ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ"

Transcript

1 ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ε ιλογή Μίας Θερα είας α ό τις αρακάτω και ώρο Μασάζ Ντεκολτέ Πλάτης Αυχένα σε κάθε Θερα εία) ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (120 ) Ο Καθαρισµός Προσώ ου είναι το Α και το Ω ενός υγιούς, σφριγηλού και νεανικού δέρµατος. Α ευθύνεται ιδιαίτερα σε δέρµατα µε λι αρότητα και διεσταλµένους όρους. Τα ροϊόντα ου χρησιµο οιούνται διαθέτουν ισχυρή δράση ε ιταχύνοντας την ανανέωση του δέρµατος και ροσφέροντας λάµψη στο ρόσω ο σας. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η συγκεκριµένη θερα εία ραγµατο οιείται µε το υψηλής γερµανικής τεχνολογίας µηχάνηµα Krober O2 και είναι ιδιαίτερα α οτελεσµατική στα ροβληµατικά δέρµατα, και ειδικά στα ολύ αφυδατωµένα - κουρασµένα δέρµατα, ου δεν ε ιδέχονται εύκολα θερα είες. Τα α οτελέσµατα είναι ορατά άµεσα. Το οξυγόνο ροσφέρει: - Υγιή και λαµ ερή ε ιδερµίδα - Μείωση λε τών γραµµών και βαθύτερων ρυτίδων - Ανά λαση ε ιδερµίδας

2 - Μείωση υ έρχρωσης - Λείανση σηµαδιών ακµής - Αναζοωγόνηση, κατα ράυνση, ανακούφιση και α οσυµφόρηση της ε ιδερµίδας ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ( Microdermabration Ecopeel) Πρόκειται για ένα µηχανικό peeling µε µικροκρυστάλλους ου ροκαλεί µικροδερµατοα όξεση - α ολέ ιση των νεκρών κυττάρων της ε ιδερµίδας και ανά λαση του δέρµατος. Είναι το µοναδικό µηχάνηµα µε ολλα λή, άµεση δράση ό ως δείχνουν και οι κλινικές έρευνες. Πιο συγκεκριµένα ροσφέρει: - Φρέσκια και φωτεινή ε ιδερµίδα µε ελαστικότητα και βελούδινη υφή - Βελτίωση της µικροκυκλοφορίας για καλύτερη αιµάτωση, οξυγόνωση και κυτταρικό µεταβολισµό - Θερµική και µηχανική διέγερση των ινοβλαστών καθώς και αραγωγή ελαστίνης και κολλαγόνου - Α οµάκρυνση νεκρών κυττάρων και κεράτινης στοιβάδας. - Λείανση ρυτίδων και ουλών.

3 2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΤΡΙΧΟΓΕΝΕΣΗΣ, κατά της Tριχό τωσης των Mαλλιών και ταυτόχρονης Αναδόµησης τους... µε 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER & 1 ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θρέψης των Τριχοθυλακίων! - Περιγραφή Θερα είας Η λέον σύγχρονη και ε ιστηµονικά τεκµηριωµένη µέθοδος ονοµάζεται Ενεργοτριχογένεση και ρόκειται για µια θερα ευτική αγωγή ου βασίζεται στη χρήση εξελιγµένων laser νέας γενιάς. Η µέθοδος εριλαµβάνει συνδυασµό ενεργητικής φωτοδιέγερσης και ροηγµένων εφαρµογών κοσµητικής ιατρικής, ενώ ε ιφέρει διέγερση του ε ιθηλίου, αγγειοδιαστολή και αύξηση της διαβατότητας των α αραίτητων ουσιών, έτσι ώστε να αυξάνεται η ανά τυξη και ο ολλα λασιασµός των αναγεννητικών κυττάρων της τρίχας. Μ ορούν να ε ωφεληθούν της Θερα είας : - Γυναίκες κάθε ηλικίας ου αρουσιάζουν τριχό τωση και σταδιακή αραίωση στο τριχωτό της κεφαλής µετά α ό δερµατοσκο ική διάγνωση και εφόσον υ άρχουν ενεργοί θύλακες στις αραιωµένες εριοχές. - Άτοµα µε ροβλήµατα σµηγµατοροϊκής δερµατίτιδας, ξηροδερµία και λι αρότητα και όλοι όσοι έχουν ε ιλέξει την µεταµόσχευση µαλλιών.

4 - Ε ίσης όλοι όσοι τους α ασχολεί η διατήρηση των υ όλοι ων µαλλιών τους και η αισθητική βελτίωση του τριχωτού της κεφαλής τους. Τέλος, µε την Θερα εία Ενεργοτριχογέννησης, εν γέννει ε ιτυγχάνονται τα εξής: - Αναβαθµίζονται τα οιοτικά και οσοτικά χαρακτηριστικά της τρίχας - Τα µαλλιά α οκτούν ενέργεια, υκνότητα, όγκο, ζωντάνια και δύναµη - ιευρύνεται ο κύκλος ζωής της τρίχας - Ενεργο οιείται η ρίζα - Αυξάνεται η δια ερατότητα και η α ορρόφηση των ολύτιµων συστατικών - Ενισχύεται η αναζωογόνηση, η αναδόµηση και η αναγέννηση των ιστών - Ε ιταχύνεται ο ρυθµός ανά τυξης των µαλλιών - Η τριχό τωση αρουσιάζει σηµαντική σταθερο οίηση, καθώς εριορίζονται οι δυνατότητες δράσης της 5-ΑR και της DHT - Ρυθµίζεται και οµαλο οιείται η δραστηριότητα των σµηγµατογόνων αδένων - Αντιµετω ίζονται οι διαταραχές του τριχωτού - Αυξάνεται η ελαστικότητα του τριχωτού - ηµιουργούνται οι κατάλληλες ροϋ οθέσεις ε ανέκφυσης νέων τριχών και ταχύτερης εµφάνισής τους.

5 3. LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ 1 Συνεδρία LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ µε το ιο ιάσηµο, Εξελιγµένο και Τεχνολογικά Προηγµένο Σύστηµα Laser «Alexandrite 755» σε ΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ε ιλογής σας α ό τις αρακάτω: - Μασχάλες - Άνω χείλος - Πηγούνι - Γραµµή µ ικίνι (δύο δάκτυλα εξωτερικά και δύο δάκτυλα εσωτερικά του εσωρούχου). - Γραµµή κοιλιάς - Γραµµή στήθους - Αυχένας - Θηλές -Λαιµός -Παρειές -Φρύδια και Μεσόφρυo -Ζυγωµατικά -Οσφύς ( εριοχή µέσης) Είναι η α οτελεσµατικότερη µέθοδος laser α οτρίχωσης ου είναι διαθέσιµη σήµερα, ροκειµένου να α αλλαγεί κά οιος α ό την ανε ιθύµητη τριχοφυΐα σε όλο του το σώµα, δεδοµένου ότι το Laser Alexandrite 755 είναι σχεδιασµένο για όλους τους τύ ους δέρµατος. Η ριζική α οτρίχωση µε το Laser Alexandrite 755 λειτουργεί µε την α οστολή ενέργειας στη χρωστική της τρίχας, η ο οία στη συνέχεια α ορροφάται α ό το θυλάκιο της τρίχας. Η θερµότητα ου αράγεται καταστρέφει το θυλάκιο και σταµατά τη αραγωγή της τρίχας.

6 4. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ ΑΣ MED CONTOUR DRAINAGE - LPG Μία ΘΕΡΑΠΕΙΑ κατά της ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ ΑΣ για Άµεσο, Ορατό & Εντυ ωσιακό Α οτέλεσµα µε 1 Συνεδρία µε την ιάσηµη Ιατρική Μέθοδο του Πρωτο οριακού Μηχανήµατος MED CONTOUR, 1 Συνεδρία DRAINAGE για α οσυµφόρηση της Λέµφου 1 Συνεδρία µε την Κορυφαία και Πρωτο οριακή Μέθοδο LPG Endermologie --- MED CONTOUR Πείτε τέλος στην κυτταρίτιδα, εξαλείψτε το το ικό άχος και αντιµετω ίστε τη χαλάρωση. Μία καινοτοµία στο χώρο της αισθητικής ιατρικής, µη ε εµβατική, ου ε ιτελεί την τέλεια λι ογλυ τική µε ασφαλή και ανώδυνο τρό ο. Η εφαρµογή της θερα είας ραγµατο οιείται χωρίς αναισθησία. Αυτή η ε αναστατική µέθοδος Λι οκαταστροφής εξαφανίζει το το ικό άχος και την κυτταρίτιδα, χωρίς καµία αρενέργεια. - Σε οια µέρη του σώµατος µ ορούµε να εφαρµόσουµε τη Μέθοδο Med Contour; Η Μέθοδος Med Contour µ ορεί να εφαρµοστεί σε όλο το σώµα εκτός του λαιµού και του ροσώ ου. Οι ιο δηµοφιλείς εριοχές για θερα εία είναι η κοιλιακή χώρα, το εσωτερικό και το εξωτερικό των µηρών, τα µ ράτσα και τα ψωµάκια.

7 - Πως Λειτουργεί η Μέθοδος Med Contour; Η Μέθοδος χρησιµο οιεί δι λή εκ οµ ή ολύ χαµηλής συχνότητας υ ερήχων, ενώ η ταυτόχρονη αναρρόφηση ε ιτρέ ει τη στοχευµένη καταστροφή των Λι οκυττάρων και της κυτταρίτιδας. Στη συνέχεια α οβάλλονται µέσω της φυσιολογικής οδού του οργανισµού µας. - Α οτελέσµατα; Ο αριθµός των Λι οκυττάρων µειώνεται και ε οµένως δεν υ άρχει δυνατότητα ολλα λασιασµού τους α ό τον Οργανισµό. Γι' αυτό τα α οτελέσµατα είναι µόνιµα. Αντενδείξεις - Κακοήθης Όγκος - Εγκυµοσύνη - Θηλασµός - Θερα εία Αντι ηκτικών - Πυρετός - Οξείες Αναφλέξεις - Πρόσφατη Λι οαναρρόφηση

8 Το ικές Αντενδείξεις - Κιρσοί - Αιµαγγείωµα - Κήλη Λαιµού - Κήλη Οµφαλού - Βουβωνική Κήλη - Οσφυϊκή Κήλη - Λί ωµα - Υ οδόριο Μόσχευµα Υ οδόριο Μόσχευµα Στο Laserline Clinics συνδυάζουν τις ιο ρόσφατες ε ιστηµονικές εξελίξεις της ιατρικής αισθητικής και κοσµετολογίας και ροτείνουν την ιο ρωτο οριακή λύση µέχρι σήµερα για α οτελέσµατα διαρκείας, ορατά α ό την ρώτη κιόλας συνεδρία. --- DRAINAGE Λεµφικό Μασάζ για την ολύτιµη α οσυµφόρηση της Λέµφου. Πρόκειται για µία ειδική τεχνική α οκατάστασης, η ο οία γίνεται σε συγκεκριµένη εριοχή του σώµατος και έχει σαν στόχο να διεγείρει (ξυ νήσει) τους λεµφαδένες του ανθρώ ινου οργανισµού και να διευκολύνει την κυκλοφορία του λεµφικού υγρού µέχρι να ε ιστρέψει στην κυκλοφορία του αίµατος. Η διέγερση γίνεται µε δονήσεις και ειδικές τεχνικές ίεσης στους λεµφαδένες, ενώ η διευκόλυνση της λεµφικής κυκλοφορίας είναι αδειάσµατα α ό την εριφέρεια ρος το κέντρο του σώµατος και ονοµάζεται λεµφική αροχέτευση.

9 Α ό τα ιο σηµαντικά οφέλη της λεµφικής αροχέτευσης είναι η α οτοξίνωση του οργανισµού και η καλύτερη θρέψη των ιστών. Πρόκειται για µια ευχάριστη θερα εία µε την ο οία τα α οτελέσµατά της είναι ορατά στην υφή του δέρµατος α ό την ρώτη κιόλας ε ίσκεψη. --- LPG ENDERMOLOGIE H µέθοδος Εndermologie είναι η λέον ροηγµένη µέθοδος κοσµητικής ιατρικής για την αντιµετώ ιση της κυτταρίτιδας και του το ικού άχους. Είναι κατάλληλη θερα εία για όλες τις ηλικίες, για γυναίκες και άνδρες. Είναι η ιο ολοκληρωµένη και άµεσα α οτελεσµατική µέθοδος για τη βελτίωση του κυκλοφορικού, την αύξηση της λεµφικής δραστηριότητας και την οξυγόνωση των λι οκυττάρων, µε συνέ εια να ε ανασχεδιάζεται το ερίγραµµα του σώµατος και το δέρµα να δείχνει ελαστικό και ιο σφριγηλό. Παράλληλα, ενεργο οιείται η αραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, µε α οτέλεσµα την άµεση λείανση και σµίλευση του χαλαρωµένου δέρµατος σε ο οιοδή οτε σηµείο του σώµατος.

10

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επισκόπηση Συστηµάτων Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Αιολικής Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΟΥΡ ΑΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη συσκευή κοσμετολογίας της σειράς DΕΤΑ που συνδυάζει κοσμετολογική και θεραπευτική δράση ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΔΥΝΗ

Η πρώτη συσκευή κοσμετολογίας της σειράς DΕΤΑ που συνδυάζει κοσμετολογική και θεραπευτική δράση ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΔΥΝΗ Η πρώτη συσκευή κοσμετολογίας της σειράς DΕΤΑ που συνδυάζει κοσμετολογική και θεραπευτική δράση ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΔΥΝΗ Αιμορροΐδες Προβλήματα που σχετίζονται με Διαταραχές Εσωτερικών Οργάνων,

Διαβάστε περισσότερα

TIMΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. Αγ. Παρασκευής 22, Περιστέρι Τηλ. κέντρο: 210 57.58.880 e-mail: info@therme-spa.gr. www.therme-spa.gr

TIMΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. Αγ. Παρασκευής 22, Περιστέρι Τηλ. κέντρο: 210 57.58.880 e-mail: info@therme-spa.gr. www.therme-spa.gr TIMΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Αγ. Παρασκευής 22, Περιστέρι Τηλ. κέντρο: 210 57.58.880 e-mail: info@therme-spa.gr www.therme-spa.gr FAciAls προσωπο Deep facial moist...39 Βαθύς καθαρισμός και θεραπεία ενυδάτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο Εισαγωγή 55

Περιεχόμενο Εισαγωγή 55 Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 53 Περιεχόμενο Εισαγωγή 55 Επιδερμίδα και η γενική κατάσταση της υγείας 55 Κανόνες χρησιμοποίησης των κβαντικών εξαρτημάτων κοσμετολογίας. 55 Προγράμματα ηλεκτρομαγνητικής και κβαντικής κοσμετολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Σώματος Ι. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται :

Αισθητική Σώματος Ι. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται : ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται : από το είδος των εφαρμοζόμενων χειρισμών. από την εφαρμοζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Το 1Χ1 ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Το 1Χ1 ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Το 1Χ1 ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Πρόλογος Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τα προϊόντα της LR Health & Beauty Systems, τη χρήση και τα συστατικά τους,

Διαβάστε περισσότερα

της 20100 ΜΑΤΟΣ ΥΔΡΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

της 20100 ΜΑΤΟΣ ΥΔΡΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Η γήρανση του δέρματος και οι τρόποι αντιμετώπισης της 20100 Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜ ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GARRAUD PARIS. Η πηγή της Garraud Paris. Μην ξεχνάτε: το δέρμα σας είναι τόσο μοναδικό όσο και εσείς

GARRAUD PARIS. Η πηγή της Garraud Paris. Μην ξεχνάτε: το δέρμα σας είναι τόσο μοναδικό όσο και εσείς GARRAUD PARIS Tο 1950 ο Rene Garraud πρωτοπόρος για την εποχή του, δημιούργησε στο Παρίσι ένα πρότυπο κέντρο ομορφιάς συνολικής περιποίησης, το οποίο παρείχε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε καλλυντικές αγωγές,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα μεσοθεραπείας από τη

Προϊόντα μεσοθεραπείας από τη Προϊόντα μεσοθεραπείας από τη Αποστειρωμένες Φόρμουλες [F-XFC] To F-XFC έχει αμιγώς καθαρά συστατικά και είναι μια αντιγηραντική θεραπεία. Η συγκεκριμένη σύνθεση είναι γνωστή στους γιατρούς αντιγήρανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN

Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN Αγαπητοί φίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω τον καινούργιο συμπληρωμένο κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας VIVASAN, και θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία αιχμής στη φροντίδα του δέρματος. Αντιγήρανση και ιατρική περίθαλψη στην αντιμετώπιση προβλημάτων του δέρματος. Επιστημονικά ελεγμένο.

Τεχνολογία αιχμής στη φροντίδα του δέρματος. Αντιγήρανση και ιατρική περίθαλψη στην αντιμετώπιση προβλημάτων του δέρματος. Επιστημονικά ελεγμένο. THE SQOOM EFFECT Τεχνολογία αιχμής στη φροντίδα του δέρματος. Αντιγήρανση και ιατρική περίθαλψη στην αντιμετώπιση προβλημάτων του δέρματος. Επιστημονικά ελεγμένο..201205.gr_12091.indd 1 11.09.12 16:4 2.201205.GR_12091.indd

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Κωδ: ΝΤΙΣΚΑΒ DISKOVERY PLUS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν. Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.

tmstore.gr Κωδ: ΝΤΙΣΚΑΒ DISKOVERY PLUS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν. Ιωνία 210-2708250 www.tmstore. DISKOVERY PLUS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΝΤΙΣΚΑΒ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν. Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 15 Η συσκευή δόνησης DISKOVERY PLUS είναι µία δονούµενη πλατφόρµα, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. www.inatural.gr. τηλεφωνικές παραγγελίες στο 8012223030

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. www.inatural.gr. τηλεφωνικές παραγγελίες στο 8012223030 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ I-NATURAL ΤΕΥΧΟΣ 0 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 203 www.inatural.gr ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ σελ. 4-9 ΟΜΟΡΦΙΑ σελ. 0-2 ΠΑΙΔΙ & ΝΕΑ ΜΑΜΑ σελ. 24-27 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ σελ. 28-35

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ. ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 18, 19, 20. Τα hot χρώµατα µαλλιών. Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς

ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ. ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 18, 19, 20. Τα hot χρώµατα µαλλιών. Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς TELIKES SELIDES 11-12-14 12:32 ÂÏ 1 ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4ος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σ30 Τα hot χρώµατα µαλλιών 18, 19, 20 Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς 22, 23, 24 Πώς να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014-2015 P. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014-2015 P. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014-2015 P. 1 MACROVITA ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η στενή σχέση των δημιουργών της MACROVITA με δυο εξαιρετικά ενδιαφέροντες κλάδους της επιστημονικής γνώσης, την ομοιοπαθητική ιατρική και τη μελισσοθεραπεία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόντα. Νέα Τεχνολογία Alex 755 ως Αναβάθμιση στην πιο Δημοφιλή Πλατφόρμα Harmony XL. Πλεονεκτήματα:

Νέα Προϊόντα. Νέα Τεχνολογία Alex 755 ως Αναβάθμιση στην πιο Δημοφιλή Πλατφόρμα Harmony XL. Πλεονεκτήματα: 73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (1):73-79, 2009 Νέα Προϊόντα Νέα Τεχνολογία Alex 755 ως Αναβάθμιση στην πιο Δημοφιλή Πλατφόρμα Harmony XL Νέα κεφαλή θεραπείας Alex 755 τεχνολογίας laser Alexandrite

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ- ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΒΟΥΛΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αδυνατίσματος ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2009

Οδηγός αδυνατίσματος ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2009 Οδηγός αδυνατίσματος ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2009 οδηγός αδυνατίσματος περιεχόμενα σελίδα 04 Νέα δεδομένα στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων: σήμα κινδύνου! σελίδα 07 Κυτταρίτιδα: ο γυναικείος εφιάλτης! σελίδα

Διαβάστε περισσότερα