ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Σ Ε Λ Ε Η Ε Ρ Γ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Σ Η Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Π Α Ι Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ. Σεσνηθή Έθζεζε- Ενδεηθηηθψρ Πποχποιογηζµψρ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η αρ δηαβηβάδοςµε ηεν ηεσνηθή έθζεζε ενδεηθηηθψ πποχποιογηζµψ πος αθοπά ηεν «πποµήζ δηαθψπυν εηδϊν θαη εθηέιεζε επγαζηϊν γηα ηε ιεηηοςπγία ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ ηαςποω». Η πποµήζ ζα εθηειεζηεί µε βάζεη ηηρ δηαηάξεηρ : α. ηερ Τ.Α. 389/93 ηος Τπ. Ε. πεπί "ΕΚΠΟΣΑ" β. ηος Ν. 2286/95 γηα "Πποµήζεηερ ηος εµψζηος Σοµέα θαη πςζµίζεηρ ζςναθϊν ζεµάηυν". γ. ηος Ν. 3463/2006 " εµοηηθψρ & Κοηνοηηθψρ Κϊδηθαρ" θαη Ν. 3852/200 δ. ηος Π.. 28/80 Η ενδεηθηηθή δαπάνε ςποιογίδη ζηο ποζψ ηυν ,94 εςπϊ εµπεπηεσοµένος Φ.Π.Α. γηα ηεν θάιςτε ηυν αναγθϊν ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ ηαςποω. Θα βαπωνεη ηον πποχποιογηζµψ εξψδυν οηθονοµηθοω έηοςρ 204. Η παπάδοζε ζα γίνη ηµεµαηηθά, ζωµθυνα µε ηηρ ανάγθερ ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ θαη ψποηε αςηψ θπίνη απαπαίηεηο. Η πιεπυµή ηερ αξίαρ ηυν παπαθάηυν ζα γίνεη µε εξψθιεζε 00% ηερ ζςµβαηηθήρ αξίαρ ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος άπζπος 36 ηερ Τ.Α. 389/93 ηος ΤΠ.Ε. θαη ζε εξήνηα εµέπερ απψ ηεν εµεποµενία έθδοζερ ηυν ηηµοιογίυν. ηαςπψρ 0/07/204 Η πποφζηαµένε Οηθ.Τπεπεζίαρ H ζςνηάξαζα Αναζηαζία Παζζά TE ηοηθεηηθοω - Λογηζηηθοω Ειένε Μψζσος Ε ηοηθεηηθοω

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ - ΛΑΥΑΝΗΚΑ Φαζνιάθηα Πιαηηά θηιό 80,93 347,40 2 Αξαθάο θηιό 00,78 78,00 3 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα νιόθιεξα θηιό 20 5,20 624,00 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα ξνδέιεο θηιό 65 4,70 305, Γαιένο θέηα θηιό 80 3,40 272,00 6 ςαξνθξνθέηεο θηιό 40 3,40 36,00 7 Βαθαιάνο θηιέην θηιό 35 9,04 36,40 ομάδας 2.79,30 ΦΠΑ 3% 283, ,6. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΣΤΡΟΠΗΣΔ Σπξόπηηα (θνπξνύ) ηεκ.30 0,00.300,00 2 Πίηζα ηεκ.30 0,40.820,00 3 Μπνπγάηζα (θξέκα) ηεκ 900,40.260,00 4 Μπνπγάηζα (ηπξί) ηεκ 800,40.20,00 ομάδας 5.500,00 ΦΠΑ 3% 75, ,00. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΡΔΑ Κξέαο Βόεην λεαξό δών θηιό 720 8, ,00

4 αλεπ νζηώλ ειιεληθό 2 Κξέαο ρνηξηλό αλεπ νζηώλ ειιεληθό θηιό 80 5,70.026,00 3 Μπξηδόιεο ρνηξηλέο θηιό 60 5,60 336,00 4 Κνηόπνπια θηιό 450 3,20.440,00 5 νπβιάθηα ρνηξηλά θηιό 50 4,25 22,50 ομάδας 9.242,50 ΦΠΑ 3%.20, ,03. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ Πάζηεο δηάθνξεο ηεκ 580,08 626,40 2 Μηιθεη ηεκ 350,08 378,00 3 Πξνθπηεξνι ηεκ 600,08 648,00 4 Μπαθιαβάο ηεκ 30,08 40,40 5 Λνπθνπκάο Άρλε ηεκ 400,08 432,00 6 Κέηθ ζνθνιάηαο ηεκ 500,08 540,00 7 θέηθ άρλεο ηεκ 450,08 486,00 8 Κξνπαζάλ ζνθνιάηαο ηεκ 750,08 80,00 9 Σάξηα ηεκ 750,08 80,00 0 Ραβαλί ηεκ 80,08 86,40 Κνξλέ ηεκ 80,08 86,40 2 Κνθ ηεκ 50,08 62,00 3 Δθιεξ ηεκ 50,08 62,00 4 Ηλδνθάξπδν ηεκ 00,80 80,00 ομάδας 5.547,60 ΦΠΑ 3% 72, ,79. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΗΑΟΤΡΣΗ Γάια θξέζθν παζηεξησκέλν 0θηι. 3,5% ιηπαξά θηιό , ,00

5 2 Γάια κε θαθάν 240ml ηεκ 500 0,42 630,00 Γηανύξηη αγειάδνο 3 220γξ. ηεκ 020 0,55 56,00 ομάδας 4.55,00 ΦΠΑ 3% 59, ,63. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΥΤΜΟΗ Φπζηθόο ρπκόο πνξηνθάιη 200ml ηεκ 400 0,37.57,00 2 Νέθηαξ ρπκόο πνξηνθάιη 200ml ηεκ ,30 750,00 3 Νεξν πδνξ 500ml ηεκ 800 0,30 540,00 4 Υπκόο Βύζζηλν 200ml ηεκ ,40 800,00 ομάδας 3.607,00 ΦΠΑ 3% 468, ,9. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΗΚΖ Επκαξηθά (όιεο νη πνηθηιίεο) 500γξ ηεκ 300 0,85 255,00 2 Ρύδη θίηξηλν 500γξ ηεκ 50,40 20,00 3 Ρύδη γιαζζέ 500γξ ηεκ 30,05 36,50 4 Εάραξε θηιό ηεκ 00 0,98 98,00 5 Διαηόιαδν 5ιηη δνρείν 220 7, ,80 6 Φαζόιηα κέηξηα 500γξ ηεκ 60,40 84,00 7 Φαθέο ςηιέο 500γξ ηεκ 30,24 37,20 8 Αιάηη 500γξ ηεκ 80 0,70 56,00 Μαξκειάδα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,06 92, Μέιη κεξίδεο 20γξ ηεκ ,4 448,00 Μεξέληα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,5 480,00 2 Διηέο θηιό 20 4,50 90,00 3 Σνκαηνπνιηόο 5θηιώλ δνρείν 30 6,20 86,00 4 Λεκόλη 400γξ ηεκ 200 0,26 52,00 5 Ξύδη 400γξ ηεκ 20 0,26 3,20 6 Γάια εβαπνξέ 40γξ ηεκ 70 0,79 55,30 7 Κνξλ θιέηθο θηιά 20 3,50 420,00 8 Κξνπαζάλ ηεκ 300 0,36 468,00 9 Πνπξέο ηεκ 30 3,50 05,00

6 20 Φαζόιηα γίγαληεο θηιό θηιό 00 3,90 390,00 2 Καθέο ειιεληθόο ηεκ 20 0,90 08,00 22 Αιεύξη θηι. ηεκ 200,00 200,00 23 Απγά 50-60γξ ηεκ ,23 920,00 24 Σζάη καύξν θηιό 5,90 5,90 25 Σζάη βνπλνύ θηιό 0,90 9,00 26 Ρίγαλε θηιό 6 6,80 40,80 27 Λνπθάληθα θηιό 80 4,90 882,00 28 Βηηάκ 250γξ ηεκ 80,95 35,00 29 Μαξγαξίλε κεξ. 20γξ ηεκ ,05 250,00 30 Καθάν ηεκ 5 6,20 93,00 3 Αξαβνζηηέιαην 0ιηη. ηεκ 50 9, ,00 32 Πηπέξη καπξν θηι 5 9,50 47,50 33 Μνπζηάξδα 4θηι. ηεκ 5 6,90 34,50 34 Κέηζαπ 4θηι. ηεκ 5 6,50 32,50 ομάδας 3.784,20 ΦΠΑ 3%.79, ,5. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΑΝΑΒΗΚΖ Νηνκάηεο θηιό 2700, ,00 2 Καξπνύδηα θηιό ,40.200,00 3 Αγγνπξάθηα ηεκ 350 0,70 945,00 4 Κξεκκύδηα μεξά θηιό 350,00 350,00 5 Μαηληαλόο ηεκ 80 0,50 40,00 6 Γεκηζηά πηπέξηα θηιό 400,80 720,00 7 Παηάηεο εγρώξηεο θηιό 3500, ,00 8 Κνινθπζάθηα θηιό 280 2,00 560,00 9 ξνδάθηλα θηιό 00,60.760,00 0 κειηηδάλεο θηιό 330,50 495,00 πηπεξηά γηα ηεγάλη θηιό 50,90 285,00 2 άλεζνο ηεκ 35 0,50 7,50 3 πηπεξηά θισξίλεο θηιό 25 2,00 50,00 4 θαξόηα θηιν 30,0 33,00 5 πεπόληα θηιν 370,35 499,50 6 ζηαθύιηα θηιν 300 2,0 630,00 7 ιεκόληα εγρώξηα θηιν 50,50 75,00 8 λεθηαξίληα θηιν 200 2,00 400,00 ομάδας 5.205,00 ΦΠΑ 3%.976,65 7.8,65

7 . ΟΜΑΓΑ: ΠΑΓΧΣΑ Γηάθνξα παγσηά ηεκ 3400, ,00 ΦΠΑ 3% 486, ,20. ΟΜΑΓΑ: ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ Σπξί Φέηα θηιά 800 8, ,00 2 Καζέξη θηιά 60 3,80 228,00 3 Ζκίζθιεξν ηπξί θηιά 8 7,70 6,60 σνο λο ομάδ ας 6.689,60 ΦΠΑ 3% 869, ,25. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΦΧΜΗ Άξηνο Μ 70% ηεκ 4800, ,00 2 Φσκάθηα ζάληνπηηο ηεκ ,8 360,00 ομάδας 5.496,00 ΦΠΑ 3% 575,7 6.07,7 ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ- ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ηιηθόλε αληηκνπριηθή ηεκ 0 3,70 37,00 2 Απνθξαθηηθό πγξό /ιηη ηεκ 6 7,50 45,00 3 Καδαλάθη Τ.Π. κιιηθό ηεκ 5 32,00 60,00 4 ππξάι ζει. 30εθ.β.ηα. ΗΝΟΥ ηεκ 0 2,70 27,00 5 ππξάι ζει. 60εθ.β.ηα. ηεκ 0 3,70 37,00

8 ΗΝΟΥ 6 ράξα ρξσκέ 2*2 ηεκ 7 3,50 24,50 7 ηθώλ ληπηήξνο ζππξαι ηεκ 0 4,50 45,00 8 Σειέθσλν απηνθαζ. Υξσκ. ηεκ 0 6,00 60,00 9 ππξαι ηειεθώλνπ ρξσκε ηεκ 0 5,00 50,00 0 Μπαηαξία ηνίρνπ ηεκ 0 37,00 370,00 Μπαηαξία ινπηξνύ ηεκ 8 57,00 456,00 2 Καδαλάθη Λεπθό πιαζηηθό ηεκ 9 20,00 80,00 3 Κάλνπια /2 αληηπ. ηεκ 0 6,50 65,00 4 θαλαβη ηεκ 5 3,00 5,00 ΤΝΟΛΟ.57,50 ΦΠΑ 23% 36,45.932,95 ΟΜΑΓΑ: ΥΡΧΜΑΣΑ Σζηκεληόρξσκα ρξώκα θηιά 500 2,70.350,00 2 Λαδνκπνγηά θηιά 80 6,00 480,00 3 Πιαζηηθό ρξώκα θηιά 65 2,50 62,50 4 Τδξόρξσκα θηιά 65,05 68,25 6 Αζηάξη δηαιύηεο θηιά 65 5,00 325,00 7 Γηαιπηηθό ιίηξα 30 3,0 93,00 ΤΝΟΛ Ο 2.478,75 ΦΠΑ 23% 570, 3.048,86 ΟΜΑΓΑ: ΚΔΤΖ ΔΣΗΑΖ Πηαηέια κεγάιε κειακίλεο ηεκ 35 9,00 35,00 2 Πηάην βαζύ κειακίλεο ηεκ 50 2,80 40,00 3 Πηάην ξερό κηθξό ηεκ 60 2,50 50,00 4 Κύπειιν κειακίλεο ηεκ 60 3,40 204,00 5 Μαραίξη ηεκ 40,35 54,00 6 Πηξνύλη ηεκ 60,0 66,00 7 Κνπηάιη ηεκ 60,0 66,00 8 Μαραίξη ςσκηνύ ηεκ 5 5,00 25,00 9 Καηζαξόια κεγάιε ηεκ 3 35,00 05,00 0 Φσκηέξα ηεκ 20 2,00 40,00 Φιηηδαλάθηα Καθέ ηεκ 30,5 34,50

9 ΤΝΟΛΟ.99,50 ΦΠΑ 23% 275,89.475,39 ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΣΗΚΑ Βηκ ηεκ 25 0,97 24,25 2 Κεδαπ ηεκ 25 0,28 7,00 3 Κξεκνζάπνπλν αληιία ηεκ 200 0,99 98,00 4 Καζαξηζηηθό αιάησλ 4ιηη ηεκ 8 5,92 47,36 5 πγξό γηα ιίπε ηεκ 8 0,6 84,88 6 Υισξίλε 4ιηη ηεκ 70 2,0 47,00 Υισξίλε 4ιηη παρύξεπζηε ηεκ 20 4,40 88, Τγξό παηώκαηνο 4ιηη ηεκ 25 3,30 82,50 9 Τγξό πηάησλ 4ιηη ηεκ 0 3,9 39,0 0 Τγξό ηδακηώλ ηεκ 0 3,69 36,90 Απνξξππαληηθό - ιακπξηληηθό πιπλη. Πηάησλ ηεκ 0 7,36 73,60 2 Κνπβάο δηπιόο κε ξόδεο & ζηίθηε ηεκ 2 43,50 87,00 3 αεξνδνι ηεκ 20 2,39 47,80 4 Φηδάθη θνπλνππηώλ ηεκ 40,23 49,20 5 Τγξό θνπλνππηώλ κε πξίδα ηεκ 5 3,70 8,50 6 Οηλόπλεπκα 24ηεκ/θηβώηην ηεκ 6 0,88 5,28 αθνύιεο απνξξηκκάησλ θηιό 00,60.760, θνύπεο ηεκ 20,00 20,00 9 Κνληάξηα ηεκ 5 0,80 2,00 20 θνπγγάξηα ηεκ 50 0,6 8,00 2 ύξκα ςηιό ηεκ 4,00 4,00 22 ύξκαηα ηεκ 00 0,25 25,00 23 θνπγγαξίζηξεο ηεκ 0 2,00 20, Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ 5ηεκ/θηβ 24*24 θηβώηην 30 0,02 300,60 Υαξηί θνπδίλαο επαγγεικαηηθό θηι. ηεκ 0 2,03 20,30 Υαξηί πγείαο Ρνιιά Α 40ξνιιά ηεκ 70 5,59 39, Καιακάθηα 00ηεκ ηεκ 0 0,4 4,0 28 Αινπκηλόραξην Κηινύ ηεκ 5,00 5,00 29 Μεκβξάλε ηεκ 3,69 3,69 30 Κνπηαιάθηα πιαζηηθά 0ηεκ ηεκ 50,25 87,50 Πεξνύληα πιαζηηθά 0ηεκ ηεκ 50,25 87, Πηάηα πιαζηηθά 50ηεκ ηεκ 50,89 94,50 33 Πνηήξηα κεγάια 50ηεκ ηεκ 60 0,57 34,20

10 34 Γάληηα ηεκ 30 0,48 4,40 35 Γάληηα κηαο ρξήζεο θνπηί 5 3,78 8, ,36 ΦΠΑ 23% 976, ,25 ΟΜΑΓΑ: ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ Υαξηί Α4 θνύηα ηεκ 70 2,70 89,00 2 Κύβνο ζεκεηώζεσλ 350θύιισλ ηεκ 20 0,75 5,00 3 Γηνξζσηηθό ηαηλία ηεκ 30 0,60 8,00 4 Βηβιίν δηεθπεξαίσζεο 00θύιισλ ηεκ 2 3,45 4,40 5 Κιαζέξ ηεκ 40 0,70 28,00 6 Υαξηόλη κεγάιν ηεκ 30 0,9 5,70 7 Σεηξάδηα κπιε ηεκ 00 0,50 50,00 8 Κνκπηνύηεξ ηεκ 2 3,95 47,40 9 θπξνκπνγηεο ηεκ 35 0,80 28,00 0 Σεηξάδηα ζπηξαι ηεκ 40,40 56,00 ηπιό δηαξθείαο ηεκ 00 0,40 40,00 2 Μαξθαδνξνη ηεκ 00 0,90 90,00 3 Φαθεινπο ηεκ 00 0,20 20,00 4 Μνιύβηα ζηεληιεξ ηεκ 00,0 0,00 5 Υαξηη Α3 ηεκ 60 5,70 342,00 6 Μειαλη γηα ηακπνλ ηεκ 8 0,0 0,80 7 Σακπόλ Νν 3 ηεκ 5 0,40 2,00 8 Ζκεξνινγηό γξαθείνπ ηεκ 0 0,80 8,00 9 θαθεινη αιιεινγξαθηαο 7,5 ρ23cm 500ηεκ ηεκ 80 5,60 448,00 20 Σνλεξ fax ηεκ 45 2,00 540,00 2 ηνλεξ εθπππσηε hplaserjet ηεκ 45 7,00 765,00 22 ηόλεξ εθηππσηή hplaserjet έγρξσκν ηεκ 25 22,60 565,00 23 Υαξηί Α4 έγρξσκν hplaserjet ηεκ 60 4,60 276,00 ΤΝΟΛΟ 3.685,30 ΦΠΑ 23% 847, ,92 ΟΜΑΓΑ: ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ Πεηξέιαην ιίηξα 2.960, , ,00 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23%

11 ΟΜΑΓΑ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΑΡ. ΦΔΚΑΜ ΧΝ ΦΔΚΑΜΟ Δξγαζίεο απνιύκαλζεο (απεληόκσζε - θηδναπώζεζε - κπνθηνλία) 4.020, ,00 ΤΝΟΛΟ 4.080,00 ΦΠΑ 23% 938, ,40 ΟΜΑΓΑ: ΑΝΑΓΟΜΧΖ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ ΠΟΟΣΖ ΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ Δξγαζίεο αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ 32 24,25 776,00 ΤΝΟΛΟ 776,00 ΦΠΑ 23% 78,48 954,48 ΟΜΑΓΑ: ΗΜΑΣΗΜΟ 2 εληόλη κνλό 80ρ,85 ηεκ 70 7,00 490,00 3 Μαμηιάξη ηεκ 30 4,00 520,00 4 Κάιπκα ζηξώκαηνο ηεκ 00 8,00 800,00 5 ηξώκα κνλό 75ρ,80ρ0 ηεκ 46 75, ,00 ΤΝΟΛΟ 5.260,00 ΦΠΑ 23%.209, ,80 ΟΜΑΓΑ: ΦΑΡΜΑΚΑ Betadine solution 240 ηεκ 7 3,42 23,94 2 Ομπδελέ ηεκ 4,44 5,76 3 Hexalen ηεκ 5 3,68 8,4 4 depon syr ηεκ 5 2,33 34,95 5 ponstan syr ηεκ 0,5,5

12 6 Duphalac ηεκ 8 3,58 28,64 7 Cirloton 200ml ηεκ 3 2,7 8,3 8 Maalox syr ηεκ 8 5,8 4,44 9 Lysopaine ηεκ 5 3,3 6,55 0 Fenistil gel ηεκ 0 4,6 46 Fucidin 5gr ηεκ 2 2,93 5,86 2 Οηλόπλεπκα θαζαξό ηεκ 8 2,2 7,6 3 Fucicort ηεκ 4 0,06 40,24 4 Amoxil ηεκ 7 4,8 29,26 5 Depon ράπηα ηεκ 0 0,8 8 6 Ponstan ράπηα ηεκ 2,83 3,66 7 θνιήξην καηηώλ ηεκ 2 2,59 5,8 8 Depon αλαβξάδνλ κε βηηακίλε c ηεκ 6 2,4 2,84 9 Betadine γηα γαξγάξεο ηεκ 5 2,98 4,9 20 Para plus ηεκ 6 8,2 49,2 2 Kenacomb ηεκ 4 4,69 8,76 22 Mesulid ηεκ 5 4,63 23,5 23 Pulvo spray ηεκ 6 6,34 38,04 24 Brufen ηεκ 3 7,6 22,83 25 Xylocaine spray ηεκ 4 7,42 29,68 26 xylocaine ing ηεκ 4 4,2 6,8 27 syr aerius ηεκ 2 6,27 2,54 28 Augmentin 500/25mg ηεκ 5 4,53 22,65 29 Elocon ηεκ 3 5,27 5,8 30 Zinadol 500mg ηεκ 6 2,97 77,82 3 Xozal ηεκ 4 8,2 32,48 32 Aerius 5mg ηεκ 3 0,77 32,3 33 Voltaren ζε αιηθή ηεκ Ronal ηεκ 3 5,7 7,3 35 anp vollaren ηεκ 3 2,2 6,36 36 norgesic II ηεκ 3 2,58 7,74 37 Daktalor ηεκ 5 2, 0,5 38 lexotanil 3mg ηεκ 2,98 3,96 39 Amp.zantac ηεκ 5 4,46 22,3 40 zantc ηεκ 2 5,6,22 4 depon max ηεκ 7,7,9 42 Ihj solu-medrol ηεκ 2 2,5 5,02 43 Ihj solu-cortef ηεκ 2 2,5 5,02 44 Duspataline ηεκ 2 5,68,36 45 pevaryl spray ηεκ 3 3,29 9,87 46 travocort cr ηεκ 2 6,48 2,96 47 travocort θνιπηθή ηεκ 2 5,87,74 48 Fenistil rollon ηεκ 0 4,87 48,7 49 vomex sir ηεκ 4 2,03 8,2 50 algofen sir ηεκ 4 5,2 20,8 5 zovirax ηεκ 4 4,2 6,84 52 muscoril amp ηεκ 3 4,55 3,65 53 primperan amp ηεκ 3,2 3,63 54 apotel amp ηεκ 4 4,06 6,24 55 tantum verole ηεκ 4 6,4 25,64 56 trebon n ηεκ 4 6,3 25,2

13 57 pyralvex ηεκ 3 3,29 9,87 58 aerolin inh ηεκ 4 2,64 0,56 59 zinadol sir ηεκ 8 2,6 00,88 60 procef 500tb ηεκ 4 3,83 55,32 6 augwendin sir ηεκ 3 4,33 2,99 62 Γάδεο απνζηεηξσκέλεο ηεκ 30, Διαζηηθνί επίδεζκνη (δηάθνξα κεγέζε) ηεκ 40 0, Φπζηνινγηθόο νξόο ηεκ ύξηγγεο 0ml ηεκ 50 0, Leukostik ηεκ 8 3, shck ζαθραξνκεηξν ηεκ alpha gauze 5 tem 6X8 ηεκ 4 2,7 0,8 69 alpha gauze 5 tem 8X2 ηεκ 3 3,5 0,5 70 alpha gauze 5 tem 9X5 ηεκ Ακκσλία ηεκ 5,5 7,5 72 Βακβάθη παθέηα ηεκ 0 0, Φπθηηθά ηεκ γάληηα απνζηεηξνκέλα ρεηξνπξγηθά ηεκ 5 6,7 33,5 75 Θεξκόκεηξα ιεπηνύ ειεθηξνληθό ηεκ 7 6,5 45,5 76 Γισζνπηέζηξα θνπηί 2,2 2,4 77 Υάλζδαπιαζη θνπηί ηεκ Bepanthol cr ηεκ Αληηζηπηηθά γηα ηα ρέξηα ηεκ 0 6, νηλνπλεπκά 95ν ηεκ fissan πνπδξα ηεκ 4 3, 2,4 Φ.Π.Α. 6,5% (Γηα ηα είδε από έσο 6) Φ.Π.Α. 3% (Γηα ηα είδε από 62 έσο 70) Φ.Π.Α. 23% (Γηα ηα είδε από 7 έσο 8) ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλη ν ΦΠΑ ΤΝΟΛΗ ΚΖ 995,04 ΟΜΑΓΑ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Ζιεθηξνθίλεηε νζόλε roll κε ζήθε αινπκηλίνπ ηεκ 790,00 790,00 2 DLP Projector πξαγκαηηθήο αλάιπζεο XGA ηεκ.050,00.050,00 3 Κνλζόια κίμεο 6CH ηεκ 785,00 785,00 4 Φεθηαθόο επεμεξγαζηήο ερείσλ 2 in x 4 out ηεκ 375,00 375,00

14 5 Ζρείν δύν δξόκσλ 250wrms ηεκ 2 285,00 570,00 6 led πξνθαισδησκέλε κπάξα ηεκ 2 32,00 642,00 7 Βάζε γηα πξνβνιείο ηεκ 2 77,00 54,00 8 ηειηθόο εληζρπηήο 2ρ750 κε θνύι πξνζηαζία ηεκ 630,00 630,00 9 Αζύξκαην κηθξόθσλν ηεκ 2 0,00 220,00 0 Κνλζόια θσηηζκνύ 2/24 ηεκ 280,00 280,00 ΤΝΟΛΟ 5.496,00 ΦΠΑ 23%.264,08 ΤΝΟΛΗ ΚΖ 6.760,08 Αξ. Μθηλήζ εσλ Σηκή / κθίλεζε ΟΜΑΓΑ: ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Θεζζαινλίθε - ηαπξόο 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Θεζζαινλίθε 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Υαιθεδόλα - Κνπθάιηα - ηαπξόο 6 40, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Αζζεξν-Λαγθαδά- ηαπξν 6 350, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Λαγθαδάο - Λαγπλά - Καβαιάξη - Βαζηινύδη - Γεξαθαξνύ - Λαγθαδίθηα - ηαπξόο 6 320,00.920,00 Λεσθνξαίν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Λαγθαδίθηα - Γεξαθαξνύ - Βαζηινύδη - Καβαιάξη - Λαγπλά - Λαγθαδάο 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Waterland 400,00 400,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ νρόο - Αζθόο - ηαπξόο 6 250,00.500,00 ΤΝΟΛΟ 4.40,00 ΦΠΑ 3%.838, ,20 ΟΜΑΓΑ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΑ

15 Λάζηηρα λεξνύ ηεκ 5 28,50 42,50 2 Βεληνύδεο απόθξαμεο ηεκ 4,50 6,00 3 Καηζαβίδηα Γεξκαλίαο ηεκ 3 2,00 6,00 4 θπρηήξεο ηεκ 8 0,50 4,00 5 πλδέζεηο ιάζηηρνπ ηεκ 8,00 8,00 6 Φαιίδη θιάδνπ ηεκ 2 7,50 5,00 7 Σαηλίεο ζπζθεπαζίαο ηεκ 8,20 9,60 8 Φηάιεο πξνπαλίνπ κεγάιεο ηεκ 20 37,20 744,00 9 Φηάιε πγξαεξίνπ ηεκ 6 7,00 02,00 0 Φηαιάθηα ηεκ 5 0,65 9,75 Ναύινλ δηαθάλεηεο θνπινύξα ηεκ 4 52,00 208,00 2 ρνηλί πιεθηό θνπινύξα Νν 8 ηεκ 2 30,00 60,00 3 ρνηλί πιεθηό θνπινύξα Νν 6 ηεκ 2 29,00 58,00 4 θνύπα θύιισλ ξπζκηδόκελε ηεκ 0 6,00 60,00 5 Μπαηαξία ΑΑΚ ΜΔΓΑΛΖ ηεκ 0,50 5,00 6 Μπαηαξία ΑΑΚ 2Α ηεκ 0 0,53 5,30 7 Λνπθέηα αζθαιείαο ηεκ 0 4,80 48,00 8 Κιεηδαξηέο αζθαιείαο κεγάιεο ηεκ 6 2,00 72,00 9 Καπζηηθή ζόδα ηεκ 0,70 7,00 20 Γάληηα εξγαζίαο δεπγάξηα ηεκ 5,20 8,00 2 Φιόγηζηξν πγξαεξίνπ ηεκ 2 4,00 28,00 22 Καξθηά Νν 5 (6ρ2) θηιά 20,38 27,60 ομάδας.663,75 ΦΠΑ 23% 382, ,4 ΟΜΑΓΑ: ΦΤΣΑ Λέηιαλη ηεκ 60 8,00.080,00 2 Σνύγηα Ππξακίδα ηεκ 40 20,00 800,00 3 Κππαξίζζη ζεπξεβηξελο ηεκ 65 6,00.040,00 4 Ππμάξη ηεκ 40 8,00 720,00 5 Σνύγηα πξάζηλε ηεκ 50 9,00 450,00 6 Ληπόθεδξνο ηεκ 50 3,00 650,00 ομάδας 4.740,00 ΦΠΑ 23%.090, ,20

16 ΟΜΑΓΑ: ΣΔΥΝΗΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (θνπδίλα - ςπγεία - θνύξλνο - πιπληήξηα ξνύρσλ - πηαησλ - θνπδηλνκεραλέο θιπ) 2.000, ,00 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23% ΟΜΑΓΑ (Α) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Λάκπεο νηθνλνκίαο wat ηεκ 00 2,20 220,00 2 Λάκπεο νηθνλνκίαο 25 wat ηεκ 00 3,30 330,00 3 Λάκπεο νηθνλνκίαο 5wat ηεκ 00 3,40 340,00 4 Έπθακπην θαιώδην 3*,5 κέηξα 500 0,80 400,00 5 Λάκπεο απιέο 42 volt ηεκ 50 0,80 20,00 6 Γηαθνπηάθηα απιά ηεκ 60 0,80 48,00 7 Σαηλίεο κνλσηηθέο ηεκ 30 0,50 5,00 8 Βάζε γιόκπνπ ηεκ 40,20 48,00 9 Γιόκπνο πνξζειάλε ηεκ 40 3,00 20,00 0 Λάκπα πξνβνιέα 80wat ηεκ 34 0,90 30,60 Λάκπεο Ησδίλεο ηεκ 00,35 35,00 2 Φηο ζνύθνπ αξζεληθά ηεκ 50 0,90 45,00 3 αζθάι 6 ακπέξ ηεκ 50 3,20 60,00 4 Γιόκπνο θνκπιέ θ30 ηεκ 50 0,00 500,00 5 Κιέκεο ζπλδέζενο ηεκ 30 0,50 5,00 6 Πνιύκπξηδν 3 ζέζεσλ ηεκ 30 2,20 66,00 Θεξκνζηάηεο 7 ηξηθαζηθόο ηεκ 30 25,00 750,00 ξειέ κνλνθαζηθά ξάγαο 8 20Α ηεκ 0 8,00 80,00 9 Λάκπεο θζνξίνπ 32wat ηεκ 00 2,50 250,00 Λάκπα πξνβνιέα 400wat κεηάιινπ ηεκ 45 3,00 585, Γεληθόο 3*45 ακπέξ ηεκ 5,00 65,00 22 Καιώδην ΝΤΤ 2*,5 κέηξα 500 0,58 290,00 23 σιήλα κπεηνύ θ6 κέηξα 500 0,60 300,00 Πξνβνιέαο 500wat 24 Ησδίλεο ηεκ 5 6,20 93,00 25 αζθάι 0 ακπέξ ηεκ 40 3,20 28,00 26 Πίλαθαο εμσηεξηθνύ δύν ζεηξώλ ηεκ 20 5,00 300,00

17 27 νύθνπ εμσηεξηθή ζηεγαλή ηεκ 30,90 57,00 28 Νηνπη ηεκ 00 0,55 55,00 29 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt αλνηρηόο ηεκ 2 45,00 90,00 30 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt θιεηζηνο ηεκ 2 58,00 6, ,60 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23% ΟΜΑΓΑ: ΚΑΘΑΡΗΜΟ & ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ, θιαδέκαηνο θαη θνπήο ρόξησλ ζηνπο ρώξνπο ηεο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο. 8.30,08 ΤΝΟΛ Ο 8.30,08 ΦΠΑ 23%.869, ,00 ΟΜΑΓΑ: ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΑ Κιηκαηηζηηθό Inverter A+ 2000btu ηεκ 4 390,24.560,96 ομάδας.560,96 ΦΠΑ 23% 359,02.99,98 ΟΜΑΓΑ: ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ Υνξηνθνπηηθό ρεηξόο ηεκ 2 530,00.060,00 ομάδας.060,00 ΦΠΑ 23% 243,80.303,80

18 ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΓΔΝΗΚΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Διαηνρξσκαηηζκόο θαηαζθήλσζεο (εζσηεξηθόο - εμσηεξηθόοειαηνρξσκαηηζκόο θηηξίσλ: γξαθείνπ δηαρείξεζεο - θνπδίλαο - ηνπαιεηώλ) - πδξαπιηθέο εξγαζίεο - εξγαζίεο ζπληήξεζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο - ζπληήξεζε θαπζηήξσλ - απνθξάμεηο - θαζαίξεζε - θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ,00 ομάδας 3.000,00 ΦΠΑ 23% 2.990, ,00 Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκε κνλ. ΟΜΑΓΑ: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Απνκάθξπλζε θεξηώλ πιηθώλ - ηζνπέδσζε - κθνξά ρσκάησλ - εθξίδσζε απνθνκάησλ δέληξσλ. Απηνθίλεην αλαηξεπόκελν 6t Η.Μ ,50.947,00 Φνξησηήο ¾ yd 3 (ισχύος 40 έως 45 HP) Η.Μ , ,00 ομάδας 4.227,00 ΦΠΑ 23% 972,2 5.99,2 ηαςπψρ, 0/07/204 Η πποφζηαµένε Οηθ.Τπεπεζίαρ H ζςνηάξαζα Αναζηαζία Παζζά TE ηοηθεηηθοω - Λογηζηηθοω Μψζσος Ειένε ΓΔ Γηνηθεηηθνύ

19

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Η Σ Π Α Ι Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 19/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1004 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Β02ΩΚΑ- ΟΨ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: 7Β02ΩΚΑ- ΟΨ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/1 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 08/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 2813409185-6 & 189 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 1. Την Υ.Α 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3429 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 09/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 e-mail: kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ρ. Μελέτης : 27/201 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΛΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 23% ΤΕΜΑΧΙΩΝ HANSAPLAST X40 ΔΙΑΦΟΡΑ 45 3.50 157.50 HANSAPLAST ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΟΥΤΙ 20 ΤΜΧ 3 3.50 10.50 LEFKOPLAST 1,25cm 11 3.35 36.85 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 15 1.99

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ ΔΗΜ ΡΕΘΤΜΝΤ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΚΑΣΗΓΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ 31.629,45 ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΠΡΦΡΑ ΚΑΣΗΓΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ Απαηηνύκελε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ πνπ ζα απαηηεζεί γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικών Διοικητικοφ υμβουλίου τησ 10ησ επτεμβρίου του 2015

Απόςπαςμα Πρακτικών Διοικητικοφ υμβουλίου τησ 10ησ επτεμβρίου του 2015 Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική ντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, κινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150/Fax 210-32.13.850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr κινα, 11/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Αριδαία, 03 / 06 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Αριδαία, 03 / 06 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΔΗΜΟΣ ΛΜΩΠΙΣ ριδαία, 03 / 06 /2014 14PROC002086272 ρ. Διακηρ. : 15764 2014-06-03 ΔΙΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΦΡΜΚΩΝ ΚΙ ΝΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣMHMA ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 34/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 CPV: 31681410-0

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθµός Μελέτης 53/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΜΕΠΑ ΚΑΙ ΟΠΑΠ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. Αγ. Τριάδα Ασβεσταριές. 17. Ενότητα Πορταριάς Πορταριάς. 10 / στρέμμα / πότισμα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. Αγ. Τριάδα Ασβεσταριές. 17. Ενότητα Πορταριάς Πορταριάς. 10 / στρέμμα / πότισμα ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση της υπ αριθμ. 536/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1012/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, περί καθορισμού τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409-185-186-189-403 Fax: 2810-229-207

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΡΙΓΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τιµολόγιο προσφοράς Κτηνιατρικά φάρµακα Α/Α Περιγραφή προµήθειας Μ.Μ Ποσότης Φ.Π.Α 1 Κολάρο τύπου Ελισαβετ ν.35 Τεµ. 10 23% 2 Glamoxyl La 50 ml Inj 10 13% 3 Ceporex tabs500mg boite 10 13% 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/11/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. «Προμήθεια φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια φαρµάκων για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 28/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ002753115 2015-05-06 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:10/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Μαπξίδνπ Μαξία ΠΔ 14.02 Νηθνινπνύινπ Βαζηιηθή ΠΔ 14.03 ΟΜΑΓΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΠΑ. ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 1 5/8 ΕΠΑ.Σ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Η Αλαθύθισζε ζήκεξα απνηειεί ζεκαληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής. Φυσική Ε Τάξης Ενότητα 6 Κεφάλαιο 6: Αγωγοί και μονωτές

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής. Φυσική Ε Τάξης Ενότητα 6 Κεφάλαιο 6: Αγωγοί και μονωτές Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής Φυσική Ε Τάξης Ενότητα 6 Κεφάλαιο 6: Αγωγοί και μονωτές "Περνά ή δεν περνά... ηλεκτρικό ρεύμα;" http://platform.openwebquest.org/view/introduction.php?wq=223 Καλωσήρθατε! Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: 29611 Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < Προμήθεια παρελκόμενων κλπ. Η/Υ > με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο Antipasti / Ορεκτικά Focaccia al tartufo e parmigiano Φνθάηζηα κε ηξνύθα θαη παξκεδάλα Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5220955 ΦΑΞ. 210 5220721 Email: grfsa@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 4135 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 119 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "Υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα