Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. Πξφινγνο εθδφηε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. Πξφινγνο εθδφηε."

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 15 ο, Απρίλιος 2013 Πξφινγνο εθδφηε. Μεηά απφ έλαλ θαη πιένλ ρξφλν, ε Παηψληα μαλακπαίλεη ζην ηππνγξαθείν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ ρψξα, καο ππνρξέσζε λα ζησπήζνπκε. Διπίδνπκε θαη επρφκαζηε ε άλνημε ηνπ 2013 λ απνηειέζεη ηελ αξρή ελφο θαηλνχξγηνπ μεθηλήκαηνο γηα φινπο. Σα άξζξα ηα νπνία θηινμελνχληαη ζην παξφλ ηεχρνο ηεο Παηψληαο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Ηδηαίηεξα ην πξψην, ηεο θαζεγήηξηαο Δ.Μ Craik, επηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ηεο δνπιεηάο πνπ γίλεηαη ζηελ ρνιή καο γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Αθφκα θαη γηα εκέλα πνπ ηφζν πνιχ πηζηεχσ ζηελ ζχλδεζε ησλ δχν ηαηξηθψλ παξαδφζεσλ ήηαλ κηα αλαπάληερε, θαινδερνχκελε έθπιεμε. Γηα ην άξζξν απηφ, νθείισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ καζήηξηα ηεο ρνιήο Γεσξγία Υαηδεληθνιάνπ ε νπνία κνπ ην γλσζηνπνίεζε. Σν άξζξν απηφ πεξίηξαλα απνθαιχπηεη φηη γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο θαη πνιινί άιινη, αλά ηνλ θφζκν, αζρνινχληαη κε κεγάιε ζέξκε. Δχρνκαη θαη ειπίδσ ζην άκεζν κέιινλ λα ζπκπέζνπλ νη πνξείεο καο θαη λα επνδσζεί ην έξγν καο. Ωο δεχηεξν άξζξν επηιέμακε λα κπεη ε θιηληθή κειέηε ζην Αξεηαίεην Ννζνθνκείν, ηνπ Μηιηηάδε Καξάβε (Φπζίαηξνο, Βεινληζηήο, Γάζθαινο Βεινληζκνχ) πνπ απνδεηθλχεη κε επίζεκν ηξφπν θαη ζηελ ρψξα καο ηελ ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ Βεινληζκνχ. Ωο ηξίην άξζξν επηιέμακε ηελ Ηακαηηθή ινπηξνζεξαπεία ηνπ Αζαλάζηνπ αξαθηψηε (Ρεπκαηνιφγνπ ζην Αζθιεπηείν ηεο Βνχιαο). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη ε θαηαβχζηζε ηεο νηθνλνκίαο καο, καο ππνρξεψλεη λα ζηξαθνχκε ζε πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο νη νπνίεο παξαδνζηαθά ηξνθνδνηνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο. Σα ηακαηηθά λεξά καο, ηφζν άθζνλα ιφγσ ηνπ εθαηζηεηνγελνχο ραξαθηήξα ηνπ ππεδάθνπο ηεο ρψξαο καο, κπνξνχλ λ απνηειέζνπλ θαη πάιη πεγή αλάπηπμεο, απαζρφιεζεο θαη πινχηνπ. Αλ κάιηζηα ζθεθηνχκε φηη ηα Αζθιεπηεία ηα νπνία άλζηζαλ ζηελ αξραηφηεηα εβξίζθνλην ζε ηνπνζεζίεο κε ηακαηηθά λεξά, ηφηε θαηαιαβαίλνπκε φηη ε ππφζεζε ηεο ηακαηηθήο ινπηξνζεξαπείαο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα πξνζιάβεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο, αθφκα θαη λα πξνζειθχζεη κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ (ηαηξηθφο ηνπξηζκφο). Λφγσ ηνχησλ ζπκπεξηιάβακε θαη ην 4 ν άξζξν γηα ηα Αζθιεπηεία, ην νπνίν είλαη γξακκέλν απ ηελ εβαζηή Υαβηάξα-Καξαράιηνπ, γηα λα ππελζπκίζνπκε ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε ηζηνξία θαη ε θιεξνλνκηά καο ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Ζ Αζθιεπηαθή ηακαηηθή ινπηξνζεξαπεία ίζσο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη έλαλ ζηφρν αλάπηπμεο γηα ηελ ρψξα καο ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. Δπίζεο ζ απηφ ην ηεχρνο ηεο Παηψληαο εγθαηληάζακε κηα θαηλνχξγηα ζηήιε, ηηο «απφςεηο καζεηψλ», ζηελ νπνία ν θάζε καζεηήο καο κπνξεί λα γξάςεη αλ ην επηζπκεί. Σέινο ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ ηνπο αλαγλψζηεο ηεο Παηψληαο φηη απφ ηελ θεηηλή άλνημε ε ρνιή καο μεθηλάεη κηα πξνζπάζεηα θαη ζηνλ εθδνηηθφ ρψξν. Σελ θίλεζε απηή ηελ ππαγνξεχεη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε βηβιηνγξαθίαο απ ηνπο θαζεγεηέο ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ. ηα πιαίζηα ηεο ρνιήο καο παξάγεηαη πνιχ ζεκαληηθφ γξαπηφ έξγν, ην νπνίν παξακέλεη ππφ ηελ κνξθή ζεκεηψζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ γξαπηνχ απηνχ έξγνπ είλαη πνιχ κεγάιε ιφγσ ησλ πξσηφηππσλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη πάλσ ζηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Απνθαζίζακε ινηπφλ φηη ην γξαπηφ απηφ έξγν είλαη πξνηηκφηεξν λα απεπζπλζεί πξνο φινπο θαη φρη κφλν ζηνπο καζεηέο ηεο ρνιήο. Ζ θίλεζε απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα απ ηελ δεκηνπξγία ελφο εθδνηηθνχ νίθνπ ηνλ νπνίν θαη νλνκάζακε ΑΚΑΓΖΜΗΑ. Δπρφκαζηε νη εθδφζεηο ΑΚΑΓΖΜΗΑ λα έρνπλ δηάξθεηα θαη λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκν έξγν. Δχρνκαη νη δπζθνιίεο πνπ πεξάζακε σο ιαφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα καο βνεζήζνπλ λα πξνζαλαηνιηζηνχκε ζσζηά ζην κέιινλ. Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο

2 ΚΔΝΣΡΗΚΟ: σθξάηνπο 24, Κεθηζηά ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Ακθηθηχνλνο 12, Θεζείν ηει.: , , fax: website: ΓΗΑΝΔΜΔΣΑΗ ΓΧΡΔΑΝ Πεξί copyright: Ζ γλψζε αλήθεη ζε φινπο. πνηνο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ απνθάιπςε ηεο γλψζεο, θαλέλα δηθαίσκα δελ έρεη λα ηελ ζθεηεξίδεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ζνη ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνηρεία θαη πιηθά απφ ην πεξηερφκελν ηεο Παηψληαο, αο ην θάλνπλ κε ειεχζεξε βνχιεζε θαη αηνκηθή επζχλε. ΔΚΓΟΣΖ Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΚΓΟΖ / ΥΔΓΗΑΜΟ / ΔΛΗΓΟΠΟΗΖΖ: εβαζηφο Γηαλλαθίδεο Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: Καηεξίλα Παπαδνγεσξγάθε, Μαξία Ηνξδαλίδνπ, Βνχια Αζαλαζίνπ Μεηάθξαζε: Μαξία Ξαλζνπνχινπ 2

3 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 15 ο, Απρίλιος 2013 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ηππνθξαηηθνί θαη Κηλέδηθνη Μεζεκβξηλνί (E. M. Craik) 4 Θεξαπείεο κε Βεινληζκό ζην Ηαηξείν Πόλνπ. Δμσηεξηθά Ηαηξεία Αξεηαίεην Ννζνθνκείν (Γξ. Καξάβεο Μηιηηάδεο) 16 Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία (Γξ. Αζαλάζηνο Α. αξαθηψηεο) 18 Αζθιεπηεία (Γξ. εβαζηή Υαβηάξα Καξαράιηνπ) 23 Γξώκελα ηεο ζρνιήο 27 Νέα 28 Απόςεηο καζεηώλ 32 Καηάινγνο απνθνίησλ 41 3

4 Ηππνθξαηηθνί θαη Κηλέδηθνη Μεζεκβξηλνί Σν παξφλ θείκελν απνηειεί κεηάθξαζε (απφ ηελ Μαξία Ξαλζνπνχινπ) ηνπ άξζξνπ ηεο θαζεγήηξηαο E.M. Craik, «Hippocratic Bodily Channels and Oriental Parallels», Medical History, 53, 2009: Δ. Μ. Craik Καζεγήηξηα E.M. Craik, School of Classics, University of St Andrews, St Andrews KY16 9AL, UK θαη Classics, School of Historical Studies, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne NE1 7RU, UK. Δίκαη επγλψκσλ ζηνπο ηξεηο αλψλπκνπο θξηηέο ηνπ Medical History γηα ηα εμαηξεηηθά ρξήζηκα θαη επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε απηήλ ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ζηνλ αλαπιεξσηή επηκειεηή, Καζεγεηή Vivian Nutton, γηα ηα πξνζθπή γεληθά ζρφιηα θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο, ε παξνχζα εξγαζία είλαη ζαθψο βειηησκέλε θαη αξθεηά εθηελέζηεξε. Πξσηκφηεξε εθδνρή ηεο παξνπζηάζηεθε ζηελ πξψηε επξσπατθή ζπλάληεζε ηεο Society for Ancient Medicine, πνπ νξγάλσζε ν θαζεγεηήο Robert Arnott ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham ηνλ Ηνχλην ηνπ Πξαθηηθά ηεο ζπλάληεζεο απηήο, κνινλφηη πξνγξακκαηίδνληαλ θαη δηαθεκίζηεθαλ, νπδέπνηε δεκνζηεχηεθαλ. Έλα δεχηεξν άξζξν (E. M. Craik, «Myelos: ζέκαηα δσήο θαη ζαλάηνπ», ζην: L. Cilliers (επηκ.), Acta Classica Supplement II, Asklepios: Studies on Ancient Medicine, Bloemfontein, 2008, 64-73), ην νπνίν πεξηέρεη αλαθνξέο ζηα ελ ιφγσ πξαθηηθά-θάληαζκα, δεκνζηεχηεθε ήδε πξηλ απφ ηελ παξνχζα αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ πξνο δεκνζίεπζε πξψηνπ άξζξνπ. Αθνξκή γηα κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ ηαηξηθή ζεσξία θαη πξάμε ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο ππήξμαλ νη ζρεηηθέο κε ηα ηππνθξαηηθά θείκελα παξαδφζεηο κνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Κηφην, φπνπ δηεηέιεζα θαζεγήηξηα Κιαζηθήο Φηινινγίαο θαηά ηα έηε ): νη θνηηεηέο κνπ, κνπ ζπλέζηεζαλ λσξίο ην αλζεξφ εκπφξην ησλ θαηαζηεκάησλ KANPO θαη, αξγφηεξα, ζπλαδέιθνπο πνπ αζθνχζαλ ην βεινληζκφ θαη ηε κνμαζεξαπεία ζην Παλεπηζηήκην Meiji ηνπ Κηφην. Μηα ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ Καζεγεηή Shigehisa Kuriyama κε παξαθίλεζαλ λα αλαπηχμσ ηηο ηδέεο απηέο, ελψ βνεζήζεθα ηδηαίηεξα απφ ζπδεηήζεηο κε ηε Γξ. Vivienne Lo. Καη νη δχν κνηξάζηεθαλ γελλαηφδσξα ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξψηκε ηζηνξία ηεο Κηλέδηθεο ηαηξηθήο. Δηζαγσγή Σν επηρείξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε αξθεηψλ ηππνθξαηηθψλ θεηκέλσλ θαη εληζρχεηαη κε παξάιιεια θείκελα απφ ηελ θηλέδηθε ηαηξηθή. 1 Ζ κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηαηξηθήο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ηεο Γπηηθήο ηαηξηθήο. Ωζηφζν, είλαη πξνθαλέο φηη ε αγγεηαθή αλαηνκία, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα Ηππνθξαηηθά άπαληα, δελ ζπκπίπηεη ζε θακία πεξίπησζε κε ην γλσζηφ κεηά-υαξβεταλφ κνληέιν. Αληίζεηα, ζπκπίπηεη, φπσο δηαθαίλεηαη, κε θηλέδηθα πξφηππα. Ζ εηθαδφκελε ιεηηνπξγία θαη πξαγκαηηθή ζεξαπεία ηνπ ζψκαηνο απαζρνινχλ 1 Οι παραπομπϋσ αφορούν αριθμούσ κεφαλαύου, με την προςθόκη ςε αγκύλεσ του τόμου και των αριθμών ςελύδων ςτο E. Littré, Oeuvres complètes d Hippocrate, Paris, J.-B. Baillière, (10 τόμοι), το κλαςικό ελληνικό κεύμενο με γαλλικό μετϊφραςη του πλόρουσ corpus. Η πιο προςιτό μετϊφραςη ςτα αγγλικϊ διαθϋςιμη για τα περιςςότερα ιπποκρατικϊ κεύμενα, όχι όμωσ όλα εύναι οι οκτώ τόμοι τησ ςειρϊσ Loeb Classical Library (από διαφόρουσ επιμελητϋσ, Cambridge, MA, και Λονδύνο, Harvard University Press, ). ηνπο γηαηξνχο θάζε θνηλσλίαο, φκσο γίλνληαη δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο θαη αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. ηαλ ηα ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή θαη θηλέδηθε παξάδνζε ηίζεληαη ζε παξάιιειε αλάιπζε θάησ απφ ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ηεο θπζηνινγίαο(θχζε ηνπ ζψκαηνο), παζνινγίαο (θχζε ηεο λφζνπ) θαη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (θχζε ηεο ζεξαπείαο), πξνθχπηνπλ αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο. Ζ παξάιιειε αλάιπζε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ηνκέα, ηεο νθζαικνινγίαο, απνθαιχπηεη επίζεο θνηλά ζηνηρεία. Τπάξρνπλ πξνθαλείο πεξηνξηζκνί θαη δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ δελ είλαη νχηε θαζαξά ζπγρξνληθή, νχηε ζηαζεξά δηαρξνληθή. Αθνχ εληνπηζηνχλ νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν ηξφπσλ ζθέςεο, ηη γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα; Οκνηφηεηεο ζηελ πξαθηηθή κπνξνχλ εχθνια λα εμεγεζνχλ απφ ηελ θνηλή αλζξψπηλε θπζηνινγία: γηαηξνί δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο παζήζεηο κε παξφκνην ηξφπν, επεηδή ρσξηζηά έρνπλ αλαθαιχςεη εκπεηξηθά κηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. 4

5 Οκνηφηεηεο ζηε ζεσξία είλαη ιηγφηεξν εχθνιν λα εμεγεζνχλ. ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα δνζεί κηα εμήγεζε: πξψηνλ, νη επαθέο θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη νη επαθφινπζεο επηξξνέο, είηε πξνο κηα θαηεχζπλζε, είηε ακθίξξνπα ή, δεχηεξνλ, ε αλεμάξηεηε εκθάληζε παξφκνησλ ηξφπσλ ζθέςεο. Κάπνηα πξνθαηαξθηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα: πξνηείλεηαη ε πηζαλφηεηα πξψηκεο επαθέο λα έρνπλ αθήζεη ηα ίρλε ηνπο ζηηο πιένλ πξψηκεο καξηπξίεο γηα ηελ ειιεληθή θαη θηλέδηθε ηαηξηθή παξάδνζε θαη, ηέινο, πξνηείλεηαη ε πηζαλφηεηα ε δπηηθή ηαηξηθή λα είλαη ιηγφηεξν βαζηά ξηδσκέλε ζην ειιεληθφ παξειζφλ απφ φηη ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ ηφζν νη ηζηνξηθνί φζν θαη νη ζεξαπεπηέο. Ζ θχζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, πνιχπινθα θαη ζηηο δχν πιεπξέο, απαηηεί κηα ζχληνκε πξνθαηαξθηηθή ζπδήηεζε. Σα Ηππνθξαηηθά άπαληα, φπσο ηα γλσξίδνπκε, πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ βηβιία. Ζ αλαδήηεζε γηα ηα «γλήζηα» ηππνθξαηηθά έξγα ε νπνία μεθίλεζε ηελ αξραηφηεηα θαη ζπλερίζηεθε κέρξη ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο, κάηαηε: ηα θείκελα απηά είλαη ηφζν αλφκνηα ζηελ έθθξαζε θαη ην πεξηερφκελν, πνπ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, κφλν επξείεο νκάδεο ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο έξγσλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε. 2 Αλαγλσξίδεηαη επίζεο πιένλ φηη άιια ηαηξηθά θείκελα ηεο Κιαζηθήο πεξηφδνπ (5νο-4νο αηψλαο π.υ.), ηα νπνία γεληθψο δελ ζεσξνχληαη «ηππνθξαηηθά», κπνξεί θάπνηε λα είραλ αλάινγε κεηαρείξηζε. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ Ηππνθξαηηθψλ απάλησλ ζηελ αξραηφηεηα δηαζέηεη ηελ αδπλακία ηεο κεηάεθδνηηθήο δηαζθεπήο. 3 Γηα ηελ Κηλέδηθε ηαηξηθή δελ ππάξρνπλ γξα- 2 Βλ. τισ υποθϋςεισ που γύνονται ςτον τύτλο και ςε ολόκληρο το ϋργο του Francis Adams (μεταφρ.), The Genuine Works of Hippocrates, London, Sydenham Society, 1849 (2 τόμοι), και πρβλ. τη ςτϊςη του Vivian Nutton, Ancient Medicine, London, Routledge, 2004, Anargyros Anastassiou Dieter Irmer (επιμ.), Testimonienzum Corpus Hippocraticum, Teil I: Nachleben der hippokratischenschriften, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, πηέο πεγέο, αιιά νχηε θαη αμηφινγεο άιινπ ηχπνπ καξηπξίεο, πξηλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2νπ αηψλα π.υ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε Κηλέδηθε ηαηξηθή γελληέηαη κφιηο ηελ πεξίνδν απηή, αιιά φηη καξηπξίεο πξνγελέζηεξεο ηεο πεξηφδνπ Han δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαζπζηαζνχλ κε αζθάιεηα. Γεδνκέλεο ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ηεο πεξηφδνπ, θάηη ηέηνην δελ πξνθαιεί έθπιεμε. Ζ πξψηε δεκνζηεπκέλε κεηάθξαζε ηνπ πξσηκφηεξνπ κέξνπο ηνπ NeiChing (Neijing) παξακέλεη ρξήζηκε. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ε βάζε γηα πνιιά δεπηεξεχνληα έξγα γηα ηελ Κηλέδηθε ηαηξηθή. 4 Μνινλφηη ην θείκελν απηνχ ηνπ κλεκεηψδνπο θιαζηθνχ έξγνπ γηα ηελ εζσηεξηθή ηαηξηθή είλαη δχζθνιν θαη αζαθέο θαη ε ρξνλνιφγεζή ηνπ ακθηζβεηείηαη, ην γεληθφ πεξηερφκελν, είλαη δπλαηφ λα ζπκπιεξσζεί θαη λα αλαζπζηαζεί κε βάζε πζηεξφηεξεο θξηηηθέο εθδφζεηο θαη εξκελείεο, φπσο εθείλε ηεο πεξηφδνπ Ming, θαζψο θαη κε βάζε ηαηξηθά θείκελα πνπ βξέζεθαλ ζε ηάθνπο ηνπ 2νπ αηψλα π.υ. (ηάθνη Mawangdui). Ζ ζχγθξηζε ηνπ άκνξθνπ Ηππνθξαηηθνχ πιηθνχ κε ην αθφκα πην άκνξθν πιηθφ απφ ηελ Κίλα εγθπκνλεί πξνθαλείο θηλδχλνπο. 5 Δληνχηνηο, παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο Διιεληθέο καξηπξίεο, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία ζηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή, ελψ ηελ έιιεηςε πξψηκσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Κίλα αληηζηαζκίδεη ε αθζνλία ησλ κεηαγελέζηεξσλ καξηπξηψλ. Φπζηνινγία: Φύζε ηνπ ζώκαηνο ηα ηππνθξαηηθά άπαληα, ην ζψκα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν ζεκαληηθψλ κεξψλ (εζσηεξηθά φξγαλα, φπσο πλεχκνλεο, ήπαξ, λεθξνχο) θαη ζηνκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καηηψλ, ησλ απηηψλ, ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ), πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ θνίισλ ζσιήλσλ, αγσγψλ ή δηαχισλ, ησλ νπνίσλ νη πην ζεκαληηθνί είλαη νη «θιέβεο» (ηδηαίηεξα, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, ηα 4 Ilza Veith, Huang Ti NeiChing Su Wen: the Yellow Emperor s Classic of Internal Medicine, Berkeley και Los Angeles, Nathan Sivin, Traditional Medicine in Contemporary China, Ann Arbor, Center for Chinese Studies, University of Michigan, Liu Yanchi, The Essential Book of Traditional Chinese Medicine, New York, Columbia University Press, Το ϋργο του G. E. R. Lloyd, παραδειγματικό ωσ προσ τη ςυγκριτικό μελϋτη, καλύπτει ϋνα πολύ ευρύτερο πεδύο από ό,τι το παρόν ϊρθρο. 5

6 αηκνθφξα αγγεία, δειαδή νη θιέβεο θαη νη αξηεξίεο, ρσξίο δηάθξηζε ησλ κελ απφ ηηο δε), θαη ηα ζηεξεά λήκαηα γηα ηα νπνία ν γεληθφο φξνο είλαη «λεχξα» (αξζξψζεηο, λεχξα, θιπ.). Οη ηππνθξαηηθνί ζπγγξαθείο αλαγλψξηδαλ φηη ηέηνηεο εμεγήζεηο δελ αληηθαηφπηξηδαλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη εηζήγαγαλ ηελ πηζαλφηεηα ζπλδέζεσλ κεηαμχ «θιεβψλ» θαη «λεχξσλ», ηα νπνία νξίδνληαη πνηθηινηξφπσο (π.ρ. σο «θνίια λεχξα»), θαζψο επίζεο θαη, εθηφο απφ ηα ζπλήζε θαλάιηα, θαη άιια, έθηαθηα, πνπ επίζεο νλνκάδνληαη πνηθηινηξφπσο (π.ρ. «πφξνη») θαη ηα νπνία κπνξνχζαλ λα «αλνίμνπλ» γηα λα κεηαθέξνπλ ηελ πεξίζζεηα πγξψλ. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ αληηιεπηφ ην θχξην αγγεηαθφ ζχζηεκα, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηα αγγεία ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ιαηκνχ (δηαδξνκή πξνο ην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο), θαζψο θαη νη απφςεηο πεξί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αγγείσλ ηφζν ζε πγηείο φζν θαη ζε κε πγηείο θαηαζηάζεηο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηππνθξαηηθνί ζπγγξαθείο δελ είραλ σο ζηφρν λα παξνπζηάζνπλ αθεξεκέλεο έξεπλεο Πεξί Αλαηνκήο, κνινλφηη ηα ζχλζεηα έξγα Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο θαη Πεξί Αλαηνκήο πιεζηάδνπλ θάηη ηέηνην. Πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζθέξνπλ πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγίαο (φπσο, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζεσξία ηεο ξνήο, ζην Πεξί Σόπσλ ησλ θαη Άλζξσπνλ) ή βνήζεηα θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε (φπσο, ζε φηη αθνξά ηε θιεβνηνκία, ζην Πεξί Φύζεσο ηνπ Αλζξώπνπ). Ζ γεληθή πξαγκαηεία Πεξί Αλαηνκήο αζρνιείηαη παξεκπηπηφλησο κφλν κε ηα αγγεία σο ζσκαηηθνί ζχλδεζκνη. Ζ πην ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή δίλεηαη ζην Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο. Δθηφο απφ απηέο ηηο ηππνθξαηηθέο αλαθνξέο ζηελ πνξεία ησλ αγγείσλ, ππάξρνπλ θαη αλαθνξέο, πνπ γξάθηεθαλ γηα κεηαηξηθνχο ζθνπνχο, ζηα απνζπαζκαηηθά ζσδφκελα θείκελα ηνπ πξν-σθξαηηθνχ θηινζφθνπ Γηνγέλνπο ηνπ Απνιιψληνπ, πνπ ήθκαζε ζηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 5νπ αηψλα π.υ., θαη ζηνλ Σίκαην ηνπ Πιάησλα. 6 6 Σχετικϊ με τον Διογϋνη τον Απολλώνιο βλ. G. E. R. Lloyd, «Diogenes of Apollonia: master of ducts», ςτο: Maria Michaela Sassi (επιμ.), La costruzioned eldiscorso filosoficonell etadeipresocratici, Pisa, Edizionidella Normale, 2006, κυρύωσ ςελ. 254, για τη γενικό αδια- Δίλαη ζθφπηκν λα μεθηλήζνπκε κε ηελ αγγεηαθή αλαηνκία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν κεξνο ζηελ Ηιηάδα, ην παιαηφηεξν ζσδφκελν Διιεληθφ θείκελν. Ο κεξνο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε θιές κφλν κία θνξά: έλαο ήξσαο πεζαίλεη φηαλ ε κνλαδηθή θιές, ε νπνία πνξεχεηαη θαηά κήθνο ηεο πιάηεο θαη ηνπ ιαηκνχ, θφβεηαη. «Κη ν Αληίινρνο ζην Θφσλα, σο ζηξάθεθε, θαηξνθπιάεη θαη ξίρλεη ρηκψληαο πάλσ ηνπ, θαη ηνπ θνςε ηε θιέβα πέξα σο πέξα, πνπ, ηξέρνληαο ζηελ πιάηε αιάθεξε, ςειά σο ην ζβέξθν θηάλεη». 7 Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πεξί Εώσλ Ηζηνξία παξαπέκπεη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα, ζεσξψληαο φηη ν φξνο θιές αλαθέξεηαη ζηελ «θνίιε θιέβα» (venacava). 8 Σελ άπνςε απηή αθνινχζεζαλ αξθεηνί ζχγρξνλνη κειεηεηέο. Άιινη, σζηφζν, είλαη επηθπιαθηηθνί κε ην ζθεπηηθφ φηη ην πεξηγξαθφκελν αγγείν θαίλεηαη επηθαλεηαθφ, φηη βάιιεηαη κε ιφγρε απφ πίζσ, θαη φηη ην απφζπαζκα αλαθέξεηαη ζε αγσγφ, ν νπνίνο δηαηξέρεη θαζ χςνο ην ιαηκφ, κεηαμχ θεθαιηνχ θαη θνξκνχ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, αληηπξνηάζεθαλ ε ζθαγίηηδα θιέβα θαη ε αξηεξία ηεο θαξσηίδαο. Άιινη πάιη ζεσξνχλ ηελ πεξηγξαθή ζην ζχλνιφ ηεο θαληαζηηθή, ρσξίο αληηζηνηρία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 9 Ζ ηαηξηθή θαη ηδηαίηεξα ε αλαηνκηθή γλψζε ηνπ Οκήξνπ ήηαλ δηάζεκε ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. Ο Γαιελφο αλαθέξεηαη ζπρλά ζηα νκεξηθά έπε ζηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ Ηππνθξάηε, θαη πηζαλψο λα ζπλέγξαςε ν ίδηνο έλα έξγν ζρεηηθά κε ηελ Ηαηξηθή ζηνλ κεξν. 10 Αλ δελ ππάξρεη αηκνθφξν αγγείν, πνπ λα φορύα των πρώιμων Ελλόνων ςτοχαςτών για τα «ςυνόθη πνευματικϊ όρια» ςτην υπηρεςύα των ψυχολογικών, φιλοςοφικών και ϊλλων θεωριών. 7 Ομόρου, Ιλιάδα, Ν, (μετϊφραςη Καζαντζϊκη- Κακριδό). 8 Αριςτοτϋλησ, Περί Ζώων Ιςτορία, 513β, Βλ. Charles V. Daremberg, La médecinedanshomère, Paris, Didier, 1865 (τραχηλικόσ).otto Körner, Die aerztlichenkenntnisse in Ilias und Odyssee, Munich, Bergmann, 1929 (αορτόσ με καρωτιδικό ό κούλη φλϋβα με ςφαγύτιδα). Wolf-Hartmut H. Friedrich, Verwundung und Tod in der Ilias, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1956 («Scheinrealismus»). FridolfKudlien, «ZumThema Homer und die Medizin», Rheinisches Museum, 1965, 108: (επεύςθει από τον Αριςτοτϋλη). Βλ. επύςησ A. H. M. Kerkhoff, «Einanatomicumbei Homer», Rheinisches Museum, 1981, 124: Βλ. Kudlien, ό.π. (υποςημ. 9),

7 αληηζηνηρεί αθξηβψο ζηελ νκεξηθή πεξηγξαθή, ηφηε ην νιίζζεκα ζηελ αλαηνκηθή αθξίβεηα ηνπ Οκήξνπ εθπιήζζεη. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθελφο ν κεξνο ζηελ αλαθνξά ηνπ πεξί θιέβαο δελ αλαθέξεη ηίπνηε ζρεηηθφ κε αίκα, αθεηέξνπ έλαο αγσγφο, πνπ αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ πεξηγξάθεη ην απφζπαζκα, πξάγκαηη ππάξρεη: απηφο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ. 11 Έλα δεχηεξν ρσξίν είλαη επίζεο ζρεηηθφ θαη απνζαθελίδεη ηελ νκεξηθή αληίιεςε: έλαο ήξσαο απνθεθαιίδεηαη θαη ν κπειόο αλαβιχδεη. «[Ο Αρηιιέαο] ηνπ δσθε κε ην ζπαζί ζην ζβέξθν θαη πέξα ε θεθαιή ηνπ ζχγθξαλε πεηάρηε, θη ν κπαιφο ηνπ απ ηα ζθνληχιηα μεπεηάρηεθε, θη απηφο ζηε γε εμαπιψζε.» 12 Απηή ε πεξηγξαθή γεληθά απνξξίθζεθε ρσξίο πνιχ ζπδήηεζε. 13 Αθξηβψο φπσο ε θιες (αγγείν) εκθαλίδεηαη γηα κηα κνλαδηθή θνξά ζην πξψην απφζπαζκα, 14 έηζη θη ν φξνο ζθόλδπινο (ζπφλδπινο) εκθαλίδεηαη γηα κηα κνλαδηθή θνξά ζην δεχηεξν. 15 Σν ππνθνξηζηηθφ ζθνλδύιηνλ εμεγείηαη σο δήισζε κεγέζνπο ή σο φξνο πνπ εηζήρζεη γηα ράξελ ηνπ κέηξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί έλαο θξεηηθφο (ηξηζχιιαβνο) πνπο. 16 Ωζηφζν, ε ρξήζε ηνπ ππνθνξηζηηθνχ ζπλάδεη κε ην λφεκα ηεο πξφηαζεο, αθνχ νη απρεληθνί ζπφλδπινη είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξνη. Ο κεξνο γλψξηδε θαη άιινπο αλαηνκηθνχο φξνπο ζρεηηθνχο κε ην θεθάιη θαη ην ιαηκφ, κνινλφηη ζπάληα ηνπο αλαθέξεη ζηα έπε. Μηα ζρεηηθή κνλαδηθή αλαθνξά ζην βξερκό, γλσζηφ κεηαγελέζηεξα σο βξέγκα (πξφζζηα πεγή), γίλεηαη ζε πεξηγξαθή ήξσα πνπ πέθηεη κε ην θεθάιη πξψην. «Με ην ζπαζί ρηκίδεη ν Αληίινρνο θαη ζην κειίγγη απάλσ ηνπ δίλεη κηα, θη 11 Ο Richard Janko, The Iliad: a commentary, Vol. 4, Books 13 16, Cambridge University Press, 1992, ad loc. Σωςτϊ ςημειώνει «surely the spinal chord (ςύγουρα ο νωτιαύοσ μυελόσ)». 12 Ομόρου, Ιλιάδα, Υ, (μετϊφραςη Καζαντζϊκη- Κακριδό). 13 Ο Mark W. Edwards, The Iliad: a commentary, Vol. 5, Books 17 20, Cambridge University Press, 1991, ad loc. Βιαςτικϊ ςημειώνει «anatomically impossible (ανατομικϊ αδύνατο)». 14 Ομόρου, Ιλιάδα, Ν, Ομόρου, Ιλιάδα, Υ, Henry G. Liddell Robert Scott, A Greek English Lexicon, Oxford, Clarendon Press. Edwards, ό.π. (υποςημ. 13), ad loc. απηφο ξνπρλίδνληαο πεηηέηαη απφ η ακάμη θαη βξέζε νξζφο, κε ην θεθάιη ηνπ θαη κε ηνπο ψκνπο θάησ» 17 Ζ ξίδα βξέρσ νπσζδήπνηε παξαπέκπεη ζε κηα πεξηνρή πνπ θξαηνχζε ηελ πγξαζία (φπσο αλαθέξνπλ νη Liddell θαη Scott ζην Λεμηθό ηνπο) επεηδή «απηφ ην κέξνο ηνπ νζηνχ απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ζθιεξχλεη». πλεπψο, ε εηπκνινγία ζπλδέεηαη κε ηελ ηαηξηθή ζεσξία (γηα ηελ νπνία βι. παξαθάησ) θαη ε γλψζε ηεο ζεσξίαο δηαθαίλεηαη ζην πξσηκφηεξν θείκελφ καο. Γηα ηε ζσζηή κεηάθξαζε ηεο νκεξηθήο νξνινγίαο είλαη απαξαίηεην λα μεράζνπκε ηηο πξνεηιεκκέλεο αληηιήςεηο καο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε φιεο ηηο γλψξηκεο ιέμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ξίδα θιεβν- θαη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θιέβεο. Καζψο ε θιες είλαη απιά έλαο «αγσγφο» ή έλα «θαλάιη», ε κεηάθξαζε «θιέβα» ή «αηκνθφξν αγγείν» είλαη αθαηάιιειε θαη αλαρξνληζηηθή. Ζ κεηάθξαζε «κπειφο» είλαη επίζεο παξαπιαλεηηθή, θαζψο, κνινλφηη ν φξνο κπειόο (ζηελ Ησληθή κπαιόο) κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην κπειφ ησλ νζηψλ, αληηζηνηρεί πνιχ πην ζπρλά ζε εγθεθαιηθφ ή λσηηαίν πγξφ. Απηή ε αζπλέπεηα ζηελ νλνκαηνινγία θαηαδηθάδεηαη εμάιινπ απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ ηππνθξαηηθνχ έξγνπ Πεξί αξθώλ. 18 Ζ πξαγκαηεία Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο ζπγθεληξψλεη δηάθνξεο απφςεηο πεξί αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο κε πξνθαλείο νκνηφηεηεο φζν θαη απνθιίζεηο. Μνινλφηη νη πεξηγξαθέο απηέο είλαη ζπγθερπκέλεο θαη επθάληαζηεο ζηηο ιεπηνκέξεηεο, δηαθαίλεηαη κηα θνηλή αξρή, φηη δειαδή ηα αγγεία μεθηλνχλ απφ ην θεθάιη. Σν φηη ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί φξνη (δχν γηα ην «ιαηκφ» θαη δχν γηα ηελ «πιάηε») ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο ησλ θιεβψλ, καξηπξά ηε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ. Σα δηάθνξα κέξε ηνπ Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη δηαθνξεηη- 17 Ομόρου, Ιλιάδα, Ε, (μετϊφραςη Καζαντζϊκη- Κακριδό). Ο G. S. Kirk, The Iliad: a commentary, Vol. 2, Books 5 8, Cambridge University Press, 1990, ad loc.θεωρεύ τη ςυμπλοκό αυτό «a pure flight of fancy (αποκύημα τησ φανταςύασ)». 18 Περί Σαρκών4 [Carn., ]. Για μια πληρϋςτερη ςυζότηςη περύ ανατομύασ τησ ςπονδυλικόσ ςτόλησ βλ.e. M. Craik, «Myelos: matters of life and death», ςτο: L. Cilliers (επιμ.),acta Classica Supplement II, Asklepios: Studies on Ancient Medicine, Blomfontein, 2008,

8 θνχο ζπγγξαθείο. Σα θεθάιαηα 1-7 ζίγνπξα πξνέξρνληαη απφ έλα έξγν ην νπνίν πεξηγξάθεη ν Γαιελφο ζην έξγν ηνπ γηα ηα ηππνθξαηηθά ζρφιηα σο «Παξάξηεκα ζην Μνριηθόλ» ην ίδην ηζρχεη πηζαλψο θαη γηα ηα θεθάιαηα Σν θεθάιαην 8 απνδίδεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζηνλ ειάρηζηα γλσζηφ πελλεζη ηνλ Κχπξην. 20 Σν θεθάιαην 9, ην νπνίν ν Αξηζηνηέιεο απνδίδεη ζην γακπξφ ηνπ Ηππνθξάηε Πφιπβν, αληηγξάθεη ην θεθάιαην 11 ηνπ Πεξί Φύζεσο Αλζξώπνπ, 21 ελψ ην θεθάιαην 10 ηνπ Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο απνηειεί επαλάιεςε ηνπ Πεξί Δπηδεκηώλ ηα πεξηζζφηεξα θείκελα, φπσο θαη ζε απηφ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Πφιπβν, ηα αγγεία απνηεινχλ δεχγε. Ζ ππφζεζε πεξί δεπγψλ αγγείσλ ίζσο λα βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηελ παξαηήξεζε ησλ νξαηψλ ζπλδέζκσλ ησλ θιεβψλ θαη ησλ αξηεξηψλ, πηζαλφηαηα φκσο πξνέξρεηαη απφ ηελ ππφζεζε πεξί ζσκαηηθήο ζπκκεηξίαο θαη απφ ηελ ειιεληθή ηάζε λα επλννχληαη ε δπαδηθφηεηα θαη ε αληίζεζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. 23 Καη εμαίξεζε, ζην Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο αλαθέξεηαη έλα θεληξηθφ αγγείν. 24 Σν αγγείν απηφ πεξηγξάθεηαη κε ην απξφζκελν επίζεην αξραίν σο «ην αξραίν αγγείν» ή ίζσο «ην ζεκειηψδεο/ πξσηαξρηθφ αγγείν», έλαλ φξν πνπ απαληάηαη κφλν ζην ζεκείν απηφ ησλ απάλησλ. Οη θξηηηθνί έρνπλ ιαλζαζκέλα κεηαθξάζεη «θπξίσο αγγείν» ή έρνπλ δηνξζψζεη (αληηθαηαζηήζεη) ην αξραίν κε παρύ, φκσο θακηά εξκελεία δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 25 Ζ 19 Περί Οςτέων Φύςεωσ 1 7 [Oss, ].Περί Οςτέων Φύςεωσ [Oss, ].Γαληνόσ, Operaomnia, C. G. Kühn (εκδ. με λατινικό μετϊφραςη), Leipzig, C. Cnobloch, ,LinguarumseudictionumexoletarumHippocratisexpli catio, Περί Οςτέων Φύςεωσ 8 [Oss.,, ].Αριςτοτϋλησ, Περί Ζώων Ιςτορία, 511b, Περί Οςτέων Φύςεωσ 9 [Oss, ].Περί Φύςεωσ Ανθρώπου 11 [Nat. Hom.,, 6. 58]. 22 Περί Οςτέων Φύςεωσ10 [Oss., Littr, ]. Περί Επιδημιών [Epid, ]. 23 Πρβλ. G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy: Two Types of Argumentation in Early Greek Thought, Cambridge University Press, 1966, κυρύωσ Περί Οςτέων Φύςεωσ [Oss.,, ]. 25 Βλ. C. R. S. Harris, The Heart and the Vascular System in Ancient Greek Medicine, Oxford, Clarendon Press, 1973, Βλ. επύςησ, M.-P. Duminil, Hippocrate, vol. 8: Plaies, nature des os, coeur, anatomie, Paris, Belles Lettres, 1998, κυρύωσ πεξίπινθε πνξεία ηνπ κνλαδηθνχ απηνχ αγγείνπ, ην νπνίν δηαηξέρεη φιν ην ζψκα, ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αλαπλνή θαη ηελ αλαπαξαγσγή, πεξηγξάθεηαη ελίνηε σο «ιεπθφ θαη λεπξψδεο», θαη ζπλδέεηαη κε πνιιά κηθξά αγγεία, πεξηγξάθεηαη σο εμήο: πεξλά πίζσ απφ ην δηάθξαγκα θαη κέζα απφ ην ιαηκφ θαη ηνλ ηξάρειν, «θχεηαη» ζηα γελλεηηθά φξγαλα θαη «δηαπιέθεηαη ζαλ θηζζφο» κε ην «κπειφ». Κπξίσο, ε πνξεία ηνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε απηήλ ηεο άθαλζαο (ζπνλδπιηθήο ζηήιεο), ε νπνία αλαθέξεηαη έληεθα θνξέο κέζα ζην θείκελν. Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη πξηλ απφ ηελ εθηελή πεξηγξαθή ηνπ «αξραίνπ αγγείνπ» ζην Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ πνξεία ηνπ γχξσ απφ νιφθιεξν ην θεθάιη, φπνπ έλα πνιχπινθν δίθηπν θαλαιηψλ νδεγεί ζηνλ εγθέθαιν. 26 Δπίζεο, ζην Πεξί Σόπσλ ησλ θαη Άλζξσπνλ, έλα κφλν αγγείν πηζηεχεηαη φηη πνξεχεηαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ κέζσ ηνπ κεηψπνπ πξνο ηε γέθπξα ηεο κχηεο. 27 Οη πξνηεηλφκελεο πνξείεο ειάρηζηα ζπκπίπηνπλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη αλαηνκίαο. Ωζηφζν, βιέπνπκε φηη ε πίζηε ηνπ Οκήξνπ ζε έλα αγγείν πνπ κεηαθέξεη κπειφ θαη πνπ δηαηξέρεη ην ιαηκφ βξίζθεη ην αλάινγφ ηνπ ζην ηππνθξαηηθφ «αξραίν αγγείν» ηνπ Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο. Ζ Κηλέδηθε ηαηξηθή κνηάδεη κε ηελ Ηππνθξαηηθή ζεσξία ζην φηη νη αλαηνκηθέο δνκέο θαη ηα ζηφκηα αληηκεησπίδνληαη σο θαλάιηα, ηα νπνία ζπλδένληαη ην έλα κε ην άιιν, θαζψο θαη κε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. Οη Διιεληθέο θιέβεο θαη ηα Κηλέδηθα mo είλαη ζεκαληηθά ζηε θπζηνινγία (θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηαθέξνπλ ην αίκα θαη ην πλεχκα ή qi) θαη ζηελ παζνινγία (αλψκαιε ιεηηνπξγία - κεηαθέξνπλ επηβιαβείο νπζίεο, πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο). Οη ππνηηζέκελεο πνξείεο ηνπο δελ ζπκπίπηνπλ αθξηβψο, αιιά αξθεηέο απφ απηέο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο παξφκνηεο (θαη πην φκνηεο κεηαμχ ηνπο απφ φ,ηη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πξνο ηηο παξαηεξνχκελεο πνξείεο ησλ αξηεξηψλ θαη ησλ θιεβψλ). Ηδηαίηεξα ε δηαδξνκή ηνπ Κηλέδηθνπ θαλαιηνχ du («αγγείνπ θπβεξλήηε»), πνπ κεηαθέξεη δσηηθή ελέξγεηα, απφ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε πξνο ην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηνπ ειιεληθνχ αγγείνπ πνπ κεηαθέξεη ην δσηηθήο 26 Περί Οςτέων Φύςεωσ 12 [Oss.,, ]. 27 Περί Τόπων 3 [Loc. Hom.,, ]. 8

9 ζεκαζίαο κπειφ. Καη ην αγγείν πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ κεηψπνπ ζε νξηζκέλα ειιεληθά θείκελα είλαη παξφκνην κε ηελ πξφζζηα ζπλέρεηα ηνπ Κηλέδηθνπ θαλαιηνχ du. Δπηπιένλ, ηα παξάιιεια δεχγε αγγείσλ πνπ βξίζθνληαη ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα εθαηέξσζελ ηνπ θαλαιηνχ du αληηζηνηρνχλ ζηα παξάιιεια δεχγε αγγείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιιέο Διιεληθέο πεξηγξαθέο. Μηθξνγξαθηθά εθκαγεία, πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο κεζεκβξηλνχο θαη ηα ζεκεία βεινληζκνχ, κπνξεί λα δεη θαλείο ζε ζχγρξνλα θαξκαθεία πνπ πξνκεζεχνπλ παξαδνζηαθέο Κηλέδηθεο ζπληαγέο βνηάλσλ. Ζ ζησπειή απηή καξηπξία έρεη καθξά ηζηνξία. Πεξίπνπ ζχγρξνλν κε ηα ηαηξηθά θείκελα, πνπ βξέζεθαλ ζε ηάθνπο ηνπ 168 π.υ. (ηάθνη Mawangdui), είλαη έλα εηδψιην απφ καχξε ιάθα, επάλσ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη κε θφθθηλν ρξψκα έμη θαλάιηα ή κεζεκβξηλνί. 28 Ζ ρξήζε ηνπ εηδσιίνπ θαη ε θχζε ησλ κεζεκβξηλψλ απηψλ είλαη άγλσζηεο, ελψ ε ζρέζε ηνπο κε εθείλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε ζχγρξνλα θαη κεηαγελέζηεξα θείκελα (κε ηηο φπνηεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο) είλαη αζαθήο θαη αφξηζηε: κνινλφηη νκνηάδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο, παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηεο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο. ην εηδψιην νη κεζεκβξηλνί ηξέρνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν παξάιιεινη ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ θαηά κήθνο ηνπ ζψκαηνο. Έλαο κεζεκβξηλφο μεθηλά αλάκεζα ζηνπο γινπηνχο θαη αθνινπζεί ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξνο ζην θεθάιη, παξνπζηάδνληαο ζαθείο αλαινγίεο κε ην κεηαγελέζηεξν θαλάιη du, ηελ νκεξηθή θιες θαη ηελ αξραία θιες ηνπ Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο. Τπάξρνπλ, επίζεο, ζρεδφλ παξάιιεινη κεζεκβξηλνί εθαηέξσζελ απηνχ: απηνί είλαη αλάινγνη κε ην κεηαγελέζηεξν δίθηπν θαλαιηψλ, θαζψο θαη κε ην ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο παξάγξαθνο 9 θαη Πεξί Φύζεσο Αλζξώπνπ παξάγξαθνο Βλ. He Zhiguo Vivienne Lo, «The channels: a preliminary examination of a lacquered figurine from the Western Han period», Early China, 1996, 21: Vivienne Lo, «Spirits of stone: technical considerations in the treatment of the Jade body», Bulletin of SOAS, 2002, 65: Περί Οςτέων Φύςεωσ 9 [Oss.,, ]. Περί Φύςεωσ Ανθρώπου 11 [Nat. Hom.,, 6. 58]. Παζνινγία: Φύζε ηεο λόζνπ χκθσλα κε ηελ Ηππνθξαηηθή ζθέςε, ε αζζέλεηα ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε επηβιαβείο νπζίεο, νη νπνίεο ζπρλά πεξηγξάθνληαη απιά σο «πγξαζία». Δλψ ζε πγηείο θαηαζηάζεηο ηα αγγεία κεηαθέξνπλ «θαιά» πγξά (θπξίσο, αιιά φρη κφλν, αίκα), πνπ ηξέθνπλ ην ζψκα, ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ηα πγξά απηά είλαη αιινησκέλα ή εθηφο ηζνξξνπίαο. Σν θιέγκα (θπξίσο) θαη ε ρνιή είλαη ηα πγξά πνπ εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζε απηή ηε δηαδηθαζία, φκσο νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηε ζεκαζία ηνπο πνηθίινπλ. Σν επίζεκν ζρήκα ησλ ηεζζάξσλ ρπκψλ θιέγκα, ρνιή, καχξε ρνιή θαη αίκα πνπ αλαθέξνληαη ζπνξαδηθά ζηα άπαληα αλαπηχζζεηαη πιήξσο αξγφηεξα. 30 πλήζσο, νη ηππνθξαηηθνί ζπγγξαθείο ππνζέηνπλ φηη ε αλεπηζχκεηε ή ππεξβνιηθή πγξαζία ζπγθεληξψλεηαη ζην θεθάιη θαη ζηε ζπλέρεηα δηαρέεηαη ζε θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο ζηα κάηηα, ηα απηηά, ην ζηήζνο θιπ. ην νπνίν πιήηηεηαη απφ ηελ αζζέλεηα. Ηδηαίηεξνο θίλδπλνο ειινρεχεη αλ ε χιε απηή ζηεγλψζεη θαη θνιιήζεη ζηηο ζσκαηηθέο δηφδνπο ή αλ δελ αλαραηηηζηεί ζηελ πνξεία ηεο απφ ην θεθάιη πξνο ηα άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη εκθαλήο γηα παξάδεηγκα ζην Πεξί Σόπσλ ησλ θαη Άλζξσπνλ θαη Πεξί ησλ Δληόο Παζώλ. 31 Παξαηεξνχκε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επηβιαβή νπζία, πνπ εληνπίδεηαη ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο πάλσ απφ ην θξαλίν (εθεμήο Ρνή Α), θαη ηελ επηβιαβή νπζία, πνπ εληνπίδεηαη θάησ απφ ην θξαλίν θαη απνξξέεη απφ ηνλ εγθέθαιν (εθεμήο Ρνή Β): ελψ ε πξψηε ζεσξείηαη εχθνια αληηκεησπίζηκε, ε δεχηεξε ζεσξείηαη ζνβαξή θαη δχζθνιε ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο. ηε ζπδήηεζε πεξί νθζαικνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζην Πεξί Σόπσλ ησλ θαη Άλζξσπνλ, νη επηβιαβείο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο (Ρνή Α), αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κε ηε ζεξαπεία ηεο ζάξθαο ηνπ βξέγκαηνο (πεγή) ή ησλ θξνηαθηθψλ αγγείσλ, ελψ νη επηβιαβείο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν θάησ απφ ην θξαλίν (Ρνή Β) ζεσξνχληαη απξφζηηεο ζηελ πνξεία ηνπο απφ ηνλ εγθέθαιν πξνο 30 Πρβλ. Nutton, ό.π. (υποςημ. 2), Περί Τόπων 2 και 3 [Loc. Hom., Littré, ].Περί των Εντόσ Παθών 13 [Int., Littré, ]. 9

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα