ΘΝΡΝΘΗΑ ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΣΝΙΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΝΡΝΘΗΑ ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΣΝΙΗΑ"

Transcript

1 ΘΝΡΝΘΗΑ ΘΝΛΝΞΖΠ ΑΜΥΡΖΠ ΑΠΒΔΠΡΝΙΑΘΝΠ Ν ΚΗΣΑΙΖΠ (ΘΝΡΟΝΙΖΠ) ΡΝ ΘΝΡΝΘΗ ΡΝ ΓΟΗΙΙΖ ΣΑΚΖΙΝΠ ΡΝ ΔΗΓΗΘΝΛ ΡΝ ΘΝΡΝΘΗ ΡΝ ΡΠΑΛΑΘΝ Ιεπθσζίαο 14, Κεηακόξθσζε Ρει Ξαπαξζέλε 15, Ξνιύγσλν ΡΖΙ Β. Πνθίαο θαη Θνηκήζεσο Θενηόθνπ, Ξι. Ακαξνπζίνπ Ρει , Βαξίθα 8, Ακπειόθεπνη Ρει Αλαμαγόξα 7, Ραύξνο Ρει Αδξηαλνππόιεσο 30, Θνισλόο Ρει Ταξξώλ 38 & Παιακίλνο, Ρακπνύξηα, Ξεηξαηάο ηει Φηιαδειθείαο 11, Θαηζαξηαλή ηει Ίζσο ην θαιύηεξν θνπηνύθη ηεο Αζήλαο. Γνθίκαζε ηα εμαίζηα καγεηξεπηά ηνπ θαη νπσζδήπνηε ρνηξηλή ηεγαληά. Ρν θξαζί δελ είλαη ην θόξηε ηνπ. Ξξνηίκεζε πάλησο θόθθηλν. Αλνηθηά θαη πνιιά κεζεκέξηα.(13-15 ) Ππηηηθό θαγεηό, θαιό θξαζί θαη ίζσο ε θαιύηεξε ξεηζίλα ηεο Αζήλαο. Ν θίινο ν Σξήζηνο κε ηνλ παηέξα ηνπ ζα ζε ζεξβίξνπλ όηη ηξαβάεη ε όξεμε ζνπ (κέρξη πξνβαηίλα ζην θάξβνπλν). Γνθίκαζε κπαθαιηάξν ζθνξδαιηά, πεληαλόζηηκε θάβα θαη νπσζδήπνηε ηηο εθπιεθηηθέο ςηινθνκκέλεο θξέζθεο ηεγαλεηέο παηάηεο. Αλνηθηά ηα κεζεκέξηα κόλν γηα αγνξά θξαζηνύ (13-15 ) Ρν πξώην θνπηνύθη ην βνξείσλ πξναζηίσλ (από ην 1948). Εεζηή αηκόζθαηξά επνρήο. Γνθίκαζε ηεγαληά κπάραιν, θεκπάπ γηανπξηινύ, κεδέ ηνπ ηζέιηγθα. (15-18 ) Ξνιύ θαιά θξεαηηθά θαη πνιιά ζπηηηθά πξώηα πηάηα, ζ έλα εκηππόγεην πνπ ζα εθπιαγείο κόιηο κπεηο κέζα. (13-15 ) Ππηηηθνί κεδέδεο θαη πνιύ θαιά θξεαηηθά. Δθηόο από εμαηξεηηθά πατδάθηα κελ παξαιήςεηο λα παξαγγείιεηο ακαξηία θαη ινπθάληθν κε ιησκέλν ηπξί. Ξαξαζθεπή θαη Πάββαην κε σξαία δσληαλή κνπζηθή. (18-22 ) Ξαιηό θνπηνύθη κε ζπεζηαιηηέ ζηα θξεαηηθά. Ξαξαζθεπή θαη Πάββαην εθηόο από αξλί θαη γνπξνπλόπνπιν ζηε ζνύβια θαη θαιή ξεηζίλα ζα απνιαύζεηο θαη δσληαλή κνπζηθνύια κε αθνξληεόλ. Κελ μεράζεηο ηελ παηαηόπηηα κε γηανύξηη (12-15 ) Αλ δελ ήηαλ θνπηνύθη ζα ήηαλ κνπζείν. Κηαο Διιάδαο πνπ μεράζηεθε θάπνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 20. Γνθίκαζε «ηνύξηα» (παηάηεο ηεγαληηέο κε απγά κάηηα), αιιά θαη ηεγαληηό ζπθώηη, θεθηεδάθηα, νκειέηα κε θνξλ-κπηθ θαη ηπξί, ειηέο ζξνύκπεο θαη γξαβηέξα, θαπηό θαγηαλά κε ληνκάηα πνπ κόιηο βγήθε από ηε θσηηά θαη πηεο αμεπέξαζηε ξεηζίλα πνπ σξηκάδεη ζην ππόγεην. (10-14 ) Θνπηνύθη γηα νύδν θαξαθάθη όπσο παιηά. Γηα αξρή δνθίκαζε θαπληζηό ζθνπκπξί, θνινθπζνθεθηέδεο, ληνκαηνθεθηέδεο. Πηε ζπλέρεηα ζαξδέιεο ζράξαο κε θέηεο θξέζθηαο ληνκάηαο, θξέζθν νιόθιεξν θαιακάξη ζηε ζράξα, ζάιπα ζηα θάξβνπλα, ζαβξίδη, κηθξά άγξηα ηζηπνπξάθηα θαη γάβξν. Γηα ηνπο

2 ΚΔΕΔΓΝΞΥΙΔΗΑ ΘΑΞΑΟΖ ΓΑΦΛΖ ΔΞΗ ΡΝ ΙΑΦΘΏΡΔΟΝΛ ΙΔΘΔΠ ΣΑΙΑΙΗ ΞΘΝΠΡΑΠΗ ΞΟΝ ΡΝ 55 Γσξηέσλ 36, Άλσ Ξεηξάισλα Ρει Κ. Αιεμάλδξνπ 86, Κπνπξλάδη Ρει Αγ. Ιαύξαο 13, Αλσ Ξαηήζηα Ρει Ι.Γαιαηζίνπ 100, Γαιάηζη Θύπξνπ 86, Κπνπλάδη Ρει , Ξίλδνπ 34, Κνζράην, Ρει Λέζηνξνο 88 θαη Θέηηδνο, ίιηνλ Ρει ΑΛΔΚΝΠ Βνπιγαξνθηόλνπ 14, Θεπνύπνιε Ρει ΡΝ ΞΘΑΟΗ Ξιαηεία Ξαπαδηακάληε 1, Άλσ Ξαηήζηα Ρει , θξεαηνθάγνπο έρεη παλζέηα, ζπθώηη, κπξηδόιεο, ινπθάληθν θαη κπηθηέθη θαη σξαηόηαηα ρνηξηλά θηιεηάθηα κε αιεζηλέο ηεγαλεηέο παηάηεο. (12-15 ) Από ηα θαιύηεξα κεδεδνπσιεία ηεο Αζήλαο. Όηη πάξεηο είλαη εμαηξεηηθό θαη ζε κεγάιεο κεξίδεο, αιιά απηά ηα κπηθηεθάθηα κε ηηο πηηνύιεο είλαη άιιν πξάγκα.ξνιύ θαιό άζπξν θξαζί.(14-16 ) Ππλαγσλίδεηαη ζηα ίζηα (ίζσο θαη λα ππεξηεξεί) ηελ Θάπαξε. Απίζηεπηε πνηθηιία πηάησλ θαη εμαηξεηηθέο ζαιάηεο. Ξξνζνρή ζηηο κεγάιεο κεξίδεο. Γνθίκαζε αλεπηθύιαθηα όηη κπνξείο ρσξίο λ αθήζεηο έμσ ην θεκπάπ. Δμαηξεηηθό άζπξν θξαζί. (14-16 ) Απιά ζα ζε βγάιεη αζπξνπξόζσπν είηε παο κόλνο ζνπ είηε θάλεηο ηξαπέδη ζε θίινπο. Ξνιινί θαη θαινί κεδέδεο. Θη αλ έρεηο θέθηα αθξηβώο από πάλσ είλαη ην Γηπιόρνξδν γηα απίζηεπηα γιέληηα, κε πνηνηηθό ιατθό ηξαγνύδη, από ηνλ νπηζζνδξνκηθό Θνδσξή Ξαπαδόπνπιν (θνηηάδσ ηε βξνρή-βξνρή κνπ). (14-16 ) Π έλα εληππσζηαθά δεζηό ρώξν γεκάην μύιν, πέηξα, θαη παιηά αληηθείκελα - αληίθεο, ζα θάηε πεληαλόζηηκν θαη θπξίσο θαζαξό θαγεηό. Γνθηκάζηε νπσζδήπνηε ζνύθξα ηνπ παζά ζην καληέκη θαη ζεζζαινληθηό. Ρν θαινθαίξη ην θαγεηό ζηελ απίζηεπηα δηαθνζκεκέλε απιή πιάη ζηηο ιεύθεο είλαη πξαγκαηηθή απόιαπζε. (18-23 ) Πηέθη λέσλ κε κεγάιε πνηθηιία θαιώλ κεδέδσλ. Κελ παξαιήςεηο ηνπο κεδέδεο ζηα πήιηλα θαη ηνξηειίληα επίζεο ζηε πήιηλν.(18-20 ) Κεδέδεο παληόο είδνπο ζε θαιέο ηηκέο. Κε ηδάθη θαη ρσξηάηηθε αηκόζθαηξα αιιά θαη κε σξαία ιατθή κνπζηθή Ξαξαζθεπή θαη Πάββαην. (14-17 ) Ξνιιά θαη θαιά κεδεδάθηα κε δσληαλή κνπζηθνύια ρσξίο κηθξόθσλα Ξαξαζθεπή θαη Πάββαην. Κεγάιε απιή θαη γηα θαινθαίξη. (14-17 ) Κεγάιε πνηθηιία θαγεηώλ κε απίζηεπηε ζέα ζ όιε ηελ Αζήλα. Ξξνηίκεζε λα παο θαινθαίξη. (14-17 ) Θαιό θαη πξνζεγκέλν θαγεηό. (12-15 )

3 ΡΑΒΔΟΛΔΠ ΡΠΝΚΞΑΛΑΘΝΠ Αλαθξένληνο 2, Θαηζαξηαλή Ρει. 72,48,441 ΠΗΥΘΝΠ Ξαι. Ξαηξώλ Γεξκαλνύ 98, Βύξσλαο Ρει ΙΝΘΗΓΔΙΖΠ Γ. Ξαπαλδξένπ 79, Λέα Φηιαδέιθεηα Ρει ΜΖΟΝΚΔΟΝ Ξξηάκνπ 232, Ίιηνλ ηει ΙΔΘΑ ΟΝΕΑΙΗΑ ΡΑ ΘΑΙΑΚΗΑ Καπξνκηράιε 121, Δμάξρεηα Ρει Βαιηεηζίνπ 58, Δμάξρεηα. Ρει Ξειέσο 5, Ίιηνλ Ρει ΡΝ ΘΑΡΟΝΡΠΝ Ραξζνύ θαη Κεζνινγγίνπ 72, Λίθαηα. Ρει ΘΗΡΠΑΟΥΛΑΠ Ξαπαδεκεηξίνπ 1, Ξιαηεία Κεληδίνπ Ρει Ίζσο ην θαιύηεξν πατδάθη ηεο Αζήλαο. Ξνιύ σξαίνο ρώξνο δηαθνζκεκέλνο κε παιηά αληηθείκελα. Ξνιπζύρλαζην ζηέθη επσλύκσλ κόλν γηα θξεαηηθά. (17-20 ) Ξνιύ θαιό, θαζαξό θαη αγλό θαγεηό. Ίζσο ηα θαιύηεξα θξέαηα θνύξλνπ ηεο πόιεο. Αλ έρεη αξλί, θαηζίθη ή γνπξνπλόπνπιν ζην θνύξλν κε παηάηεο κελ θύγεηο ρσξίο λα ην δνθηκάζεηο. (17-20 ) Γελ ζέιεη ζπζηάζεηο. Από ηηο παιηόηεξεο ηαβέξλεο ηεο Αζήλαο. Δδώ γπξίζηεθε ε ηαηλία «Ζ θπξία Γήκαξρνο» κε ηελ Γεσξγία Βαζηιηάδνπ. Δδώ έηξσγε ν Πη. Θαδαληδίδεο. Ξνιινί θαη θαινί κεδέδεο (θαη ακειέηεηα γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ είδνπο), καγεηξεπηά θαη θαιό θξαζί. Ρν ρεηκώλα ζην γλσζηό ππόγεην, ην θαινθαίξη πάλσ ζηελ πιαηεία. (12-16 ) Δμαηξεηηθά θξεαηηθά. Γνθίκαζε νπσζδήπνηε πξόβαην θαη θνληνζνύβιη. Ξνιύ θαιό άζπξν θξαζί θαη γηα ην ηέινο απίζηεπηε θξεηηθή ξαθή. Δμαηξεηηθό, θηιηθό θαη γξήγνξν ζέξβηο (ηα παηδηά είλαη θνβεξά). Θάζε Ρξίηε καδεύεηαη ε παξέα κε ηα κπνπδνύθηα θαη ηηο θηζάξεο θαη όζν ηξαβήμεη. Ρν ΠΘ θιείζε ηξαπέδη, γίλεηαη ρακόο. (12-15 ) Από ηηο παιηόηεξεο ηαβέξλεο ησλ Δμαξρείσλ κε θαιό θαγεηό θαη θξαζί. Γνθίκαζε ρνηξηλή παζέηα κε ζπκάξη θαη κέιη ζην θνύξλν. (13-16 ) Ξαιηά, θιαζηθή θαη πάληα αγαπεκέλε θαη θπζηθά κε πνιύ θαιό θαγεηό. Όια ηα ιεθηά, ν δίζθνο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη ζνπ γηα λα δηαιέμεηο ηα πξώηα πηάηα. (14-16 ) Ν Θαλάζεο ν βάδεινο θαη ηα παηδηά ηνπ, ζα ζνπ ζεξβίξνπλ ίζσο ηνλ θαιύηεξν ηεγαλεηόο κπαθαιηάξνο - ζθνξδαιηά ηεο πόιεο. Αιιά θαη λόζηηκα ηεγαληηά θνινθπζάθηα, ρόξηα θ.α. Δθηόο από κπαθαιηάξν ην καγαδί δηαζέηεη θαη εμαηξεηηθά πατδαθηα. (13-16 ) Δμαηξεηηθά θξεαηηθά κε ην ηδάθη λα θαίεη ζηε κέζε, απνηειεί ηδαληθή επηινγή γηα ην ρεηκώλα. (12-15 ) Ηζηνξηθή ιατθή ηαβέξλα, παιηό ζηέθη θαιιηηερλώλ θαη δεκνζηνγξάθσλ. Ππεζηαιηηέ ε πξνβαηίλα ζηα θάξβνπλα, ηα πεξίθεκα κπηθηέθηα, ηα πατδάθηα θαη όια ηα θξέζθα θξέαηα ηεο ώξαο. Ξαηάηεο ηεγαλεηέο δεζηέο ζε βαζύ πηάην.(13-16 ) ΘΝΡΡΑΟΝ Αγίαο Πνθίαο 43, Θνισλόο Ξαιηά ηαβέξλα κε εληππσζηαθό

4 Ν ΞΑΟΑΓΔΗΠΝΠ ΝΑΠΖ Ρει Ρζαθάισθ 11 θαη Καθξπγηάλλε, Ξεηξνύπνιε. Ρει Θύπξνπ 34, Ξιαηεία Θνπλέιηα, Σατδάξη. Ρει ΘΑΛΑΠΖΠ Θσλ. Θαβάθε 48, Αγ. Διεπζέξηνο, Αζήλα. Ρει ΘΑΙΝΕΚΖ Αξηζηνηέινπο 48, Σαιάλδξη Ρει ΡΝ ΠΡΔΘΗ ΡΝ ΦΔΡΑΛΖ Ν ΒΙΑΣΝΠ Πνισκνύ 5 Κειίζζηα Ρει , Θαξακαλιή 1 & 17 Λνέκβξε 11 Κειίζζηα πεξηβάιινλ, ζ έλα ππόγεην κε απζεληηθό θνηέηζη. Κελ πάηε κε γξαβάηα ζα ζαο ηελ πάξνπλ θαη ζα ηελ θξεκάζνπλ ζην ηαβάλη. Θαιό θαγεηό θαη θξαζί (13-16 ) Ξνιιά, θαιά θαη κεγάια πηάηα ζε πνιύ θαιέο ηηκέο. Κεγάιν ηνπ κεηνλέθηεκα ε θαθή αθνπζηηθή ηνπ ρώξνπ κε απνηέιεζκα λα λνηώζεηο όηη είζαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κέξα κεζεκέξη. (12-15 ) Πε κηα πιαηεία γεκάηε ηαβέξλεο ε ΝΑΠΖ μερσξίδεη γηα ηελ απίζηεπηε πνηθηιία ησλ πηάησλ ηεο (πάλσ από 80). Δδώ ζα βξεηο από παζέηα ρνηξηλή κε ζάιηζα κνπζηάξδαο κέρξη ζηξνπζνθάκειν. (13-16 ) Ξαιηά αιιά δηαρξνληθή. Κε λόζηηκα θξεαηηθά θαη πνιιά πξώηα πηάηα. (18-20 ) Ξαξαδνζηαθή ηαβέξλα κε ςεηά ηεο ώξαο θαη παξαδνζηαθά νξεθηηθά. Μύιν θαη πέηξα ζε δεζηή αηκόζθαηξα νηθνγελεηαθήο ηαβέξλαο (17-20 ) Ξνηθηιία ζε ςεηά θαη καγεηξεπηά. Θαιό βαξειίζην θξαζί. Γνθίκαζε γνπξνπλνπνύια θαη θνληνζνύβιη. (17-20 ) H ζπληαγή ηνπ "Βιάρνπ" είλαη απιή. Πην εζηηαηόξην βξίζθεηο κόλν ηα ρνηξηλά ηνπ κπξηδνιάθηα (ε κεξίδα έρεη 3 κπξηδνιάθηα θαη παηάηεο) θαη ηηο αλνηγκέλεο πίηεο ζην ρέξη (ζπαλαθόπηηα, ηπξόπηηα, θνινθπζόπηηα, καθαξνλόπηηα) (12-15 ) ΤΑΟΝΡΑΒΔΟΛΔΠ-ΝΕΔΟΗ ΤΑΟΝΚΔΕΔΓΔΠ ΝΕΔΟΗ ΚΖΡΠΝ ΡΝ ΠΡΔΘΗ ΡΝ ΛΗΘΝΙΑ ΡΝ Ηζκήλεο 36, Ρδηηδηθηέο. Ρει Ξιαηεία Διεπζεξσηώλ 6, Σαιάλδξη Ρει Ξάλσ από ηελ Ξπξνζβεζηηθή απέλαληη από ηα Θξεηηθά Καθξάλ ην λνζηηκόηεξν θαη θαζαξόηεξν, ςάξη ηεο Αζήλαο. Αλ θαη είλαη κάιινλ θξεζθνθαηεςεγκέλν δελ ην ζπδεηάκε όηη πξέπεη λα ην επηζθεθηείο. Κόλν ζην ηεγάλη θαη ζπλήζσο κόλν θνπηζνκνύξα, κπαθαιηάξν θαη ςηιά ςάξηα. Δπίζεο πνιύ θαιά θαιακάξηα θαη ηεξάζηηεο γαξίδεο. Κελ θύγεηο ρσξίο λα έρεηο δνθηκάζεη ηελ εθπιεθηηθή αλάκεηθηε ζαιάηα ηνπ. (14-16 ) Νπδάθη, θξεζθνβξαζκέλα ρόξηα, ιαρηαξηζηνί κεδέδεο, θνβεξό ηεγάλη, απξνζπνίεην ζηπι θαη ηξαπεδάθηα ζηελ πιαηεία. Γνθίκαζε ηπξνθαπηεξή θαη εθπιεθηηθή ηζηξνζαιάηα. Δίλαη πνιύ κηθξό γη απηό θιείζε νπσζδήπνηε ηξαπέδη. (15-18 ) Π έλα ζηέθη ρσξίο όλνκα πνπ δελ ην πηάλεη κε ηίπνηα ην κάηη ζνπ, ζα θαο

5 θαξάβηα ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά. ςαξάθη ςηιό θαη ρνληξό αιιά θαη θξεαηηθά. Ζ απιή ηνπ ην θαινθαίξη ζε ηαμηδεύεη ζε παιηέο ειιεληθέο ηαηλίεο (13-16 ) ΘΑΦΔΛΔΗΑ-ΚΔΕΔΓΝΞΥΙΔΗΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ ΞΑΚΔ ΡΠΗΞΝΟΝ ΞΑΚΔ ΘΑΦΔΛΔΗΝ ΔΙΑΦΘΝΛ ΑΘΟΝΒΑΡΖΠ Γεσξγνύιηα 10 Ξιαηεία Αγίνπ Αλδξέα, Ιακπξηλή ηει Φσθίσλνο Λέγξε 50, Θπςέιε Ρει Ζξαθιεηδώλ 59, Ξιαηεία Καλδειαξά (πξώελ όζσλνο), Ζξάθιεην. Ρει Καίδσλνο 44 θαη Ταξώλ 26α Κεηαμνπξγείν Ρει ΠΡΝ ΘΑΞΑΘΗ Ρξηθπιιίαο 37-39, Ακπειόθεπνη. Ρει ΞΔΟΗΒΝΙΑΘΗ Αζελαίνπ 7 & Ξιαηεία Ζνύο, Θάησ Ξεηξάισλα Ρει Πε έλα πνιύ σξαίν ρώξν πνπ ιεηηνπξγεί από ην πξσί κε θαθέ, νπδάθη, ηζίπνπξν θαη κπύξα, ηα κεζεκέξηα θαη ηα βξάδηα κεηαηξέπεηαη ζε έλα σξαίν κεδεδνπσιείν. Κεγάιε πνηθηιία θξεαηηθώλ θαη ςαξηθώλ όια μαλακαγεηξεκέλα θαη πξνζεγκέλα. Κελ μεράζεηο ηε θάβα θαη ηελ παηαηνζαιάηα κε κνπζηάξδα. (12-15 ) Πε έλα εμαηξεηηθό πεξηβάιινλ παιαηνύ θαθελείνπ-κπαθάιηθνπ αιιά κε ηε ζύγρξνλε εθδνρή ηνπ, κπνξείο λα πηεηο θαθέ (ν ειιεληθόο ζεξβηξηζκέλνο ζην κπξίθη) ην πξσί, αιιά θαη ηζίπνπξν, εμαηξεηηθό ιεπθό θξαζί, ξεηζίλα καιακαηίλα, νύδν, κπύξα, θιπ, από ην κεζεκέξη θαη κεηά θαη κέρξη θαη αξγά ην βξάδπ. Ξνιινί σξαίνη κεδέδεο θαθελείνπ (ζε κηθξέο πνζόηεηεο θαη ηηκέο) αιιά θαη θαλνληθέο κεξίδεο θαη πνηθηιίεο. Ρξαπεδάθηα έμσ ην θαινθαίξη. Ρηο πεξηζζόηεξεο βξαδηέο έρεη δσληαλή κνπζηθή κε δηάθνξα ζρήκαηα. Ρα ΠΘ γίλεηαη ρακόο από ην κεζεκέξη. (8-16 ) Ξνιιά θαη θαιά κεδεδάθηα ζε κηθξά πηάηα (θαη ζε αληίζηνηρεο ηηκέο). Όηαλ θεύγεηο πάλησο είζαη ρνξηάηνο. Ξξνηίκεζε άζπξν θξαζί. Κελ παξαιήςεηο λα θαο απίζηεπηεο παηαηόθινπδεο θη νπσζδήπνηε κελ θύγεηο ρσξίο λα πηεηο θξαζόκειν. (16-19 ) Πηελ πιήξσο αλαθαηληζκέλε πάιαη πνηέ κπαθαινηαβέξλα ηνπ Είθνπ, ιεηηνπξγεί έλα ππέξνρν θαθε-κεδεδνπσιείν. Ρν πξσί ζεξβίξεη θαθέ ζηε ρόβνιε θαη πνιύ σξαία γιπθά θαη ην βξάδπ κηθξά αιιά ρνξηαζηηθά κεδεδάθηα ζε πνιύ θαιέο ηηκέο. Ξαξαζθεπή θαη Πάββαην κε εμαηξεηηθή, πνηνηηθή, ειαθξνιατθή θαη όρη κόλν κνπζηθή. (14-16 ) Κηθξόο ρώξνο, ηδαληθόο θπξίσο γηα ξαθή θαη σξαία κεδεδάθηα. Πηέθη θπξίσο θνηηεηώλ. (14-16 ) Ππλεηαηξηζηηθό (θνιεθηίβα) θαθελείνκεδεδνπσιείν απ απηά πνπ θάλνπλ ζπλερώο ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ Αζήλα ηώξα κε ηελ θξίζε. Ιίγα ηξαπεδάθηα ζηελ πιαηεία, πνηά θαη κεδέδεο δηαιεγκέλα από κηθξνύο παξαγσγνύο, θηιηθή αηκόζθαηξα

6 θαη ρακειέο ηηκέο. Ιεηηνπξγεί από ην πξσί ζηηο 10 γηα βηνινγηθό θαθέ θαη άιια ξνθήκαηα θαη ζπλερίδεη κε κπύξα, πνηό θαη κεδέ από ην κεζεκεξάθη κέρξη ηηο 2 ην βξάδπ ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηηο 3 ηελ Ξαξαζθεπή θαη ην Πάββαην. (Ζ ειιεληθή κπύξα ΕΔΝΠ πνπ έρεη 7 επξώ/ιίηξν είλαη κηα θαηαπιεθηηθή κπίξα, απαζηεξίσηε θαη θξέζθηα) ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΘΑΦΔΛΔΗΑ ΒΗΝΙΔΡΑ ΡΝ ΑΚΞΑΟΗ ΡΝ ΞΔΛΡΑΟΑ Ξι. Θπςέιεο θαη Φσθίσλνο Λέγξε Θαπθάζνπ 172 Άλσ Θπςέιε Ρει.: ΠΔΦΔΟΡΝ Ξιαηεία Αγ. Γεκεηξίνπ 9 Ακπειόθεπνη (Ξαλόξκνπ) Ρει Ξαξαδνζηαθό θαθελείν κε πνιινύο ζακώλεο. Ξηεο ηζίπνπξν κε κεδέ κε 2,5. Αιιά αλ ζεο θαγεηό παξήγγεηιε όηη ηξαβάεη ε όξεμε ζνπ. Από πνηθηιία νύδνπ κέρξη νκειέηα γίγαο, θη από εμαηξεηηθνύο γίγαληεο κέρξη ζνππηέο θξαζάηεο θαη ρνηξηλό ζην θνύξλν κε παηάηεο θαη θαξόηα. Κελ παξαιήςεηο ηα εμαηξεηηθά ρεηξνπνίεηα θεθηεδάθηα. (2,5 ηζίπνπξν κε κεδέ, γηα θαγεηό) Ξαξαδνζηαθό θαθελείν. Ρζίπνπξν, νύδν κε κεδέ 2,5. Ρν κεζεκέξη θαη ην βξάδπ ζεξβίξεη ςηιό ςαξάθη, θαιακαξάθηα, κπαθαιηάξν ηεγαληηό, ζαξδέια θαη ζξάςαιν ζην θάξβνπλν, αιιά θαη ζαγαλάθηα, θεθηέδεο, θαη ιίγα θξεαηηθά ζράξαο. Ξνιύ θαιό ιεπθό θξαζάθη (γηα θαγεηό ). Κηθξόο ρώξνο κέζα αιιά ην θαινθαίξη απέλαληη ζηελ πιαηεία είλαη απόιαπζε εηδηθά ην κεζεκέξη. Ξνιιά θαη θαιά θξεαηηθά θαη ςαξηθά όια ρεηξνπνίεηα. Γνθίκαζε νπσζδήπνηε εμαηξεηηθή παηαηνζαιάηα θαη πεληαλόζηηκνπο ρεηξνπνίεηνπο θεθηέδεο. (12-14 ) ΦΝΓΑΟΝ Σαιεπά 64, Ξαηήζηα Θαθελείν πην πνιύ γηα θαγεηό παξά γηα θαθέ. Από ηζίπνπξν κε κεδέ κέρξη πεξίεξγεο ζαιάηεο θη από ζαγαλάθη ηπξί κέρξη θηιέην θνηόπνπιν. Όια θαινκαγεηξεκέλα θαη λόζηηκα. (12-14 ) ΡΠΗΞΝΟΑΓΗΘΑ ΒΝΙΗΥΡΖΠ 28εο Νθησβξίνπ 86, Ξεηξνύπνιε Ρει ΒΝΙΗΥΡΗΘΝ Κειηαξάθε θαη Γαγιή, Ξαηήζηα Ρζηπνπξάδηθν αιά Βόινπ, 25αξαθηα κε κεδέ 3,5. Αιιά θαη πνιιά έμηξα. Ρζηπνπξάδηθν αιά Βόινπ, 25αξαθηα κε κεδέ 3. ΚΔΠΖΚΔΟΗ ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

7 ΘΑΙΛΡΔΟΗΚΗ ΚΔΦΓΑΛΖΠ ΡΑΒΔΟΛΑ ΤΟΖ ΓΗΞΝΟΡΝ ΝΕΔΟΗ «ΘΑΦΔΛΔΠ» ΡΝ Πθνπιελίνπ 1, Ξιαηεία Αγίσλ Θενδώξσλ (πίζσ από ηελ πιαηεία Θιαπζκώλνο) ηει Πσθξάηνπο 3 & Δπξηπίδνπ Ρει Αηζρύινπ 12, Ξι. Τπξξή Ρει Πσθξάηνπο 9 & Θεάηξνπ, Αζήλα Tει. δελ δηαζέηεη Θεκηζηνθιένπο 11 (εληόο ζηνάο), θέληξν Αζήλαο Ρει Κε δηαθνξά ην πην θαινκαγεηξεκέλν, πεληαθάζαξν θαη πεληαλόζηηκν θαγεηό ηεο Αζήλαο. Ν θίινο ν Σξήζηνο κε ηνλ αδειθό ηνπ ζεξβίξνπλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ηελ επηηνκή ηνπ ζπηηηθνύ θαγεηνύ. Κπνξείηε βέβαηα λα θάηε θαη ηεο ώξαο αιιά θαη θξέζθν ςάξη, αιιά είλαη ακαξηία κε ηέηνηα πνηόηεηα θαη πνηθηιία καγεηξεπηώλ εζύ λα θαο κπξηδόια. Πην ηέινο έρεη θαη θξνύην ή ραιβά θαη ξαθή. (8-15 ). Ρν θαγεηό είλαη απιώο εμαηξεηηθό. Γνθίκαζε ρόξηα, θαιακαξάθηα θξέζθα, ρνηξηλό ιεκνλάην, ηεγαληά κε πηπεξηέο, εμαηξεηηθό θόηζη, ζπαλαθόπηηα, παζηνπξκαδόπηηα, όια λνζηηκόηαηα. Ιεηηνπξγεί κόλν κεζεκέξη (ηα κεζεκέξηα ηεο Ξαξαζθεπήο θαη ηνπ Παββάηνπ κε εμαηξεηηθή δσληαλή κνπζηθή) (12-15 ) Κηα από ηηο ειάρηζηεο θαιέο (θαη όρη δήζελ) ηαβέξλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Τπξξή. Ξνιιά θαη θαιά καγεηξεπηά αιιά θαη ηεο ώξαο. Κελ θύγεηο ρσξίο λα δνθηκάζεηο ξεβηζάδα θαη ζαιάηα κε βξαζηά ιαραληθά. (14-16 ) Έλα ππόγεην ζηε Πσθξάηνπο πνπ όηαλ βγεηο είζαη ηόζν ηζηθληζκέλνο πνπ πξέπεη λα κπεηο κε ηα ξνύρα ζηελ κπαληέξα. Μύιηλα ηξαπέδηα, θαξέθιεο θαη βαξέιηα θζαξκέλα από ηα εθαηόλ ηόζα ρξόληα πνπ βξίζθνληαη ακεηαθίλεηα ζην καγαδί, ράιθηλεο θνύπεο θξαζηνύ, ν καξκάξηλνο λεξνρύηεο, ην καληεκέλην ληνπιάπη θαη ην ςπγείν Ηδόια, ε ιαδόθνιια αληί γηα ηξαπεδνκάληειν θαη ηα θνκκάηηα ραξηηνύ (θαη όρη ραξηνπεηζέηεο) πνπ θηάλνπλ ζηα ηξαπέδηα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ε αληίζηαζε ηνπ θπξ-κήηζνπ ζηελ γθιακνπξηά πνπ επέβαιαλ ηα λέα εζηηαηόξηα. Αλ βάιεηο όηη ηξσο ζην ίδην ηξαπέδη κε αγλώζηνπο ιεο, πνπ είκαη θαη ηη θάλσ εδώ. Δδώ κελ ςάρλεηο πνηθηιία. Φαζνιάδα, ξεβηζάδα, θάβα πηθάληηθε, ζαξδέιεο ςεηέο θαη ςάξηα θξέζθα ηεγαλεηά, παηάηεο γηαρλί κε ζέιηλν (όια θηηαγκέλα επί ηόπνπ, ζηνλ ίδην κηθξνζθνπηθό ρώξν) κε ζπλνδεία ξεηζίλαο απ' ηα βαξέιηα. Απηό είλαη όιν. Απιό, ρνξηαζηηθό, ηίκην. Όκσο εδώ είλαη όια ηόζν λόζηηκα πνπ δηθαηνινγεί θαη ηα βξαβεία, θαη ην όηη είλαη αζθπρηηθά γεκάην θάζε κεζεκέξη. (10-14 ) Κέζα ζηε ζηνά ν θ. Θώζηαο ζα ζνπ θηηάμεη όηη ηξαβάεη ε όξεμε ζνπ ζε ζαιαζζηλά (θαη θξεαηηθά έρεη ην καγαδί).

8 ΘΑΞΔΡΑΛ ΚΗΣΑΙΖΠ Φεηδίνπ 3, θέληξν Αζήλαο Ρει Ζ ΥΟΑΗΑ ΛΑΜΝΠ Ξιαηεία Σξηζηνθνπίδνπ 1, Τπξξή, ηει.: Θακηά ζρέζε κε ηα παλάθξηβα θαη δήζελ καγαδηά ηνπ ίδηνπ είδνπο, ζηνλ ίδην δξόκν. Τηιά ςάξηα, θνπηζνκνπξίηζεο, θαινκαγεηξεκέλεο ζνππηέο θξαζάηεο, θαιακαξάθηα ηεγαλεηά (θαηεςπγκέλα), αιιά πεληαλόζηεκα, θάβα, γεπζηηθόηαηεο ζαιάηεο, θη αιιά, θη άιια πνιιά. Γνθίκαζε όηη κπνξείο, όια είλαη εμίζνπ θαιά (12-15 ) Π έλα ρώξν η.κ. όιν θη όιν, κε κεξηθά ηξαπεδάθηα έμσ ζην πεδνδξόκην θαη ζε κηα θνπδίλα-πάγθν 1κ. ηξσο θαιά θαη ζπηηηθά. Από θαζνιάθηα καπξνκάηηθα θαη θάβα κέρξη ρηαπόδη μπδάην θαη θξέζθα ηεγαλεηά ςηιά ςαξάθηα θη από θεθηεδάθηα κέρξη κπεθξή κεδέ όια θαινκαγεηξεκέλα θαη λόζηηκα. (11-15 ) Άιιν έλα αιεζηλό ζηέθαθη ζηνπ Τπξξή. Δδώ ζα βξεηο από ηα λνζηηκόηεξα ςεηά ρηαπόδηα ηεο πόιεο, αιιά θαη ηζίξν γαξίδεο θαη θξέζθα ςηιά ςαξάθηα. Ηδαληθό ην θαινθαίξη γηα νπδάθη έμσ ζηελ πιαηεία. (13-16 ) Πημείωση: Ρν θέληξν είλαη γεκάην θη από άιια κηθξά θαη κεγάια ζηεθάθηα γηα θαγεηό. Κέζα ζε ζηνέο ή ζε ζηελά δξνκάθηα (όπσο ν Ρξηαληάθπιινο ζηε Ιέθα) ηα πεξηζζόηεξα ζεξβίξνπλ θαιό ζπηηηθό θαγεηό. Κελ δηζηάζεηο ινηπόλ λα ηα δνθηκάζεηο. ΘΟΖΡΗΘΖ ΘΝΕΗΛΑ ΞΑΠΗΦΑΖ Κεγ. Αιεμάλδξνπ 24 Ξιαηεία Κέκνπ Θνξπδαιιόο Ρει ΡΝ ΟΑΘΑΘΗ Κνζρνλεζίσλ 2-4, πιαηεία Θαηζαξηαλήο Ρει ΘΟΖΠΠΑ ΓΖ Αγ. Θσλζηαληίλνπ 23, Καξνύζη Ρει Ίζσο ε θαιύηεξε θξεηηθή ηαβέξλα ζηελ πόιε. Όιε ε θαιή θξεηηθή θνπδίλα είλαη εδώ. Γνθίκαζε απάθη, θαιηηζνύληα κε κπδήζξα ή ρόξηα, θξεαηόηνπξηα, γακνπίιαθν θνινθπζναλζνύο, ακπειόθπιια θη όηη άιιν ηξαβάεη ε όξεμε ζνπ. Κε θαιό θξαζί θαη πάληα ππό ηνπο ήρνπο ηεο θξεηηθήο κνπζηθήο. Πην ηέινο έρεη θέξαζκα κε ξαθή θαη γιπθό ή ινπθνπκάδεο κε κέιη. (13-16 ) Μεθηλάο κε ξαθέο, ςσκί δπκσηό θαη ειηέο θαη ζπλερίδεηο κε ζθνπγθάην, ζηάθα, ρνριηνύο κπνπκπνπξηζηνύο, θαιηηζνύληα, γξαβηέξα, θάβα, ληάθν, ινγηώλ-ινγηώλ ζαιάηεο, γακνπίιαθν, καθαξνύλεο κε ηπξί, ηζηγαξηαζηό, αξλί νθηό θαη πάεη ιέγνληαο. Όια πεληαλόζηηκα κε ειαηόιαδν θαη αγλέο πξώηεο ύιεο, ζ έλα πνιύ σξαίν ρώξν. (13-16 ) Ξξηλ ρξόληα πνπ πξσηνάλνημε έβαδεο κέζν γηα λα βξεηο ηξαπέδη. Αλ θαη έραζε θάπσο ηελ αίγιε ηεο, κηα πνπ ε Θξεηηθή θνπδίλα έγηλε κόδα θαη ηελ βξίζθεηο

9 παληνύ, εμαθνινπζεί θαη είλαη κηα θαιή πξόηαζε γηα λα γεπηείο ηα θαινύδηα ηεο θξεηηθήο θνπδίλαο. Κεηαμύ άιισλ κελ παξαιήςεηο ηε καξαζόπηηα θαη ηηο παηάηεο κε ηε ζηάθα. Ξνιύ θαιό αιιά γηα κεγάιε παξέα είλαη θαη ην θόηζη κε κέιη. Θαιό άζπξν θξαζί (16-20 ) ΚΑΘΑΟΝΛΑΓΑ και ΞΗΡΠΑ ΚΑΘΑΟΝΛΗ 28εο Νθησβξίνπ 14, Ξεηξνύπνιε Ρει PORTOFINO Γξεγ. Γπθηνπνύινπ 23 (πξσελ Κεζνινγγίνπ), Σαιάλδξη Ρει LA SCALA 28εο Νθησβξίνπ 90 & Ρζαθάισθ, Ξεηξνύπνιε Ρει , ΒΔΛΔΡΠΗΑΛΑ Ξι. Ξαηξηάξρνπ Φαλαξίνπ 4, Λέα Φηιαδέιθεηα Ρει LA PASTERIA ΡΝ ΠΞΗΡΗ ΡΖΠ ΚΑΘΑΟΝΛΑΓΑΠ Πε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο (Ξεξηζηέξη, Αγ. Ξαξαζθεπή, Γιύθάδα θ.α) Αξηζηνηέινπο 52, Σαιάλδξη Ρει Ξνιιέο θαη θαιέο καθαξνλάδεο, πινύζηεο ζαιάηεο, γεπζηηθά νξεθηηθά (κελ θύγεηο ρσξίο λα δνθηκάζεηο κπξνπζθέηεο) θαη πνιύ θαιό ιεπθό ρύκα θξαζί. Ίζσο ε θαιύηεξε ζρέζε πνηόηεηαο/ηηκήο ζην είδνο ηνπ. (16-20 ) Αηκόζθαηξα παιηά πηηζαξίαο. Δμαηξεηηθή πίηζα, αιιά θαη σξαίεο ζαιάηεο, νξεθηηθά, καθαξνλάδεο, club sandwich, grill θαη παλέ. (12-17 ) Ίζσο ε θηελόηεξε πηηζαξία ηεο Αζήλαο ζε έλα πνιύ σξαίν θαη κεγάιν λενθιαζηθό θηήξην. Ρεξάζηηα πνηθηιία δπκαξηθώλ, πίηζαο, θαη νξεθηηθώλ ζε πνιύ κεγάιεο κεξίδεο. Γνθίκαζε θξέπα βνιηεηζάλα θαη ην εληππσζηαθό ζαγαλάθη θιακπέ. (11-14 ) Κεγάιε πνηθηιία δπκαξηθώλ, πίηζαο, νξεθηηθώλ αιιά θαη θξεαηηθώλ θαη καγεηξεπηώλ ζε κεγάιεο κεξίδεο θαη θαιέο ηηκέο. Υξαίνο ρώξνο, θηιηθό θαη γξήγνξν ζέξβηο. (12-15 ) Σσξίο ζπζηάζεηο. Θιαζηθή αιιά εκέλα κ αξέζεη. Ίζσο θαη ζε ζέλα. (18-25 ) Καθαξνλάδεο, ζαιάηεο, νξεθηηθά θαη θαιό εκθηαισκέλν (ή ζε πνηήξη) θξαζί. Κε ηζηκπεκέλεο ηηκέο (18-25 ) GOURMET ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΑ ΤΥΚΗ ΘΑΗ ΑΙΑΡΗ Ξιαηεία Διεπζεξσηώλ 8, Σαιάλδξη (θάησ από ηνλ Αγ. Ληθόιαν) Ρει Ν έλαο εθ ησλ παξνπζηαζηώλ ηνπ master chef Γηάλλεο Ινπθάθνο, εγείηαη εδώ, ελόο πνιύ θαινύ εζηηαηνξίνπ. Π έλα όκνξθν ρώξν ζε ππνδέρνληαη κ έλα απίζηεπηα λόζηηκν ςεκέλν ςσκί κε ρνληξό αιάηη, ιάδη θαη ειηέο. Όηη θαο εδώ έρεη θαζαξή θαη γεκάηε γεύζε. Κελ θύγεηο ρσξίο λα δνθηκάζεηο ξεβηζάδα ζα εθπιαγείο πξαγκαηηθά. Νκνίσο θαη ε παηζαξνζαιάηα αιιά θαη ηα ξνιάθηα κε θξέαο. Όια εθπιεθηηθά. Δμαηξεηηθό ιεπθό θξαζί. Ρέιεηα γιπθά γηα ην ηέινο (25-35 )

10 ΘΑΛΔΙΙΑ Θσλζηαληηλνππόιεσο 70, Γθάδη Ρει ΠΡΝΙΝΠ Ν ΞΝΙΔΚΗΘΝΠ Δζλ. Αληηζηάζεσο 29-31, Γξαπεηζώλα Ρει Δμαηξεηηθό νηλνκαγεηξείν κε επηξξνέο από ηελ θξεηηθή θνπδίλα. Ππηηηθό θαινκαγεηξεκέλν θαγεηό, δεζηό δπκσηό ςσκί θαιό ρύκα θξαζί Πήκα θαηαηεζέλ ηα πνιύρξσκα κπνπθαιάθηα ηεο βηηξίλαο. Ιεηηνπξγεί κέρξη ζρεδόλ ηα μεκεξώκαηα γηα ηνπο μελύρηεδεο. (12-17 ) Ξάλσ από ηνλ Αγ. Γηνλύζην ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά, ππάξρεη έλα εζηηαηόξην κε απίζηεπην δηάθνζκν θαη πνιύ θαιό θαγεηό. Ταγκέλα, θαινκαγεηξεκέλα θαη θαινζεξβηξηζκέλα πηάηα ζ έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα ζε θαηαπιήμεη. (20-25 ). ΠΝΒΙΑΘΗ ΙΑΓΝΣΑΟΡΝ ΞΗΡΔΠ ΓΔΠΔΥΛ ΡΥΛ Αγ.Ησάλλνπ1,Λ. Φηιαδέιθεηα , Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ , Γαιάηζη Ρει ΡΝ ΟΝΓΗ Θξένληνο 163 θαη Οόδνπ 179, Πεπόιηα Ρει , ΘΥΠΡΑΠ Αγίαο Δηξήλεο 2, θέληξν Αζήλαο ΘΥΠΡΖΠ ΓΗΝΛΖΠΝΠ Ξεληέιεο 5 θαη Κεηξνπόιεσο, Πύληαγκα Ηζάθεο 9, Θπςέιε, ηει.: ΝΗ ΟΥΠΠΗΓΔΠ Γξππάξε & Αλαγλσζηαξά, Θαιιηζέα Δμαηξεηηθέο γεύζεηο ζην ιαδόραξην. Ρελ Ξαξαζθεπή θαη ην Πάββαην, όιν ην καγαδί γίλεηαη κηα παξέα θαη ε δσληαλή κνπζηθή, ν ρνξόο θαη ην ηξαγνύδη (θαη από ηνπο ζακώλεο) θξαηάεη κέρξη πξσίαο. (10-14 ). Πε έλα ρώξν πνπ δηαζέηεη ηελ ςεζηαξηά, ην ηακείν, θαη 6-8 ηξαπεδάθηα δνπιεύνπλ πεξίπνπ 20 άηνκα ηελ εκέξα!!! Αλ απηό ζαο ιέεη θάηη παξαγγείιηε. Ξινπζηόηαηεο κεξίδεο θαη εμαηξεηηθέο θαη (επίζεο πινύζηεο ζαιάηεο- εηδηθά ε γεύζεσλ-). Διιεληθέο αιιά θπξίσο εμαηξεηηθέο πνιίηηθεο θαη αξκέληθεο γεύζεηο. Θα βξείηε κόλν ηπιηρηό κπηθηέθη (θαη όρη θεκπάπ) θαη θαιακάθη βγαικέλα από άιιε επνρή. Ζ θόθθηλε θαπηεξή, κέηξηα ή γιπθηά ζάιηζα πνπ πξνζηίζεηαη είλαη απιά κνλαδηθή. Ξξέπεη λα έρεηο ππνκνλή γηα λα θαο (κέρξη θαη 40 ). Ιεηηνπξγεί κέρξη ηεο 5 πεξίπνπ. Ρν πην θαζαξό ζνπβιάθη ever. Θαιακάθη ρνηξηλό θαη θεκπάπ, πνπ ζπλνδεύνληαη από γηανύξηη πιήξεο, ληνκάηα, θξεκκύδη, (πνιύ) κατληαλό θαη αλ ην δεηήζεηο πηπεξηά θόθθηλε θαπηεξή. Ξίηα ζηεγλή αιάδσηε, πάπξηθα θαη αιάηη. Ιεηηνπξγεί κέρξη ηεο 3 πεξίπνπ. Νη fans ηνπ γύξνπ νξθίδνληαη ζην όλνκά ηνπ θαη όρη άδηθα. Ρόζν ν ρνηξηλόο όζν θαη εθείλνο από θνηόπνπιν, είλαη από ηνπο θαιύηεξνπο πνπ έρεηε δνθηκάζεη πνηέ. «Νη ξσζίδεο» θηηάρλνπλ ίζσο ην θαιύηεξν ζνπβιάθη ηεο πόιεο. Σεηξνπνίεην, καξηλαξηζκέλν κε ηελ θιαζηθή ζπληαγή κε μύδη ηνπ ξώζηθνπ

11 MEATROPOLEOS PIGGY ΞΝΞΝΙΝ Κεηξνπόιεσο 3, Πύληαγκα, Ρει /6 Αξρειάνπ 16, Ξαγθξάηη, Ρει ζνπβιαθίνπ, ςήλεηαη ζηα θάξβνπλα, ηπιίγεηαη ζε κηα αιάδσηε πίηα, ζπλνδεύεηαη από κηα ππέξνρε, δηαπγή ζάιηζα ληνκάηαο. Κέρξη λα εηνηκαζηεί, ζα δνθηκάζεηο θαη ηα ζετθά πηξνζθί, κε ηε ιεπηή δύκε, πνπ θηηάρλνπλ επηηόπνπ νη θπξίεο από ην Θαδαθζηάλ: κε θηκά, κε παηάηα ή κε ηπξί θαη ιίγε δάραξε. Ν παξάδεηζνο ηνπ γξήγνξνπ θαγεηνύ! Δδώ ηξαπεδάθηα δελ έρεη. Νύηε κπάξα. Πην ρέξη θαη ζην πεδνδξόκην! Πνπβιάθη θνηόπνπιν από κπνύηη θαη νη παηάηεο πνπ θόβνληαη ζε ξνδέιεο θαη ηεγαλίδνληαη ηξαγαλέο θαη αιάδσηεο ΜΔΛΖ ΘΝΕΗΛΑ Αλαηνιίηηθε ΚΞΑΟΚΞΑ ΑΙΔΜΖΠ Κεμηθάληθε AMIGOS Παιακίλνο 70, Λ. Σαιθεδόλα Ρει Θύπξνπ 65 Α Γιπθάδα Ρει ALTAMIRA Ξεξηθιένπο 28, Καξνύζη Ρει , AZTEC Σαξηιάνπ Ρξηθνύπε 156, Λ. Δξπζξαία Ρει Ηλδηθή RED ELEPHANT Ιαξίζεο 42, Ακπειόθεπνη Ρει Δμαηξεηηθή αλαηνιίηηθε θνπδίλα. Θαπηεξέο θαη κε ζαιάηεο, ηακπνύιη, κπεθξή κεδέ, ηαο θεκπάπ θαη νπσζδήπνηε ιαρακαηδνύλ. Ξαξαζθεπή θαη Πάββαην εμαηξεηηθή ιατθή θαη ξεκπέηηθε κνπζηθή. (12-16 ) Δμαηξεηηθή κεμηθάληθε θνπδίλα ζ έλα πνιύ σξαίν ρώξν. (15-20 ) Κεμηθάληθε θαη όρη κόλν θνπδίλα. (20-25 ) Άιιν έλα θαιό κεμηθάληθν. (20-25 ) Ξεληαλόζηηλα Ξάπαξληακ θαη πίηεο Λαλ, ηξαγαλά Πακόζαο, θαινύδηα ςεκέλα ζε παξαδνζηαθό θνύξλν Ραληνύξη θαη πνιιά άιια, θαπηεξά θαη ιηγόηεξν θαπηεξά, γηα όια ηα γνύζηα (15-20 ) Βξαδηιηάληθε MARACANA GRILL Θνινθνηξώλε 55 (από Θεζέσο 296), Ρδηηδηθηέο- Θαιιηζέα Ρει Δδώ λα παο λεζηηθόο από ηελ πξνεγνύκελε κέξα. Ρν εζηηαηόξην απηό έρεη δύν κελνύ. Ρν κηθξό κε 5 θξέαηα θαη ην κεγάιν κε 10 θξέαηα. Ξξνηίκεζε ην κεγάιν. Γεο ηώξα ηη γίλεηαη. Ρν κεγάιν κελνύ έρεη απεξηόξηζηε ζαιάηα από ην salat bar θαη παηάηεο, ξύδη, θαζόιηα, θαη stic θαιακπνθηνύ ζηε κέζε. Θαη κεηά έξρνληαη κία κία νη ζνύβιεο. Ζ κεξίδα θξέαο ζεξβίξεηαη δεζηή ζην πηάην θαη κεηά ε επόκελε θαη ε επόκελε κέρξη ηελ

12 5 ε. Κεηά ηελ 5 ε ζνύβια ζεξβίξεηαη ηεγαλεηή κπαλάλα. Απιά εμαηξεηηθή. Θαη κεηά μαλά νη ζνύβιεο. Όηαλ πηα θηάζεηο ζην 10 ν θξέαο έξρεηαη ην γθαξζόλη θαη ζε ξσηάεη πην θξέαο ζεο λα μαλαθάο. Θαη πάεη ιέγνληαο. Κπνξείο λα ηξσο κέρξη λα ζθάζεηο ζηελ θπξηνιεμία. Α, μέραζε όηη ζε ππνδέρνληαη κε έλα ζθελάθη θατπηξίληα (βξαδηιηάληθν ξνύκη κε ηξηκκέλν πάγν θαη ιεκόλη). Πην ηέινο αλ αληέρεηο παξαγγέιλεηο θαη γιπθό ή θαθέ. (Κηθξό κελνύ 15, Κεγάιν 22 ). ΙΗΓΝ ΔΜΥ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΘΖΛΑ ΠΗΛΡΟΗΒΑΛΗ Ν ΓΗΝΛΠΖΠ Καιαθάζα Ρει Ξνιπδέλδξη Ρει , Ν θίινο ν Ζιίαο Ξεξίθαλνο κέζα ζην ρσξίν Καιαθάζα είλαη απιά εγγύεζε ζην ςεηό θξέαο. Ίζσο ην θαιύηεξν πξόβαην ζηελ Αζήλα. Αιιά θαη ηα ππόινηπα θξεαηηθά ηνπ είλαη εμαηξεηηθά. Δδώ ζα βξεηο από πξόβαην ζηα θάξβνπλα κέρξη θηιέην θνηόπνπιν θαη από γθηνύικαζη ζηε ιαδόθνιια κέρξη ηελ εμαηξεηηθή ηνπ πηπεξόπηηα (κελ ηελ παξαιήςεηο). Γηαζέηεη επίζεο πνιύ θαιά καγεηξεπηά. Υξαίνο θαη δεζηόο ρώξνο κέζα γηα ηηο θξύεο λύρηεο ηνπ ρεηκώλα (κε δσληαλή κνπζηθή ηα Πάββαηα) θαη κηα εμαηξεηηθά δξνζεξή απιή ην θαινθαίξη. Ρηο Θπξηαθέο ην κεζεκέξη γίλεηαη ρακόο. (12-15 ) Δμαηξεηηθά θξεαηηθά ηα όπνηα παξαγγέιλεηο ν ίδηνο ζην ρώξν ςεζίκαηνο θαη ζηα θόβεη επί ηόπνπ. Ρηο Θπξηαθέο ην κεζεκέξη γίλεηαη ρακόο. (12-15 )

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΣΟΝΙΣΗ: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΙΓΩΝ ΠΔ11 ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ: ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ ΠΔ03 ΣΙΑΦΟΤΛΗ ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΠΔ09 1,5 Φι. δάραξε 2 απγά 1

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα