ΑΝΑΚΑΛΤΦΣΕ ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΑΛΤΦΣΕ ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΑΛΤΦΣΕ ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ Η ΓΝΩΗ ΣΗ PIRELLI ΠΕΡΙ ΕΛΑΣΙΚΩΝ Δηαζέηνληαο πάλσ από εθαηό ρξόληα εκπεηξίαο ζηελ ηερλνινγία ειαζηηθώλ, ε Pirelli πξνζθέξεη πξντόληα πνπ ζπλδπάδνπλ κέγηζηα επίπεδα αζθάιεηαο, καθξνδσίαο, άλεζεο θαη ζεβαζκνύ ζην πεξηβάιινλ. Κάζε ειαζηηθό Pirelli εθηόο από ηηο επηδόζεηο πξνζθέξεη θαη κία αίζζεζε γηα ην δξόκν θαη επηθνηλσλία κε ην νδεγό, ώζηε λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη θαιύηεξα ηηο επηδόζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ. πληζηνύκε απηό ην θεθάιαην αλ ζέιεηε λα κπεζείηε ζηνλ θόζκν ησλ ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ. Σα Πανηα σεηικα Με Ση Διαζηαζη Σος Ελαζηικος. Ονομαζία Διάζηαζηρ Ελαζηικού Για:

2 Πεπιγπαθη σπηζηζ ελαζηικος Εθηόο από ηελ Ολνκαζία ηεο Δηάζηαζεο, έλα ειαζηηθό πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη θαη από ηελ Πεξηγξαθή Υξήζεο πνπ απνηειείηαη από έλα Δείθηε Φνξηίνπ (ή δύν ζηελ πεξίπησζε κνλήο/δηπιήο ηνπνζέηεζεο) θαη έλαλ Κσδηθό Σαρύηεηαο. Ανακαλςτηε ηιζ ζημανζειζ ελαζηικυν ΔΕΙΚΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Ο Δείθηεο Σαρύηεηαο δειώλεη ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ζηελ νπνία ην ειαζηηθό κπνξεί λα κεηαθέξεη έλα θνξηίν αληίζηνηρν ηνπ Δείθηε Φνξηίνπ ηνπ (κε εμαίξεζε ηαρύηεηεο πάλσ από 210 km/h) ζε ζπλζήθεο ρξήζεο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ειαζηηθώλ. Εθηόο από ηε δηάζηαζε θαη ηελ πεξηγξαθή ρξήζεο, ζην πιεπξό ηνπ ειαζηηθνύ ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο ζεκάλζεηο: αο δνύκε κεξηθέο. Brand (Εμποπικό Όνομα) και Όνομα Πποφόνηορ

3 Σύπορ Δομήρ Απηό ην παξάδεηγκα παξνπζηάδεη έλα ηππηθό tubeless radial ειαζηηθό. Πλαφνή Ένδειξη Γηα όια ηα αζύκκεηξα πξντόληα είλαη ζεκαληηθή ε ζσζηή ζέζε ηνπ ειαζηηθνύ πάλσ ζηε δάληα. Πξάγκαηη, ε αζύκκεηξε ράξαμε πέικαηνο πξνζθέξεη άξηζηεο επηδόζεηο αθξηβώο ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ πεξηνρώλ ηνπ πέικαηνο. Κυδικοί Πποηύπυν Αζθαλείαρ DOT DOT (Department Of Transportation) είλαη κία επίζεκε ζήκαλζε, ππνρξεσηηθή ζε πνιιέο ρώξεο γηα ηελ πώιεζε ησλ ειαζηηθώλ. DOT ζεκαίλεη όηη ηα ειαζηηθά πιεξνύλ ή ππεξθαιύπηνπλ ηα πξόηππα αζθαιείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ ησλ ΗΠΑ. 1. ζεμαίνει όηι ηα ελαζηικά πλερούν ή σπερκαλύπηοσν ηα πρόησπα αζθαλείας ηοσ Υποσργείοσ Μεηαθορών ηων ΗΠΑ 2. Καηαζκεσαζηής και Κωδικός Εργοζηαζίοσ (ορίδεηαι από ηο DOT) 3. Κωδικός Διάζηαζες Ελαζηικού 4. Σεη Προαιρεηικών Σσμβόλων για ηον Καηαζκεσαζηή ( για ηεν αναγνώριζε ηοσ brand (εμπορικού ονόμαηος) ή άλλων ζεμανηικών ταρακηεριζηικών ηοσ ελαζηικού) 5. Ημερομενία παραγωγής

4 Έγκπιζη ECE Όηαλ έλα ειαζηηθό θέξεη ην ζήκα ECE, ζεκαίλεη όηη είλαη πηζηνπνηεκέλν από ηελ Eπξσπατθή Έλσζε θαη όηη πιεξνί επίζεκα ηα πξόηππα ECE πνπ αθνξνύλ θπζηθέο δηαζηάζεηο, απαηηήζεηο ινγνηύπσλ καξθώλ θαη θαλνληζκνύο αληνρήο γηα πςειέο ηαρύηεηεο. Απηή ε ζήκαλζε απνηειείηαη από ην γξάκκα Ε θαη έλαλ αξηζκό γηα ηε ρώξα έθδνζεο ηεο έγθξηζεο, ελώ αθνινπζεί έλαο κνλαδηθόο αξηζκεηηθόο ζπλδπαζκόο γηα θάζε πξντόλ. Εςπυπαφκή Έγκπιζη Θοπύβος Όηαλ έλα ειαζηηθό θέξεη ηνλ αξηζκό Επξσπατθήο Έγθξηζεο Θνξύβνπ ζεκαίλεη όηη ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ νδεγία 2001/43/EC, θαη ηεξεί ηα λέα όξηα εθπνκπώλ ζνξύβσλ πνπ ηέζεθαλ γηα ηηο Επξσπατθέο ρώξεο. U.T.Q.G.(Uniform Tyre Quality Grading) Ομοιόμοπθη Καηάηαξη Ποιόηηηαρ Ελαζηικού Σν UTQG είλαη έλα πξόηππν πνπ έρεη επηβάιιεη ην Ακεξηθαληθό DOT γηα ηελ θαηάηαμε επηδόζεσλ ησλ ειαζηηθώλ ζηνπο ηνκείο ΦΘΟΡΑ ΠΕΛΜΑΣΟ, ΕΛΞΗ θαη ΑΝΣΟΥΗ ΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ. Ιζρύεη κόλν γηα ειαζηηθά νρεκάησλ κε δηάκεηξν δάληαο 13" ή κεγαιύηεξε, αιιά όρη γηα ρεηκεξηλά ειαζηηθά. ΦΘΟΡΑ ΠΕΛΜΑΣΟ: Η θαηεγνξία θζνξάο πέικαηνο είλαη κία ζπγθξηηηθή θαηάηαμε θαη βαζίδεηαη ζην ζπληειεζηή θζνξάο ηνπ ειαζηηθνύ όηαλ δνθηκάδεηαη ππό ειεγρόκελεο ζπλζήθεο ζε εηδηθή πίζηα δνθηκώλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ειαζηηθό κε θαηάηαμε 150, ζα έρεη θζαξεί 1,5 θνξέο πεξηζζόηεξν από έλα κε θαηάηαμε 100. Οη ζρεηηθέο επηδόζεηο ησλ ειαζηηθώλ εμαξηώληαη από ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπο, όκσο, κπνξεί λα απέρνπλ πνιύ από ην πξόηππν, ιόγσ δηαθνξώλ ζηηο νδεγηθέο ζπλήζεηεο, ζηνλ ηξόπν ρξήζεο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ην θιίκα. ΕΛΞΗ: Οη θαηεγνξίεο ειμεο είλαη από κέγηζηε κέρξη ειάρηζηε, AA, A, B, θαη C. Απηέο αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ειαζηηθνύ λα ζηακαηά ζην βξεγκέλν, όπσο πξνθύπηεη από κέηξεζε ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο ζε κία εηδηθή πίζηα δνθηκώλ κε άζθαιην θαη ηζηκέλην. Έλα ειαζηηθό πνπ επηζεκαίλεηαη κε C κπνξεί λα έρεη θαθή ειμε. Πξνζνρή: ε θαηεγνξία πξόζθπζεο πνπ θαζνξίδεηαη γηα ην ειαζηηθό βαζίδεηαη ζε δνθηκέο πξόζθπζεο ζην θξελάξηζκα ζηελ επζεία, θαη δελ πεξηιακβάλεη επηηάρπλζε, ζηξίςηκν, πδξνιίζζεζε ή ζπκπεξηθνξά ζην όξην. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ: Οη θαηεγνξίεο ζεξκνθξαζίαο A (ε πςειόηεξε), B, θαη C δείρλνπλ ηελ αληνρή ηνπ ειαζηηθνύ ζηε ζεξκόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη θαη ηελ ηθαλόηεηα απνβνιήο ηεο ζεξκόηεηαο απηήο. Οη δνθηκέο γίλνληαη ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο ζε εηδηθό εξγαζηεξηαθό ηξνρό δνθηκώλ. Η ζπλερήο πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα θζείξεη ην ειαζηηθό θαη λα κεηώζεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ελώ ε ππεξβνιηθή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε μαθληθό θιαηάξηζκα. Η θαηεγνξία C αληηζηνηρεί ζην όξην πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ όια ηα ειαζηηθά επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ ζύκθσλα κε ην λέν Οκνζπνλδηαθό Πξόηππν Αζθαιείαο Ορεκάησλ No Οη Καηεγνξίεο B θαη A αληηπξνζσπεύνπλ πςειόηεξα επίπεδα επηδόζεσλ ζην εξγαζηήξην, από ην ειάρηζην λόκηκν όξην. Πξνζνρή: ε θαηεγνξία ζεξκνθξαζίαο απηνύ ηνπ ειαζηηθνύ αθνξά πξντόλ κε ηελ θαηάιιειε πίεζε θαη ρσξίο ππεξβνιηθό θνξηίν. Η ππεξβνιηθή ηαρύηεηα, ε κεησκέλε πίεζε, ή ηα ππεξβνιηθά θνξηία, είηε ην θαζέλα μερσξηζηά ή ζε ζπλδπαζκό κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε, αθόκα θαη θιαηάξηζκα.

5 T.W.I. (Tread Wear Indicator) Δείκηερ Φθοπάρ Πέλμαηορ Ο TWI είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν αζθαιείαο κε ην νπνίν δηαπηζηώλνπκε ην ππόινηπν βάζνο πέικαηνο. ηελέο ξαβδώζεηο γόκαο ύςνπο 1,6 mm (2/32 ) ηνπνζεηνύληαη εγθάξζηα ζην θάησ κέξνο ησλ απιαθώζεσλ ηνπ πέικαηνο. Όηαλ ην πέικα θζαξεί κέρξη απηέο ηηο ξαβδώζεηο, ην ειαζηηθό πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. M+S (Mud & Snow) και Νιθάδα Χιονιού Σα ρεηκεξηλά ειαζηηθά πνπ νλνκάδνληαη επίζεο ειαζηηθά ρηνληνύ, ρεηκεξηλήο ζεδόλ θαη ζεξκηθά ειαζηηθά, ελώ αλαγλσξίδνληαη από ηελ έλδεημε M+S (Mud&Snow) ζην πιεπξό θαη από ην εηθνλίδην ηνπ βνπλνύ κε ηε ρηνλνληθάδα. Ννκηθά, θαη κόλνλ ε έλδεημε M+S αξθεί γηα ηελ αλαγλώξηζε ελόο ρεηκεξηλνύ ειαζηηθνύ, αιιά ε βηνκεραλία ειαζηηθώλ έρεη πηνζεηήζεη ην ζήκα ηεο ρηνλνληθάδαο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ γλήζησλ ειαζηηθώλ ειαζηηθώλ (M+S θαη ρηνλνληθάδα) από ηα all-season (κόλν M+S).

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ

AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ Γ. Γαξαηδηώηεο Μησανικόρ ΓομικώνΈπγων Τμήμα Πποζθέηων Σκςποδέμαηορ, ΒΑSF C.C.ΔΛΛΑΣ Α.Δ. Μ. Corradi ΒASF C.C. ΙΤΑLIA SPA R. Khurana ΒASF C.C. ΙΤΑLIA SPA R.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα