ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο. Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο. Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε"

Transcript

1 ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε Αγγειηθή Κνθθίλνπ, Υαξάιακπνο Υαβέινο, Μάξηνο Μπελεηάηνο, Διέλε Κνληνύ Διέλε Καπίξε, Μπξηώ Καξδή, Φώηεο Μήθνο, Γεκήηξεο Εήξνο Γηώξγνο Αλδξηθόπνπινο, Κσλζηαληίλνο Αγγειάθεο, πύξνο Ρέηδηνο, Γεκήηξεο Κνθθόιεο

2 Γηα ηελ εξγαζία απηή ην ηκήκα ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο νκάδεο, πνπ ε θάζε κία αζρνιήζεθε κε έλα εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ είρε λα θάλεη κε ηε διατροφή των νέων. Κάζε εξεπλεηηθό εξώηεκα ήξζε εηο πέξαο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώζεθαλ νξγαλώζεθαλ θαη ζπλνςίζηεθαλ από θάζε νκάδα μερσξηζηά. πλνιηθά δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ηηο νπνίεο θαη ζα παξαθνινπζήζεηε ηώξα.

3 Ζ πξώηε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη ζπκηθνύ ζηνπο λένπο.

4 Γηαηξνθή θαη ζπκηθό Οριςμόσ κυμικοφ-ψυχι Ο Θυμόσ ι κυμοειδζσ μζροσ είναι θ ςφαίρα εκείνθ τθσ ψυχισ που περικλείει το ςυναίςκθμα και τθ βοφλθςθ. Στθν αρχαία του ςθμαςία ο κυμόσ αναφζρεται πωσ είναι ολόκλθρο το κζντρο του ςυναιςκιματοσ που αποτελεί και τον πυρινα τθσ υπάρξεϊσ μασ. Σιμερα λζμε πωσ ο κυμόσ είναι ζνα απλό ςυναίςκθμα όπωσ ο φόβοσ ι θ ντροπι ι θ χαρά κ.α. Ο όροσ κυμικό χρθςιμοποιικθκε ςτθ ψυχολογία ωσ όροσ ευρζωσ περιεχομζνου για να Καλφψει όλα εκείνα βιϊματα ςτα οποία υπάρχει ςυναιςκθματικόσ τόνοσ οποιουδιποτε Χαρακτιρα. ''Αλεβαζηηθέο ηξνθέο'' «Έμππλνη» πδαηάλζξαθεο Η ςφνδεςθ ανάμεςα ςτουσ υδατάνκρακεσ και τθν διάκεςθ ζχει να κάνει με το αμινοξφ τρυπτοφάνθ. Πςθ μεγαλφτερθ ποςότθτα από αυτό το αμινοξφ ειςζλκει ςτον εγκζφαλο, τόςο περιςςότερθ ςεροτονίνθ παράγεται. Η ςεροτονίνθ, γνωςτι για τισ ρυκμίςεισ που προκαλεί ςτθν ψυχολογία μασ, ςυντίκεται ςτον εγκζφαλο από τθν τρυπτοφάνθ και μερικζσ βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β. Τροφζσ όπωσ το ψάρι και θ βιταμίνθ D φαίνεται πωσ αυξάνουν τα επίπεδα ςεροτονίνθσ ςτον εγκζφαλο, αλλά οι ειδικοί ςυνιςτοφν να δϊςουμε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κατανάλωςθ

5 υδατανκράκων αν κζλουμε να «ανζβουμε» ψυχολογικά. Ο λόγοσ είναι ότι οι υδατάνθρακεσ επιτρζπουν μεγαλφτερθ ποςότθτα τρυπτοφάνθσ να ειςζλκει ςτον εγκζφαλο, αρκεί φυςικά να κάνουμε τισ ςωςτζσ επιλογζσ: προϊόντα ολικισ άλεςθσ, φροφτα, λαχανικά και όςπρια. Ωμζγα 3 λιπαρά οξζα Τα τελευταία χρόνια ολοζνα και περιςςότερεσ μελζτεσ ζχουν αποδείξει ότι τα ω -3 λιπαρά οξζα που βρίςκονται ςτα λιααρά ψάρια, (όπωσ ο ςολωμόσ, οι ςαρδζλεσ, ο φρζςκοσ γαφροσ και το ςκουμπρί) αυξάνουν τα ποςοςτά αραγωγισ τθσ ςεροτονίνθσ, που ρυκμίηει τθ διάκεςι μασ και τα επίπεδα του οποίου είναι χαμθλά ςε όςουσ πάςχουν από κατάκλιψθ. Επιπλζον, υπάρχουν ενδείξεισ ότι τα ω- 3 λιπαρά οξζα ςτακεροποιοφν τθ διάκεςθ και ςυμβάλλουν ςτθν καταπολζμθςθ των απότομων διακυμάνςεϊν τθσ ςε όςουσ πάςχουν από διπολικι διαταραχι. Για να βελτιϊςετε λοιπόν τθ διάκεςι ςασ, δεν ζχετε παρά να καταναλϊνετε τουλάχιςτον δφο φορζσ τθν εβδομάδα μια μερίδα ενόσ λιπαροφ ψαριοφ. Βιταμίνη D Η εν λόγω βιταμίνθ ζχει φανεί ότι αυξάνει τα επίπεδα ςεροτονίνθσ ςτον γκζφαλο, αν και οι ερευνθτζσ δεν είναι ςίγουροι για το πϊσ μπορεί να κακοριςτεί θ ιδανικι ποςότθτα βιταμίνθσ D για κάκε άτομο ξεχωριςτά. Ερευνθτζσ από το Ρανεπιςτιμιο του Τορόντο πάντωσ, παρατιρθςαν ότι τα άτομα που ζπαςχαν από κατάκλιψθ και ιδιαίτερα όςοι είχαν εποχιακζσ ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ, παρουςίαςαν

6 βελτίωςθ όταν αυξικθκαν τα επίπεδα Βιταμίνθσ D ςτο ςϊμα τουσ κατά τθν διάρκεια του χρόνου. Ρολφ λίγα τρόφιμα ςτθ φυςικι τ διάκεςθ. Ραρ όλα αυτά για να μθν ςελθνιάηεςτε, φροντίςτε να καταναλϊνετε τουλάχιςουσ μορφι περιζχουν βιταμίνθ D. Τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ, ταδιάφορα λιπαρά ψάρια (ςολομόσ, ςαρδζλα, τόνοσ, ρζγγα) και τα αυγά, αποτελοφν καλζσ πθγζσ τθσ βιταμίνθσ αυτισ, αν και θ κφρια ςφνκεςι τθσ ςτον άνκρωπο κεωρείται αυτι που γίνεται ςτο δζρμα κατόπιν ζκκεςθσ τθσ επιδερμίδασ ςτθν θλιακι ακτινοβολία. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Βιταμίνθ D ςτο Iatronet. Σελήνιο Η λιψθ 200 μικρογραμμαρίων τθν θμζρα για διάςτθμα επτά εβδομάδων βοικθςε ςτθν μείωςθ των ςυμπτωμάτων κατάκλιψθσ ςε 16 ςυμμετζχοντεσ ςε ςχετικι ζρευνα του Ρανεπιςτθμίου του Τζξασ. Ραρόμοιεσ ζρευνεσ ςτο παρελκόν ςυςχετίηουν τθν χαμθλι κατανάλωςθ ςελινιου με τθν αρνθτικι διάκεςθ, αλλά όπωσ επιςθμαίνουν οι ειδικοί χρειάηονται και άλλεσ μελζτεσ για να επιβεβαιωκεί πλιρωσ θ ακριβισ ςχζςθ του ςτοιχείου αυτοφ με τθντον 55 μικρογραμμάρια ςελινιο τθν θμζρα (θ ελάχιςτθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ) από τροφζσ όπωσ: * Θαλαςςινά (ςτρείδια, μφδια, ςαρδζλεσ, καβοφρι) * Ξθροφσ καρποφσ και ςπόρια * Κρζασ (μοςχάρι, χοιρινό χωρίσ λίποσ, κοτόπουλο ι γαλοποφλα χωρίσ πζτςα) * Πςπρια * Γαλακτοκομικά

7 Τροφές ποσ μας ρίτνοσν 1. Μειϊςτε την κατανάλωςη τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα ςε κορεςμζνα λιπαρά. Το κορεςμζνο λίποσ όταν καταναλϊνεται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ- ζχει ςυνδεκεί με αυξθμζνο κίνδυνο καρδιακϊν πακιςεων και ςυγκεκριμζνων μορφϊν καρκίνου. Το τελευταίο διάςτθμα οι ερευνθτζσ ζχουν εκφράςει τισ ανθςυχίεσ τουσ για το ρόλο των κορεςμζνων λιπαρϊν ςτθν εμφάνιςθ κατάκλιψθσ. Ρρόςφατθ μελζτθ που ζγινε ςε 348 άτομα θλικίασ ετϊν διαπίςτωςε ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ μειωμζνθσ πρόςλθψθσ κορεςμζνων λιπαρϊν για διάςτθμα ζξι εβδομάδων και μετριαςμοφ των ςυμπτωμάτων κατάκλιψθσ. 2. Περιορίςτε το αλκοόλ Μπορεί όλοι να πιςτεφουν ότι ζνα ποτό φτιάχνει τθ διάκεςθ, όμωσ το αλκοόλ ςτθν πραγματικότθτα μπορεί να ςασ «ρίξει»- ειδικά αν το παρακάνετε-. Σε μικρζσ δόςεισ το οινόπνευμα μπορεί να παράγει ζνα προςωρινό αίςκθμα ευφορίασ. Ωςτόςο πρόκειται για μια ουςία που επθρεάηει τθ λειτουργία του εγκεφάλου και όλων των νευρικϊν κυττάρων. Ανάλογα με τθν ποςότθτα αλκοόλ που κα

8 καταναλϊςετε, μπορεί να περάςετε απότομα από τθν αίςκθςθ χαλάρωςθσ ςτθν υπερζνταςθ και ςτθ δυςκολία ςυγκζντρωςθσ.δεν είναι τυχαίο ότι οι κατακλιπτικζσ διαταραχζσ ςυχνά ςυμβαίνουν παράλλθλα με τθν κατάχρθςθ ουςιϊν και μία από τισ κφριεσ μορφζσ κατάχρθςθσ ουςιϊν είναι θ υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ.3. Μην το παρακάνετε με την καφεΐνη.η καφεΐνθ μπορεί να αυξιςει τθν ευερεκιςτότθτα με δφο τρόπουσ:* Η καφεΐνθ μπορεί ναπροκαλζςει μια ζκρθξθ ενζργειασ, θ οποία όμωσ δε διαρκεί πολφ και ακολουκείται από απότομθ πτϊςθ και εξάντλθςθ. Αν θ καφεΐνθ που καταναλϊνετε μζςα ςτθν θμζρα διαταράςςει αργότερα το νυχτερινό ςασ φπνο, είναι πικανό να είςτε νευρικόσ και να αιςκάνεςτε εξάντλθςθ μζχρι να καταφζρετε να απολαφςετε μια ξεκοφραςτθ νφχτα.

9 Και τα γνωςτά αφροδιςιακά 15. Σκόρδο: Ελαττϊνει τθν αρτθριακι πίεςθ 14. Μαςτίχα Χίου: Ελαττϊνει το άγχοσ και τθν νευρικότθτα 13. Κανζλα: Τονϊνει τον οργανιςμό και κρατάει το ςάκχαρο ςε ιςορροπθμζνα επίπεδα. 12. Βατόμουρα: Καταπολεμά τισ ελεφκερεσ ρίηεσ που προκαλοφν πρόωρθ γιρανςθ 11. Ριπεριζσ: Διαςτζλλουν τα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνουν τθ κερμοκραςία 10. Φράουλεσ: Δίνουν περιςςότερθ αντοχι και ζχουν αντιοξειδωτικι δράςθ 9. Μζλι: Ρροςφζρει ενζργεια 8. όκα: Αυξάνει τθν κινθτικότθτα του ςπζρματοσ και τονϊνει τθν γενετιςια ορμι 7. Μαφρο χαβιάρι: Αυξάνει τθν γενετιςια ορμι 6. Κάρδαμο: Κάνει αυτό που λζει καρδαμϊνει! 5. Καρφδια: Αυξάνουν τθ γονιμότθτα 4. Μζντα: Τονϊνει γενικότερα τον οργανιςμό 3. Σοκολάτα: Δθμιουργεί ευφορία και δυναμϊνει τισ αιςκιςεισ

10 2. Κυδϊνι: Ρροκαλεί διζγερςθ και τονϊνει τον οργανιςμό 1. Τηίντηερ (Ριπερόριηα): Διεγείρει το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα Δπραξηζηνύκε! Οκάδα: Γηώξγνο Κνηξώλεο, Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, Εσή Καζηνύκε, ηαύξνο Παπαδάθεο

11 Ζ δεύηεξε νκάδα είρε σο αληηθείκελν ηε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή ζηνπο λέσλ.

12 Η ΧΟΡΣΟΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Βιέπνπκε ηα ηειεπηαία ρξόληα πσο όιν θαη πεξηζζόηεξνη έθεβνη ζηξέθνληαη ζηε ρνξηνθαγία. Σηνηρεία γηα ηε λενιαία ζηελ Ακεξηθή δείρλνπλ πσο ην 9% ησλ θνξηηζηώλ εθήβσλ, ειηθίαο 13-15, δειώλνπλ ρνξηνθάγνη. Οη ιόγνη γηα απηήλ ηελ αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξόπν δσήο είλαη από ηε κία ε αλάγθε ησλ εθήβσλ λα δείμνπλ όηη κεγάισζαλ, θαζώο επίζεο θαη ε πξόζβαζε ζε πνιύ πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία.

13 Αιηίερ για ηη σοπηοθαγία ζηοςρ νέοςρ Πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ δσηθώλ πξντόλησλ θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο θηελνηξνθίαο ζην πεξηβάιινλ Bίαηεο εηθόλεο από ην ζύγρξνλν ηξόπν εθηξνθήο ησλ δώσλ Πξνβιεκαηηζκόο γηα ηνλ πην πγηεηλό ηξόπν δηαηξνθήο

14

15 Κίνδςνοι από ηη σοπηοθαγία ζηοςρ νέοςρ Μία αλεζπρία γηα ηνπο ρνξηνθάγνπο εθήβνπο είλαη όηη ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν επηξξεπείο ζε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Σε κειέηε πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζηνλ Journal of the American Dietetic Association έ- δεημε όηη νη έθεβνη πνπ πεηξακαηίδνληαη κε ηε ρνξηνθαγία θξύβνπλ πίζσ από απηή κία δηαηξνθηθή δηαηαξαρή, θαζώο έηζη πεηπραίλνπλ λα ειέγρνπλ απόιπηα ην ηη θαηαλαιώλνπλ θαη δηθαηνινγνύλ ηελ απνθπγή δηάθνξσλ «αλζπγηεηλώλ» θαη «παρπληηθώλ» ηξνθίκσλ. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ πσο πνιινί από ηνπο εθήβνπο πνπ ζηξάθεθαλ πξνο ηε ρνξηνθαγία ζηόρεπαλ πεξηζζόηεξν ζηελ απώιεηα βάξνπο, παξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ηνπο ζπλεζεηώλ. Παξόιν πνπ βξέζεθε πσο νη ρνξηνθάγνη ήηαλ πην πγηείο, θάλεθε επίζεο πσο πεξίπνπ ην 20% απηώλ έθαλαλ ππεξθαγηθά επεηζόδηα, ζε ζύγθξηζε κε ην 5% ησλ πακθάγσλ. Παξ όια απηά ηα επξήκαηα, θαίλεηαη πσο ε ρνξηνθαγία δελ πξνθαιεί από κόλε ηεο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, αιιά αληίζεηα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλεζεηώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην θαγεηό.

16 Σι εξεηάζειρ ππέπει να κάνοςν οι σοπηοθάγοι; Οη έθεβνη πνπ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά ρνξηνθαγηθά πξέπεη λα επηιέγνπλ ην θαγεηό ηνπο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή Η εκεξήζηα πξόζιεςε ζηδήξνπ ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Θα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνη όηη ε δηαηξνθή ηνπο πεξηιακβάλεη ηθαλνπνηεηηθέο πνζόηεηεο πξσηεΐλεο, ςεπδαξγύξνπ, ησδίνπ θαη αζβεζηίνπ θαζώο επίζεο θαη βηηακίλεο D, Β2 θαη Β12. ςμπηώμαηα έλλειτηρ ζιδήπος Φισκάδα Κνύξαζε Αλνξεμία Τα αδύλαηα καιιηά θαη λύρηα Τα ζθαζίκαηα ζηηο γσλίεο ησλ ρεηιηώλ Τα μεξά ρείιε Η ζπρλή εκθάληζε ινηκώμεσλ

17 Ππιν ηο αποθαζίζεηε! Μηα επίζθεςε ζε θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν δηαηηνιόγν είλαη ελδεδεηγκέλε ζε όπνηνλ απνθαζίζεη λα ζηξαθεί ζηελ ρνξηνθαγία. Ο εηδηθόο ζα ζαο δώζεη κηα ιίζηα κε όιεο ηηο ηξνθέο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ζηε δηαηξνθή ζαο γηα λα πξνζιάβεηε ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία Θα ζαο ελεκεξώζεη γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεηε ηηο απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο ζηδεξνπεληθήο αλαηκίαο.

18 Οι Vegans Υπνείδνο ησλ vegetarian νη νπνίνη απνθεύγνπλ λα ηξώλε πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από ηα δώα. Αγγειηθή Κνθθίλνπ, Υαξάιακπνο Υαβέινο, Μάξηνο Μπελεηάηνο, Διέλε Κνληνύ

19 Ζ Σξίηε νκάδα έρεη σο ζέκα «Γηαηξνθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ εθήβσλ»

20 Γηαηξνθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ εθήβσλ Ζ δηαηξνθή θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα θαη ζεκαληηθνύο ζηόρνπο, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη παξαθάησ : Α. Παξνρή ελέξγεηαο θαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο θπζηνινγηθήο εθεβηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο εθεβηθήο δξαζηεξηόηεηαο Β. Πξόιεςε θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία (ζηδεξνπεληθή αλαηκία, νδνληηθή ηεξεδόλα) Γ. Πξόιεςε παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ ελήιηθν δσή (νζηενπόξσζε, ππέξηαζε, θαξδηαγγεηαθή λόζνο, θαξθηλνγέλεζε, παρπζαξθία)

21 Οξηζκέλα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνύλ, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ελόο πγηεηλνύ θαη ζσζηνύ δηαηξνθηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία είλαη : 1. Καηά ηελ εθεβεία ην άηνκν απνθηά ηελ επζύλε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ ζα ηζρύζνπλ θαηά ηελ ελήιηθν δσή ηνπ θαη ζα θαζνξίζνπλ ηελ πνηόηεηά ηεο. Δίλαη ινηπόλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε απόθηεζε γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή δηαηξνθή θαη ε εγθαηάζηαζε αλάινγεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο. 2. Καηά ηελ εθεβεία απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ ιηπνθπηηάξσλ ηνπ ζώκαηνο θαη ε εκθάληζε παρπζαξθίαο θαηά ηελ ειηθία απηή ζπλδπάδεηαη κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα παξακνλήο ηεο θαηά ηελ ελήιηθν δσή. Ζ παρπζαξθία (πνπ ζπρλά ζπλνδεύεηαη από ππεξιηπηδαηκία, ππέξηαζε θαη αληνρή ζηελ ηλζνπιίλε) απνηειεί κάζηηγα ηεο επνρήο καο θαη θύξηα αηηία ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ησλ ελειίθσλ. 3. εκαληηθό πνζνζηό θαθνεζεηώλ ζηνλ άλζξσπν ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή θαη ε πξόιεςε κπνξεί λα εζηηαζηεί ζε απινύζηαηεο δηαηηεηηθέο παξεκβάζεηο όπσο ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο αληηνμεηδσηηθώλ παξαγόλησλ (βηηακηλώλ), ε έκθαζε ζηελ θαηαλάισζε θπηηθώλ ηλώλ (πξνζηαζία από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ) θαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θνξεζκέλσλ δσηθώλ ιηπώλ πνπ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη ησλ σνζεθώλ.

22 Κνηλσληθή δσή: Ζ έληαμε ζε παξέεο έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ελόο εθήβνπ, ν νπνίνο ηείλεη λα θαηαλαιώλεη όκνηεο νκάδεο ηξνθίκσλ κε ην ζύλνιν ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν. Έξεπλεο αλαδεηθλύνπλ ηελ επηξξνή από παξέεο σο έλαλ από ηνπο πην δπλαηνύο ζπζρεηηζκνύο ζηε δηακόξθσζε αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο απέλαληη ζην θαγεηό. Σν ζπηηηθό θαγεηό δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηα ηαρπθαγεία, ηα θξνύηα, ηα ιαραληθά θαη ηα γαιαθηνθνκηθά ζηα γιπθά θαη ηα αλαςπθηηθά, νδεγώληαο ζηελ παρπζαξθία θαη ηηο κεηαβνιηθέο ηεο ζπλέπεηεο (απμεκέλε ρνιεζηεξόιε, ππέξηαζε, δηαβήηεο). Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο: Βαζηθή πεγή ελεκέξσζεο ησλ λέσλ είλαη ε ηειεόξαζε θαη ην ηληεξλεη. Οη λένη αζρνινύληαη έληνλα κε ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο θαη ελεκεξώλνληαη κέζα από απηά. Ζ ζπρλή παξαπιεξνθόξεζε, όκσο, ησλ κέζσλ απηώλ νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα ην θαγεηό, ην πγηέο βάξνο θαη ηελ πγηή δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. Σα Μέζα Δλεκέξσζεο έρνπλ ζεκαληηθό κεξίδην επζύλεο ζηελ αύμεζε ησλ πνζνζηώλ δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ, όπσο ε λεπξνγελήο αλνξεμία θαη βνπιηκία, ηδηαίηεξα κεηαμύ ησλ έθεβσλ θνξηηζηώλ. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αγνξηώλ, πξνσζείηαη έληνλα ε εηθόλα ελόο δπλαηνύ θαη θαινγπκλαζκέλνπ ζώκαηνο, ζπκβάιινληαο ζηε δηαζηξέβισζε ηεο εηθόλαο ζώκαηνο.

23 Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα: Ζ θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαίλεηαη όηη κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο εθεβείαο, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηα θνξίηζηα, ζπκβάιινληαο ζηα απμαλόκελα πνζνζηά παρπζαξθίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απμεκέλε ελαζρόιεζε κε θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε ηειεόξαζε θαη ν ππνινγηζηήο. Από ηελ άιιε, κνξθέο άζθεζεο όπσο ν ρνξόο θαη ε έληνλε γπκλαζηηθή ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε δηαηξνθηθή πξνζνρή, θαζώο είλαη επίπνλεο θαη θαηαλαιώλνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο, ηα νπνία θαη πξέπεη λα αλαπιεξσζνύλ. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο εκθάληζεο δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ ζε άηνκα πνπ αζρνινύληαη κε ηέηνηαο κνξθήο δξαζηεξηόηεηεο. Υξήζε νπζηώλ (θάπληζκα, αιθνόι): Παξαηεξείηαη ζπρλά νη έθεβνη λα θάλνπλ ρξήζε θαπλνύ θαη αιθνόι σο απόδεημε αλεμαξηεζίαο θαη κεηάβαζεο από ηελ παηδηθή ειηθία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε πηζαλέο ειιείςεηο ζε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία, παξάιιεια κε ελζάξξπλζε γηα εγθαηάιεηςε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ, θαζώο είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβείο γηα ηελ πγεία, ηόζν βξαρππξόζεζκα, όζν θαη καθξνπξόζεζκα. Οκαδα: Διέλε Καπίξε, Μπξηώ Καξδή, Φώηεο Μήθνο, Γεκήηξεο Εήξνο

24 Σν ζέκα ηεο ηέηαξηεο νκάδαο είλαη ε δηαηξνθή θαη ν αζιεηηζκόο.

25 Γηαηξνθή θαη αζιεηηζκόο ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΚΖΖ Ση πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ όςηλ: ηόρνο (αδπλάηηζκα, ζπληήξεζε, πξσηαζιεηηζκόο) Δίδνο-έληαζε άζθεζεο (αεξόβηα-αλαεξόβηα) σκαηηθό βάξνο Ζιηθία Παικνί αζιεηή ή αζινύκελνπ Πξνβιήκαηα πγείαο Ώξα ηεο εκέξαο Δλπδάησζε-Ζιεθηξνιύηεο ΔΗΓΟ ΓΔΤΜΑΣΟ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΚΖΖ Θξεπηηθό ηζνξξνπεκέλν γεύκα 1-2 ώξεο πξηλ από ηελ άζθεζή. Απηό είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα πνιινύο αλζξώπνπο. Θεξκίδεο :50% ησλ ζεξκίδσλ πνπ αλακέλεηε λα θάςνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεξρόκελεο άζθεζήο ζαο 50-60% απηώλ ησλ ζεξκίδσλ πξέπεη λα πξνέιζνπλ από πδαηάλζξαθεο, νη νπνίνη πξέπεη λα θξαηήζνπλ ηα

26 επίπεδά γιπθόδεο αίκαηνο θαη ελέξγεηαο αξθεηά ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ζαο Να πεξηιεθζεί πξσηεΐλε ώζηε λα απνηξαπεί ε αλάγθε γηα ρξήζεο θαύζηκσλ από ηνπο κύεο θαη λα ηνπο δώζεη έλα πξνβάδηζκα ζηελ απνθαηάζηαζε κεηά από ηελ άζθεζε

27 ΤΝΓΤΑΜΟΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΚΖΖ Μείγκα κε μεξνύο θαξπνύο θαη μεξά θξνύηα Χκά ιαραληθά θαη θξνύηα θηρηά βξαζκέλα απγά (ή αζπξάδη απγώλ) άληνπηηο νιηθήο αιέζεσο Φξνύηα θαη γηανύξηη Ξεξνί θαξπνί Βξώκε Γεκεηξηαθά θαη θπζηηθνβνύηπξν Μπάξεο δεκεηξηαθώλ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΚΖΖ Μεζαίνη αζινύκελνη: πεξίπνπ 1 ι/ζ άζθεζεο (θαηξόο, ζσκαηηθό βάξνο) Πξνζνρή ζηελ απώιεηα κεηάιισλ θαη ειεθηξνιπηώλ Πξνζνρή ζηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ιαλζαζκέλσλ ηξνθώλ. Μπνξεί λα απνζεθεύζεη εθείλα ηα ηξόθηκα σο ιίπνο αληί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηξνθή κεηά ηε γπκλαζηηθή γηα λα αλεθνδηάζεη ζε θαύζηκα θαη λα απνθαηαζηήζεη ηνπο κπο Θεξκίδεο. Θεξκίδεο ίζεο κε ην 50% ησλ ζεξκίδσλ πνπ θαίκε θαηά ηελ άζθεζε.

28 Τδαηάλζξαθεο. 60% ησλ ζεξκίδσλ λα πξνέξρεηαη από πδαηάλζξαθεο Μέηξηα άζθεζε: γξ κεηά από κηα ώξα άζθεζεο. Έληνλε άζθεζε: 50-6Ο γξ γηα θάζε ώξα άζθεζεο Πξσηετλεο: Πξσηεΐλε πςειήο πνηόηεηαο. Θα εκπνζδίζεη ηνλ νξγαληζκό λα δηαζπάζεη κπηθέο ίλεο γηα ελέξγεηα θαη λα επεξεάζεη ηελ δηαδηθαζίαο ηεο απνθαηάζηαζεο θαη αλάξξσζεο ησλ κπώλ. Πεξίπνπ ην 25% ησλ ζεξκίδσλ πνπ ηξώκε κεηά ηελ άζθεζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη από πξσηεΐλεο, απηό είλαη πεξίπνπ γξακκάξηα γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο.. Ληπαξά: Γελ παίδνπλ κεγάιν ξόιν ζηελ κεηά άζθεζε δηαηξνθή. Σξώγνληαο πνζόηεηα κεηά ηελ άζθεζε δελ ζα βνεζήζεη ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο ή ζηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Μόλν ην 15% (ή ιηγόηεξν) ησλ κεηά ηελ άζθεζε ζεξκίδσλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ιηπαξά, ην νπνίν είλαη ιηγόηεξν από 10 γξακκάξηα Ζ ηδαληθή ζηηγκή κεηά ηε γπκλαζηηθή είλαη 30ι κε 2 ώξεο. ΣΡΟΦΔ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΠΡΟΠΟΝΖΖ

29 Φάηε έλα ζξεπηηθό ηζνξξνπεκέλν γεύκα 1-2 ώξεο πξηλ από ηελ άζθεζή ζαο. Φξνύηα θαη γηανύξηη Ξεξνί θαξπνί Βξώκε Γεκεηξηαθά (κε πεξηζζόηεξα από 3 γξακκάξηα ίλεο) θαη γάια Μείγκα κε μεξνύο θαξπνύο θαη μεξά θξνύηα Υνύκνπο θαη σκά ιαραληθά θηρηά βξαζκέλα απγά (ή αζπξάδη απγώλ) Κόηαηδ ηζηδ θαη θξνύηα Μηζό ζάληνπηηο νιηθήο αιέζεσο κε θπζηηθνβνύηπξν ή γαινπνύια/θνηόπνπιν Κξάθεξ νιηθήο κε βνύηπξν μεξώλ θαξπώλ ή ηπξί Μπηζθόηα νιηθήο κε ζύθα (ή θξνύηα) Γάια (εηδηθά ζνθνιαηνύρν γάια) Υπκόο ληνκάηαο ή ιαραληθώλ κνύδη γηανπξηηνύ (κε πξνζηηζέκελε πξσηετληθή ζθόλε, εάλ επηζπκείηε) Οη πεξηζζόηεξνη κπάξεο πξσηεΐλεο ή ελέξγεηαο Φάηε έλα κηθξό (100 ζε 200 ζεξκίδα) γεύκα πεξίπνπ 30 ιεπηά πξηλ ηελ άζθεζε.

30 Υπκόο θξνύησλ κνύδη θξνύησλ Τςειά γιπθαηκηθά θξνύηα όπσο ν αλαλάο, ηα βεξίθνθα, ε κπαλάλα, ην κάλγθν, θαη ην θαξπνύδη Αζιεηηθά πνηά Μπξέηδει ή θνπινύξη (αιιά όρη νιηθήο άιεζεο πνπ αθνκνηώλεηαη αξγά) Δλεξγεηαθέο κπάξεο (ςάμηε γηα 3-5 γξακκάξηα πξσηεΐλεο, ηνπιάρηζηνλ 15 γξακκάξηα πδαηάλζξαθεο, θαη πνιύ ιίγν ιίπνο)

31 Γείηε κεξηθά παξαδείγκαηα ζπλδπαζκώλ γηα ην γεύκα ζαο κεηά ηε γπκλαζηηθή Φσκί, έλα κπαγθεηίλη ή έλα κάθηλ κε ηπξί ή θπζηηθνβνύηπξν Απνμεξακέλα θξνύηα θαη μεξνί θαξπνί Σπξί cottage θαη θξνύηα Υπκόο θξνύησλ θαη ηπξί Γηανύξηη κε θξνύηα Οκειέηα κε ιαραληθά κε ςσκί νθνιαηνύρν γάια Γεκεηξηαθά κε γάια Απγά θαη ηνζη άληνπηηο κε γαινπνύια, δακπόλ, θνηόπνπιν ή θαπληζηό κνζράξη Σεγαλεηά ιαραληθά κε θνηόπνπιν, γαξίδεο, edamame θαζόιηα ή ηόθνπ Φξπγαληέο κε ηπξί ρακειό ζε ιηπαξά Ρύδη ή πίηα θαιακπνθηνύ κε θπζηηθνβνύηπξν κνύδηο (κε γάια, γηανύξηη ή ζθόλε πξσηεΐλεο) Μηα κπάξα πξσηεΐλεο ή ελέξγεηαο Έλα πξσηετλνύρν ή ελεξγεηαθό πνηό Σεγαλίηεο θαη απγά Οπνηνδήπνηε θπζηνινγηθό γεύκα πνπ πεξηιακβάλεη άπαρε πξσηεΐλε, άκπιν θαη ιαραληθά

32 ΣΡΟΦΔ ΔΝΟ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΔΝΑΝ ΜΖ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟ ΑΝΘΡΧΠΟ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟ: Τδαηάλζξαθεο 55% ΜΖ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟ Τδαηαλζξαθεο:50% Πξσηεΐλεο 15-20% Πξσηείλεο 15% Λίπε 20-30% Λίπε 35% Αζβέζηην 2gr Φώζθνξν 4gr Μαγλήζην 0.8gr Kάιην 5gr ίδεξνο 20mg Αζβέζηην 0.8 gr Φώζθνξν 1.6 gr Μαγλήζην 0.8 gr Kάιην 3gr ίδεξνο 15mg

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ)

ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ) ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ) ΤΠΟΘΔΜΑ: ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα