Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι."

Transcript

1 ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη επεθηάζεσλ Αλαζεώξεζε πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ πόιεσο (Νεζηόξην,Γξάκκνο θ.η.ι) θαη ζύληαμε λέσλ πνιενδνκηθώλ κειεηώλ ( Γξακκνρώξηα θ.η.ι.) Γξάζεηο θαη Μειέηεο γηα ηελ αλάθηεζε, νξγάλσζε θαη ηελ επαλνηθεηνπνίεζε δεκόζηνπ ρώξνπ Σαθηνπνίεζε ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο 1.2 ΠΡΑΗΝΟ 1.3. ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ 1.2.1Γεκηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ρώξσλ πξαζίλνπ Δλίζρπζε δεκνηηθνύ ζηόινπ απνξξηκκαηνθόξσλ, νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο Βειηίσζε ηεο δεκόζηαο πγηεηλήο Μειέηεο αλαβάζκηζεο ρώξσλ πξαζίλνπ-αλαςπρήο Γεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη αλαβάζκηζε ππαξρόλησλ Αλαλέσζε -εκπινπηηζκόο ησλ δέλδξσλ θαη θύηεπζε πάξθσλ Αλάπιαζε δελδξνθπηείαο Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.) Μειέηε, ζπληήξεζε, θαηαζθεπή δεκνηηθώλ ρώξσλ πγηεηλήο Γηακόξθσζε πνιηηηθήο από ην Γήκν γηα ηελεπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζηε Γεκόζηα Τγηεηλή Μειέηεο αλαβάζκηζεο ππνδνκώλ πγηεηλήο ζην ρώξν ηνπ river party Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ πγηεηλήο ζην ρώξν ηνπ river party ΑΞΟΝΑ 1 : Γηακόξθσζε-πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε γεσινγηθώλ πξνβιεκάησλ Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο Μειέηεο (γεσινγηθέο, γεσηερληθέο,θ.η.ι) Δξγα ζσξάθηζεο έλαληη θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ,θαηαπηώζεσλ, δηαβξώζεσλ θ.η.ι Καηαζθεπή πέηξηλνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο πξνο Αγ.Ραθαήι Κ.Γ. Δπηαρσξίνπ Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο Μειέηεο (γεσινγηθέο, ηνπνγξαθηθέο, πδξαπιηθέο, θ.η.ι) 1.4 ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ Γηακόξθσζε - πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Γηακόξθσζε - πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο ππξνπξνζηαζίαο Δξγα ζσξάθηζεο (κε ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ππνδνκέο) πεξηνρώλ εθηόο νηθηζκώλ, ηξσηώλ ζε πιεκκπξηθά θαηλόκελα Δμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θξεαηίσλ ζπιινγήο νκβξίσλ, κε ζπζηεκαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη άκεζε απόθξαμε ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ Οινθιήξσζε δηθηύσλ ζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Αληηπιεκκπξηθή θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ξέκαηνο Κνκλελάδσλ Αληηπιεκκπξηθή θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία Υηνλάηνπ θαη πεξηβάιινληνο Γηεπζέηεζε ξέκαηνο Δπηαρσξίνπ Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ Σ.Κ. Υξπζήο- Σ.Κ. Ενύδνπιεο Γηαρείξηζε νκβξίσλ πδάησλ Γξάκκνπ Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο Βειηίσζε-Δπέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ δεμακελώλ ππξνπξνζηαζίαο Πξνκήζεηα βπηηνθόξνπ -εμνπιηζκόο ππξνπξνζηαζίαο Καηλνηόκν ζύζηεκα αλίρλεπζεο, παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο αλάπιαζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκώλ Αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (Γξακκνρσξίσλ,θ.η.ι) Αλάπιαζε θνηλνρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκνύ Κπςέιεο Αλαπιάζεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ

2 1.6 ΜΔΣΑΦΟΡΔ- ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ Αλαπιάζεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Αλάπιαζε νηθηζκνύ θνηύιεο Αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκνύ πηειέαο Αλάπιαζε Νεζηνξίνπ Αλάπιαζε νηθηζκνύ άλσ Νεζηνξίνπ Αλάπιαζε νηθηζκνύ Αγ. Άλλαο Αλάπιαζε Κξαλνρσξίνπ Αλάπιαζε νηθηζκώλ Δπηαρσξίνπ θαη Ενύδνπιεο Αλάπιαζε - νηθηζηηθή αλαβάζκηζε παξαξεκάηηαο δώλεο Γηπνηακίαο 1.5 ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ - ΚΟΗΝΧΦΔΛΔΗ ΥΧΡΟΗ, ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ Βειηίσζε, ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή θνηκεηεξίσλ, δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ινηπώλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο δηθηύνπ θίλεζεο πεδώλ θαη ελνπνίεζεο ηνπ πξάζηλνπ απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ηε δεκηνπξγία πεδνδξόκσλ Μειέηεο απνηύπσζεο,ζπληήξεζεο-αλαβάζκηζεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ (δεκνηηθό θαηάζηεκα Γηπνηακίαο, Δπηαρσξίνπ, Υξπζήο θ.η.ι) πληήξεζε-αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ (δεκνηηθό θαηάζηεκα Γηπνηακίαο, Δπηαρσξίνπ, Υξπζήο θ.η.ι) Μειέηεο αλαβάζκηζεο θηηξίνπ αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο Νεζηνξίνπ πληεξήζεηο-επεθηάζεηο θνηκεηεξίσλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ πληήξεζε θηηξίνπ ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ Δπηαρσξίνπ Μειέηε δηακόξθσζεο ππάξρνληνο θηηξίνπ ζε λέν Γεκαξρείν Νεζηνξίνπ ΑΞΟΝΑ 1 : Γηακόξθσζε-αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ Γηακόξθσζε ππάξρνληνο θηηξίνπ ζε λέν Γεκαξρείν Νεζηνξίνπ Μειέηε δηακόξθσζεο-αλαβάζκηζεο παηδηθώλ ραξώλ Γηακόξθσζε-αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ Μειέηεο βειηίσζεο-ζπληήξεζεο-δηάλνημεο ηνπ εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βειηίσζε-ζπληήξεζε-δηάλνημε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Οδνπνηία εληόο νηθηζκνύ Πεύθνπ Καηαζθεπή νδνύ Ληαλνηόπη-Γξάκκνο Γξόκνο Λεηβαδνηόπη-Γηαλλνρώξη-Μνλόππιν-Σξίινθνο Καηαζθεπή δξόκνπ δηαζηαύξσζε εσο Γιπθνλέξη Μειέηε θαηαζθεπήο δξόκνπ παιαηά Κνηύιε-Λεηβάδηα(Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο) Καηαζθεπή δξόκνπ παιαηά Κνηύιε-Λεηβάδηα(Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο) Γξόκνο Δπηαρώξη-Ενύδνπιε Γξόκνο Απρέλα Κνηύιεο-Πύξγνο-Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο Καηαζθεπή δξόκνπ Πνιπάλεκνο-Κνκλελάδεο Βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ Γξόκνο Καιή Βξύζε-Μνλόππιν Μειέηεο θαηαζθεπήο λενπ δξόκνπ Γηπνηακία-Καιή Βξύζε Μειέηε ζπληήξεζεο δξόκνπ Γηπνηακία-Καιή Βξύζε πληήξεζε δξόκνπ Γηπνηακία-Καιή Βξύζε Μειέηεο βειηίσζεο-ζπληήξεζεο δξόκνπ πξνο Κπςέιε Βειηίσζε-ζπληήξεζε δξόκνπ πξνο Κπςέιε

3 1.6.1 Βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ 1.6 ΜΔΣΑΦΟΡΔ- ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ - ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΡΟΒΑΔΧΝ Οινθιήξσζε γέθπξα Νεζηνξίνπ κε ηηο πξνζβάζεηο Γξόκνο Κεθαιόβξπζν-Πεπθόθπην-Υξπζή-Γηαζηάπξσζε Δπηαρσξίνπ Γξόκνο Πεύθν-Ληαλνηόπη Μειέηεο βειηίσζεο νδνύ Υηνλάην-Νεζηόξην Βειηίσζε νδνύ Υηνλάην-Νεζηόξην Καηαζθεπή δξόκνπ Πεύθνο - Μπξνβιήηεο -Πεπθόθπην Βειηίσζε νδνύ από γέθπξα έσο νηθηζκό Αγ. Άλλαο Βειηίσζε νδνύ Γηπνηακία-Υηνλάην Βειηίσζε νδνύ Γηπνηακία-Μεζόβξαρν Δζσηεξηθή νδνπνηία Υξπζήο-Πεπθνθύηνπ Δζσηεξηθή νδνπνηία Κνηύιεο ΑΞΟΝΑ 1 : Βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ Βειηίσζε ηνπ δαζηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ Μεηαθνξά-κεηαθίλεζε θαηνίθσλ κε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία Αλάπιαζε εηζόδνπ νηθηζκνύ Γξάκκνπ Οδόο ζύλδεζεο Γηπνηακίαο κε θάζεην Δγλαηίαο κέζσ Κνκλελάδσλ- Πνιπαλέκνπ(κειέηε) Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ (πέηξηλα ηνηρεία, νρεηνί) θαηά κήθνο ησλ εηζόδσλ ηνπ Κ.Γ.Δπηαρσξίνπ Βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζηελ πεξηνρή ησλ νηθηζκώλ Κξαλνρσξίνπ θαη Πηειέαο Μειέηεο βειηίσζεο-ζπληήξεζεο-δηάλνημεο ηνπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βειηίσζε-ζπληήξεζε-δηάλνημε ηνπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Μειέηεο θαηαζθεπήο-ζπληήξεζεο ηερληθώλ έξγσλ Καηαζθεπή-ζπληήξεζε ηερληθώλ έξγσλ Αγξνηηθή νδνπνηία Κνηλόηεηαο Αξξέλσλ Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο ζηελ πεξηνρή Καιή Βξύζε-Αιεβίηζα Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνύ νηθηζκνύ Πνιπαλέκνπ πληεξήζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Πεπθνθύηνπ πληεξήζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Υξπζήο πληεξήζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Δπηαρσξίνπ Μειέηεο βειηίσζεο-ζπληήξεζεο-δηάλνημεο ηνπ δαζηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βειηίσζε-ζπληήξεζε-δηάλνημε ηνπ δαζηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Μειέηεο θαηαζθεπήο-ζπληήξεζεο ηερληθώλ έξγσλ Καηαζθεπή-ζπληήξεζε ηερληθώλ έξγσλ Μειέηε νδνπνηίαο "Βειηίσζε δαζηθήο νδνύ Δπηαρσξίνπ - όξηα λνκνύ (πξνο ακαξίλα) Καηαζθεπή δαζηθήο νδνύ Σδνπβάξα-γέθπξα Σδεκνθώηα Γεκνηηθή ζπγθνηλσλία κε ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 1.7 ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνύ Αμηνπνίεζε ΑΠΔ Μειέηεο θαη ζπζηήκαηα ππνινγηζκνύ θαη κείσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαη δεκόζησλ θηηξίσλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε Γ.ρνιείσλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ Μειέηεο - ζπζηήκαηα ππνινγηζκνύ θαη κείσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ηνπ Φσηηζκνύ Οδώλ θαη Πιαηεηώλ Μειέηεο - ζπζηήκαηα ππνινγηζκνύ θαη κείσζεο ησλ θαηαλαιώζεσλ λεξνύ γηα δεκνηηθέο αλάγθεο Αληηθαηάζηαζε ελεξγνβόξσλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ ςύμεο, ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνύ, ησλ δεκνηηθώλ θαη δεκόζησλ θηηξίσλ κε εηδηθό εμνπιηζκό ρακειώλ θαηαλαιώζεσλ Τπνζηήξημε επελδύζεσλ γηα εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθώλ θαη Αηνιηθώλ ηνηρείσλ.(τπογομδ) Τπνζηήξημε δηαδηθαζηώλ γηα απόθηεζε αδεηώλ από ηε ΡΑΔ γηα πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο

4 ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Αμηνπνίεζε ΑΠΔ Μειέηεο δηαπίζησζεο ηνπ απνζέκαηνο ηεο βηνκάδαο Μειέηεο ζπληήξεζεο-επέθηαζεο θαη θαηαζθεπήο λέσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο νηθηζκώλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ πληεξήζεηο-επεθηάζεηο θαη θαηαζθεπή λέσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο νηθηζκώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ πληήξεζε όισλ ησλ δεμακελώλ ηνπ δήκνπ(πιαθάθηα, ρισξησηέο, πεξηθξάμεηο θ.ι.π.) Καηαζθεπή δεμακελώλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ δήκνπ Νεζηνξίνπ(Κάησ Νεζηόξην, Πηειέα, Ενύδνπιε, river party θ.η.ι.) Μειέηεο πινπνίεζεο λέσλ γεσηξήζεσλ-θαηαζθεπήο αληιηνζηαζίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πδξνδόηεζεο νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Καηαζθεπή λέσλ γεσηξήζεσλ-αληιηνζηαζίσλ γηα ηελ πδξνδόηεζε νηθηζκώλ Μειέηεο πινπνίεζεο λέαο γεώηξεζεο-ζύλδεζεο κε ππάξρνλ δίθηπν ζην Κξαλνρώξη γηα πδξνδόηεζε Κξαλνρσξίνπ-Πηειέαο Καηαζθεπή λέαο γεώηξεζεο-ζύλδεζε κε ππάξρνλ δίθηπν ζην Κξαλνρώξη γηα πδξνδόηεζε Κξαλνρσξίνπ-Πηειέαο Ύδξεπζε Κνηύιεο από πεγέο Κνινθύζα ΑΞΟΝΑ 1 : 1.8 ΤΓΡΔΤΖ- ΑΡΓΔΤΖ Αλαβάζκηζε δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο θαη εμαζθάιηζε επάξθεηαο ζε πνζόηεηα θαη πνηόηεηα λεξνύ Μειέηεο ελίζρπζεο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ησλ νηθηζκώλ Γξάκκνπ θαη Πεύθνπ Ύδξεπζε ησλ νηζκώλ Γξάκκνπ, Πεύθνπ Μειέηε αλαβάζκηζεο ππνδνκώλ ύδξεπζεο ζην ρώξν ηνπ river party Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ ύδξεπζεο ζην ρώξν ηνπ river party Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο λεξνύ ζην Δπηαρώξη Ζιεθηξνδνηήζεηο γεσηξήζεσλ Βειηίσζε θαιιηεξγεηώλ πεγώλ ύδξεπζεο θαη θαηαζθεπή λέσλ Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Δλίζρπζε πνζόηεηαο ηνπ λεξνύ ύδξεπζεο ηεο Γηπνηακίαο Μεηαθνξά λεξνύ γηα άξδεπζε Γεπέδνπ Νεζηνξίνπ Μειέηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθώλ πδξνκέηξσλ θαη έιεγρν ησλ δηαξξνώλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ δήκνπ Νεζηνξίνπ Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθώλ πδξνκέηξσλ θαη έιεγρν ησλ δηαξξνώλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο γηα ρνξήγεζε αδεηώλ γηα πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο λεξνύ (ύδξεπζε-άξδεπζε) Δθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ άξδεπζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Βειηίσζε-επέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Νεζηνξίνπ πληήξεζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ Μειέηεο ζπληήξεζεο-επέθηαζεο θαη θαηαζθεπήο λέσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζε νηθζκνύο ηνπ Γήκνπ Καηαζθεπή κνλάδσλ επεμεξγζίαο ιπκάησλ ζε νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ πληεξήζεηο-επεθηάζεηο θαη θαηαζθεπή λέσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ Απνρέηεπζε αθάζαξησλ πδάησλ νηθηζκνύ Γξάκκνπ 1.9 ΤΓΡΑ-ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Γηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ Οινθιήξσζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηελ είζνδν Γηπνηακίαο

5 ΑΞΟΝΑ 1 : 1.9 ΤΓΡΑ-ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Γηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ Γηαρείξεζε ζηεξεώλ απνβιήησλ Απνρέηεπζε αθάζαξησλ πδάησλ νηθηζκνύ Κνκλελάδσλ δήκνπ Αθξηηώλ Απνρέηεπζε αθάζαξησλ πδάησλ νηθηζκνύ Υηνλάηνπ δήκνπ Αθξηηώλ Φπζηθό ζύζηεκα επεμεξγαζίαο αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ζην δεκνηηθό δηακέξηζκα Νεζηνξίνπ, Γήκνπ Νεζηνξίνπ Φπζηθό ζύζηεκα επεμεξγαζίαο αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ζην δεκνηηθό δηακέξηζκα Κξαλνρσξίνπ, Γήκνπ Νεζηνξίνπ Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ νηθηζκό Δπηαρσξίνπ Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο αθαζάξησλ από ηνλ νηθηζκό Δπηαρσξίνπ ηεο Κνηλ.Αξξέλσλ έσο ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ νηθηζκό Υξπζήο Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο αθαζάξησλ από ηνλ νηθηζκό Υξπζήο ηεο Κνηλ.Αξξέλσλ έσο ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Μειέηεο αλαβάζκηζεο δηθηύσλ απνρέηεπζεο ζην ρώξν ηνπ river party Αλαβάζκηζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο ζην ρώξν ηνπ river party Αλάπηπμε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ αλαθύθισζεο, δειαδή ραξηηνύ, ζπζθεπαζηώλ, κπαηαξηώλ, νξπθηειαίσλ θαη ζπζθεπαζηώλ νξπθηειαίσλ, ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, γπαιηνύ, πιηθώλ θαηεδαθίζεσλ Μειέηε- εθαξκνγή νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 2.1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αλαβάζκηζε θαη ζπκπιήξσζε παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη θξνληίδαο Δπέθηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ βνήζεηα ζην ζπίηη" Δπέθηαζε ιεηηνπξγίαο ηειεηαηξηθήο κε δηαδεκνηηθό δίθηπν πγείαο Αλάπηπμε θνηλσληθνύ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο (λαξθσηηθά,αιθνόι,θάπληζκα, πξνιεπη.ηαηξηθή) Μειέηεο δηαζθάιηζεο πξνζπειαζηκόηεηαο δεκνζίσλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ από ΑκεΑ Γηαζθάιηζε πξνζπειαζηκόηεηαο δεκνζίσλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ από ΑκεΑ Δπέθηαζε - ζπληήξεζε ππνδνκώλ ζηήξημεο ηξίηεο ειηθίαο-γεκηνπξγία κνλάδσλ ΚΑΠΖ Γεκηνπξγία λένπ αγξνηηθνύ ηαηξείνπ Γηπνηακίαο Γεκηνπξγία πνιπδύλακνπ ηαηξείνπ Νεζηνξίνπ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ,ΤΓΔΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜ Ο ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 2.2 ΠΑΗΓΔΗΑ 2.3 ΠΟΛΗΣΗΜΟ ρεδηαζκόο γηα δηακόξθσζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη αύιεησλ ρώξσλ ρνιείν, πόινο παηδείαο,πνιηηηζκνύ θαη αλαβάζκηζεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο Αλαβάζκηζε θαη πνιηηηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ Μειέηεο αλάπιαζεο θαη αλαβάζκηζεο αύιεησλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (α' θαη β' βαζκνύ) Μειέηε πξνζζήθεο δπν αηζνπζώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο νινθιήξσζεο αλαθαηαζθεπήο παιαηνύ Γ.ρνιείνπ Δπηαρσξίνπ πληήξεζε Γ.ρνιείνπ Γηπνηακίαο Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο Πξόγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ Πξνγξακκαηα αλάπηπμεο ηεο ζρέζεο καζεηώλ κε ην βηβιίν θαη ηηο βηβιηνζήθεο Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο-αξρεηνζήθεο Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ Γηπνηακίαο Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ Μειέηεο ζπληήξεζεο ηνμσηώλ γεθπξηώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ(Παιαηά Κνηύιε, Δπηαρώξη,Ενύδνπιε θ.η.ι.) πληήξεζε ηνμσηώλ γεθπξηώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ(Παιαηά Κνηύιε, Δπηαρώξη,Ενύδνπιε θ.η.ι.) Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ιανγξαθηθώλ κνπζείσλ ( Νεζηνξίνπ, Δπηαρσξίνπ, Γηπνηακίαο θ.η.ι.)

6 2.3 ΠΟΛΗΣΗΜΟ Αλαβάζκηζε θαη πνιηηηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ Μειέηεο ζπληήξεζεο-θαηαζθεπήο κλεκείσλ( Αιεμ. Γηάθνπ Ενύδνπιεο θ.η.ι.) πληήξεζεηο-θαηαζθεπέο κλεκείσλ( Αιεμ. Γηάθνπ Ενύδνπιεο θ.η.ι.) Γεκηνπξγία ιεπθώκαηνο πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εζίκσλ, θνπδίλαο θ.η.ι Αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηόπνπ καο κέζσ θεζηηβάιεθζέζεηο θ.η.ι Γηακόξθσζε πεξηβάιινληα ρώξνπ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ Δπηαρσξίνπ Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη παξόδσλ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ Υξπζήο Αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Γ.ρνιείνπ Νεζηνξίνπ Οινθιήξσζε αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Αγ.Άλλαο 2.4 ΣΟΤΡΗΜΟ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ Αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθώλ -αγξνηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ Πξνώζεζε αγξνηνπξηζκνύ θαη ελαιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνπ (θπζηνιαηξηθόο, γαζηξνλνκηθόο θ.α) Αλάδεημε παιαηνύ λνζνθνκείνπ αληαξηώλ Γξάκκνπ Μειέηεο δηακόξθσζεο ρώξσλ ππνδνρήο επηζθεπηώλ (Υξπζήο θ.η.ι.) Γηακόξθσζε ρώξσλ ππνδνρήο επηζθεπηώλ (Υξπζήο θ.η.ι.) Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο μελώλσλ ηνπ Γήκνπ Μειέηεο κεηαθνξάο λεξνύ ζηνλ λεξόκπιν Ενύδνπιεο Μεηαθνξά λεξνύ ζηνλ λεξόκπιν Ενύδνπιεο Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο Γξάκκνπ Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη νδνύ πξόζβαζεο ζην λεξόκπιν Νεζηνξίνπ Πάξθν αλαςπρήο θαη αλάπηπμεο θπζηνιαηξηθνύ ηνπξηζκνύ Πξνθήηε Ζιία Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο μελώλα Υηνλάηνπ Ξελώλαο Γηπνηακίαο Μειέηε-θαηαζθεπή νηθνπάξθνπ δηαηήξεζεο νηθόζηησλ Διιεληθώλ δώσλ ππό εμαθάληζε Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επέλδπζεο κε πέηξα ηνπ μελώλα θαη ηεο αίζνπζαο ππνδνρήο Πεπθνθύηνπ Καηαζθεπή κνπζείνπ πδξνθίλεζεο Πεπθνθύηνπ Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπξηζκνύ Νεζηνξίνπ Μεηαηξνπή παιαηνύ παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νξεηλό όγθν ηεο Αιεβίηζαο ζε θαηαθύγην θαη ρώξν ζέαο θαη ζπληήξεζε πεξηπαηεηηθώλ κνλνπαηηώλ ζύλδεζεο κε ην δίθηπν κνλνπαηηώλ ηνπ Γξάκκνπ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ,ΤΓΔΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜ Ο ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ Αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ κνλαζηεξηαθνύ ηνπξηζκνύ Αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ Αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ζεξαπεπηηθνύ ηνπξηζκνύ Μειέηε αλάπιαζεο επξύηεξεο πεξηνρήο κνλαζηεξηώλ θαη εθθιεζηώλ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ( Αγ. Εαραξίαο θ.η.ι) Αλάπιαζε κνλαζηεξηνύ Αγ. Γεσξγίνπ Δπηαρσξίνπ Πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα θαη πίζηεο αλαξξίρεζεο Αλαβάζκηζε ηνπ ρώξνπ εθδειώζεσλ ( River party θ.η.ι.) Μειέηεο ρσξνζέηεζεο αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Υσξνζέηεζε αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Μειέηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκώλ γηα αλάπηπμε αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ Μειέηεο-δηελέξγεηα γεώηξεζεο ζηνλ Μεζόβξαρν γηα εληνπηζκό ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ Μειέηεο-ελέξγεηεο αλαγλώξηζεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ ζηνλ Μεζόβξαρν Μειέηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ Μεζνβξάρνπ

7 2.5 ΑΘΛΖΣΗΜΟ- ΝΔΟΛΑΗΑ Αλαβάζκηζε θαη ππνδνκώλ άζιεζεο θαη δεκηνπξγία λέσλ Μειέηεο αλαβάζκηζεο-ζπληήξεζεο θιεηζηώλ γπκλαζηεξίσλ ζην Γήκν Νεζηνξίνπ(Νεζηόξην θ.η.ι.) Αλαβάζκηζε-ζπληήξεζε θιεηζηώλ γπκλαζηεξίσλ ζην Γήκν Νεζηνξίνπ(Νεζηόξην θ.η.ι.) Καηαζθεπή γεπέδσλ 5Υ5 ζηνπο νηθηζκνύο ηνπ δήκνπ (Νεζηνξίνπ, Γηπνηακίαο,Δπηαρσξίνπ θ.η.ι.) πληήξεζε απνδπηεξίσλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ γεπέδσλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο δηακόξθσζεο εμσηεξηθνύ ρώξνπ γεπέδνπ 5Υ5 Υηνλάηνπ Γηακόξθσζε εμσηεξηθνύ ρώξνπ γεπέδνπ 5Υ5 Υηνλάηνπ Απνπεξάησζε ρώξνπ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Κ.Γ. Δπηαρσξίνπ Δζεινληηζκόο Γεκηνπξγία εζεινληηθώλ νκάδσλ θαη αλάπηπμε δξάζεσλ εζεινληηζκνύ Νενιαία Λεηηνπξγία Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Νέσλ Παξαηεξεηήξην απαζρόιεζεο λέσλ πκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα Φξάγκα Νεζηνξίνπ Αξδεπηηθό Φξάγκαηνο Νεζηνξίνπ Φξάγκα θαη αξδεπηηθό Γηπνηακίαο Αξδεπηηθό δίθηπν Κξαλνρσξίνπ Αξδεπηηθό δίθηπν Πηειέαο Αλαδαζκόο Κνκλελάδσλ Αλαδαζκόο Γηπνηακίαο ΑΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΠΑΥΟΛΖΖ 3.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΔ Πξσηνγελήο Σνκέαο (Τπνδνκέο - Γξάζεηο - Δλέξγεηεο) Γεπηεξνγελήο ηνκέαο(αμηνπνίεζε αγαζώλ) Αλαδαζκόο Υηνλάηνπ Παξάιιεια έξγα αλαδαζκώλ αγξνθηεκάησλ Κνκλελάδσλ, Γηπνηακίαο θαη Υηνλάηνπ Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο - πηινηηθέο (αξσκαηηθά, θαξκαθεπηηθά,ελεξγεηαθά) Απνγξαθή - αμηνιόγεζε ησλ δαζνιηβαδηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ δήκνπ θαη νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηε δηαρείξεζε ησλ βνζθνηόπσλ Πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο (ελεκέξσζε από γξαθείν ΓΓΑ δήκνπ, ελεκέξσζε έληππε θαη ειεθηξνληθή, δηνξγάλσζε εκεξίδσλ) Γεκηνπξγία κεηξώνπ αγξνηηθώλ θαη πινηνκηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο δεκνηηθώλ δαζώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ( Δπηαρσξίνπ, Κπςέιεο θ.η.ι) πκκεηνρή Γήκνπ ζε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία αγξνηνδηαηξνθηθήο ζύκπξαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ αγξνηηθώλ πξνηόλησλ Δλέξγεηεο πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθηξνθήο ησλ γνπλνθόξσλ δώσλ Πξνώζεζε ελεξγεηώλ γηα δεκηνπξγία ππνδνκώλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη νξγάλσζε ηεο δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο πλεξγαζία κε αλαπηπμηαθνύο θνξείο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηηώλ Πξνώζεζε ελεξγεηώλ γηα ηελ ζύζηαζε νκάδσλ παξαγσγώλ (θηελνηξνθηθά πξνηόληα, θαζόιηα) Πξνώζεζε ελεξγεηώλ γηα ηελ κεηαπνίεζε θηελνηξνθηθώλ πξνηόλησλ (παξαδνζηαθή ηπξνθνκία)

8 Πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο θαη βειηίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Σξηηνγελήο ηνκέαο(παξνρή ππεξεζηώλ) Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηνηθεηηθή ζηήξημε ηδησηώλ από γξαθείν ηνπ δήκνπ 3.2 ΑΠΑΥΟΛΖΖ- ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ πκβνπιεπηηθή ζηελ απαζρόιεζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο Μειέηε αλάδεημεο-αμηνπνίεζεο ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα Πξνώζεζε δεκηνπξγίαο θνξέα δηαρείξηζεο Γξάκκνπ Γεκηνπξγία κεηξώνπ-αξρείνπ επαγγεικαηηώλ δήκνπ Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ΑΞΟΝΑ 4: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 4.1 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Αλάπηπμε εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ δηαδηθαζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ζε όιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξόζσπα ηνπ δήκνπ Αλάπηπμε εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ δηαδηθαζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ζε όιεο ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο Νένο Ο.Δ.Τ Πηζηνπνίεζε ISO - πηζηνπίεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ΔΠΑ Φεθηνπνίεζε-νξγάλσζε ησλ αξρείσλ ηνπ ΓΓΑ θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζηαο(ππνδνκέο, δεκνηηθή, δεκόζηα πεξηνπζία ζηα όξηα ηνπ δήκνπ Νεζηνξίνπ ) Μειέηεο πξνκήζεηαο λένπ/αλαβάζκηζεο ππαξρόληνο εμνπιηζκνύ Πξνκήζεηα λένπ/αλαβάζκηζε ππαξρόλησο εμνπιηζκνύ Καηάξηηζε θαη επηκόξθσζε εξγαδνκέλσλ Μειέηεο θαηαζθεπήο ακαμνζηαζίνπ ζην Νεζηόξην Καηαζθεπή ακαμνζηαζίνπ ζην Νεζηόξην Μειέηεο πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ (θνκπξεζέξ, θνξησηήο, εληνπηζκνύ δηαξξνώλ θ.η.ι) Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ (θνκπξεζέξ, θνξησηήο, κεράλεκα εληνπηζκνύ δηαξξνώλ θ.η.ι) 4.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΥΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ Αλάγθε αλάπηπμεο δηαδηθαζηώλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία portal ηνπ Γήκνπ θαη νξγάλσζε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Λεηηνπξγία ΚΔΠ Γεκόζηεο Γηαβνπιεύζεηο γηα ζέκαηα ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο Δλίζρπζε ιεηηνπξγίαο επηηξνπώλ Γ Καηλνηόκεο Γξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ Ζιεθηξνληθή δεκνηηθή δηαθπβέξλεζε Γήκνπ Νεζηνξίνπ 4.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε Αμηνπνίεζε δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα