Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.6 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ..6 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Γενική ρευστότητα.8 Άμεση ρευστότητα.9 Ταμειακή ρευστότητα 9 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων.10 Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων 11 Κυκλοφοριακή ταχύτητα πληρωμής προμηθευτών..12 Μέση διάρκεια πληρωμής προμηθευτών 12 Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 13 Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιου ενεργητικού.13 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Μικτό περιθώριο κέρδους..14 Καθαρό περιθώριο κέρδους...15 Απόδοση ίδιων κεφαλαίων 15 Απόδοση επί της επένδυσης..16 Δείκτες Βιωσιμότητας και Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Ίδια κεφάλαια/πάγια 17 Ίδια/Ξένα κεφάλαια 18 Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Σύγκριση γενικής ρευστότητας 19 Σύγριση άμεσης ρευστότητας...19 Σύγκριση ταμειακής ρευστότητας.20 Σύγκριση μέσης διάρκειας απαιτήσεων.20 2

3 Σύγκριση μέσης διάρκειας υποχρεώσεων..20 Σύγκριση κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 22 Σύγκριση κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιου ενεργητικού 22 Σύγκριση Μικτού περιθωρίου κέρδους.23 Σύγκριση Καθαρού περιθωρίου κέρδους..23 Σύγκριση απόδοσης ίδιων κεφαλαίων..24 Σύγκριση απόδοσης επί της επένδυσης 24 Σύγκριση Ίδιων κεφαλαίων/πάγια 24 Σύγκριση Ίδια/Ξένα κεφάλαια..25 Σύγκριση καθαρών κεφαλαίων κίνησης 25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...26 ΠΗΓΕΣ 27 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 28 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Ισολογισμός ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΕ 2007 Ισολογισμός ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΕ 2008 Ισολογισμός ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΕ 2009 Ισολογισμός ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΕ 2010 Ισολογισμός ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΕ 2011 Ισολογισμός ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ 2007 Ισολογισμός ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ 2008 Ισολογισμός ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ 2009 Ισολογισμός ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ 2010 Ισολογισμός ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την εργασία αυτή με θέμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Τουριστικής Εταιρείας» επιχειρείται η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.» Για την χρηματοοικονομική ανάλυση ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό παράρτημα : οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τα έτη καταστάσεις κοινού μεγέθους Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσης με την εταιρεία <<ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> υπολογισμός αριθμοδεικτών Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο ξεκινάει με τον ορισμό και την έννοια του ισολογισμού και των αριθμοδεικτών, και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και στην γενική κατάσταση του κλάδου. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική ανάλυση των αριθμοδεικτών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση των επιδόσεων της εταιρίας με ανταγωνιστική επιχείρηση. Στο τέλος της εργασίας συμπεριλαμβάνονται γενικά συμπεράσματα της παραπάνω ανάλυσης και προτάσεις για τη βελτίωση της πορείας της επιχείρησης. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ισολογισμός είναι η κατάσταση στην οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας (ή Κεφαλαίου) µιας επιχειρήσεως, όπως εμφανίζονται σε µια ορισμένη χρονική στιγμή. Παρουσιάζει δηλαδή ο Ισολογισμός την περιουσιακή κατάσταση µιας επιχειρήσεως σε µια δεδομένη ηµεροµηνία (ημέρα, στιγμή κλπ.). Οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει μετά τη σύνταξη του Ισολογισμού μεταβάλλει τον Ισολογισμό αυτό. Η περιουσιακή κατάσταση της επιχειρήσεως δεν παραμένει η ίδια, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα µε το μέγεθος της. συναλλαγής που επιφέρει τη μεταβολή στην περιουσία της επιχειρήσεως. Ο νέος Ισολογισμός μετά τη μεταβολή είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο. Επειδή ο Ισολογισμός εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση της επιχειρήσεως σε µια δεδομένη χρονική στιγμή και δεν παρουσιάζει τίποτε περισσότερο όσον αφορά την κερδοσκοπική ικανότητα της επιχειρήσεως, την αποδοτικότητα αυτής και την αποτελεσματικότητα της, γι αυτό ο Ισολογισμός αποτελεί µια στατική κατάσταση, παρουσιάζει δηλαδή τη στατιστική εικόνα της επιχειρήσεως και όχι τη δυναμική της µμορφή. Ο Ισολογισμός επομένως δεν µας δίνει καμιά πληροφορία για το τι συνέβη σε µια ορισμένη χρονική περίοδο, για το πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση στην περίοδο αυτή κλπ., αλλά µας πληροφορεί µόνο το τι συμβαίνει, τι υπάρχει και ποια είναι η κατάσταση σε µια ορισμένη χρονική στιγμή. Για να γνωρίσουμε περισσότερα για τη δυναμική κατάσταση της επιχειρήσεως, πρέπει να συμβουλευθούμε το λογαριασμό <<Αποτελέσματα Χρήσεως> ή πολλούς διαδοχικούς Ισολογισμούς, ώστε να συγκρίνουμε και να δούμε την κερδοσκοπική ή μη δυνατότητα της επιχειρήσεως. 5

6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η χρήση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο επιλογής και παρακολούθησης των διαφορών εταιρειών,, γιατί βοηθούν τον αναλυτή να παρουσιάσει περιληπτικά και µε εύκολα κατανοητό τρόπο,τα δεδομένα των καταστάσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες των εταιρειών. Αποτελούν ένα μέσο που διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ των ποσών που παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες παρέχουν ενδείξεις για την πορεία μιας εταιρείας, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ακολουθούνται από την διοίκηση τους. Έτσι, μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για την ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Πρέπει να τονιστεί όμως, ότι οι αριθµοδείκτες είναι αλληλοεξαρτώμενοι και θα πρέπει να εξετάζονται σαν σύνολο. Πολλές φορές η βελτίωση ενός αριθµοδείκτη μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση ενός άλλου ή άλλων αριθµοδεικτών, οι οποίοι είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία. Επίσης, η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε αριθµοδείκτες, πρέπει να συγκρίνονται μεταξύ τους διαχρονικά και διεπιχειρησιακά, δηλαδή µε τους αντίστοιχους αριθµοδείκτες άλλων εταιριών του κλάδου. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εξεταζόμενη εταιρεία είναι το μεγαλύτερο κάμπινγκ στην Χαλκιδική, γνωστό με το όνομα <<ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ>>. Βρίσκεται στην Σιθωνία στην Σάρτη Χαλκιδικής και λειτουργεί από το Διαθέτει πολυάριθμες εγκαταστάσεις, με πολλούς τρόπους διαμονής(σκηνές, τροχόσπιτα, τροχοβίλες και μικρά σπιτάκια), και μεγάλη ποικιλία σε θέματα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων( καφετέρια, εστιατόριο, μπαρ ). Λόγω των παραπάνω, η εταιρεία θεωρείται εντάσεως πάγιας περιουσίας και έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συνήθως έχουν διαφορετική σύνθεση κόστους, όπως μπορεί κανείς να πιστοποιήσει από τα 6

7 αποτελέσματα χρήσεως της εξεταζόμενης επιχείρησης, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πάγια στοιχεία τους τα χρηματοδοτούν με διάφορους τρόπους χρηματοδότησης, όπως επιδοτούμενα προγράμματα ή επιδότηση επιτοκίου δανείων για πάγια στοιχεία. Επίσης, αυτού του είδους οι επιχειρήσεις όπως είναι ευνόητο δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν τον τόπο εγκατάστασης τους, όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις και ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που μπορούμε να συμπεράνουμε από τα πρώτα αποτελέσματα είναι ότι τα πάγια δεν είναι ένα άμεσα ρευστοποιήσιμο στοιχείο και παρόλο που δεν είναι εύκολο η εξεταζόμενη επιχείρηση σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, διατηρεί ικανοποιητικά αποτελέσματα. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες λόγο της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στη χώρα μας το 2008, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην αγορά γενικότερα, αλλά και στις επιχειρήσεις ειδικότερα. Ένας από τους κλάδους που δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα είναι ο τουριστικός. Για τη χώρα μας αυτό σημαίνει πολλά, γιατί αποτελεί βασικό παράγοντα του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Λίγο να σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι απασχολούνται στον τουριστικό κλάδο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σημαντικότητα αυτού του κλάδου. Εδώ και χρόνια οι διακοπές στο κάμπινγκ ήταν μια από τις επιλογές των Ελλήνων τουριστών. Η οικονομική επαφή με την φύση αλλά και η αίσθηση ελευθερίας που δίνει η σκηνή ή το τροχόσπιτο ήταν ένα από τα ατού των επιχειρηματιών. Όμως η οικονομική κρίση δεν άφησε αυτό το καλοκαίρι πολλές σκηνές να ανοίξουν σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή. Παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες κάμπινγκ μείωσαν τις τιμές, κατά 20 και 30% σε σχέση με πέρσι, η προσέλευση ήταν περιορισμένη, γεγονός που προκάλεσε μείωση του τζίρου και στις τοπικές αγορές. Ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη ο ξενοδοχειακός κλάδος, που πέρα από την οικονομική κρίση, οι δελεαστικές προσφορές από την Ισπανία και την Τουρκία για οικονομικές και άνετες διακοπές καθώς και όλη η αρνητική πολιτική διαφήμιση της Ελλάδας οδήγησαν στην μείωση του ποσοστού των ξένων τουριστών. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Ξεκινώντας την ανάλυση με τη ρευστότητα της επιχείρησης θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δείκτες αυτοί αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Θεωρούνται ικανοποιητικοί όταν ξεπερνούν την μονάδα. Όσο μεγαλύτεροι είναι από την μονάδα τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση. Για την πενταετία αναλύθηκαν οι δείκτες Γενικής Ρευστότητας, Άμεσης Ρευστότητας και Ταμειακής Ρευστότητας. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το μέτρο ρευστότητας μιας επιχείρησης και το περιθώριο ασφάλειας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών απαιτητών υποχρεώσεις. Οι τιμές του δείκτη αυτού εμφανίζουν διαχρονικά σημαντική απόκλιση, με σταθερή αύξηση για όλη την πενταετία. Κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 0,43 για τη χρήση 2007 που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή και 3,78 στη χρήση 2011 που αποτελεί και μέγιστη τιμή του δείκτη αυτού. Αναλυτικά ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: Ο δείκτης ξεπερνά σχεδόν την τιμή της μονάδας από το 2008 και μετά, γεγονός που δείχνει ευχέρεια της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της για τις τέσσερις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. 8

9 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας Οι αναλυτές πιστεύουν ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά τη διαδικασία μέτρησης της ικανότητας της επιχείρησης να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, επειδή τα αποθέματα και κάποια άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα. Αναλυτικά ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , ,65 Σχεδόν αντίστοιχη πορεία με λίγο μειωμένα αποτελέσματα ακολουθεί και ο Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας, καθώς το ποσό των αποθεμάτων τις επιχείρησης είναι πολύ μικρό. Στην περίπτωση μας δεν μας ενδιαφέρουν τα αποθέματα και έτσι δεν θα τα αναλύσουμε περισσότερο. Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει σε τι μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση άμεσα στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Άμεσα εννοούμε το ταμείο, οι λογαριασμοί όψεως και όποιο άλλο στοιχείο του ενεργητικού άμεσα ρευστοποιήσιμο (επιταγές ολίγων ημερών) που μπορούν να καλύψουν το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Εδώ επικρατεί μια σύγχυση και ένα σκαμπανέβασμα του δείκτη. Κυμαίνεται μεταξύ του0,08 κατά τη χρήση 2011, που είναι και η ελάχιστη τιμή του και 0,31 το Θα πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι πολύ µμεγάλος βαθμός ρευστότητας δεν σημαίνει πάντοτε σωστή οικονομική διαχείριση, ιδίως όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της µε μικρότερο βαθμό ρευστότητας. Επομένως, το άριστο ύψος του 9

10 αριθµοδείκτη αυτού πρέπει να κυμαίνεται σε ένα σημείο, το οποίο θα επιτρέπει στην επιχείρηση να ανταποκρίνεται στα βραχυχρόνια χρέη της µε τη σχετική άνεση, χωρίς όμως ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων της να λιμνάζει στο ταμείο της και στις τράπεζες. Πρακτικά το επίπεδο του αριθµοδείκτη πρέπει να είναι πάντοτε κάτω της μονάδας. Αναλυτικά ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , , ,08 Η εταιρεία έχει επενδύσει ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε λοιπά χρεόγραφα από το 2008 και μετά. Αυτό το γεγονός δείχνει σωστή διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμών της, καθώς η εταιρεία δεν αφήνει τα ρευστά της ανεκμετάλλευτα και στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση τους. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ , , , ,40 Τα λοιπά χρεόγραφα, αποτελούν ομόλογα και επενδύσεις σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία ακολουθεί μια συντηρητική στάση στο θέμα των επενδύσεων και προτιμά μια αργή αλλά σταδιακή αύξηση των επενδυμένων κεφαλαίων της. 10

11 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Η ανάλυση αυτών των αριθμοδεικτών μας δείχνει κατά πόσο χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης γεγονός που ενδιαφέρει τόσο τη διοίκηση όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έννοια της κυκλοφοριακής ταχύτητας αναφέρεται στο χρόνο μετατροπής ενός στοιχείου του κυκλοφορούντος ενεργητικού σε κάποιο άλλο ευκολότερα ρευστοποιήσιμο ή άμεσα ρευστοποιήσιμο. Για την πενταετία αναλύθηκαν οι δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων, Μέση Διάρκεια Παραμονής Απαιτήσεων, Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πληρωμής Υποχρεώσεων, Μέση Διάρκεια Παραμονής Υποχρεώσεων, Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού και Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πάγιου Ενεργητικού. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές εισπράττονται κατά μέσο όρο οι απαιτήσεις της επιχείρησης μέσα στην χρήση. Δείχνει δηλαδή την εικόνα της «πολιτικής πιστώσεων» που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους πελάτες της. Υποδηλώνει το βαθμό ποιότητας και του βαθμό ρευστότητας των απαιτήσεων μιας επιχείρησης, καθώς και το κατά πόσο επιτυχής υπήρξε η διοίκηση αυτής στην είσπραξη των απαιτήσεων της. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση. Αναλυτικά ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , ,34 Για να βγάλουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να συγκρίνουμε τον δείκτη αυτό με την γενικότερη πιστωτική πολιτική της επιχείρησης, όπου αυτό θα το διαπιστώσουμε λίγο παρακάτω με την ανάλυση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων. 11

12 Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων Διαιρώντας τις ημέρες του έτους με τον παραπάνω αριθμοδείκτη, βρίσκουμε το χρονικό διάστημα,δηλαδή τον αριθμό των ημερών που μένουν οι απαιτήσεις απλήρωτες. Εδώ όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο το καλύτερο. Αναλυτικά ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: ημ ημ ημ ημ. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν οι πιστώσεις που δόθηκα στην επιχείρηση μέσα στην χρήση. Η παρακολούθηση του αριθμοδείκτη αυτού για μια σειρά ετών δείχνει την πολιτική της επιχείρησης ως προς την χρηματοδότηση των αγορών της. Δείχνει δηλαδή την εικόνα της πολιτικής πληρωμών που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους προμηθευτές της. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , ,22 Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων Εδώ πάλι διαπιστώνουμε σε πόσες ημέρες κατά μέσο όρο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παραμένουν απλήρωτες. Και εδώ φυσικά, όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο το καλύτερο. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: ημ ημ ημ ημ. Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνουμε ότι είναι θετικό είναι που η ταχύτητα είσπραξης είναι μικρότερη (ταχύτερη χρονικά) από την ταχύτητα πληρωμής των Υποχρεώσεων. Επομένως η Διοίκηση επιδιώκει μέσω του σωστού χρονικού προγραμματισμού των εισπράξεων και των πληρωμών της, την ομαλή ροή των κεφαλαίων της. Επιπλέον το 2011 έχει κατορθώσει να 12

13 μειώσει σημαντικά των χρόνο πληρωμής των υποχρεώσεων, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για την επιχείρηση. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Ο δείκτης αυτός μας δείχνει τον βαθμό που χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις, δηλαδή πόσες φορές ανακυκλώνεται μέσα σε ένα χρόνο το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο στην επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο καλύτερη αξιοποίηση του ενεργητικού υπάρχει. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , , ,51 Ο δείκτης είναι σχετικά υψηλός και δείχνει ότι το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο στην επιχείρηση ανακυκλώνεται ετησίως ικανοποιητικά. Παρουσιάζει μια πτωτική τάση, χωρίς όμως να χάνει την δυνατότητα να ανακυκλώνει όσο χρειάζεται το επενδυμένο κεφάλαιο. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πάγιου Ενεργητικού αναφέρεται στη σχέση του πάγιου ενεργητικού µε τις πωλήσεις και δείχνει τον βαθμό απασχόλησης αξιοποίησης και αποτελεσματικότητας του πάγιου ενεργητικού. Όσο περισσότερο αυξάνονται οι πωλήσεις της επιχείρησης τόσο καλύτερος είναι ο βαθμός αξιοποίησης και αποτελεσματικότητας του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης. Ο δείκτης δείχνει ακόμη πόσες φορές ανακυκλώνεται μέσα σε ένα χρόνο το επενδυμένο κεφάλαιο στο πάγιο ενεργητικό, που χαρακτηρίζει το παραγωγικό δυναμικό της επιχείρησης , , , , ,06 Ο δείκτης είναι πολύ ικανοποιητικός, καθώς κάθε χρόνο όλο και περισσότερο αξιοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό το παραγωγικό δυναμικό της. 13

14 Αυτός ο δείκτης είναι από τους σημαντικότερους, καθώς όπως είχαμε προαναφέρει η επιχείρηση χαρακτηρίζεται εντάσεως πάγιας περιουσίας. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Η ανάλυση αυτών των αριθμοδεικτών μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί κέρδη. Για την πενταετία αναλύθηκαν οι δείκτες Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους, Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων και Απόδοσης επί της επένδυσης. Προφανώς, όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση. Περιθώριο Μικτού Κέρδους Αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει σε ποσοστό το Μικτό Περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης και τον τρόπο που καθορίζει την τιμή. Με λίγα λόγια μας δείχνει τη θέση της επιχείρησης απέναντι στη σχέση κόστους-τιμών. Καταδεικνύει και έμμεσα την ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά. Ο υπολογισμός του μικτού κέρδους είναι πολύ σημαντικός γιατί παρέχει ένα μέτρο αξιολογήσεως της αποδοτικότητας, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο για την εξασφάλιση κερδοφόρας δραστηριότητας. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , , ,81 Το ιδιαίτερα υψηλό και συνεχώς αυξανόμενο περιθώριο μεικτού κέρδους είναι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της εταιρίας που θα της δώσει και στο μέλλον τη δυνατότητα να διαμορφώσει κατάλληλες στρατηγικές ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες.. 14

15 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Δείχνει σε ποσοστό το Καθαρό Περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της(άρα δείχνει την καλή και συνετή διαχείριση και οργάνωση της επιχείρησης). Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , , ,60 Ο δείκτης κορυφώνεται το 2009 στην τιμή 16,08, και μετά ακολουθεί πτωτική τάση. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ τα μικτά κέρδη ολοένα και αυξάνονται, τα καθαρά κέρδη από το 2010 και μετά μειώθηκαν. Από τους ισολογισμούς είναι φανερό ότι αυξάνονται συνεχώς τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως, και ότι οι μέτοχοι της εταιρείας συνεισφέρουν όλο και περισσότερα κεφάλαια για να υπάρξει ισορροπία και για να μην προβούν σε ξένα κεφάλαια. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Δείχνει σε ποσοστό το βαθμό αξιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων, την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματία να αξιοποιεί τα Ίδια Κεφάλαια(το ποσό που έχουν καταβάλει για την επιχείρηση οι συνέταιροι) και να παράγει από αυτά καθαρά κέρδη. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο το καλύτερο. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , , ,66 Ο δείκτης κορυφώνεται το 2009, στην μεγαλύτερη τιμή του 42,39, και μετά εμφανίζει μεγάλη πτώση. Όπως είπαμε και παραπάνω, το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι από το 2010 και μετά τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν αισθητά. Έτσι, για να υπάρχει ισορροπία στην επιχείρηση, οι μέτοχοι της 15

16 αυξάνουν όλο και περισσότερο το κεφάλαιο τους για να μη προβούν στην εισαγωγή και άλλων ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης. Απόδοση επί της επένδυσης Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των καθαρών κερδών με το σύνολο του ενεργητικού, το κατά πόσο δηλαδή ωφελήθηκαν τα στοιχεία της επιχείρησης σε σχέση με το κέρδος. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , , ,51 Αντίστοιχη πορεία με τους δύο παραπάνω δείκτες ακολουθεί ο δείκτης αυτός. Τα καθαρά κέρδη έχουν μειωθεί από το 2010 και μετά, που αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητα που η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια της για να παράγει κέρδος. 16

17 Δείκτες Βιωσιμότητας και Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Με τον όρο κεφαλαιακή διάρθρωση, εννοούμε τα διάφορα είδη και τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την χρηματοδότηση της. Στην εξεταζόμενη εταιρεία μας έχουμε τα ίδια κεφάλαια και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπου θα εξετάσουμε σε τι αναλογία βρίσκονται τα ίδια προς τα πάγια κεφάλαια και τα ίδια προς τα ξένα κεφάλαια. Γίνεται ανάλυση μόνο σε αυτούς τους δύο δείκτες, καθώς η επιχείρηση, δεν έχει μακροπρόθεσμα δάνεια και έτσι δεν είναι αναγκαία μια περαιτέρω ανάλυση. Ίδια/Πάγια Κεφάλαια Με τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη αυτού προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης των πάγιων επενδύσεων της επιχείρησης. Θεωρείται ικανοποιητικός όταν ξεπερνά την τιμή της μονάδας. Οι τιμές του δείκτη για την εξεταζόμενη περίοδο ήταν: , , , , ,28 Από τις παραπάνω τιμές του δείκτη διαπιστώνουμε ότι από το 2008 και μετά η αξία των παγίων καλύπτεται όλο και περισσότερο από τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, γεγονός πολύ θετικό για την επιχείρηση καθώς φαίνεται ότι δεν υπεκφεύγει στον δανεισμό. Υπάρχει βέβαια μια σταδιακή μείωση των παγίων στοιχείων, αλλά τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Ίδια/Ξένα Κεφάλαια Ο αριθμοδείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να εξετάσουμε αν υπάρχει υπερδανεισμός στην επιχείρηση. Ο αριθμοδείκτης αυτός επίσης δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της. Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας, μας δείχνει ότι οι φορείς της επιχείρησης 17

18 συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο το καλύτερο. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , , ,55 Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι πολύ ευνοϊκός, καθώς είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας και σε κάθε χρήση αυξάνεται όλο και περισσότερο. Αυτό δείχνει ότι οι δανειστές της εταιρείας απολαμβάνουν όλο και περισσότερη ασφάλεια, καθώς φαίνεται ότι οι φορείς της συμμετέχουν σε αυτήν με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι δανειστές της. Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης Σαν τύπος είναι η διαφορά μεταξύ του κυκλοφορόυντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αξία των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού της επιχείρησης, που απομένει, αν υποθέσουμε ότι όλες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν εξοφληθεί. Είναι δηλαδή, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, που δεν οφείλεται στους, με οποιαδήποτε μορφή, βραχυχρόνιους δανειστές της οικονομικής μονάδας. Εάν το Κεφάλαιο Κίνησης είναι θετικό, όπως φαίνεται από τον ορισμό του, τα εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία (κυκλοφορούν ενεργητικό) καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις με συνέπεια την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει χωρίς προβλήματα. Ανά χρήση οι τιμές του δείκτη ήταν: , , , , ,58 Όπως φαίνεται παραπάνω, από το 2009 και μετά το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι θετικό, καθώς η εταιρεία το 2009 αυξάνει τα κυκλοφοριακά της στοιχεία, και τις επόμενες δύο χρονιές μειώνει αισθητά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ <<ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.>> ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση και σύγκριση των αριθμοδεικτών της εξεταζόμενης εταιρείας με την ανταγωνιστική εταιρεία ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ, που είναι επίσης δημοφιλές κάμπινγκ και βρίσκεται κι αυτό στην Σιθωνία Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στο Καλαμίτσι. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 0,43 0,92 1,28 1,65 3,78 ΘΑΛΑΤΤΑ 0,30 0,49 0,49 1,75 2,01 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 0,35 0,84 1,17 1,47 3,65 ΘΑΛΑΤΤΑ 0,29 0,44 0,49 1,74 1,97 Από τη σύγκριση των αριθμοδεικτών της ρευστότητας τόσο της Γενικής όσο και της Άμεσης διαπιστώνουμε ότι η ΑΝΑΤΟΛΗ διατηρεί πολύ καλύτερη στάση στο μέτρο της ρευστότητας σε σχέση με τη ΘΑΛΑΤΤΑ. Μια απότομη άνοδος του δείκτη της ΘΑΛΑΤΤΑ το 2010, που οφείλεται τόσο στην αποπληρωμή μεγάλου μέρους των υποχρεώσεων αλλά και στην αύξηση του κυκλοφορούν της, την φέρνουν μπροστά μόνο όμως για την χρήση αυτή. Το 2011 η ΑΝΑΤΟΛΗ διπλασιάζει τον δείκτη της, λόγω μεγάλης αύξησης του κυκλοφορούν της, αλλά και της μείωσης των υποχρεώσεων της, και έτσι υπάρχει μεγάλη διαφορά των δεικτών των δύο εταιρειών. 19

20 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 0,17 0,22 0,08 0,31 0,08 ΘΑΛΑΤΤΑ 0,11 0,13 0,12 1,01 1,08 Όπως προαναφέραμε, ο δείκτης αυτός πρέπει να είναι κατώτερος τα μονάδας. Η ΑΝΑΤΟΛΗ εμφανίζει έναν φυσιολογικό δείκτη, ενώ ο δείκτης της ΘΑΛΑΤΤΑ από το 2010 και μετά ξεπερνάει την μονάδα. Όπως φαίνεται και στους ισολογισμούς της, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσό συσσωρευμένο στις καταθέσεις όψεως. Αυτό δεν είναι καθόλου θετικό, θα μπορούσε να είχε επενδύσει ένα μέρος του ποσού σε χρεόγραφα, όπως έχει εφαρμόσει αυτήν την στρατηγική η ΑΝΑΤΟΛΗ. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση αφήνει ανεκμετάλλευτη την αξία της και απλήρωτες τις υποχρεώσεις της. ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΘΑΛΑΤΤΑ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΘΑΛΑΤΤΑ Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι ισολογισμοί της ΘΑΛΑΤΤΑ έχουν μάλλον κάποιο διαφορετικό τρόπο μέτρησης του κόστος πωληθέντων. Αν προσέξουμε στα Αποτελέσματα Χρήσεως, το Κόστος Πωληθέντων είναι ασυνήθιστα υψηλό σε σχέση με τις πωλήσεις. Ειδικότερα: 20

21 Πωλήσεις , , , , ,27 Κόστος , , , , ,54 πωληθέντων Έξοδα , , , , ,16 διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , , ,05 Το Κόστος Πωληθέντων προκύπτει τελικά τόσο υψηλό, προφανώς διότι ο λογιστής της εταιρείας έχει θέσει ως αγορές τις δαπάνες. Δηλαδή έχει μεταφέρει κάποια ποσά των λογαριασμών της ομάδας 6 στο Κόστος Πωληθέντων. Έτσι υπάρχει παρερμήνευση του αριθμοδείκτη και εμφανίζει λανθασμένα αποτελέσματα. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα που απεικονίζεται η πληρωμή των προμηθευτών η δυσαναλογία τόσο με την ΑΝΑΤΟΛΗ, όσο και με τον αριθμοδείκτη είσπραξης απαιτήσεων είναι εμφανές. Θα μπορούσαμε πάντως να αναφέρουμε ότι ο δείκτης των απαιτήσεων είναι πολύ υψηλότερος,αν και μειωμένος,της ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Ο δείκτης των υποχρεώσεών της θα μπορούσε να είναι υψηλότερος αν και υπάρχει πορεία βελτίωσης όλη την πενταετία. 21

22 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 1,76 1,66 1,60 1,66 1,51 ΘΑΛΑΤΤΑ 0,88 0,97 1,18 1,07 1,21 Η ΑΝΑΤΟΛΗ υπερτερεί και εδώ σε αυτόν τον δείκτη, αλλά με πτωτική τάση. Αντίθετα, η ΘΑΛΑΤΤΑ που το 2008 σχεδόν αποκτά τη δυνατότητα να ανακυκλώνει το επενδυμένο κεφάλαιο της αν και με μικρότερο δείκτη έχει περισσότερες ενδείξεις βελτίωσης καθώς σε όλη τη διάρκεια την πενταετίας ο δείκτης όλο και αυξάνεται. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2,28 2,88 3,59 3,97 4,06 ΘΑΛΑΤΤΑ 1,09 1,21 1,42 1,55 1,85 Και η εταιρεία ΘΑΛΑΤΤΑ είναι εντάσεως παγίου, οπότε και για αυτήν τη εταιρεία ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός. Είναι ικανοποιητικός ο δείκτης της ΘΑΛΑΤΤΑ, αλλά υπερτερεί κατά πολύ ο δείκτης της ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΝΑΤΟΛΗ αξιοποιεί πολύ πιο αποτελεσματικά την πάγια περιουσία της. 22

23 ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 62,94 63,09 65,94 69,28 72,81 ΠΙΝΑΚΑΣ 14,35 11,38 11,95 10,77 8,96 Όπως είχαμε προαναφέρει το Κόστος Πωληθέντων της ΘΑΛΑΤΤΑ, υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο και έτσι το Μικτό Περιθώριο Κέρδους δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Πάντως θα μπορούσαμε απλά να επισημάνουμε ότι ο δείκτης της ΑΝΑΤΟΛΗΣ είναι πολύ ικανοποιητικός με ανοδική τάση. Η πολιτική των τιμών που ακολουθεί καθώς και η λειτουργική αποτελεσματικότητα βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 9,11 13,24 16,08 13,74 11,60 ΘΑΛΑΤΤΑ 5,08 3,25 4,35 4,34 5,08 Tο ποσοστό του καθαρού κέρδους της ΑΝΑΤΟΛΗΣ που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων, μειώνεται το 2010 και το 2011 καθώς μειώνονται οι πωλήσεις και αυξάνονται τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως. Είναι πάντως αρκετά υψηλότερος από τον αριθμοδείκτη της ΘΑΛΑΤΤΑ, ο οποίος το 2007 βρίσκεται στο 5,08 και μετά από σκαμπανεβάσματα, το 2011 καταλήγει στην ίδια ακριβώς τιμή. 23

24 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 28,41 37,28 42,39 29,69 20,66 ΘΑΛΑΤΤΑ 12,32 5,25 7,64 5,66 7,40 Είναι φανερό ότι η ΑΝΑΤΟΛΗ αξιοποιεί πολύ πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της σε σχέση με τη ΘΑΛΑΤΤΑ. Παρουσιάζει όμως σημαντική μείωση της ικανότητας αυτής από το 2010 και μετά. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 16,06 21,95 25,77 22,83 17,51 ΘΑΛΑΤΤΑ 4,49 3,16 5,14 4,63 6,17 Και εδώ ο δείκτης της ΑΝΑΤΟΛΗΣ είναι πολύ καλύτερος, παρουσιάζοντας επίσης πτώση το 2010 και το 2011, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 0,73 1,02 1,36 1,84 2,28 ΘΑΛΑΤΤΑ 0,45 0,75 0,81 1,19 1,27 Σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας και οι δύο εταιρίες αυξάνουν όλο και περισσότερο την ικανότητα τους να καλύπτουν την χρηματοδότηση των παγίων τους με κεφάλαια της ίδιας τους της εταιρείας. Η ΑΝΑΤΟΛΗ το κατορθώνει το 2008 και η ΘΑΛΑΤΤΑ το Γενικότερα πάντως αυτός ο δείκτης φαίνεται να είναι σταθερά ευνοϊκός, καθώς παρουσιάζει σταδιακή αύξηση. 24

25 ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 1,30 1,43 1,55 3,33 5,55 ΘΑΛΑΤΤΑ 0,51 1,55 2,06 4,72 4,99 Και στις δύο εταιρίες οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτήν επενδύουν όλο και περισσότερα κεφάλαια, μειώνοντας τον δανεισμό. Το 2010 η ΘΑΛΑΤΤΑ σημειώνει υψηλότερο δείκτη από την ΑΝΑΤΟΛΗ. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι υπάρχει κλίμα ασφάλειας και στις δύο εταιρείες στο θέμα βιωσιμότητας, παρόλο την οικονομική κατάσταση της χώρας ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ , , , , ,58 ΘΑΛΑΤΤΑ , , , , ,07 Το 2010 καταφέρνει η ΘΑΛΑΤΤΑ να έχει θετικό κεφάλαιο κίνησης, ξεπερνώντας μάλιστα το ποσό του κεφαλαίου κίνησης της ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Το 2011 το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, τριπλασιάζεται καθώς αυξάνει πολύ το κυκλοφορούν του και μειώνει αρκετά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, αφήνοντας κατά πολύ πίσω το ποσό του κεφαλαίου της ΘΑΛΑΤΤΑ. Ειδικότερα με την βοήθεια των γραφημάτων, είναι προφανές ότι σε γενικές γραμμές η εξεταζόμενη εταιρεία μας ΑΝΑΤΟΛΗ είναι περισσότερο ανταγωνιστική από την ΘΑΛΑΤΤΑ. Όλοι σχεδόν οι αριθμοδείκτες είναι μεγαλύτεροι από την άλλη εταιρεία, οπότε στο θέμα της ρευστότητας, της δραστηριότητας, της αποδοτικότητας και της διάρθρωσης κεφαλαίων παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα. 25

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι εμφανές στα αποτελέσματά μας. Μετά το 2009 οι δείκτες αποδοτικότητας μειώνονται πολύ αισθητά, που αυτό δείχνει ότι δυσκολεύεται να αποκτήσει περισσότερα κέρδη η εξεταζόμενη εταιρεία. Για αυτό το λόγο η εταιρεία δεν κάνει μεγάλα <<ανοίγματα>>, μειώνοντας τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και αυξάνοντας τα ίδια τα κεφάλαια της, για μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αυτό μάλιστα είναι εμφανές από τους δείκτες ρευστότητας οι οποίοι είναι αρκετά θετικοί από το 2009 και μετά. Όσο για την δραστηριότητα της επιχείρησης, είναι σχετικά θετική. Οι απαιτήσεις έχουν μειωθεί, αλλά σε σχέση με την ΘΑΛΑΤΤΑ, ο δείκτης είναι πολύ υψηλότερος και όσο για τις υποχρεώσεις της, όπως προαναφέραμε, η εταιρεία έχει την προδιάθεση να τις μειώσει. Παρατηρώντας τους ισολογισμούς, θα διαπιστώναμε ότι η εταιρεία τις τρεις τελευταίες χρήσεις έχει καταφέρει να μειώσει το κόστος πωληθέντων, αυξάνονται όμως έξοδα και φόροι. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η εταιρεία ακολουθεί μια αμυντική στάση στην οικονομική δυσχέρεια της χώρας. Το 2010 πάντως αποτελεί την αρχή της πτώσης των καθαρών κερδών της. Η αλήθεια είναι ότι είναι τέτοια η οικονομική κατάσταση της χώρας όπου οι προτάσεις που θα αναφέραμε θα ήταν σίγουρα αβάσιμες και χωρίς κάποια σίγουρη προοπτική, καθώς η μελλοντική πορεία της χώρας μας προβλέπεται ακόμα χειρότερη από την σημερινή. Προτιμώ να αναφέρω τι σχέδια έχει η ίδια η εταιρεία. Η ΑΝΑΤΟΛΗ από την αρχή της λειτουργίας της συναλλάσετε με τον εσωτερικό τουρισμό, δηλαδή οι πελάτες της κατά πλειοψηφία είναι Έλληνες. Με την οικονομική κρίση οι κρατήσεις και ο χρόνος διαμονής έχουν μειωθεί, παρόλο την μείωση των υπηρεσιών της κατά 25-30%(όπως και πολλά κάμπινγκ και ξενοδοχεία). Η απόσταση του κάμπινγκ είναι τέτοια που δεν μπορούσαν οι τουρίστες να γυρίσουν αυθημερόν και έτσι πολλοί από αυτούς διάλεξαν πιο κοντινούς προορισμούς, καθώς τα τελευταία καλοκαίρια οι πιο εφικτές αποδράσεις είναι οι μονοήμερες. 26

27 Η εταιρεία λοιπόν για να μπορέσει να κρατήσει τα κέρδη της, τουλάχιστον από τους πελάτες της, θα επιδιώξει να προσελκύσει τον ξένο τουρισμό, κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. Στα σχέδια της είναι η συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, διαφημίζοντας την μοναδική ομορφιά της χώρας μας και προωθώντας δελεαστικές τιμές. Αυτή όμως η στρατηγική σίγουρα χρειάζεται κάποια χρόνια για να υλοποιηθεί και το κυριότερο, για να αποδώσει. Σίγουρα η δαπάνη για τέτοιου τύπου διαφήμιση θα είναι αρκετά υψηλή και τα αποτελέσματα που θα θέλει να έχει η επιχείρηση σίγουρα δεν θα έρθουν από τις πρώτες χρονιές. Πηγές ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(Στέργιος Α. Αθιανός, Κλεάνθης Κωνσταντινούδης ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ TAXHEAVEN Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τον αδερφό μου Θεόδωρο και τον λογιστή Φιλοκτήτη που με βοήθησαν στο να κατανοήσω καλύτερα τους ισολογισμούς 27

28 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Γενική ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Άμεση ρευστότητα Κυκλοφορ.Ενερητ. Αποθέματα/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ταμειακή ρευστότητα Χρηματικά διαθέσιμα/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων Πωλήσεις /Μέσο ύψος απαιτήσεων αρχής και τέλους χρ. Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων 365/ Κυκλοφ.ταχ.απαιτήσεων Κυκλοφορική ταχύτητα πληρωμής υποχρεώσεων Κόστος Πωληθέντων/Μέσο ύψος υποχρεώσεων αρχής και τέλους χρ. Μέση διάρκεια πληρωμής υποχρεώσεων 365/Κυκλοφ.ταχύτητα πληρωμής υποχρεώσεων 28

29 Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού Πωλήσεις/Σύνολο ενεργητικού Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιου ενεργητικού Πωλήσεις/Πάγιο ενεργητικό ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μικτό περιθώριου κέρδους (Μικτά κέρδη/πωλήσεις)x100 Καθαρό περιθώριο κέρδους (Καθαρά κέρδη/πωλήσεις)x100 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρά κέρδη/ Ίδια κεφάλαια)x100 Απόδοση επί της επένδυσης (Καθαρά Κέρδη/ Σύνολο ενεργητικού)χ100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Ίδια / Πάγια κεφάλαια Ίδια/ Ξένα κεφάλαια Καθαρό Κεφάλαιο κίνησης Κυκλοφορούν Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ

[ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ [ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ VETA A.E.B.E. ] ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ:9793 ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Ι 1.1 Έννοια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης. Εισηγήτρια: ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης. Εισηγήτρια: ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Σπουδάστριες: ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΟΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Εισηγητής : Γαβριλάκης Νεκτάριος Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013.

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΕΜΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΑΝΕΚ Α.Ε & ΜΙΝΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σοφία Π. Κεφαλά Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Α.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Α. 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις»

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» . ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» nformation anagement ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Η Περίπτωση των Εταιρειών Εμπορίας Αυτοκινήτων

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Η Περίπτωση των Εταιρειών Εμπορίας Αυτοκινήτων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η Περίπτωση των Εταιρειών Εμπορίας Αυτοκινήτων Ελένη Μ. Δεβεράκη Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς Διπλωματική Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα