Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι πολύ διαδεδομένα (ιδιαίτερα στη χώρα μας) και βεβαίως αποτελούν μία τυπική εφαρμογή μεταφοράς θερμότητας που περιλαμβάνει και με τους τρεις μηχανισμούς. Η παραγόμενη θερμότητα αξιοποιείται σε πολλές εφαρμογές μεταξύ των οποίων παραγωγή ζεστού νερού (ΖΝΧ) οικιακή χρήση θέρμανση ( και υβριδικά), τηλεθέρμανση, κολυμβητήρια χημική βιομηχανία (π.χ. θέρμανση νερού διεργασιών) αγροτική βιομηχανία (π.χ. ξήρανση, θερμοκήπια) αφαλάτωση νερού παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος Πολλά ηλιακά θερμικά συστήματα αποτελούνται από τον ηλιακό συλλέκτη, την δεξαμενή αποθήκευσης, το φορτίο κατανάλωσης, τους κυκλοφορητές, το σύστημα βοηθητικής ενέργειας, το σύστημα αυτοματισμού - ελέγχου και τις σωληνώσεις που συνδέουν τα επιμέρους τμήματα και συσκευές του συστήματος. Ένα τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα φαίνεται στο Σχήμα Βοηθητική Ενέργεια Δοχείο αποθήκευσης Συλλέκτης Φορτίο ς Αντλία συλλέκτη Σύστημα ελέγχου Αντλία φορτίου Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στις εξής σχετικά απλές βασικές αρχές: ηλιακός συλλέκτης: η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια του φέροντος ή θερμοαπαγωγού ρευστού (συνήθως νερό) φέρον ρευστό: μεταφέρει την θερμική ενέργεια από τον συλλέκτη στον εναλλάκτη εντός της δεξαμενής αποθήκευσης

2 εναλλάκτης: μεταφέρει την θερμική ενέργεια στο ρευστό χρήσης μονάδα αποθήκευσης: αποθηκεύει τη θερμική ενέργεια κυκλοφορητές: υποστηρίζουν την κίνηση των ρευστών θερμικό φορτίο: δηλώνει το φορτίο που πρέπει να εξυπηρετήσει το σύστημα βοηθητικό σύστημα: παρέχει συμπληρωματικά το αναγκαίο θερμικό φορτίο που απαιτείται σύστημα σωληνώσεων και βανών: υποστηρίζει την κίνηση των ρευστών σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου: ρυθμίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος 4. Θερμικά ισοζύγια Διατυπώνονται τα θερμικά ισοζύγια στα πλέον βασικά τμήματα του συστήματος που είναι ο συλλέκτης, το δοχείο αποθήκευσης και το φορτίο κατανάλωσης. Συλλέκτης Η χρήσιμη ενέργεια Q ενός ηλιακού συλλέκτη εξαρτάται από α) την ικανότητα του συλλέκτη να απορροφήσει το μεγαλύτερο δυνατόν κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και β) το μέγεθος των θερμικών απωλειών λόγω συναγωγής και ακτινοβολίας προς το περιβάλλον και γράφεται, όπως θα δούμε στη παράγραφο 6. στη μορφή 4 4 Q t A t t A UA A Ο πρώτος όρος εντός της αγκύλης αντιπροσωπεύει το κλάσμα της ακτινοβολίας που απορροφάται από τον συλλέκτη σε σχέση με την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία Q A. Μία τυπική για τον συνολικό κλάσμα απορρόφησης είναι 0.8. Ο δεύτερος όρος εντός της αγκύλης αντιπροσωπεύει τις συνολικές θερμικές απώλειες με αγωγή και συναγωγή ανάμεσα στη πλάκα απορρόφησης του συλλέκτη που βρίσκεται σε θερμοκρασία και το περιβάλλον που είναι σε θερμοκρασία, ενώ U είναι ο συνολικός μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών. Τέλος, ο τρίτος όρος είναι οι θερμικές απώλειες λόγω υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπει η πλάκα απορρόφησης και συνήθως είναι μικρός σε σχέση με τον δεύτερο όρο, όταν η θερμοκρασία στη πλάκα απορρόφησης δεν είναι μεγαλύτερη των 100 o C. Η ποσότητα 1 δεν είναι ο συντελεστής εκπομπής της πλάκας απορρόφησης αλλά μία πιο σύνθετη ποσότητα περιλαμβάνει και το. Όσο βελτιώνεται ο σχεδιασμός του συλλέκτη τόσο μειώνεται το. Για επίπεδους συλλέκτες A A, ενώ για κυλινδρικούς A A (A είναι το εμβαδό της πλάκας απορρόφησης, ενώ A το εμβαδόν όλων των ανοιγμάτων του συλλέκτη συμπεριλαμβανομένης της πλάκας απορρόφησης όπου προσπίπτει ηλιακή ακτινοβολία). Ο συντελεστής απόδοσης του συλλέκτη είναι ο λόγος της χρήσιμης θερμικής ενέργειας ως προς την διαθέσιμη προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια A, δηλαδή Q

3 Q 4 4 A UA A A A ή σε αδιάστατη μορφή όπου 4 4 Q b A t A 4, ref, A b UA A, ref,,, t t ref, Οι ποσότητες και ref, είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία και η προσπίπτουσα ακτινοβολία αναφοράς όπως π.χ. η μέγιστη ακτινοβολία σε μία μέρα με καθαρό ουρανό. Επίσης, αν ο συλλέκτης λειτουργεί σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες ο όρος της ακτινοβολίας απαλείφεται και ο συντελεστής απόδοσης δίδεται από τη γραμμική σχέση b t Γενικά, είναι επιθυμητό στο πλαίσιο σχεδιασμού και ελέγχου του συλλέκτη να δώσουμε τον συντελεστή απόδοσης σε σχέση με τη θερμοκρασία / του φέροντος ρευστού στον συλλέκτη. Αυτό επιτυγχάνεται ξαναγράφοντας την εξίσωση του συντελεστή απόδοσης στη μορφή b UA F t A όπου F UA b A t UA b A t συνδέει η μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης με την θερμοκρασία εισόδου του φέροντος ρευστού. Ο συντελεστής F είναι το κλάσμα της πραγματικά ωφέλιμης ενέργειας ως προς τη θερμική ενέργεια του συλλέκτη αν η μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης ήταν ίση με τη θερμοκρασία εισόδου του φέροντος ρευστού στον συλλέκτη. Με βάση τα παραπάνω το χρήσιμο φορτίο του συλλέκτη γράφεται επίσης στη μορφή

4 ,, Q t A t mc C f ot f in όπου m είναι η μαζική παροχή του φέροντος ρευστού, f, ot και οι θερμοκρασίες εξόδου και εισόδου αντίστοιχα του φέροντος ρευστού, c η ειδική θερμοχωρητικότητα και C μία παράμετρος ελέγχου που παίρνει τιμές 1 και 0 ανάλογα εάν η αντλία του κυκλώματος του φέροντος ρευστού είναι ανοικτή (ON) ή κλειστή (OFF) αντίστοιχα. Με βάση τις δύο τελευταίες εκφράσεις επιλύουμε για την θερμοκρασία εξόδου του φέροντος ρευστού από τον συλλέκτη και βρίσκουμε Fb F f, ot 1 tb, όπου Cmc A ref, Η παράμετρος είναι ο λόγος της ικανότητας του φέροντος ρευστού να απάγει ενέργεια από τον συλλέκτη προς την ηλιακή θερμότητα αναφοράς και μεταβάλλεται από το μηδέν μέχρι πολύ μεγάλες τιμές. Για προκύπτει, όπως αναμένεται f, ot. Για 0, δηλαδή m C 0 ( C 0 ) δεν έχουμε ροή και τότε η παραπάνω εξίσωση μαζί με την εξίσωση του συντελεστή απόδοσης για 0 μας δίδουν τη θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης για συνθήκες μηδενικής μαζικής παροχής (no-flow or gntion tempertre of plte): t g b UA A Ο δεύτερος όρος στη δεξιά πλευρά της εξίσωσης είναι ο λόγος της ηλιακής ενέργειας που απορροφάται προς τις απώλειες ανά βαθμό θερμοκρασίας πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δοχείο αποθήκευσης Στην απλούστερη περίπτωση θεωρούμε ότι η θερμοκρασία είναι ομοιόμορφη και ότι δεν έχουμε αλλαγή φάσης. Τότε το θερμικό φορτίο που αποθηκεύεται ανά μονάδα χρόνου ισούται με τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έρχεται από τον συλλέκτη μέσω του φέροντος ρευστού και αυτού που πηγαίνει στην κατανάλωση μέσω του ρευστού χρήσης μείον τις απώλειες του αποθηκευτικού δοχείου (βλέπε παράγραφο 4.3, εξίσωση 3). Επίσης, σχετίζεται με την αλλαγή της θερμοκρασίας του ρευστού εντός του δοχείου σύμφωνα με τη σχέση d Q t mc dt

5 όπου Q t η ισχύς του αποθηκευμένου θερμικού φορτίου, η θερμοκρασία του ρευστού αποθήκευσης, m η μάζα του ρευστού αποθήκευσης και c η θερμοχωρητικότητά του (σημειώνεται ότι σε υγρά και στερεά cp c c). Στη παρούσα προσέγγιση η μοντελοποίηση αυτή είναι επαρκής αλλά βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερο σύνθετα και πιθανώς ακριβή μοντέλα. Φορτίο Το θερμικό φορτίο που πρέπει να εξυπηρετηθεί δίδεται από τη σχέση,, Q t m c in ot όπου Q t είναι το θερμικό φορτίο, που συνήθως δίδεται από τον χρήστη και αποτελεί μία από τις προδιαγραφές που πρέπει να λάβει υπόψη του ο μελετητής, m η μαζική παροχή του ρευστού χρήσης (τις περισσότερες φορές είναι νερό) και c η θερμοχωρητικότητά του, ενώ in, και ot, η θερμοκρασία εισόδου και επιστροφής του ρευστού χρήσης από το σύστημα κατανάλωσης. Τέλος, η παράμετρος είναι 1 ή 0 αναλόγως εάν ο κυκλοφορητής είναι ON ή OFF. Όπως θα δούμε στη παράγραφο 4.4 για το απλό μοντέλο που εξετάζουμε θεωρούμε ότι, in. 4.3 Θερμικός σχεδιασμός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη Οι επίπεδοι συλλέκτες είναι οι πλέον συνηθισμένοι και χρησιμοποιούνται ευρέως για την θέρμανση νερού χρήσης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα αποτελούνται από τα εξής τμήματα: κάλυμμα, πλάκα απορρόφησης (τις περισσότερες φορές από αλουμίνιο), σωλήνες νερού (συνήθως από χαλκό), όπου διέρχεται το θερμοαπαγωγό (φέρον) ρευστό, μόνωση (στη πίσω πλευρά της πλάκας απορρόφησης) και το σκελετό (ή πλαίσιο) συγκράτησης. Επίσης θεωρούμε A A A Σχήμα 4.3.1: Κύρια τμήματα επίπεδου ηλιακού συλλέκτη

6 Η ηλιακή ακτινοβολία διέρχεται από το κάλυμμα και απορροφάται από την πλάκα απορρόφησης αυξάνοντας τη θερμοκρασία της. Η πλάκα απορρόφησης εκπέμπει ακτινοβολία στην υπέρυθρη περιοχή η οποία δεν πρέπει να διαπεράσει στο κάλυμμα αλλά αντίθετα να παγιδευτεί εντός του συλλέκτη. Το θερμικό φορτίο μεταφέρεται με αγωγή και συναγωγή από τη πλάκα απορρόφησης στους σωλήνες και στο φέρον ρευστό και μέσω του ρευστού στο δοχείο αποθήκευσης όπου θερμαίνεται το ρευστό χρήσης. Επομένως, για την αποτελεσματική λειτουργία του συλλέκτη θα πρέπει α) το κάλυμμα να είναι διαφανές στην ηλιακή ακτινοβολία και αδιαφανές σε ακτινοβολία με μήκος κύματος 3μm, β) η πλάκα απορρόφησης να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και πολύ μικρή ικανότητα διαπερατότητας και ανάκλασης, γ) οι σωλήνες νερού να έχουν καλή θερμική αγωγιμότητα και δ) ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος. Ο βασικός σκοπός στον σχεδιασμό του επίπεδου συλλέκτη είναι να υπολογίσουμε το κλάσμα της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στο συλλέκτη που τελικά μεταφέρεται με τη μορφή θερμότητας στο ρευστό. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει α) τον οπτικό και β) τον θερμικό σχεδιασμό: Οπτικός σχεδιασμός Αρχικά εξετάζεται η επιφάνεια του καλύμματος και υπολογίζεται το κλάσμα της ακτινοβολίας που διέρχεται μέσω του καλύμματος. Αποδεικνύεται ότι όταν ακτινοβολία διέρχεται από ένα υλικό σε ένα άλλο η ικανότητα αντανάκλασης της διεπιφάνειας δίδεται από τη σχέση 1 sin 1 tn 1 sin 1 tn 1 όπου 1 και οι γωνίες πρόσπτωσης και σκέδασης. Επίσης, εάν n 1 και n είναι οι δείκτες διαθλάσεως των δύο μέσων ισχύει ότι (νόμος του nell) n n sin sin 1 1 Για ένα κάλυμμα με ικανότητα αντανάκλασης και έστω αρχικά με μηδενική ικανότητα απορρόφησης, το κλάσμα της ακτινοβολίας που διαπερνά σε σχέση με την προσπίπτουσα είναι (βλέπε Σχήμα 4.3.) 4 m m0 1 1 r

7 Σχήμα4.3.: Ακτινοβολία διαμέσου του καλύμματος Αντίστοιχα, στη περίπτωση που ο συλλέκτης έχει περισσότερα από ένα κάλυμμα και συγκεκριμένα καλύμματα τότε r, Στη πράξη ένα τμήμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας απορροφάται από το κάλυμμα και το υπόλοιπο το διαπερνά σύμφωνα με τη γενική σχέση I Ie K 0, όπου I και I 0 η ένταση K ακτινοβολίας που διαπερνά και προσπίπτει αντίστοιχα, ενώ e ο συντελεστής διαπερατότητας λόγω απορρόφησης τμήματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με το K να εξαρτάται από το υλικό του καλύμματος και το να συμβολίζει το συνολικό μήκος της διαδρομής της ακτινοβολίας εντός του καλύμματος. Για τα καλύμματα ηλιακών συλλεκτών το είναι κοντά στη μονάδα. Το τελικό κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας που θα διαπεράσει το κάλυμμα και δηλώνει τη συνολική ικανότητα διαπερατότητας του καλύμματος είναι r Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουμε το κλάσμα της ακτινοβολίας που τελικά απορροφάται από την πλάκα απορρόφησης και αυτό επιτυγχάνεται εξετάζοντας το σύστημα κάλυμμα- πλάκα απορρόφησης. Με βάση το Σχήμα 4.3.3, όπου είναι η ικανότητα απορρόφησης της πλάκας απορρόφησης, ενώ 1 είναι η ικανότητα αντανάκλασης της πλάκας απορρόφησης, το κλάσμα της ακτινοβολίας που τελικά απορροφάται είναι m0 m0 1 1 m m

8 Σχήμα 4.3.3: Ακτινοβολία στο κάλυμμα- πλάκα απορρόφησης Σημειώνεται ότι η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από το γινόμενο και η τιμή της εξαρτάται από τα υλικά του καλύμματος και της πλάκας απορρόφησης, τη γεωμετρία, τον αριθμό των καλυμμάτων και τη γωνία της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Τελικά η ποσότητα ακτινοβολίας που απορροφάται από τη πλάκα απορρόφησης και διατίθεται για μετατροπή σε θερμική ενέργεια είναι 1 1 όπου η ένταση της κάθετα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Συνεχίζουμε με τον θερμικό σχεδιασμό όπου θα υπολογίσουμε τις θερμικές απώλειες του συλλέκτη και τελικά το χρήσιμο θερμικό φορτίο Θερμικός σχεδιασμός (υπολογισμός U και άλλων ποσοτήτων) Το Σχήμα αναπαριστά τις θερμικές αντιστάσεις στα διάφορα τμήματα του συλλέκτη. Οι θερμοκρασίες και αντιπροσωπεύουν τις θερμοκρασίες του καλύμματος και της πλάκας απορρόφησης αντίστοιχα, ενώ και sky είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και ουρανού αντίστοιχα. Οι ποσότητες 1, και 3 είναι οι θερμικές αντιστάσεις διαμέσου της μόνωσης στη πίσω πλευρά του συλλέκτη, ανάμεσα στη πλάκα απορρόφησης και στο κάλυμμα και ανάμεσα στο κάλυμμα και τον περιβάλλοντα χώρο.

9 Σχήμα4.3.4: Διάγραμμα θερμικών αντιστάσεων Ξεκινούμε από τη κάτω πλευρά του συλλέκτη όπου αγνοώντας απώλειες λόγω συναγωγής και θεωρώντας ότι ο συλλέκτης είναι τέλεια μονωμένος από τη πίσω πλευρά γράφουμε 1 / k. Στη σχέση αυτή είναι το πάχος της μόνωσης και k ο συντελεστής θερμικής αγωγής της μόνωσης. Επομένως ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας είναι U 1/ 1 1 Συνεχίζουμε με τη πάνω πλευρά του συλλέκτη όπου έχουμε απώλειες λόγω συναγωγής και ακτινοβολίας ανάμεσα i) στη πλάκα απορρόφησης και το κάλυμμα και ii) στο κάλυμμα και ατμόσφαιρα. i) Η θερμική αντίσταση ανάμεσα στη πλάκα απορρόφησης και το κάλυμμα γράφεται στη μορφή 1 h h c r όπου s g hc k 90 1/3 και

10 hr Στις παραπάνω σχέσεις h c είναι ο συντελεστής φυσικής συναγωγής και r h ο γραμμικοποιημένος συντελεστής ακτινοβολίας. Επιπλέον, k ο συντελεστής θερμικής αγωγής του αέρα και το κινηματικό ιξώδες στη μέση θερμοκρασία /, ενώ s η κλίση των δύο παράλληλων πλακών (κάλυμμα και πλάκα απορρόφησης) ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Επίσης, και οι ικανότητες εκπομπής της πλάκας απορρόφησης και του καλύμματος αντίστοιχα. ii) Η θερμική αντίσταση ανάμεσα στο κάλυμμα και το περιβάλλον είναι 3 h 1 h r3 όπου h και h r3 sky sky sky Στις παραπάνω σχέσεις h ο συντελεστής συναγωγής με να αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του ανέμου και h r3 ο γραμμικοποιημένος συντελεστής ακτινοβολίας. Επομένως ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας στο πάνω τμήμα του συλλέκτη είναι U,3 1 3 Τα θερμικά ισοζύγια ανάμεσα σε πλάκα απορρόφησης κάλυμμα και κάλυμμα - περιβάλλον γράφεται στη μορφή sky 3 3 sky και οδηγεί στον υπολογισμό της μέσης θερμοκρασίας του καλύμματος σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης και των συντελεστών μεταφοράς θερμότητας: U,3 hc hr U,3 h h Ο υπολογισμός αφού εμπλέκει τους συντελεστές μεταφοράς που εξαρτώνται από τις εν λόγω θερμοκρασίες απαιτεί μία επαναληπτική διαδικασία. Ο συνολικός συντελεστής απώλειας θερμότητας που είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της θερμικής ανάλυσης είναι U U1 U,3 c r

11 Η μεθοδολογία επίλυσης απαιτεί επαναληπτική διαδικασία. Συνήθως υποθέτουμε τη θερμοκρασία γνωρίζοντας από μετρήσεις τη θερμοκρασία και βρίσκουμε τους συντελεστές h, h c, h r, h r3 και στη συνέχεια εξετάζουμε αν ικανοποιείται το παραπάνω ισοζύγιο. Αν δεν ικανοποιείται αναθεωρούμε τη θερμοκρασία και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ώσπου να συγκλίνει. Προχωρούμε στον υπολογισμό της μεταφοράς θερμότητας στο θερμοαπαγωγό (φέρον) ρευστό. Αρχικά θα υπολογίσουμε τη κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος της πλάκας απορρόφησης x. Θεωρώντας ότι το σύστημα πλάκα απορρόφησης-αγωγοί μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία σειρά από αγωγούς πάνω σε πλάκα με επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά, στο Σχήμα δίδεται μία γραφική απεικόνιση ενός τμήματος της πλάκας απορρόφησης με έναν συγκολλημένο αγωγό. Το θερμικό ισοζύγιο σε διαφορικό όγκο ( dx ) κατά μήκος του πτερυγίου γράφεται στη μορφή d k U x dx με οριακές συνθήκες d dx x0 0 και xwd/ Σχήμα 4.3.5: Σύστημα πλάκα απορρόφησης-αγωγοί Το πρόβλημα επιλύεται αναλυτικά και προκύπτει ότι

12 x U cosh x cosh U, όπου W D k U Η θερμότητα που άγεται στη βάση του αγωγού και από τις δύο πλευρές είναι d k k U tnh dx U x U ή tnh F U όπου F tnh Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το αντίστοιχο ποσό θερμότητας λόγω άμεσης ακτινοβολίας του αγωγού και το συνολικό ποσό είναι F D U Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται με αγωγή και συναγωγή στο θερμοαπαγωγό ρευστό μέσης θερμοκρασίας f f, ot, όπου και f, ot οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του νερού. Επομένως γράφεται στη μορφή f 1 1 h D C tbe i όπου h ctbe, ο συντελεστής συναγωγής ανάμεσα στον αγωγό και το ρευστό και C kb/ ο συντελεστής αγωγής για μέσου της συγκόλλησης με b και να συμβολίζουν το πλάτος και το πάχος της συγκόλλησης και k τον αντίστοιχο συντελεστή θερμικής αγωγής. Συνδυάζοντας τις δύο εκφράσεις για το έχουμε U f F D h D C tbe i U f F D h D C tbe i

13 Στη συνέχεια απαλείφουμε τη θερμοκρασία και βρίσκουμε WF U f όπου 1 1 F U U W U D W D F U tbe i C h D 0 Ο αριθμητής εκφράζει την θερμική αντίσταση ανάμεσα στη πλάκα απορρόφησης και το περιβάλλον, ενώ ο παρανομαστής την θερμική αντίσταση ανάμεσα στο ρευστό το περιβάλλον. f και Το F μπορεί επίσης να ερμηνευτεί σαν το κλάσμα του χρήσιμου θερμικού φορτίου προς το θερμικό φορτίο που θα είχε ο συλλέκτης εάν η επιφάνεια απορρόφησης είχε θερμοκρασία ίση με τη μέση θερμοκρασία f του θερμοαπαγωγού ρευστού. Η ποσότητα αυτή είναι σταθερή για κάθε συλλέκτη για συγκεκριμένη παροχή. Τέλος, επιλύουμε για τη κατανομή της θερμοκρασίας του θερμοαπαγωγού ρευστού f f y. Εφαρμόζοντας το θερμικό ισοζύγιο σε έναν όγκο ελέγχου του ρευστού γράφουμε d f mc WF U f dy με αρχική συνθήκη: 0 y y f, f UWF y U e mc U fin. Το πρόβλημα επιλύεται αναλυτικά και προκύπτει ότι UWF UWF y UWF y mc y mc p mc f y e e 1e U U U Επομένως, η θερμοκρασία εξόδου του ρευστού από τον συλλέκτη είναι UWF UWF mc mc f, ot e 1e U Με βάση τα παραπάνω ορίζεται ο συντελεστής απομάκρυνσης θερμότητας:

14 mc U, c f, ot f, ot F G A f in U ή F Gc UF 1 exp U Gc, όπου m m G W A Το F μπορεί να ερμηνευτεί σαν το κλάσμα του χρήσιμου θερμικού φορτίου προς το θερμικό φορτίο που θα είχε ο συλλέκτης εάν η επιφάνεια απορρόφησης είχε θερμοκρασία ίση με τη θερμοκρασία εισόδου του θερμοαπαγωγού ρευστού. Ολοκληρώνουμε την έκφραση για την κατανομή θερμοκρασίας του ρευστού f y κατά μήκος του αγωγού και βρίσκουμε τη μέση θερμοκρασία του θερμοαπαγωγού ρευστού: f Q / A F 1 UF F Υπενθυμίζεται ότι Q, ότι ο βαθμός απόδοσης του συλλέκτη είναι U F A και U, Q A A U FA U f in Επομένως βρίσκουμε και τη μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης του συλλέκτη Q A U 1 F F / Επίσης στη περίπτωση μηδενικής παροχής ( 0 ): g U

15 4.4 Μοντέλο λειτουργίας βασικού ηλιακού θερμικού συστήματος Παρουσιάζεται ένα απλό μοντέλο λειτουργίας και ελέγχου ενός απλού ηλιακού-θερμικού συστήματος (βλέπε Σχήμα 4.4.1). Σχήμα 4.4.1: Απεικόνιση απλού ηλιακού θερμικού συστήματος Στη θέση 1 η θερμοκρασία του φέροντος ρευστού είναι ίση με τη θερμοκρασία του ρευστού εντός του αποθηκευτικού δοχείου και ίση με t. Στη θέση η θερμοκρασία του ρευστού είναι t και στο παρόν απλό μοντέλο θεωρούμε ότι είναι ίση με t, δηλαδή δεν έχουμε θερμικές απώλειες από τη θέση 1 στη θέση. Βρίσκουμε τη θερμοκρασία της πλάκας στη περίπτωση μηδενικής παροχής (εξίσωση 1). Στη θέση 3 η θερμοκρασία του ρευστού είναι t και υπολογίζεται με βάση την εξίσωση (). Στη f, ot θέση 4 η θερμοκρασία του ρευστού είναι f, ot t, δηλαδή δεν έχουμε θερμικές απώλειες από τη θέση 3 στη θέση 4. Η παροχή από τη θέση 1 στη θέση 4 είναι Cm C όπου C είναι μηδέν ή ένα αναλόγως εάν ο κυκλοφορητής είναι ON ή OFF και m η παροχή μάζας του φέροντος ρευστού. Στη θέση 5 η θερμοκρασία του ρευστού χρήσης είναι ίση με τη θερμοκρασία του ρευστού εντός του αποθηκευτικού δοχείου και ίση με t. Στη θέση 6 η θερμοκρασία του t και στο παρόν απλό μοντέλο θεωρούμε ότι είναι ίση με ρευστού είναι in, δηλαδή δεν έχουμε θερμικές απώλειες από τη θέση 5 στη θέση 6. Στη θέση 7 η θερμοκρασία του ρευστού είναι t και υπολογίζεται με βάση την εξίσωση (3). Στη θέση 8 η ot, θερμοκρασία του ρευστού είναι, ot t, t, δηλαδή δεν έχουμε θερμικές απώλειες από τη

16 θέση 7 στη θέση 8. Η παροχή από τη θέση 5 στη θέση 8 είναι m όπου είναι μηδέν ή ένα αναλόγως εάν ο κυκλοφορητής είναι ON ή OFF και m η παροχή μάζας του φέροντος ρευστού. Τέλος, η θερμοκρασία στη θέση 9, δηλαδή εντός του αποθηκευτικού δοχείου είναι t και υπολογίζεται με βάση τις εξισώσεις (4) και (5). Από την (5) βρίσκουμε το Q και στη συνέχεια από την (4) το t και στη συνέχεια το t t Q t A g b UA UWF UWF mc mc f, ot e 1e U Fb F 1 tb,, in ot (1) U Q t m c (3) d Q t mc CQ Q UA dt (4), Q A U FA U f in f, ot mc A U Με βάση την παραπάνω περιγραφή μοντελοποιείται η χρονικά μεταβαλλόμενη λειτουργία του συστήματος. Βεβαίως θα πρέπει να γνωρίζουμε και να δώσουμε σαν δεδομένα τα στοιχεία του συλλέκτη, όπως τα μεγέθη A,, κ.τ.λ., τις παροχές ροής και F, U, τις ιδιότητες του φέροντος ρευστού και του ρευστού χρήσης, τα χαρακτηριστικά του δοχείου αποθήκευσης m, U, A, κ.τ.λ., τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου t, το θερμικό φορτίο χρήσης τη θερμοκρασία t t, όπου t Q, το ηλιακό φορτίο () (5) t, κ.τ.λ. Στη συνέχεια προσδιορίζουμε t για τη αρχική χρονική στιγμή και επιλύουμε για την θερμοκρασία δηλώνει το χρονικό βήμα, από τη θέση 1 προς τη θέση 9 με βάση το Σχήμα και τις εξισώσεις (1-5). Συμπληρωματικά θα χρειαστούμε για το σύστημα ελέγχου τη θερμοκρασία που θα έχει η πλάκα απορρόφησης για τη περίπτωση που η μαζική παροχή του φέροντος ρευστού είναι μηδέν και που προκύπτει από την εξίσωση (1). Το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας μπορεί να είναι το εξής:

17 Εάν g t t 6 f ot f in Εάν f, ot και g t g,mx Q t Εάν Εάν και,, τότε 1, in, ot mc t Q mc τότε 1 τότε 0 ή τότε 0,min α παραπάνω περιλαμβάνονται στο λογικό διάγραμμα του Σχήματος 6.3. που μοντελοποιεί την λειτουργία και έλεγχο ενός απλού θερμικού ηλιακού συστήματος. Στη συνέχεια με βάση το διάγραμμα ροής είναι σχετικά εύκολο να γίνει ο προγραμματισμός σε κάποια γλώσσα όπως για παράδειγμα σε Fortrn. Σχήμα 4.4.: Διάγραμμα ροής βασικού θερμικού ηλιακού συστήματος

18 4.5 Απόδοση και έλεγχος προδιαγραφών επίπεδου συλλέκτη Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει μία σύντομη ανακεφαλαίωση των πλέον σημαντικών εκφράσεων που περιγράφουν ένα τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα που περιλαμβάνει επίπεδο συλλέκτη (A A A), μονάδα αποθήκευσης και το σύστημα κατανάλωσης που πρέπει να εξυπηρετηθεί. Οι εκφράσεις που ορίζουν τα θερμικά φορτία, τις θερμοκρασίες και τους συντελεστές απόδοσης του εναλλάκτη και του συστήματος είναι συνοψίζονται στο Πίνακα Πίνακας 4.5.1: Βασικές εξισώσεις ηλιακού θερμικού συστήματος,,,,, Q A A U F A U FA U mc f in f f ot f in Q t m c in ot d Q t mc CQ Q UA dt U b F U b F U U f UAF UAF Fb F mc mc f, ot 1 t b e 1e U Q 1 F, 1 f f in AU F F Q 1 F AU F t g b U U Q U b A ref, U b U b U f F F F ref,

19 Γραφική απεικόνιση του συντελεστή απόδοσης ως προς τις ποσότητες εναλλακτικά ως προς την αντίστοιχη ποσότητα b / U ή / για διάφορα συστήματα δίδονται στο Σχήμα Όπως φαίνεται το μειώνεται γραμμικά καθώς η θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στις θερμοκρασίες εισόδου του φέροντος ρευστού και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μειώνεται. Είναι προφανές ότι όταν η διαφορά θερμοκρασιών μηδενίζεται τότε, ενώ όταν 0 U. F τότε ή / / / / b Επίσης, η κλίση της ευθείας είναι FU ή Fb. Επομένως, εάν είναι γνωστές οι ποσότητες, U, F ο συντελεστής απόδοσης του συστήματος προσδιορίζεται. Τα μεγέθη αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στον σχεδιασμό του συλλέκτη και υπολογίζονται με βάση τη λεπτομερή διαδικασία που περιγράφεται στη Παράγραφο 6.3. Σχήμα 4.5.1: Βαθμός απόδοσης ηλιακού-θερμικού συστήματος Οι ποσότητες, U, F μπορούν να βρεθούν και πειραματικά με μετρήσεις κάνοντας τους εξής τρεις βασικούς εργαστηριακούς ελέγχους: Έλεγχος διαπερατότητας-απορροφητικότητας συλλέκτη Έστω ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στο κάλυμμα συλλέκτη με γωνία (βλέπε Σχήμα 4.5.). Εάν είναι η ικανότητα ανάκλασης του καλύμματος και r, η ανακλώμενη ακτινοβολία τότε r, ή 1 όπου είναι η ικανότητα (συντελεστής) απορροφητικότητας όλου του συλλέκτη. Εάν υποθέσουμε ότι τότε αφού μετρήσουμε με πυρανόμετρο τις ποσότητες

20 εκτιμούμε τη ποσότητα και r, φορές σε καλά αποτελέσματα.. Η διαδικασία αυτή οδηγεί τις περισσότερες Σχήμα 4.5.: Ακτινοβολίες σχετικές με τον έλεγχο διαπερατότητας-απορροφητικότητας συλλέκτη Έλεγχος μηδενικών θερμικών απωλειών Η λειτουργία του συστήματος ρυθμίζεται στο εργαστήριο ώστε. Τότε οι θερμικές απώλειες μηδενίζονται και από τις εκφράσεις του χρήσιμου θερμικού φορτίου προκύπτει ότι Q A, F mc f ot Επομένως αφού μετρήσουμε τις ποσότητες, m, f, ot και και έχοντας ήδη υπολογίσει από τον προηγούμενο έλεγχο τη ποσότητα βρίσκουμε το συντελεστή F. Έλεγχος μηδενικής ηλιακής ακτινοβολίας Για το έλεγχο αυτό πρέπει το 0 και επομένως πραγματοποιείται τη νύχτα ή αφού καλύψουμε με τον συλλέκτη. Τότε, από τις εκφράσεις του χρήσιμου θερμικού φορτίου προκύπτει ότι Q A,,, FU mc f in f ot f in Επομένως αφού μετρήσουμε τις ποσότητες m, f, ot, και βρίσκουμε το γινόμενο FU και αφού το F είναι γνωστό από τον προηγούμενο έλεγχο καταλήγουμε στο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας U. Έχει πιστοποιηθεί ότι τα αποτελέσματα των τριών βασικών ελέγχων είναι σε καλή συμφωνία με τα αντίστοιχα που προκύπτουν εφαρμόζοντας τον λεπτομερή θερμορευστοδυναμικό σχεδιασμό του συλλέκτη και επομένως θεωρούνται αξιόπιστες διαδικασίες για τον εργαστηριακό έλεγχο προδιαγραφών συλλεκτών.

21 Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά σε μία μέθοδο, γνωστή με το όνομα fchrt method που χρησιμοποιείται ευρέως για την εμπειρική εκτίμηση του μεγέθους ενός ηλιακού-θερμικού συστήματος. Παρόμοιες μέθοδοι που βοηθούν στον σχεδιασμό χωρίς να είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν οι λεπτομερείς υπολογισμοί είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για λόγους ευκολίας αλλά όχι απαραίτητα ακριβείς. Η μέθοδος f-chrt είναι από τις πλέον διαδεδομένες και βασίζεται στον υπολογισμό του κλάσματος του φορτίου (συμβολίζεται με f) που καλύπτεται από τη ηλιακή ενέργεια. Αρχικά υπολογίζονται τα μεγέθη Χ και Υ που εκφράζουν το ποσό των ενεργειακών απωλειών και το ποσό της ενέργειας που μπορεί να αξιοποιήσει ο ηλιακός συλλέκτης αντίστοιχα ως προς το συνολικό θερμικό φορτίο Q του μήνα. Οι λεπτομερείς εκφράσεις των Χ και Υ είναι: A F X FU ref NhrK1KK3 Q F A F Y F K 4 Q F Στις σχέσεις αυτές οι περισσότερες ποσότητες έχουν ήδη ορισθεί. Οι καινούργιες ποσότητες είναι η θερμοκρασίας αναφοράς που ορίζεται αυθαίρετα (π.χ. έστω ref 100 o C), η χρονική περίοδος N hr που είναι οι ώρες κάθε μήνα και οι συντελεστές K που έχουν διορθωτικό χαρακτήρα ανάλογα με το συγκεκριμένο σύστημα. Στη συνέχεια το ποσοστό f του φορτίου που καλύπτεται από τη ηλιακή ενέργεια βρίσκεται από τα διαγράμματα f που έχουν εκπονηθεί το Πανεπιστήμιο του Wisconsin εφαρμόζοντας για μεγάλο αριθμό συστημάτων τον λεπτομερή θερμοδυναμικό σχεδιασμό με βάση το λογισμικό ANY. Ένα τυπικό διάγραμμα f φαίνεται στο Σχήμα Γενικά, είναι καλό το f να παίρνει τιμές όχι κοντά στο 1 και 0. Εάν είναι κοντά στο 0 τότε το συγκεκριμένο ηλιακό-θερμικό σύστημα δεν καλύπτει το απαιτούμενο θερμικό φορτίο, ενώ εάν είναι κοντά στο 1 το θερμικό φορτίο υπερκαλύπτεται και το συγκεκριμένο ηλιακό-θερμικό σύστημα θα έχει υψηλό κόστος εγκατάστασης και καλό είναι για οικονομικούς λόγους να μειωθεί το μέγεθος του συστήματος (π.χ. η επιφάνεια των συλλεκτών). Σχήμα 4.5.3: Οι καμπύλες f σε συνάρτηση με τις παραμέτρους Χ και Υ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και στους θεμελιώδεις νόμους της ακτινοβολίας και στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε την μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ4:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Χημικές Διεργασίες Φυσικές Διεργασίες Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων

1. Εισαγωγή Χημικές Διεργασίες Φυσικές Διεργασίες Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων 1. Εισαγωγή H μετάβαση από την εργαστηριακή στη βιομηχανική κλίμακα συνεπάγεται μεγέθυνση προβλημάτων που είναι ασήμαντα ή λύνονται πολύ εύκολα στο εργαστήριο. Αυτά που υπάρχουν σε εργαστηριακή κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΕΚΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΕΚΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΕΚΤΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική µοντελοποίηση παραβολικού συγκεντρωτικού συλλέκτη για εφαρµογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλυτική µοντελοποίηση παραβολικού συγκεντρωτικού συλλέκτη για εφαρµογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωµατική Εργασία Αναλυτική µοντελοποίηση παραβολικού συγκεντρωτικού συλλέκτη για εφαρµογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σφοντούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος ηλιακού συλλέκτη Οργανικού κύκλου Rankine (ORC) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωαννίδης Γεώργιος Αν. Καθηγητής Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

V. ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "01 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα