ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ Σάξη: Γ2 Γιδακηική ώπα: 3 η Ημεπομηνία Γιεξαγυγήρ ηηρ Γιδαζκαλίαρ: Τπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Αποζπαζμένορ Δκπαιδεςηικόρ: Κυνζηανηίνορ Βαζιλούδηρ Δπγαζία ηος πποπηςσιακού θοιηηηή Νεκηάπιος Δςκαππίδη Δξάμηνο: η Απιθμόρ Μηηπώος: 2166 Ακαδημαφκό Έηορ: Φλώπινα, Ιούνιορ

2 4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ην κάζεκα 53 «Αξηζκνί κέρξη ην » ηεο ελόηεηαο 9 πνπ αλήθεη ζηελ Γ πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 1 δηδάζθεηαη ην αξηζκεηηθό ζύζηεκα θαη νη αξηζκνί κέρξη ην , από όπνπ θαη ε νλνκαζία «ζύζηεκα» ηεο ελ ιόγσ ελόηεηαο. Αλάινγα ζπζηήκαηα δηδάζθνληαη θαη ζε άιιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. ύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 2 ζηε Α ηάμε νη καζεηέο καζαίλνπλ κέρξη ην 100, ζηε Β ηάμε κέρξη ην 1.000, ζηελ Γ κέρξη ην , ζηελ Γ ηάμε κέρξη ην , ελώ ζηελ Δ ηάμε κέρξη ην Δηδηθόηεξα ζηελ Γ Γεκνηηθνύ γηα ηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο αθηεξώλνληαη άιια 3 θεθάιαηα καδί κε ην 53 ν θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1 ν «Αξηζκνί κέρξη ην 1.000», ην 14 ν «Αξηζκνί κέρξη ην 3.000» θαη ην 40 ν «Αξηζκνί κέρξη ην 7.000» ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ Σα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ηα εμήο: ν πίλαθαο ηεο ηάμεο, ην (αλάινγα δηαζθεπαζκέλν) παξακύζη ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά κε ηίηιν «Σα καγηθά καμηιάξηα» 3, ην ηξαγνύδη ησλ ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ 4, ην θύιιν εξγαζηώλ, νη θαξηέιεο ησλ ςεθίσλ, έλα κνπζηθό ληέθη ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Η δηδαζθαιία δηήξθεζε 45 ιεπηά εθηπιηζζόκελε δηαδνρηθά ζηηο αθόινπζεο θάζεηο: 1 ε θάζε (αποηελεί έναν ζσνδσαζμό α) ανακοίνωζης ηων ζηότων ηης διδαζκαλίας, β) πραγμαηοποίηζης ειζαγωγικής δραζηηριόηηηας και γ) κάποιων αζκήζεων εθαρμογής): 1 Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Μαζεηή, Αζήλα. 2 Γ.Δ.Π.Π., ζ. 256, 257, 260 (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm) 3 Σξηβηδάο, Δ., Σα καγηθά καμηιάξηα, Αζήλα Η κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ απηνύ αληιήζεθε από ην βηβιίν παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε: Νηδνύθξαο, Θ., Βεληδειέαο, Σ., Νέα ρνιηθά Σξαγνύδηα, Καςάζθε, Αζήλα Όζνλ αθνξά ηνπο ζηίρνπο, απηνί απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δηδάζθνληνο. 2

3 Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ θαη επίιπζε ησλ ζρεηηθώλ κε απηό αζθήζεσλ εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (20 ιεπηά) 2 ε θάζε (Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο): Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ζηίρσλ ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη εθηέιεζή ηνπ κε ηελ ζπλνδεία ληεθηνύ θαη ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ. (13 ιεπηά) 3 ε θάζε (Αμηνιόγεζε): Αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο κέζα από ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο (12 ιεπηά) 4.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ θνπόο 5 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο σο πξνο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα είλαη νη καζεηέο λα επραξηζηεζνύλ θαη λα ραξνύλ από ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ λένπ γλσζηηθνύ αγαζνύ. Γλσξίδνληαο όηη νη καζεηέο ιεζκνλνύλ πνιιά από όζα ιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά ζπκνύληαη γηα θαηξό (αλ όρη γηα πάληα) ην πώο αηζζάλζεθαλ, έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα αλαδεηρζεί ν θαζέλαο ηνπο μερσξηζηά σο κηα δηαθνξεηηθή θαη κνλαδηθή πξνζσπηθόηεηα, λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ, λα εθηνλσζνύλ (ηξαγνπδώληαο) κέζα ζε έλα παηδαγσγηθό θαη πινύζην ζε γλσζηηθά εξεζίζκαηα πιαίζην κάζεζεο. ρεηηθά κε ην γλσζηηθό επίπεδν, ζθνπόο είλαη λα επεθηείλνπλ α) ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ ζηελ Β Γεκνηηθνύ (θαί ζην 1 ν κάζεκα ηεο Γ Γεκνηηθνύ «Αξηζκνί κέρξη ην 1.000») ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη ζην δεθαδηθό ζύζηεκα αξίζκεζεο δέθα κνλάδεο κηαο ηάμεο ζρεκαηίδνπλ κηα κνλάδα ηεο ακέζσο αλώηεξεο ηάμεο, π.ρ. δέθα ρηιηάδεο ( 4 ε ηάμε) ζρεκαηίδνπλ κηα κπξηάδα (5 ε ηάμε), θαη β) ηηο γλώζεηο πνπ απεθόκηζαλ από ην 40 ν κάζεκα «Αξηζκνί κέρξη ην 7.000» ζηνπο αξηζκνύο κέρξη ην ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνύλ κε επρέξεηα όινπο ηνπο ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Όζνλ αθνξά ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο, δένλ εζηί νη καζεηέο λα θαηαζηνύλ ηθαλνί λα: «δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο κέρξη ην , πεξλώληαο από ηελ ιεθηηθή ζηε ζπκβνιηθή γξαθή θαη ην αληίζηξνθν (πξνο ηνύην απνζθνπνύλ θαί νη αζθήζεηο 1 θαη 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ), λα ζπγθξίλνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνπο θπζηθνύο αξηζκνύο θαη αλ δελ είλαη ί- ζνη λα ηνπο δηαηάζζνπλ από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν θαη αληίζηξνθα(πξνο ηνύην απνζθνπνύλ θαί νη αζθήζεηο 3 θαη 4 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ), δηαθξίλνπλ ηηο κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο θαη ηε ζρεηηθή αμία κεηαμύ ηνπο (πξνο ηνύην απνζθνπεί θαί ε άζθεζε 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ αλ γίλεη θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ)» 6, θαη «λα γξάθνπλ ην δεθαδηθό αλάπηπγκα ελόο ηεηξαςήθηνπ αξηζκνύ» 7. 5 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε έλλνηα ηνπ «ζθνπνύ» αλάγεηαη θπξίσο ζην γεληθόηεξν επίπεδν ηεο δηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ, ησλ Μαζεκαηηθώλ. Έηζη θαηά ηνλ Γεξβίζε, «βαζηθόο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ Γ ηάμε είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ε δηακόξθσζε κηαο ζπιινγηζηηθήο ζπζηεκαηηθήο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ζρέζεσλ ησλ όλησλ. (Γεξβίζεο,., Μεζνδνινγία ηεο Γηδαθηηθήο θαη εηδηθή κεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο-Μάζεζεο, Θεζζαινλίθε 1987, ζ., Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., Γ.Δ.Π.Π., ζ. 260 (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm) 3

4 4.5 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ-ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΩΔΙ Οη καζεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο ήηαλ αλαγθαίν λα κπνξνύλ λα: θαηαηάζζνπλ ηνπο αξηζκνύο αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο, πεξλνύλ από ηε γξαθή ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ κε ιέμεηο (ιεθηηθή γξαθή) ζηε γξαθή ηνπο κε ςεθία (ζπκβνιηθή γξαθή) θαη αληίζηξνθα, δηαθξίλνπλ ηηο κνλάδεο, ηηο δεθάδεο, ηηο εθαηνληάδεο, ηηο ρηιηάδεο κεηαμύ ηνπο, θαζώο επίζεο θαη ηε ζρεηηθή αμία ηνπο, αλαιύνπλ έλα ηεηξαςήθην αξηζκό ζε κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο (δεθαδηθό αλάπηπγκα). Σα παξαπάλσ ζεσξνύληαη γλσζηά, ήδε από ην 40 ν κάζεκα ηεο Γ Γεκνηηθνύ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, νη ρηιηάδεο είλαη έλα κέγεζνο αξθεηά γλώξηκν ζηνπο καζεηέο κέζα από δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, όπσο: ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ ηνπο, ηα κεληαία νηθνγελεηαθά έζνδα από ηνπο κηζζνύο ησλ γνληώλ ηνπο, ηα ζηξέκκαηα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπο, ην θόζηνο αγνξάο κηαο κνηνζηθιέηαο, ηα ρηιηόκεηξα πνπ δηαλύνπλ γηα λα πάλε ζην ζρνιείν ηνπο, νη ρξνλνινγίεο θ.α ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, εμαηηίαο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηεο βαζίζηεθε, θαηά θύξην ιόγν ζηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 8 θαη έηζη απνηέιεζε ζπλδπαζκό εθαξκνγήο δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ θαη κνξθώλ δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, ζηε ζύλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο κε ηα Μαζεκαηηθά θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ από ηνλ δηδάζθνληα εθαξκόζηεθε ην δαζθαινθεληξηθό κνληέιν 9 κέζα από ηελ δηδαθηηθή ηερληθή ηεο αθήγεζεο 10 κε θάπνηα ίρλε δξακαηνπνίεζεο 11 (βι. ππνζ. 10). ηελ ζπλέρεηα θαηά ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ ππήξμε α- ηνκηθή εξγαζία 12. Αθνινύζσο, θαηά ηε ζύλδεζε ηεο Μνπζηθήο κε ηα Μαζεκαηηθά ζην «Σξαγνύδη ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» ππήξμε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ππό ην πιαίζην ελόο ζαθέζηαηα καζεηνθεληξηθνύ 13 κνληέινπ αλαθάιπςεο 14. Σέινο, θαηά ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο είρακε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο Γεκεηξηάδνπ, Α., Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Δμαξράθνο, Θ., Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1993, ζ Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ Zipes, J., How legends Lead People On from Creative Storytelling, London Γεκεηξηάδνπ, Α., Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ Μνπηδνύξε-Μαλνύζνπ, Δ., Πξόζθνιιε, Α., Σα κνλνπάηηα ηεο κάζεζεο, Αζήλα 2005, ζει.,287 4

5 4.7. ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Η δηάξζξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο έρεη σο εμήο: 1 ε θάζε (αποηελεί έναν ζσνδσαζμό α) ανακοίνωζης ηων ζηότων ηης διδαζκαλίας, β) πραγμαηοποίηζης ειζαγωγικής δραζηηριόηηηας και γ) κάποιων αζκήζεων ε- θαρμογής): Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ θαη επίιπζε ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε απηό αζθήζεσλ εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ. ηελ αξρή αθνύ θαιεκέξηζα ηνπο καζεηέο, ηνύο αλαθνίλσζα ηόζν ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο όζν θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηάξζξσζή ηεο, ξσηώληαο ηνπο αλ επηζπκνύλ έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθξόαζε ελόο παξακπζηνύ, ηελ εθκάζεζε ελόο ηξαγνπδηνύ θαη αξθεηό παηρλίδη ή πξνηηκνύλ ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξαδνζηαθή (βηβιηνθεληξηθή) δηδαζθαιία. Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζεηηθή απάληεζή ηνπο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ππάξρνλ πιάλν. Η δηδαζθαιία μεθίλεζε ινηπόλ κε ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Σα Μαγηθά Μαμηιάξηα», όκσο δηεθόπε θαηά έλαλ παξάδνμν ηξόπν πξηλ θαιά-θαιά μεθηλήζεη ιόγσ θάπνησλ «δπζθνιηώλ» ηνπ δηδάζθνληνο λα δηαβάζεη ηνλ αξηζκό πνπ ζπκβόιηδε ην πιήζνο ησλ λόκσλ ηνπ βαζηιηά Αξπαηίιανπ. Απηό ην παξάδνμν θηλεηνπνίεζε απόιπηα αθόκα θαη ηνπο ιηγόηεξν πξνζεθηηθνύο (ιόγσ ηνπ δηαιείκκαηνο πνπ είρε πξνεγεζεί) ζηελ αθξόαζε ηνπ παξακπζηνύ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ είραλ κπξνζηά ην αξηζκό ζε ζπκβνιηθή κνξθή (απνηεινύζε ηελ 1 ε άζθεζε ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ), ράξηλ ηεο ζπλέρεηαο ηνπ παξακπζηνύ, ηνλ έγξαςαλ κε αξηζκνιέμεηο θαη δηάβαζαλ θσλαρηά ην πξνθεηκέλνπ λα «κάζεη» ν δηδάζθσλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο θαη λα κπνξέζεη λα ην δηαβάζεη θη εθείλνο. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξακπζηνύ, θαη αλάινγν ηξόπν έιαβε ρώξα ην αληίζηξνθν ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο (βι. άζθεζε 2 ηνπ θπι. εξγαζηώλ) δειαδή νη καζεηέο κεηέβεζαλ από ηελ ιεθηηθή ζηε ζπκβνιηθή γξαθή. Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο αθξόαζεο ηνπ παξακπζηνύ νη καζεηέο είραλ δύν ιεπηά πεξίπνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ 3 θαη 4 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηε δηάηαμε ζε αύμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά αξηζκώλ νη νπνίνη εληάρζεθαλ κέζα ζην παξακύζη κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ. 2 ε θάζε (Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο): Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ζηίρσλ ηνπ «Σξαγνπδηνύ ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» θαη εθηέιεζή ηνπ κε ηελ ζπλνδεία ληεθηνύ θαη ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ. Ο δηδάζθσλ δηάβαζε ζηξνθή-ζηξνθή ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ (νη καζεηέο είραλ ζε θπιιάδην ηνπο ζηίρνπο), επεμεγώληαο ηνπο, δίλνληαο παξαδείγκαηα ή αθόκα θαη θάλνληαο θάπνηεο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ όζα ιέγνληαη είλαη θαηαλνεηά. ηε ζπλέρεηα αθνύ έγηλαλ αλαθνξέο ζηελ αμία ηεο ζέζεο ηνπ θάζε ςεθίνπ (θαηά ην πξόηππν πνπ νξίδεη ην ηξαγνύδη κε ηε ζύλδεζε ηάμεσλ θαη ρξώκαηνο θαξηέιαο) ν δηδάζθσλ ηξαγνύδεζε ζηνπο καζεηέο ηηο πξώηεο ζηξνθέο ηνπ ηξαγνπδηνύ κέρξη λα ζπιιάβνπλ ηελ απιή κεισδία θαη λα αξρίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θη εθείλνη. Έηζη κεηά από 2-3 επαλαιήςεηο, θη αθνύ νη καζεηέο είραλ κάζεη θαιά ην ηξαγνύδη, πξνζηέζεθε θαη ην ληέθη παξέρνληαο κία πην ςπραγσγηθή δηάζηαζε ζε ζπλδπαζκό κε ηα παιακάθηα ησλ καζεηώλ. 3 ε θάζε (Αμηνιόγεζε): Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο 5

6 ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ην παηρλίδη κε ηηο θαξηέιεο. Σν παηρλίδη απηό, νη θαλόλεο ηνπ νπνίνπ 16 νπζηαζηηθά ππαγνξεύηεθαλ από ην «Σξαγνύδη ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» θαη γη απηό έγηλαλ ακέζσο θαηαλνεηνί από ηνπο καζεηέο, νπζηαζηηθά ζεκαηνδόηεζε ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ίζσο θαη απηόο λα ήηαλ έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ νη καζεηέο έδσζαλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο. Μεηά από ην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ ν δηδάζθσλ αθνύ επραξίζηεζε ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπλεξγαζία, ηνύο επέζηεζε ηελ πξνζνρή γηα ηελ απξηαλή εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ (ην κάζεκα δηεμήρζε ζηηο 18 Μαΐνπ) θαη ηνύο απνραηξέηεζε ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο έγηλε κέζα από ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ θαη από ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζην παηρλίδη. πγθεθξηκέλα: Με ηελ άζθεζε 1 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ εμεηαδόηαλ ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα δηαβάδνπλ έλαλ αξηζκό (ζε ςεθηαθή κνξθή) θαη λα ηνλ γξάθνπλ κε αξηζκνιέμεηο. Με ηελ άζθεζε 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ, αληίζεηα από ηελ άζθεζε 1, εμεηαδόηαλ ε επάξθεηα ησλ καζεηώλ λα δηαβάδνπλ αξηζκνιέμεηο θαη λα αλαπαξηζηνύλ έλαλ αξηζκό κε ςεθία. Δπηπιένλ κε ηελ άζθεζε 2 ζε ζρεηηθή «επεξώηεζε» πνπ έγηλε κέζα ζηελ ηάμε, θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ 17 εμεηάζηεθε ε επάξθεηα ησλ καζεηώλ λα εληνπίζνπλ ηελ δηαθνξά ζηελ αμία ηεο ζέζεο πνπ δηαθξίλεη ην έλα ςεθίν από ην άιιν. Με ηηο αζθήζεηο 3 θαη 4 εμεηάζηεθε ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα ζπγθξίλνπλ ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο θαη λα ηνπο δηαηάζζνπλ, αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο, ζε αύμνπζα ή ζε θζίλνπζα ζεηξά αληίζηνηρα. Σέινο, ην παηρλίδη κε ηηο θαξηέιεο ήηαλ κηα δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο όισλ ησλ παξαπάλσ ζπλ ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα. πγθεθξηκέλα θάζε νκάδα είρε ζηελ δηάζεζή ηεο ηξεηο θαξηέιεο από ηηο ηέζζεξεηο ηάμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ελόο ηεηξαςήθηνπ αξηζκνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θάζε ηάμε ζπκβνιηδόηαλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξώκα ζηηο θαξηέιεο θαηά ην πξόηππν ηνπ «Σξαγνπδηνύ ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» 18, π.ρ. νη ρηιηάδεο αληηζηνηρνύζαλ ζηηο θαξηέιεο κπιε ρξώκαηνο. Οη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ ήηαλ απινί: Όπνηα νκάδα θαηόξζσλε λα δώζεη ηελ «θαιύηεξε» απάληεζε ζε εξσηήκαηα ηνπ ηύπνπ «ρεκαηίζηε ην κεγαιύηεξν αξηζκό πνπ κπνξείηε, ζρεκαηίζηε ηνλ κηθξόηεξν ηεηξαςήθην αξηζκό πνπ κπνξείηε, ζρεκαηίζηε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό πνπ κπνξείηε από ρσξίο λα μεπεξάζεηε ην 7.000, ζρεκαηίζηε ηνλ κεγαιύηεξν ηξηςήθην αξηζκό πνπ κπνξείηε, θ.α.», θαηαθηνύζε κία λίθε. ην ηέινο ν αξηζκόο ησλ ληθώλ απηώλ αζξνίζηεθε γηα λα αλαδεηρζεί ε νκάδα κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο. 16 γηα πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην παηρλίδη βι. ζην 4.8 Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν 17 Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., βι. Παξάξηεκα, ζ., 20 6

7 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζεηηθόηαηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ, ηα δηζπξακβηθά ζρόιηα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηελ αίζζεζε πνπ άθεζε ζε εκέλα ε ελ ιόγσ δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα είρα ηελ εληύπσζε όηη ε δηδαζθαιία πξνζέγγηζε ην ηέιεην. Αθόηνπ όκσο πέξαζε ν πξώηνο ελζνπζηαζκόο, ζπλεηδεηνπνίεζα όηη ππήξραλ θάπνηεο αβιεςίεο πνπ θαιό ζα ήηαλ λα απνθεύγνληαλ. Έρνληαο γλώζε ηνπ ιαηηληθνύ errare humanum est, ηνπ όηη δειαδή ηα ιάζε είλαη γηα ηνπο αλζξώπνπο, πξνζπάζεζα λα δηθαηνινγήζσ απηέο ηηο αβιεςίεο αιιά ην α- πόθζεγκα πνπ ιέεη όηη «ηα ιάζε πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζε έλα ρεηξνπξγείν βιάπηνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν, ηα ιάζε όκσο πνπ γίλνληαη κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε βιάπηνπλ κηα νιόθιεξε γεληά», κε εκπόδηζε. Καη επεηδή facta infecta fiery nequeunt, ειιεληζηί δειαδή ην «γελόκελνλ νύθ απνγίγλεηαη», ην κόλν πνπ κνπ κέλεη είλαη λα ηα εθζέζσ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ επαλαιεθζνύλ. Βέβαηα, ζε θακία πεξίπησζε δελ ηα ζεσξώ ηόζν ηξαγηθά πνπ ζα κπνξνύζαλ «λα βιάςνπλ κηα νιόθιεξε γεληά» γη απηό θαη ζηελ αξρή ηα απνθάιεζα «αβιεςίεο», ιάζε δειαδή κηθξά κέλ, απνθεπθηέα δε. Η πξώηε «αζηνρία» ζρεηίδεηαη κε ηελ δηδαθηηθή ηνπ ηξαγνπδηνύ ε νπνία ζην ηέινο έγηλε κε ηελ ζπλνδεία ελόο κόλν ληεθηνύ πνπ ην θξαηνύζε κόλν ν δηδάζθσλ. Αλ γηλόηαλ λα επαλαιάβσ ηε δηδαζθαιία ζα θξόληηδα λα ππήξραλ όξγαλα (θξνπζηά) θαη γηα ηνπο καζεηέο. Η αζηνρία κνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έγθεηηαη ζην όηη δελ εηδνπνίεζα έγθαηξα ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο κνπζηθήο ηνπ ΠΣΓΔΦ. πγθεθξηκέλα ζηνλ κέληνξά κνπ, θ. Βαζηινύδε, θαηέζηεζα γλσζηό όηη ζα ήζεια, εη δπλαηόλ, λα έρσ θαη κνπζηθά όξγαλα κόιηο κηα κέξα πξηλ από ηελ δηδαζθαιία. Βέβαηα αλ ην Παλεπηζηήκην ήηαλ ιίγν θαιύηεξα νξγαλσκέλν (ν θ. Βαζηινύδεο βξήθε ην θιεηδί ηνπ εξγαζηεξίνπ όκσο νη ππεύζπλνη ηνπ εξγαζηεξίνπ δελ έθαλαλ ηνλ θόπν λα ηνλ ελεκεξώζνπλ όηη ηελ πξόζβαζε ζηελ αίζνπζα κε ηα κνπζηθά όξγαλα εκπόδηδε θαη κηα δεύηεξε θιεηδσκέλε πόξηα) ίζσο θαη λα είραλ νη καζεηέο ηελ δπλαηόηεηα λα δηδαρζνύλ πην βησκαηηθά ην ελ ιόγσ ηξαγνύδη. αθέζηαηα επζύλε γη απηό έρσ θαη εγώ αθνύ κεηά από ηξηα ζρεδόλ ρξόληα θνίηεζεο ζην ΠΣΓΔΦ όθεηια λα γλσξίδσ πνηνη ηνκείο ιεηηνπξγνύλ άςνγα θαη πνηνη ρσιαίλνπλ. Η δεύηεξε αζηνρία ζρεηίδεηαη κε ην παηρλίδη ησλ θαξηώλ. πγθεθξηκέλα, θάιεζα έλαλ καζεηή από θάζε κία εθ ησλ ηξηώλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο είρα ρσξίζεη ην ηκήκα, λα έξζεη ζηελ έδξα θαη λα παξαιάβεη ηηο θάξηεο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζηελ ν- κάδα ηνπ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα αλαζηάησζε (ή θαηά άιινπο έλαο παηδαγσγηθόο ζόξπβνο) ζηελ ηάμε θαη λα ραζνύλ θαη 1-2 ιεπηά πνιύηηκνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ. Ση ζα κπνξνύζα λα θάλσ; Να κνηξάζσ εγώ ζε θάζε νκάδα ηηο θάξηεο πνπ ηεο αληηζηνηρνύζαλ. Η ηξίηε αζηνρία ήηαλ ζνβαξόηεξε από ηηο ππόινηπεο θαη ηελ θαηάιαβα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζήο κνπ κεηά από παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληνο θ. Λεκνλίδε. πγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ ππήξρε έλα εξώηεκα πνπ έιεγε «αλ αθαηξέζσ ηελ θαξηέια ησλ εθαηνληάδσλ (αλ δηαγξάςσ ην ςεθίν ησλ εθαηνληάδσλ από έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκό) ηόηε πνηνο ζα πάξεη ηε ζέζε απηώλ;» (π.ρ. έζησ όηη έρσ ηνλ αξηζκό θαη δηαγξάθσ ην 5, πνηόο ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ;) ηε δηαηύπσζε απηνύ ηνπ εξσηήκαηνο νδεγήζεθα από ηηο δύν ηειεπηαίεο ζηξνθέο ηνπ ηξαγνπδηνύ: «Έλαλ ηώξα αξηζκό, ηεηξαςήθην ρνληξό, έρνπλ θηηάμεη νη κνλάδεο νη δεθάδεο θη νη ρηιηάδεο. Πόπνπν ηη ζπκθνξά, έβγαια απ ηε ζεηξά, ηηο ρξπζέο εθαηνληάδεο πνπ λαη πξηλ απ ηηο δεθάδεο». Γπζηπρώο, σο απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα ζεώξεζα ηηο ρηιηάδεο, πξάγκα πνπ είλαη ιάζνο, δηόηη ηε ζέζε ηνπ δηαγξακκέλνπ ςεθίνπ παίξλεη 7

8 ην κεδέλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά κνπ είπε ν θ. Λεκνλίδεο νη ρηιηάδεο πνηέ δελ μεπέθηνπλ ζε θάηη κηθξόηεξν Αληίζεηα νη εθαηνληάδεο έρνπλ πάληα ηνλ δηαθαή πόζν λα γίλνπλ θάηη κεγαιύηεξν, δειαδή ρηιηάδεο. Απηά όζνλ αθνξά ζην ζθέινο ηνπ ηί δελ πήγε θαιά. Καηά ηα άιια κεγίζηε ηθαλνπνίεζε απνηέιεζε όηη νη καζεηέο έδεημαλ λα απνιακβάλνπλ ζην έπαθξνλ θάζε ζηηγκή ηεο δηδαζθαιίαο, αληαπνθξηλόκελνη όκσο θαη ζηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζπλδπάδνληαο ην ηεξπλόλ κεηά ηνπ σθειίκνπ. Σν θιίκα πνπ επηθξαηνύζε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ιόγσ ηεο εμαηξεηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ εκνύ θαη ησλ καζεηώλ, δελ παξέπεκπε ζε κηα κεκνλσκέλε δηδαθηηθή πξνζπάζεηα, ζαλ θη απηέο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Β θάζεο, αιιά ζε θάηη βαζύηεξν. ε απηό λνκίδσ όηη έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ε νηθνδόκεζε θαιώλ ζρέζεσλ κε όιν ην ηκήκα, ε γλώζε ησλ νλνκάησλ ησλ καζεηώλ (ρσξίο θπζηθά ηα θαξηειάθηα) αιιά θαη ε γλσξηκία καδί ηνπο (αγαπεκέλν ρόκπη, αγαπεκέλν κάζεκα θ.α.). Δπηπιένλ, θαζνξηζηηθό ξόιν έπαημε ε «έληαμε» θάπνησλ εμ απηώλ, θπξίσο ησλ πην δσεξώλ ή εζσζηξεθώλ, κέζα ζην παξακύζη 19, ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα ην όρη κηθξήο δηάξθεηαο παξακύζη κέζα από κηα απόπεηξα δξακαηνπνίεζεο. Φπζηθά, δελ ζα κπνξνύζε λα παξαβιεθζεί θαη ν παηδνθεληξηθόο ηξόπνο δηάξζξσζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο πνιύ γξήγνξα ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη πξόθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία αληίζηνηρε ηεο νπνίαο πνιύ δύζθνια ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα μαλαβηώζνπλ, δεδνκέλνπ ηνπ όηη ζπλδύαδε παξακύζη, ηξαγνύδη θαη παηρλίδη. Όζνλ αθνξά ην ηξαγνύδη, είρε ηεξάζηηα απήρεζε ελώ ήηαλ απαξάκηιια ην πάζνο θαη ε όξεμε κε ηα νπνία ην αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο. Σέινο, ζρεηηθά κε ην παηρλίδη, παξόιν πνπ θάπνηνη καζεηέο έδεημαλ λα ελζνπζηάδνληαη ππέξ ην δένλ (παηδηά είλαη άιισζηε), ζεσξώ όηη ήηαλ έλαο έμνρνο ηξόπνο εθαξκνγήο θαη εμέηαζεο ηεο ζεσξίαο. 19 Σα νλόκαηα Αθξνδίηε, Αγάπε, Υξήζηνο, Γηάλλεο, Διεπζεξία, ίκνο, Μηραήι, Γεσξγία Αγγειηθή, Γεκήηξεο πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζην παξακύζη είλαη νλόκαηα καζεηώλ ηεο ηάμεο. 8

9 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ.Δ.Π.Π..θαη Α.Π.. (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm, ) Γεξβίζεο,., Μεζνδνινγία ηεο Γηδαθηηθήο θαη εηδηθή κεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο- Μάζεζεο, Θεζζαινλίθε (1987). Γεκεηξηάδνπ, Α., Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Δμαξράθνο, Θ., Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Δθδόζεηο: Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα (1993). Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Δθδόζεηο: Ο.Δ.Γ.Β., Αζήλα. Λεκνλίδεο, Υ., Πεξίπαηνο ζηε Μάζεζε ηεο ηνηρεηώδνπο Αξηζκεηηθήο, Δθδνηηθόο νίθνο αδειθώλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε (1994). Λεκνλίδεο, Υ., ηνηρεία Αξηζκεηηθήο θαη ζεσξίαο Αξηζκώλ γηα ην δάζθαιν, Δθδόζεηο: Παηάθε, Αζήλα (2000). Λεκνλίδεο, Υ., ύζηεκα Αξίζκεζεο θαη Αλάπηπμεο ηεο Αμίαο Θέζεο ζηνπο Φπζηθνύο Αξηζκνύο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Μνπηδνύξε-Μαλνύζνπ, Δ., Πξόζθνιιε, Α., Σα κνλνπάηηα ηεο κάζεζεο, Δθδόζεηο: Παηάθε, Αζήλα (2005). Νηδνύθξαο, Θ., Βεληδειέαο, Σ., Νέα ρνιηθά Σξαγνύδηα, Δθδόζεηο: Καςάζθε, Αζήλα (1993). Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Δθδόζεηο: Gutenberg, Αζήλα (1994). Σξηβηδάο, Δ., Σα καγηθά καμηιάξηα, Δθδόζεηο: Παηάθε, Αζήλα (1998). Van de Walle, J., Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην: Μηα εμειηθηηθή δηδαζθαιία, Δπηκειεηήο: Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Δθδόζεηο: Σππσζήησ, Α- ζήλα (2005). Zipes, J., How legends Lead People On from Creative Storytelling, Δθδόζεηο: Oslo University College (Kompendium for the Aesthetics of Daily Life ), Oslo, (2009). 9

10 7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 20 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ζε κηα καθξηλή ρώξα πνπ ηελ έιεγαλ Οπξαλνύπνιε, βαζίιεπε έλαο κηζεηόο άξρνληαο, ν Αξπαηίιανο. Ο άξρνληαο απηόο είρε έλα ρξπζό ηειεζθόπην θαη έλα θηεξό από θνξάθη. Με ην θηεξό έγξαθε λόκνπο. Νόκνπο απαίζηνπο θαη θνβεξνύο. Υηιηάδεο λόκνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα νη λόκνη ηνπ Αξπαηίιανπ ήηαλ 5.437! Γηα λα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα, ήζειε νη ππήθννί ηνπ λα δνπιεύνπλε αζηακάηεηα ζηα νξπρεία θαη λα βγάδνπλε πνιύηηκα πεηξάδηα, γηα λα ζηνιίδεη ηηο βαζηιηθέο θνξόλεο ηνπ. Γη απηό είρε βγάιεη έλα λόκν πνπ θαηαξγνύζε ηηο Απόθξηεο, ηα δηαιείκκαηα ησλ ζρνιείσλ, ηα πάξηη ησλ γελεζιίσλ θαη ηηο Κπξηαθέο. ύκθσλα κε ην λόκν απηό, νη Κπξηαθέο άιιαδαλ όλνκα: Βαθηίδνληαλ «Πξνδεπηέξεο» θαη δελ μερώξηδαλ ζην παξακηθξό απ ηηο θαλνληθέο Γεπηέξεο. Όπσο θαηαιαβαίλεηε νη λένη λόκνη ήηαλ ηόζνη πνιινί, πνπ νη Οπξαλνππνιίηεο, ό,ηη θαη λα θάλαλε, δελ κπνξεί, όιν θαη θάπνηνλ ζα παξαβηάδαλε. Καθά ηα ςέκαηα βέβαηα θαη νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο ήηαλ αξθεηνί αθνύ όινη καδί ήηαλ 8.888! Ο ιόμηγθαο, αο πνύκε, απαγνξεπόηαλ απζηεξά θη όπνηνο θηεξληδόηαλ ή έμπλε ηε κύηε ηνπ, έπξεπε λα πιεξώζεη βαξύ πξόζηηκν. Σώξα πνπ ζαο είπα ηη έθαλε κε ην καύξν θηεξό, έθηαζε ε ώξα λα ζαο πσ ηη έθαλε κε ην ηειεζθόπην. Σν έπαηξλε ινηπόλ, πήγαηλε ζηνλ πην ςειό πύξγν ηνπ παιαηηνύ θαη κόιηο έβιεπε θάηη πνπ ηνπ άξεζε, ηελ πην ιαρηαξηζηή ηεγαλεηή παηάηα ζην ηεγάλη θακηάο λνηθνθπξάο, αο πνύκε, εηδνπνηνύζε κε ην γνπόθη ηόθη ηνπο θξνπξνύο ηνπ, πνπ έζπεπδαλ κε ηηο κνηνζηθιέηεο ηνπο, ηελ άξπαδαλ θαη ηνπ ηελ έθεξλαλ. Γελ είλαη λ απνξεί θαλείο πνπ νη Οπξαλνππνιίηεο αληηπαζνύζαλ θνβεξά ηνλ Αξπαηίιαν. Κακηά θνξά, κάιηζηα, ηνπ έβγαδαλ ηε γιώζζα ή έθαλαλ γθξηκάηζεο πίζσ από ηελ πιάηε ηνπ. Άιινηε πάιη, ηάραηεο από απξνζεμία, πεηνύζαλ κπαλαλόθινπδεο κπξνζηά ζηελ πύιε ηνπ παιαηηνύ, γηα λα γιηζηξάεη θαη λα πέθηεη. Μηα κέξα, ν Αξπαηίιανο θάιεζε ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ ην απξίιην Βξηζειηέ, ηνλ αξρηκάγν ηνπ παιαηηνύ. -Μπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο, ηνλ ξώηεζε, γηαηί δε κε αγαπάλε νη ππήθννί κνπ; Έρσ βγάιεη πάλσ από λόκνπο πνπ νξίδνπλ όηη πξέπεη λα κε αγαπάλε κέρξη ζθαζκνύ, αιιά απνηέιεζκα δε βιέπσ. Ο απξίιηνο Βξηζειηέ ρακνγέιαζε ζθνηεηλά θαη θαηαρζόληα. -Καθά ηα ςέκαηα Αλ θαη ζα έπξεπε, δε ζαο αγαπάλε, Μεγαιεηόηαηε. Καη ζα ζαο εμεγήζσ ην γηαηί -Γηα ιέγε! -Γε ζαο αγαπάλε, επεηδή ηα βξάδηα νλεηξεύνληαη Ο Αξπαηίιανο ζνύθξσζε ηα θξύδηα. -Σί ζρέζε έρεη απηό; ξώηεζε. -Έρεη θαη παξαέρεη, κεγαιεηόηαηε, εμήγεζε ν απξίιηνο. Βιέπνπλ ζηνλ ύπλν ηνπο ηνύξηεο, ππξνηερλήκαηα θαη ινύλα πάξθ, ηα ζπγθξίλνπλε κε ηα ζπξκαηνπιέγκα- 20 Σξηβηδάο, Δ., Σα καγηθά καμηιάξηα, Αζήλα

11 ηα θαη ηα ινπθέηα πνπ βιέπνπλε ζηνλ μππλεηό ηνπο θαη δελ είλαη λ απνξεί θαλείο πνπ ηα βάδνπλε καδί ζαο! -Σί έρεηο λα πξνηείλεηο; ξώηεζε ν Αξπαηίιανο ζπλνθξπσκέλνο. -Γώζηε κνπ ιίγν ρξόλν θαη ζαο ππόζρνκαη λα θάλσ κηα θαηαρζόληα εθεύξεζε πνπ ζα καο απαιιάμεη κηα θαη θαιή από ηα όλεηξα ησλ ππεθόσλ ζαο, απάληεζε ν απξίιηνο. -Μηα βδνκάδα ζνπ αξθεί; -Όρη. Σν θαθό πξάγκα αξγεί. Οη καγηθέο εθεπξέζεηο δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε. Υξεηάδνληαη ρξόλν, ζθέςε θαη έκπλεπζε. -Πόζν θαηξό ρξεηάδεζαη δειαδή; -Δθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο. ε εθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο ζα ζαο παξνπζηάζσ ηελ εθεύξεζή κνπ! Καη κ απηά ηα ιόγηα ππνθιίζεθε θαη έθπγε γηα ην κπζηηθό ηνπ εξγαζηήξη. Δθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο δνύιεπε ν απξίιηνο Βξηζειηέ ζην κπζηηθό ηνπ εξγαζηήξη, ώζπνπ έλα πξσί, εκθαλίζηεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ, όπνπ ηνλ πεξίκελε ν Αξπαηίιανο. -Ιδνύ, Μεγαιεηόηαηε! Οξίζηε ε εθεύξεζή κνπ. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο παξνπζηάζσ θάπνηα από ηα εθηαιηηθά καμηιάξηα κνπ! Ο Αξπαηίιανο πήξε ζηα ρέξηα ηνπ έλα καμηιάξη κε δπζπηζηία, θαη αθνύ ην εμέηαζε θαιά-θαιά, είπε: -Απηό είλαη έλα ζπλεζηζκέλν καμηιάξη! Με θνξντδεύεηο, απξίιηε; -Πνηέ δε ζα ηνικνύζα λα θνξντδέςσ έλαλ άξρνληα ζαλ θη εζάο, Μεγαιεηόηαηε. θάιιεηε, όκσο. Σα θαηλόκελα απαηνύλ! Μπνξεί λα δείρλνπλ ζπλεζηζκέλα καμηιάξηα, αιιά δελ είλαη. Σα ζπλεζηζκέλα καμηιάξηα έρνπλε πνύπνπια, απηά όκσο έ- ρνπλ ηξίρεο από νπξά θαιηθάληδαξνπ, θύθηα από ηε Θάιαζζα ηεο Θιίςεο, ινπξίδεο από ζεληόληα θαληαζκάησλ, καληίιηα δαθξπζκέλα, πνπθάκηζα νρηάο θαξκαθεξήο, θύιια ηζνπθλίδαο, ζηελαγκνύο, ελώ ε καμηιαξνζήθε είλαη θηηαγκέλε από ηξίρεο από ηε ραίηε αθεληαζκέλνπ αιόγνπ 21. Όπνηνο θνηκάηαη ζε έλα καμηιάξη ζαλ απηό πνπ θξαηάηε βιέπεη κόλν θξηθηνύο θη απαίζηνπο εθηάιηεο! Αλ αλαγθάζνπκε ηνπο Οπξαλνππνιίηεο λα θνηκνύληαη ζε ηέηνηα καμηιάξηα, ε θαζεκεξηλή δσή ζα ηνπο θαίλεηαη παξάδεηζνο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εθηάιηεο πνπ ζα ηνπο ηπξαλλνύλ ηα βξάδηα! Έηζη, ζα πάςνπλ λα ζαο ελνρινύλ! -Πεξίθεκα, θώλαμε ν Αξπαηίιανο. Βάιε ακέζσο κπξνζηά ηε καδηθή παξαγσγή εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ! Έλα γηα θάζε Οπξαλνππνιίηε. Θα ηνπο δείμσ εγώ! Έηζη, θξπθά θαη ύπνπια, άξρηζε ε παξαγσγή ησλ εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ ζηελ Οπξαλνύπνιε. Οη θξνπξνί θάησ από ηελ επίβιεςε ηνπ απξίιηνπ δνύιεπαλ ε- ληαηηθά ππεξσξίεο θαη ζε κηα εβδνκάδα ηα καμηιάξηα ήηαλ όια έηνηκα. Ο Βνπιίκηνο Βιήκαο κάδεςε ηόηε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Οπξαλνύπνιεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία θαη δηάβαζε κε βξνληεξή θσλή ηνλ θαηλνύξγην λόκν πνπ είρε βγάιεη ν Αξπαηίιανο: -Άξζξν πξώην: Όια ηα καμηιάξηα ηεο Οπξαλνύπνιεο θαηάζρνληαη. -Άξζξν δεύηεξν: Θα δηαλεκεζνύλ ζηνλ πιεζπζκό εληειώο δσξεάλ θαηλνύξγηα καμηιάξηα, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη ηε ζηνξγή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Αξπαηίιανπ γηα ην ιαό ηνπ. -Άξζξν ηξίην: Όλεηξα γιπθά! Σύιημε ηελ πεξγακελή θαη ηελ έδσζε ζηνλ ππαζπηζηή ηνπ. 21 Οη αξηζκνί είλαη ίδηνη κε εθείλνπο ηεο άζθεζεο 4 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ (Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., 25) 11

12 -Άληε, ηξεράηε ηώξα λα θέξεηε ηα καμηιάξηα ζαο θαη λα παξαιάβεηε ηα θαηλνύξηα! πξόζηαμε ην πιήζνο. Έηζη θη έγηλε. Οη Οπξαλνππνιίηεο έηξεμαλ ζηα ζπίηηα ηνπο, έθεξαλ ηα καμηιάξηα ηνπο θαη πήξαλ ηα θαηλνύξηα. ην ηέινο, θαη ελώ όινη νη θάηνηθνη είραλ θέξεη ηα καμηιάξηα ηνπο, νη θξνπξνί ηα ζηνίβαμαλ ζην θέληξν ηεο πιαηείαο θαη ηα έβαιαλ θσηηά. Από εθείλν ην βξάδπ νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο άξρηζαλ λα θνηκνύληαη ζηα θαηλνύξηα καμηιάξηα. Σα βξάδηα από ηα παξάζπξα ησλ ζπηηηώλ άθνπγεο βαζαληζκέλα αγθνκαρεηά, ιπγκνύο θαη θιάκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, νη ππήθννη ηνπ Αξπαηίιανπ δνύιεπαλ αθαηάπαπζηα, ελώ όπνηε ηνλ έβιεπαλ, ζε αληίζεζε πξνο ην παξειζόλ, ηώξα έζθπβαλ ην θεθάιη θαη ηνλ πξνζθπλνύζαλ. Σα παηδηά πήγαηλαλ ζην ζρνιείν ζιηκκέλα. Δθεί όια ηα καζήκαηα ήηαλ άραξα θαη βαξεηά, αθνύ ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο κάζαηλαλ λα γνλαηίδνπλ ελώ ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ κάζαηλαλ ηξνπάξηα πνπ δόμαδαλ ηνλ Αξπαηίιαν. ε απηή ηε ρώξα δνύζε θη έλαο δάζθαινο πνπ ηνλ ιέγαλε Αληώλε. Κάζε απόγεπκα, όηαλ γύξηδε από ην ζρνιείν ζην ζπίηη ηνπ ν Αληώλεο, ζπλήζηδε λα ζηακαηάεη ζ έλα πέηξηλν γεθύξη όπνπ θύηξσλε κηα παλέκνξθε παπαξνύλα. Δθείλε ηελ κέξα όκσο, όπσο πιεζίαδε ζην γεθύξη είδε δύν θξνπξνύο λα μεξηδώλνπλ ηελ παπαξνύλα θαη λα παλεγπξίδνπλ θσλάδνληαο: -Σελ μεπαζηξέςακε! Πάεη θη απηό! Σειεηώζακε ηηο δνπιεηέο γηα ζήκεξα! Ση ιεο; Πάκε ζηελ ηαβέξλα γηα θακηά κπξηδόια; - Μπξηδόια; Καιά, πώο ηειεηώζακε ηηο δνπιεηέο; Γε ζα εξεπλήζνπκε θαλέλα ζπίηη; Γελ ζα ζπιιάβνπκε θαλέλαλ ύπνπην; -Αζηεηεύεζαη; Πάλε απηά. Αο είλαη θαιά ηα εθηαιηηθά καμηιάξηα. Από ηόηε πνπ άξρηζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνπηνξλίζηα, βξήθακε ηελ εζπρία καο. -Απηό λα κνπ πεηο! πνπδαίνο κάγνο ν απξίιηνο Βξηζειηέ! -πνπδαίνο δε ιεο ηίπνηα! Με θάηη ηέηνηνπο κάγνπο πάεη κπξνζηά ν ηόπνο! ην άθνπζκα απηώλ ν Αληώλεο πάγσζε Μόιηο έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ, έβγαιε ην καμηιάξη από ηε καμηιαξνζήθε, θαη αθνύ ην θνίηαμε θαιά- θαιά, πήξε ην ζνπγηά ηνπ θαη έζθηζε ιίγν κηα αθξνύια. Πηζσπάηεζε πλίγνληαο κηα θξαπγή θξίθεο. Γξήγνξαγξήγνξα μαλάξαςε ην καμηιάξη θαη ην έβαιε ζηε καμηιαξνζήθε, ελώ όιν ην βξάδπ δελ θνηκήζεθε δεπηεξόιεπην. Σν άιιν πξσί όηαλ πήγε ζην ζρνιείν δηεγήζεθε ζηα παηδηά ηελ αλαθάιπςή ηνπ. -Γη απηό καο βαζαλίδνπλε νινλπρηίο νη εθηάιηεο. Γηα λα βξεη ν Αξπαηίιανο ηελ εζπρία ηνπ, καο ζηεξεί ηα όλεηξά καο. -Έρσ κηα ηδέα! είπε ε Αθξνδίηε. Ξέξσ ηί πξέπεη λα θάλνπκε. -Σί πξέπεη λα θάλνπκε; ξώηεζαλ όινη κε κηα θσλή. -Να κελ θνηκόκαζηε ζηα θξεβάηηα καο ην βξάδπ! πξόηεηλε ε Αθξνδίηε. -Να θνηκόκαζηε ζηελ κπαληέξα! θώλαμε ελζνπζηαζκέλνο ν ίκνο από ην πξώην ζξαλίν. -Αο ην δνθηκάζνπκε, ζπκθώλεζε ν Αληώλεο. Γε ράλνπκε ηίπνηε. Σν δνθίκαζαλ γηα θάκπνζεο κέξεο, αιιά δπζηπρώο, ρσξίο απνηέιεζκα. Δμαθνινπζνύζαλ λα βιέπνπλε εθηάιηεο. Άζε πνπ κεξηθνί ζπλαρώζεθαλ, γηαηί έζηαδε πάλσ ζην θεθάιη ηνπο ε βξύζε ηεο κπαληέξαο. -Ίζσο πξέπεη λα ην πάξνπκε απόθαζε όηη δελ ππάξρεη πηα ειπίδα, είπε θάπνηα κέξα ν ηέθαλνο. 12

13 -Πώο δελ ππάξρεη; θώλαμε ε Αγάπε. Αθνύ ν απξίιηνο Βξηζειηέ, ν αξρηκάγνο, κπόξεζε λα θηηάμεη εθηαιηηθά καμηιάξηα απ όια ηα ζηρακεξά ηνπ θόζκνπ, γηαηί λα κελ πξνζπαζήζνπκε λα θηηάμνπκε θη εκείο αληηεθηαιηηθά καμηιάξηα, απ όια ηα όκνξθα ηνπ θόζκνπ; Όινη ζπκθώλεζαλ όηη ε Αγάπε είρε δίθην. Πώο λα θηηάμνπλ όκσο ηέηνηα καμηιάξηα, αθνύ όια ηα όκνξθα είραλ εμαθαληζηεί από ηε ρώξα ηνπο ή ηα ραλ αξπάμεη ν Αξπαηίιανο θαη ε παξέα ηνπ; -Αο πξνζπαζήζνπκε, είπε ν Υξήζηνο. Γε ράλνπκε ηίπνηα. Βάιηε ηα δπλαηά ζαο! Φάμηε παληνύ! Βξείηε ό,ηη όκνξθν έρεη απνκείλεη θαη θέξηε ην αύξην καδί ζαο ζην ζρνιείν. Έηζη θη έγηλε θάζε παηδί έθεξε θαη θάηη. Η Αγγειηθή, ιίγν ραξηνπόιεκν, ν Γεκήηξεο έλα πνύπνπιν θύθλνπ, ε Γεσξγία ιίγα άρπξα από κηα ρειηδνλνθσιηά ελώ ν Μηραήι βξήθε έλα ηεηξάθπιιν ηξηθύιιη. Δπεηδή όκσο απηά πνπ είραλ καδέςεη δελ έθηαλαλ γηα λα θηηάμνπλ πνιιά, α- πνθάζηζαλ λα ξάςνπλε κόλν δύν αληηεθηαιηηθά καμηιάξηα: έλα γηα ηνλ Γηάλλε θαη έλα γηα ηελ Διεπζεξία. Θα θνηκόληαλ ζ απηά ηα βξάδηα θαη ηελ άιιε κέξα ζα εμηζηνξνύζαλ ζηνπο ππόινηπνπο ηα όλεηξά ηνπο. Σν ζρέδην πέηπρε. Ο Γηάλλεο θαη ε Διεπζεξία έβιεπαλ ηα πην ζαπκάζηα, ηα πην γιπθά όλεηξα πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί, θαη η αληζηνξνύζαλ η άιιν πξσί ζηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο, ελώ εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο ηα έιεγαλ ζηνπο γλσζηνύο ηνπο ελώ θη εθείλνη ηα έιεγαλ ζε άιινπο. -Σα κάζαηε; -Ση; -Μάζαηε ηί όλεηξν είδε ζήκεξα ε Διεπζεξία; -Σί είδε; Ση; -Μηα ηνύξηα γελεζιίσλ! -Φηη ςηη έρσ λέα -Ση λέα; -Μεζαύξην ν Γηάλλεο ζα δεη ζην όλεηξό ηνπ ππξνηερλήκαηα. -Πνύ λα ζαο ηα ιέσ Πνύ λα ζαο ηα ιέσ Η Διεπζεξία είδε ζη όλεηξό ηεο όηη νη Πξνδεπηέξεο έγηλαλ πάιη Κπξηαθέο! -Η Διεπζεξία θαη ν Γηάλλεο είδαλ ζήκεξα ην ίδην όλεηξν. -Σί όλεηξν; Σί όλεηξν; -Δίδαλ κηα ρώξα ρσξίο Αξπαηίιαν! -Γελ είλαη δπλαηόλ! Γελ κπνξεί! Γε γίλεηαη. -Μηα ρώξα ρσξίο Αξπαηίιαν, ε; -Μάιηζηα ρσξίο Αξπαηίιαν! -Υσξίο Αξπαηίιαν! -Υσξίο Αξπαηίιαν!!! (όινη καδί) Απηά ιέγαλε θξπθά, ςηζπξηζηά, θη ε ειπίδα θνύλησλε ζηγά-ζηγά θη άξρηζαλ λα πηζηεύνπλ όηη ζην ρέξη ηνπο ήηαλ λα γίλνπλ όια ηα όλεηξα απηά αιήζεηα θάπνηα κέξα. Έηζη, έθηαζε θάπνηε ε λύρηα πνπ έκεηλε γλσζηή ζηα ρξνληθά ηεο Οπξαλνύπνιεο κε η όλνκα ε «Νύρηα ηεο θξηθηήο εθδίθεζεο». Δθείλν ην βξάδπ ν Αξπαηίιανο γηόξηαδε ηελ Σξίηε επέηεην ηεο Μαμηιαξηθήο Ννκνζεζίαο θαη γη απηό θάιεζε όινπο ηνπο θξνπξνύο θαη ηνπο απιηθνύο ηνπ ζε ηξαπέδη. Σα ηξαπέδηα βνγθνύζαλ από ηνπο πνιινύο θαη ζπάληνπο κεδέδεο: ςεηέο θαξδεξίλεο, θαλαξίληα γεκηζηά κε θνπθνπλάξη, ιαηκνύο θύθλσλ ζηε ζρά- 13

14 ξα, γιώζζεο αεδνληώλ, βαηξαράθηα γεκηζηά κε βαηόκνπξα παγσηά από γάια πνπιηνύ, θη άιια ηέηνηα εμσηηθά. Όινη νη παξεπξηζθόκελνη έπεζαλ κε ηα κνύηξα ζην θαί. Φάγαλε ηνπ ζθαζκνύ θαη πεξαζκέλα κεζάλπρηα πηα, άιινη πήγαλε παξαπαηώληαο ζηα θξεβάηηα ηνπο θαη άιινη θνηκήζεθαλ κε ηα θεθάιηα κέζα ζηηο πηαηέιεο κε ηηο ζάιηζεο. Σα ξνραιεηά θαη ηα ξεςίκαηα αληερνύζαλ σο ηα ζύλνξα ηεο Οπξαλνύπνιεο. Σόηε, νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο άξρηζαλ λα ξίρλνπλ αζόξπβα από ηα παξάζπξα ηα καμηιάξηα κέζα ζην παιάηη. Όηαλ γέκηζαλ όινη νη ρώξνη ζην εζσηεξηθό ηνπ παιαηηνύ, νη θάηνηθνη άξρηζαλ λα ζηνηβάδνπλ καμηιάξηα γύξσ θαη έμσ από ην παιάηη. θεπάζηεθαλ ινηπόλ, νη ζθάιεο, νη θήπνη-κέρξη θαη νη θξνπξνί-θαη γεληθόηεξα ζρεδόλ όιν ην παιάηη θνπθνπιώζεθε από κηα ζεόξαηε ζηνίβα καμηιαξηώλ. Κάπνηα ζηηγκή, ν Αξπαηίιανο μύπλεζε ληώζνληαο έλα βξαρλά, έλα αβάζηαρην βάξνο λα ηνπ πιαθώλεη ην ζηήζνο. Γελ κπνξνύζε λ αλαζάλεη. Πληγόηαλ. Πάζρηζε λ αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ, θαη δελ άξγεζε λα θαηαιάβεη όηη ήηαλ ζθεπαζκέλνο από ρηιηάδεο καμηιάξηα! -Βνήζεηα! θώλαμε μέπλνα. Πξνδνζία! Βνήζεηα! Ξύπλεζαλ θαη νη θξνπξνί θαη, δαιηζκέλνη, ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ θαιάθαιά ηη ηξέρεη, ηξάβεμαλ ηα ζπαζηά ηνπο θη άξρηζαλ λα μεζθίδνπλ ζαλ ηξεινί ηα καμηιάξηα πνπ ηνπο έπληγαλ θαη ηνπο έθνβαλ ηελ αλάζα. -Σόηε έγηλε ην έια λα δεηο! Μέζα από ηα καμηιάξηα μεπήδεζαλ όινη νη δαηκνληθνί εθηάιηεο θαη πήξαλ ζην θπλήγη ηνλ Αξπαηίιαν θαη ηελ παξέα ηνπ. Καλείο δελ μέξεη πνην ήηαλ ην ηέινο ηνπ Αξπαηίιανπ θαη ηεο παξέαο ηνπ. Άιινη ιέλε όηη νη εθηάιηεο ηνπο πξόιαβαλ πίζσ απ ηε δαζσκέλε ξάρε ηνπ βνπλνύ, ζην γξαληηέλην θαξάγγη. Άιινη πάιη ιέλε όηη θαηάθεξαλ λα μεθύγνπλ, αιιά ηξειάζεθαλ απ ηελ ηξνκάξα. Άιινη ιέλε Μα ηη ζεκαζία έρεη; Έλα είλαη ζίγνπξν. Πνηέ δελ μαλαπάηεζαλ ζηελ Οπξαλνύπνιε, νη θάηνηθνη ηεο νπνίαο έδεζαλ πνιύ θαιά θη εκείο θαιύηεξα! 14

15 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΔΝΟΣΗΣΑ 53 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΔΥΡΙ ΣΟ Γξάθσ κε αξηζκνιέμεηο ηνλ αξηζκό ησλ λόκσλ ηνπ Αξπαηίιανπ: Γξάθσ κε ςεθία ηνλ αξηζκό ησλ θαηνίθσλ ηεο Οπξαλνύπνιεο 22 : Οθηώ ρηιηάδεο νθηαθόζηα νγδόληα νθηώ 3. Βάδσ ηα ζπζηαηηθά ησλ εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ ζηε ζεηξά από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν 23 : ηξίρεο από νπξά θαιηθαληδάξνπ, θύθηα από ηε ζάιαζζα ηεο ζιίςεο, ινπξίδεο από ζεληόληα θαληαζκάησλ, καληίιηα δαθξπζκέλα, πνπθάκηζα νρηάο θαξκαθεξήο, θύιια ηζνπθλίδαο, ζηελαγκνί θαη ηξίρεο από ηε ραίηε αθεληαζκέλνπ αιόγνπ. < <.< < < <..< 4. Βάδσ ηα θαγεηά πνπ ππήξραλ ζην ηξαπέδη ηνπ Αξπαηίιανπ ζε θζίλνπζα ζεηξά: ςεηέο θαξδεξίλεο, θαλαξίληα γεκηζηά κε θνπθνπλάξη, ιαηκνύο θύθλσλ ζηε ζράξα, γιώζζεο αεδνληώλ, βαηξαράθηα γεκηζηά κε βαηόκνπξα, παγσηά από γάια πνπιηνύ. > > > > > > >..> 22 Η ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Δ., Νηθνιαλησλάθεο Κ., Παλαγάθνο Ι., παλαθά Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Σεηξάδην Δξγαζηώλ, Αζήλα. ζ Η ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 4 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Δ., Νηθνιαλησλάθεο Κ., Παλαγάθνο Ι., παλαθά Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Σεηξάδην Δξγαζηώλ, Αζήλα. ζ.25 15

16 16

17 Σο ηπαγούδι ηυν ηεηπατήθιυν απιθμών 24 Με ηηο πξάζηλεο κνλάδεο θαη ηηο θόθθηλεο δεθάδεο ζρεκαηίδσ δεπγαξάθηα (παι.) αξηζκώλ θαη λνπκεξάθηα. (παι.) Γύν-δύν δνπλ απηνί, νη κηθξνί νη αξηζκνί απ ην δέθα μεθηλάλε(παι.) ζην ελελήληα ελλέα πάλε. (παι.) Πην κπξνζηά απ ηηο δεθάδεο γξάθσ ηηο εθαηνληάδεο, θίηξηλεο ζαλ ιεκνληέο, (παι.) θαη ζην πιήζνο πην πνιιέο. (παι.) Σξία ηώξα ηα ςεθία ζπδεηνύλ θαη ιέλ αζηεία ζέινπλ όκσο ζηελ παξέα(παι.) ηελ ρηιηάδα ηελ σξαία. (παι.) ηα γαιάδηα είλαη ληπκέλε, ζηε ζεηξά ε πξώηε κπαίλεη πξηλ απ ηηο εθαηνληάδεο(παι.) ηηο ρξπζέο ηηο θηιελάδεο. (παι.) Έλαλ ηώξα αξηζκό, ηεηξαςήθην ρνληξό, έρνπλ θηηάμεη νη κνλάδεο(παι.)νη δεθάδεο θη νη ρηιηάδεο. (παι.) Πόπνπν ηη ζπκθνξά, έβγαια απ ηε ζεηξά ηηο ρξπζέο εθαηνληάδεο(παι.) πνπ λαη πξηλ απ ηηο δεθάδεο.(2) 24 Η κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ απηνύ είλαη αληιήζεθε από ην βηβιίν παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε: Νηδνύθξαο, Θ., Βεληδειέαο, Σ., Νέα ρνιηθά Σξαγνύδηα, Αζήλα Όζνλ αθνξά ηνπο ζηίρνπο απηνί απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δηδάζθνληνο. 17

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα