ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ SALVIA ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2, Μαρία Κουλάδη 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ SALVIA ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2, Μαρία Κουλάδη 2"

Transcript

1 ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ SALVIA ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2, Μαρία Κουλάδη 2 1 Γεωπόνος MSc. Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ 2 Αν. Καθ. Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ Οµιλήτρια: Μ. Κουλάδη Αν. Καθηγήτρια ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ Salvia officinalis Από τα πλέον µελετηµένα είδη είναι εκείνο της Salvia officinalis (sage). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται περιληπτικά κάποιες αναφορές της χηµικής σύστασης αιθερίων ελαίων του φυτού S. officinalis, όπου φαίνονται ως κυρίαρχα συστατικά να είναι η α- και η β-θυιόνη (2,6-65,7%), ακολουθούµενες από την καµφορά (1,9-27,7%), την 1,8- κινεόλη (0,7-22,5%), το β-πινένιο (0,5-17,9%), το καµφένιο (1,7-10,3%) και το α-πινένιο (0,9-7,2%). Η εµπορική αξία του αιθερίου ελαίου καθορίζεται από τα ποσοστά της α- και της β-θυιόνης καθώς και της καµφοράς που περιέχει. Πιο εµπορεύσιµα αιθέρια έλαια θεωρούνται αυτά που έχουν περιεκτικότητα σε α- και β-θυιόνη >30% και σε καµφορά <20% (Lawrence, 1992). Υπάρχουν δύο τουλάχιστον χηµειότυποι, ένας µε χαµηλή περιεκτικότητα σε β-θυιόνη (4-8%) και ένας µε σχετικά υψηλό ποσοστό (16-32%). Πίνακας 1. Κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου της Salvia officinalis Χηµικά συστατικά Tucker (1990) πειραµατικά* αιθέρια έλαια Kustrak (1984) εµπορικά** αιθέρια έλαια α-pinene 0,9-7,2 1,8-5,4 0,9-6,6 2,5-3,7 camphene 2,5-10,3 1,7-5,7 2,4-8,5 5,2-6,7 β-pinene 1,3-13,2 1,1-17,9 1,1-3,4 0,5-1,5 β-caryophyllene 0,7-5,7 1,3-9,4-2,8-3,9 α-humulene 0,2-16,7 1,5-11,2-2,6-4,9 1,8-cineole 0,7-20,8 2,3-18,9 7,8-22,5 9,1-9,4 α-thujone 1,6-27,1 13,9-44,3 7,2-36,3 25,4-30,8 1-octen-3-ol 0-0,6 0-0,5-0,1-0,3 β-thujone 1,0-36,8 2,5-9,9 3,9-29,3 4,5-6,9 camphor 14,7-25,2 1,9-21,1 7,0-23,1 27,2-27,7 bornyl acetate 0,1-5,7 0,2-1,6 0,6-6,4 0,9-2,0 terpin-4-ol 0-0,9 tr-1,0-0,4 α-terpineol + borneol 0,7-4,0 0-0,3-2,0-3,7 caryophyllene oxide 0-1,1 0,2-1,9 - tr viridiflorol 0-6,4 0,4-9,9 - tr manool - 0,1-5,2 - tr * αιθέρια έλαια που οι συγγραφείς έλαβαν από προσωπική δειγµατοληψία ** από δείγµατα Salvia που διατίθενται στο εµπόριο Salvia lavandulifolia Το αιθέριο έλαιο της Salvia lavandulifolia (Spanish sage) που απαντάται αυτοφυής στην Ισπανία και νοτιοδυτική Γαλλία, περιέχει υψηλά ποσοστά καµφοράς (11-34%), 1,8-κινεόλης (18-35%), λιµονενίου (1-41%), καµφενίου (5-30%), α-πινενίου (4-20%), β-πινενίου (6-19%), λιναλοόλης, οξικού εστέρα της λιναλοόλης, βορνεόλης καθώς και άλλα συστατικά. Οι Fournier et al. (1993) αναφέρουν ότι το αιθέριο έλαιο από εµπορικά δείγµατα της S. lavandulifolia περιείχε καµφορά (14,4-35,9%), 1,8-κινεόλη (15,2-26,9%), καµφένιο (5,7-13,4%), οξικό εστέρα του σαβινενίου (0,7-12,8%), α- πινένιο (4,5-8,0%), β-πινένιο (2,8-6,7%) και λιµονένιο (4,1-4,9%).

2 Πίνακας 2. Κύρια συστατικά (%) του αιθερίου ελαίου της Salvia fruticosa από δεκαπέντε ενδιαιτήµατα Salvia fruticosa Από δηµοσιευµένες µελέτες, (Πίνακας 3) που αφορούν τη σύσταση του αιθερίου ελαίου της Salvia fruticosa (Greek sage), φαίνεται ότι το τελευταίο χαρακτηρίζεται από µεγάλο ποσοστό 1,8-κινεόλης. Συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι στα µελετηθέντα αιθέρια έλαια τόσο από φυσικούς πληθυσµούς, όσο και από εµπορικά δείγµατα κυριαρχεί η 1,8- κινεόλη, ακολουθούµενη από την καµφορά, ενώ το ποσοστό της α- και της β-θυιόνης είναι αρκετά χαµηλό (<10%). Τα ποσοστά των 1,8-κινεόλης, α- και β-θυιόνης και καµφοράς σε αιθέρια έλαια Salvia έχουν χρησιµοποιηθεί για τον βοτανικό προσδιορισµό των ειδών. Ο Rhyu (1979) προσδιόρισε εµπορικά δείγµατα Salvia (ως S. fruticosa) βασιζόµενος στην υψηλή περιεκτικότητα σε 1,8-κινεόλη (>27,6%) και χαµηλή περιεκτικότητα σε α- και β-θυιόνη (<5,4%). To 1996, οι Langer et al. σε µελέτη που πραγµατοποίησαν σε εµπορικά δείγµατα φύλλων S. fruticosa αναφέρουν ότι η 1,8-κινεόλη κυµαινόταν σε ποσοστά 42,0-74,4%, η καµφορά σε ποσοστά 0,9-25,8% και οι α- και β- θυιόνες σε ποσοστά 0-18,3%. Σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες συγγραφείς το χαµηλό ποσοστό θυιόνης είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό της S. fruticosa και µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να χρησιµεύσει η ποσοτική σύσταση του ελαίου για τον έλεγχο νόθευσης εµπορικών δειγµάτων. Από πρόσφατη όµως αναφορά των Karousou et al. (1998a), προκύπτει ότι εκτός από ένα υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας σε 1,8-κινεόλη και/ή καµφορά µπορεί το αιθέριο έλαιο να χαρακτηρίζεται και από µεγάλη ποσότητα α- και β-θυιόνης (15-37,3% ολικού ελαίου). Αυτή η διακύµανση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν επιχειρείται οποιοσδήποτε χαρακτηρισµός εµπορικού δείγµατος. Στο εργαστήριό µας πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα, µελέτη 15 ελληνικών αυτοφυών πληθυσµών της S. fruticosa. Συνολικά ανιχνεύθηκαν 145 συστατικά που αποτελούσαν το 94,5-100% του συνολικού αιθερίου ελαίου. Τα 106 από τα ταυτοποιηθέντα συστατικά αναφέρονται για πρώτη φορά και ανήκουν κυρίως στα σεσκιτερπένια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία των διτερπενίων µανοόλη, trans-φερρουγγινόλη, ισοπιµάρ-9(11),15-διένιο. Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου ήταν η 1,8-κινεόλη (16,9-54,4%), η καµφορά (0,6-16,4%), η α- και η β-θυιόνη (1,6-13,1%), το trans-καρυοφυλλένιο (ίχνη-11,5) και το β-πινένιο (0-9,0) (Πίνακας 2). Το µεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνουν τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (38,9-69,8%), ενώ ακολουθούν τα µονοτερπένια (11,1-26,2%), τα σεσκιτερπένια (2,4-19,9%), τα οξυγονωµένα σεσκιτερπένια (0,2-9,0%) και τα διτερπένια (0-4,0%). Χηµικά συστατικά καµφένιο 5,0 - tr 3,2 6,4 7,0 0,4 6,1 2,6 0,8 6,9-1,6 5,5 0,6 µυρκένιο 5,2 5,0 1,8 2,1 3,4 3,9 4,9 2,8 2,9 3,8 4,8 3,3 4,3 2,3 1,6 β-πινένιο 7,9 7,6 3,8 1,9 6,4 3,6 7,3 4,2 5,5 5,3 5,3-9,0 5,5 9,0 1,8-κινεόλη 35,5 34,9 29,9 16,9 34,7 32,1 37,7 21,3 28,8 27,3 17,5 48,3 38,4 42,5 54,4 α-θυιόνη 1,1 2,9 2,6 1,3 2,3 1,3 8,1 3,3 4,2 14,5 1,0 5,6 2,0 3,4 tr β-θυιόνη 0,8 1,3 1,1 0,9 3,0 0,9 1,3 2,6 9,0 8,5 0,6 7,2 2,5 1,5 1,9 καµφορά 8,7 13,4 2,4 15,6 15,9 16,4 0,6 15,4 11,5 3,1 14,6 6,2 5,8 10,6 2,8 (E)- 10, 4,2 15,6 10,4 2,8 5,0 5,5 8,1 3,7 3,0 11,5 2,3 7,9 tr 8,7 καρυοφυλένιο 1 µανοόλη 4,0 0,6 11,2 2,0 1,9 0,2 0,4 0,9 1,5 0,3 2,5 tr - - 0,4 1. Κυρά Παναγιά, Βόρειες Σποράδες 11. Χώρα Χίου, Χίος 2. Άγιος Ιωάννης, Πήλιο, Νοµός Μαγνησίας 12. Κάλυµνος, Σκάλια 3. Αργοστόλι, Κεφαλονιά 13. Κως, Πυλί 4. Πάρνηθα, Νοµός Αττικής 14. Κως, όρος ίκαιος 5. Σίφνος, µεταξύ των χωριών Καµάρες και Απολλώνια, 15. Ρόδος, µεταξύ των χωριών Σορόνη και Κάµιρος 6. Σίφνος, Καταβατή 7. Αρχάνες, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη 8. Αγ. Παρασκιές, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη 9. Καρνάρη, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη 10. Επισκοπή, Νοµός Λασιθίου, Κρήτη

3 Πίνακας 3. Κύρια συστατικά αιθερίων ελαίων του φυτού Salvia fruticosa ( ηµοσιεύσεις 1-13) Χηµικά συστατικά - Ελλάδα Λίβανος Τουρκία εµπορικά δείγµατα - Ελλάδα Κύπρος - Ελλάδα - Τουρκία - Αλβανία Τουρκία Mugla Ελλάδα Κεφαλλ. Κύπρος εµπορικά δείγµατα Ουγγαρία καλλ/να Ελλάδα Κρήτη Ελλάδα καλλ/να καλλ/να α-pinene camphene β-pinene myrcene , limonene limonene cineole thujone* (πιθανώς α-) α-thujone α-p-dimethylstyrene octen- 3-ol β-thujone camphor borneol +αterpineol caryophyllene βbourbonene bornyl acetate α-terpinyl acetate αterpineol terpin- 4-ol αterpineol Lawrence, B. M. Perfumer and Flavorist, Vol. 9, 66, 67 (1985). 2. Lawrence, B. M. Perfumer and Flavorist, Vol. 2, 50 (1978). 3. Rhyu, H. Y. Gas Chromatographic Characterization of Sages of Various Geographic rigins, J. Food Sci., 44, (1979). 4. Lawrence, B. M. Perfumer and Flavorist, Vol. 14, 94 (1989). 5. Katsiotis, S. and Iconomou, N. J. Qualitative and Quantitative Gas-Liquid Chromatographic Analysis of the Essential il of Salvia triloba Grown in Greece. Pharm. Acta Helv., 59, (1984). 6. Putviesky, E., Ravid, U. and Dudai, N. The Essential il and Yield Components from Various Plant Parts of S. fruticosa, Journal of Natural Products, 49, (1986). 7. Bayrak, A. and Akgul, A. Composition of Essential ils from Turkish Salvia Species, Phytochemistry, 26, (1987). 8. Harvala, G., Menounos, P. and N. Argyriadou. Essential il from Salvia triloba, Fitoterapia, 58, (1987). 9. Bellomaria, B., Arnold, N., Valentini, G. and Arnold, H. J. Contribution to the Study of the Essential ils from Three Species of Salvia Growing Wild in the Eastern Mediterranean Region, J. Essent. il Res., 4, (1992). 10. Langer, R., Mechtler, C. H. and Jurenitsch, J. Phytochemical Analysis. Composition of the Essential ils of Commercial Samples of Salvia officinalis L. and S. fruticosa Miller: A Comparison of ils btained by Extraction and Steam Distillation, Phytochemical Analysis, 7, (1996). 11. Mathe, I., Nage, G., Dobos, A., Miklossy, V. V. and Janicsak, G. Comparative studies of the essential oils of some species of Sect. Salvia, 27 th International Symposium on Essential ils, Allured Publishing, (1997). 12. Karousou, R., Vokou, D. and Kokkini, S. Variation of Salvia fruticosa Essential ils on the Island of Crete (Greece), Bot. Acta, 111, (1998). 13. Kanias, G., Souleles, C., Loukis, A. and Philotheou Panou, E., Statistical study of Essential il Composition in Three Cultivated Sage Species, J. Essent. il Res., 10, (1998)

4 Salvia pomifera Στην εργασία των Baser et al. (1993) αναφέρεται ότι το 1963 ο Dalferth βρήκε σε αιθέριο έλαιο S. calycina ελληνικής προέλευσης 14 συστατικά από τα οποία η α και η β-θυιόνη ήταν τα κύρια συστατικά. Το 1990 οι Tanker et al. βρήκαν αιθέριο έλαιο S. pomifera τουρκικής προέλευσης, να περιέχει α- και β-θυιόνη (47%) και 1,8 κινεόλη (10%). Οι Baser et al. (1993) ανέλυσαν αιθέριο έλαιο της S. pomifera τουρκικής προέλευσης και αναφέρουν είκοσι επτά συστατικά (92,87% του συνολικού ελαίου) από τα οποία τα κύρια ήταν: α- θυιόνη (15,6%), β- θυιόνη (50,7%) και 1,8 κινεόλη (7,1%). Σε εργασία των Bellomaria et al. (1992) αναφέρεται µεταξύ άλλων η ανάλυση νωπών φύλλων και ανθέων S. pomifera από την Πελοπόνησο. Τα κύρια συστατικά των φύλλων είναι α-θυιόνη (14,6%), β-θυιόνη (44,1%) και 1,8-κινεόλη (9,5%) και των ανθέων β-θυιόνη (26,3%), β-µπιζαµπολένιο (13,6%) και β-καρυοφυλλένιο (11,9%). Η εργασία των Karousou et al. (1998b) αναφέρεται στην εξάπλωση της S. pomifera subsp. pomifera στην Κρήτη και αναλύει τα αιθέρια έλαια 6 πληθυσµών. Σε όλες τις περιπτώσεις τα κύρια συστατικά ήταν α- και/ή β-θυιόνη (27,4-72,3% και 7,1-40,8%, αντίστοιχα). Από σχετική µελέτη του εργαστηρίου µας όπου µελετήθηκαν τα αιθέρια έλαια της S. pomifera subsp. calycina από 2 ενδιαιτήµατα (Πάρνηθα και Υµηττός, Ν. Αττικής) ταυτοποιήθηκαν 85 συστατικά (97,4-99,6% του συνολικού αιθερίου ελαίου). Οι κύριοι µεταβολίτες του αιθερίου ελαίου της συλλογής του Υµηττού ήταν η β-θυιόνη (26,5%), η α- θυιόνη (12,0%), η 1,8-κινεόλη (8,8%) και η κουµπεµπόλη (7,5%.). Η συλλογή της Πάρνηθας διαφέρει από εκείνη του Υµηττού στα ποσοστά των κύριων µεταβολιτών. Στη συλλογή της Πάρνηθας κυριαρχεί η β-θυιόνη (35,2%) και η α- θυιόνη (19,6%) µε ποσοστά πολύ µεγαλύτερα από του Υµηττού, και ακολουθούν το µυρκένιο (5,7%) και η κουµπεµπόλη (5,3%). Η ουσία 1,8-κινεόλη εµφανίστηκε µε ποσοστό πολύ χαµηλό (0,5%). Salvia sclarea Το αιθέριο έλαιο του φυτού Salvia sclarea (Clary sage) συνίσταται κυρίως από οξικό εστέρα της λιναλοόλης (περίπου 75%), λιναλοόλη, β-πινένιο, µυρκένιο και φελλανδρένιο. Σε µικρότερα ποσοστά απαντώνται τα α-τερπινεόλη, γερανιόλη, τερπιν-4-όλη, βενζαλδεύδη, κυµεναλδεύδη, λιµονένιο, 1,8-κινεόλη, καµφορά, νερολιδόλη, οξικόπροπιονικό-βουτυρικό και βαλερικό οξύ, trans- και cis-άλλο-οκυµένιο. Επίσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο διτερπενικών αλκοολών, της µανοόλης και της σκλαρεόλης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, όπου αναφέρεται περιληπτικά η σύσταση του αιθερίου ελαίου S. sclarea από τις τρεις κύριες χώρες εµπορίου της, υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών των αιθερίων ελαίων στο ποσοστό της λιναλοόλης και του οξικού εστέρα της λιναλοόλης, που οφείλεται στην κατάσταση του φυτικού υλικού κατά την απόσταξη. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το φυτικό υλικό συγκοµίζεται, τεµαχίζεται και αποστάζεται µέσα σε λίγες ώρες, ενώ στη Γαλλία και στη Ρωσία αποξηραίνεται πριν την απόσταξη. Η υπερβολική υγρασία προκαλεί την υδρόλυση του οξικού εστέρα της λιναλοόλης σε λιναλοόλη. Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου αυτοφυούς S. sclarea ελληνικής προέλευσης βρέθηκαν να είναι τα εξής: λιναλοόλη (17,2%), οξικός εστέρας της λιναλοόλης (14,3%), γερανιόλη (6,5%), οξικός εστέρας της γερανιόλης (7,5%), τερπινεόλη (15,1%), νερόλη (5,5%), οξικός εστέρας της νερόλης (5,2%) και σκλαρεόλη (5,2%). Αντίστοιχο έλαιο ισπανικής προέλευσης, χαρακτηριζόταν από την παρουσία λιναλοόλης (33,0%), α-τερπινεόλης (5,6%), οξικού εστέρα της λιναλοόλης (16,9%) και γερµακρενίου D (7,6%) ενώ αιθέριο έλαιο της S. sclarea από φυσικούς πληθυσµούς ιταλικής προέλευσης (Σαρδηνία) είχε ως κύρια συστατικά τη µεθυλο-χαβικόλη (49,0%), τον οξικό εστέρα της λιναλοόλης (19,2%) και τη λιναλοόλη (9,9%).

5 Πίνακας 4. Συγκριτική χηµική σύσταση αιθερίου ελαίου εµπορικών δειγµάτων Salvia sclarea Χηµικά συστατικά Αµερικανικής προέλευσης Γαλλικής προέλευσης Ρωσσικής προέλευσης β-pinene 0,2-0,2 0,1-0,3 0,2-0,3 myrcene 1,3-1,7 0,1-0,2 0,3-0,5 limonene 0,4-0,8 0,1-0,2 0,1-0,2 (Z)-β-ocimene 0,4-0,7 tr tr-0,2 (E)-β-ocimene 0,4-1,4 0,1-0,2 0,1-0,4 linalool 20,3-28,6 9,0-16,0 10,4-19,3 linalyl acetate 44,9-53,4 49,0-73,6 45,3-61,8 β-caryophyllene 0,9-1,3 1,4-1,6 1,1-1,8 α-terpineol 1,1-3,1 0,2-0,6 1,2-2,5 germacrene D 2,6-3,6 1,6-2,0 0,7-2,0 neryl acetate 1,0-1,7 0,2-0,3 0,4-0,6 geranyl acetate 1,9-3,2 0,3-0,5 0,8-1,2 nerol 0,6-1,2 tr-0,1 0,3-0,5 geraniol 1,7-3,3 0,1-0,3 0,6-1,2 caryophyllene oxide 0,2-0,3 0,3-0,5 0,5 sclareol 0,2-0,4 0,1-0,2 0,1-0,2 Από σχετική µελέτη του εργαστηρίου µας όπου µελετήθηκε αιθέριο έλαιο της S. sclarea (Κατάρα, Νοµός Τρικάλων) ταυτοποιήθηκαν 47 συστατικά (95,7% του συνολικού αιθερίου ελαίου). Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου ήταν: λιναλοόλη (24,8%), α-τερπινεόλη (16,8%), οξικός εστέρας της λιναλοόλης (15,2%), της γερανιόλης (1,1%) και της νερόλης (6,5%) και τέλος γερανιόλη (5,8%). Τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (81,1%) κυριαρχούν, ενώ ακολουθούν µε χαµηλά ποσοστά τα διτερπένια (4,6%), τα σεσκιτερπένια (4,4%), τα µονοτερπένια (3,1%) και τα οξυγονωµένα σεσκιτερπένια (2,0%). Το εργαστήριο µας στα πλαίσια γενικότερης µελέτης ελληνικών ειδών Salvia πραγµατοποιήθηκαν συλλογές των ειδών S. ringens (Πάρνηθα, Ν. Αττικής), S. verbenaca (Ακρωτήρι, Ν. Χανίων), S. verticillata (Ν. Ιωαννίνων), S. glutinosa (Σµόλικας, Ν. Ιωαννίνων) και S. candidissima (Λαγκάδια, Ν. Αρκαδίας). Στο αιθέριο έλαιο της S. ringens ταυτοποιήθηκαν 54 πτητικοί µεταβολίτες (99,0% του συνολικού αιθερίου ελαίου). Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου της S. ringens ήταν η 1,8-κινεόλη (26,3%), το α-πινένιο (8,3%), το β- πινένιο (5,4%) και το µυρκένιο (5,0%). Τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (37,5%) συνιστούν το µεγαλύτερο κλάσµα του αιθερίου ελαίου, ακολουθούν τα σεσκιτερπένια (23,1%), τα µονοτερπένια (23,0%) και τέλος τα οξυγονωµένα σεσκιτερπένια (15,2%). Στο αιθέριο έλαιο της S. verbenaca ταυτοποιήθηκαν 19 συστατικά (99,9% του συνολικού αιθέριο ελαίου). Το έλαιο της S. verbenaca χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό β-φελλανδρενίου (30,3%), ακολουθούµενο από β- καρυοφυλλένιο (16,1%), µεθυλεστέρα του 6-δεκανοϊκού οξέος (15,0%), φενχόνη (9,4%), ισοπροπυλεστέρα του λαουρικού οξέος (7,8%), καµφορά (7,0%) και (Z)-β-οκιµένιο (6,6%). Το κλάσµα των µονοτερπενίων ήταν το κυρίαρχο (53,4%), όπου τα µονοτερπένια απαντούνται σε µεγαλύτερο ποσοστό (37,0%) εν συγκρίσει µε τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (16,4%) ενώ τα σεσκιτερπένια αποτελούν το 23,8% του ελαίου. Στο δείγµα µας οξυγονωµένα σεσκιτερπένια βρέθηκαν µόνο σε ίχνη. Οι Holeman et al. µελέτησαν τη σύσταση του αιθερίου ελαίου της S. verbenaca από το Μαρόκο, όπου το κύριο συστατικό ήταν η τερπινεόλη (19,2%). Στο αιθέριο έλαιο της S. verticillata κυριαρχούσαν τα µονοτερπένια (64,5%). Μεταξύ των µονοτερπενίων, υδρογονάνθρακες όπως το β-πινένιο (30,7%), το p-κυµένιο (23,0%) και το α-πινένιο (7,6%) ανιχνεύθηκαν σε µεγάλα ποσοστά. Εκτός από τα µονοτερπένια, βρέθηκε σε αξιοσηµείωτο ποσοστό και ο ισοπροπυλεστέρας του λαουρικού οξέος (16,8%). Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι το έλαιο της S. verticillata από τη Γιουκοσλαβία και το Ιράν παρουσίασαν ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές συγκρινόµενα µε το ελληνικό έλαιο. Οι Chalchat et al. ανίχνευσαν ως

6 κύρια συστατικά τα β-καρυοφυλλένιο (13,3%) και γ-µουορολένιο (10,3%), ενώ οι Sefidkon and Khajavi (Ιράν) αναφέρουν τα β- καρυοφυλλένιο (24,7%), γ-µουουρολένιο (22,8%) και λιµονένιο (8,9%) ως τα κυρίαρχα συστατικά. Οι Ivanić και Savin από τη Γιουκοσλαβία αναφέρουν τη χηµική σύσταση αιθερίου ελαίου S. verticillata όπου κυρίαρχο συστατικό είναι ο οξικός εστέρας του βορνυλίου (24,6%). Στο αιθέριο έλαιο της S. glutinosa, ταυτοποιήθηκαν 23 πτητικοί µεταβολίτες (92,1% του αιθερίου ελαίου). Στο δείγµα ανιχνεύθηκαν µονοτερπένια µόνο σε ίχνη, ενώ τα σεσκιτερπένια αποτελούσαν το 32,2%. Το κύριο συστατικό ήταν το βουτυλ-βουτυρυλ-γαλακτικό οξύ (26,7%), ακολουθούµενο από τη σκλαρεόλη (11,9%), το οξείδιο του καρυοφυλλενίου (10,7%), τη µανοόλη (6,8%) and τη 13-επι-µανοόλη (5,6%). Είναι αξιοσηµείωτο ότι το δείγµα µας περιείχε ένα µεγάλο ποσοστό διτερπενίων (32,5%). Σε ανάλυση αιθερίου ελαίου S. glutinosa από τη Σερβία, το οξείδιο του καρυοφυλλενίου αποτελεί το κύριο συστατικό (22,3-33,3%). Σε άλλη ανάλυση αιθερίου ελαίου S. glutinosa από τη Γιουκοσλαβία, ο κύριος µεταβολίτης ήταν ο οξικός εστέρας του βορνυλίου (11,7%) ενώ σε δείγµα του φυτού από την Ιταλία κυριαρχούσαν τα γ-µουουρολένιο (18,7%) και β-µπουρµπουνένιο (5,9%) στα νωπά φύλλα και γ-µουουρολένιο (15,1%) και µυρµηκικό βορνύλιο (6,3%) στα νωπά ανθικά στελέχη. Τα προαναφερθέντα αιθέρια έλαια από τη Σερβία και την Ιταλία βρέθηκαν πλούσια σε σεσκιτερπένια. Στο αιθέριο έλαιο της S. candidissima ταυτοποιήθηκαν 36 πτητικά συστατικά (89,2% του συνολικού ελαίου). Οι σηµαντικότεροι µεταβολίτες της S. candidissima ήταν: α-πινένιο (11,2%), 1,8-κινεόλη (9,9%), p-κυµένιο (7,4%), µυρτενάλη (6,5%), πινοκαρβόνη (6,2%) και καµφένιο (5,7%). Τα µονοτερπένια (70,9%) αποτελούσαν τον κύριο όγκο του ελαίου, ακολουθούµενα από τα σεσκιτερπένια (12,5%) και τα διτερπένια (5,6%). Τα αποτελέσµατά µας είναι παρεµφερή µε προαναφερθείσα χηµική σύσταση της S. candidissima από την Τουρκία, όπου κυριαρχούσαν τα β- πινένιο (34,4%), α- πινένιο (22,6%) και 1,8- κινεόλη (8,4%). ΤΕΡΠΕΝΙΑ Τριτερπενοειδή Τα πιο κοινά τριτερπενοειδή, που απαντώνται στα περισσότερα είδη Salvia είναι τα ουρσολικό (1) και ολεανολικό οξύ (2), τα οποία έχουν αποµονωθεί από τη Salvia officinalis. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποµονωθεί και άλλα τριτερπενοειδή από διάφορα είδη Salvia. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: αναγαδιόλη (3), οξικό εστέρα της ταραξερόλης (4), γερµανικόλη (5), οξικός εστέρας του α-αµιραδιενυλίου και νιβαδιόλη (7) από τη S. broussonetti. R 1 R 2 R 3 R CH R 1 R 2 R 4 H R Ac R 3 1 R=H, R 1 = R 2 =Me, R 3 = H, 2 R=R 1 =H, R 2 =R 3 = Me, 3 R=R 1 =H, R 2 =H, R 3 =R 4 =Me, 5 R=H, R 1 =R 2 =H, R 3 =R 4 =Me, 7 R=H,R 1 =H,R 2 =H,R 3 =R 4 =Me, 4

7 ιτερπενοειδή Τα είδη Salvia περιέχουν διτερπενοειδή τύπου αβιετανίου, κλεροδανίου, πιµαρανίου και λαβδανίου. Τα είδη Salvia, µε εξαίρεση τα αµερικάνικα είδη, περιέχουν κυρίως διτερπένια τύπου αβιετανίου στις ρίζες τους ενώ διτερπένια τύπου κλεροδανίου και λαβδανίου είναι αρκετά σπάνια. Στα αµερικάνικα είδη διτερπένια τύπου κλεροδανίου βρίσκονται στα εναέρια τµήµατα ή σε ολόκληρο το φυτό. ιτερπένια τύπου αβιετανίου Οι τανσινόνες είναι αρκετά γνωστά διτερπένια τύπου αβιετανίου που πρωτοαποµονώθηκαν από τη S. miltiorrhiza. Τα πρώτα διτερπένια που ανιχνεύθηκαν από το φυτό αυτό ήταν οι τανσινόνες I, II και III (8-10) και αργότερα οι ισοτανσινόνες I και II (11, 12) και ισοκρυπτοτανσινόνη (13) και κρυπτοτανσινόνη (14). R R 1 8 R=R 1 =Η, 5(10),6(7).15(16) R=R 1 =Η, 5(10),6(7) 13 15(16) 10 R=R 1 =ΟΗ, 15(16) 14 R=R 1 =Η, 5(10),6(7) Ένας µεγάλος αριθµός διτερπενίων τύπου αβιετανίου αποµονώθηκαν από διάφορα είδη Salvia. Αναφέρονται οι ποµιφερίνες A-G (15-21) που προέρχονται από τη S. pomifera. R 4 R 1 R 2 R 1 R 2 R 3 R 3 15 R 1 =H, R 2 =CH 2 H, R 3 =R 4 =H, 16 R 1 =R 2 =H, R 3 =CH 2 Ac, 18 R 1 =H,R 2 =Me, R 3 =R 4 =H, 17 R 1 =H, R 2 =Me, R 3 =CH, 19 R 1 =H,R 2 =Me, R 3 =, R 4 =H, 20 R 1 =H,R 2 =Me, R 3 =, R 4 =H, 21 R 1 =H,R 2 =CH 2 Ac, R 3 =, R 4 =H, Τροποποιηµένα διτερπένια τύπου αβιετανίου H Τροποποιηµένα διτερπένια τύπου αβιετανίου έχουν αναφερθεί από είδη Salvia, όπως η καντιντισιόλη από τη S. candidissima (22). 22 ιτερπένια τύπου κλεροδανίου Tα αµερικάνικα είδη Salvia περιέχουν κυρίως διτερπένια τύπου κλεροδανίου στα εναέρια τµήµατα ή σε ολόκληρο το φυτό και σπάνια τύπου αβιετανίου. Από µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε φυτά από το βοτανικό

8 κήπο του Παλέρµο στην Ιταλία τα οποία είχαν προέλθει από το Μεξικό, βρέθηκαν νέα διτερπένια τύπου κλεροδανίου: σαλβικοκκίνη (23) από τη S. coccinea και σαλβιφαρίνη (24) και σαλβιφαρικίνη (25) από τη S. farinacea. H H H H H H ιτερπένια τύπου λαβδανίου και πιµαρανίου Αυτού του τύπου τα διτερπένια είναι σχετικά σπάνια στα είδη της Salvia. Ενδεικτικά αναφέρονται το οξείδιο της µανοόλης (26) που αποµονώθηκε από τη S. candidissima subsp. occidentalis. Σεσκιτερπένια Τα σεσκιτερπένια είναι σπάνια συστατικά των ειδών Salvia. Από τη S. palaefolia, ένα φυτό από τη Ν. Αµερική αποµονώθηκαν δύο σεσκιτερπένια: το οξείδιο του καρυοφυλλενίου (27) και το γλεχοµαφουράνιο (28). Σεστερπένια Έχουν αναφερθεί σεστερτερπένια από διάφορα είδη Salvia, όπως ο µεθυλεστέρας του σαλβιλευκολιδίου (29) από τη S. hypoleuca. H CMeH

9 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Το γένος της Salvia περιέχει µία πληθώρα πολυφαινολικών, µε περισσότερες από 160 ταυτοποιηµένες ενώσεις, µερικές από τις οποίες είναι µοναδικές στο γένος. Ένας µεγάλος αριθµός των ουσιών αυτών προέρχονται από το καφεϊκό οξύ µέσω διαφόρων χηµικών µετατροπών. Φλαβονοειδή Τα φλαβονοειδή είναι ευρέως διαδεδοµένα στο γένος Salvia και κυρίως οι φλαβόνες, οι φλαβονόλες και οι γλυκοσίδες αυτών. Έχει αναφερθεί ότι η παρουσία 6-υδροξυλιωµένων φλαβονών έχει ιδιαίτερη χηµειοταξινοµική σηµασία για το γένος. Όσον αφορά το είδος S. officinalis ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής φλαβονοειδή: Φλαβόνες: 5,4 -ΟΗ-7-ΟΜe (γενκβανίνη), 5,7,4 -H-6-Me (ισπιντουλίνη), 5,4 -ΟΗ-6,7-ΟΜe (σιρσιµαριτίνη), 5-H- 6,7,4 -Me (σαλβιγενίνη) (30), 5,7,3 4 -H (λουτεολίνη) (31), 5,7,4 -ΟΗ (απιγενίνη) (32), 5,3,4 -ΟΗ-7-ΟΜe, 5,7,3,4 -H-6-Me (νεπετίνη), 5,3,4 -ΟΗ-6,7-ΟΜe (σιρσιλιόλη), 5,6,7,4 -H (σκουτελαρεϊνη), 5,6,7,8,4 -H (ισοσκουτελαρεϊνη). Φλαβονόνες: 5,7,3 -ΟΗ-4-ΟΜe (εσπερετίνη). Me H H H Me H H Me H H H Ο- γλυκοσίδες φλαβονών: 5,7,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κοσµοσιίνη), 5,7,3,4 -H-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κυναροσίδης) (33), 5,7,3,4 -H-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3,4 -H-3 -Ο-β-D- γλυκουρονίδιο, 5,6,7,3,4 -H-7- Ο-β-D-γλυκοσίδης, 5,6,7,3,4 -H-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,6,7,4 -H-6-5,7,3,4 -H-7-γλυκοσίδης (οµοπλανταγενίνη), 5,7,4 -ΟΗ-6-C-β-D-γκλυκοσυλ-8-C-β-D-γκλυκοσυλ (βισενίνη-2) (34). H H H CH 2 H H H H Glc Glc H H H Για το είδος S. fruticosa έχουν αναφερθεί τα κάτωθι φλαβονοειδή: Φλαβόνες: 5,7,4 -ΟΗ-6,3 -Μe (τζασεοσιντίνη), 5-H-6,7,4 -Me (σαλβιγενίνη).

10 Ο- γλυκοσίδες φλαβονών: 5,7,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κοσµοσιίνη), 5,7,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3,4 - ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κυναροσίδης), 5,7,3,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3,4 -ΟΗ-3 -Ο-β-D-γλυκοσίδης-7- γλυκουρονίδιο, 5,7,4 -ΟΗ-6-ΟΜe-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοβιοσίδης, 5,7,3,4 -ΟΗ-7-Ο-β- D-γλυκουρονίδιο (χρυσοεριόλη), 5,6,7,4 -H-6-µεθυλαιθέρας-7-γλυκοσίδης (οµοπλανταγενίνη), 5,6,7,4 -ΟΗ-6- µεθυλαιθέρας-7-γλυκουρονίδιο, 5,6,7,4 -ΟΗ-6-µεθυλαιθέρας-7-γλυκοσίδης (νεπιτρίνη), 5,6,7,3,4 -ΟΗ-6- µεθυλαιθέρας-7-γλυκουρονίδιο, 5,7,4 -ΟΗ-6-C-β-D-γλυκοσυλ-8-C-β-D-γλυκοσυλ (βισενίνη-2). Φαινολικά οξέα Λόγω του µεγάλου αριθµού των φαινολικών οξέων που ανιχνεύθηκαν σε είδη Salvia ενδεικτικά αναφέρουµε τα ακόλουθα: S. officinalis: καφεϊκό οξύ (35), ροσµαρινικό οξύ, cis-p-κουµαρικό οξύ 4-Ο-(2 -Ο-β-D-απιοφουρανοσύλ-)-β-Dγλυκοπυρανοσίδιο (36), trans-p-κουµαρικό οξύ 4-Ο-(2 -Ο-β-D-απιοφουρανοσύλ-)-β-D-γλυκοπυρανοσίδιο (37), σαλβιανολικό οξύ I, σαλβιανολικό οξύ Κ, σαζεκουµαρίνη, φερουλικό οξύ. H CH CH H H H H H CH H H H S. fruticosa: καφεϊκό οξύ (35), χλωρογενικό οξύ Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Karousou R, Vokou D, Kokkini S. Variation of Salvia fruticosa essential oils on the island of Crete (Greece). Bot. Acta, 1998a, 111: Karousou R, Vokou D, Kokkini S. Distribution and essential oils of Salvia pomifera subsp. pomifera (Labiatae) on the island of Crete (S. Greece). Biochem. Syst. Ecol. 1998b, 26: Lawrence B.M. Chemical Components of Labiatae ils and their Expoitation. In: Advances in Labiatae Science, , Eds R. M. Harley and T. Reynolds, Royal Botanical Gardens, Kew: Lu Y., Foo L. Y. Flavonoid and Phenolic Glycosides from Salvia officinalis. Phytochemistry, 2000, 55: Πιταροκοίλη ανάη. Χηµική σύσταση αιθερίων ελαίων ειδών Salvia που φύονται στην Ελλάδα και αντιµυκητιακές ιδιότητες αυτών. Μ..Ε. Αθήνα: Pitarokili D, Tzakou, Loukis A, Harvala C. Volatile Metabolites from Salvia fruticosa as Antifungal Agents in Soil Borne Pathogens. J. Agric. Food Chem., 2003; 51: Pitarokili D, Couladis M, Petsikos-Panayotarou, Tzakou. Composition and Antifungal Activity on Soil-Borne Pathogens of the Essential il of Salvia sclarea from Greece. J. Agric. Food Chem., 2002; 50: Ulubelen A. Terpenoids in the Genus Salvia In: Sage, The genus Salvia, Ed. S. E. Kintzios, Harwood Academic Publishers, Luxembourg; 2000:

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΡΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΦΥΤΑ SALVIA OFFICINALIS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΡΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΦΥΤΑ SALVIA OFFICINALIS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΡΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΦΥΤΑ SALVIA OFFICINALIS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ Α Χρήστος Ν. Χασιώτης ασολογος, ρ.βιοχηµείας Εισαγωγή Το είδος Salvia officinalis θεωρείται ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LAMIACEAE ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LAMIACEAE ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LAMIACEAE ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κ. Μπράβου, Ε. Χουλιτούδη, Α. Μπιμπίλας, Δ. Τσιμογιάννης, Β.

Διαβάστε περισσότερα

SALVIA: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΣΗ ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2

SALVIA: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΣΗ ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2 SALVIA: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΣΗ ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2 1 Γεωπόνος MSc. Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ 2 Αν. Καθ. Φαρµακογνωσίας και Χηµείας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Χασιώτης Δρ. Δασολόγος Καθ. Βοτανικής ΤΕΙ Λάρισας. Εισαγωγή

Χρήστος Χασιώτης Δρ. Δασολόγος Καθ. Βοτανικής ΤΕΙ Λάρισας. Εισαγωγή Εφαρμογή απόσταξης με ατμό για την παραλαβή του αιθερίου ελαίου της λεβάντας σε βιοτεχνική κλίμακα, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του αιθερίου ελαίου. Παρουσίαση και καλλιέργεια του κλώνου Lavandula angustifolia

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2007. Επιστημονικός υπεύθυνος: Προκόπης Μαγιάτης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2007. Επιστημονικός υπεύθυνος: Προκόπης Μαγιάτης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΓΛΥΚΟ ΑΠΟ ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2007 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 16: Φυσικά Αντιμικροβιακά Συστήματα, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων

Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ BΑΡΝΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων Β)Φυτοχημική ανάλυση του φυτού Calendula officinalis

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας: Καταγραφή των αιθερίων ελαίων των Origanum, Satureja, Τhymbra και Thymus

Βιοποικιλότητα αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας: Καταγραφή των αιθερίων ελαίων των Origanum, Satureja, Τhymbra και Thymus ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών φυτών» (ΒΑΦ) Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΜΑΡΙ (THYME): ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΘΥΜΑΡΙ (THYME): ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΘΥΜΑΡΙ (THYME): ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δήμητρα Δαφερέρα, Πέτρος Α. Ταραντίλης και Μόσχος Πολυσίου Εργαστήριο Χημείας, Γενικό Τμήμα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Χημικής Σύστασης Αιθερίων Ελαίων ορισμένων Αρωματικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας

Μελέτη της Χημικής Σύστασης Αιθερίων Ελαίων ορισμένων Αρωματικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μελέτη της Χημικής Σύστασης Αιθερίων Ελαίων ορισμένων Αρωματικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ APIVITA - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Αρωματοθεραπεία είναι μια πανάρχαια μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 1 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείμενο της ομιλίας Σημασία των αρωματικών φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ)

ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ) ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ) Κατερίνα Παρασκευοπούλου, Ανδρέας Μπιµπίλας, Δηµήτρης Τσιµογιάννης, Βασιλική Ωραιοπούλου Εργαστήριο Χηµείας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Δ. Κογιάννου 1, Χ. Κουνδουράκη 1, Σ. Καραβόλτσος 2, Α. Σακελλάρη 2, Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ι. Σαρακατσιάνος 1,2, Κ. Αδαμόπουλος 1, Β. Σαμανίδου 3, Α. Γούλα 4 1. Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 9: Αντιμικροβιακά Εμπόδια - Αιθέρια Έλαια, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (βασισμένο στα περιεχόμενα του Chapter 6 - Mycoticon s Textbook) ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (βασισμένο στα περιεχόμενα του Chapter 6 - Mycoticon s Textbook) ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (βασισμένο στα περιεχόμενα του Chapter 6 - Mycoticon s Textbook) Γ.Ι. Ζερβάκης & Η. Πολέμης

Διαβάστε περισσότερα

Τσάι του Βουνού (Sideritis spp)

Τσάι του Βουνού (Sideritis spp) Τσάι του Βουνού (Sideritis spp) Δημήτριος Σιούλας, Χημικός, MSc Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Χημικός Μηχ/κός, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας Ονομασία Είδη Το τσάι του βουνού ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών (Lαmiαceαe)

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 3156/123194. ΠΡΟΣ: όπως Π.. ΚΟΙΝ: όπως Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθµ. Πρωτ.: 3156/123194. ΠΡΟΣ: όπως Π.. ΚΟΙΝ: όπως Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας

Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας ΑΘΗΝΑ, 2014 Αριστέα Γκιοξάρη Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Ph.D., M.Sc. Χημειοπροστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Xημική σύσταση καρπών εσπεριδοειδών

Xημική σύσταση καρπών εσπεριδοειδών Xημική σύσταση καρπών εσπεριδοειδών Χημική σύσταση καρπού εσπεριδοειδών Εξαρτάται από τη γενετική του σύσταση αλλά επηρεάζεται (σε μεγάλο βαθμό) από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, το υποκείμενο, την άρδευση-λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Β. Βανδέρα Χημικός Msc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Sideritis scardica και Origanum vulgare ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Sideritis scardica και Origanum vulgare ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Sideritis scardica και Origanum vulgare ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ι. Σαρακατσιάνος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΙΑΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Λεμεσός, 2013

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστημιούπολη Καισαριανή Βύρωνας ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Τοποθεσία Έτος ίδρυσης Έκταση Γεωγρ. Μήκος Γεωγρ. Πλάτος Υψόμετρο Προσανατολισμός Πέτρωμα Κατώτερη θερμοκρασία Ανώτερη θερμοκρασία Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ- ΚΑ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ 29 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ ΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ- ΚΑ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ 29 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ ΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ- ΚΑ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ 29 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ ΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ Παυλίνα ρογούδη, Γ. Παντελίδης, Ειρήνη Καραγιάννη-Σγουρού Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης αξίας προϊόντα (fine chemicals) Οι τιµές των προϊόντων αυτών είναι πολύ υψηλές

ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης αξίας προϊόντα (fine chemicals) Οι τιµές των προϊόντων αυτών είναι πολύ υψηλές Προσδοκίες για αγρότες και µεταποιητές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ιευθυντής Εργαστηρίου Χηµείας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Η μαστίχα Χίου Η μαστίχα Χίου, αποτελεί 100% φυσικό προϊόν, προέρχεται από τον κορμό και τα κλαδιά του μαστιχόδεντρου (Pistacia Lentiscus var. Chia), Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 2.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 872/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Οκτωβρίου 2012 για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑ Χ.Ι. Δημητριάδης 1,2,4, J.L. Brighton 2, Ι.Φ. Κόκκορας 3, Μ.Ι. Κόκκορα 5, Θ.Α. Γιαλαμάς 3 1. Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ SALVIA ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΛΙΤΣΟ ΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Fritilaria pontica Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Κωνσταντίνα - Παρασκευή Σ. Μπαθρέλλου. Βιολόγος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Κωνσταντίνα - Παρασκευή Σ. Μπαθρέλλου. Βιολόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνα - Παρασκευή Σ. Μπαθρέλλου Βιολόγος Ταξινόμηση, κατανομή και αιθέρια έλαια αρωματικών φυτών στους τύπους οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ. Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ) Ενότητα 8 : φυσικές ρητίνες. Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Α Ε Τ. Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ) Ενότητα 8 : φυσικές ρητίνες. Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ) Ενότητα 8 : φυσικές ρητίνες Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TEI ΑΘΗΝΑΣ Φυσικές ρητίνες Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εφαρμογές του αιθέριου ελαίου του θυμαριού στην Αρωματοθεραπεία

Σύγχρονες εφαρμογές του αιθέριου ελαίου του θυμαριού στην Αρωματοθεραπεία Σύγχρονες εφαρμογές του αιθέριου ελαίου του θυμαριού στην Αρωματοθεραπεία Σεβαστή Μακροπούλου: Χημικός Senior Product Manager Apivita. Αρωματοθεραπεία Η θεραπεία μέσω του αρώματος Μια πανάρχαια μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Bioyiiudac & Βιοτετνολονίας «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής & Περιβάλλοντος» υγγιατ'1 '-ε,λχ-βε0τ Χ ϊο4ο Γ/4ΐ/ '****f*tf*wftieg{

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Bλάσης Επώνυμο: Γκέργκης Πατρώνυμο: Χρήστος Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος,με δύο κόρες. Διεύθυνση : Αγ.Σπυρίδωνος 12210 Αιγάλεω Τηλ/Fax.: +30 210 5385517 / +30-210 5911590 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος http://myrtisfytoria.com e-mail: info@myrtisfytoria.com Γιατί καλλιέργεια των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων Φυσικές χρωστικές των τροφίμων Ν. Καλογερόπουλος Δρ Χημικός Χρώμα και τρόφιμα Χρώμα: βασικός παράγοντας στην εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Ένα τρόφιμο δεν τρώγεται αν δεν έχει το σωστό χρώμα. Χρώμα

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου με φυτικές δρόγες: έμφαση στην passiflora herba, melissa herba, kava και αιθέριο έλαιο λεβάντας

Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου με φυτικές δρόγες: έμφαση στην passiflora herba, melissa herba, kava και αιθέριο έλαιο λεβάντας Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου με φυτικές δρόγες: έμφαση στην passiflora herba, melissa herba, kava και αιθέριο έλαιο λεβάντας Νίκος Κονταξής, Φωτεινή Ν. Λάμαρη Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. )

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. ) ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. ) Μόσχος Γ. Πολυσίου, Χημικός, Καθηγητής Χημείας, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Penicillium expansum ΚΑΙ Aspergillus niger

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Penicillium expansum ΚΑΙ Aspergillus niger ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Διαμάντω Λάζαρη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Από αρχαιοτάτων χρόνων η επιβίωση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α Δ/νση Περιχές Υπψηφίων ότι επιθυμύν να εξεταστύν στην Αθήνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ Γ υ 1 ΕΠΑΛ Τηλέφων σχλείυ E-mail Εξετ mail@1epalathinattschgr 201 Α' 201 Α' Γ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AITHΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΙΑ:

AITHΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΙΑ: AITHΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΙΑ: Eργαστήριο Μελισσοκομίας Σχολή Γεωπονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Πρόταση 2 ου Παγκρήτιου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 12 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά, φυτικά προϊόντα Καν. 73/05/ΕΚ και Καν. 178/02/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου. Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη. Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου. Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη. Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α.

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Το μπόλντο ανήκει στην οικογένεια των Monimiaceae. Eίναι αυτοφυές της περιοχής των Άνδεων της Χιλής και του Περού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Παραλαβή & Εφαρµογές Αιθερίων Ελαίων ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Κυµπάρης Επίκουρος Καθηγητής Ιστορία & Πηγές Αιθερίων Ελαίων Ορισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ- ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης Επιστημονική ομάδα: Δρ. Ελένη Μαλούπα Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Δρ. Διαμάντω Λάζαρη Δρ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Κέντρο Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12CHN409

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12CHN409 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4 ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12CHN409 Βιολογικά ενεργά αιθέρια έλαια και άλλες ευεργετικές για την υγεία ουσίες από Ελληνικά και Κινέζικα ενδημικά φυτά - Bioactive essential oils and other beneficial

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθμ. Δελτίου: 01/2015 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Θέλετε να δραστηριοποιηθείτε σε Νέες Αγορές και να συνάψετε νέες συνεργασίες; Μη χάνετε ευκαιρία! Ενημερωθείτε τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός χαρακτηρισμός των προϊόντων οξείδωσης του σκουαλενίου και εκτίμηση της προ-οξειδωτικής τους δράσης σε κλάσμα τριακυλογλυκερολών ελαιολάδου

Χημικός χαρακτηρισμός των προϊόντων οξείδωσης του σκουαλενίου και εκτίμηση της προ-οξειδωτικής τους δράσης σε κλάσμα τριακυλογλυκερολών ελαιολάδου Χημικός χαρακτηρισμός των προϊόντων οξείδωσης του σκουαλενίου και εκτίμηση της προ-οξειδωτικής τους δράσης σε κλάσμα τριακυλογλυκερολών ελαιολάδου Ελένη Ναζίρη, Μαρία Ζ. Τσιμίδου Εργαστήριο Χημείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ IN VITRO ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟ SALVIA

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ IN VITRO ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟ SALVIA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Βιοτεχνολογία & Εφαρμογές στη Γεωπονία Κατεύθυνση: Μοριακή Οικολογία & Ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ToxPlus. Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ (2007 2013)

ToxPlus. Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ (2007 2013) KENTΡΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Step C, N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη www.toxplus.gr ToxPlus Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ. Λιπαρά οξέα, εστέρες Λευκοτριένια, προσταγλαδίνες Πολυαιθέρες, μακρολίδια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ. Λιπαρά οξέα, εστέρες Λευκοτριένια, προσταγλαδίνες Πολυαιθέρες, μακρολίδια ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ενώσεις που αποτελούν τους ζωντανούς οργανισμούς ή παράγονται από αυτούς. Σήμερα ο όρος φυσικά προϊόντα αναφέρεται στα προϊόντα του δευτερογενούς μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δυτική Μεσόγειος, Κανάριοι Nήσοι

Δυτική Μεσόγειος, Κανάριοι Nήσοι Δυτική Μεσόγειος, Κανάριοι Nήσοι Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κορσική, Μαρόκο, Μάλτα, Κανάρια, είναι μόνο μερικές από τις περιοχές της Δυτικής Μεσογείου που πλευρίζουν οι κρουαζιέρες μας. Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη του αιθερίου ελαίου και υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων φυτών του γένους Cistus της ελληνικής χλωρίδας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

«Μελέτη του αιθερίου ελαίου και υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων φυτών του γένους Cistus της ελληνικής χλωρίδας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Μελέτη του αιθερίου ελαίου και υδροαλκοολικών

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, πολύ πρόσφατες βιολογικές µελέτες έδειξαν ότι οι δύο προαναφερθείσες ενώσεις επιδεικνύουν αξιοσηµείωτες αντικαρκινικές ιδιότητες (η

Τέλος, πολύ πρόσφατες βιολογικές µελέτες έδειξαν ότι οι δύο προαναφερθείσες ενώσεις επιδεικνύουν αξιοσηµείωτες αντικαρκινικές ιδιότητες (η ΟΙΝΟΣ & ΥΓΕΙΑ Στο κρασί αποδίδονται από την αρχαιότητα ευεργετικές για την ανθρώπινη υγεία ιδιότητες, τις οποίες η σύγχρονη επιστηµονική έρευνα τεκµηριωµένα αποδίδει στην αντιοξειδωτική δράση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα