ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ Α. ΚΣΙΡΙΑΚΑ - ΔΡΓΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ & ΣΟ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΑΣΡΑ 1. Κηίξην Πξνθιηληθώλ Λεηηνπξγηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Παηξώλ σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 2. Κηίξην Γεσινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 3. Κηίξην Υεκηθώλ Μεραληθώλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 4. Κηίξην Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Μειέηε Καηαζθεπή) σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 5. Κηίξην Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Μειέηε Καηαζθεπή) σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 6. Κηίξην πλεδξηαθνύ Κέληξνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Μειέηε Καηαζθεπή) σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 7. Κηίξην Πνιπδύλακεο αίζνπζαο Α.Σ.Δ.Ι. Παηξώλ (Μειέηε Καηαζθεπή) σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 Κύρηος ηοσ έργοσ : Α.Σ.Δ.Ι. Παηρώλ

2 8. Γηακόξθσζε Ακθηζεαηξηθώλ Αηζνπζώλ ζην A.Σ.Δ.Ι. Παηξώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Α.Σ.Δ.Ι. Παηρώλ 9. Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ - ΑΛΛΑ ΔΡΓΑ 1. Οηθηζκόο 40 εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ Ακαιηάδαο ε δηάθορα θηίρηα ηωλ δύο δηακερηζκάηωλ ζσλοιηθής επηθάλεηας Μ2 Κύρηος ηοσ έργοσ : Οργαληζκός Δργαηηθής Καηοηθίας 2. Οηθηζκόο 188 Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ ζηελ Πάηξα ε δηώροθα θαη ηρηώροθα θηίρηα ηωλ ηεζζάρωλ θαη 8 δηακερηζκάηωλ αληίζηοητα σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 Κύρηος ηοσ έργοσ : Οργαληζκός Δργαηηθής Καηοηθίας 3. Γεκνηηθό ρνιείν Οβξπάο σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 4. Γεκνηηθό ρνιείν Αβύζνπ Αηγίνπ σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 5. Γεκνηηθό ρνιείν Αηγίνπ σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 6. Λύθεην Λάππα σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 7. Γεκνηηθό ρνιείν Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ Παξαιίαο Παηξώλ σλοιηθής επηθάλεηας : Μ2 8. Γεκνηηθό ρνιείν Αγγεινθάζηξνπ Κύρηος ηοσ έργοσ : Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ Νοκαρτηαθής Ασηοδηοίθεζες Αηηωιοαθαρλαλίας 9. Γεκνηηθό ρνιείν Ρνδνδάθλεο Κύρηος ηοσ έργοσ : Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ Νοκαρτηαθής Ασηοδηοίθεζες Αταΐας 10. Γεκνηηθό ρνιείν θαη Γπκλάζην Καζηξηηζίνπ Σετληθή Τπερεζία 11. Αλαθαηλίζεηο Δληζρύζεηο ρνιηθώλ Κηηξίσλ Γήκνπ Παηξέσλ κεηά ην ζεηζκό ηνπ Κηίξην Γεκαξρείνπ Σξηηαίαο Κύρηος ηοσ έργοσ : ΣΤΓΚ Ν. Αταΐας 13. Απνπεξάησζε Οηθνδνκηθώλ Δξγαζηώλ θαη Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ ζην Γηαηεξεηέν Κηίξην ηνπ Γ.Ν.Π.Π. Βόηζε θαη Καλαθάξε 183, ζηελ Πάηξα Κύρηος ηοσ έργοσ : Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ Νοκαρτηαθής Ασηοδηοίθεζες Αταΐας

3 14. Αλαθαηλίζεηο Δληζρύζεηο Κηηξίσλ ζην Π.Γ.Ν.Π. ζην Ρίν Κύρηος ηοσ έργοσ : Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Νοζοθοκείο Παηρώλ 15. Αλαθαίληζε Κηηξηαθώλ πγθξνηεκάησλ Κάκπηλγθ Αγπηάο Γήκνπ Παηξέσλ 16. Γηακόξθσζε Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ θαη Οξγάλσζε Υώξσλ Τπνδνρήο ζην Σείρνο Γπκαίσλ Ν. Αραΐαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Τποσργείο Ποιηηηζκού 17. Δξγαζίεο Αλαδηνξγάλσζεο Καηαζηήκαηνο ΔΛΣΑ 4 Πάηξαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Δ.Λ.Σ.Α. Α.Δ. 18. Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Δηδηθνύ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ Θώξαθνο Γπηηθήο Διιάδνο Κύρηος ηοσ έργοσ : Νοζοθοκείοσ Νοζεκάηωλ Θώραθος Γσηηθής Διιάδος 19. Δλίζρπζε ηαηηθήο Δπάξθεηαο θαη Γηακόξθσζε Δζσηεξηθώλ Υώξσλ Παιαηνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Παηξώλ Καξακαλδάλεην Κύρηος ηοσ έργοσ : Γεληθό Νοζοθοκείο Παίδωλ Παηρώλ ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ 20. Δπηζθεπή Απνθαηάζηαζε Πεξηκεηξηθνύ ηεζαίνπ Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ Παηξώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Τποσργείο Παηδείας & Θρεζθεσκάηωλ, Ποιηηηζκού & Αζιεηηζκού 21. Δπηζηέγαζε Κηηξίσλ Φ.Δ.Π. Κύρηος ηοσ έργοσ : Δζληθό Ίδρσκα Νεόηεηας 22. Αλαθαηαζθεπή θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πγηεηλήο θηηξίνπ Φ.Δ.Π. Κύρηος ηοσ έργοσ : Δζληθό Ίδρσκα Νεόηεηας 23. Γηαξξπζκίζεηο γηα Φ/Κ Σ.Δ.Κ. Κξεζηελώλ θαη Υάλη Γξύιινπ Κιηκαηηζκόο Κξεζηελώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Ο.Σ.Δ. Α.Δ. 24. Γηαξξπζκίζεηο Κιηκαηηζκόο S.D.H. Δπέθηαζε C/R ηνπ Φ/Κ Κσλζηαληηλνππόιεσο Παηξώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Ο.Σ.Δ. Α.Δ. 25. Σειηθέο δηαξξπζκίζεηο Σε.Κ. γηα Φ/Κ Σ.Δ.Κ. Αιηζζνύ Λαθόπεηξαο Λάππα Ν. Αραΐαο (Β Φάζε) Κύρηος ηοσ έργοσ : Ο.Σ.Δ. Α.Δ. 26. Μηθξνεπεκβάζεηο ζηνλ 6ν όξνθν ζηηο πξώελ εγθαηαζηάζεηο Μύισλ Αγίνπ Γεσξγίνπ (Αίζνπζα Δθζέζεσλ) Κύρηος ηοσ έργοσ : Οργαληζκός Ποιηηηζηηθής Πρωηεύοσζας ηες Δσρώπες Πάηρα 2006 Α.Δ. 27. Δλίζρπζε δαπέδνπ θαη πιήξσζε νπώλ ζηηο πξώελ εγθαηαζηάζεηο Μύισλ Αγίνπ Γεσξγίνπ (Αίζνπζα Δθζέζεσλ) Κύρηος ηοσ έργοσ : Οργαληζκός Ποιηηηζηηθής Πρωηεύοσζας ηες Δσρώπες Πάηρα 2006 Α.Δ. 28. πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο πθηζηάκελσλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Γ. Κακαξώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Σ.Τ.Γ.Κ. Ν. Αταΐας 29. Γηαξξπζκίζεηο Κιηκαηηζκόο Φ/Κ Ακαιηάδαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Ο.Σ.Δ. Α.Δ.

4 εκεηώλνπκε όηη ζε όιεο ηηο πην πάλσ νηθνδνκέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηακόξθσζε ησλ απιείσλ ρώξσλ, κε πξάζηλν θαη ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Β. ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΟΓΟΠΟΙΙΑ 1. Έξγα ππνδνκήο Σ Φάζε Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 2. Δζσηεξηθή νδνπνηία, ρώξνη ζηάζκεπζεο, δηακόξθσζε ρώξσλ πεξηβάιινληνο θηηξίσλ 3. Γηακόξθσζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πέξημ γεπέδνπ Παλαρατθήο θαη δηακόξθσζε ρώξσλ 4. Γηακόξθσζε πιαηείαο πεξηνρήο Γεξνθνκείνπ Παηξώλ λνηηνδπηηθά ησλ νδώλ Ι. Γακαζθελνύ θαη Γεξνθνκείνπ 5. Γηακόξθσζε πιαηείαο ΚΥ- Γ37 πεξηνρή Αγ. σηήξνο θαη ησλ δξόκσλ θαη πεδνδξόκσλ πεξηκεηξηθώλ απηήο 6. Καηαζθεπή πληήξεζε Βειηίσζε & πκπιήξσζε Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Πεξηθέξεηαο Ν. Αραΐαο (Πεξηνρή Καιαβξύησλ Σξηηαίαο) Κύρηος ηοσ έργοσ : Ν.Α. Αταΐας Γηεύζσλζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ 7. Βειηίσζε Απνπεξάησζε Γξόκσλ Παξαιίαο Παηξώλ - Καιακαθίνπ Πεηξνρσξίνπ Γηαραιέτθα Πεηξνρώξη Βπζνύιθα Παηζαγθέτθα Άλσ Αρατα Καξπά» Γήκνπ Μόβξεο Κύρηος ηοσ έργοσ : Ν.Α. Αταΐας Γηεύζσλζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ 8. Βειηίσζε Δπαξρηαθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ εληόο ησλ νξίσλ Γήκσλ Γύκεο Μόβξεο - Λαξηζζνύ Κύρηος ηοσ έργοσ : Ν.Α. Αταΐας Γηεύζσλζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ 9. Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε Αμηόινγσλ Αξρηηεθηνληθώλ ηνηρείσλ θαη Μνλνπαηηώλ Οηθηζκώλ Γήκνπ Αηγείξαο 10. Σζηκεληνζηξώζεηο Γεκνηηθώλ Γξόκσλ Γήκνπ Παξαιίαο 11. Δζσηεξηθή Οδνπνηία Γήκνπ Μεζζάηηδνο 12. Αζθαιηόζηξσζε νδνπνηίαο Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ Γ. Φαξξώλ (Α Φάζε) 13. Γηακόξθσζε Απιείνπ Υώξνπ ζην Γεκνηηθό ρνιείν Ρίνπ Κύρηος ηοσ έργοσ : Γήκος Ρίοσ

5 14. Γηακόξθσζε Απιώλ ρνιηθώλ Κηηξίσλ Γήκνπ Ρίνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Γ.Γ. Ρίνπ) 15. Γηακόξθσζε Απιείνπ Υώξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ληκλνρσξίνπ 16. Απνπεξάησζε παηδηθήο ραξάο Καξαηαζάθε» ηνπ Γήκνπ Παξαιίαο 17. Έξγα Οδνπνηίαο ζην Γ.Γ. Άλσ Καζηξηηζίνπ Κύρηος ηοσ έργοσ : Γήκος Ρίοσ 18. Αλαθαηαζθεπή ππνηκήκαηνο πεδνδξνκίσλ ηεο Οδνύ Αγ. Αλδξένπ 19. Γηακόξθσζε & Αλάδεημε (αλνηρηνύ) ζεάηξνπ ηνπηθήο θνηλόηεηαο Καβαζίισλ Γήκνπ Πελεηνύ Κύρηος ηοσ έργοσ : Γήκος Πελεηού 20. Καηαζθεπή πνδειαηνδξόκνπ ζύλδεζεο Νένπ Ληκέλα Παηξώλ κε ην Ιζηνξηθό Κέληξν ηεο Πόιεο Κύρηος ηοσ έργοσ : Α.Γ.Δ.Π. - Γήκος Παηρέωλ 21. Αλάπιαζε Κνηλνρξήζησλ ρώξσλ Πόιεσο Γαζηνύλεο (αλάπιαζε ζπλδεηήξηαο νδνύ πόιεσο Γαζηνύλεο κε ηελ Ακαιηάδα) Κύρηος ηοσ έργοσ : Γήκος Πελεηού 22. Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γ. Δξπκάλζνπ ΠΣΑ, Αλάπιαζε Οηθηζκνύ Υαιαλδξίηζαο Γ. Δξπκάλζνπ, Αλάπιαζε Γηακόξθσζε Πνιενδνκηθνύ Ιζηνύ Κεληξηθνύ Ππξήλα Υαιαλδξίηζαο (Σκήκα 1 Δλόηεηα Ι.Ν Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ) 23. Υαιηθνζηξώζεηο Γεκνηηθώλ Γξόκσλ ζηα Σ.Γ. ηνπ Γήκνπ Μεζζάηηδαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Σ.Τ.Γ.Κ. Ν Αταΐας 24. Αλάπιαζε Γηακόξθσζε Πιαηείαο Ρνηηίθσλ ηνπ Γήκνπ Παξαιίαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Σ.Τ.Γ.Κ. Ν Αταΐας 25. Γηακόξθσζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή Σεξςηζέαο Παηξώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Ληκεληθό Σακείο Παηρώλ 26. Γηακόξθσζε ρεξζαίσλ ρώξσλ Ν. Πεξηνρήο Ληκέλα Παηξώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Ληκεληθό Σακείο Παηρώλ 27. Έξγα Οδνπνηίαο ζηα Καβάζηια Ηιείαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Γήκος Πελεηού 28. Αλάπιαζε Πιαηείαο Λενληίνπ Κύρηος ηοσ έργοσ : Γήκος Δρσκάλζοσ Γ. TΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ (ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΙ - ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ) 1. Καηαζθεπή θεληξηθνύ δηθηύνπ άξδεπζεο πξώελ Κνηλόηεηαο Φαξξώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Τ.Δ.Β. - Ν.Α. Αταΐας

6 2. Σκήκα θεληξηθνύ δηθηύνπ απνρέηεπζεο Παξαιίαο Παηξώλ κεηά ηνπ αληηζηνίρνπ αληιηνζηαζίνπ Κύρηος ηοσ έργοσ : Σ.Τ.Γ.Κ. Αταΐας 3. Απνρέηεπζε Γήκνπ Παξαιίαο (Α Φάζε) Κύρηος ηοσ έργοσ : Σ.Τ.Γ.Κ. Αταΐας 4. Ύδξεπζε Οξεηλώλ Γηακεξηζκάησλ Γ. πκπνιηηείαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Σ.Τ.Γ.Κ. Αταΐας 5. Κεληξηθό δίθηπν ύδξεπζεο, δεμακελήο θιπ., απνρεηεύζεσο νκβξίσλ θαη ιπκάησλ κεηά ηνπ θεληξηθνύ αληιηνζηαζίνπ 6. Έξγα Αμηνπνίεζεο Αξδεπηηθήο Γεώηξεζεο ζην Γ.Γ. Πηηίηζαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Σ.Τ.Γ.Κ. Αταΐας 7. Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο ύδαηνο από γεσηξήζεηο ΟΛΠΑ Α.Δ. ζην Ν. Ληκέλα Παηξώλ Κύρηος ηοσ έργοσ : ΟΛΠΑ Α.Δ. 8. Καηαζθεπή Αληηπιεκκπξηθώλ Έξγσλ ζην Υείκαξξν «Ξπινθέξα» ησλ Γ.Γ Πιαηαλίνπ ηνπ Γ. Παηξέσλ Κύρηος ηοσ έργοσ : Περηθέρεηα Γσηηθής Διιάδας ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ Α. ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ - ΓΡΑΦΔΙΑ 1. Δκπνξηθό θέληξν ΚΟΛΛΑ ζηελ Πάηξα ηελ Πιαηεία Γεωργίοσ κε εηζόδοσς από Πιαηεία Γεωργίοσ Δρκού θαη Ρήγα Φεραίοσ. Σο θηίρηο αποηειείηαη από ηέζζερης ορόθοσς, έτεη ζσλοιηθή επηθάλεηα Μ2. Οηθοπεδούτος : Αλδρέας Κόιιας 2. πγθξόηεκα δύν πνιπθαηνηθηώλ ζηελ Παξαιία Αθξάηαο (Δπηθάλεηας 2 Υ Μ2 = Μ2) Η θάζε ποισθαηοηθία αποηειείηαη από PILOTIS θαη ηρεης ορόθοσς ζσλοιηθής επηθάλεηας Μ2 Οηθοπεδούτος : Παλαγηώηες βώιος Δηρήλε Υαιθηοπούιοσ 3. Γηακέξηζκα κε ζνθίηα ζην δηαηεξεηέν θηίξην Κόιια ζηελ Πάηξα 4. Πνιπώξνθε νηθνδνκή ζηελ νδό Βύξσλνο 32 ζηελ Πάηξα Δπί οηθοπέδοσ ηοσ «ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟΤ Οίθοσ Δσγερίας», πεληαώροθο κεηά PILOTIS θαη σπογείοσ, ζσλοιηθής επηθάλεηας 905Μ2 5. Πνιπώξνθε νηθνδνκή ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Γεηλνθξάηνπο θαη Ιππνδάκνπ ζηελ Πάηξα Σεηραώροθο θηίρηο κεηά PILOTIS θαη σπογείοσ, ζσλοιηθής επηθάλεηας Μ2 6. Πνιπώξνθε νηθνδνκή ζηελ νδό Αζεκάθε Φσηήια ζηελ Πάηξα Δπί οηθοπέδοσ Γεωργίοσ Καθεηδή, Νίθοσ Υαιθηά θαη Νίθοσ Υαηδόποσιοσ, πεληαώροθο θηίρηο κεηά PILOTIS θαη σπογείοσ, ζσλοιηθής επηθάλεηας Μ2

7 7. πγθξόηεκα πνιπθαηνηθηώλ κεηαμύ ησλ νδώλ Αινλλήζνπ θαη Καιαβξύησλ ζηελ Πάηξα Σεηραώροθες ποισθαηοηθίες κε PILOTIS, οιηθής επηθάλεηας Μ2 θαη δηακόρθωζε περηβάιιοληα τώροσ επί οηθοπέδοσ Λαγθαδηλού θαη Μσιωλά 8. Πνιπώξνθε νηθνδνκή ζηελ νδό Θεβώλ 26 ζηελ Πάηξα Σεηραώροθο θηίρηο κεηά PILOTIS θαη σπογείοσ επηθάλεηας 380 Μ2 επί οηθοπέδοσ Σ. Παπαδάηοσ 9. Πνιπώξνθε νηθνδνκή ζηελ νδό Κσλζηαληηλνππόιεσο 56 ζηελ Πάηξα Πεληαώροθο θηίρηο κεηά PILOTIS θαη σπογείοσ επηθάλεηας Μ2 επί οηθοπέδοσ Δ. Σάγαρε 10. Πνιπώξνθε νηθνδνκή ζηελ νδό Κσλζηαληηλνππόιεσο 23 ζηελ Πάηξα Πεληαώροθο θηίρηο κεηά PILOTIS θαη σπογείοσ επηθάλεηας 550 Μ2 επί οηθοπέδοσ ηκάηοσ 11. Πνιπώξνθε νηθνδνκή ζηελ νδό Πξηγθηπνλλήζσλ θαη Πόληνπ ζηελ Πάηξα Σεηραώροθε οηθοδοκή κε PILOTIS θαη σπόγεηο, επηθάλεηας 550 Μ2 επί οηθοπέδοσ Θ. Μπαράθοσ 12. Πνιπώξνθε νηθνδνκή ζηελ νδό Ακθίθιεηαο 13 ζηελ Πάηξα Πεληαώροθε οηθοδοκή επηθάλεηας Μ2 επί οηθοπέδοσ Μ. Παπαδώε Β. ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΔ 1. Παξαζαιάζζηα θαηνηθία ζηνλ Λόγγν Αηγίνπ 1. Παξαζαιάζζηα θαηνηθία ζηελ Αρατά Γ. ΔΝΙΥΤΔΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΔΙ 1. Γηακέξηζκα 5νπ νξόθνπ ζηελ Πάηξα σλοιηθής επηθάλεηας : 120 Μ2 2. Απνθαηάζηαζε Γηαηεξεηένπ Κηηξίνπ ζηελ Πάηξα Δπί ηες οδού Ρήγα Φεραίοσ ζηελ Πάηρα. Σρηώροθο θηίρηο κε ζοθίηα ζσλοιηθής επηθάλεηας 762 Μ2 Οηθοπεδούτος : Αλδρέας Κόιιας 3. Γξαθείν Καηαζθεπαζηηθήο Δηαηξείαο ζηελ Πάηξα Γ. ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ 1. Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

8 Δ. ΝΑΟΓΟΜΙΑ 1. Αλαθαηαζθεπή ησλ Ιεξώλ Ναώλ Πξνθήηε Διηζζαίνπ θαη Αλαιήςεσο ζηνλ Αιηζζό Κύρηος ηοσ Έργοσ : Δλορία Αιηζζού 2. Αλέγεξζε Ι.Ν. Αγ. Υαξαιάκπνπο ζην Γ.Γ. Σζνπθαιεΐθσλ ηνπ Γήκνπ Βξαρλεΐθσλ ηνπ Ν. Αραΐαο Κύρηος ηοσ έργοσ : Ιερά Μεηρόποιε Παηρώλ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016

ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016 Δλεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θ. Γηώξγνπ Αλσκεξίηε ζηα Πνζεηδώληα 2012 ΠΔΙΡΑΙΑ 06 Ινπλίνπ 2012 Έξγν 1. Δπέθηαζε Κξεπηδώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο Ζ ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. είλαη κία ηερληθή εηαηξία κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1985 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ11)

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αξηζκ. πξση.:49372 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα