ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4"

Transcript

1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο λα ελεκεξσζνύλ ( θαη αλ είλαη δπλαηό λα πηνζεηήζνπλ ) έλα ζσζηό νδεγό δηαηξνθήο. ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ: 1)Παρπζαξθία: νη παξάγνληεο πνπ ηελ εκθαλίδνπλ θαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζηελ εθεβεία. 2)Πνηα ηα πην ζπλεζηζκέλα δηαηξνθηθά ιάζε πνπ θάλνπλ νη έθεβνη θαη πσο απηά νδεγνύλ ζε πεξηηηά θηιά; 3)Πσο κπνξνύλ νη έθεβνη λα απνθεύγνπλ ηηο δηαηξνθηθέο θαθνηνπηέο; 4)Πνηα είλαη ε ζσζηή δηαηξνθή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πλεπκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (πρ. ζηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ); 5)Πνηα είλαη ε ζσζηή δηαηξνθή γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θπξίσο ην ρεηκώλα; 6)Ση πνζνζηό εθήβσλ θαηαλαιώλνπλ αιθννινύρα πνηά θαηά ηε βξαδηλή ηνπο έμνδν θαη πνηεο νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ πνηνύ ζηνπο εθήβνπο; ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ: Α. Θέκα επίθαηξν θαη ρξήζηκν. Β. Δθπαίδεπζε ζηε δηαηξνθή. Γ. Τηνζέηεζε ζσζηήο δηαηξνθέο γηα θαιή πγεία ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΘΔΙ: -Δξγαζία ζε νκάδεο. -Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. -Αλαδήηεζε ζρεηηθνύ πιηθνύ ζην δηαδίθηπν. -Γεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζην ζπγγεληθό, ζρνιηθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ. -Έιεγρνο ηεο πξνζσπηθήο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο, γηα ην αλ νδεγεί ζε ζσζηό ή όρη ζσκαηηθό βάξνο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζσκαηόηππν. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 1.Να πξνβιεκαηηζηνύλ πάλσ ζηηο παξελέξγεηεο πνπ έρεη ζηελ πγεία ε κε ζσζηή δηαηξνθή. 2.Να πηνζεηήζνπλ έλα ζσζηό ηξόπν δηαηξνθήο. 3.Να δεκηνπξγήζνπλ εξσηεκαηνιόγηα γηα ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 4.Να δεκηνπξγεζεί πλεύκα ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαηηθόηεηαο ζηνπο καζεηέο. ΠΟΡΟΙ-ΤΛΙΚΑ-ΔΞΟΠΛΙΜΟ: -Γηαδίθηπν. -ρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία. -Άξζξα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην ζέκα (πρ. δίλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θηι.)

2 Α. ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ Δίλαη ε θιηληθή θαηάζηαζε-πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ζπρλά νδεγεί ζε κείσζε ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο θαη απμεκέλα πξνβιήκαηα πγείαο. Πξνζδηνξίδεηαη από ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, κηα κέηξεζε πνπ ιακβάλεηαηδηαηξώληαο ην βάξνο ζε θηιά κε ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο ζε κέηξα. Η πααρπζαξθία έρεη ραξαθηεξηζζεί σο λόζνο. Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο γελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ. Δπζύλεηαη ζπλήζσο ζε ιαλζαζκέλε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξηνξηζκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. Γ.Μ.: 20-25:θπζηνινγηθό 26-30:α' βαζκνύ παρππζαξθία 31-40:β' βαζκνύ παρπζαξθία 41-50:γ' βαζκνύ παρπζαξθία ΑΗΣΗΑ: Σν πην ζπλεζηζκέλν αίηην είλαη ε πξόζιεςε κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ ζεξκίδσλ απ' απηέο πνπ ρξεηάδεηαη ην άηνκν γηα ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ. Άιινη παξάγνληεο είλαη ε απμεκέλε θαηαλάισζε πνηώλ κε γιπθαληηθέο ύιεο θαη αλαςπθηηθώλ πινύζησλ ζε δάραξε, γεύκαηα fast food,πξνπαξαζθεπαζκέλα θαη θαηεςπγκέλα πιηθά καγεηξέκαηνο, θαη γεληθά κεγάιεο κεξίδεο γεπκάησλ. Μεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα-θαζηζηηθόο ηξόπνο δσήο,ρξήζε κέζσλ κεηαθνξάο αθόκα θαη γηα ζύληνκεο δηαδξνκέο/κεησκέλν πεξπάηεκα. Κιεξνλνκηθόηεηα, ύπαξμε αζζελεηώλ (π.ρ. αληηθαηαζιηπηηθά, ζηεξνεηδή, ηλζνπιίλε,αληηζπαζκσδηθά θ.α.) ΚΗΝΓΤΝΟΗ :Η παρπζαξθία απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα ππέξηαζε θαη ζαθραξώδε δηαβήηε, θαη κέζσ απηώλ,ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηνπάζεηεο θαη εγθεθαιηθά επεηζόδηα. Οη παρύζαξθεο γπλαίθεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ θαη ηνπ ελδνκήηξηνπ.η παρπζαξθία επίζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ςπρνινγηθά, θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Η παρπζαξθία είλαη δπζεπίιπην πξόβιεκα θαη απνηειεί πεγή απνγνήηεπζεο γηα όζνπο ην αληηκεησπίδνπλ! ΠΟΛΖΦΖ: Η πξόιεςε ηεο παρπζαξθίαο γίλεηαη κε εθαξκνγή νξηζκέλσλ πνιύ απιώλ θαλόλσλ πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηε ζπρλή ζσκαηηθή άζθεζε. Οη θαλόλεο απηνί βνεζνύλ απνθαζηζηηθά θαη ζηελ πξόιεςε ελόο κεγάινπ θάζκαηνο ρξνληθώλ παζήζεσλ. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ: Η παρπζαξθία απνηειεί κηα από ηηο θπξηόηεξεο ζηνπο ελήιηθνπο αιιά θαη παηδηά ελώ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θόζκνπ θαη θπξίσο ηνπ Γπηηθνύ,απνηειεί ζηίγκα. Η αληηκεηώπηζε ηεο πεξηιακβάλεη 3 ζθέιε : Γίαηηα -ζσζηή δηαηξνθή-άζθεζε/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Σα πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο κπνξνύλ λα επηθέξνπλ απώιεηα βάξνπο βξαρππξόζεζκα αιιά ε δηαηήξεζε ηεο απώιεηαο βάξνπο είλαη ζπρλά δύζθνιε θαη απαηηεί άζθεζε θαη δηαηξνθή κε ιηγόηεξεο ζεξκίδεο λα απνηεινύλ κόληκν κέξνο ηνπ ηξόπνπ δσήο κέζα ζην 24σξν, ελώ ηα γεύκαηα λα πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο, ιίπε,ίλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο ώζηε λα είλαη ηζνξξνπεκέλα θαη λα απνθεπγεηαη ε ιήςε ζαθραξνύρσλ πνηώλ, αλαςπθηηθώλ, θαη θνλζεξβνπνηεκέλσλ ρπκώλ. εκαληηθή είλαη θαη ε κείσζε παξαθνινύζεζεο ηειεόξαζεο θαη ρξήζεο βηληενπαηρληδηώλ, θαη ε ελαζρόιεζε κε αζιήκαηα ή απιά αύμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξνο απαιιαγή ηεο θαζηζηηθήο δσήο. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πξνο αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο ιακβάλνληαη θαη θάξκαθα ηα νπνία όκσο δελ επηθέξνπλ εκθαλή απνηειέζκαηα ζύληνκα,αιιά θαη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη

3 ε βαξηαηηθή ρεηξνπξγηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε όπνηα απνηειεί θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε θαη ζεξαπεία γηα παρπζαξθία πςειώλ επηπέδσλ! Μαξία Παξαζθεπνπνύινπ Δπαγγειία Πεξδίθε Θενδώξα Παζζά. Β. ΧΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΧΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Η ζσζηή δηαηξνθή βειηηώλεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη δηαηεξεί ηελ θπζηθή καο θαηάζηαζε ζε πςειά επίπεδα. Η ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ εγθέθαιν όπσο θαη γηα ην ππόινηπν ζώκα. Η πξόζιεςε ησλ αλαγθαίσλ ζεξκίδσλ εκεξεζίσο από ηνλ νξγαληζκό παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ κλήκε θαη ηε ζπγθέληξσζε. Η ζσζηή αλαινγία ησλ πξσηετλώλ, πδαηαλζξάθσλ, ιηπώλ, λεξνύ, βηηακηλώλ, κεηαιιηθώλ αιάησλ αιιά θαη ε ζσζηή θαηαλνκή ησλ γεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε πλεπκαηηθή δηαύγεηα (ζπγθέληξσζε, κλήκε, κάζεζε). Μεξηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη ζεκαληηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ εγθεθαιηθώλ θπηηάξσλ θαη ησλ ζπλάςεσλκεηαμύ θπηηάξσλ. Οη πδαηάλζξαθεο ζεσξνύληαη ζεκαληηθά εληζρπηηθά ηεο κλήκεο. Η γιπθόδε πνπ ηνπο απνηειεί, απνηειεί ην απνθιεηζηηθό θαύζηκν ηνπ εγθεθάινπ, ελώ ζπκβάιιεη ζηελ έθθξηζε ζεξνηνλίλεο, πνπ είλαη βαζηθόο λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο. Σα ζεκαληηθόηεξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε ζσζηή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία είλαη ηα εμήο : ηα σ-3 ιηπαξά νμέα θαη νη βηηακίλεο C, E, D, o ζίδεξνο, ν ςεπδάξγπξνο, ην βόξην θαη νη βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β (Β 1, B 6, B 12, ε ρνιίλε θαη ην θνιηθό νμύ ) Οη βηηακίλεο Β 6, Β 12 θαη ην θνιηθό νμύ παίδνπλ ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Η βηηακίλε Β 1 βνεζά ζηε ζσζηή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνδέζκεπζε ελέξγεηαο από ηηο ηξνθέο ζηνλ εγθέθαιν θαη εληζρύεη ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Έξεπλεο έδεημαλ όηη κηα δηαηξνθή πινύζηα ζε έλα σ-3 ιηπαξό νμύ, πξνζηαηεύεη ηνλ εγθέθαιν από ηελ απώιεηα κλήκεο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ πνπ πξνθαιεί ε γήξαλζε, ελώ ηα ηρζπέιαηα έρνπλ, επίζεο, ζπλδεζεί κε ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Ο ζίδεξνο, βαζηθό κέηαιιν γηα ηε δσή, απαξαίηεην γηα ηελ ζύλζεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη νξηζκέλσλ ελδύκσλ βνεζά ζηελ αλάπηπμε, απμάλεη ηελ αληίζηαζε ζηηο αζζέλεηεο θαη πξνιακβάλεη ηελ θόπσζε. Ο εγθέθαινο εμαξηάηαη από ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα θαη από ην ηη ζπκβαίλεη ζην ππόινηπν ζώκα. Γη απηό ην ιόγν ε βηηακίλε E είλαη πνιύ ζεκαληηθή, αθνύ πξνιακβάλεη θαη δηαιύεη ηνπο ζξόκβνπο, κεηώλεη ηελ θόπσζε θαη επηηαρύλεη ηελ επνύισζε ησλ ηξαπκάησλ. Πξνζηαηεύεη ηα αγγεία από ηελ αζεξνζθιήξσζε, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ.

4 Σξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ηα πξναλαθεξζέληα : Βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β: Γεκεηξηαθά, γαιαθηνθνκηθά, ιαραληθά κε βαζππξάζηλν ρξώκα θαη μεξνί θαξπνί. Χ-3 ιηπαξά νμέα: Μνπξνπλέιαην, ζηα ςάξηα ( θπξίσο ζνινκό, ηόλν, ζθνπκπξί, θνιηό, ζαξδέιεο), ζόγηα, θαξύδηα, αληξάθια. ίδεξνο : πθώηη, θξέαο, απγό, όζπξηα, ζπαλάθη. Φεπδάξγπξνο: Οζηξαθνεηδή, ςάξηα, δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ζπόξνπο (π.ρ. παζαηέκπν), αξαθά, θαζόιηα, ζηηάξη. Βόξην: Ακύγδαια, θηζηίθηα, θαξύδηα. Β-θαξνηίλε : Καξόην, παηάηα, πνξηνθάιη, ληνκάηα, γιπθό θνινθύζη. Βηηακίλε Δ : Ξεξνί θαξπνί. Αλαθεθαιαηώλνληαο, κελ μερλάκε, εθηόο από παξάγνληεο όπσο ε θνηλσληθή δηέγεξζε, εθπαίδεπζε θαη γνληθή θξνληίδα, ν εγθέθαινο ρξεηάδεηαη ζεκαληηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο θάζε αλζξώπνπ. Απηά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ην άηνκν ηα ιακβάλεη από ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλεη. Χζηόζν, ζεκαληηθό είλαη παξάιιεια λα απνθεύγεηαη ην θάπληζκα θαη νη εζηζηηθέο νπζίεο, θαζώο θαη ε θαιή δηαηξνθή λα ζπλνδεύεηαη από γπκλαζηηθή. Σδίθα Άληδεια Σζίθλα Βαζηιηθή Υξπζνύια, Φηινπνύινπ Πνιπμέλε, Φσηαθνπνύινπ Αηθαηεξίλε Νεθηαξία.

5 Γ. ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΧΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ - ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟ εκαληηθό ξόιν ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ παίδνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη νξηζκέλεο νπζίεο ησλ ηξνθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδέεηαη κε απηά. Γηα παξάδεηγκα, ηα αληηνμεηδσηηθά (π.ρ. νη βηηακίλεο A,C,E θαη ην ζειήλην) δεζκεύνπλ ηηο ειεύζεξεο ξίδεο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό ή παξάγνληαη ζε απηόλ, θάλνληαο ηα θύηηαξα πην επάισηα ζε ινηκώμεηο θαη ηώζεηο.σα πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα ζπληεινύλ ζηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο,ελώ ε έιιεηςε θπιιηθνύ νμένο έρεη ζπλδεζεί κε ηε δηαηάξαμε ηεο αλάπηπμεο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Πνηα ζπζηαηηθά δπλακώλνπλ ηνλ νξγαληζκό; Σα θπξηόηεξα ζπζηαηηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ κα είλαη: Βηηακίλε Α: Βξίζθεηαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ην βνύηπξν, ην απγό, ηα ζπθώηη, ηα θαξόηα, ηηο γιπθνπαηάηεο, ηα βεξίθνθα. Βηηακίλε B12,Β6,Φπιιηθό νμύ: Βξίζθνληαη ζην γάια, ην θξέαο, ην ζπθώηη, ηνπο μεξνύο θαξπνύο, ηα δεκεηξηαθά, ηα θίηξηλα θξνύηα. Βηηακίλε C: Καιέο πεγέο είλαη ηα εζπεξηδνεηδή, ηα αθηηλίδηα, νη θξάνπιεο, νη πηπεξηέο, ην ζπαλάθη, ην κπξόθνιν, νη ληνκάηεο. Βηηακίλε Δ: Πινύζηα ζε απηή είλαη ην ειαηόιαδν, ηα ζαιαζζηλά, ε βξόκε, ηα ακύγδαια, ηα θνπληνύθηα. Μαγλήζην: Τπάξρεη ζηα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ην ζνπζάκη, ηνπο μεξνύο θαξπνύο, ηα όζπξηα, ηα γαιαθηνθνκηθά, ηνλ ηόλν. ειήλην: Τπάξρεη ζηα θξέαηα, ηα ζαιαζζηλά, ηνπο μεξνύο θαξπνύο, ηα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο. ίδεξνο: Πινύζηεο πεγέο είλαη ην ζπθώηη, ην θξέαο, ηα απγά, ηα ζαιαζζηλά, ηα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ηνπο μεξνύο θαξπνύο. Φεπδάξγπξνο: Τπάξρεη ζηα ζαιαζζηλά, ηα ςάξηα, ηα απγά, ην θξέαο. Χ-3 ιηπαξά νμέα: Βξίζθνληαη θπξίσο ζηα θπηηθά έιαηα, ηα ιηπαξά ςάξηα θαη ηνπο μεξνύο θαξπνύο. Τπάξρνπλ άιιεο ηξνθέο πνπ εληζρύνπλ ην αλνζνπνηεηηθό; Δθηόο από ηα παξαπάλσ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ηξόθηκα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνύ από ην θξπνιόγεκα. Σν θξεκκύδη, γηα παξάδεηγκα, πεξηέρεη θεξθεηίλε, κηα νπζία κε αληηθιεγκνλώδε, αληηκηθξνβηαθή, θαη αληηζεπηηθή δξάζε, ελώ ην ζθόξδν (ζε κεγάιεο πνζόηεηεο) ράξε ζηελ αιηζίλε, έρεη

6 αληηκηθξνβηαθέο ηδηόηεηεο θαη δηεγείξεη ηελ παξαγσγή ιεπθνθπηηάξσλ. Δπίζεο, ε θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ πινπζίσλ ζε θαινύο κηθξννξγαληζκνύο (πξνβηνηηθά), όπσο ην γηανύξηη θαη ην θεθίξ, ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ, εληζρύνληαο κία από ηηο βαζηθέο γξακκέο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαη θαηαλάισζε θξέαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο σζηόζν, νη δηαηηνιόγνη ζπληζηνύλ λα πξνηηκάκε ην ιεπθό από ην θόθθηλν θξέαο. Οη βηηακίλεο θαη νη ηξνθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ δελ δξνπλ κεκνλσκέλα. Αλ ζέιεηε λα επσθειεζείηε από ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, πξέπεη λα γίλνπλ κέξνο ελόο ηζνξξνπεκέλνπ δηαηηνινγίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά θξνύηα, ιαραληθά, ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο (π.ρ. όζπξηα, δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο), ειαηόιαδν, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά! Αξηηόια Σδνθόια, Σδίιληα θίια, Φξίληα Σδνθόια, Ραθαέια Σδνθόια.

7 Γ. ΣΑ ΤΝΖΘΗΜΔΝΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΑ ΛΑΘΖ ΣΧΝ ΔΦΖΒΧΝ ΑΤΞΖΖ ΠΔΡΗΣΣΧΝ ΚΗΛΧΝ Οη δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ λέσλ επεξεάδνληαη θπξίσο από ηελ «έμαξζε» αλάπηπμεο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ εθεβεία.οη αλάγθεο γηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά κεηαμύ ησλ εθήβσλ δηαθέξνπλ έληνλα θαη ε πξόζιεςε ηξνθήο κπνξεί λα πνηθίιιεη εμαηξεηηθά κεηαμύ ησλ εκεξώλ, ηόζν πνπ θάπνηνη κε ειιηπείο ή ππεξβνιηθέο πξνζιήςεηο ηε κηα κέξα, κπνξνύλ εύθνια λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ επνκέλε. ε απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο, ππάξρεη θίλδπλνο έιιεηςεο πνιιώλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν ζίδεξνο θαη ην αζβέζηην. ίδεξνο. Μεηαμύ ησλ εθήβσλ, ε αλαηκία ιόγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ είλαη κηα από ηηο πην ζπλεζηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαηξνθηθέο ειιείςεηο.οη έθεβνη είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζηελ αλαηκία ιόγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ όγθνπ αίκαηνο θαη ηεο απμεκέλεο κπτθήο κάδαο θαηά ηελ αύμεζε θαη ηελ αλάπηπμε. Αζβέζηην. Ο ζθειεηόο έρεη πεξίπνπ ην 99% ησλ απνζεθώλ αζβεζηίνπ ηνπ ζώκαηνο θαη ε αύμεζε ηνπ ζθειεηηθνύ βάξνπο είλαη ηαρύηεξε θαηά ηελ έμαξζε ηεο εθεβείαο. Πεξίπνπ ην 45% ηεο ελήιηθεο ζθειεηηθήο κάδαο ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ εθεβεία, παξόηη ε αύμεζή ηεο ζπλερίδεηαη αξθεηά κεηά ηελ εθεβεία κέρξη θαη ηελ ηξίηε δεθαεηία. Όιν ην αζβέζηην γηα ηελ αύμεζε ηνπ ζθειεηνύ πξέπεη λα πξνζιεθζεί κέζσ ηεο δίαηηαο. Οη κεγαιύηεξεο πξνζιήςεηο ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πξώηκε εθεβεία, κεηαμύ 10 θαη 14 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 12 κε 16 ζηα αγόξηα. Σα ηαθηηθά γεύκαηα είλαη ζεκαληηθά. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηξνθίκσλ, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ πξόζιεςε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, γεληθά αλαπηύζζνληαη λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη εηδηθά ζηελ εθεβεία. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζηάζεο ηνπ παηδηνύ πξνο θάπνηα ηξόθηκα θαζώο θαη ζηελ θαηαλάισζή ηνπο. Οη έθεβνη, εθηόο ηνπ όηη εθηίζεληαη ζε πεξηνδηθέο δηαηξνθηθέο κόδεο θαη ηάζεηο αδπλαηίζκαηνο, ηείλνπλ λα πξνζπεξλνύλ γεύκαηα θαη λα αλαπηύζζνπλ κε θπζηνινγηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Έλα από ηα γεύκαηα πνπ πην ζπρλά πξνζπεξληνύληαη είλαη ην πξσηλό. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ην πξσηλό παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην λα παξέρεη απαξαίηεηε ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά κεηά ηε βξαδηλή λεζηεία θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ απόδνζε ζην ζρνιείν. Σα ζλαθ γεληθά απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ γεπκαηηθώλ ζπλεζεηώλ ηόζν γηα ηα παηδηά όζν θαη γηα ηνπο εθήβνπο.κάπνηα ζλαθ κεηαμύ πξσηλνύ θαη κεζεκεξηαλνύ θαη κεηαμύ κεζεκεξηαλνύ θαη βξαδηλνύ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ζεξκίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γξήγνξα αλαπηπζζόκελνη θαη πνιύ ελεξγεηηθνί έθεβνη ζπρλά έρνπλ ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο θαη δηαηξνθηθέο αλάγθεο γη απηό ε δηδαζθαιία ηεο δηαηξνθήο ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα έρνπλ ηε γλώζε λα θάλνπλ ελεκεξσκέλεο επηινγέο ζρεηηθά κε ηα ηξόθηκα ζηα θπξίσο γεύκαηα θαη ηα ζλαθ ηνπο. Δλεξγεηαθέο αλάγθεο. Φπζηνινγηθά, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ εθήβσλ ηείλνπλ λα είλαη παξάιιειεο κε ην ξπζκό αλάπηπμήο ηνπο θαη ηα δηάθνξα άηνκα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο

8 ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπο κέζσ ηνπ αηζζήκαηνο ηεο όξεμεο κε επαξθή αθξίβεηα. Χο απνηέιεζκα, ε πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ δηαηεξνύλ ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία θαη κηα πνηθίιε πξόζιεςε ηξνθίκσλ παξέρεη επαξθή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε βέιηηζηε αύμεζε θαη αλάπηπμε. Σν άγρνο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο κπνξνύλ σζηόζν λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία ζηνπο εθήβνπο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε είηε πνιύ κεγάισλ είηε πνιύ κηθξώλ πνζνηήησλ ηξνθήο. Μέηξηεο ή ζνβαξέο κνιύλζεηο, λεπξηθόηεηα, έκκελνο ξύζε, νδνληηθά ή δεξκαηηθά πξνβιήκαηα (αθκή), κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ όξεμε. Οη έθεβνη κε αθξαίεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο είλαη νη πην επηξξεπείο. Σν ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο ζπρλά ζρεηίδεηαη κε δηαηξνθηθέο κόδεο θαη ηάζεηο αδπλαηίζκαηνο, θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο όπσο ε λεπξηθή αλνξεμία. Από ηελ άιιε, ε εμάπισζε ηνπ ππέξβαξνπ θαη ηεο παρπζαξθίαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο είλαη πιένλ έλα κείδνλ δηαηξνθηθό πξόβιεκα θαη ε θαηάζηαζε απηή είλαη πηζαλό όηη ζα παξακείλεη θαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Οη έθεβνη ζηελ αλάπηπμε αλεζπρνύλ ηδηαίηεξα γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο θαη ην ππεξβνιηθό βάξνο κπνξεί λα έρεη βαζηέο ζπλέπεηεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ηνπο θαζώο θαη ζηε ζσκαηηθή πγεία ηνπο. Η αηηία ηεο παρπζαξθίαο είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη επεξεάδεηαη έληνλα από θνηλσληθννηθνλνκηθνύο, βηνρεκηθνύο, γελεηηθνύο θαη ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο. Ζ έιιεηςε άζθεζεο παίδεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εκθάληζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο παρπζαξθίαο ζηελ εθεβεία. Έξεπλεο ζε λεαξνύο αλζξώπνπο έρνπλ δείμεη όηη ε πιεηνςεθία είλαη ζε κεγάιν βαζκό αλελεξγνί θαη νη επηζηήκνλεο ηεο πγείαο θαη νη θπβεξλήζεηο ελζαξξύλνπλ ηώξα παηδηά θαη εθήβνπο λα απμήζνπλ θαηά πνιύ ηα επίπεδα ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Η θαζηζηηθή δσή δελ έρεη κόλν πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ππέξβαξνπ θαη ηεο παρπζαξθίαο, αιιά θαη ζηελ εκθάληζε ρξόλησλ αζζελεηώλ, όπσο ε θαξδηαθή λόζνο, θάπνηνη θαξθίλνη, ν δηαβήηεο, ε ππέξηαζε, εληεξηθά πξνβιήκαηα θαη ε νζηενπόξσζε αξγόηεξα ζηε δσή. Δπηπιένλ, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδεηαη κε βειηησκέλε ειαζηηθόηεηα, ηζνξξνπία, επειημία θαη ζπληνληζκό ηνπ ζώκαηνο θαη ελδπλάκσζε ησλ νζηώλ. Οη ζπζηάζεηο γηα ηα παηδηά πξνηείλνπλ ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά εκεξεζίσο. Σα πέληε ζπρλά ιάζε πνπ θάλνπλ νη έθεβνη ζηελ δηαηξνθή ηνπο αθινπζώληαο ηα πξόηππα ηνπο Πνιινί λένη άλζξσπνη νξκώκελνη από ηαηλίεο, θσηνγξαθίεο θαη αθίζεο ζεσξνύλ όηη αθνινπζώληαο έλα πξόγξακκα bodybuilding θαη κηα αληίζηνηρε δηαηξνθή ζε 4-5 κήλεο ζα γίλνπλ ζαλ ηνλ γλσζηό ζε όινπο καο Arnold θαη δπζηπρώο απνγνεηεύνληαη όηαλ κεηά από 4 κήλεο κόλν κε ηνλ Arnold δελ κνηάδνπλ (καθάξη λα ήηαλ ηόζν εύθνιν). 1.Με ξεαιηζηηθνί ζηόρνη. Έλα από ηα ζπλεζηζκέλα ιάζε ησλ λέσλ. Γελ κπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε λα γίλνπκε ηέξαηα κέζα ζε 3 κήλεο. Σα πξόηππα καο δνύιεςαλ ζθιεξά γη απηό θαη πάξα πνιιά ρξόληα, έρνληαο από πίζσ ηνπο νιόθιεξα επηηειεία από γπκλαζηέο

9 δηαηξνθνιόγνπο θαη αζιίαηξνπο. Έλαο ηξόπνο γηα λα βιέπεηε ηελ βειηίσζε ζαο είλαη λα ηξαβάηε θάζε 4 βδνκάδεο κηα θσηνγξαθία ηνπ ζώκαηνο ζαο ώζηε λα βιέπεηε ηελ πξόνδν ζαο, θαη λα πξνζαξκόδεηε αλάινγα ην πξόγξακκά ζαο ή αθόκα κπνξείηε θξαηάηε ζσκαηνκεηξηθέο ζεκεηώζεηο. Θα δείηε όηη αλ ηεξείηε ην πξόγξακκα ζαο θαλνληθά, πόζε κεγάιε δηαθνξά ζα έρεηε κέζα ζε έλα ρξόλν. 2.Έιιεηςε ζπλέπεηαο. Πνιινί μεθηλνύλ έλα πξόγξακκα εληαηηθά γηα έλα κήλα θαη κεηά ζηακαηάλε γηα θακηά βδνκάδα, μαλά μεθηλνύλ, θαη πάεη ιέγνληαο, λνκίδνληαο όηη δελ πεηξάδεη. Απηνί ε έιιεηςε ζπλέπεηαο καο θξαηάεη πίζσ πνιύ. Ξεθηλήζηε έλα πξόγξακκα γπκλαζηηθήο-δηαηξνθήο-αλάπαπζεο κε ζπλέπεηα, ρσξίο δηαιείκκαηα θαη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ζα έξζνπλ. 3.Έιιεηςε ζσζηνύ πξνπνλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Πνιύο θόζκνο πάεη ζην γπκλαζηήξην θαη θάλεη κηα ζεηξά από δηάθνξεο αζθήζεηο κε όζν βάξνο κπνξεί λα ζεθώζεη, ρσξίο θακία ζπλνρή θαη ζεηξά κεηαμύ ηνπο. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα κέηξηα απνηειέζκαηα ή αθόκα θαη ηξαπκαηηζκνύο. Φξνληίζηε ινηπόλ λα έρεηε έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν πξόγξακκα από θάπνηνλ εηδηθό. 4.Αθνινύζεζε πξνγξακκάησλ ησλ πξσηαζιεηώλ. Τπάξρνπλ θαη νη λένη πνπ είλαη πνιύ ζπλεπείο θαη από ηελ πνιύ αγάπε γη απηό πνπ θάλνπλ αθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα ησλ πξσηαζιεηώλ ηνπ bodybuilding, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ΠΡΧΣΑΘΛΗΣΔ πνπ γπκλάδνληαη πάλσ από κηα 10εηία θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο από θάπνηνλ πνπ μεθηλάεη ηώξα, όπσο θπζηθά θαη άιιεο αληνρέο ζηελ πξνπόλεζε. Απηό πνιιέο θνξέο νδεγεί ζην λα πξνπνλήζνπκε πην πνιύ θάπνηνπο κύεο θαη λα παξακειήζνπκε θάπνηνπο άιινπο ή λα νδεγεζνύκε πνιύ εύθνια ζε << ππεξπξνπόλεζε>> κε όιεο ηηο ζπλαθείο παξελέξγεηεο. 5.Υξεζηκνπνηώληαο ηηο ιάζνο αζθήζεηο. Άιιν έλα ιάζνο είλαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε πξνγξάκκαηα κε πνιιά κεραλήκαηα θαη θαζόινπ ειεύζεξα βάξε ή πνιιέο αζθήζεηο ελδπλάκσζεο ηόηε ηα απνηειέζκαηα επίζεο ζα αξγήζνπλ πνιύ. 6.Πνιιά θηιά θαη ιαλζαζκέλε ηερληθή. Μεγάιν θεθάιαην, αιιά αο πνύκε ιίγα ιόγηα. Πνιινί λεαξνί θαη θηιόδνμνη bodybuilders πξνζπαζνύλ λα ζεθώζνπλ πάξα πνιιά θηιά γηα λα πεηύρνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο. Άπνςε κνπ είλαη όηη ζηελ εθεβηθή ειηθία κηαο θαη γηα απηή κηιάκε νη κύεο δπλακώλνπλ πνιύ πην γξήγνξα από όηη νη ηέλνληεο θαη νη ζπλδέζκνη θαη όζν πην θνληά ζην 1 REP MAX πιεζηάδνπκε ηόζεο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο έρνπκε λα ηξαπκαηηζηνύκε ηδίσο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε ζσζηήο ηερληθήο. Να ζπκάζηε όηη δελ είκαζηε powerlifters! Σν βάξνο είλαη ην κέζν γηα λα πεηύρνπκε ηνλ ζθνπό καο θαη όηη κε απηό ην κέζν πξνζπαζνύκε λα πεηύρνπκε κηα ειεγρόκελε έληαζε ζηνλ κπ θαη έηζη λα θηάζνπκε ζηελ ππεξηξνθία. Μεηώζηε ηα θηιά, εθηειέζηε 8-12 επαλαιήςεηο κε ηέιεηα ηερληθή ώζηε ε επηβάξπλζε λα δηεγείξεη ηνλ κπ θαη όρη ηηο αξζξώζεηο θαη ηνπο ηέλνληεο θαη ζα εθπιαγείηε γηα ην πόζα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζα έρεηε κε ιηγόηεξα θηιά.

10 7.Διιεηπήο δηαηξνθή. Πνιινί από εζάο, παξόηη βγάιαηε άθξε κε ηα παξαπάλσ, ζπλερίδεηε θαη δελ βιέπεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεηε θαη σο ηώξα ιέηε από κέζα ζαο «ηα θάλσ όια γηαηί»; Αο πάκε ζην θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο γηαηί αλ θαη ε ζσζηή πξνπόλεζε είλαη απηό πνπ ππξνδνηεί ηελ ππεξηξνθία, σζηόζν ην θαγεηό είλαη απηό πνπ ηελ ηξνθνδνηεί. Πνιύ απιά, αλ δελ έρεηε πξώηεο ύιεο θαη ην κόλν πνπ δηαζέηεηο είλαη κπνπιληόδεο, πνιπθαηνηθία δελ θηηάρλεηο. Έηζη αθόκα θαη ην αξηηόηεξν πξόγξακκα πξνπόλεζεο, αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην αλάινγν σο πξνο ηνπο ζηόρνπο θαγεηό, δελ πξόθεηηαη λα έρεη απνηέιεζκα. 8.Λαλζαζκέλε δηαηξνθή ηξώγνληαο όηη βξεζεί κπξνζηά καο. Δθηόο θαη αλ είζηε έλα θνθαιηάξηθν παηδί πνπ δελ παίξλεη θηιά κε ηίπνηα πνπ ηόηε θαιά θάλεηε θαη ηξώηε ηα πάληα νη ππόινηπνη ρξεηάδεζηε πεξίπνπ 500 ζεξκίδεο παξαπάλσ από ηνλ κεηαβνιηζκό ζαο γηα λα θηηάμεηε πνηνηηθνύο κύεο θαη όρη απιά λα πάξεηε όγθν γεκάην ιίπνο. Έηζη, αθνινπζήζηε έλα ζσζηά δνκεκέλν πξόγξακκα από ηα αξθεηά πνπ έρνπκε εδώ ή από όπνπ ζέιεηε κε 5-6 γεύκαηα ηελ εκέξα θάζε 3 ώξεο, κε πνηνηηθνύο πδαηάλζξαθεο γηα ελέξγεηα (θαζηαλό ξύδη, γιπθνπαηάηα, βξώκε), κε ζσζηέο πξσηεΐλεο γηα λα ρηίζεηε κύεο (ςάξηα, θνηόπνπιν, γαινπνύια) θαη θάπνηα θαιά ιηπαξά πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνλ νξγαληζκό (παξζέλν ειαηόιαδν, ιηλέιαην, μεξνί θαξπνί). Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε αλάκεζα ζηα 3 θύξηα γεύκαηα (πξσηλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό) θαη θάπνηα πξσηεΐλε ηδαληθόηεξα πξηλ θαη κεηά ηελ πξνπόλεζήζαο. 9.Έιιεηςε ύπλνπ. Μπνξεί λα κελ ζαο αξέζεη, αιιά ν ύπλνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ κπηθή αλάπηπμε (κελ μερλάηε όηη ε κπηθή αλάπηπμε ιακβάλεη ρώξα όηαλ θνηκόκαζηε). Έηζη, ρξεηαδόκαζηε ζηελ ρεηξόηεξε πεξίπησζε 7 ώξεο αιιά ην ηδαληθό είλαη 8-9 ώξεο. Κάησ από ηηο 8 ώξεο κεηώλεηαη ε θπζηθή νξκνληθή δξαζηεξηόηεηα, άξα θαη ε ππεξηξνθία. 10.Πεξηκέλνληαο ηα ζπκπιεξώκαηα λα θάλνπλ όιε ηελ δνπιεηά αληί γηα εζάο. Πνιινί έθεβνη παξαπιαληνύληαη από ηνπο επηηήδεηνπο δηαθεκηζηέο θαη πηζηεύνπλ όηη ηα ζπκπιεξώκαηα είλαη ην πην ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ιέγεηαη ρηίδσ έλα ζσζηό θαη πγηέο ζώκα. Πην ςέκαηα δελ γίλεηαη! Η ζσζηή ζπληαγή είλαη: α) ζσζηά θαηαξηηζκέλν πξόγξακκα, β) ζσζηή δηαηξνθή θαη γ) αλάπαπζε. ηακαηήζηε ινηπόλ λα ηξειαίλεζηε κε «καγηθά» ζθεπάζκαηα πνπ ζα ζαο θάλνπλ λα πάξεηε 20 θηιά κύεο ζε 30 κέξεο θαη επηθεληξσζείηε ζε απηά πνπ είπακε θαη ζε δνθηκαζκέλα ζπκπιεξώκαηα όπσο πνιπβηηακίλεο, πξσηεΐλεο νξνύ γάιαθηνο, θαη απαξαίηεηα ιηπαξά. Γηα ηνπο πην παιηνύο, πνπ είζηε ρξόλσλ θαη γπκλάδεζηε ήδε κηα 3εηία, ππάξρνπλ θη άιια ζπκπιεξώκαηα όπσο ε θξεαηίλε γηα παξάδεηγκα πάληα βέβαηα ζε ζπλελλόεζε κε θάπνηνλ εηδηθό γηα λα κελ παίξλεηε αλνύζηα πξάγκαηα ή θάλεηε ζπλδπαζκνύο πνπ δελ πξέπεη.

11 Δ. ΠΧ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΟΤΜΔ ΣΗ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΚΑΚΟΣΟΠΗΔ Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηε ρώξα καο θαλεξώλνπλ όηη ην πνζνζηό ησλ αλζξώπσλ πνπ ην βάξνο ηνπο μεπεξλά ηα θπζηνινγηθά επίπεδα είλαη αξθεηά κεγάιν. πλήζσο απηό ην θαηλόκελν νθείιεηαη ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ ζηηο κέξεο καο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από έληνλνπο ξπζκνύο θαη άγρνο. Όκσο ππάξρνπλ ηξόπνη γηα λα απνθύγνπκε ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο θαθνηνπηέο. Αξρηθά απαξαίηεην είλαη ην πξσηλό γεύκα. Έλα θαιό πξσηλό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαζώο παξέρεη ζηνλ νξγαληζκό καο ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην μεθίλεκα ηεο εκέξαο. Δπίζεο πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκό ηηο αλαγθαίεο πνζόηεηεο θπηηθώλ ηλώλ, βηηακηλώλ θαη ηρλνζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ, ηελ απνβνιή αλζπγηεηλώλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. Μάιηζηα ην πξσηλό κεηώλεη ηελ όξεμε γηα θαηαλάισζε κεγάιεο πνζόηεηαο θαγεηνύ θάηη ην νπνίν απνηξέπεη θαη ηελ θαηαλάισζε αλζπγηεηλώλ πξόρεηξώλ ηξνθώλ. Δπηπιένλ έλα ζσζηό πξσηλό ζπκβάιιεη θαη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ. Παξάιιεια γηα ηελ απνθπγή ησλ δηαηξνθηθώλ ιαζώλ απαηηείηαη θαη ην θαηάιιειν θπξίσο γεύκα. Πξέπεη ην ζπηηηθό θαγεηό λα κελ αληηθαζίζηαηαη από πξόρεηξν θαγεηό. Δπηπιένλ είλαη εληαηηθή αλάγθε ζην κεζεκεξηαλό ηξαπέδη λα ππάξρεη ζαιάηα αιιά θαη ηα θαγεηά λα ζπλνδεύνληαη από δηάθνξα ιαραληθά.δπίζεο είλαη απαξαίηεηε ε κείσζε ηνπ θόθθηλνπ θξέαηνο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ από όζπξηα, ςάξηα ή από άιια είδε θξεάησλ όπσο θνηόπνπιν. Μάιηζηα ε αύμεζε ησλ ηειεπηαίσλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε κεγάιν πνζνζηό ηελ απνβνιή ηνπ ιίπνπο από ηνλ νξγαληζκό θαη ζπλεπώο λα νδεγήζεη ζηελ κείσζε πεξηηηώλ θηιώλ. Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ θαηαλάισζε ησλ επηδνξπίσλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ηξνθώλ κεηαμύ σξώλ πνπ κεζνιαβνύλ από ην κεζεκεξηαλό έσο ην βξαδηλό γεύκα. Δίλαη απαξαίηεην ηα επηδόξπηα λα θξνληίδνπκε λα είλαη πην πγηεηλά θαη κε ιηγόηεξα ιηπαξά. Δπηπιένλ, είλαη πξνηηκόηεξν ην απόγεπκα λα έρνπκε έλα πγηεηλό θνιαηζηό ην νπνίν λα απνηειείηαη από θάπνην είδνο γαιαθηνθνκηθνύ πξντόληνο, είηε από θάπνην θξνύην ή δεκεηξηαθά θαη πξέπεη λα απνθεύγνληαη ηξόθηκα όπσο θξνπαζάλ, ζνθνιάηεο ή ξνθήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πνιύ δάραξε ηα νπνία πξνζθέξνπλ κόλν ζεξκίδεο. Παξάιιεια είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ βξαδηλνύ γεύκαηνο. ην βξαδηλό γεύκα πξέπεη λα απνθεύγνληαη θαγεηά όπσο πίηζεο ή ζνπβιάθηα. Χζηόζν γηα ηελ ζρεηηθή θαηαλάισζε έηνηκσλ θαγεηώλ θαιό ζα ήηαλ ε θαζηέξσζε κηαο κόλν εκέξαο ηελ εβδνκάδα αιιά θαη πάιη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκό. Δπίζεο ζπληζηάηαη γηα βξαδηλό θάηη απιό κε ρακειά ιηπαξά όπσο έλα γηανύξηη ή έλα πνηήξη γάια ιίγν πξηλ ηνλ ύπλν. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαζώο εάλ θαηαλαιώλνληαη ιηπαξά ηξόθηκα ζην βξαδηλό ν νξγαληζκόο δελ είλαη ζε ζέζε λα <<θάςεη>> ηηο ζεξκίδεο θαζώο κεηά ην βξαδηλό αθνινπζεί ν ύπλνο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αύμεζεο θηιώλ. Σέινο, γηα λα απνθύγεη ν άλζξσπνο ηηο δηαηξνθηθέο θαθνηνπηέο δελ ρξεηάδεηαη κόλν λα πξνζέρεη ην ηη ηξώεη αιιά θαη ηη ώξεο θαηαλαιώλεη ην θάζε ηη θαη ζε ηη πνζόηεηα. Δπίζεο πέξαλ από ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί, ζεκαληηθή είλαη θαη ε άζιεζε ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ θάηη ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκόζεη ζηε δσή ηνπ.

12 Σεξδή Μαξία ηαπξνπνύινπ Αζελά Σζηριηά Καηεξίλα Υξνλνπνύινπ Γηώηα Σ. ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΗ Η θαηαλάισζε αιθνόι ζε πξώηκε ειηθία είλαη έλα αλεζπρεηηθό γλώξηζκα ησλ ζρεηηθά πξόζθαησλ ρξόλσλ, πνπ αθνξά ζε έλα κεγάιν βαζκό ζηηο ρώξεο ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ, θαζώο επίζεο θαη ζηε ρώξα καο. Γελ είλαη βέβαηα πξσηνθαλέο ην γεγνλόο όηη πνιινί έθεβνη δνθηκάδνπλ πεξηζηαζηαθά δηάθνξεο νπζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αιθνόι, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ρξήζε είλαη κόλν πεξηζηαζηαθή θαη πξνζσξηλή, ζηακαηά δειαδή κεηά από θάπνην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. ε θάπνηεο άιιεο (θαη δπζηπρώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο) πεξηπηώζεηο, δελ παξαηεξείηαη πεξηζηαζηαθή ρξήζε αιιά θαηάρξεζε αιθνόι θαη ζπρλά ε ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε νδεγεί ζε εμάξηεζε. Οη επηπηώζεηο ηνπ αιθνόι ζηνλ νξγαληζκό Σν αιθνόι επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό πξνθαιώληαο αλεπαλόξζσηεο βιάβεο. Πην αλαιπηηθά: ΔΓΚΔΦΑΛΟ: Σν αιθνόι επεξεάδεη ηηο «θπςέιεο» ηνπ εγθεθάινπ. Απηό κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε δαιάδεο, ζνιή ζθέςε, ηξίθιηζκα, κπέξδεκα ζηελ νκηιία. ΜΑΣΙΑ: Δπεηδή ην αιθνόι επεξεάδεη ην λεπξηθό ζύζηεκα, είλαη δύζθνιν γηα ηνπο κπο ησλ καηηώλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζνιή όξαζε. ΣΟΜΑ ΛΑΡΤΓΓΑ: ην αιθνόι ε πέςε δε γίλεηαη όπσο ζηα άιια πγξά. Η απνξξόθεζε αξρίδεη κέζσ ηνπ ζηόκαηνο θαη ηνπ ιάξπγγα, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί πνλόιαηκνπο θαη έιθνο. ΤΚΧΣΙ: Σν αιθνόι κπνξεί λα δειεηεξηάζεη ην ζπθώηη αθνύ ε κεγαιύηεξε πνζόηεηα αιθνόι πνπ θαηαλαιώλεη θάπνηνο πεξλά από απηό ην όξγαλν. ΣΟΜΑΥΙ: Δξεζηζκόο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, εκεηνί θαη πόλνη πνπ πξνθαινύλ έιθνο είλαη ηα άκεζα απνηειέζκαηα ηνπ αιθνόι ζην ζηνκάρη. ΝΔΦΡΑ: Σν αιθνόι κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ, πνπ είλαη λα δηαηεξνύλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία ησλ πγξώλ θαη ησλ κεηάιισλ ζην ζώκα. ΦΛΔΒΔ ΑΡΣΗΡΙΔ: Σν αιθνόι δηεπξύλεη ηα αηκνθόξα αγγεία κε άκεζν απνηέιεζκα ηνπο πνλνθεθάινπο θαη ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο ( ππνζεξκία) ΑΙΜΑ: Σν αιθνόι κεηώλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζώκαηνο λα παξάγεη αίκα κε απνηέιεζκα ηελ αλαηκία θαη /ή ηελ κόιπλζή ηνπ.

13 ΜΤ: Σν αιθνόι πξνθαιεί αδπλακία ησλ κπώλ κε απνηέιεζκα ην ηξέθιηζκα θαη ηελ επηξξέπεηα ζηα πεζίκαηα. Με βάζε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, νη γνλείο άξρηζαλ λα επαηζζεηνπνηνύληαη θαη λα αλαδεηνύλ δεδνκέλα εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε αιθνόι. Οη αξηζκνί επηβεβαηώλνπλ ηηο αλεζπρίεο ησλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ γνλέσλ. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο δηαρξνληθήο έξεπλαο ESPAD, πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Φπρηθήο Τγείαο, ην 60,8% ησλ εθήβσλ εηώλ ήπηε θάπνην νηλνπλεπκαηώδεο πνηό ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ελώ ην 11,3% ήπηε από δέθα θνξέο θαη πάλσ. Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι, δειαδή από πέληε πνηά «ζηε ζεηξά» θαη πάλσ, έθαλε ην 45% ησλ αηόκσλ από εηώλ (κία θνξά ζηνλ ηειεπηαίν κήλα), ελώ ην 16% είρε πηεη πέληε ή παξαπάλσ πνηά γηα ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο θνξέο εληόο ηνπ κήλα. Σν λα βξεζνύλ ζε θαηάζηαζε κέζεο δελ είλαη, δπζηπρώο, άγλσζηε θαηάζηαζε γηα ηνλ έλαλ ζηνπο ηξεηο εθήβνπο θαη λένπο (ειηθίεο εηώλ), αθνύ έλαο ζηνπο πέληε έρεη κεζύζεη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο θαη έλαο ζηνπο νθηώ πεξηζζόηεξεο. Σν πην αλεζπρεηηθό είλαη όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ην 2007, ε θακπύιε ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι από εθήβνπο ζηελ Διιάδα άξρηζε πάιη λα αλεβαίλεη. Δλώ δειαδή δηαρξνληθά από ην 1984 ππήξρε κηα ηάζε κείσζεο, ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία αληηζηξέθεηαη ν δείθηεο θαη παίξλεη ηελ αλεθόξα. ύκθσλα κε κία άιιε έξεπλα ζρεηηθή κε ην πνζνζηό ησλ εθήβσλ πνπ δελ θάλνπλ θαζόινπ ρξήζε αιθνόι,ηα απνηειέζκαηα είλαη απνγνεηεπηηθά. Μόλν ην 21% ησλ λέσλ δελ έρνπλ θαηαλαιώζεη πνηέ αιθνόι. Ποσοστό εφήβων(13-17) που καταναλώνουν αλκοόλ όχι-21% ναι-79% Θνδσξήο Υξπζαλζόπνπινο Κσλζηαληίλνο πειηόπνπινο Νίθνο Παζζάο Ρνύια Σακπάθνπ

14 Ε. ΧΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΝΟ ΔΦΖΒΟΤ σζηή Γηαηξνθή Δλόο Δθήβνπ Σεο Διίλαο Κηηεκέ Γελ είλαη ηπραίν όηη ν Αγγιηθόο όξνο γηα ην πξσηλό ( breakfast ) ζεκαίλεη ζπάζηκν ηεο λεζηείαο. Μεηά ηελ νινλύθηηα λεζηεία θαη αθνύ έρεη θαηαλαιώζεη όιε ηελ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, ν νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη λέα εθόδηα γηα λα μεθηλήζεη ηελ εκέξα ηνπ. Φπζηθά γηα ηα παηδηά πνπ αλαπηύζζνληαη, ην πξσηλό έρεη αθόκα κεγαιύηεξε αμία: πιεζώξα κειεηώλ έρεη δείμεη όηη ην πξσηλό βνεζά ζηελ θαιύηεξε ξύζκηζε ηεο όξεμεο θαη ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, εληζρύεη ηε ζπγθέληξσζε, ηε κλήκε, ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απόδνζε ζην ζρνιείν, ελώ βνεζά ηα παηδηά λα έρνπλ θαιύηεξεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ση πεξηιακβάλεη έλα ηζνξξνπεκέλν πξσηλό Σα δεκεηξηαθά ζε ζπλδπαζκό κε γάια ή γηανύξηη ρακειώλ ιηπαξώλ θαη θξνύηα απνηεινύλ έλα πνιύ θαιό πξσηλό (ζεκείσζε: κεηά ηα 2 έηε έλα παηδί δελ ρξεηάδεηαη λα πίλεη πιήξεο γάια). Σα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο πεξηέρνπλ ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ δίλνπλ ελέξγεηα, θπηηθέο ίλεο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θνξεζκό θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη δηάθνξεο βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ νξγαληζκνύ ζε κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σν γάια θαη ην γηανύξηη πεξηέρνπλ πξσηεΐλε θαη αζβέζηην, ζηνηρεία πνπ βνεζνύλ ζην ρηίζηκν ησλ κπώλ θαη ζηελ θαιή πγεία θαη αλάπηπμε ησλ νζηώλ θαη ησλ δνληηώλ. Σέινο ηα θξνύηα δίλνπλ απινύο πδαηάλζξαθεο, βηηακίλεο θαη θπηηθέο ίλεο ζπκβάιινληαο ζηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ.γπζηπρώο,πνιιά από ηα δεκεηξηαθά πξσηλνύ πνπ ππάξρνπλ ζην εκπόξην,εηδηθά απηά πνπ απεπζύλνληαη ζηα παηδηά,πεξηέρνπλ αξθεηή δάραξε θαη είλαη ρακειά ζε θπηηθέο ίλεο. Μηα αζθαιήο επηινγή είλαη ε βξώκε (θνπάθεξ) πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε θαη αιάηη θαη ζε ζπλδπαζκό κε γάια ρακειώλ ιηπαξώλ, κέιη ή κπαλάλα θαη μεξνύο θαξπνύο δίλεη έλα πιήξεο, γεπζηηθό θαη εμαηξεηηθά ζξεπηηθό πξσηλό. Από ηα ππόινηπα δεκεηξηαθά πξνηηκόηεξα είλαη εθείλα κε ηε ιηγόηεξε δάραξε θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θπηηθέο ίλεο. Δπίζεο ηα δεκεηξηαθά είλαη εθ θύζεσο ρακειά ζε ιηπαξά,εθηόο αλ πεξηέρνπλ επηπιένλ ζπζηαηηθά όπσο ε ζνθνιάηα, νπόηε ε έλδεημε ρακειό ζε ιηπαξά πνπ ζπρλά ππάξρεη ζην κπξνζηά κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο, δελ ζπλεπάγεηαη απηόκαηα όηη ην πξντόλ είλαη δηαηξνθηθά ηζνξξνπεκέλν αλ δελ ειεγρζεί πξώηα ε ζπλνιηθή ζύζηαζε. Μεξηθέο ηδέεο γηα πξσηλό: Γάια ρακειώλ ιηπαξώλ, δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο θαη θξνύην Γάια ρακειώλ ιηπαξώλ, ςσκί νιηθήο άιεζεο κε καξγαξίλε ρακειώλ ιηπαξώλ, ηαρίλη ή θπζηηθνβνύηπξν θαη κέιη ή καξκειάδα Γάια ρακειώλ ιηπαξώλ, ζπηηηθό θέηθ, ζηαθηδόςσκν ή ζπηηηθά θνπινπξάθηα, θξνύην

15 Γηανύξηη ρακειώλ ιηπαξώλ κε κέιη θαη μεξνύο θαξπνύο Σνζη θαη θξνύην ή θπζηθόο ρπκόο Φπζηθόο ρπκόο, ςσκί νιηθήο άιεζεο, βξαζηό απγό Φπζηθόο ρπκόο, θνπινύξη Θεζζαινλίθεο, ηπξί ρακειώλ ιηπαξώλ. Ση λα απνθεύγεηαη Έηνηκεο ζθνιηάηεο, θξνπαζάλ, ζπζθεπαζκέλα κπηζθόηα θαη θέηθ, παηαηάθηα, αιιαληηθά πςειά ζε ιηπαξά (κπέηθνλ, ινπθάληθα) θαη αλαςπθηηθά απνηεινύλ επηινγέο πνπ ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Αλ ην παηδί επηζπκεί ηελ θαηαλάισζή ηνπο, βάιηε έλα όξην ζηε ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο (π.ρ. κηα θνξά αλά 2-3 εβδνκάδεο), έηζη ώζηε ην παηδί λα κάζεη λα εληάζζεη ηα ηξόθηκα απηά ζηε δηαηξνθή ηνπ, ρσξίο λα ηνπ απαγνξεύνληαη αιιά νύηε λα πξνζθέξνληαη ειεύζεξα. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΦΖΒΟΤ ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ ΠΡΧΗΝΟ Έλα θιηηδάλη δεκεηξηαθά κε έλα πνηήξη γάια 1,5% ιηπαξά θαη κηα κπαλάλα. Μηζό θιηηδάλη δεκεηξηαθά κε έλα πνηήξη γάια 1,5% ιηπαξά θαη έλα κήιν. ΓΔΚΑΣΗΑΝΟ Έλα ηόζη κε κηα θέηα ηπξί ρακειώλ ιηπαξώλ, κηα θέηα δακπόλ γαινπνύιαο θαη ληνκάηα. Μηα κπάξα δεκεηξηαθώλ ζεξκίδεο. ΜΔΖΜΔΡΗΑΝΟ Γύν θαη ½ θιηηδάληα καθαξόληα κε ½ θιηηδάλη θηκά, κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ηξηκκέλε παξκεδάλα θαη δύν θιηηδάληα ιαραλνζαιάηα κε κηα θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ιάδη. Έλα θαη ½ θιηηδάλη καθαξόληα κε 3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο θηκά θαη κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ηξηκκέλε παξκεδάλα θαη έλα θιηηδάλη ιαραλνζαιάηα κε κηα θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ιάδη ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΟ Έλα πνηήξη γάια 1,5% ιηπαξά θαη κηα κπαλάλα Έλα γηανύξηη 0-2% ιηπαξά θαη έλα αριάδη ΒΡΑΓΗΝΟ 200 γξ θνηόπνπιν ςεηό κε 2/3 ηνπ θιηδαληνύ ξύδη βαξζηό αβνπηύξσην θαη δύν θιηηδάληα καξνπινζαιάηα κε κηα θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ιάδη. 120γξ θνηόπνπιν ςεηό κε ½ θιηηδάλη ξύδη βξαζηό αβνπηύξσην θαη δύν θιηηδάληα καξνπινζαιάηα κε κηα θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ιάδη.<

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ)

ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ) ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ) ΤΠΟΘΔΜΑ: ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε

Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε Αλυκές Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε εμάηκηζε ζηηο αιπθέο θαη σο νξπθηό, από ηα αιαησξπρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα