Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η"

Transcript

1 Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ κοινούρ κανόνερ και διαδικαζίερ ζηα κπάηη μέλη για ηην επιζηποθή ηων παπανόμωρ διαμενόνηων ςπηκόων ηπίηων σωπών» και λοιπέρ διαηάξειρ. Π Ρ Ο ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ Οη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νη εκθχιηεο ζπξξάμεηο, ε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηεξάζηην θχκα ιαζξνκεηαλάζηεπζεο πξνο ηα αλεπηπγκέλα θξάηε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Τν θαηλφκελν έρεη αληηκεησπηζζεί κέρξη ζήκεξα απφ ηε Φψξα καο θαη απφ άιια θξάηε ηεο Δπξψπεο, κε κέηξα αζηπλνκηθήο θχζεσο, πνπ αληαλαθινχλ ηφζν ηνπο θφβνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ φζν θαη ηελ έιιεηςε εηνηκφηεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα δηαρεηξηζζεί ηελ πιεζψξα ησλ ιάζξα εηζεξρφκελσλ πξνζψπσλ. Τα κέηξα απηά ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ επαλαπξνψζεζε, ηελ απέιαζε θαη ηελ θξάηεζε. Δηδηθφηεξα, ν λ.3386/2005 (άξζξν 83 παξ. 2) πξνβιέπεη ζαλ πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηελ άκεζε επαλαπξνψζεζε ηνπ παξάλνκα εηζεξρνκέλνπ ζηε ρψξα αιινδαπνχ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ηνπ, εθφζνλ ν εηζαγγειέαο απφζρεη απφ ηελ πνηληθή δίσμε γηα ην αδίθεκα ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ. Η επαλεηζδνρή ηνπ αιινδαπνχ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ απνηειεί βαζηθφ θαλφλα ηνπ δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ξχζκηζε ηεο επαλαπξνψζεζεο θαη επαλεηζδνρήο ηνπ αιινδαπνχ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ηνπ ξπζκίδεηαη απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο. Όηαλ ε επαλαπξνψζεζε ηνπ αιινδαπνχ δελ είλαη εθηθηή, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε δηνηθεηηθή ηνπ απέιαζε (άξζξν 83 παξ. 2 θαη 76 λ.3386/2005). Δθφζνλ απηή δελ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηξηψλ κελψλ, ν εηζαγγειέαο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζή ηνπ γηα απνρή απφ ηελ πνηληθή δίσμε, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, νπφηε ηίζεηαη ζε θίλεζε ν κεραληζκφο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηα πξναλαθεξφκελα ζηάδηα, ν αιινδαπφο θξαηείηαη είηε ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα, είηε ζε Δηδηθνχο Φψξνπο Παξακνλήο Αιινδαπψλ (άξζξν 81 λ.3386/2005). Οη ρψξνη απηνί (νη νπνίνη νπδέπνηε ζεζκνζεηήζεθαλ ηππηθά, θαζψο ε θ.π.α. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξαπάλσ άξζξν δελ εθδφζεθε πνηέ) ηεινχλ ππφ ηδηφκνξθν δηνηθεηηθφ θαζεζηψο: θπιάζζνληαη απφ ηελ αζηπλνκία, δελ ππάγνληαη ζε θακία δνκή δηνίθεζεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ Ννκαξρηψλ απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Τα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη : α) ε έιιεηςε πξφβιεςεο γηα δηαδηθαζίεο έγθπξεο πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ιάζξα εηζεξρνκέλσλ αιινδαπψλ θαη εληνπηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ πξαγκαηηθά ρξήδνπλ δηεζλνχο ή εζληθήο πξνζηαζίαο βάζεη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ πνπ δεζκεχνπλ ηε Φψξα.

2 2 β) ε έιιεηςε πξφβιεςεο γηα επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξφζσπα απηά, ηφζν κέζσ ησλ αζηπλνκηθψλ δηαχισλ ζπλεξγαζίαο φζν θαη κέζσ δηαδηθαζηψλ εθνχζηαο παξνρήο ζηνηρείσλ. γ) ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αιινδαπνχο ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ κεηαρείξηζή ηνπο, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εχθνιε ζπκαηνπνίεζή ηνπο απφ θπθιψκαηα δηαθίλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ, εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη άιιεο δνκέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. δ) ν ειιηπήο ηαηξηθφο έιεγρνο ησλ αιινδαπψλ, ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ παξνρή επείγνπζαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Δπηπξνζζέησο, πνιινί αιινδαπνί, γηα λα απνθχγνπλ είηε ηελ θξάηεζε είηε ηελ απέιαζε ή λα λνκηκνπνηήζνπλ πξνζσξηλψο ηελ δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, ππνβάιινπλ θαηαρξεζηηθψο αηηήκαηα αζχινπ ή ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε θπθισκάησλ «εκπνξεπκαηνπνίεζεο» ηεο λφκηκεο δηακνλήο ζηε ρψξα, ηα νπνία ηνπο πξνκεζεχνπλ κε πιαζηά έγγξαθα ή ηνπο παξαθηλνχλ ζε άιιεο κνξθέο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο εηθνληθνχο γάκνπο θαη πηνζεζίεο. Σχκθσλα κε ην πθηζηάκελν εζληθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο γηα ηε δηαδηθαζία παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αξ. 24 θαη 25 λ. 1975/1991, π.δ. 90/2008) ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηα ζρεηηθά αηηήκαηα αλήθεη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. Η αλάζεζε, βέβαηα, ηεο αξκνδηφηεηαο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηεο νπνίαο ηα θαζήθνληα ππάγεηαη θαη ε αλαραίηηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ «πξφζθπγα» θαη ηνπ «παξάλνκνπ κεηαλάζηε» ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ζπκπιέθνληαη, έρεη δεκηνπξγήζεη εχινγεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο αληηθεηκεληθήο θαη ακεξφιεπηεο θξίζεο εθ κέξνπο ησλ απνθαζηδφλησλ νξγάλσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθνξηηζζεί ζεζκηθψο κε αληηθαηηθνχο ζηελ νπζία ηνπο ξφινπο. Δπηπιένλ, είλαη θνηλψο παξαδεθηφ φηη γηα ηε δηακφξθσζε αληηθεηκεληθήο θξίζεο επί ησλ αηηήζεσλ απηψλ πξνυπνηίζεηαη νπζηαζηηθή γλψζε ηνπ δηθαίνπ ησλ πξνζθχγσλ θαη δηαξθήο ελεκέξσζε γηα ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αηηνχλησλ. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ απαηηείηαη ε απεξίζπαζηε ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν εθ κέξνπο ησλ απνθαζηδφλησλ θαη ησλ γλσκνδνηνχλησλ νξγάλσλ, ηα νπνία κέρξη ζήκεξα είλαη επηθνξηηζκέλα θαη κε πιεηάδα άιισλ αζηπλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ. Τν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ «λφκηκεο» παξακνλήο αιινδαπψλ, πνπ θαη νπζία δελ δηθαηνχληαη λα παξακέλνπλ ζηε Φψξα καο. Δίλαη πξνθαλέο δε φηη ε θαηάζηαζε απηή αμηνπνηείηαη απφ ηα θπθιψκαηα δηαθίλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηελ Διιάδα σο πξννξηζκφ εχθνιεο θαη καθξάο λνκηκνπνίεζεο. Παξάιιεια, ε ζπζηεκαηηθή θαη ελ πνιινίο θαζνδεγνχκελε ππνβνιή θαηαρξεζηηθψλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο εθ κέξνπο «δεδεισκέλσλ» νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, πνπ νδήγεζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ απηψλ, ζπλδπαδφκελε κε ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ απφ δηεξκελείο θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ έρεη δπζρεξάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ πξάγκαηη δηθαηνχληαη λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη, ζπλαθφινπζα, ηελ παξνρή ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ εζληθή, επξσπατθή θαη δηεζλή λνκνζεζία δηθαησκάησλ.

3 3 Σην πεδίν ηεο ελσζηαθήο δξάζεο γηα ηα δεηήκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νδήγεζαλ ζηε ιήςε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Σπκβνχιην, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ζηνηρεησδψο νκνηφκνξθνη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ (Οδεγία 2008/115/ΔΚ). Με ηελ ελ ιφγσ Οδεγία ηίζεληαη νη θνηλέο αξρέο ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα ηεξνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, παξακνλήο ή δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ηελ θαζηέξσζε δίθαηεο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο, πξνέιεπζήο ηνπο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σην πιαίζην απηφ ε ρξήζε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ ζε βάξνο ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ αιινδαπψλ ζηε Φψξα ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ξεηά ζηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Δηδηθφηεξα ε ρξήζε ηνπ κέηξνπ ηεο θξάηεζεο ε νπνία ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο ηνπ αιινδαπνχ ή γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπίζεο ελδείθλπηαη λα πξνθξίλεηαη ε εθαξκνγή ιηγφηεξσλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ φπσο είλαη ε νηθεηνζειήο επηζηξνθή ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαζηηθή, εθφζνλ βέβαηα δελ ππάξρνπλ εχινγεο ππφλνηεο φηη απηφ ζα ππνλφκεπε ηελ δηαδηθαζία επηζηξνθήο, θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε πεξίπησζε ηφζν ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αιινδαπνχ πνπ παξακέλεη παξάλνκα ζηε ρψξα φζν θαη ε ζπλδξνκή ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγσλ πνπ δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα απνκαθξπλζεί. Η Οδεγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα κελ εθαξκφζνπλ ηηο επλντθφηεξεο απηέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ θαηαιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε Φψξα θαη ηνπο ηεινχληεο ππφ θαζεζηψο δηθαζηηθήο απέιαζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαηαιείπνληαη κφλνλ νη παξάλνκα επξηζθφκελνη ζηα θξάηε κέιε ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είραλ δηθαίσκα ή ηίηιν λφκηκεο δηακνλήο. Με ην πξνθείκελν ζρέδην λφκνπ, ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αθελφο κελ ελζσκαηψλεη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, αθεηέξνπ δε αλαιακβάλεη ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιία σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ αιινδαπψλ θαη ησλ αληζαγελψλ πνπ αηηνχληαη άζπιν ή ελ γέλεη δηεζλή πξνζηαζία, ππφ ην θσο ησλ εμειίμεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Οδεγία 2005/85/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ρνξεγνχλ θαη αλαθαινχλ ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, Οδεγία 2004/83/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ απάηξηδσλ σο πξνζθχγσλ ή σο πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα άιινπο ιφγνπο, Οδεγία 2003/9/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε θ.α.). Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηνχληαη ηα πνξίζκαηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνδφκελε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ απηψλ, ηδξχνληαο γηα πξψηε θνξά απηνηειή Υπεξεζία Αζχινπ ε νπνία ζα ζηειερψλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα παξνρήο αζχινπ ζηε Φψξα καο.

4 4 Ταπηφρξνλα ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη εηδηθέο δνκέο («Κέληξα Πξψηεο Υπνδνρήο») γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο ζηελ Διιάδα ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο αιινδαπνχο, φπνπ ζα εμαθξηβψλεηαη ε ηαπηφηεηα, ην ηζηνξηθφ θαη ε ελ γέλεη θαηάζηαζή ηνπο, ζα ηνπο παξέρνληαη νη πξψηεο ππεξεζίεο ππνδνρήο, ζα δηαπηζηψλνληαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ην λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο θαη, αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνληαη, ζα απνθαζίδεηαη θαη ε πεξαηηέξσ κεηαρείξηζή ηνπο απφ ηελ πνιηηεία. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρηψλ κε ην λ.3852/2010, είλαη ηφζν ε δεκηνπξγία Κεληξηθήο Υπεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ Κέληξσλ απηψλ φζν θαη ε εμαζθάιηζε επαξθψλ θνλδπιίσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δηα ηεο κεηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Κεθάιαην Β ). Δηδηθφηεξα, κε ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη : ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Με ην άξζξν 1 ηδξχεηαη ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απηνηειήο Υπεξεζία Αζχινπ, κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ην ζρεδηαζκφ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο αζχινπ, ηελ θαηαγξαθή θαη εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ηελ ελεκέξσζε ησλ αηηνχλησλ γηα ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ, ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηηνχλησλ ζε φηη αθνξά ηηο πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη ηε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξείο, αλεμάξηεηεο αξρέο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Όξγαλα θαη Οξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο. Η Υπεξεζία απηή ζπγθξνηείηαη απφ πεξηθεξεηαθά γξαθεία αζχινπ ηα νπνία ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε πφιεηο φπνπ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε αιινδαπψλ θαη απφ κία Κεληξηθή Υπεξεζία, ε νπνία πξνγξακκαηίδεη, θαηεπζχλεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε δξάζε ηνπο θαη εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Με ην άξζξν 2 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζηειέρσζεο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο Αζχινπ, θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ δεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη απνζπψληαη ή κεηαηάζζνληαη απφ Υπεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή πξνζιακβάλνληαη σο κφληκνη ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο δηεπζπληήο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο είλαη πξνζσπηθφηεηα εγλσζκέλνπ θχξνπο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εηδηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο Υπεξεζίαο απηήο θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε χζηεξα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Πεξαηηέξσ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζηα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε δηεξκελείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Με ην άξζξν 3 αλαηίζεηαη ε εμέηαζε ησλ πξνζθπγψλ επί ησλ απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ αζχινπ ζε Αλεμάξηεηε Αξρή Πξνζθπγψλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιεηηνπξγνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο Δπηηξνπέο. Κάζε Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έλα πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο, κε εμεηδίθεπζε ή εκπεηξία ζην πξνζθπγηθφ δίθαην, σο Πξφεδξν θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Υπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη έλαλ λνκηθφ, πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ επηζηήκνλα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζην πξνζθπγηθφ δίθαην ή/θαη

5 5 ζην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, σο κέιε. Η επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ σο άλσ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απφ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεη ε Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Γηθεγφξνο πνπ νξίδεηαη σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πξνζθπγψλ δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή λα αλαιακβάλεη ππνζέζεηο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο ή δηεζλνχο πξνζηαζίαο, νχηε λα ηνπο εθπξνζσπεί ελψπηνλ ησλ αξρψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, πνπ δηέπεη ηε δηνηθεηηθή δξάζε. Με ην άξζξν 4 ξπζκίδνληαη δεκνζηνλνκηθήο θχζεσο ζέκαηα. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ε Υπεξεζία Αζχινπ έρεη ίδην πξνυπνινγηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλίζηαηαη ζε απηή πάγηα πξνθαηαβνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 46 ηνπ λ.2362/1995. Δπίζεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα πιηθνχ θαη θηεξίσλ ηεο Υπεξεζίαο. Με ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 πξνβιέπεηαη ε ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ φπσο ε ίδξπζε, θαηάξγεζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ηελ έδξα θαη ηηο επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρέδην λφκνπ, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζνχληαη γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία, ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ηνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζηαζίαο απηήο, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσξηλή πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο καδηθήο εηζξνήο εθηνπηζζέλησλ αιινδαπψλ κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Τέινο, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε λα ζεζπίζεη κε απφθαζή ηνπ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο Αζχινπ θαη Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β Με ην άξζξν 6 πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε εηδηθήο απηνηεινχο Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο ε απνζηνιή ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηαρείαο ππαγσγήο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο, ππφ ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Με ην άξζξν 7 πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαδηθαζίαο πξψηεο ππνδνρήο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα θαη ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο ηζαγέλεηαο, ζηελ θαηαγξαθή ηνπο, ζηνλ ηαηξηθφ έιεγρν ησλ αιινδαπψλ απηψλ θαη ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηδίσο δε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ζηνλ εληνπηζκφ κεηαμχ απηψλ φζσλ ηπρφλ δηθαηνχληαη δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζηε θαηά πεξίπησζε πξνζήθνπζα λφκηκε κεηαρείξηζε.

6 6 Με ην άξζξν 8 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο (Κέληξα Πξψηεο Υπνδνρήο θαη έθηαθηεο ή θηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο). Η Κεληξηθή Υπεξεζία θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη ηε δξάζε ησλ ΚΔ.Π.Υ. θαη εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σην πιαίζην απηφ είλαη αξκφδηα λα αλαπηχζζεη δηεζλείο δξάζεηο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ Δ.Δ. Οη δηαδηθαζίεο ηαηξνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαηαξηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο. Τα ΚΔ.Π.Υ. ιεηηνπξγνχλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο ρψξαο κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ε ζηαζεξή ξνή παξαλφκσο εηζεξρνκέλσλ. Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη έθηαθηεο ή θηλεηέο κνλάδεο πξψηεο ππνδνρήο. Με ην ίδην άξζξν παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔ.Π.Υ. κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαη γηα ηελ έθδνζε Γεληθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο, κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. Τν άξζξν 9 ξπζκίδεη δεηήκαηα ζηειέρσζεο ηεο Υπεξεζίαο θαη ησλ Κέληξσλ ή Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ν Γηεπζπληήο ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο είλαη πξνζσπηθφηεηα εγλσζκέλνπ θχξνπο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εηδηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο Υπεξεζίαο απηήο θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε χζηεξα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο. Τε ζέζε ησλ επηθεθαιήο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο θαηαιακβάλνπλ ηαθηηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ ή λ.π.δ.δ. Πεξαηηέξσ, ε Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο ζηειερψλεηαη απφ αζηπλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη απνζπψληαη, κεηαηάζζνληαη ή κεηαθηλνχληαη απφ ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ή λ.π.δ.δ. ή απφ ππαιιήινπο θαη εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Μεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε θαηαξγνχκελνπο ή ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνο ηελ Υπεξεζία Αζχινπ δηελεξγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία Κέληξνπ Πξψηεο Υπνδνρήο θσιχεηαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο ή θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ή ιφγσ ππεξβάιινληνο αξηζκνχ ππνβαιινκέλσλ αηηεκάησλ, ε δηεθπεξαίσζε επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ ππνδνρήο κπνξεί λα αλαηίζεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ζε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο. Με ην άξζξν 10 ξπζκίδεηαη ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ησλ Κέληξσλ Πξψηεο Υπνδνρήο θαη ησλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο θαη θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ επηθεθαιήο ησλ Υπεξεζηψλ απηψλ, ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηε ζεζκνζεηεκέλε απνζηνιή ηνπο. Με ην άξζξν 11 πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηηο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζηνπο αιινδαπνχο πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ζ απηνχο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πξέπεη επαλαπξνσζεζνχλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο επάισηεο νκάδεο, φπσο αλήιηθνη, άηνκα κε αλαπεξία θαη ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ.

7 7 Με ην άξζξν 12 ζεζκνζεηείηαη εηδηθή πεξηθεξεηαθή επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο πξψηεο ππνδνρήο. Η επηηξνπή ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο αξκφδηνπο θνξείο. Σην άξζξν 13 θαζνξίδεηαη ην θαζεζηψο παξακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξψηεο ππνδνρήο. Πξνβιέπνληαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο θξάηεζεο, εμαζθάιηζε νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο θαη θάιπςε θαηά ην δπλαηφλ θάζε βηνηηθήο αλάγθεο ησλ αιινδαπψλ. Με ην άξζξν 14 θαζνξίδνληαη ηα κέηξα θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ κνλάδσλ πξψηεο ππνδνρήο ελψ κε ην άξζξν 15 πξνβιέπνληαη νη αλαγθαίεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ επηηεπρζεί ε νκαιή κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Με ην άξζξν 16 θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πνπ είλαη ε ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ. Με ην άξζξν 17 θαζνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θεθαιαίνπ Γ (Οδεγίαο) ελψ κε ην άξζξν 18 παξέρνληαη νη αλαγθαίνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ νξηζκνί. Με ην άξζξν 19 πξνβιέπεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηζρχνπλ ππφ ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ δηαηάμεσλ, ελψ πξνβιέπεηαη ξεηά φηη θαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ εμαηξνχληαη εθαξκφδεηαη ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο θαη αμηνπξεπνχο κεηαρείξηζεο. Με ην άξζξν 20 νξίδεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία επηζηξνθψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππφςε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ησλ αλειίθσλ, ε νηθνγελεηαθή δσή θαη ε πγεία ησλ αηφκσλ απηψλ. Σην άξζξν 21 θαζνξίδνληαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ηφζν ζηελ πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ή κε αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο δηακνλήο φζν θαη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο παξάλνκεο παξακνλήο ζην ειιεληθφ έδαθνο. Θεζπίδνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί απφ άιιν θ-κ Δ.Δ. θαη πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα ιφγνπο αλζξσπηζηηθνχο. Με ην άξζξν 22 πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ απφθαζε επηζηξνθήο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ρνξεγείηαη θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νηθεηνζειή αλαρψξεζε ηνπ αιινδαπνχ απφ ηε Φψξα. Τν δηάζηεκα απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο, κπνξεί φκσο λα αλαλεψλεηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη. Τν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ ρνξεγείηαη εθφζνλ θξίλεηαη φηη πθίζηαηαη θίλδπλνο δηαθπγήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ή ην ζπγθεθξηκέλνπ πξφζσπν ζπληζηά θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα, ηε δεκφζηα ηάμε ή ηελ εζληθή αζθάιεηα πξνο θαηνρχξσζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Η πξνζεζκία νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο παξέρεη πξνζσξηλφ δηθαίσκα λφκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε.

8 8 Με ην άξζξν 23 πξνβιέπνληαη ε δηαδηθαζία θαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαλφκσο επξηζθνκέλσλ ζην ειιεληθφ έδαθνο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Δηδηθή ξχζκηζε πξνβιέπεη φηη ηα κέηξα απνκάθξπλζεο ιακβάλνληαη κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ ρσξίο ππέξβαζε ηνπ αλαγθαίνπ κέηξνπ. Ο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ απνκαθξχλζεσλ αλαηίζεηαη ζηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ΜΚΟ. Σην άξζξν 24 πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά νη πεξηπηψζεηο αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ φηαλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο ή ζε ζπκκφξθσζε κε δηθαζηηθή απφθαζε ή φηαλ ε απνκάθξπλζε δελ είλαη εθηθηή γηα ιφγνπο ηερληθνχο ή ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. Καηά ην δηάζηεκα ηεο αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο πξνβιέπνληαη ηα αλαγθαία κέηξα πξφζβαζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηελ απαζρφιεζε ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ηνπο. Με ην άξζξν 25 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα απνκάθξπλζεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ελφςεη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Σην άξζξν 26 πξνβιέπνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηβνιήο απαγφξεπζεο εηζφδνπ γηα ηνπο ππεθνφπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο θαη θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο απαγφξεπζεο απηήο. Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεζπίδνληαη γηα ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σην άξζξν 27 πξνβιέπνληαη νη εγγπήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ππέξ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο (έγγξαθή θαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε επηζηξνθήο, κεηάθξαζε, ρνξήγεζε εληχπνπ). Με ην άξζξν 28 πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο δηθαίσκα δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαζψο θαη δηθαίσκα άζθεζεο αίηεζεο αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ απαίηεζε ηεο Οδεγίαο γηα επαξθή έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ. Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη δσξεάλ λνκηθή αξσγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αιινδαπψλ ( κε έλαξμε ηζρχνο απφ ). Με ην άξζξν 29 πξνβιέπεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο εμαζθαιίδεηαη ε νηθνγελεηαθή ελφηεηα θαη ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ππφ πξνυπνζέζεηο. Με ην άξζξν 30 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θξάηεζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο. Η θξάηεζε επηβάιιεηαη θαη δηαηεξείηαη γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεθπεξαίσζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ θξάηεζε πξνβιέπεηαη ζηνλ αιινδαπφ δηθαίσκα δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαζψο θαη δηθαίσκα αίηεζεο αληηξξήζεσλ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε λνκηκφηεηα ηνπ κέηξνπ θαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο.

9 9 Σην άξζξν 31 πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ιακβάλεη ρψξα ε θξάηεζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε εηδηθήο κέξηκλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο επάισησλ νκάδσλ θαη εηδηθψλ αλαγθψλ. Σην άξζξν 32 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα θξάηεζεο ησλ αλειίθσλ ελφςεη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Με ην άξζξν 33 πξνβιέπεηαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνθχπηεη εμαηξεηηθά κεγάινο αξηζκφο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πξνο επηζηξνθή. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο δηαζθάιηζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Με ην άξζξν 34 παξέρεηαη εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζε ζπλεξγαζία κε θάζε ζπλαξκφδην Υπνπξγφ γηα ηε ξχζκηζε επηκέξνπο δεηεκάησλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Με ην άξζξν 35 ξπζκίδνληαη ζέκαηα επηζηξνθψλ ππεθφσλ θ-κ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη κειψλ νηθνγέλεηαο έιιελα πνιίηε ζε κηα πξνζπάζεηα άξζεο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ππήξραλ ζην ζεκείν απηφ κέρξη ζήκεξα. Σην άξζξν 36 πξνβιέπνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ αιινδαπψλ ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπεηαη ε επηζηξνθή. Σηηο θαηεγνξίεο απηέο ππάγνληαη νη αλήιηθνη, νη γνλείο εκεδαπνχ αλειίθνπ, νη ππεξήιηθέο, φζνη έρνπλ απνθηήζεη θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη νη νκνγελείο. Με ην άξζξν 37 επαλαθαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3386/2005. Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηθαινχληαη αηηηνινγεκέλα αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζθφκηζεο ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ιφγσ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θαη θαηαζηάζεσλ. Τέινο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηελ πξνζεζκία νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο. Σην άξζξν 38 πξνβιέπεηαη φηη ζηνπο ηδηψηεο πνπ κεηέρνπλ κε πιήξε απαζρφιεζε σο κέιε επηηξνπψλ πνπ εμεηάδνπλ πξνζθπγέο αιινδαπψλ νη νπνίεο αθνξνχλ αηηήκαηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Σην άξζξν 39 πεξηιακβάλνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ελψ ζην άξζξν 40 πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.

10 10 Με ηηο ζθέςεηο απηέο, ην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ θέξεηαη ελψπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ θαηά ην Σχληαγκα ζπδήηεζε θαη ςήθηζή ηνπ.- Αθήνα, 2010 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΡΟΤΣΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΛΟΤΚΙΑ-ΣΑΡΙΣΑ ΚΑΣΔΛΗ ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΟΤΣΗ

11 11

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Δπηκέιεηα: Βαζηιηθή Πέππα Πάξεδξνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Αριθμός απόφασης Θέμα 3492/2011 Δθφζνλ αζθεζεί έθεζε εμαληιείηαη ε αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα