ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Σ Ε Λ Ε Η Ε Ρ Γ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Σ Η Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Π Α Ι Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ. Σεσνηθή Έθζεζε- Ενδεηθηηθψρ Πποχποιογηζµψρ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η αρ δηαβηβάδοςµε ηεν ηεσνηθή έθζεζε ενδεηθηηθψ πποχποιογηζµψ πος αθοπά ηεν «πποµήζ δηαθψπυν εηδϊν θαη εθηέιεζε επγαζηϊν γηα ηε ιεηηοςπγία ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ ηαςποω». Η πποµήζ ζα εθηειεζηεί µε βάζεη ηηρ δηαηάξεηρ : α. ηερ Τ.Α. 389/93 ηος Τπ. Ε. πεπί "ΕΚΠΟΣΑ" β. ηος Ν. 2286/95 γηα "Πποµήζεηερ ηος εµψζηος Σοµέα θαη πςζµίζεηρ ζςναθϊν ζεµάηυν". γ. ηος Ν. 3463/2006 " εµοηηθψρ & Κοηνοηηθψρ Κϊδηθαρ" θαη Ν. 3852/200 δ. ηος Π.. 28/80 Η ενδεηθηηθή δαπάνε ςποιογίδη ζηο ποζψ ηυν ,94 εςπϊ εµπεπηεσοµένος Φ.Π.Α. γηα ηεν θάιςτε ηυν αναγθϊν ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ ηαςποω. Θα βαπωνεη ηον πποχποιογηζµψ εξψδυν οηθονοµηθοω έηοςρ 204. Η παπάδοζε ζα γίνη ηµεµαηηθά, ζωµθυνα µε ηηρ ανάγθερ ηερ παηδηθήρ θαηαζθήνυζερ θαη ψποηε αςηψ θπίνη απαπαίηεηο. Η πιεπυµή ηερ αξίαρ ηυν παπαθάηυν ζα γίνεη µε εξψθιεζε 00% ηερ ζςµβαηηθήρ αξίαρ ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος άπζπος 36 ηερ Τ.Α. 389/93 ηος ΤΠ.Ε. θαη ζε εξήνηα εµέπερ απψ ηεν εµεποµενία έθδοζερ ηυν ηηµοιογίυν. ηαςπψρ 0/07/204 Η πποφζηαµένε Οηθ.Τπεπεζίαρ H ζςνηάξαζα Αναζηαζία Παζζά TE ηοηθεηηθοω - Λογηζηηθοω Ειένε Μψζσος Ε ηοηθεηηθοω

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ - ΛΑΥΑΝΗΚΑ Φαζνιάθηα Πιαηηά θηιό 80,93 347,40 2 Αξαθάο θηιό 00,78 78,00 3 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα νιόθιεξα θηιό 20 5,20 624,00 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα ξνδέιεο θηιό 65 4,70 305, Γαιένο θέηα θηιό 80 3,40 272,00 6 ςαξνθξνθέηεο θηιό 40 3,40 36,00 7 Βαθαιάνο θηιέην θηιό 35 9,04 36,40 ομάδας 2.79,30 ΦΠΑ 3% 283, ,6. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΣΤΡΟΠΗΣΔ Σπξόπηηα (θνπξνύ) ηεκ.30 0,00.300,00 2 Πίηζα ηεκ.30 0,40.820,00 3 Μπνπγάηζα (θξέκα) ηεκ 900,40.260,00 4 Μπνπγάηζα (ηπξί) ηεκ 800,40.20,00 ομάδας 5.500,00 ΦΠΑ 3% 75, ,00. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΡΔΑ Κξέαο Βόεην λεαξό δών θηιό 720 8, ,00

4 αλεπ νζηώλ ειιεληθό 2 Κξέαο ρνηξηλό αλεπ νζηώλ ειιεληθό θηιό 80 5,70.026,00 3 Μπξηδόιεο ρνηξηλέο θηιό 60 5,60 336,00 4 Κνηόπνπια θηιό 450 3,20.440,00 5 νπβιάθηα ρνηξηλά θηιό 50 4,25 22,50 ομάδας 9.242,50 ΦΠΑ 3%.20, ,03. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ Πάζηεο δηάθνξεο ηεκ 580,08 626,40 2 Μηιθεη ηεκ 350,08 378,00 3 Πξνθπηεξνι ηεκ 600,08 648,00 4 Μπαθιαβάο ηεκ 30,08 40,40 5 Λνπθνπκάο Άρλε ηεκ 400,08 432,00 6 Κέηθ ζνθνιάηαο ηεκ 500,08 540,00 7 θέηθ άρλεο ηεκ 450,08 486,00 8 Κξνπαζάλ ζνθνιάηαο ηεκ 750,08 80,00 9 Σάξηα ηεκ 750,08 80,00 0 Ραβαλί ηεκ 80,08 86,40 Κνξλέ ηεκ 80,08 86,40 2 Κνθ ηεκ 50,08 62,00 3 Δθιεξ ηεκ 50,08 62,00 4 Ηλδνθάξπδν ηεκ 00,80 80,00 ομάδας 5.547,60 ΦΠΑ 3% 72, ,79. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΗΑΟΤΡΣΗ Γάια θξέζθν παζηεξησκέλν 0θηι. 3,5% ιηπαξά θηιό , ,00

5 2 Γάια κε θαθάν 240ml ηεκ 500 0,42 630,00 Γηανύξηη αγειάδνο 3 220γξ. ηεκ 020 0,55 56,00 ομάδας 4.55,00 ΦΠΑ 3% 59, ,63. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΥΤΜΟΗ Φπζηθόο ρπκόο πνξηνθάιη 200ml ηεκ 400 0,37.57,00 2 Νέθηαξ ρπκόο πνξηνθάιη 200ml ηεκ ,30 750,00 3 Νεξν πδνξ 500ml ηεκ 800 0,30 540,00 4 Υπκόο Βύζζηλν 200ml ηεκ ,40 800,00 ομάδας 3.607,00 ΦΠΑ 3% 468, ,9. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΗΚΖ Επκαξηθά (όιεο νη πνηθηιίεο) 500γξ ηεκ 300 0,85 255,00 2 Ρύδη θίηξηλν 500γξ ηεκ 50,40 20,00 3 Ρύδη γιαζζέ 500γξ ηεκ 30,05 36,50 4 Εάραξε θηιό ηεκ 00 0,98 98,00 5 Διαηόιαδν 5ιηη δνρείν 220 7, ,80 6 Φαζόιηα κέηξηα 500γξ ηεκ 60,40 84,00 7 Φαθέο ςηιέο 500γξ ηεκ 30,24 37,20 8 Αιάηη 500γξ ηεκ 80 0,70 56,00 Μαξκειάδα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,06 92, Μέιη κεξίδεο 20γξ ηεκ ,4 448,00 Μεξέληα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,5 480,00 2 Διηέο θηιό 20 4,50 90,00 3 Σνκαηνπνιηόο 5θηιώλ δνρείν 30 6,20 86,00 4 Λεκόλη 400γξ ηεκ 200 0,26 52,00 5 Ξύδη 400γξ ηεκ 20 0,26 3,20 6 Γάια εβαπνξέ 40γξ ηεκ 70 0,79 55,30 7 Κνξλ θιέηθο θηιά 20 3,50 420,00 8 Κξνπαζάλ ηεκ 300 0,36 468,00 9 Πνπξέο ηεκ 30 3,50 05,00

6 20 Φαζόιηα γίγαληεο θηιό θηιό 00 3,90 390,00 2 Καθέο ειιεληθόο ηεκ 20 0,90 08,00 22 Αιεύξη θηι. ηεκ 200,00 200,00 23 Απγά 50-60γξ ηεκ ,23 920,00 24 Σζάη καύξν θηιό 5,90 5,90 25 Σζάη βνπλνύ θηιό 0,90 9,00 26 Ρίγαλε θηιό 6 6,80 40,80 27 Λνπθάληθα θηιό 80 4,90 882,00 28 Βηηάκ 250γξ ηεκ 80,95 35,00 29 Μαξγαξίλε κεξ. 20γξ ηεκ ,05 250,00 30 Καθάν ηεκ 5 6,20 93,00 3 Αξαβνζηηέιαην 0ιηη. ηεκ 50 9, ,00 32 Πηπέξη καπξν θηι 5 9,50 47,50 33 Μνπζηάξδα 4θηι. ηεκ 5 6,90 34,50 34 Κέηζαπ 4θηι. ηεκ 5 6,50 32,50 ομάδας 3.784,20 ΦΠΑ 3%.79, ,5. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΑΝΑΒΗΚΖ Νηνκάηεο θηιό 2700, ,00 2 Καξπνύδηα θηιό ,40.200,00 3 Αγγνπξάθηα ηεκ 350 0,70 945,00 4 Κξεκκύδηα μεξά θηιό 350,00 350,00 5 Μαηληαλόο ηεκ 80 0,50 40,00 6 Γεκηζηά πηπέξηα θηιό 400,80 720,00 7 Παηάηεο εγρώξηεο θηιό 3500, ,00 8 Κνινθπζάθηα θηιό 280 2,00 560,00 9 ξνδάθηλα θηιό 00,60.760,00 0 κειηηδάλεο θηιό 330,50 495,00 πηπεξηά γηα ηεγάλη θηιό 50,90 285,00 2 άλεζνο ηεκ 35 0,50 7,50 3 πηπεξηά θισξίλεο θηιό 25 2,00 50,00 4 θαξόηα θηιν 30,0 33,00 5 πεπόληα θηιν 370,35 499,50 6 ζηαθύιηα θηιν 300 2,0 630,00 7 ιεκόληα εγρώξηα θηιν 50,50 75,00 8 λεθηαξίληα θηιν 200 2,00 400,00 ομάδας 5.205,00 ΦΠΑ 3%.976,65 7.8,65

7 . ΟΜΑΓΑ: ΠΑΓΧΣΑ Γηάθνξα παγσηά ηεκ 3400, ,00 ΦΠΑ 3% 486, ,20. ΟΜΑΓΑ: ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ Σπξί Φέηα θηιά 800 8, ,00 2 Καζέξη θηιά 60 3,80 228,00 3 Ζκίζθιεξν ηπξί θηιά 8 7,70 6,60 σνο λο ομάδ ας 6.689,60 ΦΠΑ 3% 869, ,25. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΦΧΜΗ Άξηνο Μ 70% ηεκ 4800, ,00 2 Φσκάθηα ζάληνπηηο ηεκ ,8 360,00 ομάδας 5.496,00 ΦΠΑ 3% 575,7 6.07,7 ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ- ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ηιηθόλε αληηκνπριηθή ηεκ 0 3,70 37,00 2 Απνθξαθηηθό πγξό /ιηη ηεκ 6 7,50 45,00 3 Καδαλάθη Τ.Π. κιιηθό ηεκ 5 32,00 60,00 4 ππξάι ζει. 30εθ.β.ηα. ΗΝΟΥ ηεκ 0 2,70 27,00 5 ππξάι ζει. 60εθ.β.ηα. ηεκ 0 3,70 37,00

8 ΗΝΟΥ 6 ράξα ρξσκέ 2*2 ηεκ 7 3,50 24,50 7 ηθώλ ληπηήξνο ζππξαι ηεκ 0 4,50 45,00 8 Σειέθσλν απηνθαζ. Υξσκ. ηεκ 0 6,00 60,00 9 ππξαι ηειεθώλνπ ρξσκε ηεκ 0 5,00 50,00 0 Μπαηαξία ηνίρνπ ηεκ 0 37,00 370,00 Μπαηαξία ινπηξνύ ηεκ 8 57,00 456,00 2 Καδαλάθη Λεπθό πιαζηηθό ηεκ 9 20,00 80,00 3 Κάλνπια /2 αληηπ. ηεκ 0 6,50 65,00 4 θαλαβη ηεκ 5 3,00 5,00 ΤΝΟΛΟ.57,50 ΦΠΑ 23% 36,45.932,95 ΟΜΑΓΑ: ΥΡΧΜΑΣΑ Σζηκεληόρξσκα ρξώκα θηιά 500 2,70.350,00 2 Λαδνκπνγηά θηιά 80 6,00 480,00 3 Πιαζηηθό ρξώκα θηιά 65 2,50 62,50 4 Τδξόρξσκα θηιά 65,05 68,25 6 Αζηάξη δηαιύηεο θηιά 65 5,00 325,00 7 Γηαιπηηθό ιίηξα 30 3,0 93,00 ΤΝΟΛ Ο 2.478,75 ΦΠΑ 23% 570, 3.048,86 ΟΜΑΓΑ: ΚΔΤΖ ΔΣΗΑΖ Πηαηέια κεγάιε κειακίλεο ηεκ 35 9,00 35,00 2 Πηάην βαζύ κειακίλεο ηεκ 50 2,80 40,00 3 Πηάην ξερό κηθξό ηεκ 60 2,50 50,00 4 Κύπειιν κειακίλεο ηεκ 60 3,40 204,00 5 Μαραίξη ηεκ 40,35 54,00 6 Πηξνύλη ηεκ 60,0 66,00 7 Κνπηάιη ηεκ 60,0 66,00 8 Μαραίξη ςσκηνύ ηεκ 5 5,00 25,00 9 Καηζαξόια κεγάιε ηεκ 3 35,00 05,00 0 Φσκηέξα ηεκ 20 2,00 40,00 Φιηηδαλάθηα Καθέ ηεκ 30,5 34,50

9 ΤΝΟΛΟ.99,50 ΦΠΑ 23% 275,89.475,39 ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΣΗΚΑ Βηκ ηεκ 25 0,97 24,25 2 Κεδαπ ηεκ 25 0,28 7,00 3 Κξεκνζάπνπλν αληιία ηεκ 200 0,99 98,00 4 Καζαξηζηηθό αιάησλ 4ιηη ηεκ 8 5,92 47,36 5 πγξό γηα ιίπε ηεκ 8 0,6 84,88 6 Υισξίλε 4ιηη ηεκ 70 2,0 47,00 Υισξίλε 4ιηη παρύξεπζηε ηεκ 20 4,40 88, Τγξό παηώκαηνο 4ιηη ηεκ 25 3,30 82,50 9 Τγξό πηάησλ 4ιηη ηεκ 0 3,9 39,0 0 Τγξό ηδακηώλ ηεκ 0 3,69 36,90 Απνξξππαληηθό - ιακπξηληηθό πιπλη. Πηάησλ ηεκ 0 7,36 73,60 2 Κνπβάο δηπιόο κε ξόδεο & ζηίθηε ηεκ 2 43,50 87,00 3 αεξνδνι ηεκ 20 2,39 47,80 4 Φηδάθη θνπλνππηώλ ηεκ 40,23 49,20 5 Τγξό θνπλνππηώλ κε πξίδα ηεκ 5 3,70 8,50 6 Οηλόπλεπκα 24ηεκ/θηβώηην ηεκ 6 0,88 5,28 αθνύιεο απνξξηκκάησλ θηιό 00,60.760, θνύπεο ηεκ 20,00 20,00 9 Κνληάξηα ηεκ 5 0,80 2,00 20 θνπγγάξηα ηεκ 50 0,6 8,00 2 ύξκα ςηιό ηεκ 4,00 4,00 22 ύξκαηα ηεκ 00 0,25 25,00 23 θνπγγαξίζηξεο ηεκ 0 2,00 20, Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ 5ηεκ/θηβ 24*24 θηβώηην 30 0,02 300,60 Υαξηί θνπδίλαο επαγγεικαηηθό θηι. ηεκ 0 2,03 20,30 Υαξηί πγείαο Ρνιιά Α 40ξνιιά ηεκ 70 5,59 39, Καιακάθηα 00ηεκ ηεκ 0 0,4 4,0 28 Αινπκηλόραξην Κηινύ ηεκ 5,00 5,00 29 Μεκβξάλε ηεκ 3,69 3,69 30 Κνπηαιάθηα πιαζηηθά 0ηεκ ηεκ 50,25 87,50 Πεξνύληα πιαζηηθά 0ηεκ ηεκ 50,25 87, Πηάηα πιαζηηθά 50ηεκ ηεκ 50,89 94,50 33 Πνηήξηα κεγάια 50ηεκ ηεκ 60 0,57 34,20

10 34 Γάληηα ηεκ 30 0,48 4,40 35 Γάληηα κηαο ρξήζεο θνπηί 5 3,78 8, ,36 ΦΠΑ 23% 976, ,25 ΟΜΑΓΑ: ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ Υαξηί Α4 θνύηα ηεκ 70 2,70 89,00 2 Κύβνο ζεκεηώζεσλ 350θύιισλ ηεκ 20 0,75 5,00 3 Γηνξζσηηθό ηαηλία ηεκ 30 0,60 8,00 4 Βηβιίν δηεθπεξαίσζεο 00θύιισλ ηεκ 2 3,45 4,40 5 Κιαζέξ ηεκ 40 0,70 28,00 6 Υαξηόλη κεγάιν ηεκ 30 0,9 5,70 7 Σεηξάδηα κπιε ηεκ 00 0,50 50,00 8 Κνκπηνύηεξ ηεκ 2 3,95 47,40 9 θπξνκπνγηεο ηεκ 35 0,80 28,00 0 Σεηξάδηα ζπηξαι ηεκ 40,40 56,00 ηπιό δηαξθείαο ηεκ 00 0,40 40,00 2 Μαξθαδνξνη ηεκ 00 0,90 90,00 3 Φαθεινπο ηεκ 00 0,20 20,00 4 Μνιύβηα ζηεληιεξ ηεκ 00,0 0,00 5 Υαξηη Α3 ηεκ 60 5,70 342,00 6 Μειαλη γηα ηακπνλ ηεκ 8 0,0 0,80 7 Σακπόλ Νν 3 ηεκ 5 0,40 2,00 8 Ζκεξνινγηό γξαθείνπ ηεκ 0 0,80 8,00 9 θαθεινη αιιεινγξαθηαο 7,5 ρ23cm 500ηεκ ηεκ 80 5,60 448,00 20 Σνλεξ fax ηεκ 45 2,00 540,00 2 ηνλεξ εθπππσηε hplaserjet ηεκ 45 7,00 765,00 22 ηόλεξ εθηππσηή hplaserjet έγρξσκν ηεκ 25 22,60 565,00 23 Υαξηί Α4 έγρξσκν hplaserjet ηεκ 60 4,60 276,00 ΤΝΟΛΟ 3.685,30 ΦΠΑ 23% 847, ,92 ΟΜΑΓΑ: ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ Πεηξέιαην ιίηξα 2.960, , ,00 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23%

11 ΟΜΑΓΑ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΑΡ. ΦΔΚΑΜ ΧΝ ΦΔΚΑΜΟ Δξγαζίεο απνιύκαλζεο (απεληόκσζε - θηδναπώζεζε - κπνθηνλία) 4.020, ,00 ΤΝΟΛΟ 4.080,00 ΦΠΑ 23% 938, ,40 ΟΜΑΓΑ: ΑΝΑΓΟΜΧΖ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ ΠΟΟΣΖ ΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ Δξγαζίεο αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ 32 24,25 776,00 ΤΝΟΛΟ 776,00 ΦΠΑ 23% 78,48 954,48 ΟΜΑΓΑ: ΗΜΑΣΗΜΟ 2 εληόλη κνλό 80ρ,85 ηεκ 70 7,00 490,00 3 Μαμηιάξη ηεκ 30 4,00 520,00 4 Κάιπκα ζηξώκαηνο ηεκ 00 8,00 800,00 5 ηξώκα κνλό 75ρ,80ρ0 ηεκ 46 75, ,00 ΤΝΟΛΟ 5.260,00 ΦΠΑ 23%.209, ,80 ΟΜΑΓΑ: ΦΑΡΜΑΚΑ Betadine solution 240 ηεκ 7 3,42 23,94 2 Ομπδελέ ηεκ 4,44 5,76 3 Hexalen ηεκ 5 3,68 8,4 4 depon syr ηεκ 5 2,33 34,95 5 ponstan syr ηεκ 0,5,5

12 6 Duphalac ηεκ 8 3,58 28,64 7 Cirloton 200ml ηεκ 3 2,7 8,3 8 Maalox syr ηεκ 8 5,8 4,44 9 Lysopaine ηεκ 5 3,3 6,55 0 Fenistil gel ηεκ 0 4,6 46 Fucidin 5gr ηεκ 2 2,93 5,86 2 Οηλόπλεπκα θαζαξό ηεκ 8 2,2 7,6 3 Fucicort ηεκ 4 0,06 40,24 4 Amoxil ηεκ 7 4,8 29,26 5 Depon ράπηα ηεκ 0 0,8 8 6 Ponstan ράπηα ηεκ 2,83 3,66 7 θνιήξην καηηώλ ηεκ 2 2,59 5,8 8 Depon αλαβξάδνλ κε βηηακίλε c ηεκ 6 2,4 2,84 9 Betadine γηα γαξγάξεο ηεκ 5 2,98 4,9 20 Para plus ηεκ 6 8,2 49,2 2 Kenacomb ηεκ 4 4,69 8,76 22 Mesulid ηεκ 5 4,63 23,5 23 Pulvo spray ηεκ 6 6,34 38,04 24 Brufen ηεκ 3 7,6 22,83 25 Xylocaine spray ηεκ 4 7,42 29,68 26 xylocaine ing ηεκ 4 4,2 6,8 27 syr aerius ηεκ 2 6,27 2,54 28 Augmentin 500/25mg ηεκ 5 4,53 22,65 29 Elocon ηεκ 3 5,27 5,8 30 Zinadol 500mg ηεκ 6 2,97 77,82 3 Xozal ηεκ 4 8,2 32,48 32 Aerius 5mg ηεκ 3 0,77 32,3 33 Voltaren ζε αιηθή ηεκ Ronal ηεκ 3 5,7 7,3 35 anp vollaren ηεκ 3 2,2 6,36 36 norgesic II ηεκ 3 2,58 7,74 37 Daktalor ηεκ 5 2, 0,5 38 lexotanil 3mg ηεκ 2,98 3,96 39 Amp.zantac ηεκ 5 4,46 22,3 40 zantc ηεκ 2 5,6,22 4 depon max ηεκ 7,7,9 42 Ihj solu-medrol ηεκ 2 2,5 5,02 43 Ihj solu-cortef ηεκ 2 2,5 5,02 44 Duspataline ηεκ 2 5,68,36 45 pevaryl spray ηεκ 3 3,29 9,87 46 travocort cr ηεκ 2 6,48 2,96 47 travocort θνιπηθή ηεκ 2 5,87,74 48 Fenistil rollon ηεκ 0 4,87 48,7 49 vomex sir ηεκ 4 2,03 8,2 50 algofen sir ηεκ 4 5,2 20,8 5 zovirax ηεκ 4 4,2 6,84 52 muscoril amp ηεκ 3 4,55 3,65 53 primperan amp ηεκ 3,2 3,63 54 apotel amp ηεκ 4 4,06 6,24 55 tantum verole ηεκ 4 6,4 25,64 56 trebon n ηεκ 4 6,3 25,2

13 57 pyralvex ηεκ 3 3,29 9,87 58 aerolin inh ηεκ 4 2,64 0,56 59 zinadol sir ηεκ 8 2,6 00,88 60 procef 500tb ηεκ 4 3,83 55,32 6 augwendin sir ηεκ 3 4,33 2,99 62 Γάδεο απνζηεηξσκέλεο ηεκ 30, Διαζηηθνί επίδεζκνη (δηάθνξα κεγέζε) ηεκ 40 0, Φπζηνινγηθόο νξόο ηεκ ύξηγγεο 0ml ηεκ 50 0, Leukostik ηεκ 8 3, shck ζαθραξνκεηξν ηεκ alpha gauze 5 tem 6X8 ηεκ 4 2,7 0,8 69 alpha gauze 5 tem 8X2 ηεκ 3 3,5 0,5 70 alpha gauze 5 tem 9X5 ηεκ Ακκσλία ηεκ 5,5 7,5 72 Βακβάθη παθέηα ηεκ 0 0, Φπθηηθά ηεκ γάληηα απνζηεηξνκέλα ρεηξνπξγηθά ηεκ 5 6,7 33,5 75 Θεξκόκεηξα ιεπηνύ ειεθηξνληθό ηεκ 7 6,5 45,5 76 Γισζνπηέζηξα θνπηί 2,2 2,4 77 Υάλζδαπιαζη θνπηί ηεκ Bepanthol cr ηεκ Αληηζηπηηθά γηα ηα ρέξηα ηεκ 0 6, νηλνπλεπκά 95ν ηεκ fissan πνπδξα ηεκ 4 3, 2,4 Φ.Π.Α. 6,5% (Γηα ηα είδε από έσο 6) Φ.Π.Α. 3% (Γηα ηα είδε από 62 έσο 70) Φ.Π.Α. 23% (Γηα ηα είδε από 7 έσο 8) ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλη ν ΦΠΑ ΤΝΟΛΗ ΚΖ 995,04 ΟΜΑΓΑ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Ζιεθηξνθίλεηε νζόλε roll κε ζήθε αινπκηλίνπ ηεκ 790,00 790,00 2 DLP Projector πξαγκαηηθήο αλάιπζεο XGA ηεκ.050,00.050,00 3 Κνλζόια κίμεο 6CH ηεκ 785,00 785,00 4 Φεθηαθόο επεμεξγαζηήο ερείσλ 2 in x 4 out ηεκ 375,00 375,00

14 5 Ζρείν δύν δξόκσλ 250wrms ηεκ 2 285,00 570,00 6 led πξνθαισδησκέλε κπάξα ηεκ 2 32,00 642,00 7 Βάζε γηα πξνβνιείο ηεκ 2 77,00 54,00 8 ηειηθόο εληζρπηήο 2ρ750 κε θνύι πξνζηαζία ηεκ 630,00 630,00 9 Αζύξκαην κηθξόθσλν ηεκ 2 0,00 220,00 0 Κνλζόια θσηηζκνύ 2/24 ηεκ 280,00 280,00 ΤΝΟΛΟ 5.496,00 ΦΠΑ 23%.264,08 ΤΝΟΛΗ ΚΖ 6.760,08 Αξ. Μθηλήζ εσλ Σηκή / κθίλεζε ΟΜΑΓΑ: ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Θεζζαινλίθε - ηαπξόο 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Θεζζαινλίθε 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Υαιθεδόλα - Κνπθάιηα - ηαπξόο 6 40, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Αζζεξν-Λαγθαδά- ηαπξν 6 350, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Λαγθαδάο - Λαγπλά - Καβαιάξη - Βαζηινύδη - Γεξαθαξνύ - Λαγθαδίθηα - ηαπξόο 6 320,00.920,00 Λεσθνξαίν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Λαγθαδίθηα - Γεξαθαξνύ - Βαζηινύδη - Καβαιάξη - Λαγπλά - Λαγθαδάο 6 320,00.920,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξόο - Waterland 400,00 400,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ νρόο - Αζθόο - ηαπξόο 6 250,00.500,00 ΤΝΟΛΟ 4.40,00 ΦΠΑ 3%.838, ,20 ΟΜΑΓΑ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΑ

15 Λάζηηρα λεξνύ ηεκ 5 28,50 42,50 2 Βεληνύδεο απόθξαμεο ηεκ 4,50 6,00 3 Καηζαβίδηα Γεξκαλίαο ηεκ 3 2,00 6,00 4 θπρηήξεο ηεκ 8 0,50 4,00 5 πλδέζεηο ιάζηηρνπ ηεκ 8,00 8,00 6 Φαιίδη θιάδνπ ηεκ 2 7,50 5,00 7 Σαηλίεο ζπζθεπαζίαο ηεκ 8,20 9,60 8 Φηάιεο πξνπαλίνπ κεγάιεο ηεκ 20 37,20 744,00 9 Φηάιε πγξαεξίνπ ηεκ 6 7,00 02,00 0 Φηαιάθηα ηεκ 5 0,65 9,75 Ναύινλ δηαθάλεηεο θνπινύξα ηεκ 4 52,00 208,00 2 ρνηλί πιεθηό θνπινύξα Νν 8 ηεκ 2 30,00 60,00 3 ρνηλί πιεθηό θνπινύξα Νν 6 ηεκ 2 29,00 58,00 4 θνύπα θύιισλ ξπζκηδόκελε ηεκ 0 6,00 60,00 5 Μπαηαξία ΑΑΚ ΜΔΓΑΛΖ ηεκ 0,50 5,00 6 Μπαηαξία ΑΑΚ 2Α ηεκ 0 0,53 5,30 7 Λνπθέηα αζθαιείαο ηεκ 0 4,80 48,00 8 Κιεηδαξηέο αζθαιείαο κεγάιεο ηεκ 6 2,00 72,00 9 Καπζηηθή ζόδα ηεκ 0,70 7,00 20 Γάληηα εξγαζίαο δεπγάξηα ηεκ 5,20 8,00 2 Φιόγηζηξν πγξαεξίνπ ηεκ 2 4,00 28,00 22 Καξθηά Νν 5 (6ρ2) θηιά 20,38 27,60 ομάδας.663,75 ΦΠΑ 23% 382, ,4 ΟΜΑΓΑ: ΦΤΣΑ Λέηιαλη ηεκ 60 8,00.080,00 2 Σνύγηα Ππξακίδα ηεκ 40 20,00 800,00 3 Κππαξίζζη ζεπξεβηξελο ηεκ 65 6,00.040,00 4 Ππμάξη ηεκ 40 8,00 720,00 5 Σνύγηα πξάζηλε ηεκ 50 9,00 450,00 6 Ληπόθεδξνο ηεκ 50 3,00 650,00 ομάδας 4.740,00 ΦΠΑ 23%.090, ,20

16 ΟΜΑΓΑ: ΣΔΥΝΗΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (θνπδίλα - ςπγεία - θνύξλνο - πιπληήξηα ξνύρσλ - πηαησλ - θνπδηλνκεραλέο θιπ) 2.000, ,00 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23% ΟΜΑΓΑ (Α) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Λάκπεο νηθνλνκίαο wat ηεκ 00 2,20 220,00 2 Λάκπεο νηθνλνκίαο 25 wat ηεκ 00 3,30 330,00 3 Λάκπεο νηθνλνκίαο 5wat ηεκ 00 3,40 340,00 4 Έπθακπην θαιώδην 3*,5 κέηξα 500 0,80 400,00 5 Λάκπεο απιέο 42 volt ηεκ 50 0,80 20,00 6 Γηαθνπηάθηα απιά ηεκ 60 0,80 48,00 7 Σαηλίεο κνλσηηθέο ηεκ 30 0,50 5,00 8 Βάζε γιόκπνπ ηεκ 40,20 48,00 9 Γιόκπνο πνξζειάλε ηεκ 40 3,00 20,00 0 Λάκπα πξνβνιέα 80wat ηεκ 34 0,90 30,60 Λάκπεο Ησδίλεο ηεκ 00,35 35,00 2 Φηο ζνύθνπ αξζεληθά ηεκ 50 0,90 45,00 3 αζθάι 6 ακπέξ ηεκ 50 3,20 60,00 4 Γιόκπνο θνκπιέ θ30 ηεκ 50 0,00 500,00 5 Κιέκεο ζπλδέζενο ηεκ 30 0,50 5,00 6 Πνιύκπξηδν 3 ζέζεσλ ηεκ 30 2,20 66,00 Θεξκνζηάηεο 7 ηξηθαζηθόο ηεκ 30 25,00 750,00 ξειέ κνλνθαζηθά ξάγαο 8 20Α ηεκ 0 8,00 80,00 9 Λάκπεο θζνξίνπ 32wat ηεκ 00 2,50 250,00 Λάκπα πξνβνιέα 400wat κεηάιινπ ηεκ 45 3,00 585, Γεληθόο 3*45 ακπέξ ηεκ 5,00 65,00 22 Καιώδην ΝΤΤ 2*,5 κέηξα 500 0,58 290,00 23 σιήλα κπεηνύ θ6 κέηξα 500 0,60 300,00 Πξνβνιέαο 500wat 24 Ησδίλεο ηεκ 5 6,20 93,00 25 αζθάι 0 ακπέξ ηεκ 40 3,20 28,00 26 Πίλαθαο εμσηεξηθνύ δύν ζεηξώλ ηεκ 20 5,00 300,00

17 27 νύθνπ εμσηεξηθή ζηεγαλή ηεκ 30,90 57,00 28 Νηνπη ηεκ 00 0,55 55,00 29 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt αλνηρηόο ηεκ 2 45,00 90,00 30 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt θιεηζηνο ηεκ 2 58,00 6, ,60 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23% ΟΜΑΓΑ: ΚΑΘΑΡΗΜΟ & ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ, θιαδέκαηνο θαη θνπήο ρόξησλ ζηνπο ρώξνπο ηεο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο. 8.30,08 ΤΝΟΛ Ο 8.30,08 ΦΠΑ 23%.869, ,00 ΟΜΑΓΑ: ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΑ Κιηκαηηζηηθό Inverter A+ 2000btu ηεκ 4 390,24.560,96 ομάδας.560,96 ΦΠΑ 23% 359,02.99,98 ΟΜΑΓΑ: ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ Υνξηνθνπηηθό ρεηξόο ηεκ 2 530,00.060,00 ομάδας.060,00 ΦΠΑ 23% 243,80.303,80

18 ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΓΔΝΗΚΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Διαηνρξσκαηηζκόο θαηαζθήλσζεο (εζσηεξηθόο - εμσηεξηθόοειαηνρξσκαηηζκόο θηηξίσλ: γξαθείνπ δηαρείξεζεο - θνπδίλαο - ηνπαιεηώλ) - πδξαπιηθέο εξγαζίεο - εξγαζίεο ζπληήξεζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο - ζπληήξεζε θαπζηήξσλ - απνθξάμεηο - θαζαίξεζε - θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ,00 ομάδας 3.000,00 ΦΠΑ 23% 2.990, ,00 Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκε κνλ. ΟΜΑΓΑ: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Απνκάθξπλζε θεξηώλ πιηθώλ - ηζνπέδσζε - κθνξά ρσκάησλ - εθξίδσζε απνθνκάησλ δέληξσλ. Απηνθίλεην αλαηξεπόκελν 6t Η.Μ ,50.947,00 Φνξησηήο ¾ yd 3 (ισχύος 40 έως 45 HP) Η.Μ , ,00 ομάδας 4.227,00 ΦΠΑ 23% 972,2 5.99,2 ηαςπψρ, 0/07/204 Η πποφζηαµένε Οηθ.Τπεπεζίαρ H ζςνηάξαζα Αναζηαζία Παζζά TE ηοηθεηηθοω - Λογηζηηθοω Μψζσος Ειένε ΓΔ Γηνηθεηηθνύ

19

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Η Σ Π Α Ι Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεζζαινλίθε 21 Μαΐνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :9590 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σν Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 09/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 e-mail: kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΑ :ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΤ 1)ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ (ΑΠΚ) ΜΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΛ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΑΠΚΛΖΡΤΝΣΔ ΜΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΤ ΝΔΦΡΤ ΠΡΣΗΜΖΣΔΑ 20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 2)ΑΠΡΡΦΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 17085/22-05-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα