ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του φαρμάκου imiquimod ςε αςκενείσ με RHL (recurrent herpes labialis) και HPV (human papilloma virus) λοιμϊξεισ.» ΡΟΔΘ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΜΟΤΗΑΚΘ ΑΘΑΝΑΙΑ 2011

2 Τριμελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό 1. Ακαναςία Μουηάκθ, Κακθγιτρια Εργαςτθριακισ Αιματολογίασ- Αιμοδοςίασ, Τμιμα Ιατρικισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν (Επιβλζπουςα Κακθγιτρια) 2. Τςαμπάοσ Διονφςιοσ, Κακθγθτισ Δερματολογίασ, Τμιμα Ιατρικισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν (Μζλοσ Τριμελοφσ Επιτροπισ) 3. Ραςματηι Ευςτακία, Επίκουρθ Κακθγιτρια Δερματολογίασ, Τμιμα Ιατρικισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν (Μζλοσ Τριμελοφσ Επιτροπισ) 2

3 Ευχαριςτύεσ Θ εργαςία αυτι εκπονικθκε ςτο Εργαςτιριο Εργαςτθριακισ Αιματολογίασ ςε ςυνεργαςία με τθν Δερματολογικι Κλινικι. Στθν ολοκλιρωςι τθσ ςυνζβαλαν πολλοί τουσ οποίουσ και κα ικελα να ευχαριςτιςω. Τθν κα Μουηάκθ Ακαναςία για τθ ςωςτι κακοδιγθςθ, τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ και τθν εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξε. Τον κ. Τςαμπάο Διονφςιο και τθν κα Ραςματηι Ευςτακία, μζλθ τθσ τριμελοφσ μου επιτροπισ, για τισ επιςθμάνςεισ και τισ διορκϊςεισ κατά τθν ςυγγραφι τθσ παροφςασ διατριβισ αλλά και για τθν ςφλλθψθ τθσ ιδζασ και τθν διεκπεραίωςθ τθσ κλινικισ πλευράσ αυτισ τθσ μελζτθσ. Τα μζλθ του εργαςτθρίου, και ιδιαιτζρωσ τθ Μεταδιδάκτορα κα Καλαβριηιϊτθ Διμθτρα και τθν Υποψιφια Διδάκτορα κα Δελαςτίκ Άννα Λίηα, για τθν υποςτιριξθ τουσ και τισ ςυμβουλζσ τουσ ςτα τόςα χρόνια ςυνεργαςίασ μασ. Θ μελζτθ αυτι χρθματοδοτικθκε από το Ρρόγραμμα Καρακεοδωρισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και τα πρϊτα αποτελζςματα τθσ ζχουν δθμοςιευκεί το 2011 ςτο επιςτθμονικό περιοδικό Antiviral Therapy με τίτλο «Long-term remission of recurrent herpes labialis following topical imiquimod application on distant healthy skin: a clinical and immunological study.» 3

4 Περιεχόμενα Ειςαγωγό Recurrent herpes labialis και human papillomavirus λοιμϊξεισ (ςελ. 12) Τoll-like receptors (ςελ. 14) 1.1. Θ ζκφραςθ των TLRs (ςελ.18) 1.2. Τρόποσ δράςθσ των TLRs (ςελ.18) 1.2.α. Μονοπάτι ςθματοδότθςθσ εξαρτϊμενο από τθν MyD88 (ςελ.20) 1.2.β. Μονοπάτι ςθματοδότθςθσ ανεξάρτθτο τθσ MyD88 (ςελ.20) Ιμικουϊμόδθ (ςελ.22) 1.3. Ο μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ ιμικουϊμόδθσ (ςελ.22) 1.4. Θ ανοςορυκμιςτικι δράςθ τθσ ιμικουϊμόδθσ (ςελ.24) Σκοπόσ (ςελ.27) Υλικϊ και Μϋθοδοι 2.1. Μάρτυρεσ και αςκενείσ (ςελ. 30) 2.2. Θεραπευτικό ςχιμα (ςελ.31) 2.3. Βιολογικό υλικό (ςελ.31) 2.4. Ανοςοφαινοτφπιςθ των λεμφοκυτταρικϊν πλθκυςμϊν (ςελ.31) 2.5. Ρροςδιοριςμόσ ςυγκζντρωςθσ κυτταροκινϊν (ςελ.33) 2.6. Στατιςτικι επεξεργαςία (ςελ.34) Αποτελϋςματα 3.1.Κλινικι εικόνα των αςκενϊν μετά τθν κεραπεία (ςελ.36) 3.2. Φαινοτυπικι ανάλυςθ των περιφερικϊν λεμφοκυττάρων (ςελ.36) 3.3. Τ ρυκμιςτικά κφτταρα (ςελ. 41) 3.4. Κυτταροκινικό προφίλ (ςελ. 44) Συζότηςη (ςελ. 48) Βιβλιογραφύα (ςελ. 53) 4

5 Ευρετήριο εικόνων Εικόνα 1. Herpes labialis ςε 19 ετϊν άρρεν (ςελ.12) Εικόνα 2 Ο κφκλοσ ηωισ του HSV ςτον ανκρϊπινο ξενιςτι (ςελ. 13) Εικόνα 3. Καρκινογζνεςθ και HPV (ςελ. 15 ) Εικόνα 4. Εντοπιςμόσ των TLRs ςτο κφτταρο, προςδζτεσ και μονοπάτια ςθματοδότθςθσ αυτϊν (ςελ.20) Εικόνα 5. Θ δομι του TLR ςε ςφγκριςθ με τον υποδοχζα τθσ IL-1 (ςελ. 21) Εικόνα 6. H δράςθ των TLRs διαμεςολαβείται από 2 ξεχωριςτά μονοπάτια ςθματοδότθςθσ (ςελ.23) Εικόνα 7. Θ πλειοτροπικι δράςθ των αγωνιςτϊν των TLR7/8 (ςελ.27) Εικόνα 8. Θ μζκοδοσ CBA (ςελ. 35) Εικόνα 9. Ανάλυςθ κυτταρομετρίασ ροισ για τα Τ ρυκμιςτικά κφτταρα ςε ολικό αίμα (ςελ.44) Εικόνα 10. Γραφικι παράςταςθ των ποςοςτϊν (Α) και των απόλυτων αρικμϊν (Β) των Τ ρυκμιςτικϊν κυττάρων (ςελ.45) Εικόνα 11. Τα επίπεδα των προφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν, IFN-α και IFN-γ ςτον ορό αςκενϊν και υγειϊν πριν και μετά τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ με ιμικουϊμόδθ(ςελ.48) 5

6 Ευρετήριο πινάκων Ρίνακασ 1. Σφνοψθ των TLRs : θ δράςθ, τα προςδζματα και οι κυτταροκίνεσ που επάγουν. (ςελ.17-18) Ρίνακασ 2. Ρεριγραφικά χαρακτθρίςτθκα υγιϊν μαρτφρων και αςκενϊν, θ θλικία εκφράηεται ςε μζςθ τιμι ± τυπικι απόκλιςθ. (ςελ.32) Ρίνακασ 3. Κυτταρικοί πλθκυςμοί λευκοκυττάρων του αίματοσ και οι κυτταρικοί δείκτεσ αυτϊν. (ςελ. 34) Ρίνακασ 4 Στοιχεία των αντιςωμάτων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν κυτταρομετρία ροισ. (ςελ. 34) Ρίνακασ 5. Θ ανάλυςθ FACS ςε ολικό αίμα αςκενϊν και υγειϊν μαρτφρων, κατά τθν διάρκεια του κεραπευτικοφ ςχιματοσ. (ςελ.41-42) 6

7 Summary In this study we investigate the influence of imiquimod, a topical applicable agonist of Toll-like receptor 7 (TLR7) in skin, on systemic immunity of patients with herpes simplex virus (HSV) and human papilloma virus (HPV) infections. We investigated whether the topical application of imiquimod affects cytokines which participate in mechanisms of innate and adaptive immune responses and cell populations, such as T-cells (helper, cytotoxic, naïve, memory, activated and regulatory), B-cells and natural killer cells (NK cells). TLRs help to bridge the gap between innate and adaptive immunity, since they recognize and bind pathogen associated molecular patterns of pathogens. The expression of TLRs has been detected on neutrophils, macrophages, dendritic cells, dermal endothelial cells, mucosal epithelial cells, T and B cells. Activation of TLRs mediates the release of cytokines and chemokines that recruit innate immune responses, which lead to the formation of adaptive immunity. Imidazoquinolines represent a group of nucleoside analogues that have been used as antiviral agents. Imiquimod belongs to imidazoquinolines and it has been used for the treatment of genital warts (caused by HPV) and cutaneous cancers. Imiquimod is a ligand of TLR7 and a patient-applied cream. It has been characterized as an immune response modifier, because through its binding to TLR7 it generates a cascade of reactions such as upregulation of cytotoxicity in NK cells, activation of macrophages to secrete cytokines, activation and migration of Langerhans cells from skin to lymph nodes and induction of proliferation and differentiation of T and B cells. Currently it is unknown if the topical application of imiquimod is able to exert, apart from a local, also a systemic immunomodulatory action. For this reason we tried to elucidate the effects of imiquimod on the immune system of patients with HSV and HPV infections at two levels. First we have measured the circulating cell populations in whole blood using flow cytometry and secondly we have determined the serum levels of IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-α and IFN-γ with cytometric bead array. The results demonstrate that our hypothesis is correct and 7

8 imiquimod could be an alternative and effective treatment of cutaneous HSV and HPV infections. 8

9 Περύληψη Στόχοσ τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ είναι να διερευνθκεί θ επίδραςθ τθσ ιμικουϊμόδθσ, ενόσ τοπικϊσ εφαρμοηόμενου ςτο δζρμα αγωνιςτοφ των Toll-like 7 υποδοχζων (Τoll-like receptors, ΤLRs), ςτθν ςυςτθματικι ανοςία ςε αςκενείσ με δερματικζσ HSV και HPV λοιμϊξεισ. Ριο αναλυτικά κζλουμε να διερευνιςουμε μιπωσ θ τοπικι χοριγθςθ ιμικουϊμόδθσ μπορεί να επθρεάςει τισ κυτταροκίνεσ που ςυμμετζχουν ςτουσ μθχανιςμοφσ φυςικισ και επίκτθτθσ ανοςίασ και τουσ κυτταρικοφσ πλθκυςμοφσ και όπωσ είναι τα Τ κφτταρα (βοθκθτικά, κυτταροτοξικά, παρκενικά, μνιμθσ, ενεργοποιθμζνα και ρυκμιςτικά), τα Β κφτταρα και τα φυςικά φονικά κφτταρα (ΝΚ). Οι TLRs είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ φυςικισ και επίκτθτθσ ανοςίασ εφόςον είναι οι υποδοχείσ που αναγνωρίηουν και προςδζνουν μοριακζσ δομζσ των πακογόνων (pathogen associated molecular patterns-pamps). Θ ζκφραςθ TLRs ζχει εντοπιςτεί ςε πολλοφσ κυτταρικοφσ όπωσ ουδετερόφιλα, μακροφάγα, δεντριτικά κφτταρα, ενδοκθλιακά κφτταρα τθσ δερμίδασ, επικθλιακά κφτταρα των βλεννογόνων, Β και Τ κφτταρα. Θ ενεργοποίθςθ των TLRs οδθγεί ςε ζκκριςθ κυτταροκινϊν και χθμειοκινϊν που ζχουν ςαν ςτόχο τθν ενεργοποίθςθ τθσ φυςικισ ανοςίασ, που προκαλεί τελικά τθν δθμιουργία τθσ επίκτθτθσ ανοςίασ. Οι ιμιδαηοκινολίνεσ ςυνιςτοφν μία κατθγορία νουκλεοςιδικϊν αναλόγων που αναπτφχκθκαν ςαν αντιϊκοί παράγοντεσ. Θ ιμικουϊμόδθ είναι ζνασ εκπρόςωποσ των ιμιδαηοκινολινϊν που χρθςιμοποιείται για τθν κεραπεία των κονδυλωμάτων και των επικθλιακϊν καρκίνων του δζρματοσ. Θ ιμικουϊμόδθ (imiquimod) είναι προςδζτθσ των TLRs - πιο ειδικά του TLR-7 και χορθγείται τοπικά υπό τθν μορφι αλοιφισ. Ζχει χαρακτθριςτεί ςαν ανοςορρυκμιςτικόσ παράγοντασ, γιατί μζςω τθσ πρόςδεςθσ τθσ ςτον TLR-7 προκαλεί ζνα ςφνολο αντιδράςεων όπωσ θ αφξθςθ τθσ κυτταροτοξικότθτασ των φυςικϊν φονικϊν κυττάρων (ΝΚ), θ ενεργοποίθςθ των μακροφάγων να εκκρίνουν κυτταροκίνεσ, θ ενεργοποίθςθ και θ μετανάςτευςθ των κυττάρων του Langerhans από το δζρμα ςτουσ λεμφαδζνεσ και θ επαγωγι του πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ διαφοροποίθςθσ των Τ και Β κυττάρων. 9

10 Επί του παρόντοσ παραμζνει άγνωςτο αν θ τοπικϊσ εφαρμοηόμενθ ιμικουϊμόδθ είναι ςε κζςθ να εξαςκεί επιπλζον τθσ τοπικισ και ςυςτθματικι ανοςοτροποποιθτικι δράςθ. Για τον λόγο αυτό ςτθν παροφςα εργαςία μελετιςαμε τθν επίδραςθ τθσ ιμικουϊμόδθσ ςτο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα υγιϊν μαρτφρων και αςκενϊν με HSV και HPV λοιμϊξεισ τόςο ςε επίπεδο κυτταροκινϊν με τθν μζκοδο Cytometric bead array (CBA) όςο και ςε επίπεδο κυκλοφοροφντων κυτταρικϊν πλθκυςμϊν ςτο περιφερειακό αίμα με κυτταρομετρία ροισ (FACS). Τα αποτελζςματα μασ υποδεικνφουν ότι θ τοπικι εφαρμογι τθσ ιμικουϊμόδθσ είναι ικανι να προκαλζςει ςυςτθματικι ανοςοτροποποίθςθ και αυτό αποτελεί μια νζα και αποτελεςματικι εναλλακτικι κεραπεία. 10

11 Ειςαγωγή 11

12 Recurrent herpes labialis και human papillomavirus λοιμώξεισ Ο ιόσ του απλοφ ζρπθτα (herpes simplex labialis - HSV) και ο ιόσ των ανκρϊπινων κονδυλωμάτων (human papillomavirus HPV) είναι δφο ιοί που προςβάλουν πιο ςυχνά τον άνκρωπο. Ο επιχείλιοσ ζρπθσ προςβάλει κατά μζςο όρο παγκοςμίωσ 1.6 νζα άτομα ανά 1000 αςκενείσ ετθςίωσ και υπάρχει ςε 2.5 άτομα ανά 1000 αςκενείσ ετθςίωσ. Το ζνα τρίτο όλων των αςκενϊν με ζρπθ υποφζρουν από τθν υποτροπιάηουςα μορφι του ζρπθ (recurrent herpes labialis RHL) (Opstelten et al 2008). Πςον αφορά τον HPV ςφμφωνα με τον Αμερικάνικο Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ υπολογίηεται ότι περίπου το 75 με 80 % των ςεξουαλικά ενεργϊν Αμερικανϊν κάποια ςτιγμι ςτθν ηωι τουσ κα προςβλθκοφν από τον ιό που προκαλεί τα κονδυλϊματα. Μόλισ το 2000 υπιρχαν 6.2 εκατομμφρια Αμερικανοί με αυτιν τθν νόςο, οι οποίοι ιταν θλικίασ ετϊν και το 74% αυτϊν ιταν μεταξφ 15 και 24 ετϊν. Εικόνα 1 Herpes labialis ςε 19 ετϊν άρρεν (Raborn, Grace 2003). Ο HSV είναι ανικει ςτθν οικογζνεια των ιϊν Herpesviridae θ οποία περιλαμβάνει τον ιό του ζρπθ ηωςτιρα, τον κυτταρομεγαλοϊό, τον ιό Epstein Barr virus κ.α. Ρρόκειται για ζνα ιό με γραμμικό δίκλωνο DNA, που ζχει τθν ικανότθτα να αρχικά προςβάλει τα κφτταρα του δζρματοσ δθμιουργϊντασ χαρακτθριςτικζσ δερματικζσ αλλοιϊςεισ (εικόνα 1). Οι αλλοιϊςεισ αυτζσ περιζχουν προϊόντα από τθν λφςθ των κυττάρων που ζχουν μολυνκεί από τον ιό και εξαφανίηονται μετά από 1-2 εβδομάδεσ. Ο HSV μπορεί να εγκαταςτακεί ςτον ξενιςτι για πάντα ςε λανκάνουςα 12

13 κατάςταςθ και να δθμιουργεί υποτροπζσ μετά από διζγερςθ. Ρρόκειται για ζνα νευροτρόπο ιό, κακϊσ μετά τθν μόλυνςθ μεταναςτεφει από το βλεννογόνο του ςτόματοσ ςτα αιςκθτικά νευρικά γάγγλια (γάγγλια του τριδφμου νεφρου) και είτε μεταπίπτει ςε λανκάνουςα φάςθ είτε πολλαπλαςιάηεται κατά τισ υποτροπζσ ( Fatahzadeh και Schwartz 2007, Steiner et al 2007). Θ μόλυνςθ των χειλιϊν από τον HSV εμφανίηεται υπό τθν μορφι του επιχείλιου ζρπθ, θ οποία ςε πολλοφσ αςκενείσ είναι υποτροπιάηουςασ μορφισ και ονομάηεται recurrent herpes labialis-rhl. Εικόνα 2 Ο κφκλοσ ηωισ του HSV ςτον ανκρϊπινο ξενιςτι. (Steiner et al 2007) 13

14 Ο HSV λόγω τθσ φφςθσ του ζχει τθν ικανότθτα να προςβάλει εκτόσ από τα χείλθ και άλλεσ περιοχζσ του ςϊματοσ όπωσ είναι τα οφλα, ο οιςοφάγοσ, τα μάτια, τα νφχια, τα γεννθτικά όργανα ακόμα και το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα. Δφναται να προκαλζςει αρκετά ςοβαρζσ αςκζνειεσ όπωσ είναι θ ερπθτικι εγκεφαλίτιδα θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε εκτεταμζνθ νζκρωςθ του φλοιοφ που επθρεάηει κυρίωσ τισ λειτουργίεσ του κροταφικοφ λοβοφ του εγκεφάλου. Θ ερπθτικι εγκεφαλίτιδα λόγω των μθ εξειδικευμζνων ςυμπτωμάτων δεν αναγνωρίηεται εγκαίρωσ για τθν κεραπεία και τα ποςοςτά κνθςιμότθτασ φτάνουν το 70% των περιπτϊςεων (Stahl et al, 2011). Ο HPV ταξινομείται ςτθν οικογζνεια των ιϊν Papillomaviridae. Ρροςβάλει και πολλαπλαςιάηεται ςτα κερατινοκφτταρα ςτθν εξωτερικι ςτοιβάδα τθσ επιφάνειασ του βλεννογόνου. Ο ιόσ μολφνει τα κφτταρα του πλακϊδουσ επικθλίου και οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ των κονδυλωμάτων. Ραρομοίωσ με τον RHL, ζχει τθν ικανότθτα τα ειςζλκει ςε λανκάνουςα φάςθ και να παραμείνει ςτο ςθμείο τθσ μόλυνςθσ. Θ καρκινογζνεςθ αποτελεί μια διεργαςία που φαίνεται να είναι ςτενά ςυνδεμζνθ με προχπάρχουςεσ HPV μολφνςεισ. Μια παγκόςμια μελζτθ του 2002 για τθν ετιςια εμφάνιςθ περιςτατικϊν καρκίνου ζδειξε ότι ο HPV επάγει τθν εμφάνιςθ του 5.2% των νζων καρκίνων ετθςίωσ, ενϊ παράλλθλα ευκφνεται για το 84% των νζων περιςτατικϊν καρκίνων του τραχιλου τθσ μιτρασ (Parkin 2006) (εικόνα 3). Ζχει αποδειχκεί ότι με τα τθν εγκατάςταςθ του HPV ςτα επικθλιακά κφτταρα, το γενετικό υλικό του αντιγράφεται αυτόνομα ςτον πυρινα των επικθλιακϊν κυττάρων. Ραράλλθλα θ ζκφραςθ των γονιδίων του ιοφ Ε6 και Ε7, οδθγεί ςταδιακά ςτον κακοικθ μεταςχθματιςμό των επικθλιακϊν κυττάρων (Εinstein et al 2009). Οι μθχανιςμοί που οδθγοφν ςτθν καρκινογζνεςθ είναι πολλοί, ενδεικτικά αναφζρουμε τθν καταςτολι τθσ κυτταρικισ απόπτωςθσ, τθν απορφκμιςθ του κυτταρικοφ κφκλου και τθν επαγωγι τθσ γενετικισ αςτάκειασ. 14

15 Εικόνα 3. Καρκινογζνεςθ και HPV (Parkin 2006) Ππωσ περιγράφθκε παραπάνω, ο HSV και ο HPV μετά τθν μόλυνςθ ζχουν τθν ικανότθτα να παραμζνουν ςτον ξενιςτι τουσ διαφεφγοντασ τθν ανοςοεπαγρφπνθςθ. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται ςε κφριουσ 2 λόγουσ, πρϊτον ςτα ςθμεία που εγκακίςτανται οι δφο ιοί δεν ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τθν κυκλοφορία του αίματοσ ζτςι ϊςτε να αναγνωριςτοφν από κφτταρα του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ και δεφτερον θ ςυγκζντρωςθ τουσ είναι τόςο χαμθλι ϊςτε να μθν προκαλεί ανοςολογικζσ αντιδράςεισ. Ραράλλθλα ζχουν αναπτφξει μθχανιςμοφσ για να παρεμποδίςουν τθν αντίδραςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ (Einstein et al, 2009). Για τθν κεραπεία τουσ χρθςιμοποιοφνται φαρμακευτικζσ ουςίεσ που ςαν ςτόχο ζχουν να ξεπεράςουν τα παραπάνω εμπόδια. Στθν παροφςα μελζτθ πραγματοποιικθκε τοπικι εφαρμογι ενόσ αγωνιςτι του Tolllike receptor 7, τθσ ιμικουϊμόδθσ ςε αςκενείσ με HSV και HPV λοιμϊξεισ και εν ςυνεχεία παρατθρικθκαν οι τροποποιιςεισ που προκαλοφνται ςτο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα. 15

16 Τoll-like receptors Το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα διακρίνεται ςε δυο μζρθ ςτθν φυςικι ι εγγενι ανοςία και ςτθν επίκτθτθ ι προςαρμοςτικι ανοςία. Κατά τθν διάρκεια τθσ φυςικισ ανοςίασ ζχουμε τθν αναγνϊριςθ πακογόνων από φαγοκφτταρα και αυτό γίνεται είτε με τθν αναγνϊριςθ από υποδοχείσ, είτε μζςω του ςυμπλθρϊματοσ και ζπειτα ακολουκεί θ ενεργοποίθςθ τθσ αντίδραςθσ φλεγμονισ. Τθν φυςικι ανοςία υπθρετοφν κφτταρα όπωσ ουδετερόφιλα, μονοκφτταρα, φυςικά φονικά κφτταρα (Natural killer cells-nk cells), φυςικά φονικά Τ κφτταρα (ΝΚΤ cells), μαςτοκφτταρα και ουςίεσ όπωσ οι κυτταροκίνεσ, το ςυμπλιρωμα και αντιμικροβιακά πεπτίδια. Αργότερα μζςω μιασ ςειράσ αντιδράςεων τα αντιγονοπαρουςιαςτικά κφτταρα (antigen presenting cells-apcs) μζςω του κφριου ςυμπλόκου ιςτοςυμβατότθτασ κλάςθσ I και II παρουςιάηουν τα ξζνα αντιγόνα ςτα Τ λεμφοκφτταρα. Τα λεμφοκφτταρα ςαν αντίδραςθ ςτθν αναγνϊριςθ ενόσ ξζνου αντιγόνου πολλαπλαςιάηονται και δθμιουργοφν κλϊνουσ ειδικοφσ για το αντιγόνο. Αυτόσ ο αντιγονοειδικόσ τφποσ ανοςίασ ονομάηεται επίκτθτθ ανοςία. Το βαςικό ςτοιχείο που «γεφυρϊνει» τθν φυςικι με τθν επίκτθτθ ανοςία είναι οι Τoll-like υποδοχείσ (Τoll-like receptors-tlrs) (Takeda και Akira, 2005). Θ ανακάλυψθ των TLRs δεν ξεκίνθςε από μελζτεσ ςτο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα αλλά από τθν μελζτθ του Τoll υποδοχζα ςε ζμβρυα ςτθν Drosophila melanogaster, ςτθν οποία παίηει ρόλο ςτον κακοριςμό του ραχιαιο-κοιλιακοφ άξονα του εμβρφου (Valanne et al 2011). Αργότερα μελζτεσ ςτισ μεταλλάξεισ του υποδοχζα ζδειξαν ότι ο τελευταίοσ προςδίδει ανκεκτικότθτα ζναντι των μυκθτιάςεων ςτισ μφγεσ (Hashimoto, Hudson, Anderson, 1988). Αυτι θ κομβικι παρατιρθςθ ζςτρεψε τουσ ερευνθτζσ ςτθν αναηιτθςθ ομόλογων ανκρϊπινων πρωτεϊνϊν. Το 1997 από τουσ Charles Janeway και Ruslan Medzhitov δθμοςιεφτθκαν τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ τουσ για μια ομόλογθ πρωτεΐνθ του Τoll υποδοχζα τθσ Drosophila melanogaster. Θ εργαςία αυτι ζδειξε ότι ο υποδοχζασ ζχει ικανότθτα ενεργοποίθςθσ του NF-κB και των γονιδίων που θ ζκφραςθ τουσ ελζγχεται από αυτόν όπωσ των προφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν IL-1, IL-6 και IL-8 (Medzhitov, Preston-Hurlburt, Janeway 1997). 16

17 TLR Δράςθ Ενδογενζσ πρόςδεμα 1 Άμυνα ζναντι Mycobacteria, οργανιςμϊν που εκφράηουν τριακετυλιωμζνθ λιποπρωτεΐνθ 2 Άμυνα ζναντι Mycobacteria, Mycoplasma, gram κετικϊν βακτθρίων, πρωτοηϊων, μφκθτων κ.α. Οξειδωτικό ςτρεσ και κυτταρικι νζκρωςθ Ενεργοποίθςθ οξειδωτικοφ ςτρεσ Επαγωγι του αντιμικροβιακοφ TLR4 προςδζματοσ, β-defensin-2 Δεν ζχει βρεκεί HSPgp96 HSP60 HSP70 Εξωγενζσ πρόςδεμα Τριακετυλιωμζνθ λιποπρωτεΐνθ(lp), λιποπρωτεΐνθ του μυκοβακτθριδίου Γλυκοπρωτεΐνθ των βακτθρίων, τρι- ι διακετυλιωμζνθ LP Lipoteichoic acid GPI anchors Ρρωτεΐνθ Α Διμαννοςίδια φωςφατιδυλοινοςιτόλθσ Γλυκολιπίδιο LAM Λιποπρωτεΐνθ μυκοβακτθριδίου Κυτταροκίνεσ που επάγονται TNF-α IL-12 Ενεργοποίθςθ μαςτοκυττάρων και αποκοκκίωςθ Επαγωγι απόπτωςθσ 3 Αντιϊκι άμυνα Δεν ζχει βρεκεί Δίκλωνο DNA IFN-β 4 Άμυνα ζναντι gram αρνθτικϊν βακτθρίων, μυκιτων, ιϊν Επαγωγι τθσ απόπτωςθσ 5 Άμυνα ζναντι μαςτιγοφόρων βακτθρίων Ωρίμανςθ δενδριτικϊν κυττάρων HSPgp96 HSPgp60 HSPgp70 Εξωκυττάρια περιοχι Α τθσ φιμπρονεκτίνθσ Β-ντεφενςίνθ-2 Ινοδωγόνο LPS F πρωτεΐνθ του RSV Ρρωτεΐνθ του φακζλου του ιοφ που προκαλεί τον καρκίνο του ςτικουσ ςτον μυ Γλυκοξυμαννάνθ του Cryptococcus neoformans Δεν ζχει βρεκεί Φλατηελλίνθ TNF-α IFN-γ IL-1β IL-6 IL-10 ΝΟ TNF-α IFN-β IL-1 IL-6 IL-10 IL-13 ΝΟ Λευκοτριζνια Ρροςτανοϊδι 6 Άμυνα ζναντι βακτθρίων, μυκιτων, μυκοπλάςματοσ, πρωτοηϊων Δεν ζχει βρεκεί Διακετυλιωμζνθ LP GPI anchors Μοντουλίνθ Ηυμοςάνθ του yeast TNF-α 17

18 7 Αντιϊκι και αντικαρκινικι δράςθ Ωρίμανςθ δεντριτικϊν κυττάρων Δεν ζχει βρεκεί Ιμιδαηοκινολίνεσ Μονόκλωνο RNA IFN-α IFN-β IFN-γ Ενεργοποίθςθ και μετανάςτευςθ των κυττάρων του Langerhans από το δζρμα ςτουσ λεμφαδζνεσ Τh1 πόλωςθ Ενεργοποίθςθ των φυςικϊν φονικϊν κυττάρων TNF-α IL-1 IL-6 IL-8 IL-12 IL-18 GM-CSF Ρολλαπλαςιαςμόσ Β-κυττάρων Υπεροξείδια Ενεργοποίθςθ θωςινόφιλων 8 Ραρόμοια με τον TLR7 Δεν ζχει βρεκεί Ιμιδαηοκινολίνεσ Μονόκλωνο RNA Ραρόμοια με τον TLR7 9 Αντιβακτθριακι και αντιϊκι δράςθ Τh1 πόλωςθ Ρολλαπλαςιαςμόσ Β-κυττάρων Ανοςοςφμπλοκα χρωματίνθσ Απομεκυλιωμζνθ κυτοςίνθγουανίνθ του DNA Ηωντανόσ ι απενεργοποιθμζνοσ HSV-2 IFN-α IFN-β IFN-γ IL-6 IL-12 Ωρίμανςθ δεντριτικϊν κυττάρων 10 Άγνωςτθ Δεν ζχει βρεκεί Δεν ζχει βρεκεί 11 Ουροπακογόνα βακτιρια Δεν ζχει βρεκεί Δεν ζχει βρεκεί Πίνακασ 1. φνοψθ των TLRs : θ δράςθ, τα προςδζματα και οι κυτταροκίνεσ που επάγουν (Martin και Gaspari, 2008) 18

19 Σιμερα είναι γνωςτοί 11 TLRs ςτον άνκρωπο (πίνακασ 1) αν και μπορεί να είναι 13 όπωσ και ςτο μυ (Martin και Gaspari, 2008 και Zarember και Godowski, 2002). Πλοι οι TLRs αναγνωρίηουν και προςδζνουν ςυγκεκριμζνα μοριακζσ δομζσ ςτα πακογόνα γνωςτζσ ςαν PAMPs (pathogen associated molecular patterns) και προκαλοφν αντιδράςεισ ζναντι αυτϊν, όπωσ θ επαγωγι τθσ ζκφραςθσ προφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν. 1.1 Η έκφραςη των TLRs Θ ζκφραςθ των TLRs εντοπίηεται ςε πλθκϊρα κυττάρων του ανκρϊπινου ςϊματοσ, όπωσ τα ουδετερόφιλα (TLR 2-4, 6, 7,9), τα μακροφάγα (TLR 1-9), τα δενδριτικά κφτταρα (TLR1-10), ενδοκθλιακά κφτταρα του δζρματοσ (TLR 2-5,9), ινοβλάςτεσ (TLR 1-9). Ζχουν εντοπιςτεί ςτα Τ και ςτα Β κφτταρα (TLR 1-2, 4, 6, 9) του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και ςτα ρυκμιςτικά Τ κφτταρα (Tregs, TLR 4, 5, 7, 8) και ςτον φυςικά φονικά Τ κφτταρα (ΝΚΤ, TLR 2-6, 8, 9). Τζλοσ ανιχνεφονται και ςε πλικοσ άλλων κυτταρικϊν πλθκυςμϊν όπωσ κερατινοκφτταρα, μελανοκφτταρα, κφτταρα του Langerhans, μαςτοκφτταρα, βαςεόφιλα κ.α Τρόποσ δράςησ των TLRs Οι TLRs αποτελοφν τθν γζφυρα μεταξφ φυςικισ και επίκτθτθσ ανοςίασ. Ουςιαςτικά θ ενεργοποίθςθ τουσ οδθγεί ςε αντιδράςεισ που ζχουν ςαν απϊτερο ςτόχο τθν απόκτθςθ τθσ επίκτθτθσ ανοςίασ. Θ ενεργοποίθςθ των TLRs διαμεςολαβείται από προςδζτεσ ενδογενοφσ και εξωγενοφσ προζλευςθσ. Ενδογενείσ προςδζτεσ είναι μόρια όπωσ οι heat shock πρωτεΐνεσ, θ φιμπρονεκτίνθ, το ινωδογόνο, θ β-ντεφενςίνθ και τα ανοςοςφμπλοκα χρωματίνθσ. Από τθν άλλθ εξωγενι προςδζματα αποτελοφν τα ςυςτατικά του βακτθριακοφ τοιχϊματοσ, το DNA και RNA ιϊν, φαρμακευτικζσ ουςίεσ όπωσ οι ιμιδαηοκινολίνεσ κ.α. 19

20 Ανάλογα με τθν φφςθ του προςδζματοσ οι TLRs εντοπίηονται είτε ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ είτε ςτα ενδοςϊματα. Στα ενδοςϊματα εμφανίηονται οι TLRs 3, 7, 8 και 9, οι οποίοι αναγνωρίηουν δίκλωνο DNA, μονόκλωνο RNA και CpG μοτίβα ςτο DNA αντίςτοιχα (εικόνα 4). Οι TLRs ςαν υποδοχείσ ανικουν ςτθν κλάςθ Ι των διαμεμβρανικϊν υποδοχζων, οι οποίοι αποτελοφνται από τθν εξωκυττάρια πλοφςια ςε λευκίνθ (Leukine-rich-repeat regions-lrrs) περιοχι, ζνα διαμεμβρανικό τμιμα και ζνα κυτταροπλαςματικό τμιμα που ονομάηεται cytoplasmic Toll/interleukin (IL-1) receptor domain (TIR), το όποιο είναι παρόμοιο με τθν αντίςτοιχθ περιοχι των υποδοχζων τθσ οικογζνειασ IL-1 (εικόνα 5). Εικόνα 4. Εντοπιςμόσ των TLRs ςτο κφτταρο, προςδζτεσ και μονοπάτια ςθματοδότθςθσ αυτϊν (Akasi-Takamura και Miyake, 2006) H δράςθ των TLRs διαμεςολαβείται από 2 διακριτά μονοπάτια ςθματοδότθςθσ. Το πρϊτο γίνεται μζςω τθσ πρωτεΐνθσ-προςαρμογζα MyD88 (myeloid differentiation factor 88) και το άλλο είναι ανεξάρτθτο αυτισ (εικόνα 6)(Akira και Takeda, 2004). Επίςθσ θ ενεργοποίθςθ ςυγκεκριμζνων TLRs οδθγεί ςε διαφορετικι προφίλ ζκφραςθσ γονιδίων. Για παράδειγμα θ ενεργοποίθςθ των TLR3 και TLR4 προκαλεί τθν επαγωγι του τφπου Ι ιντερφερονϊν (IFNs), αλλά θ ενεργοποίθςθ των TLR2 και TLR5 όχι. Τζλοσ μπορεί θ ενεργοποίθςθ διαφορετικϊν TLRs να οδθγεί ςε ζκφραςθ των ίδιων γονιδίων αλλά από διαφορετικά ςθματοδοτικά μονοπάτια, 20

21 όπωσ ςυμβαίνει με τουσ TLRs των ενδοςωμάτων 7,8 και 9 που ενεργοποιοφν τθν ζκφραςθ τφπου Ι IFNs αλλά με διαφορετικό μθχανιςμό από τουσ TLRs 3 και 4. Εικόνα 5. Θ δομι του TLR ςε ςφγκριςθ με τον υποδοχζα τθσ IL-1 (Akira και Takeda, 2004) 21

22 1.2.α. Μονοπάτι ςηματοδότηςησ εξαρτώμενο από την MyD88 Μετά τθν δζςμευςθ του προςδζτθ ςτον TLR ξεκινά ζνασ καταρράκτθσ αντιδράςεων μζςω τθσ περιοχισ TIR, θ οποία αλλθλεπιδρά με τθν MyD88. Μελζτεσ ςε μφεσ με ζλλειψθ τθσ MyD88 ζδειξαν ότι θ πρωτεΐνθ αυτι παίηει κρίςιμο ρόλο ςε αντιδράςεισ που ςχετίηονται με τουσ TLRs και τθν IL-1. Σε αυτό το πειραματικό μοντζλο τα μακροφάγα κφτταρα είναι ανίκανα να παράγουν φλεγμονογόνεσ κυτταροκίνεσ παρουςία διαφόρων προςδετϊν όπωσ πεπτιδογλυκάνεσ, λιποπρωτεΐνεσ, δίκλωνο DNA και ιμιδαηοκινολίνεσ. Θ MyD88 μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ φωςφορυλιϊνει μια κινάςθ ςερίνθσ/κρεονίνθσ τθν IRAK (IL-1R-associated kinase). Εν ςυνεχεία θ IRAK αλλθλεπιδρά με τθν TRAF6 (TNF receptor-associated factor 6) και προκαλείται θ ενεργοποίθςθ δυο ξεχωριςτϊν μονοπατιϊν ςθματοδότθςθσ. Το πρϊτο οδθγεί ςτθν ενεργοποίθςθ του μεταγραφικοφ παράγοντα NF-κB (nuclear factor κb) και το δεφτερο οδθγεί μζςω του μονοπατιοφ τθσ JNK (c-jun N-terminal kinase) και τθσ κινάςθσ MAPK (mitogen-activated protein kinase), ςτθν ενεργοποίθςθ ενόσ άλλου μεταγραφικοφ παράγοντα του AP-1. Ωςτόςο και οι δυο μεταγραφικοί παράγοντεσ επάγουν τθν ζκφραςθ φλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν. Τζλοσ μια δεφτερθ πρωτεΐνθπροςαρμογζασ γνωςτι ςαν TIRAP (TIR-associated protein / MyD88-adaptor like) ζχει προςδιοριςτεί και εμπλζκεται ςτα εξαρτϊμενα μονοπάτια από τθν TLR1/2, TLR2/6 και TLR4. (Akira και Takeda, 2004) MyD88 των 1.2.β. Μονοπάτι ςηματοδότηςησ ανεξάρτητο τησ MyD88 Θ MyD88 είναι το πιο ςθμαντικό μόριο για τθν παραγωγι των φλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν ςαν απόκριςθ ζναντι μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ μικροβιακϊν ςυςτατικϊν. Ραρόλα αυτά ζχει δειχκεί ότι τα μακροφάγα κφτταρα μυϊν με ζλλειψθ τθσ MyD88 ζχουν τθν ικανότθτα να αντιδροφν ςτο ερζκιςμα του LPS. Στα μακροφάγα κφτταρα αυτϊν των ηϊων δείχκθκε ότι ο LPS επάγει τθν ενεργοποίθςθ του NF-κB και τθσ JNK, που οδθγοφν ςτθν ζκφραςθ φλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν. 22

23 Το μονοπάτι αυτό περιλαμβάνει ζνα άλλο μόριο-προςαρμογζα που ονομάηεται TRIF (TIR domain-containing adaptor-inducing interferon-β). Θ TRIF παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ςθματοδότθςθ μζςω των TLR3 και TLR4, που οδθγεί ςτθν ενεργοποίθςθ του μεταγραφικοφ παράγοντα τθσ IFN-β, IRF-3 (IFN regulatory factor). Άλλο ζνα μόριο-προςαρμογζασ είναι θ TRAM (TRIF-related adaptor molecule), θ οποία αλλθλεπιδρά ειδικά με τον TLR4 και οδθγεί ςτθν παραγωγι IFN-β. (Akira και Takeda, 2004) Εικόνα 6. H δράςθ των TLRs διαμεςολαβείται από 2 ξεχωριςτά μονοπάτια ςθματοδότθςθσ (Akira και Takeda, 2004) 23

24 Ιμικουΰμόδη Τθν δεκαετία του 1980 μια νζα ομάδα νουκλεοςιδικϊν αναλόγων, γνωςτζσ ςαν ιμιδαηοκινολίνεσ αναπτφχκθκαν με απϊτερο ςτόχο τθν χριςθ τουσ ωσ αντιϊκοί παράγοντεσ. Τα πρϊτα πειράματα με αυτά τα μόρια ςε ινδικά χοιρίδια με ζρπθ των γεννθτικϊν οργάνων ζδειξαν ότι είχαν πολφ μικρά αποτελζςματα in vitro ςτθν αντιγραφι του απλοφ ερπθτοϊοφ (HSV, herpes simplex virus) αλλά εμφάνιςαν ιςχυρι δράςθ in vivo. Μελζτεσ ζδειξαν ότι τα μόρια αυτά προκαλοφν τθν παραγωγι προφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν που εμφανίηουν αντιϊκι και αντικαρκινικι δράςθ και ζτςι χαρακτθρίςτθκαν ςαν ανοςορρυκμιςτικά μόρια. Θ ιμικουϊμόδθ (Aldara TM, R-837, S-26308) είναι θ πρϊτθ ιμιδαηοκινολίνθ που εγκρίκθκε από τον FDA, το Λόγω παρόμοιασ δομισ που εμφανίηει θ ιμικουϊμόδθ με τα νουκλεοςίδια μπορεί να προςδζνεται ςτον TLR7 και να προκαλεί ανοςολογικζσ αντιδράςεισ. Θ δράςθ τθσ οφείλεται ςτθν ενεργοποίθςθ ςθματοδοτικϊν μονοπατιϊν μζςω του TLR7, που προάγουν τθν μετακίνθςθ μεταγραφικϊν παραγόντων ςτον πυρινα των κυττάρων όπωσ ο NF-κB και θ AP-1. Με τθν ςειρά τουσ, οι μεταγραφικοί παράγοντεσ προκαλοφν τθν επαγωγι τθσ μεταγραφισ προφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν, όπωσ IFN-α, TNF-α, IL- 6, IL- 8, IL- 10 και IL- 12. Διατίκεται υπό μορφι κρζμασ και ενδείκνυται για τθν κεραπεία των κονδυλωμάτων που προκαλοφνται από τον ιό των ανκρωπίνων κθλωμάτων (HPV, human papilloma virus) και κακοικεισ επικθλιακοφσ καρκίνουσ του δζρματοσ. (Smits, Ponsaerts, Berneman et al, 2008) Ο μηχανιςμόσ δράςησ τησ ιμικουΰμόδησ Οι ιϊκζσ λοιμϊξεισ είναι δφςκολο να κεραπευτοφν γιατί ςυνικωσ τα επίπεδα των αντιγόνων ι θ διαδικαςία τθσ αντιγονοπαρουςίαςθσ δεν είναι επαρκι. Θ ιμικουϊμόδθ ωσ φαρμακευτικό ςκεφαςμα καλείται να επιτελζςει τον ρόλο τθσ φυςικισ ανοςίασ. Ουςιαςτικά προκαλεί τισ αντιδράςεισ ςε μεγαλφτερθ ζνταςθ ζτςι ϊςτε να γίνουν αντιλθπτζσ από το τα κφτταρα του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Ο μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ ιμικουϊμόδθσ δεν ζχει προςδιοριςτεί επακριβϊσ, όμωσ είναι 24

25 ςαφζσ ότι επθρεάηει και τα δυο ςυςτιματα τθσ ανοςίασ, το φυςικό και το επίκτθτο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα. Θ ενεργοποίθςθ ξεκινά από τθν πρόςδεςθ τθσ ςτον TLR7, θ ζκφραςθ του οποίου εντοπίηεται κυρίωσ ςτα μακροφάγα και ςτα δεντριτικά κφτταρα αλλά και ςε ινοβλάςτεσ, ουδετερόφιλα, Β λεμφοκφτταρα, Τ ρυκμιςτικά κφτταρα κ.α. Ζπειτα προκαλείται θ ενεργοποίθςθ ςθματοδοτικϊν μονοπατιϊν που οδθγοφν ςτθν ενεργοποίθςθ των μεταγραφικϊν παραγόντων NF-κB και AP-1. Τελικό ςτάδιο αυτϊν είναι θ επαγωγι, ςφνκεςθ και απελευκζρωςθ των προφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν με κφριουσ αντιπροςϊπουσ τθν IFN-α, τον TNF-α και τθν IL- 6. Θ ζκκριςθ αυτϊν των κυτταροκινϊν οδθγεί ςτθν αντιϊκι και αντικαρκινικι δράςθ αυτοφ του φαρμάκου, θ οποία κα ςυηθτθκεί παρακάτω. Οι πρϊτεσ μελζτεσ που υποδεικνφουν τθν αντιϊκι δράςθ τθσ ιμικουϊμόδθσ πραγματοποιικθκαν ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 80 από δυο διαφορετικζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ. Ο Chen και οι ςυνεργάτεσ του ζδειξαν ςτα ινδικά χοιρίδια το ανάλογο S επάγει τθν ζκκριςθ ιντερφερόνθσ και καταςτζλλει τθν μολυςματικότθτα του κυτταρομεγαλοϊοφ(cytomegalovirus, CMV). Τα αποτελζςματα παρατθρικθκαν τόςο in vivo όςο και in vitro όταν το ανάλογο χρθςιμοποιικθκε προφυλακτικά (Chen et al, 1988). Λίγο αργότερα ο Harrison και οι ςυνεργάτεσ του δθμοςιεφουν τα αποτελζςματα από τθν μελζτθ του αναλόγου R-837 ςτο ίδιο πειραματόηωο με λοιμϊξεισ από HSV-2 (Herpes simplex virus-2). Ζδειξαν ότι παρόλο που in vitro τo R-837 δεν εμφάνιςε αντιϊκι δράςθ, θ χριςθ του in vivo ςαν κεραπεία κατά τθσ μόλυνςθσ HSV-2 παρουςιάηει ιςχυρι καταςταλτικι δράςθ ζναντι του ιοφ τόςο ςτθν αντιγραφι αυτοφ όςο και ςτθν επανεμφάνιςθ τθσ λοιμϊξεωσ. Επίςθσ παρατθρικθκε επαγωγι των επιπζδων ιντερφερόνθσ, θ οποία οδθγεί ςε ενίςχυςθ τθσ κυτταροτοξικότθτασ διαμεςολαβοφμενθσ από κφτταρα ζναντι του HSV-2. Τζλοσ ςτα αποτελζςματα τουσ ζδειξαν πολλαπλαςιαςμό περιφερικϊν μονοπφρθνων κυττάρων του αίματοσ και ζκκριςθ IL-2 που ςχετιηόταν με τθν φπαρξθ του ιοφ, γεγονόσ που οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι το R-837 προκαλεί τθν ανάπτυξθ κυτταρικισ ανοςίασ και κατ επζκταςθ ςτθν διαφοροποίθςθ παρκενικϊν κυττάρων ςε μνθμονικά (Harrison et al, 1988). Τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90, οι Borden, Sidky και οι ςυνεργάτεσ τουσ ςτράφθκαν ςτθν διερεφνθςθ τθσ αντικαρκινικισ εφαρμογισ τθσ ιμικουϊμόδθσ. Ξεκινϊντασ από τον μφ ζδειξαν ότι θ ιμικουϊμόδθ ζχει τθν ικανότθτα να καταςτείλει 25

26 το MC-26 καρκίνωμα του κόλον, το ςάρκωμα RIF-1 και το καρκίνωμα των πνευμόνων Lewis, αλλά δεν εμφάνιςε καμία αντικαρκινικι δράςθ ζναντι τθσ λευχαιμίασ P388 (Sidky, Borden et al 1992). Ζπειτα ακολοφκθςαν οι κλινικζσ μελζτεσ τθσ ιμικουϊμόδθσ όπου θ διαπιςτϊκθκε ότι και ςτον άνκρωπο θ ιμικουϊμόδθ είναι επαγωγζασ τθσ ζκφραςθσ των κυτταροκινϊν IFN-α, TNF-α και IL- 6. Ραράλλθλα βρεκικαν αυξθμζνεσ ποςότθτεσ νεοπτερίνθσ ςτον ορό, θ οποία παράγεται και εκκρίνεται από τα μακροφάγα κφτταρα ζπειτα από διζγερςθ με IFN-γ και αποτελεί δείκτθ φλεγμονογόνου διεργαςίασ και ενεργοποίθςθσ τθσ κυτταρικισ ανοςίασ. Τζλοσ παρατθρικθκε αυξθμζνθ ενεργότθτα του ενηφμου 2-5 α ςυνκετάςθσ ςε περιφερικά μονοπφρθνα κφτταρα του αίματοσ. Το ζνηυμο αυτό ενεργοποιείται από ιντερφερόνεσ και οδθγεί μζςω ενόσ άλλου ενηφμου ςτθν καταςτροφι του ιϊκοφ RNA και ςτθν παρεμπόδιςθ τθσ αντιγραφισ του. (Witt et al, 1993, Tomai et al, 1995, Savage et al, 1996). Σιμερα θ ιμικουϊμόδθ χρθςιμοποιείται επιςιμωσ για τθν κεραπεία των εξωτερικϊν κονδυλωμάτων των γεννθτικϊν οργάνων, τθσ ακτινικισ υπερκερατϊςεωσ και του βαςικοκυτταρικοφ καρκινϊματοσ. Από κλινικζσ μελζτεσ ζχει αναφερκεί θ χριςθ τθσ και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ όπωσ το οηϊδεσ βαςικοκυτταρικό καρκίνωμα, θ νόςοσ του Bowen, οι κακοικεισ φακζσ ςτθν ζναρξθ του μελανϊματοσ, θ ενδοεπικθλιακι νεοπλαςία του αιδίου, το δερματικό Τ λζμφωμα, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ μεταςτατικοφ μελανϊματοσ κ.α. (Gupta et al. 2004) 1.4 Η ανοςορρυθμιςτική δράςη τησ ιμικουΰμόδησ Θ ιμικουϊμόδθ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ ανοςορρυκμιςτικόσ παράγοντασ ι ρυκμιςτισ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Ρολλά από τα αποτελζςματα που προκαλεί μετά από τθν πρόςδεςθ τθσ ςτον TLR7 εμφανίηονται ςτθν εικόνα 7. 26

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Όνομα. Ημερομηνία. Ζήτημα Α : Να βάλετε ςε κφκλο τθ ςωςτι απάντθςθ 1. Κυτταρικόσ κφκλοσ είναι το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί: α. μεταξφ δφο μιτωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λόγοι για τουσ οποίουσ κάνουμε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ Για οργανιςμοφσ που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. Για να κάνουμε μελζτθ ςτθν εξελικτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του ρόλου ανοσο-τροποποιητικής δράσεως της p38 µιτογονο-ενεργοποιηµένης κινάσης ( p38 MAPK ) Μαυρόπουλος Αθανάσιος, PhD ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Ι H p38 MAPK ενεργοποιείται από τις ιντερλευκίνες IL-12 και IL-18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ.

Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ. Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ. Γκρίτςιοσ Παφλοσ, Ουρολόγοσ, FEBU Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ Β Ουρολογικισ κλινικισ ΑΠΘ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Λόγοι για τουσ οποίουσ το PSA δεν επαρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Σ ε. Σ Β2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1 1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός Γενικά : Οποιοδιποτε κφτταρο αποτελείται από χθμικζσ ενϊςεισ του άνκρακα που ονομάηονται οργανικζσ ενϊςεισ. Οι ενϊςεισ που αποτελοφν ςυςτατικά του κφτταρου χωρίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ Απόςτολοσ Γκορόπουλοσ Αναπ. Διευκυντισ Β Χειρουργικι Κλινικι Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκθ ΕΕΧΕΑ - Αθήνα 2007 Κριτιρια επιλογισ: Επιλογι αςκενϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Πθγζσ ζκκεςθσ ςε εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ πυρθνικισ ιατρικισ Η Πυρθνικι Ιατρικι ςχετίηεται με το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Ερευνητικό Έργο VICTIMS (2009-2011) An Indirect Harmful Effect of Violence: Victimizing the Child and Re-victimizing the Woman-Mother Through her Child s Exposure to Violence

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα