ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ

3 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ μέτρι 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 011 Μιζθώμαηα 0111 Μηζζώκαηα από αθίλεηα (άξζξν 192 ΓΚΚ Ν. 3463/2006) 7.893, , , ,27 ύνολο Κ.Α , , , , Έζοδα από εκμεηάλλεςζη εδάθοςρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ και κοινόσπηζηυν σώπυν 0125 Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93) Λνηπά έζνδα από αθίλεηα , , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , ,27 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 021 Σόκοι κεθαλαίυν 0211 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 031 Τπηπεζίερ καθαπιόηηηαρ και ηλεκηποθυηιζμού 0311 Σέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) , , ύνολο Κ.Α , , Τπηπεζία ςδπεύζευρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαηώκαηα ζύλδεζεο θαη επαλαζύλδεζεο κε ην δίθηπν. 9 ύνολο Κ.Α Τπηπεζία απδεύζευρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Έζνδα Τπεξεζίαο Άξδεπζεο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 041 Δζοδα νεκποηαθείυν (άπθπο 4 Α.Ν. 582/1968, άπθπο 3 Ν. 547/1977) Γηθαίσκα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ ύνολο Κ.Α Δζοδα από ηέλορ Ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 0441 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν. 2130/93) , ύνολο Κ.Α , Σέλορ επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν επιηηδεςμαηιών ελίδα 2 από 12

4 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνύλησλ (άξζξν 6 Ν. 1080/80, άξζξν 27 παξ. 10 Ν. 2130/93) Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν. 2539/97). μέτρι , , Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα ύνολο Κ.Α , Σέλορ σπήζηρ κοινόσπηζηυν σώπυν (άπθπο 3 Ν. 1080/80) Σέιε ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (πιαηείεο, πεδνδξόκηα) Σέιε Αηγηαινύ , ύνολο Κ.Α , Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν. 1900/90) , , Σέλορ αδειών οικοδομών (άπθπο 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Σέινο αδεηώλ νηθνδνκώλ (άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958) ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ ύνολο Κ.Α , , Φόποι 0512 Φόξνο δύζνπ (άξζξν 9 Ν.Γ. 703/70, άξζξν 12 Ν. 1080/80) , , Διζθοπέρ ύνολο Κ.Α , , Δηζθνξά ζε ρξήκα ιόγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ (άξζξν 24 πλη. 1975/2001, άξζξν 9 Ν. 1337/83, άξζξν 21 Ν. 2508/97) Λοιπέρ ειζθοπέρ Δηζθνξέο κειώλ ΚΑΠΖ Δηζθνξέο (ηξνθεία) Παηδηθώλ ηαζκώλ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 061 Από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 0611 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) , , , , ΚΑΠ για ηην κάλςτη ηυν λειηοςπγικών αναγκών ηυν ζσολείυν α/θμιαρ και β/θμιαρ εκπαίδεςζηρ (άπθπο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ α/ζκηαο θαη β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν. 1946/91) , , , ,34 ελίδα 3 από 12

5 Κάιπςε δαπάλεο θσηνηππηώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ (Υ.Δ. ΤΠ.Δ /2011) μέτρι , ,18 ύνολο Κ.Α , , , , ΚΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο (άξζξν 14 Ν. 2817/2000) , ΚΑΠ για λοιπούρ ζκοπούρ (δεν πεπιλαμβάνονηαι πιζηώζειρ ηος ΠΓΔ) Μεηαθνξά καζεηώλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ καο , , ,43 ύνολο Κ.Α , , ,43 ύνολο Κ.Α , , , ,05 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά ηακηικά έζοδα 0711 Έζνδα από κηζζώκαηα δεκνζίσλ ιαηνκείσλ (άξζξν 21 Ν. 2115/93) Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν. 2880/2001) Έζνδα από παξάβνια αδεηώλ παξακνλήο αιινδαπώλ (άξζξν 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά ηακηικά έζοδα πος δεν ενηάζζονηαι ζηιρ ανυηέπυ ηάξειρ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΑΜΧΝ Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (παξ.19 άξζξ.24 Ν.2130/93) , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , , ,32 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 121 Δπισοπηγήζειρ γιο κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 1211 Από εθνικούρ πόποςρ Δπηρνξήγεζε από ηνλ ΟΑΔΓ Δπηρνξ. γηα ελνίθην ΚΔΠ Καηαβνιή κηζζσκάησλ ρνιηθώλ κνλάδσλ (Νεπηαγσγείν Μπαιί) (Υξεκ.εληνιή ΤΠ.Δ /2011) , Λοιπέρ επισοπηγήζειρ ύνολο Κ.Α , Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ- Δλνίθην ΚΔΠ , ελίδα 4 από 12

6 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ κεξηθήο απαζρόιεζεο Κάιπςε Καηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ύδξεπζεο από ΓΔΤΑΜ μέτρι , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 131 Δπισοπηγήζειρ από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για επενδςηικέρ δαπάνερ 1311 Κενηπικοί αςηοηελείρ πόποι από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν (ΑΣΑ) ΚΑΠ από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΑΣΑ).-Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , ύνολο Κ.Α , Δπιζκεςή και ζςνηήπηζη ζσολικών κηιπίυν (άπθπο 13 Ν. 2880/2001) Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ Βειηίσζε ρνιηθώλ ππνδνκώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γεξνπνηάκνπ (ΑΠΟΦΑΖ 137/426/ Γ ΟΚ Α.Δ.) Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ ζε ζρνιεία ηεο Γεκ.Δλόηεηαο Κνπινύθσλα (ΟΚ) Αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ ππνδνκώλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΟΚ) , , , ύνολο Κ.Α , , Δπισοπηγήζειρ από ηο ππόγπαμμα "ΘΗΔΑ"(Απ 6-12 ν 3274/2004) Αζιεηηθό Κέληξν Ληβαδίσλ Καηαζθεπή Γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ (50ρ96) ζην Γ.Γ. Καιύβνπ Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκώλ Ληβαδίσλ -Κξάλαο Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο ππνινίπσλ νηθηζκώλ (Καιύβνπ θιπ.) Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα ηαηηθή κειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα Μειέηε πεξηβάιινληνο ρώξνπ Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα Αξρηηεθηνληθή κειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα ύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα Γξόκνο Απιαδηαλά- Μπαιί Μειέηε νδνπνηίαο Παιαηά Δζληθή Οδόο Ρέζπκλν- Ζξάθιεην- Μπαιί Μειέηε Οδνπνηίαο ζύλδεζεο ησλ παξόδησλ νηθηζκώλ κε ηελ παιαηά Δζληθή νδό Ρέζπκλν- Ζξάθιεην (Γακαβόινπ- Άγηνο Ησάλλεο- Δπηζθνπή - Κεθάιη -Γνμαξό Υειηαλά -Μαθξπγηάλλε- Θενδώξα) , , , , , , , , , , , , , , , ,10 ελίδα 5 από 12

7 Γηακόξθσζε Γεκνηηθώλ θηηξίσλ ζε θέληξα ελεκέξσζεο, πιεξνθόξεζεο θαη ζηέγαζεο θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ Γεκηνπξγία Βηνκεραληθνύ θαγείνπ Καηαζθεπή δηθηύσλ απνρέηεπζεο εληόο ΣΓ Πεξάκαηνο Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ Έξγα αλάπιαζεο ζην Γ.Γ. Πεξάκαηνο-1ν Τπνέξγν-Έξγα δηακόξθσζεο-αλάπιαζεο εληόο Γ.Γ. Πεξάκαηνο Καηαζθεπή Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Πεξάκαηνο Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ Έξγα αλάπιαζεο νηθηζκνύ Εσληαλώλ Βειηίσζε Βηνινγηθνύ Παλόξκνπ -Ρνπκειή Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ, πεξίθξαμε θαη ειεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ Πεξάκαηνο Μειέηε πξνζηαζίαο-αμηνπνίεζεο-δληαίαο Γηαρείξεζεο Τδάηηλνπ Γπλακηθνύ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ.(ΘΖΔΑ) Βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηα πδξεπηηθά δίθηπα νηθηζκώλ Β ΦΑΖ ΘΖΔΑ μέτρι , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 ύνολο Κ.Α , , , ,22 ύνολο Κ.Α , , , , Λοιπέρ επισοπηγήζειρ για επενδύζειρ και έπγα 1321 Υπημαηοδοηήζειρ από πεπιθεπειακά επισειπηζιακά ππογπάμμαηα Δθαξκνγή ζρεδίνπ πόιεο Μπαιί-Πεξάκαηνο Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ΠΔΡΗΦ.ΣΑΜΔΗΟ Υ.ΑΠ. 248/ , , ,86 ύνολο Κ.Α , , , Υπημαηοδοηήζειρ από κενηπικούρ θοπείρ Καηαζθεπή Απνδπηεξίσλ ζην Πνδνζθαηξηθό Γήπεδν Μειηδνλίνπ ηνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ ΤΠ.Δ Λεηηνπξγηθή ελνπνίεζε πθηζηακέλσλ πιεξνθ. ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΣΠΔ θαη εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ (ΤΠ.Δ) Απνθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ΣΓ Αμνύ (ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) Οινθιήξσζε Γεπέδνπ θνηλόηεηαο Εσληαλώλ (ΤΠΔ-Π.Γ.Δ.) , , , , , ύνολο Κ.Α , , , , Υπημαηοδοηήζειρ έπγυν από Δ.Δ Βειηίσζε ηκήκαηνο νδηθνύ δηθηύνπ εληόο νηθηζκνύ Πεξάκαηνο ΔΠΑ Δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζην ΣΓ Αγίνπ Μάκαληα θαη ζύλδεζε κε ην Βηνινγηθό Καζαξηζκό Πεξάκαηνο-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάπιαζε ΣΓ Ληβαδίσλ θαη νηθηζκνύ Λπβάδαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αλάπιαζε νηθηζκώλ Καιύβνπ θαη Κξάλαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αλάπιαζε πξναύιηνπ ρώξνπ εθθιεζίαο Κξάλαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) , , , , , ελίδα 6 από 12

8 Απνθαηάζηαζε βνξείνπ ηκήκαηνο δπηηθήο πηέξπγαο Η.Μ. Βσζζάθνπ Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Παξάθακςε ΣΓ Ατκνλα-Θενδώξαο θαη ηζηκεληνζηξώζεηο ΣΓ Αγίνπ Ησάλλε (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Γξόκνο Κάιπβνο-Φεινξείηεο ΟΠΑΑΥ) Αλάπιαζε νηθηζκνύ Εσληαλώλ- ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάδεημε θαη Αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Κνηλ.Εσληαλώλ) Γξόκνο πξνο παξεθθιήζη Αξραγγέινπ Μηραήι έσο Γακόζη- ΟΠΑΑΥ Αλάδεημε θαη Αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Κνηλ.Εσληαλώλ) Γξόκνο από θνηλ. δεμακελή Πεληαηκάηη έσο παξεθθιήζη Οζίνπ Δθξαίκ - ΟΠΑΑΥ Αλάπιαζε δηεπζέηεζε ρεηκάξξνπ ζηελ πεξηνρή Εσληαλώλ (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αμηνπνίεζε Φαξαγγηνύ Εσληαλώλ (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αμηνπνίεζε Βηνινγηθνύ Πεξάκαηνο -ΔΣΔΡΠ Βειηίσζε θύξηαο Γεκνηηθήο νδνύ Ρνπκειή - θεπαζηή'' Δ.Δ.Κξήηεο -Νήζσλ Αηγαίνπ Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Πξόλνηαο - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βειηίσζε θύξηαο Γεκνηηθήο Οδνύ Διεύζεξλαο - Αιθάο (Δ.Π. ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ ) ΥΔΣ.ΑΠΟΦ. Γ 290/ Πξνζσπηθό Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνύ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Γε, Δλόηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ ζρ. απόθαζε Γ.. 308/2011) μέτρι , , , , , , , , , ύνολο Κ.Α , , , , Δπισοπηγήζειρ από εθνικούρ πόποςρ για κάλςτη έκηακηυν αναγκών για έπγα Κάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο (ΥΡΖΜ.ΔΝΣΟΛΖ ΤΠ.Δ /2011) Βνεζήκαηα έλδεηαο θαη αληηκεηώπηζε άκεζσλ αλαγθώλ ιόγσ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ (Υ.Δ. ΤΠ. Δ /2011) ύνολο Κ.Α Έζοδα από ππογπαμμαηικέρ ζςμβάζειρ για κάλςτη επενδςηικών δαπανών Αλαθαηαζθεπή ρώξσλ πγηεηλήο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πεξάκαηνο (ΝΑΡ) Πεξηπαηεηηθό Μνλνπάηη Οξζέ -ΝΑΡ Βειηίσζε - Οινθιήξσζε ρώξνπ άζιεζεο ζην Γ.Γ. Μαξγαξηηώλ (Πξνγξ. ύκβ. ΝΑΡ) Βειηίσζε Οδηθνύ Γηθηύνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ (ΝΑΡ) Γηακόξθσζε θαη πεξίθξαμε εμσηεξηθώλ ρώξσλ Γεπέδνπ Μειηδνλίνπ (ΝΑΡ) Απνπεξάησζε αίζνπζαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν ΣΚ Εσληαλώλ (ΝΑΡ) Οινθιήξσζε εξγαζηώλ αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ΣΚ Ληβαδίσλ Γεκ.Δλ.Κνπινύθσλα (ΝΑΡ) , , , , , ,58 ελίδα 7 από 12

9 Γηακόξθσζε πεξ/ληα ρώξσλ Ζξώνπ νηθηζκνύ Αβδειώλ ΣΚ Αγίνπ Μάκα (ΝΑΡ) Γηακόξθσζε πεξηβάιινληα ρώξνπ Γεκ. ρνιείνπ νηθηζκνύ Μπαιί ΣΚ Μειηδνλίνπ Γεκ.Δλόη. Γεξνπνηάκνπ (ΝΑΡ) μέτρι ύνολο Κ.Α , , , ,58 ύνολο Κ.Α , , , ,83 ύνολο Κ.Α , , , ,05 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ - ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 141 Γυπεέρ 1411 Πξντόλ δσξεώλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πποζαςξήζειρ και ππόζηιμα Πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 Ν.Γ. 356/74, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Πξόζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ Ν.Γ. 805/71 θαη ηνπ Α.Ν. 170/67 (άξζξν 31 Ν. 2130/93) , , Ππόζηιμα ανέγεπζηρ και διαηήπηζηρ αςθαιπέηυν καηαζκεςών (άπθπο 12 Ν. 1647/86) Πξόζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ (άξζξν 12 Ν. 1647/86) ύνολο Κ.Α Λοιπά ππόζηιμα και σπημαηικέρ ποινέρ επιβαλλόμενερ βάζει ειδικών διαηάξευν Απόθ. Δθεηείνπ Κξήηεο θαηά ηεο Α.Δ.ΠΔΣΡΔ ΑΛΦΑ Μηραήι & Γηνγέλε αξξή , , ,52 ύνολο Κ.Α , , ,52 ύνολο Κ.Α , , , ,52 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά έκηακηα έζοδα 1694 Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , , ,57 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΙΚΑ 211 Σακηικά έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ Σακηικά έζοδα από ηέλορ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ , ελίδα 8 από 12

10 Σαθηηθά έζνδα από ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. μέτρι , ύνολο Κ.Α , Σακηικά έζοδα επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν επιηηδεςμαηιών Σαθηηθά έζνδα επί ησλ Σειώλ παξεπηδεκνύλησλ (Υξήζεηο ) Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ (Υξήζεηο ) , , ύνολο Κ.Α , Σακηικά έζοδα από λοιπά έζοδα Σέιε βνζθήο ,11 ύνολο Κ.Α ,11 ύνολο Κ.Α , ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ ύνολο Κ.Α , Έκηακηα έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά 2211 Έθηαθηα γεληθά έζνδα ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 312 Γάνεια για κάλςτη επενδςηικών δαπανών 3121 Γάλεηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ 321 Διζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα καηά ηα παπελθόνηα οικονομικά έηη ηακηικά έζοδα 3211 Σέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Σέιε θαη δηθαηώκαηα άξδεπζεο Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ 3219 Λοιπά έζοδα Σέιε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Σέιε από παξάβαζε ΚΟΚ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 ελίδα 9 από 12

11 Γηθαηώκαηα θαη κηζζώκαηα βνζθήζηκσλ Σέιε Αηγηαινύ Από ινηπέο πεξηπηώζεηο μέτρι , , , , , , , , , ,07 ύνολο Κ.Α , , , ,52 ύνολο Κ.Α , , , ,11 ύνολο Κ.Α , , , ,11 ύνολο Κ.Α , , , ,11 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 411 ςνηαξιοδοηικέρ ειζθοπέρ 4111 Διζθοπά ςπέπ ηος Γημοζίος ζηιρ αποδοσέρ και ηα έξοδα παπάζηαζηρ Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο Σαθηηθώλ Τπαιιήισλ (ΚΑ 0824) Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηα Έμνδα παξάζηαζεο (ΚΑ 0822) , , ύνολο Κ.Α , Φόποι και λοιπέρ επιβαπύνζειρ ύνολο Κ.Α , Φόποι μιζθυηών ςπηπεζιών Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ , ύνολο Κ.Α , Φόποι και σαπηόζημο Γημάπσυν Ανηιδημάπσυν, μελών Γημοηικών ςμβοςλίυν και λοιπών ζςλλογικών οπγάνυν Φόξνο Γεκάξρσλ-Αληηδεκάξρσλ θαη ινηπώλ ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ Υαξηόζεκν , , , , ύνολο Κ.Α , , Φόπυν ππομηθεςηών επγολάβυν ελεύθεπυν επαγγελμαηιών κλπ Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 20% Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 10% Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 8% Φόξνο πξνκεζεπηώλ - ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 4% Κξαηήζεηο Φόξνπ 3% (εξγνιάβσλ) Κξαηήζεηο Φόξνπ 1% (θαπζίκσλ) , , , , , ύνολο Κ.Α , Λοιπέρ κπαηήζειρ ςπέπ ηος Γημοζίος Κξαηήζεηο ππέξ ΣΔΔ , ελίδα 10 από 12

12 Κξαηήζεηο ππέξ ΣΠΔΓΔ Κξαηήζεηο ππέξ ΣΤΓΚ Κξαηήζεηο ππέξ ΔΜΠ Ο,50 % & 1% Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ μέτρι , , ύνολο Κ.Α , Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ ύνολο Κ.Α , , Διζθοπέρ ζε αζθαλιζηικούρ οπγανιζμούρ και ηαμεία Δηζθνξά ππέξ ΗΚΑ Δηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ Δηζθνξά ππέξ ΣΜΔΓΔ Δηζθνξά ππέξ Σακείνπ Ννκηθώλ Δηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ Δηζθνξά ππέξ ΜΣΠΤ Απόδνζε θξάηεζεο "ΗΚΑ-ΔΣΑΜ" (ΣΑΠ ύληαμεο Δξγνδόηε 25%-Δξγαδνκέλνπ 11%) πλεηζπξ/λεο Δηζθνξέο Η.Κ.Α. (Δξγνδόηε 6,63%-Δξγαδνκέλνπ 3,78 %) ΣΑΤΣΔΚΧ-ΣΑΠ ΑΘΔΝΔΗΑ (Δξγνδόηε 5,1%-Δξγαδνκέλνπ 4,05%) Δηζθνξά ππέξ ΣΑΤΣΔΚΧ/ΣΟΜ.ΔΠΗΚ.ΑΦ. ΟΣΔ (Δξγνδόηε 3%-Δξγαδνκέλνπ 3%) Δηζθνξά ππέξ ΣΑΤΣΔΚΧ/ΣΟΜ.ΠΡΟΝ.ΠΡΟΧΠ. ΟΣΔ (Δξγαδνκέλνπ 4%) Δηζθνξά ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηζθνξά ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηζθνξά ΣΤΓΚΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηζθνξά ππέξ ύληαμεο (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηδηθή Δηζθνξά ΣΠΓΤ 1% Δδηθή Δηζθνξά αιιειεγγύεο 2% (θαηαπνιέκεζε αλεξγίαο) Δηζθνξά αλεξγίαο ΟΑΔΓ 1% Δηζθνξά αλεξγίαο ΟΑΔΓ 1% (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΦΦΑΣΟ) Δδηθή Δηζθνξά αιιειεγγύεο 2 % (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηδηθή Δηζθνξά ΣΠΓΤ 1% (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ύνολο Κ.Α , , Διζθοπά για ηο εθάπαξ βοήθημα ηος Ν. 103/75. ελίδα 11 από 12

13 Δθάπαμ βνήζεκα Ν.103/1975 (Τπάιιεινη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Ληβαδίσλ & Εσληαλώλ) μέτρι , ,87 ύνολο Κ.Α , , Λοιπέρ ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν. ύνολο Κ.Α , , Κπαηήζειρ ζηιρ αποδοσέρ για ηην εξόθληζη δανείυν ηος ΣΠ & Γ Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ησλ ππαιιεισλ από ην ΣΠ & Γ , , ύνολο Κ.Α , , Λοιπέρ κπαηήζειρ ςπέπ ηπίηυν Λνηπέο εηζπξάμεηο & απόδνζε ππέξ ηξίησλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ ύνολο Κ.Α , , Δπιζηποθέρ σπημάηυν 4213 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν. 318/69, Απόθ. Τπ. Οηθνλ /11652/1997) Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ύνολο Κ.Α , , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 511 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από ηακηικά έζοδα 5111 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα , , , ,21 ύνολο Κ.Α , , , , Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από έκηακηα έζοδα 5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα αλεηδίθεπηα έζνδα 5122 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα εηδηθεπκέλα έζνδα 5.013, ,54 780,22 780, , , , ,34 ύνολο Κ.Α , , , ,56 ύνολο Κ.Α , , , ,77 ύνολο Κ.Α , , , ,77 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ , , , ,77 ελίδα 12 από 12

14 μέτρι Ανακεθαλαίωζη εζόδων (1) 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ , , , ,27 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ , , , , , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ , , , ,05 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ , , ύνολο Κ.Α , , , ,32 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ , , , , , ,05 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,52 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , ύνολο Κ.Α , , , ,57 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ , ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ ύνολο Κ.Α , ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ , , ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ , , , ,11 ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ ύνολο Κ.Α , , , ,11 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ , , ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ , ύνολο Κ.Α , , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 511 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα , , , , Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα , , , ,56 ύνολο Κ.Α , , , ,77 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ , , , ,77 ελίδα 1 από 1

15 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ μέτρι 12/31/2011 Δγκριθένηα από Περιθέρεια , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέτρι 12/31/2011 Δγκριθένηα από Περιθέρεια 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 8 ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ , , , , , , , , , , , ,61 ΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , , ,77 ΦΗΦΙΘΗΚΔ Με ηην σπ'αριθμ... Απόθαζη ηοσ Γημοηικού (Κοινοηικού) σμβοσλίοσ... ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ Με ηην σπ'αριθμ... απόθαζη μας.../.../ /.../ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΑ ΜΔΛΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (Ο ΠΡΟΔΓΡΟ) ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡEΙΑ ελίδα 1 από 1

ΜΤΡΝΖ». Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

ΜΤΡΝΖ». Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ζ πξόηαζε ηνπ Α Π

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά

Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011.

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Απφθαζεο 429/2011 ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΘ-ΦΑΒ Θέκα : Έγθξηζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 00-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-603 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 00-6031 Σαθηηθέο απνδνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από ημ πναθηηθό ηεξ 3 εξ /2011 ηεξ ζοκεδνίαζεξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ Παιαηάξ Φώθαηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 20 εο Αξηζκόο απόθαζεο : 2/2013 20/11/2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Πεξί: Έγθξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ Α. ΚΣΙΡΙΑΚΑ - ΔΡΓΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ & ΣΟ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΑΣΡΑ 1. Κηίξην Πξνθιηληθώλ Λεηηνπξγηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Παηξώλ σλοιηθής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 2η ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. έηνπο 2014.

Α Π Ο Π Α Μ Α. έηνπο 2014. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 3 εο 10/2/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 26/2014 Πεξί: A Aλακόξθσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) Μ Δ Λ Δ Σ Η ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 30.000,00 (με το Φ.Π.Α.) σντάκτης: Κεφαλάς Γημήτριος, Γεωπόνος Π.Δ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη:

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΑ ΓΖΚΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Ακύληαην 09-01-2015 Αριθμός Πρφη. : 297 Αριθμός Απόθ. : 15 Θέμα: Οριζμός Ανηιδημάρτφν και μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηφν Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Έτονηαςσπόυη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα Τηλ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ)

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ) ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ) ΠΙΝΑΚΑ 1: ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΜΠΓ (σε εκατ. ) Πξόβιεψε Πξόβιεψε Πξόβιεψε Πξόβιεψε Πξόβιεψε Ι. Έζνδα 54.633 59.184 58.077 59.094 58.148 1. Καζαξά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 Η ημεπήζια διάηαξη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είναι η ακψλοςθη: 1. Δκλογή Πποεδπείος Γενικήρ ςνέλεςζηρ 2. Κοπή ηηρ ππυηοσπονιάηικηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.»

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΙΛΚΙ Γ/λζε: Αγίος Γευπγίος 1 Σ.Κ.: 61100 Κιλκίρ Πιεξνθνξίεο: Δςάγγελoρ Ειυνηάκηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ 58 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ 58 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟ Σατ. Γ/νζη: Περικλέοσς 55 Υολαργός Σ.Κ. 15561 Σηλ.: 213 2002806 Fax: 210 6513840 Υολαργός, 11 / 01 / 2012 Αριθ. Πρωη.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Βιωζιμόηηηα και ζκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ δακηςλίος οπηικών ινών ζηην πόλη ηηρ Τπίποληρ από ηη μεπιά ηος Δημοζίος. Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Πεπιγπαθή έπγος Μειέηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 976/2011 Π ε ξ ί ι ε ς ε Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πεξίιεςε Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013. ηα πάηα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα