ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ SALVIA ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2, Μαρία Κουλάδη 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ SALVIA ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2, Μαρία Κουλάδη 2"

Transcript

1 ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ SALVIA ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2, Μαρία Κουλάδη 2 1 Γεωπόνος MSc. Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ 2 Αν. Καθ. Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ Οµιλήτρια: Μ. Κουλάδη Αν. Καθηγήτρια ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ Salvia officinalis Από τα πλέον µελετηµένα είδη είναι εκείνο της Salvia officinalis (sage). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται περιληπτικά κάποιες αναφορές της χηµικής σύστασης αιθερίων ελαίων του φυτού S. officinalis, όπου φαίνονται ως κυρίαρχα συστατικά να είναι η α- και η β-θυιόνη (2,6-65,7%), ακολουθούµενες από την καµφορά (1,9-27,7%), την 1,8- κινεόλη (0,7-22,5%), το β-πινένιο (0,5-17,9%), το καµφένιο (1,7-10,3%) και το α-πινένιο (0,9-7,2%). Η εµπορική αξία του αιθερίου ελαίου καθορίζεται από τα ποσοστά της α- και της β-θυιόνης καθώς και της καµφοράς που περιέχει. Πιο εµπορεύσιµα αιθέρια έλαια θεωρούνται αυτά που έχουν περιεκτικότητα σε α- και β-θυιόνη >30% και σε καµφορά <20% (Lawrence, 1992). Υπάρχουν δύο τουλάχιστον χηµειότυποι, ένας µε χαµηλή περιεκτικότητα σε β-θυιόνη (4-8%) και ένας µε σχετικά υψηλό ποσοστό (16-32%). Πίνακας 1. Κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου της Salvia officinalis Χηµικά συστατικά Tucker (1990) πειραµατικά* αιθέρια έλαια Kustrak (1984) εµπορικά** αιθέρια έλαια α-pinene 0,9-7,2 1,8-5,4 0,9-6,6 2,5-3,7 camphene 2,5-10,3 1,7-5,7 2,4-8,5 5,2-6,7 β-pinene 1,3-13,2 1,1-17,9 1,1-3,4 0,5-1,5 β-caryophyllene 0,7-5,7 1,3-9,4-2,8-3,9 α-humulene 0,2-16,7 1,5-11,2-2,6-4,9 1,8-cineole 0,7-20,8 2,3-18,9 7,8-22,5 9,1-9,4 α-thujone 1,6-27,1 13,9-44,3 7,2-36,3 25,4-30,8 1-octen-3-ol 0-0,6 0-0,5-0,1-0,3 β-thujone 1,0-36,8 2,5-9,9 3,9-29,3 4,5-6,9 camphor 14,7-25,2 1,9-21,1 7,0-23,1 27,2-27,7 bornyl acetate 0,1-5,7 0,2-1,6 0,6-6,4 0,9-2,0 terpin-4-ol 0-0,9 tr-1,0-0,4 α-terpineol + borneol 0,7-4,0 0-0,3-2,0-3,7 caryophyllene oxide 0-1,1 0,2-1,9 - tr viridiflorol 0-6,4 0,4-9,9 - tr manool - 0,1-5,2 - tr * αιθέρια έλαια που οι συγγραφείς έλαβαν από προσωπική δειγµατοληψία ** από δείγµατα Salvia που διατίθενται στο εµπόριο Salvia lavandulifolia Το αιθέριο έλαιο της Salvia lavandulifolia (Spanish sage) που απαντάται αυτοφυής στην Ισπανία και νοτιοδυτική Γαλλία, περιέχει υψηλά ποσοστά καµφοράς (11-34%), 1,8-κινεόλης (18-35%), λιµονενίου (1-41%), καµφενίου (5-30%), α-πινενίου (4-20%), β-πινενίου (6-19%), λιναλοόλης, οξικού εστέρα της λιναλοόλης, βορνεόλης καθώς και άλλα συστατικά. Οι Fournier et al. (1993) αναφέρουν ότι το αιθέριο έλαιο από εµπορικά δείγµατα της S. lavandulifolia περιείχε καµφορά (14,4-35,9%), 1,8-κινεόλη (15,2-26,9%), καµφένιο (5,7-13,4%), οξικό εστέρα του σαβινενίου (0,7-12,8%), α- πινένιο (4,5-8,0%), β-πινένιο (2,8-6,7%) και λιµονένιο (4,1-4,9%).

2 Πίνακας 2. Κύρια συστατικά (%) του αιθερίου ελαίου της Salvia fruticosa από δεκαπέντε ενδιαιτήµατα Salvia fruticosa Από δηµοσιευµένες µελέτες, (Πίνακας 3) που αφορούν τη σύσταση του αιθερίου ελαίου της Salvia fruticosa (Greek sage), φαίνεται ότι το τελευταίο χαρακτηρίζεται από µεγάλο ποσοστό 1,8-κινεόλης. Συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι στα µελετηθέντα αιθέρια έλαια τόσο από φυσικούς πληθυσµούς, όσο και από εµπορικά δείγµατα κυριαρχεί η 1,8- κινεόλη, ακολουθούµενη από την καµφορά, ενώ το ποσοστό της α- και της β-θυιόνης είναι αρκετά χαµηλό (<10%). Τα ποσοστά των 1,8-κινεόλης, α- και β-θυιόνης και καµφοράς σε αιθέρια έλαια Salvia έχουν χρησιµοποιηθεί για τον βοτανικό προσδιορισµό των ειδών. Ο Rhyu (1979) προσδιόρισε εµπορικά δείγµατα Salvia (ως S. fruticosa) βασιζόµενος στην υψηλή περιεκτικότητα σε 1,8-κινεόλη (>27,6%) και χαµηλή περιεκτικότητα σε α- και β-θυιόνη (<5,4%). To 1996, οι Langer et al. σε µελέτη που πραγµατοποίησαν σε εµπορικά δείγµατα φύλλων S. fruticosa αναφέρουν ότι η 1,8-κινεόλη κυµαινόταν σε ποσοστά 42,0-74,4%, η καµφορά σε ποσοστά 0,9-25,8% και οι α- και β- θυιόνες σε ποσοστά 0-18,3%. Σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες συγγραφείς το χαµηλό ποσοστό θυιόνης είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό της S. fruticosa και µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να χρησιµεύσει η ποσοτική σύσταση του ελαίου για τον έλεγχο νόθευσης εµπορικών δειγµάτων. Από πρόσφατη όµως αναφορά των Karousou et al. (1998a), προκύπτει ότι εκτός από ένα υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας σε 1,8-κινεόλη και/ή καµφορά µπορεί το αιθέριο έλαιο να χαρακτηρίζεται και από µεγάλη ποσότητα α- και β-θυιόνης (15-37,3% ολικού ελαίου). Αυτή η διακύµανση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν επιχειρείται οποιοσδήποτε χαρακτηρισµός εµπορικού δείγµατος. Στο εργαστήριό µας πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα, µελέτη 15 ελληνικών αυτοφυών πληθυσµών της S. fruticosa. Συνολικά ανιχνεύθηκαν 145 συστατικά που αποτελούσαν το 94,5-100% του συνολικού αιθερίου ελαίου. Τα 106 από τα ταυτοποιηθέντα συστατικά αναφέρονται για πρώτη φορά και ανήκουν κυρίως στα σεσκιτερπένια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία των διτερπενίων µανοόλη, trans-φερρουγγινόλη, ισοπιµάρ-9(11),15-διένιο. Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου ήταν η 1,8-κινεόλη (16,9-54,4%), η καµφορά (0,6-16,4%), η α- και η β-θυιόνη (1,6-13,1%), το trans-καρυοφυλλένιο (ίχνη-11,5) και το β-πινένιο (0-9,0) (Πίνακας 2). Το µεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνουν τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (38,9-69,8%), ενώ ακολουθούν τα µονοτερπένια (11,1-26,2%), τα σεσκιτερπένια (2,4-19,9%), τα οξυγονωµένα σεσκιτερπένια (0,2-9,0%) και τα διτερπένια (0-4,0%). Χηµικά συστατικά καµφένιο 5,0 - tr 3,2 6,4 7,0 0,4 6,1 2,6 0,8 6,9-1,6 5,5 0,6 µυρκένιο 5,2 5,0 1,8 2,1 3,4 3,9 4,9 2,8 2,9 3,8 4,8 3,3 4,3 2,3 1,6 β-πινένιο 7,9 7,6 3,8 1,9 6,4 3,6 7,3 4,2 5,5 5,3 5,3-9,0 5,5 9,0 1,8-κινεόλη 35,5 34,9 29,9 16,9 34,7 32,1 37,7 21,3 28,8 27,3 17,5 48,3 38,4 42,5 54,4 α-θυιόνη 1,1 2,9 2,6 1,3 2,3 1,3 8,1 3,3 4,2 14,5 1,0 5,6 2,0 3,4 tr β-θυιόνη 0,8 1,3 1,1 0,9 3,0 0,9 1,3 2,6 9,0 8,5 0,6 7,2 2,5 1,5 1,9 καµφορά 8,7 13,4 2,4 15,6 15,9 16,4 0,6 15,4 11,5 3,1 14,6 6,2 5,8 10,6 2,8 (E)- 10, 4,2 15,6 10,4 2,8 5,0 5,5 8,1 3,7 3,0 11,5 2,3 7,9 tr 8,7 καρυοφυλένιο 1 µανοόλη 4,0 0,6 11,2 2,0 1,9 0,2 0,4 0,9 1,5 0,3 2,5 tr - - 0,4 1. Κυρά Παναγιά, Βόρειες Σποράδες 11. Χώρα Χίου, Χίος 2. Άγιος Ιωάννης, Πήλιο, Νοµός Μαγνησίας 12. Κάλυµνος, Σκάλια 3. Αργοστόλι, Κεφαλονιά 13. Κως, Πυλί 4. Πάρνηθα, Νοµός Αττικής 14. Κως, όρος ίκαιος 5. Σίφνος, µεταξύ των χωριών Καµάρες και Απολλώνια, 15. Ρόδος, µεταξύ των χωριών Σορόνη και Κάµιρος 6. Σίφνος, Καταβατή 7. Αρχάνες, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη 8. Αγ. Παρασκιές, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη 9. Καρνάρη, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη 10. Επισκοπή, Νοµός Λασιθίου, Κρήτη

3 Πίνακας 3. Κύρια συστατικά αιθερίων ελαίων του φυτού Salvia fruticosa ( ηµοσιεύσεις 1-13) Χηµικά συστατικά - Ελλάδα Λίβανος Τουρκία εµπορικά δείγµατα - Ελλάδα Κύπρος - Ελλάδα - Τουρκία - Αλβανία Τουρκία Mugla Ελλάδα Κεφαλλ. Κύπρος εµπορικά δείγµατα Ουγγαρία καλλ/να Ελλάδα Κρήτη Ελλάδα καλλ/να καλλ/να α-pinene camphene β-pinene myrcene , limonene limonene cineole thujone* (πιθανώς α-) α-thujone α-p-dimethylstyrene octen- 3-ol β-thujone camphor borneol +αterpineol caryophyllene βbourbonene bornyl acetate α-terpinyl acetate αterpineol terpin- 4-ol αterpineol Lawrence, B. M. Perfumer and Flavorist, Vol. 9, 66, 67 (1985). 2. Lawrence, B. M. Perfumer and Flavorist, Vol. 2, 50 (1978). 3. Rhyu, H. Y. Gas Chromatographic Characterization of Sages of Various Geographic rigins, J. Food Sci., 44, (1979). 4. Lawrence, B. M. Perfumer and Flavorist, Vol. 14, 94 (1989). 5. Katsiotis, S. and Iconomou, N. J. Qualitative and Quantitative Gas-Liquid Chromatographic Analysis of the Essential il of Salvia triloba Grown in Greece. Pharm. Acta Helv., 59, (1984). 6. Putviesky, E., Ravid, U. and Dudai, N. The Essential il and Yield Components from Various Plant Parts of S. fruticosa, Journal of Natural Products, 49, (1986). 7. Bayrak, A. and Akgul, A. Composition of Essential ils from Turkish Salvia Species, Phytochemistry, 26, (1987). 8. Harvala, G., Menounos, P. and N. Argyriadou. Essential il from Salvia triloba, Fitoterapia, 58, (1987). 9. Bellomaria, B., Arnold, N., Valentini, G. and Arnold, H. J. Contribution to the Study of the Essential ils from Three Species of Salvia Growing Wild in the Eastern Mediterranean Region, J. Essent. il Res., 4, (1992). 10. Langer, R., Mechtler, C. H. and Jurenitsch, J. Phytochemical Analysis. Composition of the Essential ils of Commercial Samples of Salvia officinalis L. and S. fruticosa Miller: A Comparison of ils btained by Extraction and Steam Distillation, Phytochemical Analysis, 7, (1996). 11. Mathe, I., Nage, G., Dobos, A., Miklossy, V. V. and Janicsak, G. Comparative studies of the essential oils of some species of Sect. Salvia, 27 th International Symposium on Essential ils, Allured Publishing, (1997). 12. Karousou, R., Vokou, D. and Kokkini, S. Variation of Salvia fruticosa Essential ils on the Island of Crete (Greece), Bot. Acta, 111, (1998). 13. Kanias, G., Souleles, C., Loukis, A. and Philotheou Panou, E., Statistical study of Essential il Composition in Three Cultivated Sage Species, J. Essent. il Res., 10, (1998)

4 Salvia pomifera Στην εργασία των Baser et al. (1993) αναφέρεται ότι το 1963 ο Dalferth βρήκε σε αιθέριο έλαιο S. calycina ελληνικής προέλευσης 14 συστατικά από τα οποία η α και η β-θυιόνη ήταν τα κύρια συστατικά. Το 1990 οι Tanker et al. βρήκαν αιθέριο έλαιο S. pomifera τουρκικής προέλευσης, να περιέχει α- και β-θυιόνη (47%) και 1,8 κινεόλη (10%). Οι Baser et al. (1993) ανέλυσαν αιθέριο έλαιο της S. pomifera τουρκικής προέλευσης και αναφέρουν είκοσι επτά συστατικά (92,87% του συνολικού ελαίου) από τα οποία τα κύρια ήταν: α- θυιόνη (15,6%), β- θυιόνη (50,7%) και 1,8 κινεόλη (7,1%). Σε εργασία των Bellomaria et al. (1992) αναφέρεται µεταξύ άλλων η ανάλυση νωπών φύλλων και ανθέων S. pomifera από την Πελοπόνησο. Τα κύρια συστατικά των φύλλων είναι α-θυιόνη (14,6%), β-θυιόνη (44,1%) και 1,8-κινεόλη (9,5%) και των ανθέων β-θυιόνη (26,3%), β-µπιζαµπολένιο (13,6%) και β-καρυοφυλλένιο (11,9%). Η εργασία των Karousou et al. (1998b) αναφέρεται στην εξάπλωση της S. pomifera subsp. pomifera στην Κρήτη και αναλύει τα αιθέρια έλαια 6 πληθυσµών. Σε όλες τις περιπτώσεις τα κύρια συστατικά ήταν α- και/ή β-θυιόνη (27,4-72,3% και 7,1-40,8%, αντίστοιχα). Από σχετική µελέτη του εργαστηρίου µας όπου µελετήθηκαν τα αιθέρια έλαια της S. pomifera subsp. calycina από 2 ενδιαιτήµατα (Πάρνηθα και Υµηττός, Ν. Αττικής) ταυτοποιήθηκαν 85 συστατικά (97,4-99,6% του συνολικού αιθερίου ελαίου). Οι κύριοι µεταβολίτες του αιθερίου ελαίου της συλλογής του Υµηττού ήταν η β-θυιόνη (26,5%), η α- θυιόνη (12,0%), η 1,8-κινεόλη (8,8%) και η κουµπεµπόλη (7,5%.). Η συλλογή της Πάρνηθας διαφέρει από εκείνη του Υµηττού στα ποσοστά των κύριων µεταβολιτών. Στη συλλογή της Πάρνηθας κυριαρχεί η β-θυιόνη (35,2%) και η α- θυιόνη (19,6%) µε ποσοστά πολύ µεγαλύτερα από του Υµηττού, και ακολουθούν το µυρκένιο (5,7%) και η κουµπεµπόλη (5,3%). Η ουσία 1,8-κινεόλη εµφανίστηκε µε ποσοστό πολύ χαµηλό (0,5%). Salvia sclarea Το αιθέριο έλαιο του φυτού Salvia sclarea (Clary sage) συνίσταται κυρίως από οξικό εστέρα της λιναλοόλης (περίπου 75%), λιναλοόλη, β-πινένιο, µυρκένιο και φελλανδρένιο. Σε µικρότερα ποσοστά απαντώνται τα α-τερπινεόλη, γερανιόλη, τερπιν-4-όλη, βενζαλδεύδη, κυµεναλδεύδη, λιµονένιο, 1,8-κινεόλη, καµφορά, νερολιδόλη, οξικόπροπιονικό-βουτυρικό και βαλερικό οξύ, trans- και cis-άλλο-οκυµένιο. Επίσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο διτερπενικών αλκοολών, της µανοόλης και της σκλαρεόλης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, όπου αναφέρεται περιληπτικά η σύσταση του αιθερίου ελαίου S. sclarea από τις τρεις κύριες χώρες εµπορίου της, υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών των αιθερίων ελαίων στο ποσοστό της λιναλοόλης και του οξικού εστέρα της λιναλοόλης, που οφείλεται στην κατάσταση του φυτικού υλικού κατά την απόσταξη. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το φυτικό υλικό συγκοµίζεται, τεµαχίζεται και αποστάζεται µέσα σε λίγες ώρες, ενώ στη Γαλλία και στη Ρωσία αποξηραίνεται πριν την απόσταξη. Η υπερβολική υγρασία προκαλεί την υδρόλυση του οξικού εστέρα της λιναλοόλης σε λιναλοόλη. Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου αυτοφυούς S. sclarea ελληνικής προέλευσης βρέθηκαν να είναι τα εξής: λιναλοόλη (17,2%), οξικός εστέρας της λιναλοόλης (14,3%), γερανιόλη (6,5%), οξικός εστέρας της γερανιόλης (7,5%), τερπινεόλη (15,1%), νερόλη (5,5%), οξικός εστέρας της νερόλης (5,2%) και σκλαρεόλη (5,2%). Αντίστοιχο έλαιο ισπανικής προέλευσης, χαρακτηριζόταν από την παρουσία λιναλοόλης (33,0%), α-τερπινεόλης (5,6%), οξικού εστέρα της λιναλοόλης (16,9%) και γερµακρενίου D (7,6%) ενώ αιθέριο έλαιο της S. sclarea από φυσικούς πληθυσµούς ιταλικής προέλευσης (Σαρδηνία) είχε ως κύρια συστατικά τη µεθυλο-χαβικόλη (49,0%), τον οξικό εστέρα της λιναλοόλης (19,2%) και τη λιναλοόλη (9,9%).

5 Πίνακας 4. Συγκριτική χηµική σύσταση αιθερίου ελαίου εµπορικών δειγµάτων Salvia sclarea Χηµικά συστατικά Αµερικανικής προέλευσης Γαλλικής προέλευσης Ρωσσικής προέλευσης β-pinene 0,2-0,2 0,1-0,3 0,2-0,3 myrcene 1,3-1,7 0,1-0,2 0,3-0,5 limonene 0,4-0,8 0,1-0,2 0,1-0,2 (Z)-β-ocimene 0,4-0,7 tr tr-0,2 (E)-β-ocimene 0,4-1,4 0,1-0,2 0,1-0,4 linalool 20,3-28,6 9,0-16,0 10,4-19,3 linalyl acetate 44,9-53,4 49,0-73,6 45,3-61,8 β-caryophyllene 0,9-1,3 1,4-1,6 1,1-1,8 α-terpineol 1,1-3,1 0,2-0,6 1,2-2,5 germacrene D 2,6-3,6 1,6-2,0 0,7-2,0 neryl acetate 1,0-1,7 0,2-0,3 0,4-0,6 geranyl acetate 1,9-3,2 0,3-0,5 0,8-1,2 nerol 0,6-1,2 tr-0,1 0,3-0,5 geraniol 1,7-3,3 0,1-0,3 0,6-1,2 caryophyllene oxide 0,2-0,3 0,3-0,5 0,5 sclareol 0,2-0,4 0,1-0,2 0,1-0,2 Από σχετική µελέτη του εργαστηρίου µας όπου µελετήθηκε αιθέριο έλαιο της S. sclarea (Κατάρα, Νοµός Τρικάλων) ταυτοποιήθηκαν 47 συστατικά (95,7% του συνολικού αιθερίου ελαίου). Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου ήταν: λιναλοόλη (24,8%), α-τερπινεόλη (16,8%), οξικός εστέρας της λιναλοόλης (15,2%), της γερανιόλης (1,1%) και της νερόλης (6,5%) και τέλος γερανιόλη (5,8%). Τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (81,1%) κυριαρχούν, ενώ ακολουθούν µε χαµηλά ποσοστά τα διτερπένια (4,6%), τα σεσκιτερπένια (4,4%), τα µονοτερπένια (3,1%) και τα οξυγονωµένα σεσκιτερπένια (2,0%). Το εργαστήριο µας στα πλαίσια γενικότερης µελέτης ελληνικών ειδών Salvia πραγµατοποιήθηκαν συλλογές των ειδών S. ringens (Πάρνηθα, Ν. Αττικής), S. verbenaca (Ακρωτήρι, Ν. Χανίων), S. verticillata (Ν. Ιωαννίνων), S. glutinosa (Σµόλικας, Ν. Ιωαννίνων) και S. candidissima (Λαγκάδια, Ν. Αρκαδίας). Στο αιθέριο έλαιο της S. ringens ταυτοποιήθηκαν 54 πτητικοί µεταβολίτες (99,0% του συνολικού αιθερίου ελαίου). Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου της S. ringens ήταν η 1,8-κινεόλη (26,3%), το α-πινένιο (8,3%), το β- πινένιο (5,4%) και το µυρκένιο (5,0%). Τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (37,5%) συνιστούν το µεγαλύτερο κλάσµα του αιθερίου ελαίου, ακολουθούν τα σεσκιτερπένια (23,1%), τα µονοτερπένια (23,0%) και τέλος τα οξυγονωµένα σεσκιτερπένια (15,2%). Στο αιθέριο έλαιο της S. verbenaca ταυτοποιήθηκαν 19 συστατικά (99,9% του συνολικού αιθέριο ελαίου). Το έλαιο της S. verbenaca χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό β-φελλανδρενίου (30,3%), ακολουθούµενο από β- καρυοφυλλένιο (16,1%), µεθυλεστέρα του 6-δεκανοϊκού οξέος (15,0%), φενχόνη (9,4%), ισοπροπυλεστέρα του λαουρικού οξέος (7,8%), καµφορά (7,0%) και (Z)-β-οκιµένιο (6,6%). Το κλάσµα των µονοτερπενίων ήταν το κυρίαρχο (53,4%), όπου τα µονοτερπένια απαντούνται σε µεγαλύτερο ποσοστό (37,0%) εν συγκρίσει µε τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (16,4%) ενώ τα σεσκιτερπένια αποτελούν το 23,8% του ελαίου. Στο δείγµα µας οξυγονωµένα σεσκιτερπένια βρέθηκαν µόνο σε ίχνη. Οι Holeman et al. µελέτησαν τη σύσταση του αιθερίου ελαίου της S. verbenaca από το Μαρόκο, όπου το κύριο συστατικό ήταν η τερπινεόλη (19,2%). Στο αιθέριο έλαιο της S. verticillata κυριαρχούσαν τα µονοτερπένια (64,5%). Μεταξύ των µονοτερπενίων, υδρογονάνθρακες όπως το β-πινένιο (30,7%), το p-κυµένιο (23,0%) και το α-πινένιο (7,6%) ανιχνεύθηκαν σε µεγάλα ποσοστά. Εκτός από τα µονοτερπένια, βρέθηκε σε αξιοσηµείωτο ποσοστό και ο ισοπροπυλεστέρας του λαουρικού οξέος (16,8%). Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι το έλαιο της S. verticillata από τη Γιουκοσλαβία και το Ιράν παρουσίασαν ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές συγκρινόµενα µε το ελληνικό έλαιο. Οι Chalchat et al. ανίχνευσαν ως

6 κύρια συστατικά τα β-καρυοφυλλένιο (13,3%) και γ-µουορολένιο (10,3%), ενώ οι Sefidkon and Khajavi (Ιράν) αναφέρουν τα β- καρυοφυλλένιο (24,7%), γ-µουουρολένιο (22,8%) και λιµονένιο (8,9%) ως τα κυρίαρχα συστατικά. Οι Ivanić και Savin από τη Γιουκοσλαβία αναφέρουν τη χηµική σύσταση αιθερίου ελαίου S. verticillata όπου κυρίαρχο συστατικό είναι ο οξικός εστέρας του βορνυλίου (24,6%). Στο αιθέριο έλαιο της S. glutinosa, ταυτοποιήθηκαν 23 πτητικοί µεταβολίτες (92,1% του αιθερίου ελαίου). Στο δείγµα ανιχνεύθηκαν µονοτερπένια µόνο σε ίχνη, ενώ τα σεσκιτερπένια αποτελούσαν το 32,2%. Το κύριο συστατικό ήταν το βουτυλ-βουτυρυλ-γαλακτικό οξύ (26,7%), ακολουθούµενο από τη σκλαρεόλη (11,9%), το οξείδιο του καρυοφυλλενίου (10,7%), τη µανοόλη (6,8%) and τη 13-επι-µανοόλη (5,6%). Είναι αξιοσηµείωτο ότι το δείγµα µας περιείχε ένα µεγάλο ποσοστό διτερπενίων (32,5%). Σε ανάλυση αιθερίου ελαίου S. glutinosa από τη Σερβία, το οξείδιο του καρυοφυλλενίου αποτελεί το κύριο συστατικό (22,3-33,3%). Σε άλλη ανάλυση αιθερίου ελαίου S. glutinosa από τη Γιουκοσλαβία, ο κύριος µεταβολίτης ήταν ο οξικός εστέρας του βορνυλίου (11,7%) ενώ σε δείγµα του φυτού από την Ιταλία κυριαρχούσαν τα γ-µουουρολένιο (18,7%) και β-µπουρµπουνένιο (5,9%) στα νωπά φύλλα και γ-µουουρολένιο (15,1%) και µυρµηκικό βορνύλιο (6,3%) στα νωπά ανθικά στελέχη. Τα προαναφερθέντα αιθέρια έλαια από τη Σερβία και την Ιταλία βρέθηκαν πλούσια σε σεσκιτερπένια. Στο αιθέριο έλαιο της S. candidissima ταυτοποιήθηκαν 36 πτητικά συστατικά (89,2% του συνολικού ελαίου). Οι σηµαντικότεροι µεταβολίτες της S. candidissima ήταν: α-πινένιο (11,2%), 1,8-κινεόλη (9,9%), p-κυµένιο (7,4%), µυρτενάλη (6,5%), πινοκαρβόνη (6,2%) και καµφένιο (5,7%). Τα µονοτερπένια (70,9%) αποτελούσαν τον κύριο όγκο του ελαίου, ακολουθούµενα από τα σεσκιτερπένια (12,5%) και τα διτερπένια (5,6%). Τα αποτελέσµατά µας είναι παρεµφερή µε προαναφερθείσα χηµική σύσταση της S. candidissima από την Τουρκία, όπου κυριαρχούσαν τα β- πινένιο (34,4%), α- πινένιο (22,6%) και 1,8- κινεόλη (8,4%). ΤΕΡΠΕΝΙΑ Τριτερπενοειδή Τα πιο κοινά τριτερπενοειδή, που απαντώνται στα περισσότερα είδη Salvia είναι τα ουρσολικό (1) και ολεανολικό οξύ (2), τα οποία έχουν αποµονωθεί από τη Salvia officinalis. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποµονωθεί και άλλα τριτερπενοειδή από διάφορα είδη Salvia. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: αναγαδιόλη (3), οξικό εστέρα της ταραξερόλης (4), γερµανικόλη (5), οξικός εστέρας του α-αµιραδιενυλίου και νιβαδιόλη (7) από τη S. broussonetti. R 1 R 2 R 3 R CH R 1 R 2 R 4 H R Ac R 3 1 R=H, R 1 = R 2 =Me, R 3 = H, 2 R=R 1 =H, R 2 =R 3 = Me, 3 R=R 1 =H, R 2 =H, R 3 =R 4 =Me, 5 R=H, R 1 =R 2 =H, R 3 =R 4 =Me, 7 R=H,R 1 =H,R 2 =H,R 3 =R 4 =Me, 4

7 ιτερπενοειδή Τα είδη Salvia περιέχουν διτερπενοειδή τύπου αβιετανίου, κλεροδανίου, πιµαρανίου και λαβδανίου. Τα είδη Salvia, µε εξαίρεση τα αµερικάνικα είδη, περιέχουν κυρίως διτερπένια τύπου αβιετανίου στις ρίζες τους ενώ διτερπένια τύπου κλεροδανίου και λαβδανίου είναι αρκετά σπάνια. Στα αµερικάνικα είδη διτερπένια τύπου κλεροδανίου βρίσκονται στα εναέρια τµήµατα ή σε ολόκληρο το φυτό. ιτερπένια τύπου αβιετανίου Οι τανσινόνες είναι αρκετά γνωστά διτερπένια τύπου αβιετανίου που πρωτοαποµονώθηκαν από τη S. miltiorrhiza. Τα πρώτα διτερπένια που ανιχνεύθηκαν από το φυτό αυτό ήταν οι τανσινόνες I, II και III (8-10) και αργότερα οι ισοτανσινόνες I και II (11, 12) και ισοκρυπτοτανσινόνη (13) και κρυπτοτανσινόνη (14). R R 1 8 R=R 1 =Η, 5(10),6(7).15(16) R=R 1 =Η, 5(10),6(7) 13 15(16) 10 R=R 1 =ΟΗ, 15(16) 14 R=R 1 =Η, 5(10),6(7) Ένας µεγάλος αριθµός διτερπενίων τύπου αβιετανίου αποµονώθηκαν από διάφορα είδη Salvia. Αναφέρονται οι ποµιφερίνες A-G (15-21) που προέρχονται από τη S. pomifera. R 4 R 1 R 2 R 1 R 2 R 3 R 3 15 R 1 =H, R 2 =CH 2 H, R 3 =R 4 =H, 16 R 1 =R 2 =H, R 3 =CH 2 Ac, 18 R 1 =H,R 2 =Me, R 3 =R 4 =H, 17 R 1 =H, R 2 =Me, R 3 =CH, 19 R 1 =H,R 2 =Me, R 3 =, R 4 =H, 20 R 1 =H,R 2 =Me, R 3 =, R 4 =H, 21 R 1 =H,R 2 =CH 2 Ac, R 3 =, R 4 =H, Τροποποιηµένα διτερπένια τύπου αβιετανίου H Τροποποιηµένα διτερπένια τύπου αβιετανίου έχουν αναφερθεί από είδη Salvia, όπως η καντιντισιόλη από τη S. candidissima (22). 22 ιτερπένια τύπου κλεροδανίου Tα αµερικάνικα είδη Salvia περιέχουν κυρίως διτερπένια τύπου κλεροδανίου στα εναέρια τµήµατα ή σε ολόκληρο το φυτό και σπάνια τύπου αβιετανίου. Από µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε φυτά από το βοτανικό

8 κήπο του Παλέρµο στην Ιταλία τα οποία είχαν προέλθει από το Μεξικό, βρέθηκαν νέα διτερπένια τύπου κλεροδανίου: σαλβικοκκίνη (23) από τη S. coccinea και σαλβιφαρίνη (24) και σαλβιφαρικίνη (25) από τη S. farinacea. H H H H H H ιτερπένια τύπου λαβδανίου και πιµαρανίου Αυτού του τύπου τα διτερπένια είναι σχετικά σπάνια στα είδη της Salvia. Ενδεικτικά αναφέρονται το οξείδιο της µανοόλης (26) που αποµονώθηκε από τη S. candidissima subsp. occidentalis. Σεσκιτερπένια Τα σεσκιτερπένια είναι σπάνια συστατικά των ειδών Salvia. Από τη S. palaefolia, ένα φυτό από τη Ν. Αµερική αποµονώθηκαν δύο σεσκιτερπένια: το οξείδιο του καρυοφυλλενίου (27) και το γλεχοµαφουράνιο (28). Σεστερπένια Έχουν αναφερθεί σεστερτερπένια από διάφορα είδη Salvia, όπως ο µεθυλεστέρας του σαλβιλευκολιδίου (29) από τη S. hypoleuca. H CMeH

9 ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Το γένος της Salvia περιέχει µία πληθώρα πολυφαινολικών, µε περισσότερες από 160 ταυτοποιηµένες ενώσεις, µερικές από τις οποίες είναι µοναδικές στο γένος. Ένας µεγάλος αριθµός των ουσιών αυτών προέρχονται από το καφεϊκό οξύ µέσω διαφόρων χηµικών µετατροπών. Φλαβονοειδή Τα φλαβονοειδή είναι ευρέως διαδεδοµένα στο γένος Salvia και κυρίως οι φλαβόνες, οι φλαβονόλες και οι γλυκοσίδες αυτών. Έχει αναφερθεί ότι η παρουσία 6-υδροξυλιωµένων φλαβονών έχει ιδιαίτερη χηµειοταξινοµική σηµασία για το γένος. Όσον αφορά το είδος S. officinalis ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής φλαβονοειδή: Φλαβόνες: 5,4 -ΟΗ-7-ΟΜe (γενκβανίνη), 5,7,4 -H-6-Me (ισπιντουλίνη), 5,4 -ΟΗ-6,7-ΟΜe (σιρσιµαριτίνη), 5-H- 6,7,4 -Me (σαλβιγενίνη) (30), 5,7,3 4 -H (λουτεολίνη) (31), 5,7,4 -ΟΗ (απιγενίνη) (32), 5,3,4 -ΟΗ-7-ΟΜe, 5,7,3,4 -H-6-Me (νεπετίνη), 5,3,4 -ΟΗ-6,7-ΟΜe (σιρσιλιόλη), 5,6,7,4 -H (σκουτελαρεϊνη), 5,6,7,8,4 -H (ισοσκουτελαρεϊνη). Φλαβονόνες: 5,7,3 -ΟΗ-4-ΟΜe (εσπερετίνη). Me H H H Me H H Me H H H Ο- γλυκοσίδες φλαβονών: 5,7,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κοσµοσιίνη), 5,7,3,4 -H-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κυναροσίδης) (33), 5,7,3,4 -H-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3,4 -H-3 -Ο-β-D- γλυκουρονίδιο, 5,6,7,3,4 -H-7- Ο-β-D-γλυκοσίδης, 5,6,7,3,4 -H-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,6,7,4 -H-6-5,7,3,4 -H-7-γλυκοσίδης (οµοπλανταγενίνη), 5,7,4 -ΟΗ-6-C-β-D-γκλυκοσυλ-8-C-β-D-γκλυκοσυλ (βισενίνη-2) (34). H H H CH 2 H H H H Glc Glc H H H Για το είδος S. fruticosa έχουν αναφερθεί τα κάτωθι φλαβονοειδή: Φλαβόνες: 5,7,4 -ΟΗ-6,3 -Μe (τζασεοσιντίνη), 5-H-6,7,4 -Me (σαλβιγενίνη).

10 Ο- γλυκοσίδες φλαβονών: 5,7,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κοσµοσιίνη), 5,7,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3,4 - ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κυναροσίδης), 5,7,3,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3,4 -ΟΗ-3 -Ο-β-D-γλυκοσίδης-7- γλυκουρονίδιο, 5,7,4 -ΟΗ-6-ΟΜe-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3,4 -ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοβιοσίδης, 5,7,3,4 -ΟΗ-7-Ο-β- D-γλυκουρονίδιο (χρυσοεριόλη), 5,6,7,4 -H-6-µεθυλαιθέρας-7-γλυκοσίδης (οµοπλανταγενίνη), 5,6,7,4 -ΟΗ-6- µεθυλαιθέρας-7-γλυκουρονίδιο, 5,6,7,4 -ΟΗ-6-µεθυλαιθέρας-7-γλυκοσίδης (νεπιτρίνη), 5,6,7,3,4 -ΟΗ-6- µεθυλαιθέρας-7-γλυκουρονίδιο, 5,7,4 -ΟΗ-6-C-β-D-γλυκοσυλ-8-C-β-D-γλυκοσυλ (βισενίνη-2). Φαινολικά οξέα Λόγω του µεγάλου αριθµού των φαινολικών οξέων που ανιχνεύθηκαν σε είδη Salvia ενδεικτικά αναφέρουµε τα ακόλουθα: S. officinalis: καφεϊκό οξύ (35), ροσµαρινικό οξύ, cis-p-κουµαρικό οξύ 4-Ο-(2 -Ο-β-D-απιοφουρανοσύλ-)-β-Dγλυκοπυρανοσίδιο (36), trans-p-κουµαρικό οξύ 4-Ο-(2 -Ο-β-D-απιοφουρανοσύλ-)-β-D-γλυκοπυρανοσίδιο (37), σαλβιανολικό οξύ I, σαλβιανολικό οξύ Κ, σαζεκουµαρίνη, φερουλικό οξύ. H CH CH H H H H H CH H H H S. fruticosa: καφεϊκό οξύ (35), χλωρογενικό οξύ Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Karousou R, Vokou D, Kokkini S. Variation of Salvia fruticosa essential oils on the island of Crete (Greece). Bot. Acta, 1998a, 111: Karousou R, Vokou D, Kokkini S. Distribution and essential oils of Salvia pomifera subsp. pomifera (Labiatae) on the island of Crete (S. Greece). Biochem. Syst. Ecol. 1998b, 26: Lawrence B.M. Chemical Components of Labiatae ils and their Expoitation. In: Advances in Labiatae Science, , Eds R. M. Harley and T. Reynolds, Royal Botanical Gardens, Kew: Lu Y., Foo L. Y. Flavonoid and Phenolic Glycosides from Salvia officinalis. Phytochemistry, 2000, 55: Πιταροκοίλη ανάη. Χηµική σύσταση αιθερίων ελαίων ειδών Salvia που φύονται στην Ελλάδα και αντιµυκητιακές ιδιότητες αυτών. Μ..Ε. Αθήνα: Pitarokili D, Tzakou, Loukis A, Harvala C. Volatile Metabolites from Salvia fruticosa as Antifungal Agents in Soil Borne Pathogens. J. Agric. Food Chem., 2003; 51: Pitarokili D, Couladis M, Petsikos-Panayotarou, Tzakou. Composition and Antifungal Activity on Soil-Borne Pathogens of the Essential il of Salvia sclarea from Greece. J. Agric. Food Chem., 2002; 50: Ulubelen A. Terpenoids in the Genus Salvia In: Sage, The genus Salvia, Ed. S. E. Kintzios, Harwood Academic Publishers, Luxembourg; 2000:

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΡΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΦΥΤΑ SALVIA OFFICINALIS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΡΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΦΥΤΑ SALVIA OFFICINALIS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΡΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΦΥΤΑ SALVIA OFFICINALIS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ Α Χρήστος Ν. Χασιώτης ασολογος, ρ.βιοχηµείας Εισαγωγή Το είδος Salvia officinalis θεωρείται ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

SALVIA: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΣΗ ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2

SALVIA: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΣΗ ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2 SALVIA: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΣΗ ανάη Πιταροκοίλη 1, Όλγα Τζάκου 2 1 Γεωπόνος MSc. Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ 2 Αν. Καθ. Φαρµακογνωσίας και Χηµείας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Χασιώτης Δρ. Δασολόγος Καθ. Βοτανικής ΤΕΙ Λάρισας. Εισαγωγή

Χρήστος Χασιώτης Δρ. Δασολόγος Καθ. Βοτανικής ΤΕΙ Λάρισας. Εισαγωγή Εφαρμογή απόσταξης με ατμό για την παραλαβή του αιθερίου ελαίου της λεβάντας σε βιοτεχνική κλίμακα, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του αιθερίου ελαίου. Παρουσίαση και καλλιέργεια του κλώνου Lavandula angustifolia

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 16: Φυσικά Αντιμικροβιακά Συστήματα, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων

Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ BΑΡΝΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων Β)Φυτοχημική ανάλυση του φυτού Calendula officinalis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ)

ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ) ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ) Κατερίνα Παρασκευοπούλου, Ανδρέας Μπιµπίλας, Δηµήτρης Τσιµογιάννης, Βασιλική Ωραιοπούλου Εργαστήριο Χηµείας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Χημικής Σύστασης Αιθερίων Ελαίων ορισμένων Αρωματικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας

Μελέτη της Χημικής Σύστασης Αιθερίων Ελαίων ορισμένων Αρωματικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μελέτη της Χημικής Σύστασης Αιθερίων Ελαίων ορισμένων Αρωματικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΜΑΡΙ (THYME): ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΘΥΜΑΡΙ (THYME): ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΘΥΜΑΡΙ (THYME): ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δήμητρα Δαφερέρα, Πέτρος Α. Ταραντίλης και Μόσχος Πολυσίου Εργαστήριο Χημείας, Γενικό Τμήμα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Δ. Κογιάννου 1, Χ. Κουνδουράκη 1, Σ. Καραβόλτσος 2, Α. Σακελλάρη 2, Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τσάι του Βουνού (Sideritis spp)

Τσάι του Βουνού (Sideritis spp) Τσάι του Βουνού (Sideritis spp) Δημήτριος Σιούλας, Χημικός, MSc Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Χημικός Μηχ/κός, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας Ονομασία Είδη Το τσάι του βουνού ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών (Lαmiαceαe)

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 9: Αντιμικροβιακά Εμπόδια - Αιθέρια Έλαια, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (βασισμένο στα περιεχόμενα του Chapter 6 - Mycoticon s Textbook) ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (βασισμένο στα περιεχόμενα του Chapter 6 - Mycoticon s Textbook) ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (βασισμένο στα περιεχόμενα του Chapter 6 - Mycoticon s Textbook) Γ.Ι. Ζερβάκης & Η. Πολέμης

Διαβάστε περισσότερα

ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης αξίας προϊόντα (fine chemicals) Οι τιµές των προϊόντων αυτών είναι πολύ υψηλές

ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης αξίας προϊόντα (fine chemicals) Οι τιµές των προϊόντων αυτών είναι πολύ υψηλές Προσδοκίες για αγρότες και µεταποιητές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ιευθυντής Εργαστηρίου Χηµείας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Sideritis scardica και Origanum vulgare ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Sideritis scardica και Origanum vulgare ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Sideritis scardica και Origanum vulgare ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ι. Σαρακατσιάνος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54124

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑ Χ.Ι. Δημητριάδης 1,2,4, J.L. Brighton 2, Ι.Φ. Κόκκορας 3, Μ.Ι. Κόκκορα 5, Θ.Α. Γιαλαμάς 3 1. Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Η μαστίχα Χίου Η μαστίχα Χίου, αποτελεί 100% φυσικό προϊόν, προέρχεται από τον κορμό και τα κλαδιά του μαστιχόδεντρου (Pistacia Lentiscus var. Chia), Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εφαρμογές του αιθέριου ελαίου του θυμαριού στην Αρωματοθεραπεία

Σύγχρονες εφαρμογές του αιθέριου ελαίου του θυμαριού στην Αρωματοθεραπεία Σύγχρονες εφαρμογές του αιθέριου ελαίου του θυμαριού στην Αρωματοθεραπεία Σεβαστή Μακροπούλου: Χημικός Senior Product Manager Apivita. Αρωματοθεραπεία Η θεραπεία μέσω του αρώματος Μια πανάρχαια μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας

Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας ΑΘΗΝΑ, 2014 Αριστέα Γκιοξάρη Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Ph.D., M.Sc. Χημειοπροστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ SALVIA ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΛΙΤΣΟ ΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Διαμάντω Λάζαρη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Από αρχαιοτάτων χρόνων η επιβίωση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Penicillium expansum ΚΑΙ Aspergillus niger

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Penicillium expansum ΚΑΙ Aspergillus niger ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου με φυτικές δρόγες: έμφαση στην passiflora herba, melissa herba, kava και αιθέριο έλαιο λεβάντας

Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου με φυτικές δρόγες: έμφαση στην passiflora herba, melissa herba, kava και αιθέριο έλαιο λεβάντας Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου με φυτικές δρόγες: έμφαση στην passiflora herba, melissa herba, kava και αιθέριο έλαιο λεβάντας Νίκος Κονταξής, Φωτεινή Ν. Λάμαρη Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος http://myrtisfytoria.com e-mail: info@myrtisfytoria.com Γιατί καλλιέργεια των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης Επιστημονική ομάδα: Δρ. Ελένη Μαλούπα Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Δρ. Διαμάντω Λάζαρη Δρ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου. Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη. Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου. Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη. Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Bλάσης Επώνυμο: Γκέργκης Πατρώνυμο: Χρήστος Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος,με δύο κόρες. Διεύθυνση : Αγ.Σπυρίδωνος 12210 Αιγάλεω Τηλ/Fax.: +30 210 5385517 / +30-210 5911590 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α.

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Το μπόλντο ανήκει στην οικογένεια των Monimiaceae. Eίναι αυτοφυές της περιοχής των Άνδεων της Χιλής και του Περού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Κέντρο Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

Το φασκόµηλο στην θεραπευτική σήµερα. ράση και Φαρµακολογία.

Το φασκόµηλο στην θεραπευτική σήµερα. ράση και Φαρµακολογία. Το φασκόµηλο στην θεραπευτική σήµερα Dr Ευφροσύνη Παπακωνσταντίνου Ολιστική Παθολόγος Οµοιοπαθητικός -Βελονίστρια Η φασκοµηλιά είναι φυτό δικότυλο της οικογένειας Labiatae (Χειλανθών) (τάξης Lamiales).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης. στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση

Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης. στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση Αριστείδης Σ. Βεσκούκης, PhD Βιοχημικός - Βιοτεχνολόγος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Φασκόμηλο και νόσος Alzheimer πρόσφατες έρευνες

Φασκόμηλο και νόσος Alzheimer πρόσφατες έρευνες Φασκόμηλο και νόσος Alzheimer πρόσφατες έρευνες Χαρά Οικονομίδη, Όλγα Τζάκου* Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις,

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη του αιθερίου ελαίου και υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων φυτών του γένους Cistus της ελληνικής χλωρίδας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

«Μελέτη του αιθερίου ελαίου και υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων φυτών του γένους Cistus της ελληνικής χλωρίδας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Μελέτη του αιθερίου ελαίου και υδροαλκοολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 Αίθουσα Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμύνταιου

Ημερίδα. Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 Αίθουσα Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμύνταιου Ημερίδα Η Καλλιέργεια των αρωματικών φυτών στο Νομό Φλώρινας και η δυνατότητα αξιοποίησης των παραγόμενων πρώτων υλών τους Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 Αίθουσα Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμύνταιου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας

Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας Υδατάνθρακες (carbohydrates) Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας Special topics in (modern) rganic Chemistry Γλυκοζίτες (glycosides) Αμινογλυκοζίτες (aminoglycosides) Ανθοκυανίνες (anthocyanins) non sugar

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθμ. Δελτίου: 01/2015 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Θέλετε να δραστηριοποιηθείτε σε Νέες Αγορές και να συνάψετε νέες συνεργασίες; Μη χάνετε ευκαιρία! Ενημερωθείτε τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «Θετικές επιστήµες στη Γεωπονία» ΚΛΑ ΟΣ ΙΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, πολύ πρόσφατες βιολογικές µελέτες έδειξαν ότι οι δύο προαναφερθείσες ενώσεις επιδεικνύουν αξιοσηµείωτες αντικαρκινικές ιδιότητες (η

Τέλος, πολύ πρόσφατες βιολογικές µελέτες έδειξαν ότι οι δύο προαναφερθείσες ενώσεις επιδεικνύουν αξιοσηµείωτες αντικαρκινικές ιδιότητες (η ΟΙΝΟΣ & ΥΓΕΙΑ Στο κρασί αποδίδονται από την αρχαιότητα ευεργετικές για την ανθρώπινη υγεία ιδιότητες, τις οποίες η σύγχρονη επιστηµονική έρευνα τεκµηριωµένα αποδίδει στην αντιοξειδωτική δράση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ελιάς στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα

Η χρήση της ελιάς στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα Η χρήση της ελιάς στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα Μ. Ρούμπου 1, Β. Κυλίκογλου 2, N. Müeller 2 & Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διατολογίας-Διατροφής, Αθήνα 2 Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος,Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Γεωγραφική διαφοροποίηση βοτάνων με την εφαρμογή της αέριας χρωματογραφίας, της φασματοσκοπίας υπερύθρου και της χημειομετρίας»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Γεωγραφική διαφοροποίηση βοτάνων με την εφαρμογή της αέριας χρωματογραφίας, της φασματοσκοπίας υπερύθρου και της χημειομετρίας» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Γεωγραφική διαφοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα. Τα οργανικά οξέα επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα, τη σταθερότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

Οξέα. Τα οργανικά οξέα επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα, τη σταθερότητα και την ποιότητα των προϊόντων. Οξέα Στα διάφορα τρόφιμα βρίσκονται δεκάδες οργανικά οξέα, ελεύθερα ή με τη μορφή αλάτων και εστέρων. Από τα ανόργανα οξέα το φωσφορικό οξύ απαντάται συχνά υπό μορφή εστέρων και αλάτων. Τα οργανικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α Δ/νση Περιχές Υπψηφίων ότι επιθυμύν να εξεταστύν στην Αθήνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ Γ υ 1 ΕΠΑΛ Τηλέφων σχλείυ E-mail Εξετ mail@1epalathinattschgr 201 Α' 201 Α' Γ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης για τη χρήση της ελιάς:

Πηγές πληροφόρησης για τη χρήση της ελιάς: Η χρήση της ελιάς σο στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα Μ. Ρούμπου 1, Β. Κυλίκογλου 2, N. Müeller 2 & Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Διατροφής, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)

«Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) Τα Αρωματικά Φυτά. «Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Τάσεις Προοπτικές. Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) τα ερωτήματα: 1. Τι είναι Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά? 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ιριδοειδή: χαρακτηρίζονται ως µονοτερπένια Βιοσυνθετικά προέρχονται από µονάδες ισοπρενίου

Ιριδοειδή: χαρακτηρίζονται ως µονοτερπένια Βιοσυνθετικά προέρχονται από µονάδες ισοπρενίου Ιριδοειδή: χαρακτηρίζονται ως µονοτερπένια Βιοσυνθετικά προέρχονται από µονάδες ισοπρενίου ισοπρένιο geranyl pyrophosphate Iridomyrmecin ΙΡΙ ΟΕΙ Η ευτερογενείς φυτικοί µεταβολίτες απαντούν και σε ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA Εισηγητής: Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Για τον άνθρωπο, η φύση υπήρξε πάντα η πλουσιότερη δεξαμενή και ο μεγαλύτερος προμηθευτής εκπληκτικών θεραπευτικών ουσιών. Γι αυτό, δεν αποτελεί

Για τον άνθρωπο, η φύση υπήρξε πάντα η πλουσιότερη δεξαμενή και ο μεγαλύτερος προμηθευτής εκπληκτικών θεραπευτικών ουσιών. Γι αυτό, δεν αποτελεί Για τον άνθρωπο, η φύση υπήρξε πάντα η πλουσιότερη δεξαμενή και ο μεγαλύτερος προμηθευτής εκπληκτικών θεραπευτικών ουσιών. Γι αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, κατά την αναζήτησή τους για νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Δρ Κυριάκος Παπαδόπουλος Ερευνητής Α Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Απόφασης:1554/74/12.12.2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για τους Νομούς Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΑΒΟΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΛΑΒΟΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1 ΦΛΑΒΟΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Καθηγ. Χρήστος Σουλελές, Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας, Τµήµα Φαρµακευτικής Α.Π.θ. Τί είναι φλαβονοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 Ο Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 Ο Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007 Το µάθηµα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 Ο Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007 1 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ Α: Στέλλα Κοκκίνη, καθηγήτρια Ρεγγίνα Καρούσου, λέκτορας Σοφία Λαυρεντιάδου, ΕΕ ΙΠ ΙΙ 2 1 ΤΡΟΠΟΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δυτική Μεσόγειος, Κανάριοι Nήσοι

Δυτική Μεσόγειος, Κανάριοι Nήσοι Δυτική Μεσόγειος, Κανάριοι Nήσοι Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κορσική, Μαρόκο, Μάλτα, Κανάρια, είναι μόνο μερικές από τις περιοχές της Δυτικής Μεσογείου που πλευρίζουν οι κρουαζιέρες μας. Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα κυψέλης και η σημασία. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε.

Προϊόντα κυψέλης και η σημασία. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε. Προϊόντα κυψέλης και η σημασία τους για την υγεία του μελισσιού Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε. Κηρήθρα Επωαστικός - αποθηκευτικός χώρος εντός της κυψέλης Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου που με βοήθησαν να φτάσω στην Ιθάκη του σπουδαστικού μου ταξιδιού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου που με βοήθησαν να φτάσω στην Ιθάκη του σπουδαστικού μου ταξιδιού. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κας Γιαννακουδάκη Άννας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΓΙΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΓΙΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσή Γαβριέλη, Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη

Χρυσή Γαβριέλη, Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη 1 Φυσικοχηµική και Φαρµακολογική Μελέτη του Φυτού Sideritis raeseri ssp. raeseri «Τσάι του Βουνού» Χρυσή Γαβριέλη, Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ευεργετική δράση των φυτών με αντισπασμωδικές ιδιότητες στις κινητικές διαταραχές του εντέρου Ειρήνη Πετροπούλου Φαρμακοποιός

Η ευεργετική δράση των φυτών με αντισπασμωδικές ιδιότητες στις κινητικές διαταραχές του εντέρου Ειρήνη Πετροπούλου Φαρμακοποιός Η ευεργετική δράση των φυτών με αντισπασμωδικές ιδιότητες στις κινητικές διαταραχές του εντέρου Ειρήνη Πετροπούλου Φαρμακοποιός 1.FOENICULUM VULGARE (Μάραθο), οικ. UMBELLIFERAE Είναι ποώδες και αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία για την εξαγωγή κρασιού στη Βραζιλία

Βασικά στοιχεία για την εξαγωγή κρασιού στη Βραζιλία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βασικά στοιχεία για την εξαγωγή κρασιού στη Βραζιλία Ιούλιος 2012 Συντάκτρια: Γεωργία Βελέντζα Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ToxPlus. Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ (2007 2013)

ToxPlus. Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ (2007 2013) KENTΡΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Step C, N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη www.toxplus.gr ToxPlus Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα

Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα βότανα της Κρήτης Ιστορία Α. παλιά χρόνια Β. αρχαιολογικές ανασκαφές Γ. πως βοηθούσαν τους ανθρώπους τότε Δ. πως βοηθούν εμάς σήμερα Καταστροφή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές 1 Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές Χρήστος όρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείµενο της οµιλίας Σηµασία των

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης

Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης 1 Η Μεσόγειος θάλασσα βρέχει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική Στην Ευρώπη βρέχει τις εξής χώρες: Ισπανία, Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Αχιλλέας Χριστοφορίδης Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Η δηµιουργία των υδρογονανθράκων από την φύση διαρκεί πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ A1701/2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ A1701/2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΛΟΥ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ IV ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα