Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ."

Transcript

1 ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. Α3) 3. Γηαηί μεζώξηαζε ην θόθθηλν ηξηαληάθπιιν;..(μαξηζάθε Μ. ειίηα Α. Β2) 4. Σν λεξό γίλεηαη πνξηνθαιάδα.(καθαμπιάθεο Β. Α2) 5. Παηρληδηάξηθεο θπζαιίδεο (Γνπλάθε Ε. Β1) 6. Σν καύξν ηδίλη από ην ιπρλάξη ηνπ Αιαληίλ ( Σζαπάθεο Ν. Β2) 7. Σν κπαιόλη πνπ θνπζθώλεη αλάπνδα.(υηνύθα Γ. Β2) 8. Ζ κπιε θηάιε (Ραληηόλνβα Α. Β2) 9. Σν θεξί πνπ αλάβεη κόλν ηνπ ( Καπθαιάο Π. Β1) 10. Ζ νδνληόθξεκα ηνπ ειέθαληα.... ( Παπαδνγηάλλε Υ. - Μαλησλαλάθε Γ. Β2) Γικηςακέρ Πηγέρ chem.auth.gr users.sch.gr chemistry.upatras.gr fridge.gr tovima.gr ekfe.reth.sch.gr ekfe.chan.sch.gr chemview.gr

2 ΠΔΗΡΑΜΑ 1 ν ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΛΑΥΑΝΟΕΟΤΜΟ Πνηήξη δέζεσο 1L Μεξηθά θύιια θόθθηλν ιάραλν 5 κεγάινη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο Άζπξν μίδη HCl αιαηόλεξν azax NaOH Βξάδνπκε γηα 5 ιεπηά πεξίπνπ, κεξηθά θύιια θόθθηλν ιάραλν ζην πνηήξη δέζεσο. ηξαγγίδνπκε ην δνπκί θαη ην βάδνπκε ζε κπνπθάιη. Μπνξεί λα δηαηεξεζεί ζην ςπγείν γηα αξθεηέο κέξεο. Απηόο είλαη ν δείθηεο καο. Βάδνπκε ζε 5 κεγάινπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο: μίδη, δ/κα HCl, αιαηόλεξν, azax, δ/κα NaOH. Πξνζζέηνπκε κεξηθέο ζηαγόλεο από ην ιαραλόδνπκν. Παξαηεξνύκε ην ρξώκα πνπ παίξλεη θάζε δηάιπκα. Αλάινγα ην ρξώκα πνπ παίξλεη θάζε δ/κα, κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πξνζέγγηζε ην ph ηνπ. Σν θόθθηλν ιάραλν, όπσο θαη πνιιά κνύξα ή ρξσκαηηζηά ινπινύδηα, πεξηέρνπλ ανθοκςανίνερ ζηηο νπνίεο νθείινπλ ην ρξώκα ηνπο. Απηέο νη ρξσζηηθέο δξνπλ σο δείθηεο, δειαδή αιιάδνπλ ην ρξώκα ηνπο βάζε ηνπ ph. Υξώκαηα δείθηε θόθθηλν ιάραλo θαη αληίζηνηρεο ηηκέο ph Κόθθηλν Ρνδ Ρνδ Κπαλό Γαιάδην Πξάζηλν Κίηξηλν αλνηθηό

3 ΠΔΗΡΑΜΑ 2 ν ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΑΤΓΟ Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 1L 80mL ππθλό ΖCl (6Μ) 1L λεξό 1 απγό Βάδνπκε ην ππθλό δηάιπκα ΖCl ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. Πξνζζέηνπκε πξνζεθηηθά ην λεξό, θξνληίδνληαο λα κελ αλαθαηεπηεί πνιύ κε ην δηάιπκα ΖCl. Ρίρλνπκε ην απγό, ην νπνίν βπζίδεηαη θαη πάεη ζηνλ ππζκέλα. Μεηά από ιίγν, παξαηεξνύκε λα αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ κέρξη θάπνην ζεκείν θαη λα μαλαβπζίδεηαη. Απηό επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο. Σν δηάιπκα ΖCl έρεη κεγαιύηεξε ππθλόηεηα από ην λεξό, άξα κπνξεί ην λεξό λα βξίζθεηαη πάλσ από ην δ/κα ΖCl ρσξίο λα αλακηγλύνληαη. Όηαλ ην απγό βξεζεί κέζα ζην δηάιπκα ΖCl, αληηδξά ην αλζξαθηθό αζβέζηην πνπ βξίζθεηαη ζην ηζόθιη ηνπ κε ην νμύ, ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O To αέξην CO 2 πνπ παξάγεηαη, εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή θπζαιίδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ απγνύ, ην απγό απνθηά κεγαιύηεξε άλσζε θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ηα πάλσ. Όζν αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, ην CO 2 απνκαθξύλεηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ απγνύ θαη έηζη ην απγό μαλαβπζίδεηαη. Όηαλ μαλαβξεζεί ην απγό κέζα ζην δηάιπκα HCl, αληηδξάεη μαλά, εκθαλίδνληαη πάιη θπζαιίδεο, θαη αλεβαίλεη μαλά πξνο ηα πάλσ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο, έσο όηνπ ε πνζόηεηα CO 2 πνπ παξάγεηαη δελ αξθεί γηα λα αλέβεη ην απγό πξνο ηα πάλσ.

4 ΠΔΗΡΑΜΑ 3 ν ΓΗΑΣΗ ΞΔΘΩΡΗΑΔ ΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ; -Γηαθαλήο άρξσκε γπάια 1 L κε επξύ άλνηγκα θαη βηδσηό κεηαιιηθό πώκα. -θσληθή θηάιε 50 ml -θσληθή θηάιε 250 ml -γπάιηλν ρσλί κε καθξύ ζηέιερνο, -ζπάηνπια-θνπηάιη ησλ 5 ml -δύν θόθθηλα ηξηαληάθπιια 10g ζεηώδεο λάηξην (Na 2 SO 3 ) 30 ml πδξνρισξηθό νμύ 6 Μ (HCl,) 2mL λεξό Γεκίδνπκε ηε κηθξή θσληθή θηάιε κε λεξό θαη ηνπνζεηνύκε ην έλα θόθθηλν ηξηαληάθπιιν, θνκκέλν από πξηλ ζηα κέηξα ηεο γπάιαο. Ρίρλνπκε κέζα ζηε γπάια πεξίπνπ 2 ml λεξνύ θαη κε ηε γπάια ειαθξώο γεξκέλε ξίρλνπκε πάλσ ζην λεξό 2 θνπηαιηέο ζηεξενύ ζεηώδνπο λαηξίνπ, ώζηε λα πξνθύςεη κηα πνιηώδεο κάδα πνπ θνιιάεη ζηνλ ππζκέλα ηεο θηάιεο. Σνπνζεηνύκε ηελ θσληθή θηάιε κε ην ηξηαληάθπιιν κέζα ζηε γπάια κε ηε βνήζεηα κηαο ιαβίδαο. Γέξλνπκε ηε γπάια πξνο ηελ αληίζεηε από ηε κάδα ηνπ ζεηώδνπο λαηξίνπ πιεπξά θαη πξνζζέηνπκε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ρσληνύ, 30 ml πδξνρισξηθνύ νμένο. Σνπνζεηνύκε γξήγνξα ην πώκα ηεο γπάιαο θαη ην βηδώλνπκε ζθηρηά. Αλαθηλνύκε ην πεξηερόκελν ηεο γπάιαο, ώζηε ην πδξνρισξηθό νμύ λα έξζεη ζε επαθή κε ηε κάδα ηνπ ζεηώδνπο λαηξίνπ. Σν θόθθηλν ηξηαληάθπιιν κέζα ζηε γπάια αξρίδεη λα ράλεη ην αξρηθό ηνπ ρξώκα θαη λα γίλεηαη ξνδ. Απηό δελ απαηηεί πεξηζζόηεξν από 10 min. Αθήλνπκε ηε γπάια κε ην ηξηαληάθπιιν πάλσ ζηνλ πάγθν θαη δίπια ηεο βάδνπκε γηα ζύγθξηζε έλα δεύηεξν ίδην ηξηαληάθπιιν, ζηε κεγάιε θσληθή θηάιε κε λεξό. Δπμηνεία Ζ αληίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δνρείν είλαη: Na 2 SO 3 + 2HCl 2ΝaCl + SO 2 + H 2 O Ο απνρξσκαηηζκόο ηνπ ηξηαληάθπιινπ γίλεηαη από ην SO 2 επεηδή ε ρξσζηηθή ηνπ ηξηαληάθπιινπ αλάγεηαη από ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ πξνο κηα άρξσκε νπζία. 1. Αλ δελ αθνινπζήζνπκε ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πεξηγξαθόκελεο δηαδηθαζίαο θαη πξνζζέζνπκε ην HCl απεπζείαο πάλσ ζην ζεηώδεο λάηξην, ηόηε ζα ειεπζεξσζεί SO 2 ζην πεξηβάιινλ, πξηλ πξνιάβνπκε λα πσκαηίζνπκε ηε γπάια. Απειεπζέξσζε SO 2 ζην πεξηβάιινλ ζα έρνπκε επίζεο, αλ ε γπάια δελ είλαη ζηεγαλά πσκαηηζκέλε. 2. Γηα θαιύηεξε ζηεγαλνπνίεζε ηεο γπάιαο, ηνπνζεηνύκε έλα θνκκάηη λάηινλ (π.ρ. από δηαθαλή λάηινλ ζαθνύια), θνκκέλν ζε δηαζηάζεηο ιίγν κεγαιύηεξεο από ην άλνηγκα ηεο γπάιαο, θαη θαηόπηλ βηδώλνπκε ζθηρηά ην πώκα. 5. Σν ηξηαληάθπιιν ηεο γπάιαο δελ γίλεηαη πνηέ ηειείσο ιεπθό. Σν ηειηθό ρξώκα ηνπ είλαη αλνηθηό ξνδ. 7. Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ, SO 2, είλαη έλα άρξσκν, ηνμηθό αέξην κε ραξαθηεξηζηηθή πληγεξή νζκή. Γη απηό απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Mεηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο, κεηαθέξνπκε ηε γπάια ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν, βγάδνπκε ην πώκα ηεο, θαζώο θαη ην ηξηαληάθπιιν, θαη αθήλνπκε λα απνκαθξπλζεί ην SO 2.

5 ΠΔΗΡΑΜΑ 4 ν ΣΟ ΝΔΡΟ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ Έλα άδεην κπνπθάιη λεξνύ 1L ηεξεό ΚΗ Γηάιπκα Pb(NO 3 ) 2 (έρεη ρξεζηκνπνηεζεί νπσζδήπνηε απηνληζκέλν λεξό) Έρνπκε ζρεδόλ γεκίζεη πιαζηηθό κπνπθαιάθη κε δηάιπκα Pb(NO 3 ) 2. ην εζσηεξηθό ηνπ πώκαηνο ηνπ κπνπθαιηνύ, έρνπκε «θνιιήζεη» ιίγνπο θξπζηάιινπο ΚΗ (ρσξίο λα ην δνπλ νη καζεηέο). Βηδώλνπκε πξνζεθηηθά ην θαπάθη θαη αλαθηλνύκε δπλαηά ην κπνπθάιη. Σν δηάιπκα μαθληθά από άρξσκν απνθηά εληππσζηαθό θίηξηλν ρξώκα. Όηαλ έξζνπλ ζε επαθή ην δ/κα KI κε ην Pb(NO 3 ) 2 πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε: 2KI + Pb(NO 3 ) 2 2ΚNO 3 + PbI 2 O ησδηνύρνο κόιπβδνο πνπ παξάγεηαη, είλαη θίηξηλν ίδεκα, νπόηε εκθαλίδεηαη θίηξηλν ρξώκα ζην δηάιπκα. 1. Μπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην παξαπάλσ πείξακα, αλ πξνζζέζνπκε ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κηθξή πνζόηεηα Pb(NO 3 ) 2 θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ ίδην ζσιήλα πνζόηεηα KJ πάλσ από ηνλ Pb(NO 3 ) 2. Αλ πσκαηίζνπκε ην ζσιήλα θαη αλαηαξάμνπκε, ζα δνύκε κε έθπιεμε ην ιεπθό ηνπ ζσιήλα λα γίλεηαη θίηξηλν. 2. Σν παξαπάλσ πείξακα είλαη έλα έμνρν παξάδεηγκα ρεκηθνύ θαηλόκελνπ, όπνπ θαίλεηαη ε ξηδηθή αιιαγή ηεο ζύζηαζεο ησλ ζσκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηό.

6 ΠΔΗΡΑΜΑ 5 ν ΠΑΗΥΝΗΓΗΑΡΗΚΔ ΦΤΑΛΗΓΔ Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 500mL πνξέιαην Υξσζηηθή νπζία Αλαβξάδνλ δηζθίν ( π.ρ. Depon ή Βηηακίλε C) Βάδνπκε 200mL λεξό κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθό ζσιήλα θαη ξίρλνπκε 10 ζηαγόλεο ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο (π.ρ. κπιε) πνπ είλαη πδαηνδηαιπηό. Πξνζζέηνπκε πάλσ από ην λεξό 300 ml ζπνξέιαην. To ιάδη κε ην λεξό δελ αλακηγλύνληαη, άξα έρνπκε δύν θάζεηο. Ρίρλνπκε ζηνλ θύιηλδξν έλα αλαβξάδνλ δηζθίν (π.ρ. Depon) νπόηε εκθαλίδνληαη εληππσζηαθέο κπιε θπζαιίδεο. Σν Depon (παξαθεηακόιε), έρεη όμηλν αλζξαθηθό λάηξην (ΝaHCO 3 ), θηηξηθό νμύ θ.ά. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην λεξό γίλνληαη νη αληηδξάζεηο: ΝaHCO 3 Na + + HCO 3 - (δηάζηαζε ηνπ ΝaHCO 3 θαηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην λεξό) HCO 3 - Ζ 2 CO 3 + H 3 O + H 2 CO 3 + H 2 O (ην όμηλν πεξηβάιινλ νθείιεηαη ζην θηηξηθό νμύ) CO 2(g) + H 2 O ( δηάζπαζε ηνπ Ζ 2 CO 3 πνπ είλαη αζηαζήο έλσζε) Σν CO 2 πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, κπαίλεη ζηε ζηηβάδα ηνπ ιαδηνύ, παξαζύξνληαο όκσο πνζόηεηα ρξσκαηηζκέλνπ λεξνύ κέρξη ηελ επηθάλεηα. ηε ζπλέρεηα νη θπζαιίδεο ζθάλε θαη ην λεξό θαηεβαίλεη, γηα λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζηηβάδα. 1. Γηα πην εληππσζηαθό απνηέιεζκα, κπνξνύκε λα θσηίδνπκε ηνλ θύιηλδξν κε έλα αλακκέλν θαθό. 2. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξηο όηνπ ζηακαηήζεη ε δξάζε ηνπ αλαβξάδνληνο δηζθίνπ.

7 ΠΔΗΡΑΜΑ 6 ν ΣΟ ΜΑΤΡΟ ΣΕΗΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΛΤΥΝΑΡΗ ΣΟΤ ΑΛΛΑΝΣΗΝ πνηήξη δέζεσο 100 ml πνηήξη δέζεσο 50 ml γπάιηλε ξάβδνο ξερό πηάην γάληηα 30g δάραξε άρλε 10mL ππθλό δ/κα H 2 SO 4 (96% w/w) Σνπνζεηνύκε ην πνηήξη ησλ 100 ml πνπ πεξηέρεη ηε δάραξε κέζα ζην πηάην. Φνξάκε ηα γάληηα θαη πξνζζέηνπκε 10 ml ζεηηθνύ νμένο ζην πνηεξάθη ησλ 50mL.. Ρίρλνπκε αξγά ην ζεηηθό νμύ πάλσ ζηε δάραξε. Αλαδεύνπκε θαιά θαη γξήγνξα κε ηε γπάιηλε ξάβδν. ηακαηνύκε ηελ αλάδεπζε όηαλ ην πνηήξη αξρίζεη λα ζεξκαίλεηαη. Σν πεξηερόκελν ηνπ πνηεξηνύ αξρίδεη λα καπξίδεη θαη λα παξάγεη ππθλνύο θαπλνύο. ε πνιύ ιίγν ρξόλν, κηα καύξε ζηήιε πξνβάιιεη από ην πνηήξη, ε νπνία ζπλερίδεη λα κεγαιώλεη θαη έμσ από ην πνηήξη. Δπμηνεία Σν ππθλό H 2 SO 4, είλαη ηζρπξό αθπδαηηθό. Έηζη, αθαηξεί από ηε δάραξε ( C 12 H 22 O 11 ) ηα ζηνηρεία πδξνγόλν θαη νμπγόλν, ζε αλαινγία 2:1, ππό κνξθή λεξνύ. Ζ καύξε ζηήιε πνπ βιέπνπκε, είλαη άλζξαθαο πνπ έρεη πάξεη πνξώδε κνξθή ιόγσ ησλ αεξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ παξαθάησ εμώζεξκε αληίδξαζε: C 12 H 22 O 11(s) π.ζ 2 SΟ 4 12 C (s) + 11 H 2 O (g) Δπεηδή ε αληίδξαζε είλαη ηζρπξά εμώζεξκε, ην πνηήξη ζεξκαίλεηαη πνιύ θαη δελ πξέπεη λα ην πηάζνπκε κε γπκλά δάθηπια πξηλ πεξάζεη αξθεηή ώξα. Αλ κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζεηηθνύ νμένο δελ αλαδεύζνπκε ην κίγκα, ε ζηήιε ζρεκαηίδεηαη κε βξαδύηεξν ξπζκό. Σν ππθλό H 2 SO 4 ζε επαθή κε ην δέξκα πξνθαιεί ηξνκεξά εγθαύκαηα! Γη απηό, ην ρεηξηδόκαζηε κε κεγάιε πξνζνρή θνξώληαο πάληνηε γάληηα.

8 ΠΔΗΡΑΜΑ 7 ν ΣΟ ΜΠΑΛΟΝΗ ΠΟΤ ΦΟΤΚΩΝΔΗ ΑΝΑΠΟΓΑ Μπαιόλη Μία ζηελόιαηκε θηάιε Δξγαζηεξηαθόο ιύρλνο Μεηαιιηθή ιαβίδα 15mL λεξό βξύζεο Βάδνπκε πεξίπνπ 15 ml λεξνύ ζηε θηάιε θαη ην ζεξκαίλνπκε κέρξη λα βξάζεη ιίγν, ρσξίο λα αθήζνπκε λα εμαηκηζζεί όιε ε πνζόηεηα. Απνκαθξύλνπκε γξήγνξα ηε θηάιε από ηε θσηηά θαη «θνξάκε» ην κπαιόλη ζην ζηόκην ηεο θηάιεο. Καζώο ε ζεξκνθξαζία ηεο θηάιεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πέθηεη ζηγά-ζηγά, ην κπαιόλη αλαξξνθάηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο θαη αξρίδεη λα θνπζθώλεη θαηαιακβάλνληαο ην εζσηεξηθό ηεο. Δπμηνεία Με ηε ζέξκαλζε, ην λεξό κεηαηξέπεηαη ζε αηκό πνπ έρεη κεγάιε ζεξκνθξαζία άξα θαη κεγάιε πίεζε (ν όγθνο είλαη ζηαζεξόο θαη ίζνο κε ηνλ όγθν ηεο θηάιεο). Σν κπαιόλη ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηε θηάιε, όηαλ ν αηκόο ζην εζσηεξηθό ηεο είλαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πίεζε. ηε ζπλέρεηα, θαη θαζώο ν αηκόο κέζα ζηε θηάιε ςύρεηαη γξήγνξα, ε πίεζε ειαηηώλεηαη θαη ην κπαιόλη ηξαβηέηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο. Δπεηδή ηώξα ε εμσηεξηθή πίεζε (αηκνζθαηξηθή πίεζε) είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ηεο εζσηεξηθήο, εηζέξρεηαη αέξαο κέζα ζην κπαιόλη θαη ην θνπζθώλεη. 1. Διέγρνπκε ζηελ αξρή κήπσο ην κπαιόλη έρεη θάπνηα νπή θαη ράλεη αέξα. 2. Πξνζέρνπκε ώζηε ε εθαξκνγή ηνπ κπαινληνύ ζηνλ ιαηκό ηεο θηάιεο λα γίλεη θαηά ην δπλαηόλ ζπκκεηξηθά γύξσ από ην θέληξν ηνπ ιαηκνύ δηόηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ην άλνηγκα ηνπ κπαινληνύ κπνξεί λα βξεζεί «θιεηζκέλν» ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ιαηκνύ ηεο θηάιεο θαη λα κε ιεηηνπξγήζεη ην «ηξάβεγκα» ηνπ κπαινληνύ πξνο ηα κέζα. 3. Ζ θηάιε κε ην αλάπνδα θνπζθσκέλν κπαιόλη κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα ώξεο, αθνύ ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο επηθξαηεί ππνπίεζε, ιόγσ ζηεγαλόηεηαο.

9 ΠΔΗΡΑΜΑ 8 ν Ζ ΜΠΛΔ ΦΗΑΛΖ Κσληθή θηάιε ησλ 500mL κε πώκα 3g γιπθόδε 3g ζηεξεό NaOH 300mL λεξό (βξύζεο ή απηνληζκέλν) 10 ζηαγόλεο δ/ηνο κπιε ηνπ κεζπιελίνπ Βάδνπκε 300mL λεξό ζηελ θσληθή θηάιε. Γηαιύνπκε ζην λεξό ην ΝaOH θαη κεηά ηε γιπθόδε. Πξνζζέηνπκε ην κπιε ηνπ κεζπιελίνπ. Πσκαηίδνπκε ηε θηάιε, αλαθηλνύκε θαιά θαη παξαηεξνύκε όηη ην πεξηερόκελν απνθηά ρξώκα κπιε. Αθήλνπκε ηε θηάιε λα εξεκήζεη θαη παξαηεξνύκε (ζε πεξίπνπ 8 min) όηη ην δηάιπκα γίλεηαη άρξσκν. Βγάδνπκε ην πώκα, αλαθηλνύκε ηε θηάιε, νπόηε ην δηάιπκα μαλαγίλεηαη κπιε. Σν θπαλό ηνπ κεζπιελίνπ είλαη έλαο δείθηεο νμεηδναλαγσγήο. Ζ νμεηδσκέλε κνξθή ηνπ έρεη ρξώκα κπιε, ελώ όηαλ αλαρζεί είλαη άρξσκνο. Αξρηθά, νμεηδώλεηαη ε γιπθόδε ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ, κε θαηαιύηε ην θπαλό ηνπ κεζπιελίνπ. Σόηε ν δείθηεο απνρξσκαηίδεηαη. Αλαθαηεύνληαο ηε θηάιε, δηνρεηεύεηαη Ο 2 από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ δ/ηνο, ην Ο 2 νμεηδώλεη ην δείθηε (πνπ έηζη γίλεηαη κπιε) θαη ν δείθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ νμεηδώλεη ηε γιπθόδε. Έηζη, έρνπκε έλα θύθιν νμείδσζεο- αλαγσγήο θαη αλάινγα ρξσκαηηζκό θαη απνρξσκαηηζκό ηνπ δ/ηνο ηεο γιπθόδεο. 1.Μπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηε δηαδηθαζία πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην δηάιπκα. 2. Αλ αλαθηλνύκε ηε θηάιε ρσξίο λα αθαηξέζνπκε ην πώκα, πεηπραίλνπκε ην ρξσκαηηζκό ιηγόηεξεο θνξέο, κέρξη λα εμαληιεζεί ην νμπγόλν κέζα ζηε θηάιε. 3. Ζ κπιε θηάιε, είλαη ην πείξακα κε ηηο πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ θαηαιπηώλ, ηνπ κεραληζκνύ αληίδξαζεο θαζώο θαη ηεο ηαρύηεηαο αληίδξαζεο (δηπιάζηα πνζόηεηα ησλ αληηδξώλησλ απαηηεί πεξίπνπ ην κηζό ρξόλν γηα ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ δ/ηνο)

10 ΠΔΗΡΑΜΑ 9 ν ΣΟ ΚΔΡΗ ΠΟΤ ΑΝΑΒΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ Έλα θεξί κε κεγάιν θπηίιη Μηθξή πνζόηεηα ζηεξεό ΚClO 3 Μηθξή ζπάηνπια- θνπηάιη (ρισξηθό θάιην) Μηθξή πνζόηεηα δάραξε άρλε 1 ζηαγόλα ππθλό Ζ 2 SO 4 Παίξλνπκε κηθξή πνζόηεηα( κηζό θνπηαιάθη πεξίπνπ) δάραξε άρλε θαη ηελ αδεηάδνπκε πάλσ ζ έλα θνκκάηη ραξηί. Πξνζζέηνπκε ίζε πνζόηεηα ΚClO 3. Aλαθαηεύνπκε ηα δύν ζηεξεά κεηαμύ ηνπο. Αδεηάδνπκε ην παξαπάλσ κίγκα γύξσ από ην θπηίιη ελόο θεξηνύ. ηάδνπκε 1 ζηαγόλα π. Ζ 2 SO 4 πάλσ ζην ιεπθό κίγκα. Σν θπηίιη ηνπ θεξηνύ αλάβεη κεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα. Σν ππθλό H 2 SO 4 είλαη ηζρπξά αθπδαηηθό κέζν. Έηζη, αθπδαηώλεη ηε δάραξε δεζκεύνληαο ην λεξό πνπ παξάγεηαη, θαηά ηελ εμήο εμώζεξκε αληίδξαζε: C 12 H 22 O 11 (s) 12C (s) + 11H 2 O (l) ΓΖ ν = -918,9Κj H ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη από ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε, ρξεζηκεύεη γηα λα δηαζπαζηεί ην ΚClO 3 θαη λα παξαρζεί O 2, θαηά ηελ αληίδξαζε: 2ΚClO 3(s) 2KCl (s) + 3O 2(g), ΓΖ<0 Μέξνο από ην νμπγόλν πνπ παξάγεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαύζε ηνπ άλζξαθα θαη ηελ παξαγσγή επηπιένλ ζεξκόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: C (s) + O 2(g) CO 2(g) ΓΖ=-393,5 Κj Σέινο, κε ηε ζεξκόηεηα πνπ έρεη παξαρζεί, ην θεξί (παξαθίλε) γύξσ από ην θπηίιη ηήθεηαη, εμαεξώλεηαη θαη ηειηθά θαίγεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ πνπ ππάξρεη : C 25 H 52(s) + 38O 2(g) 25CO 2(g) + 26 H 2 O (l) ΓΖ<0 1. Πξνζνρή! Σν H 2 SO 4 είλαη ηδηαίηεξα θαπζηηθό θαη απαηηεί πξνθπιάμεηο. 2. Σν θεξί πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, θξνληίδνπκε λα έρεη αξθεηό θπηίιη γηα λα αλάςεη επθνιόηεξα.

11 ΠΔΗΡΑΜΑ 10 ν Ζ ΟΓΟΝΣΟΚΡΔΜΑ ΣΟΤ ΔΛΔΦΑΝΣΑ Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο ησλ 100mL Μεγάιν ξερό πηάην Έλα θεξί Γάληηα Απνξξππαληηθό πηάησλ 10 ml, Ζ 2 Ο 2 (30% w/w ) 20 ml ηεξεό ΚΗ 10 ζηαγόλεο ρξσζηηθήο (ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο) Σνπνζεηνύκε ηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν ζην θέληξν ηνπ πηάηνπ. Βάδνπκε 20 ml Ζ 2 Ο 2 (ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ) ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. Πξνζζέηνπκε 10 ml απνξξππαληηθνύ ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. ηάδνπκε 10 ζηαγόλεο ρξσζηηθήο. ην κίγκα πξνζζέηνπκε ηώξα κηζό θνπηαιάθη ζηεξεό ΚΗ. Μέζα ζε 10 s αλαπηύζζεηαη κηα κεγάιε ζηήιε αθξνύ, ε νπνία μερεηιίδεη από ηνλ θύιηλδξν θαη αξρίδεη λα θαιύπηεη όιν ηνλ ρώξν γύξσ από ηε βάζε ηνπ θπιίλδξνπ. Δπίζεο, παξαηεξνύκε ηελ αλάπηπμε ζεξκόηεηαο. Σν Ζ 2 Ο 2 δηαζπάηαη πξνο πδξαηκό θαη νμπγόλν (Ο 2 ), ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε εμώζεξκε αληίδξαζε: 2Ζ 2 Ο 2(aq) 2H 2 O(g) + O 2(g) Ζ αληίδξαζε απηή είλαη εμαηξεηηθά αξγή. Παξνπζία όκσο θαηαιύηε, όπσο ην ΚI, ε παξαπάλσ αληίδξαζε είλαη πνιύ δσεξή. Με ην απνξξππαληηθό, νη παξαγόκελνη πδξαηκνί, θαη θπξίσο ην νμπγόλν, δεκηνπξγνύλ έληνλν αθξηζκό. 1. Πξνζνρή!! Σν Ζ 2 Ο 2 ( νμπδελέ) ηόζν κεγάιεο ζπγθέληξσζεο όζν απηήο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην πείξακα, είλαη πνιύ νμεηδσηηθό θαη θαπζηηθό. Πξέπεη λα θνξάκε γάληηα θαη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί ζηε ρξήζε ηνπ. 2. Σν νμπδελέ θπθινθνξεί ζηα θαξκαθεία κε ζπγθέληξσζε 3%, ε νπνία αξθεί γηα ην πείξακα. Όκσο πην εληππσζηαθή αληίδξαζε γίλεηαη κε κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο. 3. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ρξσζηηθή, ε «νδνληόθξεκα» ζα έρεη έλα θηηξηλσπό ρξώκα πνπ νθείιεηαη ζην ηώδην πνπ ππάξρεη δηαιπκέλν ζην δηάιπκα ηνπ ΚΗ. 4. Αλ εηζάγνπκε κέζα ζηνλ αθξό έλα αλακκέλν θεξί παξαηεξνύκε όηη ε θιόγα ηνπ δσεξεύεη πνιύ. Απηό νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ Ο 2 πνπ παξάγεηαη από ηελ αληίδξαζε. Αλ όκσο ην θεξί εηζαρζεί απόηνκα θαη πνιύ βαζηά κέζα ζηνλ αθξό, ζα ζβήζεη, αθνύ θαηά ηελ αληίδξαζε παξάγεηαη θαη λεξό. 5. Γηα πην εληππσζηαθό απνηέιεζκα, κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην πείξακα ζε 2 ή 3 θπιίλδξνπο, πξνζζέηνληαο δηαθνξεηηθό ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο ζηνλ θαζέλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Αηκνζθαηξηθή πίεζε 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ γε πεξηβάιιεηαη από αηκόζθαηξα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεχόμενα. 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ. 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ. 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!!

Πεπιεχόμενα. 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ. 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ. 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!! Πεπιεχόμενα 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!! 4 ο Πείπαμα: XHMIKO ΥΑΜΑΗΛΔΟΝΣΑ 5 ο Πείπαμα: ΓΔΜΟΗ ΑΗΜΑΣΟ 6 ο Πείπαμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Γηαζηνιή πζηνιή 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Σα ζηεξεά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ ΑΤΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Υγξώλ & Δθθξηκάησλ Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ Πέηπος Καπκαλούζος Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ βάξνπο 1 Μέηξεζε ΔΒ κε ηαηλίεο νύξσλ Aιιαγή ηνπ pka πξνεπεμεξγαζκέλσλ πνιπειεθηξνιπηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΧΗΜΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΧΗΜΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΧΗΜΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ Οη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ επηιεγεί από ην επηκνξθσηηθό βησκαηηθό εξγαζηήξην γηα θαζεγεηέο Υεκείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2013. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα