Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι."

Transcript

1 ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη επεθηάζεσλ Αλαζεώξεζε πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ πόιεσο (Νεζηόξην,Γξάκκνο θ.η.ι) θαη ζύληαμε λέσλ πνιενδνκηθώλ κειεηώλ ( Γξακκνρώξηα θ.η.ι.) Γξάζεηο θαη Μειέηεο γηα ηελ αλάθηεζε, νξγάλσζε θαη ηελ επαλνηθεηνπνίεζε δεκόζηνπ ρώξνπ Σαθηνπνίεζε ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο 1.2 ΠΡΑΗΝΟ 1.3. ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ 1.2.1Γεκηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ρώξσλ πξαζίλνπ Δλίζρπζε δεκνηηθνύ ζηόινπ απνξξηκκαηνθόξσλ, νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο Βειηίσζε ηεο δεκόζηαο πγηεηλήο Μειέηεο αλαβάζκηζεο ρώξσλ πξαζίλνπ-αλαςπρήο Γεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη αλαβάζκηζε ππαξρόλησλ Αλαλέσζε -εκπινπηηζκόο ησλ δέλδξσλ θαη θύηεπζε πάξθσλ Αλάπιαζε δελδξνθπηείαο Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.) Μειέηε, ζπληήξεζε, θαηαζθεπή δεκνηηθώλ ρώξσλ πγηεηλήο Γηακόξθσζε πνιηηηθήο από ην Γήκν γηα ηελεπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζηε Γεκόζηα Τγηεηλή Μειέηεο αλαβάζκηζεο ππνδνκώλ πγηεηλήο ζην ρώξν ηνπ river party Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ πγηεηλήο ζην ρώξν ηνπ river party ΑΞΟΝΑ 1 : Γηακόξθσζε-πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε γεσινγηθώλ πξνβιεκάησλ Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο Μειέηεο (γεσινγηθέο, γεσηερληθέο,θ.η.ι) Δξγα ζσξάθηζεο έλαληη θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ,θαηαπηώζεσλ, δηαβξώζεσλ θ.η.ι Καηαζθεπή πέηξηλνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο πξνο Αγ.Ραθαήι Κ.Γ. Δπηαρσξίνπ Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο Μειέηεο (γεσινγηθέο, ηνπνγξαθηθέο, πδξαπιηθέο, θ.η.ι) 1.4 ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ Γηακόξθσζε - πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Γηακόξθσζε - πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο ππξνπξνζηαζίαο Δξγα ζσξάθηζεο (κε ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ππνδνκέο) πεξηνρώλ εθηόο νηθηζκώλ, ηξσηώλ ζε πιεκκπξηθά θαηλόκελα Δμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θξεαηίσλ ζπιινγήο νκβξίσλ, κε ζπζηεκαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη άκεζε απόθξαμε ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ Οινθιήξσζε δηθηύσλ ζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Αληηπιεκκπξηθή θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ξέκαηνο Κνκλελάδσλ Αληηπιεκκπξηθή θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία Υηνλάηνπ θαη πεξηβάιινληνο Γηεπζέηεζε ξέκαηνο Δπηαρσξίνπ Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ Σ.Κ. Υξπζήο- Σ.Κ. Ενύδνπιεο Γηαρείξηζε νκβξίσλ πδάησλ Γξάκκνπ Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο Βειηίσζε-Δπέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ δεμακελώλ ππξνπξνζηαζίαο Πξνκήζεηα βπηηνθόξνπ -εμνπιηζκόο ππξνπξνζηαζίαο Καηλνηόκν ζύζηεκα αλίρλεπζεο, παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο αλάπιαζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκώλ Αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (Γξακκνρσξίσλ,θ.η.ι) Αλάπιαζε θνηλνρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκνύ Κπςέιεο Αλαπιάζεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ

2 1.6 ΜΔΣΑΦΟΡΔ- ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ Αλαπιάζεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Αλάπιαζε νηθηζκνύ θνηύιεο Αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκνύ πηειέαο Αλάπιαζε Νεζηνξίνπ Αλάπιαζε νηθηζκνύ άλσ Νεζηνξίνπ Αλάπιαζε νηθηζκνύ Αγ. Άλλαο Αλάπιαζε Κξαλνρσξίνπ Αλάπιαζε νηθηζκώλ Δπηαρσξίνπ θαη Ενύδνπιεο Αλάπιαζε - νηθηζηηθή αλαβάζκηζε παξαξεκάηηαο δώλεο Γηπνηακίαο 1.5 ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ - ΚΟΗΝΧΦΔΛΔΗ ΥΧΡΟΗ, ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ Βειηίσζε, ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή θνηκεηεξίσλ, δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ινηπώλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο δηθηύνπ θίλεζεο πεδώλ θαη ελνπνίεζεο ηνπ πξάζηλνπ απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ηε δεκηνπξγία πεδνδξόκσλ Μειέηεο απνηύπσζεο,ζπληήξεζεο-αλαβάζκηζεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ (δεκνηηθό θαηάζηεκα Γηπνηακίαο, Δπηαρσξίνπ, Υξπζήο θ.η.ι) πληήξεζε-αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ (δεκνηηθό θαηάζηεκα Γηπνηακίαο, Δπηαρσξίνπ, Υξπζήο θ.η.ι) Μειέηεο αλαβάζκηζεο θηηξίνπ αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο Νεζηνξίνπ πληεξήζεηο-επεθηάζεηο θνηκεηεξίσλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ πληήξεζε θηηξίνπ ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ Δπηαρσξίνπ Μειέηε δηακόξθσζεο ππάξρνληνο θηηξίνπ ζε λέν Γεκαξρείν Νεζηνξίνπ ΑΞΟΝΑ 1 : Γηακόξθσζε-αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ Γηακόξθσζε ππάξρνληνο θηηξίνπ ζε λέν Γεκαξρείν Νεζηνξίνπ Μειέηε δηακόξθσζεο-αλαβάζκηζεο παηδηθώλ ραξώλ Γηακόξθσζε-αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ Μειέηεο βειηίσζεο-ζπληήξεζεο-δηάλνημεο ηνπ εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βειηίσζε-ζπληήξεζε-δηάλνημε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Οδνπνηία εληόο νηθηζκνύ Πεύθνπ Καηαζθεπή νδνύ Ληαλνηόπη-Γξάκκνο Γξόκνο Λεηβαδνηόπη-Γηαλλνρώξη-Μνλόππιν-Σξίινθνο Καηαζθεπή δξόκνπ δηαζηαύξσζε εσο Γιπθνλέξη Μειέηε θαηαζθεπήο δξόκνπ παιαηά Κνηύιε-Λεηβάδηα(Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο) Καηαζθεπή δξόκνπ παιαηά Κνηύιε-Λεηβάδηα(Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο) Γξόκνο Δπηαρώξη-Ενύδνπιε Γξόκνο Απρέλα Κνηύιεο-Πύξγνο-Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο Καηαζθεπή δξόκνπ Πνιπάλεκνο-Κνκλελάδεο Βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ Γξόκνο Καιή Βξύζε-Μνλόππιν Μειέηεο θαηαζθεπήο λενπ δξόκνπ Γηπνηακία-Καιή Βξύζε Μειέηε ζπληήξεζεο δξόκνπ Γηπνηακία-Καιή Βξύζε πληήξεζε δξόκνπ Γηπνηακία-Καιή Βξύζε Μειέηεο βειηίσζεο-ζπληήξεζεο δξόκνπ πξνο Κπςέιε Βειηίσζε-ζπληήξεζε δξόκνπ πξνο Κπςέιε

3 1.6.1 Βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ 1.6 ΜΔΣΑΦΟΡΔ- ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ - ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΡΟΒΑΔΧΝ Οινθιήξσζε γέθπξα Νεζηνξίνπ κε ηηο πξνζβάζεηο Γξόκνο Κεθαιόβξπζν-Πεπθόθπην-Υξπζή-Γηαζηάπξσζε Δπηαρσξίνπ Γξόκνο Πεύθν-Ληαλνηόπη Μειέηεο βειηίσζεο νδνύ Υηνλάην-Νεζηόξην Βειηίσζε νδνύ Υηνλάην-Νεζηόξην Καηαζθεπή δξόκνπ Πεύθνο - Μπξνβιήηεο -Πεπθόθπην Βειηίσζε νδνύ από γέθπξα έσο νηθηζκό Αγ. Άλλαο Βειηίσζε νδνύ Γηπνηακία-Υηνλάην Βειηίσζε νδνύ Γηπνηακία-Μεζόβξαρν Δζσηεξηθή νδνπνηία Υξπζήο-Πεπθνθύηνπ Δζσηεξηθή νδνπνηία Κνηύιεο ΑΞΟΝΑ 1 : Βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ Βειηίσζε ηνπ δαζηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ Μεηαθνξά-κεηαθίλεζε θαηνίθσλ κε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία Αλάπιαζε εηζόδνπ νηθηζκνύ Γξάκκνπ Οδόο ζύλδεζεο Γηπνηακίαο κε θάζεην Δγλαηίαο κέζσ Κνκλελάδσλ- Πνιπαλέκνπ(κειέηε) Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ (πέηξηλα ηνηρεία, νρεηνί) θαηά κήθνο ησλ εηζόδσλ ηνπ Κ.Γ.Δπηαρσξίνπ Βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζηελ πεξηνρή ησλ νηθηζκώλ Κξαλνρσξίνπ θαη Πηειέαο Μειέηεο βειηίσζεο-ζπληήξεζεο-δηάλνημεο ηνπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βειηίσζε-ζπληήξεζε-δηάλνημε ηνπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Μειέηεο θαηαζθεπήο-ζπληήξεζεο ηερληθώλ έξγσλ Καηαζθεπή-ζπληήξεζε ηερληθώλ έξγσλ Αγξνηηθή νδνπνηία Κνηλόηεηαο Αξξέλσλ Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο ζηελ πεξηνρή Καιή Βξύζε-Αιεβίηζα Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνύ νηθηζκνύ Πνιπαλέκνπ πληεξήζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Πεπθνθύηνπ πληεξήζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Υξπζήο πληεξήζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Δπηαρσξίνπ Μειέηεο βειηίσζεο-ζπληήξεζεο-δηάλνημεο ηνπ δαζηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βειηίσζε-ζπληήξεζε-δηάλνημε ηνπ δαζηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Μειέηεο θαηαζθεπήο-ζπληήξεζεο ηερληθώλ έξγσλ Καηαζθεπή-ζπληήξεζε ηερληθώλ έξγσλ Μειέηε νδνπνηίαο "Βειηίσζε δαζηθήο νδνύ Δπηαρσξίνπ - όξηα λνκνύ (πξνο ακαξίλα) Καηαζθεπή δαζηθήο νδνύ Σδνπβάξα-γέθπξα Σδεκνθώηα Γεκνηηθή ζπγθνηλσλία κε ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 1.7 ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνύ Αμηνπνίεζε ΑΠΔ Μειέηεο θαη ζπζηήκαηα ππνινγηζκνύ θαη κείσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαη δεκόζησλ θηηξίσλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε Γ.ρνιείσλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ Μειέηεο - ζπζηήκαηα ππνινγηζκνύ θαη κείσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ηνπ Φσηηζκνύ Οδώλ θαη Πιαηεηώλ Μειέηεο - ζπζηήκαηα ππνινγηζκνύ θαη κείσζεο ησλ θαηαλαιώζεσλ λεξνύ γηα δεκνηηθέο αλάγθεο Αληηθαηάζηαζε ελεξγνβόξσλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ ςύμεο, ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνύ, ησλ δεκνηηθώλ θαη δεκόζησλ θηηξίσλ κε εηδηθό εμνπιηζκό ρακειώλ θαηαλαιώζεσλ Τπνζηήξημε επελδύζεσλ γηα εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθώλ θαη Αηνιηθώλ ηνηρείσλ.(τπογομδ) Τπνζηήξημε δηαδηθαζηώλ γηα απόθηεζε αδεηώλ από ηε ΡΑΔ γηα πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο

4 ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Αμηνπνίεζε ΑΠΔ Μειέηεο δηαπίζησζεο ηνπ απνζέκαηνο ηεο βηνκάδαο Μειέηεο ζπληήξεζεο-επέθηαζεο θαη θαηαζθεπήο λέσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο νηθηζκώλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ πληεξήζεηο-επεθηάζεηο θαη θαηαζθεπή λέσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο νηθηζκώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ πληήξεζε όισλ ησλ δεμακελώλ ηνπ δήκνπ(πιαθάθηα, ρισξησηέο, πεξηθξάμεηο θ.ι.π.) Καηαζθεπή δεμακελώλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ δήκνπ Νεζηνξίνπ(Κάησ Νεζηόξην, Πηειέα, Ενύδνπιε, river party θ.η.ι.) Μειέηεο πινπνίεζεο λέσλ γεσηξήζεσλ-θαηαζθεπήο αληιηνζηαζίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πδξνδόηεζεο νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Καηαζθεπή λέσλ γεσηξήζεσλ-αληιηνζηαζίσλ γηα ηελ πδξνδόηεζε νηθηζκώλ Μειέηεο πινπνίεζεο λέαο γεώηξεζεο-ζύλδεζεο κε ππάξρνλ δίθηπν ζην Κξαλνρώξη γηα πδξνδόηεζε Κξαλνρσξίνπ-Πηειέαο Καηαζθεπή λέαο γεώηξεζεο-ζύλδεζε κε ππάξρνλ δίθηπν ζην Κξαλνρώξη γηα πδξνδόηεζε Κξαλνρσξίνπ-Πηειέαο Ύδξεπζε Κνηύιεο από πεγέο Κνινθύζα ΑΞΟΝΑ 1 : 1.8 ΤΓΡΔΤΖ- ΑΡΓΔΤΖ Αλαβάζκηζε δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο θαη εμαζθάιηζε επάξθεηαο ζε πνζόηεηα θαη πνηόηεηα λεξνύ Μειέηεο ελίζρπζεο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ησλ νηθηζκώλ Γξάκκνπ θαη Πεύθνπ Ύδξεπζε ησλ νηζκώλ Γξάκκνπ, Πεύθνπ Μειέηε αλαβάζκηζεο ππνδνκώλ ύδξεπζεο ζην ρώξν ηνπ river party Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ ύδξεπζεο ζην ρώξν ηνπ river party Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο λεξνύ ζην Δπηαρώξη Ζιεθηξνδνηήζεηο γεσηξήζεσλ Βειηίσζε θαιιηεξγεηώλ πεγώλ ύδξεπζεο θαη θαηαζθεπή λέσλ Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Δλίζρπζε πνζόηεηαο ηνπ λεξνύ ύδξεπζεο ηεο Γηπνηακίαο Μεηαθνξά λεξνύ γηα άξδεπζε Γεπέδνπ Νεζηνξίνπ Μειέηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθώλ πδξνκέηξσλ θαη έιεγρν ησλ δηαξξνώλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ δήκνπ Νεζηνξίνπ Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθώλ πδξνκέηξσλ θαη έιεγρν ησλ δηαξξνώλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο γηα ρνξήγεζε αδεηώλ γηα πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο λεξνύ (ύδξεπζε-άξδεπζε) Δθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ άξδεπζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Βειηίσζε-επέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Νεζηνξίνπ πληήξεζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ Μειέηεο ζπληήξεζεο-επέθηαζεο θαη θαηαζθεπήο λέσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζε νηθζκνύο ηνπ Γήκνπ Καηαζθεπή κνλάδσλ επεμεξγζίαο ιπκάησλ ζε νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ πληεξήζεηο-επεθηάζεηο θαη θαηαζθεπή λέσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ Απνρέηεπζε αθάζαξησλ πδάησλ νηθηζκνύ Γξάκκνπ 1.9 ΤΓΡΑ-ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Γηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ Οινθιήξσζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηελ είζνδν Γηπνηακίαο

5 ΑΞΟΝΑ 1 : 1.9 ΤΓΡΑ-ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Γηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ Γηαρείξεζε ζηεξεώλ απνβιήησλ Απνρέηεπζε αθάζαξησλ πδάησλ νηθηζκνύ Κνκλελάδσλ δήκνπ Αθξηηώλ Απνρέηεπζε αθάζαξησλ πδάησλ νηθηζκνύ Υηνλάηνπ δήκνπ Αθξηηώλ Φπζηθό ζύζηεκα επεμεξγαζίαο αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ζην δεκνηηθό δηακέξηζκα Νεζηνξίνπ, Γήκνπ Νεζηνξίνπ Φπζηθό ζύζηεκα επεμεξγαζίαο αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ζην δεκνηηθό δηακέξηζκα Κξαλνρσξίνπ, Γήκνπ Νεζηνξίνπ Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ νηθηζκό Δπηαρσξίνπ Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο αθαζάξησλ από ηνλ νηθηζκό Δπηαρσξίνπ ηεο Κνηλ.Αξξέλσλ έσο ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ νηθηζκό Υξπζήο Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο αθαζάξησλ από ηνλ νηθηζκό Υξπζήο ηεο Κνηλ.Αξξέλσλ έσο ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Μειέηεο αλαβάζκηζεο δηθηύσλ απνρέηεπζεο ζην ρώξν ηνπ river party Αλαβάζκηζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο ζην ρώξν ηνπ river party Αλάπηπμε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ αλαθύθισζεο, δειαδή ραξηηνύ, ζπζθεπαζηώλ, κπαηαξηώλ, νξπθηειαίσλ θαη ζπζθεπαζηώλ νξπθηειαίσλ, ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, γπαιηνύ, πιηθώλ θαηεδαθίζεσλ Μειέηε- εθαξκνγή νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 2.1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αλαβάζκηζε θαη ζπκπιήξσζε παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη θξνληίδαο Δπέθηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ βνήζεηα ζην ζπίηη" Δπέθηαζε ιεηηνπξγίαο ηειεηαηξηθήο κε δηαδεκνηηθό δίθηπν πγείαο Αλάπηπμε θνηλσληθνύ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο (λαξθσηηθά,αιθνόι,θάπληζκα, πξνιεπη.ηαηξηθή) Μειέηεο δηαζθάιηζεο πξνζπειαζηκόηεηαο δεκνζίσλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ από ΑκεΑ Γηαζθάιηζε πξνζπειαζηκόηεηαο δεκνζίσλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ από ΑκεΑ Δπέθηαζε - ζπληήξεζε ππνδνκώλ ζηήξημεο ηξίηεο ειηθίαο-γεκηνπξγία κνλάδσλ ΚΑΠΖ Γεκηνπξγία λένπ αγξνηηθνύ ηαηξείνπ Γηπνηακίαο Γεκηνπξγία πνιπδύλακνπ ηαηξείνπ Νεζηνξίνπ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ,ΤΓΔΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜ Ο ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 2.2 ΠΑΗΓΔΗΑ 2.3 ΠΟΛΗΣΗΜΟ ρεδηαζκόο γηα δηακόξθσζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη αύιεησλ ρώξσλ ρνιείν, πόινο παηδείαο,πνιηηηζκνύ θαη αλαβάζκηζεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο Αλαβάζκηζε θαη πνιηηηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ Μειέηεο αλάπιαζεο θαη αλαβάζκηζεο αύιεησλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (α' θαη β' βαζκνύ) Μειέηε πξνζζήθεο δπν αηζνπζώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο νινθιήξσζεο αλαθαηαζθεπήο παιαηνύ Γ.ρνιείνπ Δπηαρσξίνπ πληήξεζε Γ.ρνιείνπ Γηπνηακίαο Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο Πξόγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ Πξνγξακκαηα αλάπηπμεο ηεο ζρέζεο καζεηώλ κε ην βηβιίν θαη ηηο βηβιηνζήθεο Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο-αξρεηνζήθεο Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ Γηπνηακίαο Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ Μειέηεο ζπληήξεζεο ηνμσηώλ γεθπξηώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ(Παιαηά Κνηύιε, Δπηαρώξη,Ενύδνπιε θ.η.ι.) πληήξεζε ηνμσηώλ γεθπξηώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ(Παιαηά Κνηύιε, Δπηαρώξη,Ενύδνπιε θ.η.ι.) Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ιανγξαθηθώλ κνπζείσλ ( Νεζηνξίνπ, Δπηαρσξίνπ, Γηπνηακίαο θ.η.ι.)

6 2.3 ΠΟΛΗΣΗΜΟ Αλαβάζκηζε θαη πνιηηηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ Μειέηεο ζπληήξεζεο-θαηαζθεπήο κλεκείσλ( Αιεμ. Γηάθνπ Ενύδνπιεο θ.η.ι.) πληήξεζεηο-θαηαζθεπέο κλεκείσλ( Αιεμ. Γηάθνπ Ενύδνπιεο θ.η.ι.) Γεκηνπξγία ιεπθώκαηνο πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εζίκσλ, θνπδίλαο θ.η.ι Αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηόπνπ καο κέζσ θεζηηβάιεθζέζεηο θ.η.ι Γηακόξθσζε πεξηβάιινληα ρώξνπ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ Δπηαρσξίνπ Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη παξόδσλ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ Υξπζήο Αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Γ.ρνιείνπ Νεζηνξίνπ Οινθιήξσζε αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Αγ.Άλλαο 2.4 ΣΟΤΡΗΜΟ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ Αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθώλ -αγξνηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ Πξνώζεζε αγξνηνπξηζκνύ θαη ελαιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνπ (θπζηνιαηξηθόο, γαζηξνλνκηθόο θ.α) Αλάδεημε παιαηνύ λνζνθνκείνπ αληαξηώλ Γξάκκνπ Μειέηεο δηακόξθσζεο ρώξσλ ππνδνρήο επηζθεπηώλ (Υξπζήο θ.η.ι.) Γηακόξθσζε ρώξσλ ππνδνρήο επηζθεπηώλ (Υξπζήο θ.η.ι.) Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο μελώλσλ ηνπ Γήκνπ Μειέηεο κεηαθνξάο λεξνύ ζηνλ λεξόκπιν Ενύδνπιεο Μεηαθνξά λεξνύ ζηνλ λεξόκπιν Ενύδνπιεο Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο Γξάκκνπ Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη νδνύ πξόζβαζεο ζην λεξόκπιν Νεζηνξίνπ Πάξθν αλαςπρήο θαη αλάπηπμεο θπζηνιαηξηθνύ ηνπξηζκνύ Πξνθήηε Ζιία Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο μελώλα Υηνλάηνπ Ξελώλαο Γηπνηακίαο Μειέηε-θαηαζθεπή νηθνπάξθνπ δηαηήξεζεο νηθόζηησλ Διιεληθώλ δώσλ ππό εμαθάληζε Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επέλδπζεο κε πέηξα ηνπ μελώλα θαη ηεο αίζνπζαο ππνδνρήο Πεπθνθύηνπ Καηαζθεπή κνπζείνπ πδξνθίλεζεο Πεπθνθύηνπ Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπξηζκνύ Νεζηνξίνπ Μεηαηξνπή παιαηνύ παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νξεηλό όγθν ηεο Αιεβίηζαο ζε θαηαθύγην θαη ρώξν ζέαο θαη ζπληήξεζε πεξηπαηεηηθώλ κνλνπαηηώλ ζύλδεζεο κε ην δίθηπν κνλνπαηηώλ ηνπ Γξάκκνπ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ,ΤΓΔΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜ Ο ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ Αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ κνλαζηεξηαθνύ ηνπξηζκνύ Αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ Αλαβάζκηζε θαη ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ζεξαπεπηηθνύ ηνπξηζκνύ Μειέηε αλάπιαζεο επξύηεξεο πεξηνρήο κνλαζηεξηώλ θαη εθθιεζηώλ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ( Αγ. Εαραξίαο θ.η.ι) Αλάπιαζε κνλαζηεξηνύ Αγ. Γεσξγίνπ Δπηαρσξίνπ Πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα θαη πίζηεο αλαξξίρεζεο Αλαβάζκηζε ηνπ ρώξνπ εθδειώζεσλ ( River party θ.η.ι.) Μειέηεο ρσξνζέηεζεο αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Υσξνζέηεζε αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Μειέηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκώλ γηα αλάπηπμε αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ Μειέηεο-δηελέξγεηα γεώηξεζεο ζηνλ Μεζόβξαρν γηα εληνπηζκό ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ Μειέηεο-ελέξγεηεο αλαγλώξηζεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ ζηνλ Μεζόβξαρν Μειέηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ Μεζνβξάρνπ

7 2.5 ΑΘΛΖΣΗΜΟ- ΝΔΟΛΑΗΑ Αλαβάζκηζε θαη ππνδνκώλ άζιεζεο θαη δεκηνπξγία λέσλ Μειέηεο αλαβάζκηζεο-ζπληήξεζεο θιεηζηώλ γπκλαζηεξίσλ ζην Γήκν Νεζηνξίνπ(Νεζηόξην θ.η.ι.) Αλαβάζκηζε-ζπληήξεζε θιεηζηώλ γπκλαζηεξίσλ ζην Γήκν Νεζηνξίνπ(Νεζηόξην θ.η.ι.) Καηαζθεπή γεπέδσλ 5Υ5 ζηνπο νηθηζκνύο ηνπ δήκνπ (Νεζηνξίνπ, Γηπνηακίαο,Δπηαρσξίνπ θ.η.ι.) πληήξεζε απνδπηεξίσλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ γεπέδσλ Γήκνπ Νεζηνξίνπ Μειέηεο δηακόξθσζεο εμσηεξηθνύ ρώξνπ γεπέδνπ 5Υ5 Υηνλάηνπ Γηακόξθσζε εμσηεξηθνύ ρώξνπ γεπέδνπ 5Υ5 Υηνλάηνπ Απνπεξάησζε ρώξνπ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Κ.Γ. Δπηαρσξίνπ Δζεινληηζκόο Γεκηνπξγία εζεινληηθώλ νκάδσλ θαη αλάπηπμε δξάζεσλ εζεινληηζκνύ Νενιαία Λεηηνπξγία Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Νέσλ Παξαηεξεηήξην απαζρόιεζεο λέσλ πκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα Φξάγκα Νεζηνξίνπ Αξδεπηηθό Φξάγκαηνο Νεζηνξίνπ Φξάγκα θαη αξδεπηηθό Γηπνηακίαο Αξδεπηηθό δίθηπν Κξαλνρσξίνπ Αξδεπηηθό δίθηπν Πηειέαο Αλαδαζκόο Κνκλελάδσλ Αλαδαζκόο Γηπνηακίαο ΑΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΠΑΥΟΛΖΖ 3.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΔ Πξσηνγελήο Σνκέαο (Τπνδνκέο - Γξάζεηο - Δλέξγεηεο) Γεπηεξνγελήο ηνκέαο(αμηνπνίεζε αγαζώλ) Αλαδαζκόο Υηνλάηνπ Παξάιιεια έξγα αλαδαζκώλ αγξνθηεκάησλ Κνκλελάδσλ, Γηπνηακίαο θαη Υηνλάηνπ Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο - πηινηηθέο (αξσκαηηθά, θαξκαθεπηηθά,ελεξγεηαθά) Απνγξαθή - αμηνιόγεζε ησλ δαζνιηβαδηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ δήκνπ θαη νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηε δηαρείξεζε ησλ βνζθνηόπσλ Πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο (ελεκέξσζε από γξαθείν ΓΓΑ δήκνπ, ελεκέξσζε έληππε θαη ειεθηξνληθή, δηνξγάλσζε εκεξίδσλ) Γεκηνπξγία κεηξώνπ αγξνηηθώλ θαη πινηνκηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο δεκνηηθώλ δαζώλ δήκνπ Νεζηνξίνπ( Δπηαρσξίνπ, Κπςέιεο θ.η.ι) πκκεηνρή Γήκνπ ζε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία αγξνηνδηαηξνθηθήο ζύκπξαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ αγξνηηθώλ πξνηόλησλ Δλέξγεηεο πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθηξνθήο ησλ γνπλνθόξσλ δώσλ Πξνώζεζε ελεξγεηώλ γηα δεκηνπξγία ππνδνκώλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη νξγάλσζε ηεο δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο πλεξγαζία κε αλαπηπμηαθνύο θνξείο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηηώλ Πξνώζεζε ελεξγεηώλ γηα ηελ ζύζηαζε νκάδσλ παξαγσγώλ (θηελνηξνθηθά πξνηόληα, θαζόιηα) Πξνώζεζε ελεξγεηώλ γηα ηελ κεηαπνίεζε θηελνηξνθηθώλ πξνηόλησλ (παξαδνζηαθή ηπξνθνκία)

8 Πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο θαη βειηίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Σξηηνγελήο ηνκέαο(παξνρή ππεξεζηώλ) Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηνηθεηηθή ζηήξημε ηδησηώλ από γξαθείν ηνπ δήκνπ 3.2 ΑΠΑΥΟΛΖΖ- ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ πκβνπιεπηηθή ζηελ απαζρόιεζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο Μειέηε αλάδεημεο-αμηνπνίεζεο ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα Πξνώζεζε δεκηνπξγίαο θνξέα δηαρείξηζεο Γξάκκνπ Γεκηνπξγία κεηξώνπ-αξρείνπ επαγγεικαηηώλ δήκνπ Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ΑΞΟΝΑ 4: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 4.1 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Αλάπηπμε εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ δηαδηθαζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ζε όιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξόζσπα ηνπ δήκνπ Αλάπηπμε εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ δηαδηθαζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ζε όιεο ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο Νένο Ο.Δ.Τ Πηζηνπνίεζε ISO - πηζηνπίεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ΔΠΑ Φεθηνπνίεζε-νξγάλσζε ησλ αξρείσλ ηνπ ΓΓΑ θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζηαο(ππνδνκέο, δεκνηηθή, δεκόζηα πεξηνπζία ζηα όξηα ηνπ δήκνπ Νεζηνξίνπ ) Μειέηεο πξνκήζεηαο λένπ/αλαβάζκηζεο ππαξρόληνο εμνπιηζκνύ Πξνκήζεηα λένπ/αλαβάζκηζε ππαξρόλησο εμνπιηζκνύ Καηάξηηζε θαη επηκόξθσζε εξγαδνκέλσλ Μειέηεο θαηαζθεπήο ακαμνζηαζίνπ ζην Νεζηόξην Καηαζθεπή ακαμνζηαζίνπ ζην Νεζηόξην Μειέηεο πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ (θνκπξεζέξ, θνξησηήο, εληνπηζκνύ δηαξξνώλ θ.η.ι) Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ (θνκπξεζέξ, θνξησηήο, κεράλεκα εληνπηζκνύ δηαξξνώλ θ.η.ι) 4.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΥΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ Αλάγθε αλάπηπμεο δηαδηθαζηώλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία portal ηνπ Γήκνπ θαη νξγάλσζε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Λεηηνπξγία ΚΔΠ Γεκόζηεο Γηαβνπιεύζεηο γηα ζέκαηα ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο Δλίζρπζε ιεηηνπξγίαο επηηξνπώλ Γ Καηλνηόκεο Γξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ Ζιεθηξνληθή δεκνηηθή δηαθπβέξλεζε Γήκνπ Νεζηνξίνπ 4.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε Αμηνπνίεζε δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από ημ πναθηηθό ηεξ 3 εξ /2011 ηεξ ζοκεδνίαζεξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ Παιαηάξ Φώθαηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013 Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο «Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 3/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 3/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Δρσμός : 25/2/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 3/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ. ζπκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Αιβαλνύ Παλαγηώηα, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.

Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Αιβαλνύ Παλαγηώηα, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΩΡΑΘΟΚΑΣΡΟΤ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΤΓΔΟΝΘΑ ΣΟΠΘΚΗ ΚΟΘΝΟΣΗΣΑ ΜΕΛΘΟΥΩΡΘΟΤ Μπγδνλία: 01-03-2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 02/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σηξαηεγηθή πινπνίεζεο Γξάζεσλ Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ

Σηξαηεγηθή πινπνίεζεο Γξάζεσλ Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Σηξαηεγηθή πινπνίεζεο Γξάζεσλ Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Όλγα Βλάχου Μεραληθόο Πεξηβάιινληνο Πξντζηακέλε ηκ. Η/Μ Γήκνπ Αγ. Γεκεηξίνπ Ηλίας Σαββάκης Φεκηθόο Μεραληθόο, MBA Γεληθόο Γξακκαηέαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ Η Δηεύζπλζε Πξνζηαζίαο θαη Ειέγρνπ Πεξηβάιινληνο είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο ρσξηζηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη:

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΑ ΓΖΚΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Ακύληαην 09-01-2015 Αριθμός Πρφη. : 297 Αριθμός Απόθ. : 15 Θέμα: Οριζμός Ανηιδημάρτφν και μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηφν Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Έτονηαςσπόυη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ Α. ΚΣΙΡΙΑΚΑ - ΔΡΓΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ & ΣΟ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΑΣΡΑ 1. Κηίξην Πξνθιηληθώλ Λεηηνπξγηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Παηξώλ σλοιηθής

Διαβάστε περισσότερα

[ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ - Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖ Λ. ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖΣ [ Βαζκόο : 7,0]

[ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ - Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖ Λ. ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖΣ [ Βαζκόο : 7,0] Τει.+306940577834,+302108953836 E-mail annasalvaridou@yahoo.com ΠΑΙΒΑΟΗΓΝ ΑΛΛΑ Ξξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δζληθόηεηα : Διιεληθή Τόπνο γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Ππνπδέο Ξηζηνπνηεηηθά [ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021 Διέλε Ηιηνπνύινπ Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο Α. Γεληθά Η ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 2 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ήηαλ από 23 Μαΐνπ 2016 έσο θαη 27 Μαΐνπ 2016 θαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό βξηζθόηαλ ζηνπο ρώξνπο ησλ πξόηππσλ ζεξκνθεπίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή. Αλαβάζκηζε ηνπ Οηθηζηηθνύ Πεξηβάιινληνο εληόο ησλ Γεσγξαθηθώλ Οξίσλ ηνπ Γήκνπ

Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή. Αλαβάζκηζε ηνπ Οηθηζηηθνύ Πεξηβάιινληνο εληόο ησλ Γεσγξαθηθώλ Οξίσλ ηνπ Γήκνπ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γήκνπ Ήιηδαο 0-04: ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Άμνλαο Μέηξν Γεληθόο ηόρνο / ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ Γξάζε Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή Κωδ. Πεξηγξαθή Βαζηθέο Τπνδνκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΜΟΙΙΑ ΓΙΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Α ΦΑΗ «ΣΡΑΣΗΓΙΙΚΟ ΥΔΓΙΙΑΜΟ» ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Φύλο Άνδρας Γσναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονομαηεπώνσμο:.. Διεύθσνζη: Τηλέθωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Βιωζιμόηηηα και ζκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ δακηςλίος οπηικών ινών ζηην πόλη ηηρ Τπίποληρ από ηη μεπιά ηος Δημοζίος. Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Πεπιγπαθή έπγος Μειέηε,

Διαβάστε περισσότερα

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε δηεπθξίλεζε απαηηεζεί.

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε δηεπθξίλεζε απαηηεζεί. -------- Forwarded Message -------- Θέμα: Fwd: ΑΠΟΦΔΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΓ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ημερομηνία: Mon, 16 May 2016 13:17:21 +0300 Από: Σκήκα Δπηζηεκνληθνύ & Αλαπηπμηαθνύ Έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξάζεηο γηα ηα Δίθηπα Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο

Δξάζεηο γηα ηα Δίθηπα Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ ΝΗΩΝ Δξάζεηο γηα ηα Δίθηπα Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Βαθειάδης Κων/νος Γρ. Υημικός Μηχανικός -Δκηελεζηικό Μέλος Γ. ΔΤΓΑΠ Α.Δ και Μέλος Γ. ΔΤΓΑΠ ΝΗΩΝ Α.Δ 2017 Ζ ΔΤΓΑΠ ΝΖΩΝ έρεη ζηόρν: ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. έηνπο 2014.

Α Π Ο Π Α Μ Α. έηνπο 2014. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 3 εο 10/2/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 26/2014 Πεξί: A Aλακόξθσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ 58 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ 58 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟ Σατ. Γ/νζη: Περικλέοσς 55 Υολαργός Σ.Κ. 15561 Σηλ.: 213 2002806 Fax: 210 6513840 Υολαργός, 11 / 01 / 2012 Αριθ. Πρωη.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ: Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ: Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ζ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ ΜΟΝΖ ΓΗΔΞΟΓΟ ΣΑ ΑΓΗΔΞΟΓΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΩΣΖΡΖ ΣΕΩΡΣΕΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΕΩΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ :ΥΗΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ: Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑ ΑΓΗΔΞΟΓΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ Υυιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ μέτρι 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ιπκάησλ ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο. Δηδηθή Γξακκαηεία Υδάηωλ ΥΠΔΚΑ

Δπλαηόηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ιπκάησλ ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο. Δηδηθή Γξακκαηεία Υδάηωλ ΥΠΔΚΑ Δπλαηόηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ιπκάησλ ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο Δηδηθή Γξακκαηεία Υδάηωλ ΥΠΔΚΑ Στηματική παροσσίαση τοσ σδροδοτικού σσστήματος της ΕΥΔΑΠ (ΕΜΠ-Κοστσογιάννης 2000) Τδαηηθό Δπλακηθό (αμηόπηζην)

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

The Role of Inter-Municipal Cooperation in the utilization of Broadband Networks

The Role of Inter-Municipal Cooperation in the utilization of Broadband Networks The Role of Inter-Municipal Cooperation in the utilization of Broadband Networks Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Δήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθόο ζπληνληζηήο δηθηύνπ ΙΚΑΡΟ Ιδξπηηθά κέιε / Founding

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Aστική Aνάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλαίσιο Δράσης

Αειφόρος Aστική Aνάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλαίσιο Δράσης Πράζινες Πόλεις Αειφόρος Aστική Aνάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαίσιο Δράσης Com (97) 197, Μάιος 1997 Ένα πρόγραμμα για τον αστικό χώρο στην ΕΕ Σε ζςνέσεια ηων ζςνθηκών (Άμζηεπνηαμ, Κιόηο, 5ο ΠΠ, ΣΑΚΦ),

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ»

Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Αικαηεπίνη Μανοςζίδος, Γιπλ. Φημικόρ Μησανικόρ Υπεύθςνη Παπαγωγήρ & Ποιοηικού Δλέγσος Sterimed

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βασικές Αρχές της Προγραμματικής μας Πρότασης για το νέο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Οι Βασικές Αρχές της Προγραμματικής μας Πρότασης για το νέο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Οκτϊβριοσ 2010 Οι Βασικές Αρχές της Προγραμματικής μας Πρότασης για το νέο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπλδεκόηηζζεο θαη ζπλδεκόηεο Η πνιηηηθή πνπ ζα εθαξκόζνπκε κε ηε δηθή ζαο εληνιή ζα ζηνρεύεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΔΓΑ & ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΡΑΒΔΤΗ

ΔΠΙΠΔΓΑ & ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΡΑΒΔΤΗ Ιεράσ Μητρόπολησ Λεμεςού Κσπριακό Κένηρο Περιβαλλονηικής Έρεσνας και Εκπαίδεσζης Αγίοσ Ανδρέοσ 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεζός Κύπρος Τηλ.: 25954954, 25864344, 99477309 Τηλεομοιόησπο: 25335682 / 25954901

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ Γούρνες: 13-04-2011 8ο ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΤΛΔΓΡΗΑΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ Σρίτη 12 Απριλίοσ 2011 Α/Α ΠΔΡΗΙΖΨΖ Α Π Ο Φ Α Δ Ω Λ ΣΩΛ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΘΑΛ ΘΑΣΆ ΣΖ ΤΛΔΓΡΗΑΖ 1 Έγθξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο

Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο ζηνπο OTA. Δξ. Πέηξνο Αιιειόκεο Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο θαη Μεραληθόο Υπνινγηζηώλ, PhD 1 6 Απξίιε 2017 Γιατί Eνεργειακή απόδοση? a sleeping

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΟΤ Δλζσκάησζε ελεκεξσκέλσλ. ζηνηρείσλ εξεπλώλ θαη δηαζέζηκσλ πεγώλ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΟΤ Δλζσκάησζε ελεκεξσκέλσλ. ζηνηρείσλ εξεπλώλ θαη δηαζέζηκσλ πεγώλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΟ 2015 Αναθεωρούμενη ζηαηιζηική Εργαζία αναθεώρηζης Είδος αναθεώ- ρηζης 1 Υρόνος δημοζίεσζης αναθεωρημένης ζηαηιζηικής ηήζηνη ζληθνί Λνγαξηαζκνί ζηνηρείσλ εξεπλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ

ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Υξήζε αλεπεμέξγαζηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, από ηνπο ΑΖ ηεο πεξηνρήο Πηνιεκαΐδαο, ζηηο ηζηκεληελέζεηο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ Σακηεπηήξα ηνπ ΤΖΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα