Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ"

Transcript

1 Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο μου Κασσελούρης Απόστολος Ναπολέων ΜΠΠΛ/09010 Βίρβου Μαρία, Καθηγήτρια Θμερομθνία Ραράδοςθσ Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 Εξερευνϊ τον τόπο μου 1

2 Εξερευνϊ τον τόπο μου 2

3 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (υπογραφι) (υπογραφι) (υπογραφι) Πνομα Επϊνυμο Πνομα Επϊνυμο Πνομα Επϊνυμο Εξερευνϊ τον τόπο μου 3

4 Βακμίδα Βακμίδα Βακμίδα Εξερευνϊ τον τόπο μου 4

5 Πίνακας περιεχομένων I. Abstract... 9 ΙΙ. Περύληψη Ειςαγωγό Πληροφορικό ςτην Εκπαύδευςη Στάςεισ και απόψεισ ςχετικά με τθν ειςαγωγι των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ Τα πλεονεκτιματα από τθν ειςαγωγι των υπολογιςτϊν ςτθν εκπαίδευςθ Αντίκετεσ απόψεισ Θ εκπαιδευτικι χριςθ του υπολογιςτι Χρονολογικζσ φάςεισ ζνταξθσ των Τεχνολογιϊν και τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν Εκπαίδευςθ Ρροβλθματιςμοί και προςεγγίςεισ Ιςτορικι Διαδρομι Θ περίοδοσ τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ και των διδακτικϊν μθχανϊν (πριν το 1970) Ρλθροφορικι προςζγγιςθ ( ) Μζςο αντικείμενο εκπαίδευςθσ( ) Τεχνολογίεσ ωσ μζςο (από το 1990 ζωσ ςιμερα) Εκπαίδευςθ για όλουσ ςτθν Ρλθροφορικι: Θ ζκκεςθ Simon(1980) Ζκκεςθ Schwartz(1981): H πλθροφορικι ωσ εργαλείο μάκθςθσ και ωσ παιδαγωγικό και διδακτικό μζςο Μοντζλα ζνταξθσ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ Αναφορζσ ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία Αξιολόγθςθ λογιςμικοφ για παιδιά από τον Warren Buckleitner Εκπαιδευτικό λογιςμικό για δυςλεξικά παιδιά από Manjit Singh & Eze Manzura.. 23 Εξερευνϊ τον τόπο μου 5

6 3. Οι Τεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και των Επικοινωνιών ςτην Ελληνικό Εκπαύδευςη Φάςεισ ειςαγωγισ Οι τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Ο ςκοπόσ τθσ πλθροφορικισ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν Ρλθροφορικισ ςτο Δθμοτικό Σχολείο (Α.Ρ.Σ.) Ειδικοί ςκοποί Άξονεσ υλοποίθςθσ του ςκοποφ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο Δθμοτικό Σχολείο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν Ρλθροφορικισ για το Δθμοτικό Νϋεσ Τεχνολογύεσ και Θεωρύεσ μϊθηςησ Συμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ Συμπεριφοριςμόσ και υπολογιςτζσ Εποικοδομιςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ Ο Γνωςτικόσ Εποικοδομιςμόσ του Piaget Ο Papert και θ γλϊςςα Logo (ζνα παράδειγμα εποικοδομιςτικοφ εργαλείου) Ο εποικοδομιςμόσ του Vygotsky Ο εποικοδομιςμόσ του Bruner Εποικοδομιςμόσ και υπολογιςτζσ Θεωρία επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ Συμπεράςματα από τισ κεωρίεσ μάκθςθσ και εφαρμογι τουσ ςτο εκπαιδευτικό λογιςμικό Σχεδύαςη Εκπαιδευτικού Λογιςμικού Ενδεικτικοί μακθςιακοί ςτόχοι Σχεδιαςμόσ Σχεδίαςθ Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ Υπερμζςων Αλλθλεπίδραςθ και ανάδραςθ του λογιςμικοφ Ρλοιγθςθ ςτο λογιςμικό Εξερευνϊ τον τόπο μου 6

7 5.6 Δομι εφαρμογισ και ζλεγχοσ από το χριςτθ Τεχνικά χαρακτθριςτικά Αλλθλεπίδραςθ χριςτθ και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ Σχεδίαςθ διεπιφάνειασ χριςθσ Διάγραμμα Λογιςμικοφ Σύγκριςη εκπαιδευτικού λογιςμικού με ϊλλα Λογιςμικό «Θ προςταςία του δάςουσ» από το Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Λογιςμικό «Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ» από το ΥΡ.Ε.Ρ.Θ Λογιςμικό: «Εξερευνϊ τον τόπο μου» Οδηγύεσ χρόςησ του λογιςμικού «Εξερευνώ τον τόπο μου» Ειςαγωγι Οδθγίεσ χριςθσ Ραρουςίαςθ Θεματικϊν Ενοτιτων Το δάςοσ και ο κόςμοσ του Ρολιτιςμόσ Τεςτ δεξιοτιτων Τρόποσ αξιοποίθςθσ του λογιςμικοφ Εργαλεία ςχεδίαςθσ του λογιςμικοφ Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ Έρευνα με ερωτηματολόγια Ειςαγωγι Ρίνακεσ και διαγράμματα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ από τα ερωτθματολόγια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Εξερευνϊ τον τόπο μου 7

8 8.3 Ρίνακεσ και διαγράμματα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ από τα ερωτθματολόγια προσ τουσ μακθτζσ Εκπαιδευτικά λογιςμικά που υπάρχουν ςτα ςχολεία Συμπεράςματα από τισ ζρευνεσ ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικό προςωπικό Μελλοντικό εργαςύα Παρϊρτημα Κϊδικασ και βάςθ δεδομζνων λογιςμικοφ Υλικό που χρθςιμοποιικθκε για τθν εργαςία Ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε για τθν ζρευνα των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν Α Ερωτθματολόγιο προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Β Ερωτθματολόγιο προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Ερωτθματολόγιο προσ τουσ μακθτζσ Βιβλιογραφύα Ξζνθ Ελλθνικι Εξερευνϊ τον τόπο μου 8

9 I. Abstract The enormous and continuous development of information as well as the speed of its transmission has created important evolutions in various fields, including education. The use of the technology of informatics and communications as cognitive tools and systems, allows for the symbolic expression and construction of meanings and knowledge. A topic was chosen from the subject of Environmental Studies which, through exploratory methods, deals with the units of Plants-Animals-Culture. It activates pupils interest, while simultaneously seeks and cultivates the spirit of cooperation among them. Activities whose main characteristic is the cooperative exploration, the inventive procedure and the creative stream of thought play a vital role in the construction of concepts. Emphasis is placed on students developing their already existing knowledge, concerning the environment in which they live. The educational software Exploring my homeland, is directed to pupils of the 2nd Grade of Elementary School and is part of the framework of the Environmental Studies. Keywords: pupil, educational software, education, environment, culture ΙΙ. Περίληψη Ζ αικαηψδεο θαη ζπλερήο αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ηαρχηεηα κεηάδνζήο ηεο, έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ σο γλσζηηθά εξγαιεία θαη σο ζπζηήκαηα, επηηξέπνπλ ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε θαη νηθνδφκεζε ελλνηψλ θαη γλψζεσλ. Δπηιέρζεθε έλα ζέκα απφ ην κάζεκα ηεο «Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο», ην νπνίν κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο πξνζεγγίδεη ηηο ελφηεηεο «Φπηά-Εψα-Πνιηηηζκφο». Δλεξγνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε ζηφρν κηα αλαδήηεζε θαη θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Κπξίαξρν ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ησλ ελλνηψλ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε, ηελ αλαθαιππηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Γίλεηαη έκθαζε, ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θάπνηεο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο καζεηέο ηεο Β ηάμεο Γεκνηηθνχ θαη εληάζζεηαη ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Λέμεηο θιεηδηά: καζεηήο, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, εθπαίδεπζε, πεξηβάιινλ, πνιηηηζκφο Εξερευνϊ τον τόπο μου 9

10 1. Εισαγωγή Σν πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκφο είλαη δχν έλλνηεο νη νπνίεο είλαη αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο, γηαηί ν πνιηηηζκφο αλαπηχζζεηαη κέζα ζην ζηελφηεξν ή επξχηεξν πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ζε απηφ βξίζθνληαη ηα απαξαίηεηα θπζηθά θαη κε ζηνηρεία γηα λα δεκηνπξγεζεί, λα αλαπηπρζεί θαη λα απνβηψζεη έλαο νξγαληζκφο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ δεη ν άλζξσπνο, ηα θπηά θαη ηα δψα. O πνιηηηζκφο ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ πξντφλησλ ηεο δξάζεο ελφο ζπλφινπ αλζξψπσλ ζε νξηζκέλε επνρή θαη ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ απηά. Δπηιέρζεθε απηφ ην ζέκα γηαηί κνινλφηη δνχκε ζε κηα ρψξα κε πινχζηα ρισξίδα, παλίδα αιιά θαη θνηηίδα πνιηηηζκνχ, νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ πάλσ ζηα αληηθείκελα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηηο έλλνηεο απηέο κέζα απφ ην ειιεληθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Σν παξφλ ινγηζκηθφ ζπκβαδίδεη κε ηηο λεφηεξεο ςπρνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη απνηειεί κία πξνζπάζεηα ρξήζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο «Μειέηε Πεξηβάιινληνο», ψζηε λα ζπληειεί ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ε πξαγκάηεπζε ζεκάησλ κέζα απφ αλαθαιππηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη ηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηξίπηπρνπ γλψζεηο-δεμηφηεηεο-ζηάζεηο. Σν ινγηζκηθφ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη θπξίσο ζηε Β Γεκνηηθνχ. χκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (π.ρ. ηαρηέαο 2002, νινκσλίδνπ 2003), εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, θαζψο ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ηξφπνπο, εθηφο δειαδή απφ θείκελα θαη εηθφλεο, ζπλαληψληαη θαη εθαξκνγέο φπσο: βίληεν, ήρνο, γξαθηθά, δηαδξαζηηθή αμηνιφγεζε. ηελ κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή πεξηιακβάλνληαη νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαζψο θαη νη ρξνλνινγηθέο θάζεηο έληαμεο απηψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Ξεθηλψληαο απφ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, αθνινπζεί ε ηζηνξηθή δηαδξνκή απφ ην 1970 έσο θαη ζήκεξα κε ηηο δηάθνξεο δεθαεηίεο πνπ κεζνιάβεζαλ θαη ηηο ζεκαληηθέο απφςεηο γηα ηελ Πιεξνθνξηθή απφ ηνπο Simon (1980) θαη Schwartz (1981), φπσο επίζεο θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία λεφηεξσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη απφ πνηνπο πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά φηαλ εθαξκφδνληαη ζε καζεηέο απφ ηε κηθξή ζρνιηθή ειηθία. Εξερευνϊ τον τόπο μου 10

11 Αθνινπζνχλ ηα κνληέια έληαμεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαζψο θαη ε εθαξκνγή φισλ απηψλ ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε κέζα απφ ηα επίζεκα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ θαζφξηζαλ ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Οη ζεσξίεο κάζεζεο (πκπεξηθνξηζηηθέο, Δπνηθνδνκηζηηθέο θαη Δπεμεξγαζίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ) νη νπνίεο κηινχλ αλαιπηηθά, απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, γηα ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ε έληαμε ηνπ ππνινγηζηή θαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ γηα ηα παηδηά είλαη ην βαζηθφ ζθέινο πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ». Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο (ζηφρνη, ρξήζε ππεξκέζσλ, νζφλεο, εηθνλίδηα θ.ά.) γηα λα παξνπζηαζηεί κία εθαξκνγή κε πεξηβάιινλ εχρξεζην, επράξηζην θαη ιεηηνπξγηθφ ζην ρξήζηε. ην ινγηζκηθφ πεξηέρνληαη κηα ζεηξά απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη, δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ζπκκεηνρή ζε ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ δπλαηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ρψξνο γξαπηήο έθθξαζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ έξεπλα, πνπ δηήξθεζε έλα έηνο, ζε ηξία(3) Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαη κε ζπκκεηνρή εθαηφλ πελήληα(150) καζεηψλ Β ηάμεο θαη ζαξάληα πέληε(45) εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη παξνπζίαζεο ηεο εθαξκνγήο ζηηο αίζνπζεο ππνινγηζηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Δπίζεο ζηελ έξεπλα παξνπζηάδνληαη θαη ζηνηρεία γηα ην πιήζνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο νρηψ(8) ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαη θαηά πφζν απηά ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ κειινληηθή εξγαζία έρεη σο θχξην ζηφρν λα παξνπζηάζεη λέα δεδνκέλα απφ ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 2. Πληροφορική στην Εκπαίδευση 2.1 Στάσεις και απόψεις σχετικά με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε έρεη πξνθαιέζεη πνηθίιεο αληηδξάζεηο απφ κειεηεηέο, εξεπλεηέο θαη ζεσξεηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο(4) θαηεγνξίεο: ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ φζνη ζπλεγνξνχλ άθξηηα ππέξ ηεο εηζαγσγήο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζεσξψληαο φηη φιεο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη ζεηηθέο θαη ζπληζηνχλ πξφνδν. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ππάξρνπλ απηνί πνπ βιέπνπλ κε κεγάιε θαρππνςία ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηνλ ηξφπν δσήο καο. Αληηζηέθνληαη, γεληθφηεξα ζηελ εμνηθείσζε ρξήζεο ηεο Νέαο Σερλνινγίαο. ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ φζνη δελ απνξξίπηνπλ ηελ εηζαγσγή ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, εθηζηνχλ φκσο ηελ πξνζνρή ζηνλ θίλδπλν λα κεηαηξαπεί απηφ ζε κέζν απνδπλάκσζεο ηνπ αηφκνπ. Γίλνπλ πεξηζζφηεξν έκθαζε ζην ξφιν πνπ έρεη ν δάζθαινο σο δηακεζνιαβεηήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σέινο ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία φζνη θξαηνχλ κία ζεηηθή θαη δηεξεπλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζηε λέα επνρή. Σα θξηηήξηά ηνπο είλαη παηδαγσγηθά, θνηλσληθά, αηζζεηηθά θαη πνιηηηθά. Εξερευνϊ τον τόπο μου 11

12 Οη δχν(2) ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ κία θαηλνηφκν δξάζε ζην ηερλνινγηθφ θαη παηδαγσγηθφ κέξνο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ Τα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση Δπηηξέπνπλ ζην καζεηή λα πξνρσξάεη κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, επλνψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Παξέρεη ελίζρπζε ζην καζεηή κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε, επηβξαβεχεη ηε ζσζηή απάληεζε, ελδπλακψλνληαο έηζη ην θίλεηξν γηα κάζεζε. Γελ θάλεη δηαθξίζεηο θαη έρεη «απεξηφξηζηε ππνκνλή». Κάλεη ην κάζεκα επράξηζην θαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ. Παξέρεη ζηνπο καζεηέο αλάδξαζε ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ειέγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ. Βνεζά ζην λα αλαπηχζζεηαη ν κεζνδηθφο θαη επηζηεκνληθφο ηξφπνο ζθέςεο. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο πνιιψλ καζεκάησλ, πξνσζψληαο έηζη ηε ζπλεξγαηηθή θαη δηαζεκαηηθή (νιηζηηθή) κάζεζε. Έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε άιια νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη δίθηπα, δηεπθνιχλνληαο ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε Αντίθετες απόψεις Οη ππνινγηζηέο δηεπθνιχλνπλ ηελ νκνηνκνξθία ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ αμηνιφγεζε. Απηή ζπλήζσο απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ελαζρφιεζεο κε ηε ζχλζεηε γλψζε θαη ηε δεκηνπξγηθή κάζεζε. Οη ππνινγηζηέο ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη πξνθαινχλ ζχγρπζε ζε απηνχο. Μπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κνλαμηά θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε γηαηί απνξξνθά ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ. Πνιιά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δεκηνπξγνχληαη απφ κε εηδηθνχο ζηα παηδαγσγηθά ή κε γλψζηεο ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί κε κέηξν ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αίζζεζε εμάξηεζεο, κεηψλνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ καζεηή ζηηο δπλάκεηο ηνπ Η εκπαιδευτική χρήση του υπολογιστή Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη πεξηζζφηεξν ε ζπκβνιή ηνπ ζηε κάζεζε θαη πψο απηνί (νη ππνινγηζηέο) ζα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Έηζη νη εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Γηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν Υξήζε ηνπ σο αλαπηπμηαθφ θαη γλσζηηθφ εξγαιείν Αμηνπνίεζή ηνπ σο κέζν επηθνηλσληαθφ, επνπηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ. Χο κέζν δηδαζθαιίαο θαη άηππεο κάζεζεο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 12

13 2.2 Χρονολογικές φάσεις ένταξης των Τεχνολογιών και της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Προβληματισμοί και προσεγγίσεις Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ έρνπλ ξαγδαία εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε εηζαγσγή ηνπο θαη ε έληαμή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππήξμε αξθεηά γξήγνξε θαη έρνπλ βνεζήζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Βέβαηα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ( Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο) ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο : Με ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Σε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο Σνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο Σελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 2.3 Ιστορική Διαδρομή Τζςςερα ςθμαντικά ςτάδια ειςαγωγισ (για τθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ): Η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών (πριν το 1970) Ζ πξψηε θαη εηζαγσγηθή θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη έληαμεο ησλ δηάθνξσλ media θαη ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε Πληροφορική προσέγγιση ( ) Είςοδοσ του Θ/Υ ςτα ςχολεία και κφριοσ προςανατολιςμόσ ςτθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ, και δευτερευόντωσ ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διδαςκαλίασ (CAI) ι μάκθςθ με τθ ςυνδρομι του υπολογιςτι (CAL). Πιεξνθνξηθή = Τξόπνο ζθέςεο Εξερευνϊ τον τόπο μου 13

14 Θ πλθροφορικι προςζγγιςθ ( ) Λφκεια Ριλοτικζσ εφαρμογζσ Ρανεπιςτιμια Ζμφαςθ ςτον προγραμματιςμό Λογιςμικά προςομοιϊςεων Λογιςμικά εξάςκθςθσ και πρακτικισ Θ προςζγγιςθ τθσ Logo Σσήμα 1: Χαπακηηπιζηικά δεκαεηίαρ Εξερευνϊ τον τόπο μου 14

15 2.3.3 Μέσο αντικείμενο εκπαίδευσης( ) Ζ πεξίνδνο απηή είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αικαηψδε εμέιημε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο. ηε θάζε απηή πξνηείλνληαη νη ππνινγηζηέο ζηα ζρνιεία (Αγγιία) θαη ε πιεξνθνξηθή γηα φινπο (Γαιιία) θαζψο θαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζηηο Ζ.Π.Α. Πιεξνθνξηθή =Αληηθείκελν ή Μέζν; Οι υπολογιςτζσ ςτα ςχολεία ( ) Κατάρτιςθ για όλουσ ςτθν πλθροφορικι Δθμοτικά Γυμνάςια Λφκεια Ρανεπιςτιμια Ρρογραμματιςμόσ υπολογιςτϊν Ο υπολογιςτισ ωσ εργαλείο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ Θ πλθροφορικι ωσ παιδαγωγικόσ ςτόχοσ Θ πλθροφορικι ωσ ςτοιχείο γενικισ κουλτοφρασ Λογιςμικά εξάςκθςθσ και πρακτικισ Logo και εφαρμογζσ ρομποτικισ Λογιςμικά προςομοιϊςεων Σσήμα 2: Χαπακηηπιζηικά δεκαεηίαρ Εξερευνϊ τον τόπο μου 15

16 2.3.4 Τεχνολογίες ως μέσο (από το 1990 έως σήμερα) Έρνπκε εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ (ηα κέζα, ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηα πνιπκέζα), ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο. Οι υπολογιςτζσ ωσ μζςο (1990-ςιμερα) Σε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ Οι ΤΡΕ ωσ ςτοιχείο γενικισ κουλτοφρασ Οι ΤΡΕ ωσ κοινωνικό φαινόμενο Ο υπολογιςτισ ωσ εργαλείο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ Οι ΤΡΕ ωσ εκπαιδευτικό και επαγγελματικό εργαλείο Δίκτυο υπολογιςτϊν και διαδίκτυο Λογιςμικά κακοδιγθςθσ Λογιςμικά προςομοιϊςεων, εικονικά εργαςτιρια Θλεκτρονικά παιχνίδια Ζνταξθ και ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία Ρολυμζςα, υπερμζςα και εικονικι πραγματικότθτα Οι ΤΡΕ ωσ εργαλείο ζκφραςθσ και επικοινωνίασ Οι ΤΡΕ ωσ γνωςτικό εργαλείο Σσήμα 3: Χαπακηηπιζηικά εηών 1990 έωρ ζήμεπα Εξερευνϊ τον τόπο μου 16

17 Πξώηε Φάζε Γεύηεξε θάζε Τξίηε θάζε Τέηαξηε θάζε Υαξαθηεξηζηηθά Media θαη ηερλνινγίεο (πξηλ ην 1970) Ζ πιεξνθνξηθή πξνζέγγηζε ( ) Μέζν θαη αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ( ) Οη ηερλνινγίεο σο κέζν (κεηά ην 1990) Δπίπεδν Γπκλάζηα-Λχθεηα Λχθεηα Γεκνηηθά- Γπκλάζηα- Λχθεηα Όια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο Σχπνη δξάζεο Πεηξακαηηζκνί Πηινηηθέο έξεπλεο Αλάπηπμε πξνσζνχκελε απφ ην θξάηνο Σνπηθή δξάζε Πξνζαλαηνιηζκνί Καηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ Οπηηθναθνπζηηθά κέζα- Πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία Γελ ππάξρεη Ζ πιεξνθνξηθή σο ηξφπνο ζθέςεο πλερήο θαη καθξάο δηάξθεηαο θαηάξηηζε Λνγηζκηθφ Γελ ππάξρεη Λνγηζκηθφ «Παηδαγσγηθήο έξεπλαο» Δμνπιηζκφο Οπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο Μηθξνυπνινγηζηέο Ζ πιεξνθνξηθή: Αληηθείκελν ή κέζν; πλερήο θαη καθξάο δηάξθεηαο θαηάξηηζε, αξρηθή θαηάξηηζε Λνγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγεί ε πνιηηεία Γηάθνξνη ηχπνη ππνινγηζηψλ (IBM, ATARI,APPLE) Πίνακαρ 1: Σςνοπηική παποςζίαζη ηων θάζεων ειζαγωγήρ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Εκπαίδεςζη Ζ πιεξνθνξηθή σο κέζν χληνκε θαηάξηηζε, αξρηθή θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε Λνγηθή θαη ινγηζκηθφ ηεο αγνξάο πγθέληξσζε γχξσ απφ ην πξφηππν PC (Windows) Εκπαίδευση για όλους στην Πληροφορική: Η έκθεση Simon(1980) Ζ έθζεζε απηή πξνηείλεη ηελ θαηάξηηζε γηα φινπο ζηελ πιεξνθνξηθή, πξνηείλνληαο ηε ζπλέρηζε ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ θπξίσο ηνπ επηπέδνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. ε φηη αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ έθζεζε, ππάξρεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ζέηεη κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνληα, αθφκα θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή, εξσηήκαηα. Εξερευνϊ τον τόπο μου 17

18 Τπάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο ζην γηαηί πξέπεη λα εηζαρζεί ε πιεξνθνξηθή ζηα ζρνιεία απφ ηελ πξψηε θηφιαο βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ ζρνιείν). Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ επηθξνηνχλ ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε παηδαγσγηθή σο κέζν, κε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηθψλ κεραλψλ, θαη ε πιεξνθνξηθή σο απηφλνκνο παηδαγσγηθφο ζηφρνο. Βέβαηα γηα ηελ επνρή ζηε νπνία αλαθεξφκαζηε δελ ήηαλ εχθνιε ε γεληθεπκέλε εηζαγσγή ηεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θπξίσο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ πξναπαηηνχζε. Οη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη νη απφςεηο απηέο είλαη : Σα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο, πιηθνηερληθήο θαη ηερληθήο θχζεο θαη Όηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη πξνζαξκνγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηε ζρεηηθή έθζεζε είλαη φηη κε ηηο κέρξη ηφηε έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ηα πιεξνθνξηαθά εξγαιεία δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο θαζνιηθφ εθπαηδεπηηθφ κέζν. Όκσο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο. Έηζη πξνηείλνληαη δχν δξφκνη γηα ηηο πεξαηηέξσ έξεπλεο: Ζ Γηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (Γη.Β.Τ) θαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Logo Έκθεση Schwartz(1981): H πληροφορική ως εργαλείο μάθησης και ως παιδαγωγικό και διδακτικό μέσο Μηα άιιε έθζεζε, ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ( Schwartz, 1981). Γχν είλαη νη θχξηεο θαηεπζχλζεηο: ν ππνινγηζηήο σο εξγαιείν κάζεζεο θαη σο ζηνηρείν ηεο γεληθήο θνπιηνχξαο. Ο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν κάζεζεο είλαη ε πξψηε θαηεχζπλζε κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ ξεχκαηα: Μέζν γηα ηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηε γιψζζα Σν παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο Logo Ο ξφινο ηεο Γηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα Τπνινγηζηή Ο ππνινγηζηήο θαη ε πιεξνθνξηθή σο ζηνηρείν γεληθήο θνπιηνχξαο, κε θχξηνπο άμνλεο: Δπαηζζεηνπνίεζε ζηελ πιεξνθνξηθή δηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο Δηζαγσγή ζηελ αιγνξηζκηθή θαη θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ Όπσο θαίλεηαη, πξφθεηηαη γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ απφ ηε κηθξή ειηθία κε ηα πιεξνθνξηαθά αληηθείκελα, ψζηε λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί κε θάπνηα ζρεηηθή επθνιία. Γχν ζπκπιεξσκαηηθέο πηπρέο ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο είλαη: Ζ δηαλνεηηθή πηπρή Ζ εζηθή θαη πνιηηηθή πηπρή Απφ ηηο απαξρέο ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, γίλεηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πιεξνθνξηθή σο αληηθείκελν κάζεζεο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο σο παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ κέζν. Εξερευνϊ τον τόπο μου 18

19 2.3.7 Μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Ζ εμέιημε ηεο εηζαγσγήο, ηεο έληαμεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζπληζηά κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε κε δχν βαζηθέο παξακέηξνπο: Σελ πιεξνθνξηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη Σελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, κέζσ ηεο ρξήζεο Σ.Π.Δ. Η εηζαγσγή ησλ Τ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε πξνϋπνζέηεη ηελ απάληεζε ζε δύν εξσηήκαηα: Ση ελλννχκε Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ εηζάγνληαη λέεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαη ζηηο παξαδνζηαθέο δηδαζθαιίεο; Ζ απάληεζε γηα ην πξψην εξψηεκα δίλεηαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα: Εξερευνϊ τον τόπο μου 19

20 Οι Τ.Ρ.Ε. και θ Ρλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Ωσ αυτόνομα γνωςτικά αντικείμενα Ωσ γνωςτικό εργαλείο Ωσ ςτοιχείο γενικισ κουλτοφρασ Ωσ κοινωνικό φαινόμενο Τεχνοκρατικι προςζγγιςθ Ρραγματολογικι προςζγγιςθ Ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ Σσήμα 4: Τι εννοούμε με ηον όπο Τ.Π.Ε ζηην εκπαίδεςζη Εξερευνϊ τον τόπο μου 20

21 Οι Τ.Π.Ε. ωρ γνωζηικό ανηικείμενο Τεσνοκπαηικό μονηέλο ή πποζέγγιζη Οι Τ.Π.Ε. ωρ ανηικείμενο και ωρ μέζο Ππαγμαηολογικό μονηέλο ή πποζέγγιζη Οι Τ.Π.Ε. ωρ μέζο Ολοκληπωμένο μονηέλο ή πποζέγγιζη Σσήμα 5: Μονηέλα ένηαξηρ ηων Τ.Π.Ε ζηην εκπαίδεςζη Γηα ην δεχηεξν εξψηεκα δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα επαξθήο απάληεζε απφ ηηο γλσζηηθέο θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο. 2.4 Αναφορές στη σχετική βιβλιογραφία Στθ διεκνι υπάρχουν ςχετικζσ αναφορζσ που αναφζρονται ςτθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, όπωσ και ςτα κετικά αποτελζςματα από τθ χριςθ τουσ. Ακολουκοφν ςχετικά άρκρα κακϊσ και τα ςυμπεράςματα από αυτά Αξιολόγηση λογισμικού για παιδιά από τον Warren Buckleitner Θέκα: The State Of Children's Software Evaluation-Yesterday, Today And In The 21st Century. Σν ζέκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ην άξζξν : Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αμηνινγήζεη θάπνηνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηα παηδηά ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα θαη ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηε δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο. Καζψο ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γίλεηαη φιν θαη πην ζπρλή ζην ζρνιείν αιιά θαη πξσηίζησο ζην ζπίηη, θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα κειεηήζνπκε ηελ παηδαγσγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαζψο θαη ηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηεο ειεθηξνληθήο απηήο εκπεηξίαο. χγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα δηδαζθαιίαο φπσο κε ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ νπνία είλαη αθηεξσκέλε κηα νιφθιεξε ζεηξά ζεκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δελ κπνξεί λα γίλεη. Σα βηβιία ησλ παηδηψλ είλαη έλα δηζδηάζηαην κέζν, ην ινγηζκηθφ φκσο είλαη Εξερευνϊ τον τόπο μου 21

22 ηξηζδηάζηαην κε ηελ πξνζζήθε ηεο ςπρνινγίαο ηεο δηεπαθήο ρξήζηε θαη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ γεγνλφησλ. Δξσηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην έξγν αμηνιόγεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. Ση είλαη ην ινγηζκηθφ; Ζ ζεκεξηλή θνηλή ρξήζε αλαθέξεηαη ζε ινγηζκηθφ φπσο ν θψδηθαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζε CD-ROM, πνπ κεηαηξέπεη έλαλ ππνινγηζηή ζε κηα ζεηξά απφ παηρλίδηα, έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θ.ά. Πνηα είλαη ε πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη πνχ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί; Όπνηα θαη αλ είλαη ε πξφζεζε, ην βαζηθφ θξηηήξην είλαη αλ θάλεη θαιά ηελ δνπιεηά ηνπ. Καζήθνλ ηνπ δαζθάινπ ή αμηνινγεηή είλαη λα εθαξκφζεη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ θάπνηα αλαζεψξεζε πνπ ζα γίλεη λα είλαη ρξήζηκε. Πνην είλαη ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη; Πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε πξνζνρή θαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ θαιή γλψζε πψο ηα άηνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο ζθέθηνληαη. Πψο ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθά πξντφληα; Γηα λα έρεη αμία έλα λέν ινγηζκηθφ πξέπεη λα δηαθέξεη απφ άιια. Πνηεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο αθνινπζεί; Πξέπεη λα έρεη ζηεξηρζεί πάλσ ζε θάπνην ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν ινγηζκηθφ λα σθειείηαη απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία; Δίλαη απαξαίηεην λα παξέρεη δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν Πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ; Δπεηδή ε ηερλνινγία πξνρσξεί κε γξήγνξα βήκαηα είλαη θαιφ λα ππάξρνπλ θαη βειηηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ (update). εκαληηθή παξάκεηξνο ζε φια απηά είλαη ην πνηνο αμηνινγεί ην ινγηζκηθφ. Μηα ζπλνπηηθή ηζηνξία ηεο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο Λνγηζκηθνύ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ππήξμε κηα έληνλε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ(lathrop & Goodson, 1983, Mead, 1983,). Δπίζεο ην 1984 δεκνζηεχηεθαλ ζρεηηθά 419 άξζξα, κειέηεο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθείλνπ ηνπ έηνπο ππήξραλ 22 ππεξεζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηνλ Καλαδά. ηε ζεκεξηλή επνρή ε δξαζηεξηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, παξά ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ παηδηά θαη ηελ αικαηψδε αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 22

23 Τν κέιινλ ηεο αμηνιόγεζεο ινγηζκηθνύ Με κηα καηηά ζην παξειζφλ θαη ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ δείρλεη φηη πίζσ απφ απηέο πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ εκπνξηθά ζπκθέξνληα θαη ζπάληα επαιεζεχνληαη απνηειέζκαηα απφ αλεμάξηεηεο έξεπλεο. Σπκπεξάζκαηα Όπσο πνιχ θαιά επηζεκαίλεηαη θαη ζην άξζξν ε αμηνιφγεζε ησλ ινγηζκηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, φπσο θαη νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεηαη. Γίλεηαη ζαθέο φηη παξά ηελ πιεζψξα ησλ ινγηζκηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη δελ ππάξρνπλ αμηνινγήζεηο γηα φια φπσο θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ θξχβνληαη πνιιέο θνξέο πίζσ απφ απηά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο. Δπίζεο ε αμία ελφο ινγηζκηθνχ θαίλεηαη απφ πνηνλ δεκηνπξγείηαη θαη αλ έρεη θάηη πεξηζζφηεξν λα πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα απφ ηα ήδε ππάξρνληα Εκπαιδευτικό λογισμικό για δυσλεξικά παιδιά από Manjit Singh & Eze Manzura Θέκα: Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ζηελ εθπαίδεπζε, γηα ηα δπζιεμηθά παηδηά ζηε Μαιαηζία. Σν πξφγξακκα «δπζιεμία» μεθίλεζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ην Δθηηκάηαη φηη ην 5% ή ζε αξηζκνχο καζεηέο, είλαη δπζιεθηηθνί. Ο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ θαη ην εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ζρεηηθά κηθξφ (30 ζρνιεία θαη 100 πεξίπνπ δάζθαινη ) Μαδί κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε δπζιεμία επεξεάδεη ηε κλήκε, ηε ζπγθέληξσζε, κεξηθέο θνξέο ηα καζεκαηηθά ηε κνπζηθή θαη ηελ απηννξγάλσζε (Ζornsby). Ζ δπζιεμία δελ είλαη αζζέλεηα, έρεη φκσο λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ γηαηί απηφο ζηεξείηαη κηαο ιεηηνπξγίαο, γηα λα κεηαθξάζεη ηελ εηθφλα, λα δεη ή λα αθνχζεη θάηη νπζηαζηηθφ. Κάπνηεο από ηηο απόςεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ήηαλ: Σα πνιπκέζα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο φπσο αλέθεξε ν Singletton(2006) είλαη κία απφ ηηο εληζρχζεηο, γηα λα κεηψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Beacman (2007) αλέθεξε φηη ε κάζεζε απφ πιηθά πνπ πεξηέρνπλ θείκελν κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε γξαθηθά θαη αθνπζηηθέο κνξθέο (θαζψο θαηαλνείηαη θαιχηεξα ζε απηή ηε κνξθή). Οη multimedia ηερληθέο παξνπζίαζεο έρνπλ ηε δπλακηθή γηα παξνρή ζηήξημεο ζηα παηδηά απηά (Heymans, 2007). Με φια ηα νθέιε πνπ αλαθέξζεθαλ, ηα πνιπκέζα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο έρνπλ αλνίμεη έλαλ εληειψο λέν θφζκν γηα δπζιεθηηθνχο καζεηέο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη ζηε καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία. Εξερευνϊ τον τόπο μου 23

24 Έηζη αλαπηχρζεθε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο απηνχο ζηε Μαιαηζία. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε θαιχπηεη ηηο ελφηεηεο : Αλάγλσζε γηα αξράξηνπο Αλάγλσζε φιεο ηεο ιέμεο πιιαβέο Ήρνο, νπηηθά ζηνηρεία θαη ρξήζε ησλ ρεξηψλ Ζ εθαξκνγή απηή είρε σο ζηφρν λα νινθιεξσζεί ε ελφηεηα ρσξίο θιηθ ζε πεξηηηά εηθνλίδηα θαη ρσξίο λα ράλεζαη ζηηο ελφηεηεο. Πίνακαρ 2: Ο ζςλλαβιζμόρ από ηιρ θωνέρ και ο ζςνδςαζμόρ ηοςρ για ηην παπαγωγή λέξεων Εξερευνϊ τον τόπο μου 24

25 Εικόνα 1: Επιθάνεια επγαζίαρ ηος λογιζμικού Απνηειέζκαηα Σν 60% ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ έδεημε κηα κηθξή βειηίσζε. Σν 30% ησλ καζεηψλ είρε ην ίδην απνηέιεζκα (πξηλ θαη κεηά) θαη Σν 10% είρε κηα ειαθξά πηψζε ζηα απνηειέζκαηα (απηφ βέβαηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απξνζεμία ή ζηε δπζθνιία εζηίαζεο ). Πίνακαρ 3: Τα ποζοζηά απόδοζηρ ηων μαθηηών με ηη σπήζη ηος λογιζμικού Σπκπεξάζκαηα έξεπλαο Φαίλεηαη φηη σθειήζεθαλ αξθεηνί καζεηέο θαη ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 25

26 Δλδηαθέξνλ είρε ε έξεπλα γηα έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα, πνπ απνζαξξχλεη απφ ηε ζρνιηθή δηαδηθαζία έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ καζεηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φινη καο ην πξφβιεκα θαη λα δψζνπκε ιχζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά πνπ δνπλ αλάκεζά καο. Δπίζεο φπσο δείρλεη ε έξεπλα κφλν νθέιε κπνξνχλ λα ππάξρνπλ απφ ηε ρξήζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 3. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση 3.1 Φάσεις εισαγωγής Ζ εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε μεθίλεζε απφ ην Σερληθφ θαη Πνιπθιαδηθφ Λχθεην ηελ πεξίνδν Σν 1992 επεθηάζεθε ζην Γπκλάζην. Σν 1998 πξνρψξεζε ζην Γεληθφ Λχθεην. Πξφζθαηα έρεη επεθηαζεί θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε Δ.Α.Π(Δληαίν Αλακνξθσκέλν Πξφγξακκα) θαη κε εμνπιηζκφ κέξνπο ησλ ζρνιείσλ κε ππνινγηζηέο. ηα πξψηα ηεο βήκαηα απνηέιεζε έλα κάζεκα γεληθψλ γλψζεσλ αιθαβεηηζκνχ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη φρη έλα κνληέιν ζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα έλα Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζρεδηάζηεθε θαη νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1997 θαη ζεζκνζεηήζεθε κέζα ζην Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ ελφο δαζθάινπ, αιιά είλαη θαη ην ζηάδην πνπ κπνξνχλ νη ΣΠΔ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο καζεηέο επί ίζνηο φξνηο, ρσξίο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε δηδαθηέα χιε. Με ηνλ εμνπιηζκφ ησλ κνλάδσλ, πξψηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ππνινγηζηέο θαη έπεηηα ηνλ εμνπιηζκφ αξθεηψλ κνλάδσλ, κέρξηο ζηηγκήο, ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.) ζρεδίαζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην γηα ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Έλα πηινηηθφ πξφγξακκα έληαμεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία κε ηίηιν ην «Νεζί ησλ Φαηάθσλ» ηα έηε θαη έλα άιιν πηινηηθφ «ΤΓΔΔ» έδεημαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζην ζρνιείν σο εθθξαζηηθφ θαη δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν. 3.3 Ο σκοπός της πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζ πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο πξνηείλεηαη λα αξρίδεη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ψζηε λα έξρνληαη νη καζεηέο ζε επαθή κε ηνλ ππνινγηζηή θαη παξάιιεια λα εμαζθνχληαη κέζσ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 26

27 Γελ είλαη ζηφρνο λα εηζαρζεί ζην Γεκνηηθφ έλα κάζεκα πιεξνθνξηθήο αληίζηνηρν κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ Γπκλάζην αιιά πξφθεηηαη γηα κία επθαηξία επαξθνχο θαη νξζνινγηθήο ζπλάληεζεο ηνπ καζεηή κε ηηο ΣΠΔ, πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηα πιαίζηα ησλ αλακνξθσκέλσλ νινήκεξσλ πξνγξακκάησλ ζην θαλνληθφ σξάξην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ νινήκεξνπ θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, φρη φκσο πάληα κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν. Βαζηθή επηδίσμε ηεο ψξαο ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη κία «νζκσηηθή» πξνζέγγηζε θαη εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηνπο ππνινγηζηέο ζηα πιαίζηα ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Ο καζεηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζεκαληηθέο αλζξψπηλεο αζρνιίεο φπσο: αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ε επηθνηλσλία, ε ςπραγσγία θαη άιιεο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Έηζη δηεπθνιχλεηαη ε εμαηνκίθεπζε ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη επλνείηαη ε παηδαγσγηθή πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζην καζεηή. 3.4 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο (Α.Π.Σ.) Ειδικοί σκοποί ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ην πεξηερφκελν θαη νη ζηφρνη είλαη εληειψο «δηαθαλείο» γηα ην καζεηή θαη πινπνηνχληαη κε δηάρπζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα (νιηζηηθή πξνζέγγηζε). Δίλαη έλα αλνηθηφ (ΑΠ) ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ην αμηνπνηεί ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηα κέζα ηα νπνία δηαζέηεη. Καζνξίδεη επίζεο θαη ηηο ειάρηζηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο θαηά ειηθηαθφ επίπεδν, γηα λα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή. θνπφο ηνπ (ΑΠ) είλαη λα καζαίλεη ν καζεηήο κε ηε ρξήζε ησλ (ΣΠΔ) παξά γηα ηε ρξήζε ηνπο. Οη απαξαίηεηεο γλψζεηο ζα απνθηεζνχλ απφ ην καζεηή κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ φπσο: ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο πξνζνκνηψζεηο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνιπκέζα θ.ά. Γηα ηελ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ππάξρεη ε αλάγθε επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο, φπσο θαη θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εκπεηξηθφο πεηξακαηηζκφο ζε ηφζν κηθξέο ειηθίεο. Ο ππνινγηζηήο έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη (σο εξγαιείν) θαη φρη λα αληηθαηαζηήζεη ιεηηνπξγίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ λνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (π.ρ. φρη ρξήζε θεηκελνγξάθνπ κέρξη λα κάζνπλ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο νξζνγξαθίαο). Εξερευνϊ τον τόπο μου 27

28 3.4.2 Άξονες υλοποίησης του σκοπού της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο Γηα λα πινπνηεζεί ν γεληθφο ζθνπφο ηνπ ΑΠ πξνηείλνληαη ηέζζεξηο άμνλεο γηα ηνλ ππνινγηζηήο σο: γλσζηηθφ δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ζε βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο πιεξνθνξηθφο αιθαβεηηζκφο Δμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ζα επηιέμεη, ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο ηνπ, ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή πνηνπο άμνλεο ζα πινπνηήζεη. Ζ έκθαζε ζην ΓΔΠΠ δίλεηαη εκθαλψο ζηνπο ηξεηο πξψηνπο άμνλεο. Ο ππνινγηζηήο σο γλσζηηθφ δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν, είλαη ν θχξηνο άμνλαο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Όιεο νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, νη λέεο ζεσξήζεηο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο θαη νη εμειίμεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, δείρλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ κνξθή ηνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Ο ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεη ηε δξάζε ηνπ. Ο ππνινγηζηήο σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ζε βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηνπ κε ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ( π.ρ. επεμεξγαζία θεηκέλνπ, δσγξαθηθή θ.ά.) θαη εληάζζεηαη ζηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο, ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θ.ά. καζεκάησλ. Ο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο καζεηέο ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, φπσο επίζεο θαη λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Ο πιεξνθνξηθφο αιθαβεηηζκφο αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ «Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο». Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνινγηζηή φπσο ε δεκηνπξγία θαθέισλ, ε απνζήθεπζή ηνπο, ε γξαθή θεηκέλσλ, ε επηθνηλσλία κε άιινπο. Έηζη νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ πιεξνθνξηθφ αιθαβεηηζκφ θαη απνθνκίδνπλ εκπεηξίεο θαη κε απιφ θαη φρη ππνρξεσηηθφ ηξφπν θαηαξηίδνληαη ζε έλα ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Εξερευνϊ τον τόπο μου 28

29 3.4.3 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής για το Δημοτικό Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Τάξη Άμνλεο γλσζηηθνύ πεξηερνµέλνπ Γεληθνί ζηόρνη (γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο) Δλδεηθηηθέο Θεµειηώδεηο έλλνηεο Γηαζεµαηηθήο πξνζέγγηζεο Α-Β Γλσξίδσ ηνλ ππνινγηζηή Αλαγλψξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ µκνλάδσλ ελφο ηππηθνχ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνθπιάμεηο, εξγνλνκία. σζηή ζέζε ηνπ ζψµαηνο. Αλαγλψξηζε ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ζην άµεζν νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σερλνινγία χζηεµα Τγηεηλή πλεξγαζία Παίδσ θαη µκαζαίλσ µε ηνλ ππνινγηζηή Δπηθνηλσλψ ειεθηξνληθά Άλνηγµα θαη θιείζηµν µηαο εθαξµνγήο αξρηθά µε βνήζεηα θαη ζηε ζπλέρεηα µε ζηαδηαθή απηνλφµεζε. Ξεθχιιηζµα θεηµέλσλ, εηθφλσλ θαη αθξφαζε ήρσλ θαη µνπζηθήο απφ έηνηµεο πνιπµεζηθέο εθαξµνγέο Δπίδεημε επηιεγκέλσλ ηφπσλ ηνπ δηαδηθηχνπ (www). Λεηηνπξγία Πξφνδνο Σαρχηεηα Έθθξαζε Δπηθνηλσλία Υψξνο-Υξφλνο Σαρχηεηα, Πξφνδνο Πίνακαρ 4: Διαθεμαηικό Ενιαίο Πλαίζιο Σποςδών και Αναλςηικό Ππόγπαμμα Σποςδών για ηην Α θμια Εκπ/ζη Εξερευνϊ τον τόπο μου 29

30 Γ-Γ Τάξη Άξονερ γνωζηικού πεπιεσοµένος Γλσξίδσ ηνλ ππνινγηζηή Παίδσ θαη µαζαίλσ µε ηνλ ππνινγηζηή Γενικοί ζηόσοι (γνώζειρ, δεξιόηηηερ, ζηάζειρ και αξίερ) Πξώηε γλσξηκία µε ην γξαθηθό πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο (GUI) ηνπ ππνινγηζηή. Πιεθηξνιόγεζε απινύ θεηµέλνπ, δσγξαθηθή. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζε ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο θ. ά. Απνζήθεπζε θαη άλνηγµα αξρείνπ Ενδεικηικέρ Θεµελιώδειρ έννοιερ Διαθεµαηικήρ πποζέγγιζηρ Τερλνινγία, Πξόνδνο Δπηθνηλσλία, Οξγάλσζε Σπµβνιηζµόο εµηνπξγία, Έθθξαζε Φώξνο-Φξόλνο Οξγάλσζε, Ταμηλόκεζε Μεηαβνιή, Πξνζαξµνγή Δπηθνηλσλώ ειεθηξνληθά Δπίζθεςε επηιεγµέλσλ ηόπσλ ηνπ ηαδηθηύνπ (www). Δπηθνηλσλία Φώξνο-Φξόλνο Τάμε Δ-ΣΤ Άμνλεο γλσζηηθνύ πεξηερνµέλνπ Γλσξίδσ ηνλ ππνινγηζηή Γξάθσ θαη δσγξαθίδσ Υπνινγίδσ θαη θάλσ γξαθήκαηα Διέγρσ θαη πξνγξακκαηίδσ εµηνπξγώ- Αλαθαιύπησ - Δλεµεξώλνµαη Δπηθνηλσλώ ειεθηξνληθά Γεληθνί ζηόρνη (γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο) Ο ππνινγηζηήο σο εληαίν ζύζηεµα. Απιή µνξθνπνίεζε θεηµέλνπ. Δλζσµάησζε εηθόλαο ζε θείµελν. Απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε αξρείνπ. Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζε πίλαθα. εµηνπξγία απιώλ γξαθεµάησλ. Φξήζε µηαο απιήο γιώζζαο πξνγξαµµαηηζµνύ (Logo like) γηα ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πξνγξαµµαηηζµό ηνπ ππνινγηζηή. Αλαδήηεζε, ζπιινγή, επηινγή πιεξνθνξηώλ. Κξηηηθή επεμεξγαζία, παξνπζίαζε. Φξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνµείνπ ( ) αξρηθά µε βνήζεηα θαη ζηε ζπλέρεηα µε ζηαδηαθή απηνλόµεζε. Δλδεηθηηθέο Θεµειηώδεηο έλλνηεο Γηαζεµαηηθήο πξνζέγγηζεο Σύζηεµα Οξγάλσζε εµηνπξγία Έθθξαζε Φώξνο-Φξόλνο Οξγάλσζε εµηνπξγία, Έθθξαζε Φώξνο-Φξόλνο Οξγάλσζε Πξόβιεµα Οξγάλσζε, Γηάθξηζε Μεηαβνιή, Πξνζαξµνγή Δπηθνηλσλία Αιιειεπίδξαζε Οξγάλσζε Γηάθξηζε Δπεμεξγαζία Αιιειεπίδξαζε Δπηθνηλσλία Φώξνο-Φξόλνο Τερλνινγία Πξόνδνο Ο ππνινγηζηήο Φξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ θαζεµεξηλή δσή. Τερλνινγία θαη νη εθαξµνγέο Σπδήηεζε Πξνβιεµαηηζµνί. Δπηθνηλσλία, Σπλεξγαζία ηνπ Μεηαβνιή, Ιζνξξνπία Αιιειεμάξηεζε Φώξνο-Φξόλνο Σηάζε, Πξόβιεµα Πξνζαξµνγή, Αμηνπνίεζε Δθµεηάιιεπζε Πίνακαρ 5: Διαθεμαηικό Ενιαίο Πλαίζιο Σποςδών και Αναλςηικό Ππόγπαμμα Σποςδών για ηην Α θμια Εκπ/ζη Εξερευνϊ τον τόπο μου 30

31 4. Νέες Τεχνολογίες και Θεωρίες μάθησης Οη βαζηθέο απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ηελ παξνπζία ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ν πκπεξηθνξηζκφο, ν Οηθνδνκηζκφο θαη ε ζεσξία επεμεξγαζίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Ζ κάζεζε είλαη κία δηαδηθαζία λνεηηθή θαη πνιχπινθε πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ. Ο νξηζκφο ηεο κάζεζεο απφ Μπηρεβηνξηζηηθήο άπνςεο είλαη φηη επηθεληξψλεηαη ζηε κφληκε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο σο απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο είλαη ηα αθφινπζα: Ζ κάζεζε είλαη κία νξγαληθή ιεηηνπξγία Δπηηπγράλεηαη θπξίσο κέζα απφ δηάθνξεο κνξθέο άζθεζεο θαη απφ εκπεηξηθέο δηαδηθαζίεο (Καςάιεο, 1981) θαη φηη Ζ κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κάζεζε είλαη κφληκε ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά απφ άιιεο αηηίεο (φπσο ιχπε, ραξά, εθλεπξηζκφο θ.ά.). Βέβαηα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία παίδεη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεη θαη αθνινπζεί ν εθπαηδεπηηθφο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην ηη είλαη πξνηηκφηεξν λα κάζεη ν καζεηήο, κε πνην ηξφπν ζα ην επηηχρεη απηφ. Δπίζεο ζηεξίδεηαη θαη ζε παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ην πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κάζεζεο. Έηζη θάζε εθπαηδεπηηθφο είηε ην γλσξίδεη είηε φρη πηνζεηεί ζηελ πξάμε κία ζεσξία κάζεζεο (Ράπηεο & Ράπηε, 2002 ). Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κέζα απφ ηα Γηαζεκαηηθά θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, αλαγλσξίδνπλ ηε κάζεζε σο κία πνιχπινθε λνεηηθή δηεξγαζία, ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζπληειείηαη κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην, αλαγλσξίδνπλ φηη ε πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ νηθνδνκείηαη απφ πνιιά θαη πνηθίια γλσζηηθά ζηνηρεία θαη φηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα κέλεη επηθεληξσκέλνο ζηε ζπλερή δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ. Αθφκε, ελζαξξχλνπλ ηε δηδαθηηθή πξάμε κέζα απφ νκαδν-ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηακνξθψλεη κε ηέηνην ηξφπν ηε δηδαζθαιία ηνπ ψζηε λα είλαη επράξηζηε ζην καζεηή, απαιιαγκέλε απφ άρξεζηεο γλψζεηο, ζε έλα πιαίζην ελζάξξπλζεο θαη πεηξακαηηζκνχ. Ζ κέρξηο ζηηγκήο φκσο εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ππνζηεξίδεη έλα θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γλψζεο θαη αλαπαξάγεη αζχλδεηεο πιεξνθνξίεο κεηαμχ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Έρεη δεκηνπξγεζεί θαη απηφλ ηνλ ηξφπν έλα κνληέιν πνπ, καθξηά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηηνχληαη απφ απηήλ, πηνζεηεί ηε ζπγθέληξσζε θαη απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο αλψηεξεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο φπσο ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ θξηηηθή αληίζεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο δελ είλαη ζίγνπξν πσο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ν εθπαηδεπηηθφο αλαπαξάγνληαο ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηνπ επίζεκνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, δελ κπνξεί λα είλαη δεκηνπξγφο. Με ηελ έιεπζε θαη εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ηα πξάγκαηα άιιαμαλ θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κία άιιε δπλακηθή ζηε ζρνιηθή ηάμε. Σα ζεκεξηλά Εξερευνϊ τον τόπο μου 31

32 πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ, ζηε δεκηνπξγία γλσζηηθψλ δνκψλ θαη ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο (Κεθέο, 2007). ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο εμάπισζεο ησλ ηερλνινγηψλ νη καζεηέο έξρνληαη, απφ κηθξή ειηθία, ζε επαθή κε ηα ηερλνινγηθά κέζα, θαζψο νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαζηεξψλνληαη σο έλα πνιηηηζηηθφ θαη γλσζηηθφ εξγαιείν θαζεκεξηλήο ρξήζεο (Κνξδάθε & Κφκεο 2000). Έηζη ν κέρξη πξφηηλνο παξαδνζηαθφο ξφινο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο αλαηξέπεηαη, θαζψο ππάξρνπλ λέα εξγαιεία πνπ κεηακνξθψλνπλ ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη επηδξνχλ ζηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Ο ππνινγηζηήο κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο ηδηαίηεξνπο ξπζκνχο κάζεζεο, λα παξέρεη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο γηα ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε θαη ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ κέζσλ θαη δηθηχσλ (Ράπηεο & Ράπηε, 2002 ). Ζ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα είλαη λα ελνπνηεζνχλ νη θιάδνη ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. «Κάζε ζεσξία κάζεζεο απνηειεί έλα ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν ζχλνιν απφ αιιεινζπλδεφκελεο απφςεηο, ππνζέζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εξκελεία θαη επίιπζε θαηλνκέλσλ, δεδνκέλσλ θαη πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ζθνπνχο αγσγήο θαη κάζεζεο» ( Bernard, 1999). 4.1 Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης Οη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο, αξρηθά, αλαπηχρζεθαλ ζηα ςπρνινγηθά εξγαζηήξηα, επηθξαηνχλ ζηνλ ςπρνπαηδαγσγηθφ ρψξν απφ ηηο αξρέο κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, αληαλαθιψληαο κία αμηφινγε πξνζπάζεηα ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο κάζεζεο λα δψζνπλ επηζηεκνληθή ηαπηφηεηα ζηε κειέηε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ θαηλνκέλσλ (Ράπηεο &Ράπηε, 2006). Σν επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν ηεο ζρνιήο ήηαλ αξρηθνί νη βαζηθνί λφκνη ηνπ ζπλεηξκνχ ηνπ Αξηζηνηέιε (νκνηφηεηα, αληίζεζε θαη ρσξνρξνληθή ζπλάθεηα), νη ζεσξίεο ηεο εκπεηξηνθξαηίαο ( Hume, Locke, θ.ά.) θαη αξγφηεξα ηνπ ζχγρξνλνπ Θεηηθνχ Ρεαιηζκνχ ή Αληηθεηκεληζκνχ. Θεσξνχλ φηη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο κεζνδνινγίεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, λα μεθχγνπλ απφ ηα δεζκά ηεο θηινζνθίαο, θαη πσο ε γλψζε δελ πξνυπάξρεη ζηνλ άλζξσπν αιιά ν ίδηνο κπνξεί λα εθπαηδεπηεί κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Σν παηδαγσγηθφ ξεχκα ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ είρε σο βαζηθφ αμίσκα ηε ξήζε, γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, σο «άγξαθν ράξηε» θαη φηη πεγή γλψζεο δελ είλαη παξά νη αηζζήζεηο θαη ε εκπεηξία. Ο ζπκπεξηθνξηζκφο σο παηδαγσγηθφ θίλεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζεσξίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο ελδναηνκηθέο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Θεκειηαθφ ηνπ αμίσκα είλαη φηη ν νξγαληζκφο επεξεάδεηαη άκεζα (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο κε απνηέιεζκα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα δηακνξθψλεηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Έηζη ην ζεκείν αλαθνξάο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κάζεζεο, είλαη ν ζπλεηξκηθφο δεζκφο εξέζηζκα θαη αληίδξαζε. Με ηηο ζεσξίεο απηέο πξνζπαζνχζαλ λα εξκελεχζνπλ ηελ αλζξψπηλε κάζεζε κε ην πξφηππν ηεο «θιαζζηθήο εμαξηεκέλεο» νη πξψηνη εθπξφζσπνη (Pavlov, Watson, Thorndike, Guthrie ) θαη αξγφηεξα κε ηε ζεσξία ηεο «ζπληειεζηηθήο κάζεζεο» ( Skinner). Εξερευνϊ τον τόπο μου 32

33 Ο Pavlov κε ηα πεηξάκαηά ηνπ ζε δψα απέδεημε φηη ε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ηξνθήο θαη ήρνπ νδεγνχζε ην δψν ζηε ζχλδεζε ήρνπ θαη ηξνθήο, θαη αληίδξαζε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Κιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε πνπ δελ νδήγεζε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, είρε φκσο επίδξαζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ ςπρνζεξαπεία. Ο Watson αξγφηεξα ζέιεζε λα εκπινπηίζεη ηνπο παξάγνληεο κάζεζεο θαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, θάλνληαο πεηξάκαηα κε κηθξά παηδηά, ηα νπνία είραλ ακθηιεγφκελε εζηθή θαη παηδαγσγηθή αμία. Οη ζπκπεξηθνξηζηέο έδηλαλ ηεξάζηηα ζεκαζία ζηελ παξνρή θηλήηξσλ, κε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηηο ακνηβέο θαη ηηο πνηλέο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα ςπρνπαηδαγσγηθά ηνπο πεηξάκαηα (Κνιιηάδεο, 1996). Όκσο απηφο πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο είλαη ν Skinner πνπ ππνζηήξημε φηη ην βαζηθφ εξέζηζκα πνπ εληζρχεη ηε κάζεζε κηαο αληίδξαζεο δελ πξνάγεηαη άλεπ φξσλ, αιιά αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε επηζπκεηή αληίδξαζε, γη απηφ θαη ε κέζνδφο ηνπ νλνκάζηεθε ελεξγφο ζπληειεζηηθή κάζεζε. Γελ εθηειείηαη δειαδή παζεηηθά αιιά κε ηελ ελεξγφ δξάζε ηνπ καζεηεπφκελνπ (Ράπηεο &Ράπηε, 2006). Έηζη αξγφηεξα ην θάζε άηνκν κπνξεί λα κάζεη λα απηνεληζρχεηαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ακείβεηαη θάζε θνξά γηα ηηο ζσζηέο ηνπ ελέξγεηεο. Μία αθφκε ζπκβνιή ηνπ Skinner ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή είλαη νη ζέζεηο ηνπ γηα ηηο παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα: Δίλαη δηαηππσκέλνη φρη γεληθά θαη αθεξεκέλα αιιά κε ηξφπν ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθήο πεξηγξαθή ησλ επηδησθφκελσλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ Οη επηκέξνπο δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ε δηδαθηέα χιε λα αλαιχνληαη ψζηε λα ζαθή ηα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα θηάζνπλ νη καζεηέο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή γίλεηαη κε βάζε ηνλ ίδην ην καζεηή θαη φρη ηελ πξφνδν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ Ζ ζρνιηθή αηκφζθαηξα ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν εληζρπηηθή θαη αηζηφδνμε Βέβαηα νη ζέζεηο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ δέρζεθαλ θξηηηθή απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο ηεο κάζεζεο γηαηί αγλφεζαλ ην ξφιν ησλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ηε ζεκαζία ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην δάζθαιν θαη φηη νη γλψζεηο πνπ απνθηηνχληαη κε ην κνληέιν απηφ δελ αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη δε βνεζνχλ ην καζεηή λα πεξάζεη ζε κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ λνεηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξά φκσο ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί, ηδίσο ε πξνζθνξά ηνπ Skinner ν νπνίνο δηεηχπσζε ηελ αλάγθε απνθπγήο ηεο ηηκσξίαο θαη πσο ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε επηδεηθηηθή αγλφεζή ηεο. Ο Skinner ππήξμε επίζεο ν πξφδξνκνο ησλ κεραλψλ δηδαζθαιίαο (teaching machines) πξηλ αλαπηπρζνχλ ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, θαη είλαη κεγάιε ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηηο ζεσξίεο αλάπηπμεο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ αξρψλ δηδαζθαιίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (Ράπηεο & Ράπηε, 2002 ) Συμπεριφορισμός και υπολογιστές Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ έρνπλ κεγάιε εθαξκνγή θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία κέζσ ππνινγηζηή: Ζ δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα αθνινπζήζεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ κάζεζεο Εξερευνϊ τον τόπο μου 33

34 Ζ αμηνιφγεζε ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο κπνξεί κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ λα είλαη άκεζε Τα ζπκπεξηθνξηζηηθά πεξηβάιινληα αμηνπνηνύληαη από ην ππνινγηζηηθό δηδαθηηθό πιηθό όπσο: Πξνγξάκκαηα γξήγνξεο εθπαίδεπζεο (tutorials) Πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη εθαξκνγήο (drill and practice) Πξνζνκνηψζεηο θαη Γηδαθηηθά παηρλίδηα Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 εκθαλίζηεθε ην πξψην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ είρε ηε κνξθή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Πεξηείρε ηελ πξνζνκνίσζε ελφο βηβιίνπ θαη πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ινγηζκηθνχ. Σν πξφγξακκα επέηξεπε λα γπξίζεη ε ζειίδα κπξνο ή πίζσ ή λα κεηαθεξζεί ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Τπήξραλ θείκελα θαη αζθήζεηο φκνηεο κε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη ε αμηνιφγεζε βαζηδφηαλ ζηελ επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ καζεηή λα ζπλερίζεη ζηελ πεξίπησζε πνπ έθαλε ιάζνο. ηελ επφκελε δεθαεηία είρακε ηελ πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ ππνινγηζηή κε πξνζνκνίσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη πξνζπάζεηα κίκεζεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ηνπο ζρέζεο. ήκεξα κε ηελ ηεξάζηηα θαη αικαηψδε εμέιημε ζην ρψξν ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, ε κεζνδνινγία ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο έρεη δερζεί θξηηηθή κε θπξηφηεξν ηε κε εκπινθή ηνπ καζεηή κε αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε θξηηηθή ζθέςε. Δζηίαδαλ επίζεο ζηελ αληίιεςε ηεο ζπλερνχο αληακνηβήο ή επηζήκαλζεο ηνπ ιάζνπο θαη ζεσξνχζαλ απαξάδεθηε ηελ αμηνιφγεζε, επηβξάβεπζε ή απνδνθηκαζία ηνπ καζεηή απφ έλα ειεθηξνληθφ πξφγξακκα. 4.2 Εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης Βαζηθή επηζηεκνινγηθή παξαδνρή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη ε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη δπλαηή κφλν κε ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηνλ Piaget, ε κάζεζε δελ είλαη κία δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο γλψζεσλ, ε γλψζε δελ κεηαβηβάδεηαη νχηε απνθηηέηαη κε θάπνηνπο κεραληζκνχο, αιιά θαηαζθεπάδεηαη, νηθνδνκείηαη απφ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο (θνηλσληθνπνιηηηζηηθή θαη πξνζσπηθή ). Ζ δφκεζε ηεο γλψζεο απνηειεί ινηπφλ κία δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο, ζηηο ζεσξίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην άηνκν εξκελεχεη ηα γεγνλφηα. Παξάιιεια δέρεηαη θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθεηαη (Vygotsky, 1978, Solomon & Perkins, 1998). Οη βαζηθέο αξρέο πνπ νξίδνπλ ηε κάζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο επνηθνδνκηζηηθήο κάζεζεο είλαη: Κάζε άηνκν δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο, ρηίδνληαο ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή «ζσζηή» Εξερευνϊ τον τόπο μου 34

35 αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο (Kant, Dewey, Piaget, Vygotsky) θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζπκπεξηθνξηζκφ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν κέζσ ηεο γλσζηηθήο εμεξεχλεζεο θαη ε κάζεζε ζπληειείηαη φηαλ ε εμεξεχλεζε ηνπ καζεηή αλαθαιχπηεη αθνινπζίεο κεηαμχ ηεο ηζρχνπζαο γη απηφλ αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ (γλσζηηθή ζχγθξνπζε ). Σελ θαηάζηαζε απηή ν Piaget ηελ νλνκάδεη γλσζηηθή αληζνξξνπία. Ζ κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζεί θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ παξέρεη ηα εξγαιεία ηεο γιψζζαο, ηεο ζθέςεο θαη ηεο γλψζεο. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε καζεηέο, ελειίθνπο θαη άιινπο δηεπθνιπληέο ηεο γλψζεο, είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σε γλψζε πνπ νη καζεηεπφκελνη είλαη έηνηκνη λα αλαπηχμνπλ, ηελ νλνκάδεη «δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο» ( νινκσλίδνπ, 2006 ). Ζ κάζεζε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζπλαθέο πιαίζην, ε κάζεζε είλαη αλαδήηεζε λνεκάησλ. Ζ γλψζε είλαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ εκπεηξία θαη ηε δξάζε, αλαπηχζζεηαη θαη κεηαβάιιεηαη κέζα ζε απηή. Δδψ παίδεη ξφιν ν βαζκφο ειέγρνπ ηνπ καζεηή θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. Ζ γλψζε δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο φιν ρσξίο ζηεγαλά, δε ρξεηάδεηαη λα θαηαθεξκαηίδεηαη θαη λα ηεξαξρείηαη απζαίξεηα, φπσο ζηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Ο καζεηήο πξνζεγγίδεηαη σο φινλ κε θίλεηξα, ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθή αμία. Σν απηνζπλαίζζεκα παίδεη ζπνπδαίν ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηδαθηηθήο ζρέζεο, ηεο επίδνζεο θαη ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ. Σν ιάζνο απελνρνπνηείηαη. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη ξφινο εκςπρσηή θαη δηεπθνιπληή ηεο γλψζεο, πνπ νθείιεη λα δεκηνπξγεί δπλακηθά κνληέια θαη λα αληηιακβάλεηαη ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky είλαη ην «πιαίζην ζηήξημεο»( Ράπηεο & Ράπηε, 2002) ή «πιαίζην ζηεξίγκαηνο» (Κφκεο, 2004) ή «ζθαισζηά». χκθσλα κε απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεη θαη πξνζθέξεη ζην καζεηή ηα αλαγθαία εξγαιεία ψζηε λα κπνξεί απηφο λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ην ζεκείν ην νπνίν βξίζθεηαη. Ο καζεηήο πξέπεη λα έξρεηαη αληηκέησπνο κε αζθήζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη φπσο ππνζηεξίδεη ν Brunner, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο επίζεο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα λα έρεη ζπεηξνεηδή κνξθή. Σν ζεκαληηθφηεξν πνιηηηζκηθφ εξγαιείν είλαη ε γιψζζα θαζψο κε απηή ην παηδί καζαίλεη, λα νηθνδνκεί ηηο ζθέςεηο ηνπ, λα θαηαιαβαίλεη ην ρψξν γχξσ ηνπ θαη λα δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Ζ γιψζζα είλαη έλαο θψδηθαο θνηλσληθά θαζνξηζκέλνο πνπ δηακνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην κέγεζνο ηνπ θνηλσληθνχ θαζνξηζκνχ ηεο γλψζεο. ήκεξα αλαγλσξίδεηαη ε παηδαγσγηθή αμία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ γηα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ζηελ επηθνηλσλία, ζηε ζπλεξγαζία θαη ζην ξφιν πνπ παίδεη ε γιψζζα ζε φια απηά σο ζπκβνιηθφ ζχζηεκα( νινκσλίδνπ, 2006). Εξερευνϊ τον τόπο μου 35

36 Απηφο φκσο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο παηδαγσγηθήο αμίαο ησλ επνηθνδνκηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ήηαλ ν Piaget. Αλέπηπμε ηε γλσζηηθή ζεσξία κάζεζεο, κία απφ ηηο θνξπθαίεο ζεσξίεο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ Ο Γνωστικός Εποικοδομισμός του Piaget Ζ ζεσξία ηνπ Piaget, κνηάδεη κε ηελ έλλνηα ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο ςπρνπλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ, κέζα απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Κάζε ζηάδην (έρεη κε ηε ζεηξά ηνπ) ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπλήζσο εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Οη δπλαηφηεηεο απηέο θαζνξίδνπλ ηη θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα κάζεη ην άηνκν ζε θάζε θάζε ηεο δσήο ηνπ. Βαζικέρ παπαδοσέρ ηων ζηαδίων ηηρ γνωζηικήρ ηος ανάπηςξηρ είναι: Ζ έλλνηα ηεο εμειηθηηθφηεηαο ησλ ζηαδίσλ ηεο ςπρνπλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα πεξλνχλ απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν κπνξεί λα δηαθέξεη, φρη φκσο θαη ε ζεηξά ησλ ζηαδίσλ Ζ εμέιημε δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζεσξίαο ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ (εξέζηζκα αληίδξαζε) πνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Ο Piaget ζηεξίρζεθε ζην γλσζηηθφ ζρήκα, κηα έλλνηα θιεηδί. Υξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «αθνκνίσζε» γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξνθεηκέλνπ ηα δεδνκέλα ή ζρήκαηα λα ελζσκαησζνχλ ζην πξνυπάξρνλ λνεηηθφ ζρήκα, πνπ έρεη ππνζηεί θάπνην κεηαζρεκαηηζκφ ρσξίο ξηδηθέο αιιαγέο. Όκσο ηα λνεηηθά ζρήκαηα κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Σελ αιιαγή απηψλ ησλ παιαηφηεξσλ ζρεκάησλ ηελ νλνκάδεη «ζπκκφξθσζε». Ζ αθνκνίσζε θαη ε ζπκκφξθσζε είλαη νη δχν κεραληζκνί ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ νλνκάδεηαη πξνζαξκνγή θαη απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νξηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο. Οη κεραληζκνί απηνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη λα ελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ην βαζκφ ηζνξξνπίαο ή αληζνξξνπίαο αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν, ην άηνκν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη εμηζνξξφπεζε θαη είλαη κία έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, είλαη κηα δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο. Οι εθαπμογέρ ηος Γνωζηικού Εποικοδομιζμού ζηη μάθηζη μέζω ςπολογιζηή Οη Νέεο Σερλνινγίεο εχθνιεο ζηε ρξήζε ηνπο θαη επέιηθηεο παξέρνπλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή επνηθνδνκηζηηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη φηη ν ραξαθηεξηζκφο θαη κφλνλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ σο «επνηθνδνκηζηηθνχ», απνηειεί ζεηηθφ θξηηήξην γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θαη ζπλψλπκν ηνπ θαινχ ινγηζκηθνχ (Ράπηεο & Ράπηε, ηφκνο Α, ζει 99, Αζήλα, 2006). Ζ δεκηνπξγία γλσζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο «κηθξφθνζκσλ θαη αλνηρηψλ» πνπ επλννχλ ηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ αξρψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο γλσζηφηεξεο καζεηνθεληξηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, φπσο ηελ απνθαιππηηθή ηνπ Bruner, ηνλ Εξερευνϊ τον τόπο μου 36

37 επνηθνδνκηζκφ ηνπ Piaget θαη ησλ ζπλερηζηψλ ηνπ, ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky θ.ά. Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ λα παξέρεη ζην καζεηή ρεηξνπηαζηά αληηθείκελα, ηξφπνπο θαη εξγαιεία ζθέςεο, λα δξα, λα πεηξακαηίδεηαη, λα απηνειέγρεηαη θαη λα απηνδηνξζψλεηαη. Δπίζεο αλ ζπλδπαζηεί θαη κε νκαδνζπλεξγαηηθέο κνξθέο εξγαζίαο κπνξεί λα εθθξάδεη ηηο ηδέεο ηνπ λα αλαθαιχπηεη λέα γλψζε, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη ε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ θαη ηεο νκάδαο ηνπ Ο Papert και η γλώσσα Logo (ένα παράδειγμα εποικοδομιστικού εργαλείου) Ο Papert έδσζε έλα αμηφινγν παξάδεηγκα πηαδεηηθήο ζεσξίαο ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ππνινγηζηή, ην νπνίν απνηέιεζε ζηαζκφ γηα ηελ εμέιημε ησλ ηδεψλ αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ. Γεκηνχξγεζε ην κηθξφθνζκν ηεο γιψζζαο Logo, αξρηθά σο γλσζηηθφ κνληέιν ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο γηα παηδηά. Ζ Logo σο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζην ρξήζηε λα νξίδεη ν ίδηνο ηηο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα σο λέεο εληνιέο γηα ηνλ νξηζκφ λέσλ δηαδηθαζηψλ. Με ην ινγηζκηθφ απηφ είρε σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη. Οη εθαξκνγέο ηεο Logo (αλ θαη είρε δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εηζαγσγή θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηα Μαζεκαηηθά, κε ηε ιεγφκελε «γεσκεηξία ηεο ρειψλαο», ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ησλ καζεηψλ λα ειέγρνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη έλα αλνηρηφ ινγηζκηθφ πνπ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ζπδεηήζεηο ζε θφκηθο γξάθνληαο δηαιφγνπο ζε ζπλλεθάθηα (Discroll, 1994). Σν πξφγξακκα απηφ εθαξκφζηεθε ζηελ Ηξιαλδία, ζε πεξηνρέο κε έληνλεο ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, θαη είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Απνηίκεζε Ο ρξφλνο πνπ μνδεχεη ην παηδί κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή, ε κε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε θαη ε ππεξβνιηθή αηζηνδνμία ηνπ Papert ζρεηηθά κε ηα επηηεχγκαηα ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, είλαη θάπνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο απηήο. Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε ηα ζεκαληηθά νθέιε ησλ παηδηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε Logo θαη ζε ζρέζε κε απηά πνπ δελ αζρνιήζεθαλ, κέζα απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ δηάθνξα ηεζη ηεο McCarthy, έξεπλεο Robinson & Uhling (1988) ζηε Β.Ακεξηθή. Δθεί πνπ ζπγθιίλνπλ φιεο νη απφςεηο γηα ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ είλαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Δπίζεο νη καζεηέο πνπ δνπιεχνπλ κε απηή ηε γιψζζα επηδεηθλχνπλ κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαη εκπινθή ζην έξγν ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 37

38 4.2.3 Ο εποικοδομισμός του Vygotsky Καηά ην κεγάιν ζεσξεηηθφ παηδαγσγφ Vygotsky, ε λνεηηθή αλάπηπμε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή δηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή ζπληειείηαη. Ζ αλάπηπμε επηηπγράλεηαη θπξίσο, εμαηηίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ, πνπ εκπεξηέρνπλ λνήκαηα θαη ηξφπνπο ζθέςεο, θαη δηακνξθψλνπλ δηαιεθηηθά ηηο ίδηεο ηηο λνεηηθέο εξγαζίεο. Ζ εζσηεξίθεπζε ησλ εξγαιείσλ ζθέςεο θαη επηθνηλσλίαο δηακνξθψλεη ηελ λνεηηθή αλάπηπμε. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ παηδηνχ θαη ελειίθνπ είλαη κία δηαδηθαζία αληαιιαγήο ζεκαζηψλ. Με ηελ «εζσηεξίθεπζε» γίλεηαη ε αηνκηθή πξφζιεςε ηνπ θνηλσληθνχ γεγνλφηνο θαη κε ηε «κεηακφξθσζε» ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ αηφκνπ απφ ηε δηαδηθαζία απηή. ηε δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε γιψζζα, γηαηί είλαη απηή πνπ αληαλαθιά θαη κεηαβηβάδεη ζηάζεηο, ηνλ ηξφπν ηνπ ζθέπηεζζαη, αλαπαξαζηάζεηο θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζρέζεσλ, λνεκάησλ θαη ηδεψλ. Ο Vygotsky πξφηεηλε κία ζεσξία πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηε «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο», ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θαηαθηεκέλνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ζε κηα γλσζηηθή πεξηνρή θαη ηνπ επηπέδνπ εθείλνπ ζην νπνίν ην άηνκν είλαη ελ δπλάκεη ζε ζέζε λα αλαπηπρζεί, επηιχνληαο πξνβιήκαηα κε ηε ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζε έκπεηξσλ ελειίθσλ ή θαη ζπλνκειίθσλ (Ράπηεο & Ράπηε, ζει114, Αζήλα, 2006). Δπίζεο ππνζηεξίδεη ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηνπ δαζθάινπ, πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο. Δθαξκνγέο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνύ επνηθνδνκηζκνύ ηνπ Vygotsky ζηε δηδαζθαιία κε ππνινγηζηή. Ο Vygotsky ζηε ζεσξία ηνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ αιιά ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζεσξία δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηελ πξάμε νχηε ε αμηνιφγεζε απφ ηε δηδαζθαιία ηεο κάζεζεο. Ο ξφινο ηνπ ππνινγηζηή είλαη: Πξνγξακκαηηζκέλε κεραλή πνπ αληηθαζηζηά ην δάζθαιν γηα θάπνην δηάζηεκα κε ην λα ζέηεη εξσηήζεηο, πιεξνθνξηαθέο γλψζεηο, λα αμηνινγεί ηηο απαληήζεηο ηνπ. πλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηήο ησλ γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξέρνληαο ζην καζεηή εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε γλσζηηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ θαη ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ δαζθάινπ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δεμηφηεηεο παηδαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο. ην ξφιν ηνπ σο ρψξνπ παηρληδηνχ πνπ απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Απηέο νη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ έλα επράξηζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη πνηθίια ζηνηρεία ηεο κάζεζεο, ηεο γλσζηηθήο εμεξεχλεζεο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ καδί κε δηάθνξα ρξήζηκα εξγαιεία (βίληεν, πεγέο πιεξνθνξηψλ θ.ά.). Σρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ησλ ππνινγηζηώλ από ηε ζθνπηά ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Εξερευνϊ τον τόπο μου 38

39 Οη Ζ/Τ κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ λα ειέγρνπλ δηάθνξνπο ηνκείο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δηάθνξα ηεζη, ζηα νπνία κπνξεί λα θαλεί ε πξφνδνο ηνπ καζεηή κε ηε βνήζεηα ηνπ δηακεζνιαβεηή. Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έμππλα εξγαιεία, κε ζπρλή αλαηξνθνδφηεζε, κε παξαθίλεζε ζην λα κάζνπλ λα ιχλνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ ψζηε λα αμηνινγνχλ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ρσξίο λα ηνπο απνζαξξχλνπλ θαη λα ηνπο πεξηζσξηνπνηνχλ. πκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ην καζεηή. Με παηδαγσγηθά κειεηεκέλα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ψζηε ηα παηδηά λα καζαίλνπλ παίδνληαο κέζα απφ ηελ επραξίζηεζε θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηα θαηάιιεια ινγηζκηθά κπνξνχλ λα βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηεπφκελσλ Ο εποικοδομισμός του Bruner Γλσζηηθφο ςπρνιφγνο ν Bruner δίλεη έκθαζε ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ «αλαθάιπςε» ησλ γλσζηηθψλ αξρψλ θαη δνκψλ ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αλαπαξηζηψληαη νη έλλνηεο θαη αληηζηνηρνχλ ζηα ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Bruner: Σν ζχζηεκα ηεο πξαμηαθήο αλαπαξάζηαζεο Σν ζχζηεκα ηεο εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο Σν ζχζηεκα ηεο ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο Ξεθηλψληαο κε ηε βαζηθή έκθπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ, ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε θαηεγνξίεο θαη ζπζηήκαηα θαηεγνξηψλ πνπ εμαξηψληαη θαη απφ ηελ άζθεζε ηνπ αηφκνπ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ (Κνιηάδεο, 1999). Οη ζέζεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ Bruner Σα γλσζηηθά αληηθείκελα (νη αξρέο ηνπο) κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ε «γιψζζα» πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα είλαη αληίζηνηρε ηνπ επηπέδνπ ηεο λνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά ηαπηφρξνλα λα ηνπο δίλεηαη θαη ρξφλνο ψζηε ε αλαηξνθνδφηεζε λα έρεη επνηθνδνκεηηθφ λφεκα θαη γηα ην καζεηή φρη κφλν γηα ην δάζθαιν. Σν ζπεηξνεηδέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη ηδέα ηνπ Bruner, ν νπνίνο έδεημε φηη ε γλψζε πνπ έρεη απνθηήζεη ην παηδί απφ λσξίο γίλεηαη αληηθείκελν κειέηεο ζε επφκελν ζηάδην θαη έρεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα γίλεη θηήκα ηνπ καζεηή. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απνθαιππηηθήο κάζεζεο, ε αλαιπηηθή θαη δηαηζζεηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ελεξγνπνηείηαη κε ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ην παηδί δελ αλαθαιχπηεη ηελ θαηλνχξηα γλψζε αιιά κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν θάλεη παξαηεξήζεηο, ζπζρεηίζεηο δεδνκέλσλ, εξκελεχεη κε ην δηθφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 39

40 ηνπ ηξφπν θαη θηάλεη ζε αλψηεξν επίπεδν ζθέςεο κε απνηέιεζκα λα «παξάγεη» ηελ επηζπκεηή γλψζε. Οη κέζνδνη πνπ επλννύλ ηελ απνθαιππηηθή κάζεζε είλαη : Ζ καηεπηηθή Ζ πεηξακαηηθή Ζ ηδενινγηθή θαη Ζ πξαγκαηηζηηθή Καηαιήγνληαο θαηά ηνλ Bruner, γλψζε είλαη θπξίσο ε δηαδηθαζία θαη φρη κφλν ην απνηέιεζκα. Δθαξκνγέο ησλ απόςεσλ ηνπ Bruner ζηελ ππνβνεζνύκελε από ηνλ ππνινγηζηή κάζεζε. πεηξνεηδέο Αλαιπηηθφ πξφγξακκα Ζ επαγσγηθή κέζνδνο θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο παξέρεη πνιιά παξαδείγκαηα κηαο έλλνηαο θαη νη καζεηέο κε ηελ παξαηήξεζε αλαθαιχπηνπλ απφ κφλνη ηνπο θαλνληθφηεηεο, λφκνπο αξρέο θ.ά. Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε ηα θαηάιιεια θίλεηξα. Δπίιπζε πξνγξακκαηηζηηθώλ πξνβιεκάησλ Οη καζεηέο απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αθαδεκατθή εξγαζία. Κάζε παηδί είλαη απηφλνκν λα επηιέμεη ην είδνο θαη ην επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ρηίζεη ηε λέα γλψζε. Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο ηνκείο ζθαηξηθά θαη λα ζπζρεηίζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Ο δάζθαινο σο δηεπθνιπληήο, εκςπρσηήο θαη ζπληνληζηήο παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλ κάιηζηα νη εξγαζίεο είλαη νκαδηθέο θαη νη καζεηέο έρνπλ αλαιάβεη μερσξηζηνχο ηνκείο λα δνπιέςνπλ, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε γλψζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη λα θσηίζνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ελφο ζέκαηνο Εποικοδομισμός και υπολογιστές Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε έθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα αιιά νη αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη κεγάιεο. Δίλαη φκσο επηηαθηηθή ε αλάγθε νη λέεο κνξθέο εθπαίδεπζεο λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηα παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Ζ παηδαγσγηθή θηινζνθία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ έρεη γλσξίζεη άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Οη Νέεο Σερλνινγίεο εχθνιεο ζηε ρξήζε, επέιηθηεο θαη πνιπδχλακεο παξέρνπλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ επνηθνδνκηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Οη δπλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο θαηλνκέλσλ, κνληεινπνίεζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ επίιπζήο ηνπο, ε Εξερευνϊ τον τόπο μου 40

41 δεκηνπξγία κηθξφθνζκσλ θαη άιισλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο επλννχλ ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθψλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ησλ Brunner, Piaget, Vygotsky θ.ά. Ζ δξάζε ησλ καζεηψλ κε απηά ηα κέζα (θείκελα, βίληεν, γλσζηηθά παηρλίδηα, ράξηεο, πεγέο πιεξνθνξηψλ θηι. ) δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε επίπεδν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, αιιά δηεπθνιχλεη ην πέξαζκα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν. Δπλνείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε αλάπηπμε ηεο επέιηθηεο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ζπλεξγαηηθήο θαη ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο (Suhcman, 1998, Κπλεγφο, 1995, Makrakis & Liu, 1983 ). Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ Σ.Π.Δ έρνπλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επνηθνδνκηζηηθή κάζεζε( Μαθξάθεο, 2000, Ράπηεο & Ράπηε, 2002) βαζηζκέλεο ζε ζπλεξγαηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο παξέρνπλ ηέηνηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη: ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα έρνπλ σο ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ ηελ εκπεηξία θαη ηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη λνεηηθά ζρήκαηα Τα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ησλ Τ.Π.Δ. κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κέζα: Γηδαζθαιίαο απφ ην δάζθαιν Πιεξνθφξεζεο γηα φινπο Δπίιπζεο πξνβιεκάησλ Έξεπλαο ησλ καζεηψλ Γεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ Δμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο Έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα κέζα Σ.Π.Δ. κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ πεγή ηεο γλψζεο ( Negroponte et al.,1997 ) θαη φρη κφλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη καζεηέο. εκαληηθή βνήζεηα πξνζθέξνπλ ηα ππεξκεζηθά πεξηβάιινληα πνπ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο. ήκεξα ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο φρη ζηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο αιιά ζηε ρξήζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπο, έηζη ψζηε νη Νέεο Σερλνινγίεο λα επηθεληξψλνληαη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Clements, 2000). Βεβαίσο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγείηαη κία λέα εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα, γηαηί αιιάδνπλ νη ξφινη φζσλ παίξλνπλ κέξνο ζ απηή ηε δηαδηθαζία. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξλάεη απφ θνξέαο ηεο γλψζεο ζε ζπληνληζηή ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη βαζίδεηαη ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ καζεηή. Όπσο ιέεη ν επνηθνδνκηζκφο, ε γλψζε νηθνδνκείηαη απφ ηνπο καζεηέο δε κεηαθέξεηαη. Τπάξρεη ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (έξεπλα, ζπιινγή, αλάιπζε θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ), ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο αλακέλεηαη λα ζπλαληά δπζθνιίεο, ζην ζπληνληζκφ ησλ καζεηψλ ζε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, αλ δελ έρεη ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε. Γη απηφ ππάξρεη ην θαηλφκελν νη καζεηέο λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη επεηδή ε αλάπηπμε ησλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ έρεη ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Σα Εξερευνϊ τον τόπο μου 41

42 παξαπάλσ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ κέζα απφ ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ κε λέα εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα. Ζ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηνλ επνηθνδνκηζκφ ιακβάλεη ππφςε ηηο παηδαγσγηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ην ιάζνο δε ζηηγκαηίδεη ην καζεηή αιιά γίλεηαη ε αθεηεξία γηα παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε. 4.3 Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας Ζ ζεσξία απηή βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ν λνπο είλαη έλα πεξίπινθν θαη ζχλζεην ζχζηεκα πνπ ρεηξίδεηαη ζχκβνια θαη κέζα απφ ηα νπνία ξέεη ε πιεξνθνξία, φπσο πεξίπνπ γίλεηαη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Έηζη νη πιεξνθνξίεο: Δηζέξρνληαη θσδηθνπνηεκέλεο ηε ζπλέρεηα πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαη απνθσδηθνπνίεζε θαη Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ έρνπκε ηα εμεξρφκελα Ζ ζεσξία νλνκάδεηαη, ζεσξία απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (Atkinson & Shiffrim, 1968). Οη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη: ην ζηάδην ηεο αηζζεηεξηαθήο αλίρλεπζεο θαη εγγξαθήο ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη ηε καθξνπξφζεζκε κλήκε Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε παίξλεη ηε λέα πιεξνθνξία θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή είλαη πιήξεο, ηφηε γίλεηαη απνδεθηή ζηε ζέζε ηεο παιηάο ε νπνία ράλεηαη. Ζ επαλάιεςε δελ κπνξεί λα απμήζεη ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο ( Κνιιηάδεο, 1999). Οη πιεξνθνξίεο εθεί ζπγθξαηηνχληαη γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. ε αληίζεζε ε καθξνπξφζεζκε κλήκε έρεη ζρεδφλ απεξηφξηζην ρψξν απηφ φκσο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ. Τπάξρεη θαη ε ζεσξία ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο πνηνηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θάλεη ηε δηαθνξά ζην βαζκφ ηεο ζπγθξάηεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα αλάθιεζήο ηεο. Μία άιιε ζεσξία αλαθέξεη πσο ε ζπγθξάηεζε θαη ε αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ δελ είλαη δήηεκα πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ζηελ αηζζεηεξηαθή θαη ηε βξαρππξφζεζκε «απνζήθε» ηνπ λνεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, αιιά εμαξηψκελε απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ παξαηεξεηηθψλ καο δπλαηνηήησλ. Σα άηνκα απνθηνχλ θάπνην είδνο απηνκαηηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε θάπνην αληηθείκελν, έηζη δελ απαηηείηαη κλήκε γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα πιεξνθνξίεο. Σν πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο γλσζηηθήο αιιαγήο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 42

43 Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαζθαιία, γηαηί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη δεμηνηήησλ. Βέβαηα ζηεξίδνληαη ζε κνληέια αληίζηνηρα ηνπ ππνινγηζηή θαη δελ αγγίδνπλ ηνκείο ηεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Ο ρψξνο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ παξφια απηά βξίζθεηαη ζε αλάπηπμε. 4.4 Συμπεράσματα από τις θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Οη ζεσξίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη γλσζηφ φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Κάζε είδνπο δηδαζθαιία έρεη ηε βάζε ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηη κπνξεί λα κάζεη ν καζεηήο, πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα ην κάζεη, ζε πνην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ην κάζεη, πψο ζα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ θ.ά. φπσο νη ζηφρνη, νη δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο. Κάζε εθπαηδεπηηθφο εζειεκέλα ή φρη πηνζεηεί (ρξεζηκνπνηεί) ζηε δηδαζθαιία ηνπ κηα ζεσξία κάζεζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ θαηαζθεπάδνπκε θάπνην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ή φηαλ πξνζπαζνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία ζηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηαλνήζεη ηε δηαθνξεηηθή θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ δηέπεη θαζεκία απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, απηφ πνπ θάλνπκε, θαη απηφ πνπ αμηνινγνχκε λα έρεη λφεκα θαη ζπλέπεηα (Ράπηεο & Ράπηε, 2006). χκθσλα κε ην πκπεξηθνξηζκφ (Skinner) νη επηκέξνπο δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή χιε αλαιχνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα μερσξίδνπλ ηα βήκαηα ή ηα ζηάδηα πξνφδνπ πνπ απαηηνχληαη γηα λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Όπσο επίζεο θαη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ζχκθσλα κε ην πφζν έρεη πξνρσξήζεη ν ίδηνο, γίλεηαη έιεγρνο κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ πξνεγνχκελεο επηδφζεηο θαη φρη κε βάζε ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, νη καζεηέο δε ζπλζιίβνληαη απφ ηελ απνηπρία θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζε κία παξαδνζηαθή ηάμε. Τπάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ν «αδχλαηνο» καζεηήο έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα εξγαζηεί πάλσ ζε θάπνην ζέκα θαη κε ηελ θαηάιιειε ελίζρπζε, ηφηε ηα απνηειέζκαηά ηνπ κπνξνχλ λα απμεζνχλ ζεακαηηθά, φπσο ππνζηεξίδεη ν Bloom. Ζ ζρνιηθή αηκφζθαηξα γίλεηαη πεξηζζφηεξν εληζρπηηθή θαη αηζηφδνμε. ην ινγηζκηθφ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» αθνινπζείηαη απηή ε ηαθηηθή κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή (θαζέλαο ιακβάλεη ηε δηθή ηνπ βαζκνινγία) θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ είλαη νξαηά γηα ηνλ ίδην θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κφλν, φπσο επίζεο θαη ε ζχγθξηζε γίλεηαη κεηαμχ ησλ δηθψλ ηνπ πξνζπαζεηψλ (ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πξνεγνχκελή ηνπ πξνζπάζεηα ) θαη φρη κε φιε ηε ζρνιηθή ηάμε. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη γηα πνιιά παηδηά νη δεμηφηεηεο ρακειφηεξεο ηάμεο, σο βαζηθέο θαηαθηήζεηο, έρνπλ αξθεηά επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο, γηαηί ζπκβάιινπλ ζηελ αλαπηέξσζε ηνπ εζηθνχ ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ ζεηηθνχο ζπλεηξκνχο αλάκεζα ζηηο εκπεηξίεο ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δπίζεο φηη νη δεμηφηεηεο ηεο ρακειφηεξεο ηάμεο είλαη πξνυπφζεζε ηεο γλσζηηθήο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ. Γεληθφηεξα απφ ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» είλαη: Ζ δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα αθνινπζήζεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, Εξερευνϊ τον τόπο μου 43

44 Ζ λνκηκνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θάλεη ιάζε ζε κία δνθηκαζία δνθηκήο θαη πιάλεο, Ζ αμηνιφγεζε ησλ αληηδξάζεψλ ηνπ απφ ηνλ ππνινγηζηή είλαη άκεζε, Ζ ακεζφηεηα ηεο ελίζρπζεο, πνπ είλαη δχζθνιε ζε κία παξαδνζηαθή ηάμε, είλαη εθηθηή ζε έλα ηέηνην ινγηζκηθφ θαη Οη «αδχλαηνη» καζεηέο κπνξνχλ λα βηψζνπλ κηθξέο επηηπρίεο (ην ινγηζκηθφ δε ζε ζηακαηάεη ζην ιάζνο, ην νινθιεξψλεηο θαη βγάδεη ηα απνηειέζκαηα. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Skinner είλαη πξνηηκφηεξε ε ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε θαη ε αγλφεζε ηνπ ιάζνπο, κφλν πνπ ζην ινγηζκηθφ δελ αγλνείηαη ην ιάζνο αιιά ρξεζηκνπνηείηαη, (φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ ) κε επνηθνδνκηζηηθφ ηξφπν. χκθσλα κε ηνλ Δπνηθνδνκηζκφ ν ραξαθηεξηζκφο ελφο ινγηζκηθνχ σο «επνηθνδνκηζηηθφ» απνηειεί ζεηηθφ θξηηήξην γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη είλαη ζπλψλπκν ηνπ θαινχ ινγηζκηθνχ. Ζ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί φηη παξέρεη εμαηξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο επνηθνδνκηζηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, φπσο ε δεκηνπξγία γλσζηηθψλ «κηθξφθνζκσλ» θαη άιισλ αλνηρηψλ κηθξφθνζκσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ αξρψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner, ηηο επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Piaget, ηελ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky θ.ά. Με ην ινγηζκηθφ απηφ παξέρεηαη, σο έλα βαζκφ κέζα ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζην καζεηή ε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη απηφλνκα θαη δπλακηθά ην ζχζηεκα, λα απηνειέγρεηαη θαη λα δηνξζψλεηαη. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη κφλνο ηνπ ηη ζα δηαβάζεη, απφ πνχ ζα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη, (ππάξρεη ην δηαδίθηπν θαη έηνηκα Links πνπ ηνλ θαηεπζχλνπλ ψζηε λα κε ράλεηαη, ππάξρνπλ πξφζζεηα θείκελα θαη αξθεηφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηεζη αμηνιφγεζεο φζεο θνξέο ζέιεη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ππάξρεη ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα κε ηηο ζπλεξγαηηθέο κνξθέο εξγαζίαο γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή λα αλαθαιχπηεη ηε λέα γλψζε, λα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ρηίδνληαο πάλσ ζηα δηθά ηνπ λνεηηθά ζρήκαηα, λα εθθξάδεη ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ζε έλα άιιν πεξηβάιινλ δε ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηφ, λα απνηππψλεη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ινγηζκηθφ, πξνηείλεηαη ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο θαη ν δηαρσξηζκφο ζεκάησλ γηα επεμεξγαζία φπσο ζηα ζρέδηα εξγαζίαο (project). Δπίζεο πξνηείλεηαη, κεηά απφ ηελ επηκέξνπο επεμεξγαζία ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ε ζχλζεζε ηνπο ζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα απφ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ελεξγά θαη ιεηηνπξγηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Νέαο Σερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλδεηηθά ζηνηρεία, φπσο εξγαιεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο ( ράξηεο, βίληεν πνπ απεηθνλίδνπλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θ.ιπ.). Ζ δξάζε ηνπ καζεηή πεξλάεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν θαη επλνεί φινπο ηνπο καζεηέο, αθφκα θη αλ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην ρεηξηζκφ ζπκβφισλ θαη δηεξγαζηψλ. Σν ινγηζκηθφ εδψ ιεηηνπξγεί σο βνεζφο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηαηί ηνπ παξέρεη έλα πιήζνο απφ αληηθείκελα (εηθφλεο, ήρνπο, βίληεν, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θείκελα, ιεμηθφ φξσλ) πνπ είλαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαζέζηκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγεη ζε βηβιία, ηεηξάδηα, ιεμηθά, άιιεο πεγέο γηα πιεξνθφξεζε, Εξερευνϊ τον τόπο μου 44

45 ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη θελά ζηε ζρνιηθή ψξα κεηαβαίλνληαο απφ κηα αίζνπζα ζε κηα άιιε γηα αλαδήηεζε. Γεκηνπξγήζεθε γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε επέιηθηεο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ,( ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ),σο έλα πνιπκεζηθφ, πξνζνκνησηηθφ, πιεξνθνξηαθφ θαη ππνινγηζηηθφ εξγαιείν, κπνξεί λα αλαπαξηζηά ηε γλψζε κε κηα δηαζεκαηηθή θαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ε νπνία δε κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ζηελ παξαδνζηαθή θιεηζηή ζρνιηθή ηάμε. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη ( θείκελα, πεξηβαιινληηθφ πιηθφ, πνιηηηζκηθφ πιηθφ, πιεξνθνξίεο, δξαζηεξηφηεηεο, ηεζη αμηνιφγεζεο θ.ά.) ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ κία νινθιεξσκέλε εηθφλα, γηα ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη. Αθφκα κε ηε ζχλδεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο (ζηαπξφιεμα, ηνπνζεηήζεηο ησλ ιέμεσλ ζηε ζσζηή ζεηξά, ηελ ειεχζεξε έθθξαζε φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα θάλεη ηα δηθά ηνπ ζρφιηα ή λα απνηππψζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο ) ιεηηνπξγεί θαη σο γισζζηθφ κάζεκα, ρσξίο λα ην δηαθξίλεηο απφ ην κάζεκα γηα ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο. Οη καζεηέο πεξλνχλ απφ ην έλα κάζεκα ζην άιιν σο κηα νιφηεηα πνπ ηα πεξηέρεη φια, ρσξίο θαηαθεξκαηηζκφ ησλ γλψζεσλ γηα ην έλα ή ην άιιν ζρνιηθφ κάζεκα. Σν ινγηζκηθφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ελίζρπζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ην εζσηεξηθφ ηνπο δπλακηθφ θαη αθνινπζεί ηε ζεσξία ηνπ Gardner(1999) γηα ηελ χπαξμε πνιιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο. Γηαηί θάπνηνη καζεηέο πξνηηκνχλ, ηνλ νπηηθφ, άιινη ηνλ ζπκβνιηθφ, άιινη ηνλ αθνπζηηθφ, άιινη ηνλ πξαμηαθφ θαη άιινη ηνλ αηζζεζηνθηλεηηθφ ηξφπν κάζεζεο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ επηινγή απφ ηνλ θάζε καζεηή πσο ν ίδηνο ζα θαηαλνήζεη ηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ παίξλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ απφ δηαθνξεηηθφ κέζν ( θάπνηνο κέζσ θεηκέλσλ, άιινο κέζσ εηθφλαο θαη ήρνπ, άιινο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, άιινο απφ ην δηαδίθηπν, άιινο κέζσ ηνπ ηεζη αμηνιφγεζεο, θάπνηνο άιινο κέζα απφ ηελ πινήγεζή ηνπ ζε φιν ην ινγηζκηθφ). Δπίζεο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ελδείθλπηαη ε εξγαζία ησλ καζεηψλ αλά δχν ή ηξεηο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή αιιά θαη καθξηά απφ απηφλ φπσο πξνβιέπεηαη θάζε θνξά απφ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. Όια απηά δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (ηεο ηάμεο) ηνπο πξνο ην θαιχηεξν. Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη έλα επηπιένλ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ κε πινχζην πεξηβάιινλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζχγρξνλε δσή, απνηειεί «κεραλή» πνπ ππάξρεη ζρεδφλ ζε φια ηα ζπίηηα, είλαη αλαγλσξίζηκν απφ φινπο ηνπο κηθξνχο καζεηέο (φπσο δείρλεη θαη ε έξεπλα πνπ αθνινπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα ) κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα εξγαζηνχλ σο κηθξνί επηζηήκνλεο, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αλαπηχζζνπλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηε κεηέπεηηά ηνπο εθπαίδεπζε θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ επλνεί ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ, αληαπνθξίλεηαη ζηελ δηαθνξεηηθή πνιηηηζηηθή πξνέιεπζε θαη δελ πεξηζσξηνπνηεί ηνπο καζεηέο. Έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα κπνξεί λα αζρνιεζεί ν καζεηήο κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο ( ε εχθνιε κεηάβαζε ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ε ρξήζε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο ) δελ ρξεηάδεηαη πξνεγνχκελεο γλψζεηο γηα λα πξνρσξήζεηο ζηηο επφκελεο (έηζη δε δηαρσξίδεη ηα άηνκα ζε «δπλαηνχο»θαη «αδχλαηνπο» καζεηέο, δελ γλσξίδεη θαλέλαο πφζα κπνξεί λα θαηαθέξεη ν άιινο θαη ρηίδνληαο θάζε θνξά κηθξνχο ζηφρνπο (αθνχ επηβεβαηψζεη ηε θαηάθηεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο, φζεο θνξέο ρξεηαζηεί, κέζα απφ ηα αμηνινγηθά ηεζη, πξνρσξά ζηαζεξά ζηα επφκελα βήκαηα). Εξερευνϊ τον τόπο μου 45

46 Υξεζηκνπνηεί ηνλ παγθφζκην ηζηφ ( World Wide Web) κε ηξφπν πνπ λα επλνεί ηελ αμηνπνίεζε γηα εθαξκνγή επνηθνδνκηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα (O Malley,1995, Johnson & Johnson,1996, Γεκεηξαθνπνχινπ2000 & 2003, ). 5. Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σν ινγηζκηθφ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν λα εληζρχζεη ηελ πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο. θνπφο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη λα εκπινπηίζεη επνηθνδνκεηηθά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή κέζα απφ δεκηνπξγηθέο, δηεξεπλεηηθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ινγηζκηθφ απηφ έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο καζεζηαθνχο ξπζκνχο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ, δφζεθε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο, ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ, εχρξεζην θαη αιιειεπηδξαζηηθφ. Έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε, ψζηε λα είλαη πνιπεπίπεδε, λα βαζίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, λα είλαη ππεχζπλν άηνκν θαη ελεξγφ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή είλαη επέιηθηε, θαζψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηε δηθή ηνπο πνξεία ζε φπνηα ελφηεηα ζέινπλ θαη ζε φπνηα δξαζηεξηφηεηα επηζπκνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηε δηθή ηνπο καζεζηαθή πνξεία. Ζ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ γίλεηαη κε ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ, φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη ιάζνο επηζεκαίλεηαη (κήλπκα ζηελ νζφλε εξγαζίαο) φρη δηνξζσκέλν αιιά αθήλεη ην ρξήζηε λα επαλέιζεη φζεο θνξέο ζέιεη. Όηαλ δίλεηαη ζσζηή απάληεζε ππάξρεη ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο θαη ζρεηηθφ κήλπκα ζηελ νζφλε εξγαζίαο. Δπίζεο ην ινγηζκηθφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζρεηηθά θείκελα θαη λα ηηο απνζηείινπλ ζην δάζθαιφ ηνπο καδί κα ηα ηεζη αμηνιφγεζεο. Σν πεξηερφκελν βαζίδεηαη ζην επίζεκν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, δελ πεξηέρεη αλαθξίβεηεο θαη ιάζε θαη ρξεζηκνπνηεί απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα θαηάιιειε γηα ην ειηθηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. 5.1 Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι Δλόηεηα: Πνιηηηζκόο Οη καζεηέο θαινχληαη: Να δηαθξίλνπλ ηα δηάθνξα είδε ησλ κνπζείσλ Να εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο Να πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ηφπνπ καο Δλόηεηα: Πεξηβάιινλ Οη καζεηέο θαινχληαη: Να ηαμηλνκνχλ ηα θπηά ζε δέληξα, ινπινχδηα θαη ζάκλνπο Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ γλσζηά θπηά ηνπ ηφπνπ καο Εξερευνϊ τον τόπο μου 46

47 Να ζπλδένπλ ηα δψα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ Να αλαγλσξίζνπλ ην νηθνζχζηεκα ζην νπνίν δεη ην θάζε δψν Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα είδε δψσλ πξνο εμαθάληζε Να αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ 5.2 Σχεδιασμός Ζ ζχγρξνλε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία κπνξεί θαη νθείιεη λα ζηεξίμεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ πεξηβαιιφλησλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα παξαδνζηαθά πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα εηζάγεη πιεξνθνξίεο, αιιά νη απαληήζεηο είλαη θαζνξηζκέλεο απφ ην ζχζηεκα. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πεξηβάιινληα πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ(tutorials), πξνζνκνηψζεηο(simulations), αζθήζεηο(drills), παηρλίδηα θαη παθέηα εθαξκνγψλ γεληθήο ρξήζεο. ηα αλνηρηά ζπζηήκαηα, νη ζθνπνί, νη επηινγέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο: Καζνδεγνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε Ξεθηλνχλ απφ ην καζεηή Βαζίδνληαη ζε αξρέο θαη λνεηηθέο δηεξγαζίεο Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα έρνλ ηελ ππνρξέσζε λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, γηα λα ππάξρεη ε αιιειεπίδξαζε φπνπ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα ππεξθείκελα θαη ηα ππεξκέζα, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή γηα ηελ εξκελεία ελλνηψλ. Σα πεξηβάιινληα κε ππεξκέζα είλαη θαζνδεγνχκελα απφ δηαδηθαζίεο, ε αλαδήηεζε(browsing) νδεγεί ζε κάζεζε φπσο θαη ε ζχλδεζε κε πιεξνθνξίεο. Οη αλαδεηήζεηο πνπ γίλνληαη θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ νηθνδνκνχλ ηε γλψζε. Μέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ ηθαλνπνηείηαη θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε ρξήζηε. Με ηα ππεξκέζα, πνπ είλαη ε επέθηαζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη πεξηιακβάλεη κία πνηθηιία ζπκβφισλ (θσηνγξαθίεο, βίληεν, αλαπαξαζηάζεηο θ.ά.), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο αλαδήηεζεο θαη εχθνιεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ζέκαηνο πξνο κειέηε. Κάζε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή πξέπεη λα: Να παξέρεη πξνζαλαηνιηζκφ ζην καζεηή Να ζέηεη ζηφρνπο Να δείρλεη απφ ηελ αξρή ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα Να ζέηεη δξαζηεξηφηεηεο δνκεκέλεο θαη αλνηρηνχ ηχπνπ Να πεξηιακβάλεη αιιειεπηδξάζεηο γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ Να παξέρεη αμηνιφγεζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Γεληθά νη εθαξκνγέο ππεξκέζσλ πξνζθέξνληαη σο ηα θαηάιιεια πεξηβάιινληα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, πεξηέρνληαο πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξνπο θφκβνπο φπνπ ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο, λα ηηο ζπλδπάδεη θαη λα ζπλζέηεη. Εξερευνϊ τον τόπο μου 47

48 5.3 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Υπερμέσων Ζ ζρεδίαζε αθνξά πνιιά ζέκαηα ηφζν παηδαγσγηθά φζν θαη ηερληθά (Stemler, 1997). Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» έρεη αθνινπζήζεη ηε Γξακκηθή κνξθή κε άικαηα ε νπνία επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηζηξέςεη ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν θαη απφ απηφ λα επηιέμεη άιιεο δηαδξνκέο. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηε δηαδξνκή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Σσήμα 6: Γπαμμική ζσεδίαζη με άλμαηα Η δηδαθηηθή ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ έρεη βαζηζηεί ζηε ζεσξία ηνπ Gagne θαη πεξηιακβάλεη ελλέα(9) γεγνλόηα κάζεζεο: Πξνζέιθπζε πξνζνρήο Παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ Παξνρή θαζνδήγεζεο Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο Αλάπηπμε ηεο κλήκεο θαη κεηαθνξά κάζεζεο Αλάθιεζε πξνεγνχκελεο γλψζεο Πιεξνθφξεζε ηνπ καζεηή γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη παξνρή θηλήηξσλ Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη απνηειεζκάησλ Ζ ζρεδίαζε ησλ νζνλψλ (screen design) θφκβσλ ή παξαζχξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνζαλαηνιίδεη ην ρξήζηε ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Σν πεξηερφκελν θάζε νζφλεο παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία πινήγεζεο θαη νη νζφλεο είλαη απιέο θαη θαηαλνεηέο ψζηε λα ( φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Κφκεο, Μηθξφπνπινο, Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε, Πάηξα, 2001): Να πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε Να αλαπηχζζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Να δηεπθνιχλνπλ ηελ πινήγεζε ρσξίο λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην ρξήζηε Να πξνσζνχλ ηελ αλαδήηεζε, νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη Να πξνσζνχλ ηελ εκπινθή ηνπ ρξήζηε κε ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν Εξερευνϊ τον τόπο μου 48

49 5.4 Αλληλεπίδραση και ανάδραση του λογισμικού Σρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε, όπσο πξνηείλνπλ θαη νη εηδηθνί, ππάξρνπλ: Πεξηερφκελν θαη εξσηήζεηο αλά θαηεγνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα πεξηβάιινλ (θπηά- δψα θαη πνιηηηζκφο ζε ρσξηζηέο θαη επδηάθξηηεο ελφηεηεο Σρεηηθά κε ηελ αλάδξαζε: Παξνπζηάδνληαη ζηελ ίδηα νζφλε ην εξψηεκα θαη ε απάληεζε ηνπ ρξήζηε Παξέρεηαη αλάδξαζε κε ελζάξξπλζε γηα ην ρξήζηε Παξέρεηαη θαη ε επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή 5.5 Πλοήγηση στο λογισμικό Ζ επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ Ζ/Τ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε δηεπηθάλεηα (interface). Απηή είλαη ζρεδηαζκέλε θαηάιιεια ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ πινήγεζε, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη ρξήζηεο απνπξνζαλαηνιίδνληαη. Έηζη φπσο πξνηείλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζην ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» ππάξρνπλ: Δηθνλίδηα ζε θάζε νζφλε γηα ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πινήγεζε Βνήζεηα ζε θάζε νζφλε αιιά θαη ζπλνπηηθή γηα φιν ην ινγηζκηθφ ζηελ αξρή ηνπ Γισζζάξην φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επεμήγεζε Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Γπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Καηαγξαθή ηδεψλ ηνπ ρξήζηε 5.6 Δομή εφαρμογής και έλεγχος από το χρήστη Ζ ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαιχπηεη ην επίπεδν ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Οη κηθξνί καζεηέο πξνηηκνχλ «απζηεξά» δνκεκέλε ζρεδίαζε φπσο ηεο γξακκηθήο, ζε αληίζεζε κε ηνπο κεγάινπο ή έκπεηξνπο ρξήζηεο πνπ επηιέγνπλ δνκέο φπσο δηθηχνπ ή ιεσθφξνπ, γηα λα έρνπλ πιήξε επηινγή ζηελ πινήγεζε, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη γεληθά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 5.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ ην αηζζεηηθφ κέξνο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο: Σα γξαθηθά πνπ ππάξρνπλ ζηηο νζφλεο θαη ζηα θείκελα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη παξέρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Σα ρξψκαηα επηιέρζεθαλ ψζηε λα επηδξνχλ θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνπο ρξήζηεο (π.ρ. πξάζηλν αλνηρηφ γηα ην πεξηβάιινλ) θαη ρσξίο πνιιέο αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 49

50 Τπάξρνπλ αξθεηά βίληεν πνπ εληζρχνπλ πνπ εληζρχνπλ ζεκαληηθά ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Σα θηλνχκελα ζρέδηα ( animation) ελδείθλπληαη γηα πξνζνκνίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ (π.ρ. πεξπάηεκα αξθνχδαο, ηξέμηκν ιχθνπ). Οη ήρνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί παξέρνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη θάλνπλ πην επράξηζηε ηε ξνή ηεο παξαθνινχζεζεο. 5.8 Αλληλεπίδραση χρήστη και εκπαιδευτικού λογισμικού Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ είλαη ε δηεπηθάλεηα ρξήζεο. Τπάξρεη κία ζρέζε φπνπ ν ρξήζηεο δξα θαη ην ζχζηεκα αληηδξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα πξνσζεί ζην ρξήζηε ην θαηάιιειν πεξηερφκελν πξνο εμεξεχλεζε. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη απηφ πνπ έρεη ηνλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηα πάληα ζηε δηδαζθαιία (πνξεία καζήκαηνο, παξεκβάζεηο, αμηνιφγεζε), δίλνληαο ηελ ειεπζεξία ζην καζεηή λα ην αμηνπνηήζεη φπσο επηζπκεί θαζνξίδνληαο εθείλνο ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Τπάξρεη επίζεο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ καζεηή, πνπ ζηηο κεραλέο πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπν λα ηηο παξαπιαλήζεη (π.ρ. ζην ηεζη αμηνιφγεζεο δνθηκάδεη φζεο θνξέο ζέιεη), ελψ ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ν καζεηήο δέρεηαη ηελ αμηνιφγεζε άκεζα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα δεκηνπξγνχληαη ηα θαηάιιεια πιαίζηα ψζηε λα αληηκεησπίδεη θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη κάζεη. Έηζη ινηπφλ βαζηθφ κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη λα επεξεάδεη ηηο γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή θαη πξνσζεί ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. 5.9 Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης Δθηφο απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο απαξαίηεηε είλαη ε εχθνιε ρξήζε ηνπ θαη ε θηιηθφηεηά ηνπ πξνο ην ρξήζηε. Ο πςειφο βαζκφο επρξεζηίαο ηεο είλαη ζπλάξηεζε νθηψ (8) παξαγφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία ή αληίζεζε κεηαμχ ηνπο φπσο αλαθέξεη ν Waterworth (1992): Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα (ζσζηή θαη γξήγνξε δηεθπεξαίσζε δηεξγαζηψλ απφ ην ρξήζηε) Ζ ζπλνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο (γλσζηηθά αληηθείκελα) Ζ επειημία πνπ έρεη ζηνλ παξνπζίαζεο απφ ηνπο «αξράξηνπο» ρξήζηεο Ζ αλάδξαζε πνπ παξέρεη ζηελ νπνία ν ρξήζηεο γλσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ Σν αλνηρηφ πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο, απνθεχγνληαο ηα ιάζε ζηηο δηαδξνκέο Ζ πξσηνβνπιία πνπ παξέρεη ζην ρξήζηε, φπσο λα επηζθεθζεί φπνην ζεκείν ηνπ ινγηζκηθνχ επηζπκεί Ζ επθνιία θαη ε ηαρχηεηα εθκάζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Ζ θαηαλφεζε ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζεο Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ησλ ινγηζκηθψλ κε ππεξκέζα, σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία είλαη ε επρξεζηία ηνπο(usability). ην ινγηζκηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη, ν ρξήζηεο, γλσξίδεη θάζε ζηηγκή Εξερευνϊ τον τόπο μου 50

51 ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη, απφ πνχ μεθίλεζε θαη γεληθά είλαη πνιχ εχθνινο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Διάγραμμα Λογισμικού Use case diagram Σσήμα 7: Διάγπαμμα πεπιπηώζεων σπήζηρ ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο παξαηεξνχκε δχν ρξήζηεο ην καζεηή θαη ηνλ θαζεγεηή. Ο καζεηήο κπνξεί λα θάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο, κεηά ηελ «είζνδφ ηνπ» ζην πξφγξακκα: Να πεξηεγεζεί ζηηο ελφηεηεο: Φπηά-Εψα-Πνιηηηζκφο Να πεξηεγεζεί ζην Γηαδίθηπν γηα πιεξνθνξίεο Να πάξεη κέξνο ζην ηεζη αμηνιφγεζεο θαη λα δεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ Να πάξεη κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο Να γξάςεη ηηο απφςεηο ζην πεδίν έθζεζε Ο θαζεγεηήο εθηφο απφ φιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο κπνξεί λα πάξεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, φπσο επίζεο θαη λα δεη ηηο εθζέζεηο πνπ έρεη γξάςεη. Απηά ζηέιλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα φπνπ ππάξρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Εξερευνϊ τον τόπο μου 51

52 6. Σύγκριση εκπαιδευτικού λογισμικού με άλλα 6.1 Λογισμικό «Η προστασία του δάσους» από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σν ινγηζκηθφ απηφ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ( Α -Β -Γ ηάμεηο) θαη (Γ -Δ -Σ ηάμεηο ) κε ηηο ίδηεο ελφηεηεο αιιά πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλν ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Δίλαη ρσξηζκέλν ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο φπσο ην δάζνο θαη ν αέξαο, ην δάζνο θαη ε πφιε θ.ά θαη έρεη γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπ θφξκεο θαη θσηνγξαθίεο κε ζρεηηθά θείκελα γηα ην ζέκα πνπ εκθαλίδεη. Τπάξρεη ήρνο απφ ηα δψα ζε θαιή πνηφηεηα, νη θσηνγξαθίεο δελ έρνπλ πςειή αλάιπζε, ηα θείκελα έρνπλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο. Γελ ππάξρεη βίληεν, ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ( δελ έρεη ζρεηηθφ εηθνλίδην) ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο επίζεο ππάξρνπλ θχιια εξγαζίαο( ζε κνξθή document) ηα νπνία ρξεηάδνληαη ην πξφγξακκα office 2003 θαη κεηαγελέζηεξν γηα λα αλνίμνπλ. Ζ πινήγεζε είλαη δπλαηή πξνο ηελ αξρή θαη ην ηέινο θαζψο θαη ζηα ελδηάκεζα ηκήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηε ρξήζε βειψλ γηα ην πέξαζκα απφ κία δηαθάλεηα ζε κηα άιιε. Γεληθά είλαη έλα θαιφ ινγηζκηθφ απφ ηερληθήο πιεπξάο θαη εκπινπηηζκέλν απφ πιεξνθνξίεο αιιά πζηεξεί ζηνλ ηνκέα ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ πνπ δελ ππάξρεη θαζφινπ ζε απηφ. 6.2 Λογισμικό «Μελέτη Περιβάλλοντος» από το ΥΠ.Ε.Π.Θ Σν ινγηζκηθφ απεπζχλεηαη ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (Α - B -Γ ηάμεηο) θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ελφηεηεο θνηλέο γηα φιεο ηηο ηάμεηο Δίλαη ρσξηζκέλν ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα γηα επεμεξγαζία ζε θάζε ηάμε αλάινγν κε ην επίπεδφ ηεο. Έρεη γηα παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ κπαιφληα πάλσ ζηα νπνία επηιέγεηο θαη αθνινπζεί εηθφλα ζε πιαίζην θαη ήρνο ηαπηφρξνλα. Τπάξρεη κπάξα γηα ηα εηθνλίδηα ηα νπνία είλαη θαηαλνεηά θαη ππάξρνπλ ζε φιν ην ινγηζκηθφ. Πεξηέρεη επίζεο ζε θάζε ελφηεηα ηεζη αμηνιφγεζεο, επηβξάβεπζεο κε ήρν αλ ηα έρεη πάεη θαιά θαη ε αλαιπηηθή πξφνδν ηνπ καζεηή ζε θαζεκηά. Τπάξρεη βνήζεηα γηα ηελ επεμήγεζε ησλ εηθνληδίσλ ζε φιν ην ινγηζκηθφ, δελ έρεη φκσο ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ ήρν απφ δψα θαη βίληεν. Γεληθά είλαη έλα θαιφ θαη απιφ ζηε ρξήζε ινγηζκηθφ κε κηθξέο ελφηεηεο θαη δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 6.3 Λογισμικό: «Εξερευνώ τον τόπο μου» Σν ινγηζκηθφ απηφ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο καζεηέο ηεο Β ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη αθνξά ην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 52

53 Κάζε καζεηήο κπαίλεη κε ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία ζην ινγηζκηθφ ψζηε λα ηνλ αλαγλσξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο Πεξηέρεη ηηο ελφηεηεο Πεξηβάιινλ( Φπηά Εψα) θαη Πνιηηηζκφο Έρεη ζε φιεο ηηο δηαθάλεηεο εηθνλίδηα πνπ επεμεγνχλ ηε ρξήζε ηνπο, βνήζεηα κε θαηαλνεηά θείκελα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θάζε δηαθάλεηαο Οη θσηνγξαθίεο (είλαη ζε πςειή αλάιπζε αθφκα θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπο απφ πξνβνιέα) Τπάξρεη βίληεν, θάηη πνπ ιείπεη απφ ηα άιια ινγηζκηθά, γηα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ ην ηέινο ησλ ελνηήησλ ππάξρεη ηεζη αμηνιφγεζεο πνπ δίλεη ζπγθεληξσηηθά αιιά θαη μερσξηζηά απνηειέζκαηα γηα θάζε ελφηεηα. Μφιηο ν καζεηήο νινθιεξψζεη ην ηεζη έλα αξρείν κε ηηο απαληήζεηο πνπ έρεη δψζεη ζε θάζε εξψηεζε θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο απνζεθεχεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ θαη απνζηέιιεηαη θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ* Πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία νκάδσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ Πεξηέρεη αζθήζεηο κε ζηαπξφιεμα πνπ έρνπλ βνήζεηα ζηε ιχζε ηνπο θαη μερσξηζηή βαζκνινγία Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ νη καζεηέο πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο εθφζνλ ππάξρεη πξφζβαζε απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ ζπηηηνχ (απαηηείηαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν). Ο καζεηήο κπνξεί λα γξάςεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε θείκελν θαη λα ηηο απνζηείιεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (απαηηείηαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν). 7. Οδηγίες χρήσης του λογισμικού «Εξερευνώ τον τόπο μου» Πεξηερόκελα Ειζαγωγή Οδηγίερ σπήζηρ Τπόπορ Αξιοποίηζηρ ηος Λογιζμικού Παποςζίαζη Θεμαηικών Ενοηήηων Αξιολόγηζη μέζα από ηο λογιζμικό Επγαλεία ζσεδίαζηρ ηος λογιζμικού 7.1 Εισαγωγή Σν ινγηζκηθφ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηνπο γλσζηηθνχο, ςπρνθηλεηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη κέζα απφ ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Πξνζεγγίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο κε ηέηνην ηξφπν, ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δηεξεπλήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία. Εξερευνϊ τον τόπο μου 53

54 Οη καζεηέο ζε απηή ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ην ινγηζκηθφ, λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο, λα αλαδεηήζνπλ κέζα απφ ηα ζρεηηθέο παξαπνκπέο ζε ππεξθείκελα θαη πνιπκέζα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ηέινο λα αμηνινγήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην ηέινο ησλ ελνηήησλ. ηα θείκελα πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ ηνπ. 7.2 Οδηγίες χρήσης Γηα λα ιεηηνπξγήζεηε ην ινγηζκηθφ «Μειέηε Πεξηβάιινληνο» επηιέμηε ην ζρεηηθφ εηθνλίδην παηψληαο αξηζηεξφ θιηθ πάλσ ζηελ εηθφλα ηνπ. Ακέζσο ζα αλνίμεη ε πξψηε εηθφλα ηεο εθαξκνγήο θαη ζα δεηήζεη λα γξάςεηε ην φλνκά ζαο θαη ηνλ θσδηθφ πνπ ζαο έρεη δνζεί (π.ρ. φλνκα ρξήζηε: apostolis Κσδηθφο εηζφδνπ: kas ) Αν πληκηπολογήζεηε ζωζηά ηα ζηοισεία ηόηε ανοίγει ηο ππώηο παπάθςπο ηηρ εθαπμογήρ. Εξερευνϊ τον τόπο μου 54

55 Γηα λα επηιέμνπκε κία εηθφλα ή θάπνηα ιέμε πξέπεη λα βιέπνπκε ην βειάθη ηνπ θέξζνξα (πνληηθηνχ ηνπ Ζ/Τ )λα κεηαηξέπεηαη ζε ρεξάθη, αιιηψο δελ δέρεηαη άιιε επεμεξγαζία. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηαθεξφκαζηε ζε επφκελεο ή πξνεγνχκελεο ζειίδεο, επηζηξέθνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο (θεληξηθφ κελνχ),ρξεζηκνπνηνχκε ηε βνήζεηα, επηιέγνπκε λα αθνχζνπκε ήρνπο δψσλ, λα δνχκε ηα ζρεηηθά βίληεν, λα θάλνπκε εμάζθεζε ζηηο γλψζεηο καο ή λα βγνχκε ηειείσο απφ ηελ εθαξκνγή θ.ά. Η δεύηεπη καηά ζειπά ζελίδα πος ανοίγει ζηο λογιζμικό είναι μία ζύνηομη (γπήγοπη) μαηιά ζηιρ οδηγίερ σπήζηρ ηων οθονών Εξερευνϊ τον τόπο μου 55

56 Μφιηο ην ρεξάθη απφ ην πνληίθη πεξάζεη πάλσ απφ θάπνην εηθνλίδην εκθαλίδεηαη ε νλνκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηελ νπνία είλαη πξνγξακκαηηζκέλν. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ κεξηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ εθόζνλ επηιεγνύλ ηα ζρεηηθά εηθνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο νζόλεο. Έμνδνο απφ ηελ εθαξκνγή (βγαίλνπκε ηειείσο απφ ην πξφγξακκα. Ζ έμνδνο πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ επηιέμνπκε λα εγθαηαιείςνπκε ηελ εθαξκνγή επηιέγνληαο ην πιήθηξν Ναη Παηψληαο Όρη ζπλερίδνπκε ηελ πινήγεζή καο ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Εξερευνϊ τον τόπο μου 56

57 Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο (θεληξηθφ κελνχ). Δπφκελε ζειίδα. Πξνεγνχκελε ζειίδα. Γισζζάξη. Λεηηνπξγεί σο ιεμηθφ θαη εδψ ππάξρεη εξκελεία ησλ ιέμεσλ πνπ ζπλαληνχκε ζηηο ελφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Εξερευνϊ τον τόπο μου 57

58 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή βνήζεηα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο (κάο επηζεκαίλεη ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηε ζειίδα πνπ βξηζθφκαζηε). Εξερευνϊ τον τόπο μου 58

59 Σεζη δεμηνηήησλ. Παηψληαο απηφ ην εηθνλίδην κεηαθέξεζηε ακέζσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ζαο. Δθεί κπνξείηε λα δείηε ηε βαζκνινγία ζαο, αθνχ ηειεηψζεηε φιν ην ηεζη. Εξερευνϊ τον τόπο μου 59

60 Δθηππσηήο. Παηψληαο ην εηθνλίδην απηφ κπνξνχκε αθνχ δνχκε ηελ πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο ηεο ζειίδαο πνπ βιέπνπκε, κπνξνχκε λα ηελ εθηππψζνπκε. ε θάζε θφξκα, φπσο γηα παξάδεηγκα (Εψα ηνπ δάζνπο) ππάξρεη ζηελ αξρή ηεο κπάξαο (αξηζηεξά ) ε ζειίδα κε αλαθνξά ζην πεξηερφκελφ ηεο θαη ζην ηέινο δεμηά ηξία (3) γλψξηκα θνπκπηά πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά ζηνπο ππνινγηζηέο, φηαλ βξηζθφκαζηε ζε θάπνηα ζειίδα ή γξάθνπκε θείκελα θ.ά. Διαρηζηνπνίεζε ζειίδαο. Μεγηζηνπνίεζε ζειίδαο. Γξήγνξν θιείζηκν ζειίδαο θαη πξνγξάκκαηνο καδί. Εξερευνϊ τον τόπο μου 60

61 Σέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παηψληαο απηφ ην εηθνλίδην βγαίλνπκε εληειψο απφ ην πξφγξακκα. Δηθνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρηθή νζόλε. Πεξηβάιινλ Πνιηηηζκφο Πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν (ζρεηηθέο νζφλεο). Εξερευνϊ τον τόπο μου 61

62 Δπηιέγνληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο θαηεπζπλφκαζηε ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα ή νξγαληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηα δεμηά. Γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Αζελψλ. Εξερευνϊ τον τόπο μου 62

63 Ζ δηαδηθηπαθή πχιε πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε πξνζηαζίαο ηεο θαθέ αξθνχδαο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 63

64 Πιεξνθνξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ ελφηεηα, ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο εξγαζίεο( project). Σρεηηθέο νζόλεο κε παξαδείγκαηα Με ηελ επηινγή απφ ηα πιαίζηα παξαπάλσ νδεγείζηε ζην άλνηγκα εγγξάθσλ φπσο ηα παξαθάησ. Τπάξρεη ε επηινγή λα ην δηαβάζεηε, λα ην απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη λα ην ηππψζεηε. Εξερευνϊ τον τόπο μου 64

65 Εξερευνϊ τον τόπο μου 65

66 Έθζεζε: Δπηιέγνληαο απηφ ην εηθνλίδην κπνξνχκε λα γξάςνπκε κία έθζεζε ζρεηηθή κε ην ζέκα πνπ πξνηείλεηαη θαη ακέζσο κεηά λα ηε ζηείινπκε ζην δάζθαιφ καο. Ζ έθζεζε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο φπσο απηφ έρεη γξαθηεί απφ ην καζεηή. Εξερευνϊ τον τόπο μου 66

67 Όηη έρεη γξάςεη ν καζεηήο απνζηέιιεηαη ζην δάζθαιν. 7.3 Παρουσίαση Θεματικών Ενοτήτων Το δάσος και ο κόσμος του Εξερευνϊ τον τόπο μου 67

68 Υσξίδεηαη ζε δχν (2) ππνελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θπηά θαη ηα δψα. ε θαζεκηά απφ ηηο ππνελφηεηεο απηέο, ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηα δψα πνπ δνπλ ζηνλ ηφπν καο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ ηξνθή ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ θπηψλ, πσο κεγαιψλνπλ, ζε ηη δηαθξίλνληαη θ.ά. Θεματική Ενότητα Α : Τα ζώα του δάσους Πεξηερόκελα Αεηφο Κνπθνπβάγηα θίνπξνο Διάθη Αξθνχδα Λχθνο Υειψλα Λαγφο θαληδφρνηξνο ε θάζε δψν ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ καο βνεζνχλ λα ην γλσξίζνπκε θαιχηεξα, ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο γηα λα κπνξνχκε λα ην αλαγλσξίδνπκε ή λα βιέπνπκε ζε ηη αλαθεξφκαζηε (δεδνκέλνπ φηη φινη δελ έρνπκε ηηο ίδηεο νπηηθέο εκπεηξίεο ), φπσο επίζεο πεξηέρνληαη θαη ζρεηηθά βίληεν θαη ήρνη (φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη). Εξερευνϊ τον τόπο μου 68

69 Ζ δηαθάλεηα κε ηελ θνπθνπβάγηα πεξηέρεη ηε θσηνγξαθία ηεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πηελφ απηφ, ηε θσλή ηεο θαη ζρεηηθφ βίληεν κε ην πέηαγκά ηεο. Θ διαφάνεια με τθν αρκοφδα περιζχει ςε μορφι animation τθν κίνθςι τθσ. Εξερευνϊ τον τόπο μου 69

70 Θ διαφάνεια με το λφκο περιζχει βίντεο για τθν κίνθςθ των ποδιϊν του λφκου. Θεματική Ενότητα : Τα φυτά Εξερευνϊ τον τόπο μου 70

71 Πεξηερόκελα Σα είδε ησλ θπηψλ σο πξνο ην βιαζηφ (πφεο, ζάκλνη, δέληξα). Σα είδε ησλ θπηψλ σο πξνο ην θχιισκα (θπιινβφια, αεηζαιή). Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θπηά (ζπφξνο, ξίδεο, βιαζηφο, άλζε, θχιια). Ση πξνζθέξνπλ ηα θπηά( θξνχηα, ιαραληθά, δεκεηξηαθά, μεξνί θαξπνί, αξσκαηηθά θπηά, ηξνθή, νμπγφλν, ζπγθξάηεζε ησλ ρσκάησλ, νκνξθαίλνπλ ην πεξηβάιινλ). Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο θσηνγξαθίεο θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πινήγεζή ηνπο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 71

72 Γηαθάλεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Γηαθάλεηα πνπ δείρλεη ηη καο πξνζθέξνπλ ηα θπηά. Εξερευνϊ τον τόπο μου 72

73 7.3.2 Πολιτισμός Θεματική Ενότητα : Πολιτισμός Πεξηερόκελα Αξραία ζέαηξα θαη κλεκεία Μνπζεία Λατθή παξάδνζε Υνξνί Μνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο ε θάζε κία απφ ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, φπσο επίζεο θαη ζρεηηθά βίληεν πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε πνιχ θαιχηεξα απηφ ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε. Εξερευνϊ τον τόπο μου 73

74 Γηαθάλεηα κε αξραία ζέαηξα θαη κλεκεία. Γηαθάλεηα κε ηα αξραηνινγηθά κνπζεία. Εξερευνϊ τον τόπο μου 74

75 Γηαθάλεηα κε ζέκα ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ καο. Γηαθάλεηα γηα ηα ήζε θαη ηα έζηκα καο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 75

76 Γηαθάλεηα γηα ηα κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο. 7.4 Τεστ δεξιοτήτων Δδψ δνθηκάδεηε ηηο γλψζεηο ζαο ζρεηηθά κε φηη έρεηε δηαβάζεη ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (πξφγξακκα). Απφ ηνπο ρξήζηεο εμαξηάηαη αλ ζα νινθιεξψζνπλ ην ηεζη (ππάξρεη ε επηινγή λα βγείηε εθηφο θαη λα ην ζπκπιεξψζνπλ αξγφηεξα, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα θξαηάεη εκηηειή απνηειέζκαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνζπάζεηά ζαο μεθηλάεη απφ ηελ αξρή). Μφιηο νινθιεξσζεί ην ηεζη βγαίλεη ε βαζκνινγία ζαο ζπλνιηθά θαη ζε ζρέζε κε ηελ θάζε ελφηεηα, δειαδή αλ δελ ηα έρεηε θαηαθέξεη ζε θάπνηα απφ ηηο δχν ελφηεηεο (ρξεηάδνληαη πάλσ απφ ηηο κηζέο ζσζηέο απαληήζεηο γηα λα ζεσξείηαη επηηπρήο ε πξνζπάζεηα) αθνινπζεί κήλπκα ζρεηηθά κε ην πνηα ελφηεηα ζα πξέπεη λα επαλαιάβεηε. Όπσο επίζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεζη φιεο νη απαληήζεηο ζσζηέο θαη ιάζνο απνζεθεχνληαη απηφκαηα ζε αξρείν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή θαζψο θαη αλ είλαη ζπλδεκέλν ζην δηαδίθηπν απνζηέιιεηαη ην ζρεηηθφ αξρείν ηεο επίδνζεο θαη ζηνλ θαζεγεηή. Εξερευνϊ τον τόπο μου 76

77 Τπάξρεη θαη ερεηηθφ κήλπκα πνπ επηθξνηεί ηηο πιήξσο ζσζηέο απαληήζεηο. Μήλπκα νινθιήξσζεο ηνπ ηεζη αμηνιφγεζεο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 77

78 Τπάξρεη έιεγρνο γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε θάζε ελφηεηα θαη εκθάληζε κελχκαηνο κε ην φλνκα ηνπ καζεηή θαη ηελ ελφηεηα πνπ πξέπεη λα επαλαιάβεη (αλ δελ ηα έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ην 50% ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ). Εξερευνϊ τον τόπο μου 78

79 χγθξηζε απνηειεζκάησλ κε ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ είρε αζρνιεζεί ν καζεηήο κε ην ηεζη αμηνιφγεζεο. Εξερευνϊ τον τόπο μου 79

80 Σν ζρεηηθφ κήλπκα κε ηελ απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ θαζεγεηή. Εξερευνϊ τον τόπο μου 80

81 Σα απνηειέζκαηα φπσο απνζεθεχνληαη ζην αξρείν θεηκέλνπ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ καζεηή. Εξερευνϊ τον τόπο μου 81

82 Σν κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θαζεγεηή απφ ην ηεζη αμηνιφγεζεο θάζε καζεηή. 7.5 Τρόπος αξιοποίησης του λογισμικού Σν ινγηζκηθφ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί είηε σο εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ επηινγή ελνηήησλ κε φπνην ηξφπν ζέιεη, είηε σο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζπκπιεξψλεη, ππνβνεζά θαη ζπκπιεξψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, κέζα απφ επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ καζεηή κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, κε νδεγφ ηε θαληαζία, ηελ πεξηέξγεηα θαη ηηο πεξηγξαθέο, ζηνλ θφζκν ηεο αλαθάιπςεο. Οη θαηεπζπλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ. Παξαηήξεζε ησλ ζεκάησλ κέζσ εηθφλαο. Σαπηνπνίεζε εηθφλαο θαη αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη αλαγλψξηζεο. πλεξγαηηθή κάζεζε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία νκάδσλ. πιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εηθφλσλ. Εξερευνϊ τον τόπο μου 82

83 Πξνζθνξά εξεζηζκάησλ γηα απιέο έξεπλεο πεδίνπ πνπ γίλνληαη ζε επίπεδν ηάμεο ή ζρνιείνπ π.ρ. κειέηε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δνπλ νη καζεηέο. Απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαζψο θαη ηε ζπιινγή αληηθεηκέλσλ παιαηφηεξσλ επνρψλ απφ κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία αλζξψπνπο θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο. 7.6 Εργαλεία σχεδίασης του λογισμικού Γηα ην παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην VISUAL STUDIO 2010 ηεο Microsoft, πνπ πξνζθέξεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ θαη πνιιψλ εηδψλ θφξκεο ζρεδίαζεο. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε VISUAL BASIC. Υξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Photoshop γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θσηνγξαθηψλ θαη εηθνληδίσλ πνπ επηιέρζεθαλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Real player γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ βίληεν θαη ησλ ήρσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο. 7.7 Ελάχιστες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής εφαρμογής Πξηλ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία λα αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα ειέγμεηε, αλ ν ππνινγηζηήο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: Δπεμεξγαζηήο : INTEL PENTIUM 4 Μλήκε : 128 Mb Υψξνο ζην ζθιεξφ δίζθν: 600Mb Κάξηα γξαθηθψλ : VGA 64 Mb Αλάιπζε νζφλεο : 800*600 pixel (ειάρηζηε) Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα :Microsoft Windows XP κε Service pack 3 ή λεφηεξν, κε εγθαηεζηεκέλα ηα Net Framework 4.0 Κάξηα ήρνπ : 128 bit Οδεγφο αλάγλσζεο CD- ROM ή usb stick κε ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα 512Mb 8. Έρευνα με ερωτηματολόγια 8.1 Εισαγωγή Όινη νη άλζξσπνη φζν θαη νη επηζηήκνλεο ζηηο εηδηθέο ηνπο ελαζρνιήζεηο ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα πάξνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή γηα πεξηγξαθή, εξκελεία, πξφβιεςε θαη έιεγρν ησλ θαηλνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχκε δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Έηζη ν άλζξσπνο θαηαθεχγεη ζηηο Εξερευνϊ τον τόπο μου 83

84 πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο ή ηηο εκπεηξίεο άιισλ, ελψ ν επηζηήκνλαο αθνινπζεί ηε ιεγφκελε επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή κέζνδν, ε νπνία έρεη ηνπο δηθνχο ηεο κεζνδνινγηθνχο θαλφλεο θαη αθνινπζεί ηε δηθή ηεο κεζνδνινγηθή ηεο πνξεία. Ζ επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή κέζνδνο καο εμαζθαιίδεη εγθπξφηεξε γλψζε. Τα ζεκειηώδε ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία είλαη : Ζ εγθπξφηεηα ηεο γλψζεο πξέπεη λα επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα Όηη απνζθνπεί ζηε γελίθεπζε, ελδηαθέξεηαη λα δηαηππψζεη γεληθέο αξρέο ζεσξίαο Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο: ηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο Αζρνιείηαη κε ηελ αλαθάιπςε λέσλ γλψζεσλ, έρεη ζθνπφ ηε δηεχξπλζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο Υξεζηκνπνηεί γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, πνηθίια ςπρνηερληθά κέζα, φπσο ην έληππν πιηθφ κε εξσηεκαηνιφγηα, κεραληθέο ζπζθεπέο, ηεζη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θ.ά. ηεξίδεηαη ζηελ απξφζσπε, αληηθεηκεληθή αλάιπζε ρσξίο ηελ παξεκβνιή ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ Γίλεη έκθαζε ζηελ αλαθάιπςε γεληθψλ αξρψλ θαη ηε δηαηχπσζε ζεσξηψλ Σα επξήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο δελ είλαη ηειεζίδηθε γλψζε, είλαη κία δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα απνιήγεη ζε κηα γξαπηή κειέηε, πξνο δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ Γηα λα νινθιεξσζεί, ζπρλά απαηηείηαη ππνκνλή θαη ζάξξνο. Βεβαίσο ηα θπξηφηεξα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζηαζνχκε ζε κηα επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή κέζνδν είλαη ν επηζηεκνληθφο, αληηθεηκεληθφο θαη γεληθεπηηθφο αλαγσγηθφο ηεο ραξαθηήξαο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Δίδε επηζηεκνληθήο έξεπλαο Βηβιηνγξαθηθή Πξνθαηαξθηηθή Δθαξκνζκέλε βαζηθή Έξεπλα δξάζεο Γεκνζθνπηθήο έξεπλαο Αηνκηθήο πεξίπησζεο Δπαγσγηθή Απαγσγηθή Ναηνπξαιηζηηθή Πεηξακαηηθή Πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Οη κέζνδνη ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε ηα ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθηθήο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία άιισλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε ρξήζε θαη ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο ζηα Εξερευνϊ τον τόπο μου 84

85 ζρνιεία κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Έγηλε έξεπλα δξάζεο πνπ θαηά θχξην ιφγν πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εδψ είρε σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ, δαζθάισλ θαη καζεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ε δεκνζθνπηθή έξεπλα πνπ είρε σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηα ινγηζκηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο ζηελ έξεπλα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα πφζνη καζεηέο έρνπλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε σο ζθνπφ λα εληνπίζεη πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα δεκφζηα ζρνιεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, θαηά πφζν είλαη έηνηκνη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνην απφ απηά, φπσο επίζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δηάθνξσλ ινγηζκηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία. ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ ηξεηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ην 9 ν,ην 5 ν θαη ην 4 ν Γεκνηηθά ρνιεία Αιίκνπ κε εθαηφλ πελήληα (150) καζεηέο ηεο Β ηάμεο θαη ζαξάληα πέληε (45) εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ απηψλ. Ζ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ήηαλ έλα έηνο. Γφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πξηλ θαη κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ» θαη θαηαγξάθεθαλ νη απαληήζεηο ηνπο, αλαιχζεθαλ θαη εξκελεχζεθαλ. 8.2 Πίνακες και διαγράμματα με τα αποτελέσματα της έρευνας από τα ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο ζαξάληα πέληε (45) εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη απάληεζαλ θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηώλ, απάληεζαλ : Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 85

86 Σην εξώηεκα αλ ππάξρεη ζπλέπεηα ζηνπο όξνπο θαη ηα ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, απάληεζαλ : Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Γηα ηε ύπαξμε γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ ιαζώλ, απάληεζαλ: Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Σηελ εξώηεζε αλ κπνξεί λα εληαρζεί ζην ππάξρνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα, απάληεζαλ: Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 86

87 Σην εξώηεκα γηα ηελ ελζάξξπλζε, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ,ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, απάληεζαλ : Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ αλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό γηα αηνκηθή ρξήζε από θάζε καζεηή, ήηαλ : Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 87

88 Σην εξώηεκα γηα ην αλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό ζε όιε ηε ζρνιηθή ηάμε, νη απαληήζεηο ήηαλ: Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Οη απαληήζεηο, πνπ δόζεθαλ γηα ην θαηά πόζν δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, ήηαλ: Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 88

89 Σην εξώηεκα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ινγηζκηθνύ θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή, απάληεζαλ: Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Τν επόκελν εξώηεκα πνπ απαληήζεθε ήηαλ αλ δίλεη ην ηεζη αμηνιόγεζεο, ζε πεξίπησζε ιάζνπο, θάπνην κήλπκα ζην καζεηή: Σφνολο Ναι Πχι (Αλ Ναη )Τη κήλπκα ιάζνπο δίλεη, από ηα παξαθάησ : Σφνολο Δίνει Δίνει τθ ςωςτι βακμολογία απάντθςθ Εξερευνϊ τον τόπο μου 89

90 Σηελ εξώηεζε «Πόζν εύθνιν είλαη ζηε ρξήζε ηνπ ην ινγηζκηθό», νη απαληήζεηο ήηαλ: Σφνολο Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 90

91 Φξήζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ. Εξερευνϊ τον τόπο μου 91

92 Η ηειεπηαία εξώηεζε αθνξνύζε ηε γεληθή εθηίκεζε πνπ απνθόκηζαλ από ην ινγηζκηθό, ήηαλ: Σφνολο Κακόλου καλό Μζτριο Αρκετά καλό Ρολφ καλό Πίνακες και διαγράμματα με τα αποτελέσματα της έρευνας από τα ερωτηματολόγια προς τους μαθητές Σηελ εξώηεζε αλ έρνπλ νη καζεηέο Η/Υ ζην ζπίηη ηνπο, νη καζεηέο απάληεζαλ : Σφνολο μακθτϊν Ναι Πχι Εξερευνϊ τον τόπο μου 92

93 Οη καζεηέο πνπ απάληεζαλ λαη, δήισζαλ ηνπ αθόινπζνπο αξηζκνύο γηα ην πόζνπο Η/Υ έρνπλ: Σφνολο μακθτϊν Ροςότθτα Ζναν (1) Δφο (2) Τρεισ(3) Σηελ εξώηεζε πόζνη από ηνπο παξαπάλσ έρνπλ δηθό ηνπο ππνινγηζηή, απάληεζαλ: Σφνολο μακθτϊν Ναι Πχι Οη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ κπνξνύλ λα ρεηξίδνληαη ηνλ ππνινγηζηή θαη απάληεζαλ: Σφνολο μακθτϊν Κακόλου Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 93

94 Σην εξώηεκα πνπ έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή, απάληεζαλ : Σφνολο μακθτϊν Σπίτι Σχολείο (ολοιμερο πρόγραμμα) Σην εξώηεκα αλ είλαη επράξηζην ην ινγηζκηθό πνπ παξαθνινύζεζαλ, απάληεζαλ : Σφνολο μακθτϊν Κακόλου Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 94

95 Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ινγηζκηθό, ήηαλ: Σφνολο μακθτϊν Κακόλου Αρκετά Ρολφ Σηελ εξώηεζε αλ είλαη θαηαλνεηά ηα εηθνλίδηα (θνπκπηά ) ειέγρνπ : Σφνολο μακθτϊν Κακόλου Αρκετά Ρολφ Σηελ εξώηεζε αλ έρεη σξαίεο θσηνγξαθίεο, πήξακε ηηο απαληήζεηο : Σφνολο μακθτϊν Κακόλου Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 95

96 Σην εξώηεκα γηα ην θαηά πόζν ηα βίληεν πνπ ππάξρνπλ βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ πεξηζζόηεξν ηηο ελόηεηεο, έδσζαλ ηηο απαληήζεηο: Σφνολο μακθτϊν Κακόλου Αρκετά Ρολφ Σην εξώηεκα γηα ην πόζν εύθνιν είλαη λα ζπκπιεξσζεί ην ηεζη αμηνιόγεζεο, δόζεθαλ νη απαληήζεηο : Σφνολο μακθτϊν Κακόλου Αρκετά Ρολφ Εξερευνϊ τον τόπο μου 96

97 Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ γηα ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ζηαπξόιεμσλ θαη ησλ αζθήζεσλ πνπ ππάξρνπλ, ήηαλ: Σφνολο μακθτϊν Κακόλου Αρκετά Ρολφ Σην εξώηεκα γηα ην ηη άιιν ζα ήζειαλ νη καζεηέο λα πεξηέρεη ην ινγηζκηθό, απάληεζαλ : Ναι Ρεριςςότερεσ εικόνεσ Ρεριςςότερα βίντεο Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ Ριο πολλζσ αςκιςεισ Ριο πολλζσ δραςτθριότθτεσ Πχι Εξερευνϊ τον τόπο μου 97

98 Σηελ εξώηεζε αλ ζα ήζειαλ θαη γηα πνην ιόγν ζα επέιεγαλ λα δηαβάδνπλ ην κάζεκά ηνπο θαη λα θάλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ κέζα από ην ινγηζκηθό (αληί γηα ην ζρνιηθό βηβιίν), απάληεζαλ: Ήθελαν Ναι Πχι Σηελ εξώηεζε αλ νη καζεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, δόζεθαλ νη απαληήζεηο: Ναι Πχι Εξερευνϊ τον τόπο μου 98

99 Σε πνην ρώξν έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθό, απάληεζαλ νη καζεηέο : Σχολείο Σπίτι Εκπαιδευτικά λογισμικά που υπάρχουν στα σχολεία Μεηά από έξεπλα, ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηα ζρνιεία, από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, βξέζεθαλ ηα εμήο : Εξερευνϊ τον τόπο μου 99

100 Μαζεκαηηθά Α -Β Δηθαζηηθά Α -Σ Μνπζηθή Α -Σ Γιψζζα Α -Β Μειέηε πεξηβάιινληνο Α -Γ Θξεζθεπηηθά Γ -Γ Μαζεκαηηθά Γ -Γ Ηζηνξία Γ -Γ Γιψζζα Γ -Γ Μαζεκαηηθά Δ -Σ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή Δ -Σ Φπζηθά Δ -Σ Γεσγξαθία Δ -Σ Αγγιηθά Γ -Δ Θξεζθεπηηθά Δ -Σ Εξερευνϊ τον τόπο μου 100

101 Δπίζεο ζε θάπνηα ζρνιεία ππήξραλ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη κέζσ ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» ζε θάπνηα ζρνιεία, ηα εμήο ινγηζκηθά πνπ έρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ Π.Η, αιιά έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο. Τα ινγηζκηθά έρνπλ ρσξηζηεί αλά κάζεκα: Γιώζζα Σαμίδη ζηε ρψξα ησλ γξακκάησλ, Α Ο Ξεθηέξεο θαη ε Γξακκαηηθή, Α -Β Ο Ξεθηέξεο θαη ν ζεζαπξφο ηνπ Κνθθηλνκχηε, Α Ο Ξεθηέξεο ζηε Υψξα ησλ Ολείξσλ, Α -Β Ζ πίζα, ν Κεξαπλφο θαη ν χπνπηνο ηεο νδνχ ησλ Αλέκσλ, Γ -Γ Ζ πίζα, ν Κεξαπλφο θαη ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο, Δ -Σ Εξερευνϊ τον τόπο μου 101

102 Ιζηνξία Ο Ξεθηέξεο θαη νη δψδεθα(12) ζενί ηνπ Οιχκπνπ Ο Ξεθηέξεο ηαμηδεχεη ζηελ αξραία Αζήλα, Γ Ο Ξεθηέξεο ηαμηδεχεη ζηελ αξραία Οιπκπία, Γ Ηζηνξία, Δ Ηζηνξία, Σ Μαζεκαηηθά Ζ πίζα, ν Κεξαπλφο θαη ε δηάζσζε ηνπ πιαλήηε Αλδξνκέδα, Δ -Σ Ζ πίζα, ν Κεξαπλφο ζηνλ πιαλήηε Αλδξνκέδα, Γ -Γ Σν κπζηηθφ ηνπ Ήιηνπ, Α -Β Ο θαπεηάλ Μπνπξκπνπιήζξαο, Α -Γ Μειέηε Πεξηβάιινληνο Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Α Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Β Εξερευνϊ τον τόπο μου 102

103 Γεσγξαθία O Ξεθηέξεο ηαμηδεχεη ζηελ Διιάδα, Γ-Δ Γεσγξαθία, Σ Δηθαζηηθά Δηθαζηηθά, Α-Σ 8.5 Συμπεράσματα από τις έρευνες σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό Οη καζεηέο ζε κεγάιν πνζνζηφ 83% έρνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο. Απηφ δείρλεη θαη ηε δηείζδπζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηα λνηθνθπξηά ζε ζρέζε κε ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο. Δηδηθφηεξα νη καζεηέο ηεο Β Σάμεο πνπ έρνπλ δηθφ ηνπο ππνινγηζηή αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 15% θάηη πνπ δείρλεη πσο ζε απηέο ηηο κηθξέο ειηθίεο ππάξρεη έιεγρνο απφ ηνπο γνλείο θαη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπ κέζνπ απηνχ. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα είλαη φηη κφλν ην 7% ησλ καζεηψλ δελ γλσξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή θαη απηφ παξαηεξήζεθε ζε καζεηέο νη νπνίνη δε ζπκκεηέρνπλ ζην Οινήκεξα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ, ζηα νπνία γίλεηαη ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο απφ θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο. Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη ππνρξεσηηθή ζηα δχν απφ ηα ηξία ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη είλαη ελζσκαησκέλε ζην πιήξεο σξάξην ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ αθνξά απνγεπκαηηλή δψλε. Τπάξρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο καζεηέο ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ζε πνζνζηφ 91% λα ην πξνηηκνχλ απφ ην ζρνιηθφ ηνπο βηβιίν γηα ην δηάβαζκα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηεζη αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο έδεημαλ απηή ηελ πξνηίκεζή ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη γηα ηα άιια εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ξσηψληαο πνπ κπνξνχλ λα ηα βξνπλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηφ είλαη έλα ελζαξξπληηθφ ζεκείν γηαηί δίλεη κηα λέα δηάζηαζε θαη ελδηαθέξνλ Εξερευνϊ τον τόπο μου 103

104 ηνπ καζεηή ψζηε λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ην κάζεκά ηνπ, θαη κε ελεξγή ζπκκεηνρή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απφ ην εκπφξην αλέξρνληαη κφλν ζην 5% θαη απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζπίηη ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αλέξρνληαη ζην 12%, θάηη πνπ δείρλεη ην κηθξφ βαζκφ ελζσκάησζήο ηνπο (ησλ ινγηζκηθψλ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ιφγνη είλαη αξθεηνί θαη έρνπλ λα θάλνπλ ζπλήζσο, παξ φηη αξθεηνί εθπαηδεπηηθoί έρνπλ θάλεη επηκφξθσζε Α θαη Β επηπέδνπ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, κε ην ρξφλν ηνλ νπνίν ρξεηάδνληαη γηα λα εθηειέζνπλ θάπνην πξφγξακκα, κε ηελ αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ φηαλ δελ γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθφ, κε ηελ πεξηνξηζκέλε δηδαθηηθή ψξα γηαηί ρξεηάδεηαη κεηαθίλεζε απφ ηε ζρνιηθή ηάμε ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ θ.ά.. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, πξηλ παξνπζηαζηεί ην ινγηζκηθφ απηφ «Δμεξεπλψ ηνλ ηφπν κνπ», αλέξρνληαη ζην 24% θαη παξά ηηο ζεηηθέο θξηηηθέο γη απηά δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην νχηε νη κηζνί απφ απηνχο, φπσο δείρλεη θαη ε παξαπάλσ έξεπλα. Μεηά απφ ηελ παξνπζίαζε θαη ηηο εθηππσκέλεο νδεγίεο ρξήζεο πνπ δείρλνπλ ηη θάλεη ην ινγηζκηθφ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη ην 88% ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ άκεζα ζην κάζεκά ηνπο γηαηί ην ζεψξεζαλ εχθνιν ζε ρξήζε ηνπ αιιά θαη ζε πνζνζηφ 100% θαηάιιειν γηα ηε Β ηάμε. Απάληεζαλ επίζεο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 90% φηη επλνεί ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη παξαηήξεζαλ κέζα ζηελ ηάμε πνιχ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα αιιά θαη θπξίσο καζεηψλ νη νπνίνη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο παξακέλνπλ «κε κηθξή ζπκκεηνρή». Δίπαλ φηη ην ελδηαθέξνλ απμαλφηαλ θάζε θνξά πνπ έβιεπαλ εηθφλεο, βίληεν θαη άθνπγαλ ήρνπο φπσο επίζεο θαη απφ ην ηεζη αμηνιφγεζεο γηαηί έλησζαλ λα κε ηνπο βαζκνινγεί ν δάζθαινο αιιά έλα πξφγξακκα. Έηζη μεπεξάζηεθε θαη ν θφβνο ησλ καζεηψλ λα απαληήζνπλ θσλαρηά κέζα ζηελ ηάμε ή λα ηνπο βαζκνινγήζεη ην γξαπηφ ν δάζθαινο, κπφξεζαλ λα γπξίζνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο. Ζ έθζεζε θαη ην ηεζη αμηνιφγεζεο ήηαλ απηά πνπ ελζνπζίαζαλ ην ζχλνιν σλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ζεψξεζαλ πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν κήλπκα πνπ βγήθε απφ ηελ πξνζπάζεηα απηή ήηαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ζα ήηαλ πην εχθνιν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κε ηελ ηάμε ηνπο απ φηη πξηλ. Γεληθά ε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ έδεημε φηη πέηπρε ην ζθνπφ ηνπ (λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο πεξηζζφηεξν κε ηνλ ππνινγηζηή θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε ρξήζε ηνπ σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ) θαη ηνπο ζηφρνπο (λα αληηιακβάλνληαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζπλεξγαδφκελα θαη λα καζαίλνπλ «παίδνληαο»), πνπ είραλ ηεζεί απφ ηελ αξρή. Εξερευνϊ τον τόπο μου 104

105 9. Μελλοντική εργασία Μειινληηθή εξγαζία θαη βήκα γηα ηελ εμαγσγή θαιχηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε, είλαη ε ελζσκάησζε ζε απηφ πεξηζζφηεξσλ ελνηήησλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ αιιά θαη θαηά πφζν απηφ θαη άιια πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία ή πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ, έρνπλ ελζσκαησζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ ε ρξήζε ηνπ πφζν έρεη απμεζεί απφ ηελ ηειεπηαία παξνπζίαζε ησλ ινγηζκηθψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηά πφζν απηά ηα ζεηηθά κελχκαηα πνπ ππήξραλ απφ απηνχο, φηη αθνχ γλψξηζαλ απφ θνληά θάπνην ινγηζκηθφ, είλαη έηνηκνη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Δπίζεο πφζν εχθνιν είλαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο νκάδεο ζπλεξγαζίαο ζηα ζρνιηθά ηκήκαηα κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε έλα δηαθνξεηηθφ εξγαιείν κάζεζεο. 2. Εξερευνϊ τον τόπο μου 105

106 10. Παράρτημα 10.1 Κώδικας και βάση δεδομένων λογισμικού Θ βάςθ δεδομζνων ζχει δθμιουργθκεί με Access. Έθζεζε γηα ηνπο καζεηέο 3. Δξσηήζεηο πνπ πεξηέρεη ην ηεζη αμηνιφγεζεο Εξερευνϊ τον τόπο μου 106

107 Έιεγρνο ζσζηψλ θαη πιήζνο απαληήζεσλ Username password, ρξήζηεο θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαζεγεηή Εξερευνϊ τον τόπο μου 107

108 Έιεγρνο γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηνλ θψδηθα Έιεγρνο γηα ην πιήζνο εηζαγσγήο εξσηήζεσλ Εξερευνϊ τον τόπο μου 108

109 Έιεγρνο γηα ηηο απαληήζεηο Οινθιήξσζε ηνπ ηεζη θαη κελχκαηα πξνο ηνπο καζεηέο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο Εξερευνϊ τον τόπο μου 109

110 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεζη Εξερευνϊ τον τόπο μου 110

111 10.2 Υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία Ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα των εκπαιδευτικών λογισμικών Έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην απφ ηα αθφινπζα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζνπ; Δπηιέγσ ζεκεηψλνληαο ζηα παξαθάησ Εξερευνϊ τον τόπο μου 111

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ : ΠΟΤΓΑΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα