Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι πολύ διαδεδομένα (ιδιαίτερα στη χώρα μας) και βεβαίως αποτελούν μία τυπική εφαρμογή μεταφοράς θερμότητας που περιλαμβάνει και με τους τρεις μηχανισμούς. Η παραγόμενη θερμότητα αξιοποιείται σε πολλές εφαρμογές μεταξύ των οποίων παραγωγή ζεστού νερού (ΖΝΧ) οικιακή χρήση θέρμανση ( και υβριδικά), τηλεθέρμανση, κολυμβητήρια χημική βιομηχανία (π.χ. θέρμανση νερού διεργασιών) αγροτική βιομηχανία (π.χ. ξήρανση, θερμοκήπια) αφαλάτωση νερού παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος Πολλά ηλιακά θερμικά συστήματα αποτελούνται από τον ηλιακό συλλέκτη, την δεξαμενή αποθήκευσης, το φορτίο κατανάλωσης, τους κυκλοφορητές, το σύστημα βοηθητικής ενέργειας, το σύστημα αυτοματισμού - ελέγχου και τις σωληνώσεις που συνδέουν τα επιμέρους τμήματα και συσκευές του συστήματος. Ένα τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα φαίνεται στο Σχήμα Βοηθητική Ενέργεια Δοχείο αποθήκευσης Συλλέκτης Φορτίο ς Αντλία συλλέκτη Σύστημα ελέγχου Αντλία φορτίου Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στις εξής σχετικά απλές βασικές αρχές: ηλιακός συλλέκτης: η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια του φέροντος ή θερμοαπαγωγού ρευστού (συνήθως νερό) φέρον ρευστό: μεταφέρει την θερμική ενέργεια από τον συλλέκτη στον εναλλάκτη εντός της δεξαμενής αποθήκευσης

2 εναλλάκτης: μεταφέρει την θερμική ενέργεια στο ρευστό χρήσης μονάδα αποθήκευσης: αποθηκεύει τη θερμική ενέργεια κυκλοφορητές: υποστηρίζουν την κίνηση των ρευστών θερμικό φορτίο: δηλώνει το φορτίο που πρέπει να εξυπηρετήσει το σύστημα βοηθητικό σύστημα: παρέχει συμπληρωματικά το αναγκαίο θερμικό φορτίο που απαιτείται σύστημα σωληνώσεων και βανών: υποστηρίζει την κίνηση των ρευστών σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου: ρυθμίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος 4. Θερμικά ισοζύγια Διατυπώνονται τα θερμικά ισοζύγια στα πλέον βασικά τμήματα του συστήματος που είναι ο συλλέκτης, το δοχείο αποθήκευσης και το φορτίο κατανάλωσης. Συλλέκτης Η χρήσιμη ενέργεια Q ενός ηλιακού συλλέκτη εξαρτάται από α) την ικανότητα του συλλέκτη να απορροφήσει το μεγαλύτερο δυνατόν κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και β) το μέγεθος των θερμικών απωλειών λόγω συναγωγής και ακτινοβολίας προς το περιβάλλον και γράφεται, όπως θα δούμε στη παράγραφο 6. στη μορφή 4 4 Q t A t t A UA A Ο πρώτος όρος εντός της αγκύλης αντιπροσωπεύει το κλάσμα της ακτινοβολίας που απορροφάται από τον συλλέκτη σε σχέση με την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία Q A. Μία τυπική για τον συνολικό κλάσμα απορρόφησης είναι 0.8. Ο δεύτερος όρος εντός της αγκύλης αντιπροσωπεύει τις συνολικές θερμικές απώλειες με αγωγή και συναγωγή ανάμεσα στη πλάκα απορρόφησης του συλλέκτη που βρίσκεται σε θερμοκρασία και το περιβάλλον που είναι σε θερμοκρασία, ενώ U είναι ο συνολικός μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών. Τέλος, ο τρίτος όρος είναι οι θερμικές απώλειες λόγω υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπει η πλάκα απορρόφησης και συνήθως είναι μικρός σε σχέση με τον δεύτερο όρο, όταν η θερμοκρασία στη πλάκα απορρόφησης δεν είναι μεγαλύτερη των 100 o C. Η ποσότητα 1 δεν είναι ο συντελεστής εκπομπής της πλάκας απορρόφησης αλλά μία πιο σύνθετη ποσότητα περιλαμβάνει και το. Όσο βελτιώνεται ο σχεδιασμός του συλλέκτη τόσο μειώνεται το. Για επίπεδους συλλέκτες A A, ενώ για κυλινδρικούς A A (A είναι το εμβαδό της πλάκας απορρόφησης, ενώ A το εμβαδόν όλων των ανοιγμάτων του συλλέκτη συμπεριλαμβανομένης της πλάκας απορρόφησης όπου προσπίπτει ηλιακή ακτινοβολία). Ο συντελεστής απόδοσης του συλλέκτη είναι ο λόγος της χρήσιμης θερμικής ενέργειας ως προς την διαθέσιμη προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια A, δηλαδή Q

3 Q 4 4 A UA A A A ή σε αδιάστατη μορφή όπου 4 4 Q b A t A 4, ref, A b UA A, ref,,, t t ref, Οι ποσότητες και ref, είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία και η προσπίπτουσα ακτινοβολία αναφοράς όπως π.χ. η μέγιστη ακτινοβολία σε μία μέρα με καθαρό ουρανό. Επίσης, αν ο συλλέκτης λειτουργεί σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες ο όρος της ακτινοβολίας απαλείφεται και ο συντελεστής απόδοσης δίδεται από τη γραμμική σχέση b t Γενικά, είναι επιθυμητό στο πλαίσιο σχεδιασμού και ελέγχου του συλλέκτη να δώσουμε τον συντελεστή απόδοσης σε σχέση με τη θερμοκρασία / του φέροντος ρευστού στον συλλέκτη. Αυτό επιτυγχάνεται ξαναγράφοντας την εξίσωση του συντελεστή απόδοσης στη μορφή b UA F t A όπου F UA b A t UA b A t συνδέει η μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης με την θερμοκρασία εισόδου του φέροντος ρευστού. Ο συντελεστής F είναι το κλάσμα της πραγματικά ωφέλιμης ενέργειας ως προς τη θερμική ενέργεια του συλλέκτη αν η μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης ήταν ίση με τη θερμοκρασία εισόδου του φέροντος ρευστού στον συλλέκτη. Με βάση τα παραπάνω το χρήσιμο φορτίο του συλλέκτη γράφεται επίσης στη μορφή

4 ,, Q t A t mc C f ot f in όπου m είναι η μαζική παροχή του φέροντος ρευστού, f, ot και οι θερμοκρασίες εξόδου και εισόδου αντίστοιχα του φέροντος ρευστού, c η ειδική θερμοχωρητικότητα και C μία παράμετρος ελέγχου που παίρνει τιμές 1 και 0 ανάλογα εάν η αντλία του κυκλώματος του φέροντος ρευστού είναι ανοικτή (ON) ή κλειστή (OFF) αντίστοιχα. Με βάση τις δύο τελευταίες εκφράσεις επιλύουμε για την θερμοκρασία εξόδου του φέροντος ρευστού από τον συλλέκτη και βρίσκουμε Fb F f, ot 1 tb, όπου Cmc A ref, Η παράμετρος είναι ο λόγος της ικανότητας του φέροντος ρευστού να απάγει ενέργεια από τον συλλέκτη προς την ηλιακή θερμότητα αναφοράς και μεταβάλλεται από το μηδέν μέχρι πολύ μεγάλες τιμές. Για προκύπτει, όπως αναμένεται f, ot. Για 0, δηλαδή m C 0 ( C 0 ) δεν έχουμε ροή και τότε η παραπάνω εξίσωση μαζί με την εξίσωση του συντελεστή απόδοσης για 0 μας δίδουν τη θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης για συνθήκες μηδενικής μαζικής παροχής (no-flow or gntion tempertre of plte): t g b UA A Ο δεύτερος όρος στη δεξιά πλευρά της εξίσωσης είναι ο λόγος της ηλιακής ενέργειας που απορροφάται προς τις απώλειες ανά βαθμό θερμοκρασίας πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δοχείο αποθήκευσης Στην απλούστερη περίπτωση θεωρούμε ότι η θερμοκρασία είναι ομοιόμορφη και ότι δεν έχουμε αλλαγή φάσης. Τότε το θερμικό φορτίο που αποθηκεύεται ανά μονάδα χρόνου ισούται με τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έρχεται από τον συλλέκτη μέσω του φέροντος ρευστού και αυτού που πηγαίνει στην κατανάλωση μέσω του ρευστού χρήσης μείον τις απώλειες του αποθηκευτικού δοχείου (βλέπε παράγραφο 4.3, εξίσωση 3). Επίσης, σχετίζεται με την αλλαγή της θερμοκρασίας του ρευστού εντός του δοχείου σύμφωνα με τη σχέση d Q t mc dt

5 όπου Q t η ισχύς του αποθηκευμένου θερμικού φορτίου, η θερμοκρασία του ρευστού αποθήκευσης, m η μάζα του ρευστού αποθήκευσης και c η θερμοχωρητικότητά του (σημειώνεται ότι σε υγρά και στερεά cp c c). Στη παρούσα προσέγγιση η μοντελοποίηση αυτή είναι επαρκής αλλά βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερο σύνθετα και πιθανώς ακριβή μοντέλα. Φορτίο Το θερμικό φορτίο που πρέπει να εξυπηρετηθεί δίδεται από τη σχέση,, Q t m c in ot όπου Q t είναι το θερμικό φορτίο, που συνήθως δίδεται από τον χρήστη και αποτελεί μία από τις προδιαγραφές που πρέπει να λάβει υπόψη του ο μελετητής, m η μαζική παροχή του ρευστού χρήσης (τις περισσότερες φορές είναι νερό) και c η θερμοχωρητικότητά του, ενώ in, και ot, η θερμοκρασία εισόδου και επιστροφής του ρευστού χρήσης από το σύστημα κατανάλωσης. Τέλος, η παράμετρος είναι 1 ή 0 αναλόγως εάν ο κυκλοφορητής είναι ON ή OFF. Όπως θα δούμε στη παράγραφο 4.4 για το απλό μοντέλο που εξετάζουμε θεωρούμε ότι, in. 4.3 Θερμικός σχεδιασμός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη Οι επίπεδοι συλλέκτες είναι οι πλέον συνηθισμένοι και χρησιμοποιούνται ευρέως για την θέρμανση νερού χρήσης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα αποτελούνται από τα εξής τμήματα: κάλυμμα, πλάκα απορρόφησης (τις περισσότερες φορές από αλουμίνιο), σωλήνες νερού (συνήθως από χαλκό), όπου διέρχεται το θερμοαπαγωγό (φέρον) ρευστό, μόνωση (στη πίσω πλευρά της πλάκας απορρόφησης) και το σκελετό (ή πλαίσιο) συγκράτησης. Επίσης θεωρούμε A A A Σχήμα 4.3.1: Κύρια τμήματα επίπεδου ηλιακού συλλέκτη

6 Η ηλιακή ακτινοβολία διέρχεται από το κάλυμμα και απορροφάται από την πλάκα απορρόφησης αυξάνοντας τη θερμοκρασία της. Η πλάκα απορρόφησης εκπέμπει ακτινοβολία στην υπέρυθρη περιοχή η οποία δεν πρέπει να διαπεράσει στο κάλυμμα αλλά αντίθετα να παγιδευτεί εντός του συλλέκτη. Το θερμικό φορτίο μεταφέρεται με αγωγή και συναγωγή από τη πλάκα απορρόφησης στους σωλήνες και στο φέρον ρευστό και μέσω του ρευστού στο δοχείο αποθήκευσης όπου θερμαίνεται το ρευστό χρήσης. Επομένως, για την αποτελεσματική λειτουργία του συλλέκτη θα πρέπει α) το κάλυμμα να είναι διαφανές στην ηλιακή ακτινοβολία και αδιαφανές σε ακτινοβολία με μήκος κύματος 3μm, β) η πλάκα απορρόφησης να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και πολύ μικρή ικανότητα διαπερατότητας και ανάκλασης, γ) οι σωλήνες νερού να έχουν καλή θερμική αγωγιμότητα και δ) ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος. Ο βασικός σκοπός στον σχεδιασμό του επίπεδου συλλέκτη είναι να υπολογίσουμε το κλάσμα της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στο συλλέκτη που τελικά μεταφέρεται με τη μορφή θερμότητας στο ρευστό. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει α) τον οπτικό και β) τον θερμικό σχεδιασμό: Οπτικός σχεδιασμός Αρχικά εξετάζεται η επιφάνεια του καλύμματος και υπολογίζεται το κλάσμα της ακτινοβολίας που διέρχεται μέσω του καλύμματος. Αποδεικνύεται ότι όταν ακτινοβολία διέρχεται από ένα υλικό σε ένα άλλο η ικανότητα αντανάκλασης της διεπιφάνειας δίδεται από τη σχέση 1 sin 1 tn 1 sin 1 tn 1 όπου 1 και οι γωνίες πρόσπτωσης και σκέδασης. Επίσης, εάν n 1 και n είναι οι δείκτες διαθλάσεως των δύο μέσων ισχύει ότι (νόμος του nell) n n sin sin 1 1 Για ένα κάλυμμα με ικανότητα αντανάκλασης και έστω αρχικά με μηδενική ικανότητα απορρόφησης, το κλάσμα της ακτινοβολίας που διαπερνά σε σχέση με την προσπίπτουσα είναι (βλέπε Σχήμα 4.3.) 4 m m0 1 1 r

7 Σχήμα4.3.: Ακτινοβολία διαμέσου του καλύμματος Αντίστοιχα, στη περίπτωση που ο συλλέκτης έχει περισσότερα από ένα κάλυμμα και συγκεκριμένα καλύμματα τότε r, Στη πράξη ένα τμήμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας απορροφάται από το κάλυμμα και το υπόλοιπο το διαπερνά σύμφωνα με τη γενική σχέση I Ie K 0, όπου I και I 0 η ένταση K ακτινοβολίας που διαπερνά και προσπίπτει αντίστοιχα, ενώ e ο συντελεστής διαπερατότητας λόγω απορρόφησης τμήματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με το K να εξαρτάται από το υλικό του καλύμματος και το να συμβολίζει το συνολικό μήκος της διαδρομής της ακτινοβολίας εντός του καλύμματος. Για τα καλύμματα ηλιακών συλλεκτών το είναι κοντά στη μονάδα. Το τελικό κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας που θα διαπεράσει το κάλυμμα και δηλώνει τη συνολική ικανότητα διαπερατότητας του καλύμματος είναι r Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουμε το κλάσμα της ακτινοβολίας που τελικά απορροφάται από την πλάκα απορρόφησης και αυτό επιτυγχάνεται εξετάζοντας το σύστημα κάλυμμα- πλάκα απορρόφησης. Με βάση το Σχήμα 4.3.3, όπου είναι η ικανότητα απορρόφησης της πλάκας απορρόφησης, ενώ 1 είναι η ικανότητα αντανάκλασης της πλάκας απορρόφησης, το κλάσμα της ακτινοβολίας που τελικά απορροφάται είναι m0 m0 1 1 m m

8 Σχήμα 4.3.3: Ακτινοβολία στο κάλυμμα- πλάκα απορρόφησης Σημειώνεται ότι η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από το γινόμενο και η τιμή της εξαρτάται από τα υλικά του καλύμματος και της πλάκας απορρόφησης, τη γεωμετρία, τον αριθμό των καλυμμάτων και τη γωνία της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Τελικά η ποσότητα ακτινοβολίας που απορροφάται από τη πλάκα απορρόφησης και διατίθεται για μετατροπή σε θερμική ενέργεια είναι 1 1 όπου η ένταση της κάθετα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Συνεχίζουμε με τον θερμικό σχεδιασμό όπου θα υπολογίσουμε τις θερμικές απώλειες του συλλέκτη και τελικά το χρήσιμο θερμικό φορτίο Θερμικός σχεδιασμός (υπολογισμός U και άλλων ποσοτήτων) Το Σχήμα αναπαριστά τις θερμικές αντιστάσεις στα διάφορα τμήματα του συλλέκτη. Οι θερμοκρασίες και αντιπροσωπεύουν τις θερμοκρασίες του καλύμματος και της πλάκας απορρόφησης αντίστοιχα, ενώ και sky είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και ουρανού αντίστοιχα. Οι ποσότητες 1, και 3 είναι οι θερμικές αντιστάσεις διαμέσου της μόνωσης στη πίσω πλευρά του συλλέκτη, ανάμεσα στη πλάκα απορρόφησης και στο κάλυμμα και ανάμεσα στο κάλυμμα και τον περιβάλλοντα χώρο.

9 Σχήμα4.3.4: Διάγραμμα θερμικών αντιστάσεων Ξεκινούμε από τη κάτω πλευρά του συλλέκτη όπου αγνοώντας απώλειες λόγω συναγωγής και θεωρώντας ότι ο συλλέκτης είναι τέλεια μονωμένος από τη πίσω πλευρά γράφουμε 1 / k. Στη σχέση αυτή είναι το πάχος της μόνωσης και k ο συντελεστής θερμικής αγωγής της μόνωσης. Επομένως ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας είναι U 1/ 1 1 Συνεχίζουμε με τη πάνω πλευρά του συλλέκτη όπου έχουμε απώλειες λόγω συναγωγής και ακτινοβολίας ανάμεσα i) στη πλάκα απορρόφησης και το κάλυμμα και ii) στο κάλυμμα και ατμόσφαιρα. i) Η θερμική αντίσταση ανάμεσα στη πλάκα απορρόφησης και το κάλυμμα γράφεται στη μορφή 1 h h c r όπου s g hc k 90 1/3 και

10 hr Στις παραπάνω σχέσεις h c είναι ο συντελεστής φυσικής συναγωγής και r h ο γραμμικοποιημένος συντελεστής ακτινοβολίας. Επιπλέον, k ο συντελεστής θερμικής αγωγής του αέρα και το κινηματικό ιξώδες στη μέση θερμοκρασία /, ενώ s η κλίση των δύο παράλληλων πλακών (κάλυμμα και πλάκα απορρόφησης) ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Επίσης, και οι ικανότητες εκπομπής της πλάκας απορρόφησης και του καλύμματος αντίστοιχα. ii) Η θερμική αντίσταση ανάμεσα στο κάλυμμα και το περιβάλλον είναι 3 h 1 h r3 όπου h και h r3 sky sky sky Στις παραπάνω σχέσεις h ο συντελεστής συναγωγής με να αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του ανέμου και h r3 ο γραμμικοποιημένος συντελεστής ακτινοβολίας. Επομένως ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας στο πάνω τμήμα του συλλέκτη είναι U,3 1 3 Τα θερμικά ισοζύγια ανάμεσα σε πλάκα απορρόφησης κάλυμμα και κάλυμμα - περιβάλλον γράφεται στη μορφή sky 3 3 sky και οδηγεί στον υπολογισμό της μέσης θερμοκρασίας του καλύμματος σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης και των συντελεστών μεταφοράς θερμότητας: U,3 hc hr U,3 h h Ο υπολογισμός αφού εμπλέκει τους συντελεστές μεταφοράς που εξαρτώνται από τις εν λόγω θερμοκρασίες απαιτεί μία επαναληπτική διαδικασία. Ο συνολικός συντελεστής απώλειας θερμότητας που είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της θερμικής ανάλυσης είναι U U1 U,3 c r

11 Η μεθοδολογία επίλυσης απαιτεί επαναληπτική διαδικασία. Συνήθως υποθέτουμε τη θερμοκρασία γνωρίζοντας από μετρήσεις τη θερμοκρασία και βρίσκουμε τους συντελεστές h, h c, h r, h r3 και στη συνέχεια εξετάζουμε αν ικανοποιείται το παραπάνω ισοζύγιο. Αν δεν ικανοποιείται αναθεωρούμε τη θερμοκρασία και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ώσπου να συγκλίνει. Προχωρούμε στον υπολογισμό της μεταφοράς θερμότητας στο θερμοαπαγωγό (φέρον) ρευστό. Αρχικά θα υπολογίσουμε τη κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος της πλάκας απορρόφησης x. Θεωρώντας ότι το σύστημα πλάκα απορρόφησης-αγωγοί μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία σειρά από αγωγούς πάνω σε πλάκα με επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά, στο Σχήμα δίδεται μία γραφική απεικόνιση ενός τμήματος της πλάκας απορρόφησης με έναν συγκολλημένο αγωγό. Το θερμικό ισοζύγιο σε διαφορικό όγκο ( dx ) κατά μήκος του πτερυγίου γράφεται στη μορφή d k U x dx με οριακές συνθήκες d dx x0 0 και xwd/ Σχήμα 4.3.5: Σύστημα πλάκα απορρόφησης-αγωγοί Το πρόβλημα επιλύεται αναλυτικά και προκύπτει ότι

12 x U cosh x cosh U, όπου W D k U Η θερμότητα που άγεται στη βάση του αγωγού και από τις δύο πλευρές είναι d k k U tnh dx U x U ή tnh F U όπου F tnh Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το αντίστοιχο ποσό θερμότητας λόγω άμεσης ακτινοβολίας του αγωγού και το συνολικό ποσό είναι F D U Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται με αγωγή και συναγωγή στο θερμοαπαγωγό ρευστό μέσης θερμοκρασίας f f, ot, όπου και f, ot οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του νερού. Επομένως γράφεται στη μορφή f 1 1 h D C tbe i όπου h ctbe, ο συντελεστής συναγωγής ανάμεσα στον αγωγό και το ρευστό και C kb/ ο συντελεστής αγωγής για μέσου της συγκόλλησης με b και να συμβολίζουν το πλάτος και το πάχος της συγκόλλησης και k τον αντίστοιχο συντελεστή θερμικής αγωγής. Συνδυάζοντας τις δύο εκφράσεις για το έχουμε U f F D h D C tbe i U f F D h D C tbe i

13 Στη συνέχεια απαλείφουμε τη θερμοκρασία και βρίσκουμε WF U f όπου 1 1 F U U W U D W D F U tbe i C h D 0 Ο αριθμητής εκφράζει την θερμική αντίσταση ανάμεσα στη πλάκα απορρόφησης και το περιβάλλον, ενώ ο παρανομαστής την θερμική αντίσταση ανάμεσα στο ρευστό το περιβάλλον. f και Το F μπορεί επίσης να ερμηνευτεί σαν το κλάσμα του χρήσιμου θερμικού φορτίου προς το θερμικό φορτίο που θα είχε ο συλλέκτης εάν η επιφάνεια απορρόφησης είχε θερμοκρασία ίση με τη μέση θερμοκρασία f του θερμοαπαγωγού ρευστού. Η ποσότητα αυτή είναι σταθερή για κάθε συλλέκτη για συγκεκριμένη παροχή. Τέλος, επιλύουμε για τη κατανομή της θερμοκρασίας του θερμοαπαγωγού ρευστού f f y. Εφαρμόζοντας το θερμικό ισοζύγιο σε έναν όγκο ελέγχου του ρευστού γράφουμε d f mc WF U f dy με αρχική συνθήκη: 0 y y f, f UWF y U e mc U fin. Το πρόβλημα επιλύεται αναλυτικά και προκύπτει ότι UWF UWF y UWF y mc y mc p mc f y e e 1e U U U Επομένως, η θερμοκρασία εξόδου του ρευστού από τον συλλέκτη είναι UWF UWF mc mc f, ot e 1e U Με βάση τα παραπάνω ορίζεται ο συντελεστής απομάκρυνσης θερμότητας:

14 mc U, c f, ot f, ot F G A f in U ή F Gc UF 1 exp U Gc, όπου m m G W A Το F μπορεί να ερμηνευτεί σαν το κλάσμα του χρήσιμου θερμικού φορτίου προς το θερμικό φορτίο που θα είχε ο συλλέκτης εάν η επιφάνεια απορρόφησης είχε θερμοκρασία ίση με τη θερμοκρασία εισόδου του θερμοαπαγωγού ρευστού. Ολοκληρώνουμε την έκφραση για την κατανομή θερμοκρασίας του ρευστού f y κατά μήκος του αγωγού και βρίσκουμε τη μέση θερμοκρασία του θερμοαπαγωγού ρευστού: f Q / A F 1 UF F Υπενθυμίζεται ότι Q, ότι ο βαθμός απόδοσης του συλλέκτη είναι U F A και U, Q A A U FA U f in Επομένως βρίσκουμε και τη μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης του συλλέκτη Q A U 1 F F / Επίσης στη περίπτωση μηδενικής παροχής ( 0 ): g U

15 4.4 Μοντέλο λειτουργίας βασικού ηλιακού θερμικού συστήματος Παρουσιάζεται ένα απλό μοντέλο λειτουργίας και ελέγχου ενός απλού ηλιακού-θερμικού συστήματος (βλέπε Σχήμα 4.4.1). Σχήμα 4.4.1: Απεικόνιση απλού ηλιακού θερμικού συστήματος Στη θέση 1 η θερμοκρασία του φέροντος ρευστού είναι ίση με τη θερμοκρασία του ρευστού εντός του αποθηκευτικού δοχείου και ίση με t. Στη θέση η θερμοκρασία του ρευστού είναι t και στο παρόν απλό μοντέλο θεωρούμε ότι είναι ίση με t, δηλαδή δεν έχουμε θερμικές απώλειες από τη θέση 1 στη θέση. Βρίσκουμε τη θερμοκρασία της πλάκας στη περίπτωση μηδενικής παροχής (εξίσωση 1). Στη θέση 3 η θερμοκρασία του ρευστού είναι t και υπολογίζεται με βάση την εξίσωση (). Στη f, ot θέση 4 η θερμοκρασία του ρευστού είναι f, ot t, δηλαδή δεν έχουμε θερμικές απώλειες από τη θέση 3 στη θέση 4. Η παροχή από τη θέση 1 στη θέση 4 είναι Cm C όπου C είναι μηδέν ή ένα αναλόγως εάν ο κυκλοφορητής είναι ON ή OFF και m η παροχή μάζας του φέροντος ρευστού. Στη θέση 5 η θερμοκρασία του ρευστού χρήσης είναι ίση με τη θερμοκρασία του ρευστού εντός του αποθηκευτικού δοχείου και ίση με t. Στη θέση 6 η θερμοκρασία του t και στο παρόν απλό μοντέλο θεωρούμε ότι είναι ίση με ρευστού είναι in, δηλαδή δεν έχουμε θερμικές απώλειες από τη θέση 5 στη θέση 6. Στη θέση 7 η θερμοκρασία του ρευστού είναι t και υπολογίζεται με βάση την εξίσωση (3). Στη θέση 8 η ot, θερμοκρασία του ρευστού είναι, ot t, t, δηλαδή δεν έχουμε θερμικές απώλειες από τη

16 θέση 7 στη θέση 8. Η παροχή από τη θέση 5 στη θέση 8 είναι m όπου είναι μηδέν ή ένα αναλόγως εάν ο κυκλοφορητής είναι ON ή OFF και m η παροχή μάζας του φέροντος ρευστού. Τέλος, η θερμοκρασία στη θέση 9, δηλαδή εντός του αποθηκευτικού δοχείου είναι t και υπολογίζεται με βάση τις εξισώσεις (4) και (5). Από την (5) βρίσκουμε το Q και στη συνέχεια από την (4) το t και στη συνέχεια το t t Q t A g b UA UWF UWF mc mc f, ot e 1e U Fb F 1 tb,, in ot (1) U Q t m c (3) d Q t mc CQ Q UA dt (4), Q A U FA U f in f, ot mc A U Με βάση την παραπάνω περιγραφή μοντελοποιείται η χρονικά μεταβαλλόμενη λειτουργία του συστήματος. Βεβαίως θα πρέπει να γνωρίζουμε και να δώσουμε σαν δεδομένα τα στοιχεία του συλλέκτη, όπως τα μεγέθη A,, κ.τ.λ., τις παροχές ροής και F, U, τις ιδιότητες του φέροντος ρευστού και του ρευστού χρήσης, τα χαρακτηριστικά του δοχείου αποθήκευσης m, U, A, κ.τ.λ., τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου t, το θερμικό φορτίο χρήσης τη θερμοκρασία t t, όπου t Q, το ηλιακό φορτίο () (5) t, κ.τ.λ. Στη συνέχεια προσδιορίζουμε t για τη αρχική χρονική στιγμή και επιλύουμε για την θερμοκρασία δηλώνει το χρονικό βήμα, από τη θέση 1 προς τη θέση 9 με βάση το Σχήμα και τις εξισώσεις (1-5). Συμπληρωματικά θα χρειαστούμε για το σύστημα ελέγχου τη θερμοκρασία που θα έχει η πλάκα απορρόφησης για τη περίπτωση που η μαζική παροχή του φέροντος ρευστού είναι μηδέν και που προκύπτει από την εξίσωση (1). Το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας μπορεί να είναι το εξής:

17 Εάν g t t 6 f ot f in Εάν f, ot και g t g,mx Q t Εάν Εάν και,, τότε 1, in, ot mc t Q mc τότε 1 τότε 0 ή τότε 0,min α παραπάνω περιλαμβάνονται στο λογικό διάγραμμα του Σχήματος 6.3. που μοντελοποιεί την λειτουργία και έλεγχο ενός απλού θερμικού ηλιακού συστήματος. Στη συνέχεια με βάση το διάγραμμα ροής είναι σχετικά εύκολο να γίνει ο προγραμματισμός σε κάποια γλώσσα όπως για παράδειγμα σε Fortrn. Σχήμα 4.4.: Διάγραμμα ροής βασικού θερμικού ηλιακού συστήματος

18 4.5 Απόδοση και έλεγχος προδιαγραφών επίπεδου συλλέκτη Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει μία σύντομη ανακεφαλαίωση των πλέον σημαντικών εκφράσεων που περιγράφουν ένα τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα που περιλαμβάνει επίπεδο συλλέκτη (A A A), μονάδα αποθήκευσης και το σύστημα κατανάλωσης που πρέπει να εξυπηρετηθεί. Οι εκφράσεις που ορίζουν τα θερμικά φορτία, τις θερμοκρασίες και τους συντελεστές απόδοσης του εναλλάκτη και του συστήματος είναι συνοψίζονται στο Πίνακα Πίνακας 4.5.1: Βασικές εξισώσεις ηλιακού θερμικού συστήματος,,,,, Q A A U F A U FA U mc f in f f ot f in Q t m c in ot d Q t mc CQ Q UA dt U b F U b F U U f UAF UAF Fb F mc mc f, ot 1 t b e 1e U Q 1 F, 1 f f in AU F F Q 1 F AU F t g b U U Q U b A ref, U b U b U f F F F ref,

19 Γραφική απεικόνιση του συντελεστή απόδοσης ως προς τις ποσότητες εναλλακτικά ως προς την αντίστοιχη ποσότητα b / U ή / για διάφορα συστήματα δίδονται στο Σχήμα Όπως φαίνεται το μειώνεται γραμμικά καθώς η θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στις θερμοκρασίες εισόδου του φέροντος ρευστού και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μειώνεται. Είναι προφανές ότι όταν η διαφορά θερμοκρασιών μηδενίζεται τότε, ενώ όταν 0 U. F τότε ή / / / / b Επίσης, η κλίση της ευθείας είναι FU ή Fb. Επομένως, εάν είναι γνωστές οι ποσότητες, U, F ο συντελεστής απόδοσης του συστήματος προσδιορίζεται. Τα μεγέθη αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στον σχεδιασμό του συλλέκτη και υπολογίζονται με βάση τη λεπτομερή διαδικασία που περιγράφεται στη Παράγραφο 6.3. Σχήμα 4.5.1: Βαθμός απόδοσης ηλιακού-θερμικού συστήματος Οι ποσότητες, U, F μπορούν να βρεθούν και πειραματικά με μετρήσεις κάνοντας τους εξής τρεις βασικούς εργαστηριακούς ελέγχους: Έλεγχος διαπερατότητας-απορροφητικότητας συλλέκτη Έστω ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στο κάλυμμα συλλέκτη με γωνία (βλέπε Σχήμα 4.5.). Εάν είναι η ικανότητα ανάκλασης του καλύμματος και r, η ανακλώμενη ακτινοβολία τότε r, ή 1 όπου είναι η ικανότητα (συντελεστής) απορροφητικότητας όλου του συλλέκτη. Εάν υποθέσουμε ότι τότε αφού μετρήσουμε με πυρανόμετρο τις ποσότητες

20 εκτιμούμε τη ποσότητα και r, φορές σε καλά αποτελέσματα.. Η διαδικασία αυτή οδηγεί τις περισσότερες Σχήμα 4.5.: Ακτινοβολίες σχετικές με τον έλεγχο διαπερατότητας-απορροφητικότητας συλλέκτη Έλεγχος μηδενικών θερμικών απωλειών Η λειτουργία του συστήματος ρυθμίζεται στο εργαστήριο ώστε. Τότε οι θερμικές απώλειες μηδενίζονται και από τις εκφράσεις του χρήσιμου θερμικού φορτίου προκύπτει ότι Q A, F mc f ot Επομένως αφού μετρήσουμε τις ποσότητες, m, f, ot και και έχοντας ήδη υπολογίσει από τον προηγούμενο έλεγχο τη ποσότητα βρίσκουμε το συντελεστή F. Έλεγχος μηδενικής ηλιακής ακτινοβολίας Για το έλεγχο αυτό πρέπει το 0 και επομένως πραγματοποιείται τη νύχτα ή αφού καλύψουμε με τον συλλέκτη. Τότε, από τις εκφράσεις του χρήσιμου θερμικού φορτίου προκύπτει ότι Q A,,, FU mc f in f ot f in Επομένως αφού μετρήσουμε τις ποσότητες m, f, ot, και βρίσκουμε το γινόμενο FU και αφού το F είναι γνωστό από τον προηγούμενο έλεγχο καταλήγουμε στο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας U. Έχει πιστοποιηθεί ότι τα αποτελέσματα των τριών βασικών ελέγχων είναι σε καλή συμφωνία με τα αντίστοιχα που προκύπτουν εφαρμόζοντας τον λεπτομερή θερμορευστοδυναμικό σχεδιασμό του συλλέκτη και επομένως θεωρούνται αξιόπιστες διαδικασίες για τον εργαστηριακό έλεγχο προδιαγραφών συλλεκτών.

21 Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά σε μία μέθοδο, γνωστή με το όνομα fchrt method που χρησιμοποιείται ευρέως για την εμπειρική εκτίμηση του μεγέθους ενός ηλιακού-θερμικού συστήματος. Παρόμοιες μέθοδοι που βοηθούν στον σχεδιασμό χωρίς να είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν οι λεπτομερείς υπολογισμοί είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για λόγους ευκολίας αλλά όχι απαραίτητα ακριβείς. Η μέθοδος f-chrt είναι από τις πλέον διαδεδομένες και βασίζεται στον υπολογισμό του κλάσματος του φορτίου (συμβολίζεται με f) που καλύπτεται από τη ηλιακή ενέργεια. Αρχικά υπολογίζονται τα μεγέθη Χ και Υ που εκφράζουν το ποσό των ενεργειακών απωλειών και το ποσό της ενέργειας που μπορεί να αξιοποιήσει ο ηλιακός συλλέκτης αντίστοιχα ως προς το συνολικό θερμικό φορτίο Q του μήνα. Οι λεπτομερείς εκφράσεις των Χ και Υ είναι: A F X FU ref NhrK1KK3 Q F A F Y F K 4 Q F Στις σχέσεις αυτές οι περισσότερες ποσότητες έχουν ήδη ορισθεί. Οι καινούργιες ποσότητες είναι η θερμοκρασίας αναφοράς που ορίζεται αυθαίρετα (π.χ. έστω ref 100 o C), η χρονική περίοδος N hr που είναι οι ώρες κάθε μήνα και οι συντελεστές K που έχουν διορθωτικό χαρακτήρα ανάλογα με το συγκεκριμένο σύστημα. Στη συνέχεια το ποσοστό f του φορτίου που καλύπτεται από τη ηλιακή ενέργεια βρίσκεται από τα διαγράμματα f που έχουν εκπονηθεί το Πανεπιστήμιο του Wisconsin εφαρμόζοντας για μεγάλο αριθμό συστημάτων τον λεπτομερή θερμοδυναμικό σχεδιασμό με βάση το λογισμικό ANY. Ένα τυπικό διάγραμμα f φαίνεται στο Σχήμα Γενικά, είναι καλό το f να παίρνει τιμές όχι κοντά στο 1 και 0. Εάν είναι κοντά στο 0 τότε το συγκεκριμένο ηλιακό-θερμικό σύστημα δεν καλύπτει το απαιτούμενο θερμικό φορτίο, ενώ εάν είναι κοντά στο 1 το θερμικό φορτίο υπερκαλύπτεται και το συγκεκριμένο ηλιακό-θερμικό σύστημα θα έχει υψηλό κόστος εγκατάστασης και καλό είναι για οικονομικούς λόγους να μειωθεί το μέγεθος του συστήματος (π.χ. η επιφάνεια των συλλεκτών). Σχήμα 4.5.3: Οι καμπύλες f σε συνάρτηση με τις παραμέτρους Χ και Υ

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες ΗΛΙΑΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΝΟΥ) ΚΕΝΟΥ) ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ) ΚΑΘΕΤΕΣ) ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr)

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr) Θερμοκρασία sol-air 1 Η θερμοκρασία sol-air Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / () Ts max: η θερμοκρασία sol-air, σε C Ta max: η θερμοκρασία αέρα, σε C Io: η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου 25 Απριλίου 2012 1 Στόχος ΗΠΗΝ Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ανάλυση οικιακού ψυγείου με κύκλο απορρόφησης και χρήση ηλιακής ενέργειας

Θερμοδυναμική ανάλυση οικιακού ψυγείου με κύκλο απορρόφησης και χρήση ηλιακής ενέργειας Θερμοδυναμική ανάλυση οικιακού ψυγείου με κύκλο απορρόφησης και χρήση ηλιακής ενέργειας Μαυροματίδης Γεώργιος, Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Κεφάλαιο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 20 2.1 Οι συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 3: Ισοζύγιο Ενέργειας Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματοποιημένο δοχείο

Στρωματοποιημένο δοχείο Στρωματοποιημένο δοχείο Stratus Combi δοχείο για ΖΝΧ και θέρμανση Visual_Stratified solar tank_stratus_1.1 Δοχείο Stratus Πεδία εφαρμογών: Ζεστό νερό χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Ενσωμάτωση σε θέρμανση Ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

θ I λ dl dz I λ +di λ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I λ προσεγγίζεται ως δέσμη παράλληλων ακτίνων (dω 0) Δέσμη ηλιακών ακτίνων

θ I λ dl dz I λ +di λ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I λ προσεγγίζεται ως δέσμη παράλληλων ακτίνων (dω 0) Δέσμη ηλιακών ακτίνων ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I προσεγγίζεται ως δέσμη παράηων ακτίνων (dω 0) θ I Δέσμη ηιακών ακτίνων Ατμοσφαιρικό στρώμα ρ dl dz I +di Εξασθένιση: di = kρidl k = k α + k (Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Inisol ΟΙΚΙΑΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EASYLIFE Ήλιος για όλους, ηλιακή ενέργεια για όλους >> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις 1. Σκοπός Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις Σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων τους, την χρήση των γραφικών παραστάσεων για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ4:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ Οι σωλήνες κενού αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα