Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ"

Transcript

1 Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε λευ ταί ας δε κα ε τί ας, ο κό σμος των ε πι χει ρή σε ων έ χει προ σπα θή σει να προ σαρ μο στεί στις με γά λες αλ λα γές, που ε πέρ χο νται α πό τις εκ θε τι κές βελ τιώ σεις της τεχνο λο γί ας των πλη ρο φο ριών. Αυ τές οι αλ λα γές έ χουν α σκή σει δρα μα τι κή ε πί δρα ση στις με θό δους και στους τρόπους που οι ε πι χει ρή σεις διευ θύ νο νται, ενερ γούν και γε νι κό τε ρα διο χε τεύ ουν τις δρα στη ριό τη τές τους. Οι ε πι χει ρή σεις α νταλ λάσ σουν α γαθά, υ πη ρε σί ες και πλη ρο φο ρί ες με και νούρ γιες με θό δους, οι ο ποί ες 44 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

2 εί ναι απο δο τι κό τε ρες και α πο τε λε σματι κό τε ρες. Α κό μα κι αν οι προσ δο κί ες για αυτό το νέ ο κύ μα τε χνο λο γί ας ε μπορί ου (το ο ποί ο ευ ρέ ως ο ρί ζε ται ως το «η λεκτρο νι κό ε πι χει ρείν») εί ναι υ ψη λές, το η λε κτρο νι κό ε πι χει ρείν α ντι προσωπεύ ει α κό μα έ να μι κρό μέ ρος της συνο λι κής οι κο νο μι κής δρα στη ριό τη τας. Το η λε κτρο νι κό ε πι χει ρείν σχε τί ζε ται με τη χρή ση των νέ ων τε χνο λο γιών και κυ ρί ως του δια δι κτύ ου (Internet), προ κει μέ νου να διευ κο λυν θεί η α γο ρά και πώ ληση προ ϊ ό ντων, υ πη ρε σιών και πλη ρο φο ρί ας μέ σω του Internet, να βελ τιω θεί το ε πίπε δο πα ρο χής υ πηρε σιών μί ας Ε πι χεί ρη σης, να διεκ περαιω θούν οι συ ναλ λα γές α νά με σα σε ε μπο ρι κούς ε ταί ρους, να μειω θεί το κό στος πα ρα γω γής και διάθε σης προ ϊ ό ντων/ υ πη ρε σιών και τέ λος να αυ ξη θεί κα τά συ νέ πεια, ο ό γκος πωλή σε ων των Ε πι χει ρή σε ων. Η ορ θή δια χεί ρι ση των πλη ρο φο ριών εί ναι ο βα σι κός πα ρά γο ντας, ώ στε να κι νη θούν ε πι τυ χώς τα προ ϊ ό ντα μέ σω της α λυ σί δας ε φο δια σμού. Οι ε πι χει ρήσεις προ βλέ πουν την τε λι κή ζή τη ση για τα προ ϊ ό ντα τους και έ πει τα με τη χρή ση των πλη ρο φο ριών δύ να νται να προ γραμ μα τί σουν και να σχε διά σουν την πα ρα γω γή. Α ντί στοι χα, οι προ μη θευτές προ γραμ μα τί ζουν και σχε διά ζουν τη ρο ή της πα ρα γω γής. Τα πα ρα χθέ ντα α γαθά α πο θη κεύ ο νται και στέλ νο νται στους α πο δέ κτες μέ σω του δι κτύ ου δια νομής. Οι πω λή σεις ε λέγ χο νται και συ γκρί νο νται με τις προ βαλ λό με νες α παιτή σεις, προ κει μέ νου να α πο φευχθούν α πρό βλε πτα πλε ο νά σμα τα ή ελλεί ψεις σε λια νι κό ε πί πε δο. Το τμή μα υ πο στή ρι ξης προ βλέ πει τις α παι τή σεις ε πι σκευών και α νταλ λα κτι κών. Τέ λος, ό ταν τα προ ϊ ό ντα δεν α παι τού νται πλέον, χρησι μο ποιού νται αλ λού ε άν εί ναι α κό μα λει τουρ γι κά. Ο με γά λος α ριθ μός πλη ρο φο ριών που υ πει σέρ χο νται στις πα ρα πά νω δρα στη ριό τη τες πρέ πει να συ ντο νιστεί κατάλ λη λα, ώ στε να υ πάρ χει συνέ χεια σε κά θε βή μα της α λυ σί δας ε φο δια σμού. Τα συ στή μα τα τα ο ποί α δε σχε διά ζο νται με τη συν δρο μή των σύγ χρο νων τε χνολο γιών, εί ναι μο νί μως ε πιρ ρε πή σε λά θη και αρ κε τά ποιο αρ γά και δυ σκί νη τα, ό σον α φο ρά το χρό νο διεκ πε ραί ω σής τους. Ε πι πλέον, μί α σύν θε τη α λυ σί δα εφο δια σμού θα πα ρα γά γει τους με γά λους ό γκους κα τα λό γων, προ δια γρα φών, τιμο λο γίων, πλη ρω μών, κ.ά., τα ο ποί α πρέ πει α δια λεί πτως να ε νη με ρώ νο νται. Οι σύγχρο νες τε χνο λο γί ες πλη ρο φο ριών που εί ναι δια θέ σι μες σή με ρα, πα ρέ χουν τη δυ να τό τη τα για την ε πε ξερ γα σί α, δια βίβα ση και την α πο θή κευ ση αυ τών των στοι χεί ων σε ψη φια κή μορ φή. Οι κρα τι κοί ορ γα νι σμοί, με το μέγεθος και την πο λυ πλο κό τη τα της α λυσί δας ε φο δια σμού τους, δια φέ ρουν ση μαντι κά α πό ο ποια δή πο τε μι κρή ή με γά λη ε πι χεί ρη ση του ι διω τι κού το μέ α. Ό μως, τα τε λευ ταί α χρό νια ενσω μα τώ νουν ό λο και πε ρισ σό τε ρο τις λει τουρ γί ες του ι διω τι κού το μέ α στις δρα στη ριό τη τές τους. Α πο τε λεί πρόκλη ση για αυ τούς να προ σαρ μο στούν σε αυ τές οι πρα κτι κές, να εν σω μα τώσουν αυ τές τις λειτουρ γί ες στους μηχα νι σμούς τους και τέ λος να πε τύ χουν τα μέ γι στα α πο τελέ σμα τα. Μα ζί με τη διοι κη τι κή μέ ρι μνα, οι προ μή θειες και η δια χει ρι στι κή υ ποστή ρι ξη των δια δι κα σιών, έ χουν ση μαντι κό α ντί κτυ πο στη γε νι κή α λυ σί δα Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business) 45

3 ε φο δια σμού α πό το κρά τος προς τη βιο μηχα νί α (government to business G2B). Οι βελ τιώ σεις στην αυ το μα τοποί η ση των δια δι κα σιών μπο ρούν να μειώ σουν τις δα πά νες των προ μη θειών, κα θώς ε πί σης να αυ ξή σουν την οργα νωτι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα. Ε πι πλέ ον, τα εν σω μα τω μέ να συ στή μα τα οι κονο μι κής δια χεί ρι σης που δια συν δέ ο νται ά με σα με τις προ μή θειες και τις δια δι κα σί ες της α λυ σί δας ε φο δια σμού, μπο ρούν να πα ρέ ξουν έ ναν μη χα νι σμό για τον έ λεγ χο και την βελ τί ω ση των γε νι κών δια δι κα σιών, να μειώ σουν τις δα πά νες και να προ σθέ σουν α ξί α. Συγ χρό νως, η βελ τιω μέ νη διοι κη τι κή μέ ριμνα, μπο ρεί να μειώ σει τους κα τα λό γους των υ λι κών και να μειώ σει τους χρόνους πα ρά δοσης. Ε πί σης, σε αρ κε τούς κρα τι κούς ορ γα νι σμούς, αυ τές οι λειτουρ γί ες (προμή θειες, οι κο νο μι κή δια χεί ρι ση και διοικη τι κή μέ ρι μνα), τείνουν να α ντι με τω πιστούν ως χω ρι στές και α νε ξάρ τη τες λειτουρ γί ες. Προ κειμέ νου να ε πι τευ χθούν τα μέ γι στα ο φέ λη, κρί νε ται α να γκαί ο οι κρα τι κοί ορ γα νι σμοί να συ νε χί ζουν να αυ το μα το ποιούν αυ τές τις λει τουρ γί ες και να τις εν σω μα τώ νουν στην α λυ σί δα ε φο δια σμού. Ό ταν η η λε κτρο νι κή προ μή θεια και τα η λε κτρο νι κά συ στή μα τα οι κο νο μικής δια χεί ρι σης εν σω μα τώ νο νται με τα συ στή μα τα διοι κη τι κής μέ ρι μνας, οι χει ρι στές (υ πάλ λη λοι), μπο ρούν να διαχει ρι στούν τις προ μή θειες και τα υ λι κά on line α πό τους υ πάρ χο ντες προμη θευτές. Τα τι μο λό για και οι η λε κτρονι κές με τα φο ρές κε φα λαί ων μπο ρούν να πραγμα το ποι η θούν αυ τό μα τα, ε νώ ό λες οι συ ναλ λα γές κα τα γρά φο νται. Τα στοι χεία ει σά γο νται μό νο μί α φο ρά α πο φεύ γο ντας τις πε ριτ τές ε νέρ γειες. Η α λυ σίδα ε φο δια σμού έ τσι, λει τουρ γεί με βελ τιω μέ νη α πό δο ση με ση μα ντι κά μειω μένες δα πά νες. Ε πι πλέ ον, με μί α η λε κτρο νι κά εν σω μα τω μέ νη α λυ σί δα ε φο δια σμού, οι ε πι χει ρή σεις εί ναι πι θανό τε ρο να έ χουν τις ε ξα κρι βω μέ νες χρήσι μες και έ γκαι ρες πλη ρο φο ρί ες για τις κα θη με ρι νές υ πο χρε ώ σεις τους, κα θώς επί σης ευ κο λί α στη στρα τη γι κή λή ψη α πο φά σε ων και τέ λος στη σύ ντα ξη του προ ϋ πο λο γι σμού. Δε δο μέ νου ό τι τα σύγ χρο να συστήμα τα α να πτύσ σο νται συ νε χώς, πρέπει να δια συν δέ σουν ό λες τις λει τουργί ες με τη διοι κη τι κή μέ ρι μνα σε μί α η λε κτρο νι κά εν σω μα τω μέ νη α λυ σί δα ε φο δια σμού, με μί α αρ χι τε κτο νι κή που να ε ξα σφα λί ζει τη δια λει τουρ γι κό τη τα ανά με σα στους κρα τι κούς ορ γα νι σμούς και τον ι διω τι κό το μέ α. Τέ λος, στις κινήσεις προς μί α αυ το μα το ποι η μέ νη και εν σω μα τω μέ νη α λυ σί δα ε φο δια σμού, η φύ ση πολ λών κρα τι κών ερ γα σιών θα αλ λά ξει. Για να διευ κο λύ νουν τη με τάβα ση σε αυ τό το νέ ο πε ρι βάλ λον θα πρέ πει να α να πτύ ξουν και να πα ρέξουν την α να γκαί ου σα κα τάρ τι ση του προ σω πι κού. Με τον τρέ χο ντα ρυθ μό των προ ό δων στην τε χνο λο γί α πλη ρο φο ριών, το κί νη τρο για αλ λα γή στο σύ στη μα των η λε κτρο νι κών προ μη θειών, της η λε κτρονι κής οι κο νο μι κής δια χεί ρι σης και των συ στη μά των διοι κη τι κής μέ ρι μνας σε μί α η λε κτρο νι κά εν σω μα τω μέ νη α λυσίδα ε φο δια σμού εί ναι με γά λο. Μί α πε ρι γρα φή της εν σω μά τω σης στην α λυ σί δα ε φο δια σμού, της η λεκτρο νι κής διοι κη τι κής μέ ρι μνας, της η λε κτρο νι κής χρη μα το δό τη σης και των η λε κτρο νι κών προ μη θειών, συ νοψί ζε ται στο σχή μα Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

4 Σχήμα 1: Ενσωμάτωση της Ηλεκτρονικής Προμήθειας, Χρηματοδότησης και Διοικητικής Μέριμνας στην Αλυσίδα Εφοδιασμού.

5 Το Δια μορ φού με νο Σύγ χρο νο Ε πι χει ρη μα τι κό Περι βάλ λον Σήµε ρα οι ε πι χει ρηµα τι κές ή λει τουργι κές προ κλή σεις που οι ε πι χει ρή σεις α ντιµε τω πί ζουν στις τρέ χου σες συν θήκες στην α γο ρά εί ναι πα ρά πο λύ µε γά λες. Οι σύ ντοµοι κύ κλοι ζω ής των προ ϊ όντων, ο α ντα γω νισµός, η µε γά λη ποι κι λί α προ ϊ ό ντων, η δια θε σιµό τη τα, οι πα γκόσµιες α γο ρές, η κυµαι νόµε νη α παί τη ση, οι µειωµέ νες στα θε ρά τιµές, το αυξα νόµε νο κό στος των ε πιµέ ρους συ στα τι κών, η διαθε σιµό τη τα εί ναι µε ρι κές α πό τις προ κλήσεις που πε ρι λαµβά νει η σχε τι κή λί στα. Η μό νη προ στα σί α που οι ε πι χει ρή Σχήµα 2: Η Ε φο δια στι κή Α λυ σί δα στη οµή της Σύγ χρο νης Ε πι χεί ρη σης. Πη γή: Σ. Κό ντα ρης, σεις αλ λά και οι διά φο ροι κρα τι κοί οργα νι σμοί μπο ρούν να έ χουν σε έ να σύγχρο νο περι βάλ λον εί ναι η ε ξαι ρε τι κή λει τουρ γι κή α πό δο ση. Τού το μπο ρεί να ε πι τευχθεί με την προ σαρ μο γή των οργα νι σμών στις σύγ χρο νες τε χνο λο γι κές και νοτο μί ες και πρα κτι κές διοί κη σης. Οι Νέ ες Τε χνο λο γί ες Στο σύγ χρο νο και συ νε χώς με ταβαλλό με νο ε πι χει ρη μα τι κό πε ρι βάλ λον, οι κα τα στά σεις αλ λά ζουν τα χύ τα τα. Η πα γκο σμιο ποί η ση της οι κο νο μί ας και η εισβο λή των νέ ων τε χνο λο γιών ε πι τάχυ ναν τις ε ξε λί ξεις, αλ λά ζο ντας τις δο μές της πα ρα γω γής. Η πί ε ση της α πελευ θέ ρω σης της οι κο νο μί ας και της ό ξυν σης του α νταγω νι σμού εί ναι φα νε ρές σε κά θε δρα στηριό τη τα ό λων των ε πι χει ρή σε ων. Αυ τές οι αλ λα γές στο πα γκό σμιο οικονο μι κό πε ρι βάλ λον, έ χουν ε πι φέ ρει δια φορο ποι ή σεις στη λει τουρ γί α των α γο ρών, των ε πι χει ρή σε ων και των ορ γα νι σμών γε νι κό τε ρα, ό χι μόνο σε παγκό σμιο αλ λά και σε ε θνι κό ε πί πε δο. Έ τσι, πα ρατη ρού με ό τι ο λο έ να και πε ρισσό τε ρες ε πι χει ρή σεις ε πι λέγουν τη λει τουρ γί α τους σε e πε ρι βάλλον, προ κει μέ νου να ε πι τύ χουν εί τε την ε ξά πλω σή τους και την αύ ξη ση του με ρι δί ου αγο ράς είτε να ε πι τύ χουν άλλους μα κρο πρό θεσμους στό χους. Η τα χύ τα τη α πο δο χή του Internet έ χει ξεπε ρά σει κά θε άλ λη τε χνο λο γι κή και νο το μί α του 20 ου αιώνα. Αυ τή η ε πικοι νω νια κή λε ω φό ρος α να πτύσ σε ται ε κρη κτι κά και οι ε πι τυ χημέ νοι συμ με τέχο ντες πιά νουν μό λις τώ ρα τον παλ μό ε νός πα λιρ ροια κού κύμα τος που α κό μα δεν έ χει φτά σει στο ζε νίθ του. Στο συ νεχώς αυ ξα νό με νο e πε ριβάλ λον, οι νε ο 48 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

6 ει σερ χό με νοι πα ρά γο ντες ε ται ρεί ες αλ λά και οι κρα τι κοί φορείς, έ χουν την ευ και ρί α να ξε πε ρά σουν εύ κο λα πα ρα δο σια κούς ε ταί ρους. Υπάρ χουν με γά λες δια φο ρές με τα ξύ πα ρα δο σια κών πρα κτι κών και e ε πι χει ρή σεων, με τα ξύ των ο ποί ων συ μπερι λαμ βά νο νται: πλή ρης αυ το μα το ποί η ση, μειω μένα κό στη συ ναλ λα γών, αυ ξη μέ νη γρά φο νται αρ κε τά πα ρα δείγ μα τα ε πι χει ρήσε ων ό που με τά α πό τη λει τουργί α τους σε ψη φια κό πε ρι βάλ λον, βρέ θη καν σε η γε τι κή θέ ση στην α γο ρά, ό πως και πολλά άλ λα πα ρα δείγ μα τα ό που οι ε ται ρεί ες α πώ λε σαν το κέρ δος τους και το με ρί διο της α γο ράς που κα τεί χαν (Βιο μη χα νι κό Ε πι με λη τή ριο Α θη νών, 2006). τα χύ τη τα, δια φο ρο ποι η μέ νη διά στα ση και ορα τό τη τα δια δι κα σιών, βελ τιω μέ νη ποιό τη τα και ύ παρ ξη στοι χεί ων, τα χύ τατη κε φα λαιο ποί η ση και δυ να τό τη τα διε θνούς πα ρου σί ας ά με σα. Συ νά μα, το α ντα γω νι στικό πλε ο νέ κτη μα του πρω το πό ρου α πο τε λεί το βα σι κό κλει δί ε πι τυχί ας στο η λε κτρο νι κό ε πι χει ρείν ( Οι δια δι κα σί ες που α κο λου θού νται εί ναι αρ κε τά ρι ψο κίν δυ νες και δύ σκο λες στην υ λο ποί ηση και ε φαρ μο γή τους. Δεν εί ναι μό νον τα τε ρά στια πο σά που δια κινού νται αλλά και ο νέ ος ρό λος που κα λούνται να λει τουρ γή σουν οι ε πι χει ρή σεις, οι νέ ες στρα τη γι κές που θα α κο λου θη θούν, το νέ ο ό ρα μα και στό χοι τους. Έ τσι, κατα Η Πα γκο σμιο ποί η ση και το Η λε κτρο νι κό Ε πι χει ρείν (e business) Οι νέ ες τε χνο λο γί ες και το σύγ χρονο ε πι χει ρη μα τι κό πε ρι βάλ λον λοι πόν, ω θούν σε μα ζι κές αλ λα γές τον τρόπο με τον ο ποί ο οι ε πι χει ρή σεις συ νερ γά ζο νται με τα ξύ τους, α να πτύσ σο νται και ο λο κληρώ νο νται στην πα γκό σμια α γο ρά. Την ί δια στιγ μή, οι πε λά τες οι οποί οι γνω ρί ζουν τις νέ ες δυ να τό τη τες και υ πη ρε σί ες που προ σφέ ρει η τε χνο λο γί α, γί νο νται ό λο και πιο α παι τη τι κοί αλ λά και πιο α νυ πό μο νοι. Έ τσι, οι ε πι χει ρή σεις αλ λά και οι διά φο ροι κρα τι κοί ορ γα νι σμοί εί ναι α να γκα σμένοι Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 49 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

7 λόγω αυτής της πίεσης, να εστιάσουν στις ανάγκες των πελατών και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες προς όφελος του πελάτη και του τελικού καταναλωτή. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται σε όλο το εύρος της σύγχρονης επιχείρησης η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, των εφαρμογών και των συστημάτων της μέσω του Internet και των εργαλείων του. Αυτή η ολοκλήρωση καλείται e-business ή καλύτερα στα Eλληνικά, ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-πιχειρείν, e-business). Η «νέα τάξη πραγμάτων» όπως συνηθίσαμε να την αποκαλούμε είναι πλέον πραγματικότητα. Η τεχνολογία και μία σειρά από τις ευκολίες που μας προσφέρει άλλαξαν τους ρυθμούς της ζωής μας, ενώ, ταυτόχρονα, συντέλεσαν σε σημαντικό βαθμό στην πραγμάτωση της ιδέας που περιέχει η παραπάνω έκφραση. Οι αλλαγές τόσο στην καθημερινή μας ζωή όσο και στον εργασιακό τομέα είναι αναπόφευκτες. Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι διαμετρικά αντίθετο με το μέχρι σήμερα υφιστάμενο, ενσωματώνοντας νέου τύπου παραγωγικές σχέσεις και νέας μορφής συναλλαγές, που εξαργυρώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και επιστημονικό πεδίο. Το μεγάλο ζητούμενο αποτελεί η αναμόρφωση τόσο των εργασιακών όσο και των προσωπικών δραστηριοτήτων στο νέο αυτό πλαίσιο. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν σχετίζεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και κυρίως του διαδικτύου (Internet), προκειμένου να: διευκολυνθεί η αγορά και η πώληση προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω του Internet. βελτιωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών μίας Επιχείρησης. διεκπεραιωθούν οι συναλλαγές ανάμεσα σε εμπορικούς εταίρους. μειωθεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. αυξηθεί κατά συνέπεια, ο όγκος πωλήσεων των Επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομικές Αγορές και η Ανάγκη της Ηλεκτρονικής Δικτύωσης Το ηλεκτρονικό επιχειρείν έρχεται να επιλύσει ή να καλύψει μία σειρά προβλημάτων που εμφανίζονται στις σύγχρονες αγορές. Τα προβλήματα αυτά κατηγοριοποιούνται ως εξής: Η γεωγραφική διασπορά των αγορών από μόνη της δημιουργεί προβλήματα στο εμπόριο και τις συναλλαγές. H απόσταση είναι το κριτήριο εκείνο που τελικά χαρακτηρίζει τις αγορές αποτελεσματικές και κερδοφόρες ή αναποτελεσματικές και δύσκολα βιώσιμες. Απ την άλλη, η γεωγραφική διασπορά καθιστά δύσκολη έως και αδύνατη την πληροφόρηση των αγοραστών και των προμηθευτών. Οι αγοραστές επιθυμούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα των προμηθευτών και τα αποθέματά

8 τους. Οι προμηθευτές μέσω των προτιμήσεων των αγοραστών, μπορούν να καταγράψουν τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά και να προβλέψουν ποιοι τελικά θα επιβιώσουν και ποιοι θα αποχωρήσουν από το προσκήνιο. Ξεπερνώντας τις γεωγραφικές αντιξοότητες, απελευθερώνονται οι αγορές και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και πιο συγκεκριμένα των Business-to-Business (Β2Β - διεπιχειρησιακών) ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συναλλαγές ανάμεσα στις εταιρείες είναι μία αρκετά δύσκολη υπόθεση. Το να λαμβάνεις την κατάλληλη πληροφόρηση την κατάλληλη χρονική στιγμή είναι κάτι πολύ σημαντικό για μία εταιρεία ή έναν κρατικό οργανισμό. Οι επιχειρήσεις αυτό που πραγματικά χρειάζονται, είναι να χρησιμοποιήσουν το Internet ως μέσο συνεργασιών και όχι απλά ως ένα ακόμη κανάλι διανομής, αγορών και πωλήσεων. Οι προμηθευτές δε γνωρίζουν ακριβώς πότε οι καταναλωτές θα αγοράσουν τα προϊόντα τους, γι αυτόν το λόγο φροντίζουν να δημιουργούν αποθέματα για να καλύψουν όλα τα δυνατά σενάρια ζήτησης. Οι αγοραστές από την άλλη, δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα να αναζητούν κ α ι ν α βρί

9 σκουν ό λες τις ε ναλ λα κτι κές πη γές προσφοράς των προ ϊ ό ντων κά θε φο ρά που η α γορά (η δο μή και η διάστα σή της) αλ λά ζει. Ο ρό λος του Internet εί ναι καθο ρι στι κός σ αυ τό, κα θώς προσ δίδει τη δυ να τό τη τα της διά χυ σης της πλη ρο φο ρί ας ά με σα και ανά λο γα, με τις συ νε χώς υ πό δια μόρ φωση συν θή κες των α γο ρών. Με άλ λα λό για, το Internet βο η θά στο να «μοι ρά ζε ται» η πληρο φο ρί α και η ε φο δια στι κή α λυ σί δα να διαθέ τει την πο σό τη τα των προ ϊ ό ντων που ζη τεί ται χω ρίς να δημιουρ γού νται υ περ βολι κές πο σό τη τες πλε ο νά σμα τος. Το Η λε κτρο νι κό Ε πι χει ρείν Το η λε κτρο νι κό ε πι χει ρείν (e business) δια κρί νε ται σε δύ ο βα σι κές κα τη γορί ες, που, ό μως, εί ναι άρ ρη κτα συν δε δεμέ νες με τα ξύ τους: Ε πι χεί ρη ση προς κατα ναλω τή (business to consumer B2B) και Διε πι χει ρη σια κό ε πι χει ρείν (business to business B2B). Η πρώ τη κα τη γο ρί α α να φέ ρε ται στην άμε ση συ ναλ λα γή (πώλη ση προ ϊ ό ντων και υ πη ρε σιών) με τον πε λά τη μέ σω του δια δι κτύ ου και πε ριλαμ βά νει πολ λές δια δι κα σί ες, ξε κι νώ ντας α πό on line κα τα λόγους προ ϊ ό ντων και κα τα λή γο ντας σε on line πα ραγ γε λί ες και πλη ρω μές. Η δεύ τερη κα τη γο ρί α α να φέρε ται στις συ ναλ λα γές με τα ξύ ε πι χει ρή σεων που ε πι κοινω νούν σε μί α ε φο δια στι κή α λυ σί δα. Το B2B η λε κτρο νι κό ε πι χει ρείν θε ω ρεί ται πλέ ον ση μα ντι κό, κα θώς οι τάσεις δεί χνουν ό τι οι συ ναλ λα γές με τα ξύ των ε πι χει ρή σε ων θα υ περ κα λύ ψουν τις κα τα να λω τι κές με δε κα πλά σιο ό γκο και τζί ρο μέ σα στα ε πό με να χρό νια (www. ebs.gr). Στον Πί να κα 1, φαί νο νται οι διαδι κα σί ες και οι λει τουρ γί ες του η λε κτρονι κού ε πι χει ρείν, ε νώ στο σχή μα 3 το ε σω τε ρικό και ε ξω τε ρι κό πε ρι βάλ λον των ε πι χει ρή σε ων. Ο ρό λος του Internet Ο ρό λος του δια δι κτύ ου (Internet) στην ε λα χι στο ποί η ση των πα ρα πά νω προβλη μά των εί ναι κα θο ρι στι κός. Μειώνει το χά σμα που δη μιουρ γεί ται α πό τη γε ω γρα φι κή α πό στα ση α νά με σα στους αγορα στές και τους προ μη θευ τές, βο η θά στη συ νερ γα σί α με τα ξύ ε ται ρειών που μπο ρεί να βρί σκο νται σε εκ δια μέ τρου α ντί θε τες το πο θε σί ες και ταυ τό χρο να κα θι στά δια φα νείς τις α γο ρα πω λη σί ες και τις συ νερ γα σί ες με τα ξύ αυτών. Η διαφά νεια και η τα χύ τη τα στις συ ναλ λα γές 52 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

10 B2C α γο ρά Πρωτο πό ροι: Στρα τη γι κός Προ σα να το λι σμός Α φο σιω μέ νη οργά νω ση e business Α νά πτυ ξη υ ποδο μής e business Ε γκα τά στα ση προ ηγ μέ νης τε χνο λο γί ας Δια δι κα σί ες Λειτουρ γί ες: Συ ναλ λα γές Πωλή σε ων Ει δο ποι ή σεις με η λε κτρο νι κό τα χυ δρο μεί ο Self Serve ε ρω τή σεις και α να ζη τή σεις προ ϊ ό ντων On Line κα τά λο γοι προ ϊ ό ντων και εγ χει ρι δί ων χρή σης On Line branding On Line marketing/promotion B2B α γο ρά Πρωτο πό ροι: Προ σα να το λι σμός Ο λο κλή ρω σης Cross functional ορ γά νω ση Α νά πτυ ξη υ ποδο μής e business Ε γκα τά στα ση προ ηγ μέ νης τε χνο λο γί ας Δια δι κα σί ες Λειτουρ γί ες: Ε μπο ρι κές Συναλ λα γές (π.χ. Πω λή σεις) e Προ μή θειες Η λε κτρο νι κή Με τα φο ρά Κε φα λαί ων Ε νη μέ ρω ση Κατα στά σε ων Α πο θε μά των Πλη ρο φο ρί ες για Ε φο δια στι κή Α λυ σί δα Auctions Marketplaces Βή μα τα: Πα ρου σί α Πω λή σεις Η λε κτρο νι κές Πλη ρω μές Ο λο κλή ρωση με Συ στή μα τα ERP Δια χεί ρι ση Πε λα τεια κών Σχέ σε ων Εγ γρα φή Χρή στη Product Selectors Intelligent agents και personal shoppers On Line Marketing Portals Banner ads κ.λ.π. Βή μα τα: Ο λο κλή ρω ση με Συστή μα τα ERP Συ ναλ λα γές On line Δια χεί ρι ση Πε λα τεια κών Σχέ σε ων Ε ρω τή σεις Συ ναλ λα γές ERP2ERP Self regulated Ε πι χει ρη σια κό Λο γι σμι κό Αυ τό μα τη Ανα πλή ρω ση Α πο θε μά των Αυ τό μα τη Έκ δο ση Πα ρα στα τι κών Ε νη μέ ρω ση για Θέ ση Προ ϊ ό ντων Ερ γα λεί α Data Mining Logistics κ.λ.π. Πίνακας 1: Δια δι κα σί ες και Λει τουρ γί ες του Η λε κτρο νι κού Ε πι χει ρείν. Πηγή: Σχήμα 3: Ο Κό σμος των Ε πι χει ρή σε ων. Πηγή: Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 53 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

11 που προ σφέ ρει το Internet, μειώ νουν το υ ψη λό κό στος της ανα ζή τη σης των προ μη θευ τών και το κό στος α να ζή τη σης και εύ ρε σης και νούρ γιου α γο ρα στι κού κοι νού. Βέ βαια, πα ρά το γε γο νός ό τι και για τις δύ ο πλευ ρές η κα τά στα ση μοιά ζει να εί ναι (και ό ντως εί ναι) πιο εύ κο λη, ο α ντα γω νι σμός εί ναι α λή θεια ό τι υ πάρ χει και εν δε χο μέ νως να αυ ξη θεί κιό λας. Στο σχή μα 4 α πει κο νί ζε ται η δια σπορά λό γω της γε ω γρα φι κής α πό στα σης των προ μη θευ τών και των α γο ρα στών πριν α πό το Internet, ε νώ στο σχή μα 5, α πει κο νί ζε ται η ει κό να της σύ γκλι σης των συ ναλ λα γών με τά την υ λο ποί η ση διαδικτυα κών ε πι χει ρη σια κών δι κτύ ων. Σχή μα 4: Η γε ω γρα φι κή δια σπο ρά των α γο ρών πριν τη χρή ση του Internet. Πηγή: Σχή μα 5: Η το πο λο γί α των α γορών με τά τη χρή ση του Internet. Πηγή: 54 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

12 Πλε ο νε κτή μα τα α πό τη Χρή ση Η/Υ στις Ε πι χει ρή σεις Η χρή ση των υ πο λο γι στών και του Internet προ σφέ ρει ση μα ντι κά πλε ο νεκτή μα τα και ο φέ λη στις ε πι χει ρή σεις, α νε ξαρ τή τως του με γέ θους τους. Στην Ελ λά δα και το ε ξωτε ρι κό εί ναι πολ λά τα ε πι τυ χη μέ να πα ρα δείγ μα τα μι κρών, με σαί ων, κα θώς και α το μι κών ε πι χει ρήσε ων, που δρα στη ριο ποι ή θη καν ε πι τυ χημέ να τό σο σε τοπι κό ό σο και σε διε θνές ε πί πε δο. Ο α ντα γω νι σμός α πό τις με γάλες πο λυε θνικές ε πι χει ρή σεις, θέ τει μί α σο βα ρή πρό κλη ση για τις 19 και πλέ ον ε κα τομ μύ ρια μι κρο με σαί ες ε πι χει ρή σεις στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση. Οι ε πι χει ρή σεις οι οποί ες δε θα α ξιο ποι ή σουν ε πι χει ρη ματι κά τις νέ ες τε χνο λο γί ες και το Internet, θα πά ρουν έ να με γά λο ρί σκο: εί ναι πο λύ πι θα νό να βρε θούν σε μειο νε κτι κή θέση α πέ να ντι σε άλ λες μι κρές ή με γα λύ τερες ε πι χει ρή σεις που έ χουν ε πεν δύσει ή έ χουν ή δη αρ χί σει να ε πεν δύ ουν στο χώ ρο του η λε κτρο νι κού ε πι χει ρείν. Στις μέ ρες μας η πλειο νό τη τα των Ευ ρω πα ϊ κών μι κρών, με σαί ων και α το μικών ε πιχει ρή σε ων, έ χουν α ντι λη φθεί το πα ραπά νω ρί σκο και πλέ ον χρη σι μο ποιούν το Internet στις κα θη με ρι νές τους δραστη ριό τη τες. Στο πλαί σιο αυ τό ό πως δεί χνουν πρό σφα τα στα τι στι κά στοι χεί α, βα δί ζουν ο λο έ να και με πιο γορ γό ρυθ μό και οι Ελ λη νι κές ε πι χει ρή σεις αλ λά και οι κρα τι κοί ορ γα νι σμοί. Το συ μπέ ρα σμα λοι πόν που προ κύ πτει εί ναι, ό τι ό σο πιο γρή γο ρα μί α ε πι χεί ρη ση ή έ νας κρα τι κός φο ρέ ας δρα στη ριο ποι η θεί στο η λε κτρο νικό ε πι χει ρείν, τόσο πε ρισ σό τε ρο αυ ξά νει τις πι θα νό τη τες να κερ δί σει α πό τα νέ α δε δο μέ να πα ρά να ζη μιω θεί. Εν δει κτι κά, με ρι κά α πό τα ο φέ λη της ε πι χει ρη μα τικής χρήσης των υ πο λο γι στών και του Internet σε μί α Ε πι χεί ρη ση εί ναι: ου σια στι κό τε ρη και πιο α πο δο τι κή σχέ ση με τους προ μη θευ τές και τους ε μπο ρι κούς συ νερ γά τες. μεί ω ση των κρί κων της προ μη θευτι κής α λυ σί δας. με γα λύ τε ρη διαφά νεια στο κύ κλωμα α γο ρών και κα λύ τε ρη ποιό τη τα προμη θευ τών, α φού δί νο νται πο λύ με γα λύ τερες δυ να τό τη τες για σύ γκρι ση. ε πί τευ ξη κα λύ τερων τι μών η ο ποί α θα προ έλ θει α πό: (α) το με γα λύ τε ρο φά σμα προ μη θευτών α πό το ο ποί ο η ε πι χεί ρη ση θα μπορεί να ε πι λέξει. (β) τη δυ να τό τη τα συμ με τοχής σε δη μο πρα σί ες (γ) την πι θα νή συ νά θροι ση πα ραγ γελιών. κα λύ τε ρος έ λεγ χος δια χεί ρι ση στο κύ κλω μα προ μη θειών. μεί ω ση α πο θε μάτων. τυ πο ποί η ση και απλο ποί η ση διαδι κα σιών με τη συ νε πό με νη μεί ω ση της γρα φειο κρα τί ας. μεί ω ση του λει τουρ γι κού κόστους. συ μπί ε ση του κόστους πα ρα γω γής και δια νο μής προ ϊ ό ντων. μεί ω ση του κύ κλου πα ρα γωγής με την κα λύ τε ρη πρό βλε ψη πω λή σε ων και την κα λύ τε ρη διαχεί ρι ση των υ λι κών. α πο τε λε σμα τι κότε ρη α νά λυ ση των ε κά στο τε δε δο μέ νων και συν θη κών που ε πι κρα τούν στην ε πιχεί ρη ση α πό τη διοίκη σή της. α πο δο τι κό τε ρη συ νερ γα σί α και ε πι κοι νω νί α με δη μό σιους φο ρείς. α πο δο τι κό τε ρη συ νερ γα σί α α νά μεσα στο προ σω πι κό της ε πι χεί ρη σης, ι δί ως ό ταν αυ τό βρί σκεται σε δια φο ρε τι κές το πο θε σί ες. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 55 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

13 αύ ξη ση πα ρα γω γικό τη τας. α πο δο τι κό τε ρες συν θή κες ερ γασί ας για το προ σω πι κό της ε πι χεί ρη σης. δυ να τό τη τα κα λύτε ρης προ σαρ μογής στις α νά γκες του ε κά στο τε πε λά τη, μέ σω ε ξα το μί κευ σης. μεί ω ση του κό στους α πό κτη σης και δια τή ρη σης πε λα τών. ά νοιγ μα σε νέ ες αγο ρές (μό νο ό,τι ι σχύ ει με τη νέ α Ευρω πα ϊ κή Ο δη γί α για τις Η λε κτρο νι κές Δη μό σιες Προ μή θειες, μί α ε πι χεί ρηση που θα έ χει ε ξο πλι στεί και ε ξοι κειω θεί με το σύ στη μα η λεκτρο νικών Δη μο σί ων Προ μη θειών μίας χώ ρας, θα μπο ρεί ά νε τα να συμ με τέ χει ι σό τι μα σε ό λα τα κυ κλώ μα τα Δη μο σί ων Προ μηθειών των 25 της Ε.Ε.). Στο ση μείο αυ τό εί ναι χρή σι μο να α να φέ ρου με ό τι η δρα στη ριο ποί η ση μί ας ε πι χεί ρησης στο η λε κτρο νι κό ε πιχει ρείν, δε σχε τί ζε ται μό νο με την υ ιοθέ τη ση και χρη σι μο ποί η ση των νέ ων τε χνο λο γιών και κυ ρί ως του Internet, αλ λά σχε τί ζε ται ά μεσα τό σο και με τις συν θή κες που ε πι κρα τούν στη συ γκεκρι μέ νη ε πι χεί ρη ση και κλά δο ό σο και με τις σχέ σεις που αυ τή δια θέ τει με τους φο ρείς που συ νεργά ζε ται και ε πι κοι νω νεί (πε λά τες, προ μη θευ τές, δη μό σιους φο ρείς). Τα Μέ τρα που έχουν Σχε δια στεί α πό την Πο λι τεί α για το Ελ λη νικό Ε πι χει ρη σια κό Πε ρι βάλλον Το Ελ λη νι κό κρά τος, στα πλαί σια στή ρι ξης των ε πι χει ρή σε ων για την προ σαρ μο γή τους στο ψη φια κό περι βάλ λον, θέ σπι σε ο ρι σμέ να μέ τρα. Η ψη φια κή στρα τη γι κή 2006 απο σκο πεί στην πραγ μα το ποί η ση ε νός «ψη φια κού άλ μα τος» στην πα ραγω γι κό τητα και την ποιό τη τα ζω ής, α να δει κνύ ο ντας τις τε χνο λο γί ες πληρο φο ρι κής και ε πι κοι νω νιών, κα θώς και τις νέ ες δε ξιό τη τες ως βα σι κή στρατη γι κή κα τεύ θυν ση της χώ ρας για τα ε πό με να χρό νια (πα ράρ τη μα «Α»). Τα μέ τρα τα ο ποί α θε σπί στη καν εί ναι τα πα ρα κά τω: Δη μιουρ γί α Ευνο ϊ κού «Ψη φια κού» Πε ρι βάλ λο ντος για την Οι κο νο μι κή Δρα στη ριό τη τα Σκο πός του μέ τρου εί ναι η δημιουργί α του κα τάλ λη λου θε σμι κού και ε πιχει ρη μα τι κού πε ρι βάλ λο ντος, για την ο μα λή με τά βα ση της χώ ρας στα δε δομέ να της νέ ας πα γκό σμιας ψη φια κής οι κο νο μί ας, με ε στί α ση στη δη μιουρ γί α των συν θη κών για την άν θη ση νέ ων επι χει ρή σε ων, βα σι σμέ νων στις νέ ες τε χνο λο γί ες και την προ ώ θη ση της ε πιχει ρη μα τι κό τη τας γε νι κό τε ρα. Ό σον α φο ρά το θε σμι κό πε ρι βάλ λον, ε πι διώ κε ται η συ μπλή ρω ση του νο μι κού και θε σμι κού/κανο νι στι κού πλαι σί ου, με σκο πό την καλ λιέρ γεια ε νός κλί ματος ε μπι στο σύνης και α σφά λειας στον κα τα να λω τή σε ό,τι α φο ρά συ ναλ λα γές μέ σω δι κτύ ου. Για το σκο πό αυ τό εί ναι α πα ραί τη το, να στη ρι χθούν η Ε θνι κή ε πι τρο πή η λε κτρο νι κού ε μπο ρί ου και άλ λοι μη χα νι σμοί δια βού λευ σης με τα ξύ της Πο λι τείας, του α κα δη μα ϊ κού κό σμου και των ε πι χει ρή σε ων. Ό σον α φο ρά το ε πι χει ρη μα τι κό περιβάλ λον, προ βλέ πε ται να υ λο ποι η θεί μί α σει ρά α πό δρά σεις για: την ει σα γω γή η λε κτρο νι κών δια δι κασιών στις συ ναλ λα γές του Δη μο σί ου με τις ε πι χει ρή σεις (Δη μό σιες Προ μή θειες, υ πο βολή προ τά σε ων για συμ με το χή σε Κοι νο τι κά προ γράμ μα τα, κ.λ.π.). 56 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

14 τη δη μιουρ γί α μη χα νι σμών πι στο ποίη σης και προ τυ πο ποί η σης προ ϊ ό ντων και υ πη ρε σιών για την ΚτΠ. την εν δυ νά μω ση των δο μών στή ριξης μι κρο με σαί ων ε πι χει ρή σε ων (ΜΜΕ) ό λων των το μέ ων της οι κο νο μί ας (πρωτο γε νή, δευ τε ρο γε νή, τρι το γε νή) με ε ξοπλι σμό, δι κτύ ω ση, τε χνο γνω σί α ώ στε να μπο ρούν να πα ρέ χουν ο λο κλη ρω μέ νη πλη ρο φόρη ση και συμ βου λευ τι κή στήρι ξη σε θέ μα τα των ΤΠΕ και των νέ ων ε πι χει ρη ματι κών πρα κτι κών που στη ρίζο νται σε αυ τές. τη δη μιουρ γί α ε νός ευ νο ϊ κού περι βάλ λο ντος για την ί δρυ ση νέ ων ε πιχει ρήσε ων υ ψη λής τε χνο λο γί ας, με την α νά πτυ ξη μη χα νι σμών ό πως κε φά λαια υ ψη λού ε πι χει ρη μα τι κού κιν δύ νου (venture capital) και θερ μο κοι τί δες ε πι χει ρήσε ων (σε συ ντο νι σμό με το Ε.Π. «Α ντα γωνι στι κό τη τα»). Προ βλέ πε ται ε πίσης να υ λο ποι η θούν ει δι κές δρά σεις στή ρι ξης ε πι χει ρή σε ων στους το μείς του του ρι σμού, της ε νέργειας και της γε ωρ γί ας, κα θώς και ει δικές δρά σεις στή ρι ξης των ε πι χει ρή σε ων που βρί σκο νται σε α πο μα κρυ σμέ νες πε ριο χές. Ε νίσχυ ση Ε πι χει ρή σε ων για την Ει σαγω γή τους στην Ψη φια κή Οι κο νο μί α Το μέ τρο αυ τό πε ρι λαμ βά νει δράσεις που α φο ρούν στην ε νί σχυ ση των Ελ λη νι κών ε πι χει ρήσε ων για την έ νταξή τους στην ΚτΠ. Ει δι κοί στό χοι του μέ τρου εί ναι η προ ώ θηση της χρή σης ΤΠΕ α πό τις ε πι χει ρή σεις (και ι διαί τε ρα τις μι κρο με σαί ες) με την ο λο κλή ρω ση της δια χεί ρι σης της πλη ρο φο ρί ας στις ε σω τε ρι κές τους δια δι κα σί ες, η προ ώ θη ση της χρή σης νέ ων τε χνο λο γιών και ερ γα λεί ων α πό τις ε πι χει ρή σεις για την έ ντα ξή τους στη νέ α οι κο νο μί α του «η λε κτρο νι κού επι χει ρείν», η α νάπτυ ξη νέ ων ψη φια κών προ ϊ ό ντων και υ πη ρε σιών, κα θώς και η δη μιουρ γί α ψη φια κού πε ριε χο μέ νου για τα δί κτυα υ ψη λής τα χύ τη τας. Οι πα ρα πά νω στό χοι θα ε πι τευ χθούν με δρά σεις ε νί σχυ σης ε πι χει ρή σε ων και ο μά δων ε πι χει ρή σε ων και των τριών τομέ ων της οι κο νο μί ας για την ει σα γω γή ΤΠΕ με σκο πό την: υ ιο θέ τη ση νέ ων ε πι χει ρη μα τι κών πρα κτι κών που θα βελ τιώ σουν την ε ξωστρέ φεια τους και θα τις με τα τρέ ψουν σε η λε κτρονι κές ε πι χει ρή σεις, βελ τί ω ση της δια χεί ρι σης της πλη ροφο ρί ας στο ε σω τε ρι κό των μι κρο με σαί ων ε πι χει ρή σε ων (ε πι χει ρη σια κός α να σχεδια σμός, ε γκα τά στα ση ο λο κλη ρω μένων συ στη μά των δια χεί ρι σης ε πι χει ρη σια κών πό ρων, βελ τί ω ση της εν δο ε πικοι νω νί ας στην ε πι χεί ρη ση, συ στή μα τα logistics, κ.λ.π.) προ κει μέ νου να αυ ξη θεί η παραγω γι κό τη τα και η α ντα γω νι στι κό τη τά τους, αντι με τώ πι ση ει δι κών θε μά των ό πως ε ξοι κο νό μη ση ε νέρ γειας, α σφάλεια υ γιει νή, δια χεί ρι ση κρί σε ων, προ στασί α πε ρι βάλ λο ντος, κ.λ.π., κα θώς και την εισα γω γή του θε σμού της τη λε ερ γα σί ας (δρά ση που θα σχε δια στεί σε συ νερ γα σία με το Υ πουρ γεί ο Ερ γα σί ας). Για την α νά πτυξη νέ ων προ ϊ ό ντων και υ πη ρε σιών ψη φια κής μορ φής, καθώς και για τη δη μιουργί α ψη φια κού πε ριε χο μέ νου, θα ε νι σχυ θούν ε πι χει ρήσεις του κλά δου των ΤΠΕ και της βιο μηχα νί ας πε ριε χο μέ νου σε ε πι λεγ μέ νους θε μα τι κούς το μείς (π.χ. του ρι σμός), ε νώ πα ράλ λη λα θα ε νι σχυ θεί και η δη μιουρ γί α νέ ων ε πι χει ρήσε ων στους το μείς αυ τούς. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 57 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

15 Η Ψη φια κή Οι κο νομί α στην Ελ λά δα Τα τε λευ ταί α χρό νια, τα διά φο ρα έργα πλη ρο φο ρι κής και ε πι κοι νω νιών που έ χουν υ λο ποι ηθεί, τό σο στα πλαί σια των υ πη ρε σιών της Δη μό σιας Διοί κη σης ό σο και στα πλαί σια διά φο ρων ι διω τι κών φο ρέ ων, έ χουν δη μιουρ γή σει τις κα τάλλη λες προ ϋπο θέ σεις για τη διεύ ρυν ση, την α να βάθ μι ση και τη βελ τί ω ση της ποιό τη τας των πα ρε χό με νων υ πη ρε σιών και κατ ε πέ κτα ση την ε πι κοι νω νί α των ε πι χειρή σε ων με αυ τούς τους φο ρείς. Ε πι πλέ ον, σε ό,τι α φο ρά την η λε κτρονι κή ε πι κοι νω νί α των ε πι χει ρή σε ων με τις δη μό σιες υπη ρε σί ες, τις λε γό με νες «Υ πη ρε σί ες Η λε κτρο νι κής Δια κυ βέρ νησης», αυ τή εξε λίσ σε ται συ νε χώς μέ σω της δη μιουρ γί ας ε νός πλαι σί ου η λε κτρονι κών συναλ λα γών με το Δη μό σιο το ο ποί ο α κο λου θεί τη φι λο σο φί α «ση μεί ου μιας μο ναδι κής ε ξυ πη ρέ τη σης (one stop services)». Οι πα ρα δο σια κοί τρό ποι συναλ λα γής με δη μό σιες υ πη ρε σί ες που α παι τούν τη φυ σι κή πα ρου σί α των συναλ λασ σο μέ νων α κό μη δια τη ρού νται, αλ λά ο λο έ να και πε ρισ σό τε ρο φαί νε ται, ό τι θα κυ ριαρ χή σουν οι η λε κτρο νι κές συ ναλ λα γές με τη χρή ση του Internet για τη διευ κό λυν ση των συναλ λασ σο μέ νων. Στο ση μεί ο αυ τό, εί ναι χρή σι μο να α ναφέ ρου με ό τι σή με ρα υπάρ χουν η λε κτρονι κές υ πη ρε σί ες που πα ρέ χο νται α πό δη μό σιους φο ρείς και οι ο ποί ες τεί νουν να γί νουν υ πο χρε ω τι κές προ κει μέ νου να α ξιο ποι η θούν τα ο φέ λη των νέ ων τε χνολο γιών και του Internet. Στον ι διω τι κό το μέ α, ό λο και πε ρισ σότε ροι φο ρείς ε πε κτεί νουν τις υ πη ρεσί ες τους με σκο πό την υ πο στή ρι ξη της η λεκτρο νι κής ε πι κοι νω νί ας με τον πολί τη και τις ε πι χει ρή σεις. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα α πο τε λούν οι τράπε ζες, οι ο ποί ες στο πλαί σιο της α πο κα λού με νης «η λε κτρο νι κής τρα πε ζι κής» (e banking) πα ρέ χουν πλέ ον ση μα ντι κό α ριθ μό η λεκτρο νι κών υ πη ρε σιών προ κει μέ νου να δια σφα λι στεί η ευ κο λί α συ ναλ λα γής ανάμε σα σε αυ τές και τις Ε πι χει ρή σεις. Η λε γό με νη Ψη φια κή Οι κο νο μί α, η οι κο νο μί α δη λα δή που έ χει τη βά ση της στην α ξιο ποί η ση του Internet, α πο τε λεί στις μέ ρες μας μί α πα γκό σμια πραγ ματι κό τη τα ε πη ρε ά ζο ντας ά με σα τό σο τις επι χει ρή σεις και τον τρό πο λει τουρ γί ας τους ό σο και τον τε λι κό κα τα να λω τή. Ε πιχει ρή σεις κά θε με γέ θους σε ό λο τον κόσμο ε πα να προσ διο ρί ζουν το ρό λο τους στην πα γκό σμια α γο ρά προ κει μέ νου να βελ τιώ σουν την α ντα γω νι στι κότη τά τους, να ε πε κτεί νουν τις ε πι χει ρη μα τι κές τους δυ να τό τη τες και να διευ κο λύ νουν ση μαντι κά τις κα θη με ρι νές τους λει τουρ γί ες. Οι σύγ χρο νες επι χει ρή σεις κα λού νται να λά βουν σο βα ρά υ πό ψη τις νέ ες πα ρα μέτρους που δια μορ φώ νο νται, δη λα δή το «Η λε κτρο νι κό Ε πι χει ρείν» (e Business). Το Η λε κτρο νι κό Επι χει ρείν σχε τί ζε ται με τη χρή ση των νέ ων τε χνο λο γιών και κυ ρί ως του Internet, προ κει μέ νου να: Διευκο λυν θεί η α γο ρά και η πώ λη ση προ ϊ ό ντων, υ πη ρε σιών και πλη ρο φο ρί ας μέ σω του Internet, Βελ τιω θεί το ε πί πε δο πα ρο χής υ πηρε σιών μί ας Ε πι χεί ρη σης, Διεκ πε ραιω θούν οι συ ναλ λα γές α νάμε σα σε ε μπο ρι κούς ε ταί ρους, Μειωθεί το κό στος πα ρα γω γής και διά θε σης προ ϊ ό ντων και υ πη ρε σιών, Αυ ξη θεί ο ό γκος πω λή σε ων των Ε πι χει ρή σε ων. Η υ ιο θέ τη ση του Η λε κτρο νι κού Επι χειρείν (e Business), προ σφέ ρει ση μα ντι κά 58 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

16 πλε ο νε κτή μα τα και ο φέ λη στις ε πι χειρή σεις. Ι διαί τε ρα, ό μως, ευ νο ού νται οι μι κρές και μεσαί ες Ε πι χει ρή σεις ή ακό μα και οι λε γό με νες «οι κο γε νεια κές» ε πι χει ρή σεις ή ε πι χει ρή σεις του «ε νός α τό μου». Εί ναι πολ λά τα ε πι τυ χη μέ να πα ραδείγμα τα μι κρών, με σαί ων και α το μι κών ε πιχει ρή σε ων που δρα στη ριο ποι ήθη καν τόσο σε το πι κό ό σο και σε διε θνές ε πί πε δο. Στις μέ ρες μας, το πιο σύγ χρο νο μο ντέ λο δρα στη ριο ποί η σης στο Η λε κτρο νι κό Ε πι χει ρείν (e Business), α πο τε λούν οι λε γό με νες Η λε κτρο νι κές Α γο ρές (e Mar ketplaces). Στον Πί νακα που α κολου θεί παρουσιά ζο νται κα τη γο ριο ποι η μέ να, οι βα σι κοί στό χοι που θέ τουν οι ε πι χει ρήσεις, κα τά τη με τά βα ση τους στο Η λε κτρο νι κό Ε πι χει ρείν (e business). Ω στό σο, η ε πί τευ ξη αυ τού του στόχου προ ϋ πο θέ τει κα ταρ χήν τη δη μιουρ γί α κατάλ λη λων δι κτυα κών υ πο δο μών, όπως η διά θε ση πο λύ γρή γο ρου δια δι κτύ ου με συ νε χή πρόσβα ση και την α νά πτυ ξη α ντίστοι χων η λε κτρο νι κών υ πη ρε σιών. Με αυτόν τον τρό πο γί νε ται ε φι κτή η πε ραι τέ ρω διά δο ση, διά χυ ση των νέ ων τε χνο λο γιών εφαρ μο γής τους στις δια δι κα σί ες των διάφο ρων τμη μά των των ορ γα νι σμών, με στόχο τη χρή ση του δια δι κτύ ου στο δη μό σιο και τις ε πιχει ρή σεις σε με γά λο πο σο στό. ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΝ Οι κο νο μι κοί Στό χοι Προ ϊο ντι κοί Στό χοι Στό χοι προ ώ θη σης, προ βο λής, ε πι κοι νω νί ας Στό χοι για τα κα νά λια δια νο μής Στό χοι για την έ ρευ να α γο ράς Λοι ποί στό χοι Λοι ποί στό χοι Ε ΠΙ ΜΕ ΡΟΥΣ ΣΤΟ ΧΟΙ Αύ ξη ση κερ δών. Α πό δο ση ε πεν δυ μέ νου κε φα λαί ου. Αύ ξη ση πω λή σε ων. Υ πη ρε σί ες προς τους πε λά τες πριν και με τά την πώ λη ση. Γνω στο ποί η ση των δρα στη ριο τή των της Ε πι χεί ρη σης στο ευ ρύ κοι νό. Με γα λύ τε ρη συ χνό τη τα ε πι κοι νω νί ας. Βελ τί ω ση ποιό τη τας σχέ σε ων. Δη μιουρ γί α σχέ σε ων με συ νερ γά τες, προ μη θευ τές, δημό σιους φο ρείς, κ.λ.π. Ευ ρύ τε ρη γε ωγρα φι κή κά λυ ψη. Κα τεύ θυν ση πε λα τών στα ε κά στοτε κα νά λια δια νο μής, μέ σω του δια δι κτυα κού τό που της Ε πι χεί ρησης. Πλη ρο φό ρη ση προς τα κα νά λια διανο μής, σχε τι κά με έ λεγ χο α πο θε μά των, τι μές, κ.λ.π. Μέ γε θος και τά σεις της α γο ράς. Πληρο φο ρί ες για τον α ντα γω νι σμό. Λή ψη στοι χεί ων για την πε λα τεια κή βά ση της Ε πι χεί ρη σης. Δο κι μές πριν την ει σα γω γή νέ ου προ ϊ ό ντος ή/και υ πη ρε σί ας. Νέ ους ή/και ε ναλ λα κτι κούς προ μη θευ τές. Προ σέλ κυ ση χο ρη γιών, συν δρο μών, κ.λ.π. Συμ μα χί ες με άλ λες Ε πι χει ρή σεις. ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ 2: Στό χοι Ε πι χει ρή σε ων κα τά τη Με τά βα σή τους στο Η λε κτρο νι κό Ε πι χει ρείν (e business). Πηγή: Κοι νω νί α της Πλη ρο φο ρί ας, Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 59 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

17 Υ πάρ χει μί α ση μα ντι κή με ρί δα επι χει ρήσε ων που χρη σι μο ποιεί και ε φαρ μό ζει τις δι κτυα κές υ πο δο μές σε βαθμό συ γκρί σι μο με άλ λες χώ ρες στον ευ ρω πα ϊ κό ή διε θνή χώ ρο. Το 2003 στην Ελ λάδα, ο κύ ριος τύ πος σύν δε σης στο Internet ή ταν η α πλή τη λε φωνι κή γραμ μή (60%), οι συν δέ σεις ISDN με 23%, ε νώ οι συν δέ σεις ADSL α πο τε λού σαν μό λις το 0.3% του συ νόλου. Η δυ να μι κή που υ πει σέρ χε ται α πό την εκ με τάλ λευ ση των δυ να το τή των που προ σφέ ρουν οι νέ ες τε χνο λο γί ες στη λει τουρ γί α των ε πι χει ρή σε ων, α ναμέ νε ται να το νώ σει ό λους τους το μείς της οι κο νο μι κής και κοι νω νι κής ζω ής της χώ ρας, κα θώς αυ τοί ει σέρ χο νται στον πα ρα γω γι κό ι στό της εγ χώ ριας οι κο νο μικής δρα στη ριό τη τας, ε νώ μπο ρούν να λει τουρ γή σουν ως πυ ρή νες γνώ σης για το ερ γα σια κό πε ρι βάλ λον. Τω ρι νή Χρή ση Νέ ων Τε χνο λογιών α πό τις Ε πι χει ρή σεις Στο χώ ρο των ε πι χει ρή σε ων ση μαντι κότε ρος προσ διο ρι στι κός πα ρά γο ντας υ ιο θέτη σης και χρή σης των ΤΠΕ ανα δει κνύ ε ται το μέ γε θος της ε πι χεί ρη σης (α ριθ μός ερ γαζο μέ νων). Αλ λοι παρά γο ντες που ε πι δρούν ε νι σχυ τι κά στη χρή ση ΤΠΕ εί ναι ο κύ κλος ερ γα σιών, ο κλά δος οι κο νο μι κής δρα στηριό τη τας, η πε ρι φέ ρεια που ε δρεύ ει η ε πιχεί ρηση, κ.ά. (Κα ρού νος, 2003). Μι κρομε σαί ες ε πι χει ρή σεις με προσω πι κό >10 α τό μων Στο χώ ρο των μικρο με σαί ων ε πι χει ρήσε ων (ΜΜΕ), οι ε πι χει ρή σεις με προ σω πι κό 11 έ ως 250 ά το μα πα ρου σιά ζουν υ ψη λά πο σο στά χρή σης ΤΠΕ, συ γκρί σι μο με τους 60 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

18 α ντί στοι χους ευ ρω πα ϊ κούς μέ σους ό ρους: κα το χή Η/Υ 92%, σύν δεση στο δια δί κτυο 82% και ε ται ρι κή πα ρου σί α 48%, εί ναι ε πιδό σεις συ γκρί σι μες με τους ευ ρω πα ϊ κούς μέ σους ό ρους (2002) που α ντί στοι χα έ φθαναν στο 94%, 83% και 52%. Τα πο σο στά των ε πι χει ρή σε ων που κάνουν η λε κτρο νι κές συ ναλ λα γές για Φ.Π.Α., Ι.Κ.Α., ΤΑ ΧΙS είναι 57%, 50% και 50% α ντίστοι χα. Το πο σο στό των ε πι χει ρή σε ων που α ξιο ποιεί υ πη ρε σίες η λε κτρο νι κής τρα πεζι κής εί ναι 34%, ε νώ η λε κτρο νι κές προ μήθειες και ηλε κτρο νι κές πω λή σεις α ντί στοι χα το 14 και 5% (Κα ρού νος, 2003). Μι κρο με σαί ες ε πι χει ρή σεις με προσω πι κό <10 α τό μων Ό μως, τα πο σο στά χρή σης ΤΠΕ παραμέ νουν συ γκρι τι κά χα μη λά για τη μεγά λη πλειο ψη φί α των ΜΜΕ, κυ ρί ως λό γω των πε ριο ρι σμέ νων πο σο στών χρή σης στις πο λύ μι κρές ε πι χει ρή σεις. Συ γκε κρι μέ να, η χρή ση Η/Υ και διαδικτύ ου στις μι κρο με σαί ες ε πι χει ρή σεις συ νο λι κά (<250 ά το μα) το 2003 ή ταν 34% και 18% α ντί στοι χα, για τί ή ταν πο λύ χα μη λό το ε πί πε δο η λε κτρο νι κών δραστη ριο τήτων στις πο λύ μι κρές ε πι χει ρήσεις (15 ά το μα), που α ντι προ σω πεύ ουν το 95% των επι χει ρή σε ων. Πε ρί που 15% εί χαν πα ρου σί α στο δια δί κτυο και 12% χρη σι μο ποιούσαν η λε κτρο νι κό τα χυ δρομεί ο (Κα ρού νος, 2003). Με γά λες ε πι χειρή σεις με προ σω πικό >250 α τό μων Οι με γά λες ε πι χει ρή σεις κά νουν σχεδόν κα θο λι κή χρή ση των βα σι κών ΤΠΕ. Η Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 61 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

19 κα το χή Η/Υ και σύν δε σης στο δια δίκτυο φτά νει το 100%, ε νώ το 90% έ χει δι κτυακό τό πο, το 44% διε νεργεί η λε κτρο νικές προ μή θειες και το 22,7% η λε κτρονι κές πω λή σεις α γα θών και υ πη ρε σιών πο σο στά που φα νε ρώ νουν σύ γκλι ση με τους ευ ρω πα ϊ κούς μέ σους όρους στις α ντί στοι χες με γά λες ε πι χει ρή σεις (48% για η λε κτρο νι κές προ μή θειες και 22% για η λε κτρο νι κές πω λή σεις). Συ νο λι κά, α πό τις τρεις έ ρευ νες προκύ πτει ό τι ε νώ έ να τμή μα του πλη θυ σμού και των ε πι χει ρή σε ων εμ φα νί ζει μί α α ξιόλο γη δυ να μι κή υ ιο θε τώ ντας τα χύ τα τα τις νέ ες τε χνο λο γί ες, έ να μεγά λο τμή μα τους α κό μα υ στε ρεί, χω ρίς να έ χει εν σωμα τώ σει τις ΤΠΕ στις καθη με ρι νές τους δρα στη ριό τη τες. Η πλειο ψη φί α των πο λι τών και των ε πι χει ρή σε ων που δεν έ χουν υ ιο θε τή σει α κό μα τις νέ ες τε χνο λο γί ες δη λώνουν ως κύ ριο λό γο ό τι δεν τις χρειά ζο νται ή δεν τους εν δια φέ ρουν (60%), ε νώ το 30% δηλώ νει ό τι δεν έ χει α σχο λη θεί πο τέ με αυ τές. Βα σι κοί α να σταλτι κοί πα ρά γο ντες χρή σης Η/Υ και ΤΠΕ γε νι κό τε ρα φαί νε ται ό τι εί ναι κυ ρί ως η ά γνοια και η έλ λει ψη κα τάλ λη λων υ πη ρε σιών τε χνι κής υ πο στή ρι ξης. Α ρα, κρί νε ται α πα ραί τη τη η πε ραιτέ ρω εκ παί δευ ση, ε νη μέ ρω ση και κα τάρ τι σή τους, αλ λιώς η χώ ρα μας δια τρέχει τον κίνδυ νο να μεί νει πί σω α πό την ε ξέ λι ξη προς την κοι νω νί α της πλη ρο φο ρί ας, με ση μα ντικές ε πι πτώ σεις στην α ντα γω νι στι κότη τα της οι κο νο μί ας μας ( Κα ρού νος, 2003). Το Μέλ λον της Ψη φια κής Οικο νο μί ας Η βα σι κό τε ρη πρό κλη ση ό λων των εφαρ μο ζό με νων πο λι τι κών σή με ρα σε Ευρω πα ϊ κό ε πί πε δο εί ναι να προ σεγ γίσουν α κό μα πε ρισ σό τε ρο οι ε πι χει ρή σεις τις νέ ες τε χνο λο γί ες και να ε ξοικειω θούν με τη χρή ση τους. Σύμ φω να με τη σύγ χρο νη α ντί λη ψη για το ρό λο του κρά τους, ως βα σι κού πα ρο χέ α και χρή στη των νέ ων τε χνολο γιών, η πο λι τεί α ο φεί λει να παί ξει η γε τι κό ρό λο για τη δια σφά λι ση και τη μεγι στο ποί η ση των δυ νη τι κών ω φελειών α πό την υ ιο θέ τη ση και χρή ση αυ τών για ό λες τις ε πι χει ρή σεις, την οι κο νο μί α και την κοι νω νί α. Κα τα λυ τι κό βή μα προς αυ τήν την κα τεύ θυν ση α πο τε λεί η α ξιο ποί ηση των δυ να το τή των που προ σφέ ρουν οι νέ ες τε χνο λο γί ες για το με τα σχη ματισμό και τη βελ τί ω ση των υ πη ρε σιών του δη μο σί ου προς τους πο λί τες και τις ε πι χει ρή σεις, την αύ ξη ση της λειτουρ γι κής α πο τε λε σμα τι κό τη τας του ίδιου του δη μό σιου το μέ α σε ό λα τα ε πί πε δα, την πά τα ξη της γρα φειο κρατί ας και της δια φθο ράς. Ά ρα, το Δη μό σιο αλ λά και οι ε πι χει ρήσεις πρέ πει και ο φεί λουν να α να πτύ ξουν νέ ες, σύγ χρο νες υ πη ρε σί ες, οι ο ποί ες θα πα ρέ χο νται μέ σω του δια δι κτύ ου, σε πραγ μα τι κό χρό νο. Υ πη ρε σί ες με γνώ μο να τις α νά γκες των διά φο ρων ορ γα νι σμών και ε πι χειρή σε ων, την α πο τε λε σμα τι κό τη τα και τη δια φά νεια, χω ρίς α πλώς να α να παρά γο νται η λε κτρο νι κά υ φι στά με νες γραφειο κρα τι κές δο μές με ό λες τις συ να κό λου θες αρ νη τι κές ε πι πτώ σεις (α διαφά νεια, μο νο πώ λη ση πλη ρο φορί ας, δια φθο ρά). Δη μό σιες Συμ βά σεις Προ μη θειών Οι δη μό σιες συμ βά σεις προ μη θειών εί ναι κρί σι μο μέ γε θος για ένα σύγ χρο νο κρά τος, τό σο α πό οι κο νο μι κή ό σο και 62 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

20 α πό πο λι τι κή ά πο ψη. Α πο τελούν ση μα ντικό πο σο στό των δα πα νών του κρα τι κού προ ϋ πο λο γι σμού και ελ κυστι κό πε δί ο α ντα γω νι σμού για τις ε πι χει ρή σεις. Α ποτε λούν α κό μα το κατ ε ξο χήν πε δί ο στο ο ποί ο μπο ρεί να ε λεγ χθεί α πο φα σι στι κά η δια φά νεια στη δια χεί ρι ση των δη μόσιων υ πο θέ σε ων. Οι προ μή θειες του Δη μο σί ου ποικίλλουν σε α ξί α α πό χρό νο σε χρό νο. Το Ε νιαί ο Πρό γραμ μα Προ μη θειών του 2005 έφτα σε σε ύ ψος τα 3,7 δισ. ευ ρώ, ποσό ι διαί τε ρα αυ ξη μέ νο σε σχέ ση με το πρό σφα το πα ρελ θόν. Στο πρό γραμ μα αυ τό, την ευ θύ νη κα τάρ τι σης του ο ποί ου έ χει η Γενι κή Γραμ μα τεί α Ε μπο ρί ου του υ πουρ γεί ου Α νά πτυ ξης, ε ντάσ σο νται οι προ μήθειες των πε ρισ σό τε ρων φο ρέ ων του Δη μο σί ου. Ε ξαί ρε ση α πο τε λούν τα ο πλικά συ στή μα τα και οι συμ βά σεις α ξίας μι κρό τε ρης των ευ ρώ. Οι κρα τι κές προ μή θειες διέ πο νται α πό έ να πο λύ πλο κο θε σμι κό πλαί σιο και διεκ πε ραιώ νο νται με μί α ι διαί τερα σύν θε τη διοι κη τι κή πρα κτι κή. Το κρα τικό σύ στη μα προ σπα θεί να ε ξα σφαλί σει το δη μό σιο συμ φέ ρον με τους ε ξής τρό πους: Ό σον α φο ρά τους προ μηθευ τές, με την υ πο βο λή μίας σει ράς δι καιο λο γη τικών που υ πο τί θε ται ό τι ε ξα σφα λί ζουν τη φε ρεγ γυό τη τα του α ντι συμ βαλ λο μέ νου με το Δη μό σιο. Ό σον α φο ρά την πλευ ρά της διοί κη σης, το σύ στη μα βα σί ζε ται σε ε πάλ λη λες ε πι τρο πές α ξιο λογή σε ων των διά φορων φά σε ων των δια γω νισμών, τις ο ποί ες ο νο μο θέτης ο ρί ζει με σκο πό να α πο κλεί σει τη δυ να τό τη τα κά ποιου με μο νω μέ νου κρατι κού λειτουρ γού να ε πη ρε ά σει τη διε ξα γω γή του δια γω νι σμού. ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α»: Ψη φια κή Στρα τη γι κή Ελ λά δος 2006 α/α Τί τλος Δρά σης Χρο νι κός Ο ρί ζο ντας Υ λο ποί η σης α: β: Η δρά ση α φο ρά στην κα τεύ θυν ση: 1 Δη μιουρ γί α πι λο τι κής η λε κτρο νι κής πύ λης(business gateway)με τη συ νεργα σί α των ε πι με λη τη ρί ων για την ε νημέ ρω ση των μι κρών ε πι χει ρή σε ων σε ό,τι α φορά: τά σεις ε πι μέ ρους κλά δων (π.χ. τουρισμός, λια νι κό ε μπό ριο, κ.λ.π.), ε πι χει ρη μα τι κή γνώ ση (marketing, ε πιχει ρη μα τι κός σχε δια σμός), πλη ρο φο ρί ες για το θε σμι κό πλαί σιο (δυ να τό τη τα e invoicing κ.λ.π.), α πα ντή σεις σε συ χνές ε ρω τή σεις, ανάδει ξη ε πι τυ χη μέ νων ε πι χει ρη μα τι κών πα ρα δειγ μά των. Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 2 Συγ χρη μα το δό τη ση α νά πτυ ξης ευ ρυζω νι κών υ πο δο μών στην πε ρι φέρεια. Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 63 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

21 3 Δη μιουρ γί α με γά λης η λε κτρο νι κής πύ λης του ρι σμού, υ πό την αι γίδα του Υ πουρ γεί ου Του ρι σμού, τό σο για τους πο λί τες ό σο και για τις ε πι χειρή σεις και του ρι στι κές μο νά δες (ε νη μέ ρω ση, προ ώ θη ση του ρι στι κών πλη ροφο ριών πε ριο χών, κρα τή σεις, α να ζη τή σεις και ταυ το ποι ή σεις με τα ξύ ξε νο δοχεια κών μο νά δων και πρα κτό ρων, κ.λ.π.). Αυ το μα το ποί η ση των κυ ριό τε ρων βημά των για την έ ναρ ξη ε πι χει ρήσε ων των ε πι με λη τη ρί ων, ως πρώ το βή μα για την πα ρο χή η λε κτρο νι κών υ πηρεσιών. Βελ τί ω ση της δια φά νειας και της διαθε σι μό τη τας πλη ρο φο ριών σχε τι κά με τις δυ να τό τη τες χρη μα το δό τη σης ε πιχει ρή σε ων, σε ε νιαί ο portal υ πό την αιγί δα της Έ νω σης Ελ λη νι κών Τρα πε ζών. Διε ξα γω γή με λέ της (Πα ρα τη ρη τή ριο ΚτΠ) ώ στε να κα τα δει χθούν ε πιμέ ρους α νά γκες ε πι χει ρη μα τι κών κλά δων. Ε νί σχυ ση κα τάρ τι σης στε λε χών ε πι χειρή σε ων σε ΤΠΕ. Ε ξέ τα ση πα ρο χής οι κο νο μι κών κινή τρων για συ ναλ λα γές που πραγμα το ποιού νται η λε κτρο νι κά ή μέ σω Internet (π.χ. ε πι στρο φές, Φ.Π.Α., κ.λ.π.). Πλή ρης λει τουρ γί α ε πι χει ρη μα τι κής πύλης (business gateway). Υ λο ποί η ση δρά σε ων που α φο ρούν σε ε πι μέ ρους κλά δους, βά σει της σχε τικής με λέ της του Πα ρα τη ρη τη ρί ου ΚτΠ. Πα ρο χή υ πη ρε σιών η λε κτρο νι κών προ μη θειών: ολο κλή ρω ση θε σμι κού πλαι σί ου, ανά πτυ ξη υ πη ρε σιών η λεκτρο νι κών προ μη θειών στο Υ πουρ γεί ο Α νά πτυ ξης, α νά πτυ ξη η μι αυ τό μα της δια δι κα σίας πα ρα κο λού θη σης ό λων των δη μό σιων προ μη θειών και ε ξα σφάλι ση χρή σης μέ σω κω δι κού που θα α παι τεί ται για την ε κτα μί ευ ση. Α πο τύ πω ση ό λων των δια δι κα σιών των υ πη ρε σιών του δη μό σιου τομέ α και α να σχε δια σμός (BPR). Δη μιουρ γί α ε νιαί ου portal για τις ε πιχει ρή σεις, στο ο ποί ο θα πε ρι λαμβάνο νται ό λες οι δια θέ σι μες αλ λά και οι υ πό α νά πτυ ξη υ πη ρε σί ες και διαθέ σιμες ε νι σχύ σεις, ορ γα νω μέ νες σε κα τηγο ρί ες εν δια φέ ρο ντος (υ πη ρε σί ες, πληρο φο ρί ες Ε ΟΜ ΜΕΧ, ε νι σχύ σεις α πό ΕΠ, Ι.Κ.Α., κ.λ.π.). Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 4 Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 5 Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 6 Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 7 Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρήσεις. 8 Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 9 Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 10 Προ ώ θη ση χρή σης ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 11 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 12 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρήσεις. 13 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 64 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

22 14 Αυ το μα το ποί η ση δια δι κα σιών ε λε γκτικού φο ρο λο γι κού μη χα νι σμού ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται η δια φά νεια κα τά τους φο ρο λο γι κούς ε λέγ χους. Πα ρο χή των 5 πιο συ χνά χρη σι μοποιού με νων πι στο ποι η τι κών και υπη ρεσιών για ε πι χει ρή σεις, η λε κτρο νι κά. Κα τάρ τι ση δη μό σιων υ παλ λή λων σε ΤΠΕ και συ μπε ρί λη ψη της πι στοποί η σης σε ΤΠΕ στην α ξιο λό γη σή τους ή στις προ ϋ πο θέ σεις ε ξέ λι ξής τους σε συγκε κρι μέ νες κα τη γο ρί ες ευ θύ νης. Θε σμι κή κα το χύ ρω ση της η λε κτρο νικής υ πο γρα φής έ να ντι της έ ντυπης/ χει ρό γρα φης. Α να σχε δια σμός ό λων των δια δι κα σιών του δη μό σιου το μέ α (BPR). Ε πέ κτα ση της δια δι κα σί ας η λε κτρονι κών προ μη θειών σε ό λες τις προμή θειες του δη μό σιου το μέ α και των Ο.Τ.Α., πά νω α πό έ να συ γκε κρι μέ νο ύ ψος δα πά νης που θα κα θο ρι στεί. Α νά πτυ ξη η λε κτρο νι κού κέ ντρου μί ας στά σης για την ε ξυ πη ρέ τη ση των ε πιχει ρή σε ων. Ε ξα σφά λι ση δια λει τουρ γι κό τη τας μετα ξύ υ πη ρε σιών του δη μό σιου το μέ α κα θώς και δη μιουρ γί α η λε κτρο νι κής «γέ φυ ρας» οι κο νο μι κών συ ναλλα γών με τα ξύ δη μόσι ου το μέ α ε πι χει ρή σε ων και τρα πε ζών. Ε νιαί ος και μο να δι κός κω δι κός α ριθ μός για ε πι χει ρή σεις για όλες τις συ ναλ λα γές τους με το δη μό σιο το μέ α και μο να δι κή ει σα γω γή στοι χείων (Single ID, Singlepoint of data entry). Α ξιο λό γη ση των α παι τή σε ων κα τάρ τι σης δη μό σιων υ παλ λή λων σε νέα α ντι κεί με να που α φο ρούν στις ΤΠΕ, κά θε 3 έ Ο λο κλή ρω ση θε σμι κού πλαι σί ου για την α γο ρά τη λε πι κοι νω νιών και την εν σω μάτω ση των Κοι νο τι κών ο δη γιών. Α πλο ποί η ση του θε σμι κού πλαι σί ου που σχε τί ζε ται με την υ λο ποίη ση έρ γων πληρο φο ρι κής, μέ σω συ γκρό τη σης ο μά δας ερ γα σί ας. Συ ντο νι σμέ νη προ ώ θη ση των ελ λη νι κών ε πι χει ρή σε ων ΤΠΕ στο ε ξωτε ρι κό, με κοι νή προ σπά θεια ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΥΠ.ΟΙ. Ο., ΥΠ.ΕΞ., ΕΛ ΚΕ και ΣΕ ΠΕ. Ε νί σχυ ση της συ νερ γα σί ας και της με ταφο ράς τε χνο γνω σί ας με ταξύ Πα νε πι στημί ων και ε πι χει ρή σε ων ΤΠΕ. Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πιχει ρή σεις. 15 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 16 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 17 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρήσεις. 18 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χειρή σεις. 19 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χειρή σεις. 20 Ψη φια κές Υπη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 21 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 22 Ψη φια κές Υ πη ρεσί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 23 Ψη φια κές Υ πη ρε σί ες ΤΠΕ σε ε πι χει ρή σεις. 24 Υ πο στή ρι ξη του κλάδου ΤΠΕ. 25 Υ πο στή ρι ξη του κλάδου ΤΠΕ. 26 Υ πο στή ρι ξη του κλάδου ΤΠΕ. 27 Υ πο στή ρι ξη του κλάδου ΤΠΕ. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 65 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

23 28 Αύ ξη ση της δη μό σιας ε πέν δυ σης σε έ ρευ να και τε χνο λο γί α και ε νίσχυ ση των ι διω τι κών ε πεν δύ σε ων σε έ ρευ να και τε χνο λο γί α, ε κεί ό που ε πι τυγχά νεται προ ϊ όν ή υ πη ρε σί α με ε μπο ρι κό εν δια φέ ρον. Ε μπλου τι σμός των προ γραμ μά των σπουδών, με δρά σεις που σχε διάζο νται α πό κοι νού α πό τα Πα νε πι στή μια και τον κλά δο των ΤΠΕ. Προ σαρ μο γή πα νε πι στη μια κών προγραμ μά των ώ στε να πε ρι λαμ βά νουν: Μα θή μα τα ε πι χει ρη μα τι κό τη τας, Ε φαρ μο γές ΤΠΕ για ε πι χει ρή σεις. Ε νη μέ ρω ση νέ ων ε πι χει ρη μα τιών για τις δια δι κα σί ες έ ναρ ξης και λει τουρ γίας ε πι χει ρή σε ων μέ σω η λε κτρο νι κής σε λί δας. Προ βο λή ε πι τυ χη μέ νων πα ρα δειγ μά των ε πι χει ρή σε ων, σε το μείς που α ξιο ποιούν ΤΠΕ. Συ ντο νι σμός με το Υ πουρ γεί ο Παι δεί ας και το Υ πουρ γεί ο Α νά πτυξης ώ στε να συ μπερι λη φθούν στο εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα, μα θή μα τα σχε τι κά με:.ε πι λο γές χρη μα το δό τη σης,.τά σεις της α γο ράς,.ε φαρ μο γές ΤΠΕ για ε ται ρί ες (π.χ. ERP). Α πλού στευ ση δια δι κα σί ας έ ναρ ξης νέ ων ε ται ρειών με εγ γυ η μέ νο χρό νο μέ σω η λε κτρο νι κού one stop shop. Διε ξα γω γή ε τή σιου δια γω νι σμού ε πι χειρη μα τι κού σχε δί ου Ε ξέ ταση της δυ νατό τη τας. Ε ξέ τα ση της δυ να τό τη τας προ ώ θη ση δη μιουρ γί ας incubators σε συ νερ γα σία με Ελ λη νι κά Πα νε πι στή μια. Συγ χρη μα το δό τη ση αρ χι κού τέ λους ευρυ ζω νι κής σύν δε σης στην περι φέ ρεια. Με γά λης κλί μα κας κα μπά νια ε νη μέ ρωσης ε ξοι κεί ω σης των πο λι τών με ΤΠΕ. Κα θο ρι σμός νο μι κού πλαι σί ου για τηλερ γα σί α. Πι λο τι κή χρή ση PC/internet στην εκ παίδευ ση ως υ πο στή ρι ξη στο πρό γραμ μα μα θη μά των ε κτός πλη ρο φο ρι κής (π.χ. γε ω γρα φί α, χη μεί α). Χρη μα το δό τη ση και νο το μι κών ε πι χειρη μα τι κών σχε δί ων για ευ ρυζω νι κές υ πη ρε σί ες α πό ε πι χει ρή σεις προς τους πο λί τες. Α νά πτυ ξη έρ γου ΤΠΕ ε ξυ πη ρέ τη σης ε νημέ ρω σης πο λι τών στις δη μόσιες με τα φορές (portal για με τα φο ρές). Υ πο στή ρι ξη του κλάδου ΤΠΕ. 29 Υ πο στή ρι ξη του κλάδου ΤΠΕ. 30 Προ ώ θη ση της ε πι χει ρημα τι κότη τας σε το μείς που α ξιο ποιούν ΤΠΕ. 31 Προ ώ θη ση της ε πι χει ρημα τι κό τη τας σε το μείς που α ξιο ποιούν ΤΠΕ. 32 Προ ώ θη ση της ε πι χει ρημα τι κό τη τας σε το μείς που α ξιο ποιούν ΤΠΕ. 33 Προ ώ θη ση της ε πι χειρημα τι κό τη τας σε το μείς που α ξιο ποιούν ΤΠΕ. 34 Προ ώ θη ση της ε πι χει ρημα τι κό τη τας σε το μείς που α ξιο ποιούν ΤΠΕ. Προ ώ θη ση της ε πι χει ρημα τι κό τη τας σε το μείς που α ξιο ποιούν ΤΠΕ. Προ ώ θη ση της ε πι χει ρημα τι κό τη τας σε το μείς που α ξιο ποιούν ΤΠΕ ζω ής μέσω ΤΠΕ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

24 Ε γκα τά στα ση α σύρ μα του ευ ρυ ζω νι κού internet σε του λά χι στον 200 δη μό σια ση μεί α (π.χ. δη μό σιες βι βλιο θή κες, κοινό τη τες). Εκ πό νη ση με λέ της (Πα ρα τη ρη τή ριο ΚτΠ) για κα τα γρα φή ει δι κών α ναγκών σε ΤΠΕ α πό ε πι μέ ρους πλη θυ σμια κές ο μά δες. Εκ παί δευ ση πο λι τών της Πε ρι φέ ρειας στη χρή ση PC/internetμε vouchers. Εκ πό νη ση με λέ της (Πα ρα τη ρη τή ριο ΚτΠ) για α νά δει ξη των πιο χρή σιμων η λε κτρο νι κών υ πη ρε σιών σε Α ΜΕ Α και υ λο ποί η ση. Προ ώ θη ση τη λερ γα σί ας σε ε πι λεγ μέ νες πλη θυ σμια κές ο μά δες. Δη μιουρ γί α η λε κτρο νι κών βι βλιο θη κών για ό λα τα πα νε πι στή μια. 49 Dark Fiber στα Πα νε πι στή μια Βελ τί ω ση δια βί ου κα τάρ τι σης μέ σω πρό σβα σης σε υ πάρ χου σα υ ποδο μή (σχο λεί α με τά τις ώ ρες μα θη μά των), σχε δια σμού προ γραμ μά των για αρ χαρίους σε PC/internet, σχε δια σμού ε φαρμο γών τη λεκ παί δευ σης συ στή μα τος ε θε λο ντών. Χρη μα το δό τη ση συ στή μα τος α γο ράς φο ρη τού υ πο λο γι στή με δό σεις για μαθη τές/ φοι τη τές. Δια σύν δε ση σε έ ναν κόμ βο ό λων των ψη φια κών μου σεί ων, δη μό σιων βιβλιοθη κών και των Αρ χεί ων του Κρά τους. Με τα φο ρά των 20 πιο συ χνά χρη σι μοποιού με νων υ πη ρε σιών σε πλή ρη ηλε κτρονι κή μορ φή (αι τή σεις σε πα νε πι στή μια, συ ναλ λα γές με ε φο ρί α, τε λω νεί α, κ.λ.π.). Στο χευό με νη δρά ση η λε κτρο νι κής ε ξυ πη ρέ τη σης των πο λι τών της Πε ριφέ ρειας, βά σει των το πι κών α να γκών (ό πως πι λο τι κή ε φαρ μο γή κι νη τού κέντρου ε ξοι κεί ω σης σε ΤΠΕ σε μι κρές κοινό τη τες, πα κέ το η λε κτρο νι κών υ πηρεσιών, κ.λ.π.). Α νά πτυ ξη ε νιαί ου ση μεί ου πρό σβα σης η λεκτρο νι κών υ πη ρε σιών, δομη μέ νου με βά ση τα γε γο νό τα ζω ής (e government portal). Α νά πτυ ξη δυ να το τή των α νά δρα σης (feedback) α πό τον πο λί τη σε ό λες τις ψηφια κές υ πη ρε σί ες. Α νά πτυ ξη κε ντρι κού μη χα νι σμού αυ θεντι κο ποί η σης και χρή ση του α πό ό λες τις η λε κτρο νι κές υ πη ρε σί ες. ζω ής μέσω ΤΠΕ. υ πη ρε σιών για τον πολί υ πη ρε σιών για τον πολί υπη ρε σιών για τον πολί υ πη ρε σιών για τον πολί υπη ρε σιών για τον πολί Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 67 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e business)

25 Κα τάρ τι ση α να λυ τι κού «χάρ τη» για τις ψη φια κές υ πη ρε σί ες που πρέ πει να α να πτυ χθούν ως το, με χρο νο διάγραμ μα και αρ μο διό τη τες. Ε ξα σφάλι ση δια λει τουρ γι κό τη τας. Σύ στα ση μό νι μης μο νά δας ερ γα σί ας για η λε κτρο νι κή α σφά λεια/ ηλε κτρο νι κό έ γκλη μα και α νά πτυ ξη πλαι σί ου. Ε πι λο γή κρί σι μων ε φαρ μο γών e health προς α νά πτυ ξη. Πι λο τι κά κι νη τά κέ ντρα η λε κτρο νι κής ε ξυ πη ρέ τη σης πο λι τών. Α πό φα ση ώ στε το κυ βερ νη τι κό portal και οι δια δι κα σί ες και τα α να γκαί α δικαιο λο γη τι κά που α να γρά φο νται σε αυτό να α πο τε λούν βά ση κοι νής α ποδο χής α πό ό λες τις υ πη ρε σί ες. Πα ρο χή ό λων των υ πη ρε σιών του δημό σιου το μέ α η λε κτρο νι κά (ό που έ χει ε φαρ μο γή). Α νά πτυ ξη η λε κτρο νι κών υ πη ρε σιών με βά ση το «χάρ τη» που θα εκ πονη θεί στον 1 ο ο ρί ζο ντα. 65 Ε ξα σφά λι ση δια λει τουρ γι κό τη τας. 66 Μέ τρη ση α πο τε λε σμα τι κό τη τας στοχευό μενων πε ρι φε ρεια κών δράσε ων και ε πέ κτα ση σε ό λες τις πε ρι φέ ρειες. υ πη ρε σιών για τον πολί υπη ρε σιών για τον πολί υ πη ρε σιών για τον πολί υ πη ρε σιών για τον πολί υ πη ρε σιών για τον πολί υ πη ρε σιών για τον πολί υ πη ρε σιών για τον πολί υ πη ρε σιών για τον πολί υπη ρε σιών για τον πολί Πηγή: Yπουρ γείο Α νά πτυ ξης, Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2007

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΗΣ FYROM ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ. Α θα νά σιος Ε. Δρούγος, Διε θνο λό γος-στρα τιω τι κός Α να λυ τής, Ειδικός σε Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Οι ε ξε λί ξεις στα Δυ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός)

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) KEIMENO: Υ π τγος ε.α Βα σίλειος Διά με σης, τ. Κα θη γη τής ΣΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ο με γά λος αυ τός πνεύ μο νας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα