ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ Σάξη: Γ2 Γιδακηική ώπα: 3 η Ημεπομηνία Γιεξαγυγήρ ηηρ Γιδαζκαλίαρ: Τπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Αποζπαζμένορ Δκπαιδεςηικόρ: Κυνζηανηίνορ Βαζιλούδηρ Δπγαζία ηος πποπηςσιακού θοιηηηή Νεκηάπιος Δςκαππίδη Δξάμηνο: η Απιθμόρ Μηηπώος: 2166 Ακαδημαφκό Έηορ: Φλώπινα, Ιούνιορ

2 4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ην κάζεκα 53 «Αξηζκνί κέρξη ην » ηεο ελόηεηαο 9 πνπ αλήθεη ζηελ Γ πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 1 δηδάζθεηαη ην αξηζκεηηθό ζύζηεκα θαη νη αξηζκνί κέρξη ην , από όπνπ θαη ε νλνκαζία «ζύζηεκα» ηεο ελ ιόγσ ελόηεηαο. Αλάινγα ζπζηήκαηα δηδάζθνληαη θαη ζε άιιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. ύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 2 ζηε Α ηάμε νη καζεηέο καζαίλνπλ κέρξη ην 100, ζηε Β ηάμε κέρξη ην 1.000, ζηελ Γ κέρξη ην , ζηελ Γ ηάμε κέρξη ην , ελώ ζηελ Δ ηάμε κέρξη ην Δηδηθόηεξα ζηελ Γ Γεκνηηθνύ γηα ηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο αθηεξώλνληαη άιια 3 θεθάιαηα καδί κε ην 53 ν θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1 ν «Αξηζκνί κέρξη ην 1.000», ην 14 ν «Αξηζκνί κέρξη ην 3.000» θαη ην 40 ν «Αξηζκνί κέρξη ην 7.000» ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ Σα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ηα εμήο: ν πίλαθαο ηεο ηάμεο, ην (αλάινγα δηαζθεπαζκέλν) παξακύζη ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά κε ηίηιν «Σα καγηθά καμηιάξηα» 3, ην ηξαγνύδη ησλ ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ 4, ην θύιιν εξγαζηώλ, νη θαξηέιεο ησλ ςεθίσλ, έλα κνπζηθό ληέθη ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Η δηδαζθαιία δηήξθεζε 45 ιεπηά εθηπιηζζόκελε δηαδνρηθά ζηηο αθόινπζεο θάζεηο: 1 ε θάζε (αποηελεί έναν ζσνδσαζμό α) ανακοίνωζης ηων ζηότων ηης διδαζκαλίας, β) πραγμαηοποίηζης ειζαγωγικής δραζηηριόηηηας και γ) κάποιων αζκήζεων εθαρμογής): 1 Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Μαζεηή, Αζήλα. 2 Γ.Δ.Π.Π., ζ. 256, 257, 260 (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm) 3 Σξηβηδάο, Δ., Σα καγηθά καμηιάξηα, Αζήλα Η κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ απηνύ αληιήζεθε από ην βηβιίν παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε: Νηδνύθξαο, Θ., Βεληδειέαο, Σ., Νέα ρνιηθά Σξαγνύδηα, Καςάζθε, Αζήλα Όζνλ αθνξά ηνπο ζηίρνπο, απηνί απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δηδάζθνληνο. 2

3 Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ θαη επίιπζε ησλ ζρεηηθώλ κε απηό αζθήζεσλ εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (20 ιεπηά) 2 ε θάζε (Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο): Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ζηίρσλ ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη εθηέιεζή ηνπ κε ηελ ζπλνδεία ληεθηνύ θαη ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ. (13 ιεπηά) 3 ε θάζε (Αμηνιόγεζε): Αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο κέζα από ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο (12 ιεπηά) 4.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ θνπόο 5 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο σο πξνο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα είλαη νη καζεηέο λα επραξηζηεζνύλ θαη λα ραξνύλ από ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ λένπ γλσζηηθνύ αγαζνύ. Γλσξίδνληαο όηη νη καζεηέο ιεζκνλνύλ πνιιά από όζα ιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά ζπκνύληαη γηα θαηξό (αλ όρη γηα πάληα) ην πώο αηζζάλζεθαλ, έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα αλαδεηρζεί ν θαζέλαο ηνπο μερσξηζηά σο κηα δηαθνξεηηθή θαη κνλαδηθή πξνζσπηθόηεηα, λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ, λα εθηνλσζνύλ (ηξαγνπδώληαο) κέζα ζε έλα παηδαγσγηθό θαη πινύζην ζε γλσζηηθά εξεζίζκαηα πιαίζην κάζεζεο. ρεηηθά κε ην γλσζηηθό επίπεδν, ζθνπόο είλαη λα επεθηείλνπλ α) ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ ζηελ Β Γεκνηηθνύ (θαί ζην 1 ν κάζεκα ηεο Γ Γεκνηηθνύ «Αξηζκνί κέρξη ην 1.000») ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη ζην δεθαδηθό ζύζηεκα αξίζκεζεο δέθα κνλάδεο κηαο ηάμεο ζρεκαηίδνπλ κηα κνλάδα ηεο ακέζσο αλώηεξεο ηάμεο, π.ρ. δέθα ρηιηάδεο ( 4 ε ηάμε) ζρεκαηίδνπλ κηα κπξηάδα (5 ε ηάμε), θαη β) ηηο γλώζεηο πνπ απεθόκηζαλ από ην 40 ν κάζεκα «Αξηζκνί κέρξη ην 7.000» ζηνπο αξηζκνύο κέρξη ην ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνύλ κε επρέξεηα όινπο ηνπο ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Όζνλ αθνξά ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο, δένλ εζηί νη καζεηέο λα θαηαζηνύλ ηθαλνί λα: «δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο κέρξη ην , πεξλώληαο από ηελ ιεθηηθή ζηε ζπκβνιηθή γξαθή θαη ην αληίζηξνθν (πξνο ηνύην απνζθνπνύλ θαί νη αζθήζεηο 1 θαη 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ), λα ζπγθξίλνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνπο θπζηθνύο αξηζκνύο θαη αλ δελ είλαη ί- ζνη λα ηνπο δηαηάζζνπλ από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν θαη αληίζηξνθα(πξνο ηνύην απνζθνπνύλ θαί νη αζθήζεηο 3 θαη 4 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ), δηαθξίλνπλ ηηο κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο θαη ηε ζρεηηθή αμία κεηαμύ ηνπο (πξνο ηνύην απνζθνπεί θαί ε άζθεζε 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ αλ γίλεη θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ)» 6, θαη «λα γξάθνπλ ην δεθαδηθό αλάπηπγκα ελόο ηεηξαςήθηνπ αξηζκνύ» 7. 5 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε έλλνηα ηνπ «ζθνπνύ» αλάγεηαη θπξίσο ζην γεληθόηεξν επίπεδν ηεο δηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ, ησλ Μαζεκαηηθώλ. Έηζη θαηά ηνλ Γεξβίζε, «βαζηθόο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ Γ ηάμε είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ε δηακόξθσζε κηαο ζπιινγηζηηθήο ζπζηεκαηηθήο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ζρέζεσλ ησλ όλησλ. (Γεξβίζεο,., Μεζνδνινγία ηεο Γηδαθηηθήο θαη εηδηθή κεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο-Μάζεζεο, Θεζζαινλίθε 1987, ζ., Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., Γ.Δ.Π.Π., ζ. 260 (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm) 3

4 4.5 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ-ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΩΔΙ Οη καζεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο ήηαλ αλαγθαίν λα κπνξνύλ λα: θαηαηάζζνπλ ηνπο αξηζκνύο αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο, πεξλνύλ από ηε γξαθή ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ κε ιέμεηο (ιεθηηθή γξαθή) ζηε γξαθή ηνπο κε ςεθία (ζπκβνιηθή γξαθή) θαη αληίζηξνθα, δηαθξίλνπλ ηηο κνλάδεο, ηηο δεθάδεο, ηηο εθαηνληάδεο, ηηο ρηιηάδεο κεηαμύ ηνπο, θαζώο επίζεο θαη ηε ζρεηηθή αμία ηνπο, αλαιύνπλ έλα ηεηξαςήθην αξηζκό ζε κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο (δεθαδηθό αλάπηπγκα). Σα παξαπάλσ ζεσξνύληαη γλσζηά, ήδε από ην 40 ν κάζεκα ηεο Γ Γεκνηηθνύ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, νη ρηιηάδεο είλαη έλα κέγεζνο αξθεηά γλώξηκν ζηνπο καζεηέο κέζα από δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, όπσο: ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ ηνπο, ηα κεληαία νηθνγελεηαθά έζνδα από ηνπο κηζζνύο ησλ γνληώλ ηνπο, ηα ζηξέκκαηα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπο, ην θόζηνο αγνξάο κηαο κνηνζηθιέηαο, ηα ρηιηόκεηξα πνπ δηαλύνπλ γηα λα πάλε ζην ζρνιείν ηνπο, νη ρξνλνινγίεο θ.α ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, εμαηηίαο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηεο βαζίζηεθε, θαηά θύξην ιόγν ζηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 8 θαη έηζη απνηέιεζε ζπλδπαζκό εθαξκνγήο δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ θαη κνξθώλ δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, ζηε ζύλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο κε ηα Μαζεκαηηθά θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ από ηνλ δηδάζθνληα εθαξκόζηεθε ην δαζθαινθεληξηθό κνληέιν 9 κέζα από ηελ δηδαθηηθή ηερληθή ηεο αθήγεζεο 10 κε θάπνηα ίρλε δξακαηνπνίεζεο 11 (βι. ππνζ. 10). ηελ ζπλέρεηα θαηά ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ ππήξμε α- ηνκηθή εξγαζία 12. Αθνινύζσο, θαηά ηε ζύλδεζε ηεο Μνπζηθήο κε ηα Μαζεκαηηθά ζην «Σξαγνύδη ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» ππήξμε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ππό ην πιαίζην ελόο ζαθέζηαηα καζεηνθεληξηθνύ 13 κνληέινπ αλαθάιπςεο 14. Σέινο, θαηά ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο είρακε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο Γεκεηξηάδνπ, Α., Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Δμαξράθνο, Θ., Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1993, ζ Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ Zipes, J., How legends Lead People On from Creative Storytelling, London Γεκεηξηάδνπ, Α., Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ Μνπηδνύξε-Μαλνύζνπ, Δ., Πξόζθνιιε, Α., Σα κνλνπάηηα ηεο κάζεζεο, Αζήλα 2005, ζει.,287 4

5 4.7. ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Η δηάξζξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο έρεη σο εμήο: 1 ε θάζε (αποηελεί έναν ζσνδσαζμό α) ανακοίνωζης ηων ζηότων ηης διδαζκαλίας, β) πραγμαηοποίηζης ειζαγωγικής δραζηηριόηηηας και γ) κάποιων αζκήζεων ε- θαρμογής): Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ θαη επίιπζε ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε απηό αζθήζεσλ εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ. ηελ αξρή αθνύ θαιεκέξηζα ηνπο καζεηέο, ηνύο αλαθνίλσζα ηόζν ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο όζν θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηάξζξσζή ηεο, ξσηώληαο ηνπο αλ επηζπκνύλ έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθξόαζε ελόο παξακπζηνύ, ηελ εθκάζεζε ελόο ηξαγνπδηνύ θαη αξθεηό παηρλίδη ή πξνηηκνύλ ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξαδνζηαθή (βηβιηνθεληξηθή) δηδαζθαιία. Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζεηηθή απάληεζή ηνπο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ππάξρνλ πιάλν. Η δηδαζθαιία μεθίλεζε ινηπόλ κε ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Σα Μαγηθά Μαμηιάξηα», όκσο δηεθόπε θαηά έλαλ παξάδνμν ηξόπν πξηλ θαιά-θαιά μεθηλήζεη ιόγσ θάπνησλ «δπζθνιηώλ» ηνπ δηδάζθνληνο λα δηαβάζεη ηνλ αξηζκό πνπ ζπκβόιηδε ην πιήζνο ησλ λόκσλ ηνπ βαζηιηά Αξπαηίιανπ. Απηό ην παξάδνμν θηλεηνπνίεζε απόιπηα αθόκα θαη ηνπο ιηγόηεξν πξνζεθηηθνύο (ιόγσ ηνπ δηαιείκκαηνο πνπ είρε πξνεγεζεί) ζηελ αθξόαζε ηνπ παξακπζηνύ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ είραλ κπξνζηά ην αξηζκό ζε ζπκβνιηθή κνξθή (απνηεινύζε ηελ 1 ε άζθεζε ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ), ράξηλ ηεο ζπλέρεηαο ηνπ παξακπζηνύ, ηνλ έγξαςαλ κε αξηζκνιέμεηο θαη δηάβαζαλ θσλαρηά ην πξνθεηκέλνπ λα «κάζεη» ν δηδάζθσλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο θαη λα κπνξέζεη λα ην δηαβάζεη θη εθείλνο. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξακπζηνύ, θαη αλάινγν ηξόπν έιαβε ρώξα ην αληίζηξνθν ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο (βι. άζθεζε 2 ηνπ θπι. εξγαζηώλ) δειαδή νη καζεηέο κεηέβεζαλ από ηελ ιεθηηθή ζηε ζπκβνιηθή γξαθή. Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο αθξόαζεο ηνπ παξακπζηνύ νη καζεηέο είραλ δύν ιεπηά πεξίπνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ 3 θαη 4 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηε δηάηαμε ζε αύμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά αξηζκώλ νη νπνίνη εληάρζεθαλ κέζα ζην παξακύζη κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ. 2 ε θάζε (Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο): Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ζηίρσλ ηνπ «Σξαγνπδηνύ ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» θαη εθηέιεζή ηνπ κε ηελ ζπλνδεία ληεθηνύ θαη ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ. Ο δηδάζθσλ δηάβαζε ζηξνθή-ζηξνθή ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ (νη καζεηέο είραλ ζε θπιιάδην ηνπο ζηίρνπο), επεμεγώληαο ηνπο, δίλνληαο παξαδείγκαηα ή αθόκα θαη θάλνληαο θάπνηεο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ όζα ιέγνληαη είλαη θαηαλνεηά. ηε ζπλέρεηα αθνύ έγηλαλ αλαθνξέο ζηελ αμία ηεο ζέζεο ηνπ θάζε ςεθίνπ (θαηά ην πξόηππν πνπ νξίδεη ην ηξαγνύδη κε ηε ζύλδεζε ηάμεσλ θαη ρξώκαηνο θαξηέιαο) ν δηδάζθσλ ηξαγνύδεζε ζηνπο καζεηέο ηηο πξώηεο ζηξνθέο ηνπ ηξαγνπδηνύ κέρξη λα ζπιιάβνπλ ηελ απιή κεισδία θαη λα αξρίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θη εθείλνη. Έηζη κεηά από 2-3 επαλαιήςεηο, θη αθνύ νη καζεηέο είραλ κάζεη θαιά ην ηξαγνύδη, πξνζηέζεθε θαη ην ληέθη παξέρνληαο κία πην ςπραγσγηθή δηάζηαζε ζε ζπλδπαζκό κε ηα παιακάθηα ησλ καζεηώλ. 3 ε θάζε (Αμηνιόγεζε): Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο 5

6 ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ην παηρλίδη κε ηηο θαξηέιεο. Σν παηρλίδη απηό, νη θαλόλεο ηνπ νπνίνπ 16 νπζηαζηηθά ππαγνξεύηεθαλ από ην «Σξαγνύδη ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» θαη γη απηό έγηλαλ ακέζσο θαηαλνεηνί από ηνπο καζεηέο, νπζηαζηηθά ζεκαηνδόηεζε ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ίζσο θαη απηόο λα ήηαλ έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ νη καζεηέο έδσζαλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο. Μεηά από ην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ ν δηδάζθσλ αθνύ επραξίζηεζε ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπλεξγαζία, ηνύο επέζηεζε ηελ πξνζνρή γηα ηελ απξηαλή εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ (ην κάζεκα δηεμήρζε ζηηο 18 Μαΐνπ) θαη ηνύο απνραηξέηεζε ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο έγηλε κέζα από ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ θαη από ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζην παηρλίδη. πγθεθξηκέλα: Με ηελ άζθεζε 1 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ εμεηαδόηαλ ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα δηαβάδνπλ έλαλ αξηζκό (ζε ςεθηαθή κνξθή) θαη λα ηνλ γξάθνπλ κε αξηζκνιέμεηο. Με ηελ άζθεζε 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ, αληίζεηα από ηελ άζθεζε 1, εμεηαδόηαλ ε επάξθεηα ησλ καζεηώλ λα δηαβάδνπλ αξηζκνιέμεηο θαη λα αλαπαξηζηνύλ έλαλ αξηζκό κε ςεθία. Δπηπιένλ κε ηελ άζθεζε 2 ζε ζρεηηθή «επεξώηεζε» πνπ έγηλε κέζα ζηελ ηάμε, θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ 17 εμεηάζηεθε ε επάξθεηα ησλ καζεηώλ λα εληνπίζνπλ ηελ δηαθνξά ζηελ αμία ηεο ζέζεο πνπ δηαθξίλεη ην έλα ςεθίν από ην άιιν. Με ηηο αζθήζεηο 3 θαη 4 εμεηάζηεθε ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα ζπγθξίλνπλ ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο θαη λα ηνπο δηαηάζζνπλ, αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο, ζε αύμνπζα ή ζε θζίλνπζα ζεηξά αληίζηνηρα. Σέινο, ην παηρλίδη κε ηηο θαξηέιεο ήηαλ κηα δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο όισλ ησλ παξαπάλσ ζπλ ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα. πγθεθξηκέλα θάζε νκάδα είρε ζηελ δηάζεζή ηεο ηξεηο θαξηέιεο από ηηο ηέζζεξεηο ηάμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ελόο ηεηξαςήθηνπ αξηζκνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θάζε ηάμε ζπκβνιηδόηαλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξώκα ζηηο θαξηέιεο θαηά ην πξόηππν ηνπ «Σξαγνπδηνύ ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» 18, π.ρ. νη ρηιηάδεο αληηζηνηρνύζαλ ζηηο θαξηέιεο κπιε ρξώκαηνο. Οη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ ήηαλ απινί: Όπνηα νκάδα θαηόξζσλε λα δώζεη ηελ «θαιύηεξε» απάληεζε ζε εξσηήκαηα ηνπ ηύπνπ «ρεκαηίζηε ην κεγαιύηεξν αξηζκό πνπ κπνξείηε, ζρεκαηίζηε ηνλ κηθξόηεξν ηεηξαςήθην αξηζκό πνπ κπνξείηε, ζρεκαηίζηε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό πνπ κπνξείηε από ρσξίο λα μεπεξάζεηε ην 7.000, ζρεκαηίζηε ηνλ κεγαιύηεξν ηξηςήθην αξηζκό πνπ κπνξείηε, θ.α.», θαηαθηνύζε κία λίθε. ην ηέινο ν αξηζκόο ησλ ληθώλ απηώλ αζξνίζηεθε γηα λα αλαδεηρζεί ε νκάδα κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο. 16 γηα πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην παηρλίδη βι. ζην 4.8 Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν 17 Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., βι. Παξάξηεκα, ζ., 20 6

7 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζεηηθόηαηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ, ηα δηζπξακβηθά ζρόιηα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηελ αίζζεζε πνπ άθεζε ζε εκέλα ε ελ ιόγσ δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα είρα ηελ εληύπσζε όηη ε δηδαζθαιία πξνζέγγηζε ην ηέιεην. Αθόηνπ όκσο πέξαζε ν πξώηνο ελζνπζηαζκόο, ζπλεηδεηνπνίεζα όηη ππήξραλ θάπνηεο αβιεςίεο πνπ θαιό ζα ήηαλ λα απνθεύγνληαλ. Έρνληαο γλώζε ηνπ ιαηηληθνύ errare humanum est, ηνπ όηη δειαδή ηα ιάζε είλαη γηα ηνπο αλζξώπνπο, πξνζπάζεζα λα δηθαηνινγήζσ απηέο ηηο αβιεςίεο αιιά ην α- πόθζεγκα πνπ ιέεη όηη «ηα ιάζε πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζε έλα ρεηξνπξγείν βιάπηνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν, ηα ιάζε όκσο πνπ γίλνληαη κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε βιάπηνπλ κηα νιόθιεξε γεληά», κε εκπόδηζε. Καη επεηδή facta infecta fiery nequeunt, ειιεληζηί δειαδή ην «γελόκελνλ νύθ απνγίγλεηαη», ην κόλν πνπ κνπ κέλεη είλαη λα ηα εθζέζσ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ επαλαιεθζνύλ. Βέβαηα, ζε θακία πεξίπησζε δελ ηα ζεσξώ ηόζν ηξαγηθά πνπ ζα κπνξνύζαλ «λα βιάςνπλ κηα νιόθιεξε γεληά» γη απηό θαη ζηελ αξρή ηα απνθάιεζα «αβιεςίεο», ιάζε δειαδή κηθξά κέλ, απνθεπθηέα δε. Η πξώηε «αζηνρία» ζρεηίδεηαη κε ηελ δηδαθηηθή ηνπ ηξαγνπδηνύ ε νπνία ζην ηέινο έγηλε κε ηελ ζπλνδεία ελόο κόλν ληεθηνύ πνπ ην θξαηνύζε κόλν ν δηδάζθσλ. Αλ γηλόηαλ λα επαλαιάβσ ηε δηδαζθαιία ζα θξόληηδα λα ππήξραλ όξγαλα (θξνπζηά) θαη γηα ηνπο καζεηέο. Η αζηνρία κνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έγθεηηαη ζην όηη δελ εηδνπνίεζα έγθαηξα ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο κνπζηθήο ηνπ ΠΣΓΔΦ. πγθεθξηκέλα ζηνλ κέληνξά κνπ, θ. Βαζηινύδε, θαηέζηεζα γλσζηό όηη ζα ήζεια, εη δπλαηόλ, λα έρσ θαη κνπζηθά όξγαλα κόιηο κηα κέξα πξηλ από ηελ δηδαζθαιία. Βέβαηα αλ ην Παλεπηζηήκην ήηαλ ιίγν θαιύηεξα νξγαλσκέλν (ν θ. Βαζηινύδεο βξήθε ην θιεηδί ηνπ εξγαζηεξίνπ όκσο νη ππεύζπλνη ηνπ εξγαζηεξίνπ δελ έθαλαλ ηνλ θόπν λα ηνλ ελεκεξώζνπλ όηη ηελ πξόζβαζε ζηελ αίζνπζα κε ηα κνπζηθά όξγαλα εκπόδηδε θαη κηα δεύηεξε θιεηδσκέλε πόξηα) ίζσο θαη λα είραλ νη καζεηέο ηελ δπλαηόηεηα λα δηδαρζνύλ πην βησκαηηθά ην ελ ιόγσ ηξαγνύδη. αθέζηαηα επζύλε γη απηό έρσ θαη εγώ αθνύ κεηά από ηξηα ζρεδόλ ρξόληα θνίηεζεο ζην ΠΣΓΔΦ όθεηια λα γλσξίδσ πνηνη ηνκείο ιεηηνπξγνύλ άςνγα θαη πνηνη ρσιαίλνπλ. Η δεύηεξε αζηνρία ζρεηίδεηαη κε ην παηρλίδη ησλ θαξηώλ. πγθεθξηκέλα, θάιεζα έλαλ καζεηή από θάζε κία εθ ησλ ηξηώλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο είρα ρσξίζεη ην ηκήκα, λα έξζεη ζηελ έδξα θαη λα παξαιάβεη ηηο θάξηεο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζηελ ν- κάδα ηνπ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα αλαζηάησζε (ή θαηά άιινπο έλαο παηδαγσγηθόο ζόξπβνο) ζηελ ηάμε θαη λα ραζνύλ θαη 1-2 ιεπηά πνιύηηκνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ. Ση ζα κπνξνύζα λα θάλσ; Να κνηξάζσ εγώ ζε θάζε νκάδα ηηο θάξηεο πνπ ηεο αληηζηνηρνύζαλ. Η ηξίηε αζηνρία ήηαλ ζνβαξόηεξε από ηηο ππόινηπεο θαη ηελ θαηάιαβα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζήο κνπ κεηά από παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληνο θ. Λεκνλίδε. πγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ ππήξρε έλα εξώηεκα πνπ έιεγε «αλ αθαηξέζσ ηελ θαξηέια ησλ εθαηνληάδσλ (αλ δηαγξάςσ ην ςεθίν ησλ εθαηνληάδσλ από έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκό) ηόηε πνηνο ζα πάξεη ηε ζέζε απηώλ;» (π.ρ. έζησ όηη έρσ ηνλ αξηζκό θαη δηαγξάθσ ην 5, πνηόο ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ;) ηε δηαηύπσζε απηνύ ηνπ εξσηήκαηνο νδεγήζεθα από ηηο δύν ηειεπηαίεο ζηξνθέο ηνπ ηξαγνπδηνύ: «Έλαλ ηώξα αξηζκό, ηεηξαςήθην ρνληξό, έρνπλ θηηάμεη νη κνλάδεο νη δεθάδεο θη νη ρηιηάδεο. Πόπνπν ηη ζπκθνξά, έβγαια απ ηε ζεηξά, ηηο ρξπζέο εθαηνληάδεο πνπ λαη πξηλ απ ηηο δεθάδεο». Γπζηπρώο, σο απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα ζεώξεζα ηηο ρηιηάδεο, πξάγκα πνπ είλαη ιάζνο, δηόηη ηε ζέζε ηνπ δηαγξακκέλνπ ςεθίνπ παίξλεη 7

8 ην κεδέλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά κνπ είπε ν θ. Λεκνλίδεο νη ρηιηάδεο πνηέ δελ μεπέθηνπλ ζε θάηη κηθξόηεξν Αληίζεηα νη εθαηνληάδεο έρνπλ πάληα ηνλ δηαθαή πόζν λα γίλνπλ θάηη κεγαιύηεξν, δειαδή ρηιηάδεο. Απηά όζνλ αθνξά ζην ζθέινο ηνπ ηί δελ πήγε θαιά. Καηά ηα άιια κεγίζηε ηθαλνπνίεζε απνηέιεζε όηη νη καζεηέο έδεημαλ λα απνιακβάλνπλ ζην έπαθξνλ θάζε ζηηγκή ηεο δηδαζθαιίαο, αληαπνθξηλόκελνη όκσο θαη ζηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζπλδπάδνληαο ην ηεξπλόλ κεηά ηνπ σθειίκνπ. Σν θιίκα πνπ επηθξαηνύζε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ιόγσ ηεο εμαηξεηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ εκνύ θαη ησλ καζεηώλ, δελ παξέπεκπε ζε κηα κεκνλσκέλε δηδαθηηθή πξνζπάζεηα, ζαλ θη απηέο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Β θάζεο, αιιά ζε θάηη βαζύηεξν. ε απηό λνκίδσ όηη έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ε νηθνδόκεζε θαιώλ ζρέζεσλ κε όιν ην ηκήκα, ε γλώζε ησλ νλνκάησλ ησλ καζεηώλ (ρσξίο θπζηθά ηα θαξηειάθηα) αιιά θαη ε γλσξηκία καδί ηνπο (αγαπεκέλν ρόκπη, αγαπεκέλν κάζεκα θ.α.). Δπηπιένλ, θαζνξηζηηθό ξόιν έπαημε ε «έληαμε» θάπνησλ εμ απηώλ, θπξίσο ησλ πην δσεξώλ ή εζσζηξεθώλ, κέζα ζην παξακύζη 19, ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα ην όρη κηθξήο δηάξθεηαο παξακύζη κέζα από κηα απόπεηξα δξακαηνπνίεζεο. Φπζηθά, δελ ζα κπνξνύζε λα παξαβιεθζεί θαη ν παηδνθεληξηθόο ηξόπνο δηάξζξσζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο πνιύ γξήγνξα ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη πξόθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία αληίζηνηρε ηεο νπνίαο πνιύ δύζθνια ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα μαλαβηώζνπλ, δεδνκέλνπ ηνπ όηη ζπλδύαδε παξακύζη, ηξαγνύδη θαη παηρλίδη. Όζνλ αθνξά ην ηξαγνύδη, είρε ηεξάζηηα απήρεζε ελώ ήηαλ απαξάκηιια ην πάζνο θαη ε όξεμε κε ηα νπνία ην αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο. Σέινο, ζρεηηθά κε ην παηρλίδη, παξόιν πνπ θάπνηνη καζεηέο έδεημαλ λα ελζνπζηάδνληαη ππέξ ην δένλ (παηδηά είλαη άιισζηε), ζεσξώ όηη ήηαλ έλαο έμνρνο ηξόπνο εθαξκνγήο θαη εμέηαζεο ηεο ζεσξίαο. 19 Σα νλόκαηα Αθξνδίηε, Αγάπε, Υξήζηνο, Γηάλλεο, Διεπζεξία, ίκνο, Μηραήι, Γεσξγία Αγγειηθή, Γεκήηξεο πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζην παξακύζη είλαη νλόκαηα καζεηώλ ηεο ηάμεο. 8

9 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ.Δ.Π.Π..θαη Α.Π.. (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm, ) Γεξβίζεο,., Μεζνδνινγία ηεο Γηδαθηηθήο θαη εηδηθή κεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο- Μάζεζεο, Θεζζαινλίθε (1987). Γεκεηξηάδνπ, Α., Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Δμαξράθνο, Θ., Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Δθδόζεηο: Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα (1993). Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Δθδόζεηο: Ο.Δ.Γ.Β., Αζήλα. Λεκνλίδεο, Υ., Πεξίπαηνο ζηε Μάζεζε ηεο ηνηρεηώδνπο Αξηζκεηηθήο, Δθδνηηθόο νίθνο αδειθώλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε (1994). Λεκνλίδεο, Υ., ηνηρεία Αξηζκεηηθήο θαη ζεσξίαο Αξηζκώλ γηα ην δάζθαιν, Δθδόζεηο: Παηάθε, Αζήλα (2000). Λεκνλίδεο, Υ., ύζηεκα Αξίζκεζεο θαη Αλάπηπμεο ηεο Αμίαο Θέζεο ζηνπο Φπζηθνύο Αξηζκνύο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Μνπηδνύξε-Μαλνύζνπ, Δ., Πξόζθνιιε, Α., Σα κνλνπάηηα ηεο κάζεζεο, Δθδόζεηο: Παηάθε, Αζήλα (2005). Νηδνύθξαο, Θ., Βεληδειέαο, Σ., Νέα ρνιηθά Σξαγνύδηα, Δθδόζεηο: Καςάζθε, Αζήλα (1993). Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Δθδόζεηο: Gutenberg, Αζήλα (1994). Σξηβηδάο, Δ., Σα καγηθά καμηιάξηα, Δθδόζεηο: Παηάθε, Αζήλα (1998). Van de Walle, J., Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην: Μηα εμειηθηηθή δηδαζθαιία, Δπηκειεηήο: Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Δθδόζεηο: Σππσζήησ, Α- ζήλα (2005). Zipes, J., How legends Lead People On from Creative Storytelling, Δθδόζεηο: Oslo University College (Kompendium for the Aesthetics of Daily Life ), Oslo, (2009). 9

10 7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 20 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ζε κηα καθξηλή ρώξα πνπ ηελ έιεγαλ Οπξαλνύπνιε, βαζίιεπε έλαο κηζεηόο άξρνληαο, ν Αξπαηίιανο. Ο άξρνληαο απηόο είρε έλα ρξπζό ηειεζθόπην θαη έλα θηεξό από θνξάθη. Με ην θηεξό έγξαθε λόκνπο. Νόκνπο απαίζηνπο θαη θνβεξνύο. Υηιηάδεο λόκνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα νη λόκνη ηνπ Αξπαηίιανπ ήηαλ 5.437! Γηα λα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα, ήζειε νη ππήθννί ηνπ λα δνπιεύνπλε αζηακάηεηα ζηα νξπρεία θαη λα βγάδνπλε πνιύηηκα πεηξάδηα, γηα λα ζηνιίδεη ηηο βαζηιηθέο θνξόλεο ηνπ. Γη απηό είρε βγάιεη έλα λόκν πνπ θαηαξγνύζε ηηο Απόθξηεο, ηα δηαιείκκαηα ησλ ζρνιείσλ, ηα πάξηη ησλ γελεζιίσλ θαη ηηο Κπξηαθέο. ύκθσλα κε ην λόκν απηό, νη Κπξηαθέο άιιαδαλ όλνκα: Βαθηίδνληαλ «Πξνδεπηέξεο» θαη δελ μερώξηδαλ ζην παξακηθξό απ ηηο θαλνληθέο Γεπηέξεο. Όπσο θαηαιαβαίλεηε νη λένη λόκνη ήηαλ ηόζνη πνιινί, πνπ νη Οπξαλνππνιίηεο, ό,ηη θαη λα θάλαλε, δελ κπνξεί, όιν θαη θάπνηνλ ζα παξαβηάδαλε. Καθά ηα ςέκαηα βέβαηα θαη νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο ήηαλ αξθεηνί αθνύ όινη καδί ήηαλ 8.888! Ο ιόμηγθαο, αο πνύκε, απαγνξεπόηαλ απζηεξά θη όπνηνο θηεξληδόηαλ ή έμπλε ηε κύηε ηνπ, έπξεπε λα πιεξώζεη βαξύ πξόζηηκν. Σώξα πνπ ζαο είπα ηη έθαλε κε ην καύξν θηεξό, έθηαζε ε ώξα λα ζαο πσ ηη έθαλε κε ην ηειεζθόπην. Σν έπαηξλε ινηπόλ, πήγαηλε ζηνλ πην ςειό πύξγν ηνπ παιαηηνύ θαη κόιηο έβιεπε θάηη πνπ ηνπ άξεζε, ηελ πην ιαρηαξηζηή ηεγαλεηή παηάηα ζην ηεγάλη θακηάο λνηθνθπξάο, αο πνύκε, εηδνπνηνύζε κε ην γνπόθη ηόθη ηνπο θξνπξνύο ηνπ, πνπ έζπεπδαλ κε ηηο κνηνζηθιέηεο ηνπο, ηελ άξπαδαλ θαη ηνπ ηελ έθεξλαλ. Γελ είλαη λ απνξεί θαλείο πνπ νη Οπξαλνππνιίηεο αληηπαζνύζαλ θνβεξά ηνλ Αξπαηίιαν. Κακηά θνξά, κάιηζηα, ηνπ έβγαδαλ ηε γιώζζα ή έθαλαλ γθξηκάηζεο πίζσ από ηελ πιάηε ηνπ. Άιινηε πάιη, ηάραηεο από απξνζεμία, πεηνύζαλ κπαλαλόθινπδεο κπξνζηά ζηελ πύιε ηνπ παιαηηνύ, γηα λα γιηζηξάεη θαη λα πέθηεη. Μηα κέξα, ν Αξπαηίιανο θάιεζε ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ ην απξίιην Βξηζειηέ, ηνλ αξρηκάγν ηνπ παιαηηνύ. -Μπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο, ηνλ ξώηεζε, γηαηί δε κε αγαπάλε νη ππήθννί κνπ; Έρσ βγάιεη πάλσ από λόκνπο πνπ νξίδνπλ όηη πξέπεη λα κε αγαπάλε κέρξη ζθαζκνύ, αιιά απνηέιεζκα δε βιέπσ. Ο απξίιηνο Βξηζειηέ ρακνγέιαζε ζθνηεηλά θαη θαηαρζόληα. -Καθά ηα ςέκαηα Αλ θαη ζα έπξεπε, δε ζαο αγαπάλε, Μεγαιεηόηαηε. Καη ζα ζαο εμεγήζσ ην γηαηί -Γηα ιέγε! -Γε ζαο αγαπάλε, επεηδή ηα βξάδηα νλεηξεύνληαη Ο Αξπαηίιανο ζνύθξσζε ηα θξύδηα. -Σί ζρέζε έρεη απηό; ξώηεζε. -Έρεη θαη παξαέρεη, κεγαιεηόηαηε, εμήγεζε ν απξίιηνο. Βιέπνπλ ζηνλ ύπλν ηνπο ηνύξηεο, ππξνηερλήκαηα θαη ινύλα πάξθ, ηα ζπγθξίλνπλε κε ηα ζπξκαηνπιέγκα- 20 Σξηβηδάο, Δ., Σα καγηθά καμηιάξηα, Αζήλα

11 ηα θαη ηα ινπθέηα πνπ βιέπνπλε ζηνλ μππλεηό ηνπο θαη δελ είλαη λ απνξεί θαλείο πνπ ηα βάδνπλε καδί ζαο! -Σί έρεηο λα πξνηείλεηο; ξώηεζε ν Αξπαηίιανο ζπλνθξπσκέλνο. -Γώζηε κνπ ιίγν ρξόλν θαη ζαο ππόζρνκαη λα θάλσ κηα θαηαρζόληα εθεύξεζε πνπ ζα καο απαιιάμεη κηα θαη θαιή από ηα όλεηξα ησλ ππεθόσλ ζαο, απάληεζε ν απξίιηνο. -Μηα βδνκάδα ζνπ αξθεί; -Όρη. Σν θαθό πξάγκα αξγεί. Οη καγηθέο εθεπξέζεηο δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε. Υξεηάδνληαη ρξόλν, ζθέςε θαη έκπλεπζε. -Πόζν θαηξό ρξεηάδεζαη δειαδή; -Δθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο. ε εθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο ζα ζαο παξνπζηάζσ ηελ εθεύξεζή κνπ! Καη κ απηά ηα ιόγηα ππνθιίζεθε θαη έθπγε γηα ην κπζηηθό ηνπ εξγαζηήξη. Δθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο δνύιεπε ν απξίιηνο Βξηζειηέ ζην κπζηηθό ηνπ εξγαζηήξη, ώζπνπ έλα πξσί, εκθαλίζηεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ, όπνπ ηνλ πεξίκελε ν Αξπαηίιανο. -Ιδνύ, Μεγαιεηόηαηε! Οξίζηε ε εθεύξεζή κνπ. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο παξνπζηάζσ θάπνηα από ηα εθηαιηηθά καμηιάξηα κνπ! Ο Αξπαηίιανο πήξε ζηα ρέξηα ηνπ έλα καμηιάξη κε δπζπηζηία, θαη αθνύ ην εμέηαζε θαιά-θαιά, είπε: -Απηό είλαη έλα ζπλεζηζκέλν καμηιάξη! Με θνξντδεύεηο, απξίιηε; -Πνηέ δε ζα ηνικνύζα λα θνξντδέςσ έλαλ άξρνληα ζαλ θη εζάο, Μεγαιεηόηαηε. θάιιεηε, όκσο. Σα θαηλόκελα απαηνύλ! Μπνξεί λα δείρλνπλ ζπλεζηζκέλα καμηιάξηα, αιιά δελ είλαη. Σα ζπλεζηζκέλα καμηιάξηα έρνπλε πνύπνπια, απηά όκσο έ- ρνπλ ηξίρεο από νπξά θαιηθάληδαξνπ, θύθηα από ηε Θάιαζζα ηεο Θιίςεο, ινπξίδεο από ζεληόληα θαληαζκάησλ, καληίιηα δαθξπζκέλα, πνπθάκηζα νρηάο θαξκαθεξήο, θύιια ηζνπθλίδαο, ζηελαγκνύο, ελώ ε καμηιαξνζήθε είλαη θηηαγκέλε από ηξίρεο από ηε ραίηε αθεληαζκέλνπ αιόγνπ 21. Όπνηνο θνηκάηαη ζε έλα καμηιάξη ζαλ απηό πνπ θξαηάηε βιέπεη κόλν θξηθηνύο θη απαίζηνπο εθηάιηεο! Αλ αλαγθάζνπκε ηνπο Οπξαλνππνιίηεο λα θνηκνύληαη ζε ηέηνηα καμηιάξηα, ε θαζεκεξηλή δσή ζα ηνπο θαίλεηαη παξάδεηζνο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εθηάιηεο πνπ ζα ηνπο ηπξαλλνύλ ηα βξάδηα! Έηζη, ζα πάςνπλ λα ζαο ελνρινύλ! -Πεξίθεκα, θώλαμε ν Αξπαηίιανο. Βάιε ακέζσο κπξνζηά ηε καδηθή παξαγσγή εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ! Έλα γηα θάζε Οπξαλνππνιίηε. Θα ηνπο δείμσ εγώ! Έηζη, θξπθά θαη ύπνπια, άξρηζε ε παξαγσγή ησλ εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ ζηελ Οπξαλνύπνιε. Οη θξνπξνί θάησ από ηελ επίβιεςε ηνπ απξίιηνπ δνύιεπαλ ε- ληαηηθά ππεξσξίεο θαη ζε κηα εβδνκάδα ηα καμηιάξηα ήηαλ όια έηνηκα. Ο Βνπιίκηνο Βιήκαο κάδεςε ηόηε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Οπξαλνύπνιεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία θαη δηάβαζε κε βξνληεξή θσλή ηνλ θαηλνύξγην λόκν πνπ είρε βγάιεη ν Αξπαηίιανο: -Άξζξν πξώην: Όια ηα καμηιάξηα ηεο Οπξαλνύπνιεο θαηάζρνληαη. -Άξζξν δεύηεξν: Θα δηαλεκεζνύλ ζηνλ πιεζπζκό εληειώο δσξεάλ θαηλνύξγηα καμηιάξηα, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη ηε ζηνξγή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Αξπαηίιανπ γηα ην ιαό ηνπ. -Άξζξν ηξίην: Όλεηξα γιπθά! Σύιημε ηελ πεξγακελή θαη ηελ έδσζε ζηνλ ππαζπηζηή ηνπ. 21 Οη αξηζκνί είλαη ίδηνη κε εθείλνπο ηεο άζθεζεο 4 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ (Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., 25) 11

12 -Άληε, ηξεράηε ηώξα λα θέξεηε ηα καμηιάξηα ζαο θαη λα παξαιάβεηε ηα θαηλνύξηα! πξόζηαμε ην πιήζνο. Έηζη θη έγηλε. Οη Οπξαλνππνιίηεο έηξεμαλ ζηα ζπίηηα ηνπο, έθεξαλ ηα καμηιάξηα ηνπο θαη πήξαλ ηα θαηλνύξηα. ην ηέινο, θαη ελώ όινη νη θάηνηθνη είραλ θέξεη ηα καμηιάξηα ηνπο, νη θξνπξνί ηα ζηνίβαμαλ ζην θέληξν ηεο πιαηείαο θαη ηα έβαιαλ θσηηά. Από εθείλν ην βξάδπ νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο άξρηζαλ λα θνηκνύληαη ζηα θαηλνύξηα καμηιάξηα. Σα βξάδηα από ηα παξάζπξα ησλ ζπηηηώλ άθνπγεο βαζαληζκέλα αγθνκαρεηά, ιπγκνύο θαη θιάκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, νη ππήθννη ηνπ Αξπαηίιανπ δνύιεπαλ αθαηάπαπζηα, ελώ όπνηε ηνλ έβιεπαλ, ζε αληίζεζε πξνο ην παξειζόλ, ηώξα έζθπβαλ ην θεθάιη θαη ηνλ πξνζθπλνύζαλ. Σα παηδηά πήγαηλαλ ζην ζρνιείν ζιηκκέλα. Δθεί όια ηα καζήκαηα ήηαλ άραξα θαη βαξεηά, αθνύ ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο κάζαηλαλ λα γνλαηίδνπλ ελώ ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ κάζαηλαλ ηξνπάξηα πνπ δόμαδαλ ηνλ Αξπαηίιαν. ε απηή ηε ρώξα δνύζε θη έλαο δάζθαινο πνπ ηνλ ιέγαλε Αληώλε. Κάζε απόγεπκα, όηαλ γύξηδε από ην ζρνιείν ζην ζπίηη ηνπ ν Αληώλεο, ζπλήζηδε λα ζηακαηάεη ζ έλα πέηξηλν γεθύξη όπνπ θύηξσλε κηα παλέκνξθε παπαξνύλα. Δθείλε ηελ κέξα όκσο, όπσο πιεζίαδε ζην γεθύξη είδε δύν θξνπξνύο λα μεξηδώλνπλ ηελ παπαξνύλα θαη λα παλεγπξίδνπλ θσλάδνληαο: -Σελ μεπαζηξέςακε! Πάεη θη απηό! Σειεηώζακε ηηο δνπιεηέο γηα ζήκεξα! Ση ιεο; Πάκε ζηελ ηαβέξλα γηα θακηά κπξηδόια; - Μπξηδόια; Καιά, πώο ηειεηώζακε ηηο δνπιεηέο; Γε ζα εξεπλήζνπκε θαλέλα ζπίηη; Γελ ζα ζπιιάβνπκε θαλέλαλ ύπνπην; -Αζηεηεύεζαη; Πάλε απηά. Αο είλαη θαιά ηα εθηαιηηθά καμηιάξηα. Από ηόηε πνπ άξρηζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνπηνξλίζηα, βξήθακε ηελ εζπρία καο. -Απηό λα κνπ πεηο! πνπδαίνο κάγνο ν απξίιηνο Βξηζειηέ! -πνπδαίνο δε ιεο ηίπνηα! Με θάηη ηέηνηνπο κάγνπο πάεη κπξνζηά ν ηόπνο! ην άθνπζκα απηώλ ν Αληώλεο πάγσζε Μόιηο έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ, έβγαιε ην καμηιάξη από ηε καμηιαξνζήθε, θαη αθνύ ην θνίηαμε θαιά- θαιά, πήξε ην ζνπγηά ηνπ θαη έζθηζε ιίγν κηα αθξνύια. Πηζσπάηεζε πλίγνληαο κηα θξαπγή θξίθεο. Γξήγνξαγξήγνξα μαλάξαςε ην καμηιάξη θαη ην έβαιε ζηε καμηιαξνζήθε, ελώ όιν ην βξάδπ δελ θνηκήζεθε δεπηεξόιεπην. Σν άιιν πξσί όηαλ πήγε ζην ζρνιείν δηεγήζεθε ζηα παηδηά ηελ αλαθάιπςή ηνπ. -Γη απηό καο βαζαλίδνπλε νινλπρηίο νη εθηάιηεο. Γηα λα βξεη ν Αξπαηίιανο ηελ εζπρία ηνπ, καο ζηεξεί ηα όλεηξά καο. -Έρσ κηα ηδέα! είπε ε Αθξνδίηε. Ξέξσ ηί πξέπεη λα θάλνπκε. -Σί πξέπεη λα θάλνπκε; ξώηεζαλ όινη κε κηα θσλή. -Να κελ θνηκόκαζηε ζηα θξεβάηηα καο ην βξάδπ! πξόηεηλε ε Αθξνδίηε. -Να θνηκόκαζηε ζηελ κπαληέξα! θώλαμε ελζνπζηαζκέλνο ν ίκνο από ην πξώην ζξαλίν. -Αο ην δνθηκάζνπκε, ζπκθώλεζε ν Αληώλεο. Γε ράλνπκε ηίπνηε. Σν δνθίκαζαλ γηα θάκπνζεο κέξεο, αιιά δπζηπρώο, ρσξίο απνηέιεζκα. Δμαθνινπζνύζαλ λα βιέπνπλε εθηάιηεο. Άζε πνπ κεξηθνί ζπλαρώζεθαλ, γηαηί έζηαδε πάλσ ζην θεθάιη ηνπο ε βξύζε ηεο κπαληέξαο. -Ίζσο πξέπεη λα ην πάξνπκε απόθαζε όηη δελ ππάξρεη πηα ειπίδα, είπε θάπνηα κέξα ν ηέθαλνο. 12

13 -Πώο δελ ππάξρεη; θώλαμε ε Αγάπε. Αθνύ ν απξίιηνο Βξηζειηέ, ν αξρηκάγνο, κπόξεζε λα θηηάμεη εθηαιηηθά καμηιάξηα απ όια ηα ζηρακεξά ηνπ θόζκνπ, γηαηί λα κελ πξνζπαζήζνπκε λα θηηάμνπκε θη εκείο αληηεθηαιηηθά καμηιάξηα, απ όια ηα όκνξθα ηνπ θόζκνπ; Όινη ζπκθώλεζαλ όηη ε Αγάπε είρε δίθην. Πώο λα θηηάμνπλ όκσο ηέηνηα καμηιάξηα, αθνύ όια ηα όκνξθα είραλ εμαθαληζηεί από ηε ρώξα ηνπο ή ηα ραλ αξπάμεη ν Αξπαηίιανο θαη ε παξέα ηνπ; -Αο πξνζπαζήζνπκε, είπε ν Υξήζηνο. Γε ράλνπκε ηίπνηα. Βάιηε ηα δπλαηά ζαο! Φάμηε παληνύ! Βξείηε ό,ηη όκνξθν έρεη απνκείλεη θαη θέξηε ην αύξην καδί ζαο ζην ζρνιείν. Έηζη θη έγηλε θάζε παηδί έθεξε θαη θάηη. Η Αγγειηθή, ιίγν ραξηνπόιεκν, ν Γεκήηξεο έλα πνύπνπιν θύθλνπ, ε Γεσξγία ιίγα άρπξα από κηα ρειηδνλνθσιηά ελώ ν Μηραήι βξήθε έλα ηεηξάθπιιν ηξηθύιιη. Δπεηδή όκσο απηά πνπ είραλ καδέςεη δελ έθηαλαλ γηα λα θηηάμνπλ πνιιά, α- πνθάζηζαλ λα ξάςνπλε κόλν δύν αληηεθηαιηηθά καμηιάξηα: έλα γηα ηνλ Γηάλλε θαη έλα γηα ηελ Διεπζεξία. Θα θνηκόληαλ ζ απηά ηα βξάδηα θαη ηελ άιιε κέξα ζα εμηζηνξνύζαλ ζηνπο ππόινηπνπο ηα όλεηξά ηνπο. Σν ζρέδην πέηπρε. Ο Γηάλλεο θαη ε Διεπζεξία έβιεπαλ ηα πην ζαπκάζηα, ηα πην γιπθά όλεηξα πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί, θαη η αληζηνξνύζαλ η άιιν πξσί ζηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο, ελώ εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο ηα έιεγαλ ζηνπο γλσζηνύο ηνπο ελώ θη εθείλνη ηα έιεγαλ ζε άιινπο. -Σα κάζαηε; -Ση; -Μάζαηε ηί όλεηξν είδε ζήκεξα ε Διεπζεξία; -Σί είδε; Ση; -Μηα ηνύξηα γελεζιίσλ! -Φηη ςηη έρσ λέα -Ση λέα; -Μεζαύξην ν Γηάλλεο ζα δεη ζην όλεηξό ηνπ ππξνηερλήκαηα. -Πνύ λα ζαο ηα ιέσ Πνύ λα ζαο ηα ιέσ Η Διεπζεξία είδε ζη όλεηξό ηεο όηη νη Πξνδεπηέξεο έγηλαλ πάιη Κπξηαθέο! -Η Διεπζεξία θαη ν Γηάλλεο είδαλ ζήκεξα ην ίδην όλεηξν. -Σί όλεηξν; Σί όλεηξν; -Δίδαλ κηα ρώξα ρσξίο Αξπαηίιαν! -Γελ είλαη δπλαηόλ! Γελ κπνξεί! Γε γίλεηαη. -Μηα ρώξα ρσξίο Αξπαηίιαν, ε; -Μάιηζηα ρσξίο Αξπαηίιαν! -Υσξίο Αξπαηίιαν! -Υσξίο Αξπαηίιαν!!! (όινη καδί) Απηά ιέγαλε θξπθά, ςηζπξηζηά, θη ε ειπίδα θνύλησλε ζηγά-ζηγά θη άξρηζαλ λα πηζηεύνπλ όηη ζην ρέξη ηνπο ήηαλ λα γίλνπλ όια ηα όλεηξα απηά αιήζεηα θάπνηα κέξα. Έηζη, έθηαζε θάπνηε ε λύρηα πνπ έκεηλε γλσζηή ζηα ρξνληθά ηεο Οπξαλνύπνιεο κε η όλνκα ε «Νύρηα ηεο θξηθηήο εθδίθεζεο». Δθείλν ην βξάδπ ν Αξπαηίιανο γηόξηαδε ηελ Σξίηε επέηεην ηεο Μαμηιαξηθήο Ννκνζεζίαο θαη γη απηό θάιεζε όινπο ηνπο θξνπξνύο θαη ηνπο απιηθνύο ηνπ ζε ηξαπέδη. Σα ηξαπέδηα βνγθνύζαλ από ηνπο πνιινύο θαη ζπάληνπο κεδέδεο: ςεηέο θαξδεξίλεο, θαλαξίληα γεκηζηά κε θνπθνπλάξη, ιαηκνύο θύθλσλ ζηε ζρά- 13

14 ξα, γιώζζεο αεδνληώλ, βαηξαράθηα γεκηζηά κε βαηόκνπξα παγσηά από γάια πνπιηνύ, θη άιια ηέηνηα εμσηηθά. Όινη νη παξεπξηζθόκελνη έπεζαλ κε ηα κνύηξα ζην θαί. Φάγαλε ηνπ ζθαζκνύ θαη πεξαζκέλα κεζάλπρηα πηα, άιινη πήγαλε παξαπαηώληαο ζηα θξεβάηηα ηνπο θαη άιινη θνηκήζεθαλ κε ηα θεθάιηα κέζα ζηηο πηαηέιεο κε ηηο ζάιηζεο. Σα ξνραιεηά θαη ηα ξεςίκαηα αληερνύζαλ σο ηα ζύλνξα ηεο Οπξαλνύπνιεο. Σόηε, νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο άξρηζαλ λα ξίρλνπλ αζόξπβα από ηα παξάζπξα ηα καμηιάξηα κέζα ζην παιάηη. Όηαλ γέκηζαλ όινη νη ρώξνη ζην εζσηεξηθό ηνπ παιαηηνύ, νη θάηνηθνη άξρηζαλ λα ζηνηβάδνπλ καμηιάξηα γύξσ θαη έμσ από ην παιάηη. θεπάζηεθαλ ινηπόλ, νη ζθάιεο, νη θήπνη-κέρξη θαη νη θξνπξνί-θαη γεληθόηεξα ζρεδόλ όιν ην παιάηη θνπθνπιώζεθε από κηα ζεόξαηε ζηνίβα καμηιαξηώλ. Κάπνηα ζηηγκή, ν Αξπαηίιανο μύπλεζε ληώζνληαο έλα βξαρλά, έλα αβάζηαρην βάξνο λα ηνπ πιαθώλεη ην ζηήζνο. Γελ κπνξνύζε λ αλαζάλεη. Πληγόηαλ. Πάζρηζε λ αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ, θαη δελ άξγεζε λα θαηαιάβεη όηη ήηαλ ζθεπαζκέλνο από ρηιηάδεο καμηιάξηα! -Βνήζεηα! θώλαμε μέπλνα. Πξνδνζία! Βνήζεηα! Ξύπλεζαλ θαη νη θξνπξνί θαη, δαιηζκέλνη, ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ θαιάθαιά ηη ηξέρεη, ηξάβεμαλ ηα ζπαζηά ηνπο θη άξρηζαλ λα μεζθίδνπλ ζαλ ηξεινί ηα καμηιάξηα πνπ ηνπο έπληγαλ θαη ηνπο έθνβαλ ηελ αλάζα. -Σόηε έγηλε ην έια λα δεηο! Μέζα από ηα καμηιάξηα μεπήδεζαλ όινη νη δαηκνληθνί εθηάιηεο θαη πήξαλ ζην θπλήγη ηνλ Αξπαηίιαν θαη ηελ παξέα ηνπ. Καλείο δελ μέξεη πνην ήηαλ ην ηέινο ηνπ Αξπαηίιανπ θαη ηεο παξέαο ηνπ. Άιινη ιέλε όηη νη εθηάιηεο ηνπο πξόιαβαλ πίζσ απ ηε δαζσκέλε ξάρε ηνπ βνπλνύ, ζην γξαληηέλην θαξάγγη. Άιινη πάιη ιέλε όηη θαηάθεξαλ λα μεθύγνπλ, αιιά ηξειάζεθαλ απ ηελ ηξνκάξα. Άιινη ιέλε Μα ηη ζεκαζία έρεη; Έλα είλαη ζίγνπξν. Πνηέ δελ μαλαπάηεζαλ ζηελ Οπξαλνύπνιε, νη θάηνηθνη ηεο νπνίαο έδεζαλ πνιύ θαιά θη εκείο θαιύηεξα! 14

15 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΔΝΟΣΗΣΑ 53 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΔΥΡΙ ΣΟ Γξάθσ κε αξηζκνιέμεηο ηνλ αξηζκό ησλ λόκσλ ηνπ Αξπαηίιανπ: Γξάθσ κε ςεθία ηνλ αξηζκό ησλ θαηνίθσλ ηεο Οπξαλνύπνιεο 22 : Οθηώ ρηιηάδεο νθηαθόζηα νγδόληα νθηώ 3. Βάδσ ηα ζπζηαηηθά ησλ εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ ζηε ζεηξά από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν 23 : ηξίρεο από νπξά θαιηθαληδάξνπ, θύθηα από ηε ζάιαζζα ηεο ζιίςεο, ινπξίδεο από ζεληόληα θαληαζκάησλ, καληίιηα δαθξπζκέλα, πνπθάκηζα νρηάο θαξκαθεξήο, θύιια ηζνπθλίδαο, ζηελαγκνί θαη ηξίρεο από ηε ραίηε αθεληαζκέλνπ αιόγνπ. < <.< < < <..< 4. Βάδσ ηα θαγεηά πνπ ππήξραλ ζην ηξαπέδη ηνπ Αξπαηίιανπ ζε θζίλνπζα ζεηξά: ςεηέο θαξδεξίλεο, θαλαξίληα γεκηζηά κε θνπθνπλάξη, ιαηκνύο θύθλσλ ζηε ζράξα, γιώζζεο αεδνληώλ, βαηξαράθηα γεκηζηά κε βαηόκνπξα, παγσηά από γάια πνπιηνύ. > > > > > > >..> 22 Η ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Δ., Νηθνιαλησλάθεο Κ., Παλαγάθνο Ι., παλαθά Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Σεηξάδην Δξγαζηώλ, Αζήλα. ζ Η ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 4 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Δ., Νηθνιαλησλάθεο Κ., Παλαγάθνο Ι., παλαθά Α., Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Σεηξάδην Δξγαζηώλ, Αζήλα. ζ.25 15

16 16

17 Σο ηπαγούδι ηυν ηεηπατήθιυν απιθμών 24 Με ηηο πξάζηλεο κνλάδεο θαη ηηο θόθθηλεο δεθάδεο ζρεκαηίδσ δεπγαξάθηα (παι.) αξηζκώλ θαη λνπκεξάθηα. (παι.) Γύν-δύν δνπλ απηνί, νη κηθξνί νη αξηζκνί απ ην δέθα μεθηλάλε(παι.) ζην ελελήληα ελλέα πάλε. (παι.) Πην κπξνζηά απ ηηο δεθάδεο γξάθσ ηηο εθαηνληάδεο, θίηξηλεο ζαλ ιεκνληέο, (παι.) θαη ζην πιήζνο πην πνιιέο. (παι.) Σξία ηώξα ηα ςεθία ζπδεηνύλ θαη ιέλ αζηεία ζέινπλ όκσο ζηελ παξέα(παι.) ηελ ρηιηάδα ηελ σξαία. (παι.) ηα γαιάδηα είλαη ληπκέλε, ζηε ζεηξά ε πξώηε κπαίλεη πξηλ απ ηηο εθαηνληάδεο(παι.) ηηο ρξπζέο ηηο θηιελάδεο. (παι.) Έλαλ ηώξα αξηζκό, ηεηξαςήθην ρνληξό, έρνπλ θηηάμεη νη κνλάδεο(παι.)νη δεθάδεο θη νη ρηιηάδεο. (παι.) Πόπνπν ηη ζπκθνξά, έβγαια απ ηε ζεηξά ηηο ρξπζέο εθαηνληάδεο(παι.) πνπ λαη πξηλ απ ηηο δεθάδεο.(2) 24 Η κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ απηνύ είλαη αληιήζεθε από ην βηβιίν παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε: Νηδνύθξαο, Θ., Βεληδειέαο, Σ., Νέα ρνιηθά Σξαγνύδηα, Αζήλα Όζνλ αθνξά ηνπο ζηίρνπο απηνί απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δηδάζθνληνο. 17

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα