Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η"

Transcript

1 Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ κοινούρ κανόνερ και διαδικαζίερ ζηα κπάηη μέλη για ηην επιζηποθή ηων παπανόμωρ διαμενόνηων ςπηκόων ηπίηων σωπών» και λοιπέρ διαηάξειρ. Π Ρ Ο ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ Οη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νη εκθχιηεο ζπξξάμεηο, ε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηεξάζηην θχκα ιαζξνκεηαλάζηεπζεο πξνο ηα αλεπηπγκέλα θξάηε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Τν θαηλφκελν έρεη αληηκεησπηζζεί κέρξη ζήκεξα απφ ηε Φψξα καο θαη απφ άιια θξάηε ηεο Δπξψπεο, κε κέηξα αζηπλνκηθήο θχζεσο, πνπ αληαλαθινχλ ηφζν ηνπο θφβνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ φζν θαη ηελ έιιεηςε εηνηκφηεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα δηαρεηξηζζεί ηελ πιεζψξα ησλ ιάζξα εηζεξρφκελσλ πξνζψπσλ. Τα κέηξα απηά ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ επαλαπξνψζεζε, ηελ απέιαζε θαη ηελ θξάηεζε. Δηδηθφηεξα, ν λ.3386/2005 (άξζξν 83 παξ. 2) πξνβιέπεη ζαλ πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηελ άκεζε επαλαπξνψζεζε ηνπ παξάλνκα εηζεξρνκέλνπ ζηε ρψξα αιινδαπνχ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ηνπ, εθφζνλ ν εηζαγγειέαο απφζρεη απφ ηελ πνηληθή δίσμε γηα ην αδίθεκα ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ. Η επαλεηζδνρή ηνπ αιινδαπνχ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ απνηειεί βαζηθφ θαλφλα ηνπ δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ξχζκηζε ηεο επαλαπξνψζεζεο θαη επαλεηζδνρήο ηνπ αιινδαπνχ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ηνπ ξπζκίδεηαη απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο. Όηαλ ε επαλαπξνψζεζε ηνπ αιινδαπνχ δελ είλαη εθηθηή, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε δηνηθεηηθή ηνπ απέιαζε (άξζξν 83 παξ. 2 θαη 76 λ.3386/2005). Δθφζνλ απηή δελ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηξηψλ κελψλ, ν εηζαγγειέαο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζή ηνπ γηα απνρή απφ ηελ πνηληθή δίσμε, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, νπφηε ηίζεηαη ζε θίλεζε ν κεραληζκφο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηα πξναλαθεξφκελα ζηάδηα, ν αιινδαπφο θξαηείηαη είηε ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα, είηε ζε Δηδηθνχο Φψξνπο Παξακνλήο Αιινδαπψλ (άξζξν 81 λ.3386/2005). Οη ρψξνη απηνί (νη νπνίνη νπδέπνηε ζεζκνζεηήζεθαλ ηππηθά, θαζψο ε θ.π.α. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξαπάλσ άξζξν δελ εθδφζεθε πνηέ) ηεινχλ ππφ ηδηφκνξθν δηνηθεηηθφ θαζεζηψο: θπιάζζνληαη απφ ηελ αζηπλνκία, δελ ππάγνληαη ζε θακία δνκή δηνίθεζεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ Ννκαξρηψλ απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Τα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη : α) ε έιιεηςε πξφβιεςεο γηα δηαδηθαζίεο έγθπξεο πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ιάζξα εηζεξρνκέλσλ αιινδαπψλ θαη εληνπηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ πξαγκαηηθά ρξήδνπλ δηεζλνχο ή εζληθήο πξνζηαζίαο βάζεη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ πνπ δεζκεχνπλ ηε Φψξα.

2 2 β) ε έιιεηςε πξφβιεςεο γηα επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξφζσπα απηά, ηφζν κέζσ ησλ αζηπλνκηθψλ δηαχισλ ζπλεξγαζίαο φζν θαη κέζσ δηαδηθαζηψλ εθνχζηαο παξνρήο ζηνηρείσλ. γ) ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αιινδαπνχο ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ κεηαρείξηζή ηνπο, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εχθνιε ζπκαηνπνίεζή ηνπο απφ θπθιψκαηα δηαθίλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ, εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη άιιεο δνκέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. δ) ν ειιηπήο ηαηξηθφο έιεγρνο ησλ αιινδαπψλ, ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ παξνρή επείγνπζαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Δπηπξνζζέησο, πνιινί αιινδαπνί, γηα λα απνθχγνπλ είηε ηελ θξάηεζε είηε ηελ απέιαζε ή λα λνκηκνπνηήζνπλ πξνζσξηλψο ηελ δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, ππνβάιινπλ θαηαρξεζηηθψο αηηήκαηα αζχινπ ή ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε θπθισκάησλ «εκπνξεπκαηνπνίεζεο» ηεο λφκηκεο δηακνλήο ζηε ρψξα, ηα νπνία ηνπο πξνκεζεχνπλ κε πιαζηά έγγξαθα ή ηνπο παξαθηλνχλ ζε άιιεο κνξθέο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο εηθνληθνχο γάκνπο θαη πηνζεζίεο. Σχκθσλα κε ην πθηζηάκελν εζληθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο γηα ηε δηαδηθαζία παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αξ. 24 θαη 25 λ. 1975/1991, π.δ. 90/2008) ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηα ζρεηηθά αηηήκαηα αλήθεη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. Η αλάζεζε, βέβαηα, ηεο αξκνδηφηεηαο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηεο νπνίαο ηα θαζήθνληα ππάγεηαη θαη ε αλαραίηηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ «πξφζθπγα» θαη ηνπ «παξάλνκνπ κεηαλάζηε» ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ζπκπιέθνληαη, έρεη δεκηνπξγήζεη εχινγεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο αληηθεηκεληθήο θαη ακεξφιεπηεο θξίζεο εθ κέξνπο ησλ απνθαζηδφλησλ νξγάλσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθνξηηζζεί ζεζκηθψο κε αληηθαηηθνχο ζηελ νπζία ηνπο ξφινπο. Δπηπιένλ, είλαη θνηλψο παξαδεθηφ φηη γηα ηε δηακφξθσζε αληηθεηκεληθήο θξίζεο επί ησλ αηηήζεσλ απηψλ πξνυπνηίζεηαη νπζηαζηηθή γλψζε ηνπ δηθαίνπ ησλ πξνζθχγσλ θαη δηαξθήο ελεκέξσζε γηα ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αηηνχλησλ. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ απαηηείηαη ε απεξίζπαζηε ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν εθ κέξνπο ησλ απνθαζηδφλησλ θαη ησλ γλσκνδνηνχλησλ νξγάλσλ, ηα νπνία κέρξη ζήκεξα είλαη επηθνξηηζκέλα θαη κε πιεηάδα άιισλ αζηπλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ. Τν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ «λφκηκεο» παξακνλήο αιινδαπψλ, πνπ θαη νπζία δελ δηθαηνχληαη λα παξακέλνπλ ζηε Φψξα καο. Δίλαη πξνθαλέο δε φηη ε θαηάζηαζε απηή αμηνπνηείηαη απφ ηα θπθιψκαηα δηαθίλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηελ Διιάδα σο πξννξηζκφ εχθνιεο θαη καθξάο λνκηκνπνίεζεο. Παξάιιεια, ε ζπζηεκαηηθή θαη ελ πνιινίο θαζνδεγνχκελε ππνβνιή θαηαρξεζηηθψλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο εθ κέξνπο «δεδεισκέλσλ» νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, πνπ νδήγεζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ απηψλ, ζπλδπαδφκελε κε ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ απφ δηεξκελείο θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ έρεη δπζρεξάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ πξάγκαηη δηθαηνχληαη λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη, ζπλαθφινπζα, ηελ παξνρή ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ εζληθή, επξσπατθή θαη δηεζλή λνκνζεζία δηθαησκάησλ.

3 3 Σην πεδίν ηεο ελσζηαθήο δξάζεο γηα ηα δεηήκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νδήγεζαλ ζηε ιήςε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Σπκβνχιην, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ζηνηρεησδψο νκνηφκνξθνη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ (Οδεγία 2008/115/ΔΚ). Με ηελ ελ ιφγσ Οδεγία ηίζεληαη νη θνηλέο αξρέο ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα ηεξνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, παξακνλήο ή δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ηελ θαζηέξσζε δίθαηεο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο, πξνέιεπζήο ηνπο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σην πιαίζην απηφ ε ρξήζε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ ζε βάξνο ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ αιινδαπψλ ζηε Φψξα ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ξεηά ζηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Δηδηθφηεξα ε ρξήζε ηνπ κέηξνπ ηεο θξάηεζεο ε νπνία ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο ηνπ αιινδαπνχ ή γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπίζεο ελδείθλπηαη λα πξνθξίλεηαη ε εθαξκνγή ιηγφηεξσλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ φπσο είλαη ε νηθεηνζειήο επηζηξνθή ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαζηηθή, εθφζνλ βέβαηα δελ ππάξρνπλ εχινγεο ππφλνηεο φηη απηφ ζα ππνλφκεπε ηελ δηαδηθαζία επηζηξνθήο, θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε πεξίπησζε ηφζν ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αιινδαπνχ πνπ παξακέλεη παξάλνκα ζηε ρψξα φζν θαη ε ζπλδξνκή ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγσλ πνπ δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα απνκαθξπλζεί. Η Οδεγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα κελ εθαξκφζνπλ ηηο επλντθφηεξεο απηέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ θαηαιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε Φψξα θαη ηνπο ηεινχληεο ππφ θαζεζηψο δηθαζηηθήο απέιαζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαηαιείπνληαη κφλνλ νη παξάλνκα επξηζθφκελνη ζηα θξάηε κέιε ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είραλ δηθαίσκα ή ηίηιν λφκηκεο δηακνλήο. Με ην πξνθείκελν ζρέδην λφκνπ, ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αθελφο κελ ελζσκαηψλεη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, αθεηέξνπ δε αλαιακβάλεη ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιία σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ αιινδαπψλ θαη ησλ αληζαγελψλ πνπ αηηνχληαη άζπιν ή ελ γέλεη δηεζλή πξνζηαζία, ππφ ην θσο ησλ εμειίμεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Οδεγία 2005/85/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ρνξεγνχλ θαη αλαθαινχλ ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, Οδεγία 2004/83/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ απάηξηδσλ σο πξνζθχγσλ ή σο πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα άιινπο ιφγνπο, Οδεγία 2003/9/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε θ.α.). Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηνχληαη ηα πνξίζκαηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνδφκελε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ απηψλ, ηδξχνληαο γηα πξψηε θνξά απηνηειή Υπεξεζία Αζχινπ ε νπνία ζα ζηειερψλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα παξνρήο αζχινπ ζηε Φψξα καο.

4 4 Ταπηφρξνλα ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη εηδηθέο δνκέο («Κέληξα Πξψηεο Υπνδνρήο») γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο ζηελ Διιάδα ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο αιινδαπνχο, φπνπ ζα εμαθξηβψλεηαη ε ηαπηφηεηα, ην ηζηνξηθφ θαη ε ελ γέλεη θαηάζηαζή ηνπο, ζα ηνπο παξέρνληαη νη πξψηεο ππεξεζίεο ππνδνρήο, ζα δηαπηζηψλνληαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ην λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο θαη, αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνληαη, ζα απνθαζίδεηαη θαη ε πεξαηηέξσ κεηαρείξηζή ηνπο απφ ηελ πνιηηεία. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρηψλ κε ην λ.3852/2010, είλαη ηφζν ε δεκηνπξγία Κεληξηθήο Υπεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ Κέληξσλ απηψλ φζν θαη ε εμαζθάιηζε επαξθψλ θνλδπιίσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δηα ηεο κεηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Κεθάιαην Β ). Δηδηθφηεξα, κε ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη : ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Με ην άξζξν 1 ηδξχεηαη ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απηνηειήο Υπεξεζία Αζχινπ, κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ην ζρεδηαζκφ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο αζχινπ, ηελ θαηαγξαθή θαη εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ηελ ελεκέξσζε ησλ αηηνχλησλ γηα ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ, ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηηνχλησλ ζε φηη αθνξά ηηο πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη ηε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξείο, αλεμάξηεηεο αξρέο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Όξγαλα θαη Οξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο. Η Υπεξεζία απηή ζπγθξνηείηαη απφ πεξηθεξεηαθά γξαθεία αζχινπ ηα νπνία ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε πφιεηο φπνπ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε αιινδαπψλ θαη απφ κία Κεληξηθή Υπεξεζία, ε νπνία πξνγξακκαηίδεη, θαηεπζχλεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε δξάζε ηνπο θαη εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Με ην άξζξν 2 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζηειέρσζεο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο Αζχινπ, θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ δεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη απνζπψληαη ή κεηαηάζζνληαη απφ Υπεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή πξνζιακβάλνληαη σο κφληκνη ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο δηεπζπληήο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο είλαη πξνζσπηθφηεηα εγλσζκέλνπ θχξνπο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εηδηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο Υπεξεζίαο απηήο θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε χζηεξα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Πεξαηηέξσ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζηα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε δηεξκελείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Με ην άξζξν 3 αλαηίζεηαη ε εμέηαζε ησλ πξνζθπγψλ επί ησλ απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ αζχινπ ζε Αλεμάξηεηε Αξρή Πξνζθπγψλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιεηηνπξγνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο Δπηηξνπέο. Κάζε Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έλα πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο, κε εμεηδίθεπζε ή εκπεηξία ζην πξνζθπγηθφ δίθαην, σο Πξφεδξν θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Υπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη έλαλ λνκηθφ, πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ επηζηήκνλα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζην πξνζθπγηθφ δίθαην ή/θαη

5 5 ζην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, σο κέιε. Η επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ σο άλσ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απφ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεη ε Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Γηθεγφξνο πνπ νξίδεηαη σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πξνζθπγψλ δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή λα αλαιακβάλεη ππνζέζεηο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο ή δηεζλνχο πξνζηαζίαο, νχηε λα ηνπο εθπξνζσπεί ελψπηνλ ησλ αξρψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, πνπ δηέπεη ηε δηνηθεηηθή δξάζε. Με ην άξζξν 4 ξπζκίδνληαη δεκνζηνλνκηθήο θχζεσο ζέκαηα. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ε Υπεξεζία Αζχινπ έρεη ίδην πξνυπνινγηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλίζηαηαη ζε απηή πάγηα πξνθαηαβνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 46 ηνπ λ.2362/1995. Δπίζεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα πιηθνχ θαη θηεξίσλ ηεο Υπεξεζίαο. Με ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 πξνβιέπεηαη ε ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ φπσο ε ίδξπζε, θαηάξγεζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ηελ έδξα θαη ηηο επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρέδην λφκνπ, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζνχληαη γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία, ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ηνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζηαζίαο απηήο, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσξηλή πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο καδηθήο εηζξνήο εθηνπηζζέλησλ αιινδαπψλ κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Τέινο, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε λα ζεζπίζεη κε απφθαζή ηνπ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο Αζχινπ θαη Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β Με ην άξζξν 6 πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε εηδηθήο απηνηεινχο Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο ε απνζηνιή ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηαρείαο ππαγσγήο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο, ππφ ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Με ην άξζξν 7 πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαδηθαζίαο πξψηεο ππνδνρήο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα θαη ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο ηζαγέλεηαο, ζηελ θαηαγξαθή ηνπο, ζηνλ ηαηξηθφ έιεγρν ησλ αιινδαπψλ απηψλ θαη ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηδίσο δε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ζηνλ εληνπηζκφ κεηαμχ απηψλ φζσλ ηπρφλ δηθαηνχληαη δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζηε θαηά πεξίπησζε πξνζήθνπζα λφκηκε κεηαρείξηζε.

6 6 Με ην άξζξν 8 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο (Κέληξα Πξψηεο Υπνδνρήο θαη έθηαθηεο ή θηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο). Η Κεληξηθή Υπεξεζία θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη ηε δξάζε ησλ ΚΔ.Π.Υ. θαη εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σην πιαίζην απηφ είλαη αξκφδηα λα αλαπηχζζεη δηεζλείο δξάζεηο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ Δ.Δ. Οη δηαδηθαζίεο ηαηξνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαηαξηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο. Τα ΚΔ.Π.Υ. ιεηηνπξγνχλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο ρψξαο κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ε ζηαζεξή ξνή παξαλφκσο εηζεξρνκέλσλ. Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη έθηαθηεο ή θηλεηέο κνλάδεο πξψηεο ππνδνρήο. Με ην ίδην άξζξν παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔ.Π.Υ. κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαη γηα ηελ έθδνζε Γεληθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο, κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. Τν άξζξν 9 ξπζκίδεη δεηήκαηα ζηειέρσζεο ηεο Υπεξεζίαο θαη ησλ Κέληξσλ ή Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ν Γηεπζπληήο ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο είλαη πξνζσπηθφηεηα εγλσζκέλνπ θχξνπο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εηδηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο Υπεξεζίαο απηήο θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε χζηεξα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο. Τε ζέζε ησλ επηθεθαιήο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο θαηαιακβάλνπλ ηαθηηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ ή λ.π.δ.δ. Πεξαηηέξσ, ε Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο ζηειερψλεηαη απφ αζηπλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη απνζπψληαη, κεηαηάζζνληαη ή κεηαθηλνχληαη απφ ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ή λ.π.δ.δ. ή απφ ππαιιήινπο θαη εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Μεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε θαηαξγνχκελνπο ή ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνο ηελ Υπεξεζία Αζχινπ δηελεξγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία Κέληξνπ Πξψηεο Υπνδνρήο θσιχεηαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο ή θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ή ιφγσ ππεξβάιινληνο αξηζκνχ ππνβαιινκέλσλ αηηεκάησλ, ε δηεθπεξαίσζε επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ ππνδνρήο κπνξεί λα αλαηίζεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ζε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο. Με ην άξζξν 10 ξπζκίδεηαη ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ησλ Κέληξσλ Πξψηεο Υπνδνρήο θαη ησλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο θαη θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ επηθεθαιήο ησλ Υπεξεζηψλ απηψλ, ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηε ζεζκνζεηεκέλε απνζηνιή ηνπο. Με ην άξζξν 11 πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηηο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζηνπο αιινδαπνχο πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ζ απηνχο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πξέπεη επαλαπξνσζεζνχλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο επάισηεο νκάδεο, φπσο αλήιηθνη, άηνκα κε αλαπεξία θαη ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ.

7 7 Με ην άξζξν 12 ζεζκνζεηείηαη εηδηθή πεξηθεξεηαθή επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο πξψηεο ππνδνρήο. Η επηηξνπή ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο αξκφδηνπο θνξείο. Σην άξζξν 13 θαζνξίδεηαη ην θαζεζηψο παξακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξψηεο ππνδνρήο. Πξνβιέπνληαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο θξάηεζεο, εμαζθάιηζε νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο θαη θάιπςε θαηά ην δπλαηφλ θάζε βηνηηθήο αλάγθεο ησλ αιινδαπψλ. Με ην άξζξν 14 θαζνξίδνληαη ηα κέηξα θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ κνλάδσλ πξψηεο ππνδνρήο ελψ κε ην άξζξν 15 πξνβιέπνληαη νη αλαγθαίεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ επηηεπρζεί ε νκαιή κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Με ην άξζξν 16 θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πνπ είλαη ε ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ. Με ην άξζξν 17 θαζνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θεθαιαίνπ Γ (Οδεγίαο) ελψ κε ην άξζξν 18 παξέρνληαη νη αλαγθαίνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ νξηζκνί. Με ην άξζξν 19 πξνβιέπεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηζρχνπλ ππφ ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ δηαηάμεσλ, ελψ πξνβιέπεηαη ξεηά φηη θαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ εμαηξνχληαη εθαξκφδεηαη ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο θαη αμηνπξεπνχο κεηαρείξηζεο. Με ην άξζξν 20 νξίδεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία επηζηξνθψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππφςε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ησλ αλειίθσλ, ε νηθνγελεηαθή δσή θαη ε πγεία ησλ αηφκσλ απηψλ. Σην άξζξν 21 θαζνξίδνληαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ηφζν ζηελ πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ή κε αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο δηακνλήο φζν θαη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο παξάλνκεο παξακνλήο ζην ειιεληθφ έδαθνο. Θεζπίδνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί απφ άιιν θ-κ Δ.Δ. θαη πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα ιφγνπο αλζξσπηζηηθνχο. Με ην άξζξν 22 πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ απφθαζε επηζηξνθήο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ρνξεγείηαη θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νηθεηνζειή αλαρψξεζε ηνπ αιινδαπνχ απφ ηε Φψξα. Τν δηάζηεκα απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο, κπνξεί φκσο λα αλαλεψλεηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη. Τν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ ρνξεγείηαη εθφζνλ θξίλεηαη φηη πθίζηαηαη θίλδπλνο δηαθπγήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ή ην ζπγθεθξηκέλνπ πξφζσπν ζπληζηά θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα, ηε δεκφζηα ηάμε ή ηελ εζληθή αζθάιεηα πξνο θαηνρχξσζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Η πξνζεζκία νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο παξέρεη πξνζσξηλφ δηθαίσκα λφκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε.

8 8 Με ην άξζξν 23 πξνβιέπνληαη ε δηαδηθαζία θαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαλφκσο επξηζθνκέλσλ ζην ειιεληθφ έδαθνο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Δηδηθή ξχζκηζε πξνβιέπεη φηη ηα κέηξα απνκάθξπλζεο ιακβάλνληαη κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ ρσξίο ππέξβαζε ηνπ αλαγθαίνπ κέηξνπ. Ο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ απνκαθξχλζεσλ αλαηίζεηαη ζηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ΜΚΟ. Σην άξζξν 24 πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά νη πεξηπηψζεηο αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ φηαλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο ή ζε ζπκκφξθσζε κε δηθαζηηθή απφθαζε ή φηαλ ε απνκάθξπλζε δελ είλαη εθηθηή γηα ιφγνπο ηερληθνχο ή ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. Καηά ην δηάζηεκα ηεο αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο πξνβιέπνληαη ηα αλαγθαία κέηξα πξφζβαζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηελ απαζρφιεζε ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ηνπο. Με ην άξζξν 25 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα απνκάθξπλζεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ελφςεη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Σην άξζξν 26 πξνβιέπνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηβνιήο απαγφξεπζεο εηζφδνπ γηα ηνπο ππεθνφπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο θαη θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο απαγφξεπζεο απηήο. Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεζπίδνληαη γηα ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σην άξζξν 27 πξνβιέπνληαη νη εγγπήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ππέξ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο (έγγξαθή θαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε επηζηξνθήο, κεηάθξαζε, ρνξήγεζε εληχπνπ). Με ην άξζξν 28 πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο δηθαίσκα δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαζψο θαη δηθαίσκα άζθεζεο αίηεζεο αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ απαίηεζε ηεο Οδεγίαο γηα επαξθή έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ. Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη δσξεάλ λνκηθή αξσγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αιινδαπψλ ( κε έλαξμε ηζρχνο απφ ). Με ην άξζξν 29 πξνβιέπεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο εμαζθαιίδεηαη ε νηθνγελεηαθή ελφηεηα θαη ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ππφ πξνυπνζέζεηο. Με ην άξζξν 30 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θξάηεζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο. Η θξάηεζε επηβάιιεηαη θαη δηαηεξείηαη γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεθπεξαίσζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ θξάηεζε πξνβιέπεηαη ζηνλ αιινδαπφ δηθαίσκα δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαζψο θαη δηθαίσκα αίηεζεο αληηξξήζεσλ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε λνκηκφηεηα ηνπ κέηξνπ θαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο.

9 9 Σην άξζξν 31 πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ιακβάλεη ρψξα ε θξάηεζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε εηδηθήο κέξηκλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο επάισησλ νκάδσλ θαη εηδηθψλ αλαγθψλ. Σην άξζξν 32 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα θξάηεζεο ησλ αλειίθσλ ελφςεη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Με ην άξζξν 33 πξνβιέπεηαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνθχπηεη εμαηξεηηθά κεγάινο αξηζκφο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πξνο επηζηξνθή. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο δηαζθάιηζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Με ην άξζξν 34 παξέρεηαη εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζε ζπλεξγαζία κε θάζε ζπλαξκφδην Υπνπξγφ γηα ηε ξχζκηζε επηκέξνπο δεηεκάησλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Με ην άξζξν 35 ξπζκίδνληαη ζέκαηα επηζηξνθψλ ππεθφσλ θ-κ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη κειψλ νηθνγέλεηαο έιιελα πνιίηε ζε κηα πξνζπάζεηα άξζεο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ππήξραλ ζην ζεκείν απηφ κέρξη ζήκεξα. Σην άξζξν 36 πξνβιέπνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ αιινδαπψλ ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπεηαη ε επηζηξνθή. Σηηο θαηεγνξίεο απηέο ππάγνληαη νη αλήιηθνη, νη γνλείο εκεδαπνχ αλειίθνπ, νη ππεξήιηθέο, φζνη έρνπλ απνθηήζεη θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη νη νκνγελείο. Με ην άξζξν 37 επαλαθαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3386/2005. Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηθαινχληαη αηηηνινγεκέλα αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζθφκηζεο ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ιφγσ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θαη θαηαζηάζεσλ. Τέινο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηελ πξνζεζκία νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο. Σην άξζξν 38 πξνβιέπεηαη φηη ζηνπο ηδηψηεο πνπ κεηέρνπλ κε πιήξε απαζρφιεζε σο κέιε επηηξνπψλ πνπ εμεηάδνπλ πξνζθπγέο αιινδαπψλ νη νπνίεο αθνξνχλ αηηήκαηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Σην άξζξν 39 πεξηιακβάλνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ελψ ζην άξζξν 40 πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.

10 10 Με ηηο ζθέςεηο απηέο, ην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ θέξεηαη ελψπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ θαηά ην Σχληαγκα ζπδήηεζε θαη ςήθηζή ηνπ.- Αθήνα, 2010 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΡΟΤΣΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΛΟΤΚΙΑ-ΣΑΡΙΣΑ ΚΑΣΔΛΗ ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΟΤΣΗ

11 11

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΤΣΑΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΤΛΟΤ. Αξζξν 1. Ιδξπζε Απνζηνιή

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΤΣΑΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΤΛΟΤ. Αξζξν 1. Ιδξπζε Απνζηνιή Υ Δ Γ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΊΑ 2013/33/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηηρ 26ηρ Ιοςνίος 2013

ΟΓΗΓΊΑ 2013/33/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηηρ 26ηρ Ιοςνίος 2013 ΟΓΗΓΊΑ 2013/33/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηηρ 26ηρ Ιοςνίος 2013 ζσεηικά με ηιρ απαιηήζειρ για ηην ςποδοσή ηυν αιηούνηυν διεθνή πποζηαζία (αναδιαηύπυζη) ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 Page 1 of 64 Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε) ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ: Δ ΣΜΗΜΑ: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Επιβλέποσζα: Αγγελοπούλοσ Όλγα Σίηλος εργαζίας Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014. Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ.

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014. Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ»

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Προς ηη Βοσλή ηων Ελλήνων Ενζωμάηωζη ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ Α. Γενικό Μέρος Με ην

Διαβάστε περισσότερα

Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Καη άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ

Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Καη άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζειρ Δςπωπαϊκού Γικαίος και Δςπωπαϊκήρ Ολοκλήπωζηρ Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΔΠΙ ΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα