Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010"

Transcript

1 Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

2 Τα Δζκα Σθμαντικότερα Προβλιματα Σο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρύνων* Δομό του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογύα)* Σο Ηλιακό Μαγνητικό Πεδύο (Δυναμό, Ηλιακόσ Κύκλοσ) Τδροδυναμικό των Βρόχων του τϋμματοσ MHD Σαλαντώςεισ και Κύματα ςτο τϋμμα (coronal seismology) Σο Πρόβλημα Θϋρμανςησ του τϋμματοσ Self-organized criticality (from nanoflares to giant flares) Διαδικαςύα Μαγνητικόσ Επαναςύνδεςησ Διαδικαςύα Επιτϊχυνςησ ωματύων τεμματικϋσ Εκτοξεύςεισ Μϊζασ (CMEs)

3 1. Το Πρόβλθμα των Ηλιακών Νετρίνων Πηγό Ενϋργειασ Του Ήλιου: Η βαςικό πηγό ενϋργειασ του όλιου εύναι η πυρηνικό καύςη του υδρογόνου ςε όλιο η οπούα ςυμβαύνει ςτο πυρόνα του όλιου ςε θερμοκραςύα 15 Million Η διαδικαςύα αυτό όταν γνωςτό από το 1920, όταν ο Hans Bethe, George Gamow, και Carl Von Weizsacker πιςτοπούηςαν τισ αλληλεπιδρϊςεισ proton proton (p p) και carbon nitrogen oxygen (CNO). Και οι δύο μπορούν να μετατρϋψουν το υδρογόνο ςε όλιο παρϊγοντασ νετρύνα τα οπούα ϋχουν μικρό αλληλεπύδραςη με την ύλη και διαφεύγουν από το εςωτερικό του Ήλιου. Σα ηλιακϊ νετρύνα ανιχνεύτηκαν μϋχρι το 1967 από τον Raymond Davis με την χρόςη μιασ δεξαμενόσ χλωρύου τοποθετημϋνη ςτο χρυςορυχεύο του Homestake ςτη νότια Dakota. Ωςτόςο μόνο το 1/3 των θεωρητικϊ προβλεπόμενων νετρύνων ανιχνεύτηκαν ακόμα και για μετρόςεισ 35 χρόνων αργότερα.

4 Η περύεργη αςυμβατότητα μεταξύ θεωρύασ και μετρόςεων δημιούργηςε μεγϊλο ςκεπτικιςμό ςτουσ επιςτόμονεσ για την ορθότητα των a μοντϋλων του εςωτερικού του όλιου καθώσ και των θεμελιωδών θεωριών τησ πυρηνικόσ φυςικόσ. The Sudbury Neutrino Observatory (SNO) in Ontario, Canada, featuring heavy-water Cherenkov detector that is designed to detect solar neutrinos. It uses 1000 tons of heavy water and 9600 το πϋραςμα των χρόνων καταςκευϊςτηκαν καλύτεροι ανιχνευτϋσ γαλύου (GALLEX in Italy και SAGE in Russia) οι οπούοι όταν ευαύςθητοι ςτο νετρύνο του ηλεκτρονύου νe. 4p 4He + 2e+ + 2νe. photomultiplier tubes mounted on a geodesic support structure within a 30 meter barrel-shaped cavity, located in the deepest part of the Sudbury mine (Courtesy of SNO). Ωςτόςο Pontecorvo και Gribov εύχαν προβλϋψει όδη από το 1969 ότι τα χαμηλόσ ενϋργειασ νετρύνα μπορούν να μεταβϊλουν την μιονικό τουσ κατϊςταςη κατϊ το ταξύδι τουσ προσ τη γη μετατρεπόμενα ςε νμ- ντ.

5 Η Λφςθ Βρζκθκε! Οι πρώτοι ανιχνευτϋσ όταν ευαύςθητοι ςτα υψηλόσ ενϋργειασ νετρόνα (νe) όπωσ ο ανιχνευτόσ χλωρύου του Raymond Davis ενώ οι επόμενησ γενιϊσ ανιχνευτϋσ (Kamiokande,Super-Kamiokande-I και the Sudbury Neutrino Observatory) όταν πιο ευαύςθητοι ςτα χαμηλόσ ενϋργειασ νετρύνα (νμ-ντ). Μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ ςτο SNO μπόρεςαν να του επιτρϋψουν την ταυτόχρονη μϋτρηςη και ςτισ δυο κατηγορύεσ νετρύνων οπότε το πρόβλημα τησ ϋλλειψησ των νετρύνων λύθηκε και επιβεβαιώθηκαν τα αςτροφυςικϊ μοντϋλα για την ςύςταςη του πυρόνα.

6 2. Δομι του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογία) Η δομό του Ήλιου προκύπτει από τα θεωρητικϊ μοντϋλα υδροδυναμικόσ ιςορροπύασ και ϋπειτα από προςομοιώςεισ τησ εξϋλιξησ των φαινομϋνων τησ φωτόςφαιρασ. Η πρώτη πειραματικό επιβεβαύωςη τησ δομόσ που γνωρύζουμε μϋχρι ςόμερα επιτεύχθηκε με μεγϊλη ακρύβεια μϋςω των μεθόδων ηλιοςειςμολογύασ, η οπούα αναπτύχτηκε τη δεκαετύα του 60/70, με μετρόςεισ των ταλαντώςεων τησ ηλιακόσ επιφϊνειασ ςτο λευκό φώσ. Οι ταλαντώςεισ μετρόθηκαν αρχικϊ από τον R. Leighton το 1970 και ερμηνεύτηκαν ϋπειτα από τουσ R. Ulrich, C.Wolfe, και J. Leibacher ωσ ηχητικϊ κύματα τησ ζώνησ μεταφορϊσ. Οι ηχητικϋσ ταλαντώςεισ αποκαλούνται και p-modes (pressure-driven waves). radial order is n angular degree is l the angular order is m

7 Καθώσ η θερμοκραςύα αυξϊνεται με το βϊθοσ η ταχύτητα του όχου ςτο εςωτερικό του όλιου εξαρτϊται και αυτό με το βϊθοσ. Σα κύματα P-mode που δημιουργούνται ςτην επιφϊνεια του όλιου διαδύδονται προσ το εςωτερικό του και ανακλούνται πϊλη προσ την επιφϊνεια. Σα κύματα ςε χαμηλϋσ αρμονικϋσ διειςδύουν πιο πολύ από αυτϊ με υψηλϋσ αρμονικϋσ. Μετρώντασ την ςυχνότητα ςε κϊθε τρόπο ταλϊντωςησ η ταχύτητα του όχου μπορεύ να εκφραςτεύ ωσ ςυνϊρτηςη του βϊθουσ, δηλαδό τησ θερμοκραςύασ ό τησ πυκνότητασ. Ανϊλογα με τουσ τρόπουσ ταλϊντωςησ που επιζούν και την ςυχνότητϊ τουσ που μετρϊμε μπορούμε να εξϊγουμε τα μοντϋλα του εςωτερικού του Ήλιου που ταιριϊζουν ςτην παρατηρόςεισ μασ.

8 Τα προβλόματα: Έωσ τώρα η μελϋτη των p-mode κυμϊτων ϋχει επιβεβαιώςει την εικόνα που εύχαμε για το εςωτερικό του Ήλιου τόςο για την δομό του όςο και την δυναμικό τησ ζώνησ μεταφορϊσ και τησ φωτόςφαιρασ. Ωςτόςο εκτόσ από τα p-mode κύματα θεωρητικϊ υπϊρχουν και τα g-mode τα οπούα προϋρχονται από ταλαντώςεισ βαρυτικόσ φύςεωσ και ακόμα δεν ϋχουμε ςοβαρϋσ αποδεύξεισ ότι τα ϋχουμε μετρόςει. Η ςημαςύα: Με την μελϋτη των g-mode κυμϊτων μπορούμε να επιτύχουμε την ακριβό μϋτρηςη τησ πυκνότητασ και τησ θερμοκραςύασ του πυρόνα και του κατώτερου ςτρώματοσ τησ ζώνησ μεταφορϊσ. Σϋλοσ το πρόβλημα κοςμολογικόσ ςημαςύασ το οπούο αφορϊ την περιεκτικότητα του Ήλιου ςε όλιο και βαρύτερα ςτοιχεύα μπορεύ να λυθεύ από την ϋρευνα τησ ηλιοςειςμολογύασ.

9 3. Το Ηλιακό Μαγνθτικό Πεδίο Σο ςημαντικότερο πρόβλημα που αφορϊ το ηλιακό μαγνητικό πεδύο εύναι η μελϋτη τησ θεωρύασ του δυναμό το οπούο αναπτύςςεται ςτο εςωτερικό του όλιου και παρϊγει το μαγνητικό πεδύο που παρατηρούμε ςτην επιφϊνεια και το ςτϋμμα. Η βαςικό ιδϋα αναπτύχτηκε από τουσ Parker, Babcock, Leighton, Deubner, και Ulrich περύπου το Το Πρόβλημα: Αν και κατανοούμε την διαδικαςία του δυναμό δεν κατανοούμε ακόμα πλήρωσ τον ακριβή ςυνδυαςμό των φυςικών διαδικαςιών που το γεννάνε.

10

11 Εκτόσ από την θεωρύα του δυναμό ςημαντικϊ προβλόματα προκύπτουν ςτην μελϋτη του μαγνητικού πεδύου ςτην ηλιακό ατμόςφαιρα και το ςτϋμμα. Σα μοντϋλα τα οπούα ϋχουν αναπτυχθεύ ϋωσ τώρα δεν μπορούν να αναπαρϊγουν το ςύνθετο μαγνητικό πεδύο των νημϊτων καθώσ και των περιοχών όπου παρϊγονται οι εκλϊμψεισ και οι CMEs. Σϋλοσ τα μη MHD μοντϋλα δεν λαμβϊνουν υπ οψη την πυκνότητα και τη θερμοκραςύα του πλϊςματοσ όπου υπϊρχει το μαγνητικό πεδύο. Η λύςη : Κατανόηςη τησ φυςικόσ διαδικαςύασ Καλύτερη Μοντελοπούηςη Μετρόςεισ καλύτερησ διακριτικότητασ Ανϊπτυξη μη Γραμμικών μοντϋλων

12 4. Υδροδυναμικι Στεμματικών Βρόχων Σα μοντϋλα του ηλιακού ςτϋμματοσ υποθϋτουν βαρυτικό διαςτρωμϊτωςη και ςφαιρικό ςυμμετρύα και παρϋχουν 1D μοντελοπούηςη τησ πυκνότητασ και θερμοκραςύασ ςτην περιοχό του ςτϋμματοσ ςε ςυνϊρτηςη με το ύψοσ. Ωςτόςο το ςτϋμμα δεν εύναι ομογενϋσ και αποτελεύτε από κλειςτϋσ και ανοικτϋσ μαγνητικϋσ γραμμϋσ με αποτϋλεςμα να ϋχουμε μια πιο περύπλοκη δομό όχι απαραύτητα ςε υδροδυναμικό ιςορροπύα. Σο ποιο διαδεδομϋνο ϋωσ τώρα μοντϋλο εύναι το Rosner Tucker Vaiana (RTV) το οπούο δύνει ικανοποιητικϊ αποτελϋςματα για την θερμοκραςύα, το μϋγεθοσ και την πύεςη των ςτεμματικών βρόχων. Όμωσ νϋεσ παρατηρόςεισ των βρόχων ςτο EUV δεύχνουν απόκλιςη ςτην πυκνότητα των βρόχων και το ύψοσ τουσ ςε ςχϋςη με το μοντϋλο.

13 Η αρχικό λύςη: Εγκατϊλειψη των υδροςτατικών μοντϋλων και νϋα δημιουργύα υδροδυναμικών μοντϋλων τα οπούα θα αποδύδουν ςωςτϊ την πυκνότητα και την θερμοκραςύα των βρόχων καθώσ και μετρόςεισ καλύτερησ διακριτικόσ ικανότητασ και διαχωριςμόσ των δεδομϋνων από τουσ κύριουσ βρόχουσ από το πολύπλοκο υπόβαθρο.

14 5. MHD Ταλαντώςεισ και Κφματα ςτο Στζμμα (coronal seismology) Όπωσ και ςτην περύπτωςη τησ Ηλιακόσ ςειςμολογύασ το ςτϋμμα του όλιου περιϋχει ϋνα μεγϊλο πλόθοσ δομών πλϊςματοσ οι οπούεσ εύναι ικανϋσ να παρϊγουν ηχητικϊ κύματα και αρμονικϋσ ταλαντώςεισ. Ή δημιουργύα διαςτημοςυςκευών με καταγραφϋσ υψηλόσ ανϊλυςησ (SoHO και TRACE EUV images) επϋτρεψαν ςτην ςτεμματικό ςειςμολογύα να αναπτυχθεύ τα τελευταύα χρόνια. Βρόχοι που ταλαντώνονται,προεξοχϋσ και κηλύδεσ μελετούνται εκτενώσ από το 1999 ενώ η θεωρύα των MHD oscillations ϋχει αναπτυχθεύ πλόρωσ από το Η διαδικαςύα δημιουργύασ των ΜΗD ταλαντώςεων ϋχει ωσ εξόσ: Εκρηκτικό γεγονόσ ςτον όλιο το οπούο προκαλεύ αςτϊθεια ςτην πύεςη του πλϊςματοσ ςτο ςτϋμμα το οπούο ταλαντώνεται μϋχρι να αποκτόςει την υδροδυναμικό του ιςορροπύα.

15 Ο νϋοσ κλϊδοσ τησ ηλιακόσ ςειςμολογύασ ϋχει επιβεβαιώςει τα θεωρητικϊ μοντϋλα MHD αλλϊ πρϋπει ακόμα να βρεθεύ ο μηχανιςμόσ που δημιουργεύ την αρχικό ταλϊντωςη του πλϊςματοσ καθώσ και ο μηχανιςμόσ τησ απόςβεςησ τησ ταλϊντωςησ.

16 6. Το πρόβλθμα τθσ Θζρμανςθσ του Στζμματοσ Σο πρόβλημα τησ θϋρμανςησ του ςτϋμματοσ υπϊρχει εδώ και 6 δεκαετύεσ. Οι Bengt Edlen και Walter Grotrian αναγνώριςαν τισ ψηλϊ ιονιςμϋνεσ γραμμϋσ Fe IX και Ca XIV ςτο ηλιακό φϊςμα το 1943 το οπούο υποδόλωνε θερμοκραςύεσ ςτϋμματοσ 1ΜΚ. Ένα τόςο θερμό ςτϋμμα δεν θα μπορούςε να ϋχει θερμανθεύ από ϋνα μηχανιςμό θερμικόσ αγωγιμότητασ αλλϊ κϊποιοσ ϊλλοσ πιο περύπλοκοσ μηχανιςμόσ υπϊρχει ο οπούοσ δεν ϋχει ακόμα ανιχνευτεύ. Σα επικρατϋςτερα μοντϋλα ϋωσ τώρα εύναι δύο: 1. Ένασ βαςικόσ μηχανιςμόσ μαγνητικόσ επαναςύνδεςησ ςτην ζώνη μετϊβαςησ ο οπούοσ τροφοδοτεύ τουσ ςτεμματικούσ βρόχουσ. 2. Ένασ μηχανιςμόσ επιτϊχυνςησ ιόντων με τα κύματα Alven.

17 Οι πιο πρόςφατεσ παρατηρόςεισ δεν δεύχνουν ότι η θϋρμανςη του ςτϋμματοσ εύναι ϋνα τοπικό φαινόμενο ό παρατηρεύται κυρύωσ ςτισ ενεργϋσ περιοχϋσ. Πρόκειται για ϋνα γενικό φαινόμενο το οπούο εδρεύει ςτην χρωμόςφαιρα και πιθανϊ να ςχετύζεται με τισ εκλϊμψεισ και εμφανύζεται ςε ολόκληρο το ςτϋμμα. Παρατηρηςιακϋσ αποδεύξεισ: (1) την εξϋλιξη τησ θερμοκραςύασ ςτουσ βρόχουσ του ςτϋμματοσ, (2) την υπερβολικό πυκνότητα των βρόχων, (3) οριζόντια ροό ςτουσ βρόχουσ, (4) Σαχύτητα ανϊπτυξησ των βρόχων (5), Σαχϋα ανοδικϊ κύματα (6),ενεργειακό ιςορροπύασ ςτουσ βρόχουσ, (7) η μαγνητικό πολυπλοκότητα ςτην περιοχό μετϊβαςησ (8) Σο ύψοσ των nanoflares και microflares (9), η διατομό των ςτοιχειωδών βρόχων, καθώσ και από (10) 3D MHD προςομοιώςεισ. Η πολυπλοκότητα του μηχανιςμού θα μασ καθυςτερόςει για πολύ ακόμα μϋχρι την τελικό λύςη του προβλόματοσ

18 7. Self-organized criticality Η SOC προκύπτει από κατανομϋσ των γεγονότων ενόσ ςυςτόματοσ οι οπούεσ ϋχουν καμπύλη νόμων δύναμησ. Οι νόμοι δύναμησ προκύπτουν από διαδικαςύεσ μη γραμμικών ςυςτημϊτων ενώ για τυχαύεσ μεταβλητϋσ ϋχουμε νόμουσ εκθετικούσ ό Poisson κατανομϋσ. Η πρόκληςη εύναι να βρούμε την κλύςη των κατανομών τησ ενϋργειασ και αυτό γιατύ θα μπορούςε να μασ υποδεύξει ότι ο μηχανιςμόσ θϋρμανςησ του ςτϋμματοσ προϋρχεται από nanoflares

19 8. Διαδικαςία Μαγνθτικισ Επαναςφνδεςθσ Η μαγνητικό επαναςύνδεςη εύναι ο κύριοσ μηχανιςμόσ για τα περιςςότερα εκρηκτικϊ φαινόμενα ςτον Ήλιο. Μεγαλύτερη βαρύτητα ϋχει δοθεύ ςτην τοπολογύα του μαγνητικού πεδύου πριν και μετϊ τα γεγονότα. Τπϊρχουν όμωσ προβλόματα ςτην μελϋτη τησ μαγνητικόσ επαναςύνδεςησ όςον αφορϊ τησ ηλιακϋσ εκλϊμψεισ: 1. Αρχικό τοπολογύα του μαγνητικού πεδύου. 2.Βύαιη επαναςύνδεςη παρϊ ςταθερό. 3. Μικρϋσ ταχύτητεσ εςω-ροόσ και ςπϊνια παρατόρηςη εκροόσ η οπούα παρϊγει κύματα ταλϊντωςησ πλϊςματοσ ςτο ςτϋμμα. Οι παρατηρόςεισ ςτο EUV καθώσ ςτα ραδιοκύματα ϋχουν βοηθόςει την ϋωσ τώρα ϋρευνα.

20 10.Στεμματικζσ Εκτοξεφςεισ Μάηασ Οι ςτεμματικϋσ εκτοξεύςεισ μϊζασ οι οπούεσ εύναι το τελευταύο φαινόμενο ςτην αλυςύδα των μαγνητικών αςταθειών του ςτϋμματοσ. (filament eruption, generate a flare, and launch a CME). Οι CMEs ϊρχιςαν να κεντρύζουν το ενδιαφϋρον μόλισ μετϊ το 1980 όπου μετρόςεισ από ςτεμματογρϊφουσ ϋδειξαν ότι εύναι τόςο ςυχνό φαινόμενο όςο και οι εκλϊμψεισ. Σα ςημερινϊ όργανα καταγραφόσ του ςτϋμματοσ εύναι το LASCO ςτο SoHO και το STEREO τα οπούα ϊρχιςαν ουςιαςτικϊ την χρυςό εποχό μελϋτησ των CMEs.

21 Τα κύρια προβλόματα : Η προϋλευςό τουσ (μαγνητικό αςτϊθεια Νόματα, Εκλϊμψεισ). Η εξϋλιξη και η τοπολογύα τουσ. Η δυναμικό του ςτϋμματοσ μετϊ από μια CME. Σο υδροδυναμικό μοντϋλο μιασ CME. Η επιτϊχυνςη των ςωματύων του ςτϋμματοσ και του μεςοπλανητικού χώρου από τα κρουςτικϊ κύματα. Ηλιακόσ καιρόσ και πρόγνωςη.

22 Τα Δζκα Σθμαντικότερα Προβλιματα Σο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρύνων Δομό του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογύα) Σο Ηλιακό Μαγνητικό Πεδύο (Δυναμό, Ηλιακόσ Κύκλοσ) Τδροδυναμικό των Βρόχων του τϋμματοσ MHD Σαλαντώςεισ και Κύματα ςτο τϋμμα (coronal seismology) Σο Πρόβλημα Θϋρμανςησ του τϋμματοσ Self-organized criticality (from nanoflares to giant flares) Διαδικαςύα Μαγνητικόσ Επαναςύνδεςησ Διαδικαςύα Επιτϊχυνςησ ωματύων τεμματικϋσ Εκτοξεύςεισ Μϊζασ

23

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» Ελπίδα Βαγγέλογλου Φανιά, 2010 ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος. Γενικά. Δομή του ήλιου

«Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος. Γενικά. Δομή του ήλιου «Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος Γενικά Ο ήλιος είναι μια θερμή σφαίρα αερίων στο εσωτερικό της οποίας γίνονται θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Αποτέλεσμα των αντιδράσεων είναι η παραγωγή ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στισ παρακϊτω ερωτήςεισ -4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δίπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεί ςτην ςωςτή απϊντηςη..

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα