ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα"

Transcript

1 ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα Η Τερηδόνα ζήμερα Η ηεξεδόλα αθόκα θαη ζήκεξα έρεη ραξαθηεξηζηηθά επηδεκίαο ζε πνιιέο ρώξεο. Τα πξώηα ζεκεία ηεξεδόλαο επεξεάδνπλ έσο θαη ην 80% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ 1. Σηηο Δπξσπατθέο ρώξεο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα επίπεδα ηεξεδόλαο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. Δληνύηνηο, ζρεδόλ όινη νη ελήιηθεο έρνπλ εκπεηξία/ηζηνξηθό ηεξεδόλαο 2 θαη κόλν ην 41% δηαηεξεί αθόκα όια ηα θπζηθά δόληηα 3. Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ε ηεξεδόλα παξακέλεη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα. Η θαθή δηαηξνθή κε πνιιά ζάθραξα θαη ε αλεπαξθήο ζηνκαηηθή πγηεηλή είλαη νη πην ζεκαληηθέο αηηίεο ηεο ηεξεδόλαο, ελώ παξάιιεια ε ηεξεδόλα ζπλδέεηαη θαη κε θνηλσληθέο αληζόηεηεο. Τα επξήκαηα κία λέαο Δπξσπατθήο έξεπλαο θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε πάλσ ζην ζέκα ηεο ηεξεδόλαο ζε επίπεδν δεκόζηαο πγείαο. Πάλσ από ην έλα ηξίην (38%) ησλ αηόκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζηε Γεξκαλία, ηελ Διιάδα, ηελ Πνισλία, ηελ Ιζπαλία, ηε Σνπεδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, πηζηεύνπλ όηη αξγά ή γξήγνξα ν θαζέλαο ζα εκθαλίζεη ηεξεδόλα. Σρεδόλ ηα ηξία ηέηαξηα (72%) ζπκθώλεζαλ όηη δελ πηζηεύνπλ όηη θάλνπλ αξθεηά γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηεξεδόλαο θαη ην έλα πέκπην (18%) παξαδέρζεθε όηη νη γλώζεηο ηνπο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηεξεδόλαο είλαη αλεπαξθείο ή κεδακηλέο. Η κίνηζη Alliance for a Cavity-Free Future παγκοζμίως και ζηην Δσρώπη Η Alliance for a Cavity-Free Future είλαη κηα παγθόζκηα πξσηνβνπιία εηδηθώλ πνπ ελώζαλε ηηο δπλάκεηο ηνπ γηα λα πξνσζήζνπλ δξάζεηο ηόζν ζε θιηληθό επίπεδν όζν θαη ζε επίπεδν δεκόζηαο πγείαο κε ζθνπό λα ζηακαηήζνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμέιημε ηεο ηεξεδόλαο θαη λα πεηύρνπκε έλα Μέιινλ Φσξίο Τεξεδόλα γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Η παγθόζκηα θίλεζε Alliance for a Cavity-Free Future μεθίλεζε ην 2010 θαη ηνλ Ινύιην ηνπ 2013 αλαθνηλώζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνύ παξαξηήκαηνο. Μέρξη ζηηγκήο ππάξρνπλ παξαξηήκαηα ζηελ Κίλα, ηελ Κνινκβία, ην Μεμηθό, ηε Βξαδηιία θαη ηε Βελεδνπέια. Η θίλεζε Alliance for a Cavity-Free Future ππνζηεξίδεηαη από ηελ Colgate- Palmolive.

2 Σε παγθόζκην επίπεδν, ε θίλεζε Alliance for a Cavity-Free Future έρεη νξίζεη ηνπο αθόινπζνπο καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο: Μέρξη ην 2015, ελελήληα ηνηο εθαηό ησλ νδνληηαηξηθώλ ζρνιώλ θαη νδνληηαηξηθώλ νκνζπνλδηώλ ζα πξέπεη λα έρνπλ αγθαιηάζεη θαη πξνσζήζεη ηε «λέα» πξνζέγγηζε ηεο «ηεξεδόλαο σο ζπλέρεηαο» γηα λα βειηησζεί ε πξόιεςε θαη δηαρείξηζε απηήο. Μέρξη ην 2020, ηα ηνπηθά κέιε ηεο πξσηνβνπιίαο Alliance for a Cavity-Free Future ζα πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαηώζεη ηα θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο αλάγθεο πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ηεο ηεξεδόλαο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο. Κάζε παηδί πνπ γελληέηαη ην 2026 ζα πξέπεη λα είλεη ειεύζεξν από ηελ ηεξεδόλα ζε όιε ηνπ ηε δσή. Οη ζηόρνη ηνπ Δπξσπατθνύ παξαξηήκαηνο ηεο θίλεζεο Alliance for a Cavity-Free Future είλαη: Να ελώζνπλ ηνπο εηδηθνύο ζηελ Δπξώπε πνπ κνηξάδνληαη θνηλνύο ζηόρνπο θαη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε θαη ηδέεο ζην παγθόζκην ζπκβνύιην ηεο Global Alliance for a Cavity-Free Future. Να αληηκεησπίζνπλ ηηο αληζόηεηεο ζηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηεξεδόλαο ζηελ Δπξώπε. Να θεξδίζνπλ πεξαηηέξσ επηθύξσζε από ζεκαληηθνύο Δπξσπατθνύο νξγαληζκνύο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηόρσλ ηεο πξσηνβνπιίαο Alliance for a Cavity-Free Future. Η κίνηζη Alliance for a Cavity-Free Future ζηην Δλλάδα Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζρεκαηίζηεθε ην Διιεληθό Παξάξηεκα ηεο θίλεζεο Alliance for a Cavity-Free Future, πνπ ζα ζπληνλίδεηαη από κία Δπηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ ζα ζηειερώλεηαη κε θαηαμησκέλνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ γλώζε θαη εκπεηξία ζηε ηεξεδόλα θαη ζηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ησλ Οδνληηαηξηθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο, εθπξνζσπώληαο ηαπηόρξνλα θαη αλάινγνπο Αθαδεκατθνύο, επηζηεκνληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο θνξείο. Οη δξάζεηο πνπ ζα πξνηαζνύλ ζα είλαη θύξηα επηθνηλσληαθνύ ραξαθηήξα ώζηε κε ηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηεο Διιεληθήο Οδνληηαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, ηεο Διιεληθήο Παηδνδνληηθήο Δηαηξείαο θαη άιινπο θαηαμησκέλνπο εθπξνζώπνπο ηεο Οδνληηαηξηθήο θνηλόηεηαο, θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Colgate-Palmolive Διιάο λα ζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Διιεληθνύ παξαξηήκαηνο. Η επηηξνπή ηνπ Διιεληθνύ Παξαξηήκαηνο απνηειείηαη από ηνπο: - Κ. Οπιήο (Σπληνληζηήο), Καζεγεηήο Παηδνδνληηαηξηθήο, Οδνληηαηξηθή Σρνιή ΔΚΠΑ Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο ΔΟΟ 2

3 - Φ. Κνπλάξε, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Πξνιεπηηθήο & Κνηλσληθήο Οδνληηαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ - Α. Βηέξξνπ, Δηδηθεπκέλε ζηε Παηδνδνληηαηξηθή, Πξόεδξνο Διιεληθήο Παηδνδνληηθήο Δηαηξείαο - Β. Τνπίηζνγινπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ΑΠΘ. - Β. Τζαλίδεο, κέινο ηεο Διιεληθήο Παηδνδνληηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ ΓΣ ηεο ΔΟΟ. - Ν. Λπγηδάθεο, Δηδηθεπκέλνο ζηε Παηδνδνληηαηξηθή, Σπληνληζηήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Οδνληηαηξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ (ΟΣΑ). - Ν. Μαξνπθίδεο, Μέινο ηνπ ΓΣ ηεο ΔΟΟ & Σπληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Πξνβνιήο θαη Κνηλσληθήο Γξάζεο. Σηότοι ηοσ Δλληνικού παραρηήμαηος ηης κίνηζης Alliance for a Cavity-Free Future Οη ζηόρνη ηνπ Δπξσπατθνύ παξαξηήκαηνο ηεο θίλεζεο Alliance for a Cavity-Free Future είλαη: 1. Η αλάδεημε ηεο ηεξεδόλαο σο έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πγείαο γηαηί: Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηεο Διιεληθήο Οδνληηαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, ε θαθή ζηνκαηηθή πγεία ησλ ελειίθσλ θαη ππεξήιηθσλ ιόγσ ηεξεδόλαο επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο, πεξηνξίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαη δεκηνπξγεί θαη ςπρνινγηθή δπζθνξία. Η ηεξεδόλα ζπλδέεηαη κε θνηλσληθέο αληζόηεηεο κε ην 80% ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ λα εληνπίδνληαη ζην 20% ηνπ πιεζπζκνύ. Τα κεγαιύηεξα πνζνζηά πξνβιεκάησλ θαη αζεξάπεπησλ αλαγθώλ από ηε ηεξεδόλα παξνπζηάδνληαη ζε νξηζκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο όπσο ηα παηδηά θαη νη ππεξήιηθεο, αιιά θαη ζηα άηνκα αγξνηηθώλ πεξηνρώλ θαη ρακεινύ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ Τν 50% ηνπ πιεζπζκνύ (αζθαιηζκέλνη ΟΓΑ θαη ΟΑΔΔ) δελ έρεη θακία ζρεδόλ θάιπςε νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο, ελώ ην ππόινηπν 50% (θπξίσο αζθαιηζκέλνη ηνπ ΙΚΑ) έρνπλ πνιύ πεξηνξηζκέλε θάιπςε θαη πξόζβαζε, κε απνηέιεζκα νη ίδηνη λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο πιεξώλνληαο από ηε ηζέπε ηνπο. 2. Η ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηεξεδόλαο θαη ηελ αλαραίηηζε ηεο ζηα αξρηθά ζηάδηα γηαηί: Μόλν ην 16,8% ησλ Διιήλσλ ζεσξεί πσο γλσξίδεη πιήξσο πώο λα πξνιάβεη ηελ ηεξεδόλα ε πιεηνςεθία (83,2%) δελ γλσξίδεη θαζόινπ ή έρεη αλεπαξθείο γλλώζεηο γηα ην πώο λα πξνιάβεη ηελ ηεξεδόλα! 3

4 Τν 62,8% ησλ Διιήλσλ ζεσξεί όηη ε ηεξεδόλα είλαη έλα λόζεκα πνπ εκθαλίδεηαη αλαπόθεπθηα ζαλ ζπλέπεηα ιήςεο δαραξνύρσλ ηξνθώλ θαη πνηώλ δελ γλσξίδνπλ όηη ε ηεξεδόλα κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηα θαηάιιεια κέηξα Τν 62,8% ησλ Διιήλσλ ζεσξεί όηη ε ηεξεδόλα είλαη έλα λόζεκα ην νπνίν απαηηεί ην πξνβιεκαηηθό δόληη λα ηξνρηζηεί θαη κεηά λα ζθξαγηζηεί δελ γλσξίδνπλ όηη ηα αξρηθά ζηάδηα δελ απαηηνύλ παξεκβαηηθέο κεζόδνπο όπσο ην ζθξάγηζκα! Τν 52,8% ησλ Διιήλσλ ζεσξεί όηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη έρνπλ ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ηεξεδόλαο δελ γλσξίδνπλ όηη θαη νη ελήιηθεο θηλδπλεύνπλ! 3. Η ζσζηή ελεκέξσζε πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνηλνύ γηα ηελ ηεξεδόλα γηαηί: Ο έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο ( 35,6%) επηζθέπηεηαη ηνλ νδνληίαηξν κία ή θαη ιηγόηεξεο θνξέο ην ρξόλν, ελώ 9 ζηνπο 10 ππεξήιηθεο δελ επηζθέπηνληαη θαζόινπ ηνλ Οδνληίαηξν. Υπάξρεη έιιεηςε γλώζεο θαη ζσζηήο ελεκέξσζεο γηα απιά πξάγκαηα όπσο, όηη: ηα δόληηα πνπ ράλνληαη ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη νπσζδήπνηε γηαηί ην ζηόκα απνξπζκίδεηαη, ε πεξηνδνληίηηδα ρξεηάδεηαη ζεξαπεία θαη ζπλερή παξαθνινύζεζε γηαηί αιιηώο νδεγεί ζηελ απώιεηα δνληηώλ, ε κηα θνξά ην ρξόλν επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν γηα πξόιεςε είλαη αλαγθαηόηεηα, αθνύ ην 21,6% ησλ Διιήλσλ επηζθέπηεηαη ηνλ νδνληίαηξν κόλν όηαλ έρεη πξόβιεκα Τν 80% ησλ Διιήλσλ ζεσξεί όηη δελ θάλεη αξθεηά γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηεξεδόλαο κε απνηέιεζκα ην 31% ησλ ελειίθσλ ζηε θάησ θαη 41% ζηελ άλσ γλάζν λα έρνπλ ράζεη όια ηνπο ηα δόληηα θαη λα θέξνπλ νιηθέο νδνληνζηνηρίεο Στέδιο Γράζεων Οη δξάζεηο ηεο θίλεζεο ACFF έρνπλ ζρεδηαζηεί κε γλώκνλα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί (βι. πην πάλσ) θαη βαζίδνληαη ζε 3 ππιώλεο: 1. Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία γηα ην θνηλό Η εθζηξαηεία απηή απεπζύλεηαη ηόζν ζην επξύ θνηλό όζν θαη ζε εηδηθέο νκάδεο θνηλνύ. Πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζηα ειεθηξνληθά ΜΜΔ (portals, websites, blogs) θαη ζηα ζπκβαηηθά ΜΜΔ (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, έληππα). Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη θαη 4

5 εθδειώζεηο ζε αλνηρηνύο δεκόζηνπο ρώξνπο γηα ηελ άκεζε επαθή κε ην θνηλό θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ. Πην αλαιπηηθά, νη δξάζεηο είλαη: Σπλέληεπμε ηύπνπ (ηη είλαη ε ACFF, ζηόρνη, δξάζεηο, ζηνηρεία γηα ηεξεδόλα) Άξζξα θαη ζπλεληεύμεηο ησλ κειώλ ηεο ACFF ζηα ΜΜΔ Digital εθζηξαηεία γηα ην θνηλό ζε ηζηόηνπνπο κε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα θαη αμηνπηζηία (εηδηθά αθηεξώκαηα, άξζξα, εξσηήζεηο-απαληήζεηο, κύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηελ ηεξεδόλα, ζπκβνπιέο πξόιεςεο, θ.α.) Δθδειώζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ π.ρ. ελεκεξσηηθά πεξίπηεξα ζηνλ πιαίζην ηνπ Μήλα Σηνκαηηθήο Υγείαο Σηνρεπκέλεο ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε απμεκέλν ηεξεδνληθό θίλδπλν (π.ρ. νγθνινγηθνί αζζελείο, άηνκα κε ζαθραξώδε δηαβήηε θ.α.) 2. Σρνιηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Σηνκαηηθήο Υγείαο Τν ζρνιείν απνηειεί ηνλ βαζηθό ρώξν εθπαίδεπζεο θαη ε παηδηθή ειηθία απνηειεί ην βέιηηζην ζηάδην γηα ηελ εκπέδσζε θαιώλ ζπλεζεηώλ θαη πξαθηηθώλ. Γη απηό επί ζεηξά εηώλ ε Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Colgate πξαγκαηνπνηεί πξνγξάκκαηα αγσγήο ζηνκαηηθήο πγείαο ζηα ζρνιεία. Τα πξνγξάκκαηα απηά είλαη: Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ από εζεινληέο νδνληηάηξνπο πνπ επηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία (παηδηά 4-12 εηώλ) Δθαξκνγή ηεο Βησκαηηθήο Μάζεζεο γηα ηε ζηνκαηηθή πγεία από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νδνληηάηξνπο (παηδηά 8-15 εηώλ) Δπηπιένλ, από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 ε επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο ΔΟΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Παηδνδνληηθή Δηαηξεία ζα εθαξκόζνπλ έλα λέν πξόγξακκα αγσγήο ζηνκαηηθήο πγείαο κε ηε κέζνδν ηεο Βησκαηηθήο Μάζεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα παηδηά 3-5 εηώλ. Τν πξόγξακκα απηό ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηηο λεπηαγσγνύο ζε ζπλεξγαζία κε παηδνδνληηάηξνπο. 3. Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Λακπεξά Φακόγεια, Λακπξό Μέιινλ» ζηα παηδνδνληηαηξεία Ο νδνληίαηξνο απνηειεί ηελ θύξηα πεγή ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ζέκαηα ζηνκαηηθήο πγείαο. Καη ηδηαίηεξα θξίζηκνο είλαη ν ξόινο ηνπ παηδνδνληίαηξνπ γηα ηελ εδξαίσζε θαιώλ πξαθηηθώλ ζηνκαηηθήο θξνληίδαο από λσξίο. Γη απηό, ε Colgate ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Παηδνδνληηθή Δηαηξεία δεκηνύξγεζαλ έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ελεκέξσζεο γνληώλ θαη παηδώλ. Τν πξόγξακκα απηό κπνξεί λα 5

6 πινπνηεζεί κέζα ζηα παηδνδνληηαηξεία/νδνληηαηξεία κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ελεκεξσηηθώλ πιηθώλ (ελεκεξσηηθά έληππα γηα ηνπο γνλείο, βίληεν γηα ηα παηδηά, πόζηεξ, θύιια δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά θ.α.) Βαζικά Μηνύμαηα Η ηεξεδόλα δελ είλαη αλαπόθεπθηε - Μπνξνύκε λα πξνιάβνπκε ηελ εκθάληζή ηεο Με αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ, βειηίσζε ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο θαη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν εθαξκόδνληαο ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ζα καο ζπζηήζεη εμαηνκηθεπκέλα θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο, κπνξνύκε λα πξνιάβνπκε ηελ εκθάληζε ηεο ηεξεδόλαο. Μπνξνύκε λα ζηακαηήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο ηεξεδόλαο ζηα αξρηθά ζηάδηα Η ηεξεδόλα είλαη κηα αζζέλεηα πνπ εμειίζζεηαη ζηαδηαθά. Σηα αξρηθά ζηάδηα θαη εηδηθά ζηα παηδηά νη βιάβεο είλαη κηθξέο θαη κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ώζηε λα αλαραηηηζηνύλ ή αθόκε θαη λα αλαζηξαθνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ θζνξίνπ, ή ηε ρξήζε ησλ θαιύςεσλ νπώλ θαη ζρηζκώλ ησλ δνληηώλ (Sealants). Αλ όκσο δελ αληηκεησπηζηνύλ έγθαηξα θαη ζσζηά, ηόηε κπνξεί λα εμειηρζνύλ ζε θνηιόηεηεο, θαη ίζσο ηειηθά λα νδεγήζνπλ θαη ζε απώιεηα ηνπ δνληηνύ. Η ηεξεδόλα δελ είλαη παηδηθή αζζέλεηα, αθνξά όιεο ηηο ειηθίεο Με ηε γήξαλζε, παξαηεξείηαη πθίδεζε ησλ νύισλ θαη έθζεζε ηεο ξίδαο ησλ δνληηώλ. Η ξίδα (νδνληίλε) είλαη επάισηε ζηελ ηεξεδόλα, θη σο εθ ηνύηνπ άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο κε πθηδήζεηο νύισλ δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηεξεδόλα ξίδαο. Οξηζκέλεο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο π.ρ. αληηππεξηαζηθά, αληηθαηαζιηπηηθά, αληητζηακηληθα, δηνπξεηηθά θ.α., πξνθαινύλ μεξνζηνκία ε νπνία απνηειεί βαζηθό παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηεξεδόλα. Ννζήκαηα όπσο ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ Ι, ην άζζκα θαη νγθνινγηθέο ζεξαπείεο όπσο αθηηλνζεξαπεία θεθαιήο/ηξαρήινπ θαη ρεκεηνζεξαπεία, ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόθιεζε ηεξεδόλαο. Τέινο, ε αλεπαξθήο ζηνκαηηθή πγηεηλή, ε ειιηπήο ρξήζε θζνξηνύρσλ ζθεπαζκάησλ θαη ε πινύζηα ζε ζάθραξα δηαηξνθή, αλεμαξηήησο ειηθίαο, απνηεινύλ παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηεξεδόλα. Αναθορές 1. World Health Organization, Report on Oral Health, Available at: 2. Fluoride and Dental Health in Europe. Available at [Last accessed June 2013] 3. Facts and Figures The State of Oral health in Europe (2012). Available at 20in%20Europe_2012_0.pdf [Last accessed June 2013] 6

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Θεζζαινλίθε, 23/02/2012 Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Βιβλίο Περιλήψεων AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Φίλιππος Φιλιππίδης 1, Κωνζηανηίνος Βαρδαβάς 2, Monique Bertic 2, Παναγιώηης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out)

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Η εηθόλα ηνπ ζώκαηνο «Η σποκειμενική εικόνα ηης θσζικής εμθάνιζής κάποιοσ ποσ καθιερώνεηαι από ηην ασηό-παραηήρηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

International Association Paediatric Dentistry 23 ν Παγθόζκην Σπλέδξην, Αζήλα 2011 Δπηζηεκνληθό πξόγξακκα. Τεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2011

International Association Paediatric Dentistry 23 ν Παγθόζκην Σπλέδξην, Αζήλα 2011 Δπηζηεκνληθό πξόγξακκα. Τεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2011 International Association Paediatric Dentistry 23 ν Παγθόζκην Σπλέδξην, Αζήλα 2011 Δπηζηεκνληθό πξόγξακκα Τεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2011 09:00 15:00 Πξνζπλεδξηαθό Σπκπόζην Ξελνδνρείν Crowne Plaza / Αίζνπζα Mezzanine

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα