σ τ ο ι χ ε ι α. d a t a ~ ΕΘΝΙΚOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOI / NATIONAL ACCOUNTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σ τ ο ι χ ε ι α. d a t a 2 0 0 2 ~ 2 0 0 8 ΕΘΝΙΚOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOI / NATIONAL ACCOUNTS"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOI / NATIONAL ACCOUNTS Δ H M O Σ I A O I K O N O M I K A P U B L I C F I N A N C E σ τ ο ι χ ε ι α d a t a ~ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS 2011 ISSN

2

3

4

5 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY T : 125 ΔHMOΣIA OIKONOMIKA PUBLIC FINANCE ΣTATIΣTIKH ΔHMOΣIΩN OIKONOMIKΩN PUBLIC FINANCE STATISTICS ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 PIRAEUS

6 ISSN

7 Π P O Λ O Γ O Σ H Ελληνική Στατιστική Αρχή, με την πολύτιμη συνδρομή των Kεντρικών και Περιφερειακών Yπηρεσιών του Yπουργείου Οικονομίας και Oικονομικών και ιδιαί τερα του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους και των Διευθύνσεων Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας, δίνει στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των δημόσιων οικονομικών της Xώρας Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται 27 πίνακες, οι οποίοι εμφανίζουν τα μεγέθη των δημόσιων οικονομικών των ετών Για τη διευκόλυνση των αναγνωστών και την καλύτερη παρουσίαση της ύλης του δημοσιεύματος, προτάσσεται σύντομη εισαγωγική ανάλυση των εσόδων και εξόδων του Kράτους που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη Περιλαμβάνονται ακόμη διαγράμματα, τα οποία δίνουν συνοπτικά και παραστατικά την εικόνα της εξέλιξης των δημόσιων οικονομικών Πειραιάς, 2011 ΑΝΔΡΕΑΣ Β ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 5

8

9 P R E F A C E Thanks to the valuable contribution of the central and regional offices of the Μinistry of Finance and most particularly the General Accounting Office and the Directorates General of Taxation and Public Property, the Hellenic Statistical Authority publishes statistical data on public finance This issue includes 27 tables which present public finance data for the years To facilitate readers and to ensure the better presentation of the material in this publication, the first chapter is preceded by a summary introduction on state revenue and expenditures for the fiscal years Moreover, this issue includes diagrams, which depict the evolution of the public finance aggregates of the country Piraeus, 2011 ANDREAS V GEORGIOU President of the Hellenic Statistical Authority 7

10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠEPIEXOMENΩΝTABLE OF CONTENTS Σελίδα Page Πίνακες ΠPOΛOΓOΣ ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ EIΣAΓΩΓH: Συνοπτική ανάλυση των εσόδων και εξόδων του Kράτους κατά τα οικονομικά έτη I EΣOΔA EΞOΔA 1 Έσοδα και έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, βάσει των γενικών απολογισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους Oικονομικά έτη Έσοδα και έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού Oικονομικά έτη Aποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης Oικονομικά έτη Eισπράξεις και πληρωμές των Δημόσιων Tαμείων βάσει του κρατικού προϋπολογισμού, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό Oικονομικά έτη Eισπράξεις μέσω των Δημόσιων Tαμείων, κατά μήνα Oικονο - μικά έτη Πληρωμές μέσω των Δημόσιων Tαμείων, κατά μήνα Oικονο - μικά έτη Eισπράξεις εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού και πλη - ρω μές των Δημόσιων Tαμείων, κατά γεωγραφικό διαμέ - ρισμα Oικονομικά έτη II EΣOΔA 1 Συνολικά και κατά άτομο έσοδα από φορολογία του Kράτους, σε σύγκριση προς το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα Oικο νομικά έτη Eξέλιξη των εσόδων του Kράτους (προϋπολογισθέντα, βεβαιω θέντα, εισπραχθέντα) Oικονομικά έτη Έσοδα από φορολογία του Kράτους, κατά κύριες πηγές προέλευσης Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρεια Πρωτευ ούσης, Λοιπή Xώρα Oικονομικά έτη III ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ 1 Σύγκριση του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος με το εθνικό εισόδημα: Δηλωθέν εισόδημα στο όνομα του συζύγου και της συζύγου, κατά πηγή προέλευσης Oικονομικά έτη Aριθμός φορολογουμένων, δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, απαλ λαγές αφορολόγητα ποσά, φορολογούμενο εισόδημα και φό ρος, κατά βασικά κλιμάκια δηλωθέντος εισοδήματος Oικονομικά έτη Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, κατά πηγή προέλευσης Σύνο λο Eλλάδος, Περιφέρεια Πρωτευούσης, Λοιπή Xώρα Oικο νομικά έτη Aριθμός φορολογουμένων, δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, απαλ λαγές αφορολόγητα ποσά, φορολογούμενο εισόδημα και φό ρος Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρεια Πρωτευούσης, Λοι πή Xώ ρα Oικονομικά έτη , Tables PREFACE GENERAL REMARKS INTRODUCTION: Summary analysis of the State revenue and expenditures for the fiscal years I REVENUE EXPENDITURES 1 State budget revenue and expenditures based on the records of the General Accounting Office Fiscal years Revenue and expenditures of the ordinary state budget Fiscal years Cash transaction of the state Fiscal years Receipts and payments of Public Cashiers based on the state budget, by geographical region and department Fiscal years Receipts of the Public Cashiers, by month Fiscal years Payments to the Public Cashiers, by month Fiscal years Receipts on the basis of the ordinary budget and payments of Public Cashiers, by geographical region Fiscal years II REVENUE 1 Total and per capita taxation revenue in comparison with gross national income Fiscal years Evolution of State revenue (estimated, assessed, collected) Fiscal years State taxation revenue, by principal sources of origin Greece, total, Greater Athens Area, Rest of Greece Fiscal years III INCOME TAXATION 1 Comparison between family and national income: Declared income on account of husband and wife, by source of origin Fiscal years Number of tax payers, declared family income, exemptions and untaxed amounts, taxable income and tax, by basic scale of declared income Fiscal years Declared family income by source of origin Greece, total, Greater Athens Area, Rest of Greece Fiscal years Number of tax payers, declared family income, exemptions and untaxed amounts, taxable income and tax Greece, total, Greater Athens Area, Rest of Greece Fiscal years

12 Πίνακες IV ΦOPOI KATANAΛΩΣHΣ KAI ΣYNAΛΛAΓΩN 1 Φορολογηθείσες ποσότητες τσιγάρων και πραγματοποιηθείσες συνολικές εισπράξεις από το φόρο κατανάλωσης καπνού Oικονομικά έτη Kατανάλωση τσιγάρων κατά άτομο: α) ηλικίας 15 ετών και άνω και β) όλων των ηλικιών Hμερολογιακά έτη 1938 και Έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από το Φόρο Προστιθέμενης Aξίας Oικονομικά έτη V ΛOIΠA EΣOΔA 1 Πωληθέντα γραμμάτια κρατικών λαχείων, εισπραχθέντα ποσά και κατανομή διάθεσης των καθαρών εσόδων Oικονομικά έτη Έσοδα πραγματοποιηθέντα μέσω του κρατικού πρoϋπολο γισμού υπέρ του Oργανισμού Γεωργικών Aσφαλίσεων, κατά πηγή προέλευσης Oικονομικά έτη VI EΞOΔA 1 Συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, σε σύγκρι ση με την ακαθάριστη εθνική δαπάνη Oικονομικά έτη Kρατικές δαπάνες, κατά Yπουργεία Oικονομικά έτη VII EΠENΔYΣEIΣ 1 Δαπάνες κρατικών επενδύσεων και κάλυψη αυτών Oικονομικά έτη Δαπάνες κρατικών επενδύσεων, κατά Yπουργεία Oικονομικά έτη Δαπάνες κρατικών επενδύσεων, κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας Oικονομικά έτη VIII ΔHMOΣIA ΠIΣTH 1 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης Oικονομικά έτη IX ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1 Συνταξιούχοι του Kράτους, κατά κατηγορίες Έτη Σελίδα Page Tables IV CONSUMPTION AND TRANSACTION TAXES 1 Quantities of cigarettes taxed and receipts from tobacco consumption tax Fiscal years Per capita consumption of cigarettes: a) by persons aged 15 years and over and b) by all ages Calendar years 1938 and Receipts of the state budget from the Value Added Tax Fiscal years V OTHER REVENUE 1 Tickets of state lotteries sold, amounts collected and distribution of net earnings Fiscal years Receipts effected through the state budget in favour of the Natio nal Agricultural Insurance Organisation, by source of origin Fiscal years VI EXPENDITURES 1 Total expenditures of the state budget compared with gross national expenditure Fiscal years State expenditures, by Ministries Fiscal years VII INVESTMENTS 1 Expenditures and financing of state investments Fiscal years State investment expenditures, by Ministries Fiscal years State investment expenditures, by branches of economic activity Fiscal years VIII PUBLIC CREDIT 1 Payments related to public credit obligations Fiscal years ΙX PUBLIC SERVICE PENSIONERS 1 Number and categories of Public Service pensioners Years

13 ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣGENERAL REMARKS 1 Oι δημοσιευόμενες στη «Στατιστική Δημόσιων Oικονομικών» στατιστικές σειρές, συγκεντρώνονται πρωτογενώς ή δευτερογενώς μέσω των κεντρικών και των περιφερειακών Yπηρεσιών του Yπου - ργείου Oικονομίας και Oικονομικών Για ενημέρωση του αναγνώστη, δίνονται κατωτέρω μερικές πληροφορίες για τις γενικές πηγές των στοιχείων κατά κεφάλαιο 2 Tα στοιχεία των εσόδων και εξόδων του Kράτους προέρχονται από: α) τις μηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις ληψοδοσίας των Δημόσιων Tαμείων που υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Kράτους και εμφανίζουν τη μηνιαία κίνηση των Tαμείων ως προς τις εισπράξεις και τις πληρωμές, β) τους ετήσιους απολογισμούς εξόδων των Yπουρ γείων που καταρτίζονται από τις Yπηρεσίες Eντελ λόμενων Eξόδων και εμφανίζουν το ετήσιο ύψος των πραγματοποιούμενων δαπανών, κατά είδος δαπάνης και φορέα Yπουργείου, γ) τους ειδικούς προσωρινούς ισολογισμούς του Kρά τους που καταρτίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Kράτους και εμφανίζουν την κατάσταση του ενεργητικού και του παθητικού του Δημόσιου Tαμείου, μαζί με τα υπόλοιπα ενεργητικά και παθητικά, και την κατάσταση του δημόσιου χρέους 3 Tα στοιχεία που αναφέρονται στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων βασίζονται στις υποβαλλόμενες από τα πρόσωπα αυτά δηλώσεις φόρου εισοδήματος, οι οποίες υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία από το Tμήμα Eσόδων και Δαπανών 4 Tα στοιχεία που αφορούν στους συνταξιούχους των Δημόσιων Υπηρεσιών παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 5 Όπου ήταν απαραίτητο, τα δεδομένα στρογγυλοποιήθηκαν στις πλησιέστερες τελικές μονάδες προσέγγισης, και πιθανόν, για το λόγο αυτό, να υπάρχουν στους πίνακες κάποιες διαφορές μεταξύ του αθροίσματος των επιμέρους ποσών και του αναγραφόμενου συνόλου 6 Για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης του παρόντος δημοσιεύματος, δίνεται, πριν από τους πίνακες, σχετική ανάλυση των εσόδων και των εξόδων του Kράτους, των ετών H μετατροπή σε ευρώ έχει γίνει για όλη την πε ρίοδο χρησιμοποιώντας την αμετάκλητα σταθερή σχέση: 1ευρώ = 340,75 δρχ 1 The statistical series published in this issue have been compiled either directly or indirectly through the central and regional services of the Ministry of Economy and Finance Thus, no special mention is made for each source of information for each table separately However it is necessary to mention some general data sources for each chapter 2 The data on state revenue and expenditures have been generally based on: a) the analytical monthly records showing the monthly receipts and payments effected by the Public Cashiers, submitted to the General Accounting Office, b) the annual statement of the Ministries expend i tures showing the annual expenditures, by type of expenditure and by respective agency c) the special provisional balance sheet of the State, compiled by the General Accounting Office, showing assets and liabilities of the State Fund, together with relative balances, as well as the outstanding public debt 3 The data relating to income taxation of individuals and legal entities are based on the income declarations which are submitted by tax payers and are processed by the Revenue and Expenditure Section of the Ministry of Finance 4 The data relating to the pensioners of Public Services are provided by the General Accounting Office 5 Wherever necessary, the data were rounded up to the next final digit For this reason, certain tables are likely to show a slight difference between the sum of the partial figures and their grand total 6 For a better presentation of the material included in this publication, the tables have been preceded by a relevant analysis concerning the state revenue and expenditures for the years For all the time series the conversion into euro has been done using the irrevocably fixed conversion rate: 1euro = 340,75 drs 11

14

15 EIΣAΓΩΓHINTRODUCTION Α EΣO ΔA ΣY NO ΠTI KH ANA ΛY ΣH TΩN EΣO ΔΩN KAI EΞO ΔΩN TOY KPA TOYΣ KA TA TA OI KO NO MI KA ETH Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των εσόδων για τα έτη , κατά κατηγορίες: A REV E NUE SUM MARY ANAL Y SIS OF THE STATE REV E NUE AND EX PEN DI TURES FOR THE FIS CAL YEARS The following table presents the evolution of the state revenue for the years , by categories: Xιλιάδες ευρώ Τhousand euro Kατηγορίες εσόδων Categories of revenue Έσοδα από φορολογία Mεταβιβάσεις από την EE Λοιπά τρέχοντα έσοδα Δάνεια εσωτερικού Έσοδα επενδύσεων Έσοδα από την αλλοδαπή, εκτός NATO Revenue from taxation Transfers from EU Other current revenue Domestic loans Investment revenue Revenue from abroad, except NATO Έσοδα από NATO NATO revenue Σύνολο εσόδων Grand total H εξέ λι ξη της ανα λο γίας των εσό δων του κρα τι - κού προ ϋ πο λο γι σμού, σε σχέ ση με το ακα θά ρι στο εθνι κό ει σό δη μα, κα τά τα τε λευ ταία επτά έτη, εμ φα - νί ζε ται στον πί να κα που ακο λου θεί: The ev o lu tion in the per cent age of the state bud get rev e nue over the gross na tion al in come, dur ing the last seven years, is presented in the following table: Χιλιάδες ευρώ Έσοδα του κρατικού προϋ - πο λο γισμού Aκαθάριστο εθνικό εισόδη - μα (σε αγοραίες τι μές)* * Revenue of the state budget Gross national income (at mar ket prices)* Aναλογία % εσόδων προς το α κα θάριστο εθνικό εισόδημα 44,0 44,9 50,3 47,1 42,8 52,9 54,9 Revenue as a percentage of the gross national income * Προσωρινά στοιχεία * Provisional data 2 Ένα με γάλο μέ ρος των εσό δων του κρα τι κού προ ϋ πο λο γι σμού προήλ θε, όπως εί ναι φυ σι κό, από τη φο ρο λο γία Η εξέλιξη των εσόδων από φορολογία εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 2 A great share of the state bud get rev e nue eventually derives from tax a tion The evolution of the state revenue from taxation appears in the following table: 13

16 Aνάλυση των εσόδων από φορολογίαbreakdown of taxation revenue Xιλιάδες ευρώ Απόλυτοι αριθμοίabsolute numbers Σύνολο εσόδων από φορολογία Total revenue from tax - ation Σύνολο άμεσων φόρων Total direct taxes Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Λοιποί άμεσοι φόροι Income tax on individuals Income tax on legal entities Other direct taxes Σύνολο έμμεσων φόρων Total indirect taxes Tελωνειακά έσοδα Φόρος κύκλου εγχώριων εργασιών Φόρος καπνού Φόρος οινοπνεύματος και οινοπνευ ματωδών ποτών Eιδικοί φόροι κατανάλωσης (2) Φόρος ψυχαγωγίας και πο - λυτελείας Tέλη κυκλοφορίας και ειδι - κά τέλη και εισφορές στα αυτοκίνητα Φόρος μεταβίβασης κεφαλαίων (1) Φόρος χαρτοσήμου Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠA) Λοιπά έσοδα έμμεσης φορολογίας Revenue from custom offices Domestic business turnover tax Tobacco tax Tax on alcohol and alcoholic drinks Special consumption taxes (2) Recreation and luxury tax Road taxes and special duties on vehicles Tax on capital transfer (1) Stamp duty Value added tax (VAT) Other revenue from indirect taxation Αναλογία % του συνόλου των εσόδωνpercentage on total revenue 2008 Σύνολο εσόδων από φο - ρολογία 48,7 44,9 39,6 43,7 48,4 39,4 37,4 Total revenue from tax - ation Σύνολο άμεσων φόρων 19,9 18,4 16,3 18,9 19,7 15,9 15,1 Total direct taxes Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Λοιποί άμεσοι φόροι 8,4 7,9 7,3 8,2 5,9 5,3 4,8 5,0 5,6 5,1 4,1 5,7 9,4 4,8 5,5 8,0 3,8 4,1 7,7 3,0 4,4 Income tax on individuals Income tax on legal entities Other direct taxes Σύνολο έμμεσων φόρων 28,8 26,4 23,3 24,9 28,7 23,5 22,3 Total indirect taxes Tελωνειακά έσοδα Φόρος κύκλου εγχώριων εργασιών Φόρος καπνού Φόρος οινοπνεύματος και οινοπνευ ματωδών ποτών Eιδικοί φόροι κατανάλωσης (2) Φόρος ψυχαγωγίας και πο - λυτελείας Tέλη κυκλοφορίας και ειδι - κά τέλη και εισφορές στα αυτοκίνητα Φόρος μεταβίβασης κεφαλαίων (1) Φόρος χαρτοσήμου Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠA) Λοιπά έσοδα έμμεσης φορολογίας 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,1 2,9 2,4 2,5 0,4 0,4 0,3 0,3 3,9 3,7 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9 0,7 0,6 0,7 16,2 14,7 13,5 14,3 1,5 1,4 0,9 1,1 0,4 0,3 2,7 0,4 3,6 0,0 1,0 1,2 0,8 16,9 1,4 0,3 0,0 2,2 0,3 3,0 0,0 0,8 1,1 0,6 13,9 1,3 0,4 0,0 2,0 0,3 2,7 0,0 0,8 0,9 0,5 13,3 1,3 Revenue from custom offices Domestic business turnover tax Tobacco tax Tax on alcohol and alcoholic drinks Special consumption taxes (2) Recreation and luxury tax Road taxes and special duties on vehicles Tax on capital transfer (1) Stamp duty Value added tax (VAT) Other revenue from indirect taxation (1) Φόρος μεταβίβασης ακινήτων, πλοίων, λεωφορείων κλπ (2) Από το έτος 1999 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα αυτοκίνητα αντι - κα τα στάθηκε με το τέλος ταξινόμησης (1) Tax on transfers of real estate, ships, buses, etc (2) From 1999 onwards, the special consumption tax on vehicles was replaced by the registration tax 14

17 3 Για να δο θεί πλη ρέ στε ρη ει κό να της πο ρείας των μεγεθών αυ τών, κρί νε ται σκό πι μη η πα ρά θε ση του επό με - νου πί να κα, που εμ φα νί ζει την εξέ λι ξη των πο σών και των πο σο στών τους κα τά τη χρο νι κή πε ρίο δο : 3 In order to give a more accurate pic ture, we attach below the re la tive table show ing the ev o lu tion of these figures and their per cent ag es for the years : Xιλιάδες ευρώ ΈτηYears Σύνολο φόρων Total taxes Άμεσοι φόροι Direct taxes Έμμεσοι φόροι Indirect taxes Ποσοστό % άμεσων φόρων ως προς το σύνολο της φορολογίας Direct taxes as a percentage of total taxation , , , , , , , , , , ,4 Aπό τους άμε σους φό ρους, οι κυ ριό τε ροι εί ναι: 4 Φό ρος ει σο δή μα τος φυ σι κών προ σώ πων Tα έσο δα από τη φο ρο λο γία ει σο δή μα τος φυ σι κών προ - σώ πων περιλαμβάνουν και αυτά των πα ρελ θό ντων οι - κο νο μι κών ετών, όπως και του υπέρ OΓA ει σπρα χθέ - ντος πο σο στού στο φό ρο ει σο δή μα τος φυ σι κών προ σώ πων 5 Φό ρος ει σο δή μα τος νο μι κών προ σώ πων O φό - ρος αυ τός επι βάλ λε ται στο μη δια νε μό με νο ει σό δη μα των ανώνυ μων εται ρειών, των αλ λο δα πών εται ρειών και των συ νε ται ρι σμών Έμ με σοι φό ροι 6 Στην κα τη γο ρία των έμ με σων φό ρων, όπως εί - ναι γνω στό, πε ρι λαμ βά νο νται: α) διά φο ροι φό ροι που επι βάλ λο νται κα τά την ει σα γω γή αγα θών από το εξω - τε ρι κό και β) οι φό ροι που επι βάλ λο νται στα εγ χώ ριας πα ρα γω γής και κα τα νάλωσης αγα θά και υπη ρε σίες, κα θώς και ορι σμέ νοι φό ροι που επι βάλ λο νται κα τά τη διε ξα γω γή των συ ναλ λα γών 7 H από δο ση των έμ με σων φό ρων, κα τά τη χρο - νι κή πε ρίο δο , εμ φα νί ζε ται στον πί να κα που ακολουθεί: The prin ci pal di rect tax es are: 4 In come tax on in di vid u als The re ceipts from this source in clud e also re ceipts from past fis cal years and the ad di tion al tax rate col lect ed in fa vour of the Na tion - al Agri cul tu ral In su rance Organisation (OGA) 5 In come tax on le gal en ti ties This tax is imposed on the cor po rate in come of so ci étés an o nymes, for eign com pa nies and cor po ra tions In di rect tax es 6 As al ready known, this cat e go ry in cludes: a) sev - eral du ties and tax es im posed on goods im port ed from abroad and b) tax es on lo cal pro duc tion and con sump - tion of goods and ser vic es, as well as oth er tax es im - posed dur ing trans ac tions 7 The fol low ing table presents the re ceipts from in - direct tax es for the years : 15

18 Χιλιάδες ευρώ ΈτηYears Έμμεσοι φόροι Indirect taxes Aύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος Increase in comparison with the previous year Aπόλυτοι αριθμοί Absolute numbers Aναλογία % Percentage Τhousand euro , , , , , , , , , , ,7 Oι κυ ριό τε ροι έμ με σοι φό ροι εί ναι: The main in di rect tax es are: 8 Φό ροι επί των ει σα γό με νων αγα θών (τελω νειακά έσο δα) Oι φό ροι αυ τοί, όπως προ α να φέρ θη κε, επι βάλ - λο νται κα τά την ει σα γω γή αγα θών στη Xώ ρα και έχουν σκο πό εί τε τα μιε υ τι κό εί τε προ στα τευ τι κό της εγ χώ - ριας πα ρα γω γής βε βαι ώ νον ται και ει σπράτ το νται από τα Tε λω νεία του Kρά τους Στην κα τη γο ρία αυ τή των φό ρων πε ρι λαμ βά νο νται και οι φό ροι που επι βάλ λο νται στα παραγό με να από τα διυ λι στή ρια πε τρε λαί ου προϊ - ό ντα καθώς και τη ζά χα ρη εγ χώ ριας πα ρα γω γή ς τα προϊ ό ντα αυ τά έ χουν την ίδια δα σμο λο γι κή με τα χεί ρι - ση με τα ει σα γό με να 9 Φό ρος κύ κλου ερ γα σιών (ΦKE) εγ χώ ριων αγα - θών και υπη ρε σιών Aπό το έτος 1987 το μεγαλύτερο μέρος του φόρου αυτού αντικαταστάθηκε από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠA) 10 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠA) O φόρος αυ τός επιβάλλεται από το έτος 1987 στα εισαγόμενα αγαθά, στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, γεωργικές επιχειρήσεις, μεταφορικές, παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιακές, ξενοδοχειακές, στις τραπεζικές εργασίες, διαφημίσεις και επισκευές αυτο κινήτων, σε επιχειρήσεις κατασκευής ακινήτων και τεχνικών έργων, τα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα λιπαντικά και τα παράγωγα αυτών, στις καπνοβιομηχανικές επιχειρήσεις και σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες (βλέπε πίνακα IV: 3, σελ 50) 11 Φό ρος κα πνού Eί ναι ο φό ρος που επι βάλ λε - ται στον κα πνό που καταναλώνεται με μορ φή σι γα ρέ - των, τσι γά ρων, πού ρων κλπ Tα έσο δα της πη γής αυ - τής αντι προ σω πεύ ουν σο βα ρό πο σο στό των εσό δων του Kρά τους Στον πί να κα ΙV: 2, σελ 49, φαίνεται η κα τα νά λωση τσι γά ρων εγχώριας παραγωγής και εισα γόμενων κατά τα έτη Tax es on im port ed goods (cus toms re ceipts) As al ready men tioned, these tax es are le vied on goods which are imported in the Country They are imposed ei ther for sav ing pur pos es or for the pro tec tion of lo cal pro duc tion and they are col lect ed by the Cus tom Of fic - es of the State This cat e go ry of tax es also in cludes tax - es le vied on the pro ducts of oil re fin eries and on sug ar of lo cal pro duc tion, giv en that these pro ducts are sub - jected to the same tax a tion regulations with the im port - ed ones 9 Bus i ness turn o ver tax on do mes tic goods and ser vic es Since 1987 the major part of the above tax was replaced by the value added tax (VAT) 10 Value added tax (VAT) From 1987 onwards, this tax is imposed on imported goods, industrial, handicraft, agricultural and transport enter prises, on electric production companies, on telecom munications, hotel, banking, advertiseming activities, on car repairing, construction enterprises, on petroleum products and lubricants and their derivatives, on tobacco manu - facturing enterprises and on other activities of any kind (see table IV: 3, page 50) 11 To bac co tax This in cludes the tax im posed on to bac co con sumed in any form (ci gars, cig ar ettes, etc) The rev e nue se cured from this source rep re sents a sig - nif i cant per cent age of the state rev e nue The table ΙV: 2, page 49, presents the consumption of cigarettes from domestic production and the consumption of imported cigarettes for the years

19 12 Φό ρος οι νο πνεύ μα τος και οι νο πνευ μα τω δών πο τών O φό ρος αυ τός επι βάλ λε ται στην κα τα νά λω - ση οι νο πνεύ μα τος και οι νο πνευ μα τω δών πο τών (υπο - λο γιζόμε νος βάσει της πε ριε κτι κό τη τάς τους σε άνυ - δρο οι νό πνευ μα), κα θώς και στην κα τα νά λω ση της εγ χώ ριας και της ει σα γό με νης μπύρας 13 Φό ρος ψυχα γω γίας και πο λυ τελείας Tο με γα - λύ τε ρο μέ ρος των φό ρων της κα τη γο ρίας αυ τής προ - έρ χε ται από τη φο ρο λο γία των ειδών πολυτελείας και των κέντρων διασκέδασης 14 Tέλη κυκλοφορίας και ειδικά τέ λη και εισφορές στα αυτοκίνητα Στην κα τη γο ρία αυ τή υπά γο νται: α) τα τέ λη κυ κλο φο ρίας των αυ το κι νή των, β) η εφά - παξ ει σφο ρά για αυ το κί νη τα που ει σέρ χο νται για πρώ - τη φο ρά στην κυ κλο φο ρία, γ) τα τέ λη τα ξι νό μη σης των αυ το κι νή των, δ) διά φο ρα άλ λα έσο δα που έχουν σχέ ση με την κυ κλο φο ρία των αυ το κι νή των 15 Φό ρος με τα βί βα σης κε φα λαί ων O φό ρος αυ - τός επι βάλ λε ται, γε νι κώς, σε κά θε με τα βί βα ση ακι νή - των ή πλοίων 16 Φο ρο λο γία χαρ το σή μου Στη γε νι κή φο ρο λο - γία χαρ το σή μου πε ρι λαμ βά νο νται τα διά φο ρα τέ λη και δι και ώ μα τα που ει σπράτ το νται από το Kρά τος εί - τε με τη χρή ση κι νη τού επι σή μα τος ή σφρα γι στού χάρ του, εί τε με την άμε ση κα τα βο λή, βά σει δι πλότυ - που πλη ρω μής, που εκ δί δε ται από το Δη μό σιο Tα μείο Tα τέ λη αυ τά κα λύ πτουν ευ ρύ τα τη κα τη γο ρία δι και ο - λο γη τι κών, πι στο ποιη τι κών, απο δεί ξε ων, εγ γρά φων, αδειών, λο γα ρια σμών, συμ βά σε ων, δι και ω μά των και άλ λων ενο χι κών και λοιπών τίτ λων Λοι πά έσο δα του τα κτι κού προ ϋ πο λο γι σμού 17 Eκτός των εσό δων από τη φο ρο λο γία, τα οποία αντι προ σω πεύ ουν σημαντικό μέρος του συ νό λου των εσό δων του Kρά τους, υπάρ χουν και άλ λες πη γές από τις οποίες το Kρά τος έχει τη δυ να τό τη τα της άντ λη σης εσό δων Στις πη γές αυ τές πε ρι λαμ βά νο νται, εκτός των άλ λων, και οι επό με νες δύο κα τη γο ρίες: 18 Έσο δα από την προ σφο ρά υπη ρε σιών 19 Έ σο δα από τη συμ με το χή του Kρά τους σε κέρ - δη Oρ γα νι σμών Tο Kρά τος συμ με τέ χει και στα κέρ δη ορι σμέ νων Oρ γα νι σμών προ ερ χό με να, κυ ρίως, από την Tρά πε ζα της Eλ λά δος και το Tα μείο Πα ρα κα τα θη - κών και Δα νείων 12 Tax on al co hol and al co hol ic drinks This tax is im posed on the con sump tion of al co hol and al co hol ic drinks and it is cal cu lat ed on the ba sis of their con tent in dry al co hol It is al so im posed on the con sump tion of beer of do mes tic or for eign origin 13 Re crea tion and lux u ry tax The prin ci pal rev e - nue of this cat e go ry of tax es comes from the tax es οn luxury articles and on business such as restaurants, night clubs, etc 14 Circulation duties and special duties and contributions on motor cars This cat e go ry in cludes: a) road tax, b) lump sum contribution for motor vehicles registered for the first time, c) registration fees, d) any ad di tion al re ceipts re lated to the cir cu la tion of vehicles 15 Cap i tal trans fer tax This kind of tax is gene ral - ly im posed on any trans fer co ncern ing real esta te or ships 16 Stamp tax The stamp tax gen er al ly in cludes sev er al du ties col lect ed by the State ei ther through ad - he sive stamps, stamped paper or vouch ers is sued by the Pub lic Fund These du ties cov er an ex tend ed cat e - go ry of of fi cial doc u ments, cer tif i cates, re ceipts, con - tracts, claims and other deeds of any kind Oth er rev e nue of or di nary bud get 17 Be sides tax a tion re ceipts, which rep re sent a significant percentage of the State s total revenue, the State can secure revenue from other sources These other sour ces include, among others, the following two categories: 18 Re ceipts from ser vic es 19 Re ceipts from the Sta te s par tic i pa tion in the prof its of Or gan i sa tions The State participates in the prof its of cer tain Or gan i sations main ly originating from the Bank of Greece and the Con sig na tion and Loans Fund 17 2

20 B EΞO ΔA 1 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η μεταβολή των δαπανών για τα έτη : B EX PEN DI TURES 1 The following table presents the changes in expen - di tures for the years : Χιλιάδες ευρώ Τhousand euro Σύνολο Total α) Tρέχουσες β) Eπενδύσεων (προγράμματος και εκτε λεσθεί σες μέσω τακτικού προϋπολογισμού) γ) NATO a) Current b) State investment prog ram - me expenditures through ordinary budget) c) NATO 2 H αντι με τώ πι ση των ανω τέ ρω δα πα νών έγι νε, κατά το κύριο μέρος τους, από πιστωτικά και φορολογικά έσοδα ενώ το υπόλοιπο από έσοδα επενδύσεων και από λοιπά τρέχοντα έσοδα 2 A significant part of the above mentioned ex pen - di tures was mainly cov ered by credit and tax a tion rev e - nue while the remaining part was cov ered by investment revenue and oth er cur rent re ceipts Xρηματοδότηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμούfinancing of State budget expenditures Χιλιάδες ευρώ Τhousand euro Απόλυτοι αριθμοίαbsolute numbers Έξοδα (σύνολο) Expenditures (total) Έσοδα από εγχώριους πόρους (πλην δανείων) περιλαμβανομένων και των εσόδων από επενδύσεις Revenue from domestic sour ces (excl loans) in - cluding investment re - ceipts Aπό αυτά: Thereof: Έσοδα φορολογίας Έσοδα επενδύσεων Πιστωτικά έσοδα Λοιπά τρέχοντα έσοδα Taxation revenue Investment revenue Credit revenue Other current revenue Aναλογία % επί του συνόλου των εξόδωνas percentage of total expenditures Έξοδα (σύνολο) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Expenditures (total) Έσοδα από εγχώριους πόρους (πλην δανείων) περιλαμβανομένων και των εσόδων από επενδύσεις 87,1 89,8 89,1 89,9 91,7 92,5 92,7 Revenue from domestic sources (excl loans) in - cluding investment re - ceipts Aπό αυτά: Thereof: Έσοδα φορολογίας Έσοδα επενδύσεων Πιστωτικά έσοδα Λοιπά τρέχοντα έσοδα 48,7 44,9 39,6 43,7 0,0 0,1 0,1 0,1 35,7 39,8 46,9 44,2 5,4 4,2 3,3 3,7 48,4 0,2 37,2 5,1 39,4 0,1 49,5 3,5 37,4 0,3 51,3 3,7 Taxation revenue Investment revenue Credit revenue Other current revenue 18

21 Κάλυψη υπολοίπου δαπανών από έσοδα, μετά την αφαίρεση των εγχώριων εσόδων Financing of outstanding expenditures from revenue, after deduction of domestic revenue Χιλιάδες ευρώ Διαφορά μεταξύ δαπανών και εσόδων από εγχώριους πόρους (πλην δανείων) Kάλυψη του ανωτέρω ποσού: Difference between expend - itures and revenue from domestic sources (excl loans) Financing of the above amount: α) Δάνεια εσωτερικού a) Domestic loans β) Δάνεια εξωτερικού b) Foreign loans γ) Mεταβιβάσεις από το εξωτερικό (1) c) Transfers from the rest of the world (1) Σύνολο εσόδων Total revenue Παραμένον ακάλυπτο ή πλεόνασμα Outstanding amount or surplus (1) Mαζί με τα έσοδα NATO (1) Including NATO receipts 3 H σχέ ση με τα ξύ των κρα τι κών δα πα νών και της ακα θά ρι στης εθνι κής δα πά νης, σε αγο ραί ες τι μές, καθώς και οι κυριότερες κατηγορίες καταναλωτικών δαπανών κα τά τα τε λευ ταία επτά έτη, εμ φα νί ζον ται στους παρακάτω πί να κες: 3 The com pa ri son be tween state ex pen di tures and gross na tion al ex pen di ture at mar ket prices, as well as the principal categories of consumption expenditures dur - ing the last seven years, figure in the following tables: Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμούexpenditures of the state budget Χιλιάδες ευρώ Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού Aκαθάριστη εθνική δαπάνη σε αγοραίες τιμές* Expenditures of the state budget Gross national expenditure at market prices* Aναλογία % δαπανών προϋπολογισμού προς την εθνική δαπάνη 44,0 44,9 50,3 47,1 42,8 52,9 54,9 Budget expend itures as percentage of the na tional ex pend - iture * Προσωρινά στοιχεία * Provisional data 19

22 Χιλιάδες ευρώ Tρέχουσες (καταναλωτικές) δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, κατά κυριότερες κατηγορίες Current consumption expenditures of the state budget, by principal categories Σύνολο δαπανών κατανάλωσης Total consumption expen - ditures 1 Aποδοχές δημόσιων υπαλλήλων και στρατιωτικών (περιλαμβανομένων των επιδομάτων, πρόσθετων παροχών, εξόδων νοσηλείας κλπ) 2 Συντάξεις (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, προσωπικές) 3 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 4 Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 5 Eπιδοτήσεις 6 Eπιχορηγήσεις προς NΠΔΔ και άλλους Oργανισμούς 7 Eξυπηρέτηση δημόσιου χρέους 8 Aποδόσεις εσόδων, που εισπράχθηκαν για λογαριασμό τρίτων 9 Λοιπές διάφορες δαπάνες Remuneration of civil ser - vants and members of the armed forces (incl benefits, extra payments, hospital - ization expenditures, etc) 2 Pensions (civil, military, war and personal) 3 Expenditures for non-perso - nal services 4 Expenditures for the supply of consumption goods 5 Money transfers 6 Subsidies of Legal Entities and other Organisations 7 Public debt service 8 Restitution of amounts col - le cted on account of third parties 9 Other miscellaneous expend - itures Aπο δο χές δη μόσιων υπαλ λή λων 4 Oι απο δο χές των δη μό σιων υπαλ λή λων, πο λι τι - κών και στρα τιω τι κών, κα τα λαμ βά νουν ση μα ντι κό μέ - ρος των δα πα νών του κρα τι κού προ ϋ πο λο γι σμού Στις απο δο χές των δη μό σιων υπαλ λή λων και στρα τιω τι κών πε ρι λαμ βά νο νται: ο βα σι κός μι σθός, τα διά φο ρα επι δό - μα τα, οι πρό σθε τες αμοι βές με μορ φή υπε ρω ριών, εξό - δων κίνησης και συμ με το χής σε συμ βού λια και επι τρο - πές, κα θώς και τα έξο δα νο ση λείας και κη δειών Eπί σης, πε ρι λαμ βά νο νται τα οδοι πο ρι κά έξο δα, οι επι - χορηγή σεις προς τα ασφα λι στι κά τα μεία των υπαλ λή - λων, οι ει σφο ρές προς το IKA για το έκτα κτο προ σω πι - κό και οι επι χο ρη γή σεις για τους λο γα ρια σμούς μι σθο δο σίας των εφη μέ ριων Eδώ πε ρι λαμ βά νο νται, επί σης, και τα πο σά που δια τί θε νται από τον κρα τι κό προ ϋ πο λο γι σμό με μορ φή επι χο ρή γη σης προς τα κρα - τι κά νο σο κο μεία κλπ, για την αντι με τώ πι ση δα πα νών μι σθο δο σίας του προ σω πι κού τους 5 Για πληρέστερη κατατόπιση των ενδιαφερομένων, παρατίθενται οι επόμενοι πίνακες στους οποίους αναλύονται οι αποδοχές των δημόσιων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, κατά τα έτη σε απόλυτους αριθμούς (ποσά) και ποσοστά: Remuneration of civ il ser vants 4 The salaries of civ il ser vants, in clud ing mem bers of the armed forc es, con sti tute a con sid er a ble part of the state bud get ex pen di tures The wages and salaries of civ il ser vants and mem bers of the armed forc es in - clude: bas ic sa lary, ben e fits of any kind, ext ra pay ments for over time work, transport ex pen ses, renumeration for the par tici pa tion in coun cils and com mit tees, as well as hos pi tal i za tion and fu ner al ex pens es They al so in clude trav el ex pens es, sub sid ies to in su rance funds of civ il ser vants, con tri bu tions to the So cial Insurance Institute (IKA) for per son nel on con tract, as well as sub sid ies for the re mu ner a tion of cler gy men In addition to these, there are also the state budget subsidies to public hospitals covering the re mu ner a tion of their per son nel 5 An analysis of the civil servants salaries in is illustrated below: 20

23 Χιλιάδες ευρώ Eίδος αποδοχών Απόλυτοι αριθμοί Αbsolute numbers Ποσοστό % του συνόλου των αποδοχών Percentage of total remuneration Aποδοχές δημόσιων υπαλλήλων Remuneration of civil servants Απόλυτοι αριθμοί Αbsolute numbers Ποσοστό % του συνόλου των αποδοχών Percentage of total remuneration Απόλυτοι αριθμοί Αbsolute numbers Ποσοστό % του συνόλου των αποδοχών Percentage of total remuneration Απόλυτοι αριθμοί Αbsolute numbers Ποσοστό % του συνόλου των αποδοχών Percentage of total remuneration Remuneration Γενικό σύνολο , , , ,0 Grand total Πολιτικοί υπάλληλοι , , , ,4 Civil servants Bασικός μισθός Γενικά επιδόματα Eιδικά επιδόματα, κλαδικά επιδόματα Aποδοχές εργατοτεχνικού προσωπικού, διάφορες αποζημιώσεις έκτακτων υ παλλήλων, αποδοχές ειδικών κατηγοριών , , , , , , , , , , , ,0 Basic salary General allowonces Special allowances Remuneration of technical personnel, miscellaneous compensations of temporary staff, remuneration of special cate gories of civil ser vants Στρατιωτικοί υπάλληλοι , , , ,7 Members of the Armed Forces Bασικός μισθός Γενικά τακτικά επιδόματα στρατιωτικών γενικά και οργάνων Eλλη νι - κής Aστυ νομίας Eιδικά τακτικά επιδόματα και διάφορες αποζημιώσεις στρατιωτικών γενικά και οργάνων Eλλη νικής Aστυνομίας Πρόσθετες παροχές και πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων, στρατιωτικών, οργάνων Ελληνικής Αστυνο - μίας και λοιπών προσώπων , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Basic salary General allowances to the members of the Greek Police and the Armed Forces in general Special allowances, miscellaneous com - pensations to the members of the Greek Police and the Armed Forces in general Additional benefits and transport ex - pen ses to civil servants and mem - bers of the Armed Forces in ge ne ral and Greek Police Aποδοχές προσωπικού απασχολούμενου σε έργα κοινού ενδιαφέροντος NATO που εκτελούνται στην Eλλάδα , , , ,0 Remuneration of personnel engaged in NATO common interest projects in Greece Λοιπές δαπάνες (1) , , , ,4 Other expenditures (1) Έξοδα νοσηλείας Eισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Eισφορές για την εκπαίδευση Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Hospitalization expenses Social security contribution Education contribution Other expenses for civil servant s social security Λοιπές δαπάνες για μισθοδοσία προσωπικού , , , ,8 Other remuneration expenditures Kάλυψη λογαριασμών μισθοδοσίας εφημέριων Aποδοχές προσωπικού κρατικών νοσοκομείων κλπ Iδρύματα και οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας Λοιπές (2) , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Financing of clergymen s remuneration account Remuneration of personnel in public hos pitals Social welfare foundations and organi - sations Other (2) 21

24 Aποδοχές δημόσιων υπαλλήλων (συνέχεια) Remuneration of civil servants (continued) Χιλιάδες ευρώ Eίδος αποδοχών Απόλυτοι αριθμοί Αbsolute numbers Ποσοστό % του συνόλου των αποδοχών Percentage of total remuneration Απόλυτοι αριθμοί Αbsolute numbers Ποσοστό % του συνόλου των αποδοχών Percentage of total remuneration Απόλυτοι αριθμοί Αbsolute numbers Ποσοστό % του συνόλου των αποδοχών Percentage of total remuneration Remuneration Γενικό σύνολο , , ,0 Grand total Πολιτικοί υπάλληλοι , , ,6 Civil servants Bασικός μισθός Γενικά επιδόματα Eιδικά επιδόματα, κλαδικά επιδόματα Aποδοχές εργατοτεχνικού προσωπικού, διάφορες αποζημιώσεις έκτακτων υ παλλήλων, αποδοχές ειδικών κατηγοριών , , , , , , , , ,3 Basic salary General allowonces Special allowances Remuneration of technical personnel, miscellaneous compensations of temporary staff, remuneration of special cate gories of civil ser vants Στρατιωτικοί υπάλληλοι , , ,7 Members of the Armed Forces Bασικός μισθός Γενικά τακτικά επιδόματα στρατιωτικών γενικά και οργάνων Eλλη νι - κής Aστυ νομίας Eιδικά τακτικά επιδόματα και διάφορες αποζημιώσεις στρατιωτικών γενικά και οργάνων Eλλη νικής Aστυνομίας Πρόσθετες παροχές και πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων, στρατιωτικών, οργάνων Ελληνικής Αστυνο - μίας και λοιπών προσώπων , , , , , , , , , , , ,9 Basic salary General allowances to the members of the Greek Police and the Armed Forces in general Special allowances, miscellaneous compensations to the members of the Greek Police and the Armed Forces in general Additional benefits and transport ex - pen ses to civil servants and mem - bers of the Armed Forces in general and Greek Police Aποδοχές προσωπικού απασχολούμενου σε έργα κοινού ενδιαφέροντος NATO που εκτελούνται στην Eλλάδα , , ,0 Remuneration of personnel engaged in NATO common interest projects in Greece Λοιπές δαπάνες (1) , , ,0 Other expenditures (1) Έξοδα νοσηλείας Eισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Eισφορές για την εκπαίδευση Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου , , , , , , , , , , , ,1 Hospitalization expenses Social security contribution Education contribution Other expenses for civil servant s social security Λοιπές δαπάνες για μισθοδοσία προσωπικού , , ,8 Other remuneration expenditures Kάλυψη λογαριασμών μισθοδοσίας εφημέριων Aποδοχές προσωπικού κρατικών νοσοκομείων κλπ Iδρύματα και οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας Λοιπές (2) , , , , , , , , , , , ,4 Financing of clergymen s remuneration account Remuneration of personnel in public hos pitals Social welfare foundations and organi - sations Other (2) (1) Συμμετοχή του Kράτους στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των δημόσιων λειτουργών και των οικογενειών τους (2) Eπιχορήγηση προς Eθνικό Iνστιτούτο Aγροτικής Έρευνας, Nομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΑΕI για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (1) Participation of the State in social welfare, insurance, education and health of civil servants and their family members (2) Subsidies to the National Institute of Agricultural Research,Prefectural Administrations and to Universities for expenditures related to the remuneration of their staff 22

25 Συ ντά ξεις 6 Oι δα πά νες για την πα ρο χή των πά σης φύ σε ως συ ντά ξε ων (συ ντά ξεις πα ρε χό με νες σε δη μό σιους πο λι τι κούς και στρα τιω τι κούς υπαλ λή λους, σε θύ μα - τα πο λέ μου και προ σω πι κές συ ντά ξεις), κα τά τα έτη , παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: Pen sions 6 The ex pen di tures related to all kinds of pen sions (ie civ il, mil i tary, war, per son al) during the last seven years , figure analytically in the following tables: Χιλιάδες ευρώ Eίδος συντάξεων Aνάλυση συντάξεωνbreakdown of pensions α) Ποσά συντάξεωνa) Amount of pension Type of pension Σύνολο Total Πολιτικές Στρατιωτικές Πολεμικές Λοιπές προσωπικές Civil Military War Personal, other β) Αριθμός συνταξιούχωνb) Number of pensioners Eίδος συντάξεων Type of pension Σύνολο Total Πολιτικές Στρατιωτικές Πολεμικές Λοιπές προσωπικές Civil Military War Personal, other Ευρώ γ) Μέσος όρος ετήσιας σύνταξης ανά συνταξιούχοc) Average annual pension per capita Εuro Eίδος συντάξεων Type of pension Σύνολο Total Πολιτικές Στρατιωτικές Πολεμικές Λοιπές προσωπικές Civil Military War Personal, other Πλη ρω μές για υπη ρε σίες αγαθά 7 Στην κα τη γο ρία αυ τή έχουν πε ρι λη φθεί οι δα - πά νες του Kρά τους για την «αγο ρά» των ονο μα ζό με - νων υπη ρε σιών, όπως εί ναι οι δα πά νες για μι σθώ μα - τα, τη λε πι κοι νω νίες, ύδρευ ση, φω τι σμό, κα θα ριό τη τα κλπ, και την προμήθεια καταναλωτικών κυρίως αγαθών Eπαρ κής ανά λυ ση των δα πα νών αυ τών πα ρέ χε - ται στους επόμενους πίνακες: Pay ments for ser vic es goods 7 This cat e go ry cov ers the state ex pen di tures for ser vic es, such as ex pen di tures for leas es, telecom mu - ni ca tions, wa ter sup ply, street light ing and cleans ing, etc, and expenditures for the supply of consumption goods The breakdown of these expenditures is illustrated in the following tables: 23

26 Πληρωμές για υπηρεσίεςpayments for services Χιλιάδες ευρώ Είδος δαπάνης Kind of expenditure Σύνολο , , , , , , ,6 Total Mισθώματα Mεταφορές, επικοινωνίες Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μό - νιμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Leases Transportation, communication Water supply, lighting and cleansing Public relations Repair and maintenance of fixtures Repair and maintenance of mechanical and other equipment Other expenditures for services Χιλιάδες ευρώ Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθώνpayments for the supply of consumer s goods (πλην στρατιωτικών κατασκευών και εξοπλισμoύexcl military constructions and equipment) Είδος δαπάνης Kind of expenditure Σύνολο , , , , , , ,6 Total Eξοπλισμός γραφείων και εργαστηρίων (έπιπλα, σκεύη κλπ) Eίδη υγιεινής, καθαριότητας κλπ Eίδη συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης Διατροφή, ιματισμός κλπ Kαύσιμα και λιπαντικά Λοιπές δαπάνες 86666, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Office and laboratory equipment (furniture, fittings, etc) Sanitary articles, etc Articles for the repair and maintenance of durable goods Foodstuffs, clothing, etc Fuels and lubricants Other expenditures Eπι χο ρη γή σεις 8 Tο Κρά τος, όπως εί ναι γνω στό, έχει πα ρα χω ρή - σει ορι σμέ νες αρ μο διό τη τές του σε Nο μι κά Πρό σω πα Δη μο σίου Δι καί ου, τα οποία, με κρα τι κή επι χο ρή γη ση, έχουν ανα λά βει τη διε ξα γω γή με ρι κών λει τουρ γιών που από τη φύ ση τους εμπί πτουν στην κρα τι κή δρα - στη ριό τη τα Eκτός, όμως, από τα νο μι κά πρό σω πα αυ - τής της κα τη γο ρίας, υπάρ χει και πλή θος άλ λων, σε διά φο ρους το μείς και για διά φο ρους σκο πούς, τα οποία επι χο ρη γού νται από το Κρά τος, αν και δεν ασκούν τμή μα της κρα τι κής δρα στη ριό τη τας 9 H διά θε ση των ανω τέ ρω πο σών, κα τά ει δι κές κα τη γο ρίες επι χο ρη γή σε ων, εμ φα νί ζε ται στον επόμενο πί να κα: Sub sid ies 8 As al ready known, the State has conferred some of its competences on Le gal En ti ties of Pub lic Law, which, with the sup port of the state subsidies undertake to provide certain services falling with the State s remit Besides this kind of Legal Entities, there is also a wide range of other legal entities in several sectors, established for several purposes, which are subsidized by the state budget on an annual basis, even though they are not involved in any government activities 9 An anal y sis of the above sub sid ies, by spe cial cate go ries, is giv en be low: 24

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems 1 Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems Nikos Vettas Professor, Athens University of Economics and Business General Director of IOBE (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas)

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Complementary data, information and statistics

Complementary data, information and statistics ANNEX 1 Complementary, information statistics I) Main sources links II) Available statistics 1 The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) 2 provided the following statistical except from where it is indicated

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Κ.Α. ΕΟΔΟΤ Περιγραφή εσόδου: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα