Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1

2 2

3 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν ηνπ εζηηαηνξίνπ Δλδπκαζία 2 ε Δβδνκάδα ΣΑ ΦΟΝ ΣΖ ΚΟΤΕΗΝΑ (LES FONDS DE CUISINE) Σα θνλ είλαη δσκνί ζπκππθλσκέλνη, νη νπνίνη επηηπγράλνληαη από ην ςήζηκν ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ κε αξσκαηηθέο νπζίεο, ιαραληθά θ.ι.π. αληηπξνζσπεύνπλ έλα πνιύ ελδηαθέξνλ κέξνο ηεο θνπδίλαο, είλαη ε βάζε ησλ ζαιηζώλ θαη πνιπάξηζκσλ παξαζθεπώλ γη απηό ζα πξέπεη λα δώζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο νδεγίεο παξαζθεπήο: - Σα κε θαηάιιεια θνκκάηηα θξέαηνο θαη θόθθαια θαη ηα ιαραληθά πνπ δελ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηαηί ζα δώζνπλ άζρεκε γεύζε ζηνλ δσκό θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ γξήγνξε απνζύλζεζή ηνπ. - Οη αθαζαξζίεο ζα πξέπεη λα αθαηξνύληαη, αιιηώο ζα βξάζνπλ καδί κε ηνλ δσκό θαη ζα ραιάζνπλ ηελ γεύζε θαη ην ρξώκα ηνπ δσκνύ. - Σν ιίπνο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη αιιηώο ε γεύζε ζα είλαη ιηπαξή. - Οη δσκνί ζα πξέπεη λα ζηγνβξάδνπλ γηαηί αλ βξάζνπλ πνιύ γξήγνξα ηόηε ζα εμαηκηζηνύλ θαη δελ ζα γίλνπλ δηαπγείο. - Γελ ζα πξέπεη λα αθαηξνύκε ηνπο δσκνύο από ηελ ζεξκόηεηα γηαηί όηαλ ν θαηξόο είλαη πνιύ δεζηόο ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ν δσκόο λα μηλίζεη. - Γελ ζα πξέπεη λα πξνζζέηνπκε αιάηη ζηνπο δσκνύο. 3

4 - Όηαλ θάλνπκε δσκό από θνηόπνπιν θαη δελ ππάξρνπλ σκά θόθθαια, ηόηε κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα βξαζηό πνπιεξηθό. - Αλ ζθνπεύνπκε λα θξαηήζνπκε ηνλ δσκό, ηόηε ηνλ ζηξαγγίδνπκε, ηνλ μαλαβξάδνπκε, ηνλ θξπώλνπκε όζνλ ην δπλαηόλ πην γξήγνξα θαη ηνλ θπιάζζνπκε ζην ςπγείν. Α. ΣΑ ΑΠΡΑ ΦΟΝ Α) ΦΟΝ ΑΠΡΟ Ή ΜΟΥΟΤ Ή ΜΑΡΜΗΣΑ (FOND BLANC) - Σεκαρίδνπκε ηα θόθθαια θαη ηνπο αθαηξνύκε ην ιίπνο θαη ην κεδνύιη. - Σα ηνπνζεηνύκε ζε κία θαηζαξόια, πξνζζέηνπκε θξύν λεξό θαη ηα θέξλνπκε ζε ζεκείν βξαζκνύ. - Αλ ππάξρνπλ αθαζαξζίεο, ηόηε μαθξίδνπκε θαη μεπιέλνπκε ηα θόθθαια, μαλαζθεπάδνπκε κε θξύν λεξό θαη μαλαβξάδνπκε. - θνππίδνπκε ηελ θαηζαξόια από ηπρόλ αθαζαξζίεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζηγνβξάδνπκε. - Πξνζζέηνπκε πιπκέλα, μεθινπδηζκέλα, νιόθιεξα ιαραληθά (θξεκκύδη, θαξόην, ζέιηλν, πξάζν), ην κπνπθέ γαξλί (ζπκάξη, κατληαλό θαη άιια θαξπθεύκαηα). - ηγνβξάδνπκε γηα 6-8 ώξεο. Σν πεξλάκε από ην ζηλνπά, ην λεγθξαζάξνπκε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βξαζίκαηνο ζα ππάξρεη κία ζεκαληηθή απώιεηα πγξώλ κέζσ ηεο εμάηκηζεο, γη απηό ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ½ ιίηξν λεξνύ ιίγν πξηλ θηάζεη ν δσκόο ζην ζεκείν βξαζκνύ. Απηό επίζεο ζα βνεζήζεη ζην λα αλέβνπλ νη αθαζαξζίεο ζηελ επηθάλεηα. Ο δσκόο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο θνλζνκέ, ζνύπεο, ζάιηζεο ή ιαραληθά. Β) ΦΟΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ (FOND DE VOLAILLE) - Παίξλνπκε θαξθάζεο θαη άκπαηη πνπιεξηθώλ. Σα βάδνπκε ζε κία θαηζαξόια θαη ηα ζσηάξνπκε. - Πξνζζέηνπκε κία κηξεπνπά λα ζσηαξηζηεί επίζεο. - Ρίρλνπκε ζηελ θαηζαξόια θνλ άζπξν ή λεξό. - Όηαλ βξάζεη, ην μαθξίδνπκε θαη πξνζζέηνπκε έλα κπνπθέ γθαξλί θαη θόθθνπο πηπέξη. - Βξάδεη γηα 2 ώξεο πεξίπνπ, ην πεξλάκε από ην ζηλνπά, ην ληεγθξαζάξνπκε. - Υξεζηκνπνηείηαη γηα ζνύπεο πνπιεξηθώλ, ζάιηζεο πνπιεξηθώλ θαη γεληθά γηα παξαζθεπάζκαηα από πνπιεξηθά. Γ) ΦΟΝ ΦΑΡΗΟΤ (FOND DE POISSON) Όπσο θαη ην θνλ ησλ πνπιεξηθώλ κε ηελ δηαθνξά όηη αληί γηα θαξθάζεο θαη άκπαηη πνπιεξηθώλ βάδνπκε θόθθαια θαη θεθάιηα ςαξηώλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο θνλζνκέ θαη ηηο ζνύπεο ςαξηώλ, ζηα ςάξηα πσζέ θαη ζηηο ζάιηζεο ςαξηώλ. 4

5 Β. ΣΑ ΚΟΤΡΑ ΦΟΝ Α) ΦΟΝ ΚΟΤΡΟ ΚΑΘΑΡΟ (FOND BRUN CLAIR) - Σεκαρίδνπκε ηα θόθθαια θαη ρξσκαηίδνπκε θαιά από όιεο ηηο πιεπξέο είηε: Σνπνζεηώληαο ηα ζηνλ θνύξλν ζε έλα ηαςάθη είηε, Πξνζεθηηθά ηεγαλίδνληάο ηα κε πνιύ ιίγν ιίπνο ζε έλα κηθξό ηεγάλη, - ηεγλώλνπκε θαιά ηα θόθθαια από ην ιίπνο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζε κία θαηζαξόια (καξκίηα). - Πξνζζέηνπκε ην θξύν λεξό, θέξλνπκε ζην ζεκείν βξαζκνύ θαη μαθξίδνπκε. - Πιέλνπκε, μεθινπδίδνπκε θαη θόβνπκε ηα ιαραληθά ζε κεγάια θνκκάηηα, ηα ηεγαλίδνπκε ζε ιίγν ιίπνο κέρξη λα πάξνπλ ρξώκα, ηα ζηξαγγίδνπκε θαη ηα πξνζζέηνπκε ζηα θόθθαια. - Πξνζζέηνπκε ην κπνπθέ γθαξλί θαη ηηο πηπεξηέο. - ηγνβξάδνπκε γηα 6-8 ώξεο. - Σα πεξλάκε από ην ζηλνπά, ληεγθξαζάξνπκε. ηνπο θαθέ δσκνύο κπνξνύκε επίζεο γηα βειηίσζε ηεο γεύζεο λα πξνζζέζνπκε κεξηθέο ληνκάηεο ιησκέλεο ή θνκκαηάθηα από καληηάξηα. Αλ αθήζνπκε ηνλ δσκό λα βξάζεη ζηαζεξά γηα πνιύ ώξα ηόηε απνθηά κηα δειαηηλώδε θαη ππθλή πθή. Απηό ην δειέ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε βάδα θαη λα θπιαρηεί ζην ςπγείν γηα πεξίπνπ κία εβδνκάδα. Αλ ζθνπεύνπκε λα θαηαςύμνπκε ην δειέ απηό, ηόηε ην ηνπνζεηνύκε ζε βάδα αζθαιείαο ηα νπνία έρνπλ απνζηεηξσζεί γηα κία ώξα θαη κπνξεί λα θπιαρηεί γηα αξθεηνύο κήλεο. Απηόλ ηνλ δσκό κπνξνύκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα βειηηώζνπκε ηελ γεύζε κίαο ζάιηζαο πνπ κπνξεί λα πζηεξεί ζε έληαζε. Μπνξνύκε επίζεο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ βάζε γηα θάπνηεο ζάιηζεο. Β) ΦΟΝ ΚΟΤΡΟΓΔΜΔΝΟ (FOND BRUN LIE) Δίλαη όπσο ην θνλ ζθνύξν θαζαξό κε ηελ κόλε δηαθνξά όηη εδώ πξνζηίζεηαη θαη αιεύξη (γηα λα ππθλώζεη ην παξαζθεύαζκα). Υξεζηκνπνηείηαη γηα δηάθνξεο ζθνύξεο ζάιηζεο θαη παξαζθεπέο θξεάησλ (ξαγνύ, ζσηέ). Γ) ΦΟΝ ΚΤΝΖΓΗΧΝ (FOND DE GIBIER) - Παίξλνπκε θόθθαια κνζραξίζηα, θόθθαια θαη άθξεο ηξηρσηώλ θπλεγίσλ ή θαξθάζεο θαη εληόζζηα θηεξσηώλ θπλεγίσλ. - Σα αθήλνπκε λα πάξνπλ ρξώκα ζην θνύξλν θαη πξνζζέηνπκε κία κηξεπνπά. - Σα βάδνπκε όια ζε κία καξκίηα, πξνζζέηνπκε έλα κπνπθέ γθαξλί θαη θόθθνπο πηπέξη. - ηγνβξάδεη 3 ώξεο πεξίπνπ. - Σα πεξλάκε από ην ζηλνπά, ληεθγξαζάξνπκε. - Υξεζηκνπνηείηαη γηα θπλήγηα ςεηά θαη δηάθνξεο ζάιηζεο θπλεγίσλ. 5

6 3 ε Δβδνκάδα νύπεο 4 θνπηαιηέο βνύηπξν 3 πξάζα 2 θξεκκύδηα 3 παηάηεο Λίγν αιεύξη αιάηη άζπξν πηπέξη Κξέκα γάιαθηνο Φσκί ηνπ ηνζη γηα θξνπηόλ Παξκαληηέ Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια βνύηπξν λα θάςεη θαη ξίρλνπκε κέζα πξάζν θαη θξεκκύδη εμινσέ. Σα αλαθαηεύνπκε ηα ζνηάξνπκε ρσξίο λα πάξνπλ ρξώκα. Πξνζζέηνπκε έπεηηα παηάηεο ζε κεγάινπο θύβνπο, ηηο αλαθαηεύνπκε λα ζνηαξηζηνύλ 5 ιεπηά πεξίπνπ θαη ξίρλνπκε ιίγν αιεύξη. Σν ζνηάξνπκε θαη απηό ειαθξώο, πξνζζέηνπκε θνλ άζπξν, αιάηη, πηπέξη άζπξν, ηελ βξάδνπκε γηα κηα ώξα πεξίπνπ αλαθαηεύνληαο πόηε - πόηε γηα λα κελ θνιιήζεη. Όηαλ βξάζεη ηελ πεξλάκε από ηελ κεραλή ηνπ πνπξέ, ηελ βάδνπκε γηα λα πάξεη κηα βξάζε θαη πξνζζέηνπκε θξέκα γάιαθηνο ηελ δνθηκάδνπκε ζηελ γεύζε θαη ηελ ζεξβίξνπκε δεζηή κε θξνπηόλ. Παράγωγa Βι - σι - σοσά: Παξκαληηέ θξύα ε νπνία ζεξβίξεηαη ζε θιηηδάλη. ηεο πξνζζέηνπκε ζην πάλσ κέξνο ιίγε θξέκα γάιαθηνο ρηππεκέλε θαη ηελ γαξλίξνπκε κε ιίγε ζπκπνπιέη. Γκαρμπύρ (garbure): Παξκαληηέ κε πνπξέ από δηάθνξα ιαραληθά. Κρεσονιέρ (cressonniere): Παξκαληηέ ςεκέλε κε ιίγν θάξδακν θαη γαξληξηζκέλε κε θύιια θάξδακν. Κρεσύ ( crecy): Παξκαληηέ κε πνπξέ από θαξόηα. Ντάρμπλεϋ (darbley): Παξκαληηέ κε δπιηέλ ιαραληθώλ. Φλαμάντ ( flamande): Παξκαληηέ κε ιαραλάθηα Βξπμειιώλ. 6

7 Μηλεζηξόλε 125γξ. θαζνιάθηα πξάζηλα 125γξ. θαξόηα 1/2 ξίδα ζέιηλν 2 ληνκάηεο 1/2 θνύπαο καθαξνλάθη θνθηό 1 άζπξν από πξάζν 50γξ. βνύηπξν 1 δόληη ζθόξδν 50γξ. παξκεδάλα ή γξαβηέξα ηξηκκέλε αιάηη πηπέξη Βάδνπκε λεξό ζηε θαηζαξόια λα πάξεη βξάζε. Κόβνπκε ηα ιαραληθά ζε θνκκαηάθηα θαη ηα ξίρλνπκε ζην λεξό καδί κε αιάηη θαη πηπέξη. Αθήλνπκε ηα Τιηθά λα βξάζνπλ θαη κόιηο γίλνπλ ξίρλνπκε ην καθαξνλάθη κε ην βνύηπξν. Μόιηο γίλεη ην καθαξνλάθη είλαη έηνηκν. εξβίξνπκε ηε ζνύπα δεζηή κε ηπξί ηξηκκέλν. Κξεκκπδόζνππα ζθνύξα Soupe a l oignon (Γαιιία) 600γξακ. θξεκκύδηα 25γξακ. βνύηπξν ή καξγαξίλε 1 ζθειίδα ζθόξδν ςηινθνκκέλε (πξναηξεηηθά) 10γξακ. αιεύξη 1 ιίηξν ζθνύξν δσκό αιάηη, πηπέξη ½ γαιιηθή θξαηδόια 50γξακ. ηπξί ηξηκκέλν - Ξεθινπδίδνπκε ηα θξεκκύδηα θαη ηα θόβνπκε ζε ςηιέο θέηεο. - Ληώλνπκε ην βνύηπξν ζε έλα ζθεύνο κε ρνληξό πάην, πξνζζέηνπκε ηα θξεκκύδηα θαη ην ζθόξδν θαη καγεηξεύνπκε ζε κία πςειή ζεξκνθξαζία κέρξη λα ςεζνύλ θαη λα πάξνπλ θαζηαλό ρξώκα. 7

8 - Πξνζζέηνπκε ζηαδηαθά ηνλ δσκό, θέξλνπκε ζε ζεκείν βξαζκνύ, μαθξίδνπκε θαη πξνζζέηνπκε ην αιάηη θαη ην πηπέξη. - ηγνβξάδνπκε γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά κέρξη λα καιαθώζεη ην θξεκκύδη. - Βάδνπκε ηελ ζνύπα ζε θάπνην πήιηλν ζθεύνο ή ζε θάπνηα θαηζαξόια ή αθόκα θαη ζε αηνκηθά πηάηα. - Κόβνπκε ηελ γαιιηθή θξαηδόια ζε θέηεο θαη ηηο ςήλνπκε θαη από ηηο δύν πιεπξέο. - Σνπνζεηνύκε πάλσ ζηελ ζνύπα ην ςσκί. - Παζπαιίδνπκε κε ην ηξηκκέλν ηπξί θαη βάδνπκε κέζα ζηελ ζαιακάλδξα. - Σνπνζεηνύκε ζε έλα πηάην θαη ζεξβίξνπκε Κνλζνκέ απιό ή βνδηλό ½ θηιό θηκά βνδηλό άπαρν (δαξέ θαη ιαηκόο) 3 θηιά θνλ άζπξν 100γξ. Κξεκκύδηα 100γξ. Καξόηα 50γξ. Πξάζν Μηα ξίδα ζέιηλν 2 αζπξάδηα απγώλ Φύιια δάθλεο Μηα πξέδα ζπκάξη Κόθθνπο πηπέξη κηζνζπαζκέλνπο (εθξαδέ) 100γξ. Νηνκάηεο θξέζθεο 1 πνηήξη θξαζί άζπξν αξεηζίλσην Μεξηθέο νπξέο από κατληαλό Παίξλνπκε κηα ηεξίλα, βάδνπκε κέζα ηνλ θηκά, πξνζζέηνπκε ηα ιαραληθά θνκκέλα εκηλζέ ή κπξηλνπάδ. Πξνζζέηνπκε ελ ζπλερεία κπαραξηθά, ην θξαζί θαη ηα αζπξάδηα απγώλ. Σα δνπιεύνπκε λα γίλνπλ όια έλα κείγκα κε ηελ βνήζεηα κηαο μύιηλεο ζπάηνπιαο θαη ηα αθήλνπκε λα μεθνπξαζηνύλ γηα κηα ή θαη πεξηζζόηεξε ώξα. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε ην κείγκα ζε κηα θαηζαξόια, ξίρλνπκε κέζα ην δσκό ριηαξό θαη ηνπνζεηνύκε ηελ θαηζαξόια ζε ζηγαλή θσηηά. Αλαθαηεύνπκε ειαθξώο έσο όηνπ πάξεη βξάζε, θαηόπηλ ηξαβάκε ηελ θαηζαξόια ζηελ άθξε ηεο θσηηάο γηα λα βξάζεη ζηγά - ζηγά 3 σο 4 ώξεο πεξίπνπ. Όηαλ βξάζεη ην πεξλάκε από εηακίλα, ην ληεγθξαζάξνπκε θαιά, ην δνθηκάδνπκε ζηελ γεύζε θαη είλαη έηνηκν γηα ζεξβίξηζκα. Αλ θαηά ην βξάζηκν δνύκε όηη ρνριάδεη πξνζζέηνπκε κηα θνπηαιηά λεξό γηαηί ην θνλζνκέ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζπλέρεηα ζην ζεκείν βξαζκνύ. Δάλ επίζεο δελ έρεη θαλνληθό ρξώκα πξέπεη λα θάςνπκε έλα θξεκκύδη θαη λα ην ξίμνπκε κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ. Αο ζεκεησζεί όηη ηα αζπξάδηα ηνπ απγνύ πνπ βάδνπκε κέζα έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα δηαηεξνύλ ηνλ θνλζνκέ ιακπηθαξηζκέλν (θιαξηθηέ). 8

9 4 ε Δβδνκάδα Βνύηπξν Οζηξαθνεηδώλ (Γαξίδεο, Καξαβίδεο, Αζηαθνί) 200 γξ. βνύηπξν αλάιαην ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ρηππεκέλν κε ην κίμεξ. 250 γξ. θέιπθε από νζηξαθνεηδή (καγεηξεκέλα). ε κπιέληεξ ρνληξνζπάδνπκε ηα θέιπθε. ε κπαηλ καξί ηνπνζεηνύκε ην βνύηπξν θαη ηα θέιπθε, κέρξη ην βνύηπξν λα ιηώζεη ηξαγγίδνπκε θαη παγώλνπκε ακέζσο ζηελ θαηάςπμε. Μόιηο παγώζεη, μεθνξκάξνπκε θαη ζθνππίδνπκε κε απνξξνθεηηθό ραξηί. ηνπνζεηνύκε ζην ςπγείν Γαξίδεο ζαγαλάθη ζην θνύξλν Δηνηκάδνπκε κηα ζάιηζα ληνκάηα (θξεκκύδη, ληνκαηάθηα θνλθαζέ ρπκό ληνκάηαο αιάηη πηπέξη ιίγε δάραξε ) βξάδνπκε γαξίδεο θαη ηηο θαζαξίδνπκε. Βάδνπκε ηε ζάιηζα ζε έλα ηαςί ηηο γαξίδεο θαη θεθαινηύξη θνκκέλν ζε θαξεδάθηα. Φήλνπκε ζην θνύξλν κέρξη λα ιεηώζεη ην ηπξί. Γαξίδεο θνθηέηι Βάδνπκε καξνύιη θύιια όξζηα ζε έλα πνηήξη ζακπάληαο θαη ςηινθνκκέλν ην ξαληίδνπκε κε θνληάθ πξνζζέηνπκε γαξίδεο θνκκέλεο (βξαζκέλεο θαη θαζαξηζκέλεο) θαιύπηνπκε κε ζάιηζα θνθηέηι καγηνλέδα θέηζαπ θνληάθ θαη ηακπάθν γαξλίξνπκε κε γαξίδεο νιόθιεξεο αθαζάξηζηεο. Απγά αιά ξνπο Πάλσ ζε θύιια καξνπιηνύ ζηξώζεηο από απγά ξώζηθε θαη καγηνλέδα αξαησκέλε κε γάια. 9

10 4 ε Δβδνκάδα 12 αγθηλάξεο 4 θαξόηα 6 παηάηεο 1/2 θηιό αξαθά 3 θξεκκύδηα μεξά 1 καηζάθη άλεζν 1 ιεκόλη + 2 ιεκόληα 2 απγά 4 θνπηαιάθηα θνξλ θιάνπξ Αιάηη, πηπέξη Διαηόιαδν Αγθηλάξεο αιά πνιίηα Γηα λα θαζαξίζνπκε ηηο αγθηλάξεο, θαιό είλαη λα θνξέζνπκε γάληηα γηα λα κελ «καπξίζνπλ» ηα δάρηπιά καο. Καζαξίδνπκε ηηο αγθηλάξεο σο εμήο: βγάδνπκε έλα - έλα ηα θύιια ηεο αγθηλάξαο θαη θαηόπηλ κε έλα καραίξη αθαηξνύκε πξνζεθηηθά ην ρλνύδη πνπ έρεη ζην θέληξν ηεο. Σν ζεκείν ηνπ θνηζαληνύ πνπ είλαη θνληά ζηελ θνύπα ηεο αγθηλάξαο ηξώγεηαη επίζεο. Κάζε θνκκάηη αγθηλάξαο πνπ θαζαξίδνπκε ην αιείθνπκε θαιά ρξεζηκνπνηώληαο κηα ιεκνλόθνππα. Όηαλ ηηο θαζαξίζνπκε ηηο βάδνπκε ζε έλα κπνι κε λεξό θαη ην ρπκό θαη ηηο ιεκνλόθνππεο από ηα δύν ιεκόληα. Καζαξίδνπκε θαη ςηινθόβνπκε ηα θξεκκύδηα. Σα θαξόηα ηα θόβνπκε ζε ηέηαξηα (καθξόζηελεο ισξίδεο), ελώ ηηο παηάηεο ηηο θόβνπκε θπδσλάηεο. Σέινο ςηινθόβνπκε ηνλ άλεζν. ε κία θαηζαξόια βάδνπκε ιίγν ειαηόιαδν θαη ζε απηό ηζηγαξίδνπκε ην θξεκκύδη. Όηαλ ην θξεκκύδη ξνδίζεη, ξίρλνπκε ζηελ θαηζαξόια ηηο αγθηλάξεο, ηα θαξόηα, ηηο παηάηεο, ηνλ αξαθά, ηνλ άλεζν, αιάηη, πηπέξη, ιίγν ειαηόιαδν, ιίγν λεξό θαη ηα βξάδνπκε γηα πεξίπνπ κηζή ώξα. Μεηά θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά ηελ θαηζαξόια. ε έλα κπνι βάδνπκε ην ρπκό ηνπ ελόο ιεκνληνύ, ηα ηέζζεξα θνπηαιάθηα θνξλ θιάνπξ θαη ηα αλαθαηεύνπκε κέρξη λα δηαιπζεί εληειώο ην θνξλ θιάνπξ. Καηόπηλ ξίρλνπκε κέζα θαη ηα απγά θαη ηα ρηππάκε θαιά. Όηαλ πάςεη εληειώο ν βξαζκόο, κε κηα θνπηάια ξίρλνπκε αξγά θαη ιίγν ιίγν ην δνπκί ηεο θαηζαξόιαο ζην κπνι κε ην απγνιέκνλν αλαθαηεύνληαο ζπλερώο. ηε ζπλέρεηα αδεηάδνπκε πξνζεθηηθά θαη ιίγν - ιίγν ην πεξηερόκελό ηνπ κπνι ζηελ θαηζαξόια αλαθαηεύνληαο ζπλερώο. Σελ αλεβάδνπκε γηα 2-3 ιεπηά μαλά ζηε θσηηά θαη ην θαγεηό καο είλαη έηνηκν. 10

11 Αξαθάο αιά θξαλζαίδ 3 θνπηαιηέο θπηίλε 1 καηζάθη θξεκκπδάθηα θξέζθα 1 καξνύιη ςηινθνκκέλν 1 θηιό αξαθά Αιάηη, πηπέξη 1θνπηαιηα δάραξε 1 ιαδόθνιια ζην κέγεζνο ηεο θαηζαξόιαο Βνύηπξν καληέ Βνύηπξν ή βηηάκ καιαθό Υπκόο από 1 ιεκόλη 1 θξέκα γάιαθηνο 2 πνηήξηα ιεπθό θξαζί Δζαιόη ςηινθνκκέλν( ζθόξδν) Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια βνύηπξν λα θάςεη πξνζζέηνπκε δάξηα από θξεκκύδηα θξέζθα θαη ηα ζνηάξνπκε ειαθξώο, ξίρλνπκε έπεηηα καξνύιη ςηινθνκκέλν, ηνλ αξαθά αιάηη, πηπέξη, ιίγε δάραξε θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ ζθεπαζκέλα κε κηα ιαδόθνιια. Όηαλ βξάζεη δέλνπκε κε ιίγν βνύηπξν καληέ (δει βνύηπξν καιαθό ζην νπνίν έρνπκε πξνζζέζεη αιάηη πηπέξη άζπξν ρπκό ιεκνληνύ θαη θξέκα γάιαθηνο ην αθήλνπκε λα ιηώζεη ρσξίο λα βξάζεη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ξεληημηόλ από άζπξν θξαζί θαη εζαιόη ςηινθνκκέλν) 6 ε Δβδνκάδα αιάηεο ζύλζεηεο θαη απιέο 3 θαξδηέο από αληίδηα θαηζαξά 2 ληνκάηεο 4 πάηνη αγθηλάξαο 2 πηπεξηέο Aida: Ατληα 11

12 2 αζπξάδηα απγνύ βξαζκέλα 2 θξόθνη απγνύ βξαζκέλνη άιηζα βηλεγθξεη (Ζ βηλεγθξέη παξαζθεπάδεηαη από έλα κέξνο μίδη, δπν κέξε ιαδί, αιάηη, πηπέξη, ηακπάζθν γνπώζηεξ ζσο, ζθόλε κνπζηάξδαο θαη ιησκέλν ζθόξδν). θαξδηέο από αληίδηα θαηζαξά, ληνκάηεο θαη πάηνπο αγθηλάξαο βξαζκέλε εκηλζέ, δνπιηέλ από πηπεξηέο θαη αζπξάδη βξαζηνύ απγνύ εκηλζέ. Σελ ζθεπάδνπκε κε θξόθνπο απγώλ ζξηκκαηηζκέλνπο. πλνδεύεηαη κε ζάιηζα βηλεγθξέη κε κνπζηάξδα. Andalouse: Αληαινύδ 2 ληνκάηεο 2 πηπεξηέο θόθθηλεο γιπθέο 1 πνηήξη ξύδη βξαζκέλν 1 ζθειίδα ζθόξδνςηινθνκκέλν 1 θξεκκύδη ςηιηνθνκκέλν 1 /2 θιπηδ. Σζαγηνύ καηληαλόο άιηζα βηλεγθξέη (Ζ βηλεγθξέη παξαζθεπάδεηαη από έλα κέξνο μίδη, δπν κέξε ιαδί, αιάηη, πηπέξη, ηακπάζθν γνπώζηεξ ζσο, ζθόλε κνπζηάξδαο θαη ιησκέλν ζθόξδν). Σέηαξηα από ληνκάηεο, δνπιηέλ από πηπεξηέο θόθθηλεο γιπθέο, ξύδη, κηα ζθειίδα ζθόξδν ςηινθνκκέλν, θξεκκύδηα θαη κατληαλό ςηινθνκκέλν. άιηζα βηλεγθξέη. Espagnole: Δζπαληόι 1/2 θηιό θαζνιάθηα πξάζηλα, 2 ληνκάηεο 2 πηπεξηέο θόθθηλεο 1 θξεκκύδη 1 θνπηάθη καληηάξηα θνλζέξβα Δθηειεζε; ην θέληξν ηεο ζαιαηηέξαο γαξληξίζνπκε ½ θαζνιάθηα πξάζηλα, ½ ηέηαξηα από ληνκάηεο. Γαξλίξνπκε ζε ζρήκα άζηξνπ από πηπεξηέο θόθθηλεο πάλσ ηα 12

13 θαζνιάθηα θαη γύξσ - γύξσ ξνδέιεο από θξεκκύδη θαη ιεπηέο θέηεο από καληηάξηα, ζάιηζα βηλεγθξέη. Italienne: ζαιάηα Iηαιηέλ 2 Παηάηεο βξαζκέλεο θνκκέλεο ζε δάξηα 2 θαξόηα βξαζκέλα θνκκέλα ζε δάξηα 250 γξακ θαζνιάθηα βξαζκέλα 250 γξακ. αξαθά Λίγε θάπαξε 5 θέηεο ζαιάκη θνκκέλν ζε δάξηα 5 θηιέηα αληδνύγηαο Μαγηνλέδα αιάηα από ιαραληθά βξαζκέλα θνκκέλα ζε δαξηά (παηάηεο, θαξόηα, θαζνιάθηα, αξαθά, θάπαξε) ζαιάκη θνκκέλν ζε δαξηά θαη θηιέην αληζνύγηαο. Αλαθαηεκέλα όια κε καγηνλέδα. Ρπδνζαιάηα 2 πνηήξηα βξαζκέλν ζππξσηό ξύδη Πξάζηλε πηπεξηά ζε θαξεδάθηα 10 θέηεο δακπόλ ζε θαξεδάθηα ¼ θηιό ηπξί θίηξηλν 3 Απγά βξαζκέλα Μαγηνλέδα ή βηλεγθξέη Αλαθαηεύνπκε βξαζκέλν ζππξσηό ξύδη κε θαξεδάθηα πξάζηλε πηπεξηά, δακπόλ, ηπξί θίηξηλν, απγά βξαζηά θαη καγηνλέδα. Αληί γηα καγηνλέδα κπνξνύκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζνο βηλεγθξέη. Ζ βηλεγθξέη παξαζθεπάδεηαη από έλα κέξνο 13

14 μίδη, δπν κέξε ιαδί, αιάηη, πηπέξη, ηακπάζθν γνπώζηεξ ζσο, ζθόλε κνπζηάξδαο θαη ιησκέλν ζθόξδν. αιάηα παηάηεο (salade pommes de terre): Έρνπκε βξάζεη ηηο παηάηεο κε ηελ θινύδα. Σηο θαζαξίδνπκε θαη ηηο θόβνπκε θέηεο, ηηο βάδνπκε ζε κηα ζαιαηηέξα. ε έλα άιιν ζθεύνο βάδνπκε ιίγν αιάηη, ςηινθνκκέλν κατληαλό, ιάδη, μύδη. Σα αλαθαηεύνπκε, πεξηρύλνπκε ηηο παηάηεο θαη ζεξβίξνπκε κε όηη ςεηό ζέινπκε. αιάηα ληζνπάδ 200 γξ. θξέζθα πξάζηλα βξαζηά θαζνιάθηα 2 θόθθηλεο δνπκεξέο ληνκάηεο 4 θύιια καξνύιη 2 θιηη. ηζαγηνύ θύιια ξόθαο 100 γξακ ηόλν θνλζέξβα 4-5 αληζνύγηεο ζε θηιέην 2 αβγά βξαζκέλα θνκκέλα ζε ξνδέιεο Γηα ηελ ζάιηζα: 5 θνπηαιηέο ζνύπαο ειαηόιαδν 2 θνπηαιηέο ζνύπαο μίδη 1 θνπηαιηά ζνύπαο θάπαξε 1 θνπηαιηά γιπθνύ κνπζηάξδα αιάηη, πηπέξη Δηνηκάζηε ηελ ζάιηζα ζην κπιέληεξ γηα λα ελζσκαησζεί ε θάπαξε. Ρίμηε ζην ηέινο ην αιάηη αθνύ πξώηα ηελ δνθηκάζεηε κελ θαη ζαο βγεη αικπξή ιόγσ ηεο θάπαξεο. Πάξηε έλα κπνι θαη βάιηε πξώηα ηα θύιια καξνπιηνύ ρνλδξνθνκκέλα ζην ρέξη. Ακέζσο κεηά βάιηε ηα θύιια ξόθαο, από πάλσ ηηο ληνκάηεο θνκκέλεο ζε θεηνύιεο. Σξηγύξσ θαη πεξί ην ρείινο ηεο ζαιαηηέξαο βάιηε ηηο ξνδέιεο ηνπ αβγνύ. Από πάλσ 14

15 από ηηο ληνκάηεο ηα βξαζηά θαζνιάθηα θαη ζην θέληξν ηνλ ηόλν θαη ηξηγύξσ ηνπ ηα θηιέηα αληζνύγηαο. Πεξηρύζηε κε ηελ ζνο θαη ζεξβίξεηε ζην ηξαπέδη. Tips. Σνύηε ε ζαιάηα δελ δέρεηαη παξεκβάζεηο κηα θαη ε ζπληαγή πξνέξρεηαη από ηελ Νόηηα Γαιιία θαη είλαη κηα από ηηο πιένλ θιαζηθέο ηεο πεξηνρήο. 1 ιίηξν ιάδη ξαθηλέ 6 θξόθνπο απγώλ 10 γξ. Αιάηη Πηπέξη άζπξν 1 πξέδα κνπζηάξδα ζθόλε 20 γξ. Ξύδη Υπκό ιεκόλη 1 πξέδα θαγηέλ Μαγηνλέδα Παίξλνπκε κηα κπαζίλα, βάδνπκε ηνπο θξόθνπο, ην μύδη, ηε κνπζηάξδα, ην αιάηη θαη ην πηπέξη, θαη ηα δνπιεύνπκε λα γίλεη έλα κείγκα. Ρίρλνπκε κεηά ην ιάδη «θισζηή» θαη δνπιεύνπκε πάιη, σζόηνπ ηειεηώζεη ην ιάδη. Σελ ηειεπηαία ζηηγκή πξνζζέηνπκε θαη ην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ. Ζ ζάιηζα καγηνλέδα ζπλνδεύεη ςάξηα ηεγαληηά θαη πνζέ, όζηξαθα θξύα, δηάθνξεο ζάιηζεο, θξύα νξεθηηθά, θηι. Όηαλ ηε δνπιεύνπκε θαη είλαη ζθηρηή ηελ ςύρνπκε κε θξύν λεξό γηα λα κελ θόςεη ην ιάδη. Όηαλ θόςεη ηελ δέλνπκε κε θξόθνπο απγώλ μαλά από ηελ αξρή θαη κε λεξό πνπ ρνριάδεη ή είλαη θξύν. Σα απγά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ καγηνλέδα πξέπεη λα είλαη θξέζθα θαη ε ίδηα λα έρεη ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Γηα απηό ηελ δηαηεξνύκε ζε ςπρξό κέξνο κέζα ζε πήιηλν ή πιαζηηθό ζθεύνο. Μαγηνλέδα (Sauce mayonnaise) (θξύα) Δίλαη κία βαζηθή θξύα ζάιηζα θαη έρεη κία κεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ρξήζεσλ θπξίσο ζηα νξεθηηθά. Θα πξέπεη πάληα λα ππάξρεη ζε έλα θξύν κπνπθέ. Αλ ζηελ δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ηεο ζάιηζαο βιέπνπκε όηη έρεη γίλεη πνιύ ππθλή κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ιίγν μύδη ή λεξό. Ζ καγηνλέδα κπνξεί λα ζβνιηάζεη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 1. Αλ πξνζζέζνπκε ην ιάδη πνιύ γξήγνξα. 2. Αλ ην ιάδη είλαη πνιύ θξύν. 3. Αλ δελ αλαθαηέςνπκε αξθεηά ηελ ζάιηζα κε ην ζύξκα. 4. Αλ ηα απγά πνπ ρξεζηκνπνηήζνπκε δελ είλαη αξθεηά θξέζθα. 15

16 2 θξόθνη απγώλ 2 θνπηαιάθηα μύδη αιάηη, ιεπθό πηπέξη 1/8 θνπηαιάθη κνπζηάξδαο 250 ml ειαηόιαδν ή άιιν ιάδη θαιήο πνηόηεηαο 1 θνπηαιάθη βξαζηό λεξό - Βάδνπκε ηνπο θξόθνπο, ην μύδη, ην αιάηη θαη ην πηπέξη ζε έλα κπσι θαη αλαθαηεύνπκε θαιά κε ην ζύξκα. - ηαδηαθά πξνζζέηνπκε ην ιάδη πνιύ αξγά, αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα κε ην ζύξκα. - Πξνζζέηνπκε ην βξαζηό λεξό αλαθαηεύνληαο κε ην ζύξκα. - Γηνξζώλνπκε ην αιάηη θαη ην πηπέξη. Γηα λα μαλαππθλώζνπκε κία αξαηή καγηνλέδα κπνξνύκε: Να πάξνπκε κία θαζαξή ιεθάλε, λα βάινπκε έλα θνπηαιάθη βξαζηό λεξό θαη λα ξίρλνπκε κέζα ζηαδηαθά ηελ καγηνλέδα αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα κε ην ζύξκα. Να πάξνπκε έλαλ άιιν θξόθν απγνύ πνπ ζα έρνπκε αξαηώζεη κε ½ θνπηαιάθη θξύν λεξό, λα ην αλαθαηέςνπκε θαιά κε ην ζύξκα θαη λα ην πξνζζέζνπκε ζηαδηαθά ζηελ καγηνλέδα αλαθαηεύνληαο δηαξθώο κε ην ζύξκα. β) Βηλεγθξέη (Sauce Vinaigrette) (θξύα) Απνηειείηαη από ¾ ιάδη, ¼ μύδη, αιάηη, πηπέξη, κνπζηάξδα. Μπνξεί αθόκα λα πξνζηεζεί κατληαλόο θαη θξεκκύδη ςηινθνκκέλν. πλνδεύεη βξαζηά θξέαηα, ζπλήζσο βνδηλό, κνζράξη θαη γιπθάδηα. 7 ε Δβδνκάδα Απγά Αβγά Αβγά αιά θνθ Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια λεξό λα βξάζεη. Όηαλ ρνριάζεη ην λεξό βάδνπκε θαη ηα αβγά. Σα αθήλνπκε 2 ½ έσο 3 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηα βγάδνπκε, ηα 16

17 ηνπνζεηνύκε ζε ζήθεο (αβγνπιηέξεο) θαη ηα ζεξβίξνπκε. εξβίξνληαη ζπλήζσο ζηα πξσηλά (American breakfast). Απγά 50 γξ. μύδη αιάηη ςσκί ηνζη Αβγά πνζέ Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια λεξό θαη ην αθήλνπκε λα θηάζεη ζε ζεκείν βξαζκνύ. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ιίγν μύδη ( ζε αλαινγία 50γξ. Ξύδη γηα 1 ιίηξν λεξό) θαη ιίγν αιάηη, θαη ζπάδνληαο ηα αβγά ηα ξίρλνπκε κέζα, θξνληίδνληαο λα κελ δηαιπζεί ν θξόθνο. Σα αθήλνπκε λα βξάζνπλ 3-4 ιεπηά θαη κεηά, κε ηελ βνήζεηα ελόο μαθξηζηήξα, ηα βγάδνπκε θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζ έλα ζθεύνο κε θξύν λεξό θαη αιάηη. Λίγε ώξα πξηλ από ηελ ρξήζε, ηα βάδνπκε ζε κηα πεηζέηα γηα λα ζηξαγγίμνπλ ηα πγξά θαη ηα ζεξβίξνπκε αλά 2 ζηελ κεξίδα, ζπλήζσο ζε θαλαπέ. Απγά Αιάηη Αβγά κνιέ Βάδνπκε ηα απγά ζε λεξό πνπ ρνριάδεη θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ 4-5 ιεπηά αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηα βγάδνπκε ηα ηνπνζεηνύκε ζε θξύν λεξό θαη ηα μεθινπδίδνπκε κε πξνζνρή γηα λα κελ ζπάζεη ην αζπξάδη, αθνύ ν θξόθνο πξέπεη λα είλαη σκόο. Σελ ώξα ηνπ ζεξβηξίζκαηνο ηα δεζηαίλνπκε ζε δεζηό αιαηηζκέλν λεξό. ην American breakfast θαη ζην πξώην πηάην ζεξβίξνληαη όπσο ηα αβγά πνζέ. Απγά Φόξκεο δηαθόξσλ ζρεδίσλ Λίγν βνύηπξν Αβγά κνπιέ Παίξλνπκε θόξκεο δηάθνξώλ ζρεδίσλ, ηηο βνπηπξώλνπκε, ζπάδνπκε κέζα ηα αβγά θαη ηα βάδνπκε κε ηηο θόξκεο ζε κπελ καξί. Μεηά ην ςήζηκν πνπ δηαξθεί 6 17

18 πεξίπνπ ιεπηά, η αθήλνπκε ιίγν λα μεθνπξαζηνύλ, ηα μεθνξκάξνπκε έπεηηα θαη ηα ζεξβίξνπκε. 2 απγά Αιάηη πηπέξη Βνύηπξν 1 θξέκα γάιαθηνο 2 θέηεο ςσκί ηνζη ζε θξνπηόλ Αβγά κπνπγηέλ πάδνπκε ηα αβγά ζε κία ηεξίλα, ηα ρηππάκε κε ην καζηίγην, ηα αιαηνπηπεξώλνπκε, ηα αδεηάδνπκε έπεηηα ζε έλα ζσηνπάξ θαιά βνπηπξσκέλν θαη ηα ςήλνπκε ζε κπελ καξί ζηελ άθξε ηεο θσηηάο. Μόιηο πεξάζνπλ ην ζεκείν βξαζκνύ, ηα βνπηπξώλνπκε ειαθξά θαη πξνζζέηνπκε θξέκα γάιαθηνο. εξβίξνληαη 2 αβγά ζηελ κεξίδα όηαλ είλαη αιά θαξη θαη ζηα πξσηλά ή σο πηάην ζεξβίξνληαη ζε θξνπηόλ. 2 απγά Βνύηπξν Αβγά ζπξ ιε πια πάδνπκε ηα αβγά ζε έλα πηάην βαζύ κε πξνζνρή γηα λα κελ δηαιπζεί ν θξόθνο. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε ζε έλα ππξέμ ή ζε έλα ηεγάλη βνύηπξν λα δεζηαζεί, ξίρλνπκε κέζα ηα αβγά θαη αθήλνπκε ην πηάην ή ην ηεγάλη γηα ιίγα ιεπηά ζην θνύξλν. Μόιηο ηα αβγά ςεζνύλ θαη ιακπηθαξηζηνύλ ηα βγάδνπκε θαη ηα ζεξβίξνπκε. εξβίξνληαη ζπλήζσο ζην πξσηλό ή ζην πξώην πηάην θαη πξέπεη λα είλαη ςεκέλα καιαθά (κνιέ). 4-5 απγά Αιάηη Αβγά αλ θνθόη Βνπηπξώλνπκε κεξηθέο θνθνηηέξεο από πνξζειάλε ή ππξέμ, αιαηίδνπκε ηνλ πάην ηνπο, ζπάδνπκε ζην εζσηεξηθό ηνπο ηα αβγά, ηνπνζεηνύκε ηηο θνθνηηέξεο ζε έλα 18

19 ζσηνπάξ πνπ πεξηέρεη θαη ιίγν λεξό θαη ςήλνπκε ηα αβγά γηα κεξηθά ιεπηά θαηά πξνηίκεζε ζην θνύξλν. Σηο θνθνηηέξεο πξηλ ζπάζνπκε κέζα ηα αβγά ηηο δεζηαίλνπκε. 4-5 απγά Αιάηη 1 θξέκα γάιαθηνο Πνηθηιίεο αβγώλ αλ θνθόη Αιά θξεκ ( a la crème) Βάδνπκε κέζα ζε θάζε θνθνηηέξα κηα θνπηαιηά δεζηή θξέκα θαη ζπάδνπκε από πάλσ ηα αβγά. Μεηά ην ςήζηκν, ηα ζπκπιεξώλνπκε κε έλα θνξδόλη περηή θξέκα. 4-5 απγά Αιάηη 4-5 θέηεο κπέηθνλ Πνζέ κε Μπέηθνλ ( Au bacon): Σνπνζεηνύκε ηα αβγά πάλσ ζε θέηεο από κπέηθνλ ςεκέλν ζηε ζράξα θαη ηα ζεξβίξνπκε. 2-3 απγά Βνύηπξν Αιάηη πηπέξη Αβγά νκειέηα πάδνπκε ηα απγά ζε έλα πηάην ηα αιαηνπηπεξώλνπκε θαη ηα ρηππάκε κε ην καζηίγην. Παξάιιεια βάδνπκε ζ έλα ηεγάλη βνύηπξν θιαξηθηέ λα θάςεη, ξίρλνπκε ηα ρηππεκέλα αβγά θαη κ έλα πηξνύλη αλαθαηεύνπκε γξήγνξα, έηζη ώζηε λα γίλνπλ έλα κείγκα θαη λα ςεζεί ε νκειέηα νκνηόκνξθα. Έπεηηα ηελ ηπιίγνπκε ειαθξώο από ηελ κία πιεπξά θαη ηελ αδεηάδνπκε ζε κηα πηαηέια. εξβίξεηαη ακέζσο. Σν ρξώκα ηεο πξέπεη λα είλαη ειαθξώο ξνδνθόθθηλν θαη ην εζσηεξηθό ηεο λα κελ είλαη πνιύ 19

20 ςεκέλν. Μεξηθέο νκειέηεο ςήλνληαη κε ηελ γαξληηνύξα, ελώ άιιεο γεκίδνληαη πξηλ ηπιηρηνύλ ή απιά ζπλνδεύνληαη από ηελ γαξληηνύξα. 4-5 απγά Αιάηη πηπέξη Βνύηπξν Λαδόθνιια 5-6 θέηεο δακπόλ Κέηζαπ ( ή ζάιηζα ληνκάηαο) Μηα θέηα ηπξί ηνζη ή θαζέξη Οκειέηα ξνιό Φηηάρλνπκε ηελ νκειέηα όπσο αθξηβώο ζηελ επάλσ ζπληαγή. Σελ απιώλνπκε ζε κηα ιαδόθνιια. Από πάλσ ηνπνζεηνύκε ην δακπόλ θαη ηελ ζάιηζα ληνκάηαο. Σελ ηπιίγνπκε ξνιό θαη ζην ηέινο βάδνπκε κηα θέηα ηπξί θαη ηελ γθξαηηλάξνπκε. Γθξαλη - Μεξ ( Grande - mere) 3-4 απγά 1 καηζάθη κατληαλό 5 ςσκάθηα ηνζη ζε κηθξά θξνπηόλ Αλαθαηεύνπκε κε ηα αβγά κατληαλό ςηινθνκκέλν θαη θξνπηόλ ζε δάξηα θαη κεηά ηελ ηεγαλίδνπκε. 4-5 απγά Δζπαληόι (Espaniol) 20

21 Νηνκαηάθηα θνλθαζέ 2 Γιπθέο θόθθηλεο πηπεξηέο ή 2 πξάζηλεο πηπεξηέο ςηινθνκκέλεο Αιαηνπίπεξν Κξεκκύδη Βνύηπξν ή ιάδη Αλαθαηεύνπκε κε ηα αβγά ληνκάηεο θνλθαζέ, γιπθέο θόθθηλεο πηπεξηέο ζε δπιηέλ ή πξάζηλε πηπεξηά ςηινθνκκέλε θαη θξεκκύδη ζνηέ κε βνύηπξν. εξβίξεηαη αλνηρηή. 3-4 απγά 5 θέηεο δακπόλ Βνύηπξν Εακπόλ (jampon) Βάδνπκε δάξηα από δακπόλ ζνηαξηζκέλα κε βνύηπξν θαη ηελ δηαθνζκνύκε κε θέηεο δακπόλ. 3-4 απγά 1 θξεκκύδη κεγάιν Βνύηπξν Ληνλέδ (Lyonnaise) Αλαθαηεύνπκε κε ηα αβγά ζνηαξηζκέλν θξεκκύδη κε βνύηπξν θαη πξνζζέηνπκε πάλσ ζηελ νκειέηα γθαξλί έλα κπνπθέην από ην ίδην θξεκκύδη. 3-4 απγά Πηπεξηέο γιπθέο Νηνκάηεο θνλθαζέ άιηζα ληεκί γθιάο Μεμηθαίλ ( mexicaine) 21

22 Αλαθαηεύνπκε ηα αβγά κε καληηάξηα εκηλζέ θαη πηπεξηέο γιπθέο ζε δπιηέλ, γεκίδνπκε ηελ νκειέηα κε ληνκάηεο θνλθαζέ θαη πξνζζέηνπκε γύξσ - γύξσ ζάιηζα ληεκί - γθιαο. Παξκεδάλ (parmesan) 2-3 απγά Μηζό θιηηδάλη ηξηκκέλε παξκεδάλα Αλαθαηεύνπκε κε ηα αβγά ηπξί παξκεδάλα ηξηκκέλν.. 8 ε Δβδνκάδα Δλδηάκεζε αμηνιόγεζε 9 ε Δβδνκάδα Καξκπνλάξα (γηα 5-6 άηνκα) ½ θηιό καθαξόληα λν 6 30 γξακ. βνύηπξν 2 θνπη. ζνύπαο ειαηόιαδν 125 γξακ. κπέηθνλ θνκκέλν ζε κηθξά θνκκάηηα 6 θνπη ζνύπαο ιεπθό θξαζί 4 θξόθνη αβγώλ 5 θνπη. ζνύπαο ιεπηνηξηκκέλε παξκεδάλα 2 θνπη. ζνύπαο ιεπηνηξηκκέλν θεθαινηύξη 1 θνπη. ζνύπαο πνιύ ςηινθνκκέλν κατληαλό αιάηη, θξέζθν ηξηκκέλν πηπέξη ε έλα κηθξό ζαγαλάθη ζνηάξνπκε ην ιεπηνθνκκέλν κπέηθνλ ρσξίο ιάδη ή βνύηπξν κέρξη λα γίλεη ηξαγαλό. Σν βγάδνπκε θαη ην θπιάκε ζε έλα πηάην. Βξάδνπκε ηα καθαξόληα ζε άθζνλν αιαηηζκέλν λεξό. Μόιηο γίλνπλ ηα ζνπξώλνπκε θξαηώληαο ζηελ άθξε 1 λεξνπόηεξν καθαξνλόδνπκν. 22

23 Μέζα ζηε θαηζαξόια πνπ έβξαζαλ ηα καθαξόληα ξίρλνπκε ην βνύηπξν θαη ην ιάδη θαη ηα δεζηαίλνπκε θαιά. Αδεηάδνπκε κέζα ζηε θαηζαξόια ηα καθαξόληα θαη αλαθαηεύνπκε λα βνπηπξσζνύλ θαιά. Μέζα ζε έλα βαζύ κπνι θηππάκε ηνπο θξόθνπο γηα νκειέηα. Πξνζζέηνπκε ηηο 6 θνπηαιηέο θξαζί θαη άιιεο 6 θνπηαιηέο καθαξνλόδνπκν. Ρίρλνπκε κέζα ζηα καθαξόληα ην θαβνπξδηζκέλν κπέηθνλ, αλαθαηεύνπκε. Ρίρλεηε ακέζσο ην κίγκα ησλ θξόθσλ ηνπ αβγνύ θαη αλαθαηεύνπκε γξήγνξα - γξήγνξα λα κε ζθίμεη ην αβγό, αιιά λα δεκηνπξγήζεη κηα θξεκώδε ζάιηζα. Πξνζζέηνπκε ηα ηξηκκέλα ηπξηά, αλαθαηεύνπκε γηα ηειεπηαία θνξά θαη ηε ζεξβίξνπκε ζηα πηάηα. Παζπαιίδνπκε κε θξεζθνηξηκκέλν πηπέξη θαη ιίγν ςηινθνκκέλν κατληαλό. Ζ θαξκπνλάξα ζηα ειιεληθά εζηηαηόξηα θαη θνπδίλεο γίλεηαη πξνζζέηνληαο θξέκα γάιαθηνο. Ζ γλήζηα όκσο γίλεηαη κε καθαξνλόδνπκν. εκείσζε: Αλ καο αξέζεη κέζα ζην βνύηπξν πνπ ζα δεκαηηζηνύλ ηα καθαξόληα πξνζζέζηε 1-2 ζθειίδεο ζθόξδν, θαβνπξδίδνπκε ηηο θαιά θαη κεηά ηηο πεηάκε. Μεηά βάδνπκε κέζα ηα καθαξόληα. Σν βνύηπξν ζα έρεη αξσκαηηζηεί από ην ζθόξδν. Μαθαξόληα λαπνιηηαίλ Μηζό παθέην καθαξόληα ζπαγγέηη. 3 ώξηκεο κεγάιεο ληνκάηεο ή 1 θνλζέξβα ληνκαηάθηα απνθινησκέλα ½ θιηηδάλη (125 ml) λεξό 1 ζθειίδα ζθόξδν (ή ½ θνπηαιάθη ηνπ ηζαγηνύ ζθόλε ζθόξδνπ) 1 θνπηαιάθη ηνπ ηζαγηνύ μεξή ξίγαλε ½ θνπηαιάθη ηνπ ηζαγηνύ μεξό βαζηιηθό 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο (15 γξ.) ειαηόιαδν Αιάηη πηπέξη Βξάδνπκε ηα καθαξόληα ζε ειαθξά αιαηηζκέλν λεξό. Βξάδνπκε όια ηα πιηθά ηεο ζάιηζαο (εθηόο από ην ειαηόιαδν) ζε ρακειή θσηηά. Πξνζνρή, γηαηί ε ζάιηζα ληνκάηαο πεηάγεηαη από ηελ θαηζαξόια, γη απηό ζα πξέπεη λα θξαηάκε ηε θσηηά ρακειή θαη αλ ζέινπκε, λα έρνπκε ηελ θαηζαξόια κηζνζθεπαζκέλε. Όηαλ ε ζάιηζα πήμεη πξνζζέηνπκε ην ειαηόιαδν θαη ζπλερίδνπκε ην βξάζηκν γηα 5 ιεπηά αθόκε. Αλ καο αξέζεη ην ζθόξδν ην ιεηώλνπκε πηέδνληάο ην κέζα ζε έλα θνπηάιη θαη ην αθήλνπκε κέζα ζηε ζάιηζα. Αλ ζέινπκε ηε ζάιηζα πην ειαθξηά, αθαηξνύκε ην ζθόξδν, πξηλ ζεξβίξνπκε ηε ζάιηζα. Πξνζζέηνπκε αιάηη θαη πηπέξη. Ρίρλνπκε ηε ζάιηζα δεζηή πάλσ από ηα δπκαξηθά. 23

24 10 ε Δβδνκάδα ½ θηιό καθαξόληα ρνληξά Παζηίηζην Γηα ηε ζάιηζα κπνινληέδ: 1 θηιό θηκά κνζραξίζην 1 θνύπα θεθαινγξαβηέξα ηξηκκέλε 2 θνύπεο ρπκό ληνκάηαο αιάηη, πηπέξη ιίγε δάραξε, θαλέια, γαξύθαιιν 1 κέηξην θξεκκύδη ςηινθνκκέλν 3 θνπηαιηέο ζνύπαο ειαηόιαδν Γηα ηε κπεζακέι: 8 θνύπεο γάια 150 γξ. βνύηπξν 20 θνπηαιηέο αιεύξη αιάηη, άζπξν πηπέξη, κνζρνθάξπδν Δπηπιένλ ½ θνύπα θεθαινγξαβηέξα ηξηκκέλε ιίγε ηξηκκέλε θξπγαληά Εεζηαίλνπκε ζε κεγάιν ηεγάλη ην ειαηόιαδν θαη θαβνπξδίδνπκε ηνλ θηκά κε ην θξεκκύδη. Πξνζζέηνπκε ηελ ληνκάηα, δάραξε, αιάηη, πηπέξη, θαλέια θαη γαξύθαιιν θαη ηνλ αθήλνπκε λα ζηγνβξάζεη. Βξάδνπκε κπόιηθν αιαηηζκέλν λεξά θαη πξνζζέηνπκε ηα καθαξόληα. Όηαλ θνληεύνπλ λα γίλνπλ ηα ζνπξώλνπκε. ηξώλνπκε ηα κηζά ζε βαζύ βνπηπξσκέλν ηαςάθη θαη ηα παζπαιίδνπκε κε ηπξί. Από πάλσ απιώλνπκε ηνλ θηκά θαη ηνλ παζπαιίδνπκε κε ηπξί. Σειεηώλνπκε κε ηα άιια κηζά καθαξόληα θαη παζπαιίδνπκε μαλά κε ηπξί. ηε ζπλέρεηα δεζηαίλνπκε ην γάια, λα θάςεη, αιιά όρη λα βξάζεη. Ληώλνπκε ην βνύηπξν θαη πξνζζέηνπκε ην αιεύξη. Σα αλαθαηεύνπκε λα γίλνπλ ζαλ αινηθή. Πξνζζέηνπκε ην γάια θαη αλαθαηεύνπκε ζπλέρεηα πάλσ από ρακειή θσηηά κέρξη λα πήμεη (ζα γίλεη αξθεηά ζθηρηή κπεζακέι). Πξνζζέηνπκε αιάηη, άζπξν πηπέξη θαη κνζρνθάξπδν. Απιώλνπκε πάλσ από ηα καθαξόληα, παζπαιίδνπκε κε ½ θνύπα ηπξί θαη ηξηκκέλε θξπγαληά θαη ςήλνπκε ζε κέηξην πξνζεξκαζκέλν θνύξλν κέρξη λα ξνδίζεη (40 ιεπηά πεξίπνπ). 24

25 Μαθαξόληα Χγθξαηέλ ½ θηιό καθαξόληα κεηξίνπ κεγέζνπο Βνύηπξν ½ θνύπα Σπξί ηξηκκέλν Γηα ηε κπεζακέι: 8 θνύπεο γάια 150 γξ. βνύηπξν 20 θνπηαιηέο αιεύξη αιάηη, άζπξν πηπέξη, κνζρνθάξπδν Δπηπιένλ: ½ θνύπα θεθαινγξαβηέξα ηξηκκέλε ιίγε ηξηκκέλε θξπγαληά Παίξλνπκε καθαξόληα βξαζκέλα θαη ηα βάδνπκε κέζα ζε έλα ηαςί. Ρίρλνπκε βνύηπξν θακέλν θαη ηπξί ηξηκκέλν, ιίγε κπεζακέι αξαησκέλε κε γάια δεζηό.(ληώλνπκε ην βνύηπξν θαη πξνζζέηνπκε ην αιεύξη.(ξνπ) Σα αλαθαηεύνπκε λα γίλνπλ ζαλ αινηθή. Πξνζζέηνπκε ην γάια θαη αλαθαηεύνπκε ζπλέρεηα πάλσ από ρακειή θσηηά κέρξη λα πήμεη (ζα γίλεη αξθεηά ζθηρηή κπεζακέι). Πξνζζέηνπκε αιάηη, άζπξν πηπέξη θαη κνζρνθάξπδν)ηα αλαθαηεύνπκε όια απηά καδί ηα δνθηκάδνπκε θαη αλ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη από γεύζε θαη γεληθά ζην αιάηη, παίξλνπκε έλα κέξνο από απηά, ηα βάδνπκε ζην αλάινγν ππξέμ θαη ηα ζθεπάδνπκε κε κπεζακέι. Αθνύ θξπώζεη ιίγν ηα ξαληίδνπκε κε ιίγν βνύηπξν θαη ηπξί ηξηκκέλν θαη θξπγαληά θαζαξίδνπκε γύξσ - γύξσ ην ππξέμ λα κελ έρεη κπεζακέι θαη ηπξηά θαη ηα βάδνπκε ζην θνύξλν λα ςεζνύλ. Κξέπεο ή έηνηκα θαλειόληα Κηκά κπνινληέδ Γάια 2 θνπηηά Υπκό ληνκάηαο Σπξί ηξηκκέλν 100 γξ. Φξπγαληά 4 απγά Καλειόληα Βξάδνπκε ηα θαλειόληα ή δελ ρξεηάδνληαη πξνβξάζηκν κε ηνλ λέν ηύπν. Ρίρλνπκε κέζα ηα 4 απγά. Σα γεκίδνπκε κε ηνλ θηκά κπνινληέδ. Σα βάδνπκε ζηε ζεηξά κέζα ζε ηαςί ή ππξέμ, ηα παζπαιίδνπκε κε θξπγαληά θαη ξαληίδνπκε κε γάια. Πξνζζέηνπκε ην ρπκό ληνκάηαο, λα ηα ζθεπάδεη θαη παζπαιίδνπκε κε ηπξί 25

26 ηξηκκέλν. Βάδνπκε ην ζθεύνο ζην θνύξλν γηα κηζή ώξα πεξίπνπ ζε 180 ν. εξβίξνληαη δεζηά. 11 ε Δβδνκάδα Ρύδηα Πηιάθη 250 γξ. Ρύδη καθξύθνθθν 500 γξ. δσκόο ιεπθόο 1 κεγάιν θξεκκύδη ςηινθνκέλν Αιάηη πηπέξη 1 κπνπθέ γθαξλί Φύιια δάθλεο 1 ιεκόλη 100γξ. βνύηπξν νηάξνπκε ειαθξά ζην βνύηπξν ην θξεκκύδη θαη ην ξύδη γηα 3 ιεπηά πξνζζέηνπκε δσκό ιεπθό από βνδηλό ή από θνηόπνπιν θαη κόιηο πάξεη βξάζε ξίρλνπκε αιάηη θαη πηπέξη, έλα κπνπθέ γθαξλί, ηα θύιια δάθλεο θαη ην ρπκό από ην ιεκόλη. ζθεπάδνπκε ηελ θαηζαξόια θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζην θνύξλν γηα 25 πεξίπνπ. Μόιηο ςεζεί ην ξύδη θαη είλαη ζππξσηό αλαθαηεύνπκε κε κηα πηξνύλα γηα λα δηαρσξηζηνύλ νη θόθθνη ηνπ. Πξνζζέηνπκε ιίγν βνύηπξν θαη δελ μαλαζθεπάδνπκε γηα λα κελ ιαζπώζεη ην ξύδη. Ρύδη θξεόι Ρύδη πηιάθη ζην νπνίν πξνζζέηνπκε καληηάξηα εκηλζέ, κπξηλνπάδ από πξάζηλεο πηπεξηέο θαη ληνκάηα θνλαθαζέ Παξαζθεπάδεηαη όπσο ην θξεόι θαη θάξπ. Ρύδη Ηλδηέλ Ρηδόην 250 γξ. ξύδη εθηόο από ην κπάξκπα Μπελ 1 ιίηξν δσκόο θόηαο. 26

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο Antipasti / Ορεκτικά Focaccia al tartufo e parmigiano Φνθάηζηα κε ηξνύθα θαη παξκεδάλα Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα