Επηζηεκνληθόο Εγγξακκαηηζκόο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επηζηεκνληθόο Εγγξακκαηηζκόο"

Transcript

1 9 ν Μάζεκα: Δπηζηεκνληθόο Δγγξακκαηηζκόο Επηζηεκνληθόο Εγγξακκαηηζκόο Γλσζηαθή Δηάζηαζε Δλλνηνινγηθή Γλώζε (Conceptual Knowledge): α. Εξσηήκαηα Επηζηήκεο β. Έλλνηεο Επηζηήκεο γ. Αξρέο θαη Γεληθεύζεηο Πξαγκαηνινγηθή Γλώζε: (Factual knowledge) α. Καηαλόεζε β. πζρέηηζε κε εκπεηξίεο γ. πζρέηηζε κε θνηλσληθέο θαη θπζηθέο θαηαζηάζεηο Γηαδηθαζηηθή Γλώζε (procedural knowledge): α. Μεζνδνινγηθέο δεμηόηεηεο β. πιινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο Τερλνινγηθή Γλώζε: α. Καηαλόεζε ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ β. Δεμηόηεηεο εθαξκνγώλ Κεηκεληθή Δηάζηαζε A. Αλάιπζε Τππηθόηεηαο Λεμηιόγην, Όξνη, ύκβνια, Γξαθήκαηα, Σύπνη, Πίλαθεο Ολνκαηνπνίεζε Τπνηαθηηθή ύληαμε Παζεηηθή Φσλή Οξγάλσζε δεδνκέλσλ κε εμεηδηθεπκέλνπο ηξόπνπο Εμεηδηθεπκέλε ρξήζε πξνζέζεσλ, ζπλδέζκσλ θαη εθθξάζεσλ/δηαηππώζεσλ Β. Αλάιπζε Γιωζζηθήο Σπλνρήο Επαλαιήςεηο, Αλησλπκηθέο Αλαθνξέο, Αληηθαηαζηάζεηο, Υξήζεηο πλσλπκίαο, Τπεξσλπκίαο Μεξσλπκίαο Γ. Αλάιπζε Ννεκαηηθήο Σπλεθηηθόηεηαο 1. θνπόο θαη Σύπνο Κεηκέλνπ 2. Δνκηθά ηνηρεία 3. Πξνηππηθή Δνκή 4. Άμνλαο πζρέηηζεο κέζσ.πξνζζεηηθώλ /αληηζεηηθώλ/ ρξνληθώλ/ επεμεγεκαηηθώλ/ ηνπηθώλ/επηρεηξεκαηνι νγηθώλ /ζπγθξηηηθώλ δεηθηώλ ζύδεπμεο Δειαδή κηθξν-κάζεκα γιώζζαο ζε όια ηα καζήκαηα! Σρήκα 1 ηνραζηηθν-θξηηηθή Δηάζηαζε Δπηζηεκηθόο Σηνραζκόο α. θύζε ηεο γλώζεο β. θνηλσληθέο νξίδνπζεο ηεο γλώζεο γ. κεζνδνινγία επηζηήκεο δ.νξγάλσζε γλσζηαθνύ πεξηερνκέλνπ θεηκέλνπ ε. επαλαδηαηύπσζε λνεκάησλ θεηκέλνπ ζη. ελαιιαθηηθνί ηξόπνη λνεκαηνδόηεζεο θαη εξκελείαο θεηκέλνπ δ. δηδαθηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα θεηκέλνπ ε. καζεζηαθή ιεηηνπξγηθόηεηα θεηκέλνπ Κξηηηθή ηνπ Τξόπνπ Αλαπαξάζηαζεο Δπηζηεκνληθήο Γλώζεο Ηζηθή Γηάζηαζε Δπηζηεκνληθώλ Θεκάηωλ Κνηλωληθή Δπζύλε Αηόκωλ θαη Οκάδωλ

2 Με πνηα ζεηξά; Πνύ είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ράζεθαλ κέζα ζηα δεδνκέλα (data); Πνύ είλαη ε ζνθία πνπ ράζεθε κέζα ζηε (κεηα-) γλώζε; Πνύ είλαη ε γλώζε πνπ ράζεθε κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο; Πνύ είλαη ε κεηαγλώζε πνπ ράζακε κέζα... ;

3 Με πνηα ζεηξά λα κπνπλ νη ζηίρνη; Πνηνη είλαη ηνπ Έιηνη; Πνύ είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ράζεθαλ κέζα ζηα δεδνκέλα (data); Πνύ είλαη ε ζνθία πνπ ράζεθε κέζα ζηε (κεηα-) γλώζε; Πνύ είλαη ε γλώζε πνπ ράζεθε κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο; Πνύ είλαη ε κεηαγλώζε πνπ ράζακε κέζα... ; Με πνηα ζεηξά λα κπνπλ νη ζηίρνη; Πνηνη είλαη ηνπ Έιηνη; Πνύ είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ράζεθαλ κέζα ζηα δεδνκέλα (data); Πνύ είλαη ε ζνθία πνπ ράζεθε κέζα ζηε (κεηα-) γλώζε; Πνύ είλαη ε γλώζε πνπ ράζεθε κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο; Πνύ είλαη ε κεηαγλώζε πνπ ράζακε κέζα... ; Με πνηα ζεηξά λα κπνπλ νη ζηίρνη; Πνηνη είλαη ηνπ Έιηνη; Πνύ είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ράζεθαλ κέζα ζηα δεδνκέλα (data); Πνύ είλαη ε ζνθία πνπ ράζεθε κέζα ζηε (κεηα-) γλώζε; Πνύ είλαη ε γλώζε πνπ ράζεθε κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο; Πνύ είλαη ε κεηαγλώζε πνπ ράζακε κέζα... ; Με πνηα ζεηξά λα κπνπλ νη ζηίρνη; Πνηνη είλαη ηνπ Έιηνη; Πνύ είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ράζεθαλ κέζα ζηα δεδνκέλα (data); Πνύ είλαη ε ζνθία πνπ ράζεθε κέζα ζηε (κεηα-) γλώζε; Πνύ είλαη ε γλώζε πνπ ράζεθε κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο; Πνύ είλαη ε κεηαγλώζε πνπ ράζακε κέζα... ;

4 ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Οληόηεηεο, Γηαδηαθαζίεο θαη Φαηλόκελα (ηη, πνηνο, πνύ, πόηε, πώο, πόζν θαη γηαηί) Γεδνκέλα Πιεξνθνξίεο Γλώζε Σνθία Γειωηηθή (Declarative) Γηαδηθαζηηθή (Procedural) Ελλνηνινγηθή (Conceptual) Πξαγκαηνινγηθή (Factual) θέςε Μεζνδνινγία Επηθνηλσλία πλεξγαζία Έλλνηεο Γεληθεύζεηο ρήκαηα Δεδνκέλα Πιεξνθνξίεο Οξγαλσκέλν ζώκα γλώζεσλ Κξίζεηο Δεμηόηεηεο γλσζηηθέο πιινγηζκνί επαγσγηθνί, απαγσγηθνί θαη αλαινγηθνί Αλάδεημε ζρέζεσλ Αλάδεημε παξαδνρώλ θαη ζπλεπαγσγώλ Επίιπζε πξνβιεκάησλ Παξαηεξήζεηο Μεηξήζεηο Πεηξακαηηθέο δηεξεπλήζεηο Μνληεινπνηήζεηο κεζόδσλ Αιγνξηζκνπνηήζεηο Σερλνινγηθέο εθαξκνγέο πδήηεζε Δηαιεθηθή Αληηπαξάζεζε πιινγηθέο Δηαδηθαζίεο Πξνγξακκαηηζκόο Δξάζεο θαη Αμηνιόγεζεο

5 ΕΝΝΟΙΑ ΓΕΝΟΥΣ (Κοινωνική οργάνωση) Ε1 Κνηλόηεηα α Ε2 Αλάγθεο ΕΝΝΟΙΑ (Κοινότητα) Αγέιε Σκήλνο Κνπάδη Σκάξη ρήκα 3

6

7 Πξαγκαηνινγηθά Ιζηνξίαο : 1. Χπονικo-χωπικόηηηα, 2. Πποθεηικόηηηα 3. Αιηιόηηηα, 4. Αποηίμηζη Βηνγξαθηθά: Φξνληθόηεηα θαη Πξνζεηηθόηεηα Historical Biography Φξνληθήο Έμηζηόξεζεο: Φξνληθόηεηα Historical Recount Φξνληθνεπεμεγεκαηηθήο Έθζεζεο Historical Account Ιζηνξηθήο Δπεμήγεζεο: Αηηηόηεηα Historical Explanation Πιεξνθόξεζε γηα δσή θαη έξγν βηνγξαθνύκελνπ, κε έκθαζε ζηα θξίζηκα ζεκεία ηεο πνξείαο ηνπ. α. Υξόλνο, ηόπνο θαη επξύηεξν θνηλσληθνηζηνξηθό πιαίζην. β. εκαληηθά γεγνλόηα θαηά ρξνληθή αιιεινπρία. γ. Απνηίκεζε πξνζσπηθόηεηαο θαη έξγνπ. Πιεξνθόξεζε γηα ηα γεγνλόηα (θπξίαξρε άπνςε) α. Επξύηεξν Πιαίζην. β. Γεγνλόηα θαηά ρξνληθή αιιεινπρία γ. Απνηίκεζε γεγνλόησλ. Παξνπζίαζε γεγνλόησλ θαη ζπζρέηηζε κε πξνζέζεηο / αλάγθεο δξώλησλ. α. Πιαίζην πξνζέζεσλ (αλαγθώλ) β. Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξάζεο γ. Απνηίκεζε ηζηνξηθήο εμέιημεο Αλάδεημε αηηηώλ θαηαζηάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ή/θαη πξόηαζε ιύζεσλ θαη απνηειεζκάησλ. α. Η θαηάζηαζε ζην πιαίζηό ηεο β. Αηηίεο θαη απνηειέζκαηα/ επηπηώζεηο. γ. Λύζεηο θαη απνηειέζκαηα δ. Απνηίκεζε

8 Πξαγκαηνινγηθά Γεωγξαθίαο : 1. Χωπο-χπονικόηηηα, 2. Δομή, 3.Ταξινόμηζη, 4. Αιηιόηηηα, 5. Αποηίμηζη (α) ονηοηήηων, (β) διαδικαζιών και (γ) θαινομένων Ταμηλόκεζεο Οληνηήηωλ, Φαηλνκέλωλ: Πεξηγξαθήο Οληνηήηωλ: Πεξηγξαθηθήο Δπεμήγεζεο Γηαδηθαζηώλ: Πεξηγξαθηθήο Δμήγεζεο Φαηλνκέλωλ: Οξγάλσζε πνηθηιόηεηαο νληνηήησλ, δηαδηθαζηώλ θαη θαηλνκέλσλ. α. Αλαθνξά ζηε γεληθή θαηεγνξία β. Τπνδηαηξέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά θάζε ππνδηαίξεζεο γ. ύλνςε ραξαθηεξηζηηθώλ θαη απνηίκεζε πζηεκαηηθή Πιεξνθόξεζε α. Γεληθή δήισζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε νληόηεηαο β. Υαξαθηεξηζηηθά κέξε, ιεηηνπξγίεο θαη ζρέζεηο γ. ε πεξηπηώζεηο παξάιιειεο πεξηγξαθήο δύν παξόκνησλ νληνηήησλ, ε πεξηγξαθή ζπλήζσο γίλεηαη κέζα από ζύγθξνπζε θαη αληηπαξαβνιή ζηνπο βαζηθνύο ηνκείο ησλ πξνο ζύγθξηζε νληνηήησλ δ. ύλνςε θαη Αλάδεημε δηαδηθαζηώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηνλ θόζκν. α. Γεληθή δήισζε γηα δηαδηθαζία β. Πεξηγξαθή θάζεσλ θαη επεμεγήζεσλ αηηηνθξαηηθώλ ζρέζεσλ γ. ύλνςε θαη απνηίκεζε Αηηηνθξαηηθή εμήγεζε θαηλνκέλσλ γεσθπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο. α. Γεληθή δήισζε εηζαγσγήο ζην θαηλόκελν β. Φάζεηο θαη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ ην θαηλόκελν γ. ύλνςε θαη απνηίκεζε Σρήκα 9

9 Πξαγκαηνινγηθά Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ : 1. Δομή, 2. Πεπιγπαθή, 3. Αιηιόηηηα, 4. Αποηίμηζη (α) ονηοηήηων, (β) διαδικαζιών και (γ) θαινομένων Αλάπηπμεο Δλλνηώλ: Πεξηγξαθήο Οληνηήηωλ: (Report genre) Πεξηγξαθηθήο Δπεμήγεζεο Γηαδηθαζηώλ: Πεξηγξαθηθήο Δμήγεζεο Φαηλνκέλωλ: (Explanation genre) Δηδαζθαιία βαζηθώλ ελλνηώλ επηζηήκεο α. Γεληθή δήισζε θαη έληαμε ζε θαηεγνξία β. Υαξαθηεξηζηηθά /κέξε έλλνηαο θαη εμήγεζε ιεηηνπξγίαο γ. ρέζεηο ηεξαξρηθέο κε ζρεηηθέο έλλνηεο δ. ύλνςε θαη απνηίκεζε Πιεξνθόξεζε γηα ην πώο είλαη ηα πξάγκαηα α. Γεληθή δήισζε γηα πεξηγξαθόκελν θαη θαηάηαμή ηνπ β. Αλάδεημε θαηεγνξηώλ / ηύπσλ γ. Πεξηγξαθή όινπ, κεξώλ θαη ζρέζεηο ηνπο δ. Λεηηνπξγίεο ηνπο / ρξήζεηο ηνπο ε. Απνηίκεζε κεζνδνινγηώλ Παξνπζίαζε κεζνδνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηαζθεπήο, παξαζθεπήο θαη δηεμαγσγήο. α. Γεληθή δήισζε γηα δηαδηθαζία θαη ζθνπό ηεο β. Παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε αιιεινδηαδόρσλ θάζεσλ ζηε ρξνληθή ηνπο ζεηξά γ. Κξηηήξηα νινθιήξσζεο δ. Απνηίκεζε Αλάδεημε αηηηώλ θαη δηαδηθαζηώλ εμέιημεο θαηλνκέλσλ α. Γεληθή δήισζε γηα ηα θαηλόκελα β. Πεξηγξαθή θαη επεμήγεζε δηαδνρηθώλ θάζεσλ γ. ύλνςε θαη απνηίκεζε

10 Δίδε Λόγνπ, Τύπνη Κεηκέλωλ θαη Αθεγεκαηηθή Γηάζηαζε: Κεηκεληθνί Τύπνη Ιζηνξηθνύ Λόγνπ: 1. Χπονικόηηηα, 2. Πποθεηικόηηηα, 3. Αιηιόηηηα, 4. Αποηίμηζη Αθεγεκαηηθόο Λόγνο Ιζηνξηθήο Αλαδηήγεζεο: 1. ΥΡΟΝΘΚΟΣΗΣΑ, 2. Πξνζεηηθόηεηα 3. Αηηηόηεηα, 4. Απνηίκεζε Κοινωνικόρ Σκοπόρ: Υξνληθή παξνπζίαζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ παξειζόληνο α. Υσξνρξνληθό Πιαίζην β. Δξώληα Πξόζσπα γ. Αιιεινδηάδνρεο Δξάζεηο δ. Οινθιήξσζε Δξάζεσλ ε. Γεληθή Απνηίκεζε Δξάζεσλ Α. Σθόπηκεο Γξάζεο: 1. Υξνληθόηεηα, 2. ΠΡΟΘΕΣΘΚΟΣΗΣΑ 3. Αηηηόηεηα, 4. Απνηίκεζε Β. Δηδεζηνγξαθηθά (Αλάζηξνθε Γνκή) Κοινωνικόρ Σκοπόρ: Πώο Πξνζεηηθόηεηα δηακόξθσζε ρξνληθή αιιεινπρία ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ παξειζόληνο α. θνπόο Κύξησλ Πξνζώπσλ β. Πξνεηνηκαζία: κέζα, ζρέδην θ.η.ι. γ. Τινπνίεζε ρεδίνπ Δξάζεο (θνπόο Δηακνξθώλεη Υξνληθή Αιιεινπρία Δξάζεο Πξνζώπσλ) δ. Απνηειέζκαηα: Θεηηθά θαη Αξλεηηθά ε. Γεληθή Απνηίκεζε Καηάζηαζεο Πξνβιεκαηηθήο Καηάζηαζεο: 1. Υξνληθόηεηα, 2. Πξνζεηηθόηεηα 3. ΑΘΣΘΟΣΗΣΑ, 4. Απνηίκεζε Κοινωνικόρ Σκοπόρ: Πνηεο Αηηηνθξαηηθέο ζρέζεηο θαη πώο δηακόξθσζαλ θαη θαηαζηάζεηο θαη δξάζεηο α. Πξόβιεκα β. Αίηηα Πξνβιήκαηνο γ. Επηπηώζεηο Πξνβιήκαηνο δ. Πξνηεηλόκελεο Λύζεηο ε. Τινπνίεζε Λύζεο ζη. Απνηειέζκαηα: Θεηηθά θαη Αξλεηηθά δ. Γεληθή Απνηίκεζε Καηάζηαζεο Κεηκεληθνί Τύπνη Πεξηγξαθηθνύ Λόγνπ κε θαη ρωξίο Φξνληθό Άμνλα: 1. Πεξηγξαθή Ζώλησλ Οξγαληζκώλ, 2. Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλσλ/Υώξσλ, 3. Πεξηγξαθή Κνηλσληθώλ Δξώκελσλ, 4. Πεξηγξαθή Φπζηθώλ Φαηλνκέλσλ, 5. Πεξηγξαθή Μεζνδνινγίαο Κεηκεληθνί Τύπνη Δθζεηηθνύ Λόγνπ: 1. Αλάιπζε Ελλνηώλ/Θδεώλ/Θεσξηώλ, 2. Σαμηλνκηθά πζηήκαηα, 3. Παξνπζίαζε Μνληέισλ, 4. ύγθξηζε θαη Αληηπαξάζεζε Δεδνκέλσλ Κεηκεληθνί Τύπνη Καζνδεγεηηθνύ Λόγνπ: 1. Δηδαθηηθά, 2. Παξαηλεηηθά-πκβνπιεπηηθά, 3. Κεξπγκαηηθά, 4. Οδεγνί Υξήζεο, 5. Δηαθεκίζεηο, 6. Πξνπαγάλδα