Ο ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ. Γπαθείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέζεων Καΐπος. Κάιπο, Φεβποςάπιορ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ. Γπαθείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέζεων Καΐπος. Κάιπο, Φεβποςάπιορ 2014"

Transcript

1 Ο ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ Γπαθείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέζεων Καΐπος Κάιπο, Φεβποςάπιορ Γενικέρ πληποθοπίερ 2. ηαηιζηικά ζηοισεία 3. Εηαιπείερ παπαγωγήρ/εξαγωγήρ 4. Πηγέρ 1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ηελ Αίγππην ππάξρεη πςειή θαηαλάισζε ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ. ηελ ρώξα παξάγνληαη πνιιά είδε ιεπθώλ ηπξηώλ (από αγειαδηλό γάια), ηα νπνία είλαη σο επί ην πιείζηνλ καιαθά, θαζώο θαη θάπνηεο πνηθηιίεο θίηξηλσλ ηπξηώλ, πνπ ζπλήζσο είλαη απνκηκήζεηο μέλσλ, όπσο «γθνύληα» θαη ειιεληθνύ θίηξηλνπ (γξαβηέξα), πνπ νλνκάδεηαη «γθίκπλα ξνύκη» (ζηα αξαβηθά: «ειιεληθό ηπξί»). Υαξαθηεξηζηηθό ησλ αηγππηηαθώλ ηπξηώλ είλαη ε ρακειή πνηόηεηά ηνπο θαη ε γεπζηηθή ηνπο αλεπάξθεηα ζε ζύγθξηζε κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ εηζαγνκέλσλ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ιεπθνύ ηπξηνύ παξαζθεπάδεηαη από κηθξέο κνλάδεο (ππνινγίδνληαη ζε 5.000) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ κε παζηεξησκέλν γάια, παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ απαγνξεπηηθνύ θαλνληζκνύ. Ζ παξαγσγή ιεπθνύ ηπξηνύ δηαθξίλεηαη ζε δύν ππνθαηεγνξίεο: ζηελ πξώηε ρξεζηκνπνηείηαη εηζαγόκελν απνβνπηπξσκέλν γάια ζε ζθόλε θαη θπηηθά έιαηα (θνηληθέιαην), ελώ ζηελ δεύηεξε θξέζθν γάια.h εγρώξηα δήηεζε ζε ιεπθό ηπξί ηθαλνπνηείηαη επαξθώο από ηελ ηνπηθή παξαγσγή ε νπνία, σο επί ην πιείζηνλ, δηαηίζεηαη κέζσ κηθξώλ ζπλνηθηαθώλ θαηαζηεκάησλ, ελώ δεπηεξεπόλησο από εθείλε πνπ δηαηίζεηαη, ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία, ζε αιπζίδεο ππεξαγνξώλ ηξνθίκσλ. Αλαθνξηθά κε ηα γηανύξηηα, ηα νπνία επίζεο θαηαλαιώλνληαη, είλαη ζε πνιύ πςειό πνζνζηό εγρώξηαο παξαγσγήο θαη πζηεξνύλ ζε πνηόηεηα από ηα αληίζηνηρα ειιεληθά. Δπίζεο, είλαη αξθεηά πγξά ζηελ πθή ηνπο ελώ απνπζηάδεη από ηελ αγνξά ην ζηξαγγηζηό, κε εμαίξεζε έλα έδεζκα γηα ηδαηδίθη ηεο εηαηξείαο «Θνιηόο», ην νπνίν όκσο δελ ζεσξείηαη γηανύξηη θαη δελ ππάγεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθό πξντόληνο. Απηό ηνλίδεηαη, θαζώο ππάξρνπλ εδέζκαηα ζηελ αηγππηηαθή θνπδίλα, πνπ ρξεηάδνληαη ζηξαγγηζηό γηανύξηη, ην δε ζηξαγγηζηό κε κεησκέλα ιηπαξά δελ πθίζηαηαη θαλ. Αληί γηα ζηξαγγηζηό θπθινθνξεί ζηελ αγνξά έλα γηανύξηη κε ηελ νλνκαζία Labaneh, ην νπνίν είλαη πνιύ δηαθνξεηηθό από ην ειιεληθό θαη θαηώηεξν γεπζηηθά. Δπηπιένλ, δελ πθίζηαληαη γηανύξηηα κε θξνύηα ρακειώλ ιηπαξώλ, ελώ όια πξνζθέξνληαη ζε ζπζθεπαζίεο 125 γξ. Οη εηζαγσγέο ηπξνθνκηθώλ ζηελ Αίγππην δηεμάγνληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία από ρώξεο ηεο ΔΔ. Πνιύ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο πξνέξρνληαη από ρώξεο ηεο Κέζεο Αλαηνιήο θαη ηελ Σνπξθία. Σα ειιεληθά ηπξηά (Θνιηόο ιεπθά θαη θίηξηλα, Γσδώλε θέηα θαη θαηζηθίζην) πσινύληαη κε επηηπρία, όπσο είλαη εύθνιν λα δηαπηζηώζεη θαλείο από ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία εμαληινύληαη ζηα ζνύπεξ κάξθεη. Σν ίδην θαη ηα ηηαιηθά ζθιεξά ηπξηά (πνπ πνηνηηθά είλαη εγγύηεξα ζηα ειιεληθά ζθιεξά).

2 Ωο πεξαηηέξσ ζηνηρείν ηεο ζεκαζίαο ησλ ηπξνθνκηθώλ ζηε δηαηξνθή ησλ Αηγππηίσλ ζεκεηώλνπκε ην ρακειό θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ζηε ρώξα, πνπ δελ επηηξέπεη ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ λα δηαηξέθεηαη παξά ζπάληα κε θξέαο. Όπσο θαη ζε ρώξεο κε κεγάιν αξηζκό θπηνθάγσλ, έηζη θαη ζηελ Αίγππην ηα θζελόηεξα από ην θξέαο γαιαθηνθνκηθά θαηαλαιώλνληαη γηα λα θαιπθζνύλ νη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ζε πξσηεΐλε. Ζ εηήζηα θαηά θεθαιή θαηαλάισζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 6,5 θηιά.οη απμεκέλεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ελόο ηαρέσο απμαλόκελνπ πιεζπζκνύ ζε κηα ρώξα, όπνπ, παξά ηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζεί ε αγξνηηθή παξαγσγή ζε πξντόληα πξώηεο αλάγθεο, δε δύλαηαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο απηέο, ζα ζπλερίζνπλ λα θαιύπηνληαη κε εηζαγόκελα πξντόληα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν κεγάινο αξηζκόο εύπνξσλ πνιηηώλ, πνπ σο πνζνζηό επί ηνπ πιεζπζκνύ κπνξεί λα θαίλεηαη κηθξόο, αιιά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςηλ ην δεκνγξαθηθό κέγεζνο (85 εθ.), ελζαξξύλεη ηηο εμαγσγέο αθξηβόηεξσλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ από ηα καδηθά παξαγόκελα θαη ρακειήο πνηόηεηαο βνξεηνεπξσπατθά, όπσο δείρλεη θαη ην επηηπρέο παξάδεηγκα ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο. Σνλ ηειεπηαίν ηζρπξηζκό εληζρύεη θαη ην γεγνλόο, όηη ε Διιάδα είλαη σο ρώξα brand name ζηελ Αίγππην ράξε ζηνπο καθξνρξόληνπο νηθνλνκηθνύο δεζκνύο ησλ δύν ρσξώλ. Οη ηηκέο ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ (εηζαγόκελσλ θαη εγρώξησλ) είλαη θαηά κέζν όξν νη αθόινπζεο, κε ζεκεξηλέο ηζνηηκίεο επξώ/ιίξαο: Traditional Greek Feta Cheese Cubes in Oil, 350g LE 47,00/ 4,93 ΓΩΓΩΛΖ Traditional Greek Feta Cheese Goat Milk, 200g LE 34,00/ 3,57 ΓΩΓΩΛΖ Traditional Greek Feta Cheese, 180g LE 32,00/ 3,36 ΓΩΓΩΛΖ KOLIOS Graviera Cheese, 250g LE 39,00/ Egyptian Traditional Cottage Cheese, 500g LE 12,00/ 1,26 Egyptian Traditional Roumy Cheese, 250g LE 14,75/ 1,55 Egyptian Barrel Cheese, 250g LE 9,75/ 1,02 Italian Parmigiano Reggiano Cheese, 150g LE 35,25/ 3,70 Swiss Emmental Cheese, 150g LE 28,50/ 3,00 Swiss Gruyere Cheese, 150g LE 36,00/ 3,78 Dutch Edam Cheese, 250g LE 17,50/ 1,84 Dutch Gouda Cheese, 250g LE 17,00/ 1,78 Dina Farms Natural Yoghurt Plain 115ml LE 1,75/ 0,18 Dina Farms Full Cream Milk 900ml LE 10,00/ 1,05 Dina Farms Milk Rayeb, 330ml LE 4,00/ 0,42 Gourmet Halloumi Cheese, ~300g LE 27,00/ 2,84 Christis Halloumi Cheese, 225g ΘΤΠΡΟΤ LE 36,00/ 3,78 Δθηόο ησλ αλσηέξσ, θαη ζε πνιύ επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα, πσινύληαη αθξηβά γαιιηθά θαη ηηαιηθά ηπξηά (ζε παξόκνηεο ηηκέο, κε ηηο νπνίεο θπθινθνξνύλ ζηηο

3 επξσπατθέο αγνξέο), πνπ απεπζύλνληαη ζηελ αλώηεξε εηζνδεκαηηθή ηάμε. Σν πιένλ γλσζηό από απηά ηα delicatessen θαηαζηήκαηα είλαη ην Gourmet Egypt, ην νπνίν καδί κε ηηαιηθά θαη γαιιηθά πνηνηηθά ζπζθεπαζκέλα θαη κε ζπζθεπαζκέλα ηπξηά ΠΟΠ ζε αμηόινγε πνηθηιία, δηαζέηεη θαη ηα πξντόληα «Γσδώλε». ηελ αγνξά ηεο Αηγύπηνπ θπθινθνξνύλ ζπζθεπαζκέλα ιεπθά ηπξηά ηα νπνία θέξνπλ ηελ επσλπκία feta, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο εγρσξίσο παξαγόκελα. Δηζαγόκελα ηπξηά κε ηελ ίδηα επσλπκία πξνέξρνληαη από ηελ Σνπξθία θαη ηελ Θύπξν, ελώ θπθινθνξνύλ γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ΘΟΙΗΟ Α.Δ. κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε θέηα. Από επηηόπηα έξεπλα ζε θαηαζηήκαηα αιπζίδσλ ππεξαγνξώλ ηξνθίκσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε εληνπίζηεθαλ ιεπθά ηπξηά πνπ θέξνπλ ζηελ ζπζθεπαζία ηελ έλδεημε θέηα, θαησηέξσ εηαηξεηώλ Best of France for Dairy Products Arabian Food Industries Katilo Co. for Dairy Product Egyptian for Dairy & Juice Products Misr October Food Industries Green Land Group For Food Industries United for Milk Port Said for Food Industry PINAR (εηζαγόκελε από Σνπξθία) Pittas Dairy Industries Ltd. (εηζαγόκελε από Θύπξν) Kolios S.A. Greek Dairy (εηζαγόκελε από Διιάδα) Οζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο θέηαο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, από ηελ λνκνζεζία απαηηείηαη αίηεκα ζπιινγηθνύ θνξέα (επαγγεικαηηθήο έλσζεο) κέζσ πιεξεμνπζίνπ πξνο ηελ Γλζε εκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο γηα θαηνρύξσζε ηνπ ζήκαηνο σο Πξνζηαηεπόκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.). Ζ θαηνρύξσζε απηή πξνζθέξεη ηελ λνκηθή βάζε ζηελ ζηγόκελε ειιεληθή εηαηξεία λα πξνζθύγεη ζηα αξκόδηα αηγππηηαθά δηθαζηήξηα. 2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Αγοπά Γαλακηοκομικών (αμία ζε εθ. $) (εκη) 2014 (εκη) κέγεζνο αγνξάο* 649,4 754,4 878, ,5 ηνπηθή παξαγσγή 1,4 1,4 1,4 1,4 εμαγσγέο εηζαγσγέο Κέγεζνο αγνξάο :παξαγσγή + εηζαγσγέο εμαγσγέο Οη εηζαγσγηθνί δαζκνί γηα ηα ελ ζέκαηη πξντόληα κε πξνέιεπζε ρώξεο ηεο ΔΔ είλαη κεδεληθνί. Άιισζηε, κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ηεο Αηγύπηνπ έρεη ππνγξαθεί πκθσλία ύλδεζεο (2001) ε νπνία ηζρύεη θαη εθαξκόδεηαη από ην 2004 βάζεη ηεο νπνίαο πινπνηείηαη εθαηέξσζελ δαζκνινγηθή απειεπζέξσζε.

4 Εξαγωγέρ ΕΕ ηςπιών κλάζηρ ππορ Αίγςπηο (EUROSTAT) Κωδικόρ Πεπιγπαθή Emmental Gruyère, sbrinz Berkase, appensell Glarus herb cheese Cheddar Edam Kashkaval Φέηα Θεθαινηύξη Grana padano, parmigiano reggiano Fiore sardo, pecorino Άιια Provolone Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano Danbo, fontal Gouda Cantal, cheshire, lancashire, double gloucester, blarney, monterey Camembert Brie Θεθαινγξαβηέξα, Θαζέξη Πνπ ππεξβαίλεη ην 47 % αιιά δελ ππεξβαίλεη ην 52 % Πνπ ππεξβαίλεη ην 52 % αιιά δελ ππεξβαίλεη ην 62 % Πνπ ππεξβαίλεη ην 62 % αιιά δελ ππεξβαίλεη ην 72 % Πνπ ππεξβαίλεη ην 72 % Άιια ΤΝΟΛΟ Ειζαγωγέρ Αιγύπηος (ηαηιζηική Τπηπεζία, ζημεπινέρ ιζοηιμίερ LE/ ) ΚΩΔΙΚΟ: «Γάια θαη θξέκα γάιαθηνο (αλζόγαια) πνπ δελ είλαη ζπκππθλσκέλα θαη δελ πεξηέρνπλ δάραξε ή άιια γιπθαληηθά, Πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1 %»

5 1. ΓΑΙΙΗΑ ,87 2. ΚΠΑΥΡΔΗΛ 625 1,13 ΤΝΟΛΟ Έηορ: 2013 (9μηνο) 1. ΙΗΒΤΖ ,97 2. ΖΠΑ 92 0,03 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Γάια θαη θξέκα γάιαθηνο (αλζόγαια) πνπ δελ είλαη ζπκππθλσκέλα θαη δελ πεξηέρνπλ δάραξε ή άιια γιπθαληηθά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ ππεξβαίλεη ην 1 % αιιά δελ ππεξβαίλεη ην 6 %» 1. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,9 2. ΚΠΑΥΡΔΗΛ ,8 3. ΖΠΑ ,3 ΤΝΟΛΟ ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ ,58 2. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ 42 1,42 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Γάια θαη θξέκα γάιαθηνο (αλζόγαια) πνπ δελ είλαη ζπκππθλσκέλα θαη δελ πεξηέρνπλ δάραξε ή άιια γιπθαληηθά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ ππεξβαίλεη ην 6 %» 1. ΙΗΒΤΖ ,13 2. ΗΠΑΛΗΑ ,98 3. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,37 4. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,60 5. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,94 6. ΘΗΛΑ ,59 7. ΓΑΙΙΗΑ 637 0,36 8. ΖΠΑ 68 0,04 ΤΝΟΛΟ: ΗΠΑΛΗΑ ,81 2. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,69 3. ΖΑΔ ,50

6 ΤΝΟΛΟ: ΚΩΔΙΚΟ: «Βνπηπξόγαια, πεγκέλν γάια θαη πεγκέλε θξέκα, γηανύξηη, θεθίξ θαη άιια γάιαηα θαη θξέκεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δύκσζε ή έρνπλ θαηαζηεί όμηλα, έζησ θαη ζπκππθλσκέλα ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ, ή αξσκαηηζκέλα ή κε πξνζζήθε θξνύησλ ή θαθάνπ» 1. ΓΑΙΙΗΑ ,86 2. ΖΠΑ ,14 ΤΝΟΛΟ ΖΠΑ ,57 2. ΓΑΙΙΗΑ ,32 3. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,11 ΤΝΟΛΟ: ΚΩΔΙΚΟ: «Βνπηπξόγαια, πεγκέλν γάια θαη πεγκέλε θξέκα, γηανύξηη, θεθίξ θαη άιια γάιαηα θαη θξέκεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δύκσζε ή έρνπλ θαηαζηεί όμηλα, έζησ θαη ζπκππθλσκέλα ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ, ή αξσκαηηζκέλα ή κε πξνζζήθε θξνύησλ ή θαθάνπ, αξσκαηηζκέλα (ή κε) ή κε πξνζζήθε (ή ρσξίο) θξνύησλ ή θαθάνπ» 1. ΓΑΙΙΗΑ ,51 2. ΘΟΤΒΔΗΣ ,05 3. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,15 4. ΖΑΔ ,83 5. ΖΠΑ ,47 ΤΝΟΛΟ: ΓΑΙΙΗΑ ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά λσπά (πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε), ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπξί από νξό γάιαθηνο, θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, ζε ζπζθεπαζίεο άλσ ησλ 20 θ.» 1. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,96 2. ΗΟΡΓΑΛΗΑ ,35

7 3. ΣΟΤΡΘΗΑ ,22 4. ΕΛΛΑΔΑ ,44 5. ΘΤΠΡΟ ,13 6. ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ 12,671 3,97 7. ΑΤΣΡΑΙΗΑ ,02 8. ΓΔΡΚΑΛΗΑ 2,944 0,92 ΤΝΟΛΟ ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,97 2. ΖΠΑ ,67 3. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,59 4. ΓΑΙΙΗΑ ,15 5. ΙΗΒΑΛΟ ,47 6. ΗΟΡΓΑΛΗΑ ,78 7. ΣΟΤΡΘΗΑ ,35 8. ΑΗΓΤΠΣΟ ,58 9. ΗΣΑΙΗΑ , ΘΤΠΡΟ ,97 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά λσπά (πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε), ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπξί από νξό γάιαθηνο, θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, ζε ζπζθεπαζίεο άλσ ησλ 20 θ» 1. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,74 2. ΖΠΑ ,26 ΤΝΟΛΟ: ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,16 2. ΕΛΛΑΔΑ ,84 ΤΝΟΛΟ: ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί ηπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε, θάζε ηύπνπ, ζε ζπζθεπαζία έσο 20 θ.» 1. ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ ,42 2. ΖΠΑ ,55 3. ΓΑΛΗΑ ,18 4. ΑΤΣΡΑΙΗΑ ,58 5. ΓΑΙΙΗΑ ,58 6. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,05

8 7. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,92 8 ΗΣΑΙΗΑ ,42 9. ΟΤΖΓΗΑ , ΓΔΡΚΑΛΗΑ , ΕΛΛΑΔΑ 26 0,0 ΤΝΟΛΟ ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ ,52 2. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,70 3. ΖΠΑ ,90 4. ΓΑΛΗΑ ,83 5. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,07 6. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,87 7. ΗΣΑΙΗΑ ,11 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί ηπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε, θάζε ηύπνπ, ζε ζπζθεπαζία έσο 20 θ.» 1. ΓΑΛΗΑ ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί ηπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε, θάζε ηύπνπ, ζε ζπζθεπαζία άλσ ησλ 20 θ.» 1. ΓΑΛΗΑ ,13 2. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,43 3. ΖΠΑ ,83 4. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,61 ΤΝΟΛΟ ΓΑΛΗΑ ,56 2. ΖΠΑ ,44 ΤΝΟΛΟ: ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, ηπξηά ιησκέλα, άιια από ηα ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε, ζε ζπζθεπαζίεο έσο 20 θ.»

9 1. ΠΟΙΩΛΗΑ ,89 2. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,63 3. ΖΠΑ ,02 4. ΣΟΤΡΘΗΑ ,71 5. ΚΑΡΟΘΟ ,35 6. ΤΡΗΑ ,01 7. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ΑΤΣΡΑΙΗΑ ,47 9. ΓΑΙΙΗΑ , ΚΠΑΥΡΔΗΛ , ΑΤΣΡΗΑ , ΗΟΡΓΑΛΗΑ , ΗΣΑΙΗΑ ,05 ΤΝΟΛΟ ΠΟΙΩΛΗΑ ,40 2. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,27 3. ΖΠΑ ,38 4. ΚΑΡΟΘΟ ,97 5. ΣΟΤΡΘΗΑ ,83 6. ΑΤΣΡΑΙΗΑ ,29 7. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,06 8. ΓΑΙΙΗΑ ,87 9. ΗΟΡΓΑΛΗΑ , ΟΙΙΑΛΓΗΑ , ΚΠΑΥΡΔΗΛ , ΤΡΗΑ ,27 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, ηπξηά ιησκέλα, άιια από ηα ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε, ζε ζπζθεπαζίεο άλσ ησλ 20 θ.» 1. ΖΠΑ ,68 2. ΗΣΑΙΗΑ ,13 3. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,19 ΤΝΟΛΟ ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,7 2. ΖΠΑ ,3 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ:

10 «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, ηπξηά πνπ έρνπλ ζηε κάδα ηνπο πξάζηλα ζηίγκαηα θαη άιια ηπξηά κε ζηίγκαηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ νπνίσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί Penicillium roqueforti, ζε ζπζθεπαζίεο έσο 20 θ.» 1. ΓΑΛΗΑ ,99 2. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,91 3. ΓΑΙΙΗΑ ,10 ΤΝΟΛΟ ΓΑΛΗΑ ,02 2. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,97 3. ΓΑΙΙΗΑ 341 0,01 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, ηπξηά πνπ έρνπλ ζηε κάδα ηνπο πξάζηλα ζηίγκαηα θαη άιια ηπξηά κε ζηίγκαηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ νπνίσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί Penicillium roqueforti, ζε ζπζθεπαζίεο άλσ ησλ 20 θ.» 1. ΓΑΛΗΑ ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, άιια ηπξηά, ζε ζπζθεπαζίεο θ.» 1. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,87 2. ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ ,10 3. ΖΠΑ ,78 4. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,48 5. ΑΤΣΡΗΑ ,3 6. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,96 7. ΖΛΩΚΔΛΟ ΒΑΗΙΔΗΟ ,89 8. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,83 9. ΗΣΑΙΗΑ , ΓΑΙΙΗΑ , ΙΔΣΟΛΗΑ , ΙΗΒΤΖ , ΔΙΒΔΣΗΑ , ΗΛΓΗΑ , ΓΑΛΗΑ , ΠΟΙΩΛΗΑ ,33

11 17. ΙΗΒΑΛΟ , ΣΟΤΡΘΗΑ , ΗΟΡΓΑΛΗΑ , ΑΤΣΡΑΙΗΑ , ΘΟΤΒΔΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ , ΚΠΑΥΡΔΗΛ , ΣΔΥΗΑ , ΙΗΘΟΤΑΛΗΑ ,02 ΤΝΟΛΟ ΖΠΑ ,42 2. ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ ,30 3. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,96 4. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,09 5. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,95 6. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,07 7. ΗΣΑΙΗΑ ,47 8. ΘΗΛΑ ,40 9. ΗΟΡΓΑΛΗΑ , ΓΑΙΙΗΑ ,11 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, άιια ηπξηά, ζε ζπζθεπαζίεο 20 θ.» 1. ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ ,59 2. ΖΠΑ ,97 3. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,96 4. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,48 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, άιια ηπξηά, ζε ζπζθεπαζίεο άλσ ησλ 20 θ.» 1. ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ ,13 2. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,09 3. ΖΠΑ ΑΤΣΡΑΙΗΑ ,64 5. ΗΣΑΙΗΑ ,71 6. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,23 7. ΙΔΣΟΛΗΑ ,20

12 ΤΝΟΛΟ ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ ,13 2. ΖΠΑ ,49 3. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,19 4. ΑΤΣΡΗΑ ,83 5. ΓΑΙΙΗΑ ,72 6. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,65 7. ΑΤΣΡΑΙΗΑ ,61 8. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,39 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, άιια ηπξηά, ζε ζπζθεπαζίεο έσο 10 θ.» 1. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,95 1. ΓΑΛΗΑ ,75 3. ΑΤΣΡΗΑ ,22 4. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,68 5. ΓΑΙΙΗΑ ,61 6. ΗΣΑΙΗΑ ,56 7. ΖΠΑ ,44 8. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,06 9. ΠΟΙΩΛΗΑ , ΔΙΒΔΣΗΑ , ΟΙΙΑΛΓΗΑ , ΑΗΓΤΠΣΟ , ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ , ΣΟΤΡΘΗΑ , ΖΛΩΚΔΛΟ ΒΑΗΙΔΗΟ , ΕΛΛΑΔΑ , ΘΤΠΡΟ , ΒΔΙΓΗΟ ,01 ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟ: «Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί, άιια ηπξηά» ΕΣΟ: ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,91 2. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,98 3. ΗΣΑΙΗΑ ,97 4. ΑΤΣΡΗΑ ,40 5. ΓΑΙΙΗΑ ,30 6. ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ ,08

13 7. ΓΑΛΗΑ ,04 8. ΔΙΒΔΣΗΑ ,66 9. ΗΡΙΑΛΓΗΑ , ΠΟΙΩΛΗΑ , ΖΛΩΚΔΛΟ ΒΑΗΙΔΗΟ , ΣΟΤΡΘΗΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΗΒΑΛΟ , ΒΔΙΓΗΟ , ΖΠΑ 913 0,01 ΤΝΟΛΟ % ΚΩΔΙΚΟ: «Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ» μεηαξύ άλλων μη γαλακηοκομικών εναλλακηικό λεςκό ηςπί, γιαούπηι με θςηικό λίπορ, γιαούπηι με θπούηα) ΕΣΟ: ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,83 2. ΣΑΪΙΑΛΓΖ ,64 3. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,2 4. ΓΑΛΗΑ ,7 5. ΗΡΙΑΛΓΗΑ ,68 6. ΖΛΩΚΔΛΟ ΒΑΗΙΔΗΟ ,06 7. ΘΗΛΑ ,95 8. ΓΑΙΙΗΑ ,48 9. ΖΠΑ , ΘΟΙΟΚΒΗΑ , ΗΣΑΙΗΑ ,6 12. ΔΙΒΔΣΗΑ , ΚΑΙΑΗΗΑ ,1 14. ΣΟΤΡΘΗΑ , ΑΤΣΡΗΑ , ΒΡΑΕΗΙΗΑ , ΤΡΗΑ , ΚΑΡΟΘΟ , ΗΠΑΛΗΑ , ΟΤΘΡΑΛΗΑ , ΒΔΙΓΗΟ , ΖΑΔ , ΠΟΙΩΛΗΑ , ΡΩΗΑ , ΗΛΓΗΑ , Β. ΒΗΔΣΛΑΚ , ΟΚΑΛ ,44

14 28. ΟΤΖΓΗΑ , ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ , ΕΛΛΑΔΑ ,18 ΙΟΗΠΔ ΥΩΡΔ (18) ,83 ΤΝΟΛΟ % ΕΣΟ: 2013(9μηνο) 1. ΓΔΡΚΑΛΗΑ ,07 2. ΟΙΙΑΛΓΗΑ ,22 3. ΣΑΗΙΑΛΓΖ ,89 4. ΓΑΛΗΑ ,40 5. ΘΟΙΟΚΒΗΑ ,08 6. ΖΠΑ ,86 7. ΗΡΙΆΛΓΗΑ ,68 8. ΘΗΛΑ ,61 9. ΑΤΣΡΗΑ , ΓΑΙΙΗΑ , ΖΛΩΚΔΛΟ ΒΑΗΙΔΗΟ , ΚΑΙΑΗΗΑ , ΗΣΑΙΗΑ , ΣΟΤΡΘΗΑ , ΗΠΑΛΗΑ , ΗΛΓΗΑ , ΔΙΒΔΣΗΑ , ΒΔΙΓΗΟ , ΒΡΑΕΗΙΗΑ , ΚΑΡΟΘΟ , ΟΤΖΓΗΑ , ΠΟΙΩΛΗΑ , ΟΤΘΡΑΛΗΑ , ΤΡΗΑ , ΗΛΓΟΛΖΗΑ , ΚΑΙΣΑ , ΖΑΔ , ΟΚΑΛ , ΘΑΛΑΓΑ , ΗΓΘΑΠΟΤΡΖ , ΙΗΒΑΛΟ , ΑΡΓΔΛΣΗΛΖ , ΑΟΤΓΗΘΖ ΑΡΑΒΗΑ , ΕΛΛΑΔΑ , ΙΟΗΠΔ ΥΩΡΔ (10) ,15 ΤΝΟΛΟ

15 3. ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΓΩΓΗ ARAB DAIRY PRODUCTS Activity: produces & exports different kinds of cheese [white cheese, processed cheese, Suisse cheese & Italian cheese]. Trade names: LA CLASSE Cheese (Egypt), PANDA Processed cheese (Egypt), DAIRY Cheese (Egypt), Feta Cheese, Dairy Feta Cheese. Export: Libya, Jordan, Iraq, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen, Cameroon, Kenya, Niger Address 15 Abd El Hamid Badawi St Heliopolis Cairo Tel , Fax: Website: GREEN LAND GROUP FOR FOOD INDUSTRIES (ΚΟΤΒΕΙΣ) Activity: Producer & exporter of food products Trade names: FETA CHEESE, FETA LIGHT CHEESE (Egypt) Export: Libya, Saudi Arabia, Jordan, Iraq, Israel, Lebanon, Kuwait, Austria, Qatar, United Kingdom, Sweden, Kenya, France, Netherlands, Greece, Syrian, United Arab Emirates, United States Address B3 1 st Ind Zone Plot th of Ramadan, Tel , Fax Website: MISR OCTOBER FOOD INDUSTRIES (ELMISRIEEN FOOD PRODUCTS) Activity: Manufacturer & exporter of dairy products: ghee, milk, yogurt & cheese [specially fresh cheese: domiatti cheese, feta cream & old salted cheese] & natural fruits juices. Trade names: MISRIEEN Milk & Cheese (Egypt), COOL Juices (Egypt), El- MISRIEEN Cheese & Ghee (Egypt). Export: Libya, Kuwait, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, Israel, Yemen, United Arab Emirates. Address: 3rd Ind. Zone, Plot 56/57, 6th of October,Giza, Giza - Egypt Phone: , Fax: Website: ARABIAN FOOD INDUSTRIES Activity: Processing & exporter of dairy products all kinds of cheeses, such as: white cheese, Turkish cheese, creamy spread cheese, Italian cheese [mozzarella]. Trade names: DOMTY Cheese (Egypt) Export: Saudi Arabia, Jordan, Lebanon, United Arab Emirates, Libya, Kuwait, Gulf Countries, East Asia Address: 2nd Ind. Zone, Plot 12, th of October, Giza- Egypt Phone: , Fax: ( Tel & Fax ) Website: EGYPTIAN FOR DAIRY & JUICE PRODUCTS Activity: Manufacturer & exporter of UHT Plain & flavored milk juices. Trade names: JUHAYNA Dairy & Juices Products (Egypt) Export: Jordan, Syria, Morocco, Libya, Lebanon, Sudan Address: 3rd, Ind. Zone, Plot 15/16, 6th of October, Giza - Egypt Phone: , Fax: , Website:

16 BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS (ΤΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΗ LACTALIS GROUP) Activity: Manufacturer of dairy products[white cheese]. Trade names: TEAMA ROYAL, PRESIDENT Address: Ind. Zone, Plot 13036, Obour Ind. Zone, Ismailia Road, Cairo - Egypt Phone : , Fax: Website: KATILO CO. FOR DAIRY PRODUCT Activity: Food producer. Processing & exporter of all kinds of dairy products [white cheese, cream, Gouda & cooked cheese. Importing of production requisites. Trade names: HALAYB KATILO Dairy Products (Egypt) Export: Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Australia, United States, Qatar, Gulf Countries Address Industrial zone new Damietta Tel , Fax : BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS Activity: Processing of dairy products [cheese]. Address: 3, El-Kods El-Sherif St., El-Nozha El-Gedida, Heliopolis, Cairo - Egypt Phone : , Fax : ( Tel & Fax ) Website: MANSOUR FOR TRADING & DISTRIBUTION Activity: Manufacturer & exporter of dairy products [yogurt, milk & cheese], as well as fish products [tuna & mackerel] & meat products [beef, luncheon & red bull] & fresh juices. Σrade names: LABANITA Yogurt, Cheese, Milk (Egypt), YES Juices (Egypt) Export: Libya, Syria, United Arab Emirates, Iran, Yemen, Haiti, Jordan, Lebanon, Israel, Kuwait, Saudi Arabia. Address: Moustafa Kamel St., El-Ras Soda, Sidi Bishr, Alexandria - Egypt Phone : , Fax : Website: GHONEIM FACTORY Activity: Manufacturer & exporter of dairy products [butter & white hard paste cheese, feta & istamboli]. Trade names: GHONEIM Dairy products (Egypt) Export: United States, Germany, Libya, Middle East Address: El-Wekalla Bldg., El-Kawmeya El-Arabia St., Bacous Ramleh, Alexandria - Egypt Phone: , Fax : KHALED KHOSHALA CO.FOR COOLING & FOOD INDUSTRIES Activity: Repacking of cheddar cheese & butter oil. Manufacturer & exporter of white cheese, feta cheese, smoked cheese & produced cheese. Trade names: KHOSHALA Cheese (Egypt), HALOUB EL-EXCELLENT Butter Oil (Egypt), WHITE PENGUIN Cheese (Egypt), AVANTI Cheese (Egypt). Export: Jordan, Syria Import: France, Australia, Germany, Belgium, Italy, Denmark, United States, Netherlands, New Zealand Address: 1st. Ind.Zone, Block 13036, Obour City, Ismailia Road, Cairo - Egypt Website:

17 4. ΠΗΓΕ ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αηγύπηνπ (CAPMAS) EUROSTAT Τπνπξγείν Γεσξγίαο Βάζε δεδνκέλσλ KOMPASS Oxford Business Group THE REPORT 2012 US Commercial Service: Doing Business in Egypt 2013 Γεκήηξηνο Πηηζηδήκνο Γξακκαηέαο ΟΔΤ Β

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Φεβρουάριος 2014 1. Γενικές πληροφορίες 2. Στατιστικά στοιχεία 3. Εταιρείες παραγωγής/εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων

Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ζηελ Ε.Ε. ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκό σο Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων ελιών Φαλκιδικής».

Διαβάστε περισσότερα

Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011

Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Σοφία Πζρπερα I. Αμερικανική Οινική Αγορά Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Με τθ λιξθ τθσ ποταπαγόρευςθσ δόκθκε θ δυνατότθτα ςε κάκε Πολιτεία των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ

ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ ΒΡΥΞΔΛΛΔΣ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 3 II. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 4 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα