Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS Γιαννιτσών & Λαχανά, Πολυχώρος Τσαλαπάτα, Παλαιά, Βόλος, Τηλ: / website: / e mail:

2 2 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» ΗΣχολή Δια Βίου Μά θη σης του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας σας κα λω σο ρί ζει στο νέο εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα με τί τλο «Ειδική Αγωγή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και στο σχε δια σμό προ γραμ μά των πα ρέμ βα σης». Στον πα ρό ντα ενη με ρω τι κό οδη γό, μπο ρεί τε να βρεί τε ανα λυ τι κά όλες τις απα ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες ανα φο ρι κά με το πρό γραμ μα σπου δών του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος και άλ λα ζη τή μα τα όπως η με θο δο λο γία υλο ποί η σης του προ γράμ μα τος, η χο ρή γη ση πι στο ποί η σης, οι όροι συμ με το χής, κά. Η αναγκαιότητα ύπαρξης σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης Σε όλες τις ανα πτυγ μέ νες χώ ρες, η διά γνω ση δι α φο ρο διά γνω ση των ει δι κών μα θη σια κών δυ σκο λι ών βα σί ζε ται στη διε πι στη μο νι κή αξιο λό γη ση, με βά ση σταθ μι σμέ να, έγκυ ρα και αξιό πι στα δια γνω στι κά ερ γα λεί α/τεστ από ομά δες εξει δι κευ μέ νων ει δι κών επαγ γελ μα τι ών. Η συμ με το χή των επαγ γελ μα τι ών αυ τών, προϋ πο θέ τει την πι στο ποι η μέ νη εξει δί κευ σή τους στα τεστ που χο ρη γού νται. Στην Ελ λά δα, πα ρά την με γά λη βελ τί ω ση των επαγ γελ μα τι κών δε ξιο τή των των εξει δι κευ μέ νων εκ παι δευ τι κών και του ει δι κού εκ παι δευ τι κού προ σω πι κού, η έλ λει ψη εξει δί κευ σης στη χρή ση και ερ μη νεία σύγ χρο νων σταθ μι σμέ νων κρι τη ρί ων, συ νέ βα λε στη δια μόρ φω ση και ευ ρεία χρή ση άτυ πων δια δι κα σι ών αξιο λό γη σης, με απο τέ λε σμα οι δια γνώ σεις να δια φέ ρουν από υπη ρε σία σε υπη ρε σία ή να υπε ρα ντι προ σω πεύ ο νται κά ποι ες πε ρι πτώ σεις όπως η δυ σλε ξία ή οι μα θη σια κές δυ σκο λί ες. Το γε γο νός αυ τό έχει ως απο τέ λε σμα μα θη τές να αλ λά ζουν διά γνω ση ανά λο γα με την ομά δα ή την υπη ρε σία και οι γνω μα τεύ σεις που εκ δί δο νται να στε ρού νται εγκυ ρό τη τας. Για την άρ ση των πα ρα πά νω προ βλη μά των, ανα πτύ χθη καν και σταθ μί στη καν πρό σφα τα, με τη χρη μα το δό τη ση του Ευ ρω πα ϊ κού κοι νω νι κού τα μεί ου, σύγ χρο να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεί α τεστ, για την αξιο λό γη ση και διά γνω ση/δι α φο ρο διά γνω ση των μα θη σια κών και των άλ λων δυ σκο λι ών μά θη σης. Η χρή ση των ερ γα λείων αυ τών απαι τεί υψη λή γνώ ση και εξει δί κευ ση τό σο για τη χο ρή γη ση, όσο και κυ ρί ως για την ερ μη νεία των απο τε λε σμά των τους, στο πλαί σιο των δια γνω στι κών δια δι κα σι ών, αλ λά της εκ παι δευ τι κής αξιο λό γη σης στα σχο λι κά πλαί σια.

3 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» 3 Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, που σχετίζονται με την μαθησιακή επάρκεια, η οποία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για μελλοντική επιτυχία ή αποτυχία σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης... Σκο πός του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος «Ειδική Αγωγη Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και τον σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» απο τε λεί η εξει δί κευ ση (χο ρή γη ση και ερ μη νεία) στα ψυ χο με τρι κά ερ γα λεί α τεστ, που σχε τί ζο νται με την μα θη σια κή επάρ κεια, η οποία απο τε λεί προ βλε πτι κό πα ρά γο ντα για μελ λο ντι κή επι τυ χία ή απο τυ χία σε δι ά φο ρους το μείς της ανά πτυ ξης, την εκτί μη ση του προ φο ρι κού λό γου, και την εκτί μη ση της μα θη μα τι κής επάρ κειας, που εί ναι απο λύ τως απα ραί τη τα για την αξιο λό γη ση και διά γνω ση δι α φο ρο διά γνω ση των μα θη σια κών δυ σκο λι ών στο γε νι κό πλαί σιο των δυ σκο λι ών μά θη σης και την ανά δει ξη του ιδιαί τε ρου μα θη σια κού προ φίλ, απα ραί τη του στο σχε δια σμό προ γραμ μά των πα ρέμ βα σης. Επι πλέ ον, βα σι κός στό χος του προ γράμ μα τος εί ναι η από κτη ση γνώ σε ων και δε ξιο τή των σχε τι κά με τον σχε δια σμό απο τε λε σμα τι κών προ γραμ μά των πα ρέμ βα σης με βά ση τα σύγ χρο να επι στη μο νι κά δε δο μέ να (re se arch ba sed) για παι διά με μα θη σια κές και άλ λες δυ σκο λί ες μά θη σης, με την αξιο ποί η ση και των δε δο μέ νων που προ κύ πτουν από τη χο ρή γη ση των ψυ χο με τρι κών αυ τών ερ γα λείων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επι σκε φθεί τε την ιστο σε λί δα μας mathisiakes dyskolies.gr ή να επικοινωνήσετε με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας: E mail: Τηλέφωνο γραφείου: Κινητό τηλέφωνο: & Επίσης μπο ρεί τε να επι σκε φθεί τε την ιστο σε λί δα της Σχολής Δια Βίου Μά θη σης του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας στο

4 4 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι: Η επι και ρο ποί η ση των γνώ σε ων που οι συμ με τέ χο ντες έχουν λά βει στις προ πτυ χια κές ή/και με τα πτυ χια κές τους σπου δές, σχε τι κά με τα θέ μα τα σχο λι κής ψυ χο λο γί ας, μα θη σια κών δυ σκο λι ών, ει δι κής αγω γής κ.α.. Η εμ βά θυν ση σε εξει δι κευ μέ να θέ μα τα μέ τρη σης, εκτί μη σης, αξιο λό γη σης παι διών και εφή βων, ψυ χο με τρί ας, εκ παι δευ τι κής αξιο λό γη σης και διά γνω σης δι α φο ρο διά γνω σης. Η εξει δί κευ ση στα έξι ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία, τό σο σε θε ω ρη τι κό όσο και σε πρα κτι κό επί πε δο, με βιω μα τι κού τύ που εκ παί δευ ση και πρα κτι κή άσκη ση.* Η εμ βά θυν ση σε θέ μα τα σχε δια σμού εκ παι δευ τι κών πα ρεμ βά σε ων και η πρα κτι κή άσκη ση επί των θε μά των που πραγ μα τεύ ε ται το πρό γραμ μα. * Τα τεστ στα οποία θα γί νει η εξει δί κευ ση εί ναι: 1. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο μα θη σια κής επάρ κειας (μι κρό De troit) ( DTLA P:3) ( ετών) 2. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο μα θη σια κής επάρ κειας (με γά λο De troit) ( DTLA 4) ( ετών) 3. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο γλωσ σι κής επάρ κειας ( Λ α Τ ω) (Λ α Τ ω I ετών) 4. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο γλωσ σι κής επάρ κειας ( Λ α Τ ω) (Λ α Τ ω IΙ ετών) 5. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο πρώ ι μης μα θη μα τι κής επάρ κειας της Ου τρέ χτης ( ετών) 6. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο πρώ ι μης μα θη μα τι κής επάρ κειας της Ου τρέ χτης ( ετών)

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» 5 Σε ποιους απευθύνεται Το πα ρόν εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα απευ θύ νε ται σε: 1. Ει δι κούς Παι δα γω γούς * 2. Εκ παι δευ τι κούς Γε νι κής Εκ παί δευ σης * 3. Εκ παι δευ τι κούς ει δι κο τή των * 4. Ψυ χο λό γους * 5. Λο γο θε ρα πευ τές * 6. Εργοθεραπευτές * 6. Κοι νω νι κούς Λει τουρ γούς * 7. Άλ λες ει δι κό τη τες που ανή κουν στο ει δι κό εκ παι δευ τι κό προ σω πι κό * * γί νο νται δε κτοί τε λειό φοι τοι φοι τη τές, ανα πλη ρω τές και μό νι μοι των αντί στοι χων ει δι κο τή των ONLINE ΑΙΤΗΣΗ Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται online με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ONLINE ΑΙΤΗΣΗ) Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης σε word (ΑΙΤΗΣΗ σε word), να το συμπληρώσετε και να το στείλετε ως επισυναπτόμενο έγγραφο σε μήνυμα που θα στείλετε στο e mail: ΑΙΤΗΣΗ σε word Α01.1 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Σχολή Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ή online ή σε Word Σελ. 1/2

6 6 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» Προαπαιτούμενες γνώσεις υπολογιστών Το εκ παι δευ τι κό αυ τό πρό γραμ μα εί ναι ιδιαί τε ρα φι λι κό προς τους συμ με τέ χο ντες, αφού έχει εξαι ρε τι κά μι κρές απαι τή σεις πα ρα κο λού θη σης, όπως: Πρό σβα ση στο δια δί κτυο Κα το χή προ σω πι κού ηλε κτρο νι κού τα χυ δρο μεί ου ( e mail) Βα σι κές γνώ σεις χει ρι σμού ηλε κτρο νι κών υπο λο γι στών Στην έναρ ξη του προ γράμ μα τος θα γί νει ει σα γω γι κό μά θη μα σχε τι κά με τους τρό πους πα ρα κο λού θη σης, πρό σβα σης στην εκ παι δευ τι κή πλατ φόρ μα και όλους τους τύ πους των αρ χεί ων που πε ρι λαμ βά νο νται στο πρό γραμ μα. Πιστοποιητικά παρακολούθησης - εξειδίκευσης - ECTS Με την ολοκλήρωση του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος, η επι τυ χής πα ρα κο λού θη ση των επι μέ ρους δι δα κτι κών ενο τή των οδη γεί στη λή ψη Πι στο ποι η τι κού Εξει δί κευ σης στις Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες Ει δι κή Αγω γή, σε θέ μα τα ψυ χο με τρί ας, και σχε δια σμού προ γραμ μά των πα ρέμ βα σης για άτο μα με μα θη σια κές ή/και άλ λες δυ σκο λί ες. Ση μα ντι κή ση μεί ω ση: Τα τεστ πα ρέ χο νται σε ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ μα ζί με το συ νο δευ τι κό υλι κό αξιο λό γη σης. Ο κά θε επι μορ φού με νος κα τά τη διάρ κεια του προ γράμ μα τος πα ρα λαμ βά νει όλο το υποστηρικτικό υλι κό για τα τεστ και εκ παι δεύ ε ται επί αυ τών. Επιλέον με την πε ρά τω ση του προ γράμ μα τος, πα ρέ χε ται η άδεια χρή σης / χο ρή γη σης των έξι (6) αυ τών τεστ, κα Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, παρέχεται α) το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή και ειδικά στα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης β) η επάρκεια και άδεια χρήσης / χορήγησης των έξι (6) αυτών τεστ.

7 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» 7 θώς και το πι στο ποι η τι κό εξει δί κευ σης ως προς την αξιο λό γη ση με τα ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και τον σχε δια σμό προ γραμ μά των πα ρέμ βα σης. Οι 900 ώρες φόρ του ερ γα σί ας αντι στοι χούν σε 60 ΕCTS μο νά δες. Πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά με τη φύ ση και χρη σι μό τη τα των ECTS μο νά δων μπο ρεί τε να βρεί τε ΕΔΩ. Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Σχολή Δια Βίου Μά θη σης του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας δια θέ τει πι στο ποί η ση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνι κός Ορ γα νι σμός Πι στο ποί η σης Προ σό ντων και Επαγ γελ μα τι κού Προ σα να το λι σμού), ενώ τα μέ λη που απαρ τί ζουν την επι στη μο νι κή και συγ γρα φι κή ομά δα δια θέ τουν εξέ χου σα εμπει ρία και δρα στη ριο ποί η ση σε εξ απο στά σε ως και δια ζώ σης εκ παι δευ τι κά προ γράμ μα τα. Η πι στο ποί η ση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πι στο ποιεί την εκά στο τε συμ με το χή σε πρό γραμ μα επι μόρ φω σης, βε βαιώ νο ντας τα απο κτη θέ ντα προ σό ντα και απο σκο πώ ντας στη διευ κό λυν ση ευ ρέ σε ως ερ γα σί ας ή/και επαγ γελ μα τι κής ανά πτυ ξης. Αναγνωρισμένο & Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Το πρόγραμμα Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευσησε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» καλύπτει όλα τα προαπαιτούμενα του νόμου (Ν4415/2016 άρθρο 48 Τροπολογία Φίλη, και Τροπολογία Γαβρόγλου Απόφαση Αριθμ /Ε2ΦΕΚ 1239/2017 τευχ. β) Συνεπώς οι κάτοχοι του πιστοποιητικού παρακολούθησης αυτού, έχουν όλα τα ευεργετήματα του νόμου, α) ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης β) μοριοδότηση Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος Το πρό γραμ μα στη ρί ζε ται στις αρ χές και τις δια δι κα σί ες της μι κτής μορ φής προ γραμ μά των εξει δί κευ σης και δια βίου μά θη σης, κα θώς πε ρι λαμ βά νει Δια ζώ σης συ να ντή σεις εκ παι δευ τών και εκ παι δευό με νων. Όσοι συμ με τέ χο ντες αδυ να τούν να πα ρα στούν με φυ σι κή πα ρου σία, θα μπο ρούν να παρακολουθούν τις ζωντανές μεταδόσεις των μαθημάτων (σύγ χρο νη εξ απο στά σε ως εκ παί δευ ση) Σύγ χρο νη εξ απο στά σε ως εκ παί δευ ση, με τη συμ με το χή των επι

8 8 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» μορ φού με νων από τον δικό τους χώρο ( με συ νε χή τε χνι κή υπο στή ρι ξη πο λύ φι λι κή δια δι κα σία προς τους συμ με τέ χο ντες). Ασύγ χρο νη εξ απο στά σε ως εκ παί δευ ση, κα τά την οποία οι επι μορ φού με νοι πα ρα κο λου θούν με ευ έ λι κτο τρό πο προ σαρ μο σμέ νο στις προ σω πι κές τους ανά γκες και προ τε ραιό τη τες, το υλι κό του προ γράμ μα τος. Τα δια ζώ σης μα θή μα τα του προ γράμ μα τος πραγ μα το ποιού νται στις εγκα τα στά σεις του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας στο Βό λο, κα θώς και στις πό λεις όπου με βά σει τις εγ γρα φές των επι μορ φού με νων θα ανα πτυ χθούν κέ ντρα εκ παι δευ τι κών συ να ντή σε ων. Οι δια ζώ σης συ να ντή σεις στη διάρ κεια του έτους εί ναι τέσσερα (4) Σαβ βα το κύ ρια κα, πε ρί που, μια συ νά ντη ση κά θε 8 εβδο μά δες. Υπηρεσίες Υποστήριξης Οι εκ παι δευό με νοι έχουν τη δυ να τό τη τα να απευ θυν θούν στη Διοι κη τι κή ή Τε χνι κή Υπο στή ρι ξη του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος βα σι ζό με νοι στη φύ ση του προ βλή μα τος. Η επι στη μο νι κή υπεύ θυ νη του προ γράμ μα τος κ. Σω τη ρία Τζι βι νί κου, Επί κου ρος Κα θη γή τρια του Παι δα γω γι κού Τμή μα τος Ει δι κής Αγω γής του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας κα θώς και οι δι δά σκο ντες εί ναι σε συ νε χή επι κοι νω νία με τους εκ παι δευό με νους. Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση & Εκπαίδευση Το χα ρα κτη ρι στι κό του προ γράμ μα τος εί ναι οι επάλ λη λες φά σεις πρα κτι κής άσκη σης. Η πρα κτι κή άσκη ση πε ρι λαμ βά νει αφε νός τη χο ρή γη ση των τεστ που πε ρι λαμ βά νο νται στο πρό γραμ μα σε ση μα ντι κό αριθ μό παι διών κα τάλ λη λης ηλι κίας, αφε τέ ρου τον σχε δια σμό προ γραμ μά των πα ρέμ βα σης για τα αντί στοι χα παι διά. Η πρα κτι κή άσκη ση γί νε ται με τη συ νε χή και προ σω πι κή υπο στή ρι ξη του κά θε συμ με τέ χο ντα, από έμπει ρους επι στη μο νι κούς συ νερ γά τες ε πό πτες του προ γράμ μα τος. Η επο πτεία γί νε ται τό σο με τις εξ απο στά σε ως δια δι κα σί ες, όσο και κα τά τις δια ζώ σης συ να ντή σεις.

9 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» 9 Η πρακτική άσκηση γίνεται με τη συνεχή και προσωπική υποστήριξη του κάθε συμμετέχοντα, από έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες-επόπτες του προγράμματος. Επιστημονικά Υπεύθυνος Επι στη μο νι κά υπεύ θυ νη του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος εί ναι η κ. Σω τη ρία Τζι βι νί κου, Επί κου ρος Κα θη γή τρια του Παι δα γω γι κού Τμή μα τος Ει δι κής Αγω γής του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας, η οποία φέ ρει τη ευ θύ νη για το σχε δια σμό, υλο ποί η ση και πα ρα κο λού θη ση της ακα δη μαϊ κής δια δι κα σί ας του συ γκε κρι μέ νου εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος (βιογραφικά στοιχεία). Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος Δι δά σκο ντες στο πρό γραμ μα εί ναι μέ λη ΔΕΠ του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας και του Αρι στο τέ λειου Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λο νί κης, κα θώς και δι δά κτο ρες με εξει δί κευ ση στα θέ μα τα που ανα πτύσ σο νται στο πρό γραμ μα. Στο πρό γραμ μα επί σης συμ με τέ χουν δι δά κτο ρες και με τα πτυ χια κοί εξει δι κευ μέ νοι επαγ γελ μα τί ες ως επό πτες στην πρα κτι κή άσκη ση των εκ παι δευό με νων του προ γράμ μα τος. Εν δει κτι κά δι δά σκο ντες και επό πτες εί ναι: Τζι βι νί κου Σω τη ρία Επί κου ρος Κα θη γή τρια. Παι δα γω γι κό Τμή μα Ει δι κής Αγω γής Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας Τζου ριά δου Μα ρία Ομό τι μη Κα θη γή τρια ΑΠΘ. Επι στη μονι κά υπεύ θυ νη της δια πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης των σταθ μι σμέ νων ερ γα λείων και κά το χος των πνευ μα τι κών δι καιω μά των των τεστ Μα θη σια κής Επάρ κειας και Γλωσ σι κής Επάρ κειας Μπάρ μπας Γιώρ γος Επί κου ρος Κα θη γη τής ΑΠΘ. Μέ λος της δια πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης των σταθ μι σμέ νων ερ γα λείων και κά το χος των πνευ μα τι κών δι καιω μά των των τεστ

10 10 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, καθώς και στις πόλεις όπου με βάσει τις εγγραφές των επιμορφούμενων θα αναπτυχθούν κέντρα εκπαιδευτικών συναντήσεων Μα θη μα τι κής Επάρ κειας Ανα γνω στο πού λου Ελέ νη Δι δά κτο ρας Ει δι κής αγω γής ΑΠΘ, Μέ λος της δια πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης των σταθ μι σμέ νων ερ γα λείων Βου γι ού κας Κων στα ντί νος Επί κου ρος Κα θη γη τής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ Μι χα λο πού λου Λη τώ Ελέ νη Med Σχο λι κή ψυ χο λό γος Υπ. Δι δά κτο ρας Penn Sta te Univer si ty ΗΠΑ. Μέ λος της δια πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης των σταθ μι σμέ νων ερ γα λείων Ση μα ντι κός αριθ μός έμπει ρων και εξει δι κευ μέ νων επο πτών συ νερ γα τών της δια πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης των σταθ μι σμέ νων ερ γα λείων, στο πλαί σιο της πρα κτι κής άσκη σης. Ση μα ντι κή ση μεί ω ση: Τα ψυ χο με τρι κά κρι τή ρια χο ρη γού νται απο κλει στι κά από πι στο ποι η μέ νους επαγ γελ μα τί ες, οι οποί οι με την πι στο ποί η ση απο κτούν και τα τεστ. Χρή ση των τεστ από si tes δεν δια σφα λί ζουν ότι πρό κει ται για τα ίδια κρι τή ρια. Εκτός από βι βλία τα τεστ έχουν και άλ λο υλι κό. Επί σης μό νο οι πι στο ποι η μέ νοι επαγ γελ μα τί ες έχουν δι καίω μα χρή σης όχι όμως δι καίω μα ανα πα ρα γω γής ή εκ παί δευ σης άλ λων επαγ γελ μα τι ών. Τέ λος, οι έχο ντες τα πνευ μα τι κά δι καιώ μα τα προ στα τεύ ο νται από τη σχε τι κή νο μο θε σία. Μόνο οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα χρήσης, των ψυχομετρικών εργαλείων, δεν εχουν όμως το δικαίωμα αναπαραγωγής ή εκπαίδευσης άλλων επαγγελματιών.

11 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» 11 Περιεχόμενο και ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Α. Το πρό γραμ μα έχει σχε δια στεί με βά ση τις αρ χές και δια δι κα σί ες της μι κτής μορ φής εκ παί δευ σης (blen ded le ar ning) που έχει υιο θε τη θεί από τα πρω το πό ρα πα νε πι στή μια και φο ρείς εκ παί δευ σης σε πα γκό σμιο επί πε δο, για τα προ γράμ μα τα που πα ρέ χουν στο πλαί σιο της δια βίου μά θη σης, κα θώς πε ρι λαμ βά νει α) δια ζώ σης συ να ντή σεις εκ παι δευ τών και εκ παι δευό με νων, β) σύγ χρο νη εκ παί δευ ση, με τη συμ με το χή των επι μορ φού με νων με δια δι κα σί ες τη λε διά σκε ψης, γ) ασύγ χρο νη εκ παί δευ ση, κα τά την οποία οι επι μορ φού με νοι πα ρα κο λου θούν με ευ έ λι κτο τρό πο προ σαρ μο σμέ νο στις προ σω πι κές τους ανά γκες και προ τε ραιό τη τες, το υλι κό του προ γράμ μα τος. Το υλι κό αυ τό πα ρέ χε ται με δι ά φο ρους τύ πους αρ χεί ων, κει μέ νου, ήχου, και βί ντεο. Β. Το δι δα κτι κό υλι κό της ασύγ χρο νης εκ παί δευ σης, ικα νο ποιεί τις απαι τή σεις των ψη φια κών μα θη μά των Α+, και πε ρι λαμ βά νουν όλους τους τύ πους υπο βο η τι κών προς τα μα θή μα τα αρ χεί ων, όπως αρ χεία κει μέ νου, αρ χεία ήχου, αρ χεία βί ντεο και βι ντε ο δια λέ ξεις. Η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόμενη από έμπειρους, εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας ανάπτυξης των ψυχομετρικών εργαλείων του προγράμματος, έχουν υψηλή κατάρτιση και εξαιρετικές δεξιότητες εποπτείας. Γ. Τα δια ζώ σης μα θή μα τα πραγ μα το ποιού νται στις εγκα τα στά σεις του πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας στο Βό λο, κα θώς και στις πό λεις όπου με βά σει τις εγ γρα φές των επι μορ φού με νων θα ανα πτυ χθούν κέ ντρα εκ παι δευ τι κών συ να ντή σε ων. Ο αριθ μός των δια ζώ σης συ να ντή σε ων στη διάρ κεια του έτους εί ναι τέσσερα (4) σαβ βα το κύ ρια κα, σε αδρές γραμ μές, μια συ νά ντη ση κά θε 8 εβδο μά δες. Δ. Η πρα κτι κή άσκη ση εί ναι επο πτευό με νη από έμπει ρους, εξει δι κευ μέ νους επι στή μο νες, οι οποί οι ως μέ λη της διε πι στη μο νι κής ομά δας ανά πτυ ξης των ψυ χο με τρι κών ερ γα λείων του προ γράμ μα τος, έχουν υψη λή κα τάρ τι ση και εξαι ρε τι κές δε ξιό τη τες επο πτείας. Τό σο η επι στη μο νι κά υπεύ θυ νη, όσο και τα μέ λη της επι στη μο νι κής ομά δας, έχουν πο λύ χρο νη εμπει ρία στον σχε δια σμό και την υλο ποί η ση εκ παι δευ τι κών προ γραμ μά των υψη λών απαι τή σε ων, και έτυ χαν πο λύ θε τι κής αξιο λό γη σης από τους συμ με τέ χο ντες στα προ γράμ μα τα αυ τά.

12 12 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 η Ενό τη τα: Γε νι κά θέ μα τα που αφο ρούν μα θη τές με ανα πη ρία και Ει δι κές Εκ παι δευ τι κές Ανά γκες ( ΕΕΑ) όπως: Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες Ήπια Νο η τι κή Ανε πάρ κεια Παι διά εθνι κών, γλωσ σι κών μειο νο τή των με ανε πάρ κειες Δια χεί ρι ση της δια φο ράς (ανα πη ρί ας) στη γε νι κή εκ παί δευ ση Θέ μα τα αξιο λό γη σης, διά γνω σης, δι α φο ρι κής διά γνω σης Ελ λειμ μα τι κή προ σο χή υπερ κι νη τι κό τη τα Πρώ ι μη Πα ρέμ βα ση 2 η Ενό τη τα: Εξει δι κευ μέ να θέ μα τα ψυ χο με τρι κής αξιο λό γη σης Ο ρό λος των τεστ στην αξιο λό γη ση και διά γνω ση ΕΕΑ Τεστ νο η μο σύ νης τεστ σχο λι κής επί δο σης Ανι χνευ τι κά κρι τή ρια ( LDDI και MWM) Κρι τή ρια επάρ κειας ( DTLA, Λ α Τ ώ, μα θη μα τι κής επάρ κειας) Ο ρό λος της ερ μη νεί ας των κρι τη ρί ων στη δια μόρ φω ση εκ παι δευ τι κών πα ρεμ βά σε ων για δι ά φο ρους τύ πους δυ σκο λι ών των παι διών Α. Πρα κτι κή άσκη ση και εξει δί κευ ση στα τεστ της 2 ης ενό τη τας 3 η Ενό τη τα: Εκ παι δευ τι κή αξιο λό γη ση και ει δι κά προ γράμ μα τα για μα θη τές με δυ σκο λί ες μά θη σης από την προ σχο λι κή ηλι κία μέ χρι και την εφη βεία, ει δι κό τε ρα Αξιο λό γη ση με βά ση το Ανα λυ τι κό Πρό γραμ μα Αντα πό κρι ση στην Πα ρέμ βα ση ( RTI), Δυ να μι κή αξιο λό γη ση, Portfo lio as ses sment Προ γράμ μα τα ικα νο τή των για μα θη τές με δυ σλε ξία, δι α τα ρα χές λό γου (My klebust, Kirk, Gil lingham, κ.ά.) Προ γράμ μα τα στρα τη γι κών για μα θη τές με δυ σλε ξία, δι α τα ρα χές λό γου (Κάν σας, Deshler, Idol, κ.ά.) Προ σαρ μο γές ΑΠ από το νη πια γω γείο μέ χρι και το γυ μνά σιο Σχε δια σμός εξει δι κευ μέ νου προ γράμ μα τος Εφαρ μο γή εξει δι κευ μέ νου προ γράμ μα τος σε πε ρί πτω ση του εν δια φέ ρο ντος του επι μορ φού με νου Μο ντέ λα Πρώ ι μης Πα ρέμ βα σης Β. Πρα κτι κή άσκη ση και εξει δί κευ ση στην εκ παι δευ τι κή αξιο λό γη ση και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων για μα θη τές με δυ σκο λί ες μά θη σης από την προ σχο λι κή μέ χρι την εφη βι κή ηλι κία

13 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» 13 Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος Η χρο νι κή διάρ κεια του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος αντι στοι χεί σε 900 ώρες φόρ του ερ γα σί ας ή ένα ακα δη μα ϊ κό έτος. Έναρ ξη εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος: 9 Οκτωβρίου 2017 Λή ξη εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος: 30 Ιο υνίου 2018 Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται από τα δίδακτρα των μαθημάτων και το κόστος των ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία παρέχονται σε έντυπη μορφή. Έτσι το κόστος διαμορφώνεται ως εξής: 1η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) ευρώ (Συνολικό Πακέτο Ψυχομετρικών Τεστ: 6 τεστ 9 βιβλία) 2η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) ευρώ (Επιλογή Ψυχομετρικών Τεστ: 4 τεστ 6 βιβλία).* *Επιλογή Ψυχομετρικών Τεστ Α. Με έμφαση στη Γλώσσα: 1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DT LA P:3) ( ετών) 2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA 4) ( ετών) 3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ α Τ ω I : ετών) 4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ α Τ ω IΙ ετών) Β. Με έμφαση στα Μαθηματικά: 1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DT LA P:3) ( ετών) 2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA 4) ( ετών) 3. Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης ( ετών) 4. Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας ( ετών) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες εκπτώσεων, οι οποίες αφορούν μόνο στα δίδακτρα των μαθημάτων. Οι κατηγορίες εκπτώσεων είναι οι εξής: Α. 810 ευρώ (έκπτωση 10%) Κάρτα Νέων, και Ευπαθείς ομάδες (Μέλη Πολύτεκνων και Τριτέκνων Οικογενειών, Άνεργοι, Άνθρωποι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία). (300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ) Β. 750 ευρώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» ONLINE ΑΙΤΗΣΗ Γ. 750 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με δόσεις (300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ) Δ. 650 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με εφάπαξ καταβολή E. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, προσφέρεται έκπτωση 33% και το ποσό διαμορφώνεται στα 600 ευρώ. (300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ) Λο γα ρια σμός: Τρά πε ζα Alpha Bank, GR Όνομα Δικαιούχου: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωδ. Προγράμματος: Ση μειώ νε ται ότι αν κά ποιος εκ παι δευ ό με νος εντάσ σε ται σε πα ρα πά νω από µ ία κα τη γο ρί ες έκ πτω σης, θα του χο ρη γη θεί η έκ πτω ση για µ ία µ όνο κα τη γο ρία, π.χ. την κα τη γο ρία µ ε την υψη λό τε ρη έκ πτω ση, ή την κα τη γο ρία την οποία ο ίδιος θα επι λέ ξει. Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος ΑΙΤΗΣΕΙΣ Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται online με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, κλικ ΕΔΩ (ONLINE ΑΙΤΗΣΗ) ΑΙΤΗΣΗ σε word Α01.1 Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης σε word, κλικ ΕΔΩ (ΑΙΤΗΣΗ σε word), να το συμπληρώσετε και να το στείλετε ως επισυναπτόμενο έγγραφο σε μήνυμα που θα στείλετε στο e mail: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Σχολή Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Επίσης αιτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε και μέσω της σελίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κλικ (ΕΔΩ), όπως επισης και μέσω της ιστοσελίδας dyskolies.gr/ κλικ (ΕΔΩ) Σελ. 1/2 Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση των διδάκτρων (εφάπαξ ποσό ανάλογα την εκπτωτική κατηγορία ή προκαταβολή 300 ευρώ) και της αποστολής του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail: ή στο fax ή απευθείας στην Γραμματεία της Σ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

15 Ει δι κή Αγω γή Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία και το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων» 15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες, μπο ρεί τε να επι κοι νω νή σε τε με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας: E mail: Τηλέφωνο γραφείου Κινητό τηλέφωνο: & Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου, Νέο κτίριο Γρ. 11Α Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: E mail: Τηλέφωνα: ώρες γραφείου FAX: Ταχυδρομική διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ: 38334, Βόλος.

16 ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΣΔΒΜ) Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Σύγκροτημα Τσαλαπάτα, Βόλος Τηλ , Φαξ Οι εικόνες του παρόντος εντύπου, ως προς τα πνευματικά δικαιώματα εντάσσονται σε δύο κατηγορίες, αυτές που Α. Eίναι πνευματικής ιδιοκτησίας της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος Β. Eίναι ελεύθερες δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε το ελεύθερης πρόσβασης αποθετήριο εικόνων free download.com/free vector/

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 4, Απρίλιος 2004, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180 10, τηλ.: 22970-25902, 6936 206792 6945 381673

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητές -εργάτες μαζί

Φοιτητές -εργάτες μαζί Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη www.sek-ist.gr 7 Φλεβάρη 2007 Νο 754 τιμή 1,50 ευρώ τιμή ενίσχυσης 2,00 ευρώ γυρίστε στις σελίδες 6, 7 H ANAΘEΩPHΣH NAYAΓHΣE OI KATAΛHΨEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7 κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη 24 Γενάρη 2007 Νο 752 τιμή 1,50 ευρώ www.sek-ist.gr Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα Tρομοϋστερία για τους κουκουλοφόρους H ΠOΛITIKH THΣ ENTAΣHΣ ΔEN ΘA ΠEPAΣEI βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΩΝ VERDE TEC

ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΩΝ VERDE TEC κά νο ντας κλίκ εδώ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΩΝ VERDE TEC 11:00 17:00 Συ νε δρια κή Αί θου σα Α «Από τα πε ρι βαλ λο ντι κά προ βλή μα τα στην κυ κλι κή οι κο νο μία» Ερ γα σί ες 1 ης ημέ ρας Α ΕΝΟ ΤΗ ΤΑ Συ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΗΣ FYROM ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ. Α θα νά σιος Ε. Δρούγος, Διε θνο λό γος-στρα τιω τι κός Α να λυ τής, Ειδικός σε Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Οι ε ξε λί ξεις στα Δυ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας O12R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33 Εισαγωγικό μέρος ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Τα Βήματα για την Επιτυχία στην Αντισφαίριση (Πρόλογος Ξενόγλωσσης Έκδοσης)...12 Ôï Ü èëç ìá της Αντισφαίρισης (Tennis Τένις)...15

Διαβάστε περισσότερα