ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο. Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο. Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε"

Transcript

1 ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε Αγγειηθή Κνθθίλνπ, Υαξάιακπνο Υαβέινο, Μάξηνο Μπελεηάηνο, Διέλε Κνληνύ Διέλε Καπίξε, Μπξηώ Καξδή, Φώηεο Μήθνο, Γεκήηξεο Εήξνο Γηώξγνο Αλδξηθόπνπινο, Κσλζηαληίλνο Αγγειάθεο, πύξνο Ρέηδηνο, Γεκήηξεο Κνθθόιεο

2 Γηα ηελ εξγαζία απηή ην ηκήκα ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο νκάδεο, πνπ ε θάζε κία αζρνιήζεθε κε έλα εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ είρε λα θάλεη κε ηε διατροφή των νέων. Κάζε εξεπλεηηθό εξώηεκα ήξζε εηο πέξαο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώζεθαλ νξγαλώζεθαλ θαη ζπλνςίζηεθαλ από θάζε νκάδα μερσξηζηά. πλνιηθά δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ηηο νπνίεο θαη ζα παξαθνινπζήζεηε ηώξα.

3 Ζ πξώηε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη ζπκηθνύ ζηνπο λένπο.

4 Γηαηξνθή θαη ζπκηθό Οριςμόσ κυμικοφ-ψυχι Ο Θυμόσ ι κυμοειδζσ μζροσ είναι θ ςφαίρα εκείνθ τθσ ψυχισ που περικλείει το ςυναίςκθμα και τθ βοφλθςθ. Στθν αρχαία του ςθμαςία ο κυμόσ αναφζρεται πωσ είναι ολόκλθρο το κζντρο του ςυναιςκιματοσ που αποτελεί και τον πυρινα τθσ υπάρξεϊσ μασ. Σιμερα λζμε πωσ ο κυμόσ είναι ζνα απλό ςυναίςκθμα όπωσ ο φόβοσ ι θ ντροπι ι θ χαρά κ.α. Ο όροσ κυμικό χρθςιμοποιικθκε ςτθ ψυχολογία ωσ όροσ ευρζωσ περιεχομζνου για να Καλφψει όλα εκείνα βιϊματα ςτα οποία υπάρχει ςυναιςκθματικόσ τόνοσ οποιουδιποτε Χαρακτιρα. ''Αλεβαζηηθέο ηξνθέο'' «Έμππλνη» πδαηάλζξαθεο Η ςφνδεςθ ανάμεςα ςτουσ υδατάνκρακεσ και τθν διάκεςθ ζχει να κάνει με το αμινοξφ τρυπτοφάνθ. Πςθ μεγαλφτερθ ποςότθτα από αυτό το αμινοξφ ειςζλκει ςτον εγκζφαλο, τόςο περιςςότερθ ςεροτονίνθ παράγεται. Η ςεροτονίνθ, γνωςτι για τισ ρυκμίςεισ που προκαλεί ςτθν ψυχολογία μασ, ςυντίκεται ςτον εγκζφαλο από τθν τρυπτοφάνθ και μερικζσ βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β. Τροφζσ όπωσ το ψάρι και θ βιταμίνθ D φαίνεται πωσ αυξάνουν τα επίπεδα ςεροτονίνθσ ςτον εγκζφαλο, αλλά οι ειδικοί ςυνιςτοφν να δϊςουμε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κατανάλωςθ

5 υδατανκράκων αν κζλουμε να «ανζβουμε» ψυχολογικά. Ο λόγοσ είναι ότι οι υδατάνθρακεσ επιτρζπουν μεγαλφτερθ ποςότθτα τρυπτοφάνθσ να ειςζλκει ςτον εγκζφαλο, αρκεί φυςικά να κάνουμε τισ ςωςτζσ επιλογζσ: προϊόντα ολικισ άλεςθσ, φροφτα, λαχανικά και όςπρια. Ωμζγα 3 λιπαρά οξζα Τα τελευταία χρόνια ολοζνα και περιςςότερεσ μελζτεσ ζχουν αποδείξει ότι τα ω -3 λιπαρά οξζα που βρίςκονται ςτα λιααρά ψάρια, (όπωσ ο ςολωμόσ, οι ςαρδζλεσ, ο φρζςκοσ γαφροσ και το ςκουμπρί) αυξάνουν τα ποςοςτά αραγωγισ τθσ ςεροτονίνθσ, που ρυκμίηει τθ διάκεςι μασ και τα επίπεδα του οποίου είναι χαμθλά ςε όςουσ πάςχουν από κατάκλιψθ. Επιπλζον, υπάρχουν ενδείξεισ ότι τα ω- 3 λιπαρά οξζα ςτακεροποιοφν τθ διάκεςθ και ςυμβάλλουν ςτθν καταπολζμθςθ των απότομων διακυμάνςεϊν τθσ ςε όςουσ πάςχουν από διπολικι διαταραχι. Για να βελτιϊςετε λοιπόν τθ διάκεςι ςασ, δεν ζχετε παρά να καταναλϊνετε τουλάχιςτον δφο φορζσ τθν εβδομάδα μια μερίδα ενόσ λιπαροφ ψαριοφ. Βιταμίνη D Η εν λόγω βιταμίνθ ζχει φανεί ότι αυξάνει τα επίπεδα ςεροτονίνθσ ςτον γκζφαλο, αν και οι ερευνθτζσ δεν είναι ςίγουροι για το πϊσ μπορεί να κακοριςτεί θ ιδανικι ποςότθτα βιταμίνθσ D για κάκε άτομο ξεχωριςτά. Ερευνθτζσ από το Ρανεπιςτιμιο του Τορόντο πάντωσ, παρατιρθςαν ότι τα άτομα που ζπαςχαν από κατάκλιψθ και ιδιαίτερα όςοι είχαν εποχιακζσ ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ, παρουςίαςαν

6 βελτίωςθ όταν αυξικθκαν τα επίπεδα Βιταμίνθσ D ςτο ςϊμα τουσ κατά τθν διάρκεια του χρόνου. Ρολφ λίγα τρόφιμα ςτθ φυςικι τ διάκεςθ. Ραρ όλα αυτά για να μθν ςελθνιάηεςτε, φροντίςτε να καταναλϊνετε τουλάχιςουσ μορφι περιζχουν βιταμίνθ D. Τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ, ταδιάφορα λιπαρά ψάρια (ςολομόσ, ςαρδζλα, τόνοσ, ρζγγα) και τα αυγά, αποτελοφν καλζσ πθγζσ τθσ βιταμίνθσ αυτισ, αν και θ κφρια ςφνκεςι τθσ ςτον άνκρωπο κεωρείται αυτι που γίνεται ςτο δζρμα κατόπιν ζκκεςθσ τθσ επιδερμίδασ ςτθν θλιακι ακτινοβολία. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Βιταμίνθ D ςτο Iatronet. Σελήνιο Η λιψθ 200 μικρογραμμαρίων τθν θμζρα για διάςτθμα επτά εβδομάδων βοικθςε ςτθν μείωςθ των ςυμπτωμάτων κατάκλιψθσ ςε 16 ςυμμετζχοντεσ ςε ςχετικι ζρευνα του Ρανεπιςτθμίου του Τζξασ. Ραρόμοιεσ ζρευνεσ ςτο παρελκόν ςυςχετίηουν τθν χαμθλι κατανάλωςθ ςελινιου με τθν αρνθτικι διάκεςθ, αλλά όπωσ επιςθμαίνουν οι ειδικοί χρειάηονται και άλλεσ μελζτεσ για να επιβεβαιωκεί πλιρωσ θ ακριβισ ςχζςθ του ςτοιχείου αυτοφ με τθντον 55 μικρογραμμάρια ςελινιο τθν θμζρα (θ ελάχιςτθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ) από τροφζσ όπωσ: * Θαλαςςινά (ςτρείδια, μφδια, ςαρδζλεσ, καβοφρι) * Ξθροφσ καρποφσ και ςπόρια * Κρζασ (μοςχάρι, χοιρινό χωρίσ λίποσ, κοτόπουλο ι γαλοποφλα χωρίσ πζτςα) * Πςπρια * Γαλακτοκομικά

7 Τροφές ποσ μας ρίτνοσν 1. Μειϊςτε την κατανάλωςη τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα ςε κορεςμζνα λιπαρά. Το κορεςμζνο λίποσ όταν καταναλϊνεται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ- ζχει ςυνδεκεί με αυξθμζνο κίνδυνο καρδιακϊν πακιςεων και ςυγκεκριμζνων μορφϊν καρκίνου. Το τελευταίο διάςτθμα οι ερευνθτζσ ζχουν εκφράςει τισ ανθςυχίεσ τουσ για το ρόλο των κορεςμζνων λιπαρϊν ςτθν εμφάνιςθ κατάκλιψθσ. Ρρόςφατθ μελζτθ που ζγινε ςε 348 άτομα θλικίασ ετϊν διαπίςτωςε ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ μειωμζνθσ πρόςλθψθσ κορεςμζνων λιπαρϊν για διάςτθμα ζξι εβδομάδων και μετριαςμοφ των ςυμπτωμάτων κατάκλιψθσ. 2. Περιορίςτε το αλκοόλ Μπορεί όλοι να πιςτεφουν ότι ζνα ποτό φτιάχνει τθ διάκεςθ, όμωσ το αλκοόλ ςτθν πραγματικότθτα μπορεί να ςασ «ρίξει»- ειδικά αν το παρακάνετε-. Σε μικρζσ δόςεισ το οινόπνευμα μπορεί να παράγει ζνα προςωρινό αίςκθμα ευφορίασ. Ωςτόςο πρόκειται για μια ουςία που επθρεάηει τθ λειτουργία του εγκεφάλου και όλων των νευρικϊν κυττάρων. Ανάλογα με τθν ποςότθτα αλκοόλ που κα

8 καταναλϊςετε, μπορεί να περάςετε απότομα από τθν αίςκθςθ χαλάρωςθσ ςτθν υπερζνταςθ και ςτθ δυςκολία ςυγκζντρωςθσ.δεν είναι τυχαίο ότι οι κατακλιπτικζσ διαταραχζσ ςυχνά ςυμβαίνουν παράλλθλα με τθν κατάχρθςθ ουςιϊν και μία από τισ κφριεσ μορφζσ κατάχρθςθσ ουςιϊν είναι θ υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ.3. Μην το παρακάνετε με την καφεΐνη.η καφεΐνθ μπορεί να αυξιςει τθν ευερεκιςτότθτα με δφο τρόπουσ:* Η καφεΐνθ μπορεί ναπροκαλζςει μια ζκρθξθ ενζργειασ, θ οποία όμωσ δε διαρκεί πολφ και ακολουκείται από απότομθ πτϊςθ και εξάντλθςθ. Αν θ καφεΐνθ που καταναλϊνετε μζςα ςτθν θμζρα διαταράςςει αργότερα το νυχτερινό ςασ φπνο, είναι πικανό να είςτε νευρικόσ και να αιςκάνεςτε εξάντλθςθ μζχρι να καταφζρετε να απολαφςετε μια ξεκοφραςτθ νφχτα.

9 Και τα γνωςτά αφροδιςιακά 15. Σκόρδο: Ελαττϊνει τθν αρτθριακι πίεςθ 14. Μαςτίχα Χίου: Ελαττϊνει το άγχοσ και τθν νευρικότθτα 13. Κανζλα: Τονϊνει τον οργανιςμό και κρατάει το ςάκχαρο ςε ιςορροπθμζνα επίπεδα. 12. Βατόμουρα: Καταπολεμά τισ ελεφκερεσ ρίηεσ που προκαλοφν πρόωρθ γιρανςθ 11. Ριπεριζσ: Διαςτζλλουν τα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνουν τθ κερμοκραςία 10. Φράουλεσ: Δίνουν περιςςότερθ αντοχι και ζχουν αντιοξειδωτικι δράςθ 9. Μζλι: Ρροςφζρει ενζργεια 8. όκα: Αυξάνει τθν κινθτικότθτα του ςπζρματοσ και τονϊνει τθν γενετιςια ορμι 7. Μαφρο χαβιάρι: Αυξάνει τθν γενετιςια ορμι 6. Κάρδαμο: Κάνει αυτό που λζει καρδαμϊνει! 5. Καρφδια: Αυξάνουν τθ γονιμότθτα 4. Μζντα: Τονϊνει γενικότερα τον οργανιςμό 3. Σοκολάτα: Δθμιουργεί ευφορία και δυναμϊνει τισ αιςκιςεισ

10 2. Κυδϊνι: Ρροκαλεί διζγερςθ και τονϊνει τον οργανιςμό 1. Τηίντηερ (Ριπερόριηα): Διεγείρει το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα Δπραξηζηνύκε! Οκάδα: Γηώξγνο Κνηξώλεο, Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, Εσή Καζηνύκε, ηαύξνο Παπαδάθεο

11 Ζ δεύηεξε νκάδα είρε σο αληηθείκελν ηε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή ζηνπο λέσλ.

12 Η ΧΟΡΣΟΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Βιέπνπκε ηα ηειεπηαία ρξόληα πσο όιν θαη πεξηζζόηεξνη έθεβνη ζηξέθνληαη ζηε ρνξηνθαγία. Σηνηρεία γηα ηε λενιαία ζηελ Ακεξηθή δείρλνπλ πσο ην 9% ησλ θνξηηζηώλ εθήβσλ, ειηθίαο 13-15, δειώλνπλ ρνξηνθάγνη. Οη ιόγνη γηα απηήλ ηελ αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξόπν δσήο είλαη από ηε κία ε αλάγθε ησλ εθήβσλ λα δείμνπλ όηη κεγάισζαλ, θαζώο επίζεο θαη ε πξόζβαζε ζε πνιύ πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία.

13 Αιηίερ για ηη σοπηοθαγία ζηοςρ νέοςρ Πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ δσηθώλ πξντόλησλ θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο θηελνηξνθίαο ζην πεξηβάιινλ Bίαηεο εηθόλεο από ην ζύγρξνλν ηξόπν εθηξνθήο ησλ δώσλ Πξνβιεκαηηζκόο γηα ηνλ πην πγηεηλό ηξόπν δηαηξνθήο

14

15 Κίνδςνοι από ηη σοπηοθαγία ζηοςρ νέοςρ Μία αλεζπρία γηα ηνπο ρνξηνθάγνπο εθήβνπο είλαη όηη ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν επηξξεπείο ζε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Σε κειέηε πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζηνλ Journal of the American Dietetic Association έ- δεημε όηη νη έθεβνη πνπ πεηξακαηίδνληαη κε ηε ρνξηνθαγία θξύβνπλ πίζσ από απηή κία δηαηξνθηθή δηαηαξαρή, θαζώο έηζη πεηπραίλνπλ λα ειέγρνπλ απόιπηα ην ηη θαηαλαιώλνπλ θαη δηθαηνινγνύλ ηελ απνθπγή δηάθνξσλ «αλζπγηεηλώλ» θαη «παρπληηθώλ» ηξνθίκσλ. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ πσο πνιινί από ηνπο εθήβνπο πνπ ζηξάθεθαλ πξνο ηε ρνξηνθαγία ζηόρεπαλ πεξηζζόηεξν ζηελ απώιεηα βάξνπο, παξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ηνπο ζπλεζεηώλ. Παξόιν πνπ βξέζεθε πσο νη ρνξηνθάγνη ήηαλ πην πγηείο, θάλεθε επίζεο πσο πεξίπνπ ην 20% απηώλ έθαλαλ ππεξθαγηθά επεηζόδηα, ζε ζύγθξηζε κε ην 5% ησλ πακθάγσλ. Παξ όια απηά ηα επξήκαηα, θαίλεηαη πσο ε ρνξηνθαγία δελ πξνθαιεί από κόλε ηεο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, αιιά αληίζεηα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλεζεηώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην θαγεηό.

16 Σι εξεηάζειρ ππέπει να κάνοςν οι σοπηοθάγοι; Οη έθεβνη πνπ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά ρνξηνθαγηθά πξέπεη λα επηιέγνπλ ην θαγεηό ηνπο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή Η εκεξήζηα πξόζιεςε ζηδήξνπ ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Θα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνη όηη ε δηαηξνθή ηνπο πεξηιακβάλεη ηθαλνπνηεηηθέο πνζόηεηεο πξσηεΐλεο, ςεπδαξγύξνπ, ησδίνπ θαη αζβεζηίνπ θαζώο επίζεο θαη βηηακίλεο D, Β2 θαη Β12. ςμπηώμαηα έλλειτηρ ζιδήπος Φισκάδα Κνύξαζε Αλνξεμία Τα αδύλαηα καιιηά θαη λύρηα Τα ζθαζίκαηα ζηηο γσλίεο ησλ ρεηιηώλ Τα μεξά ρείιε Η ζπρλή εκθάληζε ινηκώμεσλ

17 Ππιν ηο αποθαζίζεηε! Μηα επίζθεςε ζε θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν δηαηηνιόγν είλαη ελδεδεηγκέλε ζε όπνηνλ απνθαζίζεη λα ζηξαθεί ζηελ ρνξηνθαγία. Ο εηδηθόο ζα ζαο δώζεη κηα ιίζηα κε όιεο ηηο ηξνθέο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ζηε δηαηξνθή ζαο γηα λα πξνζιάβεηε ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία Θα ζαο ελεκεξώζεη γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεηε ηηο απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο ζηδεξνπεληθήο αλαηκίαο.

18 Οι Vegans Υπνείδνο ησλ vegetarian νη νπνίνη απνθεύγνπλ λα ηξώλε πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από ηα δώα. Αγγειηθή Κνθθίλνπ, Υαξάιακπνο Υαβέινο, Μάξηνο Μπελεηάηνο, Διέλε Κνληνύ

19 Ζ Σξίηε νκάδα έρεη σο ζέκα «Γηαηξνθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ εθήβσλ»

20 Γηαηξνθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ εθήβσλ Ζ δηαηξνθή θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα θαη ζεκαληηθνύο ζηόρνπο, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη παξαθάησ : Α. Παξνρή ελέξγεηαο θαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο θπζηνινγηθήο εθεβηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο εθεβηθήο δξαζηεξηόηεηαο Β. Πξόιεςε θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία (ζηδεξνπεληθή αλαηκία, νδνληηθή ηεξεδόλα) Γ. Πξόιεςε παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ ελήιηθν δσή (νζηενπόξσζε, ππέξηαζε, θαξδηαγγεηαθή λόζνο, θαξθηλνγέλεζε, παρπζαξθία)

21 Οξηζκέλα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνύλ, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ελόο πγηεηλνύ θαη ζσζηνύ δηαηξνθηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία είλαη : 1. Καηά ηελ εθεβεία ην άηνκν απνθηά ηελ επζύλε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ ζα ηζρύζνπλ θαηά ηελ ελήιηθν δσή ηνπ θαη ζα θαζνξίζνπλ ηελ πνηόηεηά ηεο. Δίλαη ινηπόλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε απόθηεζε γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή δηαηξνθή θαη ε εγθαηάζηαζε αλάινγεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο. 2. Καηά ηελ εθεβεία απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ ιηπνθπηηάξσλ ηνπ ζώκαηνο θαη ε εκθάληζε παρπζαξθίαο θαηά ηελ ειηθία απηή ζπλδπάδεηαη κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα παξακνλήο ηεο θαηά ηελ ελήιηθν δσή. Ζ παρπζαξθία (πνπ ζπρλά ζπλνδεύεηαη από ππεξιηπηδαηκία, ππέξηαζε θαη αληνρή ζηελ ηλζνπιίλε) απνηειεί κάζηηγα ηεο επνρήο καο θαη θύξηα αηηία ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ησλ ελειίθσλ. 3. εκαληηθό πνζνζηό θαθνεζεηώλ ζηνλ άλζξσπν ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή θαη ε πξόιεςε κπνξεί λα εζηηαζηεί ζε απινύζηαηεο δηαηηεηηθέο παξεκβάζεηο όπσο ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο αληηνμεηδσηηθώλ παξαγόλησλ (βηηακηλώλ), ε έκθαζε ζηελ θαηαλάισζε θπηηθώλ ηλώλ (πξνζηαζία από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ) θαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θνξεζκέλσλ δσηθώλ ιηπώλ πνπ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη ησλ σνζεθώλ.

22 Κνηλσληθή δσή: Ζ έληαμε ζε παξέεο έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ελόο εθήβνπ, ν νπνίνο ηείλεη λα θαηαλαιώλεη όκνηεο νκάδεο ηξνθίκσλ κε ην ζύλνιν ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν. Έξεπλεο αλαδεηθλύνπλ ηελ επηξξνή από παξέεο σο έλαλ από ηνπο πην δπλαηνύο ζπζρεηηζκνύο ζηε δηακόξθσζε αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο απέλαληη ζην θαγεηό. Σν ζπηηηθό θαγεηό δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηα ηαρπθαγεία, ηα θξνύηα, ηα ιαραληθά θαη ηα γαιαθηνθνκηθά ζηα γιπθά θαη ηα αλαςπθηηθά, νδεγώληαο ζηελ παρπζαξθία θαη ηηο κεηαβνιηθέο ηεο ζπλέπεηεο (απμεκέλε ρνιεζηεξόιε, ππέξηαζε, δηαβήηεο). Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο: Βαζηθή πεγή ελεκέξσζεο ησλ λέσλ είλαη ε ηειεόξαζε θαη ην ηληεξλεη. Οη λένη αζρνινύληαη έληνλα κε ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο θαη ελεκεξώλνληαη κέζα από απηά. Ζ ζπρλή παξαπιεξνθόξεζε, όκσο, ησλ κέζσλ απηώλ νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα ην θαγεηό, ην πγηέο βάξνο θαη ηελ πγηή δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. Σα Μέζα Δλεκέξσζεο έρνπλ ζεκαληηθό κεξίδην επζύλεο ζηελ αύμεζε ησλ πνζνζηώλ δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ, όπσο ε λεπξνγελήο αλνξεμία θαη βνπιηκία, ηδηαίηεξα κεηαμύ ησλ έθεβσλ θνξηηζηώλ. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αγνξηώλ, πξνσζείηαη έληνλα ε εηθόλα ελόο δπλαηνύ θαη θαινγπκλαζκέλνπ ζώκαηνο, ζπκβάιινληαο ζηε δηαζηξέβισζε ηεο εηθόλαο ζώκαηνο.

23 Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα: Ζ θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαίλεηαη όηη κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο εθεβείαο, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηα θνξίηζηα, ζπκβάιινληαο ζηα απμαλόκελα πνζνζηά παρπζαξθίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απμεκέλε ελαζρόιεζε κε θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε ηειεόξαζε θαη ν ππνινγηζηήο. Από ηελ άιιε, κνξθέο άζθεζεο όπσο ν ρνξόο θαη ε έληνλε γπκλαζηηθή ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε δηαηξνθηθή πξνζνρή, θαζώο είλαη επίπνλεο θαη θαηαλαιώλνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο, ηα νπνία θαη πξέπεη λα αλαπιεξσζνύλ. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο εκθάληζεο δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ ζε άηνκα πνπ αζρνινύληαη κε ηέηνηαο κνξθήο δξαζηεξηόηεηεο. Υξήζε νπζηώλ (θάπληζκα, αιθνόι): Παξαηεξείηαη ζπρλά νη έθεβνη λα θάλνπλ ρξήζε θαπλνύ θαη αιθνόι σο απόδεημε αλεμαξηεζίαο θαη κεηάβαζεο από ηελ παηδηθή ειηθία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε πηζαλέο ειιείςεηο ζε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία, παξάιιεια κε ελζάξξπλζε γηα εγθαηάιεηςε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ, θαζώο είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβείο γηα ηελ πγεία, ηόζν βξαρππξόζεζκα, όζν θαη καθξνπξόζεζκα. Οκαδα: Διέλε Καπίξε, Μπξηώ Καξδή, Φώηεο Μήθνο, Γεκήηξεο Εήξνο

24 Σν ζέκα ηεο ηέηαξηεο νκάδαο είλαη ε δηαηξνθή θαη ν αζιεηηζκόο.

25 Γηαηξνθή θαη αζιεηηζκόο ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΚΖΖ Ση πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ όςηλ: ηόρνο (αδπλάηηζκα, ζπληήξεζε, πξσηαζιεηηζκόο) Δίδνο-έληαζε άζθεζεο (αεξόβηα-αλαεξόβηα) σκαηηθό βάξνο Ζιηθία Παικνί αζιεηή ή αζινύκελνπ Πξνβιήκαηα πγείαο Ώξα ηεο εκέξαο Δλπδάησζε-Ζιεθηξνιύηεο ΔΗΓΟ ΓΔΤΜΑΣΟ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΚΖΖ Θξεπηηθό ηζνξξνπεκέλν γεύκα 1-2 ώξεο πξηλ από ηελ άζθεζή. Απηό είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα πνιινύο αλζξώπνπο. Θεξκίδεο :50% ησλ ζεξκίδσλ πνπ αλακέλεηε λα θάςνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεξρόκελεο άζθεζήο ζαο 50-60% απηώλ ησλ ζεξκίδσλ πξέπεη λα πξνέιζνπλ από πδαηάλζξαθεο, νη νπνίνη πξέπεη λα θξαηήζνπλ ηα

26 επίπεδά γιπθόδεο αίκαηνο θαη ελέξγεηαο αξθεηά ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ζαο Να πεξηιεθζεί πξσηεΐλε ώζηε λα απνηξαπεί ε αλάγθε γηα ρξήζεο θαύζηκσλ από ηνπο κύεο θαη λα ηνπο δώζεη έλα πξνβάδηζκα ζηελ απνθαηάζηαζε κεηά από ηελ άζθεζε

27 ΤΝΓΤΑΜΟΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΚΖΖ Μείγκα κε μεξνύο θαξπνύο θαη μεξά θξνύηα Χκά ιαραληθά θαη θξνύηα θηρηά βξαζκέλα απγά (ή αζπξάδη απγώλ) άληνπηηο νιηθήο αιέζεσο Φξνύηα θαη γηανύξηη Ξεξνί θαξπνί Βξώκε Γεκεηξηαθά θαη θπζηηθνβνύηπξν Μπάξεο δεκεηξηαθώλ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΚΖΖ Μεζαίνη αζινύκελνη: πεξίπνπ 1 ι/ζ άζθεζεο (θαηξόο, ζσκαηηθό βάξνο) Πξνζνρή ζηελ απώιεηα κεηάιισλ θαη ειεθηξνιπηώλ Πξνζνρή ζηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ιαλζαζκέλσλ ηξνθώλ. Μπνξεί λα απνζεθεύζεη εθείλα ηα ηξόθηκα σο ιίπνο αληί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηξνθή κεηά ηε γπκλαζηηθή γηα λα αλεθνδηάζεη ζε θαύζηκα θαη λα απνθαηαζηήζεη ηνπο κπο Θεξκίδεο. Θεξκίδεο ίζεο κε ην 50% ησλ ζεξκίδσλ πνπ θαίκε θαηά ηελ άζθεζε.

28 Τδαηάλζξαθεο. 60% ησλ ζεξκίδσλ λα πξνέξρεηαη από πδαηάλζξαθεο Μέηξηα άζθεζε: γξ κεηά από κηα ώξα άζθεζεο. Έληνλε άζθεζε: 50-6Ο γξ γηα θάζε ώξα άζθεζεο Πξσηετλεο: Πξσηεΐλε πςειήο πνηόηεηαο. Θα εκπνζδίζεη ηνλ νξγαληζκό λα δηαζπάζεη κπηθέο ίλεο γηα ελέξγεηα θαη λα επεξεάζεη ηελ δηαδηθαζίαο ηεο απνθαηάζηαζεο θαη αλάξξσζεο ησλ κπώλ. Πεξίπνπ ην 25% ησλ ζεξκίδσλ πνπ ηξώκε κεηά ηελ άζθεζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη από πξσηεΐλεο, απηό είλαη πεξίπνπ γξακκάξηα γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο.. Ληπαξά: Γελ παίδνπλ κεγάιν ξόιν ζηελ κεηά άζθεζε δηαηξνθή. Σξώγνληαο πνζόηεηα κεηά ηελ άζθεζε δελ ζα βνεζήζεη ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο ή ζηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Μόλν ην 15% (ή ιηγόηεξν) ησλ κεηά ηελ άζθεζε ζεξκίδσλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ιηπαξά, ην νπνίν είλαη ιηγόηεξν από 10 γξακκάξηα Ζ ηδαληθή ζηηγκή κεηά ηε γπκλαζηηθή είλαη 30ι κε 2 ώξεο. ΣΡΟΦΔ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΠΡΟΠΟΝΖΖ

29 Φάηε έλα ζξεπηηθό ηζνξξνπεκέλν γεύκα 1-2 ώξεο πξηλ από ηελ άζθεζή ζαο. Φξνύηα θαη γηανύξηη Ξεξνί θαξπνί Βξώκε Γεκεηξηαθά (κε πεξηζζόηεξα από 3 γξακκάξηα ίλεο) θαη γάια Μείγκα κε μεξνύο θαξπνύο θαη μεξά θξνύηα Υνύκνπο θαη σκά ιαραληθά θηρηά βξαζκέλα απγά (ή αζπξάδη απγώλ) Κόηαηδ ηζηδ θαη θξνύηα Μηζό ζάληνπηηο νιηθήο αιέζεσο κε θπζηηθνβνύηπξν ή γαινπνύια/θνηόπνπιν Κξάθεξ νιηθήο κε βνύηπξν μεξώλ θαξπώλ ή ηπξί Μπηζθόηα νιηθήο κε ζύθα (ή θξνύηα) Γάια (εηδηθά ζνθνιαηνύρν γάια) Υπκόο ληνκάηαο ή ιαραληθώλ κνύδη γηανπξηηνύ (κε πξνζηηζέκελε πξσηετληθή ζθόλε, εάλ επηζπκείηε) Οη πεξηζζόηεξνη κπάξεο πξσηεΐλεο ή ελέξγεηαο Φάηε έλα κηθξό (100 ζε 200 ζεξκίδα) γεύκα πεξίπνπ 30 ιεπηά πξηλ ηελ άζθεζε.

30 Υπκόο θξνύησλ κνύδη θξνύησλ Τςειά γιπθαηκηθά θξνύηα όπσο ν αλαλάο, ηα βεξίθνθα, ε κπαλάλα, ην κάλγθν, θαη ην θαξπνύδη Αζιεηηθά πνηά Μπξέηδει ή θνπινύξη (αιιά όρη νιηθήο άιεζεο πνπ αθνκνηώλεηαη αξγά) Δλεξγεηαθέο κπάξεο (ςάμηε γηα 3-5 γξακκάξηα πξσηεΐλεο, ηνπιάρηζηνλ 15 γξακκάξηα πδαηάλζξαθεο, θαη πνιύ ιίγν ιίπνο)

31 Γείηε κεξηθά παξαδείγκαηα ζπλδπαζκώλ γηα ην γεύκα ζαο κεηά ηε γπκλαζηηθή Φσκί, έλα κπαγθεηίλη ή έλα κάθηλ κε ηπξί ή θπζηηθνβνύηπξν Απνμεξακέλα θξνύηα θαη μεξνί θαξπνί Σπξί cottage θαη θξνύηα Υπκόο θξνύησλ θαη ηπξί Γηανύξηη κε θξνύηα Οκειέηα κε ιαραληθά κε ςσκί νθνιαηνύρν γάια Γεκεηξηαθά κε γάια Απγά θαη ηνζη άληνπηηο κε γαινπνύια, δακπόλ, θνηόπνπιν ή θαπληζηό κνζράξη Σεγαλεηά ιαραληθά κε θνηόπνπιν, γαξίδεο, edamame θαζόιηα ή ηόθνπ Φξπγαληέο κε ηπξί ρακειό ζε ιηπαξά Ρύδη ή πίηα θαιακπνθηνύ κε θπζηηθνβνύηπξν κνύδηο (κε γάια, γηανύξηη ή ζθόλε πξσηεΐλεο) Μηα κπάξα πξσηεΐλεο ή ελέξγεηαο Έλα πξσηετλνύρν ή ελεξγεηαθό πνηό Σεγαλίηεο θαη απγά Οπνηνδήπνηε θπζηνινγηθό γεύκα πνπ πεξηιακβάλεη άπαρε πξσηεΐλε, άκπιν θαη ιαραληθά

32 ΣΡΟΦΔ ΔΝΟ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΔΝΑΝ ΜΖ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟ ΑΝΘΡΧΠΟ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟ: Τδαηάλζξαθεο 55% ΜΖ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟ Τδαηαλζξαθεο:50% Πξσηεΐλεο 15-20% Πξσηείλεο 15% Λίπε 20-30% Λίπε 35% Αζβέζηην 2gr Φώζθνξν 4gr Μαγλήζην 0.8gr Kάιην 5gr ίδεξνο 20mg Αζβέζηην 0.8 gr Φώζθνξν 1.6 gr Μαγλήζην 0.8 gr Kάιην 3gr ίδεξνο 15mg

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α. Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.Τ Χξόληα,ππνηξνπηάδνπζα,λεπξνρεκηθή πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα