ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε."

Transcript

1 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν εγρεηξίδην απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζε φπνηνλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ή ην ρεηξηζκφ ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο πειιεηνπνηεκέλσλ δσνηξνθψλ. Γελ απνηειεί ππνθαηάζηαην ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο, αιιά ζπκπιήξσζε ηεο. Σν πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζην εγρεηξίδην απηφ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηελ εηαηξεία Borregaard LignoTech. Ζ νκάδα απηή έρεη απνθηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα παγθφζκηα εκπεηξία κέζα απφ ηελ πειιεηνπνίεζε πνιιψλ ηχπσλ δσνηξνθψλ ζε δηάθνξα εξγνζηάζηα παιηά θαη λέα. Σν εγρεηξίδην απηφ εθδίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Borregaard LignoTech γηα λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο, ην ζέξβηο θαη ηε ζπλεξγαζία. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Borregaard ην Ο ζηφρνο ηεο λέαο απηήο έθδνζεο, είλαη λα βνεζήζεη ηνπο παξαγσγνχο δσνηξνθψλ θαη ζηηο πέληε επείξνπο. Πηζηεχνπκε φηη θάηη ηέηνην ην επηηπγράλεη κε ζπζηεκαηηθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν, παξφιε ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πξψηεο χιεο. Σν εγρεηξίδην απηφ ειπίδνπκε λα είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζην ρψξν ηεο πειιεηνπνίεζεο, θαιχπηνληαο έλα πξνυπάξρνλ θελφ θαη ζηε ρψξα καο. Απόδνζε ζηα Διιεληθά Γηώξγνο Βνπξινύκεο Δπηκέιεηα θεηκέλσλ θαη εηθόλσλ Αγγειηθή ππξνπνύινπ 3

3 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 θνπφο ηνπ conditioning θαη ηεο πειιεηνπνίεζεο 1.2 Οξνινγία Οξηζκνί δσνηξνθψλ 1.3 Ηζηνξία θαη αξρέο ηεο πειιεηνπνίεζεο 2 ηόρνη ηεο παξαγσγήο πέιιεη 2.1 Φπζηθή πνηφηεηα πέιιεη 2.2 Απνδνηηθφηεηα ηεο πειιεηηέξαο 3 πκβνπιέο γηα ηελ παξαγσγή πέιιεη 3.1 χληνκε πγξνζεξκηθή επεμεξγαζία (conditioning) Τγξνζεξκηθφο επεμεξγαζηήο (conditioner) ηχπνπ νξηδνληίνπ θπιίλδξνπ 3.2 Παξαηεηακέλε πγξνζεξκηθή επεμεξγαζία Γηπιή πειιεηνπνίεζε χζηεκα expander 3.3 Πξέζα πειιεηνπνίεζεο Γηαδηθαζία πξνέλαξμεο Γηαδηθαζία έλαξμεο Γηαδηθαζία παχζεο ηεο πειιεηνπνίεζεο Λίπαλζε ησλ εδξάλσλ Δπηινγή κήηξαο Υξήζε θαηλνχξγηαο κήηξαο πληήξεζε ηεο κήηξαο Αιιαγή ηεο κήηξαο Σχπνη θπιίλδξσλ Ρπζκίζεηο θπιίλδξσλ (ρεηξνθίλεηα) Ρπζκίζεηο θπιίλδξσλ (ηειεθαηεπζπλφκελα) Ρπζκίζεηο ησλ καραηξηψλ Φεθαζκφο ιαδηνχ 3.4 Φχθηεο (cooler) ησλ πέιιεηο Καηαθφξπθνη ςχθηεο (cooler) Φχθηεο (cooler) νξηδνληίνπ ηκάληα Φχθηεο (cooler) ηχπνπ αληηξξνήο 3.5 Θξπκκαηηζηέο - Κξακπιεξο 3.6 Γηαρσξηζηέο 4 Conditioning ηεο ηξνθήο 4.1 Άιεζκα - Κνθθνκεηξία 4.2 Conditioning αηκνχ 4.3 Μεγέζε ησλ ζσιήλσλ θαη ηαρχηεηα ηνπ αηκνχ 5 Οδεγίεο παξαγσγήο 5.1 Εσνηξνθέο κεξπθαζηηθψλ 5.2 πκππθλψκαηα πξσηετλψλ 5.3 Εσνηξνθέο γηα ρνηξηλά 5.4 Πηελνηξνθέο 5.5 Κνπλειίλε 6 Πξώηεο ύιεο 6.1 Γηαηί επεξεάδνπλ νη πξψηεο χιεο ηελ πειιεηνπνίεζε 6.2 Πξψηεο χιεο Φπζηθνί θαη δηαηξνθηθνί παξάγνληεο 4

4 7 πγθνιιεηηθά - Ληπαληηθά Borregaard γηα ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα ησλ πέιιεηο 7.1 Πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγθνιιεηηθψλ ιηπαληηθψλ Borregaard. 7.2 Πεηξάκαηα πειιεηνπνίεζεο Σππηθφ πείξακα πειιεηνπνίεζεο 7.3 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ παζκέλνο ξπζκηζηήο αηκνχ Λαλζαζκέλε ξχζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο ηνπ αηκνχ Τπεξθφξησζε βξαζηήξα ( κπφτιεξ) Σξνθνδνζία κέζσ θνριία Τπεξκεγέζεηο θνριίεο ηξνθνδνζίαο 7.4 πγθνιιεηηθά - Ληπαληηθά Borregaard Lignin πζθεπαζία Απνζήθεπζε Υξήζε - Δθαξκνγή Γηαξξνέο πξντφληνο ζην εξγνζηάζην 8 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 8.1 Παξαγσγή Conditioning Πξέζα πειιεηνπνίεζεο Μήηξεο Φχμε - Cooling 8.2 Διαηησκαηηθά πέιιεηο Γεκηνπξγία κεγάισλ εγθάξζησλ ξσγκψλ ζηε κία άθξε θαη / ή ηξηρνεηδψλ ξσγκψλ θαηά κήθνο ηεο κηαο πιεπξάο ηνπ πέιιεη Γεκηνπξγία εγθάξζησλ ξσγκψλ θαηά κήθνο φινπ ηνπ πέιιεη Γεκηνπξγία ξσγκψλ θαηά κήθνο ηκήκαηνο ή νιφθιεξνπ ηνπ πέιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςχμεο ηνπ Πνιιέο δηαθιαδηδφκελεο ξσγκέο πνπ μεθηλάλε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν Καθψο δηακνξθσκέλα πέιιεηο Παξαγσγή κεγ.αιεο πνζφηεηαο κηθξψλ πέιιεηο Πέιιεηο κε αγθαζσηή πθή 9 Πνηνηηθέο κέζνδνη ειέγρνπ 9.1 Έιεγρνο αλζεθηηθφηεηαο (κε ηε ρξήζε πεπηεζκέλνπ αέξα) Φνξεηή ηεζη πνηφηεηαο Borregaard LT γηα ηνλ έιεγρν αλζεθηηθφηεηαο Απηφκαηε ζπζθεπή δνθηκαζίαο LΣΑ Borregaard γηα πέιιεηο πζθεπή ειέγρνπ Borregaard LTOL γηα πέιιεηο on line 9.2 Αλζεθηηθφηεηα (κεραληθή) Με δνρείν αλαθίλεζεο (ASAE) 9.3 θιεξφηεηα (κε θνριία) 9.4 Οκνηνκνξθία κήθνπο 9.5 Πνζνζηφ αιεπξηνχ 9.6 Πνηφηεηα ηνπ πέιιεη 10 Πίλαθεο κεηαηξνπήο 10.1 Γεληθνί παξάγνληεο κεηαηξνπήο 10.2 Πηέζεηο αηκψλ 10.3 Θεξκνθξαζίεο 5

5 ΕΘΑΓΩΓΗ 1 Ζ παγθφζκηα παξαγσγή πειιεηνπνηεκέλσλ ζπλζέησλ δσνηξνθψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη κηα κεγάιε θαη κε απμαλφκελε ζεκαζία βηνκεραλία, ε νπνία παξάγεη ηζφξξνπεο δσνηξνθέο γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο, γάιαθηνο, ςαξηψλ θαη απγψλ. Ζ αλαγθαηφηεηα παξαγσγήο απνδνηηθψλ δσνηξνθψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο απαηηεί ηελ πειιεηνπνίεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλζέησλ δσνηξνθψλ. Σν conditioning ηνπ κίγκαηνο δσνηξνθήο πξηλ ηελ πειιεηνπνίεζε απνηειεί έλα βαζηθφ ηκήκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 1.1 θνπόο ηνπ conditioning θαη ηεο πειιεηνπνίεζεο Οη ιφγνη ηνπ conditioning θαη ηεο πειιεηνπνίεζεο είλαη πνιινί. Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα. Απνηειέζκαηα πειιεηνπνίεζεο Πιενλεθηήκαηα γηα ηηο βηνκεραλίεο δσνηξνθώλ θαη ηνπο θηελνηξόθνπο πκπύθλσζε ηνπ αιεπξώδνπο κίγκαηνο Απνθπγή απνδηνξγάλσζεο ηνπ κίγκαηνο Δπθνιόηεξε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ηεο δσνηξνθήο Μείσζε ηνπ θόζηνπο κεηαθνξάο Βειηίσζε ηεο ξνήο θαη ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ Δπηηξέπεη ηελ πξνζζήθε πξνζζεηηθώλ ρσξίο θίλδπλν ππέξ-ππν-δνζνιόγεζεο Σα δώα δελ δηαιέγνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο Οηθνλνκηθόηεξε παξαγσγή ηξνθίκσλ δσηθήο πξνειεύζεσο θαη ζπλεπώο απμεκέλε θεξδνθνξία ηεο βηνκεραλίαο δσνηξνθώλ Αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο από ην δών Δπθνιόηεξε πξνζαξκνγή ηνπ δώνπ ζηηο αιιαγέο ηνπ ζηηεξεζίνπ ρσξίο πξνβιήκαηα απόξξηςεο ηεο ηξνθήο Δπίδξαζε ηνπ conditioning Βειηίσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο Μεηώζεηο ηεο ζπαηάιεο ησλ δσνηξνθώλ ζηε κνλάδα Απνδνηηθόηεξε παξαγσγή δσηθώλ ηξνθίκσλ Απνζηείξσζε από παζνγόλα βαθηήξηα π.ρ. ζαικνλέια Βειηίσζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη αύμεζε θεξδνθνξίαο γηα ηνλ θηελνηξόθν 6

6 1.2 Οξνινγία Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ ζα παξαηεξήζεηε φηη έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν πέιιεη γηα θάζε κνξθή ζχκπεθησλ ζπλζέησλ δσνηξνθψλ αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο Οξηζκνί δσνηξνθώλ Οη παξαθάησ νξηζκνί δελ εκπίπηνπλ ζηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία ησλ δσνηξνθψλ, αιιά απνζθνπνχλ ζηελ επεμήγεζε θάπνησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ πξάμε ζηε βηνκεραλία ησλ ζπλζέησλ δσνηξνθψλ. Υνλδξνεηδείο δσνηξνθέο. Ηλψδεηο δσνηξνθέο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα θαηαλάισζε απφ ηα κεξπθαζηηθά, π.ρ. ελζίξσκα, ζαλφο, γξαζίδη. ύλζεηεο δσνηξνθέο. Έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ απιψλ δσνηξνθψλ (ζηα νπνία πεξηέρνληαη βαζηθά αλφξγαλα ζηνηρεία, ηρλνζηνηρεία, βηηακίλεο θαη άιιεο πξφζζεηεο νπζίεο) αλακηγκέλα θαη νκνγελνπνηεκέλα ζε θαηάιιειεο αλαινγίεο γηα ηελ παξαζθεπή θαιά ηζνξξνπεκέλσλ ζηηεξεζίσλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο παξαγσγηθψλ δψσλ ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, π.ρ. ζηα κεξπθαζηηθά, νη ζχλζεηεο δσνηξνθέο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη φρη πιήξεηο, εμαζθαιίδνληαο ζηα δψα ην εκεξήζην ζηηεξέζην ηνπο κφλν αλ ρνξεγνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δσνηξνθέο (π.ρ. ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο). ηελ πεξίπησζε απηή ηνπο δίλνληαη ραξαθηεξηζκνί φπσο ζχλζεηε δσνηξνθή γηα ρξήζε ζε ζηηεξέζηα κε άρπξν ή ελζίξσκα αξαβνζίηνπ ή κεδηθή θ.ι.π πκππθλώκαηα πξσηετλώλ. Πξντφληα ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα πξνζζήθε ζηελ ηειηθή ηξνθή ζε πνζνζηφ 5% ή άλσ, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πξνζζήθεο δεκεηξηαθψλ θαξπψλ ή άιισλ δσνηξνθψλ. Σα ζπκππθλψκαηα απηά πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά κε πςειφ πξσηετληθφ πεξηερφκελν, εκπινπηηζκέλα κε απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά φπσο αλφξγαλα ζηνηρεία, ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην ηζφξξνπν ηνπ ηειηθνχ ζηηεξεζίνπ. πκππθλψκαηα κε πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο π.ρ. 50%, ζα πεξηέρνπλ θαη δεκεηξηαθνχο θαξπνχο ή ππνπξντφληα απηψλ. Μεξηθά ζπκππθλψκαηα πξσηετλψλ παξαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε κεηά απφ ηελ αλάκημε ηνπο κε δεκεηξηαθνχο θαξπνχο λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο. Μίγκαηα all-mash. Mίγκα δηαθφξσλ πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ κε πέιιεηο πξσηετληθνχ ζπκππθλψκαηνο. Οη πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ έρνπλ πνηθίιεο θπζηθέο κνξθέο, π.ρ. είηε έρνπλ ηε κνξθή ληθάδσλ, είηε έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία πίεζεο κέζσ θπιίλδξσλ ή ζθπξφκπινπ. Πξώηεο ύιεο δσνηξνθώλ. Σα δηάθνξα πξντφληα θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, λσπά ή δηαηεξεκέλα θαη ηα παξάγσγα ηεο βηνκεραληθήο ηνπο κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη νη νξγαληθέο ή αλφξγαλεο νπζίεο απηνχζηεο ή ζε κίγκαηα, πνπ πεξηέρνπλ ή φρη πξφζζεηεο χιεο, 7

7 Πξόκηγκαηα Βηη. Ηλρνο. Ηζνξξνπηζηέο Πξσηετληθά ζπκππθλώκαηα ύλζεηεο δσνηξνθέο. Οιηθό ζηηεξέζην γηα κεξηθαζηηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο δηαηξνθή ησλ δψσλ, είηε απηνχζηεο είηε ζε κεηαπνηεκέλε κνξθή γηα ηελ παξαζθεπή ζχλζεησλ δσνηξνθψλ ή σο θνξείο πξνκηγκάησλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ληθαδνπνηεκέλνο αξαβφζηηνο, ζνγηάιεπξν, ηρζπάιεπξν θ.ι.π. Πξόζζεηεο ύιεο. Οη νπζίεο ή ηα παξαζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ θαη πξνζηίζεληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ ζπλζέησλ δσνηξνθψλ γηα θάπνηνλ ηδηαίηεξν δηαηξνθηθφ ζθνπφ πέξα απφ ηελ άκεζε πξνζζήθε ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ πξνθεηκέλνπ: Να επεξεάζνχλ επλντθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξψησλ πιψλ ή ησλ ζπλζέησλ δσνηξνθψλ ή ησλ δσηθψλ πξντφλησλ, ή λα βειηησζεί ε παξαγσγηθφηεηα, ηδίσο κέζσ ηεο επίδξαζεο ζηε ρισξίδα ηνπ εληέξνπ ή ζηελ πεπηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ. Να πξνζηεζνχλ ζηε δηαηξνθή, ζηνηρεία πνπ επλννχλ ηελ επίηεπμε ηδηαηηέξσλ δηαηξνθηθψλ ζηφρσλ ή πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ ζε δεδνκέλε ζηηγκή. Οη πξφζζεηεο απηέο χιεο πεξηιακβάλνπλ νπζίεο φπσο θνθθηδηνζηαηηθά, αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο, ρξσζηηθέο, βειηησηηθά γεχζεο θ.ι.π. πκπιεξώκαηα δηαηξνθήο. πκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνζνζηά ελζσκάησζεο ζην ηειηθφ ζηηεξέζην θάησ απφ 5%, θαη πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο βηηακηλψλ, ηρλνζηνηρείσλ θαη άιισλ πξνζζέησλ πιψλ ή εηδηθψλ ζπζηαηηθψλ. (Γηα ηνπο νξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ βάζε λνκνζεζίαο ζπκβνπιεπηείηε ηελ ΚΤΑ (Β 875/ )) Υνλδξνεηδείο δσνηξνθέο Δλζηξψκα, αλφο, Άρπξν Τπνπξντόληα Αιεπξνπνηίαο Πίηπξα, Βήηεο, Κηελνηξνθηθή Γινπηέλε Αξαβνζίηνπ, Φινηφο ηηεξψλ Γεκεηξηαθνί θαξπνί / Άκπιν Αξαβφζηηνο, ηηάξη, Σξηηηθάιε, Κξηζάξη, Βξψκε, Μαληφθα Φπηηθέο Πξσηεΐλεο νγηάιεπξν, Βακβαθφπηηα θαη Ζιηάιεπξν, ηέκθπια δπζνπνηίαο θαη νηλνπλεπκαηνπνηίαο, Γινπηέλε αξαβνζίηνπ Εσηθή Πξσηεΐλε Ηρζπάιεπξα Αλόξγαλα ζηνηρεία Αιάηη, Μαγλήζην, Φσζθνξηθφ Γηαζβέζηην, Αλζξαθηθφ Αζβέζηην, Κάιην Πξνζζεηηθά Αληηβηνηηθά, Πξνβηνηηθά, Μπθεηνζηαηηθά, Αξσκαηηθέο θαη Υξσζηηθέο νπζίεο, πγθνιιεηηθέο Ύιεο Παξαδείγκαηα ζπζηαηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δσνηξνθέο Γεο επίζεο ηνπο Φπζηθνχο παξάγνληεο ειίδα 38 Βηηακίλεο Ηρλνζηνηρεία 8

8 1.3 Ηζηνξία θαη αξρέο ηεο πειιεηνπνίεζεο ην παξειζφλ ε πειιεηνπνίεζε δελ ζηεξηδφηαλ ζηελ παξαγσγή ησλ πέιιεηο κέζσ ηεο αξρήο ηεο εμψζεζεο αιιά ζηελ παξαγσγή ηνπο κέζσ θαινππηνχ. Πην αλαιπηηθά, κε ηε βνήζεηα δχν νδνλησηψλ θπιίλδξσλ πνπ πεξηζηξέθνληαλ αληηδηακεηξηθά, ε ηξνθή πεξλνχζε θαη πηεδφηαλ κέζα ζηηο εζνρέο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα δηακνξθσλφηαλ ζε δηάθνξα ζρήκαηα. Σα ζρήκαηα απηά ήηαλ είηε ηξηγσληθά, είηε σνεηδή, είηε θπθιηθά, είηε ηέινο πνιπγσληθά. Απηφο ν ηχπνο ηεο πξέζαο δελ ζπλαληηέηαη πιένλ ζηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο δσνηξνθψλ, ελψ παξφκνηεο πξέζεο είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ ζε άιινπ ηχπνπ βηνκεραλίεο. Ππώηη ππέζα Ζ πξψηε πξέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο εμψζεζεο γηα ηελ παξαγσγή πειιεη αλαπηχρζεθε ην Ήηαλ επίζεο ε πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κήηξα ε νπνία ήηαλ θάζεηε, επίπεδε θαη αθίλεηε. Ζ ηξνθή πηεδφηαλ κέζα ζηηο ηξχπεο ηεο κήηξαο κε ηε βνήζεηα ελφο θνριία, θαη ελ ζπλερεία γηλφηαλ θνπή ησλ πέιιεηο κε πεξηζηξεθφκελα καραίξηα ζηεξεσκέλα πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ θνριία. To 1920, θαηαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά κηα πξέζα κε θπιηλδξηθή κήηξα, ε νπνία θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο κέξεο καο. Ζ ηξνθή πηέδεηαη πξνο ηα έμσ κέζα απφ ηηο ηξχπεο ηεο θπιηλδξηθήο κήηξαο κε ηε βνήζεηα ελφο θπιίλδξνπ. Μεηέπεηηα νη θαηλνχξηεο εθδφζεηο είραλ έλα, δχν ή ηξεηο θπιίλδξνπο. Έλαο άιινο ηχπνο πξέζαο κε κηθξφηεξε φκσο δηάξθεηα δσήο αλαπηχρζεθε επίζεο ην 1920 θαη νλνκάζηεθε πξέζα Scheuler. H πξέζα απηή απνηεινχληαλ απφ δχν νδνλησηνχο ηξνρνχο κε αληηδηακεηξηθή θίλεζε. Οη πεξίκεηξνη θαη ησλ δχν ηξνρψλ είραλ νπέο ζηηο ξίδεο ησλ νδνλησηψλ πξνεμνρψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε ηξνθή πηεδφηαλ πξηλ θνπεί απφ ηα καραίξηα πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε θάζε ηξνρφ. 9

9 Πην δεκνθηιείο απφ ηηο πξέζεο Scheuler ήηαλ ηα κεραλήκαηα κε ηηο επίπεδεο κήηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα ζε αξθεηέο επξσπατθέο βηνκεραλίεο δσνηξνθψλ θαζψο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο αθπδάησζεο ριφεο. ηα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα, ππάξρνπλ νξηδφληηνη θχιηλδξνη πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ έλαλ θάζεην άμνλα ελψ πηέδνπλ ηελ ηξνθή κέζα απφ κηα ζηαζεξή νξηδφληηα κήηξα. Ζ αξρή ηεο θπιηλδξηθήο κήηξαο ηνπ 1920 εμαθνινχζεζε λα επηθξαηεί ζηε βηνκεραλία ζε δηάθνξεο κνξθέο. Ζ κήηξα ή ην ζχζηεκα ησλ θπιίλδξσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο πεξηζηξνθήο. Ζ αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία απηή είλαη ε ηξηβή κεηαμχ ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηνπ ζηξψκαηνο ηεο ηξνθήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηεο κήηξαο. Σα πςειήο ηερλνινγίαο κνλά ή δηπιά extruders κπήθαλ ζηελ βηνκεραλία παξαζθεπήο ζπλζέησλ δσνηξνθψλ ζην ηέινο ηνπ Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή δσνηξνθψλ γηα θαηνηθίδηα δψα, ελψ ελ ζπλερεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ παξαγσγή πέιιεη γηα ςάξηα θαζψο θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ δσνηξνθψλ. Ο ιφγνο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο αλά ηφλλν παξαγσγήο ησλ extruders απηψλ, κπνξεί λα έρεη κέρξη θαη ηεηξαπιάζηα ηηκή απφ απηή πνπ απαηηείηαη απφ κηα θνηλή πξέζα παξαγσγήο πέιιεη. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο δηπιήο πειιεηνπνίεζεο ζηηο αξρέο ηνπ 1980, κηα άιιε κέζνδν πξν-ζπκπίεζεο π.ρ. κέζσ ησλ expanders (δείηε παξάγξαθν ) εηζήρζεθε ζε έλα ζηάδην πξηλ ηελ πξέζα πειιεηνπνίεζεο. Απηή ε κέζνδνο πξν-ζπκπίεζεο απνζθνπνχζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πέιιεηο θαη ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ κε πςειή δηαηξνθηθή αμία,ε πειιεηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ήηαλ δχζθνιε. 10

10 11

11 ηόσοι ηηρ παπαγωγήρ πέλλεη 2 Οη ζηφρνη θαηά ηε ιεηηνπξγία κηαο πξέζαο είηε ρεηξνθίλεηα είηε κέζσ ππνινγηζηή είλαη ήδε γλσζηνί γηα έλαλ έκπεηξν ρεηξηζηή. Παξφια απηά ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη δχν βαζηθφηεξνη ζηφρνη, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ: H θαιή πνηφηεηα ησλ πέιιεηο κέζσ ηεο νπνίαο ζα εμαζθαιηζηεί ε εκπνξεπζηκφηεηα ηνπο. Ζ παξαγσγή κέγηζηεο πνζφηεηαο πξντφληνο ζε δεδνκέλν ρξφλν, κε ειάρηζην ελεξγεηαθφ θφζηνο, (Απνδνηηθφηεηα Πειιεηνπνίεζεο). 2.1 Φπζηθή πνηόηεηα πέιιεη Σα πέιιεηο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Καιή φςε Να είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθφλε Nα κελ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο Να έρνπλ νκνηφκνξθν κήθνο Να είλαη ζθιεξά έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ζηελ πίεζε θαηά ηελ απνζήθεπζε Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απφ φια είλαη λα είλαη αλζεθηηθά γηα λα αληέρνπλ ηελ θαηαπφλεζε πνπ ζα δερηνχλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπο κέρξη ηε ρνξήγεζε ηνπο ζαλ δσνηξνθή. Γείηε παξάγξαθν 9 (κέζνδνη ειέγρνπ πνηφηεηαο) γηα ιεπηνκέξεηεο ζηε κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο θαη αλζεθηηθφηεηαο. 2.2 Απνδνηηθόηεηα ηεο πειιεηηέξαο Απνδνηηθφηεηα ζηελ πειιεηνπνίεζε λνείηαη φηαλ παξάγνληαη θαιήο πνηφηεηαο πέιιεη θαη ν ιφγνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο πξνο ηελ θαηαλαισζείζα ελέξγεηα έρεη ηελ άξηζηε ηηκή. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δνπιέςεη ε πξέζα ζηε κηθξφηεξε δπλαηή έληαζε ξεχκαηνο ή ζηε κέγηζηε δπλαηή παξαγσγηθφηεηα, αιιά ζηνλ πην νηθνλνκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ, δηαηεξψληαο πάληα ζηαζεξή ηελ πνηφηεηα ηνπ πέιιεη. Ζ απνδνηηθφηεηα ζηελ παξαγσγή πέιιεη νξίδεηαη σο ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο (Κηινβαηψξεο) πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο ηφλνπ πέιιεηο (Κηινβαηψξεο /Ώξα). ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη πσο είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο πξέζαο ζηελ πειιεηνπνίεζε. 12

12 Ζ απνδνηηθφηεηα κηαο πξέζαο πέιιεη κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμήο: Καζνξηζκφο ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο πέιιεη (Σφλνη / ψξα). Καζνξηζκφο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο έληαζεο ξεχκαηνο ηεο πειιεηηέξαο. Καζνξηζκφο ηεο ηάζεο ξεχκαηνο ζην εξγνζηάζην. Υξεζηκνπνηείζηε ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο γηα λα βξείηε ηε δπλακηθφηεηα ηεο πξέζαο ζε Κηινβάη θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο πειιεηηέξαο. Ηζρχο ηεο πειιεηηέξαο: Ηζρχο (Κηινβάη) = A x ηάζε x 3 x παξάγ. Ηζρχνο Σφλνη /ψξα 1000 (ππνζέηνπκε φηη ν παξάγνληαο ηζρχο είλαη 0.93 εθηφο θαη αλ άιιε ηηκή ηνπ είλαη γλσζηή) Απνδνηηθφηεηα πειιεηνπνίεζεο: Α. Π. (Κηινβαηψξεο / Ώξα) = Κηινβάη Tφλνη /ψξα Παξάδεηγκα Μηα πξέζα κεηέηξεςε 10 ηφλνπο ηξνθήο ζε πέιιεηο κέζα ζε 1.25 ψξεο. Ζ κέζε ηηκή ηεο έληαζεο πνπ θαηαγξάθηεθε ήηαλ Α. θαη ε ηάζε ήηαλ 415 V.. Ο παξάγνληαο ηζρχο ήηαλ 0.9. Πνηα ήηαλ ε απνδνηηθφηεηα ηεο πειιεηνπνίεζεο ; x 415 x 1.73 x 0.9 Ηζρχο = = 82.9 Κηινβάη 1000 Ρπζκφο παξαγσγήο ηεο πειιεηηέξαο: 10 Ρπζκφο = = 82 Σφλνη / ψξα 1.25 Απνδνηηθφηεηα ηεο πειιεηνπνίεζεο: 82,9 Απφδ.= = 10,4 Κηινβαηώξεο / ηόλν 8 εκείσζε. ηελ πεξίπησζε ηεο δηπιήο πειιεηνπνίεζεο ή ηνπ expanding, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έληαζε ξεύκαηνο, o ζπλδπαζκόο ησλ ηηκώλ ηεο έληαζεο ξεύκαηνο ηεο πξέζαο θαη ηνπ πξν-ζπκπηεζηή. Χο γλσζηό, ε νιηθή απνδνηηθόηεηα πειιεηνπνίεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα εκπεξηέρεη απηήλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ησλ ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ θαζώο θαη ηεο αηκνγελλήηξηαο. 13

13 ςμβοςλέρ για ηην παπαγωγή πέλλεη 3 Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζε απηφ ην ηκήκα απνζθνπνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ. Αθνινπζείζηε ηηο αλαγλσξηζκέλεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο θαη ρεηξηζκνχ. 3.1 ύληνκε πγξνζεξκηθή επεμεξγαζία (conditioning) Τγξνζεξκηθόο επεμεξγαζηήο (conditioner) ηύπνπ νξηδόληηνπ θπιίλδξνπ Ο conditioner απηφο είλαη γεληθά κνλήο ή δηπιήο θπιηλδξηθήο δηάηαμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε θχιηλδξνο πεξηέρεη θνππηά πνπ πεξηζηξέθνληαη κε ηαρχηεηα αλακηγλχνληαο ηνλ αηκφ, ηε κειάζα ή άιια πξφζζεηα ηξνθήο κε ην κίγκα. H ρξνληθή δηάξθεηα θπκαίλεηαη απφ 10 κέρξη 60 δεπηεξφιεπηα θαη κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηε γσλία πεξηζηξνθήο ησλ θνππηψλ, ε νπνία πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπρλά γηα ηελ πεξίπησζε θζνξάο. Καιύηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ ν πγξνζεξκηθφο επεμεξγαζηήο δνπιεχεη ζην κέγηζην ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν αηκφο, νη πγξέο πξφζζεηεο χιεο θαη ην αιεπξψδεο κίγκα αλακηγλχνληαη νκνηφκνξθα ζε κηα πθή θαηάιιειε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή θαιήο πνηφηεηαο πέιιεη, κεηψλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα απφθξαμεο ηεο κήηξαο. Ο φγθνο ηνπ παξαγφκελνπ κίγκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε γσλία πεξηζηξνθήο, ζηελ νπνία έρνπλ ξπζκηζηεί ηα θνππηά θαη απφ ην r.p.m (ζηξνθέο / ιεπηφ). Ο ςεθαζκφο ηνπ αηκνχ κέζα ζηνλ conditioner κπνξεί λα γίλεη κε ή ρσξίο ηελ πξνζζήθε κειάζαο. ε γεληθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο αηκνχ θαη κειάζαο νπφηε θαη ρνξεγείηαη αηκφο κε πίεζε 4 bar κέζα ζην ζσιήλα ηεο κειάζαο αθξηβψο πξηλ ηελ είζνδν ηεο ζηνλ conditioner. Ο ςεθαζκφο ηνπ αηκνχ πξνθαιεί αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο κειάζαο, βνεζψληαο έηζη ζηελ νκνηφκνξθε δηαζπνξά ηεο. ε γεληθέο γξακκέο πξέπεη: Σα ζεκεία εηζφδνπ αηκνχ κέζα ζηνλ conditioner λα παξακέλνπλ θαζαξά, απαιιαγκέλα απφ ηπρφλ ζπζζσκαηψκαηα ηεο ηξνθήο. 14

14 Να γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ άμνλα, ησλ θνππηψλ θαζψο θαη ηνπ ζηνκίνπ εμφδνπ απφ ηηο ζπξίδεο ειέγρνπ γηα ηπρφλ ζπζζψξεπζε ηξνθήο. Να γίλεηαη ν απαηηνχκελνο θαζαξηζκφο αθνχ ε ζπζζψξεπζε ηεο ηξνθήο κπνξεί λα επεξεάζεη ζνβαξά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ conditioner. Σν θαζάξηζκα γίλεηαη πην εχθνια κε ηελ παξνρή αηκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ, καιαθψλνληαο έηζη ηα θαηάινηπα. Να γίλεηαη επίζεο θαη έιεγρνο ζην ζηφκην εμφδνπ ηξνθνδνζίαο ηεο ηξνθήο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ conditioner, γηαηί ν παξαγφκελνο αηκφο ζην ζεκείν απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπζζψξεπζε ηεο ηξνθήο. ηνλ conditioner εθαξκφδεηαη έλαο κεηξεηήο ζεξκνθξαζίαο ηεο ηξνθήο, ην έκβνιν ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζην ζηφκην εμφδνπ ηνπ ζαιάκνπ. (Γείηε ηελ παξάγξαθν 5 γηα ηηο ζπληζηψκελεο ζεξκνθξαζίεο). εκείσζε: Aλ απμάλεηε ηε ζεξκνθξαζία ηεο ηξνθήο, κε ρεηξνθίλεην ή απηόκαην ρεηξηζκό, βεβαησζείηε όηη ε άθξε ηνπ εκβόινπ είλαη θαζαξή. Γηαθνξεηηθά νη κεηξεηέο ζα δείρλνπλ έλδεημε ρακειόηεξε θαηά 10 C. Αληίζεηα, αλ κεγάιε πνζόηεηα κε ζπκπηεζκέλνπ αηκνύ πεξλάεη πάλσ από θαζαξό έκβνιν ε έλδεημε ζα είλαη πνιύ ςειόηεξε από όζν ζα έπξεπε λα είλαη. πληζηώληαη απηόκαηα απηνθαζαξηδόκελα έκβνια ζεξκνθξαζίαο. 3.2 Παξαηεηακέλε πγξνζεξκηθή επεμεξγαζία Σα ζπζηήκαηα ζηελ πεξίπησζε απηή, απνηεινχληαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο απνηεινχλ ζπλδπαζκφ δχν πγξνζεξκηθψλ conditioners ηχπνπ νξηδνληίνπ θπιίλδξνπ. Έλαο απφ ηνπο δχν ηξνθνδνηεί έλαλ ζάιακν αλακνλήο, πνπ θαιείηαη ζάιακνο σξίκαλζεο, ελψ ν άιινο παίξλεη ηελ ηξνθή απφ ην ζάιακν απηφλ θαη ηξνθνδνηεί ηελ πξέζα. ην ζάιακν γεληθά ν ρξφλνο παξακνλήο είλαη ιεπηά. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν conditioners είλαη φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ αηκφ θαη φηη είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ πξνζζήθε πγξψλ πξνζζεηηθψλ. Ζ πξνζζήθε απηή γίλεηαη απφ ην πάλσ ηκήκα ηνπ ζαιάκνπ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη conditioners παζηεξίσζεο, νη νπνίνη θαη ιεηηνπξγνχλ σο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ζπλερφκελεο ξνήο. 15

15 Ζ πγξνζεξκηθή θαηεξγαζία ζηελ πεξίπησζε απηή, επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πγξψλ πξνζζεηηθψλ. Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ν ρξφλνο παξακνλήο κέζα ζην ζάιακν σξίκαλζεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξνζηίζεηαη ζην ζάιακν σξίκαλζεο αλαδεπηήξαο ν νπνίνο βνεζάεη ζηε δηαζπνξά ησλ πγξψλ πξνζζέησλ. Όηαλ ην κίγκα θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζην ζάιακν σξίκαλζεο γίλεη πνιχ πγξφ, ππάξρεη θίλδπλνο απφθξαμεο ηεο κήηξαο. Γη απηφ ε πξνζζήθε ηνπ αηκνχ είλαη κεησκέλε ζην πάλσ ηκήκα ελψ απμάλεηαη ζην θάησ. Έλαο ζάιακνο παξακνλήο γεκάηνο κε πνιχ λσπή ηξνθή ζα απνηειέζεη ζνβαξφ πξφβιεκα. Γηα ηελ παξαγσγή ζσκαηηδίσλ ηξνθήο κε επηθαλεηαθή πγξαζία ζπλίζηαηαη ε πξνζζήθε αηκνχ (4 bar πίεζε) ζηνλ θάησ conditioner. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε εμψζεζε ηεο ηξνθήο κέζα απφ ηε κήηξα θαζψο θαη ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο Γηπιή πειιεηνπνίεζε Τγξνζεξκηθά επεμεξγαζκέλε ηξνθή εηζέξρεηαη ζηελ πάλσ πξέζα, φπνπ πξνζπκπηέδεηαη κέζα απφ κηα ιεπηή κήηξα. ηε ζπλέρεηα ηα πξνζπκπηεζκέλα πέιιεηο πεξλάλε ζηελ θάησ πξέζα φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ε αληίζηνηρε κήηξα αλάινγα κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Παξφια απηά κεξηθέο ηξνθέο δελ ρξεηάδνληαη δηπιή πειιεηνπνίεζε θαη πεξλάλε κφλν κέζα απφ ηελ θάησ πξέζα. Μεγάιε πνζφηεηα απφ θνκκαηάθηα πέιιεηο ζην ηειηθφ πξντφλ είλαη έλδεημε φηη νη πξνδηαγξαθέο ηεο κήηξαο ζηελ πάλσ πξέζα είλαη πνιχ απζηεξέο. Γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε θαηά ηε δηπιή πειιεηνπνίεζε, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ρξήζε ησλ ηδαληθψλ πξνδηαγξαθψλ κήηξαο. πκβνπιεπηείηε ηνλ πξνκεζεπηή ηεο κήηξαο/ πξέζαο γηα λα γίλεη ε επηινγή κηαο κήηξαο ζπκβαηήο κε ηε ζχλζεζε ησλ ζηηεξεζίσλ θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πέιιεηο ύζηεκα expander ην ζχζηεκα απηφ, ε ηξνθή αξρηθά πθίζηαηαη πγξνζεξκηθή επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε ελφο conditioner ηχπνπ νξηδνληίνπ θπιίλδξνπ. ηε ζπλέρεηα εηζέξρεηαη κέζα ζε έλα ζάιακν πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο απφ ηνλ νπνίν θαη εμσζείηαη (extruded) κέζσ ελφο ξπζκηδφκελνπ δαθηπιηνεηδνχο αλνίγκαηνο. Σν πιηθφ κεηά ηελ εμψζεζε πεξλάεη κέζα απφ έλα ζπαζηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ζπκβαηηθήο πξέζαο κεηαηξέπεηαη ζε πέιιεη. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη expanders πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Όινη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε δεκηνπξγία δπλάκεσλ ζπλάθεηαο, νη νπνίεο θαη ζα πξνθαιέζνπλ ηε δηάξξεμε ηεο θπηηαξηθήο δνκήο ησλ δσνηξνθψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηε δειαηηλνπνίεζε ηνπ ακχινπ. 16

16 Σα expanders απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε κεγάινπο παξαγσγηθνχο θχθινπο εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηνχλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ. Όηαλ γίλεηαη παξαγσγή πέιιεη απφ πιηθφ πνπ έρεη δηαζηαιεί, είλαη πνιχ βαζηθή ε επηινγή ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κήηξαο. Αλ ε ζπκπίεζε είλαη πνιχ κεγάιε, ηφηε ην ζπκπηεζκέλν πιηθφ, πηέδεηαη κεηαμχ ησλ θπιίλδξσλ θαη εμέξρεηαη απφ ηελ πξφζνςε ηεο κήηξαο, πξνθαιψληαο απφθξαμε. Απελαληίαο κε επαξθήο ζπκπίεζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαθήο πνηφηεηαο πέιιεηο. Να ζεκεησζεί εδψ φηη κε θάπνηνπο ηχπνπο δσνηξνθψλ, θπξίσο κε απηνχο πνπ 17

17 ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηλψδεηο νπζίεο, ην παξαγφκελν πξντφλ expander κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηάζε ξεχκαηνο ηνπ θηλεηήξα ηεο πειιεηηέξαο δπζρεξαίλνληαο ηελ φιε δηαδηθαζία. 3.3 Πξέζα πειιεηνπνίεζεο Οη πξέζεο πειιεηνπνίεζεο ειέγρνληαη είηε ρεηξνθίλεηα είηε κέζσ ελφο ππνινγηζηή. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαξαίηεηε είλαη ε θαηαλφεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πέιιεηο. ε θάζε πειιεηηέξα έλαο ππνινγηζηήο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξέζαο θαη βειηηζηνπνηεί ηελ παξαγσγή, πξνιακβάλνληαο ηελ απφθξαμε. Παξφια απηά, φηαλ απαηηείηαη, πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ρεηξηζηή. Σα ζεκεία πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο έλαξμεο, ιεηηνπξγίαο θαη παχζεο ιεηηνπξγίαο γηα κηα θνηλή πξέζα πειιεηνπνίεζεο Γηαδηθαζία πξνέλαξμεο Πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο έλαξμεο ζα πξέπεη: ην ζχζηεκα πειιεηνπνίεζεο λα είλαη άδεην απφ κίγκα θαη πέιιεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν παξαγσγηθφ θχθιν, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ελφο θαηλνχξγηνπ ζηηεξεζίνπ (γηα ηελ απνθπγή αιιεινξχπαλζεο). ν ζάιακνο ηεο κήηξαο, νη ζσιήλεο κεηαθνξάο ηεο ηξνθήο, νη καγλήηεο, ηα έκβνια ζεξκνθξαζίαο θαη άιια εμαξηήκαηα κέηξεζεο λα είλαη θαζαξά. λα γίλεη ε απαξαίηεηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπιίλδξσλ (δείηε παξάγξαθν ). φια ηα ζηνηρεία κεηαθνξάο λα ιεηηνπξγνχλ θαιά θαη λα έρεη γίλεη επηινγή ηεο ξνήο παξαγσγήο Γηαδηθαζία έλαξμεο (πκβαηηθφο θπιηλδξηθφο πγξνζεξκηθφο conditioner) Βεβαησζείηε φηη ην κίγκα βξίζθεηαη κέζα ζηε δεμακελή πξνζπγθέληξσζεο. Ξεθηλήζηε ηνλ θηλεηήξα ηεο πξέζαο θαη ηνπ conditioner πλίζηαηαη λα γίλεηαη επαλαθπθινθνξία ηεο αξρηθήο παξαγσγήο ησλ πέιιεηο κέζσ ηεο δεμακελήο ζπγθέληξσζεο κέρξη ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο. Ξεθηλήζηε ηελ ηξνθνδνζία ηεο ηξνθήο απμάλνληαο κε αξγφ ξπζκφ ηελ ηαρχηεηα ηεο, επηηξέπνληαο κηα κηθξή ξνή ηεο ηξνθήο κέζα ζηε κήηξα. Παξαθνινπζήζηε ην ακπεξφκεηξν ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο κέρξη ε έλδεημε ηνπ λα βξίζθεηαη ζην 50% ηεο κέγηζηεο ηηκήο. Βεβαησζείηε φηη ε κήηξα πειιεηνπνηεί. 18

18 Αλνίμηε ηε βαιβίδα αηκνχ θαη πξνζζέζηε ηα απαηηνχκελα πξνζζεηηθά πγξά. Ζ θίλεζε απηή ζα κεηψζεη ηελ έληαζε ξεχκαηνο ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο. Απμήζηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θνριία ηξνθνδνζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλνίμηε ηε βαιβίδα ηνπ αηκνχ. H δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ηξνθήο (δείηε παξάγξαθν 5) ή κέρξη ην ζεκείν ζην νπνίν ε πξνζζήθε ηνπ αηκνχ δελ κεηψλεη πηα ηελ έληαζε ξεχκαηνο θαη ε παξαγσγή γίλεηαη θνληά ζην κέγηζην παξαγσγηθφ ξπζκφ. ε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πέιιεη (δείηε παξάγξαθν 9). Αλ δελ έρεη ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ξπζκίζηε ηε ηαρχηεηα ηνπ θνριία ηξνθνδνζίαο θαη/ ή ξπζκίζηε ηελ πξνζζήθε ηνπ αηκνχ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο δσνηξνθήο (δείηε παξάγξαθν 5). Αλ φηαλ έγηλε ε εθθίλεζε, ε πξέζα ήηαλ θξχα, ηφηε κεηά απφ πεξίπνπ 15 κε 20 ιεπηά, ε κήηξα ζα είλαη δεζηή. Ρπζκίζηε εθ λένπ ηελ ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηξνθήο θαη αηκνχ γηα ηελ εχξεζε ησλ θαηλνχξγησλ άξηζησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο. Γηα βέιηηζηε παξαγσγή πέιιεη δείηε ηε Σερληθή πειιεηνπνίεζεο ηεο Borregaard ζην παξάγξαθν Γηαδηθαζία παύζεο ηεο πειιεηνπνίεζεο. Πξνεηνηκαζηείηε γηα ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο πειιεηνπνίεζεο φηαλ ιηγνζηεχεη ε ηξνθή ζην ζηιφ ζπγθέληξσζεο πξηλ ηε πξέζα. Μεηψζηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θνριία παξνρήο ηξνθήο, ηελ πξνζζήθε ησλ πγξψλ πξνζζέησλ πιψλ θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ αηκνχ. Κιείζηε ηε βαιβίδα ηνπ αηκνχ θαη ζηακαηήζηε ηε ρνξήγεζε ησλ πξνζζεηηθψλ πγξψλ. Γηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξέζαο ζα γίλεη φηαλ αδεηάζεη ηειείσο ην ζηιφ ζπγθέληξσζεο ηξνθήο, αθφκα θαη απφ ηηο επηζηξνθέο, απνθιείνληαο έηζη ηελ πεξίπησζε αιιεινξχπαλζεο ηεο επφκελεο παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή δελ ζα ζπλερηζηεί, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη γέκηζκα ηεο κήηξαο κε κηα κε δηαβξσηηθή ειαηψδε ηξνθή πξηλ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξέζαο (δείηε παξάγξαθν γηα ηε ζπληήξεζε ηεο κήηξαο). Γεληθέο ζεκεηώζεηο 1) Όηαλ κηα κήηξα μεθηλήζεη θξχα ή ήηαλ αθηλεηνπνηεκέλε γηα ιίγν, ηφηε ηα πξψηα πέιιεηο πνπ ζα παξαρζνχλ ζα είλαη αληίζηνηρα είηε ειαηψδε ιφγσ ηεο ειαηψδνπο ηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απφπιπζε ηεο κήηξαο ή πνιχ ζθιεξά θαη ζθνχξα, εμαηηίαο ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο κέζα ζηε δεζηή κήηξα. Σα πέιιεηο απηά πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ απφ ην ηειηθφ πξντφλ. 2) Βεβαησζείηε φηη δελ έρνπκε ζπζζψξεπζε ηεο ηξνθήο ζην ζσιήλα κεηαθνξάο ηεο γηα ηελ απνθπγή θξαγκνχ ηεοκήηξαο. Δπίζεο βεβαησζείηε φηη ε ρνάλε ηεο ηξνθήο (αλ ππάξρεη), νη θχιηλδξνη, νη κήηξεο θαη ηα καραίξηα θνπήο 19

19 βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Αλ δελ ζπληεξνχληαη θαιά ζα επεξεαζηεί δπζκελψο ε απνδνηηθφηεηα ηεο πειιεηνπνίεζεο θαη ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πέιιεηο. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή γηα δνλήζεηο ή αιιαγέο ζηνλ ήρν, πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ ελδείμεηο ελφο θαθψο ξπζκηδφκελνπ κεραλήκαηνο ή κηαο ελδερφκελεο βιάβεο ηεο κεραλήο Λίπαλζε ησλ εδξάλσλ Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ζπρλή θαη επαξθήο ιίπαλζε ηνπ θεληξηθνχ άμνλα θαη ησλ θπιηλδξηθψλ εδξάλσλ. πλίζηαληαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ιίπαλζεο Δπηινγή κήηξαο Ζ επηινγή ηεο ζσζηήο κήηξαο είλαη έλα απφ ηα πην βαζηθά ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο πειιεηνπνίεζεο. Αλάινγα κε ην ζηηεξέζην θαη ηηο πξψηεο χιεο, ππάξρεη κεγάιν εχξνο μεθηλψληαο απφ ηηο κήηξεο ρακειήο πίεζεο (ιεπηέο κήηξεο κε αληηδηακεηξηθά παξάιιειεο νπέο) κέρξη ηηο κήηξεο πςειήο πίεζεο (παρηέο κήηξεο κε θσληθέο ή κε νπέο). Γηα κηα εθηελέζηεξε αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζα ρξεηαδφκαζηαλ λα γξάςνπκε έλα νιφθιεξν βηβιίν, γη απηφ είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πξνκεζεπηή ηεο κήηξαο / πξέζαο γηα λα βξείηε ηηο αθξηβείο πξνδηαγξαθέο πνπ ηαηξηάδνπλ ηηο αλάγθεο ζαο Υξήζε θαηλνύξγηαο κήηξαο Διέγμηε ηηο νπέο ηεο κήηξαο γηα ελδερφκελε πεξίπησζε δηάβξσζεο, αλσκαιηψλ θαη θαθήο επεμεξγαζίαο πξηλ εθαξκφζεηε ηε κήηξα ζηελ πξέζα. Μεξηθέο θνξέο νη θαηλνχξγηεο κήηξεο έρνπλ ζηηο νπέο ηνπο έλα ειαηψδεο πιηθφ. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ απηνχ γίλεηαη κε ηε ρνξήγεζε δεκεηξηαθνχ θαξπνχ (π.ρ. θαξπνχ αξαβνζίηνπ) ζηελ πξέζα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κήηξαο, θαη ελψ ε πξέζα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νπέο ηεο θαηλνχξγηαο κήηξαο είλαη άδεηεο, ηφηε είλαη πξνηηκφηεξν λα ηηο γεκίζνπκε κε πέιιεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο. Ζ έλαξμε ηεο παξαγσγήο λα γίλεη νκαιά έηζη ψζηε λα κελ είλαη ππεξβνιηθή ε ρνξήγεζε ηεο ηξνθήο ζηε κήηξα. Μεηά απφ κηα πεξίπνπ ψξα εξγαζίαο λα γίλεη παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξέζα θαη έιεγρνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία φισλ ησλ νπψλ ηεο κήηξαο. Μεξηθέο κήηξεο κπνξεί λα είλαη πξνβιεκαηηθέο ζην μεθίλεκα ηνπο γηαηί θάπνηα ηκήκαηα ηνπο παξακέλνπλ θξαγκέλα. ηελ πεξίπησζε απηή, λα απνκαθξπλζεί ε πξνβιεκαηηθή κήηξα απφ ηελ πξέζα θαη λα γίλεη δηάηξεζε κε πίεζε φισλ ησλ νπψλ ηεο πξηλ ηελ αλαζπλαξκνιφγεζε ηεο πξέζαο. Αλ ην πξφβιεκα παξακέλεη αθφκε θαη κεηά ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο, ηφηε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο κήηξαο. 20

20 3.3.7 πληήξεζε ηεο κήηξαο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε απεπζείαο επαθή ηνπ θπιίλδξνπ κε ηε κήηξα. Αλ ε κήηξα έρεη απνθξαρζεί ηειείσο, ηφηε βνπηήμηε ηελ ζε ιάδη, θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε λα θάλεηε επαλεθθίλεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφβιεκα παξακέλεη, ηφηε λα αζθεζεί πίεζε ζηε κήηξα γηα ην άλνηγκα ησλ νπψλ ηεο. Σειεπηαία ιχζε απνηειεί ην ηξππάλη (δείηε επίζεο ηελ παξάγξαθν 8.1.3). Μελ ρηππήζεηε πνηέ ηε κήηξα κε κεηαιιηθφ εξγαιείν. Δθαξκφζηε ζηε κήηξα καγλήηεο γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηηο νπέο ηεο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ θάπνην κεηαιιηθφ αληηθείκελν έρεη θαηαθέξεη λα κπεη ζηηο νπέο ηεο, λα γίλεη άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ. Καηαγξάςηε ηε ρξήζε ηεο κήηξαο. Διέγμηε ηελ άθξε ησλ νπψλ ηεο κήηξαο κε ηε ρξήζε ελφο ιεπηνχ θαηζαβηδηνχ ή ζχξκαηνο. Οπέο νη νπνίεο είλαη κεξηθψο απνθξαγκέλεο ζα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο παξαγσγήο ηεο πξέζαο. ηελ πεξίπησζε απηή, λα απνκαθξπλζεί ε κήηξα θαη λα γίλεη απφθξαμε ηεο πξνζφςεσο ηεο Αιιαγή ηεο κήηξαο. Ζ αθξηβήο δηαδηθαζία γηα ηελ αιιαγή ηεο κήηξαο βξίζθεηαη κέζα ζην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηεο πξέζαο (θαηαζθεπαζηήο). Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: Καιχςηε ηελ είζνδν ηνπ ςχθηε γηα λα εκπνδίζεηε ηελ είζνδν αθαηάιιειεο ηξνθήο θαη δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζην ζχζηεκα. Όηαλ γίλεηαη παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξέζαο λα πξνζηίζεηαη ζηε κήηξα έλα κε δηαβξσηηθφ ειαηψδεο πιηθφ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε ζεξκφηεηα ηεο κήηξαο, κπνξεί λα ςήζεη θαη λα ζθιεξχλεη ηε ηξνθή πνπ έρεη απνκείλεη ζηηο νπέο ηεο. Κάηη ηέηνην πξνθαιεί: αδπλακία επαλεθθίλεζεο ππεξβνιηθή θαηαπφλεζε ηεο κήηξαο θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ κήηξα εμαζζελεί. ηε κε ιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ νπψλ ηεο κήηξαο, κεηψλνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο πξέζαο. 21

21 Ζ δηαδηθαζία απηή μεπιχκαηνο απνκαθξχλεη επίζεο βιαβεξά ιίπε ή νμέα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. Οξηζκέλεο πξφζζεηεο χιεο θάησ απφ ζπλζήθεο πειιεηνπνίεζεο πξνθαινχλ δηάβξσζε ζηελ επηθάλεηα ησλ νπψλ ηεο κήηξαο, κεηψλνληαο έηζη ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα ησλ πέιιεηο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κήηξαο. Ηδαληθά, ε αιιαγή κήηξαο θαη θπιίλδξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη καδί. ηελ πξάμε φκσο απηφ δελ εθαξκφδεηαη γηαηί είλαη κηα ρξνλνβφξνο δηαδηθαζία. εκαληηθφ πάλησο είλαη λα κε γίλεηαη ρξήζε κήηξαο κε θζαξκέλνπο θπιίλδξνπο θαη αληηζηξφθσο, δηαθνξεηηθά ηα παξαγφκελα πέιιεηο ζα είλαη θαθήο πνηφηεηαο. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ε αιιαγή ησλ θπιίλδξσλ γίλεηαη κφιηο θζαξεί ε κήηξα Σύπνη θπιίλδξσλ. Οη ξαβδσηνί θύιηλδξνη ζπλήζσο θζείξνληαη ζηηο γσλίεο φπνπ θαη ε ηξνθή ζπκπηέδεηαη γηα λα πεξάζεη, αληί κέζα απφ ηηο ηξχπεο ηεο κήηξαο. Οη θύιηλδξνη κε πηπρώζεηο έρνπλ κεγαιχηεξε ιαβή θαη παξνπζηάδνπλ κηα πην νκνηφκνξθε θζνξά. Οη θύιηλδξνη κε επηθάλεηα ζθιεξήο πθήο έρνπλ γεληθφηεξα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Πξέπεη λα δνζεί φκσο πξνζνρή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπο, απνθεχγνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ επαθή κεηάιινπ κε κέηαιιν. Μεξηθνί παξαζθεπαζηέο δσνηξνθψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκνχο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο θπιίλδξσλ Ρπζκίζεηο θπιίλδξσλ (ρεηξνθίλεηα). Ζ ξχζκηζε ησλ θπιίλδξσλ επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πέιιεη, ηε δπλακηθφηεηα ηεο πξέζαο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κήηξαο θαη ησλ θπιίλδξσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θύιηλδξνη ξπζκηζηνύλ πνιύ ζθηρηά, ε κήηξα ζα ιπγίδεη ππεξβνιηθά θαη κπνξεί ηειηθά λα ζπάζεη. Δπίζεο απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα επαθήο κεηάιινπ κε κέηαιιν θαζψο θαη ε θζνξά ησλ πεξηβιεκάησλ ησλ θπιίλδξσλ. Γεληθφηεξα, ε ζθηρηή εθαξκνγή ησλ θπιίλδξσλ κεγηζηνπνηεί ηε δπλακηθφηεηα ηεο πξέζαο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δεκηνπξγείηαη ππεξβνιηθή κεηαηφπηζε θπιίλδξνπ, αλάπηπμε ζεξκφηεηαο θαη πηζαλφ θξαθάξηζκα ηεο κήηξαο, επεξεάδνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή. Παξφια απηά, ε αλζεθηηθφηεηα ησλ πέιιεηο γεληθά βειηηψλεηαη θαηά ηε ραιαξή ξχζκηζε ησλ θπιίλδξσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπο 22

22 απφ ηελ πξφζνςε ηεο κήηξαο. Μηα ηέηνηα ξχζκηζε φκσο ζεκαίλεη παξάιιειε κείσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο πξέζαο θαη αχμεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ κήθνπο ηνπ πέιιεη. Γηα ηε ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε ησλ θπιίλδξσλ ρξεζηκνπνηείζηε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πειιεηηέξαο Ρπζκίζεηο θπιίλδξσλ (ηειεθαηεπζπλόκελα). Οη πξέζεο πειιεηνπνίεζεο κπνξεί λα έρνπλ ή λα ξπζκηζηνχλ γηα λα έρνπλ ηειεθεπζπλφκελν ρεηξηζκφ ξχζκηζεο ησλ θπιίλδξσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θχιηλδξνη κπνξεί λα ξπζκηζηνχλ κε ην άγγηγκα ελφο δηαθφπηε ή ηειείσο απηφκαηα κέζσ ελφο ππνινγηζηή. Οη θχιηλδξνη κπνξεί λα ξπζκηζηνχλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο είηε φηαλ είλαη ζηάζηκνη. ηελ εθθίλεζε, γηα λα απνθεπρζεί ην ππεξβνιηθφ θφξησκα ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο θαη ε άζθνπε θζνξά ηεο κήηξαο, ζθφπηκε είλαη ε ξχζκηζε ησλ θπιίλδξσλ έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ πξφζνςε ηεο κήηξαο. ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη φηαλ ε ηαρχηεηα ηεο κήηξαο θηάζεη ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο, νη θχιηλδξνη ξπζκίδνληαη ζηελ απαηηνχκελε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. Με ηε ξύζκηζε ηεο πξέζαο κέζσ θνκπηνύηεξ, ε δηαδηθαζία απηή απηνκαηνπνηείηε θαη μεπεξληνχληαη ηα πξνβιήκαηα φπσο ην θξάμηκν ηεο κήηξαο απφ κεηαιιηθά αληηθείκελα ή άιιεο μέλεο νπζίεο. Ο απηφκαηνο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πέιιεη κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κέζσ ηεο απηφκαηεο ξχζκηζεο ησλ Εξοπλιζμόρ ηηλεκαηεςθςνόμενηρ πύθμιζηρ ηων κςλίνδπων. Η θωηογπαθία είναι σοπηγία ηηρ εηαιπίαρ California Pellet Mill Europe Limited θπιίλδξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ κεηξεηή αλζεθηηθφηεηαο ησλ πέιιεηο ηχπνπ Borregaard θαη κε έλαλ ππνινγηζηή ειέγρνπ ηεο πξέζαο (νn line ζχλδεζε) Ρπζκίζεηο ησλ καραηξηώλ. Σα καραίξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κήθνπο ησλ πέιιεηο θαηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ηε κήηξα. Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπο ζα εμαξηεζεί απφ ην κήθνο ηνπ πέιιεη. ε γεληθέο γξακκέο, γηα πέιιεηο κε δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 6mm ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα καραίξη αλά θχιηλδξν. Μεξηθά πέιιεηο κε δηάκεηξν 6 mm ή κεγαιχηεξε, κπνξεί λα μεθχγνπλ ηειείσο απφ ην καραίξη θαη κε ηελ επίδξαζε ηεο θπγφθεληξεο δχλακεο έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ λα πεξάζεη κέζα ζην ςπρξαληήξα. Παξφια απηά, πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κέζσ θνζθηλίζκαηνο, αλχςσζεο, κεηαθνξάο θιπ ζπλήζσο ζπάεη ηα πέιιεηο ζε έλα απνδεθηφ κήθνο. Σν θφςηκν θαη ν ηεκαρηζκφο ησλ καιαθψλ πέιιεηο απφ ηα καραίξηα θαζψο θεχγνπλ απφ ηε κήηξα πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία κηθξψλ ζσκαηηδίσλ ζθφλεο. Γεληθφηεξα φζν πην 23

23 αηρκεξφ είλαη ην καραίξη ηφζν ιηγφηεξε ζθφλε παξάγεηαη. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε κηγκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ζπγθνιιεηηθά Borregaard Φεθαζκόο ιαδηνύ. Ζ πξνζζήθε πγξνχ ιαδηνχ ζηελ ηξνθή πξηλ ηελ πειιεηνπνίεζε ρεηξνηεξεχεη ηε θπζηθή πνηφηεηα ησλ πέιιεηο γηαηί ηα ζσκαηίδηα ηεο ηξνθήο θαιχπηνληαη κε ιάδη εκπνδίδνληαο έηζη ηε ζπγθφιιεζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πειιεηνπνίεζεο. Σν ιάδη ιαδψλεη ηε κήηξα, κεηψλνληαο έηζη ηελ αζθνχκελε ζπκπίεζε πνπ απαηηείηαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ πέιιεηο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζπλίζηαηαη ε πξνζζήθε ιαδηνχ πξηλ ηελ πειιεηνπνίεζε, λα κελ μεπεξλά ην 1%. Παξαπάλσ πνζφηεηεο ιαδηνχ ζα πξέπεη λα πξνζηίζεληαη κεηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ πέιιεηο, π.ρ. ζηε κήηξα ή θαη κεηά ην ςχθηε. Φεθαζκόο ιαδηνύ ζηε κήηξα. Σν ιάδη απνξξνθάηαη πην εχθνια απφ δεζηά πέιιεηο. Σν γεγνλφο απηφ ιχλεη ην πξφβιεκα ησλ ιαδσκέλσλ πέιιεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: κεηψλεη ηα πξνβιήκαηα ειθπζηηθφηεηαο ηεο ηξνθήο βειηηψλεη ην ρεηξηζκφ θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πέιιεηο, δηεπθνιχλνληαο ηε ρξήζε φισλ ησλ ηχπσλ ιαδηνχ. Λεηηνπξγία Λάδη ςεθάδεηαη απφ ηελ θεθαιή ηνπ ςεθαζηήξα ε νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε γηα ςεθαζκφ κέγηζηνπ ή ειάρηζηνπ βαζκνχ, αλάινγα κε ην ξπζκφ παξαγσγήο ησλ πέιιεηο. Σα αθξνθχζηα ηνπ ςεθαζηήξα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα δίλνπλ ηε ζσζηή γσλία ζην ζπξέη, αλάινγα κε ην πιάηνο ηεο κήηξαο θαη ηεο απφζηαζεο ηεο απφ ηελ εμσηεξηθή πξφζνςε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ γίλεηαη ςεθαζκφο ιαδηνχ πέξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο κήηξαο δηαθνξεηηθά ζα έρνπκε ζπζζψξεπζε ιηπαξήο ηξνθήο ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο πφξηαο ηεο πξέζαο ή ζηελ είζνδν ηνπ ςχθηε. Σν ιάδη πνπ ςεθάδεηαη απφ ηελ θεθαιή ηνπ ςεθαζηήξα, επηθαιχπηεη ηα πέιιεηο κε ηξεηο ηξφπνπο: Δπηθαιχπηεη ηηο άθξεο ησλ πέιιεηο θαζψο βγαίλνπλ απφ ηε κήηξα. Σν ιάδη πνπ θπιά πάλσ ζηελ πξφζνςε ηεο κήηξαο, απνξξνθάηαη απφ ηα πέιιεηο κέζσ ηεο ηξηρνεηδνχο δξάζεο θαζψο απηά βγαίλνπλ απφ ηηο νπέο ηεο κήηξαο. 24

24 Σα πέιιεηο θφβνληαη ή ζπάλε ζηε κήηξα θαη πέθηνπλ κέζα ζην ιάδη πνπ ςεθάδεηαη. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζηηεξεζίσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί πξνζζήθε ιαδηνχ κέρξη θαη 6%. πλήζσο φκσο ην πνζνζηφ πξνζζήθεο θπκαίλεηαη απφ 2% κέρξη 4%. Λίπαλζε ησλ πέιιεηο κε ιάδη κεηά ηε ςύμε Σν ιάδη πνπ ςεθάδεηαη ζηα πέιιεηο κεηά ηε ςχρξαλζε έρεη ηελ ηάζε λα παξακέλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπο κεηψλνληαο έηζη ηε ζθφλε, κε ηελ παξάιιειε φκσο κείσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπο. Τςειά επίπεδα ιαδηνχ ζε θξχα πέιιεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ξνή απφ ηα ζηιφ απνζήθεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη ζθφλε. Ζ ζέξκαλζε ησλ αληίζηνηρσλ εμαξηεκάησλ πξνιακβάλεη απηή ηε ζπζζψξεπζε ιαδηνχ. ε θξχα πέιιεηο κπνξεί λα γίλεη πξνζζήθε θαη άιισλ πγξψλ, φπσο ελδχκσλ, πξνβηνηηθψλ θαη βειηησηηθψλ γεχζεο. Γεληθέο νδεγείεο Οη ζσιήλεο λα είλαη θαζαξνί απφ ιάδη πάληα λα κπαίλεη θίιηξν ιαδηνχ γηα ηελ πξφιεςε βνπιψκαηνο ηνπ κπέθ. Οη ζσιήλεο λα ζεξκαίλνληαη θαη λα κνλψλνληαη γηα ηελ απνθπγή ηεο ζηεξενπνίεζεο ηνπ ιαδηνχ. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ελζσκαηψλεηαη απηφκαηνο εμαεξσηήξαο αηκνχ ζηελ θεθαιή ηνπ ζπξέη, έηζη ψζηε λα γίλεηαη εμαέξσζε πξηλ ηελ έλαξμε ελφο παξαγσγηθνχ θχθινπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Βεβαησζείηε φηη νη βαιβίδεο έλαξμεο - παχζεο θαζψο θαη νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο είλαη ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψζηε λα απνηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ ιαδηνχ ζηνλ αηκνιέβεηα. Σα ζσκαηίδηα (ζθφλε) πνπ παξάγνληαη ζηε κήηξα, αθνχ ςεθαζηνχλ κε ιάδη, επηζηξέθνπλ γηα πειιεηνπνίεζε. πλίζηαηαη ε ζθφλε λα θαηεπζχλεηαη ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο πάλσ απφ ηελ πξέζα. ε παξαγσγηθνχο θχθινπο ησλ 20 ηφλσλ θαη άλσ, ε ζπζζψξεπζε ιηπαξψλ ζσκαηηδίσλ ζηελ ηξνθή πνπ εηζέξρεηαη ζηελ πξέζα, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ πέιιεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη ηέηνηνπ είδνπο ζπζζψξεπζε, λα εθθελσζεί ε δεμακελή πξνζπγθέληξσζεο ηεο πξέζαο, λα ζπλερηζζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε θαηλνχξγηαο ηξνθήο. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, βαζίδνληαη ζε νγθνκεηξηθή ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θνριία ηξνθνδνζίαο ηεο πξέζαο αλαινγηθά κε ηηο ελδείμεηο ξνήο ηνπ κεηξεηή ιαδηνχ. Ζ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ απηήο, εμαξηάηαη απφ ηε γλψζε ηεο ππθλφηεηαο ηεο ηξνθήο. Γη απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη ζπρλνί έιεγρνη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ζηηεξεζίνπ. 25

25 Απνθεχγεηαη ηελ είζνδν αέξα κέζα ζην ςχθηε κέζσ ηνπ ζσιήλα εθξνήο ηεο πξέζαο γηα ηελ απνθπγή ηεο ζπζζψξεπζεο ιαδηνχ κέζα ζην ςχθηε, ζηνλ αεξαγσγφ θαη ζηνλ θπθιψλα. πζζσκαηψκαηα ζηνλ αεξαγσγφ θαη ζηνλ θπθιψλα κπνξνχλ επίζεο λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ είζνδν ζην ςχθηε ιηπαξήο ζθφλεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ν κφλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη ε παξαγσγή φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο πνζφηεηαο ζθφλεο ζηε κήηξα. Κάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη κε ζσζηή άιεζε, θαηάιιειν conditioning, ζσζηέο πξνδηαγξαθέο κήηξαο θαη ρξήζε ζπγθνιιεηηθψλ Borregaard. πλεζηάηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο. 3.4 Φύθηεο (cooler) ησλ πέιιεηο. Οη ςχθηεο είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα απνξξνθνχλ ηε ζεξκφηεηα θαη ην πιεφλαζκα πγξαζίαο πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πειιεηνπνίεζεο, απμάλνληαο έηζη ηελ αληνρή ηνπ πέιιεη. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πέιιεηο πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ςχθηε δελ ζα πξέπεη λα είλαη παξαπάλσ απφ C απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. ρεδφλ φινη νη ςχθηεο είλαη ηχπνπ εγθάξζηαο θιίζεο ή ηχπνπ αληηξξνήο ή ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ ηχπσλ. Οη θαηαθφξπθνη ςχθηεο είλαη ηχπνπ εγθάξζηαο θιίζεο. Οη πεξηζζφηεξνη νξηδφληηνη θαη θπθιηθνί ςχθηεο απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν ηχπσλ. Οη ςχθηεο ηχπνπ δεμακελήο ζπλήζσο βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο αληηξξνήο Καηαθόξπθνη ςύθηεο (cooler). Με ηνλ ηχπν απηφ ηνπ ςχθηε είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ε ξχζκηζε ηνπ ξπζκνχ αδεηάζκαηνο έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ κεγάιεο θαη νκαιέο πεξίνδνη εθξνήο. Ζ ξχζκηζε απηή ζα εμαξηεζεί απφ ην ξπζκφ παξαγσγήο ηεο πξέζαο θαη απφ ην κέγεζνο ηνπ πέιιεη. Έλα νκαιφ άδεηαζκα βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ςχθηε κέζσ ηεο ζπλερνχο θίλεζεο ησλ πέιιεηο. Βνεζάεη επίζεο ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζξπκκαηηζκνχ (δείηε επίζεο ηελ παξάγξαθν 3.5). 26

26 Όηαλ γίλεηαη αιιαγή ζηηεξεζίνπ, ν ςχθηεο πξέπεη λα αδεηάζεη, δηαδηθαζία ε νπνία είλαη ρξνλνβφξα, εηδηθφηεξα φηαλ νη αιιαγέο είλαη ζπρλέο. Μεξηθνί φκσο ςχθηεο έρνπλ αλνίγκαηα, έηζη ψζηε ην πάλσ κηζφ ηκήκα ηνπ ςχθηε λα κπνξεί λα γεκίδεη ελψ ην θάησ κηζφ ηκήκα αδεηάδεη. Αλ γίλεηαη ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ, είλαη ζεκαληηθφ ε ζθφλε πνπ πεξηζζεχεη απφ ηα παξαγφκελα πέιιεηο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην θάησ ηκήκα ηνπ ςχθηε λα κελ αλακηγλχεηαη κε ην κίγκα πνπ πειιεηνπνηείηαη. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηνξίδεη επίζεο πξνβιήκαηα φπσο πέιιεηο πνπ απνθξάζζνπλ ην ςχθηε έλα θνηλφ πξφβιεκα, ηδηαίηεξα κε πνιχ πγξά πέιιεηs ή κε πέιιεη πνπ πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα κειάζαο ή νπξίαο. Αλ ην πξφβιεκα απηφ ζην ςχθηε δελ εληνπηζηεί εγθαίξσο (θαη ππ φςηλ φηη ην απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ κπνξεί λα αδπλαηεί λα ην εληνπίζεη), ν ςχθηεο ζα ζπλερίδεη λα γεκίδεη θαη ηα πέιιεηο κπνξεί λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηελ πξέζα πειιεηνπνίεζεο πξνθαιψληαο ζεκαληηθή βιάβε Φύθηεο (cooler) νξηδνληίνπ ηκάληα. Ο ηχπνο απηφο ςχθηε δίλεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία γηα ηελ ζσζηή ςχμε θαη μήξαλζε ειέγρνληαο ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα πέιιεηο θηλνχληαη κέζα ζην ςχθηε ή ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο. Λεπηνκέξεηεο γηα ην βάζνο ηεο βάζεο θαη γηα ην ρξφλν παξακνλήο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πέιιεη, πξέπεη λα δνζνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ςχθηε. 27

27 Βεβαησζείηε φηη ε βάζε ηνπ ςχθηε είλαη ηειείσο θαιπκκέλε κε έλα νκνηνγελέο ζηξψκα απφ πέιιεηο, γηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ αέξα ςχρξαλζεο θαη ηελ νκνηνγελή μήξαλζε / ςχμε. Οη θνπξηίλεο (ζπλήζσο πιαζηηθέο) πξέπεη επίζεο λα ειέγρνληαη ηαθηηθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα ςχμεο κέζα απφ ην ζηξψκα ησλ πέιιεηο. Διαηησκαηηθέο θνπξηίλεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ςχθηε, ηδίσο θαηά ην ςεθαζκφ ιίπνπο ζηε κήηξα. Πξέπεη επίζεο λα γίλνληαη ζπρλνί έιεγρνη ζηηο νπέο ηνπ δίζθνπ ηνπ ςχθηε Φύθηεο (cooler) ηύπνπ αληηξξνήο. ηνλ ςχθηε ηχπνπ αληηξξνήο, ηα πέιιεηο θαη ν αέξαο ςχμεο ξένπλ ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. Σα πην δξνζεξά πέιιεηο έξρνληαη ζε επαθή κε ην δξνζεξφ αέξα ελψ ηα πην δεζηά πέιιεηο έξρνληαη ζε επαθή κε ην δεζηφ αέξα. Ζ αξρή απηή είλαη πην επλντθή γηα ηα πέιιεηο, γηαηί εμνπδεηεξψλεη ην ζεξκηθφ ζνθ θαη επηθέξεη ηε ζηαδηαθή ςχμε ηνπο. Γεληθά νη ςχθηεο ηνπ ηχπνπ απηνχ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα, έρνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο, ρακειά έμνδα ζπληήξεζεο θαη είλαη ηδαληθνί γηα έιεγρν κέζσ ππνινγηζηή. Δίλαη ηθαλνί λα έρνπλ ζηαζεξφ ρξφλν παξακνλήο θαη κηα νκνηνγελή ξνή ζε 28

28 νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ξνήο. Μπνξεί επίζεο λα παγηδεχνπλ ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ ιαδηνχ, πνπ δηαθνξεηηθά, ζα θαηαιήγαλε ζην ζχζηεκα απνξξφθεζεο θαηά ην ςεθαζκφ ηνπ ιαδηνχ ζηε κήηξα. Ζ ζπζζψξεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο πέιιεηο ζην θέληξν ηνπ ςχθηε επηδξά αξλεηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ςχθηε. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ελφο θαιά ζρεδηαζκέλνπ δηαλνκέα πέιιεηο Θξπκκαηηζηέο - Κξακπιεξο. ηνπο λενζζνχο ε θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο κεηψλεηαη, επεηδή θαη ηα πην κηθξά πέιιεηο έρνπλ πην κεγάιεο δηαζηάζεηο απφ φζν ζα έπξεπε. Σα ηξίκαηα απνηεινχλ ηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο κεησκέλεο πξφζιεςεο ηεο ηξνθήο, παξέρνληαο παξάιιεια έλα θαιά ηζνξξνπεκέλν ζηηεξέζην. Γηα ηελ παξαγσγή ζξπκκάησλ θαιήο πνηφηεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πέιιεηο θαιήο πνηφηεηαο, απαιιαγκέλα απφ ζθφλε. Ζ ρξήζε ζπγθνιιεηηθψλ Borregaard ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πέιιεη πξηλ ην ζξπκκαηηζκφ. Γεληθφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη πέιιεηο 4 mm. Σα πέιιεηο πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κέζα ζην ζξπκκαηηζηή κε κηα ζπλερή θαη νκαιή ξνή. Ζ εθξνή απφ ηνλ νξηδφληην ή ηνλ θπθιηθφ ςχθηε έρεη ηελ ηάζε λα γίλεηαη θαηά θχκαηα, δπζρεξαίλνληαο έηζη ην ζξπκκαηηζκφ. Γηα λα νκαινπνηεζεί ην άδεηαζκα, πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ κεηαμχ ηεο εμφδνπ ηνπ ςχθηε θαη ηεο εηζφδνπ ηνπ ζξπκκαηηζηή. Ζ ξχζκηζε ησλ θπιίλδξσλ πνιχ θνληά, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζχλζιηςε ησλ πέιιεηο θαη φρη ηε ζξαχζε ηνπο. Ζ ηξνθή πνπ παξάγεηαη επηζηξέθεη ζηε ζπλέρεηα γηα λα μαλαπειιεηνπνηεζεί, πξνθαιψληαο έηζη κείσζε ζηελ απνδνηηθφηεηα παξαγσγήο. Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπληεξνχληαη θαιά νη θχιηλδξνη, δηαηεξψληαο ηηο ξαβδψζεηο ηνπο αηρκεξέο. 29

29 3.6. Γηαρσξηζηέο. Ζ ζθφλε πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ παξαζθεπή πειιεηο πξέπεη λα απνκαθξπλζεί γηα λα πξνκεζεπηεί ν πειάηεο έλα πξντφλ θαζαξφ. Οη δηαρσξηζηέο γεληθά ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο κεηά ην ςχθηε θαη πξηλ ηελ ελζάθηζε. Σα δηαθξάγκαηα ζην δηαρσξηζηή πξέπεη λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά έηζη ψζηε νη νπέο λα κελ είλαη θξαγκέλεο, θζαξκέλεο ή λα έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε δεκηά. 30

30 Conditioning ηηρ ηποθήρ 4 Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο πειιεηνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ην επαξθέο conditioning ησλ πξψησλ πιψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαιή θαηαλνκή ησλ ζσκαηηδίσλ βάζεη ηνπ κεγέζνπο Άιεζκα - Κνθθνκεηξία Οη γεληθέο νδεγίεο γηα ην θάζκα αιέζκαηνο ησλ πξψησλ πιψλ, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, είλαη νη εμήο: 3mm-κέρξη 1% 500κ-γχξσ ζην 30% 2mm-κέρξη 5% 250κ-γχξσ ζην 24% 1mm-πεξίπνπ 20% κηθξφηεξεο απφ 250κ φρη ιηγφηεξν απφ 20% 4.2. Conditioning αηκνύ. ην conditioning, ε ρξήζε λεξνχ δελ ζπληζηάηαη παξφιν πνπ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε κηθξά εξγνζηάζηα. Ο αηκφο είλαη απνδνηηθφηεξνο απφ ην λεξφ θαη απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία πγξψλ ζεκείσλ ζην πειιεηνπνηεκέλν πξντφλ. Γη απηφ ην ιφγν επηθεληξσλφκαζηε ζηε κέζνδν απηή, ε νπνία άιισζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγνζηαζίσλ δσνηξνθψλ. Καηά ηε ρξήζε ελφο ζπκβαηηθνχ conditioner θπιηλδξηθνχ ηχπνπ ε πνηφηεηα ηνπ αηκνχ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην μεξή. Γηα conditioners πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ ζπγρξφλσο απνζηεηξψλνπλ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πνιχ ζεξκνχ αηκνχ. Ζ πίεζε αηκνχ πξέπεη λα παξακείλεη ζηαζεξή θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε κηα βαιβίδα κείσζεο ηεο πίεζεο. (δείηε δηάγξακκα). Ζ βαιβίδα απηή επηηξέπεη ηηο αλνδηθέο δηαθπκάλζεηο πίεζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην βξαζηήξα θξαηψληαο φκσο κηα ειάρηζηα ζηαζεξή πίεζε. Ζ βαιβίδα απηή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αιιαγή ηεο πίεζεο αλάινγα κε ηελ θαηεξγαζία ηεο ηξνθή, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζρεδφλ 6 κέηξα πην πάλσ απφ ηνλ conditioner θαη ζε ζέζε πνπ λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη εχθνια. Τπνινγίδεηαη φηη ε απφζηαζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αηκνχ κεηά ηε κείσζε ηεο πίεζεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ ε βαιβίδα κείσζεο είλαη πνιχ θνληά ζηνλ conditioner, ην απνηέιεζκα είλαη έλα κίγκα πνιχ δεζηφ θαη πγξφ αηκνχ λα κεηαθέξεηαη κέζα ζην ζχζηεκα (ηδίσο ζηνλ conditioner θπιηλδξηθνχ ηχπνπ) ρσξίο λα φκσο βγάδεη ηε ζεξκφηεηα θαη ηελ πγξαζία ηνπ. 4.3 Μεγέζε ησλ ζσιήλσλ θαη ηαρύηεηα ηνπ αηκνύ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αηκνχ πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ conditioner κπνξεί λα επεξεάζεη επίζεο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αλάκίμεο ηνπ κε ηελ ηξνθή. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αηκνχ θαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα, θαζνξίδνπλ ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 31

31 Παξφια απηά παξαηεξήζεθε φηη ζε πνιιά εξγνζηάζηα δελ αμηνπνηείηαη πιήξσο ν αηκφο (ηδίσο ζηελ πεξίπησζε αηκνχ ρακειήο πίεζεο) γηαηί ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ηνπ αηκνχ κεηά ηε βαιβίδα κείσζεο είλαη πνιχ κηθξή. Οη παξαθάησ πίλαθεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ γηα ην αλ ε εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ηνπ αηκνχ. πλίζηαηαη ε ηαρχηεηα ηνπ αηκνχ κεηά ηε βαιβίδα κεηψζεσο ηεο πίεζεο, λα είλαη πεξίπνπ 20m/sec. Γλσξίδνληαο φηη αλά ψξα θαη αλά ηφλν πέιιεηο πνπ παξάγνληαη, απαηηείηαη γεληθφηεξα πνζφηεηα αηκνχ πνπ λα κελ μεπεξλάεη ηα 45kg, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζσιήλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε αλ ππνηεζεί φηη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε έρεη ηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. (Γείηε ηηο ελδείμεηο πίεζεο ζηε παξάγξαθν 5). Γηα παξάδεηγκα, αλ ε πξέζα κπνξεί λα παξάγεη κηα κέγηζηε πνζφηεηα 8 ηφλσλ πέιιεηο αλά ψξα, ζα απαηηεί πεξίπνπ 360 kg αηκνχ αλά ψξα. Ο πίλαθαο δείρλεη φηη θαηά ηε ρξήζε 1 bar θάησ απφ ηε βαιβίδα κείσζεο (ε ελδεδεηγκέλε ηηκή πίεζεο γηα ηξνθέο κε πςειφ άκπιν), ηφηε ζα ρξεηαζηεί ζσιήλαο δηαζηάζεσλ Ø 80 mm. Mία ηέηνηα δηάκεηξνο ζα είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηνλ αηκφ πςειήο πίεζεο πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηηεξεζίσλ κε κηθξφηεξε πνζφηεηα ακχινπ. εκείσζε: Όινη νη ζσιήλεο αηκνχ πξέπεη λα έρνπλ επέλδπζε Βεβαησζείηε φηη φιεο νη αηκνπαγίδεο δνπιεχνπλ (έλα καηάθη νξάζεσο κεηά ηελ παγίδα δείρλεη αλ ην ζπκπχθλσκα επηζηξέθεη). Θπκεζείηε φηη ζα ππάξρεη πάληα κηα πνζφηεηα ηνπ ζπκππθλψκαηνο πνπ πξέπεη λα επηζηξέθεη ζην βξαζηήξα. Να γίλνληαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ πίεζε ηνπ αηκνχ αλάινγα κε ηα ζηηεξέζηα. Αλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο πνζφηεηαο αηκνχ, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πξνκεζεπηή ηεο κνλάδαο παξνρήο αηκνχ 32

32 Γηάκεηξνο ζσιήλα (mm) Γηάκεηξνο ζσιήλα (in) Γεληθή ζεκείσζε (γηα ηνπο conditionerο θπιηλδξηθνύ ηύπνπ). Γηα δεζηφ θαη πγξφ κίγκα ηξνθήο ρξεζηκνπνηείζηε αηκφ ρακειήο πίεζεο.. Γηα δεζηφ θαη μπξφ κίγκα ηξνθήο ρξεζηκνπνηείζηε αηκφ κε πςειή πίεζε. Υσξεηηθφηεηα ησλ ζσιήλσλ μπξνχ θνξεζκέλνπ αηκνχ Μεηξήζεηο πίεζεο αηκνύ ( lb / in 2 ) Υσξεηηθόηεηα ζε lb / hr γηα ηαρύηεηα 60 ft / sec / / / Μεηξήζεηο πίεζεο αηκνύ (bar) Υσξεηηθόηεηα ζε kg / hr γηα ηαρύηεηα 20 m / sec

33 Οδηγίερ παπαγωγήρ 5 Σν θεθάιαην απηφ, πεξηέρεη νδεγίεο παξαγσγήο γηα ηελ πειιεηνπνίεζε δηαθφξσλ ηχπσλ ηξνθήο. εκείσζε: Oη νδεγίεο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κφλν. Ζ δηαθχκαλζε ησλ πξψησλ πιψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίζηνηρεο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο (δείηε παξάγξαθν 6). Να ζεκεησζεί εδψ φηη ε πίεζε αηκνχ αθνξά κφλν ηνλ conditioner θπιηλδξηθνχ ηχπνπ. Θεξκνθξαζία πειιεηνπνίεζεο: Βεβαησζείηε φηη ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πειαηψλ ζαο φζνλ αθνξά ηηο αξρέο πγηεηλήο θαη δηαηξνθήο. Καηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα : Απνηειεί κηα έλδεημε ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαγσγή πέιιεη αλζεθηηθφηεηαο γχξσ ζηηο 95 κνλάδεο Holmen (ηεζη ελφο ιεπηνχ, 4-5 mm πέιιεη / ηεζη 0.5 ιεπηνχ, 3 mm πέιιεη) θαηά ηελ πειιεηνπνίεζε ελφο ζηηεξεζίνπ ηξνθήο κε ζπληειεζηή πειιεηνπνίεζεο FPQF= Εσνηξνθέο κεξπθαζηηθώλ. Πίεζε Αηκνύ Θεξκνθξαζία ηξνθήο θαηά ηελ έμνδν από ηνλ conditioner Δλέξγεηα ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο Γόζε πγθνιιεηηθνύ Borregaard bar o C kwh/t 1 2 % εκεηώζεηο γηα δσνηξνθέο κεξπθαζηηθώλ: Οη δσνηξνθέο απηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη ηλψδεηο θαη πνιχ νγθψδεηο. Όζν πην ηλψδεο είλαη κία δσνηξνθή, ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε πξνζζήθε αηκνχ. Τπεξβνιηθή πνζφηεηα αηκνχ πξνθαιεί ηε δηφγθσζε θαη ηε δεκηνπξγία ξσγκψλ ζηα πέιιεηο, ηδίσο ζε απηά κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ. Οη πξψηεο χιεο κε πςειή πνζφηεηα θπηηαξηλψλ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα ησλ πέιιεηο αιιά κεηψλνπλ ην ξπζκφ παξαγσγήο. Δπεμεξγαζκέλα ακπινχρα ππνπξντφληα (π.ρ. γινπηέλε αξαβνζίηνπ) έρνπλ ηελ ηάζε λα απνξξνθνχλ πγξαζία, δπζθνιεχνληαο έηζη ηελ πξνζζήθε αηκνχ θαηά ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ- ζηελ πεξίπησζε απηή ην ζπγθνιιεηηθφ Borregaard βνεζάεη πνιχ. 34

34 ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζπλδπαζκφο πξψησλ πιψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα κελ δέρνληαη αηκφ, ε πξνζζήθε λεξνχ κέρξη 1% ζην κίμεξ αλάκεημεο ζα βνεζήζεη πνιχ. Παξφια απηά, ε πξνζζήθε απηή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πγξά ζεκεία ηα νπνία ζα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθή ησλ βηηακηλψλ. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο conditioner θπιηλδξηθνχ ηχπνπ λα γίλεη ςεθαζκφο ελφο κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αηκνχ καδί κε ηε κειάζα. ε θάπνηεο δσνηξνθέο γηα λα δηαηεξεζεί ε αλζεθηηθφηεηα ησλ πέιιεηο, κπνξεί λα θξηζεί απαξαίηεην λα ιεηηνπξγήζεη ε πξέζα θάησ απφ ηε δπλακηθφηεηα ηεο, έηζη ψζηε λα απμεζεί ν ρξφλνο παξακνλήο ηεο ηξνθήο κέζα ζηε κήηξα. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί έλδεημε γηα λέα κήηξα κεγαιχηεξεο ζπκπίεζεο. ε γεληθέο γξακκέο ε ρακειή ηαρχηεηα έρεη απνδεηρζεί φηη δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα εθεί φπνπ ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο ηαρχηεηαο. Μεξηθέο δσνηξνθέο γηα αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο παξάγνληαη κε ηε ρξήζε κεγάιεο πνζφηεηαο δεκεηξηαθψλ θαξπψλ κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θπηηαξίλε. ηελ πεξίπησζε απηή, δείηε ηελ παξάγξαθν 5.4 γηα ηηο πηελνηξνθέο. 5.2 πκππθλώκαηα πξσηετλώλ. Πίεζε Αηκνύ Θεξκνθξαζία ηξνθήο θαηά ηελ έμνδν από ηνλ conditioner Δλέξγεηα ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο Γόζε πγθνιιεηηθνύ Borregaard 4-5 bar o C kwh/t 1 2 % εκεηώζεηο γηα ηα ζπκππθλώκαηα: Γηα ηελ παξαγσγή θαιήο πνηφηεηαο πέιιεη απφ δσνηξνθέο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλεο, ε ζεξκφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δειαηηλνπνίεζε ηεο πξσηεΐλεο, ε νπνία θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζηε ζπλέρεηα θαη σο θπζηθφ ζπγθνιιεηηθφ. Δπηπξφζζεηα, ε δειαηηλνπνίεζε απηή ζα βνεζήζεη ζην λα καιαθψζνπλ ηα ζσκαηίδηα ηεο ηξνθήο θαη λα αλακηρζνχλ καδί επθνιφηεξα θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ πέιιεη ζηε κήηξα. Ζ ζεξκφηεηα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ πγξαζία γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζπκππθλσκάησλ. Ζ πνζφηεηα ηεο πξνζηηζέκελεο πγξαζίαο ζηνλ conditioner πξέπεη λα αξθεί γηα ηε ιίπαλζε ηεο κήηξαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη νπέο ζηε κήηξα λα θαζαξηζζνχλ θαιά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηακαηήζεη ε παξαγσγή ή απνκαθξπλζεί ε κήηξα. Γηα δσνηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ νπξία βεβαησζείηε φηη ν αηκφο είλαη πνιχ μεξφο. 35

35 5.3 Εσνηξνθέο γηα ρνηξηλά. Πίεζε Αηκνύ Θεξκνθξαζία ηξνθήο θαηά ηελ έμνδν από ηνλ conditioner Δλέξγεηα ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο Γόζε πγθνιιεηηθνύ Borregaard 1-3 bar o C kwh/t 1-2 % (3% ζηα ζχκπεθηά ησλ ρνηξνκεηέξσλ) εκεηώζεηο γηα ζηηεξέζηα ρνίξσλ : Σν ζηηεξέζην γηα ηα ρνηξίδηα απνγαιαθηηζκνχ, πεξηέρεη ζθφλε γάιαθηνο θαη ζάθραξα ηα νπνία είλαη επαίζζεηα ζηε ζεξκφηεηα θαη δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν θαξακεινπνίεζεο. Γη απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνπνζεηεζνχλ ζσζηά νη θχιηλδξνη, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε νιίζζεζε κεηαμχ ησλ θπιίλδξσλ, κεηψλνληαο έηζη ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ηξηβή. Απηφο ν ηχπνο ζηηεξεζίνπ κεηψλεη ηελ παξαγσγή ηεο πειιεηηέξαο θαη πξνθαιεί ζπρλά κπινθάξηζκα ηεο κήηξαο. Παξφια απηά ε πξνζζήθε 1% ζπγθνιιεηηθνχ Borregaard ζα απμήζεη ην ξνιάξηζκα κεηαμχ ησλ θπιίλδξσλ, ηεο ηξνθήο, θαη ηεο κήηξαο, βνεζψληαο έηζη ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο. Οη ζσζηέο πξνδηαγξαθέο ηεο κήηξαο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα απηφλ ηνλ ηχπν ζηηεξεζίνπ ζπκβνπιεπηείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο κήηξαο. Σα ζηηεξέζηα ησλ ρνίξσλ πεξηέρνπλ γεληθά ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ άξηζησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο εμαξηάηαη απφ ηηο πνζφηεηεο ζηηαξηνχ, θξηζαξηνχ, αξαβνζίηνπ, θιπ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο ηα θαιχηεξα πέιιεηο παξάγνληαη κε ηε ρξήζε ηξνθήο πςειήο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη αηκνχ ρακειήο πίεζεο. Σα πέιιεηο γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο (δηαζηάζεσλ mm) πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά, ηδίσο φηαλ ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη ππαίζξηα. Πξέπεη επίζεο λα είλαη αξθεηά κεγάια, γηα λα κελ κεηαθέξνληαη απφ ηα πνπιηά. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο παξαγσγήο ηνπο είλαη κε ηε ρξήζε κηαο κήηξαο αξγήο πεξηζηξνθήο κε ζρεηηθά ρακειφ παξαγσγηθφ ξπζκφ έηζη ψζηε λα απμάλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ πέιιεηο κέζα ζηε κήηξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξνθή πεξάζεη κέζα απφ ηηο νπέο ηεο κήηξαο ρσξίο φκσο λα κνξθνπνηεζεί, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη πσκάηηζκα ησλ νπψλ. Απηφ γίλεηαη κε ηε ηξνθνδνζία κε ην ρέξη- ζθιεξψλ πέιιεηο κέζα ζην ζάιακν ηεο κήηξαο. Ζ ρξήζε κειάζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ελζσκαησζεί νκνηφκνξθα, ζα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε ησλ πέιιεηο. Τπεξβνιηθή ρξήζε αηκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία θάζεησλ ξσγκψλ ζηα πέιιεηο πνπ βγαίλνπλ απφ ηε κήηξα. 36

36 5.4 Πηελνηξνθέο. Πίεζε Αηκνύ Θεξκνθξαζία ηξνθήο θαηά ηελ έμνδν από ηνλ conditioner Δλέξγεηα ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο Γόζε πγθνιιεηηθνύ Borregaard 1 1,5 bar o C (επηηξέπεηαη ε ρξήζε ελδχκσλ) kwh/t 1-1,5 % εκεηώζεηο γηα πηελνηξνθέο: Οη πηελνηξνθέο γεληθά πεξηέρνπλ πςειά πνζνζηά δεκεηξηαθψλ θαξπψλ, θπξίσο ζηηάξη θαη θαιακπφθη θαη έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηλψδεηο νπζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δνκή θαη ε αληνρή ηνπ πέιιεη εμαξηάηαη απφ ην αλ γίλεηαη ζσζηά ε πδξνζεξκηθή θαηεξγαζία ηνπ αιεπξψδνπο κίγκαηνο. Ζ ρξήζε ζεξκφηεηαο θαη πγξαζίαο, βνεζά λα καιαθψζνπλ ηα ζσκαηίδηα ηεο ηξνθήο θαη λα ζπζζσκαησζνχλ πην εχθνια. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη κηα κεξηθή δειαηηλνπνίεζε ηνπ ακχινπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα δξα σο θπζηθή ζπλδεηηθή χιε. Καηά ηε ρξήζε ελφο conditioner θπιηλδξηθνχ ηχπνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αηκφο ρακειήο πίεζεο. Απηφο ν ηχπνο αηκνχ κεηαδίδεη ηε ζεξκφηεηα θαη ηελ πγξαζία ηνπ πην γξήγνξα. Ζ πξνζζήθε ζπγθνιιεηηθψλ Borregaard ζα επηηξέςεη ηε ρξήζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο αηκνχ, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα ηνπ πέιιεη. Γηαηεξεί επίζεο ην ξνιάξηζκα κεηαμχ ηνπ θπιίλδξνπ, ηεο ηξνθήο θαη ηεο κήηξαο θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο ηξνθέο πςειήο πγξαζίαο. Ζ πξνζζήθε κεγάιεο πνζφηεηαο ιαδηνχ ζηνλ αλακηθηήξα πξνθαιεί ηελ παξαγσγή πέιιεηο πνπ δελ έρνπλ θαιή ζπλνρή θαη είλαη αιεπξψδε. Ο ςεθαζκφο ησλ πέιιεηο κε ιάδη βνεζάεη ελ κέξεη ζηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ πξνζζήθε πάλησο απφ 0.5% κέρξη 1% ιαδηνχ ζηνλ αλακηθηήξα είλαη επίζεο ρξήζηκε. Θα απμεζεί έηζη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο πξέζαο θαη ζα παξαηαζεί ε δσήο ηεο κήηξαο. Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξαγσγή πηελνηξνθψλ απαιιαγκέλσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, θαη ηδηαίηεξα απφ αικνλέια, ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Ζ ζεξκνθξαζία θαη ν ρξφλνο παξακνλήο απνηεινχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο. Όκσο εμαηηίαο θαη άιισλ δεπηεξεπφλησλ παξαγφλησλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα δνζνχλ απζηεξέο θαη ζπλνπηηθέο νδεγίεο ζην εγρεηξίδην απηφ. Σα πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα πηελνηξνθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ conditioner θπιηλδξηθνχ ηχπνπ θαη πειιεηηέξαο ζα πξέπεη λα παξαηείλνπλ ην ρξφλν ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο θαη παξακνλήο θαη λα απμήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία. 37

37 Αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο, κπνξεί λα απαηηείηαη δηαδηθαζία παζηεξίσζεο θαηά ην conditioning, κε ηελ παξάιιειε ρξήζε κηαο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο κνλάδαο αηκνχ θαη δνρείνπ αλάκημεο θαη παξακνλήο. Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θαη αλ εθαξκνζηεί, είλαη απνιχησο απαξαίηεην λα παξαθνινπζείηε ε παξαγσγή, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πνζφηεηα ηξνθήο δελ έρεη επεμεξγαζηεί ζεξκηθά γηα ηνλ απαξαίηεην ρξφλν, λα κπαίλεη πάιη ζηελ θπθινθνξία γηα λα ππνζηεί επεμεξγαζία. 5.5 Κνπλειίλε. ηελ ζχγρξνλε θνληθινηξνθία ρξεζηκνπνηνχληαη πειιεηνπνηήκέλα ζηηεξέζηα απιήο δηαηξνθήο (θνπλειίλε) ζπλήζσο γηα θαηαλάισζε θαηά βνχιεζε. Σα θνπλέιηα δείρλνπλ απφιπηε πξνηίκεζε ιφγσ θπζηνινγίαο ζξέςεσο ζηα πέιιεηο κε άξηζηε αλζεθηηθφηεηα θαη ζθιεξφηεηα ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ρνξήγεζεο ηνπ ζηηεξεζίνπ. Απνδείρζεθε ηφζν ζηελ έξεπλα φζν θαη ζηε πξάμε φηη ηα θνπλέιηα πνπ δηαηξέθνληαη κε ζσζηήο πνηφηεηαο πέιιεηο (αλζεθηηθφηεηα ζθιεξφηεηα) ππεξέρνπλ ζεκαληηθά: ζην ξπζκφ αλάπηπμεο πάρπλζεο (10 30 %) ζην ζπληειεζηή κεηαηξεςηκφηεηαο ( 5 10 %) ζηελ απφδνζε ζε ζθάγην (5 6 %) ζηε θαηαλάισζε ηξνθήο ( %) Πέξαλ ησλ δσνηερληθψλ επηδφζεσλ, ζηα πειιεηνπνηήκέλα ζηηεξέζηα νη ζπαηάιεο ηεο ηξνθήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απφξηςε (ζθφλε) πεξηνξίδνληαη δξαζηηθά. Ζ θνπλειίλε απαηηεί πςειφ πνζνζηφ ηλσδψλ νπζηψλ %, θαηάιιειν νκνηνγελέο άιεζκα ησλ πξψησλ πιψλ, έηζη ψζηε λα ζπγθνιιεζνχλ θαιά, αιιά θαη λα κε δεκηνπξγήζνπλ πεπηηθέο δηαηαξαρέο. Ζ πξνζζήθε ιαδηνχ (3 6 %) ελψ βειηηψλεη ηε ζξεπηηθή αμία ηεο θνπλειίλεο ηε θάλεη πην εχζξαπζηε. Ζ πξνζζήθε αηκνχ θαη ιηγλνζνπιθνληθψλ Borreggard αληίζεηα ζθιεξαίλεη ηελ ηξνθή. Βειηηψλεη ηελ αλζεθηηθφηεηα θαηά 5 15 % έλσ παξάιιεια επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία πειιεηνπνίεζεο (30 40 %) κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Μία θαιήο πνηφηεηαο θνπλειίλε δελ πξέπεη λα ράλεη πεξηζζφηεξν απφ 2 % ζε ζθφλε απφ ηε παξαγσγή κέρξη ηελ θαηαλάισζε ηεο απφ ηα δψα. 38

38 Ζ θνπλειίλε κεηά ηελ πειιεηνπνίεζε κέρξη ηελ ρνξήγεζή ηεο ζηα δψα πξέπεη λα πεγαίλεη ακέζσο ζην ςχθηε θαη λα θνζθηλίδεηαη πξηλ ηελ ηειηθή ζπζθεπαζία. Σν ηδαληθφ κέγεζνο είλαη 3,5 4,5 mm θαη ην αληίζηνηρν κήθνο 0,8 1 cm. Γεληθά ε ηερληθή παξαγσγήο ηεο θάζε ηχπνπ θνπλειίλεο παξνπζηάδεη κεγάιε παξαιιαθηηθφηεηα απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη εξγνζηάζην ζε εξγνζηάζην θαη απνηειεί πξντφλ εθαξκνζκέλεο ηερλνγλσζίαο ηνπ θάζε εξγνζηαζίνπ. Ζ Borregaard ιφγσ παγθφζκηαο εκπεηξίαο δηαζέηαη κηα αξθεηά κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ γηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηξνθέο. 39

39 Ππώηερ ύλερ 6 Σν θεθάιαην 5 πεξηέρεη πξνηάζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ παξαγσγή θάπνησλ βαζηθψλ ηχπσλ δσνηξνθψλ. Παξφια απηά πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δηάθνξεο πξψηεο χιεο επηδξνχλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ πνηφηεηα ησλ πέιιεηο θαζψο θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη επνκέλσο ηπρφλ αιιαγέο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηηεξεζίνπ ζα ζεκάλνπλ ηαπηφρξνλα ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο. 6.1 Γηαηί επεξεάδνπλ νη πξώηεο ύιεο ηελ πειιεηνπνίεζε. Τπάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξψησλ πιψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή, αιιά ηα βαζηθφηεξα είλαη: Ζ επεμεξγαζία ηνπο ή κε Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε: άκπιν πξσηεΐλε πγξαζία ιηπαξέο νπζίεο ηλψδεηο νπζίεο αλφξγαλα ζηνηρεία Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ, ε θαηαλνκή θαη ην ζρήκα ηνπο Ο βαζκφο απνξξφθεζεο ηεο πγξαζίαο (Τγξνζθνπηθά ή φρη) Ζ ηξαρχηεηα ηνπο H ζρέζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πέιιεη δελ είλαη μεθάζαξε, αιιά ειπίδνπκε φηη ν πίλαθαο ζηελ επφκελε ζειίδα ζα βνεζήζεη. Οη πεξηζζφηεξεο πξψηεο χιεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πέιιεηο. Όηαλ αιιάμεη θάπνηα ή φιεο απφ απηέο, επεξεάδεηαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ πέιιεη ρσξίο λα έρεη γίλεη αιιαγή ηνπ ζηηεξεζίνπ ή ηεο παξαγσγηθήο κεζφδνπ. Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ λα θηηαρηεί έλα καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ λα ζπλδέεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξψησλ πιψλ κε ηε πνηφηεηα πέιιεηο, έηζη ψζηε λα κπνξνχζε λα γίλεη πξφβιεςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πέιιεη κέζα απφ ηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ πξψησλ πιψλ. 6.2 Πξώηεο ύιεο - Φπζηθνί θαη δηαηξνθηθνί παξάγνληεο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πειιεηνπνίεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηε ρξήζε νξηζκέλσλ πξψησλ πιψλ ή απφ ηελ αιιαγή θάπνησλ ζηνηρείσλ ησλ πξψησλ πιψλ. Γη απηφ ην ιφγν έρνπκε εηνηκάζεη ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. (Νέεο παξηίδεο Εσνηξνθψλ θ.ι.π.) ηνλ πίλαθα απηφ πέξα απφ ηηο ρεκηθέο ή ζξεπηηθέο αμίεο ησλ πξψησλ πιψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ήδε κέζα ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζηηεξεζίσλ ηνπ θάζε εξγνζηαζίνπ δσνηξνθψλ, δίλνληαη αθφκα νη ηηκέο γηα ηξία βαζηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε κία θιίκαθα απφ 0 κέρξη

40 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά H πνηόηεηα ηνπ πέιιεη: H επίδξαζε ηεο πξψηεο χιεο ζηε θπζηθή πνηφηεηα ησλ πέιιεηο. (Όζν πην πςειή είλαη ε ηηκή, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηα) Ζ απνδνζε ηεο πξέζαο Αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο πξψηεο χιεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα (Όζν πην πςειή είλαη ε ηηκή, ηφζν πην πςειφο είλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο) Σξαρύηεηα Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρείαθιεηδηά ζηε δηάξθεηα δσήο ηεο κήηξαο. (Όζν πην πςειή είλαη ε ηηκή, ηφζν πην ηξαρεία επηθάλεηα έρεη ε πξψηε χιε θαη ηφζν ζπληνκφηεξε δσή ε κήηξα). Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα δίπια, βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία καο θαη ζε παξαηεξήζεηο ζηελ πξάμε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηκέο απφ πειάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο δσνηξνθψλ. εκεηώζεηο γηα ηνλ πίλαθα: Oη ηξεηο θπζηθνί παξάγνληεο ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε ζρεδφλ φιεο νη πξψηεο χιεο λα εκπίπηνπλ κεηαμχ 0 θαη 10. Οη εμαηξέζεηο ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιαδηνχ θαη ησλ ζπγθνιιεηηθψλ Borregaard. ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ε πνηφηεηα ηνπ πέιιεη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζεηηθά ή αξλεηηθά, ζε κηθξή δφζε. Γη απηφ έρνπλ δνζεί πςειέο ηηκέο πνηφηεηαο πέιιεη εθηφο θιίκαθαο ησλ ζπλεζηζκέλσλ δσνηξνθψλ. ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ Πνηόηεηα ηνπ πέιιεη 0-10 Πξντόληα Τπνπξντόληα αιεπξνπνηίαο Άιεζκα θξηζαξηνχ 5,0 Άιεζκα αξαβνζίηνπ 5,0 Άιεζκα ζφξγνπ 4,0 Άιεζκα βξψκεο 2,0 Αιεχξη ξπδηνχ (ζθιεξφ) 5,0 θχβαια 2,0 Άιθεο 8,0 Βήηεο 6,0 Βήηεο 5,0 Διαηνύρνη ζπόξνη θαη ππνπξντόληα Καξχδα (πιαθνχληαο) 5,0 Βακβαθφπηηα 7,0 Βακβαθφπηηα 8,0 Φηζηίθη (πίηα). 7,0 Φηζηίθη (πίηα). 8,0 Γθνπάξ 7,0 Ληλνπιαθνχληαο 7,0 Ληλνπιαθνχληαο 6,0 Φνίληθαο (πίηα) 6.0 Φνίληθαο (πίηα) 6.0 Φνίληθαο (νιφθιεξνο) 3.0 Κξακβάιεπξν. 6.0 πζακάιεπξν 7.0 νγηάιεπξν HIPRO 4.0 φγηα by pass 5.0 Πιήξεο ζνγηάιεπξν 4.0 Ζιηάιεπξν 6,0 Ζιηάιεπξν 6,0 Τπνπξντόληα (πξνζηηζέκελα πξηλ ηελ πειιεηνπνίεζε Φπηηθφ έιαην (πξνζηηζέκελν πξηλ) -40,0 Φπηηθφ έιαην (πξνζηηζέκελν κεηά) -5,0 Ηρζπάιεπξν 4,0,0 Ηρζπάιεπξν 4,0 Ρεγθάιεπξν 4,0 Φπραλζή Φαζφιηα 7,0 Κηελνηξνθηθά κπηδέιηα 6,0 Φαθή 4,0 Υαξνχπηα 4,0 Άιια Αιεχξη κπηζθφησλ 2.0 ηέκθπια δπζνπνηίαο 3.0 Cereal replacer pellets 3.5 Chinese leaf meal 7.0 Πνχιπα πνξηνθαιηνχ 7.0 Coffee residue 2.0 Distillers grains barley 4.0 Distillers grains maize 3.0 Distillers grains + solubles 5.0 Distillers solubles (maize) 7.0 Αθπδαησκέλε ριφε (κεδηθή ή αγξσζησδή) 7.0 Γινπηέλε 5.0 Γινπηέλε 3.0 Γινπηέλε 4.0 Malt culms 6.0 Σαπηφθα 5.0 Αλφξγαλα ζηνηρεία 2.0 Μειάζα 7.0 ηξσκλή 4.0 Διαηφπηηα 7.0 Πίηπξα ξπδηνχ 2.0 θφλε απνθνξπθσκέλνπ γάιαθηνο 9.0 Εαραξφπηηα 7.0 πλγθνιεηηθά Borregaard

41 πόδνζε ξέζαο 0-10 Σαρύηεηα 0-10 Πξσηεΐλε % Ληπαξέο νπζίεο % Ηλώδεηο νπζίεο % Σέθξαο % Δηδηθό βάξνο Lb / ft 3 Δηδηθό βάξνο Kg / m 3 6,0 5,0 10,5 2,0 4,5 2, ,0 6,0 9,0 3,5 1,9 1, ,0 7,0 10,0 3,0 2,5 5, ,0 7,0 10,5 4,5 10,5 3, ,0 4,0 8,0 1,5 9,0 12, ,0 8,0 12,0 4,0 12,0 8, ,0 3,0 11,0 1,5 2, ,0 4,0 15,0 3,5 8,0 4, ,0 4,0 14,0 4,0 9, ,0 6,0 21,0 8,0 11,5 6, ,0 6,0 40,0 6,0 11,5 6, ,0 7,0 39,0 1,0 12,0 6, ,0 4,0 47,0 5,5 6,0 6, ,0 5,0 54,0 1,0 9,5 6, ,0 5,0 42,0 4,0 11,0 5, ,0 5,0 35,0 1,5 9,0 5, ,0 4,0 32,0 6,5 8,5 5, ,0 4,0 39,0 8,0 16,2 7, ,0 5,0 39,0 1,0 18,0 7, ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 5,0 67,0 8, , ,0 5,0 65,0 10, , ,0 5,0 72,0 9,0 1,0 10, ,0 5,0 27,4 1,3 6,2 3, ,0 5,0 23,0 1,2 6,3 2, ,0 5,0 25,5 1,3 4,5 3, ,0 6,0 4, ,9 3,

42 Οη πξψηεο χιεο ελφο κίγκαηνο κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε κε αλακελφκελν ηξφπν (ε επίδξαζε ηεο ζπλέξγηαο). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε πνηφηεηα ηνπ πέιιεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ε θαηάξηηζε ηνπ νπνίνπ βαζίζηεθε ζηελ εκπεηξία πάλσ ζηηο πξψηεο χιεο ηεο επξσπατθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο πίλαθαο καο, απνηειεί έλα κέζν φξν ηηκψλ. Οη πξψηεο χιεο ησλ δσνηξνθψλ αθνχ είλαη θπζηθά πξντφληα, κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ παξηίδα ζε παξηίδα. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ξπζκφ παξαγσγήο ρσξίο λα ππάξρεη αιιαγή ηνπ ζηηεξεζίνπ, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη έρεη αιιάμεη ε ζχζηαζε κηαο απφ ηηο πξψηεο χιεο. Γελ ζα καο πξνμελνχζε έθπιεμε αλ δηαθσλνχζαηε κε θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη ηφζν απφ παξάγνληεο ηνπ εξγνζηαζίνπ φζν θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο χιεο. Γελ ππάξρεη παλνκνηφηππν εξγνζηάζην δσνηξνθψλ, επνκέλσο ε ίδηα πξψηε χιε ζα ζπκπεξηθεξζεί δηαθνξεηηθά απφ ην έλα εξγνζηάζην ζην άιιν. Θπκεζείηε πάιη, φηη απηέο είλαη κέζεο ηηκέο. Δπνκέλσο απφ ηελ αξρή, ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο θαη δηαθνξέο. Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφβιεςε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ παξαγσγή ησλ πέιιεηο. Σν εγρεηξίδην απηφ ζα ζαο βνεζήζεη λα θηηάμεηε πέιιεηο άξηζηεο πνηφηεηαο κε ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ζηηεξεζίνπ. ε απηφ ην ζεκείν βέβαηα λα ππελζπκίζνπκε φηη ηα ζηηεξέζηα θηηάρλνληαη γηα λα πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πξψησλ πιψλ θαη ζίγνπξα φρη γηα λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ παξαγσγή. Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ αληηπξνζσπεχεη ην 85% ηεο ηηκήο πψιεζεο ηεο δσνηξνθήο. Γη απηφ ην ιφγν νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ ζηηεξεζίνπ γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ νιηθνχ θφζηνπο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ε ηειεπηαία επηινγή. Παξφια απηά κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνλ έιεγρν κέζσ ππνινγηζηψλ νιφθιεξεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην παξαγσγηθφ θφζηνο θάζε ζηηεξεζίνπ. Έηζη κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ επηηπγράλνπκε νηθνλνκηθφηεξα ζηηεξέζηα. FPQF (Παξάγνληαο πνηόηεηαο πειιεηνπνίεζεο ηεο δσνηξνθήο) Ο ππνινγηζκφο ηνπ FPQF ρξεζηκεχεη σο έλδεημε ηεο πνηφηεηαο πειιεηνπνίεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηηεξεζίνπ (δείηε ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ). Σν επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο, ε ηνπηθή αγνξά, νη πεξηνξηζκνί παξαγσγήο, θαζψο θαη ν ηχπνο ηεο δσνηξνθήο. Χο ελδεηθηηθή ειάρηζηε ηηκή πνηφηεηαο δερφκαζηε ην

43 Σηκέο θάησ απφ απηήλ, απνηεινχλ έλδεημε πξνβιεκάησλ ηεο πνηφηεηαο ησλ πέιιεηο εθηφο θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πειιεηνπνίεζε ειεθηξηθή ελέξγεηα πςειφηεξε απφ ηελ θαλνληθή. Τςειφηεξεο ηηκέο ηνπ FPQF απφ ηελ ελδεηθηηθή ηνπ 4.7, απνηειεί έλδεημε φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο. Γηάθνξεο δνθηκέο ζηελ πξάμε καο έρνπλ δείμεη φηη κε ην ζπλδπαζκφ ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο δσνηξνθψλ θαη ηεο ηερληθήο πειιεηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ ησλ εθδφζεσλ Borregaard, επηηπγράλνληαη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο πειιεηνπνίεζεο. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ FPQF (Σππηθά παξαδείγκαηα). Πίλαθαο 1. Μίγκα γαιαθηνπαξαγσγήο % PQF FPQF Γινπηέλε αξαβνζίηνπ 13,0 3,00 0,39 Πνύιπα εζπεξηδνεηδώλ 22,5 7,00 1,58 Τπνιείκκαηα νηλνπλεπκαηνπνηίαο θαξπνύ αξαβνζίηνπ 6,0 3,00 0,18 Άιεζκα θξηζαξηνύ 20,0 5,00 1,00 Κνθθνθνίληθαο (πίηα) 10,0 6,00 0,60 Διαηνθξάκβε (πίηα) 6,0 6,00 0,36 Αλόξγαλα ζηνηρεία 2,5 2,00 0,05 Άιεζκα ζηηαξηνύ 20,0 8,00 1,60 100,0 ΤΝΟΛΗΚΟ FPQF 5.76 Πίλαθαο 2. Εσνηξνθή γηα ρνηξηλά % PQF FPQF Άιεζκα θξηζαξηνύ 23,0 5,00 1,15 Άιεζκα βξώκεο 37,2 2,00 0,74 Άιεζκα ζηηαξηνύ 13,0 8,00 1,04 Φπηηθό έιαην 2,0-40,00-0,80 Ηρζπάιεπξν 3,0 4,00 0,12 Άιεζκα ζόξγνπ 6,0 5,00 0,30 Άιεζκα ριόεο 1,6 7,00 0,11 Αλόξγαλα ζηνηρεία 7,0 2,0 0,14 Βηηακίλεο 2,2 2,00 0,04 Δπηζηξνθέο 5,0 5,00 0,25 100,0 ΤΝΟΛΗΚΟ FPQF 5.76 PQF = Παξάγνληαο πνηόηεηαο ηνπ πέιιεη FPQF = Παξάγνληαο πνηόηεηαο πειεηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο 44

44 Πίλαθαο 3. Εσνηξνθή γηα πάπηεο % PQF FPQF Άιεζκα αξαβνζίηνπ 16,0 5,00 0,80 Άιεζκα ξηδηνύ 35,0 5,00 1,75 νγηάιεπξν 30,0 4,00 1,20 Φπηηθό έιαην 0,5-40,00-0,20 Ηρζπάιεπξν 5,0 4,00 0,20 Αλόξγαλα ζηνηρεία θαη βηηακίλεο 3,5 2,00 0,07 Πίηπξα ξπδηνύ 10,0 2,00 0, % ΤΝΟΛΗΚΟ FPQF 4,02 PQF = Παξάγνληαο πνηόηεηαο ηνπ πέιιεη FPQF = Παξάγνληαο πνηόηεηαο πειεηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο 45

45 ςγκολληηικά λιπανηικά Borregaard για ηην καλύηεπη ποιόηηηα ηων πέλλεηρ Πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγθνιιεηηθώλ ιηπαληηθώλ Borregaard. Σα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα απνηεινχλ ζεκαληηθά παξαγσγηθά εξγαιεία πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε έλα εξγνζηάζην δσνηξνθψλ λα : Απμήζεη: Σελ πνηφηεηα ηνπ πέιιεη (πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αλζεθηηθφηεηα θαηά Holmen) To ξπζκφ παξαγσγήο ησλ πέιιεηο (Σφλνη /ψξα) Σελ απνδνηηθφηεηα πειιεηνπνίεζεο (Κηινβαηψξεο / ηφλν) Tε δηάξθεηα δσήο ηεο κήηξαο θαη ηνπ θπιίλδξνπ Σε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο παξαπάλσ πνζφηεηαο αηκνχ θαη ιίπνπο Μεηώζεη: Σν θφζηνο παξαγσγήο Σελ αλαθχθισζε ηεο ζθφλεο θαη ηνπ αιεπξηνχ Σελ θαηαλάισζε ηζρχνο Σελ νιίζζεζε ησλ θπιίλδξσλ Σν βνχισκα ηεο κήηξαο Παξάπνλα απφ πειάηεο Όια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη θαιχηεξα κε ηε βνήζεηα ηνπ πξαθηηθνχ παξαδείγκαηνο πνπ αθνινπζεί. ην παξάδεηγκα απηφ έγηλε κηα δνθηκή πειιεηνπνίεζεο ζε κηα εκπνξηθή κνλάδα παξαζθεπήο δσνηξνθψλ. 7.2 Πείξακα πειιεηνπνίεζεο. Σν πείξακα πειιεηνπνίεζεο βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ έρνπκε αλαπηχμεη κεηά απφ ρξφληα εκπεηξίαο θαη κπνξεί εχθνια λα εθαξκνζηεί απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. Βαζηθά, ε δνθηκή απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαδνρηθνχο παξαγσγηθνχο θχθινπο πειιεηνπνίεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο είλαη απαξαίηεην λα δηαπηζησζνχλ φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ζπγθνιεηηθνχ, πέξα απφ ηελ αλακελφκελε βειηίσζε ηεο θπζηθήο πνηφηεηαο ηνπ πέιιεη. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κπνξεί λα είλαη βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ζηελ απνδνηηθφηεηα πειιεηνπνίεζεο θαη ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: Γίλεηαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κίγκαηνο. Καηά πξνηίκεζε επηιέγεηαη έλα ζηηεξέζην πξνβιεκαηηθφ ην νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα ζηάληαξληο απφδνζεο θαη πνηφηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Καη αξρήλ ππνινγίδεηαη ν παξάγνληαο FPQF (δείηε παξάγξαθν 6.2). Ο ππνινγηζκφο απηφο γίλεηαη γηα λα ππάξρεη κηα έλδεημε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πέιιεη ζε ζπλάξηεζε 46

46 αξγφηεξα θαη κε (Κηινβαηψξεο / ηφλν). ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη Καζνξίδεηαη ε πνζφηεηα ηεο ηξνθήο πνπ ρξεηάδεηαη γηα έλαλ παξαγσγηθφ θχθιν, ειάρηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο κηαο ψξαο θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 1 νο παξαγσγηθόο θύθινο. Ο κάξηπξαο. ηνλ παξαγσγηθφ απηφλ θχθιν δηάξθεηαο κηαο ψξαο, ρξεζηκνπνηείηαη ην κίγκα γηα ηελ παξαγσγή ησλ πέιιεηο ρσξίο φκσο ηελ πξνζζήθε βειηησηηθνχ ζπγθνιιεηηθνχ. 2 νο παξαγσγηθόο θύθινο. Πξαγκαηνπνηείηαη φπσο θαη ν πξψηνο παξαγσγηθφο θχθινο κε ηελ πξνζζήθε φκσο 1-2% ζπγθνιιεηηθνχ. 3 νο παξαγσγηθόο θύθινο. Πξαγκαηνπνηείηαη φπσο θαη ν δεχηεξνο παξαγσγηθφο θχθινο αιιά, ελψ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πέιιεη, απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ηξνθήο (αλ απαηηείηαη) θαη ν ξπζκφο παξαγσγήο. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε παξαγσγηθνχ θχθινπ λα γίλεηαη παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή κε ηε βνήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ ησλ εμήο παξακέηξσλ: δηάξθεηα παξαγσγηθνχ θχθινπ, ηάζε ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο (κέηξεζε κεηαμχ δπν θάζεσλ), έληαζε ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο (κέηξεζε ζε κηα θάζε κφλν), ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηεο ηξνθήο (r.p.m) θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ηξνθήο θαηά ηελ έμνδν απφ ηνλ conditioner. H ηάζε (volt) ηεο πξέζαο πειιεηνπνίεζεο, ε έληαζε ηεο (Amper) θαη ν παξαγσγηθφο ξπζκφο (Σφλνη /ψξα) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (Κηινβαηψξεο / ηφλν) γηα θάζε παξαγσγηθφ θχθιν. Ζ ζεξκνθξαζία πειιεηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηβεβαίσζε φηη ην conditioning ηεο ηξνθήο είλαη ην ίδην κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ θχθισλ 1 θαη 2, θαζψο θαη γηα ηελ παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ. Ζ ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηεο ηξνθήο ρξεζηκεχεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο αλά πεξηζηξνθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο ππνινγηζκφο θάζε αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο θαηά ηνλ ηξίην παξαγσγηθφ θχθιν. Μεηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε θαη είλαη δπλαηφλ λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηεο πειιεηνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε γξακκήο παξαγσγήο, δειαδή ζπγθξίλνπκε ηειηθά: Σν ξπζκφο παξαγσγήο (Σφλνη /ψξα) Σελ εηζεξρφκελε ελέξγεηα (Κηινβαηψξεο / ηφλν) Σελ ζεξκνθξαζία ηεο ηξνθήο ζηνλ conditioner Σελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ πέιιεη (Holmen) Δπηπιένλ, ε αθξηβήο θαηαγξαθή ηεο έληαζεο, ηεο ηαρύηεηαο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο, καο δίλεη κηα έλδεημε ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο πξέζαο πειιεηνπνίεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Γίλεηαη δεηγκαηνιεςία ησλ πέιιεηο θαηεπζείαλ απφ ηε κήηξα ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, έηζη ψζηε λα γίλεη ε αληηζηνίρηζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ησλ κεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή απφ ηνπο θαηακεηξεηέο. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ 47

47 επηθξαηνχζαλ θαηά ηε παξαζθεπή ηνπ δείγκαηνο πέιιεη. Έλα δείγκα επίζεο παίξλεηαη απφ ηελ έμνδν ηνπ ςχθηε κεηά απφ είθνζη ιεπηά, φζν άιισζηε είλαη θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ πέιιεηο κέζα ζην ςχθηε. Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη θάζε 15 ιεπηά. Σα δείγκαηα ησλ πέιιεηο πεξλάλε ηεζη αλζεθηηθφηεηαο κε ηε βνήζεηα ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο ειέγρνπ Borregaard LT θαζψο θαη απφ ην δηθφ ζαο ηεζη, εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ηεζη ηεο Borregaard. Έιεγρνο ζθιεξφηεηαο θαη αλζεθηηθφηεηαο γίλεηαη κέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα θάζε παξαγσγηθφ θχθιν. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέζνπ βάξνπο ηνπ πέιιεη δπγίδνληαο κηα ηπραία πνζφηεηα δείγκαηνο θαη ελ ζπλερεία κεηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ πέιιεηο πνπ πεξηέρεη ην δείγκα απηφ. Ζ πξνζζήθε ελφο ιηπαληηθνχ ζπγθνιιεηηθνχ φπσο ην LignoBond DD, απμάλεη ην εηδηθφ βάξνο θαη ην κήθνο ηνπ πέιιεη εμαηηίαο θαιχηεξεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ απμεκέλνπ παξαγσγηθνχ ξπζκνχ. Έλα κίγκα ησλ δεηγκάησλ θάζε παξαγσγηθνχ θχθινπ θξαηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρεκηθήο αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε απηή ζα επηβεβαηψζνπλ φηη ε ρεκηθή ζχλζεζε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη ηα ίδηα γηα ηα κίγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε παξαγσγηθφ θχθιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί κηα πιήξσο ηεθκεξησκέλε αλαθνξά. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ ππεχζπλν πεηξακάησλ ηεο Borregaard Σππηθό πείξακα πειιεηνπνίεζεο. Σα παξαθάησ δεδνκέλα θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο κείγκαηνο γαιαθηνπαξαγσγήο, ην νπνίν πεξηείρε 1.6% LignoBond. Mε ηελ αχμεζε ηνπ LignoBond ζε πνζνζηφ 2% θαη κε ηε ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο Borregaard, απμήζεθε ζηαδηαθά ν ξπζκφο παξαγσγήο κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο πειιεηνπνίεζεο. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ήηαλ ζπλήζσο γχξσ ζηνπο 8 Σφλνπο /ψξα, κε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 17 Κηινβαηψξσλ / ηφλν θαη αλζεθηηθφηεηα πέιιεη 91 βαζκψλ Holmen, παξφιν πνπ ην επηδεηνχκελν επίπεδν ήηαλ 92 κέρξη 95. Απνδείρζεθε φηη ν ξπζκφο παξαγσγήο απμήζήθε θαηά 34.6% θηάλνληαο έηζη ζηελ ηηκή 10.7 Σφλσλ /ψξα, κεηψζεθε ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο θαηά 10.5% θηάλνληαο ζηελ ηηκή 15.4 Κηινβαηψξεο / ηφλν, θαη παξάιιεια απμήζεθε ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ πέιιεη ζην επίπεδν 94 / 95 %. ε ξπζκφ παξαγσγήο 10.7 Σφλσλ /ψξα ε πξέζα πειιεηνπνηνχζε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο έληαζεο. Αλ είρε ρξεζηκνπνηεζεί παξαπάλσ αηκφο ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ν ξπζκφο παξαγσγήο. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ παξνρή αηκνχ θαη δηαπηζηψζεθε φηη είλαη εθηθηφ λα ιεηηνπξγεί ε πειιεηηέξα κε παξαγσγηθφ ξπζκφ 12 Σφλσλ /ψξα (αχμεζε θαηά 50%) δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πέιιεηο γχξσ ζηηο 15 Κηινβαηψξεο / ηφλν θαη 92/93 % βαζκνχο Holmen αληίζηνηρα. 48

48 Μίγκα γαιαθηνπαξαγσγήο Μάξηπξαο + 0 % Lignobond Γεηγκαηνιεςία Μέηξεζε θάζε 15 ιεπηά Ώξα Σαρχηεηα ηνπ ηξνθνδφηε (R.P.M.) 42,2 42,2 42,2 42,2 Σφλνη / ψξα 7,92 7,92 7,92 7,92 Θεξκνθξαζία ηξνθήο o C 79,5 79, ,5 Έληαζε ξεχκαηνο (amps) Γηαθνξά δπλακηθνχ (Βνιη) Ηζρχο θηλεηήξα ζε θηινβάη 134,07 136,53 134,75 135,84 Κηινβαηψξεο / Ώξα 16,93 17,24 17,01 17,15 Αλζεθηηθφηεηα πέιιεη (απφ ηε κήηξα) 89,7 88,8 90,1 89,8 Αλζεθηηθφηεηα πέιιεη (απφ ηνcooler) % Γφζε Αθξηβέο άλνηγκα θπιίλδξσλ 4,2 4,2 4,2 4,2 Λεπηνκέξεηεο: Κηλεηήξαο 160 Κηινβάη ( max 300 amps) Πξέζα πειεηνπνίεζεο Buhler Μήηξα δηαζηάζεσλ 6 mm 120 mm. Conditioner θπιηλδξηθφ ηχπνπ Matador. Πίεζε βξαζηήξα: 9 bar πνπ κεηψζεθε ζε 3,5 bar Απηφκαηε Ρχζκηζε Κπιίλδξσλ Ρπζκόο Παξαγσγήο Σφλνη / ψξα Ώξα δεηγκαηνιεςίαο Καηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ηνπ θηλεηήξα ηεο πξέζαο Κηινβαηψξεο / ψξα Αλζεθηηθόηεηα ηνπ πέιιεη Αλζεθηηθφηεηα ηνπ πέιιεη κεηά ηελ έμνδν απφ ηε κήηξα Αλζεθηηθφηεηα ηνπ πέιιεη κεηά ηνλ ςχθηε

49 Πείξακα: Μάξηπξαο + 2 % Lignobond ,2 42,2 46,8 51, ,8 7,92 7,92 8,78 9,63 10,13 10, ,5 85,2 85,5 87,5 83, ,68 135,84 144,89 155,86 161,12 164,22 17,38 17,15 16,5 16,19 15,9 15,4 89,1 93,8 94,1 93, ,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Lignobond FPQF = 4.68 Απνηειέζκαηα πεηξάκαηνο απφ ηε νπεδία Αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο θαηά 34,6 % Μείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαηά 10,5 % εκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ πέιιεη

50 7.3 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ. Μέζα απφ ηα ηεζη ηεο LignoTech κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ: παζκέλνο ξπζκηζηήο αηκνύ. Σύπνο δσνηξνθήο: Πέιιεη γαιαθηνπαξαγσγήο Πξόβιεκα: Ο ξπζκηζηήο αηκνχ δελ ιεηηνπξγνχζε, δεκηνπξγνχζε απμνκεηψζεηο ζηελ πίεζε ηνπ αηκνχ πνπ θαηέιεγε ζηνλ conditioner, αλάινγα κε ηνλ θχθιν απμνκεηψζεσλ ηνπ βξαζηήξα. πλέπεηα: H αιιαγή ηεο πίεζεο πξνθαινχζε απμνκεηψζεηο ζηελ πνζφηεηα ηνπ αηκνχ πνπ θαηέιεγε ζηνλ conditioner παξφιν πνπ δελ είρε γίλεη αιιαγή ζηε βαιβίδα αηκνχ. Ζ πνηφηεηα ηνπ πέιιεη κεηαβαιιφηαλ αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα αηκφ Λαλζαζκέλε ξύζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ξύζκηζεο ηνπ αηκνύ. Σύπνο δσνηξνθήο: Πέιιεη γαιαθηνπαξαγσγήο Πξόβιεκα: Ο ρξφλνο αληίδξαζεο ηνπ ρεηξηζηή κεηαμχ ησλ ξπζκίζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο. Ο ρεηξηζηήο άλνηγε ηε βαιβίδα ξχζκηζεο ηνπ αηκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα έιεγρε ηε ζεξκνθξαζία (ζηελ έμνδν ηνπ conditioner) πξηλ λα θηάζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηξνθή ζην ζεξκφκεηξν. πλέπεηα: Οη ππεξβνιηθά πςειέο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε ελ ζπλερεία κείσζε ηνπο γηα δηφξζσζε, δεκηνχξγεζε έλα ζπλερή επαλαιακβαλφκελν θχθιν απμνκεηψζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ αθαλφληζηε ζεξκνθξαζία πξνθάιεζε ηειηθά δηαθχκαλζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πέιιεη. 51

51 7.3.3 Τπεξθόξησζε βξαζηήξα (κπότιεξ). Σύπνο δσνηξνθήο: Πέιιεη ζφγηαο Πξόβιεκα: H άληιεζε ηνπ αηκνχ απφ δχν πειιεηηέξεο θαη έλαλ ληθαδνπνηεηή ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ πξνθάιεζε πηψζε ηεο πίεζεο ηνπ βξαζηήξα θάησ απφ ην ην επίπεδν ζην νπνίν είρε ξπζκηζηεί ε βαιβίδα κείσζεο ηεο πίεζεο. πλέπεηα: Ζ εθθέλσζε ησλ αηκνπαγίδσλ πξνθάιεζε μαθληθή κείσζε πίεζεο θαη πηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο Σξνθνδνζία κέζσ θνριία. Σύπνο δσνηξνθήο: Κνπλειίλε. Πξόβιεκα: Μφιηο άδεηαδε ην ζηιφ, μεθηλνχζε ν αλεθνδηαζκφο ηνπ κέζσ ελφο θνριία ηξνθνδνζίαο. Οη δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ην πνζνζηφ γεκίζκαηνο ηνπ θνριία πξνθάιεζαλ δηαθνξά ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ conditioner. πλέπεηα: Γηαθχκαλζε ζηε ζεξκνθξαζία, ζηελ έληαζε ξεχκαηνο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πέιιεη Τπεξκεγέζεηο θνριίεο ηξνθνδνζίαο. Σύπνο δσνηξνθήο: Πέιιεη γηα θνηφπνπια Πξόβιεκα: Ο θνριίαο ηξνθνδνζίαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ, απαηηνχζε ρακειφ ξπζκφ ιεηηνπξγίαο (15 rpm). πλέπεηα: Ο θνριίαο ηξνθνδνηνχζε κε 5 kg ηξνθήο ηνλ conditioner θάζε 4 δεπηεξφιεπηα. Ο conditioner δελ πξνιάβαηλε λα κνηξάζεη νκνηφκνξθα ηε ηξνθή πξηλ λα θηάζεη ζηε κήηξα. Απηή ε αθαλφληζηε ηξνθνδνζεία πξνθάιεζε ηε δηαθχκαλζε ηεο έληαζεο θάζε 4 δεπηεξφιεπηα κεηαμχ 130 amps θαη 170 amps. 52

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα