ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Σ Ε Λ Ε Η Ε Ρ Γ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Σ Η Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Π Α Ι Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ. Σεσνηθή Έθζεζε- Ενδεηθηηθψρ Πποχποιογηζµψρ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η αρ δηαβηβάδοςµε ηεν ηεσνηθή έθζεζε ενδεηθηηθψ πποχποιογηζµψ πος αθοπά ηεν «πποµήζ δηαθψπυν εηδϊν θαη εθηέιεζε επγαζηϊν γηα ηε ιεηηοςπγία ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ ηαςποω». Η πποµήζ ζα εθηειεζηεί µε βάζεη ηηρ δηαηάξεηρ : α. ηερ Τ.Α. 389/93 ηος Τπ. Ε. πεπί "ΕΚΠΟΣΑ" β. ηος Ν. 2286/95 γηα "Πποµήζεηερ ηος εµψζηος Σοµέα θαη πςζµίζεηρ ζςναθϊν ζεµάηυν". γ. ηος Ν. 3463/2006 " εµοηηθψρ & Κοηνοηηθψρ Κϊδηθαρ" θαη Ν. 3852/200 δ. ηος Π.. 28/80 Η ενδεηθηηθή δαπάνε ςποιογίδη ζηο ποζψ ηυν ,94 εςπϊ εµπεπηεσοµένος Φ.Π.Α. γηα ηεν θάιςτε ηυν αναγθϊν ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ ηαςποω. Θα βαπωνεη ηον πποχποιογηζµψ εξψδυν οηθονοµηθοω έηοςρ 204. Η παπάδοζε ζα γίνη ηµεµαηηθά, ζωµθυνα µε ηηρ ανάγθερ ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ θαη ψποηε αςηψ θπίνη απαπαίηεηο. Η πιεπυµή ηερ αξίαρ ηυν παπαθάηυν ζα γίνεη µε εξψθιεζε 00% ηερ ζςµβαηηθήρ αξίαρ ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος άπζπος 36 ηερ Τ.Α. 389/93 ηος ΤΠ.Ε. θαη ζε εξήνηα εµέπερ απψ ηεν εµεποµενία έθδοζερ ηυν ηηµοιογίυν. ηαςπψρ 0/07/204 Η πποφζηαµένε Οηθ.Τπεπεζίαρ H ζςνηάξαζα Αναζηαζία Παζζά TE ηοηθεηηθοω - Λογηζηηθοω Ειένε Μψζσος Ε ηοηθεηηθοω

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ - ΛΑΥΑΝΗΚΑ Φαζνιάθηα Πιαηηά θηιό 80,93 347,40 2 Αξαθάο θηιό 00,78 78,00 3 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα νιόθιεξα θηιό 20 5,20 624,00 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα ξνδέιεο θηιό 65 4,70 305, Γαιένο θέηα θηιό 80 3,40 272,00 6 ςαξνθξνθέηεο θηιό 40 3,40 36,00 7 Βαθαιάνο θηιέην θηιό 35 9,04 36,40 ομάδας 2.79,30 ΦΠΑ 3% 283, ,6. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΣΤΡΟΠΗΣΔ Σπξόπηηα (θνπξνύ) ηεκ.30 0,00.300,00 2 Πίηζα ηεκ.30 0,40.820,00 3 Μπνπγάηζα (θξέκα) ηεκ 900,40.260,00 4 Μπνπγάηζα (ηπξί) ηεκ 800,40.20,00 ομάδας 5.500,00 ΦΠΑ 3% 75, ,00. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΡΔΑ Κξέαο Βόεην λεαξό δών θηιό 720 8, ,00

4 αλεπ νζηώλ ειιεληθό 2 Κξέαο ρνηξηλό αλεπ νζηώλ ειιεληθό θηιό 80 5,70.026,00 3 Μπξηδόιεο ρνηξηλέο θηιό 60 5,60 336,00 4 Κνηόπνπια θηιό 450 3,20.440,00 5 νπβιάθηα ρνηξηλά θηιό 50 4,25 22,50 ομάδας 9.242,50 ΦΠΑ 3%.20, ,03. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ Πάζηεο δηάθνξεο ηεκ 580,08 626,40 2 Μηιθεη ηεκ 350,08 378,00 3 Πξνθπηεξνι ηεκ 600,08 648,00 4 Μπαθιαβάο ηεκ 30,08 40,40 5 Λνπθνπκάο Άρλε ηεκ 400,08 432,00 6 Κέηθ ζνθνιάηαο ηεκ 500,08 540,00 7 θέηθ άρλεο ηεκ 450,08 486,00 8 Κξνπαζάλ ζνθνιάηαο ηεκ 750,08 80,00 9 Σάξηα ηεκ 750,08 80,00 0 Ραβαλί ηεκ 80,08 86,40 Κνξλέ ηεκ 80,08 86,40 2 Κνθ ηεκ 50,08 62,00 3 Δθιεξ ηεκ 50,08 62,00 4 Ηλδνθάξπδν ηεκ 00,80 80,00 ομάδας 5.547,60 ΦΠΑ 3% 72, ,79. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΗΑΟΤΡΣΗ Γάια θξέζθν παζηεξησκέλν 0θηι. 3,5% ιηπαξά θηιό , ,00

5 2 Γάια κε θαθάν 240ml ηεκ 500 0,42 630,00 Γηανύξηη αγειάδνο 3 220γξ. ηεκ 020 0,55 56,00 ομάδας 4.55,00 ΦΠΑ 3% 59, ,63. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΥΤΜΟΗ Φπζηθόο ρπκόο πνξηνθάιη 200ml ηεκ 400 0,37.57,00 2 Νέθηαξ ρπκόο πνξηνθάιη 200ml ηεκ ,30 750,00 3 Νεξν πδνξ 500ml ηεκ 800 0,30 540,00 4 Υπκόο Βύζζηλν 200ml ηεκ ,40 800,00 ομάδας 3.607,00 ΦΠΑ 3% 468, ,9. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΗΚΖ Επκαξηθά (όιεο νη πνηθηιίεο) 500γξ ηεκ 300 0,85 255,00 2 Ρύδη θίηξηλν 500γξ ηεκ 50,40 20,00 3 Ρύδη γιαζζέ 500γξ ηεκ 30,05 36,50 4 Εάραξε θηιό ηεκ 00 0,98 98,00 5 Διαηόιαδν 5ιηη δνρείν 220 7, ,80 6 Φαζόιηα κέηξηα 500γξ ηεκ 60,40 84,00 7 Φαθέο ςηιέο 500γξ ηεκ 30,24 37,20 8 Αιάηη 500γξ ηεκ 80 0,70 56,00 Μαξκειάδα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,06 92, Μέιη κεξίδεο 20γξ ηεκ ,4 448,00 Μεξέληα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,5 480,00 2 Διηέο θηιό 20 4,50 90,00 3 Σνκαηνπνιηόο 5θηιώλ δνρείν 30 6,20 86,00 4 Λεκόλη 400γξ ηεκ 200 0,26 52,00 5 Ξύδη 400γξ ηεκ 20 0,26 3,20 6 Γάια εβαπνξέ 40γξ ηεκ 70 0,79 55,30 7 Κνξλ θιέηθο θηιά 20 3,50 420,00 8 Κξνπαζάλ ηεκ 300 0,36 468,00 9 Πνπξέο ηεκ 30 3,50 05,00

6 20 Φαζόιηα γίγαληεο θηιό θηιό 00 3,90 390,00 2 Καθέο ειιεληθόο ηεκ 20 0,90 08,00 22 Αιεύξη θηι. ηεκ 200,00 200,00 23 Απγά 50-60γξ ηεκ ,23 920,00 24 Σζάη καύξν θηιό 5,90 5,90 25 Σζάη βνπλνύ θηιό 0,90 9,00 26 Ρίγαλε θηιό 6 6,80 40,80 27 Λνπθάληθα θηιό 80 4,90 882,00 28 Βηηάκ 250γξ ηεκ 80,95 35,00 29 Μαξγαξίλε κεξ. 20γξ ηεκ ,05 250,00 30 Καθάν ηεκ 5 6,20 93,00 3 Αξαβνζηηέιαην 0ιηη. ηεκ 50 9, ,00 32 Πηπέξη καπξν θηι 5 9,50 47,50 33 Μνπζηάξδα 4θηι. ηεκ 5 6,90 34,50 34 Κέηζαπ 4θηι. ηεκ 5 6,50 32,50 ομάδας 3.784,20 ΦΠΑ 3%.79, ,5. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΑΝΑΒΗΚΖ Νηνκάηεο θηιό 2700, ,00 2 Καξπνύδηα θηιό ,40.200,00 3 Αγγνπξάθηα ηεκ 350 0,70 945,00 4 Κξεκκύδηα μεξά θηιό 350,00 350,00 5 Μαηληαλόο ηεκ 80 0,50 40,00 6 Γεκηζηά πηπέξηα θηιό 400,80 720,00 7 Παηάηεο εγρώξηεο θηιό 3500, ,00 8 Κνινθπζάθηα θηιό 280 2,00 560,00 9 ξνδάθηλα θηιό 00,60.760,00 0 κειηηδάλεο θηιό 330,50 495,00 πηπεξηά γηα ηεγάλη θηιό 50,90 285,00 2 άλεζνο ηεκ 35 0,50 7,50 3 πηπεξηά θισξίλεο θηιό 25 2,00 50,00 4 θαξόηα θηιν 30,0 33,00 5 πεπόληα θηιν 370,35 499,50 6 ζηαθύιηα θηιν 300 2,0 630,00 7 ιεκόληα εγρώξηα θηιν 50,50 75,00 8 λεθηαξίληα θηιν 200 2,00 400,00 ομάδας 5.205,00 ΦΠΑ 3%.976,65 7.8,65

7 . ΟΜΑΓΑ: ΠΑΓΧΣΑ Γηάθνξα παγσηά ηεκ 3400, ,00 ΦΠΑ 3% 486, ,20. ΟΜΑΓΑ: ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ Σπξί Φέηα θηιά 800 8, ,00 2 Καζέξη θηιά 60 3,80 228,00 3 Ζκίζθιεξν ηπξί θηιά 8 7,70 6,60 σνο λο ομάδ ας 6.689,60 ΦΠΑ 3% 869, ,25. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΦΧΜΗ Άξηνο Μ 70% ηεκ 4800, ,00 2 Φσκάθηα ζάληνπηηο ηεκ ,8 360,00 ομάδας 5.496,00 ΦΠΑ 3% 575,7 6.07,7 ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ- ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ηιηθόλε αληηκνπριηθή ηεκ 0 3,70 37,00 2 Απνθξαθηηθό πγξό /ιηη ηεκ 6 7,50 45,00 3 Καδαλάθη Τ.Π. κιιηθό ηεκ 5 32,00 60,00 4 ππξάι ζει. 30εθ.β.ηα. ΗΝΟΥ ηεκ 0 2,70 27,00 5 ππξάι ζει. 60εθ.β.ηα. ηεκ 0 3,70 37,00

8 ΗΝΟΥ 6 ράξα ρξσκέ 2*2 ηεκ 7 3,50 24,50 7 ηθώλ ληπηήξνο ζππξαι ηεκ 0 4,50 45,00 8 Σειέθσλν απηνθαζ. Υξσκ. ηεκ 0 6,00 60,00 9 ππξαι ηειεθώλνπ ρξσκε ηεκ 0 5,00 50,00 0 Μπαηαξία ηνίρνπ ηεκ 0 37,00 370,00 Μπαηαξία ινπηξνύ ηεκ 8 57,00 456,00 2 Καδαλάθη Λεπθό πιαζηηθό ηεκ 9 20,00 80,00 3 Κάλνπια /2 αληηπ. ηεκ 0 6,50 65,00 4 θαλαβη ηεκ 5 3,00 5,00 ΤΝΟΛΟ.57,50 ΦΠΑ 23% 36,45.932,95 ΟΜΑΓΑ: ΥΡΧΜΑΣΑ Σζηκεληόρξσκα ρξώκα θηιά 500 2,70.350,00 2 Λαδνκπνγηά θηιά 80 6,00 480,00 3 Πιαζηηθό ρξώκα θηιά 65 2,50 62,50 4 Τδξόρξσκα θηιά 65,05 68,25 6 Αζηάξη δηαιύηεο θηιά 65 5,00 325,00 7 Γηαιπηηθό ιίηξα 30 3,0 93,00 ΤΝΟΛ Ο 2.478,75 ΦΠΑ 23% 570, 3.048,86 ΟΜΑΓΑ: ΚΔΤΖ ΔΣΗΑΖ Πηαηέια κεγάιε κειακίλεο ηεκ 35 9,00 35,00 2 Πηάην βαζύ κειακίλεο ηεκ 50 2,80 40,00 3 Πηάην ξερό κηθξό ηεκ 60 2,50 50,00 4 Κύπειιν κειακίλεο ηεκ 60 3,40 204,00 5 Μαραίξη ηεκ 40,35 54,00 6 Πηξνύλη ηεκ 60,0 66,00 7 Κνπηάιη ηεκ 60,0 66,00 8 Μαραίξη ςσκηνύ ηεκ 5 5,00 25,00 9 Καηζαξόια κεγάιε ηεκ 3 35,00 05,00 0 Φσκηέξα ηεκ 20 2,00 40,00 Φιηηδαλάθηα Καθέ ηεκ 30,5 34,50

9 ΤΝΟΛΟ.99,50 ΦΠΑ 23% 275,89.475,39 ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΣΗΚΑ Βηκ ηεκ 25 0,97 24,25 2 Κεδαπ ηεκ 25 0,28 7,00 3 Κξεκνζάπνπλν αληιία ηεκ 200 0,99 98,00 4 Καζαξηζηηθό αιάησλ 4ιηη ηεκ 8 5,92 47,36 5 πγξό γηα ιίπε ηεκ 8 0,6 84,88 6 Υισξίλε 4ιηη ηεκ 70 2,0 47,00 Υισξίλε 4ιηη παρύξεπζηε ηεκ 20 4,40 88, Τγξό παηώκαηνο 4ιηη ηεκ 25 3,30 82,50 9 Τγξό πηάησλ 4ιηη ηεκ 0 3,9 39,0 0 Τγξό ηδακηώλ ηεκ 0 3,69 36,90 Απνξξππαληηθό - ιακπξηληηθό πιπλη. Πηάησλ ηεκ 0 7,36 73,60 2 Κνπβάο δηπιόο κε ξόδεο & ζηίθηε ηεκ 2 43,50 87,00 3 αεξνδνι ηεκ 20 2,39 47,80 4 Φηδάθη θνπλνππηώλ ηεκ 40,23 49,20 5 Τγξό θνπλνππηώλ κε πξίδα ηεκ 5 3,70 8,50 6 Οηλόπλεπκα 24ηεκ/θηβώηην ηεκ 6 0,88 5,28 αθνύιεο απνξξηκκάησλ θηιό 00,60.760, θνύπεο ηεκ 20,00 20,00 9 Κνληάξηα ηεκ 5 0,80 2,00 20 θνπγγάξηα ηεκ 50 0,6 8,00 2 ύξκα ςηιό ηεκ 4,00 4,00 22 ύξκαηα ηεκ 00 0,25 25,00 23 θνπγγαξίζηξεο ηεκ 0 2,00 20, Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ 5ηεκ/θηβ 24*24 θηβώηην 30 0,02 300,60 Υαξηί θνπδίλαο επαγγεικαηηθό θηι. ηεκ 0 2,03 20,30 Υαξηί πγείαο Ρνιιά Α 40ξνιιά ηεκ 70 5,59 39, Καιακάθηα 00ηεκ ηεκ 0 0,4 4,0 28 Αινπκηλόραξην Κηινύ ηεκ 5,00 5,00 29 Μεκβξάλε ηεκ 3,69 3,69 30 Κνπηαιάθηα πιαζηηθά 0ηεκ ηεκ 50,25 87,50 Πεξνύληα πιαζηηθά 0ηεκ ηεκ 50,25 87, Πηάηα πιαζηηθά 50ηεκ ηεκ 50,89 94,50 33 Πνηήξηα κεγάια 50ηεκ ηεκ 60 0,57 34,20

10 34 Γάληηα ηεκ 30 0,48 4,40 35 Γάληηα κηαο ρξήζεο θνπηί 5 3,78 8, ,36 ΦΠΑ 23% 976, ,25 ΟΜΑΓΑ: ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ Υαξηί Α4 θνύηα ηεκ 70 2,70 89,00 2 Κύβνο ζεκεηώζεσλ 350θύιισλ ηεκ 20 0,75 5,00 3 Γηνξζσηηθό ηαηλία ηεκ 30 0,60 8,00 4 Βηβιίν δηεθπεξαίσζεο 00θύιισλ ηεκ 2 3,45 4,40 5 Κιαζέξ ηεκ 40 0,70 28,00 6 Υαξηόλη κεγάιν ηεκ 30 0,9 5,70 7 Σεηξάδηα κπιε ηεκ 00 0,50 50,00 8 Κνκπηνύηεξ ηεκ 2 3,95 47,40 9 θπξνκπνγηεο ηεκ 35 0,80 28,00 0 Σεηξάδηα ζπηξαι ηεκ 40,40 56,00 ηπιό δηαξθείαο ηεκ 00 0,40 40,00 2 Μαξθαδνξνη ηεκ 00 0,90 90,00 3 Φαθεινπο ηεκ 00 0,20 20,00 4 Μνιύβηα ζηεληιεξ ηεκ 00,0 0,00 5 Υαξηη Α3 ηεκ 60 5,70 342,00 6 Μειαλη γηα ηακπνλ ηεκ 8 0,0 0,80 7 Σακπόλ Νν 3 ηεκ 5 0,40 2,00 8 Ζκεξνινγηό γξαθείνπ ηεκ 0 0,80 8,00 9 θαθεινη αιιεινγξαθηαο 7,5 ρ23cm 500ηεκ ηεκ 80 5,60 448,00 20 Σνλεξ fax ηεκ 45 2,00 540,00 2 ηνλεξ εθπππσηε hplaserjet ηεκ 45 7,00 765,00 22 ηόλεξ εθηππσηή hplaserjet έγρξσκν ηεκ 25 22,60 565,00 23 Υαξηί Α4 έγρξσκν hplaserjet ηεκ 60 4,60 276,00 ΤΝΟΛΟ 3.685,30 ΦΠΑ 23% 847, ,92 ΟΜΑΓΑ: ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ Πεηξέιαην ιίηξα 2.960, , ,00 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23%

11 ΟΜΑΓΑ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΑΡ. ΦΔΚΑΜ ΧΝ ΦΔΚΑΜΟ Δξγαζίεο απνιύκαλζεο (απεληόκσζε - θηδναπώζεζε - κπνθηνλία) 4.020, ,00 ΤΝΟΛΟ 4.080,00 ΦΠΑ 23% 938, ,40 ΟΜΑΓΑ: ΑΝΑΓΟΜΧΖ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ ΠΟΟΣΖ ΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ Δξγαζίεο αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ 32 24,25 776,00 ΤΝΟΛΟ 776,00 ΦΠΑ 23% 78,48 954,48 ΟΜΑΓΑ: ΗΜΑΣΗΜΟ 2 εληόλη κνλό 80ρ,85 ηεκ 70 7,00 490,00 3 Μαμηιάξη ηεκ 30 4,00 520,00 4 Κάιπκα ζηξώκαηνο ηεκ 00 8,00 800,00 5 ηξώκα κνλό 75ρ,80ρ0 ηεκ 46 75, ,00 ΤΝΟΛΟ 5.260,00 ΦΠΑ 23%.209, ,80 ΟΜΑΓΑ: ΦΑΡΜΑΚΑ Betadine solution 240 ηεκ 7 3,42 23,94 2 Ομπδελέ ηεκ 4,44 5,76 3 Hexalen ηεκ 5 3,68 8,4 4 depon syr ηεκ 5 2,33 34,95 5 ponstan syr ηεκ 0,5,5

12 6 Duphalac ηεκ 8 3,58 28,64 7 Cirloton 200ml ηεκ 3 2,7 8,3 8 Maalox syr ηεκ 8 5,8 4,44 9 Lysopaine ηεκ 5 3,3 6,55 0 Fenistil gel ηεκ 0 4,6 46 Fucidin 5gr ηεκ 2 2,93 5,86 2 Οηλόπλεπκα θαζαξό ηεκ 8 2,2 7,6 3 Fucicort ηεκ 4 0,06 40,24 4 Amoxil ηεκ 7 4,8 29,26 5 Depon ράπηα ηεκ 0 0,8 8 6 Ponstan ράπηα ηεκ 2,83 3,66 7 θνιήξην καηηώλ ηεκ 2 2,59 5,8 8 Depon αλαβξάδνλ κε βηηακίλε c ηεκ 6 2,4 2,84 9 Betadine γηα γαξγάξεο ηεκ 5 2,98 4,9 20 Para plus ηεκ 6 8,2 49,2 2 Kenacomb ηεκ 4 4,69 8,76 22 Mesulid ηεκ 5 4,63 23,5 23 Pulvo spray ηεκ 6 6,34 38,04 24 Brufen ηεκ 3 7,6 22,83 25 Xylocaine spray ηεκ 4 7,42 29,68 26 xylocaine ing ηεκ 4 4,2 6,8 27 syr aerius ηεκ 2 6,27 2,54 28 Augmentin 500/25mg ηεκ 5 4,53 22,65 29 Elocon ηεκ 3 5,27 5,8 30 Zinadol 500mg ηεκ 6 2,97 77,82 3 Xozal ηεκ 4 8,2 32,48 32 Aerius 5mg ηεκ 3 0,77 32,3 33 Voltaren ζε αιηθή ηεκ Ronal ηεκ 3 5,7 7,3 35 anp vollaren ηεκ 3 2,2 6,36 36 norgesic II ηεκ 3 2,58 7,74 37 Daktalor ηεκ 5 2, 0,5 38 lexotanil 3mg ηεκ 2,98 3,96 39 Amp.zantac ηεκ 5 4,46 22,3 40 zantc ηεκ 2 5,6,22 4 depon max ηεκ 7,7,9 42 Ihj solu-medrol ηεκ 2 2,5 5,02 43 Ihj solu-cortef ηεκ 2 2,5 5,02 44 Duspataline ηεκ 2 5,68,36 45 pevaryl spray ηεκ 3 3,29 9,87 46 travocort cr ηεκ 2 6,48 2,96 47 travocort θνιπηθή ηεκ 2 5,87,74 48 Fenistil rollon ηεκ 0 4,87 48,7 49 vomex sir ηεκ 4 2,03 8,2 50 algofen sir ηεκ 4 5,2 20,8 5 zovirax ηεκ 4 4,2 6,84 52 muscoril amp ηεκ 3 4,55 3,65 53 primperan amp ηεκ 3,2 3,63 54 apotel amp ηεκ 4 4,06 6,24 55 tantum verole ηεκ 4 6,4 25,64 56 trebon n ηεκ 4 6,3 25,2

13 57 pyralvex ηεκ 3 3,29 9,87 58 aerolin inh ηεκ 4 2,64 0,56 59 zinadol sir ηεκ 8 2,6 00,88 60 procef 500tb ηεκ 4 3,83 55,32 6 augwendin sir ηεκ 3 4,33 2,99 62 Γάδεο απνζηεηξσκέλεο ηεκ 30, Διαζηηθνί επίδεζκνη (δηάθνξα κεγέζε) ηεκ 40 0, Φπζηνινγηθόο νξόο ηεκ ύξηγγεο 0ml ηεκ 50 0, Leukostik ηεκ 8 3, shck ζαθραξνκεηξν ηεκ alpha gauze 5 tem 6X8 ηεκ 4 2,7 0,8 69 alpha gauze 5 tem 8X2 ηεκ 3 3,5 0,5 70 alpha gauze 5 tem 9X5 ηεκ Ακκσλία ηεκ 5,5 7,5 72 Βακβάθη παθέηα ηεκ 0 0, Φπθηηθά ηεκ γάληηα απνζηεηξνκέλα ρεηξνπξγηθά ηεκ 5 6,7 33,5 75 Θεξκόκεηξα ιεπηνύ ειεθηξνληθό ηεκ 7 6,5 45,5 76 Γισζνπηέζηξα θνπηί 2,2 2,4 77 Υάλζδαπιαζη θνπηί ηεκ Bepanthol cr ηεκ Αληηζηπηηθά γηα ηα ρέξηα ηεκ 0 6, νηλνπλεπκά 95ν ηεκ fissan πνπδξα ηεκ 4 3, 2,4 Φ.Π.Α. 6,5% (Γηα ηα είδε από έσο 6) Φ.Π.Α. 3% (Γηα ηα είδε από 62 έσο 70) Φ.Π.Α. 23% (Γηα ηα είδε από 7 έσο 8) ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλη ν ΦΠΑ ΤΝΟΛΗ ΚΖ 995,04 ΟΜΑΓΑ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Ζιεθηξνθίλεηε νζόλε roll κε ζήθε αινπκηλίνπ ηεκ 790,00 790,00 2 DLP Projector πξαγκαηηθήο αλάιπζεο XGA ηεκ.050,00.050,00 3 Κνλζόια κίμεο 6CH ηεκ 785,00 785,00 4 Φεθηαθόο επεμεξγαζηήο ερείσλ 2 in x 4 out ηεκ 375,00 375,00

14 5 Ζρείν δύν δξόκσλ 250wrms ηεκ 2 285,00 570,00 6 led πξνθαισδησκέλε κπάξα ηεκ 2 32,00 642,00 7 Βάζε γηα πξνβνιείο ηεκ 2 77,00 54,00 8 ηειηθόο εληζρπηήο 2ρ750 κε θνύι πξνζηαζία ηεκ 630,00 630,00 9 Αζύξκαην κηθξόθσλν ηεκ 2 0,00 220,00 0 Κνλζόια θσηηζκνύ 2/24 ηεκ 280,00 280,00 ΤΝΟΛΟ 5.496,00 ΦΠΑ 23%.264,08 ΤΝΟΛΗ ΚΖ 6.760,08 Αξ. Μθηλήζ εσλ Σηκή / κθίλεζε ΟΜΑΓΑ: ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Θεζζαινλίθε - ηαπξόο 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Θεζζαινλίθε 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Υαιθεδόλα - Κνπθάιηα - ηαπξόο 6 40, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Αζζεξν-Λαγθαδά- ηαπξν 6 350, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Λαγθαδάο - Λαγπλά - Καβαιάξη - Βαζηινύδη - Γεξαθαξνύ - Λαγθαδίθηα - ηαπξόο 6 320,00.920,00 Λεσθνξαίν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Λαγθαδίθηα - Γεξαθαξνύ - Βαζηινύδη - Καβαιάξη - Λαγπλά - Λαγθαδάο 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Waterland 400,00 400,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ νρόο - Αζθόο - ηαπξόο 6 250,00.500,00 ΤΝΟΛΟ 4.40,00 ΦΠΑ 3%.838, ,20 ΟΜΑΓΑ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΑ

15 Λάζηηρα λεξνύ ηεκ 5 28,50 42,50 2 Βεληνύδεο απόθξαμεο ηεκ 4,50 6,00 3 Καηζαβίδηα Γεξκαλίαο ηεκ 3 2,00 6,00 4 θπρηήξεο ηεκ 8 0,50 4,00 5 πλδέζεηο ιάζηηρνπ ηεκ 8,00 8,00 6 Φαιίδη θιάδνπ ηεκ 2 7,50 5,00 7 Σαηλίεο ζπζθεπαζίαο ηεκ 8,20 9,60 8 Φηάιεο πξνπαλίνπ κεγάιεο ηεκ 20 37,20 744,00 9 Φηάιε πγξαεξίνπ ηεκ 6 7,00 02,00 0 Φηαιάθηα ηεκ 5 0,65 9,75 Ναύινλ δηαθάλεηεο θνπινύξα ηεκ 4 52,00 208,00 2 ρνηλί πιεθηό θνπινύξα Νν 8 ηεκ 2 30,00 60,00 3 ρνηλί πιεθηό θνπινύξα Νν 6 ηεκ 2 29,00 58,00 4 θνύπα θύιισλ ξπζκηδόκελε ηεκ 0 6,00 60,00 5 Μπαηαξία ΑΑΚ ΜΔΓΑΛΖ ηεκ 0,50 5,00 6 Μπαηαξία ΑΑΚ 2Α ηεκ 0 0,53 5,30 7 Λνπθέηα αζθαιείαο ηεκ 0 4,80 48,00 8 Κιεηδαξηέο αζθαιείαο κεγάιεο ηεκ 6 2,00 72,00 9 Καπζηηθή ζόδα ηεκ 0,70 7,00 20 Γάληηα εξγαζίαο δεπγάξηα ηεκ 5,20 8,00 2 Φιόγηζηξν πγξαεξίνπ ηεκ 2 4,00 28,00 22 Καξθηά Νν 5 (6ρ2) θηιά 20,38 27,60 ομάδας.663,75 ΦΠΑ 23% 382, ,4 ΟΜΑΓΑ: ΦΤΣΑ Λέηιαλη ηεκ 60 8,00.080,00 2 Σνύγηα Ππξακίδα ηεκ 40 20,00 800,00 3 Κππαξίζζη ζεπξεβηξελο ηεκ 65 6,00.040,00 4 Ππμάξη ηεκ 40 8,00 720,00 5 Σνύγηα πξάζηλε ηεκ 50 9,00 450,00 6 Ληπόθεδξνο ηεκ 50 3,00 650,00 ομάδας 4.740,00 ΦΠΑ 23%.090, ,20

16 ΟΜΑΓΑ: ΣΔΥΝΗΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (θνπδίλα - ςπγεία - θνύξλνο - πιπληήξηα ξνύρσλ - πηαησλ - θνπδηλνκεραλέο θιπ) 2.000, ,00 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23% ΟΜΑΓΑ (Α) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Λάκπεο νηθνλνκίαο wat ηεκ 00 2,20 220,00 2 Λάκπεο νηθνλνκίαο 25 wat ηεκ 00 3,30 330,00 3 Λάκπεο νηθνλνκίαο 5wat ηεκ 00 3,40 340,00 4 Έπθακπην θαιώδην 3*,5 κέηξα 500 0,80 400,00 5 Λάκπεο απιέο 42 volt ηεκ 50 0,80 20,00 6 Γηαθνπηάθηα απιά ηεκ 60 0,80 48,00 7 Σαηλίεο κνλσηηθέο ηεκ 30 0,50 5,00 8 Βάζε γιόκπνπ ηεκ 40,20 48,00 9 Γιόκπνο πνξζειάλε ηεκ 40 3,00 20,00 0 Λάκπα πξνβνιέα 80wat ηεκ 34 0,90 30,60 Λάκπεο Ησδίλεο ηεκ 00,35 35,00 2 Φηο ζνύθνπ αξζεληθά ηεκ 50 0,90 45,00 3 αζθάι 6 ακπέξ ηεκ 50 3,20 60,00 4 Γιόκπνο θνκπιέ θ30 ηεκ 50 0,00 500,00 5 Κιέκεο ζπλδέζενο ηεκ 30 0,50 5,00 6 Πνιύκπξηδν 3 ζέζεσλ ηεκ 30 2,20 66,00 Θεξκνζηάηεο 7 ηξηθαζηθόο ηεκ 30 25,00 750,00 ξειέ κνλνθαζηθά ξάγαο 8 20Α ηεκ 0 8,00 80,00 9 Λάκπεο θζνξίνπ 32wat ηεκ 00 2,50 250,00 Λάκπα πξνβνιέα 400wat κεηάιινπ ηεκ 45 3,00 585, Γεληθόο 3*45 ακπέξ ηεκ 5,00 65,00 22 Καιώδην ΝΤΤ 2*,5 κέηξα 500 0,58 290,00 23 σιήλα κπεηνύ θ6 κέηξα 500 0,60 300,00 Πξνβνιέαο 500wat 24 Ησδίλεο ηεκ 5 6,20 93,00 25 αζθάι 0 ακπέξ ηεκ 40 3,20 28,00 26 Πίλαθαο εμσηεξηθνύ δύν ζεηξώλ ηεκ 20 5,00 300,00

17 27 νύθνπ εμσηεξηθή ζηεγαλή ηεκ 30,90 57,00 28 Νηνπη ηεκ 00 0,55 55,00 29 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt αλνηρηόο ηεκ 2 45,00 90,00 30 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt θιεηζηνο ηεκ 2 58,00 6, ,60 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23% ΟΜΑΓΑ: ΚΑΘΑΡΗΜΟ & ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ, θιαδέκαηνο θαη θνπήο ρόξησλ ζηνπο ρώξνπο ηεο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο. 8.30,08 ΤΝΟΛ Ο 8.30,08 ΦΠΑ 23%.869, ,00 ΟΜΑΓΑ: ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΑ Κιηκαηηζηηθό Inverter A+ 2000btu ηεκ 4 390,24.560,96 ομάδας.560,96 ΦΠΑ 23% 359,02.99,98 ΟΜΑΓΑ: ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ Υνξηνθνπηηθό ρεηξόο ηεκ 2 530,00.060,00 ομάδας.060,00 ΦΠΑ 23% 243,80.303,80

18 ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΓΔΝΗΚΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Διαηνρξσκαηηζκόο θαηαζθήλσζεο (εζσηεξηθόο - εμσηεξηθόοειαηνρξσκαηηζκόο θηηξίσλ: γξαθείνπ δηαρείξεζεο - θνπδίλαο - ηνπαιεηώλ) - πδξαπιηθέο εξγαζίεο - εξγαζίεο ζπληήξεζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο - ζπληήξεζε θαπζηήξσλ - απνθξάμεηο - θαζαίξεζε - θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ,00 ομάδας 3.000,00 ΦΠΑ 23% 2.990, ,00 Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκε κνλ. ΟΜΑΓΑ: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Απνκάθξπλζε θεξηώλ πιηθώλ - ηζνπέδσζε - κθνξά ρσκάησλ - εθξίδσζε απνθνκάησλ δέληξσλ. Απηνθίλεην αλαηξεπόκελν 6t Η.Μ ,50.947,00 Φνξησηήο ¾ yd 3 (ισχύος 40 έως 45 HP) Η.Μ , ,00 ομάδας 4.227,00 ΦΠΑ 23% 972,2 5.99,2 ηαςπψρ, 0/07/204 Η πποφζηαµένε Οηθ.Τπεπεζίαρ H ζςνηάξαζα Αναζηαζία Παζζά TE ηοηθεηηθοω - Λογηζηηθοω Μψζσος Ειένε ΓΔ Γηνηθεηηθνύ

19

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Η Σ Π Α Ι Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 09/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 e-mail: kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ρ. Μελέτης : 27/201 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΛΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθµός Μελέτης 53/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΜΕΠΑ ΚΑΙ ΟΠΑΠ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τιµολόγιο προσφοράς Κτηνιατρικά φάρµακα Α/Α Περιγραφή προµήθειας Μ.Μ Ποσότης Φ.Π.Α 1 Κολάρο τύπου Ελισαβετ ν.35 Τεµ. 10 23% 2 Glamoxyl La 50 ml Inj 10 13% 3 Ceporex tabs500mg boite 10 13% 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ002753115 2015-05-06 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5220955 ΦΑΞ. 210 5220721 Email: grfsa@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 4135 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "Υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο Antipasti / Ορεκτικά Focaccia al tartufo e parmigiano Φνθάηζηα κε ηξνύθα θαη παξκεδάλα Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεζζαινλίθε 21 Μαΐνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :9590 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σν Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται μέχρι 31/12 συγκέντρωση υγειονομικού υλικού και τροφίμων για τους πρόσφυγες από το Κομπάνι.

Πραγματοποιείται μέχρι 31/12 συγκέντρωση υγειονομικού υλικού και τροφίμων για τους πρόσφυγες από το Κομπάνι. Πραγματοποιείται μέχρι 31/12 συγκέντρωση υγειονομικού υλικού και τροφίμων για τους πρόσφυγες από το Κομπάνι. Τόποι συγκέντρωσης ΒΕΡΟΙΑ: Κατάστημα Ψιλικών & Τύπου της Καίτης Καταραχιά, (πιάτσα ταξί) Καρακωστή

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΗ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΣΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΑ, ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΚΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΗ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΣΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΑ, ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΚΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ Δ/νση: Κύπρου 68 ΣΚ 16410 Αργυρούπολη Σηλ.: 13.01.8748-751, Fax: 10.990046-45 Ελληνικό-Αργυρούπολη: 13/08/013 ΕΙΔΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΗ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΘΟ 2011 Σομέαρ Α: Έωρ 20 σλμ από κένηπο Δλδεηθηηθά:Δθάιε, Βαξπκπόκπε, Νέα Ληόζηα, Αζπξόππξγνο, Πέξακα, Βνύια, Παηαλία, Παιιήλε, Πεληέιε, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» χαρνές, 21/05/2015 ριθμ. πρωτ.: 33086 ΣΥΜΒΣΗ Στις χαρνές σήμερα 21, του

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα ζύμης καθαρά... μπροστά

Προϊόντα ζύμης καθαρά... μπροστά Προϊόντα ζύμης καθαρά... μπροστά Λειηοςπγεί από ηο 1982. Η εηαηξία καο είλαη κία Βηνκεραληθή Μνλάδα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ κε ππεξζύγρξνλα κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο θαη εμεηδηθεύεηαη ζε παξαζθεπή θαηεςπγκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα