ΣΟ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΙΔΡΟΤ ΛΟΥΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΙΔΡΟΤ ΛΟΥΟΤ"

Transcript

1 ΣΟ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΙΔΡΟΤ ΛΟΥΟΤ Δίλαη κεηαιιηθό ραιθνύ ρξώκαηνο (ζπλήζσλ δηαζηάζεσλ 43ρ48 ρηι.), ην νπνίν έρεη ηε κνξθή θαηαθόξπθεο ζπάζεο πνπ επηθάζεηαη ζε θπθιηθό δάθληλν ζηεθάλη. ε νξηδόληην επίκεθεο κεηαιιηθό πιαίζην (έλα είδνο ηαηλίαο πίζσ από ην ζηεθάλη) ππάξρεη ραξαγκέλε ή αλάγιπθε ε ξήζε "Ή ΣΑΝ Ή ΔΠΙ ΣΑ", ζηε δε πίζσ πιεπξά ηνπ αλαγξάθεηαη ε θξάζε "ΙΔΡΟ ΛΟΥΟ" θαη θάησ από απηή "1942". Σν έκβιεκα απηό, σο ζηξαηησηηθό δηάζεκν, θαζηεξώζεθε κε Ηκεξεζία Γηαηαγή ηνπ

2 Γηνηθεηή ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ, ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ Διιεληθνύ Γεληθνύ ηξαηεγείνπ Μέζεο Αλαηνιήο. Απνλεκήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν κόλν ζηνπο αμησκαηηθνύο, ππαμησκαηηθνύο θαη ζηξαηηώηεο ηνπ Λόρνπ θαη εθέξεην ζην δεμηό κέξνο ηνπ ζηήζνπο. Μεηά ηε δηάιπζε ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ (Αύγνπζηνο 1945) νη ππεξεηήζαληεο ζ απηόλ ζηξαηησηηθνί θαη άληξεο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο ζπλέρηζαλ λα ην θέξνπλ κε όιεο ηηο ζηνιέο ηνπο. Σν έκβιεκα ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ απνηέιεζε παιαηόηεξα ην Μεηάιιην ηνπ Πνιεκηθνύ ηαπξνύ (ηξηώλ ηάμεσλ) (Α Παγθόζκηνο Πόιεκνο), ζρεδηαζκέλν από ην Γάιιν γιύπηε Αληξέ Ρηβώ (Andre Rivaud), κε κόλε δηαθνξά ζην ρξώκα ηνπ κεηάιινπ θαη όηη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ επηκήθνπο πιαηζίνπ ήηαλ γξακκέλε ε θξάζε "ΔΛΛΑ ". Κξεκόηαλ σο πνιεκηθό κεηάιιην ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ ζηήζνπο, κε ηαηλία ρξώκαηνο κπιε - καύξνπ - κπιε. Καζηεξώζεθε κε ην από 31 Οθησβξίνπ 1917 Βαζηιηθό Γηάηαγκα θαη απνλεκόηαλ ζηε ζεκαία δηαθξηζέλησλ πληαγκάησλ (Πεδηθνύ θαη Ιππηθνύ) θαη ζε ζηξαηησηηθνύο θαη ηδηώηεο γηα δηαθεθξηκέλεο πξάμεηο ζην πεδίν ηεο κάρεο ή γηα ηελ ηήξεζε ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο. Σσνθέηης - Σηιτοσργός Σηγος Ανδρέας Ερζειμαν Ιεξόο Λόρνο Ο ΠΡOΓΡΟΜΟ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΜΟΝAΓΧΝ ΚΑΣΑΓΡΟΜΧΝ

3 Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Διιάδαο από ηα Γεξκαληθά ηξαηεύκαηα, (Διιελνγεξκαληθόο Πόιεκνο 1941) θαη ηελ ακέζσο κεηά πεξηώλπκε "Μάρε ηεο Κξήηεο" (Μάηνο 1941), ε Διιεληθή Κπβέξλεζε πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αίγππην, άξρηζε ηε ζηαδηαθή ζπγθξόηεζε κεξηθώλ ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ από αμησκαηηθνύο θαη νπιίηεο, πνπ δηέθπγαλ θαηά θαηξνύο από ηελ θαηερόκελε παηξίδα θαη από έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ, κε ζθνπό λα αγσληζηνύλ ζην πιεπξό ησλ ζπκκάρσλ. Η πιεζώξα όκσο ησλ αμησκαηηθώλ (ζε ζρέζε κε ηνπο νπιίηεο) πνπ είραλ ζπξξεύζεη ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ε έιιεηςε επαξθώλ Μνλάδσλ γηα λα ηνπο απνξξνθήζνπλ, νδήγεζε ηνλ Αληηζκήλαξρν Γ. Αιεμαλδξή λα πξνηείλεη κεηά έλα ρξόλν, (θαινθαίξη 1942), ζηνλ ηόηε Αληηπξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγό ηξαηησηηθώλ Παλαγηώηε Καλειιόπνπιν, ηε ζπγθξόηεζε κηαο κνλάδαο από αμησκαηηθνύο, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο ζα εθηεινύζαλ θαζήθνληα νπιίηε. Η πξόηαζε εθείλε έγηλε ακέζσο δεθηή θαη κε ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ηνπ δηνηθεηή ηεο ΙΙεο Διιεληθήο Σαμηαξρίαο πληαγκαηάξρε Αιθηβηάδε Μπνπξδάξα, ζπγθξνηήζεθε από εζεινληέο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1942, ν "Λόρνο Δπηιέθησλ Αζαλάησλ", κε πξνζσξηλό δηνηθεηή ηνλ Δπίιαξρν ηεθαλάθε Αληώλην θαη κε αξρηθή δύλακε 200 αληξώλ (130 αμησκαηηθνί, 40 κάρηκνη νπιίηεο θαη 30 βνεζεηηθνί). Η ζπγθξόηεζε ηνπ Λόρνπ έγηλε ζηελ Καθξηόλα ηεο Παιαηζηίλεο. Από ηελ επνρή εθείλε άξρηζε (αιιά ζπλερίζηεθε θαη αξγόηεξα), ε εζεινπζία θαηάηαμε ζηνλ Ιεξό Λόρν αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, όπσο επίζεο θαη αλδξώλ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. Ο Λόρνο απηόο νξγαλώζεθε αξρηθά σο Λόρνο Πνιπβόισλ, κε πξννξηζκό λα πξνζθνιιεζεί ζηελ ΙΙε Διιεληθή Σαμηαξρία θαη, αθνύ κεηαζηάζκεπζε (επηέκβξηνο 1942) ζην Μεάληη ηεο Αηγύπηνπ, άξρηζε αλάινγε εθπαίδεπζε ζην εθεί Νενδειαλδηθό ζηξαηόπεδν Πεδηθνύ. Λίγν αξγόηεξα, ν από 15 επηεκβξίνπ 1942 λένο θαη νξηζηηθόο δηνηθεηήο ηνπ "Λόρνπ Δπηιέθησλ Αζαλάησλ", πληαγκαηάξρεο Πεδηθνύ Υξηζηόδνπινο Σζηγάληεο, πέηπρε ηε κεηνλνκαζία ηεο κνλάδαο ηνπ ζε "Ιεξόλ Λόρνλ" (ηνλ πέκπην ζηελ Διιεληθή ηζηνξία) θαη ηελ αιιαγή ηεο απνζηνιήο ηνπ. Έηζη, ύζηεξα από ζπλεξγαζία ηνπ Σζηγάληε κε ηνλ ηόηε δηνηθεηή ηνπ Βξεηαληθνύ πληάγκαηνο S.A.S (Special Air Service) Αληηζπληαγκαηάξρε Νηέηβηλη ηέξιηλγθ (David Stirling) θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Διιεληθνύ Γεληθνύ ηξαηεγείνπ Μέζεο Aλαηνιήο, ν Ιεξόο Λόρνο κεηαζηάζκεπζε ην Ννέκβξην ηνπ 1942, ζην Κακπξίη ηεο Αηγύπηνπ, (έδξα θαη ζηξαηόπεδν ηνπ S.A.S), ηέζεθε Τπό Γηνίθεζε απηήο ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο θαη άξρηζε λα εθπαηδεύεηαη γηα εθηέιεζε θαηαδξνκηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηα κεηόπηζζελ ησλ αληηπάισλ Γεξκαλντηαιηθώλ δπλάκεσλ. Από ηόηε θαη κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1945, ν Ιεξόο Λόρνο έδξαζε ζηε Βόξεηα Αθξηθή θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Σν πξώην ηκήκα ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ πνπ έιαβε κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, ήηαλ κηα νκάδα από 8 αμησκαηηθνύο κε επηθεθαιήο ηνλ Αληηζκήλαξρν Γ. Αιεμαλδξή, ε νπνία, ππό ηε Β Μνίξα ηνπ πληάγκαηνο S.A.S, έδξαζε ζηα

4 κεηόπηζζελ ησλ Γεξκαλντηαιηθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Κπξελατθή, από 17 Ννεκβξίνπ 1942 κέρξη 27 Ιαλνπαξίνπ Έλα άιιν επίζεο ηκήκα από 60 Ιεξνινρίηεο μεθίλεζε ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 1942 γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βεγγάδεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη παξόκνηεο επηρεηξήζεηο ζηα λώηα ηνπ ερζξνύ, πιελ όκσο ε απνζηνιή εθείλε δελ εθηειέζηεθε ηειηθά, έλεθα ηεο ηαρείαο πξνέιαζεο ηεο 8εο Βξεηαληθήο ηξαηηάο πξνο ηα δπηηθά. ηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 1943, ν Ιεξόο Λόρνο, κεηά από εηδηθή ζπγθξόηεζε θαη εθπαίδεπζε, μεθίλεζε γηα ηε Γπηηθή Έξεκν γηα εθηέιεζε θαηαδξνκηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηα κεηόπηζζελ ησλ ζπκπηπζζόκελσλ ηκεκάησλ ηνπ Άμνλα (Γεξκαλίαο θαη Ιηαιίαο), ζε ζπλεξγαζία κε πεξηπόινπο ηνπ πληάγκαηνο S.A.S. Όκσο, ε ηόηε πξόζθαηε αηρκαισζία ηνπ Αληηζπληαγκαηάξρε ηέξιηλγθ θαη νη βαξηέο απώιεηεο ηνπ S.A.S δελ επέηξεςαλ ζηνλ Ιεξό Λόρν λα αλαιάβεη δξάζε ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή απνζηνιή ηνπ. Έηζη, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ πληαγκαηάξρε Σζηγάληε, ν δηνηθεηήο ηεο 8εο Βξεηαληθήο ηξαηηάο, ηξαηεγόο Μπέξλαξλη Μνληγθόκεξπ (Bernard Montgomery), έζεζε ηνλ Ιεξό Λόρν, από ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1943, ππό δηνίθεζε ηεο "Φάιαγγνο ησλ Διεπζέξσλ Γάιισλ" ηνπ ηξαηεγνύ Λεθιέξθ (Leclerc), γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απνζηνιέο Διαθξνύ Μεραλνθίλεηνπ Ιππηθνύ. ηηο 10 Μαξηίνπ 1943 θαη ζηελ πεξηνρή Κζαξ-Ρηιάλ (Ksar Rillan) ηεο Σπλεζίαο, δόζεθε ε πξώηε νπζηαζηηθή κάρε αλάκεζα ζηα εθεί ακπλόκελα γαιινειιεληθά ηκήκαηα θαη ζε κηα ηζρπξή κεραλνθίλεηε θάιαγγα, ε νπνία ηνπο επηηέζεθε. Η ερζξηθή δύλακε ηειηθά αλαραηηίζζεθε θαη έηζη θαιύθζεθε ε πνξεία ηεο θάιαγγαο ειηγκνύ ηνπ 10νπ αγγινλενδειαλδηθνύ ώκαηνο ηξαηνύ, ην νπνίν παξέθακπηε από ην λόην ηελ ακπληηθή γξακκή "Μαξέζ" (Mareth). Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο πόιεο Γθακπέο (Gabes) ηεο Σπλεζίαο (29 Μαξηίνπ) από ηκήκαηα ηεο 8εο Βξεηαληθήο ηξαηηάο, ν Ιεξόο Λόρνο απνζπάζηεθε από ηε

5 Γαιιηθή Φάιαγγα θαη δηαηέζεθε ζηε 2ε Νενδειαλδηθή Μεξαξρία θαη ζηηο 6 Απξηιίνπ έιαβε κέξνο ζηε κάρε επί ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηνπ Οπαληί Αθαξίη (Wadi Akarit). Από εθεί, ζπλερίδνληαο ηελ απνζηνιή θάιπςεο ηεο πξνέιαζεο πξνο ηελ Σύληδα ησλ πκκαρηθώλ δπλάκεσλ ηνπ παξαιηαθνύ ηνκέα, έθηαζε κπξνζηά από ηελ πνιίρλε Αλθαληαβίιι (Enfindaville), όπνπ επί ηξεηο εκέξεο (13-16 Απξηιίνπ) αλέπηπμε δξαζηεξηόηεηα πεξηπόισλ. Σέινο, ζηηο 17 Απξηιίνπ, ν Ιεξόο Λόρνο δηαηάρζεθε λα επηζηξέςεη επεηγόλησο ζηελ Αίγππην γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. Έηζη ηειείσζε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο κάρεο ηεο Σπλεζίαο. ηελ Αίγππην (ηξαηόπεδν Ππξακίδσλ) έθηαζε ζηηο 2 Μαΐνπ. Δθεί παξέκεηλε γηα ιίγεο εκέξεο. Από ηνλ Μάην κέρξη ηνλ Οθηώβξην 1943, ν Ιεξόο Λόρνο κε πξνζσπηθό πνπ πξννδεπηηθά έθηαζε ηνπο 314 άληξεο, αθνύ αξρηθά ζπγθεληξώζεθε ζην ζηξαηόπεδν Δι Μπάζα (ζύλνξα Αηγύπηνπ - Παιαηζηίλεο), παξέκεηλε ζηελ Παιαηζηίλε (ζε δηάθνξα ζηξαηόπεδα). Δθεί εθπαηδεύηεθε ζηα αιεμίπησηα θαη ηα πισηά κέζα θαη αλαζπγθξνηήζεθε αλάινγα, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε απνβαηηθώλ θαη αεξαπνβαηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζην Αηγαίν Πέιαγνο, καδί κε άιιεο πκκαρηθέο Μνλάδεο. Έηζη ζύκθσλα κε ηελ λέα ηνπ ζύλζεζε, νξγαλώζεθε ζε κηα Οκάδα Γηνηθήζεσο, έλα ηκήκα Βάζεσο θαη ηξία Σκήκαηα Καηαδξνκώλ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Γύν πεξίπνπ κήλεο κεηά ηε ζπλζεθνιόγεζε ηεο Ιηαιίαο (9 επηεκβξίνπ 1943), ν Ιεξόο Λόρνο κεηαθέξζεθε ζηε άκν - πνιύ αξγά, ιόγσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ Βξεηαλώλ- ζε δύν θιηκάθηα. Σν έλα ξίρηεθε κε αιεμίπησηα θαη ην άιιν κεηαθέξζεθε κε πνιεκηθά πινία (30 Οθησβξίνπ - 1 Ννεκβξίνπ 1943), ελώ βξεηαληθά ηκήκαηα θαηέιαβαλ ηε Γσδεθάλεζν. Μεηά όκσο ηελ απνηπρία ηεο πξνζπάζεηαο ησλ Βξεηαλώλ γηα «Γηάλνημε ηνπ Αηγαίνπ» κέρξη ηε Μαύξε Θάιαζζα θαη κεηά ηελ άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα κπεη ζηνλ πόιεκν, ηα πκκαρηθά ζηξαηεύκαηα εγθαηέιεηςαλ ηε Γσδεθάλεζν θαη ν Ιεξόο Λόρνο ηε άκν θαη κεηαθέξζεθε κέζσ Σνπξθίαο ζηελ Αίγππην θαη ηελ Παιαηζηίλε (19 Ννεκβξίνπ 1943). Ο Ιεξόο Λόρνο ζπλέρηζε κέρξη ην ηέινο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 1944, ηελ εηδηθή εθπαίδεπζή ηνπ ζηα πισηά κέζα, ζηηο αλαξξηρήζεηο θαη ζηηο ρηνλνζθέπαζηεο πεξηνρέο, κε ζθνπό ηελ απόβαζή ηνπ ζηελ θαηερόκελε ηόηε Διιάδα. Με ην ηέινο όκσο ηεο πεξηόδνπ εθείλεο, ε απνζηνιή ηνπ άιιαμε ζε αληίζηνηρε Μνλάδαο Καηάδξνκώλ, ε νπνία επξόθεηην λα δξάζεη

6 ζην Αηγαίν Πέιαγνο ζε ζπλεξγαζία κε βξεηαληθά ηαρύπινα ζθάθε θαη κε θαΐθηα ηνπ Διιεληθνύ Πνιεκηθνύ (ηόηε Βαζηιηθνύ) Ναπηηθνύ. Έηζη ηέζεθε από ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1944, Τπό Γηνίθεζε ησλ Βξεηαληθώλ "Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ"(Raiding Forces). ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ, έλα ηκήκα (Ιν) ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ αλαρώξεζε γηα θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ζην Βόξεην Αηγαίν Πέιαγνο (άκν, Φαξά, Μπηηιήλε, Υίν θιπ), όπνπ θαη έθηαζε κεηά έλα κήλα, ελώ ην δεύηεξν Σκήκα (ΙΙν) εγθαηαζηάζεθε ζηα Γσδεθάλεζα κε ηνλ ίδην ξόιν από ηα ηέιε Μαΐνπ. ην κεηαμύ, κε δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθώλ, ν Ιεξόο Λόρνο αλαδηνξγαλώζεθε (Απξίιην 1944) ζε ύληαγκα, κε αλάινγε αύμεζε ηεο δύλακήο ηνπ ζε πεξίπνπ άληξεο θαη ηηο απαηηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ νξγάλσζή ηνπ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο (Οθηώβξηνο 1944), ν Ιεξόο Λόρνο αλαπηύρζεθε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη ζε κεξηθά ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη κέρξη ην Μάην ηνπ 1945 ζπλέρηζε λα πξνζβάιιεη κε θαηαδξνκηθέο ελέξγεηεο ηηο γεξκαληθέο θξνπξέο πνπ είραλ απνθνπεί ζηα λεζηά, θαηά ηελ απνρώξεζε ησλ Γεξκαλώλ από ηελ Διιάδα. Από ηηο πνιιέο θαη ηνικεξέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηέιεζε ν Διιεληθόο Ιεξόο Λόρνο ζην Αηγαίν Πέιαγνο θαη ηα Γσδεθάλεζα θαηά ηελ πεξίνδν , νη ζπνπδαηόηεξεο ήηαλ νη παξαθάησ: 1-17 Ννεκβξίνπ 1943 Επιηςσήρ από αέπα και θάλαζζα αποβίβαζη ζηη νήζο Σάμο και οπγάνυζη ηηρ άμςναρ ηηρ ενανηίον ηυν Γεπμανών.

7 3 Απξηιίνπ 1944 Καηαδπομή ανηιπεπιζπαζμού ζηη Νήζο Μςηιλήνη από ημήμα 30 αξιυμαηικών και οπλιηών. 17 Μαΐνπ 1944 Καηαδπομή 31 Ιεπολοσιηών ζηη νήζο Σάμο με αποζηολή ηην καηαζηποθή εσθπικών ζηόσυν. 13/14 Ινπιίνπ 1944 Καηαδπομική επισείπηζη μεγάληρ κλίμακαρ από μικηό ελληνοβπεηανικό ζςγκπόηημα ενανηίον ηηρ ιζσςπήρ εσθπικήρ θποςπάρ ηηρ νήζος Σύμηρ, με ζκοπό ηην εξοςδεηέπυζη ηηρ και ηην καηαζηποθή ζηόσυν (εγκαηαζηάζευν, πλυηών μέζυν). 24/25 επηεκβξίνπ 1944 Καηαδπομή ζηη νήζο Μύκονο από 25 Ιεπολοσίηερ ενανηίον ηηρ εκεί γεπμανικήρ θποςπάρ. 11 Φεβξνπαξίνπ 1945 Καηαδπομή αποζπάζμαηορ 114 Ιεπολοσιηών ζηη Νήζο Νίζςπο, με ζκοπό ηην παπάδοζη ηηρ θποςπάρ ηηρ. 28 Φεβξνπαξίνπ 1945 Καηαδπομική επισείπηζη μεγάληρ κλίμακαρ από ιζσςπό ζςγκπόηημα 513 ανηπών, ππορ καηάλητη και απελεςθέπυζη ηηρ νήζος Τήνος. 1/2 Μαΐνπ 1945 Καηαδπομική επισείπηζη ζηα νηζιά Ρόδο και Αλιμιά. 3/4 Μαΐνπ 1945 Καηαδπομική ενέπγεια ζηη νήζο Μήλο. Δθηόο από ηηο παξαπάλσ επηηπρείο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, ν Ιεξόο Λόρνο πξόζθεξε ζηελ Παηξίδα θαη κηα αθόκε πςίζηεο εζληθήο ζεκαζίαο ππεξεζία: κε ηνπο ππέξνρνπο αγώλεο ηνπ θαη κε ηηο ζπζίεο ησλ αμησκαηηθώλ θαη ησλ νπιηηώλ ηνπ, ζπληέιεζε καδί κε ηελ εμαίξεηε δξάζε ηνπ Πνιεκηθνύ καο Ναπηηθνύ, ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηελ επηζηξνθή θαη ελζσκάησζή ηεο ζηε κεηέξα Διιάδα.

8 8 Μαΐνπ 1945: Η ζπκκαρηθή επηηξνπή ππνγξάθεη ην πξσηόθνιιν παξαδόζεσο ηεο Γεξκαληθήο Φξνπξάο Γσδεθαλήζνπ. Γεμηά, σο εθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο, ν Γηνηθεηήο ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ πληαγκαηάξρεο Υξηζηόδνπινο Σζηγάληεο. Οη απώιεηεο ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ, από ηελ επνρή ηεο ζπγθξόηεζήο ηνπ κέρξη ην ηέινο ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπ ζηε Γσδεθάλεζν, αλήιζαλ ζε 25 λεθξνύο (16 Αμησκαηηθνύο - 9 νπιίηεο), 56 ηξαπκαηηζζέληεο(28 Αμησκαηηθνύο-28 νπιίηεο), 3 εμαθαληζζέληεο θαη 29 αηρκαιώηνπο. Γηα ηηο κέρξηο απηνζπζίαο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ζηα πεδία ησλ καρώλ, αξρηθά ηεο εξήκνπ ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο θαη κεηέπεηηα ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, νη γελλαίνη άληξεο ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ ηηκήζεθαλ κε πιήζνο ειιεληθώλ θαη ζπκκαρηθώλ εζηθώλ ακνηβώλ (πξναγσγέο επ αλδξαγαζία, πνιεκηθά κεηάιιηα θαη παξάζεκα). Με ηελ αμηέπαηλε πνιεκηθή δξάζε ηνπ θαηά ηα έηε , ν έλδνμνο Ιεξόο Λόρνο πξόζζεζε ακέζσο κεηά ηελ εξσηθή επνπνηία ησλ Διιήλσλ ζηελ Αιβαλία, ηα νρπξά ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηελ αλεπαλάιεπηε "Μάρε ηεο Κξήηεο", κηα αθόκα ιακπξή ζειίδα ζηε λεόηεξε Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο θαη ηνπ ηξαηνύ. ε αλαγλώξηζε απηήο ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ζηνλ ππέξ πάλησλ αγώλα ηεο ππόδνπιεο αιιά θαη ππεξήθαλεο παηξίδαο, θαη ηεο ζπζίαο ησλ Ιεξνινρηηώλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Σπλεζία θαη ζην Αηγαίν Πέιαγνο, ηνπ απνλεκήζεθε ζηηο 22 Ινπλίνπ 1945, ε Πνιεκηθή εκαία. Λίγν αξγόηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 7 Απγνύζηνπ, ζε κία απέξηηηε ηειεηή ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, απηή ε εκαία παξαζεκνθνξήζεθε από ηνλ ηόηε Αληηβαζηιέα- Αξρηεπίζθνπν Γακαζθελό, κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο θαη ηνλ Πνιεκηθό ηαπξό Α Σάμεσο. Ήηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο δσήο ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ, ν νπνίνο από ηόηε δηαιύζεθε, αιιά αξγόηεξα απνηέιεζε ηνλ πξόδξνκν ησλ Διιεληθώλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ. Λίγν θαηξό κεηά, ε Αθαδεκία Αζελώλ ηίκεζε ηνλ Ιεξό Λόρν κε ην Υξπζνύλ Μεηάιιηό ηεο γηα ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο πνπ είρε πξνζθέξεη ζηελ αγσληδόκελε παηξίδα θαηά ηελ πεξίνδν

9 Σέινο, αξθεηό θαηξό κεηά ηελ δηάιπζε ηεο ζξπιηθήο απηήο κνλάδαο, νη επηδήζαληεο Ιεξνινρίηεο, αηζζαλόκελνη ηελ Ιεξή ππνρξέσζε λα απνηίζνπλ θόξν ηηκήο ζηελ αηώληα κλήκε ησλ πεζόλησλ θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκαρεηώλ ηνπο, πξσηνζηάηεζαλ, ζηηο πξνζπάζεηεο αλέγεξζεο ΜΝΗΜΔΙΧΝ ΠΔΟΝΣΧΝ ζηελ Αζήλα, ηελ Σπλεζία, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη ηεο Γσδεθαλήζνπ. ηα λεζηά απηά παξεπξίζθνληαη θάζε ρξόλν νη απόζηξαηνη πιένλ Ιεξνινρίηεο θαη Καηαδξνκείο, όπνπ, καδί κε ηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο ηηκνύλ κε ζεκλέο εθδειώζεηο ηε κλήκε ησλ αζάλαησλ λεθξώλ ζπκπνιεκηζηώλ ηνπο.

10

11