ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ ΚΟΙΝ: ΣΜ. ΟΗΚ/ΓΡ.ΔΟΤ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 8 Μαη 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ ΚΟΙΝ: ΣΜ. ΟΗΚ/ΓΡ.ΔΟΤ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 8 Μαη 2017"

Transcript

1 ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΑΓΑ ΠΡΟ: ΓΗΑΥ.ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ ΚΟΙΝ: ΣΜ. ΟΗΚ/ΓΡ.ΔΟΤ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 8 Μαη 2017 ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ Πξνκήζεηα Δηδψλ νχπεξ Μάξθεη. ΥΔΣ : ΔΠΑ Γ-15/ΝΟΔ Έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ απφ: (1) Σν Ν.Γ. 721/70 (ΦΔΚ Α 251/1970) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ.». (2) Σν Ν.4172/13 (ΦΔΚ Α 167/ ). (3) Σν Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α 19/ ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». (4) Σν Ν. 4270/2014: «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο- Γεκφζην ινγηζηηθφ». (5) Σν Π.Γ. 166/03 (ΦΔΚ Α 138/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». (6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/ ) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». (7) Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α 112/ ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη ηηο εθδνζείζεο επ απηνχ θαλνληζηηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ. (8) Σε Φ.800/133/134893/ Απφθαζε ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ Β 2300/ ) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο θιπ». (9) Σν ζρεηηθφ Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γηαρείξηζεο Δζηηαηνξίνπ γηα ηηο αλάγθεο πξνκήζεηαο ζέκαηνο

2 β. Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ππφςε πξνκήζεηαο, ελφςεη ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο (17REQ ). γ. Σε κεξίδα απνζέζεσλ ηεο Μνλάδαο «Κέξδε ζε Βάξνο Δζηηαηνξίνπ», ε νπνία εκθαλίδεη ηθαλφ ππφινηπν. 2. Καινχκε Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ, λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα πξνκήζεηα εηδψλ ζνχπεξ κάξθεη, σο ην Παξάξηεκα «Α» θαη πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα επξψ θαη νγδφληα έμη ιεπηψλ (19.460,86 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 16 η Μαΐος 2016, ημέπα Σπίηη και ώπα 09:00π.μ. 3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαηαζέηνληάο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ζηε Κεληξηθή Γξακκαηεία ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο (Παξαιία θνηίλαο ΣΚ ) ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier, ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Τπφδεηγκα πξνζθνξάο θαίλεηαη ζην παξάξεκα «Β» ηεο παξνχζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη 4. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη, επι ποινή αποκλειζμού, ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, θ/α άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ππεχζπλε δήισζε γηα ην φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε. 5. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ηελ 16 η Μαΐος 2016, ημέπα Σπίηη και ώπα 09:00π.μ., ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή Αγνξψλ κελφο Μαΐνπ ηεο Μνλάδαο θαη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 6. Οη ηηκέο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδφηε, ελψ ζε απηέο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρφιηα, νχηε απηέο λα ηεινχλ ππφ πξνυπνζέζεηο, αηξέζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη, νη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΔΠΑ πξνκεζεπηέο, πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε δήισζε φηη ε πξνζθνξά ηνπο δελ ππνβάιιεηαη θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην ΔΠΑ.

3 7. Ζ πνηφηεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ ζα είλαη Α πνηφηεηαο, ζα πιεξνχλ ηηο αγνξαλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο ησλ θαλφλσλ πεξί πγηεηλήο ησλ ηξνθίµσλ φπσο απηέο ηζρχνπλ ζην ειεχζεξν εκπφξην, φπσο επίζεο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηειεί ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή (θηινχ ή ιίηξνπ) αλά είδνο ηνπ πίλαθα ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (παξάξηεκα «Α»),ηελ θαηαθχξσζε ζα αθνινπζήζεη ε ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο (κε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο), σο ην παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο ελψ νη ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο. 8. Ζ παξάδνζε, µε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά α- λάινγα µε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο απνζήθεο ηνπ Δζηηαηνξίνπ ηεο Μνλάδνο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο εηήζηαο ζχµβαζεο. 9. Γηα θάζε παξαγγειία, ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή δειηίν α- πνζηνιήο- ηηµνιφγην. Σα είδε αθνχ παξαιεθζνχλ θαιψο απφ ηελ Τπεξεζία, ε- ληφο ην πνιχ πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ Δζηηαηνξίνπ ε εμφθιεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηµνινγίνπ. 10. ηα πξνζθεξφκελα είδε ηνπ παξαξηήκαηνο «Α» νη ηηµέο ζα δνζνχλ αλά θηιφ ή ιίηξν, (αλαγφκελεο ππ επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο) ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο. Θα αλαγξάθεηαη οπωζδήποηε η) ε επσλπκία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηη) ην κηθηφ θαη ζηξαγγηζκέλν βάξνο (εθφζνλ απαηηείηαη πρ παληδαξηα) θαη φηη άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη απαξαίηεην [π.ρ.ην βάξνο,ηα ηεµάρηα ή ε πνζφηεηα θάζε παθέηνπ θ.ι.π.]. ρεηηθά κε ηελ ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη γηα επθνιφηεξε εθηίκεζή νη ηηκέο ζα δνζνχλ κε αθξίβεηα κέρξη 2 δεθαδηθψλ ςεθίσλ, ζα ζπληαρζνχλ κε ηελ ηάμε θαη ηε ζεηξά ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα πξντφλησλ θαη ζα δνζνχλ ζε απφιπηεο ηηκέο. 11. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ παξαιαβή εληνπηζζνχλ πξντφληα θαηεζηξακκέλα ή ιεγκέλα ή κε θαηεζηξακκέλε ή παξακνξθσκέλε ζπζθεπαζία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο πξντφληα πνπ πιεζηάδνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη δελ έρνπλ αθφκα δηαηεζεί, ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη. 12. Γηα πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο, ηειέθσλν , ελψ γηα δηεπθξηλίζεηο επί ζεκάησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ζηε Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ ηεο Μνλάδνο, ηειέθσλν Αθξηβέο Αληίγξαθν κρνο (Η) Γεψξγηνο Φηιηππίδεο Γηνηθεηήο Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» : ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ «Β»: ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ «Γ» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ζηε Φ.830/ ΑΓ 584/.181/ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗ- ΣΑ ΤΚΕΤΑΙΑ Π/Τ ΑΞΙΑ (χωρίς ΦΠΑ) 1 ΠΑΣΑΣΑ ΦΟΤΡΝΟΤ ΝΧΠΖ 2000 ΚΗ- 1-5 ΚΗΛΑ 1.300,00 Δ VACUM ΛΑ 2 ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ 800 ΚΗΛΑ 10-30ΚΗΛΑ 600,00 3 ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ 200 ΚΗΛΑ 2-6 ΚΗΛΑ 220,00 4 ΕΧΜΟ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 200 ΚΗΛΑ 2-6 ΚΗΛΑ 1.000,00 5 ΕΧΜΟ ΒΟΓΗΝΟΤ 200 ΚΗΛΑ 2-6 ΚΗΛΑ 900,00 6 ΕΧΜΟ ΚΟΣΑ 200 ΚΗΛΑ 2-6 ΚΗΛΑ 900,00 7 ΕΤΜΑΡΗΚΑ Νν ΚΗΛΑ 0,5-1 ΚΗΛΟ 300,00 8 ΕΤΜΑΡΗΚΑ Νν ΚΗΛΑ 0,5-1 ΚΗΛΟ 300,00 9 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΜΔΣΡΗΟ 500 ΚΗΛΑ 0,5-1 ΚΗΛΑ 350,00 10 ΕΤΜΑΡΗΚΟ ΚΟΦΣΟ 300 ΚΗΛΑ 0,5-1 ΚΗΛΑ 220,00 11 ΠΔΝΝΔ 300 ΚΗΛΑ 0,5-3 ΚΗΛΑ 220,00 12 ΚΔΣΑΠ 300 ΚΗΛΑ 2-4,5 ΚΗΛΧΝ 250,00 13 ΜΟΤΣΑΡΓΑ 300 ΚΗΛΑ 2-4,5 ΚΗΛΑ 200,00 14 ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ 1000 ηεκ κι 160,00 15 ΞΤΓΗ 1000 ηεκ ΓΡ. 220,00 16 ΔΝΣΑΜ 300 ΚΗΛΑ 2-3,5 ΚΗΛΑ 1.050,00 17 ΠΗΣΑ ΓΤΡΟΤ 16 ΔΚ (80γξ.) ηεκ πζθ ,00 18 ΣΤΡΟΚΑΤΣΔΡΖ 700 ΚΗΛΑ 2-4,5 ΚΗΛΑ 1.500,00 19 ΣΕΑΣΕΗΚΗ 700 ΚΗΛΑ 2-4,5 ΚΗΛΑ 1.250,00 20 ΚΖΠΟΤΡΟΤ 200 ΚΗΛΑ 2-4,5 ΚΗΛΑ 322,00 21 ΦΧΜΗ ΣΟΣ 680ΓΡ. 150ΤΚ 680ΓΡ. 250,00 22 ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ 300 ΚΗΛΑ 2-10 ΚΗΛΑ 270,00 23 ΠΗΠΔΡΗΔ ΦΛΧΡΗΝΖ 200 ΚΗΛΑ 2-5 ΚΗΛΑ 250,00 24 ΣΟΜΑΣΑ ΚΟΝΚΑΔ 600 ΚΗΛΑ 2-5 ΚΗΛΑ 380,00 25 ΠΑΝΣΕΑΡΗ ΚΟΝΔΡΒΑ 200 ΚΗΛΑ 2-5 ΚΗΛΑ 250,00 26 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ 200 ΚΗΛΑ 2-5 ΚΗΛΑ 240,00 27 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜ. 400 ΚΗΛΑ 5-10 ΚΗΛΑ 360,00 28 ΦΑΟΛΑΚΗ ΠΛΑΣΤ ΚΑΣΔΦ. 400 ΚΗΛΑ 5-10 ΚΗΛΑ 360,00 29 ΜΠΑΜΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜ. 150 ΚΗΛΑ 5-10 ΚΗΛΑ 440,00 30 ΚΑΡΟΣΟ BABY 300 KΗΛΑ 5-10 ΚΗΛΑ 420,00 31 ΚΑΡΟΣΟ Δ ΚΤΒΟΤ 350 ΚΗΛΑ 5-10 ΚΗΛΑ 350,00 32 ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 200 ΛΗΣ. 1-1,5 ΛΗΣΡΑ 500,00 33 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 600 ΛΗΣ. 0,3-0,45 ΚΗΛ 400,00 34 ΚΛΖΡΟΣΤΡΗ 100 ΚΗΛΑ 1-5 ΚΗΛΑ 590,00 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,00 Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο Δ.Ο.Τ Αθξηβέο Αληίγξαθν Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηε Φ.830/ΑΓ.584/.181 ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ θνηίλα ΠΡΟ: ΚΔΓΑ/ΚΟΣΙΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ. Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΣΙΜΗ ΚΙ- ΛΟΤ/ΛΙΣ 1 ΠΑΣΑΣΑ ΦΟΤΡΝΟΤ ΝΧΠΖ Δ VACUM 2 ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ 3 ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ 4 ΕΧΜΟ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 5 ΕΧΜΟ ΒΟΓΗΝΟΤ 6 ΕΧΜΟ ΚΟΣΑ 7 ΕΤΜΑΡΗΚΑ Νν 3 8 ΕΤΜΑΡΗΚΑ Νν 10 9 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΜΔΣΡΗΟ 10 ΕΤΜΑΡΗΚΟ ΚΟΦΣΟ 11 ΠΔΝΝΔ 12 ΚΔΣΑΠ 13 ΜΟΤΣΑΡΓΑ 14 ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ 15 ΞΤΓΗ 16 ΔΝΣΑΜ 17 ΠΗΣΑ ΓΤΡΟΤ 16 ΔΚ (80γξ.) 18 ΣΤΡΟΚΑΤΣΔΡΖ 19 ΣΕΑΣΕΗΚΗ 20 ΚΖΠΟΤΡΟΤ 21 ΦΧΜΗ ΣΟΣ 680ΓΡ. 22 ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ 23 ΠΗΠΔΡΗΔ ΦΛΧΡΗΝΖ 24 ΣΟΜΑΣΑ ΚΟΝΚΑΔ 25 ΠΑΝΣΕΑΡΗ ΚΟΝΔΡΒΑ 26 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ 27 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜ. 28 ΦΑΟΛΑΚΗ ΠΛΑΣΤ ΚΑ- ΣΔΦ. 29 ΜΠΑΜΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜ. 30 ΚΑΡΟΣΟ BABY 31 ΚΑΡΟΣΟ Δ ΚΤΒΟΤ 32 ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΚΔΤΑ- ΙΑ ΔΠΧΝΤΜΙΑ

6 33 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 34 ΚΛΖΡΟΣΤΡΗ 2. Δπηπιένλ ζαο γλσξίδνπκε φηη: ηηο αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ ΦΠΑ. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ : EKATON EIKΟΙ (120) ΗΜΔΡΔ Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ: Δληφο 48 σξψλ απφ ηελ παξαγγειία Οη αλσηέξσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία, ελψ ε Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απμνκείσζή ηνπο ζε πνζνζηφ 30%, αλαιφγσο ησλ επηηεπρζεηζψλ ηηκψλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο, ρσξίο θακία επηπξφζζεηε επηβάξπλζε ζηηο ηηκέο θαη ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο. Ο κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ κεηνδφηε: Θα δηελεξγεζνχλ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 0,6206% ππέξ ΔΑΓΖΤ θαη πξνείζπξαμε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4%. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε θαηάζεζε πξνζθνξάο ππφ έηεξν έληππν, σζηφζν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο. θνηίλα /.../2017 (ζθξαγίδα- ππνγξαθή αλαδφρνπ) Αθξηβέο Αληίγξαθν Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο Δ.Ο.Τ Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο

7 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ηε Φ.830/ΑΓ.584/.181 ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ θνηίλα ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ../ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΙΝΑ

8 Π Ι Ν Α Κ Α Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Τ Μ Β Α Η. Άξζξν 1ν : Γεληθνί Όξνη Άξζξν 2ν : Πεξηγξαθή Σηκή Αληηθεηκέλνπ Κξαηήζεηο Άξζξν 3ν : Πιεξσκή Γηθαηνινγεηηθά Άξζξν 4ν : Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ Άξζξν 5ν : Κπξψζεηο γηα Αζέηεζε Όξσλ χκβαζεο- Πνηληθέο Ρήηξεο Άξζξν 6ν : Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ Άξζξν 7ν : Δγγπνδνζία Άξζξν 8ν : Παξάδνζε Παξαιαβή Πξνζεζκία Άξζξν 9ν : Δίζπξαμε Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ Άξζξν 10ν : Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή Άξζξν 11o : Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο χκβαζεο Άξζξν 12o : Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ Άξζξν 13o : Οινθιήξσζε χκβαζεο

9 ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ:. ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΙΓΧΝ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ» ηε θνηίλα ζήκεξα ζηα Γξαθεία ηνπ ΚΔΓΑ/. Παξαιία θνηίλαο νη ππνγεγξακκέλνη Γθηήο ηνπ ΚΔΓΑ/, σο εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. Φ. Καηαθπξσηηθή Απφθαζε θαη ε εηαηξεία ΑΦΜ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ.. κε Α.Γ.Σ., Πφιε.. Οδφο Αξηζκ Σει. FAX ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ, ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο Πξνκεζεπηή, ηελ πξνκήζεηα.. γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Μνλάδνο πνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν δχν (2) ηεο ζχκβαζεο. Ά π θ π ο 1ο Γενικοί Όποι 1. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ιχεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε- θαξκνδνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 2. Σα θάζε είδνπο δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ Δ.Γ, ησλ Οξγαληζκψλ θαη γεληθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνπο φ- ξνπο ζπκθσληψλ θαη ηε ζχκβαζε, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν πξνκεζεπηήο έρεη λα ιακβάλεη απφ νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Eζφδσλ. 3. Ζ ζχκβαζε ππεξηζρχεη παληφο άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη (δηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, πξνζθνξάο θιπ.), εθηφο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 4. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4270/14 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ εθείλεο ηνπ ΠΓ 118/07, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο απηνχ νδεγίεο. Ά π θ π ο 2 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Πεπιγπαθή Σιμή Ανηικειμένος Κπαηήζειρ 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο (.) θαη δπλαηφηεηα απμνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 30% θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο

10 ελφο (1) έηνπο, απφ έσο..., αθνξά ζηελ πεξηνδηθή πξνκήζεηα. πξνο θάιπςε αλαγθψλ Γηαρείξηζεο Δζηηαηνξίνπ Μνλάδνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαλνληζκφ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (Κ.Σ.Π.) ζηηο θαησηέξσ ηηκέο αλα είδνο, ρσξίο ΦΠΑ : Α. Δίδνο. Σηκή.. Β. Δίδνο. Σηκή Γ. Δίδνο. Σηκή 2. ηηο αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πξνβιεπφκελνο Φ.Π.Α. ζήκεξα 13%,πνπ επηβαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 3. Ο πξνκεζεπηήο απαιιάζζεηαη απφ θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ Π.Α. ελψ θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο (Φ.Δ) 4%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/13, θαζψο θαη θξάηεζε 0,1036% ππέξ ΔΑ- ΑΓΖΤ, πνζνχ, ην νπνίν ζα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ πξψηε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 4. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε : α. Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο (Λέζρεδηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο) θιπ. β. Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ηνπ γ. Σν θφζηνο ησλ ηπρφλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ φηαλ απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη κία (1) θνξά ην κήλα ή, αζξνηζηηθά, κέρξη δψδεθα (12) ειέγρνπο θαη έηνο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο, ην θφζηνο ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 5. Ζ Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ θαηά θξίζε ηεο ηνπνζέηεζε παξαγγειηψλ επί ησλ αλσηέξσ εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Ά π θ π ο 3ο Π λ η π ω μ ή - Γ ι κ α ι ο λ ο γ η η ι κ ά 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Σξνθνδνζίαο ηεο Μνλάδνο, σο εμήο: Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηε Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ, ζα εθδίδεη αληίζηνηρν ηηκνιφγην-δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν ζα εμνθιείηαη ηνηο κεηξεηνίο, κεηά ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ εηδψλ απφ ηξηκειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνλ Αμησκαηηθφ σλίσλ, ηνλ Ηαηξφ Μνλάδνο/πζζηηηάξρε θαη ηνλ Γηαρ/ζηε Δζηηαηνξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη θνξνινγηθή (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ) θαη αζθαιηζηη-

11 θή ελεκεξφηεηα (γηα εηζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ) εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο πνπ θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο. 2. Ζ κε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απνηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο ζχκβαζεο. 3. Ζ πιεξσκή δηέπεηαη απφ ηα θαζνξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ138/Α/ ) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2003/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Ά π θ π ο 4ο Κήπςξη Ππομηθεςηή ωρ Δκπηώηος 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: α. Πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή, είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ 118/07. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ην ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα εηδψλ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ε- ζψλ. β. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Αεξνπνξίαο (Μ.Σ.Α). γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. δ. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα είδε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παπ. 2 ηος άπθπος 32 ηος Π.Γ 118/07.

12 2. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε φηαλ: α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε, κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 3. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζε βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. Ά π θ π ο 5ο Κςπώζειρ για Αθέηηζη Όπων ύμβαζηρ- Ποινικέρ Ρήηπερ 1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο: α. Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαγγειηψλ, θαζπζηεξήζεσλ θαη ειιείςεσλ: (1) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο (1) εκέξαο, πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (2) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κία (1) έσο δχν (2) εκέξεο, πνζνζηφ 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (3) Γηα θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) εκεξψλ, πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. β. Όζνλ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο, έγγξαθε ζχζηαζε, ελψ ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ παξαβάζεσλ, ε Μνλάδα δχλαηαη λα εηζεγεζεί πξνο ηελ Πξντζηάκελε Αξρή, ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ. γ. Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο ειέγρνπο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο θαη δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππνδειψλνπλ κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηελ ειιηπή ηεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο παξαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο, ηηο νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο θαη ηηο αξρέο ηνπ HACCP, θαζψο θαη ηα ειεγρφκελα αληηθείκελα επηζεψξεζεο ησλ Πξνζζεθψλ «1» θαη «2» ησλ Δηδηθψλ Όξσλ: (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν

13 (3) Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν (4) Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. δ. Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο ειέγρνπο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ Μνλάδνο θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία (πξντφληα επηβιαβή ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε): (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν θαη έγγξαθε ελεκέξσζε θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ, ζηελ αξκφδηα Ννκαξρία θαη ζην ΓΔ-ΓΔΝ-ΓΔΑ/ΓΤΓ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνκήζεηεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ ζα δηαθνπνχλ κέρξηο φηνπ ππάξμεη έιεγρνο θαη λέα πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή άιιν αξκφδην θνξέα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πνηνηηθψλ παξαβάζεσλ. ην δηάζηεκα απηφ, ε Τπεξεζία κπνξεί πξνζσξηλά λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο εθνδηαζκνχ είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζην δηαγσληζκφ είηε κε απεπζείαο αλάζεζε κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο, θαηαινγίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε, ηηο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ηηκψλ πξνκήζεηαο, ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, έθπησζε. Δπίζεο, ε Τπεξεζία πιένλ ησλ αλσηέξσ πξνζηίκσλ, δχλαηαη λα παξαπέκςεη ηνλ πξνκεζεπηή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα γηα πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο. 2. Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο (ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα ππέρνπλ κφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε ή απνζχλζεζε. 3. Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 4. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή. 5. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/07. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 6. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φιν ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηηο πιεξσκέο ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή.

14 7. Σέινο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 17 ησλ γεληθψλ φξσλ, θπξψζεηο. Ά π θ π ο 6ο Δξαίπεζη Δπιβολήρ Κςπώζεων 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ, εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ, λα αλαθέξεη απηά εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηε Μνλάδα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. γ. Πιεκκχξα. δ. εηζκφο. ε. Πφιεκνο. ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη ε- θφζνλ επέδξαζε επί ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 2. Καλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δε ζα γίλεηαη απνδεθηφο εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο παξαδψζεη πξντφληα ζε άιιν θαηαλαισηή θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ ε- πηθαιέζζεθε αδπλακία παξάδνζεο ζηε Μνλάδα. Ά π θ π ο 7ο Δγγςοδοζία Ο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε σο εγγπνδνζία, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ αξηζκ. επηζηνιή, ηζρχνο κέρξη ηελ. πνζνχ επξψ. πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζ απηφλ κε αίηεζή ηνπ, κεηά ηελ πιήξε θαη θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ά π θ π ο 8ο Παπάδοζη-Παπαλαβή-Πποθεζμία

15 1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηε Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο ηεο Μνλάδνο, θαζεκεξηλά (Κπξηαθέο Αξγίεο δελ εμαηξνχληαη), εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο απηήο θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 2. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πξνο παξάδνζε πιηθψλ ζα είλαη φπσο ηνπ εκπνξίνπ θαη πάληα ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ Γηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε, 3. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζηηο Μνλάδεο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ κε ηελ απαηηνχκελε ηζνζεξκηθή θαη ςπθηηθή ηθαλφηεηα, αλαιφγσο ηνπ είδνπο πνπ κεηαθέξνπλ. Αθφκε, ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο. 4. Δπίζεο, ε Μνλάδα θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν Υεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο : α. Μηθξνβηνινγηθφ. β. Υεκηθή Αλάιπζε. γ. Ηζηνινγηθή Δμέηαζε. 5. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη, ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο, θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο, ηνλ πξνκεζεπηή ζα βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη κία θνξά ην κήλα ή δψδεθα θαηά έηνο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 6. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 7. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδνο (καθξνζθνπηθά),ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ησλ παξαιακβαλφκελσλ εηδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε επηηξνπή ζα εηζεγείηαη ηελ απφξξηςή ηνπ, αλαθέξνληαο απαξαηηήησο ηνπ ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ είδνπο. 8 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, είλαη δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (πρ κεηάζεζε ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβνιή ή απαιιαγή απφ πνηληθέο ξήηξεο, θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θιπ). ε φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα έθδνζε ηεο απαηηνχκελεο απφ ην ΠΓ 118/07 γλσκνδφηεζεο είλαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ εθδήισζε ηεο απαίηεζεο γηα γλσκνδφηεζε, δελ ππεξεηεί πιένλ ζηε Μνλάδα,(έρεη κεηαηεζεί, απνζηξαηεπζεί θιπ), ηφηε αληηθαζίζηαηαη απφ άιινλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή.

16 Ά π θ π ο 9ο Διζππάξειρ Γικαιωμάηων ηος Γημοζίος Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν πξνκεζεπηήο ιακβάλεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο. Ά π θ π ο 10ο Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή 1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη: α. Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο Μνλάδαο. β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε ζπκπεξηθνξά έ- λαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. 2. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη α- ζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο φηη δελ ζα έρεη νπδεκία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ. εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ θαη φηη ζα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 3. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 4. Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ηεο Μνλάδνο θαη ηνπ πξνκεζεπηή, αξκφδηα νξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή. 5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε Μνλάδα κπνξεί λα θάλεη πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εηδψλ, θαηφπηλ απνζηνιήο δεηγκάησλ ησλ πξντφλησλ ζηα αξκφδηα Κξαηηθά Υεκεία. 6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Μνλάδαο, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Ά π θ π ο 11ο Σποποποίηζη Όπων Τπογπαθήρ ύμβαζηρ ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο Τπεξεζίαο.

17 Ά π θ π ο 12ο Αναπποζαπμογή Σιμών 1. Ζ Μνλάδα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πεξί αχμεζεο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, νχηε απνδέρεηαη, νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. 2. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ά π θ π ο 13ο Ολοκλήπωζη ύμβαζηρ 1. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α. Δθπλεχζεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, καδί κε ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία. β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθε ε ζρεηηθή εγγχεζε, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Γ Δ Ν Ι Κ Α 1. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 2. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Αθξηβέο Αληίγξαθν Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο Δ.Ο.Τ Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΟΤ ΚΟΗΝ: ΣΜ. ΟΙΚ/ΓΡ.ΔΟΤ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 24 Απξ 2017 πλ:

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΟΤ ΚΟΗΝ: ΣΜ. ΟΙΚ/ΓΡ.ΔΟΤ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 24 Απξ 2017 πλ: ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΑΓΑ ΑΓΑΜ ΠΡΟ: ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΤΛΙΚΔΙΟ ΚΔΓΑ ΚΟΣΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΟΤ ΚΟΗΝ: ΣΜ. ΟΙΚ/ΓΡ.ΔΟΤ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ. 517. 156 θνηίλα, 24 Απξ 2017 πλ: ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 8 Μαη 2017 πλ.:

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 8 Μαη 2017 πλ.: «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ» ΑΓΑ ΧΤ1Ι6-ΟΦΚ ΑΓΑΜ 17PROC006147928 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ: Γηαρ. Δζηηαηνξίνπ ΚΔΓΑ ΚΟΣΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ. 582. 179

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ 7ΜΓ16-7ΗΥ ΑΓΑΜ 17PROC ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Φ. 830/ΑΓ 492 ΚΟΙΝ : ΣΜ. ΟΗΚ/Γξ. ΔΟΤ ρ. 148 θνηίλα 20 Απξ 2017

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ 7ΜΓ16-7ΗΥ ΑΓΑΜ 17PROC ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Φ. 830/ΑΓ 492 ΚΟΙΝ : ΣΜ. ΟΗΚ/Γξ. ΔΟΤ ρ. 148 θνηίλα 20 Απξ 2017 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ 7ΜΓ16-7ΗΥ ΑΓΑΜ 17PROC006084783 ΠΡΟ: Γηαρ. Δζηηαηνξίνπ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Φ. 830/ΑΓ 492 ΚΟΙΝ : ΣΜ. ΟΗΚ/Γξ. ΔΟΤ ρ. 148 θνηίλα 20 Απξ 2017 ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 19 Απξ 2017 πλ.:

ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, 19 Απξ 2017 πλ.: ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ» ΑΓΑ: ΦΥΓ06-94Σ Δγθ. 17PROC006079717 ΠΡΟ: Γηαρ. Δζηηαηνξίνπ Πξφεδξν Δπ. Αγνξψλ ΚΔΓΑ ΚΟΣΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. ήκεξα, εκέξα. κελφο. θαη ψξα 10:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. ήκεξα, εκέξα. κελφο. θαη ψξα 10:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/143/153202/.1339 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 04 επ 17 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ ηελ επηζθεπή πιηθψλ ηνπ Radar AR-51 «VACION POWER SUPPLY UNIT P/N

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ ΠΒΚ.

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ ΠΒΚ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 27 Οθη 17 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, πλ.:

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ θνηίλα, πλ.: ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ» ΠΡΟ: κ. Δγθ/ζεσλ ΚΔΓΑ ΚΟΣΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ Δ.Ο.Τ ΚΟΙΝ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Σει. (εζση.) 1140 Φ. 830 /ΑΓ. 1231. 392 θνηίλα, 13-9- 2017 πλ.: ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΚΔΤΧΝ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΔΓΥΤΗ ΤΓΡΧΝ ΜΔ ΡΤΘΜΙΣΗ ΑΚΡΙΒΔΙΑ (DIAL-FLO)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΚΔΤΧΝ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΔΓΥΤΗ ΤΓΡΧΝ ΜΔ ΡΤΘΜΙΣΗ ΑΚΡΙΒΔΙΑ (DIAL-FLO) Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 16 Ηνπλίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο,26/8/20 Αξ. Πξση. 036 χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ «ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΑΓΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ 02/15 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΓΗΑ ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ- ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ »

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ » ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2012 ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ 2012-2013» Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η κειέηε απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 17 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 3 Ννε 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,00 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΤΚΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια γάλακηος για ηο προζωπικό ηοσ Γήμοσ για ένα έηος» ΑΡ. ΣΔΤΥ. /2010 ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 26/2016. ςνοπηικόρ Γιαγυνιζμόρ για ππομήθεια ςγπών καςζίμυν HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 26/2016. ςνοπηικόρ Γιαγυνιζμόρ για ππομήθεια ςγπών καςζίμυν HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1 άμορ : 18-10-2016 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Απ. Ππυη. :10353 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ηρ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΖΛ.2273-0-83150

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηαπξφο, 6/11/2017 Αξηζκ. Πξση: 23154 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α /16), ν Γήκνο Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Δ Σ Ο Τ 2 0 1 7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗ Ρεθύμνου././. Αρ. Πρ.:. ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:........... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 122/ Υξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ εληφο δέθα(10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ.

Διακήπςξη 122/ Υξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ εληφο δέθα(10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ. Διακήπςξη 122/2013 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/353/182271/.1113/18 Ινπι 2013/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ (Θάλαμορ Αγγειογπαφίαρ, CPV: 33111700-8)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα