ΑΝΟΙΚΣΗ, ΔΤΔΛΙΚΣΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΡΥΔ ΜΑΘΗΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ, Η ΒΑΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΚΣΗ, ΔΤΔΛΙΚΣΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΡΥΔ ΜΑΘΗΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ, Η ΒΑΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ"

Transcript

1 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 423 ΑΝΟΙΚΣΗ, ΔΤΔΛΙΚΣΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΡΥΔ ΜΑΘΗΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ, Η ΒΑΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ Κακαβάκης Δημήηριος Μαθημαηικός και Μεηαπηστιακό: «Σποσδές ζηην εκπαίδεσζη» ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η επγαζία αποηελείηαι από 4 μέπη. Το ππώηο μέπορ αζσολείηαι με ηη διαζαθήνιζη ηων όπων επιμόπθωζη και μεηεκπαίδεςζη εκπαιδεςηικών. Επίζηρ θα δούμε ηα κοινά σαπακηηπιζηικά ηηρ επιμόπθωζηρ, ζηα οποία ζςγκλίνοςν διεθνείρ επιζηημονικέρ έπεςνερ. Σηο δεύηεπο μέπορ θα δούμε ηι είναι ανοικηή και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη, ποια είναι ηα σαπακηηπιζηικά ηηρ και ποια ηα πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ ανοικηήρ και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ζε ζσέζη με ηη ζςμβαηική εκπαίδεςζη. Επίζηρ θα δούμε ποιερ είναι οι απσέρ ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ, καθώρ και ηα ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά ηηρ. Επίζηρ θα δούμε πώρ ππέπει να είναι ηο ςλικό ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ. Σηο ηπίηο μέπορ θα αζσοληθούμε με ηην εκπαίδεςζη ενηλίκων και ζςγκεκπιμένα ποιερ είναι οι απσέρ ηηρ μάθηζηρ ενηλίκων και πώρ μαθαίνοςν οι ενήλικοι εκπαιδεςόμενοι. Τέλορ ζηο ηέηαπηο μέπορ ηηρ επγαζίαρ θα δούμε πώρ μποπούν οι απσέρ ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ και οι απσέρ εκπαίδεςζηρ ηων ενηλίκων να εθαπμοζηούν για ηην επιμόπθωζη και ηη μεηεκπαίδεςζη από απόζηαζη ηων εκπαιδεςηικών. ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Επιμόπθωζη, Μεηεκπαίδεςζη, Ανοικηή και Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη, Εκπαίδεςζη Ενηλίκων, Επιμόπθωζη Εξ Αποζηάζεωρ ΔΙΑΓΧΓΗ Η παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 4 κέξε. ην πξψην κέξνο ζα απνζαθελίζνπκε ηνπο φξνπο επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα δνχκε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην ζθνπφ ηεο επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο ζα δνχκε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία ζπγθιίλνπλ δηεζλείο επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ην ζεζκφ ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε ζχλνςε ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα. ην δεχηεξν κέξνο ζα δνχκε ηη ελλννχκε κε ηνπο φξνπο αλνηθηή, επέιηθηε θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Θα δνχκε ηνλ νξηζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. ην ηξίην κέξνο ζα δνχκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο θαη πψο καζαίλνπλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη. ην ηέηαξην κέξνο, έρνληαο ππφςε ηηο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ θαη ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, ζα δνχκε γηαηί κπνξνχκε κε ηε κέζνδν ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα έρνπκε κηα απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ηελ επνρή καο φια αιιάδνπλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Η λέα νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηε γλψζε. ε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο γίλεηαη αηζζεηή φιν θαη πεξηζζφηεξν ε επίδξαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο γίλνληαη πνιπζπιιεθηηθέο,

2 424 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ πινπξαιηζηηθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο. Λφγσ απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ έθεξαλ νη εμειίμεηο απηέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, επηβάιινληαη αλαπξνζαξκνγέο ζηα πεξηερφκελα, ηηο κεζφδνπο, θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Η επηινγή θαη ζπγθξφηεζε ελφο ειάρηζηνπ θνξκνχ πνιχ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη θπξίσο ε εθκάζεζε κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ηεο θπζηθήο, θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζπλερνχο κάζεζεο (ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε) είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγθαία. Υξεηάδεηαη αλάπηπμε ηθαλφηεηαο επηινγήο, θαηαλφεζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ή ηνπ μέλνπ, αλνρήο γηα ζπλαλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθή ειηθία ή λννηξνπία ή πεπνηζήζεηο, άιινπ ζξεζθεχκαηνο ή θπιεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζηάζεο, νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζεο γηα ηελ εηξήλε θιπ. (Ξσρέιιεο, 2002). Θα απνζαθελίζνπκε ηψξα κεξηθνχο βαζηθνχο φξνπο. α) Δπηκφξθσζε (=επί + κφξθσζε) ζεκαίλεη κνξθψλσ πάλσ ζε κηα κφξθσζε πνπ ππάξρεη. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ απνζθεπψλ. Αθνξά δε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. β) Με ηνλ φξν κεηεθπαίδεπζε ελλννχκε ηελ εηδηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε γηα παξαγσγή ζηειερψλ. Απηή είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο θαη επηιεθηηθή, αθνχ αθνξά κηθξφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο απηνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γίλνπλ (ή είλαη) ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπψο, ε επηκφξθσζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηε κεηεθπαίδεπζε. Έλαο νξηζκφο πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε γηα ηελ επηκφξθσζε είλαη ν εμήο: Δπηκφξθσζε είλαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πηνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη κε πξσηαξρηθφ ή απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη παξαπέξα αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ ή πξαθηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο (J. Porter 1975, E. Henderson, 1978). Όπσο είλαη θαλεξφ, ε επηκφξθσζε κε απηή ηελ έλλνηα πξνυπνζέηεη ηελ θαζηέξσζε κηαο κεγάιεο ζεηξάο πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζθφπηκσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ραξαθηήξα κνξθσηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα θαιχπηνληαη αλάγθεο πνπ αλάγνληαη ηφζν ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνδνηηθφηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η απνδνρή φκσο απηνχ ηνπ νξηζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο βαζηθψλ αξρψλ θαη φξσλ. Θα επηζεκάλνπκε ηηο αξρέο απηέο θάλνληαο θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο: α) Η επηκφξθσζε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεο αθαδεκατθήο κφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. β) Οπνηαδήπνηε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξνυπάξρνπζα βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. γ) Η επηκφξθσζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα θαη κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα αθνινπζήζεη ζε πξνζσπηθφ - αηνκηθφ επίπεδν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. δ) Η επηκφξθσζε είλαη απηνλφεην θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ε) Αλ δερηνχκε φηη ε δηαβίνπ παηδεία απνζθνπεί ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ηφηε κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δπλαηφ λα εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηθήο ηεο δηαβίνπ παηδείαο. ζη) Η επηκφξθσζε είλαη κηα δηαδηθαζία πξφθιεζεο, ελίζρπζεο θαη πξνζθνξάο επθαηξηψλ γηα απηνεμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

3 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 425 Οη δηεζλείο επηζηεκνληθέο έξεπλεο (Ξσρέιιεο 2002, Καζζσηάθεο 2002, Μαπξνγηψξγνο 1989, 1999, Hargreaves 1995, Ryba 1992, Zeichner 1987) ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζεζκφ ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 1. Να αληαπνθξίλεηαη ζε δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 2. Να είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη επαλαιακβαλφκελε. 3. Να έρεη ζηελή επαθή κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη λα έρεη άκεζε επαθή κε ηε ζρνιηθή πξάμε. 4. Να έρεη πνιιέο κνξθέο θαη λα ελζσκαηψλεη πνηθίιεο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 5. Να είλαη επξείαο θιίκαθαο απεπζπλφκελε ζε κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ. 6. Να είλαη απνθεληξσκέλε θαη λα παξέρεηαη απφ δηαθφξνπο θνξείο. 7. Να ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 8. Να αμηνπνηεί ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνδείρζεθαλ δηαξθή θαη αλζεθηηθά ζην ρξφλν. 9. Να αμηνινγείηαη ζπλερψο γηα βειηίσζε ησλ κεζφδσλ θαη θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ. 10. Να είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην κέιινλ. Δπεηδή φκσο ε θαιχηεξε πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο είλαη ε κειέηε ηνπ παξειζφληνο, ζα δνχκε ζε δηαθάλεηεο πνηα είλαη ε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΑΝΟΙΚΣΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οη πξψηνη νξηζκνί γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δφζεθαλ απφ ηνπο G. Dohmen (1967), O. Peters (1973), M. Moore (1973), B. Holmberg (1977). Πην πξφζθαηνη είλαη νη νξηζκνί ησλ Garrison (1987), Barker (1989), Moore (1990), Portway (1994). O Desmond Keegan (2000) πξνηείλεη έμη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: α) ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ δηδάζθνληα απφ ηνλ δηδαζθφκελν, ζηνηρείν ην νπνίν δηαθνξνπνηεί ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία β) ηελ παξεκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία, ζηνηρείν πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ πξνζσπηθή θαη ηδίαλ κειέηε γ) ηε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο, ζπλήζσο έληππνπ πιηθνχ, ζεκείνπ φπνπ ζπλαληψληαη δηδάζθσλ θαη δηδαζθφκελνο δ) ηελ εμαζθάιηζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε ν δηδαζθφκελνο λα επσθειείηαη θαη/ή αθφκα θαη απφ ηνλ άκεζν θαη δσληαλφ δηάινγν ε) ηε δπλαηφηεηα ζπλαληήζεσλ ζε πεξηζηαζηαθή βάζε ηφζν γηα δηδαθηηθνχο φζν θαη γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο ζη) ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα βηνκεραλνπνηεκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο, πξάγκα ην νπνίν, αλ γίλεη βέβαηα απνδεθηφ, δηαθνξνπνηεί ξηδηθά ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ ηηο άιιεο κνξθέο ηνπ θάζκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο. O Delling (1978) ζεσξεί ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο έλα πνιπδηάζηαην ζχζηεκα καζεζηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο, πνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηε κεζνιάβεζε ελφο ηερλεηνχ θνξέα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κελχκαηνο. Δληνπίδεη νθηψ παξάγνληεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζην ζχζηεκα απηφ. 1) Σνλ δηδαζθφκελν, 2) ην θνηλσληθφ πιαίζην, 3) ηνλ νξγαληζκφ ππνζηήξημεο, 4) ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν, 5) ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ, 6) ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο, 7) ηελ απφζηαζε, 8) ην θνξέα ηνπ κελχκαηνο. Ο Wedemeyer (1973) είδε φηη ν κφλνο ηξφπνο λα ππεξβεί θαλείο απηφ πνπ νλφκαδε «θξάγκα ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ» ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ λα δηαρσξίζεη ηε δηδαζθαιία απφ ηε κάζεζε. Ο

4 426 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ζρεδηαζκφο απηφο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ηνλ νδεγεί ζηε δηαηχπσζε ησλ έμη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλεμάξηεησλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ηζρχνπλ ζε νπνηαδήπνηε ηφπν θη αλ βξίζθνληαη νη δηδαζθφκελνη ή ν έλαο θαη κνλαδηθφο δηδαζθφκελνο, είηε πξνβιέπεηαη ε παξνπζία ηνπ δηδάζθνληνο είηε φρη. 1. Ο δηδαζθφκελνο θαη ν δηδάζθσλ δελ ζπλππάξρνπλ. 2. Η θαλνληθή δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ηνπ έληππνπ πιηθνχ ή κε θάπνην άιιν κέζν. 3. Η δηδαζθαιία είλαη εμαηνκηθεπκέλε. 4. Η κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ δηδαζθφκελνπ. 5. Ο δηδαζθφκελνο καζαίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 6. Ο δηδαζθφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδφ ηνπ. Δίλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη ην ξπζκφ ηνπ, λα αξρίζεη θαη λα ζηακαηήζεη φπνηε εθείλνο ζειήζεη. Σν πιηθφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ δηαιφγνπ ηνπ Holmberg, εκθαλίδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (1983, ζ. 117): α) Παξνπζηάδεη ην καζεζηαθφ αληηθείκελν κε ηξφπν θαηαλνεηφ: ζαθήο, απιή γιψζζα, ζε χθνο πνπ δηαβάδεηαη εχθνια, ειεγρφκελε πνζφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ. β) Γίλεη ζαθείο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο ζηνλ δηδαζθφκελν γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ηη λα απνθχγεη, πνχ λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη γηα πνην ιφγν. γ) Σνλ πξνηξέπεη λα αληαιιάμεη απφςεηο, λα δηαηππψζεη θξίζεηο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ θαη ηη λα απνξξηθζεί. δ) Δπηρεηξεί λα εκπιέμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ δηδαζθφκελν, ψζηε λα αλαπηχμεη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηφ ζέηεη. ε) Υξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ χθνο. Ο Sewart (1981) ζπγθξίλνληαο ηα εμ απνζηάζεσο ζπζηήκαηα κε ηα ζπκβαηηθά θαηαγξάθεη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Ωο πιενλεθηήκαηα ζεσξεί: α) ηελ απειεπζέξσζε απφ ην ακθηζέαηξν β) ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζεη θαλείο φπνπ θαη φπνηε ζέιεη γ) ηελ ειεπζεξία πνπ παξέρεη ε εμαηνκίθεπζε ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο ζηνλ δηδαζθφκελν δ) ην γεγνλφο φηη ν δηδαζθφκελνο δελ εμαξηάηαη απφ ηε καζεζηαθή νκάδα ε) ην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο ηνπ δηδαζθφκελνπ δελ ππνρσξνχλ κπξνζηά ζηηο αλάγθεο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο. ηηο αδπλακίεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαηαηάζζεη ηα εμήο: α) δελ ππάξρεη πιαίζην κειέηεο γηα ηνλ δηδαζθφκελν β) δελ πθίζηαηαη πίεζε απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλδηδαζθνκέλσλ αιιά νχηε θαη ε δπλαηφηεηα λα δηεπθξηλίδνληαη δεηήκαηα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο απηήο γ) δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ πξφνδν ή ηελ απνηπρία ηνπ δηδαζθφκελνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ην θεθάιαην απηφ ζα δνχκε πξψηα πνηα είλαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ. Παξά ην κεγάιν θάζκα ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπφκελεο νκάδαο, ππάξρεη, σζηφζν, ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999) είλαη ηα εμήο: 1. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη εμ νξηζκνχ ελήιηθνη. 2. Βξίζθνληαη ζε εμειηζζφκελε δηεξγαζία αλάπηπμεο, φρη ζην μεθίλεκα κηαο δηεξγαζίαο. 3. Φέξλνπλ καδί ηνπο έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ θαη αμηψλ. 4. Έξρνληαη κε πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. 5. Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε δεδνκέλεο πξνζέζεηο.

5 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Έρνπλ αληαγσληζηηθά ελδηαθέξνληα. 7. Έρνπλ δηακνξθψζεη ήδε ηα δηθά ηνπο κνληέια κάζεζεο. Θα δνχκε ηψξα κεξηθά θνηλά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπδεηήζεηο θαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. α) Μεηαθνξά γλψζεο έλαληη δεκηνπξγία γλψζεο (Leif 1990, C. Handy 1991, A. Rahman 1993, Christensen 1987). β) Μεραληζηηθή κάζεζε έλαληη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο (A. Rahman, 1993). γ) Δκπεηξηθή κάζεζε θαη ν θχθινο ηεο κάζεζεο (Mezirow, 1981). χκθσλα κε ηνπο καζεζηαθνχο ηξφπνπο, νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ David Kolb ζε 4 είδε: α) ελεξγεηηθνί, β) ζηνραδφκελνη, γ) πξαγκαηηζηέο (πεηξακαηηδφκελνη), δ) ζεσξεηηθνί. Θα δνχκε ηψξα κεξηθά πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απφ φια απηά γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Η χπαξμε θπζηθψλ «καζεζηαθψλ επεηζνδίσλ» ππνδειψλεη κηα ζεηξά αξρψλ γηα εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα είλαη λα δεκηνπξγνχλ ζθφπηκεο, ζπζηεκαηηθέο θαη δηαξζξσκέλεο καζεζηαθέο επθαηξίεο γηα ελειίθνπο. Σν θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηή είλαη δηηηφ - λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε απηέο ηηο δηεξγαζίεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη λα επηδηψθεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα πξνρσξεί πέξα απφ απηέο: α) λα κε ρξεζηκνπνηεί απιψο, αιιά λα αλαπηχζζεη θαη λα βειηηψλεη ηηο πθηζηάκελεο καζεζηαθέο ηερληθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα ζπκβάιιεη, ψζηε λα γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο β) λα αξρίδεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά ζηε ζπλέρεηα, λα βνεζά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα πεξάζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην γεληθφηεξν, λα αλαθαιχςεη ηηο αξρέο, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο γ) λα βνεζά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα θάλεη ηε δηεξγαζία κάζεζεο πην κφληκε, πην δηαζέζηκε γηα κεηαγελέζηεξε ρξήζε θαη φρη έλα κεκνλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζπκβάλ δ) λα πξνηξέπεη, ψζηε λα κε ζηακαηά ε δηεξγαζία κφιηο νινθιεξσζεί ε άκεζε δξαζηεξηφηεηα, αιιά λα νδεγεί ζε πεξαηηέξσ ζθφπηκε κάζεζε (Rogers, φ.π., ζ. 158). ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ χκθσλα κε ηελ ηζηνξία ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ιεηηνχξγεζε θπξίσο ζαλ κεραληζκφο πξνψζεζεο ησλ εθάζηνηε επηινγψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. αλ επηκφξθσζε ζεσξείηαη θπξίσο ε παξαθνινχζεζε θάπνησλ απνζπαζκαηηθψλ πξναηξεηηθψλ ή ππνρξεσηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία έρνπλ κηθξή ή κεγάιε δηάξθεηα, ρσξίο φκσο λα είλαη εληαγκέλα ζην πιαίζην κηαο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όκσο πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξεο κνξθέο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ αξρψλ κάζεζεο ελειίθσλ ζηελ επηκφξθσζε. Σν κνληέιν ηεο Αλνηθηήο θαη Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή, φηη ε επηκφξθσζε πξέπεη λα είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ δπλακηθά εμειηζζφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ειαηηψλνληαο ηνπο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Οη θπξηφηεξνη ζθνπνί ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζεο είλαη: α) ε αληηκεηψπηζε ζε καδηθή θιίκαθα ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε θαη ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη

6 428 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ β) ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα απηνειεγρφκελε δηαβίνπ κάζεζε κε θξηηηθή ηθαλφηεηα. Αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο εμ απνζηάζεσο είλαη: α) λα γίλεη αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο αιιά θαη ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο ησλ κεζφδσλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο β) λα γίλεη έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γ) λα γίλνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ ζπλέρεηα θαη λα έρνπλ δηάξθεηα θαη φρη ζχληνκα θαη πεξηζηαζηαθά δ) λα ππάξμεη αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη κεηεθπαίδεπζε επηκνξθσηψλ θαη ζηειερψλ πνπ ηελ πινπνηνχλ ζη) ην θπξηφηεξν λα γίλεηαη έξεπλα, πξηλ αξρίζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα, ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σειεηψλνληαο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα λα έρνπκε έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη έλα απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε απφ ην δηνξηζκφ ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπ. Υξεηάδεηαη επηκφξθσζε φζνλ αθνξά α) ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, β) ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γ) ηνπο ππφινηπνπο λένπο ζεζκνχο. Η επηκφξθσζε απφ απφζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ, αλ ζρεδηαζηεί ζσζηά θαη είλαη ζπλερήο, κπνξεί λα επηιχζεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί κέρξη ηψξα ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Baruer, B., Frisbie, A. θαη Patrick, K. (1989), Broadening the definition of distance education in the light of the new telecommunications technologies, The American Journal of Distance Education 3(1), Cristensen, R. & Harsen, A.T. (eds) (1982), Teaching and the Case Method. Boston, M.A.: Harvard Business School. 3. Delling, R.M. (1978), Briefwechsel als Bestandteil und Vorlaufer des Fernstudiums (Ziff Papiere 19), Hagen: Fernuniversität (Ziff). 4. Desmond Keegin (2000), «Οη Βαζηθέο Αξρέο ηεο Αλνηθηήο θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο», Μεηαίρκην, Αζήλα. 5. Dohmen, G. (1967), Das Fernstudium. Ein neues pädagogisches Forschungs - und Arbeitsfeld, Tübingen: Diffe. 6. Garrison, D. θαη Shale, D. (1987), Mapping the boundaries of distance education: problems in defining the field, The American Journal of Distance Education 1(1), Hargreaves A. & Fullan M. (1995), «Η εμέιημε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ», εθδ. Παηάθε, Αζήλα. 8. Henderson, E (1978), The Evaluation of In-service Teacher Training, Croom-Helm, London. 9. Holmberg, B. (1977), Distance Education: A Surrey and Bibliography, London: Kogan Page. 10. Holmberg, B. (1983), Guided didactic conversation in distance education, ζ ζηνπο D. Sewart, D. Keegan, B. Holmberg (επηκ.), Distance Education: International Perspectives, London: Routledge. 11. Mezirow, J. (1981), A critical theory of adult learning and education, Adult Education, 32: Moore, M. (1973), Toward a theory of independent learning and teaching, Journal of Higher Education 44, Moore, (1990), Background and overview of contemporary American distance education, ζηνλ Μ. Moore (επηκ.) Contemporary Issues in American Distance Education, New York: Pergamon, ζ. xii-xxvi. 14. Peters, Q. (1973), Die didaktische Struktur des fernunte vrichts, Weinheim: Beltz. 15. Porter, J. (1975), The In-service Education of Teachers and Colleges of Education ζην Adams, E. (ed.), In-service Education and Teachers Centers, Pergamon Press, Oxford, pp

7 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Portway, P. θαη Lane C. (επηκ.), (1994), Guide to Teleconferencing and Distance Learning, San Ramon Calif: Applied Business Communications. 17. Rahman, Md. Anisur (1993), People s self-development: perspectives on Participatory Action Research. London: Zeol. 18. Ryba R., (1992), Common Trends in Teacher Education in European Countries Compare, pp Rogers, A., (1999), «Η Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ», Μεηαίρκην, Αζήλα. 20. Sewart, D., (1981), Distance education - a contradiction in terms, Teaching at a Distance 19, ζ Wedemeyer, C. (1973), The use of correspondence education for post-secretary education, ζηνπο A. Kabwasa & M. Kaunda (επηκ.), Correspondence Education in Africa, London Routledge & Kegan Paul. 22. Zeichner K., Linston D. (1987), Deaching Student Teachers to Reflect, Harvard Educational Review, pp. 57, Γθφηνβνο Α., Μαπξνγηψξγνο Γ., Παπαθσλζηαληίλνπ Π., (100), «Κξηηηθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Πξάμε», Gutenberg, Αζήλα. 24. Καζζσηάθεο, Μ. (2002), «Η επηκφξθσζε ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ην 1975 κέρξη ζήκεξα», 2ν Γηεζλέο πλέδξην «Η παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα. Ιζηνξηθφ - πγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο, Πάηξα 4-6/10/ Μαπξνγηψξγνο Γ. (1989), «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ε νκάδα εξγαζίαο», Πεξηνδηθφ χγρξνλε Δθπαίδεπζε, ηεχρνο 46, Μάηνο - Ινχληνο Ξσρέιιεο, Π. (2002), «Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζήκεξα: Γηεζλήο αλαγθαηφηεηα - ειιεληθέο εμειίμεηο θαη εκπεηξίεο», 2ν Γηεζλέο πλέδξην «Η παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα. Ιζηνξηθφ - πγθξηηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Πάηξα 4-6/10/2002.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΤΟ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη 18 Σεπτεµβρίου 2008 Συµβατικό σύστηµα εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα