ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / Α Γ Δ Γ ΣΜΖΜΑ Τει (εζση.) : 2881 Φ. 700/20/4748 Σ ΚΟΗΝ. : ΣΑ / ΑΣΣΓΔ SHAPE, 15 Οθη 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / Α Γ Δ Γ ΣΜΖΜΑ Τει (εζση.) : 2881 Φ. 700/20/4748 Σ. 1130 ΚΟΗΝ. : ΣΑ / ΑΣΣΓΔ SHAPE, 15 Οθη 2009"

Transcript

1 ΠΡΟ : ηραηηφηηθό θαη Ποιηηηθό Προζφπηθό SHAPE & Α/ΑΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / Α Γ Δ Γ ΣΜΖΜΑ Τει (εζση.) : 2881 Φ. 700/20/4748 Σ ΚΟΗΝ. : ΣΑ / ΑΣΣΓΔ SHAPE, 15 Οθη 2009 ΘΔΜΑ: Μλεκόληο Αληηκεηώπηζες Θεκάηφλ Τγείας ζηο SHAPE ΥΔΣ.: SD /25 Mar Σαο γλσξίδνπκε όηη όινη νη Αμησκαηηθνί, νη Αλζππαζπηζηέο θαη νη Υπαμησκαηηθνί ηεο ΣΑ/ΑΣΣΓΔ - SHAPE, νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαζώο θαη ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηεο ΣΑ/ΑΣΣΓΔ θαιύπηνληαη πγεηνλνκηθά από ην SHAPE Healthcare Facility (SHF). 2. Τν Ννζνθνκείν ηνπ SHAPE εμππεξεηεί όινπο ηνπο Έιιελεο Αμησκαηηθνύο, Αλζππαζπηζηέο, Υπαμησκαηηθνύο θαη ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηεο ΣΑ/ΑΣΣΓΔ κεηά ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαηαγή κεηαθιήζεσο, θαη ΜΟΝΟ απηά. 3. Τν SHF ιεηηνπξγεί ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο θαη παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα θιηληθή εμέηαζε, αθηηλνγξαθίεο, ζπλήζεηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ππεξερνγξάθεκα, νθζαικνινγηθή εμέηαζε, νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, εκβνιηαζκνύο θαη θάξκαθα. Σηελ Γηεζλή Κιηληθή θαιύπηνληαη παζνινγηθέο πεξηπηώζεηο, γίλεηαη ρεηξνπξγηθή πεξηπνίεζε κηθξνηξαπκαηηζκώλ, αληηκεησπίδνληαη παηδηαηξηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρηαηξηθέο πεξηπηώζεηο θαη παξέρεηαη θπζηθνζεξαπεία. Δπίζεο θαιύπηνληαη ζπλήζε δεξκαηνινγηθά, γπλαηθνινγηθά θαη απιά νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα (ηνπνζέηεζε πξνζσξηλώλ λαξζήθσλ θιπ). 4. Η Γηεζλήο Κιηληθή, πνπ εμππεξεηεί ηνπο Έιιελεο αζζελείο, ηειεί ππό Ακεξηθάληθε Γηεύζπλζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αθνινπζεί Ακεξηθάληθα πξόηππα. Ο Έιιελαο ηαηξόο ηεο ΣΑ/ΑΣΣΓΔ, πνπ εξγάδεηαη ζ απηή, αθνινπζεί ην πξόγξακκα ηεο θιηληθήο όπσο όινη νη ππόινηπνη ηαηξνί ηεο. 5. Τν πνιηηηθό πξνζσπηθό ρξεώλεηαη κε 65 $ γηα θάζε επίζθεςε. Δπίζεο κε 65 $ ρξεώλνληαη ηα κέιε νηθνγελεηώλ ζηειερώλ, πνπ δελ έρνπλ ηαπηόηεηα (SHAPE ID), πνπ πξνβιέπεη πγεηνλνκηθή θάιπςε. 6. Άλοηγκα Ηαηρηθώλ Φαθέιφλ α. Όινη νη Έιιελεο Αμησκαηηθνί θαη Υπαμησκαηηθνί πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην SHAPE, πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζην SHF γηα λα αλνίμνπλ Ιαηξηθνύο Φαθέινπο (Medical Records) γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο (κόλν πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελείαο). Δάλ έρνπλ καδί ηνπο ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο Υγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο, θαιό ζα είλαη λα ηα πξνζθνκίδνπλ γηα λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ηαηξηθό ηνπο θάθειν. Καηά ηνλ επαλαπαηξηζκό ηνπο, πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ ηνλ αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηνπο θάθειν.

2 -2- β. Γηα ην άλνηγκα ηνπ Ιαηξηθνύ Φαθέινπ είλαη απαξαίηεην λα έρεηε καδί ζαο ηελ ηαπηόηεηα ζαο (SHAPE ID) θαζώο θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζαο. 7. Ωρες Λεηηοσργίας Σρόπος Παροτής Τπερεζηώλ α. Τν SHAPE Healthcare Facility ιεηηνπξγεί 08:00 17:00 θαζεκεξηλά γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά. Τα κε επείγνληα πεξηζηαηηθά εμεηάδνληαη κε ξαληεβνύ. Τα επείγνληα πεξηζηαηηθά εμεηάδνληαη από ηνλ ηαηξό εθεκεξίαο (walk-in doctor ή MOD). Γηα ξαληεβνύ θαιείηε ην ηειέθσλν ή ην 5886 από IVSN ζπζθεπή. β. Δπείγνληα πεξηζηαηηθά είλαη θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινύλ ΑΜΔΣΟ θίλδπλν γηα ηε δσή, θάπνην κέινο ηνπ ζώκαηνο ή ηελ όξαζε π.ρ. ζσξαθηθόο πόλνο, δειεηεξίαζε, ζνβαξή αηκνξξαγία. Δάλ έρεηε θάηη επείγνλ νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο πεγαίλεηε απ εσζείας ζηα επείγοληα ηοσ «AMBROISE PARE» ή ηοσ πιεζηέζηεροσ βειγηθού λοζοθοκείοσ (ποσ θέρεη ηελ επηγραθή «URGENCIES» ζηα γαιιηθά), θαη αλ είλαη αλάγθε θαιέζηε ηο αζζελοθόρο (ambulance service) ζηολ αρηζκό ποσ θαίλεηαη ζηο Παράρηεκα «Α». γ. Τξόπνο Δμππεξέηεζεο ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη ηηο Αξγίεο. (1) Γηα απιά πξνβιήκαηα πνπ δελ απαηηνύληαη εξγαζηεξηαθή ή αθηηλνινγηθή επηβεβαίσζε ή κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο θιπ, ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη κόλν γηα ηηο ώξεο 08:00 έσο 10:00 π.κ., ην Ννζνθνκείν δηαζέηεη ηαηξό εθεκεξίαο (walk-in ηαηξό). Η εμέηαζε γίλεηαη ρσξίο ξαληεβνύ, πιελ όκσο απαηηείηαη λσξίηεξα ε παξνπζία ζαο ζην Back Screening. (2) Γηα κηα ζνβαξή θαηάζηαζε πγείαο κπνξείηε λα ηειεθσλήζεηε ζηνλ αξηζκό 100 ή θαη λα δεηήζεηε αζζελνθόξν όρεκα (ambulance) ή λα πξνζηξέμεηε γηα πξώηεο βνήζεηεο ζηα λνζνθνκεία ηεο Μνλο (Ambrois Pare θαη St. Joseph). Σην λνζνθνκείν «Ambrois Pare» ππάξρεη από 08:00 έσο 24:00 θαζεκεξηλά, ζύλδεζκνο ηνπ SHAPE (SHAPE Liaison) πνπ κηιάεη Αγγιηθά θαη Γαιιηθά θαη ηνλ νπνίν κπνξείηε λα θαιέζεηε γηα βνήζεηα ή πιεξνθνξίεο. Τν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη ηηο θαζεκεξηλέο κεηά ηηο 17:00. SHAPE Liaison ππάξρεη θαη ζην λνζνθνκείν «St. Joseph» αιιά γηα ιηγόηεξεο ώξεο. 8. ύλδεζκοη - SHAPE Patient Liaison Service ζηα Νοζοθοκεία «Ambroise Pare» θαη «Saint Joseph» α. Παξέρνπλ θάζε είδνπο ρξήζηκε βνήζεηα πνπ πεξηιακβάλεη από κεηάθξαζε, απνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θόζηνο ζεξαπείαο θαη ηελ Υγεηνλνκηθή Αζθάιηζε (Mutualite) θαζώο θαη θάζε γεληθή πιεξνθόξεζε ή ζπκβνπιή. Οκηινύλ Αγγιηθά θαη Γαιιηθά θαη γλσξίδνπλ λα ρεηξίδνληαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο Υγείαο. β. Μπνξείηε λα ηνπο βξείηε ζηνπο αθόινπζνπο ρώξνπο : (1) SHF (08:00-17:00) ηει / 5849 (2) Ννζνθνκείν «Amboise Pare» : 08:00-24:00, ηει θαη 24:00-08:00 ηει (απηόκαηνο ηειεθσλεηήο). Σηηο αξγίεο θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα ιεηηνπξγεί ηηο ώξεο 11:00 19:00.

3 -3- (3) Κιηληθή «Saint Joseph» : 08:00-12:00 ηει ή ή (κνλό θαζεκεξηλέο). 9. Λοηπά Θέκαηα α. Γηα εμεηάζεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην SHAPE Healthcare Facility (αμνληθή ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία, άιιεο εηδηθέο θιηληθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο), πξέπεη νπσζδήπνηε λα εθνδηαζζείηε από ηνλ Έιιελα ηαηξό κε ζρεηηθό παξαπεκπηηθό ζεκείσκα γηα θαηάιιειν λνζνθνκείν αθνύ θιείζεηε ξαληεβνύ κέζσ ηνπ ηαηξνύ (αθόκα θαη κέζσ ηνπ SHF). β. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ζην SHF νπδεκία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πθίζηαηαη. Γηα ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ζε πνιηηηθά λνζνθνκεία ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο. γ. Γηα θάζε ξαληεβνύ ε δηάξθεηα εμέηαζεο είλαη πεξίπνπ 20 θαη απηό γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεξείηαη απζηεξά. Δάλ ζέιεηε λα εμεηαζζνύλ δπν άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο ζαο, πξέπεη λα πξνβιέςεηε δπν ξαληεβνύ ζπλερόκελα ή κε. δ. Αθνύ έρεηε θιείζεη ην ξαληεβνύ ζαο, πξνζέξρεζζε ζην λνζνθνκείν ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά λσξίηεξα. Απεπζύλεζηε ζηηο λνζνθόκεο γηα λα πείηε κε πνηόλ ηαηξό θαη πνηα ώξα έρεηε ην ξαληεβνύ ζαο θαη λα ππνβιεζείηε ζην ιεγόκελν «screening». Γειαδή, ιακβάλεηαη έλα ζηνηρεηώδεο ηαηξηθό ηζηνξηθό από ηνπο λνζνθόκνπο ηεο παξαιαβήο θαη νη νπνίνη ζα ζαο πνπλ λα πεξηκέλεηε κέρξη λα ζαο θαιέζεη ν ηαηξόο. ε. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν απαηηείηαη λα έρνπλ πεξάζεη ην «School Physical», δειαδή ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνύληαη κε πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή θαηά νκάδεο ακέζσο κεηά. ζη. Γηα θάζε ηαηξηθή πιεξνθνξία ή βνήζεηα κπνξείηε λα θαιείηε ηνλ Έιιελα ηαηξό ζην ηει.(ext.) : 5901 πνπ ππεξεηεί ζην SHAPE. δ. Γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε εθηόο SHAPE είλαη απαξαίηεηε ε Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο. Κάζε ζηέιερνο πξνκεζεύεηαη ηελ Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ από ηελ δηεύζπλζε πγεηνλνκηθνύ ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ, πξηλ από ηε κεηάβαζε ηνπ ζην εμσηεξηθό. Αθρηβές Αληίγραθο Τποζηράηεγος Γεώργηος Καδάθος Α/ΑΓΔ Αλτες (ΠΒ) ηαύρος Σδοσκερθηώηες Δπηηειής Γ Σκήκαηος ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ : «Α» : Φξήζηκα Τειέθσλα Αλάγθεο «Β» : Φάξηεο κε ηα Ννζνθνκεία ηεο Πεξηνρήο ηεο Μνλο «Γ» : Γηάθνξα Φξήζηκα Σηνηρεία - Γηαηξνί δηαθόξσλ Δηδηθνηήησλ ζην Βέιγην (Βξπμέιιεο Μνλο)

4 -4- ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / ΑΓΔ Γ ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 15 Οθη 2009 Φ. 700/20/4748/ ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΖ 1. Αίηεζε Αζζελοθόροσ (Ambulance Service) Γαιιηθή). Καιέζηε 100 ή από ππεξεζηαθό ηειέθσλν ηνπ SHAPE (απαληά ζηε 2. Αζησλοκία ηοσ SHAPE Καιέζηε ή 3333 από ππεξεζηαθό ηειέθσλν (απαληά ζηελ Αγγιηθή θαη κπνξεί λα θαιέζεη αζζελνθόξν αλ απαηηεζεί). 3. Λοηπά Υρήζηκα Σειέθφλα α. Δπείγνληα : 112 (ηζρύεη ζε θάζε Δπξσπατθή ρώξα θαη από θηλεηό) β. Τνπηθή Αζηπλνκία :101 γ. Πξνγξακκαηηζκόο γηα ξαληεβνύ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ SHF : ή ε. Πξνγξακκαηηζκόο γηα ξαληεβνύ ζην βέιγηθν νδνληηαηξείν : ή ζη. Διιεληθό εμσηεξηθό ηαηξείν : δ. Τκήκα εκβνιηαζκώλ : ε. Τειέθσλν Ιαηξνύ Υπεξεζίαο : 0032 (0) Γηεσζύλζεης Νοζοθοκείφλ α. S.C. Centre Inter Universitaite Hopital «AMBROISE PARE» Οδόο : Boulevard President Kennedy 2, B Mons Τει. Κέληξν : ή , Δπείγνληα : β. Centre Hospitalier Regional Clinique «SAINT JOSEPF» Οδόο : Avenue Badouin de Constantinople 5, B Mons Τει.: ή Κέληρο Γειεηερηάζεφλ α. Καιέζηε (Αγγιόθσλν θέληξν ζηηο Βξπμέιιεο).

5 Α-2-5- β. Καιέζηε DSN /8414 Lanstuhl Regional Medical Center ή πνιηηηθό (0049) / Πρόιευε Ασηοθηοληώλ Καιέζηε (Αγγιόθσλν θέληξν ζηηο Βξπμέιιεο). Αθρηβές Αληίγραθο τες (ΠΕ) Νηθόιαος Σζηηζηκπίθος Αλ. Α/ΑΓΔ Αλτες (ΠΒ) ηαύρος Σδοσκερθηώηες Δπηηειής Γ Σκήκαηος

6 -6- ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / ΑΓΔ Γ ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 15 Οθη 2009 Φ. 700/20/4748/ ΥΑΡΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ «ΜΟΝ» ΜΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ A. Ambroise Pare B. CHR Haute Senne Boulevard President Kennedy 2, 7000 Mons, Belgium B. CHR Haute Senne Chaussee de Braine 49, 7060 Soignies, Belgium C. Hopital Psychiatrique Cheme aux Haies Chemin du Chene aux Haies 24, 7000 Mons, Belgium

7 Β-2-7- D. Centre Hospitalier Universitaire Tivoli Centre Hospitalier Universitaire Tivoli, Louviere, 7100, Belgium E. RH MS (Reseau Hospitalier Medecine Sociale) La Madeleine-Site de Ath Rue Maria Thomee 1, 7800 Ath, Belgium F. Reseau Hospitalier Medecine Sociale Rue d'ath 19,7970 Beloeil, Belgium G. Reseau Hospitalier Medecine Sociale (RHMS-site Louis Caty) Rue Caty 136, 7331 Baudour, Belgium H. Centre Hospitalier du Grand Hornu Rue de Mons 63, 7301 Hornu, Belgium I. Clinique St Joseph Avenue B. de Constantinople 5, 7000 Mons, Belgium J. Centre Hospitalier Hornu-Frameries Rue de France 2, 7080 Frameries, Belgium Αθρηβές Αληίγραθο τες (ΠΕ) Νηθόιαος Σζηηζηκπίθος Αλ. Α/ΑΓΔ Αλτες (ΠΒ) ηαύρος Σδοσκερθηώηες Δπηηειής Γ Σκήκαηος

8 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / ΑΓΔ Γ ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ 15 Οθη 2009 Φ. 700/20/4748/ ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΗΑΣΡΟΗ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ (ΒΡΤΞΔΛΛΔ ΜΟΝ) Α/Α ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ/ ΟΝΟΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΟΛΗΑ 1. Παηδίαηξνο Dr De BOCK Rue Hoyois-Hyon 32, MONS; (ηαηξ) Πνιύ θαιόο παηδίαηξνο. Γέρεηαη θαη ζην St. Joseph ( ) Γπλαηθνιόγνο Διηζάβεη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ AV. Henri Paris 22, 7500, Tournai 069/ Δίλαη Διιελίδα, παληξεκέλε κε Βέιγν Σηξαηησηηθό Γηαηξό -κηιάεη Διιεληθά. Η ελδηαθεξόκελε αθήλεη κήλπκα ζηνλ ηειεθσλεηή θαη επηθνηλσλεί ε Ιαηξόο κε απηήλ. Τν Ιαηξείν ηεο απέρεη 40 πεξίπνπ. 3. Γπλαηθνιόγνο Μαηεπηήξ Dr VAN-BILSEN Rue De la Tannerie 4, MONS; Πνιύ θαιόο θαη θηιηθόο. Σπλεξγάδεηαη κε ην λνζνθνκείν Saint Joseph. Μηιάεη θαιά Αγγιηθά. 4. Γεξκαηνιόγνο Mrs Dibua Γέρεηαη θαη ζε Ννζνθνκείν ηεο Mons 5. Οξζνδνληηθόο Sami MONS Γληεο νξζνδνληηθήο ζην Saint Louk. Υπνζηεξίδεη ήπηεο BOUSSABA , νξζνδνληηθέο ζεξαπείεο. Γέρεηαη θάζε 2 ε Παξαζθεπή ζηε Μνλο Αλαιακβάλεη λα ζπλερίζεη ζεξαπεία πνπ έρεη μεθηλήζεη ζηελ Διιάδα. 6. Οξζνδνληηθόο Mrs Veronique BARBARIN 7. Οδνληίαηξνο Mrs S. Torelli 8. Οδνληίαηξνο Doctor Tagnon Rue Brielle 190 Enghien Rue P.-J. Wincqz , SOIGNIES Boulevard Dolez 6, 7000, Mons Μηιάεη Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ιηαιηθά. Απέρεη 30 από ην SHAPE θαη δέρεηαη θάζε Πέκπηε 15:00 21:00. Αλαιακβάλεη ζπλέρεηα ζεξαπείαο πνπ μεθηλήζε ζηελ Διιάδα. Μηιάεη θαιά Αγγιηθά. Απέρεη 15 από ην SHAPE. Μηιάεη Αγγιηθά. Τν ηαηξείν ηεο βξίζθεηαη ζηνλ δαθηύιην (R0) ηεο Mons πεξίπνπ 200κ από ην Ννζνθνκείν Saint Josef. Δίλαη εμεηδηθεπκέλε ζε

9 Α/Α ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ/ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 9. Οδνληίαηξνο Tonie JEINOUN 10. Γλαζνιόγνο Ramin MARASHI 11. Οξζνπεδηθόο - Φεηξνπξγόο 12. Οξζνπεδηθόο Φεηξνπξγόο 13. Οξζνπεδηθόο Φεηξνπξγόο 14. Οξζνπεδηθόο Φεηξνπξγόο Καζεγεηήο Pellemans Καζεγεηήο J.P. Forthomme -2- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΟΛΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ζέκαηα νδνληνπξνζζεηηθήο. Γέρεηαη θαη παηδηά. Μηιάεη θαιά Αγγιηθά. Μηιάεη αγγιηθά. Δηδηθή ζηηο εκθπηεύζεηο δνληηώλ. Avenue des Volountaires 75, BRUSSELS Avenue Louise 390 BRUSSELS Ννζνθνκείν LOUVEN θαη Ννζνθνκείν U.Z. PELLENBERG (Weligerveld 1, 3212 Pellenberg) Tει R/V : Chee Roi Badouin 80. St-Symphorien, Μηιάεη θαιά Αγγιηθά Από ηνπο 3 δηαζεκόηεξνπο Βέιγνπο γηαηξνύο, εμεηδηθεπκέλνο ζε παζήζεηο/ ηξαπκαηηζκνύο αζιεηώλ κε εμεηδίθεπζε ζηα γόλαηα. Μηιάεη θαιά Αγγιηθά. Σην Ννζνθνκείν ηεο Leuven (1 ώξα θαη 15 ιεπηά) εμεηάδεη θαη ρεηξνπξγεί. Σην Ννζνθνκείν Pellenberg (1 ώξα θαη 30 ιεπηά) κόλν εμεηάδεη. Από ηνπο 3 δηαζεκόηεξνπο Βέιγνπο γηαηξνύο, εμεηδηθεπκέλνο ζε παζήζεηο/ ηξαπκαηηζκνύο αζιεηώλ. Μηιάεη θαιά Αγγιηθά Η αδεξθή ηνπ είλαη παηδίαηξνο ζηελ Κξήηε. Γέρεηαη θαη ρεηξνπξγεί ζην Ννζνθνκείν St. Joseph ηεο Mons. Γηα ξαληεβνύ ζην λνζνθνκείν ππάξρεη αλακνλή 1-2 κήλεο Γηα ξαληεβνύ ζην Ιαηξείν ηνπ (15 από SHAPE) 4-10 κέξεο. Desmette (ηαηξείνπ) Δίλαη εηδηθόο ζε πξνβιήκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (ηζρηαιγίεο, νζθπαιγίεο) θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ηεο κέζεο. Γέρεηαη ζην λνζνθνκείν St. Joseph Patrick Sepulchre 15. Φπζηνζεξαπεπηήο Jan Francois VAN DE VELDE Roosevelt 216 Brussels ; (Cuesmes), Γ-2 Δίλαη εηδηθόο ζε πξνβιήκαηα ησλ ώκσλ θαη ησλ άλσ άθξσλ. Σπλεξγάδεηαη κε ην Φπζηνζεξαπεπηήξην ηνπ SHAPE Γέρεηαη πξσί απόγεπκα (πιελ Τξίηεο πξσί πνπ εξγάδεηαη ζε Ννζνθνκείν) αθόκε θαη αξγίεο αλ ππάξρεη αλάγθε. Σπληζηάηαη ηδηαίηεξα γηα ηξαπκαηηζκνύο αζιεηώλ Γλσξίδεη θαη ζπζηήλεη θαηάιιεινπο επαγγεικαηίεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (Δηδηθνύο γηαηξνύο θαη ηερλίηεο π.ρ. γηα αλαηνκηθέο ζόιεο παπνπηζηώλ). Φξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα θαη ηα ρέξηα ηνπ Όρη όξγαλα ή

10 -3- Α/Α ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ/ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖΛΔΦΩΝΑ Γ-3 ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΟΛΗΑ αζθήζεηο θνπξαζηηθέο γηα ηνλ αζζελή. 16. Φπζηνζεξαπεπηήο HANNECART (ζηνηρεία από Τ/Φ θαηάινγν) Αλαιακβάλεη θπζηνζεξαπείεο θαη νίθνλ. Μηιάεη κόλν Γαιιηθά. Δπεηδή δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη ζην SHAPE απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ από θαη πξνο ηελ πύιε. Κόζηνο επξώ αλά επίζθεςε (ε Mutualite θαιύπηεη κέρξη 12 επξώ). 17. Γηαηηνινγηθό Ιλζηηηνύην VILLA OCEAN Boulevard Sangtellete 12, MONS , Μηιάλε κόλν Γαιιηθά. Αθρηβές Αληίγραθο τες (ΠΕ) Νηθόιαος Σζηηζηκπίθος Αλ. Α/ΑΓΔ Αλτες (ΠΒ) ηαύρος Σδοσκερθηώηες Δπηηειής Γ Σκήκαηος

ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ

ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Η Α Ν Σ Ι Π Ρ Ο Ω Π Δ Ι Α Α Ν Ω Σ Α Σ Ο Σ Ρ Α Σ Η Γ Δ Ι Ο Τ Μ Μ Α Υ Ι Κ Ω Ν Γ Τ Ν Α Μ Δ Ω Ν Δ Τ Ρ Ω Π Η Β-7010 SHAPE, ΒΔΛΓΙΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252)

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κε αλώηαην εηήζην όξην, αλά Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ

Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΘΖΝΑ 24.6.2011 Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ 1. Σνπο Απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 2. Κνηλνπνίεζε: 1.Γξ. Γηνηθεηή 2.Γξ. Τπνδηνηθεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΓΓΑΜΟΤ*¹/ΑΓΑΜΟΤ*² ΕΔΤΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ Δ ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔ ΩΑΡΗΑ ΣΖ ΤΕΤΓΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΜΑ ΑΠΟ ΓΟΣΖ (ΔΣΔΡΟΛΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ www.asperger.gr Κσλζηαληηλνππόιεσο 29 155.62 Φνιαξγόο Τει. 210.6535666 info@asperger.gr Σπλεκ. 2 Υνιαξγφο, 7 Απξηιίνπ 2008 Α.Π. 1744/18-2-10 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δλ όςεη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα