Πεπιεχόμενα. 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ. 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ. 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπιεχόμενα. 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ. 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ. 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!!"

Transcript

1 Πεπιεχόμενα 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!! 4 ο Πείπαμα: XHMIKO ΥΑΜΑΗΛΔΟΝΣΑ 5 ο Πείπαμα: ΓΔΜΟΗ ΑΗΜΑΣΟ 6 ο Πείπαμα: «ΜΗΝΗ ΠΤΡΟΣΔΥΝΖΜΑΣΑ» 7 ο Πείπαμα: ΚΑΤΖ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΑ ΜΔ ΚClO 3 8 ο Πείπαμα: «ΣΑΣΟΤΑΕ»ΓΗΑ ΜΔΡΗΚΔ ΜΔΡΔ 9 ο Πείπαμα: ΦΣΗΑΥΝΟΤΜΔ ΥΛΑΠΑΣΔ!!! 10 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΚΟΒΔΣΑΗ ΣΑ ΓΤΟ Τπεύζ.Καζεγήηξηα: Αηζαιάθε Διέλε, Υεκηθόο

2 ΠΔΙΡΑΜΑ 1 ν ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ Πιαζηηθή θηάιε αλαςπθηηθνύ 1,5L KMnO 4 (2-3 θξύζηαιινη) Na 2 SO 3 ζηεξεό π. H 2 SO 4 ε δηαθαλή πιαζηηθή θηάιε αλαςπθηηθνύ (1,5L) δηαιύνπκε 2-3 θξπζηάιινπο ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ (ΚΜnO 4 ) ζε λεξό θαη αλαδεύνπκε θαιά. Πξνζζέηνπκε πξνζεθηηθά κεξηθέο ζηαγόλεο π. Η 2 SO 4. Βξέρνπκε εζσηεξηθά ην θαπάθη ηεο θηάιεο, θαη ξίρλνπκε ζ απηό ζθόλε ζεηώδνπο λαηξίνπ ώζηε λα ζπγθξαηεζεί ζην θαπάθη. Βηδώλνπκε ην θαπάθη θαη αλαηαξάζζνπκε δπλαηά. Παξαηεξνύκε όηη ην δηάιπκα απνρξσκαηίδεηαη. Πξαγκαηνπνηείηαη ε νμεηδναλαγσγηθή αληίδξαζε: KMnO 4 + 5Na 2 SO 3 + 3H 2 SO 4 --> 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 5Na 2 SO 4 + 3H 2 O. Σα ππεξκαγγαληθά ηόληα (MnO 4 - ), ηα νπνία έρνπλ έληνλν ηώδεο ρξώκα, αλάγνληαη πξνο ηα ζρεδόλ άρξσκα ηόληα ηνπ δηζζελνύο καγγαλίνπ (Μn +2 ). Έηζη, παξαηεξείηαη απνρξσκαηηζκόο ηνπ δηαιύκαηνο. Σαπηόρξνλα νμεηδώλεηαη ην ζεηώδεο λάηξην (Νa 2 SO 4 ) πξνο ζεηηθό λάηξην (Νa 2 SO 4 ). Μηα παξαιιαγή ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ε εμήο: ε έλα κεγάιν πνηήξη ή ζε κηα γπάιηλε θαλάηα, βάδνπκε 0,5L λεξό θαη δηαιύνπκε KMnO 4, κέρξη ην δηάιπκα λα απνθηήζεη ζθνύξν θόθθηλν ρξώκα. Πξνζζέηνπκε κεξηθέο ζηαγόλεο π.h 2 SO 4. Μέζα ζε πνηήξη, βάδνπκε ζηνλ ππζκέλα ηνπ κεξηθέο ζηαγόλεο ππθλό δηάιπκα Νa 2 SO 3 (ρσξίο βέβαηα λα ην δεη θαλείο). Υύλνπκε από ηελ θαλάηα ην ηώδεο δηάιπκα («θξαζί») κέζα ζην πνηήξη, νπόηε γίλεηαη άρξσκν («λεξό»).

3 ΠΔΙΡΑΜΑ 2 ν ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ Πνηήξη δέζεσο 50mL ηεξεό Ι 2 Ύαινο σξνινγίνπ Οηλόπλεπκα ηεξεό Na 2 SO 3 ην πνηήξη δέζεσο βάδνπκε ιίγν νηλόπλεπκα θαη δηαιύνπκε 2-3 θξπζηάιινπο ησδίνπ. ρεκαηίδεηαη έλα ζθνύξν θαθέ δηάιπκα. Πξνζζέηνπκε ιίγν λεξό. Έηζη, θηηάρλνπκε βάκκα ησδίνπ. ηελ ύαιν σξνινγίνπ βάδνπκε ην ζεηώδεο λάηξην θαη πνιύ ιίγν λεξό ώζηε λα γίλεη έλα πνιηώδεο δηάιπκα. Ρίρλνπκε ιίγν από ην βάκκα ησδίνπ ζε έλα θνκκάηη ύθαζκα. ηε ζπλέρεηα βνπηάκε έλα θνκκάηη βακβάθη ζην ζεηώδεο λάηξην, ηξίβνπκε ην ιεθέ ησδίνπ θαη απηόο εμαθαλίδεηαη. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα νμεηδναλαγσγηθή αληίδξαζε, όπνπ αλαγσγηθό ζώκα είλαη ην ζεηώδεο λάηξην (Νa 2 SΟ 3 ) θαη νμεηδσηηθό ην ηώδην (Ι 2 ). Καηά ηελ αληίδξαζε απηή, αλάγεηαη ην ζθνύξν κεηαιιηθό ηώδην ζε άρξσκα ηόληα Ι -. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε βάκκα ησδίνπ ηνπ εκπνξίνπ αληί λα θηηάμνπκε. Μηα άιιε παξαιιαγή ηνπ πεηξάκαηνο είλαη λα απιώζνπκε ην δηάιπκα ησδίνπ κε έλα πηλέιν ζε κηα θόιια ραξηηνύ. Αθνύ ζηεγλώζεη θαη απνθηήζεη πνιύ ζθνύξν ρξώκα, ζρεδηάδνπκε κε ην δηάιπκα ηνπ Na 2 SO 3 θάηη πάλσ ζε απηό, νπόηε βιέπνπκε λα ζρεκαηίδεηαη έλα ιεπθό ζρέδην.

4 ΠΔΙΡΑΜΑ 3 ν ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!! Αζεκέλην αληηθείκελν (καπξηζκέλν) Αινπκηλόραξην Πνηήξη δέζεσο 250mL όδα Σπιίγνπκε εζσηεξηθά ην πνηήξη δέζεσο κε έλα θύιιν αινπκηλόραξην, θαη ην γεκίδνπκε κε δεζηό λεξό. Πξνζζέηνπκε 2 θνπηαιηέο καγεηξηθή ζόδα. Σνπνζεηνύκε ην καπξηζκέλν αζεκηθό κέζα ζην δνρείν θαη αλαθαηεύνπκε. Μέζα ζε 2-3 ιεπηά ην αληηθείκελν έρεη θαζαξίζεη. Σν μεπιέλνπκε κε λεξό. Σν καύξηζκα ησλ αζεκηθώλ νθείιεηαη ζηελ αληίδξαζε: 4Ag (s) + 2H 2 S (g) + O 2(g) 2Ag 2 S (s) + 2H 2 O (g) To Η 2 S ππάξρεη ζηελ αηκόζθαηξα, εμαηηίαο ηεο απνηθνδόκεζεο νξγαληθώλ νπζηώλ ηνπ εδάθνπο. Ο θαζαξηζκόο ησλ αζεκηθώλ νθείιεηαη ζηελ νμεηδναλαγσγηθή αληίδξαζε: 2Al (s) + 3Ag 2 S (s) + 6H 2 O (l) 6Ag (s) + 2Al(OH) 3(aq) + 3H 2 S (g) To αινπκηλόραξην έρεη εμσηεξηθά έλα πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ. Ο ξόινο ηεο ζόδαο είλαη λα αληηδξάζεη κε απηό απνκαθξύλνληάο ην. Έηζη ην αινπκίλην κπνξεί λα αληηδξάζεη κε ην Ag 2 S. Δπηπιένλ, ε ζόδα θάλεη ην δηάιπκα αγώγηκν. Η δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ επηηαρύλεηαη αλ βξάζνπκε ην λεξό ζην δνρείν κε ηε ζόδα θαη ην αζεκέλην αληηθείκελν. Σν πείξακα κπνξεί λα γίλεη θαηεπζείαλ ζε αινπκηλέλην ζθεύνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο παξάγεηαη αέξην H 2 S πνπ αληρλεύεηαη από ηελ ραξαθηεξηζηηθή νζκή «θινύβηνπ» απγνύ. Αλ ζέινπκε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο λα καπξίζνπκε έλα αζεκέλην αληηθείκελν, ην βπζίδνπκε κέζα ζην αζπξάδη από έλα βξαζκέλν απγό. Μέζα ζηηο πξσηεΐλεο ηνπ απγνύ, ππάξρνπλ ελσκέλα θαη ακηλνμέα πνπ πεξηέρνπλ ζείν, όπσο ε θπζηεΐλε. Έηζη, επηηαρύλεηαη ν ζρεκαηηζκόο Ag 2 S.

5 ΠΔΙΡΑΜΑ 4 ν XHMIKO ΥΑΜΑΗΛΔΟΝΣΑ 2 θσληθέο θηάιεο ησλ 250mL ΚΜnO 4 NaOH ζηεξεό δάραξε. Βάδνπκε ζηηο δύν θσληθέο θηάιεο ησλ 250 ml λεξό (4 δάθηπια πεξίπνπ). ηελ 1 ε θηάιε πξνζζέηνπκε κία θνπηαιηά ΝαΟΗ θαη 1-2 θνπηαιηέο δάραξε. ηελ 2 ε θηάιε βάδνπκε 2-3 θξπζηάιινπο ΚΜnO 4 γηα λα ρξσκαηηζηεί. Ρίρλνπκε ην δηάιπκα ηνπ ζαθράξνπ ζην δηάιπκα ηνπ ΚΜnO 4 θαη παξαηεξνύκε ηηο ρξσκαηηθέο αιιαγέο.σν ρξώκα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά από ηώδεο ζε πξάζηλν θαη ηειηθά ζε θίηξηλν. Η δάραξε είλαη έλαο πνιπζαθραξίηεο, πνπ αξρηθά πδξνιύεηαη ζε κνλνζαθραξίηεο. Οη κνλνζαθραξίηεο νμεηδώλνληαη από ην KMnO4 ην νπνίν παζαίλεη αλαγσγή. Σν ππεξκαγγαληθό θάιην (ηώδεο) αλάγεηαη ζε καγγαληθό θάιην (πξάζηλν) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νμείδην ηνπ καγγαλίνπ (θίηξηλν). Έηζη, παξαηεξνύληαη νη ζηαδηαθέο ρξσκαηηθέο αιιαγέο ζην δηάιπκα.

6 ΠΔΙΡΑΜΑ 5 ν ΓΔΜΟΗ ΑΗΜΑΣΟ έλα πνηήξη δέζεσο 50 ml πιαθίδην ή δ/κα FeCl 3 έλα πνηήξη δέζεσο 250 ml δ/κα NH 4 SCN 0,3 Μ έλαο ζνπγηάο Πξηλ από ηελ παξνπζίαζε, απιώλνπκε FeCl 3 ζηα ρέξηα ιίγν πάλσ από ηνλ θαξπό, θαηά κήθνο κηαο γξακκήο. Βνπηάκε ην καραίξη ζην πνηήξη πνπ πεξηέρεη ην δηαπγέο δηάιπκα ηνπ NH 4 SCN. Γηθαηνινγνύκε απηή ηελ θίλεζε, όηη έηζη απνζηεηξώλνπκε ην ζνπγηά. ύξνπκε γξήγνξα ην καραίξη πάλσ ζηελ θίηξηλε γξακκή πνπ έρεη αθήζεη ζην ρέξη καο ν FeCl 3 Ακέζσο εκθαλίδνληαη «αίκαηα» θαηά κήθνο ηεο «ραξαθηάο» Κάλνπκε ην ίδην θαη κε ην άιιν ρέξη, αθνύ όκσο πξώηα μεπιύλνπκε ηνλ ζνπγηά ζην κεγάιν πνηήξη κε ην απηνληηζκέλν λεξό. Δμεγνύκε ηνλ ηξόπν αδειθνπνίεζεο θέξλνληαο ζε επαθή ηηο «αηκνξξαγνύζεο ραξαθηέο» ησλ δύν ρεξηώλ. Σα ηόληα Fe 3+ από ην ρισξίδην ηνπ ζηδήξνπ(ιιι) δίλνπλ κηα πνιύ επαίζζεηε αληίδξαζε κε ηα ηόληα SCN ζρεκαηίδνληαο ην αηκαηέξπζξν ζύκπινθν [Fe(SCN)] 2+ : Fe 3+ (aq) + SCN (aq) [Fe(SCN)] 2+ (aq) Γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο, έρνπκε από πξηλ ηξνρίζεη (ακβιύλεη) ηελ θνθηεξή ιάκα ηνπ καραηξηνύ ώζηε απηή λα κελ θόβεη πιένλ θαζόινπ. Με έλα πιαθίδην FeCl 3 ηξίβνπκε κόλν θαηά κήθνο ηεο γξακκήο πνπ ζα γίλεη ε «ραξαθηά». Αλ ηξίςνπκε ζε κεγάιε επηθάλεηα, ην «αίκα», πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ επαθή κε ηνλ βξεγκέλν ζνπγηά, ζα ξέεη από δηάθνξα ηπραία ζεκεία θαη ζα «ραιάζεη» ηελ εηθόλα ηεο «ραξαθηάο». Μηθξά βαζνπιώκαηα ζηε ιάκα ηνπ καραηξηνύ πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε από πξηλ κε ηξππάλη, ή εγθνπέο θακσκέλεο κε ηξνρό, βνεζνύλ ζηε ζπγθξάηεζε αξθεηήο πνζόηεηαο δηαιύκαηνο NH 4 SCN ώζηε λα πξνθύςεη ζεκαληηθή πνζόηεηα «αίκαηνο» θαη λα δείρλεη πεηζηηθό ην θόςηκν κε ην καραίξη. Όηαλ ζύξνπκε ηνλ ζνπγηά έμσ από ην δηάιπκα ηνπ NH 4 SCN πξνζέρνπκε λα έρνπλ πξνζθνιιεζεί ζηε ιάκα 2-3 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο. Αλ δελ μεπιύλνπκε θαιά ηνλ ζνπγηά κεηά από ηελ πξώηε «ραξαθηά», ην δηάιπκα ηνπ NH 4 SCN ζα θνθθηλίζεη θαη ζα έρνπκε πξνδνζεί. Μεηά ην πείξακα, πιέλνπκε επηκειώο ηα ρέξηα καο.

7 ΠΔΙΡΑΜΑ 6 ν «ΜΗΝΗ ΠΤΡΟΣΔΥΝΖΜΑΣΑ» 2 γνπδάθηα ΚClO 3 3 ύαινη σξνινγίνπ δάραξε 3 μύιηλνη ξάβδνη (π.ρ. θαιακάθηα γηα ζνπβιάθη) Sr(NO 3 ) 2, Ba(NO 3 ) 2, (COONa) 2 ε γνπδάθη θνληνπνηνύκε 5 θνπηαιάθηα δάραξε. ε άιιν γνπδάθη θνληνπνηνύκε 5 θνπηαιάθηα ρισξηθό θάιην. Αλακεηγλύνπκε ηηο δύν νπζίεο θαιά, θαη κνηξάδνπκε ην κίγκα ζε ηξεηο ύαινπο. ηελ 1 ε ύαιν πξνζζέησ 1/2 θνπηαιάθη θνληνπνηεκέλν Sr(NO 3 ) 2, ζηε 2 ε ύαιν πξνζζέησ 1/2 θνπηαιάθη θνληνπνηεκέλν (COONa) 2 θαη ζηελ 3 ε ύαιν πξνζζέησ 1/4 θνπηαιάθη Βa(NO 3 ) 2. Σηο θνληνπνηεκέλεο απηέο νπζίεο ηηο θνιιάκε ζηηο άθξηεο από ηα μπιάθηα, έηζη ώζηε λα κνηάδνπλ κε κεγάια ζπίξηα. Απηό γίλεηαη βνπηώληαο ηα μπιάθηα από ηελ κία άθξε ζε πγξή θόιια, θαη πεξηζηξέθνληαο ηελ άθξε απηή κέζα ζηε ζθόλε ησλ αιάησλ Αθνύ ηα αθήζνπκε λα ζηεγλώζνπλ, ηα αλάβνπκε. Καίγνληαη κε σξαίεο θιόγεο δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ην θαζέλα. Σα δηάθνξα άιαηα όηαλ ππξώλνληαη, αλάινγα κε ηα ηόληα από ηα νπνία απνηεινύληαη, εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νξηζκέλα άιαηα θαη νη ρξσκαηηζκνί πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ πύξσζή ηνπο. Na 2 CO 3 : θίηξηλν CuSO 4 : πξάζηλν NaCl : θίηξηλν CuCl 2 : πξάζηλν Sr(NO 3 ) 2 : θόθθηλν CaCl 2 : θεξακηδί SrCl 2 : θόθθηλν CaCO 3 : θεξακηδί Ba(NO 3 ) 2 : πξάζηλν (COONa) 2 : θίηξηλε Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ίδην γνπδί γηα ηελ θνληνπνίεζε ησλ νπζηώλ, πξέπεη πξώηα λα ην θαζαξίζνπκε πνιύ θαιά. Μπνξνύκε λα αιείςνπκε κε θόιια ζρεδόλ νιόθιεξν ην μπιάθη θαη λα ην παζπαιίζνπκε κε θόιια. Έηζη, ζα έρνπκε πην εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα άιαηα νπζίεο από ην πεξηβάιινλ καο.

8 π.ρ. θηκσιία (θεξακηδί ρξώκα ιόγσ Ca ), ζόδα (θίηξηλν ρξώκα ιόγσ Na) θ.ά. Άιαηα ζαλ ηα παξαπάλσ ή θαη ζπλδπαζκνί ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θαηαζθεπή ππξνηερλεκάησλ. Μπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε ην είδνο ησλ ηόλησλ ελόο άιαηνο, από ην ρξώκα ηεο θιόγαο ζηελ νπνία ππξώλνληαη.

9 ΠΔΙΡΑΜΑ 7 ν ΚΑΤΖ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΑ ΜΔ ΚClO 3 Κάςα πνξζειάλεο δάραξε ΚClO 3 π. H 2 SO 4 ε θάςα πνξζειάλεο αλακηγλύνπκε 2 θνπηαιάθηα δάραξε κε 2 θνπηαιάθηα KClO 3. Οκνγελνπνηνύκε θαιά ην κίγκα. Πξνζζέηνπκε 2-3 ζηαγόλεο π. H 2 SO 4.Παξαηεξείηαη έληνλε θαύζε ηνπ κίγκαηνο. Σν ππθλό H 2 SO 4, είλαη ηζρπξό αθπδαηηθό. Έηζη, αθαηξεί από ηε δάραξε ( C 12 H 22 O 11 ) ηα ζηνηρεία πδξνγόλν θαη νμπγόλν, ζε αλαινγία 2:1, ππό κνξθή λεξνύ. C 12 H 22 O 11(s) π.η 2 SΟ 4 12 C (s) + 11 H 2 O (g) Η παξαπάλσ αληίδξαζε είλαη ηζρπξά εμώζεξκε, θαη πξνθαιείηαη ε δηάζπαζε ηνπ KClO 3 θαηά ηελ αληίδξαζε: KClO 3 KCl + 3/2O 2 To νμπγόλν πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε, θαίεη ηνλ άλζξαθα πνπ παξάγεηαη από ηελ αθπδάησζε ηεο δάραξεο. Έηζη, παξάγεηαη θιόγα θαη κεγάια πνζά ζεξκόηεηαο. Σν ππθλό H 2 SO 4 ζε επαθή κε ην δέξκα πξνθαιεί ηξνκεξά εγθαύκαηα! Γη απηό, ην ρεηξηδόκαζηε κε κεγάιε πξνζνρή θνξώληαο πάληνηε γάληηα. Σν πείξακα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αεξηδόκελν ρώξν, επεηδή παξάγνληαη αέξηα. Αληί γηα δάραξε, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη άκπιν ή βακβάθη (δειαδή θπηηαξίλε).

10 ΠΔΙΡΑΜΑ 8 ν «ΣΑΣΟΤΑΕ»ΓΗΑ ΜΔΡΗΚΔ ΜΔΡΔ 2 πνηήξηα δέζεσο ησλ 100mL ηεξεό K4[Fe(CN)6] (ζηδεξνθπαληνύρν θάιην) 1 νδνληνγιπθίδα ηεξεό FeCl 3.6H 2 O (ηξηρισξηνύρνο ζίδεξνο) Έλα θνκκάηη βακβάθη ην 1 ν πνηήξη βάδνπκε 50mL λεξό θαη δηαιύνπκε 5g (1 θνπηαιάθη) K 4 [Fe(CN) 6 ]. ην 2 ν πνηήξη βάδνπκε επίζεο λεξό θαη δηαιύνπκε 5g (1 θνπηαιάθη) FeCl 3.6H2O. Βνπηάκε ηελ νδνληνγιπθίδα ζην δηάιπκα ηνπ K 4 [Fe(CN) 6 ] θαη γξάθνπκε ή ζρεδηάδνπκε πάλσ ζην δέξκα καο. Αθήλνπκε λα ζηεγλώζεη θαιά. Γηαβξέρνπκε ειάρηζηα ην βακβάθη κε ην δηάιπκα ηνπ ηξηρισξηνύρνπ ζηδήξνπ θαη ζθνππίδνπκε κ απηό όηη ζρεδηάζακε ζην δέξκα καο. Απηό ζα γίλεη ακέζσο κπιε θαη ζα παξακείλεη γηα αξθεηέο κέξεο. Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθάησ αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηαζεο: 4FeCl 3 + 3K 4 [Fe(CN) 6 ] Fe 4 [Fe(CN) 6 ] KCl To κπιε ρξώκα πνπ ζρεκαηίδεηαη νθείιεηαη ζην ζύκπινθν άιαο Fe 4 [Fe(CN) 6 ] 3 θαη είλαη ην γλσζηό «θπαλό ηνπ Βεξνιίλνπ». Η παξαπάλσ αληίδξαζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηξηζζελνύο ζηδήξνπ.

11 ΠΔΙΡΑΜΑ 9 ν ΦΣΗΑΥΝΟΤΜΔ ΥΛΑΠΑΣΔ!!! 2 πνηήξηα δέζεσο 100mL Κόιια ATLACOLL γπάιηλε ξάβδνο Βόξαθαο (Na 2 B 4 O 7. 10H 2 O) Υξώκα δαραξνπιαζηηθήο Βάδνπκε κέζα ζην πνηήξη δέζεσο 1 θνπηαιηά θόιια ΑTLACOLL, 1 θνπηαιηά λεξό βξύζεο θαη 1-2 ζηαγόλεο ρξώκα. Αλαθαηεύνπκε θαιά κε ηε ξάβδν. Έρνπκε δηαιύζεη ζε πνηήξη δέζεσο ιίγν βόξαθα θαη πξνζζέηνπκε ιίγν από ην δηάιπκα απηό ζην 1 ν πνηήξη δέζεσο. Αλαθαηεύνπκε έληνλα, θαη ζε ιίγν ρξόλν θηηάρλεηαη ε ριαπάηζα. Σε ζηεγλώλνπκε ζε απνξξνθεηηθό ραξηί. Γηαιύνληαο ην βόξαθα ζην λεξό, ζρεκαηίδνληαη ηεηξαβνξηθά ηόληα: Νa 2 B 4 O 7.10H 2 O 2Na + + B 4 O 7-2 (aq) + 10H 2 O Σα ηεηξαβνξηθά ηόληα αληηδξνύλ κε ην λεξό, ζρεκαηίδνληαο βνξηθό νμύ: B 4 O 7-2 (aq) + 7H 2 O 4H 3 BO 3(aq) + 2OH - Σν βνξηθό νμύ αληηδξά κε ην λεξό θαη δίλεη βνξηθά ηόληα: H 3 BO 3(aq) +2H 2 O B(OH) H 3 O + H θόιια είλαη έλα κίγκα ηνπ πνιπκεξνύο PVA( πνιπνμηθόο βηλπιεζηέξαο) Όηαλ αλακίμνπκε ην δ/κα βόξαθα κε ην δ/κα θόιιαο, ζρεκαηίδνληαη δεζκνί πδξνγόλνπ κεηαμύ ηεο αιπζίδαο ηνπ πνιπκεξνύο θαη ησλ βνξηθώλ ηόλησλ. Δθηόο από ην παηρλίδη «ριαπάηζα», κε απηόλ ηνλ ηξόπν θηηάρλνληαη ηα πξόζζεηα πνπ βάδνπλ νη εζνπνηνί γηα λα αιιάμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζην πξόζσπό ηνπο.

12 ΠΔΙΡΑΜΑ 10 ν ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΚΟΒΔΣΑΗ ΣΑ ΓΤΟ πνηήξη δέζεσο ησλ 600 ml CuCl 2 θνξεζκέλν δηάιπκα, 300 ml αινπκηλέλην θνπηάθη αλαςπθηηθνύ έλα θνπίδη Με ην θνπίδη ραξάζζνπκε πεξηκεηξηθά ζηε κέζε έλα αινπκηλέλην θνπηάθη. Γεκίδνπκε ην θνπηάθη κε λεξό θαη ην βπζίδνπκε κέζα ζην πνηήξη πνπ πεξηέρεη ην δηάιπκα ηνπ CuCl 2. Πξνζέρνπκε ώζηε ε ραξαθηά λα θαιπθζεί κε ην δ/κα. Αθήλνπκε ην θνπηάθη γηα 5 min κέζα ζην δηάιπκα. Αθαηξνύκε ην θνπηάθη από ην δηάιπκα, ην αδεηάδνπκε από ην λεξό θαη ην μεπιέλνπκε θάησ από ηε βξύζε. Κξαηώληαο ην θνπηάθη κε ηα δπν καο ρέξηα γύξσ από ηε ραξαθηά, θαη ζηξίβνληαο αληίζεηα ηηο δύν άθξεο ηνπ, ην θόβνπκε ζηε κέζε (εθεί πνπ ππήξρε ε ραξαθηά). Σα αινπκηλέληα θνπηάθηα αλαςπθηηθώλ θαη κπύξαο θαιύπηνληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά από έλα πνιύ ιεπηό ζηξώκα πνιπνπξεζάλεο, ην νπνίν πξνζηαηεύεη ην δξαζηηθό αινπκίλην από ηε δηάβξσζε. Η ράξαμε ηεο επηθάλεηαο ηνπ θνπηηνύ κε ην θνπίδη θαηαζηξέθεη απηό ην πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα θαη απνθαιύπηεη ην δξαζηηθό αινπκίλην ζηα ζεκεία ηεο ράξαμεο. Σν αινπκίλην (αξγίιην, Al) είλαη αλαγσγηθό κέηαιιν θαη νμεηδώλεηαη από ηα ηόληα Cu 2+ θαηά ηελ αληίδξαζε: 2Al (s) + 3Cu 2+ (aq) 2Al 3+ (aq) + 3Cu (s) Έηζη, δηαβξώλνληαη ηα ζεκεία ηεο ραξαθηάο, ην κέηαιιν δελ έρεη πηα ζπλνρή, νπόηε εύθνια ην θνπηί θόβεηαη ζηα δύν κε εθαξκνγή κηθξήο δύλακεο. Η ραξαθηά πξέπεη λα είλαη ζπλερήο (ρσξίο δηαθνπέο) θαη θαηά ην δπλαηόλ θπθιηθή. Δπεηδή ν πάηνο ηνπ θνπηηνύ εμσηεξηθά είλαη από αθάιππην (απξνζηάηεπην) αινπκίλην, θαηά ηελ εκβάπηηζε ηνπ θνπηηνύ ζην δηάιπκα πξνζβάιιεηαη θαη ν πάηνο κε απνηέιεζκα κεγάιε θαηαλάισζε CuCl 2. Γη απηό, βάθνπκε από ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηνλ πάην κε ιεπθό ρξώκα κεηάιισλ. Αλ ζέινπκε λα επηηαρύλνπκε ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο, εκβαπηίδνπκε από πξηλ ηα θνπηάθηα ζην δηάιπκα ηνπ CuCl 2 γηα 3 min πεξίπνπ.

13 ΠΕΙΡΑΜΑ 11 ο ΜΕΛΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥΣ Απαραίτητα όργανα και αντιδραστήρια 2 ποτήρια ζέσεως των 100mL CoCl 2 (χλωριούχο κοβάλτιο) πηγή θέρμανσης Πειραματική Διαδικασία Παρασκευάζουμε πυκνό διάλυμα άνυδρου CoCl2 σε αιθανόλη διαλύοντας 10g CoCl 2 σε 100mL αιθανόλη. Πριν από την επίδειξη του πειράματος, ρίχνουμε σε ποτήρι που περιέχει 100 ml νερό αρκετές σταγόνες από το προηγούμενο δ/μα ώστε ν αποκτήσει πολύ ανοικτό ρόδινο χρώμα. Με ένα μικρό πινέλο ή με μια μπατονέτα, γράφουμε ή ζωγραφίζουμε επάνω σε διηθητικό χαρτί και το αφήνουμε να στεγνώσει. Επειδή το διάλυμα έχει χρώμα ασθενές ρόδινο, αυτά που γράψαμε δεν διακρίνονται. Θερμαίνουμε το χαρτί κρατώντας το μπροστά από αναπτήρα ή λύχνο, οπότε εμφανίζονται τα γράμματα ή η ζωγραφιά με γαλάζιο χρώμα. Αφήνουμε το χαρτί στην υγρασία της ατμόσφαιρας ή εκπνέουμε πάνω του, οπότε τα γράμματα εξαφανίζονται πάλι. Εξήγηση Το υδατικό διάλυμα του CoCl 2.6H 2 O έχει ένα ασθενές ρόδινο χρώμα. Με τη θέρμανση, το CoCl 2.6H 2 O αφυδατώνεται προς τον μπλε ανυδρίτη του, το CoCl 2. CoCl 2. 6H 2 O (ροδόχρωμο) CoCl 2 (μπλε) + 6H 2 O Άρα, με ισχυρή θέρμανση τα ένυδρα άλατα αποβάλλουν τα μόρια νερού που έχουν στο μόριό τους και μετατρέπονται σε ενώσεις με διαφορετικές ιδιότητες. Παρατηρήσεις Το χαρτί πρέπει να θερμανθεί σε θερμοκρασία ο C. Η διαδικασία θέρμανσης-διαβροχής μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές. Μεταξύ του ροδόχρωμου CoCl 2.6H 2 O και του μπλε CoCl 2 υπάρχουν ενδιάμεσες βαθμίδες μεδιαφορετικά χρώματα: CoCl 2.H 2 O (κυανοϊώδες), CoCl 2.3/2H 2 O (βαθύ κυανοϊώδες), CoCl 2.2H 2 O (ελαφρύ ερυθροϊώδες), CoCl 2.4H 2 O (ροδόλευκο) Στο εμπόριο κυκλοφορούν διάφορα μπιμπελό π.χ. ζωάκια που είναι εμποτισμένα με ένυδρο αλάτι CoCl 2 και αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Έτσι, διαφημίζονται ως τα ζωάκια που προβλέπουν τον καιρό.

14 ΠΕΙΡΑΜΑ 12 ο ΠΙΔΑΚΑΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ Απαραίτητα όργανα και αντιδραστήρια 1 σφαιρική φιάλη 1L 20g NH 4 Cl 1 μεγάλο ποτήρι ζέσεως 10g ΝaOH λαστιχένιο πώμα με γυάλινο σωλήνα Δείκτης φαινολοφθαλεΐνη σιδερένιο στήριγμα Πειραματική Διαδικασία Γεμίζουμε το ποτήρι ζέσεως με νερό και ρίχνουμε μερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνη. Ρίχνουμε μέσα στην σφαιρική φιάλη 20g ΝH 4 Cl και λίγο νερό, ώστε να γίνει ένας παχύς πολτός. Ρίχνουμε στη συνέχεια 10g ΝaOH και κλείνουμε αμέσως τη φιάλη με το λαστιχένιο πώμα όπου έχει προσαρμοστεί γυάλινο σωληνάκι μήκους 20cm. Αναποδογυρίζουμε τη φιάλη και τη στηρίζουμε στο σιδερένιο στήριγμα πάνω από το ποτήρι, ώστε η άκρια από το σωλήνα να είναι βυθισμένη στο νερό, σχεδόν μέχρι τον πυθμένα του δοχείου. Στο νερό εμφανίζονται φυσαλίδες, χρωματίζεται ρόδινο, ενώ ανεβαίνει νερό από το σωληνάκι και σχηματίζεται πίδακας μέσα στη φιάλη. Εξήγηση Στο δοχείο πραγματοποιείται η παρακάτω αντίδραση διπλής αντικατάστασης: NH 4 Cl + NaOH NaCl + NH 3 + H 2 O Η αέρια αμμωνία που παράγεται, διοχετεύεται μέσω του σωλήνα στο νερό και δημιουργεί αλκαλικό περιβάλλον, γι αυτό ο δείκτης αλλάζει χρώμα. Μέσα στη σφαιρική φιάλη δημιουργείται υποπίεση οπότε ανεβαίνει νερό από το σωλήνα και μπαίνει στη φιάλη δημιουργώντας πίδακα. Παρατηρήσεις Πρέπει να εφαρμόζει πολύ καλά το λαστιχένιο πώμα με τη φιάλη καθώς και με το γυάλινο σωλήνα, ώστε να μην υπάρχει διαρροή της αέριας ΝΗ 3. Μπορούμε να διευκολύνουμε την άνοδο του νερού στο σωλήνα, ρίχνοντας λίγο αιθέρα εξωτερικά στη φιάλη και φυσώντας. Επειδή η εξάτμιση του αιθέρα είναι ενδόθερμο φαινόμενο, η φιάλη ψύχεται και δημιουργείται υποπίεση. Με το παραπάνω πείραμα αποδεικνύεται επίσης και η μεγάλη διαλυτότητα της ΝΗ 3 στο νερό.

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Β. ΓΚΔΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα