τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia."

Transcript

1 τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1

2 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη βοόθεια τεχνολογικών μϋςων και εξοπλιςμού. Εύναι φανερό ότι οι τηλεπικοινωνύεσ ικανοποιούν ςόμερα τη ςημαντικό ανϊγκη και επιθυμύα του ανθρώπου να επικοινωνεύ ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ. Με τισ τηλεπικοινωνύεσ για να επιτευχθεύ η μετϊδοςη και λόψη των πληροφοριών εύναι απαραύτητο να υπϊρχει ο πομπόσ που θα εκπϋμπει το ςόμα με τισ πληροφορύασ και ο δϋκτησ ο οπούοσ θα λαμβϊνει τισ πληροφορύεσ Ζαληεο 2

3 ύςτημα επικοινωνιών Ϋνα ςύςτημα επικοινωνιών μπορεύ να εύναι μονόδρομο. Παραδεύγματα μονόδρομησ επικοινωνύασ εύναι το ςύςτημα τηλεόραςησ και ραδιόφωνου. το μονόδρομο ςύςτημα υπϊρχει ο πομπόσ και ϋνασ ό περιςςότεροι δϋκτεσ που δϋχονται τα μηνύματα του πομπού. Ζαληεο 3

4 αμφύδρομο ςύςτημα το αμφύδρομο ςύςτημα υπϊρχει αμφύδρομη επικοινωνύα μεταξύ των διαφόρων χρηςτών Ενώ αμφύδρομη επικοινωνύα ϋχουμε ςτην ενςύρματη ό κινητό τηλεφωνύα Ζαληεο 4

5 Ιςτορικό αναδρομό Η επικοινωνύα μεταξύ των δύο τόπων γινόταν με καλώδιο, όπου με το πϊτημα ενόσ κουμπιού από το χειριςτό ςτο τόπο εκπομπόσ, παρϊγονταν μικρϋσ δονόςεισ ηλεκτρικού ρεύματοσ που ϋδιναν πϊνω ςε ϋνα χαρτύ, ςτη μεριϊ του παραλόπτη, τελεύεσ ό παύλεσ κωδικοποιημϋνεσ με βϊςη τον κώδικα Μορσ ( Morse Code ) Ζαληεο 5

6 τεχνολογικϊ επιτεύγματα Δύο ϊλλα ςημαντικϊ τεχνολογικϊ επιτεύγματα μϋςα μη αμφύδρομησ επικοινωνύασ, εύναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραςη. Σο πρώτο ραδιόφωνο καταςκευϊςτηκε από τον Μαρκόνι και χρηςιμοποιούςε λυχνύεσ για τη λειτουργύα του. Με την πϊροδο του χρόνου η ποιότητα λόψησ του και το μϋγεθοσ του μειώθηκε δραςτικϊ μϋχρι του ςημεύου ςόμερα να κυκλοφορούν ραδιόφωνα που περιϋχονται ςε πϋννα. Ζαληεο 6

7 Plasma και LCD Σα τελευταύα πϋντε χρόνια ο γνωςτόσ καθοδικόσ ςωλόνασ που αποτελούςε τη βϊςη λειτουργύασ των πρώτων τηλεορϊςεων αντικαταςτϊθηκε από οθόνεσ πλϊςματοσ (Plasma) και υγρών κρυςτϊλλων (LCD),μειώνοντασ ταυτόχρονα και το βϊθοσ τησ ςυςκευόσ. Ζαληεο 7

8 Plasma ΗPlasma χρηςιμοποιεύ μια μότρα των μικροςκοπικών κυττϊρων πλϊςματοσ αερύου που ανατύθενται από τισ ακριβεύσ ηλεκτρικϋσ τϊςεισ για να εκπϋμψουν το φωσ και ωσ εκ τούτου για να δημιουργόςουν την εικόνα. Με ϊλλα λόγια, κϊθε ςτοιχεύο εικόνων ςε μια επύδειξη TV πλϊςματοσ ενεργεύ ωσ μικροςκοπικό πηγό φωτόσ. ε μια TV πλϊςματοσ, κϊθε εικονοκύτταρο αποτελεύται από τρεισ φωςφόρουσ ϋνα κόκκινο, ϋνα μπλε, και ϋνα πρϊςινο. Αυτού οι φωςφόροι εκπϋμπουν το φωσ όταν κτυπιϋται από τισ ακτύνεσ των ηλεκτρονύων. Η ϋνταςη τησ δϋςμησ ηλεκτρονύων καθορύζει το ποςό φωτόσ που εκπϋμπεται. Εύναι οι φωςφόροι οι ύδιοι που δημιουργούν το φωσ ςε μια οθόνη πλϊςματοσ Ζαληεο 8

9 χαρακτηριςτικϊ Πλϊςμα LCD Μϋγεθοσ Μεγαλύτερησ οθόνησ. Περιοριςμόσ τησ μικρότερησ >32 inch Τπϊρχει από 1 τετραγωνικό εκατοςτό ( οθόνη του κινητού ςασ) Response time (Χρόνοσ ανταπόκριςησ) καταδύωξη κινόςεων 0.1ms 6-8ms 3ms ςτα ακριβϊ μοντϋλα ( 2500 ό 4300 ) θερμότητα Μεγαλύτερη Μικρότερη Οπτικό γωνιϊ 180 μούρεσ (90º+90º) 90 (45º+45º) 175 º ςτα ακριβϊ μοντϋλα Αντανϊκλαςη (αν υπϊρχει μεγϊλη ποςότητα φωτόσ) ΝΑΙ (αν και ϋχει λυθεύ ςε ικανοποιητικϊ ςε ακριβϊ μοντϋλα) ΟΧΙ ευαιςθηςύα καψύματοσ ΝΑΙ ΌΧΙ Κϊψιμο Εικονοκύτταρων (pixels) ΧΡΩΜΑΣΑ ΌΧΙ Η απόχρωςη του μαύρου ςτα φτηνϊ μοντϋλα εύναι γκρύζα ΝΑΙ Η απόχρωςη του μαύρου ςτα φτηνϊ μοντϋλα εύναι γκρύζα ΣΙΜΗ Γενικϊ πιο φθηνϋσ ( πχ Pioneer 1390 ό 2390 ) Panasonic 42PV71/PX71 ( 980) Tα καλϊ μοντϋλα εύναι ακριβϊ Philips 42PFL9900D ( 2500 ό 4300 ) Ζαληεο 9

10 Πηγϋσ : Ζαληεο 10

11 Ζαληεο 11

12 τεχνολογύα των τηλεπικοινωνιών Πολύ ςημαντικό ώθηςη ςτην τεχνολογύα των τηλεπικοινωνιών ϋδωςε η χρόςη των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων και των οπτικών ινών. Οι δορυφόροι επϋτρεψαν την μετϊδοςη πληροφοριών καλύπτοντασ όλο το πλανότη Ζαληεο 12

13 Ανϊλυςη τηλεπικοινωνιακού ςυςτόματοσ Ο πομπός είλαη ην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο ησλ πιεξνθνξηώλ. Ο δέκτης είλαη ην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ιακβάλεη ην ζήκα, πνπ ζπλήζσο είλαη αδύλαην,ην εληζρύεη θαη δίλεη ηελ αξρηθή πιεξνθνξία πνπ ζηάιεθε από ηνλ πνκπό. Η πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί κε ηε βνήζεηα ελόο ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο,κπνξεί λα είλαη ήχος, εικόνα θαη δεδομένα (Σρ. 2/12). Ζαληεο 13

14 ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ Ζαληεο 14

15 Ζαληεο 15

16 Ζαληεο 16

17 Ζαληεο 17

18 Η ςυχνότητα μετριϋται ςε Hertz. Όπου ϋνα Hertz ιςοδυναμεύ με ταλϊντωςη που κϊμνει ϋνα κύκλο το δευτερόλεπτο. Πολλαπλϊςια : 1KHz=1000Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz Επύςησ f=1/t, όπου Σ η περύοδοσ δηλαδό ο χρόνοσ που χρειϊζεται να κϊμει μια πλόρη περιςτροφό (ό ταλϊντωςη). Ζαληεο 18

19 τη χρονικό ςτιγμό t οι τιμϋσ των Ε και Η εύναι: E=E0ημωt, H= H0ημωt Όπου ω η γωνιακό ταχύτητα τησ ταλϊντωςησ που ιςούται με: ω=2πf Ιςχύει η ςχϋςη f=1/t, όπου Σ εύναι η περύοδοσ, δηλαδό ο χρόνοσ που χρειϊζεται να γύνει ϋνασ πλόρησ κύκλοσ ταλϊντωςησ Ζαληεο 19

20 Ζαληεο 20

21 υμπύεςη 1. Η φωνό (300 Hz 3100 Hz) 2. Η μουςικό (20 Hz 20 khz) 3. υμπύεςη με απώλειεσ (lossy) 1. JPEG standard κωδικοπούηςησ εικόνων 2. MPEG-1 standard κωδικοπούηςησ video (1.5 Mb/s) 3. MPEG-1 standard κωδικοπούηςησ audio (μϋχρι 16 kb/s) 4. MP3 = MPEG-1 Layer 3 (128 kb/s) 5. MPEG-2 (DVD, SVCD) 6. MPEG-4 (Divx, Xdiv, quick time) 7. MPEG-7 Ζαληεο 21

22 Μόκοσ κύματοσ λ Μόκοσ κύματοσ λ εύναι η απόςταςη που διανύει διαδιδόμενο κύμα ςτο χρονικό διϊςτημα τησ περιόδου Σ του ηλεκτρικού ςόματοσ από το οπούο προόλθε. Δηλαδό: λ = c.t (εφόςον f=1/t) Ζαληεο 22

23 Θεμελιώδησ εξύςωςη κυμϊτων c=λ f όπου λ μόκοσ κύματοσ και c η ταχύτητα του φωτόσ ςτο κενό ( Km/sec) Μόκοσ κύματοσ λ εύναι η απόςταςη που διανύει διαδιδόμενο κύμα ςτο χρονικό διϊςτημα τησ περιόδου Σ του ηλεκτρικού ςόματοσ από το οπούο προόλθε. Δηλαδό: λ = c.t (εφόςον f=1/t) Ζαληεο 23

24 Ραδιοκύματα και διϊδοςη τουσ Σα ΗΜΚ κατϊ την πορεύα τουσ από τον πομπό προσ το δϋκτη ακολουθούν διϊφορεσ διαδρομϋσ και η μϋγιςτη απόςταςη (εμβϋλεια του κύματοσ) που μπορούν να φτϊςουν θα εξαρτηθεύ από: Ση ςυχνότητα του κύματοσ. Σα χαρακτηριςτικϊ του εδϊφουσ και γενικϊ τησ ατμόςφαιρασ κατϊ τη διϊρκεια τησ διϊδοςόσ τουσ. Σην ιςχύ του πομπού. Ζαληεο 24

25 Κύμα εδϊφουσ Ακολούθουν την καμπυλότητα τησ Γησ. Σαξιδεύουν αρκετϋσ χιλιϊδεσ χιλιόμετρα πριν εξαςθενύςουν Ζαληεο 25

26 Ϊμεςο κύμα Σαξιδεύον ςε ευθεύεσ γραμμϋσ από ςημειο ςε ςημεύο. Οι πομπού κυμϊτων εύναι παρϊδειγμα ϊμεςων κυμϊτων Ζαληεο 26

27 Ιονο-ςφαιρικό κύμα Κινούνται προσ το διϊςτημα. Ανακλώνται προσ την κατεύθυνςη τησ Γησ από την ιονοςφαιρα. Εξαρτώνται από τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Αν εύναι καλϋσ, κϊνουν τον γύρο του κόςμου. Ζαληεο 27

28 ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ( ΠΟΜΠΟ ) ε αρκετϊ ςυςτόματα το μϋςο μετϊδοςησ εύναι ςυνόθωσ ϋνασ αγωγόσ (ϋνα ςύρμα) ό κϊποιο ϊλλο υλικό (π.χ οπτικϋσ ύνεσ και κυματοδηγόσ). Σϋτοια ςυςτόματα βρύςκουν εφαρμογό ςτην τηλεφωνύα. ε πολλϋσ όμωσ ϊλλεσ περιπτώςεισ, το μϋςο μετϊδοςησ τησ πληροφορύασ εύναι η ατμόςφαιρα μϋςα από την οπούα διαδύδονται τα ηλεκτρομαγνητικϊ κύματα. (ΗΜΚ) Ζαληεο 28

29 ΠΟΜΠΟ Ζαληεο 29

30 Σο φϋρον ςόμα ϋχει αρκετϊ μεγαλύτερη ςυχνότητα από ότι το ςόμα τησ πληροφορύασ. Για παρϊδειγμα: την τηλεφωνύα Hz Σο εύροσ των ακουςτικών ςυχνοτότων για τον ϊνθρωπο εύναι 20Hz-20KHz ενώ οι ςυχνότητεσ του φϋροντοσ για τα μεςαύα ραδιοφωνικϊ κύματα AM εύναι 535KHz ϋωσ 1605KHz και για τα FM 88ΜΗz- 108MHz Ζαληεο 30

31 Γιατύ ςε ψηλϋσ ςυχνότητεσ; Η μετϊδοςη τησ πληροφορύασ γύνεται ςε ψηλϋσ ςυχνότητεσ 1. Σα ΗΜΚ ακτινοβολούνται εντονότερα ςε ψηλϋσ ςυχνότητεσ από ότι ςε χαμηλϋσ. Επομϋνωσ για εκπομπό ΗΜΚ ύδιασ ιςχύοσ, χαμηλότερησ όμωσ ςυχνότητασ απαιτεύται και ιςχυρότεροσ πομπόσ. 2. Σο γεωμετρικό μόκοσ των κεραιών εκπομπόσ εύναι λ/2 ό λ/4. υνεπώσ οι διαςτϊςεισ των κεραιών θα όςαν τερϊςτιεσ με βϊςη τη ςχϋςη c=λ.f. Ζαληεο 31

32 Γιατύ ςε ψηλϋσ ςυχνότητεσ; 3. Η ακτινοβολύα παρατηρεύται ςε αποςτϊςεισ από την κεραύα μεγαλύτερεσ από 10λ. τισ χαμηλϋσ επομϋνωσ ςυχνότητεσ οι αποςτϊςεισ αυτϋσ εύναι πολύ μεγϊλεσ και ωσ εκ τούτου δεν ϋχουμε ικανοποιητικό λόψη κοντϊ ςτο ςταθμό εκπομπόσ. 4. Οι χαμηλϋσ ςυχνότητεσ εύναι ευαύςθητεσ ςε επύγειεσ πηγϋσ θορύβου. 5. Αν όλοι οι ςταθμού εξϋπεμπαν ςτην ύδια ςυχνότητα ομιλύασ ό μουςικόσ δεν θα μπορούςαν να λειτουργόςουν γιατύ θα υπόρχε αλληλοεπικϊλυψη Ζαληεο 32

33 Διϊγραμμα δόμηςησ πομπού Ζαληεο 33

34 Μετατροπϋασ Η πληροφορύα (ομιλύα, μουςικό, εικόνα ) μετατρϋπεται ςε ηλεκτρικό ςόμα. Ζαληεο 34

35 Σαλαντωτόσ: το μϋροσ αυτό του πομπού παρϊγεται το υψηλόσ ςυχνότητασ φϋρον ςόμα. Ο ταλαντωτόσ, εύναι κύκλωμα L-C που παρϊγει ημιτονοειδϋσ ςόμα. H ςυχνότητα ταλϊντωςησ δύδεται από τη γνωςτό ςχϋςη: Ζαληεο 35

36 Διαμορφωτόσ Εδώ το ςόμα χαμηλόσ ςυχνότητασ ενιςχυμϋνο φορτώνεται ςτο ςόμα υψηλόσ ςυχνότητασ (φϋρον). Οι βαςικού τύποι διαμόρφωςησ παύρνουν το όνομϊ τουσ από το χαρακτηριςτικό του φϋροντοσ που μεταβϊλλεται. Ϋτςι ϋχουμε: Διαμόρφωςη πλϊτουσ ΑΜ (Amplitude Modulation). Διαμόρφωςη ςυχνότητασ FM (Frequency Modulation). Ζαληεο 36

37 Ενιςχυτόσ Ο ρόλοσ του ενιςχυτό εύναι να ενδυναμώνει (ενιςχύει) ϋνα αδύνατο ηλεκτρικό ςόμα, ώςτε να το καταςτόςει ικανό για περαιτϋρω χρόςη. τον πομπό ενιςχύεται τόςο το ςόμα πληροφορύασ (χαμηλόσ ςυχνότητασ), όςο και το διαμορφωμϋνο (ψηλόσ ςυχνότητασ) πριν την εκπομπό του από την κεραύα. Ζαληεο 37

38 Κεραύα εκπομπόσ Σο διαμορφωμϋνο ςόμα ακολούθωσ ενιςχύεται και οδηγεύται ςτην κεραύα εκπομπόσ όπου και ακτινοβολεύται ςτον χώρο ωσ ΗΜΚ. Ζαληεο 38

39 Διαμόρφωςη (modulation) Όταν δεν επεμβαύνουμε ςτα ραδιοκύματα αυτϊ ϋχουν ςταθερό πλϊτοσ και ςυχνότητα. Θα ηχούν ςαν θόρυβοι αν τα ακούσ ςτο ραδιόφωνο. Για να μπορούμε να ςτϋλλουμε μηνύματα με τα ραδιοκύματα επεμβαύνουμε ςε αυτϊ. Αυτό ονομϊζεται διαμόρφωςη (modulation). Μπορούμε να αλλϊξουμε την διαμόρφωςη Α) Πλϊτουσ (AM, Amplitude modulation) Β) υχνότητασ (FM, Frequency Modulation) Ζαληεο 39

40 Πλϊτουσ (AM, Amplitude modulation) Εύναι το πλϊτοσ ό η δύναμη του κύματοσ. Σο ςόμα αυτό μπορεύ να το ςυλλϊβει ϋνα ραδιόφωνα ςτισ ςυχνότητεσ ΑΜ Ζαληεο 40

41 Ζαληεο 41

42 π.χ. αν φϋρον ςόμα 1000ΚΗz διαμορφώνεται από ακουςτικό ςόμα 2KΗz τότε το εκπεμπόμενο διαμορφωμϋνο ςόμα θα περιλαμβϊνει τισ ςυχνότητεσ 1000KΗz (fc), 1002 KHz (fc+fm) και 998 KHz(fc-fm). Ζαληεο 42

43 υχνότητασ (FM, Frequency Modulation) Κατϊ την διϊρκεια τησ διαμόρφωςησ τησ ςυχνότητασ τα κύματα ςυνωςτύζονται ό ςκορπύζουν μακρύτερα το ϋνα από το ϊλλο. Σα ςόματα αυτϊ τα λαμβϊνονται από το ραδιόφωνο ςτισ ςυχνότητεσ FM. Ζαληεο 43

44 Ζαληεο 44

45 τη ραδιοφωνύα FM, ϋχει διεθνώσ καθιερωθεύ ϋνα εύροσ ςυχνοτότων BW=180KΗz το οπούο περιϋχει το μεγαλύτερο ποςοςτό τησ εκπεμπόμενησ ενϋργειασ (περύπου 98% ). Για να υπϊρχει δε ϋνα μικρό περιθώριο και να μην επικαλύπτεται ο ϋνασ ραδιοφωνικόσ ςταθμόσ από τον ϊλλο, το εύροσ αυτό των ςυχνοτότων επεκτεύνεται ςτα 200ΚΗz. Η ζώνη ραδιοφωνύασ FM εύναι διεθνώσ από 88MHz 108MHz. RDS means "Radio Data System." It contains call sign, station, and frequency information. Ζαληεο 45

46 ύγκριςη των διαμορφώςεων ΑΜ και FM Ο πομπόσ FM χρειϊζεται περιοχό ςυχνοτότων 200 KHz, ενώ ο πομπόσ ΑΜ 10 ΚΗz. Αυτό ςημαύνει ότι ςε μύα ςυγκεκριμϋνη περιοχό ςυχνοτότων χωρϊνε περιςςότεροι ςταθμού ΑΜ παρϊ FM. Η εκπομπό ςτα FM δεν επηρεϊζεται από παρϊςιτα, ανεπιθύμητα δηλαδό ΗΜΚ τα οπούα επικολλώνται ςτο εκπεμπόμενο ςόμα. Σα παρϊςιτα αυτϊ μπορούν να αποκοπούν περιορύζοντασ το πλϊτοσ του εκπεμπόμενου ςόματοσ. ςτα FM, απαλλϊςςει το ςόμα από τα παρϊςιτα χωρύσ να ενοχλεύται η πληροφορύα. Ζαληεο 46

47 ύγκριςη των διαμορφώςεων ΑΜ και FM την διαμόρφωςη ΑΜ τα 2/3 τησ ολικόσ ιςχύοσ του διαμορφωμϋνου ςόματοσ «απορροφούνται» από το φϋρον και μόνο το υπόλοιπο 1/3 από τισ πλευρικϋσ ςυχνότητεσ που μεταφϋρουν την πληροφορύα Ϋχουμε δηλαδό ςπατϊλη ιςχύοσ. Η ιςχύσ του πομπού ςτη διαδικαςύα ΑΜ εύναι μεταβαλλόμενη αφού εξαρτϊται από το πλϊτοσ του ςόματοσ διαμόρφωςησ. Αυτό ςημαύνει ότι ο πομπόσ ΑΜ λειτουργεύ κϊτω από την μϋγιςτη ιςχύ που μπορεύ να αποδώςει. ο πομπόσ FM λειτουργεύ με ςταθερό ιςχύ εκπομπόσ. Η διαδικαςύα FM γενικϊ ςτοιχύζει περιςςότερο από την ΑM. Ζαληεο 47

48 ΜΕΣΑΔΟΗ ΡΑΔΙΟΥΨΝΙΚΨΝ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΨΝ ΡΑΔΙΟΚΤΜΑΣΨΝ την FM ραδιοφωνύα που εύναι ςτην ζώνη των υπερβραχϋων. καθώσ απαιτεύται οπτικό επαφό των κεραιών πομπού και δϋκτη η κεραύα εκπομπόσ πρϋπει να τοποθετηθεύ ςε υψόμετρο, ςε κϊποιο βουνό, λόφο ό ψηλό πύργο ώςτε ο οπτικόσ ορύζοντασ να εύναι μεγϊλοσ. Σο ύδιο ιςχύει, για τισ εκπομπϋσ τησ τηλεόραςησ που πραγματοποιούνται ςτισ ζώνεσ των VHF και ςτισ ζώνεσ των UHF κυμϊτων. Ζαληεο 48

49 ΑΝΑΜΕΣΑΔΟΗ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΨΝ Καθώσ ςτην περύπτωςη των μικροκυματικών ζεύξεων εύναι απαραύτητη η οπτικό επαφό των κεραιών η εμβϋλεια των ςυςτημϊτων εύναι περιοριςμϋνη. Χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ η τεχνικό τησ πολλαπλόσ αναμετϊδοςησ του ςόματοσ, όπωσ φαύνεται πιο πϊνω. Οι μικροκυματικϋσ ζεύξεισ (γνωςτϋσ και με τον όρο Radio Link) χρηςιμοποιούνται ευρύτατα από τηλεπικοινωνιακούσ οργανιςμούσ και όχι μόνο Ζαληεο 49

50 ΜΕΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΗΜΑΣΨΝ Α. ΦΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΨΔΙΑ 1.Διςύρματη γραμμό Ομοαξονικό καλώδιο Καλώδια πολλαπλών γραμμών (υπόγεια) Τποβρύχια καλώδια Ζαληεο 50

51 ΜΕΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΗΜΑΣΨΝ Β. ΟΠΣΙΚΕ ΙΝΕ Εύναι εύκαμπτα νόματα, καταςκευαςμϋνα από γυαλύ ό πλαςτικό μϋςα από τα οπούα διαδύδονται οι πληροφορύεσ Ζαληεο 51

52 Οπτικϋσ ύνεσ Σο 1966 όταν κατϊλληλοσ κυματοδηγόσ φωτεινόσ ακτινοβολύασ Σο 1970 καταςκευϊζονται τα πρώτα καλώδια οπτικών ινών για πρακτικϋσ εφαρμογϋσ. Η οπτικό ύνα εύναι ϋνα εύκαμπτο νόμα, καταςκευαςμϋνο από γυαλύ ό πλαςτικό. Σο ηλεκτρικό ςόμα που εκπϋμπεται ςτην αρχό τησ γραμμόσ, μετατρϋπεται ςε φωσ, ϋτςι η μετϊδοςη τησ πληροφορύασ γύνεται με παλμούσ φωτόσ. Σο φωσ μεταδύδεται μϋςα ςτον πυρόνα τησ οπτικόσ ύνασ, ο οπούοσ εύναι από γυαλύ, και οδηγεύται με ςυνεχεύσ ολικϋσ ανακλϊςεισ. το τϋλοσ τησ γραμμόσ οι παλμού φωτόσ μετατρϋπονται πύςω ςε ηλεκτρικό ςόμα. Ζαληεο 52

53 Καταςκευό καλωδύων οπτικών ινών Η βαςικό καταςκευό καλωδύου οπτικόσ ύνασ φαύνεται ςτο πιο κϊτω. ο πυρόνασ (οπτικό ύνα) ο οπούοσ καταςκευϊζεται από γυαλύ ό πλαςτικό. Ζαληεο 53

54 Η επϋνδυςη καταςκευϊζεται από καθαρό πυρύτιο. Σο υλικό αυτό βοηθϊ ςτη ςυνεχό ανϊκλαςη τησ φωτεινόσ δϋςμησ η οπούα πϋφτει μϋςα ςτην οπτικό ύνα (τον πυρόνα), με γωνύα πρόςπτωςησ μεγαλύτερη τησ οριακόσ, ϋτςι ώςτε η δϋςμη φωτόσ εγκλωβύζεται μϋςα ςτην οπτικό ύνα και οδηγεύται με ςυνεχεύσ ολικϋσ ανακλϊςεισ ςτην ϊκρη του καλωδύου Ζαληεο 54

55 το εξωτερικό μϋροσ του καλωδύου υπϊρχει το πλαςτικό περύβλημα το οπούο προςτατεύει την ύνα από μηχανικϋσ καταπονόςεισ και την κϊνει εύχρηςτη, δύδοντϊσ τησ όψη καλωδύου. Ζαληεο 55

56 Οπτικϋσ ινεσ Οπτικϋσ ύνεσ Δυνατότητα για τερϊςτιο εύροσ φϊςματοσ (μϋχρι 2x10^13 Ηz) Μικρό απόςβεςη επικοινωνύεσ μεγϊλων αποςτϊςεων Αποτελεύται από ϋνα υϊλινο κεντρικό πυρόνα περιβαλλόμενο από επϋνδυςη με διαφορετικό διηλεκτρικό ςταθερϊ και ϋνα προςτατευτικό εξωτερικό ςτρώμα Αναιςθηςύα ςτισ ηλεκτρομαγνητικϋσ παρεμβολϋσ Μικρό μϋγεθοσ και βϊροσ, ανθεκτικότητα, ευελιξύα Ανεξϊντλητη πρώτη ύλη (ϊμμοσ) Ζαληεο 56

57 Πλεονεκτόματα οπτικών ινών Μεγϊλο εύροσ ζώνησ ςυχνοτότων. Ϋτςι με τισ οπτικϋσ ύνεσ επιτυγχϊνονται υψηλϋσ ταχύτητεσ μετϊδοςησ. 2 Gbps 4 και 10 Gbps, 20 Gbps, 40 Gbps και 50 Gbps Δεν επηρεϊζονται από ηλεκτρικϊ και μαγνητικϊ πεδύα. Η υποκλοπό πληροφορύασ εύναι πολύ δύςκολο να επιτευχθεύ, με αποτϋλεςμα οι οπτικϋσ ύνεσ να ςυνιςτούν πολύ αςφαλϋσ μϋςο μετϊδοςησ. Ζαληεο 57

58 Πλεονεκτόματα οπτικών ινών Σο βϊροσ και ο όγκοσ τουσ εύναι ςημαντικϊ μικρότερα από αντύςτοιχα μεγϋθη ϊλλων καλωδύων. Η εξαςθϋνηςη των ςημϊτων εύναι μικρότερη το καλώδιο οπτικόσ ύνασ δε μεταφϋρει ηλεκτρικό ςόμα, προτιμϊται ςε περιοχϋσ υψηλού κινδύνου εκρόξεων που μπορεύ να προκληθούν από ςπινθόρεσ. Διακρύνονται για τη μηχανικό και χημικό αντοχό τουσ. Ϋχουν μικρότερο κόςτοσ καταςκευόσ και για μεγϊλεσ εγκαταςτϊςεισ μειώνεται το κόςτοσ. Ζαληεο 58

59 Πλεονεκτόματα οπτικών ινών Χρηςιμοποιούνται, κυρύωσ, από τηλεπικοινωνιακούσ οργανιςμούσ για επύγειεσ και υποθαλϊςςιεσ διαςυνδϋςεισ μεγϊλων αποςτϊςεων. Για παρϊδειγμα: Σο καλωδιακό ςύςτημα που ςυνδϋει την Ελλϊδα (Κϋρκυρα), και την Ιταλύα. Σο μεγϊλο καλωδιακό ςύςτημα που ςυνδϋει την Ευρώπη, Αςύα, Αυςτραλύα και Ιαπωνύα. Ζαληεο 59

60 Μειονεκτόματα οπτικών ινών Εύναι δύςκολη η υλοπούηςη ςυνδϋςεων μεταξύ καλωδύων οπτικόσ ύνασ. Σα δύκτυα οπτικών ινών εύναι μονόδρομα και οι διαςυνδϋςεισ τουσ εύναι ακριβότερεσ από τισ αντύςτοιχεσ ηλεκτρικϋσ. Ζαληεο 60

61 Σα μϋρη ενόσ οπτικό-τηλεπικοινωνιακού ςυςτόματοσ Ζαληεο 61

62 ΜΕΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΗΜΑΣΨΝ Γ. Ατμόςφαιρα: την περύπτωςη αυτό για τη μετϊδοςη των πληροφοριών μπορούν να χρηςιμοποιηθούν κεραύεσ και δορυφόροι Ζαληεο 62

63 ΣΜΗΜΑ ΛΗΧΗ (ΔΕΚΣΗ) Ο δϋκτησ εύναι εκεύνο το τμόμα του τηλεπικοινωνιακού ςυςτόματοσ, το οπούο αφού επιλϋξει ϋνα, ανϊμεςα ςε πολλϊ ΗΜΚ που διαδύδονται ςτο χώρο. Σο επεξεργϊζεται και αποδύδει ςτην ϋξοδό του την πληροφορύα που μεταφϋρει. Ζαληεο 63

64 ΔΕΚΣΗ Προφανώσ, τα προηγούμενα ςόματα δεν μπορούν να εφαρμοςθούν κατευθεύαν ςε κεραύα το απαιτούμενο μόκοσ εύναι τερϊςτιο Για να υπερνικόςουμε αυτόν τον περιοριςμό μπορούμε να χρηςιμοποιόςουμε το ςόμα πληροφορύασ m(t) για να διαμορφώςουμε ϋνα φϋρον υψηλόσ ςυχνότητασ face (Radio Frequency), ϋτςι ώςτε οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ τισ κεραύασ (λ/4) να εύναι λογικϋσ. Σην λειτουργύα αυτό την εκτελεύ ο διαμορφωτόσ Ζαληεο 64

65 Ζαληεο 65

66 Κύρια χαρακτηριςτικϊ ενόσ δϋκτη Ευαιςθηςύα (sensitivity): η ικανότητα του δϋκτη να εξαςφαλύζει κανονικό λόψη όταν ςτην κεραύα λαμβϊνεται αδύνατο ςόμα. Επιλεκτικότητα (selectivity): η ικανότητα του δϋκτη να απορρύπτει τα ανεπιθύμητα γειτονικϊ ςόματα που διεγεύρουν την κεραύα και να επιλϋγει το ςόμα του επιθυμητού ςταθμού. Ζαληεο 66

67 Πιςτότητα (fidelity, reliability ) : η ικανότητα του δϋκτη να αποδύδει ςτην ϋξοδό του τη μορφό του διαμορφώνοντοσ ςόματοσ που περιϋχει την πληροφορύα χωρύσ παραμορφώςεισ. Ζαληεο 67

68 Κεραύα Λόψησ εύναι ϋνασ αγωγόσ ό ςύνολο αγωγών ςτον οπούο το ΗΜΚ παρϊγει ηλεκτρικό ρεύμα πολύ μικρόσ ϋνταςησ. Η μορφό και οι διαςτϊςεισ τησ καθορύζονται από την περιοχό ςυχνοτότων ςτην οπούα λειτουργεύ. Ζαληεο 68

69 Κεραύα Λόψησ κεραύα λ/2 του Hertz ό δύπολο η κεραύα λ/4 του Marconi (λ εύναι το μόκοσ κύματοσ). Για τουσ τηλεοπτικούσ δϋκτεσ χρηςιμοποιεύται η κεραύα Yagi (2/33). Ζαληεο 69

70 Κεραύα Λόψησ Οι δορυφορικϋσ κεραύεσ εύναι τύπου κατόπτρου ό παραβολικϋσ ό «πιϊτου» (dish antenna το ςχ. 2/35 φαύνεται μετωπικό κεραύα η οπούα βαςικϊ φϋρει ςυρμϊτινο πλϋγμα για ανακλαςτόρα, τα δε δύπολα ϋχουν διχαλωτό μορφό για αύξηςη του εύρουσ ςυχνοτότων λειτουργύασ τησ. Ζαληεο 70

71 Γιατύ Ψηφιακϊ υςτόματα? INPUT AMP AMP Αλαινγηθνί επαλαιεπηεο: Ο ζόξπβνο ζπζζσξεύεηε AMP OUTPUT INPUT Repeater Repeater Repeater Ψεθηαθνί επαλαιεπηεο: Τειεία αλαπαξαγσγή ηνπ ζήκαηνο Ζαληεο 71

72 Σηλεπικοινωνιακού δορυφόροι Ιςτορικό Πρώτη επιτυχημϋνη εκτόξευςησ δορυφόρου ϋγινε από τουσ Ρώςουσ το Ο δορυφόροσ ονομαζόταν Sputnik και εύχε τη δυνατότητα να δϋχεται πληροφορύεσ από ϋνα μϋροσ τησ γησ και να τισ εκπϋμπει πύςω ςε ϊλλο μϋροσ τησ γησ. Η λειτουργύα διϊρκεςε για 92 μϋρεσ. Ζαληεο 72

73 Σηλεπικοινωνιακού δορυφόροι Σο 1960 οι Αμερικϊνοι εκτόξευςαν το πρώτο παθητικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, τον Echo I, ο οπούοσ αναμετϊδιδε το ςόμα χωρύσ οποιαδόποτε επεξεργαςύα. Σην ύδια χρονιϊ εκτοξεύτηκε ο Courier I, ο πρώτοσ ενεργόσ δορυφόροσ ο οπούοσ εύχε τη δυνατότητα να δεχτεύ ϋνα ςόμα, να το ενιςχύςει και να το ςτεύλει πύςω ςτη γη. Ζαληεο 73

74 Σηλεπικοινωνιακού δορυφόροι Σο 1962, εκτοξεύτηκε ο ενεργόσ δορυφόροσ Telstar Σο 1964 ιδρύθηκε προκαταρκτικϊ ο διεθνόσ οργανιςμόσ INTELSAT (International Telecommunications Satellite consortium) με ςκοπό τη δημιουργύα και την εκμετϊλλευςη ενόσ παγκόςμιου τηλεπικοινωνιακού ςυςτόματοσ με τεχνητούσ δορυφόρουσ. Ζαληεο 74

75 Σηλεπικοινωνιακού δορυφόροι Σο 1965 ο οργανιςμόσ ϋθεςε ςε τροχιϊ τον πρώτο τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο πϊνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σο 1973 ο οργανιςμόσ ιδρύθηκε επύςημα, μϋλοσ του οπούου ϋγινε και η Κύπροσ από τον Μϊρτιο του Ίδρυςη του Ευρωπαώκού Οργανιςμού Σηλεπικοινωνιών Δορυφόρων (EUTELSAT). Η Κύπροσ εύναι μϋλοσ του οργανιςμού αυτού από το Ζαληεο 75

76 Σηλεπικοινωνιακό ςύνδεςη Για την πραγματοπούηςη τηλεπικοινωνιακόσ ςύνδεςησ χρειϊζονται εκτόσ από το δορυφόρο και οι ςταθμού εδϊφουσ. Ζαληεο 76

77 Ϋνασ δορυφόροσ μπορεύ να καλύψει ϋνα μεγϊλο τμόμα τησ γησ Κύριο χαρακτηριςτικό των εκπομπών μϋςω δορυφόρου εύναι η χρόςη πολύ ψηλών ςυχνοτότων, ςτα GHz (μικροκύματα), οι οπούεσ διαπερνούν την ιονόςφαιρα, αλλϊ εύναι χαμηλότερεσ από τισ ςυχνότητεσ που απορροφούνται από τα ςύννεφα, τη βροχό Έλαο δνξπθόξνο κπνξεί λα θαιύςεη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο γεο Τξεηο γεσζηαηηθνί δνξπθόξνη εμαζθαιίδνπλ ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ζύλδεζε όισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ πιαλήηε. Ζαληεο 77

78 Σροχιϊ δορυφόρων α) ύγχρονεσ τροχιϋσ Σο επύπεδο τησ τροχιϊσ ςυμπύπτει με το επύπεδο του ιςημερινού τησ γησ και η περύοδοσ και φορϊ περιςτροφόσ του δορυφόρου εύναι η ύδια με την περύοδο και φορϊ περιςτροφόσ τησ γησ γύρω από τον ϊξονϊ τησ. Για αυτό και οι δορυφόροι με ςύγχρονη τροχιϊ εύναι γνωςτού και ωσ γεωςτατικού. β) Φαμηλού ύψουσ τροχιϋσ εύναι αυτϋσ που το επύπεδο τησ τροχιϊσ ςχηματύζει γωνύα με το επύπεδο του ιςημερινού τοποθετούνται ευκολότερα ςε τροχιϊ και μπορούν να ϋχουν μεγαλύτερο βϊροσ ςε ςύγκριςη με τουσ ςύγχρονουσ δορυφόρουσ. Ϋχουν όμωσ το μειονϋκτημα ότι δεν εύναι ορατού από ϋνα ςταθμό εδϊφουσ όλο το 24ωρο. Τειεπηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξέαο Ζαληεο 78

79 Σο μϋλλον των δορυφορικών επικοινωνιών Η ανϊπτυξό τουσ θα ςυνεχύςει να εύναι ραγδαύα. Οι δορυφορικϋσ κεραύεσ γύνονται όλο και πιο μικρϋσ ςε μϋγεθοσ, πρϊγμα που διευκολύνει την εγκατϊςταςη και χρόςη τουσ ακόμη και για οικιακούσ ςκοπούσ. αυξϊνονται τόςο η χωρητικότητϊ τουσ ςε τηλεφωνικϊ/τηλεοπτικϊ κανϊλια, όςο και η διϊρκεια ζωόσ τουσ. Ο αριθμόσ των δορυφόρων ςτο διϊςτημα αναμϋνεται να αυξηθεύ τόςο πολύ κατϊ τισ επόμενεσ δεκαετύεσ, που η κυκλικό τροχιϊ ςτην οπούα τοποθετούνται θα γύνει πραγματικόσ δακτύλιοσ γύρω από τη γη. Ζαληεο 79

80 Απαντόςεισ Ερωτόςεων ςελ Βιβλύου Β Λυκεύου. ( Σηλεπικοινωνύεσ ) 1. Η ραδιοφωνύα μεςαύων κυμϊτων χρηςιμοποιεύ τισ ςυχνότητεσ από 535KHz ϋωσ 1605KHz. Οι ςυχνότητεσ αυτϋσ ονομϊζονται Μεςαύεσ υχνότητεσ ( MF = Medium Frequency ). 2. Για τα FM η ραδιοφωνύα χρηςιμοποιεύ τισ ςυχνότητεσ 88ΜΗz- 108MHz. Οι ςυχνότητεσ αυτϋσ ονομϊζονται Πολύ Τψηλϋσ ( VHF = Very High Frequency ). 3. Οι τηλεοπτικϋσ εκπομπϋσ γύνονται μεταξύ 30ΜΗz-3Gz. Αυτϋσ οι ςυχνότητεσ ανόκουν ςτην περιοχό ςυχνοτότων VHF και UHF ( UHF = Ultra High Frequency / Τπερυψηλϋσ υχνότητεσ). 4. Η κινητό τηλεφωνύα λειτουργεύ ςτα 900ΜHZ ( τώρα με την κινητό τηλεφωνύα 3ησ γενιϊσ λειτουργεύ και ςτα 2100MHz ). Οι ςυχνότητεσ αυτϋσ εύναι ςτην περιοχό των UHF. Ζαληεο 80

81 5. Σα κύματα ονομϊζονται μικροκύματα για ςυχνότητεσ πϊνω από το όριο των 3hGHz. 6. Κύματα εδϊφουσ ( ονομϊζονται και επιφανεύασ ) εύναι τα κύματα που κατϊ τη διϊδοςό τουσ ακολουθούν το ανϊγλυφο του εδϊφουσ. 7. Σα βραχϋα κύματα χρηςιμοποιούν την ιονόςφαιρα για τη διϊδοςό τουσ. Σα κύματα αυτϊ κϊμπτονται ςε ϋνα ηλεκτρικϊ φορτιςμϋνο ςτρώμα τησ ανώτερησ ατμόςφαιρασ που ονομϊζεται ιονόςφαιρα και τελικϊ ανακλώνται πύςω ςτη γη. Ζαληεο 81

82 8. Σα κύματα χώρου αρχύζουν από τα 30MHz. Σο κύμα χώρου αποτελεύται κυρύωσ από: Σο απ ευθεύασ κύμα, χρειϊζεται οπτικό επαφό μεταξύ των κεραιών του πομπού και του δϋκτη. Σο ανακλώμενο κύμα, ςτην επιφϊνεια τησ γησ. Σο διαθλώμενο ςτην ατμόςφαιρα κύμα, ϋτςι η λόψη επεκτεύνεται πϋρα από τα ςημεύα οπτικόσ επαφόσ. Η εμβϋλεια του κύματοσ χώρου μπορεύ να φτϊςει μϋχρι τα 100Km και εξαρτϊται από τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την εμβϋλεια των ΗΜΚ γενικϊ. υγκεκριμϋνα : Ση ςυχνότητα του κύματοσ. Σα χαρακτηριςτικϊ του εδϊφουσ και γενικϊ τησ ατμόςφαιρασ κατϊ τη διϊρκεια τησ διϊδοςόσ τουσ. Σην ιςχύ του πομπού. 9. Ϋνασ ραδιοφωνικόσ ςταθμόσ που εκπϋμπει ςτα AM χρηςιμοποιεύ ϋνα εύροσ ζώνησ 10KHz. Αυτό καθορύζεται από τον τρόπο που γύνεται η διαμόρφωςη ΑΜ (Διαμόρφωςη Πλϊτουσ) και από το γεγονόσ ότι η πληροφορύα που μεταδύδεται (φωνό) χρειϊζεται για τη κωδικοπούηςό τησ ςυχνότητεσ από 300Hz 3000Hz. 10. Ϋνασ ραδιοφωνικόσ ςταθμόσ που εκπϋμπει ςτα FM (Διαμόρφωςη υχνότητασ) χρηςιμοποιεύ ϋνα εύροσ ςυχνοτότων 180KHz το οπούο για να εύναι βϋβαιο ότι δεν επικαλύπτεται ο ϋνασ ςταθμόσ από τον ϊλλο επεκτεύνεται ςτα 200KHz. Ζαληεο 82

83 11. Σα πλεονεκτόματα τησ διαμόρφωςησ AM ςε ςχϋςη με τη διαμόρφωςη FM εύναι τα πιο κϊτω : Η διαδικαςύα εκπομπόσ ςτα AΜ ςτοιχύζει λιγότερο από ότι ςτα FM. Ο πομπόσ FM χρειϊζεται περιοχό ςυχνοτότων 200 KHz, ενώ ο πομπόσ ΑΜ 10 ΚΗz. Αυτό ςημαύνει ότι ςε μύα ςυγκεκριμϋνη περιοχό ςυχνοτότων χωρϊνε περιςςότεροι ςταθμού ΑΜ παρϊ FM. Η εκπομπό ςτα ΑΜ ϋχει μεγαλύτερη εμβϋλεια από αυτό ςτα FM. τα ΑΜ δεν εύναι απαραύτητο να υπϊρχει οπτικό επαφό πομπού-δϋκτη. τα FM αυτό εύναι απαραύτητο. Σα μειονεκτόματα τησ διαμόρφωςησ AM ςε ςχϋςη με τη διαμόρφωςη FM εύναι τα πιο κϊτω : Η εκπομπό ςτα FM δεν επηρεϊζεται από παρϊςιτα. τα AM αυτό δεν μπορεύ να επιτευχθεύ πλόρωσ. τα FM ϋχουμε καλύτερη αξιοπούηςη τησ εκπεμπόμενησ ιςχύοσ. Ο πομπόσ FM λειτουργεύ πιο αποδοτικϊ παρϊ ϋνασ πομπόσ ΑΜ. Σϋλοσ μπορούμε να πούμε ότι η διαμόρφωςη FM εύναι ποιοτικϊ καλύτερη από την αντύςτοιχη ΑΜ και μπορούμε να απολαύςουμε μουςικό πολύ πιο καλόσ ποιότητασ ςτα FM από ότι ςτα ΑΜ. Ζαληεο 83

84 12. Οι λόγοι για τουσ οπούουσ η μετϊδοςη τησ πληροφορύασ γύνεται ςε ψηλϋσ ςυχνότητεσ εύναι οι ακόλουθοι: Σα ΗΜΚ ακτινοβολούνται εντονότερα ςε ψηλϋσ ςυχνότητεσ από ότι ςε χαμηλϋσ. Σο γεωμετρικό μόκοσ των κεραιών εκπομπόσ εύναι λ/2 ό λ/4. υνεπώσ οι διαςτϊςεισ των κεραιών θα όςαν τερϊςτιεσ με βϊςη τη ςχϋςη c=λ.f. Η ακτινοβολύα παρατηρεύται ςε αποςτϊςεισ από την κεραύα μεγαλύτερεσ από 10λ. τισ χαμηλϋσ επομϋνωσ ςυχνότητεσ οι αποςτϊςεισ αυτϋσ εύναι πολύ μεγϊλεσ και ωσ εκ τούτου δεν ϋχουμε ικανοποιητικό λόψη κοντϊ ςτο ςταθμό εκπομπόσ. Οι χαμηλϋσ ςυχνότητεσ εύναι ευαύςθητεσ ςε επύγειεσ πηγϋσ θορύβου. Αν όλοι οι ςταθμού εξϋπεμπαν ςτην ύδια ςυχνότητα ομιλύασ ό μουςικόσ δεν θα μπορούςαν να λειτουργόςουν γιατύ θα υπόρχε αλληλοεπικϊλυψη. 13. Ο ρόλοσ του ταλαντωτό υψηλόσ ςυχνότητασ ( RF ) ςτο κύκλωμα του πομπού AM εύναι να παρϊγει το υψηλόσ ςυχνότητασ ημιτονοειδϋσ φϋρον κύμα. Σο φϋρον ςόμα εύναι αυτό που θα «κουβαλόςει» αργότερα το ςόμα που περιϋχει την πληροφορύα (διαμορφώνων ςόμα). Ζαληεο 84

85 Ζαληεο 85

86 15. Σα κύρια χαρακτηριςτικϊ ενόσ δϋκτη από τα οπούα κρύνεται η ποιότητα του εύναι: Ευαιςθηςύα (sensitivity): η ικανότητα του δϋκτη να εξαςφαλύζει κανονικό λόψη όταν ςτην κεραύα λαμβϊνεται αδύνατο ςόμα (ςόμα μικρόσ τϊςησ ό ιςχύοσ). Επιλεκτικότητα (selectivity): η ικανότητα του δϋκτη να απορρύπτει τα ανεπιθύμητα γειτονικϊ ςόματα που διεγεύρουν την κεραύα και να επιλϋγει το ςόμα του επιθυμητού ςταθμού. Πιςτότητα (fidelity, reliability ) : η ικανότητα του δϋκτη να αποδύδει ςτην ϋξοδό του τη μορφό του διαμορφώνοντοσ ςόματοσ που περιϋχει την πληροφορύα χωρύσ παραμορφώςεισ. 16. Η ύπαρξη ςυντονιςμϋνου κυκλώματοσ επιβϊλλεται για να ςυντονύζεται ο δϋκτησ με τη ςυχνότητα του ςταθμού που θϋλουμε να επιλϋξουμε. υγκεκριμϋνα ςυντονιςμόσ ςυμβαύνει, όταν η ςυχνότητα του ςταθμού εκπομπόσ ςυμπϋςει με την ιδιοςυχνότητα του κυκλώματοσ ςυντονιςμού του δϋκτη. Ζαληεο 86

87 17 Η ςυχνότητα του τοπικού ταλαντωτό ( ftt ) εύναι πϊντα υψηλότερη τησ ςυχνότητασ του διαμορφωμϋνου ςόματοσ ( fc ) για να μπορεύ από τη διαφορϊ τουσ ftt - fc να προκύπτει η ενδιϊμεςη ςυχνότητα fιf : ftt - fc = fιf 18 Σα κυκλώματα ενόσ ραδιοδϋκτη πρϋπει να αποδύδουν εξύςου καλϊ για όλεσ τισ ςυχνότητεσ τησ περιοχόσ λειτουργύασ π.χ MW, FM, VHF κλπ. Πρακτικϊ όμωσ εύναι αδύνατο τα ηλεκτρικϊ κυκλώματα να ϋχουν την ύδια ενύςχυςη και επιλεκτικότητα για τόςο μεγϊλο εύροσ ςυχνοτότων. Για να αντιμετωπιςτεύ η αδυναμύα αυτό επινοόθηκε η αλλαγό ςυχνότητασ ό ετεροδύνωςη η οπούα δύνει την ύδια ςυχνότητα, ανεξϊρτητα από την φϋρουςα ςυχνότητα του λαμβανομϋνου καναλιού. Η ςυχνότητα αυτό ονομϊζεται ενδιϊμεςη ςυχνότητα ό Intermediate Frequency ( IF ). 19 Ο δϋκτησ με ευαιςθηςύα 1μV εύναι υψηλότερησ ποιότητασ από τον δϋκτη με ευαιςθηςύα 300μV. Αυτό ςυμβαύνει γιατύ ϋνα ςόμα τϊςησ 1μV που φτϊνει ςτην κεραύα του πρώτου δϋκτη εύναι αρκετό για να εξαςφαλύςει κανονικό λόψη του ενώ ςτον δεύτερο δϋκτη το ςόμα πρϋπει τουλϊχιςτον να εύναι 300μV. Ζαληεο 87

88 20. Σο μόκοσ των κεραιών πρϋπει να εύναι λ/2 ( αν πρόκειται για κεραύεσ Hertz ) ό λ/4 (αν πρόκειται για κεραύεσ Marconi). Σο λ εύναι το μόκοσ κύματοσ του ςόματοσ. Ζαληεο 88

89 22. Ποια εύναι τα απαραύτητα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ ςε ϋνα ραδιοφωνικό δϋκτη; ( Ποια εύναι τα κυριότερα μϋρη ενόσ δϋκτη ); Σα κύρια μϋρη του δϋκτη εύναι τα ακόλουθα Κεραύα λόψησ Ενιςχυτόσ υψηλών ςυχνοτότων (φϋροντοσ ςόματοσ) Επιλογϋασ ςυχνότητασ Μύκτησ (Ετεροδύνωςη) Ενιςχυτόσ ενδιϊμεςησ ςυχνότητασ Αποδιαμορφωτόσ Ενιςχυτόσ χαμηλών ςυχνοτότων (ςόμα πληροφορύασ) Μετατροπϋασ ςόματοσ (π.χ. μεγϊφωνο) 23. Η κεραύα Yagi χρηςιμοποιεύται ςτουσ τηλεοπτικούσ δϋκτεσ. 24. Οι δορυφορικϋσ κεραύεσ εύναι τύπου κατόπτρου ό παραβολικϋσ ό «πιϊτου» (dish antenna ). Αυτϋσ ςυλλϋγουν ϋνα μϋροσ του δορυφορικού ςόματοσ που ανακλϊται ςτα τοιχώματα του κατόπτρου και ακολούθωσ ςυγκεντρώνεται ςε ϋνα ςημεύο που ονομϊζεται εςτύα. την εςτύα εύναι ςυνδεδεμϋνο το δύπολο ςτο οπούο δημιουργεύται το ηλεκτρικό ρεύμα. Ζαληεο 89

90 25. Οι λόγοι που οδόγηςαν ςτη χρόςη των τεχνικών δορυφόρων εύναι οι πιο κϊτω: α) Η καμπυλότητα τησ γησ β) Σα φυςικϊ εμπόδια ( π.χ. οροςειρϋσ ) που εμποδύζουν την οπτικό επαφό γ) Σο ψηλό κόςτοσ καταςκευόσ και ςυντόρηςησ των καλωδύων δ) Σα καλώδια εύναι εκτεθειμϋνα ςτισ φυςικϋσ καταςτροφϋσ και τισ δολιοφθορϋσ 26. INTELSAT (International Telecommunications Satellite consortium) εύναι διεθνόσ οργανιςμόσ με ςκοπό τη δημιουργύα και την εκμετϊλλευςη ενόσ παγκόςμιου τηλεπικοινωνιακού ςυςτόματοσ με τεχνητούσ δορυφόρουσ. Ιδρύθηκε το Σο 1965 ο οργανιςμόσ ϋθεςε ςε τροχιϊ τον πρώτο τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο πϊνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ζαληεο 90

91 27 Οι δορυφόροι μπορούν να εκτελϋςουν δύο διαφορετικϋσ τροχιϋσ : α) ύγχρονη Σροχιϊ : Η περύοδοσ και η φορϊ περιςτροφόσ του δορυφόρου εύναι η ύδια με την περύοδο και φορϊ τησ περιςτροφόσ τησ γησ. Η περύοδοσ του δορυφόρου δηλ. εύναι περύπου 24 ώρεσ και η τροχιϊ του εύναι ϋνασ κύκλοσ. Σο ύψοσ του δορυφόρου εύναι 3600Km πϊνω από την επιφϊνεια τησ γησ. Δορυφόροι που εκτελούν αυτού του εύδουσ την τροχιϊ ονομϊζονται γεωςτατικού. β) Φαμηλού Ύψουσ Σροχιϊ : Η τροχιϊ τουσ ςχηματύζει γωνιϊ με το επύπεδο του ιςημερινού. Εκτελούν ελλειπτικό τροχιϊ με μεγϊλη εκκεντρότητα. Σοποθετούνται πιο εύκολα ςε τροχιϊ, όμωσ δεν εύναι ορατού από ϋνα ςταθμό καθ όλο το 24ωρο. 28. Η τηλεπικοινωνιακό ςύνδεςη όλων των ςημεύων του πλανότη εξαςφαλύζεται με 3 γεωςτατικούσ δορυφόρουσ πϊνω από τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Αν αυτού βρύςκονται ςτισ κορυφϋσ ιςόπλευρου τριγώνου πϊνω από τη γη μπορούν να εξαςφαλύςουν ςυνεχό τηλεπικοινωνιακό ςύνδεςη. 29. Ϋνασ δορυφόροσ λαμβϊνει ςόματα ςτισ ούπερ Τψηλϋσ υχνότητεσ (SHF = Super High Frequency). ( Εύναι γνωςτό ότι τα κύματα ςε αυτϋσ τισ ςυχνότητεσ ονομϊζονται Μικροκύματα ). Πιο ςυγκεκριμϋνα λαμβϊνει από το ϋδαφοσ ςόματα ςτα 6 ό 14GHz και εκπϋμπει ςτο ϋδαφοσ ςτα 4 ό 11GHz. Ζαληεο 91

92 30. Σα κύρια μϋρη του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου εύναι τα ακόλουθα: α) Κεραύα κϊτοπτρο (Dish antenna): Για την εκπομπό και λόψη μικροκυμϊτων. β) Κεραύα ςημϊτων ελϋγχου (Command antenna): Για τον τηλεχειριςμό του δορυφόρου. Ανταλλϊζονται, δηλαδό, ςόματα με τα οπούα διαπιςτώνεται η λειτουργικό κατϊςταςη και ακριβόσ θϋςη του δορυφόρου. Αν χρειαςτεύ, μπορούν να γύνουν οι απαραύτητεσ διορθώςεισ από ςταθμούσ ελϋγχου ςτη γη. γ) Πύραυλοι (Rockets): Για τη διόρθωςη τησ θϋςησ του δορυφόρου. δ) Ηλιακϊ ςτοιχεύα (Solar cells): Για τη μετατροπό τησ ηλιακόσ ενϋργειασ ςε ηλεκτρικό, ϋτςι ώςτε να τροφοδοτούνται τα ηλεκτρικϊ/ηλεκτρονικϊ κυκλώματα του δορυφόρου. ε) Θερμικό κουβϋρτα (Thermal blanket): Για τη προςταςύα των κυκλωμϊτων από τισ μεγϊλεσ μεταβολϋσ τησ θερμοκραςύασ. 31. Ο δορυφόροσ χρειϊζεται ηλεκτρικό ιςχύ για να τροφοδοτούνται τα κυκλώματϊ του και ο αναμεταδότησ του. Η ηλεκτροδότηςη του εξαςφαλύζεται μϋςω των ηλιακών ςτοιχεύων που διαθϋτει και που μετατρϋπουν την ηλιακό ενϋργεια ςε ηλεκτρικό. Ζαληεο 92

93 32 ύγχρονη Σροχιϊ :Σο επύπεδο τροχιϊσ ςυμπύπτει με το επύπεδο του ιςημερινού τησ Γησ. (αυτό χρηςιμοποιεύται ςόμερα ) Δορυφόροι ςε τϋτοια τροχιϊ ϋχουν το πλεονϋκτημα τησ ςυνεχούσ επικοινωνύασ διότι μϋνουν ςτην ύδια θϋςη ςε ςχϋςη με τη γη. Φαμηλού Ύψουσ : Σο επύπεδο τησ τροχιϊσ ςχηματύζει γωνύα με το επύπεδο του ιςημερινού. Δορυφόροι ςε τϋτοια τροχιϊ ϋχουν τα πλεονεκτόματα ότι α) τοποθετούνται ευκολότερα ςε τροχιϊ Μειονεκτόματϊ τουσ εύναι : α) δεν εύναι ορατού από ϋνα ςταθμό εδϊφουσ όλο το 24ωρο και β) για να υπϊρχει ςυνεχόσ επικοινωνύα με τουσ ςταθμούσ εδϊφουσ χρειϊζεται επαρκόσ αριθμόσ δορυφόρων. 33. Σρεισ λόγοι για τουσ οπούουσ οι οπτικϋσ ύνεσ τα χϊλκινα καλώδια αντικαθιςτούν τα χϊλκινα ηλεκτρικϊ καλώδια εύναι οι πιο κϊτω : α) Διαθϋτουν πολύ μεγϊλο εύροσ ζώνησ ςυχνοτότων, αρα επιτυγχϊνονται υψηλϋσ ταχύτητεσ μετϊδοςησ. β) Επειδό δεν ακτινοβολούν ηλεκτρομαγνητικϊ κύματα η παρεμβολό (ό υποκλοπό) πληροφορύασ εύναι πολύ δύςκολο να επιτευχθεύ, με αποτϋλεςμα οι οπτικϋσ ύνεσ να ςυνιςτούν πολύ αςφαλϋσ μϋςο μετϊδοςησ. γ) Η εξαςθϋνηςη των ςημϊτων εύναι μικρότερη από ότι ςτα χϊλκινα και ομοαξονικϊ καλώδια, με αποτϋλεςμα οι αποςτϊςεισ μεταξύ ενιςχυτών να εύναι ςχετικϊ μεγϊλεσ. Ζαληεο 93

94 34. Πλεονεκτόματα οπτικών ινών : Διαθϋτουν πολύ μεγϊλο εύροσ ζώνησ ςυχνοτότων, το οπούο καθορύζει την ταχύτητα διϊδοςησ τησ πληροφορύασ Δεν επηρεϊζονται από ηλεκτρικϊ και μαγνητικϊ πεδύα του περιβϊλλοντοσ, ϋτςι μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε βιομηχανικό περιβϊλλον και ςε χώρουσ με υψηλό θόρυβο. Επειδό δεν ακτινοβολούν ηλεκτρομαγνητικϊ κύματα η παρεμβολό (ό υποκλοπό) πληροφορύασ εύναι πολύ δύςκολο να επιτευχθεύ, με αποτϋλεςμα οι οπτικϋσ ύνεσ να ςυνιςτούν πολύ αςφαλϋσ μϋςο μετϊδοςησ. Σο βϊροσ και ο όγκοσ τουσ εύναι ςημαντικϊ μικρότερα από αντύςτοιχα μεγϋθη ϊλλων καλωδύων. Μεγϊλο πλεονϋκτημα για εγκαταςτϊςεισ όπου το βϊροσ εύναι υπολογύςιμοσ παρϊγοντασ όπωσ π.χ. τα αεροςκϊφη. Η εξαςθϋνηςη των ςημϊτων εύναι μικρότερη από ότι ςτα χϊλκινα και ομοαξονικϊ καλώδια, με αποτϋλεςμα οι αποςτϊςεισ μεταξύ ενιςχυτών να εύναι ςχετικϊ μεγϊλεσ. Δεν παρουςιϊζουν τουσ γνωςτούσ κινδύνουσ του ηλεκτρικού ρεύματοσ. Επειδό το καλώδιο οπτικόσ ύνασ δε μεταφϋρει ηλεκτρικό ςόμα, προτιμϊται ςε περιοχϋσ υψηλού κινδύνου εκρόξεων που μπορεύ να προκληθούν από ςπινθόρεσ (χώροι καυςύμων, εύφλεκτων αερύων κλπ.) Διακρύνονται για τη μηχανικό και χημικό αντοχό τουσ. Σο καλώδιο οπτικόσ ύνασ δεν εύναι ευαύςθητο ςε υγρό περιβϊλλον, όπου τα χϊλκινα καλώδια μπορεύ να προκαλϋςουν βραχυκύκλωμα. Ϋχουν μικρότερο κόςτοσ καταςκευόσ και για μεγϊλεσ εγκαταςτϊςεισ μειώνεται το κόςτοσ. Μειονεκτόματα οπτικών ινών Εύναι δύςκολη η υλοπούηςη ςυνδϋςεων μεταξύ καλωδύων οπτικόσ ύνασ. Απαιτεύται ειδικϊ εξειδικευμϋνο προςωπικό. Σα δύκτυα οπτικών ινών εύναι μονόδρομα και οι διαςυνδϋςεισ τουσ εύναι ακριβότερεσ από τισ αντύςτοιχεσ ηλεκτρικϋσ. Ζαληεο 94

95 35. Οι οπτικϋσ ύνεσ καταςκευϊζονται ςε δύο εύδη: α) Μονότροπεσ οπτικϋσ ύνεσ β) Πολύτροπεσ οπτικϋσ ύνεσ τισ μονότροπεσ οπτικϋσ ύνεσ η διϊμετροσ τησ κεντρικόσ ύνασ εύναι πολύ μικρό (διϊμετροσ 5μm μϋχρι 10μm) με αποτϋλεςμα το φωτεινό ςόμα να μεταδύδεται ςχεδόν ευθύγραμμα, κατϊ μόκοσ του ϊξονα του πυρόνα. Για την εκπομπό του οπτικού ςόματοσ χρηςιμοποιούνται ςυνόθωσ πηγϋσ LASER. 36. τισ πολύτροπεσ οπτικϋσ ύνεσ οι διϊφορεσ φωτεινϋσ ακτύνεσ του οπτικού ςόματοσ ακολουθούν πολλϋσ διαδρομϋσ. Ανϊλογα με την εύςοδο τουσ ςτο πυρόνα τησ οπτικόσ ύνασ ταξιδεύουν ανακλώμενεσ υπό διαφορετικϋσ γωνύεσ. τισ πολύτροπεσ οπτικϋσ ύνεσ χρηςιμοποιούνται χαμηλού κόςτουσ πηγϋσ, LED. Οπτικό ύνα ϋχει απόςβεςη 2dB/Km. Αυτό ςημαύνει μεύωςη τησ ιςχύοσ τησ φωτεινόσ ακτύνασ κατϊ 2dB για κϊθε χιλιόμετρο Ζαληεο 95

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 0 : (25μονάδεσ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ τισ ερωτόςεισ 1-4, να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στισ παρακϊτω ερωτήςεισ -4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δίπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεί ςτην ςωςτή απϊντηςη..

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ Αζαλαζηάδοσ

ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ Αζαλαζηάδοσ 4. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ 1 4. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ Η ατμόςφαιρα εύναι ϋνα ςτρώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ Πληκτρολογόςτε την εξύςωςη εδώ. ΚΤΡΣΟΣΗΣΑ ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Έςτω ςυνϊρτηςη f ςυνεχόσ ςε ϋνα διϊςτημα Δ και παραγωγύςιμη ςτο εςωτερικό του Δ. Θα λϋμε ότι : Η ςυνϊρτηςη f εύναι κυρτό ό ςτρϋφει τα κούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Τα Δζκα Σθμαντικότερα Προβλιματα Σο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρύνων* Δομό του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογύα)* Σο Ηλιακό Μαγνητικό Πεδύο (Δυναμό,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Για τισ παρακϊτω 6 ερωτόςεισ, να μεταφϋρετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα από αυτόν να ςημειώςετε τη ςωςτό απϊντηςη.

Για τισ παρακϊτω 6 ερωτόςεισ, να μεταφϋρετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα από αυτόν να ςημειώςετε τη ςωςτό απϊντηςη. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 0 : (25 μονϊδεσ) ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Για τισ παρακϊτω 6 ερωτόςεισ, να μεταφϋρετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα από αυτόν να ςημειώςετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε το λογιςμικό «Βιολογία Α & Γ Γυμναςίου» ςτην αρχική οθόνη επέλεξε για να εμφανιςτούν τα περιεχόμενα, και ςτη ςυνέχεια επέλεξε «ΚΤΣΣΑΡΟ».

Άνοιξε το λογιςμικό «Βιολογία Α & Γ Γυμναςίου» ςτην αρχική οθόνη επέλεξε για να εμφανιςτούν τα περιεχόμενα, και ςτη ςυνέχεια επέλεξε «ΚΤΣΣΑΡΟ». 1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Από τι είναι φτιαγμένο το ςώμα των μικροοργανιςμών, των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου; υζήτηςε με τουσ ςυμμαθητέσ ςου και ςημείωςε την απάντηςή ςου. 21. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1η

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Παναγιώτησ Αςκούνησ www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Τμόμα Δοςιμετρύασ Προςωπικού Το Τμόμα Δοςιμετρύασ βρύςκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80 80 ΥΤΙΚΗ-ΦΗΜΕΙΑ Γ Γυμναςύου-Φ.Κ.Υιρφιρόσ εςτύασ τοποθετοϑμε ϋνα φωτεινϐ αντικεύμενο, τοποθετώντασ μπροςτϊ απϐ τον καθρϋπτη ςε κατϊλληλη απϐςταςη μύα οθϐνη. προςδιοριςμοϑ ενϐσ ειδώλου ςε ςφαιρικϐ καθρϋπτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2 Θεωρία Γράφων 1 Οριςμόσ προβλήματοσ Οποιοδόποτε επιφϊνεια που χωρύζεται ςε περιοχϋσ, όπωσ ϋνασ πολιτικόσ χϊρτησ των νομών ενόσ κρϊτουσ, μπορούν να χρωματιςτούν χρηςιμοποιώντασ λιγότερα από τϋςςερα χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 1 2 3.1 Συμβολοςειρζσ Ένασ πολύ χρόςιμοσ τύποσ εύναι η κλάςη String, του πακϋτου java.lang, η οπούα χρηςιμεύει ςτην αναπαρϊςταςη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Κεραίες - Η ισχύς στην έξοδο του ενισχυτή RF του πομπού πρέπει να ακτινοβοληθεί στο χώρο ως Η/Μ κύμα. - Οι διατάξεις που ακτινοβολούν Η/Μ κύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Ι, Θεωρητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων ΠΟΜΠΟΣ Στις τηλεπικοινωνίες ένας πομπός είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία, με τη βοήθεια μιας κεραίας, παράγει και εκπέμπει ραδιοκύματα, με απώτερο σκοπό την, αργότερα, λήψη τους από κάποιο δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου

Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου Σχολή Εφαρμοςμζνων Μαθηματικών και Φυςικών Επιςτημών Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Μαθηματικών Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου Εκπόνηςη πτυχιακήσ εργαςίασ Κάρδαρησ Δημήτρησ Α.Μ 09104188

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» Ελπίδα Βαγγέλογλου Φανιά, 2010 ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ηλεκτρομαγνητικό κύμα Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα (ραδιοκύμα) αποτελεί το μέσο μεταφοράς της πληροφορίας που εκπέμπεται (ακτινοβολείται) στο χώρο από

Διαβάστε περισσότερα