ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ"

Transcript

1 ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ ,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ ,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ ,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο Δηζνδίσλ & βόξεηα λανύ Ξαλαγίαο νηθηζκνύ Κνρνύ ,00 5 Αγνξά αθηλήηνπ γηα ηε δηάλνημε δξόκνπ ζηνλ νηθηζκό Πηαιίδαο ,00 6 Αγνξά αθηλήηνπ γηα ηε δηάλνημε δξόκνπ ζηνλ νηθηζκό Κνρνύ ,00 7 Αγνξά αθηλήηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηνλ νηθηζκό Κνρνύ ,00 8 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Πγνπξνθεθαιίνπ ,00 9 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 10 Ξξνζζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν νηθηζκνύ Α. Γνύβεο ,00 11 Αλάπιαζε παξαιηαθνύ κεηώπνπ νηθηζκώλ Θνθθίλε Σάλη θαη Γνπξλώλ ,00 12 Γηακόξθσζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ ,00 13 Κειέηε αζθάιεηαο πεδώλ ,00 14 Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ (απηεπηζηαζία) ,00 15 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 16 Κειέηε θαηαζθεπήο λένπ Γεκαξρείνπ ,00 17 Κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία ππόγεησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζηηο Γ.Δ. Γνπβώλ,Καιίσλ,Σεξζνλήζνπ ,00 18 Κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία ππέξγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηε Γ.Δ. Δπηζθνπήο ,00 19 Ξξνζζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 20 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Διηάο ,00 21 ΛΔΑ ΔΟΓΑ Ξξνζζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Διηάο ,00 22 Θαηαζθεπή θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ζε αθίλεην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Διηάο ,00 23 Ξνιενδνκηθή κειέηε επέθηαζεο νηθηζκνύ Θ. Βάζεηαο ,00 24 Κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα ην ζρέδην πόιεο Θνθθίλε Σάλη-Βαζεηαλόο Θάκπνο ,00 25 Πηξαηεγηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε γηα ην ζρέδην πόιεο Θνθθίλε Σάλη-Βαζεηαλόο Θάκπνο ,00 26 Νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ξεκάησλ γηα ην ζρέδην πόιεο Θνθθίλε Σάλη-Βαζεηαλόο Θάκπνο ,00 27 Απνκάθξπλζε θαηεζηξακκέλσλ θνηληθόδεληξσλ ιόγσ πξνζβνιήο από ην θόθθηλν ξπγρσηό ζθαζάξη (Rhynchophorus ferrugineus) ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ ΓΔΛΗΘΑ: 5.000, ,00 ΓΔΝΙΚΑ σελ. 1 / 15

2 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 1 ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ,86 2 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΝΗΘΗΠΚΥΛ ΑΦΡΑΛΗΥΛ - ΓΑΙΦΑΠ - ΓΑΙΞΔ ,38 3 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΞΗΠΥ ΓΔΗΡΝΛΗΑΠ ΠΓΝΟΝΘΔΦΑΙΗΝ ,61 4 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ΚΔ ΝΗΘΗΠΚΝ ΣΝΣΙΑΘΗΔΠ ΘΑΗ ΓΖΞΔΓΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ,38 5 ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΞΑΡΖΡΖΟΗΥΛ, ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΠΝΘΑΘΗΥΛ ΔΛΡΝΠ ΘΑΗΛ. ΣΥΟΗΝ ,00 6 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ,52 7 ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΦΡΑΛΗΥΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ,00 8 ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΑΙΗΞΔ, ΘΑΗΛ. ΣΥΟΗΝ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ,00 9 ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΑΙΦΑΠ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ,00 10 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 8.567,43 11 ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΠΛΓΔΠΖΠ ΚΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 5.790,39 12 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΔΗΠ ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ ΓΟΝΚΥΛ - ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΗΘΝΠΑ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ (ΓΑΙΦΑΠ) Γ. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ,95 13 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΥΛ ΘΡΗΟΗΝ ΓΖΚ. ΠΣΝΙΔΗΝ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 1.000,00 14 ΔΞΑΙΔΗΤΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ "ΠΥΚΑΟΑΓΥ" 3.750,00 15 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑΠ 6.930,00 16 ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ - ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ - ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΔΗΠ ΣΥΟΥΛ ΞΟΥΖΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΘΑΗΛ. ΣΥΟΗΝ ΘΑΗ ΓΑΙΞΔ ΘΑΗ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ ΠΥΡΖΟΝΠ ΣΟΗΠΡΝ 3.343,11 17 ΠΛΡΖΟΖΠΖ KAI ΔΞΗΠΘΔΖ ΠΡΔΓΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ Γ.Γ. ΠΓΝΟΝΘΔΦΑΙΗΝ 7.178,86 18 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΖΞΔΓΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΚΔ ΦΠΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ,00 ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΥΛ: ,49 ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΠΙΚΟΠΗ σελ. 2 / 15

3 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 1 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληα ρώξνπ θαη αλάδεημε παιηάο βξύζεο θαη πεγαδηώλ ζηε ζέζε "Βξύζε" Δπηζθνπήο ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Δπηζθνπήο ,00 3 Αζθαιηόζηξσζε ζηε ζέζε "Ιαγάδα" νηθηζκνύ Πηακληώλ ,00 4 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Δπηζθνπήο ,00 5 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Δπηζθνπήο ,00 6 Αζθαιηόζηξσζε νδνύ πξνο Ξαλαγία Θεξαιεκληώηηζζζα Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Δπηζθνπήο ,00 7 Απνπεξάησζε γεπέδνπ κπάζθεη νηθηζκνύ Δπηζθνπήο ,00 8 Νινθιήξσζε κειέηεο ΘΑΞΖ νηθηζκνύ Δπηζθνπήο , ,00 1 Αγνξά αθηλήηνπ ζηνλ νηθηζκνύ Πγνπξνθεθαιίνπ 5.000,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο-δηακνξθώζεηο αγξνηηθήο νδνπνταο Πγνπξνθεθαιίνπ ,00 3 Αζθαιηόζηξσζε νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Πγνπξνθεθαιίνπ ,00 4 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΓΝΟΝΘΔΦΑΙΗΝ Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή "Θάκπνο" ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Πγνπξνθεθαιίνπ ,00 5 Βειηίσζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Πγνπξνθεθαιίνπ 6.000,00 6 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο νηθηζκνύ Πγνπξνθεθαιίνπ , ,00 1 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΦΡΑΛΗΥΛ Αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ δηθηύνπ από ηε γεώηξεζε ζηε ζέζε "Θηήκα Ξαπαδάθε" Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ατηαλίσλ ,00 2 Θαηαζθεπή δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Ατηαλίσλ ,00 3 Δπεθηάζεηο δηθηύσλ άξδεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ατηαλίσλ ,00 4 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ατηαλίσλ ,00 5 Αζθαιηόζηξσζε νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ατηαλίσλ ,00 6 Βειηίσζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Αηηαλίσλ ,00 7 Αγνξά αθηλήηνπ γηα θαηαζθεπή βηνινγηθνύ νηθηζκνύ Ατηαλίσλ ,00 8 Νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ξέκαηνο γηα θαηαζθεπή ηερληθνύ ζηα Ατηάληα , ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΠΙΚΟΠΗ σελ. 3 / 15

4 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΑΙΦΑΠ 1 Αγνξά αθηλήηνπ γηα θαηαζθεπή βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Γαιύθαο ,00 2 Θαηαζθεπή δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Γαιύθαο ,00 3 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γαιύθαο ,00 4 Βειηίσζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γαιύθα ,00 5 Γηακόξθσζε πιαηείαο νηθηζκνύ Γαιύθαο , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΗΛΝΟΓΗΝ ΣΥΟΗΝ-ΓΑΙΞΔ 1 Αγνξά αθηλήηνπ γηα θαηαζθεπή βηνινγηθνύ νηθηζκώλ Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ, Γάιππε ,00 2 Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο νηθηζκνύ Γάιππε ,00 3 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ ,00 4 Ξιαθνζηξώζεηο πιαηεηώλ νηθηζκνύ Γάιππε ,00 5 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ ,00 Γηακόξθσζε αθηλήηνπ θαη δηαπιάηπλζε νδνύ πξόζβαζεο ζε απηό ζηνλ νηθηζκό ,00 Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ 7 Βειηίσζε θνηκεηεξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ 6.000, ,00 Πύλνιν λέσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δπηζθνπήο: ,00 Πύλνιν ζπλερηδόκελσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δπηζθνπήο: ,49 Γεληθό Πύλνιν έξγσλ: ,49 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΠΙΚΟΠΗ σελ. 4 / 15

5 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 1 ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖ ΞΑΟΑΣΥΟΖΚΔΛΝ ΘΡΗΟΗΝ 202 ΡΖΠ ΞΟΥΖΛ ΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ,53 2 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΡΝ Γ. ΓΝΒΥΛ 4.511,98 3 ΚΔΙΔΡΖ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΙΚΑΡΥΛ ΓΡΗΘΥΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΥΛ ΝΗΘΗΠΚΥΛ Γ. ΓΝΒΥΛ ,49 4 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ Θ. ΒΑΘΔΗΑΠ 1.885,19 5 ΑΞΝΡΞΥΠΖ - ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΑΜΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΝΟΛΥΛ ,00 6 ΚΔΙΔΡΖ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΡΗΟΗΝ ΑΛΥΞΝΙΖΠ ,57 7 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΑΟΡΔΟΝ ΚΔ ΝΗΘΗΠΚΝ ΔΙΗΑΠ ,00 8 ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΞΖΓΥΛ ΘΑΟΘΑΛΗΑ ,65 9 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΦΠΗΝΙΑΡΟΗΘΖΠ ΓΗΑΓΟΝΚΖΠ ΘΝΜΑΟΖΠ , ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΑΡΝΛΝΚΥΛ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΞΟΥΖΛ ΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΝΟΛΥΛ ΠΙΙΝΓΖ, ΚΔΡΑΦΝΟΑ, ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖ ΙΚΑΡΥΛ ΔΛΡΝΠ ΡΥΛ ΝΟΗΥΛ ΡΝ ΞΑΙΑΗΝ ΓΖΚΝ ΓΝΒΥΛ , ,41 12 ΚΔΙΔΡΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΠΔ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΛΓΝΣΥΟΑΠ ,90 13 ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ Ρ.Γ. ΣΑΟΑΠΝ ,07 14 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ Ρ.Γ. ΔΙΗΑΠ ΘΑΗ Ρ.Γ. ΓΝΒΥΛ ,00 15 ΠΛΡΖΟΖΠΖ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΒΟΑΣΝΘΖΞΝ ,00 16 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΓΝΒΥΛ ,59 17 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞ.ΒΑΘΔΗΑΠ ,60 18 ΚΔΙΔΡΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΑΓΥΓΝ ΝΚΒΟΗΥΛ ΚΞΝΟΓΗΑΠ Ρ.Γ. ΓΝΒΥΛ , ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΙΑΡΔΗΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΓΝΟΛΥΛ Ρ.Γ. ΑΛΥΞΝΙΖΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΛΘΔΡΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΠΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΡΝ Ρ.Γ. ΔΙΗΑΠ ΡΝ Γ ΓΝΒΥΛ , ,23 21 ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΙΑΡΔΗΥΛ ΓΖΚΝ ΓΝΒΥΛ 1.300,48 22 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΥΛ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ Ρ.Γ. ΘΑΙΝ ΣΥΟΗΝ 3.042,53 23 ΚΔΙΔΡΖ ΔΞΑΛΑΝΟΗΝΘΔΡΖΠ ΟΔΚΑΡΝΠ 4 ΘΑΗ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ ΘΙΑΓΝ ΡΝ ΟΔΚΑΡΝΠ ,32 24 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΓΟΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΓΝΒΥΛ 1.753,79 25 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΑΡΥ ΒΑΘΔΗΑΠ 196,70 26 ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖ ΙΚΑΡΥΛ ΓΡΗΘΥΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΥΛ ΝΗΘΗΠΚΥΛ 4.760,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 5 / 15

6 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 27 ΑΞΝΡΞΥΠΖ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠ ΑΛΡΑΙΙΑΓΖ 1.904,00 28 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΑΓΥΓΝ ΝΚΒΟΗΥΛ ΓΑΡΥΛ Ρ.Γ. ΑΛΥΞΝΙΖΠ 205,34 29 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΥΓΝ ΝΚΒΟΗΥΛ ΠΔ ΟΔΚΑ ΡΥΛ ΓΝΟΛΥΛ 1.400,00 30 ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΖ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΠΛΝΗΘΗΠΚΝ ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖ ΔΞΑΛΥ ΒΑΘΔΗΑΠ 6.987,96 31 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΑΞΌ ΣΝΛΡΟΝ ΣΑΟΑΘΗ - ΘΔΟΑΡΗΓΗΑ ΞΟΝΠ ΞΔΝ Γ.Γ. ΓΝΒΥΛ ,00 32 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ Γ. ΓΝΒΥΛ ,16 33 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΠΡΝ ΞΝΓΝΠΦΑΟΗΘΝ ΓΖΞΔΓΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΝΒΥΛ ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΥΛ: , ,49 ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ 1 Αγνξά αθηλήηνπ ζηηο Άλσ Γνύβεο ,00 2 Κειέηε θόκβσλ ΞΔΝ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 3 Θαηαζθεπή θόκβσλ ΞΔΝ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 4 Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ από Θάησ Γνύβεο έσο Άλσ Γνύβεο ,00 5 Γηακόξθσζε ρώξνπ θαη επηζθεπή πεξίθξαμεο θνηκεηεξίνπ Νηηθηζκνύ Πθνηεηλνύ 7.000,00 6 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Γνπβώλ 6.000,00 7 Δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο νηθηζκνύ Πθνηεηλνύ 7.000,00 8 Δπέθηαζε δηθηύνπ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνπβώλ 7.000,00 9 Αλάπιαζε πιαηείαο Αγ. Γεσξγίνπ νηθηζκνύ Γνπβώλ ,00 10 Αζθαιηόζηξσζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 11 Ρνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ 5.000,00 12 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 13 Θαηαζθεπή ηερηθνύ απνξξνήο νκβξίσλ ζηε ζέζε "Αγ. Θσλ/λνο" Θάησ Γνπβώλ ,00 14 Κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα ην ζρέδην πόιεο Θάησ Γνπβώλ ,00 15 Πηξαηεγηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε γηα ην ζρέδην πόιεο Θάησ Γνπβώλ ,00 16 Νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ξεκάησλ γηα ην ζρέδην πόιεο Θάησ Γνπβώλ , ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 6 / 15

7 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΛΥΞΝΙΖΠ 1 Θαηαζθεπή πεδνγέθπξαο ζηνλ νηθηζκό Γνπξλώλ ,00 2 Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζε ηκήκαηα ηεο ΞΔΝ από Αγ. Αλαξγύξνπο έσο είζνδν πξώελ Ακεξηθάληθεο Βάζεο ,00 3 Θαηαζθεπή έξγνπ απνξξνήο νκβξίσλ ζην όξην ησλ νηθηζκώλ Θνθθίλε Σάλη-Γνπξλώλ , Ρνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο Πύληαμε ηνπηθήο πξάμεο εθαξκνγήο ζρεδίνπ Ξόιεο Γνπξλώλ, από ηελ εθβνιή ηνπ πνηακνύ έσο ην όξην ηεο πξώελ Ακεξηθάληθεο Βάζεο 4.000, ,00 6 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 7 Γηακόξθσζε πιαηείαο ζηε ζέζε Ιίκλε Γνπξλώλ θαη δεκηνπξγία παηδηθήο ραξάο ,00 8 Δπηζθεπή θπβνιηζνζηξώζεσλ θεληξηθήο πιαηείαο Αλώπνιεο ,00 9 Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη απνξξνήο νκβξίσλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ νηθηζκνύ Αλώπνιεο ,00 10 Κειέηε θηεκαηνγξάθεζεο πεξηνρήο Ιαγθόο έσο νηθηζκό Αλώπνιεο ,00 11 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 12 Δπέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο νηθηζκώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 13 Βειηίσζε θνηκεηεξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 14 Βειηίσζε δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο νηθηζκνύ Αλώπνιεο 6.000,00 15 Γεκηνπξγία λένπ θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Γνπξλώλ ,00 16 Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 17 Βειηίσζε ρώξσλ θαη επηζθεπή θηηξίνπ Γεκαξρείνπ ,00 18 Απνπεξάησζε θηηξίνπ 202 ζηελ πξώελ Ακεξηθάληθε Βάζε Γνπξλώλ θαη δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΝΜΑΟΖΠ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Θόμαξεο ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ Θόμαξεο ,00 3 Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνταο Θόμαξεο ,00 4 Γηακόξθσζε εηζόδσλ νηθηζκνύ Θόμαξεο ,00 5 Θπβνιηζνζηξώζεηο νδώλ νηθηζκνύ Θόμαξεο ,00 6 Βειηίσζε θαη επέθηαζε θνηκεηεξίνπ & νζηενθπιαθίνπ Θόμαξεο ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 7 / 15

8 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 7 Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνξξνήο νκβξίσλ από Κηραήι Αξράγγειν Θόμαξεο ,00 8 Απνθαηάζηαζε δεκηώλ λένπ δξόκνπ από "Φάκπξηθα" έσο "Ξέξα Κπάληα" Θόμαξεο ,00 9 Αλάπιαζε πιαηείαο ζηε ζέζε Άγηνο Γεώξγηνο Θόμαξεο ,00 10 Αληηζηήξημε ηνίρνπ θηηξίνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Θόμαξεο , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΑΟΑΠΝ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ νηθηζκώλ Σαξαζνύ θαη Βνξηηζίνπ ,00 2 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Σαξαζό 6.000,00 3 Δπηζθεπή θηηξίνπ αγξνηηθνύ ηαηξείνπ Βνξηηζίνπ 6.925, ,00 1 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΙΗΑΠ Θαηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ πξώελ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ νηθηζκνύ Διαίαο 6.000,00 2 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Διηάο ,00 3 Δπηζθεπή θηηξίνπ πξώελ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Διηάο ,00 4 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ Διηάο 6.900,00 5 Αληηθαηάζηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Θαξηεξνύ ,00 6 Θαηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Διηάο ,00 7 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Διηάο , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΙΝ ΣΥΟΗΝ 1 Δπέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξίνπ 7.200,00 2 Δπέθηαζε δηθηύνπ άξδεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξίνπ 7.200,00 3 Δπηζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξίνπ 7.200,00 4 Θαζαξηζκόο θαη δηακόξθσζε ρώξνπ πεγήο «Θνπηζνπλάξαο» Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξίνπ 7.200,00 5 Αγνξά αθηλήηνπ γηα επέθηαζε θνηκεηεξίνπ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξηνύ 8.000,00 6 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξηνύ , ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 8 / 15

9 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 1 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΥ ΒΑΘΔΗΑΠ Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο από δεμακελή Θ.Βάζεηαο έσο βηνινγηθό Βξαρόθεπνπ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θ. Βάζεηαο ,00 2 Αγνξά αθηλήηνπ γηα επέθηαζε θνηκεηεξίνπ Θ. Βάζεηαο ,00 3 Βειηίσζε δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θ. Βάζεηαο ,00 4 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θ. Βάζεηαο ,00 5 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θ. Βάζεηαο ,00 6 Θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζε ηερληθά ηνπ ΒΝΑΘ ζηνλ νηθηζκό Βαζεηαλνύ Θάκπνπ ,00 7 Νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ξέκαηνο γηα θαηαζθεπή ηερληθνύ ζηελ Θάησ Βάζεηα ,00 8 Γηεπζέηεζε ξέκαηνο γηα θαηαζθεπή ηερληθνύ ζην Πθαθνξύαθν ζηνλ Βαζεηαλό Θάκπν 8.000, ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΞΑΛΥ ΒΑΘΔΗΑΠ 1 Βειηίσζε ρώξσλ θνηκεηεξίνπ Α. Βάζεηαο ,00 2 Νξηνζέηεζε ξέκαηνο ζηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Δπάλσ Βάζεηαο ,00 3 Θπβνιηζόζηξσζε νδώλ νηθηζκνύ Α. Βάζεηαο ,00 4 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Α. Βάζεηαο ,00 5 Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληίζηεξημεο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Δπάλσ Βάζεηαο ,00 6 Αληηθαηαζηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο πξνο νηθηζκό Θάησ Βάζεηαο ,00 7 Απνπεξάησζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζπλνηθηζκνύ Αγίνπ Ησάλλε Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Δπάλσ Βάζεηαο ,00 8 Δπηζθεπή δεμακελώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Δπάλσ Βάζεηαο ,00 9 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ζπλνηθηζκνύ Αγ. Ησάλλε , ,00 Πύλνιν λέσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνπβώλ: ,00 Πύλνιν ζπλερηδόκελσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνπβώλ: ,49 Γεληθό Πύλνιν έξγσλ: ,49 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 9 / 15

10 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΑΙΗΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 1 ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΖ ΞΟΑΜΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΠΡΖΛ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΔΥΠ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ,46 2 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΠΡΖΛ ΘΑΡΥ ΒΟΠΖ ΚΝΣΝ 5.807,78 3 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΞΑΙΑΗΑΠ ΞΝΙΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΚΑΙΗΥΛ ,02 4 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΚΑΙΗΥΛ 931,02 5 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΝΓΥΛ ΠΡΑ ΚΑΙΗΑ 9.000,00 6 ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΖΞΔΓΝ ΚΑΙΗΥΛ ,33 7 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ,13 8 ΓΗΑΛΝΗΜΔΗΠ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΝΓΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΠΡΝΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ,87 9 ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΝΓΝ ΚΑΙΗΥΛ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ,32 10 ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΝΗΛΝΡΑΦΗΝ ΠΡΝ ΚΝΣΝ 3.599,00 11 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΚΝΣΝ ,72 12 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΟΑΠΗΝ ,62 13 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΝΓΝ ΔΗΠΝΓΗΥΛ ΠΡΑ ΚΑΙΗΑ ,76 14 ΠΛΔΣΗΠΖ ΡΖΠ ΑΛΑΞΙΑΠΖΠ ΡΖΠ ΝΓΝ ΓΗΑΘΝ ΔΥΠ ΡΖΛ ΝΓΝ ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ Γ.Γ. ΚΑΙΗΥΛ ,78 15 ΓΗΑΛΝΗΜΔΗΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΟΚΝΡΝΚΝΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΠΡΖ ΠΡΑΙΗΓΑ , ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΓΖΚΝ ΚΑΙΗΥΛ ΚΔ ΡΖΛ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΔΛΥΛ ΡΝ Α.Ξ.Θ. ΓΗΑ ΓΟΝΙΝΓΗΘΖ ΓΗΔΟΔΛΖΠΖ ΡΥΛ ΣΔΗΚΑΟΥΛ ΚΑΙΗΥΛ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΡΥΛ ΞΑΟΝΣΔΡΔΡΗΘΥΛ ΡΝΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΚΔΙΔΡΖ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΙΔΗΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΑΘΙΖΠΖΠ ΞΟΝΞΝΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΓΟΑΠΖΠ ΡΝ ΒΝΟΔΗΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΝ ΠΡΑΓΗΝ ΘΙΑΠΠΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ ΠΡΝ Γ.Γ.ΚΑΙΗΥΛ , ,03 18 ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΚΑΙΗΥΛ 1.845,00 19 ΠΛΡΑΜΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΥΛ ΝΟΔΗΛΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΓΖΚΝ ΚΑΙΗΥΛ 3.127,72 20 ΠΛΡΑΜΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΔΟΡΔΟΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ NATURA ΓΖΚΝ ΚΑΙΗΥΛ 3.127,72 21 ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΡΝΗΣΗΝ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΖΞΔΓΝ ΚΞΑΠΘΔΡ ΘΟΑΠΗΝ 2.151,47 22 ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝΠ ΝΓΝ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ ΔΥΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΑΘΖ 7.111,41 ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΥΛ: ,58 ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΑΙΗΥΛ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Καιίσλ ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Καιίσλ ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΛΙΩΝ σελ. 10 / 15

11 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΑΙΗΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 3 Κόλσζε θηηξίνπ πξώελ Γεκαξρείνπ Καιίσλ ,00 4 Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ θαη θηηξίνπ 2νπ Λεπηαγσγείνπ Καιίσλ ,00 5 Κόλσζε νξνθήο θαη επηζθεπή θνπθσκάησλ Γπκλαζίνπ Καιίσλ ,00 6 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Καιίσλ 6.000,00 7 Αλάδεημε-αμηνπνίεζε πξώελ ΣΑΓΑ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Καιίσλ 6.900,00 8 Αγνξά αθηλήηνπ απέλαληη από ην ΘΑΞΖ νηθηζκνύ Καιίσλ , ,00 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΝΣΝ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Κνρνύ ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Κνρνύ ,00 3 Κειέηε επαλαζρεδηαζκνύ θόκβσλ παξαθακπηήξηαο νδνύ Κνρνύ θαη ζύληαμεο ΚΞΔ ,00 4 Κόλσζε δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο νηθηζκνύ Κνρνύ ,00 5 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Κνρνύ ,00 6 Πύληαμε κειέηεο πξάμεο εθαξκνγήο Πηαιίδαο ,00 7 Γηαλνίμεηο θαη δηακνξθώζεηο ξπκνηνκνύκελσλ ηκεκάησλ ζηε Πηαιίδα ,00 8 Κόλσζε δεκνηηθνύ ζρνιείνπ νηθηζκνύ Κνρνύ ,00 9 Δπηζθεπή δηακεξίζκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ πιαηεία Γαζθαινγηάλλε Ζξαθιείνπ ,00 10 Κόλσζε παηδηθνύ ζηαζκνύ νηθηζκνύ Κνρνύ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΟΑΠΗΝ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θξαζίνπ ,00 2 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Θξαζίνπ 3.000,00 3 Απνθαηάζηαζε ρώξνπ πάξθηλγθ νηθηζκνύ Θξαζίνπ 6.000,00 4 Αλαπιάζεηο νδώλ νηθηζκνύ Θξαζίνπ ,00 5 Αλάπιαζε πιαηείαο πιαηάλνπ νηθηζκνύ Θξαζίνπ , ,00 Πύλνιν λέσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιίσλ: ,00 Πύλνιν ζπλερηδόκελσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιίσλ: ,58 Γεληθό Πύλνιν έξγσλ: ,58 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΛΙΩΝ σελ. 11 / 15

12 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 1 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΖΞΔΓΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΘΑΗ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΣΑΟΑΠ Γ.Γ.ΞΝΡΑΚΗΥΛ ,38 2 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΣΥΟΥΛ ΘΝΗΚΖΡΖΟΗΝ Γ.Γ.ΓΥΛΗΥΛ ,22 3 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΝ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΡΖΛ ΑΛΥ ΘΔΟΑ ,08 4 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΓΟΝΚΥΛ Γ.Γ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,00 5 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΝ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΡΖΛ ΘΑΡΥ ΘΔΟΑ 6.548,74 6 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΞΑΟΑΙΗΑΘΖΠ ΝΓΝ 25ΖΠ ΚΑΟΡΗΝ 3.000,00 7 BΔΙΡΗΥΠΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΑΘΔΡΥΛ ΝΓΥΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΖΠ ΕΥΛΖΠ ΙΗΚ.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 1.500,00 8 ΓΗΑΛΝΗΜΖ-ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΝΓΝ ΘΑΠΡΟΗΝ 2.000,00 9 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΝΓΥΛ 2010 Γ.Γ. ΙΗΚ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,77 10 ΡΠΗΚΔΛΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ Γ.Γ. ΓΥΛΗΥΛ ,42 11 ΡΠΗΚΔΛΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ Γ.Γ. ΘΔΟΑΠ ,00 12 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ ΙΗΚ.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,00 13 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΝ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ ΠΡΖΛ ΞΑΟΑΙΗΑ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ,00 14 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΞΑΙΑΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ Γ.Γ. ΑΒΓΝ ,61 15 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΥΛ ΠΡΖΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΖ ΝΓΝ ΠΡΝΛ ΑΛΗΠΑΟΑ ,00 16 ΓΔΥΦΠΗΘΖ ΣΑΟΡΝΓΟΑΦΖΠΖ ΑΟΣΑΗΝ ΘΔΑΡΟΝ ΙΗΚΔΛΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 4.879,00 17 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΝΗΣΝΓΟΑΦΗΥΛ Η.Λ. ΞΑΛΑΓΗΑ ΓΘΝΒΔΟΛΗΥΡΗΠΠΑΠ ΠΡΗΠ ΞΝΡΑΚΗΔΠ ,00 18 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ -ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ ΘΑΗ ΦΥΡΗΠΚΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΔΙΔΘΔΟΗΝ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 1.000,00 19 ΔΞΗΠΡΟΥΠΔΗΠ ΓΟΝΚΥΛ ΠΡΖΛ ΑΛΑΙΖΤΖ Γ.Γ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 600,00 20 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΑΙΑΗΝ ΘΝΗΚΖΡΖΟΗΝ ΓΥΛΗΥΛ 2.000,00 21 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΣΥΟΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖ ΞΟΝΓΟΝΚΝ Γ.Γ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 600,00 22 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ "ΦΙΔΓΔΠ" ΡΝ Γ.Γ. ΓΥΛΗΥΛ ,09 23 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΑΘΗΛΖΡΝ ΠΡΖΛ ΑΛΥ ΘΔΟΑ ,20 24 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΔΓΖΠ ΠΔ ΛΝΚΗΚΥΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΘΡΗΠΚΑ ΞΟΝ ΡΝ 1955, ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΓΗΑΟΟΘΚΗΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΙΙΑΓΖ ΣΟΖΠΖΠ ΠΔ ΣΥΟΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΘΑΡ'ΔΘΡΑΠΖ ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΔΡΟΝΗΟΤ σελ. 12 / 15

13 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 25 ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 9.039,00 26 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΝΓΝ ΠΡΝ ΠΑΟΑΛΡΑΟΗ ΞΟΝΠ ΓΝΟΡΛΖΠ ,00 27 ΚΔΙΔΡΖ ΒΔΙΡΗΥΠΖΠ ΝΓΝ ΠΡΝ ΠΑΟΑΛΡΑΟΗ 2.500,00 28 ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΓΟΝΚΝ ΞΑΟΑΙΙΖΙΖΠ ΡΖΠ ΝΓΝ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 9.871,81 29 ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΑΜΔΥΛ ΑΛΑΙΝΓΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΖΠ Ι.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 6.828,48 30 ΔΞΗΠΘΔΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΓΥΛΗΥΛ ,46 31 ΘΒΝΙΗΘΝΠΡΟΥΠΖ ΠΡΝΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΝΡΝΙΝΦΑΟΗΝ ,00 32 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΆΡΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ 5.320,00 33 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΠΡΝΛ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ Γ.Γ.ΓΥΛΗΥΛ 6.930,24 34 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΣΥΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΖΓΑΓΗΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΞΝΡΑΚΗΥΛ ,91 35 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ''ΑΠΦΔΛΓΑΚΗ'' Γ.Γ.ΘΔΟΑΠ ,00 36 ΡΠΗΚΔΛΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΓΟΝΚΥΛ 2010 Γ.Γ.ΑΒΓΝ ,85 37 ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΝΓΥΛ ΔΛΡΝΠ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΖΠ(ΓΑΗΓΑΙΝ&ΝΓΝΠ ΑΞΌ ΗΙΗΝΠ ΔΥΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ) 4.000,00 38 ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝΠ ΞΙΑΓΗΑ- ΒΟΑΣΝ ΘΔΠΖ ΣΑΟΑΘΑ 1.500,00 39 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ (Γ.Γ.ΑΒΓΝ) 7.000,00 40 ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΟΥΚΑΗΘΝ ΘΔΑΡΟΝ Ι. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,00 41 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ ,46 42 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΝΓΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ,00 43 ΑΓΝΟΑ ΑΘΗΛΖΡΝ ΠΡΑ "ΓΝΟΓΝΘΗΑ" ΙΗΚ.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,00 ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΥΛ: ,72 ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΚ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο θνηλόηεηαο Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 2 Γεσινγηθή κειέηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ξνιενδνκηθνύ Πρεδίνπ Γ.Δ. Σεξζνλήζνπ ,00 3 Νξηνζέηεζε ξεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πρεδίνπ Ξόιεο Ιηκ.Σεξζνλήζνπ ,00 4 Ξξνζζήθε θηηξίνπ ζην ρώξν ηνπ Ξνιηηηζηηθνύ Θέληξνπ Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΔΡΟΝΗΟΤ σελ. 13 / 15

14 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 5 Κόλσζε δώκαηνο θηηξίνπ Ξνιηηηζηηθνύ Θέληξνπ Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 6 Αγνξά αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Εαιόγγνπ Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 7 Βειηίσζε θνηκεηεξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 8 Δπηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γπκλαζίνπ θαη Γεκνηηθνύ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 9 Δπηζθεπή θηηξίνπ Λεπηαγσγείνπ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 10 Κειέηε αλάπιαζεο παξαιηαθνύ κεηώπνπ Λ.Λεάξρνπ , ,00 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 3 Θπβνιηζνζηξώζεηο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 4 Γηακόξθσζε θεληξηθήο πιαηείαο νηθηζκνύ Αγξηαλώλ ,00 5 Βειηίσζε θνηκεηεξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 6 Δπηζθεπή θηηξίνπ αγξνηηθνύ ηαηξείνπ νηθηζκνύ Σεξζνλήζνπ ,00 7 Θπθινθνξηαθή κειέηε νηθηζκνύ Αλάιεςεο ,00 8 Θπθινθνξηαθή κειέηε νηθηζκνύ Σεξζνλήζνπ ,00 9 Αγνξά αθηλήηνπ γηα αλέγεξζε Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ νηθηζκνύ Αλάιεςεο ,00 10 Αληηθάηαζηαζε δηθηύσλ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 11 Κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαογηα ην ζρέδην πόιεο Αλάιεςεο ,00 12 Πηξαηεγηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε γηα ην ζρέδην πόιεο Αλάιεςεο ,00 13 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΝΡΑΚΗΥΛ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ξνηακηώλ ,00 2 Θπβνιηζνζηξώζεηο νηθηζκνύ Ξνηακηώλ ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΔΡΟΝΗΟΤ σελ. 14 / 15

15 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 3 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Ξνηακηώλ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΒΓΝ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Αβδνύ ,00 2 Θαηαζθεπή ηερληθώλ ζην πνηακό "Ξεηξά" Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Αβδνύ ,00 3 Δπέθηαζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Αβδνύ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΥΛΗΥΛ 1 Δπέθηαζε ηερληθνύ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γσληώλ 7.000,00 2 Αλάπιαζε παιαηάο βξύζεο νηθηζκνύ Γσληώλ ,00 3 Δπηζθεπή κνλνπαηηνύ "Οόδαο" Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γσληώλ 3.000,00 4 Γηακόξθσζε εηζόδνπ θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Γσληώλ 7.000,00 5 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γσληώλ ,00 6 Θπβνιηζνζηξώζεηο νηθηζκνύ Γσληώλ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΔΟΑΠ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θεξάο ,00 2 Γηακόξθσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Άλσ Θεξάο ,00 3 Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηνλ νηθηζκό Θάησ Θεξάο ,00 4 Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε ζέζε "Κεζνρσξηά" Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θεξάο , ,00 Πύλνιν λέσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σεξζνλήζνπ: ,00 Πύλνιν ζπλερηδόκελσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σεξζνλήζνπ: ,72 Γεληθό Πύλνιν έξγσλ: ,72 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΔΡΟΝΗΟΤ σελ. 15 / 15

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηε «Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα