Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ."

Transcript

1 ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. Α3) 3. Γηαηί μεζώξηαζε ην θόθθηλν ηξηαληάθπιιν;..(μαξηζάθε Μ. ειίηα Α. Β2) 4. Σν λεξό γίλεηαη πνξηνθαιάδα.(καθαμπιάθεο Β. Α2) 5. Παηρληδηάξηθεο θπζαιίδεο (Γνπλάθε Ε. Β1) 6. Σν καύξν ηδίλη από ην ιπρλάξη ηνπ Αιαληίλ ( Σζαπάθεο Ν. Β2) 7. Σν κπαιόλη πνπ θνπζθώλεη αλάπνδα.(υηνύθα Γ. Β2) 8. Ζ κπιε θηάιε (Ραληηόλνβα Α. Β2) 9. Σν θεξί πνπ αλάβεη κόλν ηνπ ( Καπθαιάο Π. Β1) 10. Ζ νδνληόθξεκα ηνπ ειέθαληα.... ( Παπαδνγηάλλε Υ. - Μαλησλαλάθε Γ. Β2) Γικηςακέρ Πηγέρ chem.auth.gr users.sch.gr chemistry.upatras.gr fridge.gr tovima.gr ekfe.reth.sch.gr ekfe.chan.sch.gr chemview.gr

2 ΠΔΗΡΑΜΑ 1 ν ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΛΑΥΑΝΟΕΟΤΜΟ Πνηήξη δέζεσο 1L Μεξηθά θύιια θόθθηλν ιάραλν 5 κεγάινη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο Άζπξν μίδη HCl αιαηόλεξν azax NaOH Βξάδνπκε γηα 5 ιεπηά πεξίπνπ, κεξηθά θύιια θόθθηλν ιάραλν ζην πνηήξη δέζεσο. ηξαγγίδνπκε ην δνπκί θαη ην βάδνπκε ζε κπνπθάιη. Μπνξεί λα δηαηεξεζεί ζην ςπγείν γηα αξθεηέο κέξεο. Απηόο είλαη ν δείθηεο καο. Βάδνπκε ζε 5 κεγάινπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο: μίδη, δ/κα HCl, αιαηόλεξν, azax, δ/κα NaOH. Πξνζζέηνπκε κεξηθέο ζηαγόλεο από ην ιαραλόδνπκν. Παξαηεξνύκε ην ρξώκα πνπ παίξλεη θάζε δηάιπκα. Αλάινγα ην ρξώκα πνπ παίξλεη θάζε δ/κα, κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πξνζέγγηζε ην ph ηνπ. Σν θόθθηλν ιάραλν, όπσο θαη πνιιά κνύξα ή ρξσκαηηζηά ινπινύδηα, πεξηέρνπλ ανθοκςανίνερ ζηηο νπνίεο νθείινπλ ην ρξώκα ηνπο. Απηέο νη ρξσζηηθέο δξνπλ σο δείθηεο, δειαδή αιιάδνπλ ην ρξώκα ηνπο βάζε ηνπ ph. Υξώκαηα δείθηε θόθθηλν ιάραλo θαη αληίζηνηρεο ηηκέο ph Κόθθηλν Ρνδ Ρνδ Κπαλό Γαιάδην Πξάζηλν Κίηξηλν αλνηθηό

3 ΠΔΗΡΑΜΑ 2 ν ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΑΤΓΟ Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 1L 80mL ππθλό ΖCl (6Μ) 1L λεξό 1 απγό Βάδνπκε ην ππθλό δηάιπκα ΖCl ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. Πξνζζέηνπκε πξνζεθηηθά ην λεξό, θξνληίδνληαο λα κελ αλαθαηεπηεί πνιύ κε ην δηάιπκα ΖCl. Ρίρλνπκε ην απγό, ην νπνίν βπζίδεηαη θαη πάεη ζηνλ ππζκέλα. Μεηά από ιίγν, παξαηεξνύκε λα αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ κέρξη θάπνην ζεκείν θαη λα μαλαβπζίδεηαη. Απηό επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο. Σν δηάιπκα ΖCl έρεη κεγαιύηεξε ππθλόηεηα από ην λεξό, άξα κπνξεί ην λεξό λα βξίζθεηαη πάλσ από ην δ/κα ΖCl ρσξίο λα αλακηγλύνληαη. Όηαλ ην απγό βξεζεί κέζα ζην δηάιπκα ΖCl, αληηδξά ην αλζξαθηθό αζβέζηην πνπ βξίζθεηαη ζην ηζόθιη ηνπ κε ην νμύ, ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O To αέξην CO 2 πνπ παξάγεηαη, εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή θπζαιίδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ απγνύ, ην απγό απνθηά κεγαιύηεξε άλσζε θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ηα πάλσ. Όζν αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, ην CO 2 απνκαθξύλεηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ απγνύ θαη έηζη ην απγό μαλαβπζίδεηαη. Όηαλ μαλαβξεζεί ην απγό κέζα ζην δηάιπκα HCl, αληηδξάεη μαλά, εκθαλίδνληαη πάιη θπζαιίδεο, θαη αλεβαίλεη μαλά πξνο ηα πάλσ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο, έσο όηνπ ε πνζόηεηα CO 2 πνπ παξάγεηαη δελ αξθεί γηα λα αλέβεη ην απγό πξνο ηα πάλσ.

4 ΠΔΗΡΑΜΑ 3 ν ΓΗΑΣΗ ΞΔΘΩΡΗΑΔ ΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ; -Γηαθαλήο άρξσκε γπάια 1 L κε επξύ άλνηγκα θαη βηδσηό κεηαιιηθό πώκα. -θσληθή θηάιε 50 ml -θσληθή θηάιε 250 ml -γπάιηλν ρσλί κε καθξύ ζηέιερνο, -ζπάηνπια-θνπηάιη ησλ 5 ml -δύν θόθθηλα ηξηαληάθπιια 10g ζεηώδεο λάηξην (Na 2 SO 3 ) 30 ml πδξνρισξηθό νμύ 6 Μ (HCl,) 2mL λεξό Γεκίδνπκε ηε κηθξή θσληθή θηάιε κε λεξό θαη ηνπνζεηνύκε ην έλα θόθθηλν ηξηαληάθπιιν, θνκκέλν από πξηλ ζηα κέηξα ηεο γπάιαο. Ρίρλνπκε κέζα ζηε γπάια πεξίπνπ 2 ml λεξνύ θαη κε ηε γπάια ειαθξώο γεξκέλε ξίρλνπκε πάλσ ζην λεξό 2 θνπηαιηέο ζηεξενύ ζεηώδνπο λαηξίνπ, ώζηε λα πξνθύςεη κηα πνιηώδεο κάδα πνπ θνιιάεη ζηνλ ππζκέλα ηεο θηάιεο. Σνπνζεηνύκε ηελ θσληθή θηάιε κε ην ηξηαληάθπιιν κέζα ζηε γπάια κε ηε βνήζεηα κηαο ιαβίδαο. Γέξλνπκε ηε γπάια πξνο ηελ αληίζεηε από ηε κάδα ηνπ ζεηώδνπο λαηξίνπ πιεπξά θαη πξνζζέηνπκε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ρσληνύ, 30 ml πδξνρισξηθνύ νμένο. Σνπνζεηνύκε γξήγνξα ην πώκα ηεο γπάιαο θαη ην βηδώλνπκε ζθηρηά. Αλαθηλνύκε ην πεξηερόκελν ηεο γπάιαο, ώζηε ην πδξνρισξηθό νμύ λα έξζεη ζε επαθή κε ηε κάδα ηνπ ζεηώδνπο λαηξίνπ. Σν θόθθηλν ηξηαληάθπιιν κέζα ζηε γπάια αξρίδεη λα ράλεη ην αξρηθό ηνπ ρξώκα θαη λα γίλεηαη ξνδ. Απηό δελ απαηηεί πεξηζζόηεξν από 10 min. Αθήλνπκε ηε γπάια κε ην ηξηαληάθπιιν πάλσ ζηνλ πάγθν θαη δίπια ηεο βάδνπκε γηα ζύγθξηζε έλα δεύηεξν ίδην ηξηαληάθπιιν, ζηε κεγάιε θσληθή θηάιε κε λεξό. Δπμηνεία Ζ αληίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δνρείν είλαη: Na 2 SO 3 + 2HCl 2ΝaCl + SO 2 + H 2 O Ο απνρξσκαηηζκόο ηνπ ηξηαληάθπιινπ γίλεηαη από ην SO 2 επεηδή ε ρξσζηηθή ηνπ ηξηαληάθπιινπ αλάγεηαη από ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ πξνο κηα άρξσκε νπζία. 1. Αλ δελ αθνινπζήζνπκε ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πεξηγξαθόκελεο δηαδηθαζίαο θαη πξνζζέζνπκε ην HCl απεπζείαο πάλσ ζην ζεηώδεο λάηξην, ηόηε ζα ειεπζεξσζεί SO 2 ζην πεξηβάιινλ, πξηλ πξνιάβνπκε λα πσκαηίζνπκε ηε γπάια. Απειεπζέξσζε SO 2 ζην πεξηβάιινλ ζα έρνπκε επίζεο, αλ ε γπάια δελ είλαη ζηεγαλά πσκαηηζκέλε. 2. Γηα θαιύηεξε ζηεγαλνπνίεζε ηεο γπάιαο, ηνπνζεηνύκε έλα θνκκάηη λάηινλ (π.ρ. από δηαθαλή λάηινλ ζαθνύια), θνκκέλν ζε δηαζηάζεηο ιίγν κεγαιύηεξεο από ην άλνηγκα ηεο γπάιαο, θαη θαηόπηλ βηδώλνπκε ζθηρηά ην πώκα. 5. Σν ηξηαληάθπιιν ηεο γπάιαο δελ γίλεηαη πνηέ ηειείσο ιεπθό. Σν ηειηθό ρξώκα ηνπ είλαη αλνηθηό ξνδ. 7. Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ, SO 2, είλαη έλα άρξσκν, ηνμηθό αέξην κε ραξαθηεξηζηηθή πληγεξή νζκή. Γη απηό απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Mεηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο, κεηαθέξνπκε ηε γπάια ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν, βγάδνπκε ην πώκα ηεο, θαζώο θαη ην ηξηαληάθπιιν, θαη αθήλνπκε λα απνκαθξπλζεί ην SO 2.

5 ΠΔΗΡΑΜΑ 4 ν ΣΟ ΝΔΡΟ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ Έλα άδεην κπνπθάιη λεξνύ 1L ηεξεό ΚΗ Γηάιπκα Pb(NO 3 ) 2 (έρεη ρξεζηκνπνηεζεί νπσζδήπνηε απηνληζκέλν λεξό) Έρνπκε ζρεδόλ γεκίζεη πιαζηηθό κπνπθαιάθη κε δηάιπκα Pb(NO 3 ) 2. ην εζσηεξηθό ηνπ πώκαηνο ηνπ κπνπθαιηνύ, έρνπκε «θνιιήζεη» ιίγνπο θξπζηάιινπο ΚΗ (ρσξίο λα ην δνπλ νη καζεηέο). Βηδώλνπκε πξνζεθηηθά ην θαπάθη θαη αλαθηλνύκε δπλαηά ην κπνπθάιη. Σν δηάιπκα μαθληθά από άρξσκν απνθηά εληππσζηαθό θίηξηλν ρξώκα. Όηαλ έξζνπλ ζε επαθή ην δ/κα KI κε ην Pb(NO 3 ) 2 πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε: 2KI + Pb(NO 3 ) 2 2ΚNO 3 + PbI 2 O ησδηνύρνο κόιπβδνο πνπ παξάγεηαη, είλαη θίηξηλν ίδεκα, νπόηε εκθαλίδεηαη θίηξηλν ρξώκα ζην δηάιπκα. 1. Μπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην παξαπάλσ πείξακα, αλ πξνζζέζνπκε ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κηθξή πνζόηεηα Pb(NO 3 ) 2 θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ ίδην ζσιήλα πνζόηεηα KJ πάλσ από ηνλ Pb(NO 3 ) 2. Αλ πσκαηίζνπκε ην ζσιήλα θαη αλαηαξάμνπκε, ζα δνύκε κε έθπιεμε ην ιεπθό ηνπ ζσιήλα λα γίλεηαη θίηξηλν. 2. Σν παξαπάλσ πείξακα είλαη έλα έμνρν παξάδεηγκα ρεκηθνύ θαηλόκελνπ, όπνπ θαίλεηαη ε ξηδηθή αιιαγή ηεο ζύζηαζεο ησλ ζσκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηό.

6 ΠΔΗΡΑΜΑ 5 ν ΠΑΗΥΝΗΓΗΑΡΗΚΔ ΦΤΑΛΗΓΔ Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 500mL πνξέιαην Υξσζηηθή νπζία Αλαβξάδνλ δηζθίν ( π.ρ. Depon ή Βηηακίλε C) Βάδνπκε 200mL λεξό κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθό ζσιήλα θαη ξίρλνπκε 10 ζηαγόλεο ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο (π.ρ. κπιε) πνπ είλαη πδαηνδηαιπηό. Πξνζζέηνπκε πάλσ από ην λεξό 300 ml ζπνξέιαην. To ιάδη κε ην λεξό δελ αλακηγλύνληαη, άξα έρνπκε δύν θάζεηο. Ρίρλνπκε ζηνλ θύιηλδξν έλα αλαβξάδνλ δηζθίν (π.ρ. Depon) νπόηε εκθαλίδνληαη εληππσζηαθέο κπιε θπζαιίδεο. Σν Depon (παξαθεηακόιε), έρεη όμηλν αλζξαθηθό λάηξην (ΝaHCO 3 ), θηηξηθό νμύ θ.ά. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην λεξό γίλνληαη νη αληηδξάζεηο: ΝaHCO 3 Na + + HCO 3 - (δηάζηαζε ηνπ ΝaHCO 3 θαηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην λεξό) HCO 3 - Ζ 2 CO 3 + H 3 O + H 2 CO 3 + H 2 O (ην όμηλν πεξηβάιινλ νθείιεηαη ζην θηηξηθό νμύ) CO 2(g) + H 2 O ( δηάζπαζε ηνπ Ζ 2 CO 3 πνπ είλαη αζηαζήο έλσζε) Σν CO 2 πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, κπαίλεη ζηε ζηηβάδα ηνπ ιαδηνύ, παξαζύξνληαο όκσο πνζόηεηα ρξσκαηηζκέλνπ λεξνύ κέρξη ηελ επηθάλεηα. ηε ζπλέρεηα νη θπζαιίδεο ζθάλε θαη ην λεξό θαηεβαίλεη, γηα λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζηηβάδα. 1. Γηα πην εληππσζηαθό απνηέιεζκα, κπνξνύκε λα θσηίδνπκε ηνλ θύιηλδξν κε έλα αλακκέλν θαθό. 2. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξηο όηνπ ζηακαηήζεη ε δξάζε ηνπ αλαβξάδνληνο δηζθίνπ.

7 ΠΔΗΡΑΜΑ 6 ν ΣΟ ΜΑΤΡΟ ΣΕΗΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΛΤΥΝΑΡΗ ΣΟΤ ΑΛΛΑΝΣΗΝ πνηήξη δέζεσο 100 ml πνηήξη δέζεσο 50 ml γπάιηλε ξάβδνο ξερό πηάην γάληηα 30g δάραξε άρλε 10mL ππθλό δ/κα H 2 SO 4 (96% w/w) Σνπνζεηνύκε ην πνηήξη ησλ 100 ml πνπ πεξηέρεη ηε δάραξε κέζα ζην πηάην. Φνξάκε ηα γάληηα θαη πξνζζέηνπκε 10 ml ζεηηθνύ νμένο ζην πνηεξάθη ησλ 50mL.. Ρίρλνπκε αξγά ην ζεηηθό νμύ πάλσ ζηε δάραξε. Αλαδεύνπκε θαιά θαη γξήγνξα κε ηε γπάιηλε ξάβδν. ηακαηνύκε ηελ αλάδεπζε όηαλ ην πνηήξη αξρίζεη λα ζεξκαίλεηαη. Σν πεξηερόκελν ηνπ πνηεξηνύ αξρίδεη λα καπξίδεη θαη λα παξάγεη ππθλνύο θαπλνύο. ε πνιύ ιίγν ρξόλν, κηα καύξε ζηήιε πξνβάιιεη από ην πνηήξη, ε νπνία ζπλερίδεη λα κεγαιώλεη θαη έμσ από ην πνηήξη. Δπμηνεία Σν ππθλό H 2 SO 4, είλαη ηζρπξό αθπδαηηθό. Έηζη, αθαηξεί από ηε δάραξε ( C 12 H 22 O 11 ) ηα ζηνηρεία πδξνγόλν θαη νμπγόλν, ζε αλαινγία 2:1, ππό κνξθή λεξνύ. Ζ καύξε ζηήιε πνπ βιέπνπκε, είλαη άλζξαθαο πνπ έρεη πάξεη πνξώδε κνξθή ιόγσ ησλ αεξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ παξαθάησ εμώζεξκε αληίδξαζε: C 12 H 22 O 11(s) π.ζ 2 SΟ 4 12 C (s) + 11 H 2 O (g) Δπεηδή ε αληίδξαζε είλαη ηζρπξά εμώζεξκε, ην πνηήξη ζεξκαίλεηαη πνιύ θαη δελ πξέπεη λα ην πηάζνπκε κε γπκλά δάθηπια πξηλ πεξάζεη αξθεηή ώξα. Αλ κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζεηηθνύ νμένο δελ αλαδεύζνπκε ην κίγκα, ε ζηήιε ζρεκαηίδεηαη κε βξαδύηεξν ξπζκό. Σν ππθλό H 2 SO 4 ζε επαθή κε ην δέξκα πξνθαιεί ηξνκεξά εγθαύκαηα! Γη απηό, ην ρεηξηδόκαζηε κε κεγάιε πξνζνρή θνξώληαο πάληνηε γάληηα.

8 ΠΔΗΡΑΜΑ 7 ν ΣΟ ΜΠΑΛΟΝΗ ΠΟΤ ΦΟΤΚΩΝΔΗ ΑΝΑΠΟΓΑ Μπαιόλη Μία ζηελόιαηκε θηάιε Δξγαζηεξηαθόο ιύρλνο Μεηαιιηθή ιαβίδα 15mL λεξό βξύζεο Βάδνπκε πεξίπνπ 15 ml λεξνύ ζηε θηάιε θαη ην ζεξκαίλνπκε κέρξη λα βξάζεη ιίγν, ρσξίο λα αθήζνπκε λα εμαηκηζζεί όιε ε πνζόηεηα. Απνκαθξύλνπκε γξήγνξα ηε θηάιε από ηε θσηηά θαη «θνξάκε» ην κπαιόλη ζην ζηόκην ηεο θηάιεο. Καζώο ε ζεξκνθξαζία ηεο θηάιεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πέθηεη ζηγά-ζηγά, ην κπαιόλη αλαξξνθάηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο θαη αξρίδεη λα θνπζθώλεη θαηαιακβάλνληαο ην εζσηεξηθό ηεο. Δπμηνεία Με ηε ζέξκαλζε, ην λεξό κεηαηξέπεηαη ζε αηκό πνπ έρεη κεγάιε ζεξκνθξαζία άξα θαη κεγάιε πίεζε (ν όγθνο είλαη ζηαζεξόο θαη ίζνο κε ηνλ όγθν ηεο θηάιεο). Σν κπαιόλη ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηε θηάιε, όηαλ ν αηκόο ζην εζσηεξηθό ηεο είλαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πίεζε. ηε ζπλέρεηα, θαη θαζώο ν αηκόο κέζα ζηε θηάιε ςύρεηαη γξήγνξα, ε πίεζε ειαηηώλεηαη θαη ην κπαιόλη ηξαβηέηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο. Δπεηδή ηώξα ε εμσηεξηθή πίεζε (αηκνζθαηξηθή πίεζε) είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ηεο εζσηεξηθήο, εηζέξρεηαη αέξαο κέζα ζην κπαιόλη θαη ην θνπζθώλεη. 1. Διέγρνπκε ζηελ αξρή κήπσο ην κπαιόλη έρεη θάπνηα νπή θαη ράλεη αέξα. 2. Πξνζέρνπκε ώζηε ε εθαξκνγή ηνπ κπαινληνύ ζηνλ ιαηκό ηεο θηάιεο λα γίλεη θαηά ην δπλαηόλ ζπκκεηξηθά γύξσ από ην θέληξν ηνπ ιαηκνύ δηόηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ην άλνηγκα ηνπ κπαινληνύ κπνξεί λα βξεζεί «θιεηζκέλν» ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ιαηκνύ ηεο θηάιεο θαη λα κε ιεηηνπξγήζεη ην «ηξάβεγκα» ηνπ κπαινληνύ πξνο ηα κέζα. 3. Ζ θηάιε κε ην αλάπνδα θνπζθσκέλν κπαιόλη κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα ώξεο, αθνύ ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο επηθξαηεί ππνπίεζε, ιόγσ ζηεγαλόηεηαο.

9 ΠΔΗΡΑΜΑ 8 ν Ζ ΜΠΛΔ ΦΗΑΛΖ Κσληθή θηάιε ησλ 500mL κε πώκα 3g γιπθόδε 3g ζηεξεό NaOH 300mL λεξό (βξύζεο ή απηνληζκέλν) 10 ζηαγόλεο δ/ηνο κπιε ηνπ κεζπιελίνπ Βάδνπκε 300mL λεξό ζηελ θσληθή θηάιε. Γηαιύνπκε ζην λεξό ην ΝaOH θαη κεηά ηε γιπθόδε. Πξνζζέηνπκε ην κπιε ηνπ κεζπιελίνπ. Πσκαηίδνπκε ηε θηάιε, αλαθηλνύκε θαιά θαη παξαηεξνύκε όηη ην πεξηερόκελν απνθηά ρξώκα κπιε. Αθήλνπκε ηε θηάιε λα εξεκήζεη θαη παξαηεξνύκε (ζε πεξίπνπ 8 min) όηη ην δηάιπκα γίλεηαη άρξσκν. Βγάδνπκε ην πώκα, αλαθηλνύκε ηε θηάιε, νπόηε ην δηάιπκα μαλαγίλεηαη κπιε. Σν θπαλό ηνπ κεζπιελίνπ είλαη έλαο δείθηεο νμεηδναλαγσγήο. Ζ νμεηδσκέλε κνξθή ηνπ έρεη ρξώκα κπιε, ελώ όηαλ αλαρζεί είλαη άρξσκνο. Αξρηθά, νμεηδώλεηαη ε γιπθόδε ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ, κε θαηαιύηε ην θπαλό ηνπ κεζπιελίνπ. Σόηε ν δείθηεο απνρξσκαηίδεηαη. Αλαθαηεύνληαο ηε θηάιε, δηνρεηεύεηαη Ο 2 από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ δ/ηνο, ην Ο 2 νμεηδώλεη ην δείθηε (πνπ έηζη γίλεηαη κπιε) θαη ν δείθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ νμεηδώλεη ηε γιπθόδε. Έηζη, έρνπκε έλα θύθιν νμείδσζεο- αλαγσγήο θαη αλάινγα ρξσκαηηζκό θαη απνρξσκαηηζκό ηνπ δ/ηνο ηεο γιπθόδεο. 1.Μπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηε δηαδηθαζία πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην δηάιπκα. 2. Αλ αλαθηλνύκε ηε θηάιε ρσξίο λα αθαηξέζνπκε ην πώκα, πεηπραίλνπκε ην ρξσκαηηζκό ιηγόηεξεο θνξέο, κέρξη λα εμαληιεζεί ην νμπγόλν κέζα ζηε θηάιε. 3. Ζ κπιε θηάιε, είλαη ην πείξακα κε ηηο πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ θαηαιπηώλ, ηνπ κεραληζκνύ αληίδξαζεο θαζώο θαη ηεο ηαρύηεηαο αληίδξαζεο (δηπιάζηα πνζόηεηα ησλ αληηδξώλησλ απαηηεί πεξίπνπ ην κηζό ρξόλν γηα ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ δ/ηνο)

10 ΠΔΗΡΑΜΑ 9 ν ΣΟ ΚΔΡΗ ΠΟΤ ΑΝΑΒΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ Έλα θεξί κε κεγάιν θπηίιη Μηθξή πνζόηεηα ζηεξεό ΚClO 3 Μηθξή ζπάηνπια- θνπηάιη (ρισξηθό θάιην) Μηθξή πνζόηεηα δάραξε άρλε 1 ζηαγόλα ππθλό Ζ 2 SO 4 Παίξλνπκε κηθξή πνζόηεηα( κηζό θνπηαιάθη πεξίπνπ) δάραξε άρλε θαη ηελ αδεηάδνπκε πάλσ ζ έλα θνκκάηη ραξηί. Πξνζζέηνπκε ίζε πνζόηεηα ΚClO 3. Aλαθαηεύνπκε ηα δύν ζηεξεά κεηαμύ ηνπο. Αδεηάδνπκε ην παξαπάλσ κίγκα γύξσ από ην θπηίιη ελόο θεξηνύ. ηάδνπκε 1 ζηαγόλα π. Ζ 2 SO 4 πάλσ ζην ιεπθό κίγκα. Σν θπηίιη ηνπ θεξηνύ αλάβεη κεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα. Σν ππθλό H 2 SO 4 είλαη ηζρπξά αθπδαηηθό κέζν. Έηζη, αθπδαηώλεη ηε δάραξε δεζκεύνληαο ην λεξό πνπ παξάγεηαη, θαηά ηελ εμήο εμώζεξκε αληίδξαζε: C 12 H 22 O 11 (s) 12C (s) + 11H 2 O (l) ΓΖ ν = -918,9Κj H ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη από ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε, ρξεζηκεύεη γηα λα δηαζπαζηεί ην ΚClO 3 θαη λα παξαρζεί O 2, θαηά ηελ αληίδξαζε: 2ΚClO 3(s) 2KCl (s) + 3O 2(g), ΓΖ<0 Μέξνο από ην νμπγόλν πνπ παξάγεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαύζε ηνπ άλζξαθα θαη ηελ παξαγσγή επηπιένλ ζεξκόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: C (s) + O 2(g) CO 2(g) ΓΖ=-393,5 Κj Σέινο, κε ηε ζεξκόηεηα πνπ έρεη παξαρζεί, ην θεξί (παξαθίλε) γύξσ από ην θπηίιη ηήθεηαη, εμαεξώλεηαη θαη ηειηθά θαίγεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ πνπ ππάξρεη : C 25 H 52(s) + 38O 2(g) 25CO 2(g) + 26 H 2 O (l) ΓΖ<0 1. Πξνζνρή! Σν H 2 SO 4 είλαη ηδηαίηεξα θαπζηηθό θαη απαηηεί πξνθπιάμεηο. 2. Σν θεξί πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, θξνληίδνπκε λα έρεη αξθεηό θπηίιη γηα λα αλάςεη επθνιόηεξα.

11 ΠΔΗΡΑΜΑ 10 ν Ζ ΟΓΟΝΣΟΚΡΔΜΑ ΣΟΤ ΔΛΔΦΑΝΣΑ Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο ησλ 100mL Μεγάιν ξερό πηάην Έλα θεξί Γάληηα Απνξξππαληηθό πηάησλ 10 ml, Ζ 2 Ο 2 (30% w/w ) 20 ml ηεξεό ΚΗ 10 ζηαγόλεο ρξσζηηθήο (ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο) Σνπνζεηνύκε ηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν ζην θέληξν ηνπ πηάηνπ. Βάδνπκε 20 ml Ζ 2 Ο 2 (ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ) ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. Πξνζζέηνπκε 10 ml απνξξππαληηθνύ ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. ηάδνπκε 10 ζηαγόλεο ρξσζηηθήο. ην κίγκα πξνζζέηνπκε ηώξα κηζό θνπηαιάθη ζηεξεό ΚΗ. Μέζα ζε 10 s αλαπηύζζεηαη κηα κεγάιε ζηήιε αθξνύ, ε νπνία μερεηιίδεη από ηνλ θύιηλδξν θαη αξρίδεη λα θαιύπηεη όιν ηνλ ρώξν γύξσ από ηε βάζε ηνπ θπιίλδξνπ. Δπίζεο, παξαηεξνύκε ηελ αλάπηπμε ζεξκόηεηαο. Σν Ζ 2 Ο 2 δηαζπάηαη πξνο πδξαηκό θαη νμπγόλν (Ο 2 ), ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε εμώζεξκε αληίδξαζε: 2Ζ 2 Ο 2(aq) 2H 2 O(g) + O 2(g) Ζ αληίδξαζε απηή είλαη εμαηξεηηθά αξγή. Παξνπζία όκσο θαηαιύηε, όπσο ην ΚI, ε παξαπάλσ αληίδξαζε είλαη πνιύ δσεξή. Με ην απνξξππαληηθό, νη παξαγόκελνη πδξαηκνί, θαη θπξίσο ην νμπγόλν, δεκηνπξγνύλ έληνλν αθξηζκό. 1. Πξνζνρή!! Σν Ζ 2 Ο 2 ( νμπδελέ) ηόζν κεγάιεο ζπγθέληξσζεο όζν απηήο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην πείξακα, είλαη πνιύ νμεηδσηηθό θαη θαπζηηθό. Πξέπεη λα θνξάκε γάληηα θαη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί ζηε ρξήζε ηνπ. 2. Σν νμπδελέ θπθινθνξεί ζηα θαξκαθεία κε ζπγθέληξσζε 3%, ε νπνία αξθεί γηα ην πείξακα. Όκσο πην εληππσζηαθή αληίδξαζε γίλεηαη κε κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο. 3. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ρξσζηηθή, ε «νδνληόθξεκα» ζα έρεη έλα θηηξηλσπό ρξώκα πνπ νθείιεηαη ζην ηώδην πνπ ππάξρεη δηαιπκέλν ζην δηάιπκα ηνπ ΚΗ. 4. Αλ εηζάγνπκε κέζα ζηνλ αθξό έλα αλακκέλν θεξί παξαηεξνύκε όηη ε θιόγα ηνπ δσεξεύεη πνιύ. Απηό νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ Ο 2 πνπ παξάγεηαη από ηελ αληίδξαζε. Αλ όκσο ην θεξί εηζαρζεί απόηνκα θαη πνιύ βαζηά κέζα ζηνλ αθξό, ζα ζβήζεη, αθνύ θαηά ηελ αληίδξαζε παξάγεηαη θαη λεξό. 5. Γηα πην εληππσζηαθό απνηέιεζκα, κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην πείξακα ζε 2 ή 3 θπιίλδξνπο, πξνζζέηνληαο δηαθνξεηηθό ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο ζηνλ θαζέλα.

Πεπιεχόμενα. 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ. 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ. 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!!

Πεπιεχόμενα. 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ. 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ. 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!! Πεπιεχόμενα 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!! 4 ο Πείπαμα: XHMIKO ΥΑΜΑΗΛΔΟΝΣΑ 5 ο Πείπαμα: ΓΔΜΟΗ ΑΗΜΑΣΟ 6 ο Πείπαμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα