ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ Επηζηξέθνληαο από ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο, ζέζακε αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο ζηα παηδηά, ώζηε λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θάπνην ζέκα πάλσ ζην νπνίν ζα δνπιεύακε ην ηεηξάκελν Ιαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ. Μέζσ ησλ απαληήζεώλ ηνπο, θηηάμακε ηζηνξία ζύκθσλα κε ηελ νπνία έλα ηξελάθη μεθηλάεη ηαμίδη γηα δηάθνξεο ρώξεο (Ειιάδα, Νέα Υόξθε-Ακεξηθή, Κίλα, Αθξηθή). Τελ ηζηνξία απηή ηε δξακαηνπνηήζακε, γλσξίζακε ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξώλ απηώλ, αξηζκήζακε ηνπο πξννξηζκνύο ηεο επηινγήο καο, αθνινπζήζακε δηαδξνκέο θαη ζπκπιεξώζακε θύιιν εξγαζίαο. Αθόκα, ήξζαλ ζηελ ηάμε καο δπν γαληόθνπθιεο γηα λα καο ζπληξνθεύζνπλ ζην ηαμίδη καο απηό. Σηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξώηε καο ζηάζε, ηελ Ειιάδα. Είδακε εηθόλεο ηεο Αθξόπνιεο, αλαπαξαζηήζακε ηνλ ηξόπν πνπ θνπβαινύζαλ πέηξεο γηα ην ρηίζηκν ηνπ Παξζελώλα, θηηάμακε ηξηζδηάζηαηεο θνιόλεο, παίμακε παηρλίδηα ιέμεσλ (εληνπηζκόο ηεο ιέμεο ΑΚΡΟΠΟΛΗ κέζα από ζύλνιν ιέμεσλ, αιιά θαη αλαδεηήζακε ιέμεηο πνπ μεθηλνύλ κε Α, θαζώο θαη αληηγξάςακε ν θαζέλαο ηε ιέμε ζε ραξηί). Αθόκα, απνηππώζακε πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ρξόλνπ ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ κλεκείνπ ηεο Αθξόπνιεο, παίμακε θνπθινζέαηξν κε ηε Γιαύθε, ηε ζνθή θνπθνπβάγηα, πιάζακε πήιηλα αγάικαηα (αγγεία θαη κνξθέο ηεο αξραηόηεηαο) θαη ηέινο ζπκπιεξώζακε ζρεηηθό θύιιν εξγαζίαο.

2 Τελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Ιαλνπαξίνπ αζρνιεζήθακε κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Ειιήλσλ. Σπγθεθξηκέλα, ην θάζε παηδί παξνπζίαζε πιεξνθνξίεο γηα ηα εζληθά καο θαγεηά θαη ζηε ζπλέρεηα θηηάμακε νκαδηθό θνιιάδ κε απηέο. Αθόκα γίλακε ηα πιηθά ηεο ρσξηάηηθεο ζαιάηαο θαη παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, θαζώο θαη δσγξαθίζακε απηά ηα πιηθά, αιιά θαη θηηάμακε ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ ζαιάηα, θνιιώληαο ζην πηάην καο ηα πιηθά από ραξηί γθνθξέ. Τέινο, παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, δξακαηνπνηώληαο ηελ ηζηνξία Το πάπτς τηρ Ντοματούλαρ. Μέζα από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, ηα παηδηά εμαζθήζεθαλ ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, αζρνιήζεθαλ κε θηλαηζζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, γλώξηζαλ ηελ ηζηνξία κλεκείσλ ηεο Ειιάδαο, εμαζθήζεθαλ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη ζηελ παξνπζίαζή ηνπο θαη ηέινο εθθξάζηεθαλ κέζσ ηνπ δξάκαηνο, πξάγκα ζεκαληηθό γηα ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αλάπηπμε.

3 Ο Φεβξνπάξηνο μεθίλεζε εζηηάδνληαο θαη πάιη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Ειιήλσλ: καο επηζθέθζεθε ε ζεθ θ.ακαιία Αμηώηε, ε νπνία καο έκαζε παξαδνζηαθέο ζπληαγέο, καο έιπζε ζρεηηθέο απνξίεο θαη έπαημε καδί καο κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη κε ηα πιηθά ησλ ζπληαγώλ. Επόκελν βήκα γηα ηε γλσξηκία καο κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό απνηέιεζε ε κνπζηθή. Σπδεηήζακε ηα είδε κνπζηθήο πνπ αθνύκε ζηελ Ειιάδα, θαζώο θαη κηιήζακε γηα ην αγαπεκέλν κνπζηθό όξγαλν ηνπ θαζελόο. Τα παηδηά έθεξαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά θαη ηηο παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα. Έπεηηα παξαθνινπζήζακε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα βίληεν κε ην ρνξό ηνπ δετκπέθηθνπ θαη ην ζπξηάθη. Αθόκα, θηηάμακε κε αιαηνδύκε ηνπο ρνξεπηέο, αθνύζακε ηξαγνύδηα, παίμακε κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, ζπκπιεξώζακε θύιιν εξγαζίαο θαη ηέινο θαισζνξίζακε ζηελ ηάμε καο ηνπο κνπζηθνύο θ. Φίιηππν θαη θ. Φάξε, από ηνπο νπνίνπο πήξακε πιεξνθνξίεο γηα ηα κνπζηθά όξγαλα, αιιά θαη κε ηνπο νπνίνπο ρνξέςακε θαη ηξαγνπδήζακε ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ καο.

4 Ύζηεξα, θαη ζηα πιαίζηα πάιη ηεο κνπζηθήο, αξηζκήζακε ηηο ρνξδέο ηνπ κπνπδνπθηνύ, ηηο δσγξαθίζακε, παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, δσγξαθίζακε κε πηλέιν αηνκηθά κπνπδνύθηα, αιιά θαη ην θάζε παηδί αθεγήζεθε κηα ηζηνξία πνπ πεξηείρε ην κπνπδνύθη σο κνπζηθό όξγαλν θαη ηελ νπνία απνηππώζακε ζε ραξηί κε δσγξαθηά. Έπεηηα από απηό ην κεγάιν ηαμίδη ζηελ Ειιάδα θαη ηα έζηκά ηεο, πξνρσξήζακε ζηε Νέα Υόξθε, γηα ηελ νπνία ζπδεηήζακε όινη καδί θαη θαηαγξάςακε όζα γλσξίδακε γηα απηήλ. Αλαηξέμακε ζην βηβιίν Το Ταξίδι μος Γύπω από τον Κόσμο, ζηελ ελόηεηα Ακεξηθή θαη δεηήζακε από ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηηο εηθόλεο πνπ έβιεπαλ. Αθόκα, είδακε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα εηθόλεο από ηε Νέα Υόξθε, παξαθνινπζήζακε ζρεηηθό βίληεν θαη δσγξαθίζακε κε πηλέιν κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ηεο πόιεο. Αλαπαξαζηήζακε ην Άγαικα ηεο Ειεπζεξίαο θαη παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, θηηάμακε ηξηζδηάζηαηνπο νπξαλνμύζηεο κε κεγάινπο δξόκνπο θαη ηαμί, δεκηνπξγώληαο έηζη ηε γσληά ηεο Νέαο Υόξθεο ζηελ ηάμε καο. Οη νπξαλνμύζηεο έδσζαλ ην έλαπζκα λα αζρνιεζνύκε κε ηηο έλλνηεο «ςειόο-θνληόο», θη έηζη κεηξήζακε ην ύςνο ησλ παηδηώλ, θηηάρλνληαο πίλαθα. Τέινο, ζπκπιεξώζακε αηνκηθά θύιια εξγαζίαο κε θνιιάδ θαη δσγξαθηθή. Καηά ην κήλα απηό, αζρνιεζήθακε πάιη κε ηα θαιιηηερληθά (πειόο, θνιιάδ, δσγξαθηθή, ρνξόο, ηξαγνύδη), αιιά θαη εμαζθεζήθακε επηπιένλ θαη ζηε δηαμαγσγή δηαιόγνπ

5 (ζπλνκηιία κε ελήιηθεο επαγγεικαηίεο, παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ). Επίζεο εζηηάζακε ζηελ αξηζκεηηθή θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ύςνπο. Τέινο, ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα έθαλε ην ζέκα πην ελδηαθέξνλ θαη εηζήγαγε νκαιά ηα παηδηά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Τν Μάηξην μεθηλήζακε λα αζρνινύκαζηε κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Ακεξηθάλσλ κέζα από θσηνγξαθίεο, κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη θαη θύιιν εξγαζίαο. Αθόκα καο επηζθέθζεθε ε θπξία Μαξία Θενθαλίδνπ, γηαγηά εμ Ακεξηθήο ελόο παηδηνύ πνπ θνηηά ζην Μπελάθεην. Παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη θαη ζπδεηήζακε καδί ηεο γηα ηελ ακεξηθαληθή θνπδίλα. Επίζεο βνεζήζακε ζηελ παξαζθεπή hot dogs θαη ηα δνθηκάζακε. Γηα λα ηελ επραξηζηήζνπκε, θηηάμακε θνιιάδ κε αηνκηθέο δσγξαθηέο θαη ηεο ην πξνζθέξακε. Κιείλνληαο ην ηαμίδη ζηελ Ακεξηθή, θηηάμακε καθέηα κε νπξαλνμύζηεο θαη ηαμί (αηνκηθή ηξηζδηάζηαηε εξγαζία). Επόκελνο ζηαζκόο: Κίλα. Αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο ζηνλ Άηιαληα Larousse θαη θηηάμακε ηζηόγξακκα ζρεηηθά κε ην ηη ζέιακε λα κάζνπκε γηα ηε ρώξα. Καηαζθεπάζακε ηξηζδηάζηαην θηλέδηθν δξάθν γηα λα δηαθνζκήζνπκε ηελ ηάμε καο. Παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, δσγξαθίζακε δξάθνπο, παξνπζηάζακε γηα άιιε κηα θνξά πιεξνθνξίεο πνπ βξήθακε, αιιά θαη κάζακε λα αλαγλσξίδνπκε ηε ιέμε ΚΙΝΑ. Αθόκα αληηγξάςακε ηε ιέμε, παίμακε ζρεηηθό κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, θηηάμακε ηξηζδηάζηαηνπο δξάθνπο από θνπηηά ρπκώλ, αιιά θαη κηιήζακε γηα ην Σηληθό Τείρνο.

6 Πξνρσξώληαο ζηελ θηλέδηθε θνπδίλα, κάζακε πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή ξπδηνύ θαη δξακαηνπνηήζακε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ. Σπκπιεξώζακε θύιιν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην ξύδη, αιιά θαη ζπγθξίλακε ην βάξνο ηνπ ξπδηνύ κε άιια αληηθείκελα ηεο ηάμεο. Αθόκα, θηηάμακε θηλέδηθα θαπέια θαη κηιήζακε γηα ην θσληθό ηνπο ζρήκα. Σηνλ δξακαηηθό ηνκέα, γίλακε Κηλέδνη κε ζρηζηά καηάθηα θαη δξακαηνπνηήζακε ηζηνξία κε ηνπο νξπδώλεο. Έπεηηα θαηαζθεπάζακε ρξσκαηηζηό ξύδη, κηιήζακε γηα ην ηζάη θαη ην δνθηκάζακε. Επίζεο θαηαγξάςακε θαγεηά κε ξύδη, παίμακε κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θαη ζπκπιεξώζακε θύιιν εξγαζίαο. Τέινο, καγεηξέςακε θηλέδηθα noodles θαη ρνξέςακε ζηνπο ξπζκνύο ηεο κνπζηθήο ησλ ηξηώλ ρσξώλ πνπ είρακε δεη σο ηόηε. Άιιν έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο θηλέδηθεο θνπιηνύξαο πνπ γλσξίζακε ήηαλ ε γξαθή. Μάζακε θάπνηεο ιέμεηο θαη γξάςακε αηνκηθά «θαιεκέξα» ζηα θηλέδηθα. Μέζα ζε απηό ην κήλα ηα παηδηά θαη πάιη ελεπιάθεζαλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζα από δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (κνπζηθή, ρνξόο, καγεηξηθή), θη αθόκα εμαζθήζεθαλ ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, εμνηθεηώζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ βάξνπο, αιιά θαη δηεύξπλαλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο πέξα από ηα ζηέλα όξηα ηεο ρώξαο ή αθόκα θαη ηεο επείξνπ καο. Τνλ Απξίιην εζηηάζακε ζηελ ήπεηξν ηεο Αθξηθήο. Φηηάμακε μαλά ζρεηηθό ηζηόγξακκα, είδακε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα άγξηα δώα ηεο δνύγθιαο, ηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ, ηηο εξήκνπο, θαζώο θαη ηα παηδηά αληηπξνζσπεπηηθά ηεο Αηζηνπίαο. Αλαπαξαζηήζακε ζε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη ηα άγξηα δώα, είδακε θσηνγξαθίεο κε παξαδνζηαθέο θαιύβεο θαη κηιήζακε γηα ην πιηθό από ην νπνίν θηηάρλνληαη, αιιά θαη ην ζρήκα ηνπο. Φξεζηκνπνηώληαο αθξώδε ηνπβιάθηα θάλακε δηαγσληζκό γηα ην πνηνο ζα ρηίζεη πξώηνο ηε δηθή ηνπ θαιύβα. Αθόκα θηηάμακε ηξηζδηάζηαηε θαιύβα από μύια θαλέιαο θαη ρόξην θαη δηακνξθώζακε ζρεηηθή γσληά ζηελ ηάμε καο κε ζέκα ηελ Αθξηθή. Επίζεο θηηάμακε ηξηζδηάζηαηνπο πίλαθεο θαη κηιήζακε γηα ηα θξνύηα πνπ παξάγνληαη ζηελ Αθξηθή. Παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη κε απηά θαη ηέινο ζπδεηήζακε γηα ηα θαγεηά ησλ Αθξηθαλώλ θαη ηδηαίηεξα ην θνπο-θνπο.

7 Σηε ζπλέρεηα, παξαθνινπζήζακε dvd ζρεηηθά κε ηε δνύγθια ηεο Αθξηθήο, δξακαηνπνηήζακε ηελ ηζηνξία ησλ δώσλ πνπ δνπλ εθεί θαη ηα δσγξαθίζακε. Επηπιένλ αγγίμακε κέζα από βηβιίν ην ηξίρσκα ησλ δώσλ πνπ δνπλ ζηε ζαβάλα, ζπκπιεξώζακε θύιιν εξγαζίαο θαη ρνξέςακε ζηνπο ξπζκνύο ησλ Mazoo and the Zoo. Μέζα από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα αθόκα κηα θνξά ηα παηδηά εμαζθήζεθαλ ζηελ αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ, έκαζαλ παίδνληαο θαη αζθήζεθαλ ζσκαηηθά. Καηαιήγνληαο θαη θιείλνληαο ην ζέκα καο κε ηα παηδηά, παξνπζηάζακε ζηνπο γνλείο κέζα από κηα πινύζηα έθζεζε θαη έλα ζρεηηθό δξώκελν, όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώζακε θαηά ην δηάζηεκα απηό. Σπλνπηηθά, κέζσ απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο, καο δόζεθε ε επθαηξία λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηα παηδηά ζηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ. Είρακε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε πηπρέο ηεο θνπιηνύξαο καο θαη ηεο θνπιηνύξαο άιισλ ιαώλ κέζα από επράξηζηεο θαη δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ελεπιάθεζαλ όινη κε βησκαηηθό ηξόπν. Τέινο θαιύςακε ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κέζα από ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο: Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Πεξηβάιινλ, Δεκηνπξγία θαη Έθθξαζε θαη Πιεξνθνξηθή. Οι νηπιαγωγοί: Δρακάκη Ελένη Μπαμπαλή Μαρία

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα»

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» ρέδηo Γηδαζθαιίαο Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» Γεκηνπξγόο: Εσή Σζηιίθε Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: Ζ εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα