ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου Αθήνα Τηλ Fax Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα.. 20, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: (α) Της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «NBG SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Μιχαλακοπούλου 91) και εκπροσωπείται νόµιµα (στο εξής η «NBGS»), και (β) Του προσώπου µε τα παρακάτω στοιχεία (στο εξής ο «Πελάτης») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επώνυµο: Επωνυµία: Όνοµα: Πατρώνυµο: Αρ.ΜΑΕ ή άλλος αριθµός καταχώρησης: Ονοµατεπώνυµο συζύγου: Στοιχεία νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων: Επάγγελµα: Ονοµατεπώνυµο: Υπηκοότητα: 1. ιεύθυνση: Αρ. ελτίου Ταυτότητας / ιαβατηρίου: Α Τ: Ονοµατεπώνυµο: Ηµ/νία έκδοσης: 2. ιεύθυνση: Εκδούσα Αρχή: Α Τ: ΑΦΜ: ιεύθυνση Κατοικίας - Έδρα (πόλη οδός αριθµός χώρα - ΤΚ) Τηλ. 1: Τηλ. 2 : Κινητό τηλέφωνο: ιεύθυνση Εργασίας (µόνο για φυσικά πρόσωπα) (πόλη οδός αριθµός χώρα - ΤΚ) Τηλέφωνο εργασίας: Fax : Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) Υπογραφή Πελάτη 1/17

2 Παρακαλούµε σηµειώστε µε Χ ΜΙΑ επιλογή: ΜΕΣΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο Πελάτης δηλώνει ότι επιθυµεί να του αποστέλλονται οι εκάστοτε προβλεπόµενες πληροφορίες και ενηµέρωση στο ανωτέρω δηλωθέν fax Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και συναινεί στην παροχή των πληροφοριών που υποχρεούται να του παρέχει η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ειδικότερα, ο Πελάτης δηλώνει ότι θα λαµβάνει τις πληροφορίες που υποχρεούται να παρέχει η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ στη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της (www.nbgsecurities.com) καθώς και ότι επιθυµεί να του αποστέλλεται η εκάστοτε προβλεπόµενη ενηµέρωση στη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ). Σε περίπτωση που επελέγη η παροχή πληροφοριών και ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο Πελάτης αναλαµβάνει να ενηµερώνει, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικώς, την NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ σε περίπτωση µεταβολής της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. Ηµεροµηνία: Υπογραφή Πελάτη: 2/17

3 1. Προοίµιο 1.1 υνάµει σχετικής Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η NBGS παρέχει στον Πελάτη, υπό τους εκεί διαλαµβανόµενους όρους και προϋποθέσεις, τις επενδυτικές υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης εντολών (παραγγελιών) του Πελάτη για την κατάρτιση για λογαριασµό του χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί Κινητών Αξιών, όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω. 1.2 Ο Πελάτης δηλώνει ότι επιθυµεί να του χορηγηθεί από την NBGS Πίστωση µε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασµό, η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την εξόφληση του τιµήµατος συναλλαγών του επί Κινητών Αξιών που διενεργούνται µέσω της NBGS, κατά τις διατάξεις των άρθρων 5-9 του Ν.4141/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν, και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Πράξεις του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Ορισµοί Οι παρακάτω όροι, εκφράσεις και αρχικά χρησιµοποιούνται στην παρούσα σύµβαση µε την ακόλουθη έννοια: 2.1 Σύµβαση: Η παρούσα σύµβαση πίστωσης για τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών µεταξύ της NBGS και του Πελάτη, και κάθε τυχόν ιδιαίτερη συµφωνία, παράρτηµα ή πρόσθετη πράξη που την τροποποιεί ή/και συµπληρώνει, υπό τον όρο ότι καταρτίζεται εγγράφως και αναφέρεται ρητά στην παρούσα. 2.2 Πίστωση: Η πίστωση που παρέχεται µε την Σύµβαση κατά την παρ. 3 αυτής. Αναφορές στον όρο Πίστωση θα γίνονται είτε για το σύνολο του παρεχοµένου ποσού, είτε για τµήµα αυτού. 2.3 Κινητές Αξίες: Οι αξίες που (α) σύµφωνα µε το νόµο δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο αγοράς µε πίστωση, και (β) είναι αποδεκτές από την NBGS ως Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας σύµφωνα µε την παρ της Σύµβασης. 2.4 Συναλλαγή: Κάθε συναλλαγή χρηµατιστηριακής αγοράς Κινητών Αξιών που γίνεται από την NBGS για λογαριασµό του Πελάτη, µε χρήση της παρεχόµενης Πίστωσης για την εξόφληση του τιµήµατος των Κινητών Αξιών που αγοράζονται. 2.5 Λογαριασµός της Πίστωσης ή Λογαριασµός: Ο ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασµός που τηρεί η NBGS στο όνοµα του Πελάτη δυνάµει της Σύµβασης και λειτουργεί κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 6 της Σύµβασης. 2.6 Όριο της Πίστωσης: Το ανώτατο ποσό της παρεχόµενης Πίστωσης σύµφωνα µε την Σύµβαση, όπως ορίζεται στην παρ. 4.2 αυτής. 2.7 Στοιχείο: Κάθε µετοχή ή άλλη κινητή αξία από αυτές που προσδιορίζονται στην παρ της Σύµβασης. 2.8 Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας: Το σύνολο των Στοιχείων που παρέχονται εκάστοτε από τον Πελάτη για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παροχή της Πίστωσης σύµφωνα µε την Σύµβαση. 2.9 Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Η συνολική αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως κάθε φορά προκύπτει από την αποτίµηση των επιµέρους Στοιχείων που περιλαµβάνει σύµφωνα µε την παρ. 7.4 της Σύµβασης έσµευση Στοιχείου: Η αυτοδίκαια ή µετά από Εντολή του Πελάτη υπαγωγή του Στοιχείου στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Κάθε Στοιχείο µετά την έσµευσή του καλείται εσµευµένο Στοιχείο ή Στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας Αποδέσµευση Στοιχείου: Η αποδέσµευση του Στοιχείου από το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας κατά την παρ της Σύµβασης 2.12 Περιθώριο: Η διαφορά µεταξύ της Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και του Χρεωστικού Υπολοίπου 3/17

4 2.13 Αρχικό Περιθώριο: Το ελάχιστο Περιθώριο ως ποσοστό επί της Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας το οποίο θα πρέπει να υφίσταται προκειµένου να πραγµατοποιηθεί συγκεκριµένη αγορά µε χρήση της Πίστωσης συµπεριλαµβανοµένης της αξίας της εν λόγω αγοράς, όπως καθορίζεται στην παρ της Σύµβασης ιατηρητέο Περιθώριο: Το ελάχιστο Περιθώριο ως ποσοστό επί της Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας το οποίο θα πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, όπως καθορίζεται στην παρ της Σύµβασης Όχληση: Το αίτηµα της NBGS προς τον Πελάτη προς εµπρόθεσµη αποκατάσταση του ιατηρητέου Περιθωρίου σύµφωνα µε την παράγραφο της Σύµβασης Έλλειµµα Περιθωρίου: Το ποσό κατά το οποίο το Περιθώριο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, στο Αρχικό ή στο ιατηρητέο Περιθώριο Πλεόνασµα Περιθωρίου: Το ποσό κατά το οποίο το Περιθώριο υπερβαίνει το ιατηρητέο Περιθώριο Χρεωστικό Υπόλοιπο ή Κατάλοιπο: Το χρηµατικό ποσό που οφείλει ο Πελάτης προς την NBGS, όπως εκάστοτε προκύπτει από τον συµψηφισµό των καταχωρούµενων στον Λογαριασµό της Πίστωσης χρεωπιστώσεων ΧΑ: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών 2.20 ΣΑΤ: Το Σύστηµα Αϋλων Τίτλων, όπως αυτό ορίζεται στην υπ αριθµ. 3/304/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως εκάστοτε ισχύει Εντολή: Κάθε παραγγελία του Πελάτη που απευθύνεται προς την NBGS και αφορά είτε την διενέργεια Συναλλαγής, είτε την έσµευση ή Αποδέσµευση Στοιχείων, και δίδεται όπως ορίζει η παρ. 10 της Σύµβασης Η ΑΤ: Η Ηλεκτρονική ευτερογενής Αγορά Τίτλων. 3. Αντικείµενο της Σύµβασης Η NBGS χορηγεί στον Πελάτη έντοκη Πίστωση µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό, ο δε Πελάτης αποδέχεται την παρεχόµενη σε αυτόν Πίστωση, για την εξόφληση του τιµήµατος αγοράς Κινητών Αξιών που οφείλεται από Συναλλαγές, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύµβασης. 4. Σκοπός και Όριο της Πίστωσης 4.1 Η Πίστωση θα χρησιµοποιηθεί από τον Πελάτη αποκλειστικά και µόνον προς τον σκοπό διενέργειας χρηµατιστηριακών συναλλαγών αγοράς Κινητών Αξιών από την NBGS για λογαριασµό του. Τα χρήµατα που αποτελούν αντικείµενο της Πίστωσης χρησιµοποιούνται απευθείας από την NBGS για την εκπλήρωση για λογαριασµό του Πελάτη των οικονοµικών υποχρεώσεών του από κάθε Συναλλαγή, ουδέποτε δε εκταµιεύονται για καταβολή στον ίδιο τον Πελάτη, για µεταφορά σε τραπεζικό ή άλλο λογαριασµό του Πελάτη ή τρίτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός αν υφίσταται Πλεόνασµα Περιθωρίου και η εκταµίευση αφορά το σύνολο ή τµήµα του προϊόντος πώλησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ή το σύνολο ή τµήµα του µερίσµατος που προέκυψε από Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι µετά την εκταµίευση δεν θα δηµιουργείται Έλλειµµα Περιθωρίου. 4.2 Το Όριο της Πίστωσης συµφωνείται µεταξύ της NBGS και του Πελάτη στο Παράρτηµα της Σύµβασης και δύναται να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη Σύµβαση. Ο Πελάτης δικαιούται να κάνει χρήση της Πίστωσης είτε ολικά είτε µερικά, είτε µία φορά είτε κατ επανάληψη, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της εκάστοτε χρησιµοποιούµενης Πίστωσης δεν θα ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον Όριο της Πίστωσης. 4/17

5 5. Τόκος της Πίστωσης και λοιπές επιβαρύνσεις του Πελάτη 5.1 H Πίστωση που παρέχεται µε την Σύµβαση συµφωνείται έντοκη, του τόκου υπολογιζοµένου τοκαριθµικώς µε βάση έτος 365 ηµερών επί του πραγµατικού ηµερήσιου Χρεωστικού Υπολοίπου του Λογαριασµού της Πίστωσης, δηλαδή επί του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου ποσού της Πίστωσης. Το επιτόκιο της Πίστωσης συµφωνείται µεταξύ της NBGS και του Πελάτη στο Παράρτηµα της Σύµβασης και δύναται να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη Σύµβαση. 5.2 Η NBGS διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς περιοδικής αναπροσαρµογής, ήτοι της αύξησης ή µείωσης, του ανωτέρω συµφωνούµενου επιτοκίου ή του τρόπου υπολογισµού του χωρίς την σύµπραξη του Πελάτη, ανάλογα µε τις συνθήκες της χρηµαταγοράς και το κόστος του χρήµατος για την NBGS. Η εκάστοτε πραγµατοποιούµενη αναπροσαρµογή θα γνωστοποιείται εγγράφως στον Πελάτη τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες προ της πρώτης ηµέρας ισχύος του νέου (µετά την αναπροσαρµογή) επιτοκίου. Ο Πελάτης δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την αναπροσαρµογή, δικαιούµενος να αρνηθεί την συνέχιση της Πίστωσης µε το νέο επιτόκιο και να ζητήσει εγγράφως από την NBGS το οριστικό κλείσιµο του Λογαριασµού της Πίστωσης κατ εφαρµογή της παρ της Σύµβασης, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης τυχόν υφιστάµενου Χρεωστικού Υπολοίπου στο σύνολό του προ της πρώτης ηµέρας ισχύος του νέου (µετά την αναπροσαρµογή) επιτοκίου. Αν ο Πελάτης δεν αιτηθεί το οριστικό κλείσιµο του Λογαριασµού της Πίστωσης ή παραλείψει να εξοφλήσει το σύνολο του Χρεωστικού Υπολοίπου πριν την πρώτη ηµέρα ισχύος του νέου (µετά την αναπροσαρµογή) επιτοκίου, τότε τεκµαίρεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται την αναπροσαρµογή του επιτοκίου, και τον υπολογισµό του τόκου της Πίστωσης µε βάση το νέο επιτόκιο όπως αναπροσαρµόσθηκε µονοµερώς και του γνωστοποιήθηκε από την NBGS, παραιτούµενος εκ των προτέρων και µε την παρούσα από το δικαίωµα προβολής οποιασδήποτε σχετικής ενστάσεως, αντιρρήσεως ή αγωγής κατά της µεταβολής του επιτοκίου, που από τώρα συµφωνείται ότι συνιστά συµβατική ενέργεια κείµενη εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονοµικός σκοπός των εκατέρωθεν δικαιωµάτων. 5.3 Ο τόκος της Πίστωσης υπολογίζεται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο οπότε και κλείνει περιοδικά ο Λογαριασµός της Πίστωσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6.3 της Σύµβασης, και είναι πληρωτέος εντός των δέκα (10) επόµενων ηµερών. Σε περίπτωση που η Σύµβαση καταρτίζεται µετά την έναρξη ηµερολογιακού τριµήνου, τότε ο τόκος υπολογίζεται την πρώτη φορά για το βραχύτερο του τριµήνου χρονικό διάστηµα από την σύναψη της Σύµβασης µέχρι την λήξη του ηµερολογιακού τριµήνου. Ο υπολογισµός του τόκου γίνεται χωρίς όχληση ή ειδοποίηση του Πελάτη, του αντίστοιχου ποσού φεροµένου σε χρέωση του Λογαριασµού της Πίστωσης, ακόµα και αν συνεπεία της χρέωσης αυτής δηµιουργείται ή αυξάνεται τυχόν υφιστάµενο Έλλειµµα Περιθωρίου, ή το Περιθώριο κατέρχεται του ιατηρητέου Περιθωρίου, ή η χρησιµοποιούµενη Πίστωση ξεπερνά το Όριο της Πίστωσης. 5.4 Για την εξόφληση του ποσού των τόκων, η NBGS δικαιούται είτε να προβεί σε εκποίηση Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του Πελάτη κατά την παρ. 7.5 της Σύµβασης µέχρι να καλυφθεί το οφειλόµενο ποσό των τόκων και ανεξαρτήτως του υφιστάµενου κατά το χρόνο της εκποίησης Περιθωρίου του Λογαριασµού της Πίστωσης, είτε να κλείσει οριστικά τον Λογαριασµό της Πίστωσης κατά την παρ της Σύµβασης. 5.5 Τον Πελάτη βαρύνουν αποκλειστικά κάθε φόρος και κάθε τέλος που επιβάλλονται ή θα επιβληθούν νοµίµως επί του κεφαλαίου ή των τόκων της Πίστωσης, υποχρεούται δε αυτός να τους καταβάλλει στην NBGS κατά το χρόνο καταβολής του κεφαλαίου ή των τόκων. Τον 5/17

6 Πελάτη, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση καταβολή του, βαρύνει επίσης αποκλειστικά και στο σύνολο του κάθε φόρος, χαρτόσηµο, τέλος ή άλλη δαπάνη οποιουδήποτε είδους που αφορά την κατάρτιση ή κατάργηση της Σύµβασης, την κίνηση του Λογαριασµού της Πίστωσης, την εξόφληση των απαιτήσεων της NBGS ή κάθε άλλη αιτία σχετική µε την Σύµβαση. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης από τον Πελάτη των φόρων, τελών και εν γένει δαπανών της παρούσας παραγράφου, η NBGS έχει τα δικαιώµατα της προηγούµενης παραγράφου. 6. Λειτουργία του Λογαριασµού της Πίστωσης 6.1 Για την εξυπηρέτηση της Πίστωσης, τηρείται µεταξύ της NBGS και του Πελάτη ανοιχτός αλληλόχρεος Λογαριασµός Πίστωσης, στον οποίο καταχωρούνται οι µεταξύ των µερών δοσοληψίες από την Σύµβαση µε τη µορφή χρεοπιστωτικών κονδυλίων, οφείλεται δε το Kατάλοιπο που ήθελε προκύψει από τον συµψηφισµό των κονδυλίων πίστωσης και χρέωσης κατά το οριστικό κλείσιµο του Λογαριασµού της Πίστωσης. Σηµειώνεται ότι ο Λογαριασµός της Πίστωσης τηρείται ανεξάρτητα από οποιονδήποτε χρηµατιστηριακό, επενδυτικό ή άλλο λογαριασµό του Πελάτη στην NBGS, και χρεοπιστώνεται αποκλειστικά µε εκατέρωθεν απαιτήσεις των συµβαλλοµένων µερών από την Σύµβαση, ρητώς αποκλειοµένης της καταχώρισης σε αυτόν χρεώσεων µε αιτία πηγάζουσα από οποιαδήποτε άλλη σύµβαση ή σχέση του Πελάτη µε την NBGS. 6.2 Στον Λογαριασµό της Πίστωσης πιστώνονται ενδεικτικά: (α) τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλει ο Πελάτης ή τρίτοι για λογαριασµό του Πελάτη σε πίστωση του συγκεκριµένου λογαριασµού, (β) τα χρηµατικά ποσά που µεταφέρονται µε Εντολή του Πελάτη στον Λογαριασµό της Πίστωσης από οποιονδήποτε άλλο τηρούµενο στην NBGS λογαριασµό του, και (γ) τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στην NBGS µέσω του εκάστοτε ισχύοντος συστήµατος εκκαθάρισης χρηµατιστηριακών συναλλαγών σε σχέση µε χρηµατιστηριακές συναλλαγές που συνάπτει η NBGS για λογαριασµό του Πελάτη επί εσµευµένων Στοιχείων κατά την παρ. 7.5 της Σύµβασης. Στον Λογαριασµό της Πίστωσης χρεώνονται ενδεικτικά: (α) το τίµηµα των χρηµατιστηριακών Συναλλαγών αγοράς µετοχών µε Πίστωση που διενεργούνται µετά από Εντολή του Πελάτη µέσω της NBGS για λογαριασµό του, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους εξόδων, αµοιβών και προµηθειών της NBGS που αφορούν τέτοιες συναλλαγές, (β) τα ποσά που αντιστοιχούν στο σύνολο ή σε τµήµα του προϊόντος πώλησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ή το σύνολο ή τµήµα µερίσµατος που προέκυψε από µετοχές του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και καταβάλλονται στον Πελάτη υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται Πλεόνασµα Περιθωρίου και ότι µετά την καταβολή δεν δηµιουργείται Έλλειµµα Περιθωρίου. (γ) το ποσό των οφειλοµένων τόκων της Πίστωσης όπως προκύπτουν κατά το τριµηνιαίο περιοδικό κλείσιµο του Λογαριασµού της Πίστωσης, και (δ) τα ποσά που οφείλονται για φόρους, τέλη και εν γένει δαπάνες που βαρύνουν τον Πελάτη κατά την παρ 5.5 της Σύµβασης. Πέραν των ανωτέρω, η NBGS δικαιούται να καταχωρεί στον Λογαριασµό της Πίστωσης οποιοδήποτε ποσό οφείλει ο Πελάτης στην NBGS ή η NBGS στον Πελάτη και ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο η σχετική απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσµη, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε καταχωρούµενη χρέωση ή πίστωση πηγάζει από την Σύµβαση και σχετίζεται µε την εκτέλεσή της. 6.3 Ο Λογαριασµός της Πίστωσης κλείνει περιοδικά κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο σύµφωνα µε το άρθρο 112 του ΕισΝΑΚ. Ειδικότερα, την 31 η Μαρτίου, 30ή Ιουνίου, 30ή Σεπτεµβρίου και 31 η εκεµβρίου εκάστου ηµερολογακού έτους συµψηφίζονται οι χρεωπιστώσεις που έχουν καταχωρηθεί στον Λογαριασµό της Πίστωσης κατά την περίοδο του ηµερολογιακού τριµήνου από την 1 η Ιανουαρίου µέχρι και την 6/17

7 31 η Μαρτίου, από την 1 η Απριλίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου, από την 1 η Ιουλίου µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρίου, και από την 1 η Οκτωβρίου µέχρι και την 31 η εκεµβρίου εκάστου έτους αντίστοιχα, προκειµένου να προκύψει το Κατάλοιπο του Λογαριασµού της Πίστωσης. 6.4 Η NBGS δικαιούται να τροποποιεί µονοµερώς και σύµφωνα µε τις ανάγκες της λογιστικής τάξης που τηρεί τις παραπάνω ηµεροµηνίες περιοδικού κλεισίµατος του Λογαριασµού της Πίστωσης, καθώς και τις αντίστοιχες κατά την παρ. 5 της Σύµβασης προθεσµίες καταβολής τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων του Πελάτη, υπό τον όρο ότι ο Λογαριασµός θα κλείεται πάντοτε ανά τρίµηνο τουλάχιστον. 6.5 Ρητά συµφωνείται ότι τα αντίγραφα ή αποσπάσµατα από τα οικεία βιβλία της NBGS που εµφανίζουν την κίνηση του Λογαριασµού της Πίστωσης από την έναρξή του ή από την τελευταία αναγνώριση του Πελάτη κατά την παρ. 9.4 της Σύµβασης, αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων της NBGS κατά του Πελάτη. Τα άνω αντίγραφα ή αποσπάσµατα θα εξάγονται είτε ως φωτοαντίγραφα είτε µε ηλεκτρονική (µηχανογραφική) αναπαραγωγή κατ αποτύπωση των στοιχείων (δεδοµένων) του ηλεκτρονικού συστήµατος της NBGS, είτε µε οποιονδήποτε άλλο καθιερωµένο από την NBGS για τις συναλλαγές της τρόπο. Το προκύπτον Κατάλοιπο από το οριστικό κλείσιµο της Πίστωσης αποδεικνύεται και από απόσπασµα των βιβλίων της NBGS, το οποίο εξάγεται από την ίδια και εµφανίζει την κίνηση του Λογαριασµού από της τελευταίας αναγνωρίσεως του Πελάτη και εφεξής, και επιπλέον αναγνωρίζεται από τώρα από τον Πελάτη ότι το απόσπασµα αυτό αποτελεί πλήρη απόδειξη της απαίτησης της NBGS κατ αυτού. 7.1 Ενέχυρο 7. Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των κάθε είδους υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Σύµβαση, ο Πελάτης παρέχει στην NBGS ως ασφάλεια Στοιχεία, επί των οποίων συνίσταται ενέχυρο κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 7 του Ν.4141/2013 όπως εκάστοτε ισχύει. Το σύνολο των εσµευµένων Στοιχείων αποτελεί το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, το οποίο, όπως εκάστοτε συντίθεται, ασφαλίζει οποιαδήποτε απαίτηση της NBGS από την Σύµβαση, είτε η απαίτηση αυτή προκύπτει κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, είτε αφορά το τελικό υπόλοιπο (Κατάλοιπο) του Λογαριασµού Πίστωσης κατά ή µετά το οριστικό κλείσιµό του Ρητά συµφωνείται ότι το κατά τα παραπάνω παρεχόµενο ενέχυρο της NBGS σε εσµευµένα Στοιχεία που είναι καταχωρηµένα στο ΣΑΤ εκτείνεται αυτοδίκαια, κατ αρθρ. 84 παρ. 2 του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος Αϋλων Τίτλων (απόφ. 3/304/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει), σε οποιαδήποτε άλλη αξία γεννηθεί από τα Στοιχεία αυτά, εφόσον η νέα αξία καταχωρηθεί στο ΣΑΤ σύµφωνα µε το αρθρ. 34 του άνω Κανονισµού. Ο Πελάτης αναλαµβάνει να προβαίνει σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια προκειµένου αντίστοιχη επέκταση του ενεχύρου να ισχύει σε κάθε περίπτωση και αναφορικά µε τυχόν Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που δεν είναι καταχωρηµένα στο ΣΑΤ Η σύσταση ενεχύρου κατά τα παραπάνω επί των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας δεν επηρεάζει την ισχύ των ασφαλειών που παρασχέθηκαν από τον Πελάτη προς την NBGS δυνάµει της µεταξύ τους καταρτισθείσας Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίες ασφάλειες ισχύουν και ασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση όλες τις απαιτήσεις της NBGS κατά του Πελάτη από οποιαδήποτε αιτία, συµπεριλαµβανοµένης της παρούσας Σύµβασης, παράλληλα µε το άνω ενέχυρο, της NBGS δικαιουµένης να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της από την Σύµβαση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και δι οιασδήποτε εξασφάλισης της έχει παρασχεθεί από τον Πελάτη. 7/17

8 7.2. έσµευση και Αποδέσµευση Στοιχείων Η έσµευση Στοιχείων που είναι καταχωρηµένα στο ΣΑΤ συντελείται δια σχετικής καταχώρισης (χαρακτηρισµού) στο ΣΑΤ σύµφωνα µε το αρθρ. 84 του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος Αϋλων Τίλων (απόφ. 3/304/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως εκάστοτε ισχύει), µετά από σχετική Εντολή του Πελάτη προς την NBGS. Η έσµευση κάθε άλλου Στοιχείου συντελείται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4141/2013 όπως ισχύει, του Πελάτη υποχρεουµένου να προβαίνει σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την εκάστοτε νόµιµη σύσταση ενεχύρου επί του οικείου Στοιχείου. Οι Κινητές Αξίες που αγοράζονται µε πίστωση αποτελούν αυτοδίκαια Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, εκάστης Εντολής του Πελάτη για αγορά µετοχών µε πίστωση θεωρουµένης ως εµπεριέχουσας και Εντολή του περί εσµεύσεως των µετοχών για τις οποίες δίδεται η Εντολή, ακόµα και αν η περί εσµεύσεως Εντολή δεν δίδεται ρητά. Σε περίπτωση που στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας περιλαµβάνονται µετρητά, αυτά δεσµεύονται υπέρ της NBGS σε ειδικό λογαριασµό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα Η Αποδέσµευση Στοιχείων συντελείται µετά από σχετική Εντολή του Πελάτη προς την NBGS, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε Αποδέσµευση Στοιχείου ή Στοιχείων, σε συνδυασµό µε τυχόν άλλες συναλλαγές του Πελάτη, δεν δηµιουργεί Έλλειµµα Περιθωρίου ή δεν αυξάνει τυχόν υφιστάµενο Έλλειµµα Περιθωρίου του Λογαριασµού Πίστωσης. Απαγορεύεται, και συνεπώς ο Πελάτης δεν δικαιούται να αιτηθεί, οποιαδήποτε Αποδέσµευση Στοιχείου ή Στοιχείων, εφόσον µετά από την αιτούµενη Αποδέσµευση το Περιθώριο του Λογαριασµού Πίστωσης κατέρχεται του καθορισµένου από την Σύµβαση ιατηρητέου Περιθωρίου Η σύσταση ενεχύρου ή/και η έσµευση και Αποδέσµευση Στοιχείων που δεν είναι καταχωρηµένα στο ΣΑΤ, θα πραγµατοποιείται όπως εκάστοτε προβλέπεται από τις διατάξεις που ρυθµίζουν την δέσµευση τίτλων στην οικεία αγορά. 7.3 Σύνθεση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας µπορεί να αποτελείται από τις Κινητές Αξίες που αγοράζονται µε χρήση της Πίστωσης, µετρητά, καθώς και από άλλες αξίες που είναι αποδεκτές από την NBGS ως Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. εν µπορούν να περιληφθούν στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας κινητές αξίες που τελούν σε αναστολή διαπραγµάτευσης. Σε κάθε περίπτωση: (α) το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον τριών (3) εκδοτών, και (β) η αξία οποιουδήποτε Στοιχείου που περιλαµβάνεται σε αυτό δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% της Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, εκτός αν στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας περιλαµβάνονται Στοιχεία της παρ. 1(i) του άρθρου 2 της υπ αριθµ. 6/675/2014 απόφασης του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως εκάστοτε ισχύει, µε συνολική αξία που ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% του συνόλου του Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο Πελάτης υποχρεούται να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα και να ανταποκρίνεται σε σχετικές υποδείξεις της NBGS, ως προς την ποσοτική και ποιοτική σύνθεση και διαφοροποίηση του εκάστοτε υφισταµένου Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του, ούτως ώστε αυτό να εξασφαλίζει ικανοποιητικά τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαµβάνει η NBGS µε την Σύµβαση. Σχετικά, η NBGS µπορεί να εκδίδει και να επικαιροποιεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια καταστάσεις αποδεκτών Στοιχείων Χαρτοφυλακίου από κοινού µε το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό συµµετοχής κάθε Στοιχείου στην αποτίµηση της Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, καθώς και καταστάσεις µη αποδεκτών Στοιχείων, σύµφωνα µε τα κατωτέρω (υπό 7.3.3). 8/17

9 7.3.3 Η NBGS δικαιούται, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να γνωστοποιεί εγγράφως στον Πελάτη ότι δεν αποδέχεται, είτε εν όλω είτε εν µέρει, οποιεσδήποτε αξίες ως Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, αιτούµενη παράλληλα είτε την αντικατάσταση τυχόν µη αποδεκτών εσµευµένων Στοιχείων από άλλα, είτε την µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να υπολείπεται των πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα της γνωστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται εντός της άνω ορισµένης προθεσµίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ( έσµευση άλλων - αποδεκτών - Στοιχείων ή καταβολή µετρητών) για την ικανοποίηση του αιτήµατος της NBGS. Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας που τάχθηκε από την NBGS, η αξία των µη αποδεκτών αξιών δεν συνυπολογίζεται στην αποτίµηση της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ο χαρακτηρισµός κινητών αξιών ως αποδεκτών ή µη αποδεκτών από την NBGS καθώς και ο καθορισµός του µέγιστου ποσοστού συµµετοχής κάθε αξίας στη συνολική αποτίµηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, ενδέχεται να πραγµατοποιείται µε κριτήρια αυστηρότερα των διατάξεων του νόµου και των κανονιστικών αποφάσεων του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως εκάστοτε ισχύουν Σε περίπτωση αναστολής ή άλλου περιορισµού ως προς τη διαπραγµάτευση κινητών αξιών που περιλαµβάνονται ήδη στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, η NBGS δικαιούται να ασκεί το κατά τα ανωτέρω δικαίωµά της να µην αποδέχεται τις εν λόγω κινητές αξίες ως Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ή να µεταβάλει το ανώτατο ποσοστό συµµετοχής τους στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, ακόµα και µε άµεση ισχύ, δηλαδή χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση στον Πελάτη Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται προς την NBGS ότι τα Στοιχεία που απαρτίζουν εκάστοτε το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, του ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και είναι ελεύθερα κάθε βάρους, άλλης ενεχυρίασης, εκχώρησης, συµψηφισµού, απαίτησης τρίτου, κατάσχεσης ή άλλης δέσµευσης εν γένει. 7.4 Αποτίµηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας Η αποτίµηση της Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας διενεργείται στη λήξη κάθε εργάσιµης ηµέρας µε βάση την πιο πρόσφατη τιµή κλεισίµατος της οργανωµένης αγοράς ή του Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην κατωτέρω παράγραφο 7.4.3, η αποτίµηση των αξιών στις οποίες εκτείνεται το ενέχυρο κατά την παρ της Σύµβασης συνυπολογίζεται στην Αποτίµηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας από το χρόνο που οι αξίες αυτές παραδίδονται και περιέρχονται νοµίµως στην κυριότητα του Πελάτη, και σε καµία περίπτωση από το χρόνο που λαµβάνει χώρα η εταιρική πράξη που προκαλεί την έκδοση και διανοµή τους. Τυχόν δικαιώµατα προτίµησης, µετά την αποκοπή τους από τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας από τα οποία προέκυψαν, δεν συµπεριλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Ειδικοί κανόνες αποτίµησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας θα ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Σε περίπτωση που αποφασίζεται από την εκδότρια η συνένωση κινητών αξιών, οι µετά τη συνένωση αξίες θα παραµένουν ή θα εντάσσονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας σε αντικατάσταση αυτών που συνενώθηκαν, 9/17

10 (β) Σε περίπτωση που αποφασίζεται από εκδότρια εταιρία δωρεάν χορήγηση νέων αξιών για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω µείωσης της ονοµαστικής αξίας split), στην αποτίµηση κάθε υφιστάµενου Στοιχείου θα συνυπολογίζεται η αποτίµηση των αξιών που πρόκειται να χορηγηθούν δωρεάν, και (γ) Σε περίπτωση εταιρικού µετασχηµατισµού (όπως συγχώνευση ή διάσπαση) ή δηµόσιας πρότασης ανταλλαγής αξιών, η αποτίµηση των οικείων Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας θα εξακολουθεί µέχρι την τυχόν ανταλλαγή τους µε άλλες κινητές αξίες κατά τους όρους του µετασχηµατισµού ή της δηµόσιας πρότασης. 7.5 Εκποίηση Στοιχείων από την NBGS - εξουσιοδότηση εκποίησης Η NBGS δικαιούται, για την ικανοποίηση των οποιουδήποτε είδους απαιτήσεών της από την Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της είσπραξης των τόκων της Πίστωσης, καθώς και για την αποκατάσταση του Αρχικού ή του ιατηρητέου Περιθωρίου, να εκποιεί Στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Η εκποίηση εσµευµένων Στοιχείων θα πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της NBGS, τόσο ως προς την επιλογή των Στοιχείων που θα εκποιηθούν, όσο και σχετικά µε τον χρόνο και την τιµή εκποίησης των Στοιχείων που θα επιλεγούν. Οι προµήθειες της NBGS και τα έξοδα των χρηµατιστηριακών συναλλαγών εκποίησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας βαρύνουν τον Πελάτη και χρεώνονται στο Λογαριασµό της Πίστωσης Η εκποίηση Κινητών Αξιών ή απαιτήσεων επί Κινητών Αξιών που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο θα γίνεται απευθείας από την NBGS χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση κατά παρέκκλιση των άρθρων 1237 και 1239 του Αστικού Κώδικα και από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου. Η εκποίηση Κινητών Αξιών που τυχόν διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο θα γίνεται κατά τις διατάξεις του οικείου δικαίου Σε κάθε περίπτωση πάντως, και ανεξάρτητα και επιπλέον του δικαιώµατος εκποίησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό και 7.5.2, ο Πελάτης παρέχει ήδη µε την παρούσα Σύµβαση προς την NBGS τη ρητή και ανέκκλητη - καθόσον αφορά το συµφέρον της NBGS - εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε εκποίηση οποιουδήποτε Στοιχείου του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ή/και άλλου χρηµατοπιστωτικού µέσου που βρίσκεται στην κατοχή της, είτε άµεσα είτε µέσω τρίτου θεµατοφύλακα, για την ικανοποίηση απαιτήσεών της κατά του Πελάτη από την παρούσα Σύµβαση. 8. Αρχικό και ιατηρητέο Περιθώριο 8.1 Αρχικό Περιθώριο Το Αρχικό Περιθώριο ορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Για κάθε αγορά µετοχών µε Πίστωση, απαιτείται από τον Πελάτη κάλυψη Αρχικού Περιθωρίου εφόσον µε την αγορά δηµιουργείται ή αυξάνεται το τυχόν υφιστάµενο Έλλειµµα του Αρχικού Περιθωρίου. Η κάλυψη αφορά το ύψος του Ελλείµµατος που τυχόν δηµιουργείται ή στο µέτρο που αυτό αυξάνεται, στον υπολογισµό περιλαµβανοµένης και της επικείµενης αγοράς. 10/17

11 8.1.2 Η κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν (και αποτελεί προϋπόθεση για) την εκτέλεση της εντολής αγοράς, είτε µε καταβολή µετρητών, είτε µε έσµευση Στοιχείων που δεν περιέχονται µέχρι τότε στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, είτε µε συνδυασµό των ανωτέρω. 8.2 ιατηρητέο Περιθώριο Το ιατηρητέο Περιθώριο, ήτοι το ελάχιστο Περιθώριο που πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί της Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας Αν το Περιθώριο καταστεί κατώτερο του άνω οριζοµένου ιατηρητέου Περιθωρίου για οποιονδήποτε λόγο, και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συνεπεία µειώσεως των χρηµατιστηριακών τιµών Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, η NBGS προβαίνει µέχρι την έναρξη της επόµενης συνεδρίασης του ΧΑ σε σχετική Όχληση του Πελάτη, δηλαδή τον ενηµερώνει σχετικά µε την ανάγκη αποκατάστασης του ιατηρητέου Περιθωρίου και αιτείται την κάλυψη του Ελλείµµατος το αργότερο µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η Όχληση. Η παραπάνω Όχληση πραγµατοποιείται είτε τηλεφωνικώς είτε µε την διαβίβαση fax ή στον αριθµό fax ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αντίστοιχα που ο Πελάτης έχει δηλώσει στην αρχή της Σύµβασης Ο Πελάτης υποχρεούται να προβεί σε κάλυψη του Ελλείµµατος του ιατηρητέου Περιθωρίου, είτε µε καταβολή µετρητών είτε µε έσµευση Στοιχείων που δεν περιέχονται µέχρι τότε στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, είτε µε συνδυασµό των ανωτέρω, ούτως ώστε αυτό να µην υπολείπεται του ανωτέρω οριζοµένου ιατηρητέου Περιθωρίου. Η υποχρέωση κάλυψης πρέπει να εκπληρωθεί εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην ανωτέρω παρ της Σύµβασης Αν ο Πελάτης δεν εκπληρώσει εµπρόθεσµα την υποχρέωσή του προς κάλυψη του Ελλείµµατος του ιατηρητέου Περιθωρίου, τότε η NBGS, προκειµένου να αποκατασταθεί το ιατηρητέο Περιθώριο, προβαίνει σε απευθείας εκποίηση Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας το αργότερο µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της προθεσµίας κάλυψης. Η εκποίηση αυτή γίνεται στην έκταση που απαιτείται για την αποκατάσταση του ιατηρητέου Περιθωρίου Σε κάθε περίπτωση, µέχρι την αποκατάσταση του ιατηρητέου Περιθωρίου κατά τις διατάξεις είτε της παρ είτε της παρ , ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να διενεργήσει καµία Συναλλαγή µε χρήση της Πίστωσης. 9. Ενηµέρωση του Πελάτη 9.1 Η NBGS υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη για τις Συναλλαγές που πραγµατοποίησε για λογαριασµό του στο µέσο παροχής ενηµέρωσης που δηλώθηκε στην αρχή της παρούσας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µεταξύ τους συναφθείσα Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 9.2 Περαιτέρω, η NBGS θα ενηµερώνει τον Πελάτη µέσω σταθερού µέσου και τουλάχιστον µηνιαίως: (α) αναλυτικά για τις συναλλαγές του και την κίνηση του Λογαριασµού της Πίστωσης σε χρήµατα και σε Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας κατά τον προηγούµενο µήνα, και 11/17

12 (β) για την αποτίµηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και το ύψος της Πίστωσης κατά την τελευταία ηµέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενηµέρωση. 9.3 Μέσα στον µήνα που έπεται της λήξης κάθε ηµερολογιακού µήνα, ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην NBGS εγγράφως και µε απόδειξη τυχόν µη λήψη της παραπάνω ενηµέρωσης ή τυχόν αντίρρηση ή διαφωνία του σχετικά µε το περιεχόµενό της. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η NBGS δεν λάβει τέτοια γνωστοποίηση, ο Πελάτης λογίζεται ότι έχει εγκρίνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ακρίβεια των αναφεροµένων στην ενηµέρωση, ήτοι των συναλλαγών του και της κίνησης του Λογαριασµού της Πίστωσης, καθώς και ότι αναγνωρίζει το Κατάλοιπο του Λογαριασµού της Πίστωσης κατ αρθρ. 874 ΑΚ και το ποσό των οφειλοµένων τόκων. Απόδειξη περί µη λήψης από τον Πελάτη της ενηµέρωσης της ανωτέρω παραγράφου 9.2 για οποιονδήποτε ηµερολογιακό µήνα, χωρεί αποκλειστικά και µόνον µε την, εντός µηνός από την λήξη κάθε µήνα, έγγραφη και µε απόδειξη γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού προς την NBGS, ρητώς αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, και αυτού ακόµα του όρκου. 9.4 Σε κάθε περίπτωση, και παράλληλα προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις της NBGS προς ενηµέρωσή του, ο Πελάτης υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να είναι πάντοτε ενήµερος τόσο για τις Συναλλαγές που διενεργήθηκαν στο όνοµα και για λογαριασµό του, όσο και για την κατάσταση του Περιθωρίου του. Οι παραπάνω αναφερόµενες υποχρεώσεις της NBGS προς ενηµέρωση του Πελάτη δεν υποκαθιστούν σε καµία περίπτωση την υποχρέωση του τελευταίου να φροντίζει και µε δική του πρωτοβουλία για την ενηµέρωσή του. 9.5 Η ενηµέρωση του Πελάτη για τις Συναλλαγές του, η αποστολή της ενηµέρωσης της παραγράφου 9.2, καθώς και κάθε είδους ανακοίνωση, κοινοποίηση, γνωστοποίηση ή άλλου είδους επικοινωνία µε αυτόν, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινοποιήσεων που αφορούν δίκες από την Σύµβαση και τις παρεχόµενες εξασφαλίσεις, θα πραγµατοποιείται από την NBGS έγκυρα εφόσον γίνεται στην ταχυδροµική διεύθυνση, ή στον αριθµό fax ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Πελάτης δήλωσε στην αρχή της Σύµβασης. Σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας, έδρας ή άλλων δηλωµένων στην Σύµβαση στοιχείων του Πελάτη, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµέσως, εγγράφως και µε απόδειξη την µεταβολή στην NBGS, µέχρι δε την γνωστοποίηση αυτή, η NBGS κοινοποιεί νόµιµα και έγκυρα στην διεύθυνση ή στα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην Σύµβαση. 10. Εντολές του Πελάτη 10.1 Οι Εντολές του Πελάτη προς την NBGS δίδονται είτε εγγράφως, ως εγγράφου νοουµένου και του τηλεοµοιοτυπικού (fax) ή ηλεκτρονικού ( ) µηνύµατος, είτε προφορικά µέσω τηλεφώνου, και µόνο σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η NBGS δεν δεσµεύεται από Εντολές που δίδονται σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η NBGS, προς απόδειξη του περιεχοµένου των Εντολών, Οχλήσεων και γενικότερα των συµφωνιών µε τον Πελάτη σχετικά µε την Σύµβαση και την εκτέλεσή της, δύναται να προβαίνει σε µαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Οι µαγνητοταινίες που καταγράφουν τις τηλεφωνικές Εντολές του Πελάτη, τυχόν Οχλήσεις προς αυτόν ή άλλη επικοινωνία σχετικά µε τη Σύµβαση, καθώς και τα έγγραφα που αποστέλλονται στην NBGS συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών ( ) και τηλεοµοιοτυπικών (fax) µηνυµάτων, συµφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη προς τον Πελάτη για την Εντολή του προς την NBGS και το περιεχόµενό της, την Όχληση προς τον Πελάτη ή την καταγραφείσα επικοινωνία, ρητά αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου και ιδίως των µαρτύρων. Η NBGS διατηρεί το δικαίωµα, για λόγους ασφαλείας, να ζητεί από τον Πελάτη επιβεβαίωση Εντολής πριν από την εκτέλεσή της. 12/17

13 10.2 Οι κάθε είδους Εντολές του Πελάτη προς την NBGS πρέπει να είναι σαφείς και να περιγράφουν µε ακρίβεια το αντικείµενό τους. Οι Εντολές που αφορούν αγορά µετοχών µε Πίστωση πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιες, προκειµένου να διαχωρίζονται από τυχόν συναλλαγές αγοράς µετοχών που δεν γίνονται µε πίστωση του τιµήµατος και για τις οποίες τηρείται στην NBGS ανεξάρτητος χρηµατιστηριακός λογαριασµός του Πελάτη. Οι Εντολές που αφορούν την έσµευση και Αποδέσµευση Στοιχείων, πρέπει να προσδιορίζουν τον ακριβή αριθµό και το είδος των Στοιχείων των οποίων ο Πελάτης επιθυµεί την έσµευση ή Αποδέσµευση. Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά µε τους όρους και εν γένει το περιεχόµενο των Εντολών, η NBGS έχει την διακριτική ευχέρεια είτε να µην εκτελέσει τις Εντολές αυτές, είτε να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει ευθύνη για την ερµηνεία της. Εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις Εντολών που έχουν ήδη δοθεί, πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους Εντολές Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις Εντολές του Πελάτη προς την NBGS και την εκτέλεσή τους, ισχύουν τα οριζόµενα στην καταρτισθείσα µεταξύ τους Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τα οποία ο Πελάτης δήλωσε ότι γνωρίζει και αντιλαµβάνεται απόλυτα. 11. ηλώσεις και εγγυήσεις του Πελάτη - Κίνδυνοι Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την NBGS ότι: (α) Γνωρίζει ότι η NBGS δικαιούται να παρέχει πιστώσεις µόνο για τον σκοπό αγοράς Κινητών Αξιών στο όνοµα και για λογαριασµό πελατών της µε πίστωση του τιµήµατος, και ότι υποχρεούται να χρησιµοποιεί την Πίστωση που παρέχεται µε την Σύµβαση για το σκοπό αυτό, ευθυνόµενος για κάθε ζηµία που ήθελε υποστεί η NBGS από τη χρήση της Πίστωσης για άλλους σκοπούς. (β) Έχει ζητήσει προ της υπογραφής της Σύµβασης, και έχει λάβει από την NBGS τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις ως προς την λειτουργία του Λογαριασµού Πίστωσης και του τρόπου εξασφάλισης των απαιτήσεων της NBGS από την Σύµβαση, και προβαίνει στην σύναψη της Σύµβασης εν γνώσει αυτών. (γ) Είναι ενηµερωµένος για τον υψηλό κίνδυνο που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών µε πίστωση, ήτοι για την υποχρέωση κάλυψης των Περιθωρίων που ορίζονται στην Σύµβαση, για τις συνέπειες της µείωσης του Περιθωρίου κάτω από το ιατηρητέο Περιθώριο, για τις περιπτώσεις, τον χρόνο και την διαδικασία εκποίησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, και ειδικότερα τελεί σε πλήρη γνώση ότι: - ενδέχεται να απωλέσει περισσότερα από αυτά που αρχικώς επένδυσε, - µπορεί να απαιτηθεί να καταβάλλει επιπροσθέτως µετρητά ή να καταθέσει και δεσµεύσει νέους τίτλους σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, ώστε να καλυφθεί τυχόν ζηµία, - ενδέχεται να εξαναγκασθεί να ρευστοποιήσει µέρος ή το σύνολο των τίτλων του, σε περίπτωση µείωσης των τιµών των Στοιχείων και συνεπώς της αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, - η NBGS δύναται να εκποιήσει µέρος ή το σύνολο των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, χωρίς να συµβουλεύσει προηγουµένως τον Πελάτη να εξοφλήσει το υφιστάµενο Χρεωστικό Υπόλοιπο του Λογαριασµού της Πίστωσης που του έχει παράσχει, - η NBGS υποχρεούται να ρευστοποιήσει Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, αν ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί στην Όχλησή της κατά την παράγραφο της Σύµβασης, ακόµα και αν εν τω µεταξύ οι τιµές των προς ρευστοποίηση Στοιχείων παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Βάσει των παραπάνω δηλώσεων του Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που διαλαµβάνονται στις παρ και 10.3 της Σύµβασης, η NBGS αποδέχεται την κατάρτιση της Σύµβασης µε αυτόν. 13/17

14 12. Τροποποίηση, ιάρκεια και Λύση της Σύµβασης 12.1 Η NBGS δικαιούται κατά πάντα χρόνο, ακόµα και πριν την χρήση της Πίστωσης, να αναστέλλει την χρήση της Πίστωσης, να την ανακαλεί είτε συνολικά είτε µερικά, να περιορίζει ή να µειώνει το Όριο της Πίστωσης, να αναπροσαρµόζει το επιτόκιο της Πίστωσης ή τον τρόπο υπολογισµού του, να µεταβάλλει το ποσοστό του Αρχικού ή ιατηρητέου Περιθωρίου, καθώς και να κλείνει οριστικά τον Λογαριασµό της Πίστωσης, λαµβάνουσα υπόψη τα εκάστοτε οικονοµικά στοιχεία του Πελάτη και την αποδοτικότητα της ευρύτερης µε αυτόν συνεργασίας, γεγονότα οικονοµικής φύσεως που λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, µεταξύ των οποίων και η αύξηση του κόστους του χρήµατος γενικότερα και ειδικότερα στην διατραπεζική αγορά, τα οποία επιβάλλουν σε αυτήν (την NBGS) αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής ή και του ύψους των επιτοκίων. Μετά την ειδοποίηση του Πελάτη σχετικά µε οποιαδήποτε ενέργεια της NBGS κατά τα παραπάνω, ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών κάθε σχετική οφειλή του ή να προβεί στην κάλυψη του Αρχικού ή ιατηρητέου Περιθωρίου όπως αυτό τυχόν αναπροσαρµόσθηκε µονοµερώς από την NBGS, διαφορετικά καθίσταται υπερήµερος. Η NBGS ουδεµία ευθύνη έχει για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζηµίας που ήθελε υποστεί ο Πελάτης ή τρίτος συνεπεία της άσκησης των παραπάνω δικαιωµάτων της Η παρούσα Σύµβαση έχει αόριστη διάρκεια, και δύναται να καταγγελθεί από την NBGS οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων της Σύµβασης. Η NBGS, µε την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωµάτων της από την Σύµβαση, δικαιούται να καταγγείλει την Σύµβαση, αζηµίως γι αυτήν και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσµίας, µε µονοµερή προς τον Πελάτη δήλωσή της, να κλείσει οριστικά τον τηρούµενο Λογαριασµό της Πίστωσης και να απαιτήσει άµεσα την καταβολή του υπέρ αυτής οριστικού Καταλοίπου, ιδίως δε και ενδεικτικά και σε καµία περίπτωση περιοριστικά: (α) Εάν ο Πελάτης παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της Σύµβασης, οι οποίοι συνοµολογούνται ουσιώδεις στο σύνολό τους. (β) Εάν ο Πελάτης διακόψει ή αναστείλει για οποιονδήποτε λόγο την ασκούµενη σήµερα και δηλωθείσα από αυτόν επιχειρηµατική δραστηριότητα. (γ) Εάν ο Πελάτης συγχωνευθεί, απορροφηθεί, εξαγορασθεί, διασπασθεί, µεταβάλει την εταιρική του µορφή ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο. (δ) Εάν κηρυχθεί ο Πελάτης σε πτώχευση ή τεθεί υπό δικαστική εκκαθάριση καθώς και αν καταθέσει ο ίδιος δήλωση αναστολής των πληρωµών του και εκ µόνης της καταθέσεώς της, ή υποβληθεί αίτηση υπαγωγής ή υπαχθεί σε οποιασδήποτε φύσεως συλλογική διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησης του. (ε) Εάν επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση ή άλλη πράξη αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του Πελάτη ή των περιουσιακών του στοιχείων από οποιονδήποτε πιστωτή του και από το γεγονός και µόνον αυτής. (στ) Εάν καταστεί ο Πελάτης µειωµένης φερεγγυότητας, ώστε, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της NBGS, να υπάρχει κίνδυνος για την ικανοποίηση των εκ της παρούσας απορρεουσών απαιτήσεών της. (ζ) Εάν µεταβληθούν τα πρόσωπα των βασικών µετόχων του Πελάτη ή µεταβληθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο. (η) Σε κάθε περίπτωση ανακριβείας ή µη πληρότητας, κατά την κρίση της NBGS, δηλώσεων του Πελάτη που κατά την NBGS στηρίζουν την χορήγηση της Πίστωσης, την φερεγγυότητά του και την ασφάλεια των αξιώσεών της. (θ) Σε περίπτωση που συµβούν, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, γεγονότα που επηρεάζουν ή ενδέχεται κατά την απόλυτη κρίση της NBGS να επηρεάσουν, τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 14/17

15 12.3 Σε κάθε περίπτωση, µε την λύση της Σύµβασης και το οριστικό κλείσιµο του Λογαριασµού της Πίστωσης, το Κατάλοιπο αυτού από κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισµούς, προµήθειες, και κάθε άλλο έξοδο, θα κεφαλαιοποιείται και θα είναι αµέσως και αυτοδικαίως απαιτητό και καταβλητέο από τον Πελάτη, ο οποίος περιέρχεται αυτοδικαίως σε υπερηµερία οφείλοντας επί του Καταλοίπου και µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του τόκους υπολογιζόµενους µε βάση το ανώτατο επιτρεπόµενο επιτόκιο υπερηµερίας όπως τυχόν θα µεταβάλλεται από την έναρξη της υπερηµερίας και µέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε και ελεύθερα να εξοφλεί κάθε οφειλή του προς την NBGS από τη Σύµβαση και τον Λογαριασµό, και να αιτείται το οριστικό κλείσιµο του Λογαριασµού Ουδέν Στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποδεσµεύεται σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης και οριστικού κλεισίµατος του Λογαριασµού, εφόσον υφίσταται οποιαδήποτε απαίτηση της NBGS από τη Σύµβαση και µέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίησή της, ρητά συµφωνουµένου ότι η NBGS δικαιούται να εισπράξει κάθε τυχόν οφειλόµενο ποσό µετά το οριστικό κλείσιµο του Λογαριασµού από το προϊόν της εκποίησης εσµευµένων Στοιχείων Η NBGS και ο Πελάτης προέβησαν στην κατάρτιση της Σύµβασης µε τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, ενόψει του νοµικού πλαισίου που ισχύει σήµερα, των υποσχέσεων, δηλώσεων και βεβαιώσεων που έδωσε ο Πελάτης, του κόστους χρήµατος και της απόδοσης των κεφαλαίων που διαθέτει η NBGS υπό τις άνω συνθήκες. Σε περίπτωση τροποποίησης νόµου ή κανονιστικής διάταξης, ή θέσπισης νέων νόµων και διατάξεων, ή µεταβολής στην ερµηνεία και εφαρµογή τους, ή ανάγκης συµµόρφωσης της NBGS µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος, νοµισµατικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, ιδίως δε σε περίπτωση µείωσης του µέγιστου επιτρεποµένου Ορίου ή επιτοκίου της Πίστωσης, ή των ελαχίστων επιτρεποµένων ποσοστών Αρχικού ή και ιατηρητέου Περιθωρίου, τότε η Σύµβαση θα θεωρείται αυτοµάτως και χωρίς άλλες διατυπώσεις τροποποιηθείσα, ούτως ώστε το σύνολο των διατάξεών της και ο τρόπος εκτέλεσής της να µην συνεπάγεται παράβαση του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού θεσµικού πλαισίου, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατος της NBGS να καταγγείλει την Σύµβαση και να κλείσει οριστικά τον Λογαριασµό. 13. Τελικές ιατάξεις 13.1 Όλοι οι όροι της Σύµβασης συµφωνούνται και συνοµολογούνται ως ουσιώδεις, µπορούν δε να τροποποιηθούν µόνον ρητά και εγγράφως, είτε η τροποποίηση γίνεται µε αµοιβαία συµφωνία, είτε µε άσκηση εκ µέρους της NBGS των παρεχοµένων δικαιωµάτων της σε µονοµερή τροποποίησή τους. Ανταπόδειξη κατά των όρων της Σύµβασης επιτρέπεται µόνο µε έγγραφα, ρητά αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, και αυτού ακόµη του όρκου Ενδεχόµενη ακυρότητα ή ακυρωσία ενός ή περισσότερων όρων της Σύµβασης δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων αυτής Όλες οι ασφάλειες που δόθηκαν ή πρόκειται να δοθούν υπέρ της NBGS εξασφαλίζουν οποιαδήποτε απαίτησή της κατά του Πελάτη από την Σύµβαση, και δεν επηρεάζονται από τυχόν ακυρότητα µέρους ή του συνόλου της Σύµβασης, έστω και αν δόθηκαν για άκυρη συµβατική υποχρέωση του Πελάτη. 15/17

16 13.3 Παράλειψη ή καθυστέρηση της NBGS στην άσκηση δικαιωµάτων της από τη Σύµβαση ή το Νόµο σε καµία περίπτωση δεν θα ερµηνεύεται ως παραίτησή της από τα εν λόγω δικαιώµατα, τα οποία δικαιούται να ασκεί σε κάθε χρόνο Η Σύµβαση δεσµεύει και ισχύει προς όφελος του Πελάτη και της NBGS, καθώς και των διαδόχων και εκδοχέων αυτών, του Πελάτη όµως µη δικαιουµένου να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του από την Σύµβαση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της NBGS. Η NBGS δύναται να εκχωρεί ή να µεταβιβάζει µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών της από την Σύµβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την συναίνεση ή έγκριση του Πελάτη Οι σχέσεις των συµβαλλοµένων µερών για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα Σύµβαση και σχετίζονται µε το αντικείµενό της, θα διέπονται από τις σχετικές διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων που αναφέρονται στην παροχή πιστώσεων από Μέλη του ΧΑ προς πελάτες τους για την αγορά κινητών αξιών µε πίστωση του τιµήµατος Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύµβαση, στις σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών θα έχουν εφαρµογή οι όροι της µεταξύ τους καταρτισθείσας Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Όλες οι αιτήσεις, οχλήσεις, και γνωστοποιήσεις του Πελάτη προς την NBGS θα γίνονται µόνο εγγράφως και επί αποδείξει Κάθε διαφορά από την παρούσα σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών ικαστηρίων, αρµόδια δε κατά τόπο για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται από τους συµβαλλόµενους που παραιτούνται κάθε σχετικής ενστάσεως τους, τα δικαστήρια της πόλης Αθηνών και οι οποίοι συµβαλλόµενοι µε την παρούσα υποβάλλονται στην αποκλειστική δωσιδικία αυτών. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συνετάγη η παρούσα Σύµβαση σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από ένα. Ο Πελάτης Για την NBGS Θεώρηση γνησίου υπογραφής 16/17

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύµβασης Πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών Όριο της Πίστωσης (σε ευρώ) Παρ. 4.2 της Σύµβασης Επιτόκιο της Πίστωσης (%) Παρ. 5.1 της Σύµβασης Ο Πελάτης Για την NBGS 17/17

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων

Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Στην Αθήνα σήµερα την του µηνός του έτους 200 µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 115 28 Αθήνα www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 43/28-6-2010) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα