ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4"

Transcript

1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο λα ελεκεξσζνύλ ( θαη αλ είλαη δπλαηό λα πηνζεηήζνπλ ) έλα ζσζηό νδεγό δηαηξνθήο. ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ: 1)Παρπζαξθία: νη παξάγνληεο πνπ ηελ εκθαλίδνπλ θαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζηελ εθεβεία. 2)Πνηα ηα πην ζπλεζηζκέλα δηαηξνθηθά ιάζε πνπ θάλνπλ νη έθεβνη θαη πσο απηά νδεγνύλ ζε πεξηηηά θηιά; 3)Πσο κπνξνύλ νη έθεβνη λα απνθεύγνπλ ηηο δηαηξνθηθέο θαθνηνπηέο; 4)Πνηα είλαη ε ζσζηή δηαηξνθή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πλεπκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (πρ. ζηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ); 5)Πνηα είλαη ε ζσζηή δηαηξνθή γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θπξίσο ην ρεηκώλα; 6)Ση πνζνζηό εθήβσλ θαηαλαιώλνπλ αιθννινύρα πνηά θαηά ηε βξαδηλή ηνπο έμνδν θαη πνηεο νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ πνηνύ ζηνπο εθήβνπο; ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ: Α. Θέκα επίθαηξν θαη ρξήζηκν. Β. Δθπαίδεπζε ζηε δηαηξνθή. Γ. Τηνζέηεζε ζσζηήο δηαηξνθέο γηα θαιή πγεία ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΘΔΙ: -Δξγαζία ζε νκάδεο. -Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. -Αλαδήηεζε ζρεηηθνύ πιηθνύ ζην δηαδίθηπν. -Γεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζην ζπγγεληθό, ζρνιηθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ. -Έιεγρνο ηεο πξνζσπηθήο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο, γηα ην αλ νδεγεί ζε ζσζηό ή όρη ζσκαηηθό βάξνο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζσκαηόηππν. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 1.Να πξνβιεκαηηζηνύλ πάλσ ζηηο παξελέξγεηεο πνπ έρεη ζηελ πγεία ε κε ζσζηή δηαηξνθή. 2.Να πηνζεηήζνπλ έλα ζσζηό ηξόπν δηαηξνθήο. 3.Να δεκηνπξγήζνπλ εξσηεκαηνιόγηα γηα ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 4.Να δεκηνπξγεζεί πλεύκα ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαηηθόηεηαο ζηνπο καζεηέο. ΠΟΡΟΙ-ΤΛΙΚΑ-ΔΞΟΠΛΙΜΟ: -Γηαδίθηπν. -ρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία. -Άξζξα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην ζέκα (πρ. δίλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θηι.)

2 Α. ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ Δίλαη ε θιηληθή θαηάζηαζε-πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ζπρλά νδεγεί ζε κείσζε ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο θαη απμεκέλα πξνβιήκαηα πγείαο. Πξνζδηνξίδεηαη από ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, κηα κέηξεζε πνπ ιακβάλεηαηδηαηξώληαο ην βάξνο ζε θηιά κε ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο ζε κέηξα. Η πααρπζαξθία έρεη ραξαθηεξηζζεί σο λόζνο. Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο γελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ. Δπζύλεηαη ζπλήζσο ζε ιαλζαζκέλε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξηνξηζκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. Γ.Μ.: 20-25:θπζηνινγηθό 26-30:α' βαζκνύ παρππζαξθία 31-40:β' βαζκνύ παρπζαξθία 41-50:γ' βαζκνύ παρπζαξθία ΑΗΣΗΑ: Σν πην ζπλεζηζκέλν αίηην είλαη ε πξόζιεςε κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ ζεξκίδσλ απ' απηέο πνπ ρξεηάδεηαη ην άηνκν γηα ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ. Άιινη παξάγνληεο είλαη ε απμεκέλε θαηαλάισζε πνηώλ κε γιπθαληηθέο ύιεο θαη αλαςπθηηθώλ πινύζησλ ζε δάραξε, γεύκαηα fast food,πξνπαξαζθεπαζκέλα θαη θαηεςπγκέλα πιηθά καγεηξέκαηνο, θαη γεληθά κεγάιεο κεξίδεο γεπκάησλ. Μεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα-θαζηζηηθόο ηξόπνο δσήο,ρξήζε κέζσλ κεηαθνξάο αθόκα θαη γηα ζύληνκεο δηαδξνκέο/κεησκέλν πεξπάηεκα. Κιεξνλνκηθόηεηα, ύπαξμε αζζελεηώλ (π.ρ. αληηθαηαζιηπηηθά, ζηεξνεηδή, ηλζνπιίλε,αληηζπαζκσδηθά θ.α.) ΚΗΝΓΤΝΟΗ :Η παρπζαξθία απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα ππέξηαζε θαη ζαθραξώδε δηαβήηε, θαη κέζσ απηώλ,ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηνπάζεηεο θαη εγθεθαιηθά επεηζόδηα. Οη παρύζαξθεο γπλαίθεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ θαη ηνπ ελδνκήηξηνπ.η παρπζαξθία επίζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ςπρνινγηθά, θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Η παρπζαξθία είλαη δπζεπίιπην πξόβιεκα θαη απνηειεί πεγή απνγνήηεπζεο γηα όζνπο ην αληηκεησπίδνπλ! ΠΟΛΖΦΖ: Η πξόιεςε ηεο παρπζαξθίαο γίλεηαη κε εθαξκνγή νξηζκέλσλ πνιύ απιώλ θαλόλσλ πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηε ζπρλή ζσκαηηθή άζθεζε. Οη θαλόλεο απηνί βνεζνύλ απνθαζηζηηθά θαη ζηελ πξόιεςε ελόο κεγάινπ θάζκαηνο ρξνληθώλ παζήζεσλ. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ: Η παρπζαξθία απνηειεί κηα από ηηο θπξηόηεξεο ζηνπο ελήιηθνπο αιιά θαη παηδηά ελώ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θόζκνπ θαη θπξίσο ηνπ Γπηηθνύ,απνηειεί ζηίγκα. Η αληηκεηώπηζε ηεο πεξηιακβάλεη 3 ζθέιε : Γίαηηα -ζσζηή δηαηξνθή-άζθεζε/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Σα πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο κπνξνύλ λα επηθέξνπλ απώιεηα βάξνπο βξαρππξόζεζκα αιιά ε δηαηήξεζε ηεο απώιεηαο βάξνπο είλαη ζπρλά δύζθνιε θαη απαηηεί άζθεζε θαη δηαηξνθή κε ιηγόηεξεο ζεξκίδεο λα απνηεινύλ κόληκν κέξνο ηνπ ηξόπνπ δσήο κέζα ζην 24σξν, ελώ ηα γεύκαηα λα πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο, ιίπε,ίλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο ώζηε λα είλαη ηζνξξνπεκέλα θαη λα απνθεπγεηαη ε ιήςε ζαθραξνύρσλ πνηώλ, αλαςπθηηθώλ, θαη θνλζεξβνπνηεκέλσλ ρπκώλ. εκαληηθή είλαη θαη ε κείσζε παξαθνινύζεζεο ηειεόξαζεο θαη ρξήζεο βηληενπαηρληδηώλ, θαη ε ελαζρόιεζε κε αζιήκαηα ή απιά αύμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξνο απαιιαγή ηεο θαζηζηηθήο δσήο. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πξνο αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο ιακβάλνληαη θαη θάξκαθα ηα νπνία όκσο δελ επηθέξνπλ εκθαλή απνηειέζκαηα ζύληνκα,αιιά θαη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη

3 ε βαξηαηηθή ρεηξνπξγηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε όπνηα απνηειεί θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε θαη ζεξαπεία γηα παρπζαξθία πςειώλ επηπέδσλ! Μαξία Παξαζθεπνπνύινπ Δπαγγειία Πεξδίθε Θενδώξα Παζζά. Β. ΧΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΧΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Η ζσζηή δηαηξνθή βειηηώλεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη δηαηεξεί ηελ θπζηθή καο θαηάζηαζε ζε πςειά επίπεδα. Η ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ εγθέθαιν όπσο θαη γηα ην ππόινηπν ζώκα. Η πξόζιεςε ησλ αλαγθαίσλ ζεξκίδσλ εκεξεζίσο από ηνλ νξγαληζκό παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ κλήκε θαη ηε ζπγθέληξσζε. Η ζσζηή αλαινγία ησλ πξσηετλώλ, πδαηαλζξάθσλ, ιηπώλ, λεξνύ, βηηακηλώλ, κεηαιιηθώλ αιάησλ αιιά θαη ε ζσζηή θαηαλνκή ησλ γεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε πλεπκαηηθή δηαύγεηα (ζπγθέληξσζε, κλήκε, κάζεζε). Μεξηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη ζεκαληηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ εγθεθαιηθώλ θπηηάξσλ θαη ησλ ζπλάςεσλκεηαμύ θπηηάξσλ. Οη πδαηάλζξαθεο ζεσξνύληαη ζεκαληηθά εληζρπηηθά ηεο κλήκεο. Η γιπθόδε πνπ ηνπο απνηειεί, απνηειεί ην απνθιεηζηηθό θαύζηκν ηνπ εγθεθάινπ, ελώ ζπκβάιιεη ζηελ έθθξηζε ζεξνηνλίλεο, πνπ είλαη βαζηθόο λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο. Σα ζεκαληηθόηεξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε ζσζηή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία είλαη ηα εμήο : ηα σ-3 ιηπαξά νμέα θαη νη βηηακίλεο C, E, D, o ζίδεξνο, ν ςεπδάξγπξνο, ην βόξην θαη νη βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β (Β 1, B 6, B 12, ε ρνιίλε θαη ην θνιηθό νμύ ) Οη βηηακίλεο Β 6, Β 12 θαη ην θνιηθό νμύ παίδνπλ ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Η βηηακίλε Β 1 βνεζά ζηε ζσζηή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνδέζκεπζε ελέξγεηαο από ηηο ηξνθέο ζηνλ εγθέθαιν θαη εληζρύεη ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Έξεπλεο έδεημαλ όηη κηα δηαηξνθή πινύζηα ζε έλα σ-3 ιηπαξό νμύ, πξνζηαηεύεη ηνλ εγθέθαιν από ηελ απώιεηα κλήκεο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ πνπ πξνθαιεί ε γήξαλζε, ελώ ηα ηρζπέιαηα έρνπλ, επίζεο, ζπλδεζεί κε ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Ο ζίδεξνο, βαζηθό κέηαιιν γηα ηε δσή, απαξαίηεην γηα ηελ ζύλζεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη νξηζκέλσλ ελδύκσλ βνεζά ζηελ αλάπηπμε, απμάλεη ηελ αληίζηαζε ζηηο αζζέλεηεο θαη πξνιακβάλεη ηελ θόπσζε. Ο εγθέθαινο εμαξηάηαη από ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα θαη από ην ηη ζπκβαίλεη ζην ππόινηπν ζώκα. Γη απηό ην ιόγν ε βηηακίλε E είλαη πνιύ ζεκαληηθή, αθνύ πξνιακβάλεη θαη δηαιύεη ηνπο ζξόκβνπο, κεηώλεη ηελ θόπσζε θαη επηηαρύλεη ηελ επνύισζε ησλ ηξαπκάησλ. Πξνζηαηεύεη ηα αγγεία από ηελ αζεξνζθιήξσζε, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ.

4 Σξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ηα πξναλαθεξζέληα : Βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β: Γεκεηξηαθά, γαιαθηνθνκηθά, ιαραληθά κε βαζππξάζηλν ρξώκα θαη μεξνί θαξπνί. Χ-3 ιηπαξά νμέα: Μνπξνπλέιαην, ζηα ςάξηα ( θπξίσο ζνινκό, ηόλν, ζθνπκπξί, θνιηό, ζαξδέιεο), ζόγηα, θαξύδηα, αληξάθια. ίδεξνο : πθώηη, θξέαο, απγό, όζπξηα, ζπαλάθη. Φεπδάξγπξνο: Οζηξαθνεηδή, ςάξηα, δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ζπόξνπο (π.ρ. παζαηέκπν), αξαθά, θαζόιηα, ζηηάξη. Βόξην: Ακύγδαια, θηζηίθηα, θαξύδηα. Β-θαξνηίλε : Καξόην, παηάηα, πνξηνθάιη, ληνκάηα, γιπθό θνινθύζη. Βηηακίλε Δ : Ξεξνί θαξπνί. Αλαθεθαιαηώλνληαο, κελ μερλάκε, εθηόο από παξάγνληεο όπσο ε θνηλσληθή δηέγεξζε, εθπαίδεπζε θαη γνληθή θξνληίδα, ν εγθέθαινο ρξεηάδεηαη ζεκαληηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο θάζε αλζξώπνπ. Απηά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ην άηνκν ηα ιακβάλεη από ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλεη. Χζηόζν, ζεκαληηθό είλαη παξάιιεια λα απνθεύγεηαη ην θάπληζκα θαη νη εζηζηηθέο νπζίεο, θαζώο θαη ε θαιή δηαηξνθή λα ζπλνδεύεηαη από γπκλαζηηθή. Σδίθα Άληδεια Σζίθλα Βαζηιηθή Υξπζνύια, Φηινπνύινπ Πνιπμέλε, Φσηαθνπνύινπ Αηθαηεξίλε Νεθηαξία.

5 Γ. ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΧΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ - ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟ εκαληηθό ξόιν ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ παίδνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη νξηζκέλεο νπζίεο ησλ ηξνθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδέεηαη κε απηά. Γηα παξάδεηγκα, ηα αληηνμεηδσηηθά (π.ρ. νη βηηακίλεο A,C,E θαη ην ζειήλην) δεζκεύνπλ ηηο ειεύζεξεο ξίδεο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό ή παξάγνληαη ζε απηόλ, θάλνληαο ηα θύηηαξα πην επάισηα ζε ινηκώμεηο θαη ηώζεηο.σα πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα ζπληεινύλ ζηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο,ελώ ε έιιεηςε θπιιηθνύ νμένο έρεη ζπλδεζεί κε ηε δηαηάξαμε ηεο αλάπηπμεο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Πνηα ζπζηαηηθά δπλακώλνπλ ηνλ νξγαληζκό; Σα θπξηόηεξα ζπζηαηηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ κα είλαη: Βηηακίλε Α: Βξίζθεηαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ην βνύηπξν, ην απγό, ηα ζπθώηη, ηα θαξόηα, ηηο γιπθνπαηάηεο, ηα βεξίθνθα. Βηηακίλε B12,Β6,Φπιιηθό νμύ: Βξίζθνληαη ζην γάια, ην θξέαο, ην ζπθώηη, ηνπο μεξνύο θαξπνύο, ηα δεκεηξηαθά, ηα θίηξηλα θξνύηα. Βηηακίλε C: Καιέο πεγέο είλαη ηα εζπεξηδνεηδή, ηα αθηηλίδηα, νη θξάνπιεο, νη πηπεξηέο, ην ζπαλάθη, ην κπξόθνιν, νη ληνκάηεο. Βηηακίλε Δ: Πινύζηα ζε απηή είλαη ην ειαηόιαδν, ηα ζαιαζζηλά, ε βξόκε, ηα ακύγδαια, ηα θνπληνύθηα. Μαγλήζην: Τπάξρεη ζηα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ην ζνπζάκη, ηνπο μεξνύο θαξπνύο, ηα όζπξηα, ηα γαιαθηνθνκηθά, ηνλ ηόλν. ειήλην: Τπάξρεη ζηα θξέαηα, ηα ζαιαζζηλά, ηνπο μεξνύο θαξπνύο, ηα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο. ίδεξνο: Πινύζηεο πεγέο είλαη ην ζπθώηη, ην θξέαο, ηα απγά, ηα ζαιαζζηλά, ηα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ηνπο μεξνύο θαξπνύο. Φεπδάξγπξνο: Τπάξρεη ζηα ζαιαζζηλά, ηα ςάξηα, ηα απγά, ην θξέαο. Χ-3 ιηπαξά νμέα: Βξίζθνληαη θπξίσο ζηα θπηηθά έιαηα, ηα ιηπαξά ςάξηα θαη ηνπο μεξνύο θαξπνύο. Τπάξρνπλ άιιεο ηξνθέο πνπ εληζρύνπλ ην αλνζνπνηεηηθό; Δθηόο από ηα παξαπάλσ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ηξόθηκα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνύ από ην θξπνιόγεκα. Σν θξεκκύδη, γηα παξάδεηγκα, πεξηέρεη θεξθεηίλε, κηα νπζία κε αληηθιεγκνλώδε, αληηκηθξνβηαθή, θαη αληηζεπηηθή δξάζε, ελώ ην ζθόξδν (ζε κεγάιεο πνζόηεηεο) ράξε ζηελ αιηζίλε, έρεη

6 αληηκηθξνβηαθέο ηδηόηεηεο θαη δηεγείξεη ηελ παξαγσγή ιεπθνθπηηάξσλ. Δπίζεο, ε θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ πινπζίσλ ζε θαινύο κηθξννξγαληζκνύο (πξνβηνηηθά), όπσο ην γηανύξηη θαη ην θεθίξ, ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ, εληζρύνληαο κία από ηηο βαζηθέο γξακκέο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαη θαηαλάισζε θξέαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο σζηόζν, νη δηαηηνιόγνη ζπληζηνύλ λα πξνηηκάκε ην ιεπθό από ην θόθθηλν θξέαο. Οη βηηακίλεο θαη νη ηξνθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ δελ δξνπλ κεκνλσκέλα. Αλ ζέιεηε λα επσθειεζείηε από ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, πξέπεη λα γίλνπλ κέξνο ελόο ηζνξξνπεκέλνπ δηαηηνινγίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά θξνύηα, ιαραληθά, ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο (π.ρ. όζπξηα, δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο), ειαηόιαδν, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά! Αξηηόια Σδνθόια, Σδίιληα θίια, Φξίληα Σδνθόια, Ραθαέια Σδνθόια.

7 Γ. ΣΑ ΤΝΖΘΗΜΔΝΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΑ ΛΑΘΖ ΣΧΝ ΔΦΖΒΧΝ ΑΤΞΖΖ ΠΔΡΗΣΣΧΝ ΚΗΛΧΝ Οη δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ λέσλ επεξεάδνληαη θπξίσο από ηελ «έμαξζε» αλάπηπμεο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ εθεβεία.οη αλάγθεο γηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά κεηαμύ ησλ εθήβσλ δηαθέξνπλ έληνλα θαη ε πξόζιεςε ηξνθήο κπνξεί λα πνηθίιιεη εμαηξεηηθά κεηαμύ ησλ εκεξώλ, ηόζν πνπ θάπνηνη κε ειιηπείο ή ππεξβνιηθέο πξνζιήςεηο ηε κηα κέξα, κπνξνύλ εύθνια λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ επνκέλε. ε απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο, ππάξρεη θίλδπλνο έιιεηςεο πνιιώλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν ζίδεξνο θαη ην αζβέζηην. ίδεξνο. Μεηαμύ ησλ εθήβσλ, ε αλαηκία ιόγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ είλαη κηα από ηηο πην ζπλεζηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαηξνθηθέο ειιείςεηο.οη έθεβνη είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζηελ αλαηκία ιόγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ όγθνπ αίκαηνο θαη ηεο απμεκέλεο κπτθήο κάδαο θαηά ηελ αύμεζε θαη ηελ αλάπηπμε. Αζβέζηην. Ο ζθειεηόο έρεη πεξίπνπ ην 99% ησλ απνζεθώλ αζβεζηίνπ ηνπ ζώκαηνο θαη ε αύμεζε ηνπ ζθειεηηθνύ βάξνπο είλαη ηαρύηεξε θαηά ηελ έμαξζε ηεο εθεβείαο. Πεξίπνπ ην 45% ηεο ελήιηθεο ζθειεηηθήο κάδαο ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ εθεβεία, παξόηη ε αύμεζή ηεο ζπλερίδεηαη αξθεηά κεηά ηελ εθεβεία κέρξη θαη ηελ ηξίηε δεθαεηία. Όιν ην αζβέζηην γηα ηελ αύμεζε ηνπ ζθειεηνύ πξέπεη λα πξνζιεθζεί κέζσ ηεο δίαηηαο. Οη κεγαιύηεξεο πξνζιήςεηο ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πξώηκε εθεβεία, κεηαμύ 10 θαη 14 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 12 κε 16 ζηα αγόξηα. Σα ηαθηηθά γεύκαηα είλαη ζεκαληηθά. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηξνθίκσλ, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ πξόζιεςε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, γεληθά αλαπηύζζνληαη λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη εηδηθά ζηελ εθεβεία. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζηάζεο ηνπ παηδηνύ πξνο θάπνηα ηξόθηκα θαζώο θαη ζηελ θαηαλάισζή ηνπο. Οη έθεβνη, εθηόο ηνπ όηη εθηίζεληαη ζε πεξηνδηθέο δηαηξνθηθέο κόδεο θαη ηάζεηο αδπλαηίζκαηνο, ηείλνπλ λα πξνζπεξλνύλ γεύκαηα θαη λα αλαπηύζζνπλ κε θπζηνινγηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Έλα από ηα γεύκαηα πνπ πην ζπρλά πξνζπεξληνύληαη είλαη ην πξσηλό. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ην πξσηλό παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην λα παξέρεη απαξαίηεηε ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά κεηά ηε βξαδηλή λεζηεία θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ απόδνζε ζην ζρνιείν. Σα ζλαθ γεληθά απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ γεπκαηηθώλ ζπλεζεηώλ ηόζν γηα ηα παηδηά όζν θαη γηα ηνπο εθήβνπο.κάπνηα ζλαθ κεηαμύ πξσηλνύ θαη κεζεκεξηαλνύ θαη κεηαμύ κεζεκεξηαλνύ θαη βξαδηλνύ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ζεξκίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γξήγνξα αλαπηπζζόκελνη θαη πνιύ ελεξγεηηθνί έθεβνη ζπρλά έρνπλ ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο θαη δηαηξνθηθέο αλάγθεο γη απηό ε δηδαζθαιία ηεο δηαηξνθήο ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα έρνπλ ηε γλώζε λα θάλνπλ ελεκεξσκέλεο επηινγέο ζρεηηθά κε ηα ηξόθηκα ζηα θπξίσο γεύκαηα θαη ηα ζλαθ ηνπο. Δλεξγεηαθέο αλάγθεο. Φπζηνινγηθά, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ εθήβσλ ηείλνπλ λα είλαη παξάιιειεο κε ην ξπζκό αλάπηπμήο ηνπο θαη ηα δηάθνξα άηνκα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο

8 ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπο κέζσ ηνπ αηζζήκαηνο ηεο όξεμεο κε επαξθή αθξίβεηα. Χο απνηέιεζκα, ε πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ δηαηεξνύλ ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία θαη κηα πνηθίιε πξόζιεςε ηξνθίκσλ παξέρεη επαξθή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε βέιηηζηε αύμεζε θαη αλάπηπμε. Σν άγρνο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο κπνξνύλ σζηόζν λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία ζηνπο εθήβνπο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε είηε πνιύ κεγάισλ είηε πνιύ κηθξώλ πνζνηήησλ ηξνθήο. Μέηξηεο ή ζνβαξέο κνιύλζεηο, λεπξηθόηεηα, έκκελνο ξύζε, νδνληηθά ή δεξκαηηθά πξνβιήκαηα (αθκή), κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ όξεμε. Οη έθεβνη κε αθξαίεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο είλαη νη πην επηξξεπείο. Σν ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο ζπρλά ζρεηίδεηαη κε δηαηξνθηθέο κόδεο θαη ηάζεηο αδπλαηίζκαηνο, θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο όπσο ε λεπξηθή αλνξεμία. Από ηελ άιιε, ε εμάπισζε ηνπ ππέξβαξνπ θαη ηεο παρπζαξθίαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο είλαη πιένλ έλα κείδνλ δηαηξνθηθό πξόβιεκα θαη ε θαηάζηαζε απηή είλαη πηζαλό όηη ζα παξακείλεη θαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Οη έθεβνη ζηελ αλάπηπμε αλεζπρνύλ ηδηαίηεξα γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο θαη ην ππεξβνιηθό βάξνο κπνξεί λα έρεη βαζηέο ζπλέπεηεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ηνπο θαζώο θαη ζηε ζσκαηηθή πγεία ηνπο. Η αηηία ηεο παρπζαξθίαο είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη επεξεάδεηαη έληνλα από θνηλσληθννηθνλνκηθνύο, βηνρεκηθνύο, γελεηηθνύο θαη ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο. Ζ έιιεηςε άζθεζεο παίδεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εκθάληζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο παρπζαξθίαο ζηελ εθεβεία. Έξεπλεο ζε λεαξνύο αλζξώπνπο έρνπλ δείμεη όηη ε πιεηνςεθία είλαη ζε κεγάιν βαζκό αλελεξγνί θαη νη επηζηήκνλεο ηεο πγείαο θαη νη θπβεξλήζεηο ελζαξξύλνπλ ηώξα παηδηά θαη εθήβνπο λα απμήζνπλ θαηά πνιύ ηα επίπεδα ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Η θαζηζηηθή δσή δελ έρεη κόλν πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ππέξβαξνπ θαη ηεο παρπζαξθίαο, αιιά θαη ζηελ εκθάληζε ρξόλησλ αζζελεηώλ, όπσο ε θαξδηαθή λόζνο, θάπνηνη θαξθίλνη, ν δηαβήηεο, ε ππέξηαζε, εληεξηθά πξνβιήκαηα θαη ε νζηενπόξσζε αξγόηεξα ζηε δσή. Δπηπιένλ, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδεηαη κε βειηησκέλε ειαζηηθόηεηα, ηζνξξνπία, επειημία θαη ζπληνληζκό ηνπ ζώκαηνο θαη ελδπλάκσζε ησλ νζηώλ. Οη ζπζηάζεηο γηα ηα παηδηά πξνηείλνπλ ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά εκεξεζίσο. Σα πέληε ζπρλά ιάζε πνπ θάλνπλ νη έθεβνη ζηελ δηαηξνθή ηνπο αθινπζώληαο ηα πξόηππα ηνπο Πνιινί λένη άλζξσπνη νξκώκελνη από ηαηλίεο, θσηνγξαθίεο θαη αθίζεο ζεσξνύλ όηη αθνινπζώληαο έλα πξόγξακκα bodybuilding θαη κηα αληίζηνηρε δηαηξνθή ζε 4-5 κήλεο ζα γίλνπλ ζαλ ηνλ γλσζηό ζε όινπο καο Arnold θαη δπζηπρώο απνγνεηεύνληαη όηαλ κεηά από 4 κήλεο κόλν κε ηνλ Arnold δελ κνηάδνπλ (καθάξη λα ήηαλ ηόζν εύθνιν). 1.Με ξεαιηζηηθνί ζηόρνη. Έλα από ηα ζπλεζηζκέλα ιάζε ησλ λέσλ. Γελ κπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε λα γίλνπκε ηέξαηα κέζα ζε 3 κήλεο. Σα πξόηππα καο δνύιεςαλ ζθιεξά γη απηό θαη πάξα πνιιά ρξόληα, έρνληαο από πίζσ ηνπο νιόθιεξα επηηειεία από γπκλαζηέο

9 δηαηξνθνιόγνπο θαη αζιίαηξνπο. Έλαο ηξόπνο γηα λα βιέπεηε ηελ βειηίσζε ζαο είλαη λα ηξαβάηε θάζε 4 βδνκάδεο κηα θσηνγξαθία ηνπ ζώκαηνο ζαο ώζηε λα βιέπεηε ηελ πξόνδν ζαο, θαη λα πξνζαξκόδεηε αλάινγα ην πξόγξακκά ζαο ή αθόκα κπνξείηε θξαηάηε ζσκαηνκεηξηθέο ζεκεηώζεηο. Θα δείηε όηη αλ ηεξείηε ην πξόγξακκα ζαο θαλνληθά, πόζε κεγάιε δηαθνξά ζα έρεηε κέζα ζε έλα ρξόλν. 2.Έιιεηςε ζπλέπεηαο. Πνιινί μεθηλνύλ έλα πξόγξακκα εληαηηθά γηα έλα κήλα θαη κεηά ζηακαηάλε γηα θακηά βδνκάδα, μαλά μεθηλνύλ, θαη πάεη ιέγνληαο, λνκίδνληαο όηη δελ πεηξάδεη. Απηνί ε έιιεηςε ζπλέπεηαο καο θξαηάεη πίζσ πνιύ. Ξεθηλήζηε έλα πξόγξακκα γπκλαζηηθήο-δηαηξνθήο-αλάπαπζεο κε ζπλέπεηα, ρσξίο δηαιείκκαηα θαη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ζα έξζνπλ. 3.Έιιεηςε ζσζηνύ πξνπνλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Πνιύο θόζκνο πάεη ζην γπκλαζηήξην θαη θάλεη κηα ζεηξά από δηάθνξεο αζθήζεηο κε όζν βάξνο κπνξεί λα ζεθώζεη, ρσξίο θακία ζπλνρή θαη ζεηξά κεηαμύ ηνπο. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα κέηξηα απνηειέζκαηα ή αθόκα θαη ηξαπκαηηζκνύο. Φξνληίζηε ινηπόλ λα έρεηε έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν πξόγξακκα από θάπνηνλ εηδηθό. 4.Αθνινύζεζε πξνγξακκάησλ ησλ πξσηαζιεηώλ. Τπάξρνπλ θαη νη λένη πνπ είλαη πνιύ ζπλεπείο θαη από ηελ πνιύ αγάπε γη απηό πνπ θάλνπλ αθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα ησλ πξσηαζιεηώλ ηνπ bodybuilding, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ΠΡΧΣΑΘΛΗΣΔ πνπ γπκλάδνληαη πάλσ από κηα 10εηία θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο από θάπνηνλ πνπ μεθηλάεη ηώξα, όπσο θπζηθά θαη άιιεο αληνρέο ζηελ πξνπόλεζε. Απηό πνιιέο θνξέο νδεγεί ζην λα πξνπνλήζνπκε πην πνιύ θάπνηνπο κύεο θαη λα παξακειήζνπκε θάπνηνπο άιινπο ή λα νδεγεζνύκε πνιύ εύθνια ζε << ππεξπξνπόλεζε>> κε όιεο ηηο ζπλαθείο παξελέξγεηεο. 5.Υξεζηκνπνηώληαο ηηο ιάζνο αζθήζεηο. Άιιν έλα ιάζνο είλαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε πξνγξάκκαηα κε πνιιά κεραλήκαηα θαη θαζόινπ ειεύζεξα βάξε ή πνιιέο αζθήζεηο ελδπλάκσζεο ηόηε ηα απνηειέζκαηα επίζεο ζα αξγήζνπλ πνιύ. 6.Πνιιά θηιά θαη ιαλζαζκέλε ηερληθή. Μεγάιν θεθάιαην, αιιά αο πνύκε ιίγα ιόγηα. Πνιινί λεαξνί θαη θηιόδνμνη bodybuilders πξνζπαζνύλ λα ζεθώζνπλ πάξα πνιιά θηιά γηα λα πεηύρνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο. Άπνςε κνπ είλαη όηη ζηελ εθεβηθή ειηθία κηαο θαη γηα απηή κηιάκε νη κύεο δπλακώλνπλ πνιύ πην γξήγνξα από όηη νη ηέλνληεο θαη νη ζπλδέζκνη θαη όζν πην θνληά ζην 1 REP MAX πιεζηάδνπκε ηόζεο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο έρνπκε λα ηξαπκαηηζηνύκε ηδίσο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε ζσζηήο ηερληθήο. Να ζπκάζηε όηη δελ είκαζηε powerlifters! Σν βάξνο είλαη ην κέζν γηα λα πεηύρνπκε ηνλ ζθνπό καο θαη όηη κε απηό ην κέζν πξνζπαζνύκε λα πεηύρνπκε κηα ειεγρόκελε έληαζε ζηνλ κπ θαη έηζη λα θηάζνπκε ζηελ ππεξηξνθία. Μεηώζηε ηα θηιά, εθηειέζηε 8-12 επαλαιήςεηο κε ηέιεηα ηερληθή ώζηε ε επηβάξπλζε λα δηεγείξεη ηνλ κπ θαη όρη ηηο αξζξώζεηο θαη ηνπο ηέλνληεο θαη ζα εθπιαγείηε γηα ην πόζα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζα έρεηε κε ιηγόηεξα θηιά.

10 7.Διιεηπήο δηαηξνθή. Πνιινί από εζάο, παξόηη βγάιαηε άθξε κε ηα παξαπάλσ, ζπλερίδεηε θαη δελ βιέπεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεηε θαη σο ηώξα ιέηε από κέζα ζαο «ηα θάλσ όια γηαηί»; Αο πάκε ζην θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο γηαηί αλ θαη ε ζσζηή πξνπόλεζε είλαη απηό πνπ ππξνδνηεί ηελ ππεξηξνθία, σζηόζν ην θαγεηό είλαη απηό πνπ ηελ ηξνθνδνηεί. Πνιύ απιά, αλ δελ έρεηε πξώηεο ύιεο θαη ην κόλν πνπ δηαζέηεηο είλαη κπνπιληόδεο, πνιπθαηνηθία δελ θηηάρλεηο. Έηζη αθόκα θαη ην αξηηόηεξν πξόγξακκα πξνπόλεζεο, αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην αλάινγν σο πξνο ηνπο ζηόρνπο θαγεηό, δελ πξόθεηηαη λα έρεη απνηέιεζκα. 8.Λαλζαζκέλε δηαηξνθή ηξώγνληαο όηη βξεζεί κπξνζηά καο. Δθηόο θαη αλ είζηε έλα θνθαιηάξηθν παηδί πνπ δελ παίξλεη θηιά κε ηίπνηα πνπ ηόηε θαιά θάλεηε θαη ηξώηε ηα πάληα νη ππόινηπνη ρξεηάδεζηε πεξίπνπ 500 ζεξκίδεο παξαπάλσ από ηνλ κεηαβνιηζκό ζαο γηα λα θηηάμεηε πνηνηηθνύο κύεο θαη όρη απιά λα πάξεηε όγθν γεκάην ιίπνο. Έηζη, αθνινπζήζηε έλα ζσζηά δνκεκέλν πξόγξακκα από ηα αξθεηά πνπ έρνπκε εδώ ή από όπνπ ζέιεηε κε 5-6 γεύκαηα ηελ εκέξα θάζε 3 ώξεο, κε πνηνηηθνύο πδαηάλζξαθεο γηα ελέξγεηα (θαζηαλό ξύδη, γιπθνπαηάηα, βξώκε), κε ζσζηέο πξσηεΐλεο γηα λα ρηίζεηε κύεο (ςάξηα, θνηόπνπιν, γαινπνύια) θαη θάπνηα θαιά ιηπαξά πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνλ νξγαληζκό (παξζέλν ειαηόιαδν, ιηλέιαην, μεξνί θαξπνί). Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε αλάκεζα ζηα 3 θύξηα γεύκαηα (πξσηλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό) θαη θάπνηα πξσηεΐλε ηδαληθόηεξα πξηλ θαη κεηά ηελ πξνπόλεζήζαο. 9.Έιιεηςε ύπλνπ. Μπνξεί λα κελ ζαο αξέζεη, αιιά ν ύπλνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ κπηθή αλάπηπμε (κελ μερλάηε όηη ε κπηθή αλάπηπμε ιακβάλεη ρώξα όηαλ θνηκόκαζηε). Έηζη, ρξεηαδόκαζηε ζηελ ρεηξόηεξε πεξίπησζε 7 ώξεο αιιά ην ηδαληθό είλαη 8-9 ώξεο. Κάησ από ηηο 8 ώξεο κεηώλεηαη ε θπζηθή νξκνληθή δξαζηεξηόηεηα, άξα θαη ε ππεξηξνθία. 10.Πεξηκέλνληαο ηα ζπκπιεξώκαηα λα θάλνπλ όιε ηελ δνπιεηά αληί γηα εζάο. Πνιινί έθεβνη παξαπιαληνύληαη από ηνπο επηηήδεηνπο δηαθεκηζηέο θαη πηζηεύνπλ όηη ηα ζπκπιεξώκαηα είλαη ην πην ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ιέγεηαη ρηίδσ έλα ζσζηό θαη πγηέο ζώκα. Πην ςέκαηα δελ γίλεηαη! Η ζσζηή ζπληαγή είλαη: α) ζσζηά θαηαξηηζκέλν πξόγξακκα, β) ζσζηή δηαηξνθή θαη γ) αλάπαπζε. ηακαηήζηε ινηπόλ λα ηξειαίλεζηε κε «καγηθά» ζθεπάζκαηα πνπ ζα ζαο θάλνπλ λα πάξεηε 20 θηιά κύεο ζε 30 κέξεο θαη επηθεληξσζείηε ζε απηά πνπ είπακε θαη ζε δνθηκαζκέλα ζπκπιεξώκαηα όπσο πνιπβηηακίλεο, πξσηεΐλεο νξνύ γάιαθηνο, θαη απαξαίηεηα ιηπαξά. Γηα ηνπο πην παιηνύο, πνπ είζηε ρξόλσλ θαη γπκλάδεζηε ήδε κηα 3εηία, ππάξρνπλ θη άιια ζπκπιεξώκαηα όπσο ε θξεαηίλε γηα παξάδεηγκα πάληα βέβαηα ζε ζπλελλόεζε κε θάπνηνλ εηδηθό γηα λα κελ παίξλεηε αλνύζηα πξάγκαηα ή θάλεηε ζπλδπαζκνύο πνπ δελ πξέπεη.

11 Δ. ΠΧ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΟΤΜΔ ΣΗ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΚΑΚΟΣΟΠΗΔ Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηε ρώξα καο θαλεξώλνπλ όηη ην πνζνζηό ησλ αλζξώπσλ πνπ ην βάξνο ηνπο μεπεξλά ηα θπζηνινγηθά επίπεδα είλαη αξθεηά κεγάιν. πλήζσο απηό ην θαηλόκελν νθείιεηαη ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ ζηηο κέξεο καο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από έληνλνπο ξπζκνύο θαη άγρνο. Όκσο ππάξρνπλ ηξόπνη γηα λα απνθύγνπκε ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο θαθνηνπηέο. Αξρηθά απαξαίηεην είλαη ην πξσηλό γεύκα. Έλα θαιό πξσηλό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαζώο παξέρεη ζηνλ νξγαληζκό καο ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην μεθίλεκα ηεο εκέξαο. Δπίζεο πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκό ηηο αλαγθαίεο πνζόηεηεο θπηηθώλ ηλώλ, βηηακηλώλ θαη ηρλνζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ, ηελ απνβνιή αλζπγηεηλώλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. Μάιηζηα ην πξσηλό κεηώλεη ηελ όξεμε γηα θαηαλάισζε κεγάιεο πνζόηεηαο θαγεηνύ θάηη ην νπνίν απνηξέπεη θαη ηελ θαηαλάισζε αλζπγηεηλώλ πξόρεηξώλ ηξνθώλ. Δπηπιένλ έλα ζσζηό πξσηλό ζπκβάιιεη θαη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ. Παξάιιεια γηα ηελ απνθπγή ησλ δηαηξνθηθώλ ιαζώλ απαηηείηαη θαη ην θαηάιιειν θπξίσο γεύκα. Πξέπεη ην ζπηηηθό θαγεηό λα κελ αληηθαζίζηαηαη από πξόρεηξν θαγεηό. Δπηπιένλ είλαη εληαηηθή αλάγθε ζην κεζεκεξηαλό ηξαπέδη λα ππάξρεη ζαιάηα αιιά θαη ηα θαγεηά λα ζπλνδεύνληαη από δηάθνξα ιαραληθά.δπίζεο είλαη απαξαίηεηε ε κείσζε ηνπ θόθθηλνπ θξέαηνο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ από όζπξηα, ςάξηα ή από άιια είδε θξεάησλ όπσο θνηόπνπιν. Μάιηζηα ε αύμεζε ησλ ηειεπηαίσλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε κεγάιν πνζνζηό ηελ απνβνιή ηνπ ιίπνπο από ηνλ νξγαληζκό θαη ζπλεπώο λα νδεγήζεη ζηελ κείσζε πεξηηηώλ θηιώλ. Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ θαηαλάισζε ησλ επηδνξπίσλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ηξνθώλ κεηαμύ σξώλ πνπ κεζνιαβνύλ από ην κεζεκεξηαλό έσο ην βξαδηλό γεύκα. Δίλαη απαξαίηεην ηα επηδόξπηα λα θξνληίδνπκε λα είλαη πην πγηεηλά θαη κε ιηγόηεξα ιηπαξά. Δπηπιένλ, είλαη πξνηηκόηεξν ην απόγεπκα λα έρνπκε έλα πγηεηλό θνιαηζηό ην νπνίν λα απνηειείηαη από θάπνην είδνο γαιαθηνθνκηθνύ πξντόληνο, είηε από θάπνην θξνύην ή δεκεηξηαθά θαη πξέπεη λα απνθεύγνληαη ηξόθηκα όπσο θξνπαζάλ, ζνθνιάηεο ή ξνθήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πνιύ δάραξε ηα νπνία πξνζθέξνπλ κόλν ζεξκίδεο. Παξάιιεια είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ βξαδηλνύ γεύκαηνο. ην βξαδηλό γεύκα πξέπεη λα απνθεύγνληαη θαγεηά όπσο πίηζεο ή ζνπβιάθηα. Χζηόζν γηα ηελ ζρεηηθή θαηαλάισζε έηνηκσλ θαγεηώλ θαιό ζα ήηαλ ε θαζηέξσζε κηαο κόλν εκέξαο ηελ εβδνκάδα αιιά θαη πάιη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκό. Δπίζεο ζπληζηάηαη γηα βξαδηλό θάηη απιό κε ρακειά ιηπαξά όπσο έλα γηανύξηη ή έλα πνηήξη γάια ιίγν πξηλ ηνλ ύπλν. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαζώο εάλ θαηαλαιώλνληαη ιηπαξά ηξόθηκα ζην βξαδηλό ν νξγαληζκόο δελ είλαη ζε ζέζε λα <<θάςεη>> ηηο ζεξκίδεο θαζώο κεηά ην βξαδηλό αθνινπζεί ν ύπλνο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αύμεζεο θηιώλ. Σέινο, γηα λα απνθύγεη ν άλζξσπνο ηηο δηαηξνθηθέο θαθνηνπηέο δελ ρξεηάδεηαη κόλν λα πξνζέρεη ην ηη ηξώεη αιιά θαη ηη ώξεο θαηαλαιώλεη ην θάζε ηη θαη ζε ηη πνζόηεηα. Δπίζεο πέξαλ από ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί, ζεκαληηθή είλαη θαη ε άζιεζε ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ θάηη ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκόζεη ζηε δσή ηνπ.

12 Σεξδή Μαξία ηαπξνπνύινπ Αζελά Σζηριηά Καηεξίλα Υξνλνπνύινπ Γηώηα Σ. ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΗ Η θαηαλάισζε αιθνόι ζε πξώηκε ειηθία είλαη έλα αλεζπρεηηθό γλώξηζκα ησλ ζρεηηθά πξόζθαησλ ρξόλσλ, πνπ αθνξά ζε έλα κεγάιν βαζκό ζηηο ρώξεο ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ, θαζώο επίζεο θαη ζηε ρώξα καο. Γελ είλαη βέβαηα πξσηνθαλέο ην γεγνλόο όηη πνιινί έθεβνη δνθηκάδνπλ πεξηζηαζηαθά δηάθνξεο νπζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αιθνόι, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ρξήζε είλαη κόλν πεξηζηαζηαθή θαη πξνζσξηλή, ζηακαηά δειαδή κεηά από θάπνην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. ε θάπνηεο άιιεο (θαη δπζηπρώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο) πεξηπηώζεηο, δελ παξαηεξείηαη πεξηζηαζηαθή ρξήζε αιιά θαηάρξεζε αιθνόι θαη ζπρλά ε ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε νδεγεί ζε εμάξηεζε. Οη επηπηώζεηο ηνπ αιθνόι ζηνλ νξγαληζκό Σν αιθνόι επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό πξνθαιώληαο αλεπαλόξζσηεο βιάβεο. Πην αλαιπηηθά: ΔΓΚΔΦΑΛΟ: Σν αιθνόι επεξεάδεη ηηο «θπςέιεο» ηνπ εγθεθάινπ. Απηό κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε δαιάδεο, ζνιή ζθέςε, ηξίθιηζκα, κπέξδεκα ζηελ νκηιία. ΜΑΣΙΑ: Δπεηδή ην αιθνόι επεξεάδεη ην λεπξηθό ζύζηεκα, είλαη δύζθνιν γηα ηνπο κπο ησλ καηηώλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζνιή όξαζε. ΣΟΜΑ ΛΑΡΤΓΓΑ: ην αιθνόι ε πέςε δε γίλεηαη όπσο ζηα άιια πγξά. Η απνξξόθεζε αξρίδεη κέζσ ηνπ ζηόκαηνο θαη ηνπ ιάξπγγα, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί πνλόιαηκνπο θαη έιθνο. ΤΚΧΣΙ: Σν αιθνόι κπνξεί λα δειεηεξηάζεη ην ζπθώηη αθνύ ε κεγαιύηεξε πνζόηεηα αιθνόι πνπ θαηαλαιώλεη θάπνηνο πεξλά από απηό ην όξγαλν. ΣΟΜΑΥΙ: Δξεζηζκόο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, εκεηνί θαη πόλνη πνπ πξνθαινύλ έιθνο είλαη ηα άκεζα απνηειέζκαηα ηνπ αιθνόι ζην ζηνκάρη. ΝΔΦΡΑ: Σν αιθνόι κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ, πνπ είλαη λα δηαηεξνύλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία ησλ πγξώλ θαη ησλ κεηάιισλ ζην ζώκα. ΦΛΔΒΔ ΑΡΣΗΡΙΔ: Σν αιθνόι δηεπξύλεη ηα αηκνθόξα αγγεία κε άκεζν απνηέιεζκα ηνπο πνλνθεθάινπο θαη ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο ( ππνζεξκία) ΑΙΜΑ: Σν αιθνόι κεηώλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζώκαηνο λα παξάγεη αίκα κε απνηέιεζκα ηελ αλαηκία θαη /ή ηελ κόιπλζή ηνπ.

13 ΜΤ: Σν αιθνόι πξνθαιεί αδπλακία ησλ κπώλ κε απνηέιεζκα ην ηξέθιηζκα θαη ηελ επηξξέπεηα ζηα πεζίκαηα. Με βάζε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, νη γνλείο άξρηζαλ λα επαηζζεηνπνηνύληαη θαη λα αλαδεηνύλ δεδνκέλα εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε αιθνόι. Οη αξηζκνί επηβεβαηώλνπλ ηηο αλεζπρίεο ησλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ γνλέσλ. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο δηαρξνληθήο έξεπλαο ESPAD, πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Φπρηθήο Τγείαο, ην 60,8% ησλ εθήβσλ εηώλ ήπηε θάπνην νηλνπλεπκαηώδεο πνηό ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ελώ ην 11,3% ήπηε από δέθα θνξέο θαη πάλσ. Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι, δειαδή από πέληε πνηά «ζηε ζεηξά» θαη πάλσ, έθαλε ην 45% ησλ αηόκσλ από εηώλ (κία θνξά ζηνλ ηειεπηαίν κήλα), ελώ ην 16% είρε πηεη πέληε ή παξαπάλσ πνηά γηα ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο θνξέο εληόο ηνπ κήλα. Σν λα βξεζνύλ ζε θαηάζηαζε κέζεο δελ είλαη, δπζηπρώο, άγλσζηε θαηάζηαζε γηα ηνλ έλαλ ζηνπο ηξεηο εθήβνπο θαη λένπο (ειηθίεο εηώλ), αθνύ έλαο ζηνπο πέληε έρεη κεζύζεη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο θαη έλαο ζηνπο νθηώ πεξηζζόηεξεο. Σν πην αλεζπρεηηθό είλαη όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ην 2007, ε θακπύιε ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι από εθήβνπο ζηελ Διιάδα άξρηζε πάιη λα αλεβαίλεη. Δλώ δειαδή δηαρξνληθά από ην 1984 ππήξρε κηα ηάζε κείσζεο, ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία αληηζηξέθεηαη ν δείθηεο θαη παίξλεη ηελ αλεθόξα. ύκθσλα κε κία άιιε έξεπλα ζρεηηθή κε ην πνζνζηό ησλ εθήβσλ πνπ δελ θάλνπλ θαζόινπ ρξήζε αιθνόι,ηα απνηειέζκαηα είλαη απνγνεηεπηηθά. Μόλν ην 21% ησλ λέσλ δελ έρνπλ θαηαλαιώζεη πνηέ αιθνόι. Ποσοστό εφήβων(13-17) που καταναλώνουν αλκοόλ όχι-21% ναι-79% Θνδσξήο Υξπζαλζόπνπινο Κσλζηαληίλνο πειηόπνπινο Νίθνο Παζζάο Ρνύια Σακπάθνπ

14 Ε. ΧΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΝΟ ΔΦΖΒΟΤ σζηή Γηαηξνθή Δλόο Δθήβνπ Σεο Διίλαο Κηηεκέ Γελ είλαη ηπραίν όηη ν Αγγιηθόο όξνο γηα ην πξσηλό ( breakfast ) ζεκαίλεη ζπάζηκν ηεο λεζηείαο. Μεηά ηελ νινλύθηηα λεζηεία θαη αθνύ έρεη θαηαλαιώζεη όιε ηελ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, ν νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη λέα εθόδηα γηα λα μεθηλήζεη ηελ εκέξα ηνπ. Φπζηθά γηα ηα παηδηά πνπ αλαπηύζζνληαη, ην πξσηλό έρεη αθόκα κεγαιύηεξε αμία: πιεζώξα κειεηώλ έρεη δείμεη όηη ην πξσηλό βνεζά ζηελ θαιύηεξε ξύζκηζε ηεο όξεμεο θαη ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, εληζρύεη ηε ζπγθέληξσζε, ηε κλήκε, ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απόδνζε ζην ζρνιείν, ελώ βνεζά ηα παηδηά λα έρνπλ θαιύηεξεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ση πεξηιακβάλεη έλα ηζνξξνπεκέλν πξσηλό Σα δεκεηξηαθά ζε ζπλδπαζκό κε γάια ή γηανύξηη ρακειώλ ιηπαξώλ θαη θξνύηα απνηεινύλ έλα πνιύ θαιό πξσηλό (ζεκείσζε: κεηά ηα 2 έηε έλα παηδί δελ ρξεηάδεηαη λα πίλεη πιήξεο γάια). Σα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο πεξηέρνπλ ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ δίλνπλ ελέξγεηα, θπηηθέο ίλεο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θνξεζκό θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη δηάθνξεο βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ νξγαληζκνύ ζε κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σν γάια θαη ην γηανύξηη πεξηέρνπλ πξσηεΐλε θαη αζβέζηην, ζηνηρεία πνπ βνεζνύλ ζην ρηίζηκν ησλ κπώλ θαη ζηελ θαιή πγεία θαη αλάπηπμε ησλ νζηώλ θαη ησλ δνληηώλ. Σέινο ηα θξνύηα δίλνπλ απινύο πδαηάλζξαθεο, βηηακίλεο θαη θπηηθέο ίλεο ζπκβάιινληαο ζηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ.γπζηπρώο,πνιιά από ηα δεκεηξηαθά πξσηλνύ πνπ ππάξρνπλ ζην εκπόξην,εηδηθά απηά πνπ απεπζύλνληαη ζηα παηδηά,πεξηέρνπλ αξθεηή δάραξε θαη είλαη ρακειά ζε θπηηθέο ίλεο. Μηα αζθαιήο επηινγή είλαη ε βξώκε (θνπάθεξ) πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε θαη αιάηη θαη ζε ζπλδπαζκό κε γάια ρακειώλ ιηπαξώλ, κέιη ή κπαλάλα θαη μεξνύο θαξπνύο δίλεη έλα πιήξεο, γεπζηηθό θαη εμαηξεηηθά ζξεπηηθό πξσηλό. Από ηα ππόινηπα δεκεηξηαθά πξνηηκόηεξα είλαη εθείλα κε ηε ιηγόηεξε δάραξε θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θπηηθέο ίλεο. Δπίζεο ηα δεκεηξηαθά είλαη εθ θύζεσο ρακειά ζε ιηπαξά,εθηόο αλ πεξηέρνπλ επηπιένλ ζπζηαηηθά όπσο ε ζνθνιάηα, νπόηε ε έλδεημε ρακειό ζε ιηπαξά πνπ ζπρλά ππάξρεη ζην κπξνζηά κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο, δελ ζπλεπάγεηαη απηόκαηα όηη ην πξντόλ είλαη δηαηξνθηθά ηζνξξνπεκέλν αλ δελ ειεγρζεί πξώηα ε ζπλνιηθή ζύζηαζε. Μεξηθέο ηδέεο γηα πξσηλό: Γάια ρακειώλ ιηπαξώλ, δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο θαη θξνύην Γάια ρακειώλ ιηπαξώλ, ςσκί νιηθήο άιεζεο κε καξγαξίλε ρακειώλ ιηπαξώλ, ηαρίλη ή θπζηηθνβνύηπξν θαη κέιη ή καξκειάδα Γάια ρακειώλ ιηπαξώλ, ζπηηηθό θέηθ, ζηαθηδόςσκν ή ζπηηηθά θνπινπξάθηα, θξνύην

15 Γηανύξηη ρακειώλ ιηπαξώλ κε κέιη θαη μεξνύο θαξπνύο Σνζη θαη θξνύην ή θπζηθόο ρπκόο Φπζηθόο ρπκόο, ςσκί νιηθήο άιεζεο, βξαζηό απγό Φπζηθόο ρπκόο, θνπινύξη Θεζζαινλίθεο, ηπξί ρακειώλ ιηπαξώλ. Ση λα απνθεύγεηαη Έηνηκεο ζθνιηάηεο, θξνπαζάλ, ζπζθεπαζκέλα κπηζθόηα θαη θέηθ, παηαηάθηα, αιιαληηθά πςειά ζε ιηπαξά (κπέηθνλ, ινπθάληθα) θαη αλαςπθηηθά απνηεινύλ επηινγέο πνπ ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Αλ ην παηδί επηζπκεί ηελ θαηαλάισζή ηνπο, βάιηε έλα όξην ζηε ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο (π.ρ. κηα θνξά αλά 2-3 εβδνκάδεο), έηζη ώζηε ην παηδί λα κάζεη λα εληάζζεη ηα ηξόθηκα απηά ζηε δηαηξνθή ηνπ, ρσξίο λα ηνπ απαγνξεύνληαη αιιά νύηε λα πξνζθέξνληαη ειεύζεξα. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΦΖΒΟΤ ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ ΠΡΧΗΝΟ Έλα θιηηδάλη δεκεηξηαθά κε έλα πνηήξη γάια 1,5% ιηπαξά θαη κηα κπαλάλα. Μηζό θιηηδάλη δεκεηξηαθά κε έλα πνηήξη γάια 1,5% ιηπαξά θαη έλα κήιν. ΓΔΚΑΣΗΑΝΟ Έλα ηόζη κε κηα θέηα ηπξί ρακειώλ ιηπαξώλ, κηα θέηα δακπόλ γαινπνύιαο θαη ληνκάηα. Μηα κπάξα δεκεηξηαθώλ ζεξκίδεο. ΜΔΖΜΔΡΗΑΝΟ Γύν θαη ½ θιηηδάληα καθαξόληα κε ½ θιηηδάλη θηκά, κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ηξηκκέλε παξκεδάλα θαη δύν θιηηδάληα ιαραλνζαιάηα κε κηα θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ιάδη. Έλα θαη ½ θιηηδάλη καθαξόληα κε 3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο θηκά θαη κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ηξηκκέλε παξκεδάλα θαη έλα θιηηδάλη ιαραλνζαιάηα κε κηα θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ιάδη ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΟ Έλα πνηήξη γάια 1,5% ιηπαξά θαη κηα κπαλάλα Έλα γηανύξηη 0-2% ιηπαξά θαη έλα αριάδη ΒΡΑΓΗΝΟ 200 γξ θνηόπνπιν ςεηό κε 2/3 ηνπ θιηδαληνύ ξύδη βαξζηό αβνπηύξσην θαη δύν θιηηδάληα καξνπινζαιάηα κε κηα θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ιάδη. 120γξ θνηόπνπιν ςεηό κε ½ θιηηδάλη ξύδη βξαζηό αβνπηύξσην θαη δύν θιηηδάληα καξνπινζαιάηα κε κηα θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ιάδη.<

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Για παραγγελίες καλέστε: 2371094394 & 2371094183 ΑΓΡΗΜΟΝΗΑ : γηα ηελ θαξπγγίηηδα. ΑΡΣΔΜΗΗΑ : γηα ην δάραξν. ΑΥΗΛΛΔΗΑ : είλαη ιηπνδηαιπηηθν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα