Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος"

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Μάθημα: Ιζηοπία και θεωπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΣΟ Β ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ: ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΑΚΗ ΝΙΚΟ ΠΑΣΑΒΟ Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ύγκπιζη δςο Ναών Ιεπόρ Ναόρ ηηρ ηος Θεού οθίαρ ζηην Κωνζηανηινούπολη Γαλάζιο ηζαμί ή Σζαμί οςληάν Ασμέη Α Δπιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνζηανηίνορ Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 1

2 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Μάθημα: Ιζηοπία και θεωπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΣΟ Β ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ: ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΑΚΗ ΝΙΚΟ ΠΑΣΑΒΟ Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ύγκπιζη δςο Ναών Ιερός Ναός της τοσ Θεού Σουίας στην Κωνσταντινούπολη Γαλάζιο τζαμί ή Τζαμί Σοσλτάν Ατμέτ Α Δπιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνζηανηίνορ Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 2

3 Π ε ρ ι ε τ ό μ ε ν α Ειζαγωγή ζελ. 4 Μέθοδος ζελ. 5 Εσρήμαηα 1.Ιεξόο Ναόο ηεο ηνπ Θενύ Σνθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζελ Γαιάδην ηδακί ή Τδακί Σνπιηάλ Αρκέη Α ζελ. 14 Ερμηνεία ζελ. 19 Καηάλογος εικόνων ζελ. 21 Βιβλιογραθία ζελ. 22 Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 3

4 Ειζαγωγή Σθνπόο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε εμέηαζε ησλ επηξξνώλ ηεο Αγίαο Σνθίαο ζην Γαιάδην Τδακί δύν κεγάισλ κλεκείσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ρξηζηηαληθό θαη ηζιακηθό αληίζηνηρα. Ο λαόο ηεο Αγίαο Σνθίαο ρηίζηεθε θαηά ηελ Ινπζηηληάλεηα επνρή θαη ελζαξθώλεη κε εμαϋισηηθή ηάζε ηε ρξηζηηαληθή ηδέα, δειαδή όηη ν λαόο απνηειεί εηθόλα ηνπ γήηλνπ θαη νπξάληνπ θόζκνπ, ελώ, ζπγρξόλσο, απνηειεί ην θνξπθαίν αξρηηεθηνληθό έξγν θαηά ηνλ Μεζαησληθό Διιεληζκό. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην Γαιάδην ηδακί, ρηίζηεθε ηνλ 17 ν αηώλα ζηελ νζσκαληθή Κσλζηαληηλνύπνιε Ιζηαλκπνύι, αθξηβώο απέλαληη από ηελ Αγία Σνθία, θαη ζεσξείηαη έλα από ηα κεγαιύηεξα αξηζηνπξγήκαηα ηεο Ιζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο παγθνζκίσο, ελώ παξάιιεια εκθαλίδεηαη σο ζπλέρεηα ηεο Βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο, θαζώο παξαηεξνύληαη εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο αλάκεζα ζε απηό, ηελ Αγία Σνθία θαζώο θαη άιινπο βπδαληηλνύο λανύο. Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 4

5 . Μέθοδος Α) Μέζοδος ζσιιογής ζηοητείωλ Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο αληιήζεθε από: Ξέλες θαη Διιεληθές βηβιηογραθηθές πεγές, οη οποίες είλαη: Γεηνξάθεο Θενράξεο, Αγία Σνθία,ν Ναόο ηεο ηνπ Θενύ Σνθίαο, Δθδόζεηο Έθεζνο, Αζήλα, 2004 Χαξ. Μπνύξαο, Μαζήκαηα Ιζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Τόκνο Β, Αζήλα 1999 David Watkin, Ιζηνξία ηεο Γπηηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Δθδόζεηο Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο, 2005 Τδνλ Φξίιη, Κσλζηαληηλνύπνιε, από ηνλ Χξηζηηαληζκό ζην Ιζιάκ, Δθδόζεηο Πεξίπινπο, UK, 1996 Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture, Δθδόζεηο Thames & Hudson, London 1971 Donald Langmead, Christine Garnaut, Encyclopedia of architectural and engineering feats, Δθδόζεηο ABC-CLIO, 2001 έρεσλα ζηο δηαδίθησο: έρεσλα πεδίοσ θαη ζηοσς δσο τώροσς Β) Δρκελεσηηθή κέζοδος Η εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη απηή ηεο ζύγθξηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δξσηήκαηα Πνηά είλαη ε κνξθνινγηθή ζρέζε ησλ δύν λαώλ; Πνηεο είλαη νη επηξξνέο πνπ άζθεζε ν λαόο ηεο Αγίαο Σνθίαο ζην Μπιε Τδακί; Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 5

6 Εσρήμαηα 1. Ιερός Ναός ηες ηοσ Θεού Σοθίας ζηελ Κωλζηαληηλούποιε 'Ο Ιεξόο λαόο ηεο 'Αγίαο Σνθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πήξε ηε ζέζε ελόο νκσλύκνπ λανύ πνπ θάεθε ζηελ ζηάζε ηνπ Νίθα. (*) Αξρηηέθηνλέο ηνπ ήηαλ δύν δεηλνί επηζηήκνλεο, κεραληθνί θαη καζεκαηηθνί, ν Αλζέκηνο ό Τξαιιηαλόο θαη ν Ιζίδσξνο ν Μηιήζηνο. (1) Ο λαόο απηόο είλαη ην γλσζηόηεξν θαη ην ιακπξόηεξν παξάδεηγκα ηνπ ηύπνπ ηεο βαζηιηθήο µε ηξνύιν, όπνπ ζπλδπάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πεξηθέληξσλ θηηζκάησλ (ζπγθέληξσζε, αλάηαζε θαζ' ύςνο) µε εθείλα ησλ βαζηιηθώλ. (2) Κάτοψη Αγίαρ ουίαρ (Εικόνα 1) Γεληθά ν λαόο είλαη έλα νξζνγώλην νηθνδόκεκα θηηζκέλν ζηε ΝΓ πιεπξά ηνπ πξώηνπ ιόθνπ ηεο Πόιεο κε θαηεύζπλζε λόηην - αλαηνιηθή. Πεξηβάιιεηαη από δύν απιέο ηελ βόξεηα θαη ηελ δπηηθή, θαινύκελε θαη αίζξην. Σπλνξεύεη λόηηα κε ηα Παηξηαξρηθά θηίξηα ηα νπνία ζπλδένληαλ κε ην Απγνπζηαίν, ηε κεγάιε δειαδή πιαηεία πνπ βξηζθόηαλ ην ιακπξό από πνξθπξό κάξκαξν άγαικα ηεο Απγνύζηαο Διέλεο. Σε γεληθέο γξακκέο ν Ναόο απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: Τν αίζξην: ππαίζξηα καξκαξόζηξσηε απιή κέ πεξηκεηξηθέο ζηνέο, ζην κέζνλ ηεο νπνίαο ήηαλ ε "θνκςή θηάιε" ε καξκάξηλε θξήλε πνπ έθεξε ηελ νλνκαζηή θαξθηληθή επηγξαθή "ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ". Τνλ έμσ θαη ηνλ θπξίσο λάξζεθαο Τνλ θύξην Ναό (3) (*) Ο Ινπζηηληαλόο θαηέζηεηιε εθείλε ηελ εμέγεξζε θαη άδξαμε ηελ επθαηξία λα ζεκαδέςεη ηε λίθε ηνπ αλεγείξνληαο ζηα κ.χ. ηε λέα Αγία Σνθία, έλα από ηα κεγαιύηεξα, πινπζηόηεξα θαη δαπαλεξόηεξα θηίξηα όισλ ησλ επνρώλ. Άξρηζε λα θηίδεηαη ην 532 θαη ηα εγθαίληα ηεο έγηλαλ ηελ 27ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 537 (1) David Watkin, Ιζηνξία ηεο Γπηηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Δθδόζεηο Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο, ζει.93 (2) (3) Χαξ. Μπνύξαο, Μαζήκαηα Ιζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Τόκνο Β, Αζήλα ζει Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 6

7 Πην ζπγθεθξηκέλα, Ή θάηνςε ηνπ θηεξίνπ απνηειείηαη από έλα ηεξάζηην νξζνγώλην (71 ρ 77 κέηξα), πνπ πεξηθιείεη έλαλ θεληξηθό ηεηξάγσλν ρώξν ν νπνίνο νξίδεηαη από ηέζζεξηο πεζζνύο, νη νπνίνη ππνβαζηάδνπλ ηνλ επκεγέζε ηξνύιν πνπ δεζπόδεη ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν. (1) Σην θέληξν ηνπ αλαηνιηθνύ ηνίρνπ πξνεμέρεη ε θόγρε ηνπ ν εμσλάξζεθαο θαη ν λάξζεθαο, κε ελλέα κεγάια ηνμσηά παξάζπξα θαη ελλέα ζηαπξνζόιηα ζηελ νξνθή. Νόηηα ηνπ λάξζεθα ππάξρεη έλαο δηάδξνκνο κε ηξία ζηαπξνζόιηα, γλσζηόο σο Σηνά ησλ Πνιεκηζηώλ, όπνπ ηα κέιε ηεο απηνθξαηνξηθήο ζσκαηνθπιαθήο πεξίκελαλ όζε ώξα ν απηνθξάηνξαο παξαθνινπζνύζε ηε ιεηηνπξγία. Βόξεηα ηνπ λάξζεθα, κηα ξάκπα δηπιήο θαηεπζύλζεσο (θνριίαο) νδεγεί ζηα ππεξώα. (2) (1) David Watkin,βι ζει.6 (2) Τδνλ Φξίιη, Κσλζηαληηλνύπνιε, από ηνλ Χξηζηηαληζκό ζην Ιζιάκ, Δθδόζεηο Πεξίπινπο, UK, 1996, ζει Κάτοψη Αγίαρ ουίαρ (Εικόνα 2) Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 7

8 Δπηπξνζζέησο, πέληε πύιεο από ην αίζξην νδεγνύλ ζηνλ έμσ λάξζεθα θαη από απηόλ άιιεο πέληε πύιεο νδεγνύλ ζηνλ εζσηεξηθό λάξζεθα, από ηηο νπνίεο ε κεζαία πύιε ιέγεηαη θαη Μεγάιε ή Ωξαία Πύιε. Από ηνλ έζσ λάξζεθα ελλέα πύιεο, ηξεηο αλά θιίηνο νδεγνύλ ζηνλ θπξίσο Ναό. Οη ηξεηο κεζαίεο εμ απηώλ θαινύληαη Βαζηιηθέο πύιεο επεηδή εμ απηώλ εηζήξρεην ν Απηνθξάηνξαο ζηηο επίζεκεο ηειεηέο. Καη νη δύν λάξζεθεο θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην ίδην πιάηνο ηνπ Νανύ κε κηθξό κήθνο εηζόδνπ ν θαζέλαο. Δθαηέξσζελ ηνπ λάξζεθα δηαζώδνληαη πξνζαξηήκαηα κεγάιεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο.. Τν πξνο Ν. εθαιείην Πξνπύιαην ηνπ Νάξζεθα ή Ωξαία Πύιε πνπ από ηνλ 10ν αηώλα ήηαλ ε θύξηα είζνδνο ζηνλ Ναό. Γεμηά απηνύ ηνπ πξνππιαίνπ ήηαλ ην απνδπηήξηνλ (κεηαηώξηνλ) όπνπ ν Απηνθξάηνξαο θαηά ηελ είζνδό ηνπ άιιαδε ην ηδηηδάθην θαη θνξνύζε ην ζαγίν. Πάλσ από ηνλ έζσ λάξζεθα είλαη ν γπλαηθσλίηεο, εμ νπ θαη ην όλνκα "λάξζεμ γπλαηθσλίηηδνο" ε είζνδνο ζηνλ νπνίν νδεγνύζε άιιν πξναύιην ηεο Β. πιεπξάο. Δηακεθήο ηνκή ηεο Αγίαο Σνθίαο (Εηθόλα 3) Δπηπιένλ, ε είζνδνο ζηνλ θπξίσο Ναό όπσο πξναλαθέξζεθε ήηαλ νη ηξεηο Βαζηιηθέο πύιεο θαη νη έμη, αλά ηξεηο εθαηέξσζελ, ηνπ έζσ λάξζεθα. Ο θπξίσο Ναόο ρσξίδεηαη ζε ηξία θιίηε (ζηνέο ζα ιέγακε ζήκεξα) ησλ νπνίσλ ην κεζαίν είλαη δηπιάζηνπ πιάηνπο ησλ εθαηέξσζελ. Τν εζσηεξηθό ζρέδην είλαη απιό. Τέζζεξηο πεζζνί, θηηζηνί ζηύινη, ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ππεξώα ηόμα ζηα νπνία θαη θέξνληαη επηζόιηα ηόμα ζπλαπνηειώληαο έηζη κηα πεξηκεηξηθή βάζε επί ηεο νπνίαο θαη εδξάδεη ν ηεξάζηηνο ζόινο. Η πεξηκεηξηθή βάζε θέξεη πιήζνο ζηπιηδίσλ ππό κνξθή παξαζύξσλ από ηα νπνία θαη νιόθιεξνο ν Ναόο θαηαπγάδεηαη από ην θσο. Η όιε θαηαζθεπή παξνπζηάδεη πξάγκαηη ηελ εληύπσζε κηα αξκνλίαο θσηόο θαη αξρηηεθηνληθήο. (1) (1) Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 8

9 Εγθάξζηα ηνκή ηεο Αγίαο Σνθίαο (Εηθόλα 4) Πάλσ από ην θεληξηθό -ηκήκα ηνπ νξζνγσλίνπ ηνπ κεζαίνπ θιίηνπο, ππάξρεη έλαο πειώξηνο ηξνύινο, κε κηθξόηεξα εκηζόιηα ζη' αλαηνιηθά θαη ζηα δπηηθά θαη θόγρεο πάλσ από ηελ αςίδα θαη ηηο ηέζζεξηο γσλίεο. Απηά θαιύπηνπλ ην κεζαίν θιίηνο, ην νπνίν έρεη από ηηο δπν ηνπ πιεπξέο ζηνέο κε ππεξώα, πνπ επεθηείλνληαη γύξσ από ην δπηηθό ηκήκα ηνπ λανύ πάλσ απ' ηνλ λάξζεθα. (1) Λεπηνκεξήο δηακεθήο ηνκή ηεο Αγίαο Σνθίαο (Εηθόλα 21) (1) Τδνλ Φξίιη,ζει βι. ζει. 7 Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 9

10 Ο ηξνύινο πνπ δεζπόδεη ηεο ζπλζέζεσο είλαη δηακέηξνπ 31,87 κέηξσλ, εθαηό δειαδή βπδαληηλώλ πόδσλ, θαη ην κέγηζην ύςνο ηνπ θζάλεη ηα 55,60 κέηξα. Τέζζεξα πειώξηα ηόμα, ππνζηεξηδόκελα από ηέζζεξηο πεζζνύο αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο, πνπ νξζώλνληαη ζηηο γσλίεο ελόο ηεηξαγώλνπ, θξαηνύλ ηνλ ηξνύιν. Τα δύν από απηά θιείλνληαη κε δηώξνθεο θηνλνζηνηρίεο θαη ηύκπαλν ζην αλώηαην κέξνο ηνπο, δηάηξεην από πειώξηα παξάζπξα, ελώ ηα άιια δύν ζρεκαηίδνπλ ηα κέησπα ηεξαζηίσλ θνγρώλ πνύ ζηεγάδνληαη κε ηεηαξηνζθαίξηα. Γηώξνθεο εμέδξεο κε θηνλνζηνηρίεο δηεπξύλνπλ ηηο θόγρεο απηέο, ελώ κία πεξηκεηξηθή ζηνά, ζηεγαδνκέλε κε ζηαπξνζόιηα θαη ζηνπο δύν νξόθνπο, πιαηζηώλεη ην ζύλνιν. Ο ηξνύινο ζηεξίδεηαη ζε θπθιηθή ζηεθάλε, θαη δελ έρεη θπιηλδξηθό ηύκπαλν. Σαξάληα κεγάια παξάζπξα, πνύ αλνίγνληαη πεξηκεηξηθά ζηελ ρακειόηεξε δώλε ηνπ, θέξλνπλ ιακπξό θσο ζην εζσηεξηθό. πσο ιέεη ν Πξνθόπηνο, από ηα παξάζπξα απηά «αεί δηαγειά ή εκέξα» θαη δίδεηαη ε εληύπσζε όηη ν ηξνύινο δελ έρεη βάξνο, αιιά όηη θξέκεηαη από ηνλ νπξαλό (Πεξί θηηζκάησλ 1, 1,41-46). Αιιά εμήληα παξάζπξα, ζε άιιεο ζέζεηο, θάλνπλ πάκθσην ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ. Ο ρεηξηζκόο ηνπ θπζηθνύ θσηόο είλαη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθόο θαη απνβιέπεη ζηελ γεληθή εληύπσζε ειαθξόηεηνο θαη εμαϋιώζεσο πνύ δεζπόδεη ζην θηήξην. (1) Σηα αλαηνιηθά θαη ηα δπηηθά, κηθξόηεξα δεπγάξηα βνεζεηηθώλ πεζζώλ ππνζηεξίδνπλ ηα δύν πειώξηα εκηζόιηα, ηα νπνία δίλνπλ ζην κεζαίν θιίηνο ην κεγάιν ηνπ κάθξνο. Καζέλα απ' απηά δηαζέηεη πέληε παξάζπξα. Τα θεληξηθά ηόμα πξνο βνξξά θαη λόην είλαη γεκάηα κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ ηπκπάλνπ, ηξππεκέλα από δώδεθα παξάζπξα ην θαζέλα, επηά ζηελ θάησ ζεηξά θαη πέληε ζηελ πάλσ. Αλάκεζα ζηνπο νγθώδεηο πεζζνύο πξνο βνξξά θαη πξνο λόην, ηέζζεξηο πξαζηλσπέο κνλνιηζηθέο θνιόλεο από ζεξπεληίλε ζηεξίδνπλ ηα ππεξώα, ελώ από πάλσ έμη θνιόλεο θηηαγκέλεο από ην ίδην πιηθό ζπγθξαηνύλ ηνπο ηνίρνπο ηνπ ηπκπάλνπ. Σηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ κεζαίνπ θιίηνπο ππάξρνπλ εκηθπθιηθέο εμέδξεο κέζα ζε θόγρεο, πνπ ε θαζεκία έρεη δύν νγθώδεηο θνιόλεο από πνξθπξίηε από θάησ θη έμη θνιόλεο από ζεξπεληίλε από πάλσ. Ση' αλαηνιηθά, πίζσ από ηνπο Εσωτεπικό Αγίαρ ουίαρ (Εικόνα 5) βνεζεηηθνύο πεζζνύο, ε εκηθπθιηθή αςίδα πξνεμέρεη από ηνλ αλαηνιηθό ηνίρν ηνπ λανύ, ζρεκαηίδνληαο θόγρε. Βόξεηα θαη λόηηα ησλ θπξίσλ πεζζώλ ππάξρνπλ πιεπξηθνί πεζζνί, ελσκέλνη δνκηθά κε ηα ηέζζεξα θύξηα αληεξείζκαηα απηώλ ησλ πιεπξώλ, ζηαζεξνπνηώληαο ηε δνκή ηνπ λανύ. Απηά ρσξίδνπλ ηα πιάγηα θιίηε κε ηα ππεξώα ηνπο ζε έμη κεγάια δηακεξίζκαηα ζε θάζε όξνθν, ηξία από θάζε πιεπξά, ελσκέλα κεηαμύ ηνπο κε ηεξάζηηα ηόμα αλάκεζα ζηνπο πεζζνύο. (2) (1) Χαξ. Μπνύξαο, ζει, βι. ζει 6. (2) Τδνλ Φξίιη, ζει βι. ζει 7 Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 10

11 Έηζη, ν θεληξηθόο ρώξνο κέλεη ηειείσο ειεύζεξνο θαη νξίδεηαη από ζηνηρεία πνύ δίλνπλ ηελ εληύπσζε όηη έραζαλ ηελ πιηθή ηνπο ππόζηαζε, ελώ ηα πιάγηα θιίηε, πίζσ από ηηο κεγαινπξεπείο θηνλνζηνηρίεο, δεκηνπξγνύλ δεύηεξα θαη ηξίηα επίπεδα (ζνθά θσηηζκέλα ζε ρακειόηεξν ηόλν) πνύ ύπνβάιινπλ ηελ ηδέα ηνπ αηέξκνλνο ρώξνπ. (1) 'ζνλ αθνξά ηελ ελόηεηα ηνπ λανύ, απηή δηαθξίλεηαη πίζσ από όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη όια ηα επί µέξνπο ζηνηρεία. Τα γιππηά θαη ν ελ γέλεη δηάθνζκνο ππεξεηνύλ δηαθξηηηθά ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ζπλζέζεσο, ελώ ζπγρξόλσο πξνζζέηνπλ πνηθηιία θαη πινύην ζην εζσηεξηθό. Τα ςεθηδσηά µε ηηο νιόρξπζεο επηθάλεηεο, πεξίθεκα ραξαγκέλα θηνλόθξαλα ηνπ λανύ, ε κεγάιε πνηθηιία ζπάλησλ θαη σξαηόηαησλ καξκάξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο έμνρεο επελδύζεηο ησλ πεζζώλ θαη ησλ ηνίρσλ, νη πνιύηηµεο ράιθηλεο πόξηεο µαο εληππσζηάδνπλ αθόµα. (2) Εζσηεξηθό ηεο Αγίαο Σνθίαο (Εηθόλα 6) Τύκπαλν ηξνπιινπ Αγίαο Σνθίαο (Εηθόλα 8) Τξνύιινο Αγίαο Σνθίαο (Εηθόλα 7) Άπνςε ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Αγίαο Σνθίαο (Εηθόλα 9) (1) Χαξ. Μπνύξαο, ζει βι. ζει 6 (2) Χαξ. Μπνύξαο, ζει. 131 βι. ζει.6 Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 11

12 H δηάπιαζε ησλ όγθσλ ηεο Αγίαο Σνθίαο απνηειείηαη από δηάθνξεο νγθώδεηο κάδεο επηρξηζκέλσλ ηνύβισλ, πνπ επηζηέθνληαη από γθξίδνπο κνιπβέληνπο ηξνύινπο. Ή ζηαδηαθή πξνζζήθε νγθσδώλ αληεξίδσλ θαη, κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπ λανύ ζε ηδακί ην 1453, γηγάληησλ κηλαξέδσλ, δελ βειηίσζε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ζπλνρή. Αο παξεγνξεζνύκε, επνκέλσο, ιίγν κε ηε γνεηεπηηθή θαη όκνξθε έθθξαζηλ ηεο Αγίαο Σνθίαο πνπ έγξαςε ν ηζηνξηθόο ηνπ Ινπζηηληαλνύ Πξνθόπηνο. Ή πνηεηηθή ηνπ πεξηγξαθή επηβεβαηώλεη όηη δελ είλαη ππεξβνιή λα δνύκε ην εζσηεξηθό ηεο σο έμνρν δείγκα κηαο ραξαθηεξηζηηθά βπδαληηλήο αηζζεηηθήο ηνπ ρώξνπ (Πεξη θηηζκάησλ Ι, 1, 29 θ.έ.): «Δίλαη ππεξθπζηθά γεκάηνο θσο θαη αληαλαθιάζεηο ησλ ιηαρηίδσλ πάλσ ζην κάξκαξν. Θά 'ιεγε θαλείο πσο ό ρώξνο δελ θαηαπγάδεηαη απ' έμσ, από ηνλ ήιηo, αιιά πσο ε ιάκςε γελληέηαη κέζα ηνπ: ηόζε θσηνρπζία πεξηινύδεη απηό ην ηεξό. ηξνύινο είλαη ώο πξνο ηε ράξε ηνπ ζαπκαζηόο, κα ώο πξνο ηε θαηλνκεληθή αλαζθάιεηα ηεο ζύλζεζή ο ηνπ εληειώο θνβεξόο, Γηαηί κνηάδεη λα αησξείηαη, όρη λα παηά ζε θάηη ζηαζεξό, ζαλ λα κεηεσξίδεηαη επηθίλδπλα γηα όζνπο βξίζθνληαη κέζα... θαη από ηηο δύν πιεπξέο ππάξρνπλ θίνλεο ζην δάπεδν, πνπ νύηε απηνί ζηέθνπλ ζε επζεία γξακκή παξά ππνρσξνύλ πξνο ηα κέζα ζε ζρήκα εκηθπθιίνπ, ζαλ λα θάλνπλ ηόπν ν έλαο ζηνλ άιιν, όπσο ζην ρνξό... ['Ο ηξνπινο] κνηάδεη λα κελ παηά πάλσ ζε ζηέξεε νηθνδνκή, αιιά λα ζθεπάδεη ην ρώξν κε ηε ρξπζή ζθαίξα πνπ θξέκεηαη απ' ηνλ νπξαλό. 'ια δε απηά, έηζη όπσο είλαη ζπλαξκνζκέλα ζηνλ αέξα κε απίζηεπην ηξόπν θαη αησξνύληαη ην έλα καθξηά από ην άιιν θαη ζηεξίδνληαη κόλν ζηα δηπιαλά ηνπο, από ηε κηα δεκηνπξγνύλ κηα εληαία, έμνρε αξκνλία, από ηελ άιιε όκσο δελ επηηξέπνπλ ζε όπνηνλ ηα θνηηά λα ηα κειεηήζεη γηα πνιύ, γηαηί ην θαζέλα ηνπο έιθεη ην κάηη θαη ην ηξαβά αθαηαλίθεηα επάλσ ηνπ. 'Έηζη ε ζέα αιιάδεη δηαξθώο θαη γξήγνξα. θαη ν ζεαηήο δελ θαηαθέξλεη λα δηαιέμεη ηί απ' όια απηά ζα ζαπκάζεη πεξηζζόηεξν. Οιόθιεξε ε νξνθή είλαη ζηξσκέλε κε αηόθηα ρξπζάθη, πξνζζέηνληαο δόμα ζηελ νκνξθηά, ληθά όκσο ε αληαύγεηα ησλ ιίζσλ, πνπ αζηξάθηεη όζν ην ρξπζάθη... πνηνο ζα κπνξνύζε λα εμηζηνξήζεη ηελ νκνξθηά ησλ θηόλσλ θαη ησλ ιίζσλ». (1) Φσηνξεαιηζηηθή απεηθόληζε ηεο Αγίαο Σνθίαο (Εηθόλα 10) (1) David Watkin, ζει. 95 βι. ζει 6. Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 12

13 Εξωτεπική άποψη τηρ Αγίαρ ουίαρ (Εικόνα 11) Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 13

14 2. Γαιάδηο ηδακί ή Τδακί Σοσιηάλ Ατκέη Α Τν ηέκελνο Σνπιηάλ Αρκέη Α ρηίζηεθε ηελ πεξίνδν κ. Χ. θνληά ζηελ ηνπνζεζία ηνπ αξραίνπ Ιππόδξνκνπ θαη απέλαληη (δπηηθά) από ηελ Αγία Σνθία από ηνλ αξρηηέθηνλα Sedefkar Mehmet Aga (καζεηή ηνπ Sinan), κε δηαηαγή ηνπ βαζηά ζξεζθεπόκελνπ Σνπιηάλνπ Αρκέη, ν νπνίνο ήζειε λα ρηίζεη έλα Τδακί, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα αληαγσληζηεί ζε κεγαιείν ην Βπδαληηλνύ Ναό ηεο Αγίαο Σνθίαο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ Σνπιηάλ Αρκέη Τδακί είλαη ην απνθνξύθσκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ Οζσκαληθνύ ηδακηνύ θαη ηεο βπδαληηλήο εθθιεζίαο ηνλ 15 θαη 16 αηώλα. Δλζσκαηώλεη νξηζκέλα Βπδαληηλά ζηνηρεία ηεο γεηηνληθήο Αγίαο Σνθίαο κε ηελ παξαδνζηαθή ηζιακηθή αξρηηεθηνληθή θαη ζεσξείηαη όηη είλαη ην ηειεπηαίν κεγάιν ηδακί ηεο θιαζζηθήο πεξηόδνπ. Ο αξρηηέθηνλαο έρεη ζπλζέζεη κε επηδέμην ηξόπν ηηο ηδέεο ηνπ δαζθάινπ ηνπ, Σηλάλ, κε ζηόρν ην ππεξβνιηθό κέγεζνο, ην κεγαιείν θαη ηε ιάκςε, παξόια απηά,όκσο, ην εζσηεξηθό ηνπ ζηεξείηαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. (1) Μπλε Σζαμί (Εικόνα 12) Τν ηέκελνο Σνπιηάλ Αρκέη Α ζεσξείηαη από πνιινύο ην κεγαινπξεπέζηεξν εμσηεξηθά ηδακί ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, κε ζεηξά ζόισλ θαη εκηζνιίσλ θαζώο θαη ηνπο έμη κηλαξέδεο. (2) (1) Donald Langmead, Christine Garnaut, Encyclopedia of architectural and engineering feats, Εθδόζεηο ABC-CLIO, 2001 ζει. 322 (2) Τδνλ Φξίιη, ζει. 405 βι. ζει. 7. Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 14

15 Η βαζηθή δνκή ηνπ ηδακηνύ είλαη πεξίπνπ θπβηθή, κε δηαζηάζεηο 53 επί 51 κέηξα. Η κεγάιε όςε, πνπ ιεηηνπξγεί σο είζνδνο, είλαη ζηξακκέλε ζηνλ Ιππόδξνκν, ελώ ε θάηνςε ηνπ είλαη έλα ζπκκεηξηθό ηεηξάπιεπξν_ βαζηζκέλν ζην ηεηξάγσλν_ κε έλα επξύρσξν αίζξην απιή. πσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ηδακηά, είλαη έηζη πξνζαλαηνιηζκέλν ώζηε όηαλ νη πηζηνί θάλνπλ ηελ πξνζεπρή ηνπο λα είλαη ζηξακκέλνη πξνο ηε Μέθθα. Η δνκή δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε: ηελ εμσηεξηθή απιή, ηελ εζσηεξηθή απιή (αίζξην) θαη ην θπξίσο νηθνδόκεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπξνζηά από ην θηήξην ηνπ ηεκέλνπο ππάξρεη κία απιή αίζξην πνπ θαιύπηεη ηελ ίδηα έθηαζε κε ηελ αίζνπζα πξνζεπρήο θη έρεη κεγαινπξεπείο εηζόδνπο ζε θαζεκία από ηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο. (1) Η απιή είλαη θιαζζηθνύ, νζσκαληθνύ ηύπνπ κε πεξηζηύιην από είθνζη έμη θνιόλεο από ξνδ γξαλίηε, κάξκαξν θαη πνξθπξίηε, πνπ ζρεκαηίδνπλ πύιε ζθεπαζκέλε κε ηξηάληα κηθξνύο ζόινπο. Δπηπιένλ, ε απιή είλαη ζηξσκέλε κε καξκάξηλεο πιάθεο θαη ζην θέληξν ηεο ππάξρεη κηα θνκςή νθηάγσλε θξήλε θαζαξκώλ. Από ην αίζξην, ην ηδακί κνηάδεη κε κία νκαιή δηαδνρή από ζόινπο θαη εκη-ζόιηα, ελώ, ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή όςε ηνπ ηδακηνύ δεκηνπξγεί ζηνλ επηζθέπηε νπηηθή αξκνλία, πνπ νδεγεί ην κάηη ζηελ θνξπθή ηνπ θεληξηθνύ ηξνύινπ. ζνλ αθνξά ηνπο κηλαξέδεο, νη ηέζζεξηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο γσλίεο ηνπ ηεκέλνπο έρνπλ από ηξία κπαιθόληα ν θαζέλαο, ελώ νη άιινη δύν _πνπ είλαη ειαθξώο θνληύηεξνη_, θαη βξίζθνληαη ζηηο γσληέο ηνπ πξναπιίνπ έρνπλ κόλν δύν. Τέινο, νη κηλαξέδεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηδακηνύ είλαη δηαθνζκεκέλνη κε ξαβδώζεηο θαη ηα κπαιθόληα ηνπο θέξνπλ ζηεζαία κε ζθαιηζηνύο ζηαιαθηίηεο. (2) Κάηνςε ηνπ Μπιε Τδακηνύ (Εηθόλα 13) (1) Donald Langmead,ζει.322- βι.ζει.14 (2) Τδνλ Φξίιη, ζει 405 βι. ζει 7. Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 15

16 Αμνλνκεηξηθό ζρέδην θαη θάηνςε ηνπ Μπιε Τδακηνύ (Εηθόλα 14) Κεληξηθό Αίζξην (Εηθόλα 15 ) Εμσηεξηθή άπνςε ηνπ Μπιε Τδακηνύ (Εηθόλα 16) Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 16

17 Τν εζσηεξηθό ηνπ ηεκέλνπο έρεη 51 κέηξα κήθνο θαη 53 κέηξα πιάηνο θαη θαιύπηεηαη από έλα ζύζηεκα ζόισλ θαη εκη-ζόισλ, κε απνθνξύθσκα ηνλ ηεξάζηην θεληξηθό ηξνύιν δηακέηξνπ 23,5 κέηξσλ, ν νπνίνο αθνπκπά ζε ηέζζεξα κπηεξά ηόμα θαη ηέζζεξα ινθία, κε ηελ θνξπθή ηνπ λα απέρεη 43 κέηξα από ην δάπεδν. Ο ηξνύινο ζηεξίδεηαη θη από ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ζε εκηζόιηα, θαζέλα από ηα νπνία πεξηζηνηρίδεηαη από κηθξόηεξα εκηζόιηα ζηηο γσλίεο. Τν βαζηθό ζηήξηγκα,όκσο, ηνπ ηεξάζηηνπ ηξνύινπ ην απνηεινύλ ηέζζεξηο θνινζζηαίεο αλεμάξηεηεο θνιόλεο, δηακέηξνπ 5 κέηξσλ, κε ζπγθιίλνπζεο απιαθώζεηο ζην πάλσ ηκήκα ελώ ην άλσ ήκηζπ ηνπο είλαη δσγξαθηζκέλν, ρσξηζκέλν από ην θάησ ηνπο ηµήµα κέζσ κίαο ισξίδαο κε επηρξπζσκέλα ιόγηα. Δίλαη πξνθαλέο όηη ν Μερκέη Αγά, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ηεξαζηίσλ ππνζηεισκάησλ θαηαζηξέθεη ηηο θνκςέο αλαινγίεο ηνπ ηξνύινπ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ λανύ. (Εηθόλα 17 ) Εζσηεξηθή άπνςε ηνπ Μπιε ηδακηνύ (Εηθόλα 18) Πάλσ από 250 παξάζπξα εμαζθαιίδνπλ θώο ζην ηδακί. Κάπνηε είραλ ηδάµηα κε ηνπξθηθά βηηξό ησλ αξρώλ ηνπ δεθάηνπ εβδόµνπ αηώλα. Τα δσγξαθηζηά αξαβνπξγήκαηα ζηνπο ζόινπο θαη ζηα ςειόηεξα ζεµεία ηνπ θηηξίνπ είλαη ζύγρξνλα έξγα. Δδώ ην θπξίαξρν ρξώµα είλαη έλα ππεξβνιηθά ρηππεηό κπιε, από ην νπνίν ην θηίξην πήξε ηελ θνηλή ηνπ νλνµαζία Γαιάδην Τδαµί. πεξηζζόηεξα από ρεηξνπνίεηα θεξακηθά πιαθίδηα, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην Iznik (αξραία Νηθαία) δηαθνζµνύλ ην θάησ µέξνο ησλ ηνίρσλ, θπξίσο ζηα ππεξώα. Σηα ζαπµάζηα ζρέδηα ινπινπδηώλ δηαθξίλνληαη ηα παξαδνζηαθά µνηίβα κε θξίλα, γαξίθαια θαη ηνπιίπεο, θαζώο επίζεο θππαξίζζηα θαη άιια δέληξα. Οη δηαθνζκήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ, αθόκα, ζηίρνπο από ην Κνξάλη, πνιιέο από απηέο κάιηζηα έρνπλ γίλεη από ην Seyyid Kasim Gubari, πνπ ζεσξείηαη σο ν κεγαιύηεξε θαιιηγξάθνο ηεο επνρήο ηνπ. ια έρνπλ εμαίζηα ρξώµαηα κε θπξίαξρα ην δηαθξηηηθό γαιάδην θαη ην πξάζηλν. (1) Τξνύιινο ηνπ Μπιε ηδακηνύ (Εηθόλα 19 ) (1) Τδνλ Φξίιη, ζει βι. ζει.7. Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 17

18 Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηεκέλνπο, είλαη ην κηρξάκπ, δειαδή ε θόγρε πξνζεπρήο,, θηηαγµέλν από ιεπθό πξνθνλλήζην µάξµαξν, απνηειεί ππέξνρν δείγµα ιαμεπηήο ιηζνπνηίαο ησλ αξρώλ ηνπ δεθάηνπ εβδόµνπ αηώλα. Σηα δεμηά ηνπ κηρξάκπ βξίζθεηαη ην κηλκπέξ, δειαδή ν άκβσλαο, όπνπ ζηέθεηαη ν ηκάκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζεκεξηαλήο πξνζεπρήο ηεο Παξαζθεπήο ή ησλ ηεξώλ εκεξώλ. Μάιηζηα, ην ηδακί έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε, αθόκα θη όηαλ είλαη γεκάην θόζκν, όινη λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ θαη λα αθνύλ ηνλ ηκάκε. (1) Αμηόινγε είλαη επίζεο ε μπινγιππηηθή ζηηο πόξηεο θαη ηα παληδνύξηα ησλ παξαζύξσλ, κε έλζεηε δηαθόζµεζε από ειεθαληόδνλην, ζεληέθη (µάξγαξν) θαη όζηξαθν ζαιάζζηαο ρειώλαο. Πάλσ από ην ζεσξείν ηνπ ζνπιηάλνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ςειόηεξν εμώζηε αξηζηεξά ηνπ µηρξάµπ, ε μύιηλε νξνθή είλαη δσγξαθηζµέλε µε ινπινύδηα θαη γεσµεηξηθά αξαβνπξγήµαηα, ζ' εθείλε ηελ εμαίζηα ηερλνηξνπία κε πινύζηα θαη εθζαµβσηηθά ρξώµαηα, Εζσηεξηθή άπνςε ηνπ Μπιε ηδακηνύ (Εηθόλα 22 ) ηεο νπνίαο ηόζα ιίγα δείγµαηα έρνπλ απνµείλεη. Μηα ξάµπα ζηε βνξεηναλαηνιηθή γσλία ηνπ ηεµέλνπο µαο αλεβάδεη ζην ρηνπλθηάξ ηζαξζί, ην απηνθξαηνξηθό πεξίπηεξν, µηα ζεηξά δσµαηίσλ πνπ ρξεζηµνπνηνύζε ν ζνπιηάλνο όπνηε εξρόηαλ εδώ γηα ηελ πξνζεπρή. Έλαο εζσηεξηθόο δηάδξνµνο νδεγνύζε ζην βαζηιηθό ζεσξείν µέζα ζην ηδαµί. (2) Τξνύιινο ηνπ Μπιε ηδακηνύ (Εηθόλα 20 ) (1) Blue_Mosque. (2) Τδνλ Φξίιη, ζει βι. ζει.7 Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 18

19 Ερμηνεία Σην ηέινο ηεο έξεπλαο θαη αθνύ πξώηα έρεη κειεηεζεί επηκέξνπο θάζε ρώξνο μερσξηζηά είλαη ινγηθό λα νδεγεζνύκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαη ζύγθξηζεο ησλ δύν λαώλ. Αξρηθά, όζνλ αθνξά ηε κνξθνινγία θαη ηελ δνκή ησλ δύν ρώξσλ, νη θαηόςεηο θαη ησλ δύν λαώλ έρνπλ ζαλ βάζε νξζνγώληα, ζπκκεηξηθά ηεηξάπιεπξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Μπιε ηδακί απνηειείηαη από κία εμσηεξηθή απιή, κία εζσηεξηθή απιή (αίζξην) θαη ην θπξίσο νηθνδόκεκα ηνπ λανύ ρώξνπ πξνζεπρήο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε Αγία Σνθία απνηειείηαη από κία ππαίζξηα απιή (αίζξην), ηνλ έμσ θαη ηνλ θπξίσο λάξζεθα θαζώο θαη ηνλ θπξίσο Ναό. Σπλεπώο, έλα θνηλό ζηνηρείν θαη ησλ δύν λαώλ είλαη ην αίζξην, θαζώο θαη ε Αγία Σνθία θαη ην Μπιε ηδακί έρνπλ κία ππαίζξηα απιή κε πεξηκεηξηθέο ζηνέο θαη κία θξήλε/εο ζην θέληξν ηεο. ζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή κνξθή ησλ λαώλ, ε εμσηεξηθή εηθόλα ηεο Αγία Σνθίαο απνηειείηαη θπξίσο από έλαλ θύβν πάλσ ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί έλαο ηξνύινο θαη ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ηεξάζηηνπο πεζζνύο. Από ηελ άιιε κεξηά, ε εμσηεξηθή όςε ηνπ Μπιε ηδακηνύ είλαη κία νκαιή δηαδνρή από κηθξνύο ζόινπο θαη εκη ζόινπο,νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ κία ηέιεηα νπηηθή αξκνλία θαη νδεγώληαο ζηνλ θεληξηθό ηξνύιν, ελώ δεκηνπξγνύλ κία επράξηζηε νπηηθή αληίζεζε κε ηνπο έμη κηλαξέδεο. Σρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ δύν λαώλ, ε Αγία Σνθία είλαη ρηηζκέλε κε θαηεύζπλζε λόηην αλαηνιηθή, αθνινπζώληαο ην πξόηππν ησλ νξζόδνμσλ λαώλ, ελώ ην Μπιε ηδακί είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν κε θαηεύζπλζε ηελ Μέθθα, αθνινπζώληαο ηα πξόηππα ησλ ηζιακηθώλ λαώλ. ζνλ αθνξά ην εζσηεξηθό ησλ δπν ρώξσλ, ε είζνδνο ζηνπο θπξίσο λανύο γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Σηελ Αγία Σνθία, ηνπ θπξίσο λανύ πξνεγνύληαη δηαδνρηθά ν έμσ θαη ν έζσ λάξζεθαο, νη νπνίνη κε πέληε θαη ελλέα πύιεο αληίζηνηρα νδεγνύλ ζην θπξίσο λαό αληηζέησο, ζην Μπιε ηδακί, από ην αίζξην νδεγνύκαζηε θαηεπζείαλ, κέζσ ηξηώλ εηζόδσλ, ζηνλ θπξίσο λαό ρώξν πξνζεπρήο, ρσξίο λα πξνεγνύληαη ελδηάκεζα άιινη ρώξνη. Δπηπιένλ, ν θπξίσο λαόο, ζηελ Αγία Σνθία, ρσξίδεηαη ζε ηξία θιίηε (ζηνέο ζα ιέγακε ζήκεξα) ησλ νπνίσλ ην κεζαίν είλαη δηπιάζηνπ πιάηνπο ησλ εθαηέξσζελ. Δθηόο από απηό, ην εζσηεξηθό ζρέδην ηνπ λανύ είλαη απιό θαη απνηειείηαη, θπξίσο, από ηέζζεξηο πεζζνύο, θηηζηνύο ζηύινπο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ππεξώα ηόμα ζηα νπνία θαη θέξνληαη επηζόιηα ηόμα ζπλαπνηειώληαο έηζη κηα πεξηκεηξηθή βάζε επί ηεο νπνίαο θαη εδξάδεη ν ηεξάζηηνο ζόινο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν θπξίσο λαόο, ζην Μπιε ηδακί, ζπλίζηαηαη θαηά θύξην ιόγν από ηέζζεξηο θνινζζηαίεο αλεμάξηεηεο θνιόλεο, νη νπνίεο ζπγθξαηνύλ θαηά θύξην ιόγν ηνλ ηεξάζηην ηξνύιν θαζώο από ηέζζεξα εκη - ζόιηα, ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ θηεξίνπ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε, κάιηζηα, ησλ παξαπάλσ ηεξαζηίσλ ππνζηπισκάησλ θαηαζηξέθνληαη νη θνκςέο αλαινγίεο ηνπ ηξνύινπ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ λανύ. Δθηόο από απηά, κειεηώληαο ηνπο δύν ρώξνπο, παξαηεξνύκε ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ παίδεη ν ηξνύινο ζηε ζύλζεζε ηόζν ζηελ Αγία Σνθία ηόζν θαη ζην Μπιε ηδακί, θαζώο θαη ηελ δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ ζηήξημήο ηνπ ζηα δύν κέξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Μπιε ηδακί ν ηξνύινο παηάεη ζε ηέζζεξα κπηεξά ηόμα θαη ηέζζεξα ινθία, ηα νπνία ζηεξίδνπλ νη ηέζζεξηο ηεξάζηηεο θνιόλεο, ελώ, παξάιιεια, έρεη θαη αλνίγκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ εηζξνή θσηόο ζηνλ λαό. Αληίζεηα, ζην λαό ηεο Αγίαο Σνθίαο, ηέζζεξα πειώξηα ηόμα, ππνζηεξηδόκελα από ηέζζεξηο πεζζνύο αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο θξαηνύλ ηνλ ηξνύιν. Τα δύν από απηά θιείλνληαη κε δηώξνθεο θηνλνζηνηρίεο θαη ηύκπαλν ζην αλώηαην κέξνο ηνπο, δηάηξεην από πειώξηα παξάζπξα, ελώ ηα άιια δύν ζρεκαηίδνπλ ηα κέησπα ηεξαζηίσλ θνγρώλ πνύ ζηεγάδνληαη κε ηεηαξηνζθαίξηα. Ο ηξνύινο ζηεξίδεηαη ζε θπθιηθή ζηεθάλε, θαη δελ έρεη θπιηλδξηθό ηύκπαλν, ελώ ηα ζαξάληα κεγάια πεξηκεηξηθά παξάζπξα, πνύ αλνίγνληαη ζηελ ρακειόηεξε δώλε ηνπ, θέξλνπλ ιακπξό θσο ζην εζσηεξηθό. πσο ιέεη ν Πξνθόπηνο, από ηα παξάζπξα απηά «αεί Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 19

20 δηαγειά ή εκέξα» θαη δίδεηαη ε εληύπσζε όηη ν ηξνύινο δελ έρεη βάξνο, αιιά όηη θξέκεηαη από ηνλ νπξαλό (Πεξί θηηζκάησλ 1, 1,41-46). Ο ρεηξηζκόο ηνπ θπζηθνύ θσηόο είλαη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθόο θαη απνβιέπεη ζηελ γεληθή εληύπσζε ηεο ειαθξόηεηνο θαη εμαϋιώζεσο. Πέξα από απηά, ε δηαθόζκεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ησλ δύν λαώλ δηαθέξεη θαη είλαη αμηνπξόζερηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Μπιε ηδακί, ζηα πάλσ από 250 παξάζπξα ηνπ, ππήξραλ ηνπξθηθά βηηξό ηνπ 17 αηώλα. Δθηόο από απηά, πεξηζζόηεξα από ρεηξνπνίεηα θεξακηθά πιαθίδηα από ην Iznik (αξραία Νίθαηα) κε παξαδνζηαθά µνηίβα, ζρέδηα θαη ζηίρνπο από ην Κνξάλη,θαζώο θαη κε θπξίαξρα ρξώµαηα ην δηαθξηηηθό γαιάδην θαη ην πξάζηλν, δηαθνζκνύζαλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ηνίρσλ. Δπηπιένλ, ππέξνρν δείγµα ιαμεπηήο ιηζνπνηίαο απνηειεί ην κηρξάκπ, δειαδή ε θόγρε πξνζεπρήο, ελώ ε μπινγιππηηθή ζηηο πόξηεο θαη ηα παληδνύξηα ησλ παξαζύξσλ είλαη αμηόινγε ηέινο, έλα κέξνο ηεο μύιηλεο νξνθήο είλαη δσγξαθηζµέλν µε ινπινύδηα θαη γεσµεηξηθά αξαβνπξγήµαηα, αθνινπζώληαο κία εμαίζηα ηερλνηξνπία κε πινύζηα θαη εθζαµβσηηθά ρξώµαηα. Από ηελ άιιε κεξηά, ζηελ Αγία Σνθία, παξαηεξείηε κεγάιε πνηθηιία ζηελ δηαθόζκεζε ππεξεηώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν, δηαθξηηηθά, ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ζπλζέζεσο, πξνζζέηνληαο παξάιιεια πνηθηιία θαη πινύην ζην εζσηεξηθό ηνπ λανύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα, γιππηά, ςεθηδσηά µε νιόρξπζεο επηθάλεηεο, πεξίθεκα ραξαγκέλα θηνλόθξαλα ζε όιν ηελ έθηαζε ηνπ λανύ, κεγάιε πνηθηιία ζπάλησλ θαη σξαηόηαησλ καξκάξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο έμνρεο επελδύζεηο ησλ πεζζώλ θαη ησλ ηνίρσλ θαζώο θαη πνιύηηµεο ράιθηλεο πόξηεο πνπ εληππσζηάδνπλ. Σπλνςίδνληαο, από ηελ αλάιπζε,ηελ κειέηε, θαζώο θαη ηε ζύγθξηζε ηνπ λανύ ηεο Αγίαο Σνθίαο θαη ηνπ Γαιάδηνπ ηδακηνύ, σο πξνο ηελ κνξθνινγία θαη ην εζσηεξηθό ηνπο, θαηέιεμα ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αξρηηεθηνληθή ηνπ λανύ ηεο Αγίαο Σνθίαο επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκό ην Μπιε ηδακί. Απηό είλαη εκθαλέο, θαζώο ε κίκεζε ηεο Αγίαο Σνθίαο ζηελ γεληθή δηάηαμε ηνπ Μπιε ηδακηνύ είλαη νξαηή, αλ θαη ην ύςνο ηνπ ηξνύινπ είλαη κηθξόηεξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζθαηξηθνί ηξνύινη θαη γεληθά ε ζνινδνκία ηνπ ηδακηνύ, θαζώο θαη ε ζηήξημε ηνπ ηξνύινπ ζόινπ ζε ινθία απνηεινύλ ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αγίαο Σνθίαο θαη ησλ βπδαληηλώλ λαώλ ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο. Δπηπιένλ, έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ε αληηζηήξημε ηνπ θεληξηθνύ ηξνύινπ ηνπ ηεκέλνπο κε ηεηαξηνζθαίξηα, ηα νπνία βαίλνπλ ζε νξζνγώληνπο ζε θάηνςε ρώξνπο, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζηελ Αγία Σνθία θαζώο θαη ην γλσζηό πεξίζηπιν αίζξην κε ηελ θξήλε πνπ πξνεγείηαη ηνπ ηδακηνύ. Σπκπεξαζκαηηθά, κπνξεί ην Μπιε ηδακί θαηά θαηξνύο λα ζαπκάζηεθε πνιύ, παξόια απηά, αλ θαη δέρζεθε ζεκαληηθέο επηξξνέο από ηελ Αγία Σνθία, ιείπνπλ από απηό ηα ζηνηρεία ηνπ δπλακηζκνύ θαη ηεο εμαϋιώζεσο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξόηππό ηνπ. Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 20

21 Καηάλογος εικόνων Δηθόλα 1 : Αξηζηείδεο Παζζαδαίνο, Η πόιε ηνπ Βνζπόξνπ, Αζήλα, 1981 Δηθόλα 2, 3, 4 : Γεηνξάθεο Θενράξεο, Αγία Σνθία,ν Ναόο ηεο ηνπ Θενύ Σνθίαο, Δθδόζεηο Έθεζνο, Αζήλα, 2004\ Δηθόλα 5 : Δηθόλα 6 : Δηθόλα 7 : θσηνγξαθία από έξεπλα πεδίνπ Δηθόλα 8: Γηάιεμε ηεο Α. Κσηζάθε, 2o Δμάκελν, Γηδαθηηθό έηνο: , Ιζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο 2, Πνιπηερλείν Κξήηεο Δηθόλα 9 : Δηθόλα 10: Γηάιεμε ηνπ Ν. Παηζαβνύ, 2o Δμάκελν, Γηδαθηηθό έηνο: , Ιζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο 2, Πνιπηερλείν Κξήηεο Δηθόλα 11 : Δηθόλα 12 : Δηθόλα 13 : Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture, Δθδόζεηο Thames & Hudson, London 1971 Δηθόλα 14 : Δηθόλα 15 : θσηνγξαθία από έξεπλα πεδίνπ Δηθόλα 16 : ww.sacreddestinations.com Δηθόλα 17 : Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture, Δθδόζεηο Thames & Hudson, London 1971 Δηθόλα 18 : Δηθόλα 19 : θσηνγξαθία από έξεπλα πεδίνπ Δηθόλα 20 : Δηθόλα 21 : Γηάιεμε ηεο Α. Κσηζάθε, 2o Δμάκελν, Γηδαθηηθό έηνο: , Ιζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο 2, Πνιπηερλείν Κξήηεο Δηθόλα 22 : ww.sacreddestinations.com Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 21

22 Βιβλιογραθία Ξέλες θαη Διιεληθές βηβιηογραθηθές πεγές, οη οποίες είλαη: Γεηοράθες Θεοτάρες, Αγία Σοθία,ο Ναός ηες ηοσ Θεού Σοθίας, Δθδόζεης Έθεζος, Αζήλα, 2004 Τδολ Φρίιη, Κωλζηαληηλούποιε, από ηολ Χρηζηηαληζκό ζηο Ιζιάκ, Δθδόζεης Περίπιοσς, UK, 1996 Χαρ. Μπούρας, Μαζήκαηα Ιζηορίας ηες Αρτηηεθηοληθής, Τόκος Β, Αζήλα 1999 David Watkin, Ιζηορία ηες Γσηηθής Αρτηηεθηοληθής, Δθδόζεης Μορθωηηθό Ίδρσκα Δζληθής Τραπέδες, 2005 Donald Langmead, Christine Garnaut, Encyclopedia of architectural and engineering feats, Δθδόζεης ABC-CLIO, 2001 Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture, Δθδόζεης Thames & Hudson, London 1971 Έρεσλα ζηο δηαδίθησο: Επιμέλεια: Σζιώπαρ Κωνσταντίνορ ελ. 22

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα