ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ"

Transcript

1 ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ ,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ ,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ ,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο Δηζνδίσλ & βόξεηα λανύ Ξαλαγίαο νηθηζκνύ Κνρνύ ,00 5 Αγνξά αθηλήηνπ γηα ηε δηάλνημε δξόκνπ ζηνλ νηθηζκό Πηαιίδαο ,00 6 Αγνξά αθηλήηνπ γηα ηε δηάλνημε δξόκνπ ζηνλ νηθηζκό Κνρνύ ,00 7 Αγνξά αθηλήηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηνλ νηθηζκό Κνρνύ ,00 8 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Πγνπξνθεθαιίνπ ,00 9 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 10 Ξξνζζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν νηθηζκνύ Α. Γνύβεο ,00 11 Αλάπιαζε παξαιηαθνύ κεηώπνπ νηθηζκώλ Θνθθίλε Σάλη θαη Γνπξλώλ ,00 12 Γηακόξθσζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ ,00 13 Κειέηε αζθάιεηαο πεδώλ ,00 14 Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ (απηεπηζηαζία) ,00 15 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 16 Κειέηε θαηαζθεπήο λένπ Γεκαξρείνπ ,00 17 Κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία ππόγεησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζηηο Γ.Δ. Γνπβώλ,Καιίσλ,Σεξζνλήζνπ ,00 18 Κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία ππέξγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηε Γ.Δ. Δπηζθνπήο ,00 19 Ξξνζζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 20 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Διηάο ,00 21 ΛΔΑ ΔΟΓΑ Ξξνζζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Διηάο ,00 22 Θαηαζθεπή θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ζε αθίλεην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Διηάο ,00 23 Ξνιενδνκηθή κειέηε επέθηαζεο νηθηζκνύ Θ. Βάζεηαο ,00 24 Κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα ην ζρέδην πόιεο Θνθθίλε Σάλη-Βαζεηαλόο Θάκπνο ,00 25 Πηξαηεγηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε γηα ην ζρέδην πόιεο Θνθθίλε Σάλη-Βαζεηαλόο Θάκπνο ,00 26 Νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ξεκάησλ γηα ην ζρέδην πόιεο Θνθθίλε Σάλη-Βαζεηαλόο Θάκπνο ,00 27 Απνκάθξπλζε θαηεζηξακκέλσλ θνηληθόδεληξσλ ιόγσ πξνζβνιήο από ην θόθθηλν ξπγρσηό ζθαζάξη (Rhynchophorus ferrugineus) ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ ΓΔΛΗΘΑ: 5.000, ,00 ΓΔΝΙΚΑ σελ. 1 / 15

2 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 1 ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ,86 2 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΝΗΘΗΠΚΥΛ ΑΦΡΑΛΗΥΛ - ΓΑΙΦΑΠ - ΓΑΙΞΔ ,38 3 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΞΗΠΥ ΓΔΗΡΝΛΗΑΠ ΠΓΝΟΝΘΔΦΑΙΗΝ ,61 4 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ΚΔ ΝΗΘΗΠΚΝ ΣΝΣΙΑΘΗΔΠ ΘΑΗ ΓΖΞΔΓΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ,38 5 ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΞΑΡΖΡΖΟΗΥΛ, ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΠΝΘΑΘΗΥΛ ΔΛΡΝΠ ΘΑΗΛ. ΣΥΟΗΝ ,00 6 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ,52 7 ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΦΡΑΛΗΥΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ,00 8 ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΑΙΗΞΔ, ΘΑΗΛ. ΣΥΟΗΝ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ,00 9 ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΑΙΦΑΠ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ,00 10 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 8.567,43 11 ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΠΛΓΔΠΖΠ ΚΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 5.790,39 12 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΔΗΠ ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ ΓΟΝΚΥΛ - ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΗΘΝΠΑ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ (ΓΑΙΦΑΠ) Γ. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ,95 13 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΥΛ ΘΡΗΟΗΝ ΓΖΚ. ΠΣΝΙΔΗΝ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 1.000,00 14 ΔΞΑΙΔΗΤΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ "ΠΥΚΑΟΑΓΥ" 3.750,00 15 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑΠ 6.930,00 16 ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ - ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ - ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΔΗΠ ΣΥΟΥΛ ΞΟΥΖΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΘΑΗΛ. ΣΥΟΗΝ ΘΑΗ ΓΑΙΞΔ ΘΑΗ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ ΠΥΡΖΟΝΠ ΣΟΗΠΡΝ 3.343,11 17 ΠΛΡΖΟΖΠΖ KAI ΔΞΗΠΘΔΖ ΠΡΔΓΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ Γ.Γ. ΠΓΝΟΝΘΔΦΑΙΗΝ 7.178,86 18 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΖΞΔΓΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΚΔ ΦΠΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ,00 ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΥΛ: ,49 ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΠΙΚΟΠΗ σελ. 2 / 15

3 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 1 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληα ρώξνπ θαη αλάδεημε παιηάο βξύζεο θαη πεγαδηώλ ζηε ζέζε "Βξύζε" Δπηζθνπήο ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Δπηζθνπήο ,00 3 Αζθαιηόζηξσζε ζηε ζέζε "Ιαγάδα" νηθηζκνύ Πηακληώλ ,00 4 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Δπηζθνπήο ,00 5 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Δπηζθνπήο ,00 6 Αζθαιηόζηξσζε νδνύ πξνο Ξαλαγία Θεξαιεκληώηηζζζα Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Δπηζθνπήο ,00 7 Απνπεξάησζε γεπέδνπ κπάζθεη νηθηζκνύ Δπηζθνπήο ,00 8 Νινθιήξσζε κειέηεο ΘΑΞΖ νηθηζκνύ Δπηζθνπήο , ,00 1 Αγνξά αθηλήηνπ ζηνλ νηθηζκνύ Πγνπξνθεθαιίνπ 5.000,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο-δηακνξθώζεηο αγξνηηθήο νδνπνταο Πγνπξνθεθαιίνπ ,00 3 Αζθαιηόζηξσζε νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Πγνπξνθεθαιίνπ ,00 4 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΓΝΟΝΘΔΦΑΙΗΝ Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή "Θάκπνο" ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Πγνπξνθεθαιίνπ ,00 5 Βειηίσζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Πγνπξνθεθαιίνπ 6.000,00 6 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο νηθηζκνύ Πγνπξνθεθαιίνπ , ,00 1 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΦΡΑΛΗΥΛ Αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ δηθηύνπ από ηε γεώηξεζε ζηε ζέζε "Θηήκα Ξαπαδάθε" Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ατηαλίσλ ,00 2 Θαηαζθεπή δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Ατηαλίσλ ,00 3 Δπεθηάζεηο δηθηύσλ άξδεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ατηαλίσλ ,00 4 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ατηαλίσλ ,00 5 Αζθαιηόζηξσζε νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ατηαλίσλ ,00 6 Βειηίσζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Αηηαλίσλ ,00 7 Αγνξά αθηλήηνπ γηα θαηαζθεπή βηνινγηθνύ νηθηζκνύ Ατηαλίσλ ,00 8 Νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ξέκαηνο γηα θαηαζθεπή ηερληθνύ ζηα Ατηάληα , ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΠΙΚΟΠΗ σελ. 3 / 15

4 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΑΙΦΑΠ 1 Αγνξά αθηλήηνπ γηα θαηαζθεπή βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Γαιύθαο ,00 2 Θαηαζθεπή δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Γαιύθαο ,00 3 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γαιύθαο ,00 4 Βειηίσζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γαιύθα ,00 5 Γηακόξθσζε πιαηείαο νηθηζκνύ Γαιύθαο , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΗΛΝΟΓΗΝ ΣΥΟΗΝ-ΓΑΙΞΔ 1 Αγνξά αθηλήηνπ γηα θαηαζθεπή βηνινγηθνύ νηθηζκώλ Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ, Γάιππε ,00 2 Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο νηθηζκνύ Γάιππε ,00 3 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ ,00 4 Ξιαθνζηξώζεηο πιαηεηώλ νηθηζκνύ Γάιππε ,00 5 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ ,00 Γηακόξθσζε αθηλήηνπ θαη δηαπιάηπλζε νδνύ πξόζβαζεο ζε απηό ζηνλ νηθηζκό ,00 Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ 7 Βειηίσζε θνηκεηεξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Θαηλνύξγηνπ Σσξηνύ 6.000, ,00 Πύλνιν λέσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δπηζθνπήο: ,00 Πύλνιν ζπλερηδόκελσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δπηζθνπήο: ,49 Γεληθό Πύλνιν έξγσλ: ,49 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΠΙΚΟΠΗ σελ. 4 / 15

5 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 1 ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖ ΞΑΟΑΣΥΟΖΚΔΛΝ ΘΡΗΟΗΝ 202 ΡΖΠ ΞΟΥΖΛ ΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ,53 2 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΡΝ Γ. ΓΝΒΥΛ 4.511,98 3 ΚΔΙΔΡΖ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΙΚΑΡΥΛ ΓΡΗΘΥΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΥΛ ΝΗΘΗΠΚΥΛ Γ. ΓΝΒΥΛ ,49 4 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ Θ. ΒΑΘΔΗΑΠ 1.885,19 5 ΑΞΝΡΞΥΠΖ - ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΑΜΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΝΟΛΥΛ ,00 6 ΚΔΙΔΡΖ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΡΗΟΗΝ ΑΛΥΞΝΙΖΠ ,57 7 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΑΟΡΔΟΝ ΚΔ ΝΗΘΗΠΚΝ ΔΙΗΑΠ ,00 8 ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΞΖΓΥΛ ΘΑΟΘΑΛΗΑ ,65 9 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΦΠΗΝΙΑΡΟΗΘΖΠ ΓΗΑΓΟΝΚΖΠ ΘΝΜΑΟΖΠ , ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΑΡΝΛΝΚΥΛ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΞΟΥΖΛ ΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΝΟΛΥΛ ΠΙΙΝΓΖ, ΚΔΡΑΦΝΟΑ, ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖ ΙΚΑΡΥΛ ΔΛΡΝΠ ΡΥΛ ΝΟΗΥΛ ΡΝ ΞΑΙΑΗΝ ΓΖΚΝ ΓΝΒΥΛ , ,41 12 ΚΔΙΔΡΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΠΔ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΛΓΝΣΥΟΑΠ ,90 13 ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ Ρ.Γ. ΣΑΟΑΠΝ ,07 14 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ Ρ.Γ. ΔΙΗΑΠ ΘΑΗ Ρ.Γ. ΓΝΒΥΛ ,00 15 ΠΛΡΖΟΖΠΖ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΒΟΑΣΝΘΖΞΝ ,00 16 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΓΝΒΥΛ ,59 17 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞ.ΒΑΘΔΗΑΠ ,60 18 ΚΔΙΔΡΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΑΓΥΓΝ ΝΚΒΟΗΥΛ ΚΞΝΟΓΗΑΠ Ρ.Γ. ΓΝΒΥΛ , ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΙΑΡΔΗΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΓΝΟΛΥΛ Ρ.Γ. ΑΛΥΞΝΙΖΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΛΘΔΡΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΠΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΡΝ Ρ.Γ. ΔΙΗΑΠ ΡΝ Γ ΓΝΒΥΛ , ,23 21 ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΙΑΡΔΗΥΛ ΓΖΚΝ ΓΝΒΥΛ 1.300,48 22 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΥΛ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ Ρ.Γ. ΘΑΙΝ ΣΥΟΗΝ 3.042,53 23 ΚΔΙΔΡΖ ΔΞΑΛΑΝΟΗΝΘΔΡΖΠ ΟΔΚΑΡΝΠ 4 ΘΑΗ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ ΘΙΑΓΝ ΡΝ ΟΔΚΑΡΝΠ ,32 24 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΓΟΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΓΝΒΥΛ 1.753,79 25 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΑΡΥ ΒΑΘΔΗΑΠ 196,70 26 ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖ ΙΚΑΡΥΛ ΓΡΗΘΥΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΥΛ ΝΗΘΗΠΚΥΛ 4.760,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 5 / 15

6 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 27 ΑΞΝΡΞΥΠΖ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠ ΑΛΡΑΙΙΑΓΖ 1.904,00 28 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΑΓΥΓΝ ΝΚΒΟΗΥΛ ΓΑΡΥΛ Ρ.Γ. ΑΛΥΞΝΙΖΠ 205,34 29 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΥΓΝ ΝΚΒΟΗΥΛ ΠΔ ΟΔΚΑ ΡΥΛ ΓΝΟΛΥΛ 1.400,00 30 ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΖ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΠΛΝΗΘΗΠΚΝ ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖ ΔΞΑΛΥ ΒΑΘΔΗΑΠ 6.987,96 31 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ ΓΟΝΚΝ ΑΞΌ ΣΝΛΡΟΝ ΣΑΟΑΘΗ - ΘΔΟΑΡΗΓΗΑ ΞΟΝΠ ΞΔΝ Γ.Γ. ΓΝΒΥΛ ,00 32 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ Γ. ΓΝΒΥΛ ,16 33 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΠΡΝ ΞΝΓΝΠΦΑΟΗΘΝ ΓΖΞΔΓΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΝΒΥΛ ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΥΛ: , ,49 ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ 1 Αγνξά αθηλήηνπ ζηηο Άλσ Γνύβεο ,00 2 Κειέηε θόκβσλ ΞΔΝ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 3 Θαηαζθεπή θόκβσλ ΞΔΝ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 4 Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ από Θάησ Γνύβεο έσο Άλσ Γνύβεο ,00 5 Γηακόξθσζε ρώξνπ θαη επηζθεπή πεξίθξαμεο θνηκεηεξίνπ Νηηθηζκνύ Πθνηεηλνύ 7.000,00 6 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Γνπβώλ 6.000,00 7 Δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο νηθηζκνύ Πθνηεηλνύ 7.000,00 8 Δπέθηαζε δηθηύνπ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνπβώλ 7.000,00 9 Αλάπιαζε πιαηείαο Αγ. Γεσξγίνπ νηθηζκνύ Γνπβώλ ,00 10 Αζθαιηόζηξσζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 11 Ρνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ 5.000,00 12 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γνπβώλ ,00 13 Θαηαζθεπή ηερηθνύ απνξξνήο νκβξίσλ ζηε ζέζε "Αγ. Θσλ/λνο" Θάησ Γνπβώλ ,00 14 Κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα ην ζρέδην πόιεο Θάησ Γνπβώλ ,00 15 Πηξαηεγηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε γηα ην ζρέδην πόιεο Θάησ Γνπβώλ ,00 16 Νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ξεκάησλ γηα ην ζρέδην πόιεο Θάησ Γνπβώλ , ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 6 / 15

7 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΛΥΞΝΙΖΠ 1 Θαηαζθεπή πεδνγέθπξαο ζηνλ νηθηζκό Γνπξλώλ ,00 2 Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζε ηκήκαηα ηεο ΞΔΝ από Αγ. Αλαξγύξνπο έσο είζνδν πξώελ Ακεξηθάληθεο Βάζεο ,00 3 Θαηαζθεπή έξγνπ απνξξνήο νκβξίσλ ζην όξην ησλ νηθηζκώλ Θνθθίλε Σάλη-Γνπξλώλ , Ρνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο Πύληαμε ηνπηθήο πξάμεο εθαξκνγήο ζρεδίνπ Ξόιεο Γνπξλώλ, από ηελ εθβνιή ηνπ πνηακνύ έσο ην όξην ηεο πξώελ Ακεξηθάληθεο Βάζεο 4.000, ,00 6 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 7 Γηακόξθσζε πιαηείαο ζηε ζέζε Ιίκλε Γνπξλώλ θαη δεκηνπξγία παηδηθήο ραξάο ,00 8 Δπηζθεπή θπβνιηζνζηξώζεσλ θεληξηθήο πιαηείαο Αλώπνιεο ,00 9 Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη απνξξνήο νκβξίσλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ νηθηζκνύ Αλώπνιεο ,00 10 Κειέηε θηεκαηνγξάθεζεο πεξηνρήο Ιαγθόο έσο νηθηζκό Αλώπνιεο ,00 11 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 12 Δπέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο νηθηζκώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 13 Βειηίσζε θνηκεηεξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 14 Βειηίσζε δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο νηθηζκνύ Αλώπνιεο 6.000,00 15 Γεκηνπξγία λένπ θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Γνπξλώλ ,00 16 Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αλώπνιεο ,00 17 Βειηίσζε ρώξσλ θαη επηζθεπή θηηξίνπ Γεκαξρείνπ ,00 18 Απνπεξάησζε θηηξίνπ 202 ζηελ πξώελ Ακεξηθάληθε Βάζε Γνπξλώλ θαη δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΝΜΑΟΖΠ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Θόμαξεο ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ Θόμαξεο ,00 3 Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνταο Θόμαξεο ,00 4 Γηακόξθσζε εηζόδσλ νηθηζκνύ Θόμαξεο ,00 5 Θπβνιηζνζηξώζεηο νδώλ νηθηζκνύ Θόμαξεο ,00 6 Βειηίσζε θαη επέθηαζε θνηκεηεξίνπ & νζηενθπιαθίνπ Θόμαξεο ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 7 / 15

8 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 7 Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνξξνήο νκβξίσλ από Κηραήι Αξράγγειν Θόμαξεο ,00 8 Απνθαηάζηαζε δεκηώλ λένπ δξόκνπ από "Φάκπξηθα" έσο "Ξέξα Κπάληα" Θόμαξεο ,00 9 Αλάπιαζε πιαηείαο ζηε ζέζε Άγηνο Γεώξγηνο Θόμαξεο ,00 10 Αληηζηήξημε ηνίρνπ θηηξίνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Θόμαξεο , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΑΟΑΠΝ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ νηθηζκώλ Σαξαζνύ θαη Βνξηηζίνπ ,00 2 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Σαξαζό 6.000,00 3 Δπηζθεπή θηηξίνπ αγξνηηθνύ ηαηξείνπ Βνξηηζίνπ 6.925, ,00 1 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΙΗΑΠ Θαηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ πξώελ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ νηθηζκνύ Διαίαο 6.000,00 2 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Διηάο ,00 3 Δπηζθεπή θηηξίνπ πξώελ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Διηάο ,00 4 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ Διηάο 6.900,00 5 Αληηθαηάζηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Θαξηεξνύ ,00 6 Θαηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Διηάο ,00 7 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Διηάο , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΙΝ ΣΥΟΗΝ 1 Δπέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξίνπ 7.200,00 2 Δπέθηαζε δηθηύνπ άξδεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξίνπ 7.200,00 3 Δπηζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξίνπ 7.200,00 4 Θαζαξηζκόο θαη δηακόξθσζε ρώξνπ πεγήο «Θνπηζνπλάξαο» Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξίνπ 7.200,00 5 Αγνξά αθηλήηνπ γηα επέθηαζε θνηκεηεξίνπ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξηνύ 8.000,00 6 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θαινύ Σσξηνύ , ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 8 / 15

9 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΒΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 1 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΥ ΒΑΘΔΗΑΠ Θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο από δεμακελή Θ.Βάζεηαο έσο βηνινγηθό Βξαρόθεπνπ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θ. Βάζεηαο ,00 2 Αγνξά αθηλήηνπ γηα επέθηαζε θνηκεηεξίνπ Θ. Βάζεηαο ,00 3 Βειηίσζε δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θ. Βάζεηαο ,00 4 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θ. Βάζεηαο ,00 5 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θ. Βάζεηαο ,00 6 Θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζε ηερληθά ηνπ ΒΝΑΘ ζηνλ νηθηζκό Βαζεηαλνύ Θάκπνπ ,00 7 Νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ξέκαηνο γηα θαηαζθεπή ηερληθνύ ζηελ Θάησ Βάζεηα ,00 8 Γηεπζέηεζε ξέκαηνο γηα θαηαζθεπή ηερληθνύ ζην Πθαθνξύαθν ζηνλ Βαζεηαλό Θάκπν 8.000, ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΞΑΛΥ ΒΑΘΔΗΑΠ 1 Βειηίσζε ρώξσλ θνηκεηεξίνπ Α. Βάζεηαο ,00 2 Νξηνζέηεζε ξέκαηνο ζηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Δπάλσ Βάζεηαο ,00 3 Θπβνιηζόζηξσζε νδώλ νηθηζκνύ Α. Βάζεηαο ,00 4 Ρζηκεληνζηξώζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Α. Βάζεηαο ,00 5 Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληίζηεξημεο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Δπάλσ Βάζεηαο ,00 6 Αληηθαηαζηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο πξνο νηθηζκό Θάησ Βάζεηαο ,00 7 Απνπεξάησζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζπλνηθηζκνύ Αγίνπ Ησάλλε Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Δπάλσ Βάζεηαο ,00 8 Δπηζθεπή δεμακελώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Δπάλσ Βάζεηαο ,00 9 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ζπλνηθηζκνύ Αγ. Ησάλλε , ,00 Πύλνιν λέσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνπβώλ: ,00 Πύλνιν ζπλερηδόκελσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνπβώλ: ,49 Γεληθό Πύλνιν έξγσλ: ,49 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΩΝ σελ. 9 / 15

10 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΑΙΗΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 1 ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΖ ΞΟΑΜΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΠΡΖΛ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΔΥΠ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ,46 2 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΠΡΖΛ ΘΑΡΥ ΒΟΠΖ ΚΝΣΝ 5.807,78 3 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΞΑΙΑΗΑΠ ΞΝΙΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΚΑΙΗΥΛ ,02 4 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΚΑΙΗΥΛ 931,02 5 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΝΓΥΛ ΠΡΑ ΚΑΙΗΑ 9.000,00 6 ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΖΞΔΓΝ ΚΑΙΗΥΛ ,33 7 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ,13 8 ΓΗΑΛΝΗΜΔΗΠ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΝΓΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΠΡΝΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ,87 9 ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΝΓΝ ΚΑΙΗΥΛ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ,32 10 ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΝΗΛΝΡΑΦΗΝ ΠΡΝ ΚΝΣΝ 3.599,00 11 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΚΝΣΝ ,72 12 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΟΑΠΗΝ ,62 13 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΝΓΝ ΔΗΠΝΓΗΥΛ ΠΡΑ ΚΑΙΗΑ ,76 14 ΠΛΔΣΗΠΖ ΡΖΠ ΑΛΑΞΙΑΠΖΠ ΡΖΠ ΝΓΝ ΓΗΑΘΝ ΔΥΠ ΡΖΛ ΝΓΝ ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ Γ.Γ. ΚΑΙΗΥΛ ,78 15 ΓΗΑΛΝΗΜΔΗΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΟΚΝΡΝΚΝΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΠΡΖ ΠΡΑΙΗΓΑ , ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΓΖΚΝ ΚΑΙΗΥΛ ΚΔ ΡΖΛ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΔΛΥΛ ΡΝ Α.Ξ.Θ. ΓΗΑ ΓΟΝΙΝΓΗΘΖ ΓΗΔΟΔΛΖΠΖ ΡΥΛ ΣΔΗΚΑΟΥΛ ΚΑΙΗΥΛ ΠΡΑΙΗΓΑΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΡΥΛ ΞΑΟΝΣΔΡΔΡΗΘΥΛ ΡΝΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΚΔΙΔΡΖ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΙΔΗΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΑΘΙΖΠΖΠ ΞΟΝΞΝΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΓΟΑΠΖΠ ΡΝ ΒΝΟΔΗΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΝ ΠΡΑΓΗΝ ΘΙΑΠΠΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ ΠΡΝ Γ.Γ.ΚΑΙΗΥΛ , ,03 18 ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΚΑΙΗΥΛ 1.845,00 19 ΠΛΡΑΜΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΥΛ ΝΟΔΗΛΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΓΖΚΝ ΚΑΙΗΥΛ 3.127,72 20 ΠΛΡΑΜΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΔΟΡΔΟΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ NATURA ΓΖΚΝ ΚΑΙΗΥΛ 3.127,72 21 ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΡΝΗΣΗΝ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΖΞΔΓΝ ΚΞΑΠΘΔΡ ΘΟΑΠΗΝ 2.151,47 22 ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝΠ ΝΓΝ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ ΔΥΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΑΘΖ 7.111,41 ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΥΛ: ,58 ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΑΙΗΥΛ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Καιίσλ ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Καιίσλ ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΛΙΩΝ σελ. 10 / 15

11 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΑΙΗΥΛ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ 3 Κόλσζε θηηξίνπ πξώελ Γεκαξρείνπ Καιίσλ ,00 4 Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ θαη θηηξίνπ 2νπ Λεπηαγσγείνπ Καιίσλ ,00 5 Κόλσζε νξνθήο θαη επηζθεπή θνπθσκάησλ Γπκλαζίνπ Καιίσλ ,00 6 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Καιίσλ 6.000,00 7 Αλάδεημε-αμηνπνίεζε πξώελ ΣΑΓΑ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Καιίσλ 6.900,00 8 Αγνξά αθηλήηνπ απέλαληη από ην ΘΑΞΖ νηθηζκνύ Καιίσλ , ,00 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΝΣΝ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Κνρνύ ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Κνρνύ ,00 3 Κειέηε επαλαζρεδηαζκνύ θόκβσλ παξαθακπηήξηαο νδνύ Κνρνύ θαη ζύληαμεο ΚΞΔ ,00 4 Κόλσζε δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο νηθηζκνύ Κνρνύ ,00 5 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Κνρνύ ,00 6 Πύληαμε κειέηεο πξάμεο εθαξκνγήο Πηαιίδαο ,00 7 Γηαλνίμεηο θαη δηακνξθώζεηο ξπκνηνκνύκελσλ ηκεκάησλ ζηε Πηαιίδα ,00 8 Κόλσζε δεκνηηθνύ ζρνιείνπ νηθηζκνύ Κνρνύ ,00 9 Δπηζθεπή δηακεξίζκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ πιαηεία Γαζθαινγηάλλε Ζξαθιείνπ ,00 10 Κόλσζε παηδηθνύ ζηαζκνύ νηθηζκνύ Κνρνύ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΟΑΠΗΝ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θξαζίνπ ,00 2 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Θξαζίνπ 3.000,00 3 Απνθαηάζηαζε ρώξνπ πάξθηλγθ νηθηζκνύ Θξαζίνπ 6.000,00 4 Αλαπιάζεηο νδώλ νηθηζκνύ Θξαζίνπ ,00 5 Αλάπιαζε πιαηείαο πιαηάλνπ νηθηζκνύ Θξαζίνπ , ,00 Πύλνιν λέσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιίσλ: ,00 Πύλνιν ζπλερηδόκελσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιίσλ: ,58 Γεληθό Πύλνιν έξγσλ: ,58 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΛΙΩΝ σελ. 11 / 15

12 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 1 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΖΞΔΓΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΘΑΗ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΣΑΟΑΠ Γ.Γ.ΞΝΡΑΚΗΥΛ ,38 2 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΣΥΟΥΛ ΘΝΗΚΖΡΖΟΗΝ Γ.Γ.ΓΥΛΗΥΛ ,22 3 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΝ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΡΖΛ ΑΛΥ ΘΔΟΑ ,08 4 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΓΟΝΚΥΛ Γ.Γ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,00 5 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΝ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΡΖΛ ΘΑΡΥ ΘΔΟΑ 6.548,74 6 ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΞΑΟΑΙΗΑΘΖΠ ΝΓΝ 25ΖΠ ΚΑΟΡΗΝ 3.000,00 7 BΔΙΡΗΥΠΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΑΘΔΡΥΛ ΝΓΥΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΖΠ ΕΥΛΖΠ ΙΗΚ.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 1.500,00 8 ΓΗΑΛΝΗΜΖ-ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΝΓΝ ΘΑΠΡΟΗΝ 2.000,00 9 ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΝΓΥΛ 2010 Γ.Γ. ΙΗΚ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,77 10 ΡΠΗΚΔΛΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ Γ.Γ. ΓΥΛΗΥΛ ,42 11 ΡΠΗΚΔΛΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ Γ.Γ. ΘΔΟΑΠ ,00 12 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ ΙΗΚ.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,00 13 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΝ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ ΠΡΖΛ ΞΑΟΑΙΗΑ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ,00 14 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΞΑΙΑΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ Γ.Γ. ΑΒΓΝ ,61 15 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΥΛ ΠΡΖΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΖ ΝΓΝ ΠΡΝΛ ΑΛΗΠΑΟΑ ,00 16 ΓΔΥΦΠΗΘΖ ΣΑΟΡΝΓΟΑΦΖΠΖ ΑΟΣΑΗΝ ΘΔΑΡΟΝ ΙΗΚΔΛΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 4.879,00 17 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΝΗΣΝΓΟΑΦΗΥΛ Η.Λ. ΞΑΛΑΓΗΑ ΓΘΝΒΔΟΛΗΥΡΗΠΠΑΠ ΠΡΗΠ ΞΝΡΑΚΗΔΠ ,00 18 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ -ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ ΘΑΗ ΦΥΡΗΠΚΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΔΙΔΘΔΟΗΝ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 1.000,00 19 ΔΞΗΠΡΟΥΠΔΗΠ ΓΟΝΚΥΛ ΠΡΖΛ ΑΛΑΙΖΤΖ Γ.Γ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 600,00 20 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΑΙΑΗΝ ΘΝΗΚΖΡΖΟΗΝ ΓΥΛΗΥΛ 2.000,00 21 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΣΥΟΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖ ΞΟΝΓΟΝΚΝ Γ.Γ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 600,00 22 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ "ΦΙΔΓΔΠ" ΡΝ Γ.Γ. ΓΥΛΗΥΛ ,09 23 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΑΘΗΛΖΡΝ ΠΡΖΛ ΑΛΥ ΘΔΟΑ ,20 24 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΔΓΖΠ ΠΔ ΛΝΚΗΚΥΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΘΡΗΠΚΑ ΞΟΝ ΡΝ 1955, ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΓΗΑΟΟΘΚΗΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΙΙΑΓΖ ΣΟΖΠΖΠ ΠΔ ΣΥΟΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΘΑΡ'ΔΘΡΑΠΖ ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΔΡΟΝΗΟΤ σελ. 12 / 15

13 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 25 ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 9.039,00 26 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΝΓΝ ΠΡΝ ΠΑΟΑΛΡΑΟΗ ΞΟΝΠ ΓΝΟΡΛΖΠ ,00 27 ΚΔΙΔΡΖ ΒΔΙΡΗΥΠΖΠ ΝΓΝ ΠΡΝ ΠΑΟΑΛΡΑΟΗ 2.500,00 28 ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΓΟΝΚΝ ΞΑΟΑΙΙΖΙΖΠ ΡΖΠ ΝΓΝ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 9.871,81 29 ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΑΜΔΥΛ ΑΛΑΙΝΓΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΖΠ Ι.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 6.828,48 30 ΔΞΗΠΘΔΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΓΥΛΗΥΛ ,46 31 ΘΒΝΙΗΘΝΠΡΟΥΠΖ ΠΡΝΛ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΝΡΝΙΝΦΑΟΗΝ ,00 32 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΆΡΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ 5.320,00 33 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΠΡΝΛ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ Γ.Γ.ΓΥΛΗΥΛ 6.930,24 34 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΣΥΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΖΓΑΓΗΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΞΝΡΑΚΗΥΛ ,91 35 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ''ΑΠΦΔΛΓΑΚΗ'' Γ.Γ.ΘΔΟΑΠ ,00 36 ΡΠΗΚΔΛΡΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΓΟΝΚΥΛ 2010 Γ.Γ.ΑΒΓΝ ,85 37 ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΝΓΥΛ ΔΛΡΝΠ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΖΠ(ΓΑΗΓΑΙΝ&ΝΓΝΠ ΑΞΌ ΗΙΗΝΠ ΔΥΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ) 4.000,00 38 ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝΠ ΞΙΑΓΗΑ- ΒΟΑΣΝ ΘΔΠΖ ΣΑΟΑΘΑ 1.500,00 39 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ (Γ.Γ.ΑΒΓΝ) 7.000,00 40 ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΟΥΚΑΗΘΝ ΘΔΑΡΟΝ Ι. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,00 41 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ ,46 42 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΝΓΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ,00 43 ΑΓΝΟΑ ΑΘΗΛΖΡΝ ΠΡΑ "ΓΝΟΓΝΘΗΑ" ΙΗΚ.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ,00 ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΥΛ: ,72 ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΚ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο θνηλόηεηαο Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 2 Γεσινγηθή κειέηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ξνιενδνκηθνύ Πρεδίνπ Γ.Δ. Σεξζνλήζνπ ,00 3 Νξηνζέηεζε ξεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πρεδίνπ Ξόιεο Ιηκ.Σεξζνλήζνπ ,00 4 Ξξνζζήθε θηηξίνπ ζην ρώξν ηνπ Ξνιηηηζηηθνύ Θέληξνπ Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΔΡΟΝΗΟΤ σελ. 13 / 15

14 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 5 Κόλσζε δώκαηνο θηηξίνπ Ξνιηηηζηηθνύ Θέληξνπ Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 6 Αγνξά αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Εαιόγγνπ Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 7 Βειηίσζε θνηκεηεξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 8 Δπηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γπκλαζίνπ θαη Γεκνηηθνύ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 9 Δπηζθεπή θηηξίνπ Λεπηαγσγείνπ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Ιηκ. Σεξζνλήζνπ ,00 10 Κειέηε αλάπιαζεο παξαιηαθνύ κεηώπνπ Λ.Λεάξρνπ , ,00 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 1 Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 2 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 3 Θπβνιηζνζηξώζεηο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 4 Γηακόξθσζε θεληξηθήο πιαηείαο νηθηζκνύ Αγξηαλώλ ,00 5 Βειηίσζε θνηκεηεξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 6 Δπηζθεπή θηηξίνπ αγξνηηθνύ ηαηξείνπ νηθηζκνύ Σεξζνλήζνπ ,00 7 Θπθινθνξηαθή κειέηε νηθηζκνύ Αλάιεςεο ,00 8 Θπθινθνξηαθή κειέηε νηθηζκνύ Σεξζνλήζνπ ,00 9 Αγνξά αθηλήηνπ γηα αλέγεξζε Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ νηθηζκνύ Αλάιεςεο ,00 10 Αληηθάηαζηαζε δηθηύσλ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ ,00 11 Κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαογηα ην ζρέδην πόιεο Αλάιεςεο ,00 12 Πηξαηεγηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε γηα ην ζρέδην πόιεο Αλάιεςεο ,00 13 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σεξζνλήζνπ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΝΡΑΚΗΥΛ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ξνηακηώλ ,00 2 Θπβνιηζνζηξώζεηο νηθηζκνύ Ξνηακηώλ ,00 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΔΡΟΝΗΟΤ σελ. 14 / 15

15 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 3 Βειηίσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Ξνηακηώλ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΒΓΝ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Αβδνύ ,00 2 Θαηαζθεπή ηερληθώλ ζην πνηακό "Ξεηξά" Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Αβδνύ ,00 3 Δπέθηαζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Αβδνύ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΥΛΗΥΛ 1 Δπέθηαζε ηερληθνύ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γσληώλ 7.000,00 2 Αλάπιαζε παιαηάο βξύζεο νηθηζκνύ Γσληώλ ,00 3 Δπηζθεπή κνλνπαηηνύ "Οόδαο" Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γσληώλ 3.000,00 4 Γηακόξθσζε εηζόδνπ θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Γσληώλ 7.000,00 5 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γσληώλ ,00 6 Θπβνιηζνζηξώζεηο νηθηζκνύ Γσληώλ , ,00 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΔΟΑΠ 1 Ρζηκεληνζηξώζεηο νδώλ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θεξάο ,00 2 Γηακόξθσζε θνηκεηεξίνπ νηθηζκνύ Άλσ Θεξάο ,00 3 Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηνλ νηθηζκό Θάησ Θεξάο ,00 4 Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε ζέζε "Κεζνρσξηά" Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Θεξάο , ,00 Πύλνιν λέσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σεξζνλήζνπ: ,00 Πύλνιν ζπλερηδόκελσλ έξγσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σεξζνλήζνπ: ,72 Γεληθό Πύλνιν έξγσλ: ,72 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΔΡΟΝΗΟΤ σελ. 15 / 15

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από ημ πναθηηθό ηεξ 3 εξ /2011 ηεξ ζοκεδνίαζεξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ Παιαηάξ Φώθαηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ Α. ΚΣΙΡΙΑΚΑ - ΔΡΓΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ & ΣΟ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΑΣΡΑ 1. Κηίξην Πξνθιηληθώλ Λεηηνπξγηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Παηξώλ σλοιηθής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/e-mail): KANETAKH ΕΥΖ 07.07.1971 Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 115

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439 1 500 500 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP LOUNGE 12.450 13.450 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ STD ---- XXX XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195 1 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ ---- ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΝΟΝΦΖ (SOFT TOP)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Η. ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΗΗ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ & ΠΡΑΠΔΗΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΗΗ. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηο Πρακηικό ηης 5 ης Κοινόηηηας Γροζιάς. ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης

Διαβάστε περισσότερα

Καηάξηηζε Σερληθνύ πξνγξάκκαηνο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. Έηνπο 2011.

Καηάξηηζε Σερληθνύ πξνγξάκκαηνο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. Έηνπο 2011. Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Από ην 4 ν ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκόο απόθαζεο 14/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Καηάξηηζε Σερληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτστιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτστιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοζη η /.0.04 ΧΟΛΗ:ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΣΟΜΕΑ: ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α/Α Σίηλος Θέμαηος Μέλος Ε.Π. ύνηομη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ FIAT - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 1 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp 1368 1368 1368 POP 15.400 16.800 18.400 330.12J.0 330.14J.0 330.17J.0 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΓΛΥΠΗΑΠ KNOWLEDGE TRANSFER ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη:

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΑ ΓΖΚΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Ακύληαην 09-01-2015 Αριθμός Πρφη. : 297 Αριθμός Απόθ. : 15 Θέμα: Οριζμός Ανηιδημάρτφν και μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηφν Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Έτονηαςσπόυη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12. ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP 3ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.600 199.13Q.6 199.15Q.6 199.25Q.6 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΑΛΔΥΚΔΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δωρίδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟΤ 28ης Οκτωβρίου 1940

Δήμος Δωρίδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟΤ 28ης Οκτωβρίου 1940 Δήμος Δωρίδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟΤ 28ης Οκτωβρίου 1940 Οθηώβρηος 2013 ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 28 ε Οθηωβρίοσ 1940.Ζ εκέξα πνπ γξάθηεθε κηα αθόκε ρξπζή ζειίδα ζηελ έλδνμε ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Ζ εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ μέτρι 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0 IΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΑΛΙ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Oasis Hotel (Kuta) 3* ππωινο 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα