Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»"

Transcript

1 Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

2 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Σ Ο Τ Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: Άξζξν 1 0 : Όλνκα - Γηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ Σφπνο θαη ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ Άξζξν 2 0 : χζηεκα δηαγσληζκνχ - Πξνυπνινγηζκφο - Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Άξζξν 3 0 : πκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Άξζξν 4 0 : Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ Άξζξν 5 0 : Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιεη ν πξνζθέξνλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε Άξζξν 6 0 : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Άξζξν 7 0 : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο Άξζξν 8 0 : εηξά ηζρχνο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο Άξζξν 9 0 : Γιψζζα δηαγσληζκνχ Άξζξν 10 0 : Παξαιαβή ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ Άξζξν 11 0 : Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο Άξζξν 12 0 : Σξφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ Άξζξν 13 0 : Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο Άξζξν 14 0 : Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Άξζξν 15 0 : Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο Άξζξν 16 0 : Σξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ Άξζξν 17 0 : Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ Γηαδηθαζία δηαγσληζκνχ Άξζξν 18 0 : Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ Άξζξν 19 0 : Δλζηάζεηο Άξζξν 20 0 : Έγθξηζε - Αθχξσζε - Μεξηθή επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ Άξζξν 21 0 : Τπνγξαθή ζχκβαζεο Άξζξν 22 0 : Υξφλνο εγγχεζεο Άξζξν 23 0 : Ιζρχο πξνζθνξψλ Άξζξν 24 0 : Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ Άξζξν 25 0 : Γεκνζίεπζε

3 Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η Φ Ι Λ Ι Π Π Ω Ν, Ν Δ Α Π Ο Λ Δ Ω Κ Α Ι Θ Α Ο Τ Μ Ο Ν Α Γ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Γ Ο Η Λ Ι Ω Μ Δ Ν Ω Ν Κ Α Ι Υ Ρ Ω Ν Ι Ω Π Α Υ Ο Ν Σ Ω Ν «Ο Α Γ Ι Ο Ι Λ Α» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ, δηαθεξχηηεη δεκφζην αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ζε Δπξψ ( ) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξηα, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 1 0 Όλνκα - Γηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, Σφπνο θαη ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο, είλαη ε Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ, πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Καβάια ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ ίια, Καβάια, Σει: , , Fax : Η δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ, ζηα γξαθεία ηεο ζηελ Καβάια ζηελ Οδφ Μεηξνπφιεσο 1, θαη ζα έρεη έλαξμε ηελ Σεηάξηε 18 ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2015 θαη ιήμε ηελ 4 ε Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2015 θαη ώξα 14:30. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ηελ 9 ε Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα π.κ. ΑΡΘΡΟ 2 0 χζηεκα δηαγσληζκνχ - Πξνυπνινγηζκφο - Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Υξεκαηνδφηεζε ηεο

4 Πξνκήζεηαο Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θξηηήξην ηελ «πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά». Ο πξνεθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ,87 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%). Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, ρσξηζηά γηα θάζε έλα απφ ηα 5 παθέηα, κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ ηεο κνξθήο ηνπ ππνδείγκαηνο Σ 1, ελψ νη ζπλνιηθέο ηηκέο ησλ παθέησλ αζξνίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Σ 2 πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 23%) ηεο θάζε θαηεγνξίαο, ήηνη : ΠΑΚΔΣΟ 1 : 1 ε θαηεγνξία : 5.063,00 ΠΑΚΔΣΟ 2 : 2 ε θαηεγνξία : 2.658,00 ΠΑΚΔΣΟ 3 : 3 ε θαηεγνξία : 3.148,00 ΠΑΚΔΣΟ 4 : 4 ε θαηεγνξία : 640,00 ΠΑΚΔΣΟ 5 : 5 ε θαηεγνξία : 183,00 Τπφδεηγκα εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. ΑΡΘΡΟ 3 0 πκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ: Α) Έιιελεο πνιίηεο Β) Αιινδαπνί Γ) Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά Γ) πλεηαηξηζκνί Δ) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ θαη Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά

5 ΑΡΘΡΟ 4 0 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα πνζφ ίζν πξνο 5% ηνπ πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε παθέην ρσξηζηά φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, θαη αθνξά ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ή αληίζηνηρσλ αλαγλσξηζκέλσλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηζρχνο δέθα (10) κελψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. Τπεύζπλε Γήισζε (της παρ.4 τοσ άρθροσ 8 τοσ Ν.1599/1986), ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη εάλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε, ζηελ νπνία Τπεχζπλε Γήισζε: i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ii) Να δειώλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 1. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα αδηθήκαηα, ήηνη: (α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. (β) Γσξνδνθία (γ) Απάηε (δ) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο (ε) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο.

6 - ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 2.ii.1. ηνπ παξφληνο ππνβάιινπλ: (α) Οη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. (β) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. (γ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 2.ii.1. ηνπ παξφληνο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε ηεο παξ. 2.ii.1. ηνπ παξφληνο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Δλσζε ή Κνηλνπξαμία. 2. Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη επίζεο, δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο. - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 3. Γελ ηεινύλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (Α 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα). 4. Γελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 5. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 6. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο

7 επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 7. Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 8. Η επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 9. Γελ ηεινύλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 10. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). iii). Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. - ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε παξνχζα ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. iv) Να αλαθέξνπλ ηε ρψξα θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. v) Να δειψλνπλ φηη ζπλέηαμαλ ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβαλ γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 3. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν / εθπξφζσπφ ηνπο. 4. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. Ιδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ. ). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 5. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά θ.ι.π. δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ απηνύ ζα ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά.

8 Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Η παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ φπσο απαηηείηαη θαη ε ςεπδήο δήισζε ή παξνρή ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ απφ ηε δεκνπξαζία. ΑΡΘΡΟ 5 0 Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιεη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 17 θαη 18 ηεο παξνχζαο. Α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά: (α) Κάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα, ήηνη - πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. - Γσξνδνθία. - Απάηε. - Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο. (β) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. (γ) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 2. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο. 3. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.

9 4. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 2, 3 θαη 4 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 5. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. 6. Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα απνδεηθλχεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο ή β) αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή γ) ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο(ζπγθεθξηκέλα γηα ηα έηε 2012,2013,2014). Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο πρ κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ. Β. Οη αιινδαπνί 1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ

10 θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηνπ σο άλσ εδαθίνπ Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 3. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 4. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 6. Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα απνδεηθλχεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο ή β) αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή γ) ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Γ. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ Α. θαη Β. «Έιιελεο πνιίηεο» «Αιινδαπνί».

11 -Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο είλαη νη δηαρεηξηζηέο εηαηξεηψλ Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., ν Πξφεδξνο, Γ/λσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ.. γηα Α.Δ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. Απφ απηφ ζα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηνπ σο άλσ εδαθίνπ Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). - Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α, 1.ηα θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. - Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Γ. Οη ζπλεηαηξηζκνί 1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηνπ σο άλσ εδαθίνπ Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ εδαθίνπ Α, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ εδαθίνπ Β, εθφζνλ πξφθεηηαη

12 γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ εδαθίνπ Γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 4. Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα απνδεηθλχεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο ή β) αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή γ) ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο πρ κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ. Δ. Οη ελώζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Δλσζε. - Οη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία δχλαηαη λα ππνρξεσζεί ζηε ιήςε λνκηθήο κνξθήο εάλ θαηνρπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. - Η ζπκκεηνρή ησλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 118/07. - ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ν απνθιεηζκφο κηαο εκπνξηθήο επηρείξεζεο, ζπλεπάγεηαη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο απφ ην δηαγσληζκφ.

13 Δάλ ζε θάπνηα Υώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ απηά σο εμήο: Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία ίζε ή αλψηεξε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηεο πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007, απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε Υψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. Οη ηερληθέο ηθαλόηεηεο ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηνρήο Α,Β,Γ,Γ,Δ, ηνπ άξζξνπ 3, απνδεηθλχνληαη κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) κε ππνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, κε αλαθνξά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ηνπ ηχπνπ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε. Οη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη: εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή Η απφδεημε παξάδνζεο παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ηζρπξή θαη κε ηελ ππνβνιή πίλαθα κε ηηο πξνκήζεηεο απηέο ζθξαγηζκέλνπ θαη ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. β) Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. γ) Γείγκαηα, πεξηγξαθή ή θαη θσηνγξαθίεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ, δ) κε πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή επίζεκεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, αλεγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ επαιεζεπκέλε κε παξαπνκπέο ζε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ πξνζθνκίδνληαη, θαη' εμαίξεζε, καδί κε ηελ πξνζθνξά. ΑΡΘΡΟ 6 ν Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο

14 Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο θξνληίδαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΥΟΝΣΩΝ». Δηδηθφηεξα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο αθνξά ηα εμήο: Ξελνδνρεηαθφ Δμνπιηζκφ (Κηλεηφ εμνπιηζκφ Κιηλψλ θαη Γξαθείσλ, Ηιεθηξνληθφ Δμνπιηζκφ) Ικαηηζκφ Ιαηξηθφ Δμνπιηζκφ (Δηδηθφ εμνπιηζκφ ηαηξείνπ-θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ-θαξκαθείνπ) Κηλεηφ Δμνπιηζκφ Κνπδίλαο Κηλεηφ Δμνπιηζκφ Κπιηθείνπ θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηεχρνπο 5 «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ». Σαμηλφκεζε ησλ αλσηέξσ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαηά CPV: , , , , , , ΑΡΘΡΟ 7 0 Ιζρχνπζεο Γηαηάμεηο Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο : 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/94 (ΦΔΚ 43 Α/ ) ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2859/2000 Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, φπσο ηζρχνπλ. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπν.3193/2003 (ΦΔΚ 266 Α /2003) «Καλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο δεκνπξάηεζεο, ΑΡΘΡΟ 8 0 εηξά ηζρχνο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ παξαπάλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:

15 1. Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 2. Πξνεθηηκώκελνο Πξνϋπνινγηζκόο Πξνκήζεηαο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 4. πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 5. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΑΡΘΡΟ 9 0 Γιψζζα δηαγσληζκνχ 9.1 Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκέηνρε ζε απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά θείκελα ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ελ ηζρχ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε μέλε γιψζζα ζα ππνβιεζνχλ μελφγισζζα ζε πξσηφηππν θαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή, ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή δηθεγφξνπ. 9.2 Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή PROSPECTUS (ηνπ θαηαζθεπαζηή) ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα. ΑΡΘΡΟ 10 0 Παξαιαβή ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ζε εθπξνζψπνπο ηνπο ζα δηαηεζνχλ απφ ην γξαθείν ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ, Μεηξνπφιεσο 1, Καβάια ηει: , , ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ: 1. Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 2. Πξνεθηηκώκελνο Πξνϋπνινγηζκόο Πξνκήζεηαο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 4. πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 5. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα ρνξεγνχληαη απζεκεξφλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ κέρξη 6 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

16 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο. Δπίζεο κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα αλσηέξσ ηεχρε ελεξγνπνηψληαο κε δηθή ηνπο επζχλε ηα ΔΛΣΑ ή ηδησηηθέο εηαηξείεο κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα παξαδίδεη επί απνδείμεη ηα αλσηέξσ έγγξαθα κε ιακβάλνληαο νπδεκία επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Σέινο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε Ιεξά Μεηξφπνιε πξνζεξρφκελνη ζηα γξαθεία ηεο. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ε πξνκήζεηα ησλ αλαθεξφκελσλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο. Γηαθνξεηηθά νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη επηζηξέθνληαη. ΑΡΘΡΟ 11 0 Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα θηλεηνχ εμνπιηζκνχ νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 12 0 Σξφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο Πξνζθνξέο από ηηο εκέξα Σεηάξηε έσο ηηο εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:30(εκέξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξψλ). Η απνζθξάγηζε θαθέισλ ζα γίλεη ζηηο εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:30 π.κ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη Πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηα Γξαθεία ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο Πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ

17 ιακβάλνληαη ππφςε Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη Ο ηφπνο δηεμαγσγήο είλαη ζηελ έδξα ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεο, ζηελ Καβάια ζηελ Οδφ Μεηξνπφιεσο Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πνπ παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε αδηαθαλή ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίγξαθα. Τπνρξεσηηθά δελ γίλεηαη απνδεθηή ε πξνζθνξά, αλ δελ ππνβάιιεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηκήκαηα ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζχλνιν απηνχ ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη απ' έμσ επθξηλψο: ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ: ΣΗΝ ΙΔΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ-ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΔΡΓΟ : «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ. Σν πιήξεο όλνκα, δηεύζπλζε θαη αξηζκόο ηειεθώλνπ & fax ηνπ δηαγσληδόκελνπ Κάζε Κιεηζηόο θξαγηζκέλνο θύξηνο Φάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη: α) Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα ινηπά ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (έλα (1) πξσηόηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν). β) Κιεηζηό θξαγηζκέλν Φάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» (έλα (1) πξσηόηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν).

18 γ) Κιεηζηό θξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», εληόο ηνπ νπνίνπ ζα βξίζθεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ (έλα (1) πξσηόηππν). ΑΡΘΡΟ 13 0 Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηελ επηγξαθή «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ζα πεξηιακβάλεη ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν φια ηα δεηνχκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηερληθά ζηνηρεία, ραξαθηεξηζηηθά ζρέδηα, θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο ζε ηξφπν πνπ λα θαζηζηά ζαθή φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξνκέλνπ εμνπιηζκνχ. Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εκπνξηθά & ηερληθά θπιιάδηα (prospects, θσηνγξαθίεο, ηερληθά θπιιάδηα θ.ι.π.).όια ηα θχιια ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Όια ηα ζηνηρεία ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα εθηφο απφ ηα ηερληθά έληππα θαηαζθεπαζηψλ ηα νπνία φκσο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. Πξνζθνξά κε ζπλνδεπφκελε απφ ην θάθειν απηφ ή απφ αζαθέο ή ειιηπέο ζα απνξξίπηεηαη. Δπηπιένλ ζα πεξηέρεη: Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Δάλ ν πξνζθέξσλ δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην πιηθφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη απνδέρεηαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, εθφζνλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζηνλ ζπκκεηέρνληα απηφλ.

19 Η ππνβνιή φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηαθξαζκέλσλ ζηα ειιεληθά είλαη ππνρξεσηηθή. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε μέλε γιψζζα ζα ππνβιεζνχλ μελφγισζζα ζε πξσηφηππν θαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή, ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Τπνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ή απφ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ή απφ δηθεγφξν. ΑΡΘΡΟ 14 0 Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηελ επηγξαθή «OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ», ζα ηζρχεη ηνπιάρηζην ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα πεξηιακβάλεη ζε έλα αληίγξαθν ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηεί θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη : α) Η δαπάλε πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο. β) Η δαπάλε γηα φιεο ηηο θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ ηχπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. γ) Όιεο νη επηβαξχλζεηο θαη νη θφξνη, νη θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ καδί κε ηηο επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ επηβιεζνχλ αλαδξνκηθά ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη ζε (επξψ) θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη εγγξάθσο θαη ζα πεξηιακβάλεη: - Σελ ηηκή θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. - Σν πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη θάζε είδνο θαη ζε. - Σελ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ Φ.Π.Α, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. - Όια ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο ν νπνίνο ζα κνλνγξάςεη θαη ηα ζηνηρεία θαηά ζειίδα. Μνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

20 Η Μνλάδα Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. ην ηεχρνο 3 δίδεηαη ην ππφδεηγκα εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. ΑΡΘΡΟ 15 0 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο Απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν δελ κπνξνχλ λα επηδνζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 16 0 Σξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ησλ δηαγσληζκφ Μφιηο ιήμεη ε ψξα γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ απαγνξεχεηαη ε απνδνρή άιισλ εθηφο αλ ζπλερίδεηαη ε παξάδνζε ρσξίο δηαθνπή. ΑΡΘΡΟ 17 0 Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ Γηαδηθαζία δηαγσληζκνχ Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηηο 09/03/2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.30, φπσο νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Γξακκαηεία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ αθνξά δηαγσληζκφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζ έλα λέν θάθειν ν νπνίνο

21 ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο πξνο θχιαμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί αξκνδίσο Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ ζπγθαιέζεη ηηο απαηηνχκελεο ζπλεδξηάζεηο, πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ Ι, ποξκειμέμξσ μα καςαλήνει ρςιπ κατ αρχήμ αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θαη ην αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζηα Γξαθεία ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο. Αλαθνίλσζε αλάξηεζεο ηνπ πξαθηηθνχ Ι θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax). Οη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ γλψζε κε δηθή ηνπο επζχλε Καηφπηλ ηνχηνπ ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ ηερληθή αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ κας αουήμ απξδεκςώμ ποξρτξοώμ, ποξκειμέμξσ μα γμωμξδξςήρει πξιεπ από ςιπ κας αουήμ απξδεκςέπ ποξρτξοέπ είμαι και ςευμικά απξδεκςέπ, καθώπ και μα βαθμξλξγήρει ασςέπ ρύμτωμα με ςα κοιςήοια ανιξλόγηρηπ ςωμ ςεσυώμ δημξποάςηρηπ ςξσ διαγωμιρμξύ και καςαυωοεί ςα απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλόγηρηπ ρε ποακςικό ΙΙ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θαη ην αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζηα Γξαθεία ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο. Αλαθνίλσζε αλάξηεζεο ηνπ πξαθηηθνχ ΙΙ θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax). Οη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ γλψζε κε δηθή ηνπο επζχλε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ θαη αξρήλ θαη ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ Πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα παξαζηνχλ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ (Φάθεινο Πξνζθνξάο, Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) είλαη νη πξνζθέξνληεο ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ηνπο Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ςευμικώμ και ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ θαηαρσξεί ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε πξαθηηθφ ΙΙΙ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θαη ην αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζηα Γξαθεία ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο. Αλαθνίλσζε αλάξηεζεο ηνπ πξαθηηθνχ ΙΙΙ θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax). Οη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ γλψζε κε δηθή ηνπο επζχλε Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν

22 πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ζηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. ηελ πξφζθιεζε νξίδεηαη πεξαηηέξσ ν ρξφλνο θαη ηφπνο ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία. Γηα φζνπο δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 18 0 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: - H ηηκή - Η θάιπςε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ - Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ - Σα ιεηηνπξγηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ - Η παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο - Η εμππεξέηεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή - Η επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπο Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηδφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δηαθέξνπλ νπζησδψο ή πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη. Δηδηθφηεξα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, θαη δηαρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο : Οκάδα Α «Σερληθά ζηνηρεία» κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 70%: ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζε ζρέζε κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Οκάδα Β «Τπνζηήξημε» κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30%: ν ρξφλνο παξάδνζεο, ζηνηρεία ηερληθήο ππνζηήξημεο, εμππεξέηεζεο (service) θαη αληαιιαθηηθψλ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ν νξηδφκελνο απφ ηελ πξνζθνξά ρξφλνο εγγχεζεο ησλ εηδψλ, ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ

23 πψιεζε θαη ε ηερληθή βνήζεηα εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θάζε νκάδαο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ γηα θάζε είδνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. α. Κάζε θξηηήξην ηεο νκάδαο βαζκνινγείηαη κε βαζκνινγία έσο θαη 10% επάλσ απφ ηελ αλαθεξφκελε βαζκνινγία. β. Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. γ. Η αχμεζε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ βαζκνινγίαο, πξνθχπηεη εθφζνλ απμάλνληαη νη βαζκνινγίεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο, δειαδή φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. δ. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε νκάδαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. ε. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε γεληθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπν νκάδσλ βάζε ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο θάζε νκάδαο. ζη. Η ηηκή πξνζθνξάο πξνο ηελ γεληθή βαζκνινγία πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλνηγκέλε πξνζθνξά. Η πξνζηαζία εγρψξηαο θαη επαξρηαθήο βηνκεραλίαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε, αθνχ ν δηαγσληζκφο είλαη δηεζλήο. Με βάζε ηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο, πξνζδηνξίδεηαη ε γεληθή βαζκνινγία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο γηα ην νπνίν γίλεηαη αμηνιφγεζε. Η γεληθή βαζκνινγία (ΓΒ) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: ΓΒ = Βαζκφο Α νκάδαο + Βαζκφο Β νκάδαο Η ζπλνιηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε γεληθή βαζκνινγία πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλνηγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ΑΠ = ΟΠ / ΓΒ φπνπ: ΑΠ: αλνηγκέλε πξνζθνξά, ΓΒ: γεληθή βαζκνινγία, ΟΠ: νηθνλνκηθή πξνζθνξά Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε αλνηγκέλε πξνζθνξά. Ο δηαγσληζκόο θαηαθπξώλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

24 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΟΜΑΓΑ Α (πληειεζηήο βαξύηεηαο 70%) 1. Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 πκθσλία πξνζθνξάο κε 1,0 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ύλνιν Βαζκώλ Οκάδαο Α 1,0 ΒΑΘΜΟ ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΑ Β ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΠΑΡΑΓΟΗ / ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1 Υξφλνο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο φρη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο (1) έηνπο. 2 Υξφλνο παξάδνζεο ηνπ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο φρη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 3 Υξφλνο θάιπςεο ζε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε. 4 Οξγάλσζε θηλεηήο κνλάδαο επηηφπνπ ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 5 Άιιν ζηνηρείν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνκεζεπηή - θαηαζθεπαζηή. ΟΜΑΓΑ Β (πληειεζηήο βαξύηεηαο 30%) 1. Υξόλνο εγγύεζεο παξάδνζεο / ηερληθή ππνζηήξημε : Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 0,15 2 Υξφλνο παξάδνζεο 0,10 3 Υξφλνο θάιπςεο κε 0,30 αληαιιαθηηθά 4 Παξνρή service / Ύπαξμε 0,45 θηλεηψλ ζπλεξγείσλ αληαπφθξηζε γηα επηηφπνπ επηζθεπέο θαη αληαιιαθηηθά ύλνιν Βαζκώλ Οκάδαο B 1,0 ΒΑΘΜΟ ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η γεληθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: Βαζκόο = Κπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 κνλάδεο αλαιφγσο αλ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ πιήξσο ή ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Γεληθή βαζκνινγία = χλνιν Βαζκψλ Οκάδαο Α * 0,70 + χλνιν Βαζκψλ Οκάδαο B *0,30 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.

25 Η ΑΝΟΙΓΜΔΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ ΔΙΝΑΙ : Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ΑΝΟΙΓΜΔΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ = = = Γεληθφο Βαζκφο (ΓΒ) ΑΡΘΡΟ 19 0 Έγθξηζε - Αθχξσζε - Μεξηθή επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ Η Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ δηθαηνχηαη λα θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ή λένπο, ρσξίο λα πξνθχπηεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε απηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο καηαησζεί, είηε γηαηί δελ ππάξρεη θακία ζπκκεηνρή ή γηαηί νη πξνζθνξέο απνξξηθζνχλ επεηδή είλαη απαξάδεθηεο ή αζχκθνξεο, ε Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ δηθαηνχηαη ή λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ ή λα πξνρσξήζεη ζε άιινπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο φπσο νξίδεη ν λφκνο. ΑΡΘΡΟ 21 0 Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Η Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ ζα απνζηείιεη αλαθνίλσζε κε επηζηνιή ή fax ζηνλ Αλάδνρν πξνκεζεπηή γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ζα ηνλ πξνζθαιέζεη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ή αλ δελ ζηείιεη έγγξαθε δήισζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, θαη απνδνρή ηεο πξνκήζεηαο πνπ θαηαθπξψζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ εκέξα παξνπζίαζήο ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φρη πάλσ απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ηφηε κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απνηέιεζκα ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πξνο φθεινο ηεο Μνλάδαο Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ».

26 21.2. ε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο κεηνδφηεο δελ απνδερζεί ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θεξπρζεί έθπησηνο θαηά ηελ παξ ηνπ άξζξνπ απηνχ ή θεξπρζεί έθπησηνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξν 34 ηνπ Π.Γ.118/07, ε Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ δηθαηνχηαη λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ, θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ξεπζηνπνίεζε θαη είζπξαμε ηεο εγγχεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί (είηε ζπκκεηνρήο, είηε θαιήο εθηέιεζεο) ελψ ζα δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ππέξ ηνπ Με ηελ αλαθήξπμε ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο, ε ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί ζε έμη (6) αληίηππα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 22 0 Υξφλνο εγγχεζεο Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη φηη ζα είλαη απηά ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πιηθφ άξηζηεο πνηφηεηαο θαη άξηζηεο θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ζρεδίαζε, είηε πιηθά θαηαζθεπήο απηψλ, είηε ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο θαη φηη απηά ζα αληαπνθξίλνληαη απφ θάζε άπνςε γηα ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Ο ρξφλνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δώδεθα (12) κήλεο θαη ζα αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ πνπ ζα παξνπζηάζεη βιάβε ή θζνξά ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ή θαθήο ζπλαξκνιφγεζεο, θαζψο θαη ηελ επηζθεπή θάζε αζηνρίαο πνπ νθείιεηαη ζε φκνηεο αηηίεο. ε απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα θάλεη ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο, ζα θάλεη ε Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» απηέο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή κε άιιν ηξφπν πνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλεζεί Δάλ νη πην πάλσ βιάβεο ή ειαηηψκαηα πξνθαιέζνπλ νιηθή ή κεξηθή θαηαζηξνθή ηνπ είδνπο, θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε άκεζε επηζθεπή αληηθαηάζηαζε απηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξάμεη αλαιφγσο εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ απφ ηελ Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ», είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ην

27 άξζξν απηφ λα θαηαβάιεη ζηελ Μνλάδα ιφγσ ζπκθσλεκέλεο πνηληθήο ξήηξαο θαη αλεμάξηεηα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ην πνζό ησλ 40 γηα θάζε κέξα επηπιένλ ησλ εκεξψλ. Η πνηληθή απηή ξήηξα ζα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ εβαζκηφηαηνπ Μεηξνπνιίηε Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ θαη ην ζχλνιφ ηεο ζα εθπίπηεη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. ΑΡΘΡΟ 23 0 Ιζρχο Πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακηά αιιαγή αλεμάξηεηα απ' νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ Δπξψ πξνο άιια λνκίζκαηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ ηνπ αξθεηά επίπνλνπ ηεο αμηνιφγεζεο. Η Μνλάδα Φξνληίδνο Ηιηθησκέλσλ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ κπνξεί ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο λα παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά δχν (2) κήλεο θάλνληαο ην γλσζηφ εγγξάθσο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζα είλαη θαηά έλα κήλα απμεκέλε, δειαδή ζα έρεη ηζρχ δέθα (10) κελώλ. ΑΡΘΡΟ 24 0 Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ην δηαγσληζκφ Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλήζεηο θ.η.ι. γηα ην δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ απηέο, ζα παξέρνληαη απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνζηέιινληαη έσο ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 25 0 Γεκνζίεπζε Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο εκεξήζηαο θπθινθνξίαο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζηα Γξαθεία ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο www. im-philippon.gr. Σα έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο,

28 ΚΑΒΑΛΑ 09/02/2015 ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ ΚΑΒΑΛΑ 09/02/2015 Ο ΔΒΑΜΙΩΣΑΣΟ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ θ.θ ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΚΔΦΑΛΑ Α. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Γηπι. Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΚΟΡΓΟΤΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γηπι. Μεραληθφο Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα