηψλ. ε) Ππλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε απηψλ. ζη)κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη εληζρχεη ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ ζηειερψλ ηεο δ) Δμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηηο ππεξεζίεο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Γεληθνί Γηεπζπληέο Ξεξηθέξεηαο επηιέγνληαη κφληκνη ππάιιεινη θιάδσλ ΞΔ θαηεγνξίαο κε βαζκφ Α θαη δεθαπεληαεηή (15) πξαγκαηηθή ππεξεζία κε ηα πξνζφληα ηεο θαηεγνξίαο ΞΔ έρνπλ δε ππεξεηήζεη ε ππεξεηνχλ ζε ζέζε επζχλεο θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηνπ εξσηήκαηνο πξνο ην Δηδηθφ πεξεζηαθφ Ππκβνχιην. Ζ επηινγή γίλεηαη απφ ην Δηδηθφ πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2190/1994, χζηεξα απφ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν. Ζ αλαθνίλσζε απηή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο

13 ηνηρνθνιιάηαη, ζην θαηάζηεκα, φπνπ απηφο εδξεχεη θαη πεξίιεςε ηεο δεκνζηεχεηαη ζε δπν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη ππάιιεινη ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ησλ ππνπξγείσλ ησλ νπνίσλ αξκνδηφηεηεο έρνπλ πεξηέιζεη ζηηο Ξεξηθέξεηεο, πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη άιια ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Ξεξηθέξεηαο. Ρν Δηδηθφ πεξεζηαθφ Ππκβνχιην θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Γηα ηελ επηινγή ζπλεθηηκψληαη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ηνπ ππνςεθίνπ, νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, ε απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαηά πξνηίκεζε κηαο ησλ θχξησλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ. θαη ε γλψκε ηνπ Δηδηθνχ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Ξεξηθέξεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Γηα ηελ επηινγή πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη θξηλφκελνη ππάιιεινη πνπ δελ απνιχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ νξίνπ ειηθίαο ή ζπκπιήξσζεο ηξηαθνληαπεληαεηίαο πξηλ παξέιζεη δηεηία ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο ζην Δηδηθφ πεξεζηαθφ Ππκβνχιην. Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ε πξνθήξπμε γηα ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ γίλεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνχ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαη Απνθέληξσζεο εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ. Θάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Ξεξηθέξεηαο, ζηηο νπνίεο επηζπκεί λα ππεξεηήζεη, θαζνξίδνληαο ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ. Αλ δελ έρεη θαζνξηζζεί ζεηξά πξνηίκεζεο ηζρχεη ε ζεηξά θαηαγξαθήο απηψλ. Όζνη επηιέγνληαη Γεληθνί Γηεπζπληέο ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο γηα ηξία (3) έηε. Πε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη δελ επηιέγεηαη γηα δεχηεξε θνξά, θαηαιακβάλεη θελή ζέζε πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη

14 θαη αλ δελ ππάξρεη, θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε πξντζηάκελνπ δηεχζπλζεο πνπ ζα θελσζεί. Γεληθνί Γηεπζπληέο, πνπ δελ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο εάλ δελ επηιεγνχλ γηα δεχηεξε θνξά, επαλέξρνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, εθηφο αλ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε κία επηινγή ηνπο ππνβάιινπλ αίηεζε γηα κεηάηαμε, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, ζε θελή ή ζε ζπληζηψκελε κε ηελ απφθαζε ηεο κεηάηαμεο πξνζσπνπαγή ζέζε, ζηελ πεξίπησζε δε απηή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. "Ν ρξφλνο ηεο ζεηείαο ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο ινγίδεηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο ρξφλνο ζπλερνχο θαη πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε" (πξνζζ. ηνπ κέζα ζε "" εδαθ. απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 2647/98, ΦΔΘ-237 Α'). 6. Πε θάζε Ξεξηθέξεηα ζπληζηάηαη πεληακειέο ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΘ 28 Α). Ρελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθδίδεη ν γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Υο αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη ηεο Ξεξηθέξεηαο, κεηά απφ ππφδεημε ηεο Α.Γ.Δ.Γ.. Ζ ππφδεημε ηεο Α.Γ.Δ.Γ.. παξέρεηαη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα (10) εκέξεο. Κεηά ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθδίδεηαη ρσξίο ηε γλψκε ηεο Α.Γ.Δ.Γ.. Ρν ζπκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ θξίζε, φπνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απαηηείηαη ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 7. Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ θαη απηνηειψλ γξαθείσλ ή αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο κεηά ηελ θαηά ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο νηθείνπο θιάδνπο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζηνπο θαηά ην άξζξν 8 θιάδνπο πξνζσπηθνχ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ, ππάιιεινη

15 άιισλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θιάδνπο πξνζσπηθνχ γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνχληαη ηα ίδηα ηππηθά πξνζφληα. Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο πξντζηάκελνη πνπ είραλ επηιεγεί θαη ηνπνζεηεζεί σο ηηο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2190/1994. Νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2266/1994 (ΦΔΘ 218 Α) εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα φζεο πεξηπηψζεηο νη ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο δελ θαιχπηνπλ φινπο φζνπο είραλ ηνπνζεηεζεί σο πξντζηάκελνη κέρξη ηηο Πε πεξίπησζε πνπ νη επηιεγκέλνη πξντζηάκελνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2190/1994 δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ζε φζεο απφ απηέο παξακέλνπλ θελέο ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλφο πξντζηάκελνο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ππάιιεινο απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζε απηέο, πιεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2190/1994. Νη θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελνη πξντζηάκελνη δηθαηνχληαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο κέρξη ηελ επηινγή πξντζηακέλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη πάλησο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 8. Κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1418/1984 (ΦΔΘ 23 Α0 γηα ηα φξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ έξγσλ, νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. Άξζξν 3 Μεηαηάμεηο - Απνζπάζεηο - Μεηαζέζεηο Καηάηαμε 1. Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ππαιιήισλ απφ κία Ξεξηθέξεηα ζε ζέζε θιάδνπ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο άιιεο Ξεξηθέξεηαο, εθφζνλ ν κεηαηαζζφκελνο έρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ζηελ νπνία κεηαηάζζεηαη. Ζ κεηάηαμε δηελεξγείηαη κε αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ θαη ζπλεθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ κε θνηλή απφθαζε ησλ γεληθψλ γξακκαηέσλ ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν ζπκβνπιίσλ ε δηαθσλία ιχεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ γεληθψλ γξακκαηέσλ. Κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία επηηξέπνληαη θαη ακνηβαίεο κεηαηάμεηο.

16 Δπηηξέπεηαη επίζεο ε κεηάηαμε ππαιιήισλ Ξεξηθέξεηαο ζε ζέζεηο ππεξεζηψλ ππνπξγείσλ, θαζψο θαη ππαιιήισλ ππνπξγείσλ ζε ζέζεηο Ξεξηθεξεηψλ, ε νπνία ελεξγείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ. Νη θαηά ην παξφλ άξζξν κεηαηαζζφκελνη ππάιιεινη εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη σο πξνο ηελ θπξία θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε ζηνπο θνξείο πνπ ππάγεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. 2. Δπηηξέπεηαη ε απφζπαζε ππαιιήισλ απφ Ξεξηθέξεηα ζε Ξεξηθέξεηα, κε θνηλή απφθαζε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ απφ Ξεξηθέξεηα ζε ππνπξγείν θαη απφ ππνπξγείν ζε Ξεξηθέξεηα κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο κπνξεί λα νξίδεηαη σο δχν (2) έηε. Κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο απφζπαζεο ν απνζπαζκέλνο επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνχ Θψδηθα. Πην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο επηηξέπεηαη, έσο πέληε (5) ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 1832/ Γηα ηε κεηάζεζε ππαιιήισλ ηεο Ξεξηθέξεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο εθαξκφδνληαη νη πεξί κεηαζέζεσο δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ππαγφκελνπο ζηνλ ππαιιειηθφ θψδηθα ππάιιεινο. Ρν πξνβιεπφκελν ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2274/1994 πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 4. Νη θαηά ηελ ππεξεηνχληεο κφληκνη ππάιιεινη ζε ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα, κε εμαίξεζε φζνπο ππεξεηνχλ κε απφζπαζε, εληάζζνληαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη θαηαηάζζνληαη ζε βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππεξεηνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2190/1994. Ζ δηαπηζησηηθή απηή πξάμε έληαμεο θαη θαηάηαμεο εθδίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Νη εληαζζφκελνη θαη θαηαηαζζφκελνη ππάιιεινη θαζίζηαληαη νξγαληθνί ππάιιεινη ηεο Ξεξηθέξεηαο, ινγηδφκελνη γηα θάζε ζπλέπεηα φηη έρνπλ κεηαηαγεί. Νη ππάιιεινη απηνί εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ην ίδην ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, λα ππάγνληαη σο πξνο ηελ

17 θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαλ πξηλ απφ ηελ έληαμε θαη θαηάηαμε ηνπο ζην πξνζσπηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη λα ιακβάλνπλ ηηο ηαθηηθέο θαη πάζεο θχζεσο πξφζζεηεο απνιαβέο ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο αλήθαλ πξηλ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έληαμε θαη θαηάηαμε ηνπο. Νη θαηά ηελ ππεξεηνχληεο ππάιιεινη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα, κε εμαίξεζε φζνπο ππεξεηνχλ κε απφζπαζε, εληάζζνληαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ πξνζιεθζεί. Νη αλσηέξσ δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηνπο θαηαηαζζφκελνπο ππαιιήινπο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Κεηά ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ έληαμεο θαη θαηάηαμεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπνζεηεί ηνπο ππαιιήινπο απηνχο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Νη πξάμεηο απηέο εθδίδνληαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ θαη ηζρχνπλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ κέξνπο πξψηνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ. πάιιεινη δεκφζησλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ππάιιεινη ηνπηθψλ ελψζεσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ( ΡΔΓΘ) πνπ, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ζε ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, εληάζζνληαη θαη θαηαηάζζνληαη κε αληίζηνηρε κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ ηνπο ζηελ Ξεξηθέξεηα κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, εθφζνλ ε απφζπαζε ηνπο έγηλε κέρξη ηελ θαη ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Νη ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη θαη θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθαηνχληαη, κεηά ηελ παξέιεπζε δχν (2) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα δεηήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηε κεηάηαμε ηνπο ζε θελή θαη ελ ειιείςεη πξνζσξηλή ζέζε ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Άξζξν 4 Πξνϋπνινγηζκόο - πιινγηθή Απόθαζε Έξγωλ Πεξηθέξεηαο (.Α.Δ.Π.) 1. Νη πηζηψζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ

18 απνδνρψλ θαη ινηπψλ απνιαβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ εγγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ ηκήκα ηνπ Γεληθνχ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ, θαηά Ξεξηθέξεηα λνκφ ή λνκαξρία θαη εηδηθφ θνξέα δξαζηεξηφηεηαο. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη θχξηνο δηαηάθηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπ, κε εμαίξεζε ηηο πηζηψζεηο ησλ εηδηθψλ θνξέσλ ησλ λνκψλ ή λνκαξρηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο πιελ ηεο έδξαο απηήο ησλ νπνίσλ θχξηνο δηαηάθηεο είλαη ν Ξξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο θάζε λνκνχ ή λνκαξρίαο. Γηα ην ελαπνκέλνλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ηξνπνπνηείηαη αλάινγα ν Θξαηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, νη νπνίεο δχλαηαη λα θαηαινγίδνληαη θαη ζε βάξνο ησλ θνξέσλ πνπ βάξπλαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 2. Απφ ην 1998 εθδίδνληαη απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Νηθνλνκίαο Ππιινγηθέο Απνθάζεηο Έξγσλ θάζε Ξεξηθέξεηαο ( Π.Α.Δ.Ξ.). Νη πηζηψζεηο ησλ έξγσλ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ εληάζζνληαη ζηηο Π.Α.Δ.Ξ. πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Ρα ζπλερηδφκελα έξγα πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ εληάζζνληαη ζην Δζληθφ Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε θνξείο εθηέιεζεο ηα αξκφδηα ππνπξγεία, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο Π.Α.Δ.Ξ. κε θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη ηνπ εθάζηνηε αξκνδίνπ ππνπξγνχ. Ρα ζπλερηδφκελα έξγα ησλ Π.Α.Δ.Ξ. κεηά ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ εληάζζνληαη ζηε Π.Α.Δ.Ξ. κε πξφηαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Ξ.Γ.Δ. ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηα θξηηήξηα επηινγήο έξγσλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ξχζκηζε, θαζνξίδνληαη ζηελ εηήζηα Δγθχθιην Νδεγηψλ Θαηάξηηζεο Ξξνγξακκάησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη επίζεο ε αξκνδηφηεηα εθάζηνπ θνξέα γηα ηελ πξφηαζε έληαμεο λέσλ έξγσλ ζηηο Π.Α.Δ.Ξ. σο εμήο: α)έξγα πνπ πξνηείλνληαη κε απφθαζε απνθιεηζηηθά ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ, β) έξγα πνπ πξνηείλνληαη κε απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Θεληξηθήο Αξρήο, γ) έξγα πνπ πξνηείλνληαη κε απφθαζε αξκφδηαο θεληξηθήο αξρήο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ. Κε απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθεξείαο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε εηήζηα πίζησζε εθάζηνπ έξγνπ εθφζνλ ε κεηαβνιή αληηζηαζκίδεηαη ζε άιια έξγα ηνπ ίδηνπ ηνκέα ηνπ Ξ.Γ.Δ. ψζηε λα κελ κεηαβάιιεηαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ε εηήζηα πίζησζε ησλ ηνκέσλ ηεο Π.Α.Δ.Ξ. θαη ησλ Κέηξσλ ησλ Δθαξκνδνκέλσλ Θνηλνηηθψλ Ξξνγξακκάησλ Νη θαηά ηα αλσηέξσ

19 απνθάζεηο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδία Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο. Γηα κεηαβνιέο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνκέσλ ηνπ Ξ.Γ.Δ. απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη γηα κεηαβνιέο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Κέηξσλ Θνηλνηηθψλ Ξξνγξακκάησλ έγθξηζε ηεο αξκνδίαο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Νη πεξηπηψζεηο β' θαη δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 2218/1994 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "β. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εξεπλψλ θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πνπ αλαζέηεη ζην ηακείν ε Ξεξηθέξεηα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ". δ. Ζ άζθεζε ηεο ηακηαθήο ηνπ δηαρείξηζεο". 4. Νη πεξηπηψζεηο δ', ε' θαη ζ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 2218/1994 θαηαξγνχληαη. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 'Άξζξν 5 Γηάξζξωζε 1. Ζ Ξεξηθέξεηα δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Ρκήκα Ξ.Π.Δ.Α. 2. Πε θάζε Ξεξηθέξεηα εθηφο απφ ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Αηηηθήο θαη Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ιεηηνπξγεί Γηθαζηηθφ Γξαθείν ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο (Λ.Π.Θ.) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ην δηέπνπλ. Πηηο Ξεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ε λνκηθή ηνπο ππεξεζία δηεμάγεηαη απφ ηα Γξαθεία Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Θξάηνπο ζηα ππνπξγεία Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Καθεδνλίαο- Θξάθεο αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηα δηέπνπλ. 3. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο ζπγθξνηείηαη:

20 Α. Απφ ηηο δηεπζχλζεηο: α) Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο β) γείαο θαη Ξξφλνηαο γ) Γεκφζησλ Έξγσλ δ) Διέγρνπ Θαηαζθεπήο Έξγσλ ε) Έιεγρνπ Ππληήξεζεο Έξγσλ ζη) Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξνηαμίαο δ) Γαζψλ ε)γεσξγηθήο Αλάπηπμεο "ζ)απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο" (αληηθ. ηεο πεξ. ζ απφ ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 2539/97, ΦΔΘ-244 Α') η)γηνίθεζεο απφ ην απηνηειέο ηκήκα επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ θαη ην Γξαθείν Ξνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Πηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο ππάγνληαη επίζεο νη Δπηζεσξήζεηο Γαζψλ. Νη αλσηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α',γ' θαη δ' ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6, έρνπλ ηνπηθή αξκνδηφηεηα νιφθιεξε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη έδξα ηνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Β. Απφ ηηο Γηεπζχλζεηο: α)ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο λνκνχο ή λνκαξρίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Ξεξηθέξεηαο β)γαζψλ Γαζαξρεία. Νη αλσηέξσ Γηεπζχλζεηο έρνπλ ηνπηθή αξκνδηφηεηα ην λφκν ή λνκαξρία θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 4. Ρν Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο επηθνπξεί ην Γεληθφ Γξακκαηέα ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ, νξγαλψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πνιίηεο θαη κειεηά εηδηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ επίζεο αλήθνπλ: Ζ πιεξνθφξεζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηηο θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε γεγνλφησλ θαη εθδειψζεσλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Ζ ελεκέξσζε ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο γηα εηδήζεηο θαη δεκνζηεχκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Ζ κέξηκλα γηα ηελ επαθή ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ κε ηα κέζα ελεκέξσζεο. Ζ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε δεκνζηνγξάθνπο. Άξζξν 6 Γηεπζύλζεηο κε ηνπηθή αξκνδηόηεηα ηελ Πεξηθέξεηα 1. Ζ Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηεο Ξεξηθέξεηαο, ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα