Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011."

Transcript

1 Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ Απφθαζεο 429/2011 ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΘ-ΦΑΒ Θέκα : Έγθξηζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ Γαπαλψλ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο ήκεξα ηελ 28 ε Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ηέσο Δπαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Λήκλνπ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Λεσθφξνπ Γεκνθξαηίαο, χζηεξα απφ ηελ 23733/ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010. χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α ): «2.Αλ ν πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο» Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 286 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α ) απφ Δπεηδή ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θ.αδακίδεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θ. Κξηαξήο Αγνξαζηφο, πνπ εθιέρζεθε ζηελ ππ αξηζ. 01/ εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λήκλνπ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Αληηπξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 27 κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ: Παξφληεο Απφληεο 1. Κξηαξήο Αγνξαζηφο 1. Αδακίδεο Κσλζηαληίλνο 2. Κσλζηάληηνπ - Βνγδάλνπ Γέζπνηλα 2. Μνζράθεο Νηθφιανο 3. Μπνπιψηεο Γεκήηξηνο 3. Μπαλάβνπ Μάιακα 4. Καηζαλέξε Γέζπνηλα 4. Μαξηλάθεο Γεκήηξηνο 5. Λπξηζηήο Παξάζρνο 6. Κνπθνχκεο Δπζηξάηηνο 7. Κπξηαδήο Παιαηνιφγνο 8. Βνπιγαξάθεο Γεκήηξηνο 9. Αγάπηνο Κσλζηαληίλνο 10. Κσλζηαληάξαο σηήξηνο 11. Υαηδφγινπ ππξίδσλ 12. Σζαληαξιηψηεο Παλαγηψηεο 13. Πιαθαδέιιεο Δπάγγεινο 14. Σξηβφιαο Σξηαληάθπιινο 15. Μαπξνζαιαζζίηεο Παλαγηψηεο 16. Σνχθνπ - αξάληε Μαγδαιελή 17. Κνπθνπιήζξαο ηπιηαλφο 18. Φπρνχδεο Βαζίιεηνο 19. θακάγθεο Αζαλάζηνο 20. αθαξίθνο Γεψξγηνο 21. Πηλάθνο Γεκήηξηνο 22. αξδηαλφο Αζαλάζηνο 23. Παληαδήο αξάληεο Ο Γήκαξρνο θ.υαηδεδηακαληήο Αληψλεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. Παξφληεο ήηαλ επίζεο νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: 1. Σνπηθή Κνηλφηεηα Αηζηθήο θ.σξαληήο Κσλζηαληίλνο 2. Σνπηθή Κνηλφηεηα Βάξνπο θ.κξηζαξέιιεο Βαζίιεηνο 3. Σνπηθή Κνηλφηεηα Θάλνπο θ.πξαζζάο Υαξάιακπνο 4. Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνληηά θ.γηαλλάθε Πειαγία 5. Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνληνπνπιίνπ θ.υξηζηνθηδέιιεο Βαζίιεηνο

2 6. Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνξλνχ θ.νπζαιή Μαξηάλζε 7. Σνπηθή Κνηλφηεηα Ληβαδνρσξίνπ θ.γήκνο Ησάλλεο 8. Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο Κνχηαιεο θ.γεψξγα Διενλψξα 9. Σνπηθή Κνηλφηεηα Πιαηένο θ.ηλάλεο Κσλζηαληίλνο 10. Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνξηηαλνχ θ.γεξνληάξα Πνιπμέλε 11. Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγθαξπψλσλ θ.αξδηαλνχ ηπιηαλή 12. Σνπηθή Κνηλφηεηα Γάθλεο θ.σακβάθε Δξηθχιε 13. Σνπηθή Κνηλφηεηα Φπζίλεο θ.αρηιιηάο Παλαγηψηεο 14. Σνπηθή Κνηλφηεηα Ρσκαλνχ θ.γνξηδηιήο Κσλζηαληίλνο 15. Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Γεκεηξίνπ θ.καξακπνπξληψηεο Ησάλλεο Αθνχ βξέζεθε ην πκβνχιην ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία ησλ είθνζη ηξηψλ (23) εθ ησλ είθνζη επηά (27) κειψλ ηνπ, ν θ. Αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Υξέε πξαθηηθνγξάθνπ εθηέιεζε ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Κνληνχ Υξηζηίλα. Ο Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Θάλνπο θ.πξαζζάο Υαξάιακπνο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Αγίνπ Γεκεηξίνπ θ.καξακπνπξληψηεο Ησάλλεο, απνρψξεζαλ πξηλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 1 νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ο θ.γήκαξρνο γηα ην αλσηέξσ ζέκα αλέθεξε: χκθσλα κε ηηο παξ.1-8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010: «1. Γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα. 2. ε εηδηθφ παξάξηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαθέξνληαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 3. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ γηα ην Δ.Π.Γ. θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 4.Έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο νινθιεξψλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχληαμε πξνζρεδίνπ ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο. 5.πλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ηειηθψο ςεθίζζεθε απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ ηέηνηα δελ ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ν νηθείνο δήκνο. Ζ παξάιεηςε ηεο αλσηέξσ δεκνζίεπζεο δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο. 6.Ο πξνυπνινγηζκφο, ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη νη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα έιεγρν. Αλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν, φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ή έζνδα πνπ επηβάιινληαη απφ ην λφκν ή φηη έρνπλ εγγξαθεί έζνδα ή έμνδα, ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ή φηη ην χςνο ησλ εζφδσλ ππεξβαίλεη αλαηηηνιφγεηα ηηο απνδφζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο θαιεί ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα αλακνξθψζεη θαηάιιεια ηνλ πξνυπνινγηζκφ κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 7.χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ νηθ. 3966/ (ΦΔΚ 141/ ηεχρνο Β εθφζνλ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζε δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο, απνθαζηζηηθνχ ραξαθηήξα, αξκνδηφηεηεο, θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 83 παξ. 9 θαη 84 παξ. 6 ηνπ Ν 3852/2010, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν /2010. πλεπψο εθφζνλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ καο δελ κεηαβηβάζηεθαλ ηέηνηεο αξκνδηφηεηεο δελ απαηηνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3852/10. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο εμέθξαζε πξνηάζεηο θαη δηαηχπσζε γλψκεο ζηελ απφ 20/12/2011 ζπλεδξίαζή ηεο ζρεηηθά κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ

3 Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3852/2010, ηηο νπνίεο έρεη ζπγθεληξψζεη θαη αμηνινγήζεη θαηά ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ νηθ. 3966/ (ΦΔΚ 141/ ηεχρνο Β ) ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Ζ εθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηηο ππ αξηζ. 7/2011 θαη 8/2011 απνθάζεηο ηεο, εηζεγήζεθε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΔΠΓ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηά ηελ πεξηπη. δ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010. Ζ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ππφςε ζπλέηαμε ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΔΠΓ ην νπνίν θαη ππέβαιιε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηηο ππ αξηζ. 170/2011 θαη 171/2011 απνθάζεηο ηεο. χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ νηθ. 3966/ (ΦΔΚ 141/ ηεχρνο Β ) «3.Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ιακβάλνληαη ππ' φςε ηα δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη εηδηθφηεξα, γηα κελ ηα έζνδα ηα πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ, γηα δε ηα έμνδα ηα πνζά πνπ έρνπλ εληαιζεί.» Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ΔΠΓ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε νπνία είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη είδε : ηελ πεξίπη. α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 ηηο παξ. 1-8 ηνπ άξζξνπ 266 θαη ηηο παξ.1-2 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν.3852/2010 ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 θαη ηηο πεξηπη. δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010 ηηο παξ.1-3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.3852/2010, ηελ ΚΤΑ νηθ 50698/ κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 7028/ (ΦΔΚ 253 Β ) απφθαζεο «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». ηελ ππ αξηζ / (ΦΔΚ 2044/ ηεχρνο Β ) απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πνζνζηψλ θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηελ Απνθ. ΤΠΔΑΖΓ 5694/ ηελ ππ αξηζ / (ΦΔΚ 2044/ ηεχρνο Β ) απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. γηα ηε ζχζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Σελ ππ αξηζ. 8/2011 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΔΠΓ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Σν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΔΠΓ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηνπ έηνπο 2012, φπσο ζπληάρζεθε κε ηελ αξηζ. 171/2011 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 έσο 159 ηνπ Ν 3463/2006 θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 6 ηνπ ΒΓ ηεο 17/5-15/6/1959. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 55327/ Σηο απνθάζεηο ηνπ κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ θφξνη, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δήκνπ, φπσο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαη ηηο απνδνρέο ηνπ, φπσο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. Σα βεβαησζέληα έζνδα θαη ηα εληαιζέληα έμνδα ηνπ έηνπο Σηο απιήξσηεο νθεηιέο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, φπσο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν πνπ ππήξρε ηελ 28/12/2011, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο. Σν αξηζκ. πξση / έγγξαθν ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ κε ζέκα «Έγθξηζε Γαλείνπ» Σα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ

4 θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ επέθεξε νξηζκέλεο αιιαγέο επί ηνπ ζρεδίνπ Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία απφθαζεο 429/2011 Α. Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ έηνπο 2012, φπσο εκθαλίδνληαη ζην επηζπλαπηφκελν θείκελν ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2012 δηακνξθψλνληαη ζπλνιηθά ζην αθφινπζν χςνο: ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΟΔ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΔΡΑΜΔΝΑ ΟΗΚ.ΔΣΖ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ (Αλάιεςε δαλείνπ θαηά ην έηνο 2012 γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ θαη κε νθεηιψλ. ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ ΔΟΓΑ ,55 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΖΖ ,80 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΥΡΖΖ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ,00 ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ,ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ , , , ,06 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΞΟΓΑ , , , ΤΝΟΛΟ ,59 ΤΝΟΛΟ ,59 Β.Σν θείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΔΠΓ κε ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα θαη παξαξηήκαηα λα ππνβιεζεί ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο (κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηνλ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ γηα έιεγρν. Γ. πλνπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ ηέηνηα δελ ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ν δήκνο. Γ. Ζ παξνχζα απφθαζε κε βάζε ην άξζξν 2, παξ 4, ηνπ λ. 3861/2010 «πξφγξακκα δηαχγεηα», πξέπεη λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν δηαθνξεηηθά δελ εθηειείηαη.

5 Μεηνςεθνχλησλ ησλ παξαθάησ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ : Ο θ.πηλάθνο Γεκήηξηνο, θαηαςεθίδεη ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ έηνπο Ο θ.υαηδφγινπ ππξίδσλ θαη ν θ. αξδηαλφο Αζαλάζηνο, θαηαςεθίδνπλ α. ζηα ΔΟΓΑ ηηο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ έζνδα απφ ηέιε ειεθηξνθσηηζκνχ θαη αλέθεξαλ φηη ζα ςεθίζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ έηνπο 2012,εθφζνλ ζπκπεξηιεθζνχλ ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ Σ.Κ. Κνληνπνπιίνπ. Ο θ. Βνπιγαξάθεο Γεκήηξηνο θαηαςεθίδεη α. ζηα ΔΟΓΑ ηηο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ έζνδα απφ ηέιε ειεθηξνθσηηζκνχ θαη β. ζηα ΔΞΟΓΑ ηηο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ έξγα πνπ είλαη πξνγελέζηεξα ηνπ Ο θ. Μαπξνζαιαζζίηεο Παλαγηψηεο θαη ε θ. Σνχθνπ αξάληε Μαγδαιελή, ςεθίδνπλ κφλν ηηο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί θαη ςεθηζηεί ζε πξνεγνχκελα δεκνηηθά ζπκβνχιηα θαη ηηο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ. Ο θ. Παληαδήο αξάληεο ςεθίδεη κφλν ηηο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ εληαγκέλα έξγα ζην ΔΠΑ θαη ηηο πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ. Ο Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κνληνπνπιίνπ ςήθηζε ΠΑΡΧΝ. θ.υξηζηνθηδέιιεο Βαζίιεηνο, Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 429/2011. Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Κξηαξήο Αγνξαζηφο Κσλζηάληηνπ - Βνγδάλνπ Γέζπνηλα Μπνπιψηεο Γεκήηξηνο Καηζαλέξε Γέζπνηλα Λπξηζηήο Παξάζρνο Κνπθνχκεο Δπζηξάηηνο Κπξηαδήο Παιαηνιφγνο Βνπιγαξάθεο Γεκήηξηνο Αγάπηνο Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληάξαο σηήξηνο Υαηδφγινπ ππξίδσλ Σζαληαξιηψηεο Παλαγηψηεο Πιαθαδέιιεο Δπάγγεινο Σξηβφιαο Σξηαληάθπιινο Μαπξνζαιαζζίηεο Παλαγηψηεο Σνχθνπ - αξάληε Μαγδαιελή Κνπθνπιήζξαο ηπιηαλφο Φπρνχδεο Βαζίιεηνο θακάγθεο Αζαλάζηνο αθαξίθνο Γεψξγηνο Πηλάθνο Γεκήηξηνο αξδηαλφο Αζαλάζηνο Παληαδήο αξάληεο Αθξηβέο απφζπαζκα Μχξηλα Ο Πξφεδξνο Γ.. Αδακίδεο Κσλζηαληίλνο

6 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ Οηθνλνκηθνχ Δηνπο 2012

7 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 2 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 011 Μηζζψκαηα Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ) Μηζζψκαηα αζηηθψλ αθηλήησλ (άξζ. 194 ηνπ Ν.3463/06) Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα Γ.Δ Αηζηθήο 5.700, , , , Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα Γ.Δ Μνχδξνπ , , , , Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα Γ Δ. Νέαο Κνχηαιεο 9.278, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Μηζζψκαηα βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ (άξζξν ΒΓ24/9-20/1958, άξζξν , , , , ΝΓ 4260/62) Μηζζψκαηα βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ Γ.Δ Μχξηλαο 1.005,00 350, , , Μηζζψκαηα βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ Γ.Δ Αηζηθήο 5.285, , , , Μηζζψκαηα βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ Γ.Δ Μνχδξνπ 2.088, , , , Μηζζψκαηα βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ Γ.Δ Ν. Κνχηαιεο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε εδάθνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν 2130/93) Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν 2130/93) Γ.Δ 4.200, , , , Αηζηθήο Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν 2130/93) Γ.Δ 3.200, , , , Μνχδξνπ Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν 2130/93) Γ.Δ 2.038, , , ,21 Ν.Κνχηαιεο χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα 9.438, , , , Δζνδα απφ θηλεηέο ηειεπηθνηλσλίεο cosmote 4.582, , , ,21 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,21

8 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 3 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,42 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,42 02 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 Σφθνη θεθαιαίσλ Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 031 Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/8) Μχξηλαο , , , , Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/8) Γ.Γ.Κάζπαθα , ,69 0,00 0, Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/8) Γ.Γ. Κνξλνχ , ,44 0,00 0, Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/8) Γ.Γ Πιαηχ , ,65 0,00 0, Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/8) Γ.Γ. Θάλνπο , ,49 0,00 0, Σέινο θαζαξ. θση. (άξζ. 25 Ν 1828/89) Γ.Δ.Αηζηθήο , , , , Σέινο θαζαξ. θση. (άξζ. 25 Ν 1828/89) Γ.Δ.Μνχδξνπ , , , , Σέινο θαζ. θση. (άξζ. 25 Ν 1828/89)Γ.Δ.Ν.Κνχηαιεο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπά έζνδα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Δηζθνξά Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα 5.000,00 0, , , Έζνδα απνθνκκηδήο απνξ/ησλ απφ Κξαηηθφ αεξνιηκέλα Λήκλνπ. Γ.Δ 4.529,60 0, , , Αηζηθήο Έζνδα απνθνκηδήο απνξ/ησλ απφ νηθηζκφ Αλεκφεζζα Γ.Δ Μνχδξνπ ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,60 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

9 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 4 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ 032 Τπεξεζία πδξεχζεσο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν Γηθ/ηα ζχλδεζεο & επαλ/ζεο κε ην δίθηπν Γ.Δ Μχξηλ , , , , Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν Γ.Δ Αηζηθήο 2.250,00 700, , , Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν Γ.Δ Μνχδξνπ 4.080, , , , Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν Γ.Δ Ν. Κνχηαιεο 1.860, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σέινο χδξεπζεο Σέιε χδξεπζεο Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Σέιε χδξεπζεο Γ.Δ Αηζηθήο , , , , Σέιε χδξεπζεο Γ.Δ Μνχδξνπ , , , , Σέιε χδξεπζεο Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Έζνδα απφ γελφκελεο δαπάλεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πδξνιεπηψλ Έζνδα απφ γελφκελεο δαπάλεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πδξνιεπηψλ Γ.Δ 200,00 50,00 100,00 100,00 Αηζηθήο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 50,00 100,00 100,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τπεξεζία απνρέηεπζεο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο κε απνρεη.δίθηπν Γ.Δ Αηζηθήο 1.000,00 350,00 500,00 500, Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 840,00 900, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σέιε ρξήζεσο ππνλφκσλ Σειή ρξήζεο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Σειή ρξήζεο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Δ Αηζηθήο , , , , Σειή ρξήζεο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Δ Μνχδξνπ 4.580, , , ,00

10 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 5 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Σειή ρξήζεο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο απνρέηεπζεο Έζνδα ππεξεζίαο απνρέηεπζεο Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Έζνδα ππεξεζίαο απνρέηεπζεο Γ.Δ Μνχδξνπ , , , , Έζνδα ππεξεζίαο απνρέηεπζεο Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 041 Έζνδα λεθξνηαθείσλ (άξζξν 4 ΑΝ 582/1968, άξζξν 3 Ν 547/1977) Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γ.Δ Αηζηθήο 1.000,00 675, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 675, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 675, , , Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Δηζεηήξηα ζεάηξσλ, κνπζείσλ θ.ι.π Δζνδα απφ εηζεηήξηα ζπλαπιηψλ,ζεαηξηθψλ παξαζη.θιπ πνιηηηζηηθψλ 6.000,00 0,00 0,00 0,00 εθδειψζεσλ Γήκνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπά έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή 6.000,00 0,00 0,00 0, ππεξεζηψλ Δζνδα απφ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ δηαθεξχμεσλ έξγσλ 3.000,00 150, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 150, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 150, , , Έζνδα απφ ηέινο Αθίλεηεο πεξηνπζίαο Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν 2130/93) Έζνδα απφ ΣΑΠ Γ.Δ Μχξηλαο ειεθηξνδ/λσλ αθηλήησλ , , , ,00

11 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 6 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Έζνδα απφ ΣΑΠ ΣΚ Θάλνπο ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ 1.300,00 655,62 0,00 0, Έζνδα απφ ΣΑΠ Σ.Κ Κάζπαθα ειεθηξ/λσλ αθηλήησλ 2.750, ,06 0,00 0, Έζνδα απφ ΣΑΠ Σ.Κ. Κνξλνχ ειεθηξ/λσλ αθηλήησλ 1.300,00 712,99 0,00 0, Έζνδα απφ ΣΑΠ Σ.Κ. Πιαηχ ειεθηξνδ/λσλ αθηλήησλ 2.250, ,06 0,00 0, ΣΑΠ απφ κε ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα Γήκνπ Λήκλνπ , , , , Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24Ν 2130/93) Γ.Δ Αηζηθήο , , , , Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24Ν 2130/93) Γ.Δ Μνχδξνπ , , , , Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο (άξζξν 24Ν 2130/93) , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 Ν 1080/80, άξζξν παξ. 10 Ν 2130/93) Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 λ. 1080/80, άξζξν 27 παξ , , , , Ν. 2130/93) Γ.Δ Μχξηλαο Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 λ. 1080/80, άξζξν 27 παξ ,00 114,94 500,00 500, Ν. 2130/93) Γ.Δ Αηζηθήο Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 λ. 1080/80, άξζξν 27 παξ ,00 0, , , Ν. 2130/93) Γ.Δ Μνχδξνπ Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 λ. 1080/80, άξζξν 27 παξ.10 0,00 229,58 500,00 500,00 Ν. 2130/93) Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο χλνιν ηνπ ΚΑ: Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, , , , ,00 εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν 2539/97) Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, , , , , εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν 2539/97)Γ.Δ Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, 2.500,00 0, , , εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν 2539/97) Γ.Δ Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, 6.500, , , , εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν 2539/97) Γ.Δ Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, 1.500, , , ,00 εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν 2539/97) Γ.Δ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα

12 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 7 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Σέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (άξζξν 3 Ν 1080/80) Σέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (άξζξν 3 Ν. 1080/80) 5.000, , , , Σέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (άξζξν 3 Ν. 1080/80) Γ.Δ Αηζηθήο 2.000,00 890, , , Σέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (άξζξν 3 Ν. 1080/80) Γ.Δ Μνχδξνπ 4.500, , , , Σέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (άξζξν 3 Ν. 1080/80) Γ.Δ 2.800,00 194, , ,00 Ν.Κνχηαιεο χλνιν ηνπ ΚΑ: Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν 1900/90) , , , , Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξ. 5 Ν 1900/90) φισλ ησλ Γ.Δ Λήκλνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σέινο αδεηψλ νηθνδνκψλ (άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Σέινο αδ. νηθ.(άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/195 Γ.Δ Μχξη 5.161, , , , Σέινο αδεηψλ νηθνδνκψλ (άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γ.Δ Αηζηθήο 1.350, , , , Σέινο αδεηψλ νηθνδνκψλ (άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γ.Δ Μνχδξνπ 700,00 413,46 500,00 500, Σέινο αδεηψλ νηθνδνκψλ (άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 900,00 493,43 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σέινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (άξζξν 38 Ν 2773/99) Σέινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (άξζξν 38 Ν 2773/99) Γ.Δ Αηζηθήο 7.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε (άξζξν 25 Ν 1828/89) Έζνδα απφ ηέιε Νεσξίνπ Σέιε Νεσξίνπ Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 1.093, ,82 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,82 0,00 0, Λνηπά δπλεηηθά ηέιε Λνηπά δπλεηηθά ηέιε 1.200,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00

13 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 8 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,82 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 051 Φφξνη Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10 Ν 1080/80) Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ Γ.Δ. Μχξηλαο 0,00 0, , , Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ Γ.Δ. Αηζηθήο 0,00 0, , , Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10 Ν 1080/80) Γ.Δ Μνχδξνπ ,89 0, , , Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ Γ.Δ. Ν.Κνχηαιεο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,89 0, , , Φφξνο δχζνπ (άξζξν 9 ΝΓ 703/70, άξζξν 12 Ν 1080/80) Φφξνο δχζνπ (άξζξν 9 ΝΓ 703/70, άξζξν 12 Ν 1080/80) φισλ Γ.Δ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δηζθνξέο Δηζθνξά Δηζθνξά 40% ή 75% ηνπ ΚΖ/1947 Φεθίζκαηνο(άξζξν 34 Ν 1337/83) ππεξ , , , , Γήκνπ απφ ηελ έθδνζε πνιενδνκηθψλ αδεηψλ Δηζθνξά ππεξ Γήκνπ 0,5% επη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (άξζξν ,00 0,00 0,00 0, ηπν απφ Β.Γ) Δηζθνξά ππεξ Γήκνπ 50% απφ βεβαηψζεηο πξνζηίκσλ απζαηξέησλ ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο εηζθνξέο Έζνδα απφ ρνξήγεζε αδεηψλ κνπζηθήο 2.500, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ

14 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 9 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ 061 Απφ ζεζκνζεηεκέλνπο Πφξνπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 25 Ν 1828/89) , , , , Γαπάλε κίζζσζεο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε δεκνζίσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ , , , ,88 χλνιν ηνπ ΚΑ: ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ α/ζκηαο , , , , θαη β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ α/ζκηαο θαη , , , ,00 β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν 1946/91) Γ.Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ΚΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο , , , ,00 (άξζξν 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο (άξζξν , , , ,00 Ν. 2817/2000) χλνιν ηνπ ΚΑ: ΚΑΠ γηα ινηπνχο ζθνπνχο (δελ πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο ηνπ ΠΓΔ) 5.184, , , , Έζνδα γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη ,75 0, , ,00 δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,75 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,13 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,13 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 071 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 2.500, , , , πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 1.000,00 405,00 500,00 500, πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) Γ.Δ Αηζηθήο Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 1.500,00 675, , , πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) Γ.Δ Μνχδξνπ Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 1.000,00 750, , ,00 πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) Γ.Δ Νέαο Κνχηαιεο χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

15 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 10 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν 2880/2001) Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/ ,59 0,00 0,00 0,00 (άξζξν 9 Ν 2880/2001) χλνιν ηνπ ΚΑ: Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ (άξζξν 16 Ν ,59 0,00 0,00 0, /2001) Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ (άξζξν 16 Ν , , , , /2001) Γ.Δ Μχξηλαο Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ (άξζξν 16 Ν 1.000,00 180,00 500,00 500, /2001) Γ.Δ Αηζηθήο Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ (άξζξν 16 Ν 1.000,00 495, , , /2001) Γ.Δ Μνχδξνπ Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ (άξζξν 16 Ν 1.500, , , , /2001) Γ.Δ Ν. Κνχηαιεο χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο , , , , Έζνδα αηγηαινχ - παξαιίαο Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Έζνδα αηγηαινχ - παξαιίαο Γεκ.Δλφηεηαο Αηζηθήο 4.021, , , , Έζνδα αηγηαινχ - παξαιίαο Γεκ.Δλφηεηαο Μνχδξνπ , , , , Έζνδα αηγηαινχ - παξαιίαο Γεκ.Δλφηεηαο Ν.Κνχηαιεο ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,55 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 121 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ Απφ εζληθνχο πφξνπο Δθηαθηεο επηρ/ζεηο θάιπςεο ακνηβψλ ζπκβαζηνχρσλ θαζαξηζηξηψλ ,00 0,00 0,00 0, ζρνιείσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο Δθηαθηε επηρνξήγεζε γηα κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ ΣΤΓΚ ,00 0,00 0,00 0, Δθηαθηεο επηρ/ζεηο ΤΠΔ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο αξζ.27 Ν.3756/ , ,72 0,00 0,00

16 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 11 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Δθηαθηεο επηρ/ζεηο ΤΠΔΑΖΓ γηα επελδχζεηο-έξγα άξζ.27 Ν.3756/ , ,13 0,00 0, Δθηαθηε επηρνξ.γηα κηζζ.πξνζσπηθνχ Πνιενδνκίαο ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Έζνδα απφ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα πινπνίεζε ηνπηθψλ , ,85 0,00 0,00 πνιηηηθψλ Δπηρ/ζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ιεηηνπξγία ζην Γήκν γξαθείσλ ΟΑΔΓ γηα 6.000, , , , εμππεξέηεζε αζθαιηζκέλσλ γηα Μχξηλα θαη Μνχδξνπ ζχκθσλα κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Δπηρ/ζε απφ ΤΠ.Δ γηα ην πξφγξακκα κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα Γ.Δ , ,86 0,00 0, Μχξηλαο Δπηζθεπή ζπληήξεζε Γεκ. ρνιείνπ ΣΓ Ρνζζνπνπιίνπ 8.419,45 0,00 282,73 282, Δπηζθεπή- ζπληήξεζε-δηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 9.865,60 0, , , Ρνπζζνπνπιίνπ ( Δπηρ/ζε Τπ. Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ & Αιιηείαο) Κάιπςε κηζζνδνζίαο πξνζσπ κεξ.απαζρ. Γ.Δ Αηζηθήο , ,00 0,00 0, Κάιπςε κηζζνδνζίαο πξνζσπ κεξ.απαζρ. Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 8.000, ,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Δπηρ/ζε γηα θάιπςε κηζζνδνζίαο ππαιιήισλ ΚΔΠ Γήκνπ Λήκλνπ , , , , Δπηρ/ζε ΤΠΔ γηα δαπαλεο Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο- ππξνπξνζηαζίαο , ,55 0,00 0, Μηζζνδνζία πξνζσπηθνχ ΚΔΠ κε ζχκβαζε έξγνπ 9.210, ,72 0,00 0, Έζνδα πνιηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γήκνπ Λήκλνπ ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,57 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,20 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,20 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 131 Δπηρνξεγήζεηο απφ ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο Κεληξηθνί απηνηειείο πφξνη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΣΑ) Κεληξηθνί απηνηειείο πφξνη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ , , , ,00 (ΑΣΑ) χλνιν ηνπ ΚΑ: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ (άξζξν 13 Ν 2880/2001) , , , ,00

17 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 12 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ (άξζξν 13 Ν 2880/ , ,89 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Δπηρνξεγήζεηο ηνπ Δηδηθνχ πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο , ,89 0,00 0,00 (ΔΠΣΑ, άξζξν 13 Ν 2539/97) Δπηρ/ζε απφ πξφγξακκα ΘΖΔΑ-Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ , ,65 0,00 0, νρήκαηνο ηχπνπ πξέζαο 12 Μ3 πξψελ Γήκνπ Μχξηλαο. Δπηρ/ζε πξφγξακκα ΘΖΔΑ γηα Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξψελ Γήκνπ , ,16 0,00 0, Μχξηλαο Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ Γήκνπ Μχξηλαο. Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα ,18 0,00 0,00 0, << Θεζέαο>> Καηαζθεπή γέθπξαο ζηελ αζηηθή νδφ Ννζνθνκείν-Ακπγδαιηέο, Γ.Γ , , , , Μχξηλαο. Δπηρ/ζε πξφγξακκα <<Θεζέαο>> Παξνρή ππεξεζηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ηνπ ,30 0, , , πξψελγήκνπ Μνχδξνπ ζηε πξνζπκβαηηθή δηαδηθαζία(γησ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Αμηνπνίεζε - εθκεηάιεπζε Σνπξηζηηθψλ Αθηλήησλ πξψελ Γήκνπ Μνχδξνπ Απφθηεζε νηθνπέδσλ γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο Γ.Δ Μνχδξνπ ,50 0, , , Δμνπιηζκφο Γεκεηξηάδεηνπ ρνιήο Γ.Δ Μνχδξνπ ,22 0, , , ΥΟΑΠ Γήκνπ Μνχδξνπ- πξνθαηαξθηηθή κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο , ,53 0,00 0, Μειέηε νδνχ αξδψλ-αγίνπ Γεκεηξίνπ ,00 0, , , Μειέηε Γηαρείξηζζεο ιπκάησλ Γήκνπ Μνχδξνπ(εζσηεξηθά-εμσηεξηθά δίθηπα ,26 0, , , επεμεξγαζία) ρέδην ρσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο νξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π) 0,00 0, , ,40 Γήκνπ Αηζηθήο.ΔΠΑ χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπά εηδηθά πξνγξάκκαηα , , , , Δζσηεξηθή νδνπντηα ΓΓ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ (Δπηρ/ζε πξφγξακκα ΘΖΔΑ) , , , , Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ Γήκνπ Μχξηλαο. Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα 0, , , , ΘΖΔΑ. Απνθαηάζηαζε & ζπκπιήξσζε πιαθφζηξσζεο & ιηζφζηξσησλ ζηελ ,00 0, , , θεληξηθή αγνξά ηεο Μχξηλαο Καηαζθεπή λέαο γέθπξαο ζην δξφκν Κεξακηδαξηά- ηξαηφπεδν Κνξλνχ ,00 0, , , (Δπηρ/ζε πξφγξακκα ΘΖΔΑ) Δθζπγρξνληζκφο βειηίσζε- επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο- απνρέηεπζεο Γ.Γ 2.346, , , , Καξπαζίνπ Αλαπιάζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αξδψλ Γ.Δ Αηζηθήο ,71 0, , , Δθζπγρξνληζκφο-βειηίσζε-επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Γ.Γ ,10 0, , ,05 Γάθλεο

18 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 13 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Τπνέξγν 1:Οινθιήξσζε βειηίσζεο-επέθηαζεο δηθηχσλ 0,00 0, , , χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Καξπαζίνπ Γ.Δ Αηζηθήο Αιιαγή ρξήζεο Γεκ.ρνι.Πνξηηαλνχ ζε Πνιηηηζηηθφ θέληξν Γ.Δ , ,64 0,00 0, Ν.Κνχηαιεο (Θεζέαο) Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Πεδηλνχ-Αγθαξ.-Αγ.Γεκεηξίνπ Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο ,15 0,00 0,00 0, (Θεζέαο) Πξνθαηαξθηηθή κειέηε δηαρείξηζεο ιπκκάησλ-μειέηε δηθηχσλ ,61 0, , ,61 χδξεπζεο-απνρ.& νκβξίσλ ΜΠΔ θιπ Γ.Δ Ν.Κνχηαιε χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπά εηδηθά πξνγξάκκαηα , , , , Καηαζθεπή απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ & βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ Γήκνπ , , , , Μχξηλαο Ννκνχ Λέζβνπ. Αλάπιαζε Πεξηβ. Υψξνπ Αγίνπ Γεκεκ. Σνπ Γεκ. Αηζηθήο ,25 0, , , Πξνγξ/θε ζχκβαζε κε Τπ. Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ γηα πινπνίεζε ηνπ ,00 0, , ,00 έξγνπ:γεκηνπξγία-βειηίσζε πξνζβάζεσλ ζε ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο : Κάζηξν Μχξηλαο,Νηάπηα,Ρερά Νεξά Βειηίσζε-αλαθαίληζε θηλεκαηνζέαηξνπ <<ΜΑΡΟΤΛΑ>> ζηε Μχξηλα Λήκλνπ ,00 0, , , Ζιεθηξνληθή Κπβέξλεζε Γήκνπ Μνχδξνπ,Γήκνπ Μχξηλαο, Γήκνπ Νέαο ,61 0, , , Κνχηαιεο,Γήκνπ Αηζηθήο- Γηακφξθσζε-δεκηνπξγία ρψξσλ άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 0,00 0, , , ζηνλ Άγην Γεκήηξην Γηακφξθσζε θαη αλάπιαζε ηεο πιαηείαο Αηζηθήο 0,00 0, , , Γηακφξθσζε ζέζεο ζέαο ζην Βάξνο (απνιηζσκέλν) 0,00 0, , , Πξνκήζεηα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 0,00 0, , , εθδειψζεσλ "Γηνξηή Ραθηνχ" θαη "Γηνξηή Μειηνχ" ζην Μνχδξν Λήκλνπ Απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ιηλψλ ζην Ρσκαλνχ - Ρεπαλίδη 0,00 0, , , Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βξχζεο Λχρλα 0,00 0, , , Γηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ (πιαθνζηξψζεηο, θσηηζκφο θιπ) ζηε Ν. Κνχηαιε 0,00 0, , , & ζην Πεδηλφ Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη 0,00 0, , , δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΘΑΛΑΗΟΤ-ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΓΗΑ 0,00 0, , ,00 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ, ΠΔΡΗΖΓΖΖ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΣΑΓΜΔΝΟΤ Δ ΓΗΚΣΤΟ ΜΔ ΔΝΗΑΗΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

19 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 14 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ 0,00 0, , ,00 ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΤΓΚΡΖΣΗΚΧΝ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΗΚΡΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ 0,00 0, , , ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ - ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Αλάπιαζε πιαηεηψλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (ΚΣΔΛ) θαη Τςηπχιεο (ΟΣΔ) 0,00 0, , , Βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο αζθάιεηαο - Πξνκήζεηα θαη 0,00 0, , , εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ Γηακφξθσζε ρψξσλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ζην πάξθν 0,00 0, , , Αλδξσλίνπ Βειηίσζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 0,00 0, , , Γεκηνπξγία ρψξσλ πνιηηηζκνχ (ηέγαζε κφληκεο ζπιινγήο παηδηθψλ 0,00 0, , , παηρληδηψλ θαη βηβιίσλ). Απνθαηάζηαζε-αλάδεημε ζεκείσλ αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο (βξχζεο, 0,00 0, , , θξνπλνί, θιπ) Τπνγεηνπνίεζε δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ 0,00 0, , , ζσκάησλ. Αλάπιαζεο πεξηνρήο Νέαο Μαδχηνπ θαη πεξηνρήο Κάζηξνπ Μχξηλαο 0,00 0, , , Γηακφξθσζε εηζφδνπ πφιεο Μχξηλαο ζηελ πεξηνρή εθθνθθηζηεξίνπ θαη 0,00 0, , , αλάπιαζε ηεο Λεσθφξνπ Γεκνθξαηίαο Γηακφξθσζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο 0,00 0, , , Γηαγξακκίζεηο-ζεκάλζεηο 0,00 0, , , Γεκηνπξγία-βειηίσζε ειεχζεξσλ ρψξσλ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ 0,00 0, , , ήκαλζε αξραηνινγηθνχ πεξηπάηνπ, πηλαθίδεο θαη ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο 0,00 0, , , πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο πεξηνρήο 0,00 0, , , δεκηνπξγία θέληξνπ πιεξνθφξεζεο Γξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη 0,00 0, , , πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Γηακφξθσζε Κέληξνπ Γηα βίνπ Μάζεζεο / Βηβιίνπ / Αίζνπζαο πνιιαπιψλ 0,00 0, , , ρξήζεσλ. Γίθηπν πνδειαηνδξφκνπ απφ λέν ιηκάλη εσο Απιψλα. 0,00 0, , , Παξεκβάζεηο δηεπθφιπλζεο θίλεζεο ΑΜΚ 0,00 0, , , Γηακφξθσζε αγσληζηηθνχ ρψξνπ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 0,00 0, , , πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο Μχξηλαο Αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ Πεδηλνχ - Αγθαξπψλσλ - Αγηνπ Γεκεηξίνπ 0,00 0, , , (Απνπεξάησζε) Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Αηζηθήο - Αγηνπ Δξκνιάνπ (2ν Απφζπαζκα) Υ.Θ. 0,00 0, , , Υ.Θ ,56

20 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 15 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ "Δθζπγρξνληζκφο - βειηίσζε δεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ Μχξηλαο & 0,00 0, , , Μνχδξνπ" Καηαζθεπή ηεο θνηλήο εγθαηάζηαζεο θπζηθήο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ 0,00 0, , ,00 Γ.Γ Αηζηθήο & Καξπαζίνπ ηνπ Γ. Αηζηθήο ηεο Ν. Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,18 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο θαη έξγα Υξεκαηνδνηήζεηο απφ Πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα Δπηζθεπή πξψελ ζρνι.ρνπζζνπνπιίνπ Γ.Δ Μνχδξνπ (κηθξά έξγα ηνπηθήο , ,42 0,00 0,00 ζεκαζίαο θιπ) χλνιν ηνπ ΚΑ: Υξεκαηνδνηήζεηο απφ Κεληξηθνχο Φνξείο , ,42 0,00 0, Καηαζθεπή 3νπ Νεπηαγσγείνπ Μχξηλαο (Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ) , , , ,72 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ απφ Δ.Δ Καηαζθεπή 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μχξηλαο ,00 0, , , Δπέθηαζε & δηαξχζκηζζε 3νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μχξηλαο ,00 0, , , Γίθηπν απνρέηεπζεο θαη κνλάδα Δ.Δ.Λ Γήκνπ Νέαο Κνχηαιεο Λήκλνπ (Γ.Δ ,00 0, , , Ν. Κνχηαιεο) Υξεκαηνδφηεζε πξφγξακκα: << Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ ΔΠΑ >> Απνθαηάζηαζε ρψξνπ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ(υ.α.γ.α) ζηε ,00 0, , , ζέζε <<ΚΑΚΑΒΟΤ >> Γήκνπ Μχξηλαο (Γ.Δ. Μχξηλαο) Βειηίσζε δηθηχνπ χδξεπζεο Μχξηλαο (ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ) ,00 0, , , Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπρξνληζκφ ηνπ ,00 0, , ,00 ζπζηήκαηνο ζπιινγήο & κεηαθνξάο ζην Γήκν Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: Έζνδα απφ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα θάιπςε επελδπηηθψλ ,00 0, , ,00 δαπαλψλ Απνθαηάζηαζε απνθφιιεζεο βξάρσλ ζηελ νδφ παξάθακςεο Κάζπαθα ,00 0, , ,00 Γήκνπ Μχξηλαο χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο θαη έξγα ,00 0, , ,00

21 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 16 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Δπηρνξήγεζε γηα ηελ πξνκήζεηα 12 (δψδεθα) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ,00 0, , ,00 αηζνπζψλ γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ δηθαθηεξίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,72 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,60 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 141 Γσξεέο Πξντφλ δσξεψλ Δζνδα απφ απνδνρή δσξεψλ ηδησηψλ 2.703,08 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,08 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,08 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,08 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πξνζαπμήζεηο θαη πξφζηηκα Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ (άξζξν 6 ΝΓ 356/74, άξζξν 16 Ν 2130/93) Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ (άξζξν 6 ΝΓ 356/74, άξζξν , , , ,00 16 Ν.2130/93) χλνιν ηνπ ΚΑ: Πξφζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 Ν , , , , /93) Πξφζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 Ν , , , , /93) Γ.Δ Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 19 Ν , , , , /80) Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 19 Ν.1080/80) 6.000, , , , Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην ηέινο 5.000,00 88,39 500,00 500, παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, θαη/ησλ θιπ Αηζηθήο (άξζξν 19, Ν. 1080/80) Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηέινο 5.000, , , ,00 παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, θαη/ησλ θιπ Μνχδξνπ (άξζξν 19, Ν. 1080/80)

22 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 17 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηέινο ,00 20,97 500,00 500,00 παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, θαη/ησλ θιπ Νέαο Κνχηαιεο (άξζξν 19, Ν. 1080/80) χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Παξάβνια Παξάβνια πιεηζηεξηαζκψλ (άξζξα 932 θαη 959 ΚπνιΓ) Σεχρε Γεκνπξάηεζεο Γήκνπ Λήκλνπ 3.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 162 Λνηπά έθηαθηα έζνδα Έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Έζνδα απφ ηδηψηεο γηα απκάθξπλζε θαη θχιαμε εγθαηαιειεηκκέλσλ 500,00 0,00 500,00 500, νρεκάησλ ( ΚΤΑ /67/2002) απφ ην Γήκν. Έζνδα απφ εηζηηήξηα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γήκνπ Λήκλνπ , ,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο αλσηέξσ , ,00 500,00 500,00 ηάμεηο Δθηαθηα έζνδα απφ άδεηεο ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ 560,00 255,00 0,00 0, Δθηαθηα έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ , ,20 0,00 0,00 θαηεγνξίεο χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,20 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,20 500,00 500, ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΝΣΑΥΘΟΤΝ ΣΗ ΑΝΣΧΣΔΡΧ ΣΑΞΔΗ Δθηαθηα έζνδα απφ άδεηεο ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ 1.500, , , , Έζνδα απφ ρνξήγεζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο ζε ηέθλα αιινδαπψλ Γ.Δ 5.000, , , , Λήκλνπ Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 0,00 0, , ,00

23 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 18 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,80 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ 211 Σαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Γ.Δ Μχξηλαο ,00 56, , , θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Σαθηηθά έζνδα ηέιε θαζαξηφη-ειεθηξνθ. Γ.Δ Αηζηθήο , , , , Σαθηηθά έζνδα ηέιε θαζαξηφη-ειεθηξνθ. Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο ,00 0, , , Δηζθνξά Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα 5.000, , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Γ.Δ Μνχδξνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε-δηθ. Ύδξεπζ Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Θάλνπο 7.500, ,68 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Γ. Κνξλνχ 6.500, ,16 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Γ. Κάζπαθα , ,90 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Γ. Πιαηχ 8.491, ,62 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ Μνχδξνπ , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θ δηθαησκ.χδξεπζ.γ.δ Αηζηθήο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Μχξηλαο , , , ,00

24 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 19 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Θάλνπο 1.800,00 966,90 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Γ. Κνξλνχ 1.300,00 458,70 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Γ. Κάζπαθα 2.800,00 986,70 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Γ. Πιαηχ 3.000, ,61 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Δ Μνχδξνπ 6.540, , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Δ Ν. Κνχηαιεο , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θ δηθαησκ.απνρ.γ.δ Αηζηθήο , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε εθθέλσζεο βφζξσλ.γ.δ Ν.Κνχηαιεο 500,00 0,00 500,00 500, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε εθθέλσζεο βφζξσλ.γ.δ Ν.Μνχδξνπ 1.300,00 0, , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε εθθέλσζεο βφζξσλ.γ.δ Αηζηθήο 500,00 0,00 500,00 500, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε εθθέλσζεο βφζξσλ Γ.Δ Μχξηλαο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Έζνδα απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γ.Δ Μχξηλαο 5.940,00 0, , , Έζνδα απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γ.Δ Αηζηθήο 1.970,00 0, , , Έζνδα απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γ.Δ Μνχδξνπ 4.583,00 0, , , Έζνδα απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 2.140,00 0, , , Δζνδα απφ κηζζψκαηα αθηλήησλ ΠΟΔ πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά 0, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σαθηηθά έζνδα απί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ , , , , βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηνληαη πξψηε θνξά Γ.Δ Μχξηλαο Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ ΠΟΔ πνπ βεβηψλνληαη θαη εηζπξάηνληαη , , , , πξψηε θνξά Γ.Δ Μχξηλαο. Έζνδα ρξήζεο αηγηαινχ & παξαιίαο πξψηεο βεβαίσζεο , ,00 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ , , , , βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηνληαη πξψηε θνξά Γ.Δ Μνχδξνπ. Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ 700,00 779, , ,00 βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηνληαη πξψηε θνξά Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο.

25 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 20 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Σέιε παξεπηδεκνχλησλ πξψηεο βεβαίσζεο Μνχδξνπ 1.094,00 527,30 600,00 600, Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ επη ησλ αθαζ.επηηεδ.γ.δ Αηζηθήο 5.000,00 275, , , Σέιε παξεπηδεκνχλησλ πξψηεο βεβαίσζεο Αηζηθήο 1.500,00 0,00 200,00 200, Σέιε παξεπηδεκνχλησλ πξψηεο βεβαίσζεο Ν.Κνχηαιεο 1.000,00 0,00 200,00 200,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σαθηηθά έζνδα απφ ινηπά έζνδα πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά Δζνδα ΠΟΔ Σέινπο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξψηεο βεβαηψζεο 0,00 744,00 0,00 0, Μηζζψκαηα αζηηθψλ αθηλήησλ ΠΟΔ πξψηεο βεβαίσζεο 5.000,00 177,03 0,00 0, Έζνδα ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο πξψηεο βεβαίσζεο , , , , Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά ,00 168,53 200,00 200,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 221 Έθηαθηα έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά Έθηαθηα γεληθά έζνδα Πξφζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 Ν , , , , /93) ΠΟΔ πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηνληαη γηα πξψηε θνξά Πξνζαπμήζεηο & πξφζηηκα άξζξνπ 19 Ν.1080/80 ζε πεξίπησζε κε 0,00 227,30 0,00 0,00 ππνβνιήο δήισζεο ή εθπξφζεζκεο δήισζεο πξψηεο βεβαίσζεο χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 3 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΌ Π.Ο.Δ. 31 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ 312 Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ Γάλεηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ

26 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 21 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Αλάιεςε δαλείνπ θαηά ην έηνο 2012 γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ θαη 0,00 0, , ,00 κε νθεηιψλ ηνπ Γήκνπαπφ ην Σ.Π.& Γ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 312 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 31 0,00 0, , ,00 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΌ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ 321 Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε ηαθηηθά έζνδα Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Δηζθνξά Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ ΠΟΔ πνπ βεβαηψλνληαη θαη , , , , εηζπξάηνληαη πξψηε θνξά Σέιε θαζαξηφηεηαο- ειεθηξνθ. ΠΟΔ Γ.Δ Μνχδξνπ 651,85 651,85 237,09 237, Σέιε θαζαξηφηεηαο-ειεθηξ. ΠΟΔ Γ.Δ. Αηζηθήο 0,00 0, , ,52 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Δηζπξαθηέα ππφινηπα Π.Ο.Δ απφ βεβαησζέληα θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε , , , , ηέιε χδξεπζεο Γ.Δ Μχξηλαο. Σέιε χδξεπζεο ΠΟΔ Γ.Δ Αηζηθήο , , , , Σέιε χδξεπζεο ΠΟΔ Γ.Δ Μνχδξνπ , , , , Σέιε χδξεπζεο ΠΟΔ Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο , , , ,72 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Δηζπξαθηέα ππφινηπα Π.Ο.Δ απφ βεβαησζέληα θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε , , , , ηέιε απνρέηεπζεο ζπν Γ.Δ Μχξηλαο Σέιε απνρέηεπζεο ΠΟΔ Γ.Δ Αηζηθήο , , , , Σέιε απνρέηεπζεο ΠΟΔ Γ.Δ Μνχδξνπ 3.200, , , , Σέιε απνρέηεπζεο ΠΟΔ Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 6.450, , , ,78 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Δηζπξαθηέα ππφινηπα ΠΟΔ απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο T.Α.Π Γ.Δ 649,12 649,12 649,12 649,12 Μχξηλαο

27 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 22 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ ΣΑΠ ΠΟΔ Γ.Δ Αηζηθήο 3.542, , , , ΣΑΠ ΠΟΔ Γ.Δ Μνχδξνπ 434,00 434,00 291,38 291, ΣΑΠ ΠΟΔ Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 8.873, , , ,86 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε θαη εηζθνξέο (Σέινο Πεξηβάιινληνο Π.Ο.Δ) Γ.Δ 512,00 512,00 464,00 464,00 Μχξηλαο Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ (εηζπξαθηέα , , , , ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα παξειζφληα νηθ. έηε). Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαηψζέληα θαηά ηα παξειζφληα νηθνλνκηθά , , , , έηε, ηέιε παξεπηδεκνχλησλ Γ.Δ Μχξηλαο Σαθηηθά ππφινηπα ΠΟΔ επη ησλ αθαζαξ.επηηεδ.γ.δ Αηζηθή 1.756, , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπα ΠΟΔ επη ησλ αθαζαξ.επηηεδ.γ.δ Μνχδξνπ , , , , Παξεπηδεκνχλησλ ΠΟΔ Γ.Δ Μνχδξνπ 469,27 469,27 996,57 996,57 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπά εζφδα Δηζπξαθηέα ππφινηπα ΠΟΔ απφ αηγηαιφ & παξαιία Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπαπ.ο.δ απφ κηζζψκαηα Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπα ΠΟΔ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ Μχξηλαο 2.296, , , , Λνηπά έζνδα ΠΟΔ Γ.Δ Μχξηλαο , , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπα ΠΟΔ απφ αηγηαιφ & παξαιία Γ.Δ Αηζηθήο 901,00 901,00 901,00 901, Δηζπξαθηέα ππφινηπα Π.Ο.Δ. απφ κηζζψκαηα Γ.Δ Αηζηθήο 4.851, , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπα ΠΟΔ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ Αηζηθήο 815,00 815,00 690,00 690, Λνηπά έζνδα ΠΟΔ Γ.Δ Αηζηθήο 5.477, , , , Δηζπξαθ ππφι ΠΟΔ απφ αηγηαιφ & παξαιία ΓΔ Μνχδξνπ , , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπα Π.Ο.Δ. απφ κηζζψκαηα Γ.Δ Μνχδξνπ , , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπα ΠΟΔ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ Μνχδξνπ 4.743, , , , Λνηπά έζνδα ΠΟΔ Γ.Δ Μνχδξνπ 8.014, , , ,64

28 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 23 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Δηζπξαθ ππφι ΠΟΔ απφ αηγηαιφ & παξαιία ΓΔ Ν.Κνχηαιεο 450,00 450,00 450,00 450, Δηζπξαθηέα ππφινηπα Π.Ο.Δ. απφ κηζζψκαηα Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 8.501, , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπα ΠΟΔ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 2.340, , , , Λνηπά έζνδα ΠΟΔ Γεκ. Δλφηεηαο Νέαο Κνχηαιεο 2.020, , , ,70 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,72 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε έθηαθηα έζνδα Έθηαθηα γεληθά έζνδα Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα, θαηά ηα παξειζφληα νηθνλνκηθά , , , , έηε, απφ πξφζηηκα ΚΟΚ Γ.Δ Γήκνπ Λήκλνπ Λνηπά έθηαθηα γεληθά έζνδα Γ.Δ. Μχξηλαο 700,00 700,00 788,39 788,39 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,89 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,89 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,18 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,18 4 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 411 πληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ , , , , Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηα έμνδα παξάζηαζεο Γεκάξρνπ 5.000, , , , Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο 2% , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Φφξνη θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο Φφξνη κηζζσηψλ ππεξεζηψλ Φφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ , , , ,00

29 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 24 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: Φνξνί θαη ραξηφζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ κειψλ Γεκνηηθψλ , , , , πκβνπιίσλ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Φφξνη θαη ραξηφζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ κειψλ Γεκνηηθψλ , , , , πκβνπιίσλ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Απφδνζε εηζθνξψλ αληηδεκάξρσλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Φφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ ει. Δπαγγεικαηηψλ θ.ι.π Φφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ ει. Δπαγγεικαηηψλ θ.ι.π , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Κξάηεζε 20% ππέξ Γεκνζίνπ απφ έζνδα αηγηαινχ 0,00 0, , , Κξάηεζε ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 3,6% ιφγσ εθκηζζψζεσο 7.000, , , , αθηλήησλ Κξαηήζεηο 1% ππέξ ΜΣΠΤ απφ πξφζζεηεο ακνηβέο 3.200, , , , Δίζπξαμε ΦΠΑ 9% 0,00 0, , , Δίζπξαμε ΦΠΑ 16% 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηακεία Δηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ , ,12 0,00 0, Δηζθνξέο ππέξ Η.Κ.Α , , , , Δηζθνξέο ππέξ ΣΤΓΚΤ , , , , Δηζθνξέο ππέξ ΣΜΔΓΔ , , , , Δηζθνξέο ππεξ T.E.Α.Γ.Τ , , , , Δηζθνξέο ππεξ T.Π.Γ.Τ , , , , Δηζθνξέο ππεξ T.Π.Γ.Τ ( T.Τ.Γ.Κ) 2.000, , , , Δηζθνξά ππεξ ΣΠΓΤ 1% , , , ,00

30 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 25 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Δηζθνξά ππεξ ΟΑΔΓ 1% 5.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμφθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμφθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γαλείσλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 421 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ (άξζξν Ν 318/69, Απνθ. Τπ. Οηθνλ /11652/1997) Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ (άξζξν 26 Ν 1.200,00 0,00 0,00 0,00 318/69, Απνθ. Τπ. Οηθνλ /11652/1997) χλνιν ηνπ ΚΑ: Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 1.200,00 0,00 0,00 0, Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ (απνπζία,απεξγία θ.ι.π) , , , , Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ Γεκ.ελφηεηαο Αηζηθήο 1.000,00 0,00 0,00 0, Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ Γεκ.ελφηεηαο Μνχδξνπ 1.000,00 0,00 0,00 0, Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ Γεκ.ελφηεηαο Νέαο Κνχηαιεο 1.000,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 51 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 511 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα

31 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 26 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε 0,00 0, , ,74 ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ χλνιν ηνπ ΚΑ: Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα 0,00 0, , , Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα Υξεκαηηθφ ππφινηπν απφ έθηαθηα έζνδα Γήκνπ Λήκλνπ , ,05 0,00 0, Υξεκαηηθφ ππφινηπν απφ έθηαθηα έζνδα Γ.Δ Αηζηθήο , ,72 0,00 0, Υξεκαηηθφ ππφινηπν απφ έθηαθηα έζνδα Γ.Δ. Μνχδξνπ , ,06 0,00 0, Υξεκαηηθφ ππφινηπν απφ έθηαθηα έζνδα Γ.Δ Νέαο Κνχηαιεο , ,98 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα γηα ηελ , ,81 0,00 0,00 θάιπςε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα (Αλεηδίθεπηα) γηα 0,00 0, , ,27 ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ χλνιν ηνπ ΚΑ: Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα γηα ηελ θάιπςε 0,00 0, , ,27 έξγσλ ηνπ Π.Γ.Δ ή πηζηψζεηο πξννξηδφκελεο γηα Γεκφζηεο επελδχζεηο Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα (ΑΝΔΗΓΔΚΔΤΣΑ) 0,00 0, , , γηα ηελ θάιπςε έξγσλ ηνπ Π.Γ.Δ ή πηζηψζεηο πξννξηδφκελεο γηα Γεκφζηεο επελδχζεηο Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα (ΔΗΓΗΗΚΔΤΜΔΝΑ 0,00 0, , ,50 ΑΣΑ) γηα ηελ θάιπςε έξγσλ ηνπ Π.Γ.Δ ή πηζηψζεηο πξννξηδφκελεο γηα Γεκφζηεο επελδχζεηο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,05 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,32 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,06 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,06

32 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 27 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: , , , ,59

33 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 28 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ (Η) ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΣΟΤ(ΗΗ) ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ (I) 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ , , , ,55 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ , , , ,42 02 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ , , , ,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ , , , ,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗ , , , ,00 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ , , , ,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ , , , ,13 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ , , , ,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , , ,80 11 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠ , , , ,20 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ , , , ,60 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 2.703,08 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , , ,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔ , , , ,00 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ , , , ,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ , , , ,00 3 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΌ Π.Ο.Δ , , , ,18 31 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ 0,00 0, , ,00 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΌ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ , , , ,18 4 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡ , , , ,00 41 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ , , , ,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ , , , ,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ , , , , Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα 0,00 0, , , Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα , , , ,32 ΣΕΛΙΚΑ ΤΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ: , , , ,59

34 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 29 απφ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα Φεθηζζέληα απφ ην Δγθξηζέληα απφ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ (II) ΣΑΚΣΗΚΑ 1 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πνζνζηφ 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Σέιε ζηάζκεπζεο. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δηδηθφ ηέινο ιαηνκηθψλ πξντφλησλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Σέινο αδεηψλ νηθνδνκψλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Σέινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Σνπηθά (δπλεηηθά) ηέιε θαη εηζθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Δηζθνξά ιφγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Δηζθνξά ΚΖ/1947 Φεθίζκαηνο. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα δηαηηζέκελα γηα επελδχζεηο. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΚΣΑΚΣΑ 1 Πξντφλ εθπνίεζεο αθηλήησλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Γάλεηα γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πξφζηηκα γηα παξάλνκε εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έζνδα απφ επελδπηηθέο δαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα ινγαξηαζκφ 0,00 0,00 0,00 0,00 ηξίησλ. 6 Σέιε ξχπαλζεο. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Δθάπαμ εηδηθή εηζθνξά γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λνηπά έθηαθηα έζνδα δηαηηζέκελα ή πξννξηδφκελα γηα επελδχζεηο. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00

35 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ Πξνυπνινγηζκφο Γαπαλψλ Οηθνλνκηθνχ Δηνπο 2012

36 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 2 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ 00-. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο εηδ.ζπλεξγάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ , , , ,00 ππνζηήξημε γξαθείνπ Γεκάξρνπ. Γεκάξρνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ Δξγνδνη.εηζθνξά Η.Κ.Α εηδηθνχ ζπλεξγάηε 9.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ ΣΔΗ 133,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 133,00 0,00 0,00 0, /61 θαη 33 ΝΓ 5441/66) Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ , , , , /61 θαη 33 ΝΓ 5441/66) Πξνκήζεηα T.Π.Γ θαηά ηελ απφδνζε ππέξ Γήκνπ κεληαίαο ηαθηηθήο 5.085, , , ,00 θαηαλνκήο (Κ.Α.Π.) χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γαπάλεο πξφζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη 5.500, , , ,00 ζεκηλάξηα. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

37 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 3 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ , , , , Ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ 2.800,00 49, , , Ακνηβέο άκηζζνπ ππνζεθνθχιαθα 1.000,00 397, , , Αλάζεζε εξγαζίαο ζε λνκηθφ ζχκβνπιν 6.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Ακνηβέο Λνγηζηψλ Ακνηβή εμσηεξηθνχ Λνγηζηή γηα ππνινγηζκφ ΦΜΑΠ (πξψελδσακ) 1.000,00 0,00 0,00 0, Ακνηβή εμσηεξηθνχ ινγηζηή γηα θιείζηκν ρξήζεο 2011 Γήκνπ Λήκλνπ ν 3.000,00 0,00 700,00 700, Ακνηβή εηαηξείαο γηα ππνζηήξημε απνγξαθήο & ζχληαμε ηζνινγηζκνχ έλαξμεο , ,00 0,00 0, λένπ Γήκνπ Λήκλνπ Ακνηβή νξθσηνχ ινγηζηή γηα έιεγρν ρξήζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ,00 0, , ,00 (ΗΟΛΟΓΗΜΟ 2011 ) Γήκνπ Λήκλνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ , , , , ειεχζεξνπ επαγγεικαηία Αιιαγή ινγνηχπνπ ζηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ 0,00 0, , , Ακνηβή παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ην γξαθείν Σχπνπ 8.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γαπάλεο αηξεηψλ Έμνδα παξαζηάζεσο Γεκάξρνπ έμνδα παξάηαζεο δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλφηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 175 ΓΚΚ) Αληηκηζζία Γεκάξρνπ , , , , Αληηκηζζία Αληηδεκάξρσλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηψλ πκβνχισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ) Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ) γηα , , , ,00 ζπκκεηνρέο ζε ζπλεδξηάζεηο. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο απνδεκηψζεηο θαη έμνδα αηξεηψλ

38 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 4 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Απνδεκίσζε & έμνδα Πξνέδξσλ-κειψλ Σνπ.πκβνπιίσλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ζε αηξεηνχο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ηεο αληηκηζζίαο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ησλ , , , ,00 αηξεηψλ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Ακνηβέο ηξίησλ κε Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ Απνδεκηψζεηο κειψλ θαη γξακκαηέσο θνξνινγηθψλ Δπηηξνπψλ 700,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηφηεηα λνκηθνχ πξνζψπνπ Ακνηβέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Aκνηβή νξθσηνχ ινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ηνπ Γήκνπ , ,00 0,00 0, Λήκλνπ. Ακνηβή νξθσηνχ ινγηζηή γηα έιεγρν ρξήζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , ,80 0,00 0,00 (ΗΟΛΟΓΗΜΟ) πξσήλ Γήκνπ Μχξηλαο νηθ. Έηνπο 2010 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,80 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,80 0,00 0, Δμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ θιπ) απφ ηελ είζπξαμε ηειψλ θαη θφξσλ Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ θιπ) απφ ηελ είζπξαμε ΓΦ/ΓΣ ,00 0, , , Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ θιπ) απφ ηελ είζπξαμε ΣΑΠ 1.450,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθψλ Δηζπξαθηφξσλ Έμνδα θίλεζεο δεκνηηθψλ εηζπξαθηφξσλ (άξζξ.110,παξ 2, λ.1188/81) ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Δπηθνηλσλίεο Σαρπδξνκηθά ηέιε Σαρπδξνκηθά ηέιε , , , ,00

39 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 5 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνχ , , , , Σειεθσληθά,ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππηθά ηέιε Γήκνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Κηλεηή Σειεθσλία Κηλεηή Σειεθσλία δηθαηνχρσλ αηξεηψλ 5.500, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπεο Δπηθνηλσλίεο Σαρπκεηαθνξέο κε courier αιιεινγξαθίαο ππεξεζηψλ , , , ,00 Γήκνπ(Γηνηθεηηθψλ-Σερληθψλ-θαθέιισλ χδξεζεο-οηθνλνκηθψλ-ηακεηαθεο) χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αζθάιηζηξα Λνηπά Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα επηβαηεγψλ απη/ησλ Γήκνπ Λήκλνπ 1.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ Σέιε Κπθινθνξίαο Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ Σέιε Κπθινθνξίαο Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ Σέιε Κπθινθνξίαο Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ 2.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Γηάθνξνη θφξνη θαη ηέιε Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε ΦΜΑΠ (Φφξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξνπζίαο) Γήκνπ Λήκλνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

40 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 6 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ Δμνδα θίλεζεο εθηφο έδξαο Γεκάξρνπ Λήκλνπ , , , , Δμνδα θίλεζεο εθηφο έδξαο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ Γήκνπ Λήκλνπ 6.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ 1.500,00 576, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γεκφζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ 3.000, , , , Αλάζεζε εξγαζίαο απνκαγλεηνθψληζεο ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνχ 5.610, , , ,00 ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ 9.000, , , , Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ 3.000,00 0, , , πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ Έμνδα θηινμελείαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ 5.000,00 921, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 921, , , Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 7.000, , , , Γαπάλε γηα αλάζεζε εξγαζίαο ζηελ ΑΜΚΔ <<Λήκλνο ηνπξηζηηθή>> γηα ηελ , , , ,00 ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πλέδξηα θαη ενξηέο πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο 5.000,00 0, , , Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ 8.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ 0,00 0, , ,00

41 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 7 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πλδξνκέο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 2.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , πλδξνκέο Internet πλδξνκέο Internet 420,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο ζπλδξνκέο πλδξνκέο ζε λνκηθέο πιεξνθνξηαθέο βάζεηο γηα ηελ λνκνζεζία ησλ ΟΣΑ 3.000,00 830, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 830, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 830, , , Έμνδα δεκνζηεχζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ 2.200,00 819, , , Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 3.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 819, , , Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θχζεσο Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή 1.500,00 0, , ,00 ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο 1.500,00 0, , , Γηαλνκή εηδψλ δηαηξνθήο ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο 2.000,00 0, , , Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο & πγεηηλήο γηα θαζαξηζκφ γξαθείσλ & WC 1.000,00 538, , , Γεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ Καηαβνιή ζηελ Κηεκαηηθή ππεξεζία απνδεκίσζεο γηα απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 300,00 300,00 0,00 0,00 ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην Αγίαο Κπξηαθήο Γ.Δ Μνχδξνπ Γήκνπ Λήκλνπ

42 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 8 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Καηαβνιή ζηε Γ.Ο.Τ Λήκλνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ πνπ επηβιήζεθε απφ ην ,00 0, , ,00 Ληκελαξρείν Μχξηλαο ζηνλ πξψελ Γήκν Μνχδξνπ ιφγσ θαηαζθεπήο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζηε ζέζε Αγ.Παχινο Μνχδξνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 838, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 838, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ) πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ) Υξενιχζηα δαλείσλ εζσηεξηθνχ Υξεσιχζηα δαλείσλ ΣΠΓ Γεκ. Δλφηεηαο Μνχδξνπ (Γφζεηο δαλείσλ γηα , , , , πξνκήζεηα βπηηνθφξνπ νρήκαηνο & αγνξά αθηλήηνπ απφ ΔΑ) Σνθνρξενιπηηθή δφζε δάλεηνπ γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ 0,00 0, , ,17 Γήκνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,93 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,93 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο. Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο Τπνρξεσηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξφζσπα Απφδνζε ζε ρνιηθέο Δπηηξνπέο(αθνξά ην πνζφ πνπ δίλεηαη ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζρνιείσλ απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ΤΠΔ.) Απφδνζε ζηε Πξσηνβάζκηα & Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή , , , , Μεηαβίβαζε πίζησζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα ζρνιηθή επηηξνπή ,53 0,00 0,00 0, Μεηαβίβαζε πίζησζεο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα ζρνιηθή επηηξνπή 9.082,36 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απφδνζε ζε Παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο Απφδνζε ζε Παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο , ,45 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,45 0,00 0, Απφδνζε ζε Αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο

43 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 9 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δπηρνξήγεζε ζρνιηθήο επηηξνπήο Α/ζκηαο εθπ/ζεο Γήκνπ Λήκλνπ γηα ηελ 5.184, , , , πινπνίεζε ζεζκνχ <<ρνιηθφο ηξνρνλφκνο>> Δπηρνξήγεζε δεκνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο Μχξηλαο ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δπηρνξήγεζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ΝΠΓΓ Απφδνζε επηρνξήγεζεο ζην ΝΠΓΓ : Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο Γηα Βίνπ , , , , Μάζεζεο-Πνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Λήκλνπ Απφδνζε επηρ/ζεο ζην ΝΠΓΓ: Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη , , , , Αιιειεγγχεο θαηνίθσλ Γήκνπ Λήκλνπ. Οθεηιέο εθθαζάξηζεο πξψελ Γεκ. Κνηλ.Δπηρ. Γ.Μχξηλα 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πκκεηνρή ζηε δαπάλε απνδεκίσζεο κειψλ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ πκκεηνρή ζηε δαπάλε απνδεκίσζεο κειψλ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 1.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , πκκεηνρή ζηε δαπάλε κηζζνδνζίαο ειεγθηψλ εηζπξαθηφξσλ ΟΣΑ 1.810, ,80 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο Δηζθνξά ππέξ ζπλδέζκσλ Σέιε Γήκνπ ζε Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ & , ,74 0,00 0, Πεξηβαιινληηθήο Αλάπηπμεο Λήκλνπ Α.Δ. ΟΣΑ (ΓΔΓΑΠΑΛ Α.Δ) έηνπο 2011 γηα ηε ρξήζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Πξναηξεηηθή εηζθνξά Γήκνπ ζηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαξεία κε ηελ ,00 0, , , επσλπκία <<ΠΟΛΗΟΥΝΖ>> Κέληξν Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ Γηθαίσκα ΚΔΓΚΔ 15% απφ έζνδα ΣΑΠ 4.500,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο άκαρνπ πιεζπζκνχ Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο άκαρνπ πιεζπζκνχ 6.176,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/ Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/ ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Δηζθνξά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αξνπξαίσλ θαη αθξίδσλ Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ , , , ,00

44 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 10 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπέο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο , , , , πλδξνκή Γήκνπ ζην πξφγξακκα <<Γαιάδηεο εκαίεο>> ππέξ Διιεληθήο 750,00 750, , ,00 εηαηξείαο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 750, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Πξνεξαηηηθέο εηζθνξέο, παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ΝΠΓΓ Δηζθνξά Γήκνπ ππέξ πλδέζκνπ ηακαηηθψλ πεγψλ Διιάδνο 5.000,00 0,00 0,00 0, Δηζθνξά ππεξ ζπκβνπιίνπ Νεζησηηθψλ Γήκσλ Διιάδνο (πξφγξακκα ΓΑΦΝΖ) 3.000, , , , Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ζηελ πξσηνβάζκηα & δεπηεξνβάζκηα ζρνιηθή ,00 0, , , επηηξνπή Έθηαθηε επηρνξήγεζε λένπ ΝΠΓΓ: Οξγαληζκνχ Γηα Βίνπ , ,00 0,00 0,00 Μάζεζεο-Πνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ χλνιν ηνπ ΚΑ: Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο , , , , Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο 5.000,00 250, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 250, , , Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία 600,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία , , , , Δπηρνξήγεζε Α.Ο.ΠΡΟΠΟΝΣΗ Νέαο Κνχηαιεο 1.000, ,00 0,00 0, Δλίζρπζε ζπιιφγνπ εζεινληψλ αηκνδνηψλ δσξεηψλ νξγάλσλ ζψκαηνο 2.000,00 0, , ,00 Λήκλνπ Ο ΑΓ.ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ κε έδξα ηε Μχξηλα Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ Απνδεκίσζε ππαιιήινπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ΟΑΔΓ κεηά πφ 3.000,00 0, , , πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ΑΝΔΛ Α.Δ γηα ππνβνήζεζε έξγνπ ππεξεζηψλ ,00 0, , , Γήκνπ γηα ζπκπιήξσζε-ππνβνιή θαθέισλ έξγσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα ΔΠΑ. χλαςε πξνγξακ/θήο ζχκβ. κεηαμχ Γήκνπ Λήκλνπ & Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ,00 0, , ,00 κε ζέκαηα α) Γηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura β) Αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπηθψλ πξντφλησλ,

45 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 11 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπέο πξναηξεηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο ,00 0, , , Απνδεκίσζε ηδησηψλ γηα πιηθέο δεκηέο 1.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ Έπηπια ζθέπε Γεκηνπξγία ζήκαηνο ινγνηχπνπ & αλαπαξαγσγή πιηθνχ εηαηξηθήο ,00 0, , , παξνπζίαζεο Γήκνπ Λήκλνπ Καηαζθεπή μχιηλσλ εμεδξψλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο απειεπζέξσζεο 3.480, , , ,00 Λήκλνπ ηελ 8ε Οθη. & ενξηαζκνχ Δζληθήο Δπεηείνπ 25εο Μαξη. & 28εο Οθη. χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπφο εμνπιηζκφο , , , , Πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ κε ινγφηππν Γ.Δ. θιπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΡΓΑ Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δξγαζία ειαηνρξσκαηηζκνχ-πδξνρξσκαηηζκνχ ρψξσλ δεκνηηθψλ 6.800, , , , θαηαζηεκάησλ. Γίθηπν γεσζεξκηθνχ ηειεθιηκαηηζκνχ Γήκνπ Μνχδξνπ 0,00 0, , , Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο & επηζθεπήο θηηξηαθψλ εγθ/ζεσλ 6.600, , , , Γεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ Απνιχκαλζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,53 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,53 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,53

46 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 12 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,53 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο,δψξα ενξηψλ, γεληθά , , , , θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΔΠ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο , , , , ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ,00 0, , , ψξεο Ακνηβή ιεμηάξρσλ , , , , Απνδεκίσζε πξαθηηθνγξάθνπ γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 3.600, , , , Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Τπεξσξηαθή ακνηβή ππαιιήισλ πνπ ηεξνχλ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ησλ 8.000,00 0, , ,00 πκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαι.γηνηθ.ππεξ. Με ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο 1.300,00 0, , ,00 ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο χλνιν ηνπ ΚΑ: Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζχκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, , , , , εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδεκίσζε πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηή ΣΔΗ 1.000,00 0, , ,00

47 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 13 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδ.εηζθνξά ππεξ Σ.Τ.Γ.Κ.Τ 12,5% , , , , Δξγνδνηηθή εηζθνξά 8% ππέξ δεκνζίνπ πξψελ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ , , , ,00 (άξζξν 2 ΝΓ 3896/58, άξζξν 2 ΝΓ 78/1973, άξζξν 2 Ν 1518/85, άξζξν παξ 7α Ν 2768/99). ΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΣΔΑΓΤ (ΣΟ ΣΑΓΚΤ) , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδ.εηζθνξέο ΗΚΑ ππαι.γηνηθεη.ππεξ.ανξίζηνπ ρξφλνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΗΚΑ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΔΗ 150,00 0,00 150,00 150,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 150,00 150,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ Ακνηβή ππαιιήινπ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ 7.744, ,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,00 0,00 0, Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία Πξνκήζεηα DIASPAY - γηα ηελ πιεξσκή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ Γήκνπ 400,00 300,00 600,00 600,00 Λήκλνπ έηνπο 2011, ζχκθσλα κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 300,00 600,00 600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,00 600,00 600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,00 600,00 600, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Δλνίθηα - Μηζζψκαηα Μηζζψκαηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ γαηψλ

48 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 14 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Μίζζσκα αθηλήησλ γηα δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο 1.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ Μίζζσκα αθηλήηνπ-θηηξίνπ γηα ζηέγαζε Γεκ. Κνηλφηεηαο Μχξηλαο Γήκνπ 5.590, , , , Λήκλνπ Μίζζσζε θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κ.Δ.Π. Γ.Δ Μχξηλαο 9.117, , , , Μηζζψκαηα θηηξίσλ αθηλήησλ Γεκ.Δλφηεηαο Αηζηθήο 3.200,00 0, , , Μίζζσκα αθηλήηνπ β νξφθνπ θηηξίνπ Δ.Α.Λ γηα ζηέγαζε ππεξεζηψλ Γήκνπ 2.400,00 600, , ,00 Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Μηζζψκαηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 300,00 123,18 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο απφ ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ - αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ -αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 0,00 0, , , Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο θηηξίνπ Γεκαξρείνπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ πληήξεζε-επηζθεπή.θεληξ.ζέξκαλζεο- ςχμεο, αλειθπζηήξσλ Γεκνηηθψλ 3.000,00 174, , , θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ Δπηζθεχε-ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθψλ 6.600,00 0, , ,00 θαηαζηεκάησλ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 174, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 3.000,00 44, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πληήξεζε θαη επηζθεπή θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ,εθηππσηψλ,θαμ θιπ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00

49 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 15 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Αλαβάζκηζε,εθζπγρξνληζκφο,ζπληήξεζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ , , , , Γήκνπ Λήκλνπ. Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ελνπνίεζε 4 βάζεσλ πξψελ Γήκσλ ζε 1 εληαία 5.056,00 0,00 0,00 0, βάζε ηνπ λένπ Γήκνπ Λήκλνπ Δηήζηα ζχκβαζε γηα ζπληήξεζε πξνγξακκάη ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκφο, Καζαξηφηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ Καζαξηζκφο Γεκνηηθψλ θηηξίσλ πξψελ Γήκνπ Μχξηλαο 2.480, ,00 0,00 0, Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μνχδξνπ 4.000, ,58 0,00 0, Αλάζεζε εξγαζίαο θαζαξηζκνχ Γεκαξρείσλ & δεκνηηθψλ θηηξίσλ πνπ 8.800, , , ,00 ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο Γήκνπ Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα κεηαθνξψλ Μεηαθνξέο ελ γέλεη Μεηαθνξέο ελ γέλεη 1.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 3.000,00 914, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 914, , , Έμνδα δεκνζηεχζεσλ Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ 1.500,00 0, , ,00

50 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 16 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: Δμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 1.500,00 0, , , Δμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 1.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Γηάθνξα Δμνδα Γεληθήο Φχζεσο Λνηπέο Γαπάλεο Γεληθήο Φυζεσο Λνηπέο Γαπάλεο Γεληθήο Φυζεσο 2.597,51 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,51 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,51 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,51 914, , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή χιε, εθδφζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 2.500,00 630, , , Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ , , , , εθηππψζεσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ , , , , εθηππψζεσλ Πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ & ηερληθψλ , , , ,00 ππεξεζηψλ Γήκνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ 3.000, , , , Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο Δθηππψζεηο θαη βηβιηννδεηήζεηο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηφηαο Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηαο θαη εππξεπηζκνχ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηαο θαη εππξεπηζκνχ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

51 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 17 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 0,00 988, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Καχζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τιηθφ εθηππψζεσλ, ηππνγξαθηθψλ, βηβιηνδεηηθψλ θαη ινηπσλ εξγαζηψλ Πξνκήζεηα πιηθνχ ηνπνγξαθήζεσλ θαη ζρεδηάζεσλ 500,00 0, , , Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2.000,00 250, , , Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ 0,00 0, , , Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 2.200,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 250, , , Τιηθά θαξκαθείνπ Τιηθά θαξκαθείνπ 1.000,00 0, , , Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο πξνκήζεηεο Λνηπέο Πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 0,00 0, , ,00 ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ (ειεθηξνιφγνη) χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

52 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 18 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Πξνκήζεηα ελφο κνηνπνδειάηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Έπηπια ζθέπε Πξνκήζεηα επίπισλ θαη ζθεπψλ γξαθείσλ Γήκνπ 5.000, , , , Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 0,00 0, , , Πξνκήζεηα κεραλήο θαηακέηξεζεο ραξηνλνκηζκάησλ γηα ηελ ηακεηαθή 2.000,00 725, , ,00 ππεξεζία ηνπ Γήκνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Πξνκήζεηα λέσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ,ζηαζεξνπνηεηψλ ηάζεσλ 6.000,00 0, , , Πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 7.380,00 0, , , Αληηθαηάζηαζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ ζην ΚΔΠ Γ.Δ Μνχδξνπ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπφο εμνπιηζκφο Πξνκήζεηα θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ 5.000,00 0, , , Πξνκήζεηα εθηππσηψλ Γηνηθεηηθψλ& Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ ,00 0, , , Πξνκήζεηα ζπζθεπήο fax 600,00 0, , , Πξνκήζεηα/ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ζην θνηλνηηθφ γξαθείν 3.500,00 0, , , θαη ηαηξείν Ν.Κνχηαιεο Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα νξγάλσζεο απνζήθεο Γήκνπ Λήκλνπ 5.000,00 0,00 0,00 0, Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ/εθαξκνγψλ πνπ 3.000,00 0,00 0,00 0, ρξεζηκνπνηνχλ νη νηθνλνκηθέο-δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Πξνκήζεηα ινηπνχ ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ 2.000,00 0, , , Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ πξνζέιεπζεο πξνζσπηθνχ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΡΓΑ Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δζσηεξηθή δηαξξχζκηζε θηξίνπ πνπ ζα ζηεγάζεη γξαθεία Γηνηθεηηθψλ & 6.600, ,00 0,00 0, Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ Γήκνπ Λήκλνπ Δπηζθεπέο ζπληεξήζεηο Γεκνηηθψλ θηηξίσλ 6.000, , , ,00

53 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 19 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δπηζθεπή Κνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Ν. Κνχηαιεο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΜΔΛΔΣΔ, ΔΡΔΤΝΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Λνηπέο κειέηεο Δθπφλεζε κειέηεο γηα έιεγρν ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ Παπνπηζίδεηνπ ,00 0, , ,00 Μεγάξνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά , , , ,00 θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζχκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Ακνηβέο πξνζσπηθνχ απφ πξφγξακκα κεξηθήο απαζρφιεζεο , ,65 0,00 0,00 επηρνξεγνχκελν απφ ην Τπ.Δζσηεξηθψλ. χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,65 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,65 0,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

54 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 20 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ ππαιιήισλ κεξηθήο απαζρφιεζεο , ,22 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,22 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Λνηπά έμνδα ηξίησλ Δξγαζία κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη ,75 0, , ,00 δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Λήκλνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,75 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,75 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,75 0, , , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Δλνίθηα - Μηζζψκαηα Μηζζψκαηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ γαηψλ Μίζζσκα αθηλήηνπ-νηθνπέδνπ γηα ρξήζε σο γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζην ΣΓ 205,43 0,00 0,00 0,00 Πιάθαο Γεκ. Δλφηεηαο Μνχδξνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,43 0,00 0,00 0, Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ Μηζζψκαηα αθηλήησλ γηα ζηέγαζε δεκνζίσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 3νπ , , , , Νεπηαγσγείνπ Μυξηλαο & Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μνχδξνπ Μίζζσκα αθηλήηνπ ηδηηθηεζίαο Δ.Α..Λήκλνπ γηα ζηέγαζε πνιηηηζηηθψλ 6.180, , , ,40 δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ(πξψελ Γήκνπ Μχξηλαο) χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,28 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ ππεξ.αζιεηη-πνιηη-θνηλσληθήο πνιηηηθήο 6.500, , , ,00

55 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 21 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο απφ ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ Δξγαζία ζπληήξεζεο-επηζθεπήο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 0,00 0, , , Δξγαζία ηνπνζέηεζεο ερεηηθήο εγθαηάζεο ζηελ αγνξά ηεο Μχξηλαο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Ύδξεπζε, Φσηηζκφο, Καζαξηφηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ Καζ/ζκφο μελψλα Ρσκαλνχ & εηδψλ ηκαηηζκνχ Γ.Δ Μνχδξνπ 1.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπεο δαπάλεο γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκφ, θαζαξηφηεηα Απνκάθξπλζε αδξαλψλ πιηθψλ απφ παξαιίεο 4.600,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ νρεκάησλ Γήκνπ 1.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα θαιιηηερληθψλ, αζιεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Έμνδα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Έμνδα Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ , , , , Έμνδα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γήκνπ Λήκλνπ , ,58 0,00 0,00

56 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 22 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη 0,00 0, , ,00 δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, χλνιν ηνπ ΚΑ: Έμνδα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ , , , , Έμνδα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 4.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ ΑΜΚΔ Σνπξηζηηθή 0,00 0, , , Αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ ΑΜΚΔ Σνπξηζηηθή Λήκλνπ γηα , ,00 0,00 0, δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ θαη επηζθεπηψλ/ηνπξηζηψλ Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο πεξηνρήο 0,00 0, , ,00 δεκηνπξγία θέληξνπ πιεξνθφξεζεο χλνιν ηνπ ΚΑ: Έμνδα ινηπψλ παξεκθεξψλ δξαζεξηνηήησλ , , , , Γξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη 0,00 0, , , πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΜΗΚΡΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ 0,00 0, , ,00 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ - ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Καχζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ 881,60 881, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,60 881, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,60 881, , , Τιηθφ εθηππψζεσλ, ηππνγξαθηθψλ, βηβιηνδεηηθψλ θαη ινηπσλ εξγαζηψλ Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ

57 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 23 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ-θσηνηππίεο γηα θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ 5.000,00 0, , ,00 ζρνιηθψλ κνλάδσλ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηνγξαθήζεσλ Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηαγσγήζεσλ ,00 754, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 754, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 754, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ Έπηπια ζθέπε Πξνκήζεηα παγθάθηα γηα ηνπνζέηεζε ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ 3.000,00 0, , ,00 Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπφο εμνπιηζκφο Πξνκήζεηα λέσλ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ ,00 0, , , Πξνκήζεηα Τδξαπιηθνχ θαη ειεθηξ εμνπιηζκνχγηα θαη εηδψλ πγηεηλήο γηα ηνλ 7.000,00 0,00 0,00 0, Γ.Π. Μχξηλαο Πξνκήζεηα δψδεθα (12) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζψλ γηα ηελ θάιπςε ,00 0, , , εθηάθησλ αλαγθψλ δηδαθηεξίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξνκήζεηα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 0,00 0, , , εθδειψζεσλ "Γηνξηή Ραθηνχ" θαη "Γηνξηή Μειηνχ" ζην Μνχδξνπ Λήκλνπ. Πξνκήζεηα ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αγνξά ηεο Μχξηλαο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00

58 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 24 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ ΔΡΓΑ Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κφληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Βειηίσζε-αλαθαίληζε θηλεκαηνζέαηξνπ <<ΜΑΡΟΤΛΑ>> ζηε Μχξηλα Λήκλνπ ,00 0, , , Καζαίξεζε παιαηψλ θαη θαηαζθεπή λέσλ WC ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 0,00 0, , , Σζηκαλδξίσλ Γεκηνπξγία ρψξσλ πνιηηηζκνχ (ηέγαζε κφληκεο ζπιινγήο παηδηθψλ 0,00 0, , ,00 παηρληδηψλ θαη βηβιίσλ). χλνιν ηνπ ΚΑ: Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη ,00 0, , , Αιιαγή ρξήζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πνξηηαλνχ ζε πνιηηηζηηθφ θέληξν , ,23 0,00 0, Αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ παξαδνζηαθνχ θηηξίνπ ζην 3ν Γεκνηηθφ ζρνιείν ,24 0, , , Μχξηλαο Καηαζθεπή βάζεο γηα ηνπνζέηεζε αηζνπζψλ ζην 1ν Γεκνηηθφ θαη ζην 2.501,99 0, , , ΔΠΑΛ-Γεληθφ Λχθεην Μχξηλαο Καηαζθεπή 3νπ Νεπηαγσγείνπ Μχξηλαο ( Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΑ) , ,47 0,00 0, Ζιεθηξνινγηθή ζχλδεζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο αίζνπζαο ζην 1ν Γεκνηηθφ 2.304,94 0, , , ζρνειίν Μχξηλαο θαη θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο Ζιεθηξνινγηθή ζχλδεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζψλ ΔΠΑΛ-Γεληθνχ 3.393, ,28 0,00 0, Λπθείνπ Μχξηλαο κε ην πθηζηάκελν θηίξην θαη θαηαζθεπή εγθ/ζεο ππξαλίρλεπζεο Απνθαηάζηαζε-αλάδεημε ζεκείσλ αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο (βξχζεο, 0,00 0, , , θξνπλνί, θιπ) Δθζπγρξνληζκφο - βειηίσζε δεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ Μχξηλαο & 0,00 0, , , Μνχδξνπ Καηαζθεπή 3νπ Νεπηαγσγείνπ Μχξηλαο 0,00 0, , ,12 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Οδνί - νδνζηξψκαηα Καηαζθεπή ρσξηζκάησλ 3νπ Γεκ. ρνιείνπ Μχξηλαο 6.807, ,27 0,00 0, Δπηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ Μχξηλαο 6.808,04 0, , , Παξνρή ππεξεζηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ ,30 0, , , Μνχδξνπ ζηε πξνζπκβαηηθή δηαδηθαζία(γησ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Αμηνπνίεζε - εθκεηάιεπζε Σνπξηζηηθψλ Αθηλήησλ Γήκνπ Μνχδξνπ Δπηζθεπή- ζπληήξεζε-δηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ , , , , Ρνπζζνπνπιίνπ ( Δπηρ.ζε ΤΠ.Θαιιαζίσλ Τπνζ) Δπηζθεπή-ζπληήξεζε Γεκ. ρνιείνπ ΣΓ Ρνπζζνπνπιίνπ 8.419, ,72 0,00 0, Καηαζθεπή 2νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μχξηλαο (Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΑ) ,00 0, , ,00

59 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 25 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δπέθηαζε & δηαξχζκηζζε 3νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μχξηλαο(Υξεκαηνδφηεζε ,00 0, , , ΔΠΑ) Πξνγξ/θε ζχκβαζε κε Τπ. Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ,00 0, , , έξγνπ:γεκηνπξγία-βειηίσζε πξνζβάζεσλ ζε ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο Γηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ,00 0, , , αηηζνπζψλ Γίθηπν πνδειαηνδξφκνπ απφ λέν ιηκάλη εσο Απιψλα. 0,00 0, , , Ζιεθηξνδνηήζεηο αθηλήησλ Γήκνπ Λήκλνπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο γηα ζηήζηκν-μχισκα εμεδξψλ γηα παξνπζίαζε 6.800,00 0, , , πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γήκνπ-ζπληεξήζεηο,επηζθεπέο μχιηλσλ παηρληδηψλ παηδηθψλ ραξψλ θαη παγθάθηα. Γηακφξθσζε-δεκηνπξγία ρψξσλ άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ 0,00 0, , , Άγην Γεκήηξην Γηακφξθσζε ζέζεο ζέαο ζην Βάξνο (απνιηζσκέλν) 0,00 0, , , Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε παιηάο βξχζεο-λχρλα 0,00 0, , , ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΘΑΛΑΗΟΤ-ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΓΗΑ 0,00 0, , , ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ, ΠΔΡΗΖΓΖΖ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΣΑΓΜΔΝΟΤ Δ ΓΗΚΣΤΟ ΜΔ ΔΝΗΑΗΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ 0,00 0, , , ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΤΓΚΡΖΣΗΚΧΝ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Γηακφξθσζε αγσληζηηθνχ ρψξνπ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 0,00 0, , ,00 πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο Μχξηλαο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Απνθαηάζηαζε βιαβψλ & εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην Γεκνηηθφ θιεηζηφ ,85 0, , , γπκλαζηήξην Μχξηλαο Δπηζθεπέο πξψελ Γεκνη.ζρνιείσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Ληβαδνρσξίνπ 5.899,99 0,00 0,00 0, &Σζηκαλδξίσλ Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο Δπηζθεπέο,ζπληεξήζεηο θηηξίσλ ,00 0, , , θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ρνιείσλ Δπηζθεπή - ζπληήξεζε πξψελ δεκ.ζρνιείνπ Αγ.νθίαο ζην ΣΓ Φηζίλεο ,34 0, , , Καηαζθεπή βάζεσο γηα ηνπνζέηεζε πξνηνκήο ζηε πφιε ηεο Μχξηλαο 6.807, ,98 0,00 0,00

60 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 26 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δπηζθ.& πληήξ.γεκνηηθνχ Κηηξίνπ 5.000,00 0,00 0,00 0, πληήξεζε-επηζθεπή ησλ θηηξίσλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ Ρεπαληδίνπ θαη 4.000, ,56 0,00 0, Καιιηζέαο Δπηζθεπή πξψελ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Σ.Κ. Σζηκαλδξίσλ 0,00 0, , , Γηακφξθσζε Κέληξνπ Γηα βίνπ Μάζεζεο / Βηβιίνπ / Αίζνπζαο πνιιαπιψλ 0,00 0, , , ρξήζεσλ. ήκαλζε αξραηνινγηθνχ πεξηπάηνπ, πηλαθίδεο θαη ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο 0,00 0, , ,00 πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο χλνιν ηνπ ΚΑ: Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη , , , , Γηακφξθσζε ρψξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή γεπέδνπ ζην ΣΓ Γήκνπ Μνχδξνπ 135,59 0,00 135,59 135, Δμνπιηζκφο Γεκεηξηάδεηνπ ρνιήο Μνχδξνπ ,22 0, , ,22 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,81 0, , , Λνηπέο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο Απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ιηλψλ ζην Ρσκαλνχ-Ρεπαλίδη 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΜΔΛΔΣΔ, ΔΡΔΤΝΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Μειέηεο έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε αλάπιαζεο ηνπ 4νπ Νεπηαγσγείνπ θαη 0,00 0, , ,00 κεηαηξνπήο ηνπ ζε κνπζείν Ηζηνξίαο Παηδηθνχ Παηρληδηνχ θαη Βηβιίνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,43 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ

61 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 27 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο πξνζσπηθνχ ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο κε ζχκβαζε ηδ. Γηθαίνπ , , , ,00 ανξίζηνπ ρξφλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο , , , , ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο 6.000,00 249, , ,00 ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 249, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζχκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ , , , , Απνδνρέο ππαι. Με ζχκβαζε ηδ.δηθαίνπ νξηζκέλ. Υξφλνπ , , , , Πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ δίκελεο δηάξθεηαο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδ.εηζθνξέο ππέξ ΣΤΓΚΤ 12,5% , , , , ΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΣΔΑΓΤ (ΣΟ ΣΑΓΚΤ) 6.502, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

62 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 28 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθή εηζθνξά Η.Κ.Α , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθησλ Η.Κ.Α , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ δίκελεο δηάξθεηαο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) Παξνρέο ζε είδνο (αλαθιαζηηθά γηιέθα,θξάλε,γαιφηζεο,γάληηα,ληηζεξάδεο 7.000,00 723, , ,00 θιπ) χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 723, , , Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο(γάια) ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 723, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηφηεηα λνκηθνχ πξνζψπνπ Ακνηβέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ Σέιε Γήκνπ ζε Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ & 0,00 0, , ,00 Πεξηβαιινληηθήο Αλάπηπμεο Λήκλνπ Α.Δ. ΟΣΑ (ΓΔΓΑΠΑΛ Α.Δ) έηνπο 2012 γηα ηε ρξήζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Λνηπά έμνδα ηξίησλ Δξγαζίεο πδξνρξσκαηηζκνχ(άζπξηζκα-αζβέζησκα)θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 6.800,00 0, , ,00 Γήκνπ Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00

63 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 29 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ,00 0, , ,00 ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Δλνίθηα - Μηζζψκαηα Μηζζψκαηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ γαηψλ Μίζζσκα αθηλήηνπ νηθνπέδνπ, πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην αληιηνζηάζην 6.000, , , ,00 ηνπ Γήκνπ, γηα ηε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ηνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ Μίζζσζε αθηλήηνπ-απνζήθεο γηα κεραλήκαηα ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο Γεκ , , , ,00 Δλφηεηαο Αηζηθήο χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπά κηζζψκαηα Μίζζσζε κεραλεκάησλ(εκηθνξηεγφ θιπ)γηα κεηαθνξά ρφξησλ,ζθνππηδηψλ 3.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ ππεξ.θαζαξηφη-ειεθηξνθσηηζκνχ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο απφ ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ ακαμνζηαζίνπ Αηζηθήο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

64 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 30 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ Δξγαζίεο βνπιθαληδαηέξ ζπληήξεζεο & επηζθεπήο νρεκάησλ Γήκνπ 3.700, , , , ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο-ειεθηξνθσηηζκνχ Δξγαζία επηζθεπήο θάδσλ απνξξηκκάησλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Δηήζηα ζπληήξεζε-ζπλδξνκή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο GPS 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκφο, Καζαξηφηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Λνηπεο δαπάλεο γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκφ, θαζαξηφηεηα Δξγαζία ειέγρνπ- θαηαγξαθήο ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ 8.000,00 0, , , (εκβαδνκέηξεζε) Δξγαζία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 3.000,00 0, , , Δξγαζία ζρεδηαζκνχ - Δπίβιεςεο - Παξαθνινχζεζεο παξεκβάζεσλ 0,00 0, , ,00 εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Γήκνπ Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ Δμφθιεζε ηειψλ θπθινθνξίαο απη/ησλ ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 4.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα κεηαθνξψλ Μεηαθνξέο ελ γέλεη Δξγαζία κεηαθνξάο γηα ηελ απνθνκηδή ζηεξεψλ & νγθψδε αληηθεηκέλσλ απφ , , , , θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ κε εηδηθά containers. Μεηαθνξηθά έμνδα κεηαθίλεζεο κε πινίν νρεκάησλ Γήκνπ εθηφο Λήκλνπ γηα 1.000,00 533, , ,00 επηζθεπή & ζέξβηο.

65 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 31 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Μεηαθνξά-απνκάθξπλζε απφ δεκνηηθνχο δξφκνπο εγθαηειιεηκέλσλ 1.500,00 0, , ,00 νρεκάησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ Γήκνπ(απνξξηκκαηνθφξα-βνζξνθφξα)& απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο. Μεηαθνξέο ελ γέλεη ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο-ειεθηξνθσηηζκνχ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Έμνδα δεκνζηεχζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή χιε, εθδφζεηο Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο-ειεθηξνθσηηζκνχ Γήκνπ 500,00 0, , ,00 Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηφηαο Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ 500,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 500,00 500, Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ) Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ 5.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Καχζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , , , , Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε νρεκάησλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

66 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 32 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: Τιηθφ εθηππψζεσλ, ηππνγξαθηθψλ, βηβιηνδεηηθψλ θαη ινηπσλ εξγαζηψλ , , , , Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ γηα θαζαξηζκφ θνηρφρξεζησλ ρψξσλ(ζθνχπεο, 5.000,00 272, , ,00 θαξάζηα θιπ) χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 272, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 272, , , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ Τιηθά επηζθεπήο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ Τιηθά ζπλη/ζεο & επηζθεπήο θσηηζηηθθψλ ζσκάησλ 5.300,00 471, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 471, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθά γηα επηζθεπή νρεκάησλ θαζαξηφηεηαο , , , , Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα απη/ηα ππεξ.θαζαξηφηεηαο-ειεθηξνθσηηζκνχ , , , , Πξνκήζεηα δηαθφξσλ εξγαιείσλ θιπ αλαισζίκσλ γηα ην ζπλεξγείν θηλήζεσο 3.000,00 498, , ,00 Γήκνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τιηθά θαξκαθείνπ Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο πξνκήζεηα ζαθθνχιεο θαζαξηφηεηαο 8.300, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο πξνκήζεηεο Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ζπληήξεζε & επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ , , , ,00 εγθ/ζεσλ Γήκνπ απφ ηαθηηθφ πξνζσπηθφ Γήκνπ (ειεθηξνιφγνη)

67 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 33 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα θσηηζκφ νδψλ-πιαηεηψλ(φοπ) , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεηαθνξηθά κέζα Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ ,00 0, , ,00 εθζπρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο & κεηαθνξάο ζην Γήκν Λήκλνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπφο εμνπιηζκφο Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (ΦΟΠ), εηδηθψλ πξνβνιέσλ θσηηζκνχ 5.000,00 0, , , πάξθσλ,παηδηθψλ ραξψλ θιπ. Πξνκήζεηα επηδαπέδησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα 2.000,00 0,00 0,00 0, Σζηκαλδξίσλ Πξνκήζεηα κηθξψλ θάδσλ γηα παξαιίεο θαη πιαηείεο 2.000,00 0, , , Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο GPS θαηαγξαθήο νρεκάησλ 0,00 0, , , Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ γηα επηζθεπή ηνπο. 0,00 0, , , Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ (ελφο γξχιινπ, ελφο 0,00 0, , , θνκπξεζέξ, κίαο ειεθηξνζπγθφιιεζεο, κηαο πξέζαο, δχν γξχιινπο ζαζκάλ) Πξνκήζεηα ελφο πξνθάη γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , ΔΡΓΑ Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ ΟΣΑ Πξνκήζεηα εηδψλ πγηεηλήο πιαθηδίσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ην έξγν 0,00 0, , ,00 "Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαθαίληζεο Γεκνηηθνχ θηηξίνπ (πξψελ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ)" χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00

68 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 34 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κφληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη Απνθαηάζηαζε ρψξνπ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ(υ.α.γ.α) ζηε ζέζε ,00 0, , ,00 <<ΚΑΚΑΒΟΤ >> Γήκνπ Μχξηλαο (Γ.Δ. Μχξηλαο) χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Μεηαηφπηζε θνιψλαο ΓΔΖ ζηελ πεξηνρή Αγ. Μαξίλαο ,00 0, , , Τπνγεηνπνίεζε δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ 0,00 0, , ,00 ζσκάησλ. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , ΜΔΛΔΣΔ, ΔΡΔΤΝΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Λνηπέο κειέηεο Μειέηε νξηνζέζεο Κεληξ. Ρεχκαηνο Σα.Κ Καιιηζέαο 3.000,00 0, , , χληαμε κειέηεογηα ην έξγν θαηαζθεπή ηερληθήο βάζεο νρεκάησλ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΡΔΤΖ ΑΡΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ππεξεζίαο χδξεπζεο,απνρέηεπζεο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία 8.000,00 0, , ,00

69 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 35 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαι.ππεξ.απνρέηεπζεο κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο , , , , ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο 5.000, , , ,00 ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε Η.Γ. ανξίζηνπ ρξφλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζχκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε Η.Γ. νξηζκέλνπ ρξφλνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαί νπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΤΓΚΤ 12,5% , , , , ΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΣΔΑΓΤ (ΣΟ ΣΑΓΚΤ) 1.000,00 799, , , ΓΟΣΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ ΓΖΜΟΗΟΤ 8% ΠΡΧΖΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ 2.120, , , ,00 ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδ.εηζθνξέο ΗΚΑ ππαιιήισλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο κε ζχκβαζε , , , ,00 εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε Η.Γ. νξηζκέλνπ ρξφλνπ 5.600, , , ,00

70 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 36 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ Δπνρηαθνχ πξνζσπηθνχ δίκελεο δηάξθεηαο 4.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) Παξνρέο ζε είδνο (γαιφηζεο,γάληηα,ληηζεξάδεο θιπ) 3.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) Πξνκήζεηα γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθφπξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο Ύδξεπζεο 6.720,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Λνηπά έμνδα ηξίησλ πληεξήζεηο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γ.Δ 0,00 0, , , Δξγαζία ζπληήξεζεο δεμακελψλ χδξεπζεο Γεκ. Δλνηήησλ 0,00 0, , , Δξγαζία ζπληήξεζεο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη πδξαπιηθψλ 6.600,00 0,00 0,00 0, εγθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ Λήκλνπ Δξγαζία θαζαξηζκνχ ππνλφκσλ Γεκ. Δλφηεηαο Μνχδξνπ , ,00 0,00 0, Δξγαζία-ζπληήξεζε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο ΣΚ Πιαηέσο ζην Γήκν , ,00 0,00 0, Λήκλνπ Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ, ελεκέξσζεο θνηλνχ θαη πινπνίζεο πξνγξάκκαηνο 0,00 0, , ,00 αλαθχθισζεο χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ Λ ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00

71 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 37 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: Δλνίθηα - Μηζζψκαηα ,00 0, , , Μηζζψκαηα κεραλεκάησλ - Σερληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Μίζζσζε κεραλεκάησλ(ηζάπα-γθέηληεξ) γηα απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ 5.000, , , ,00 δεηκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο -απνρέηεπζεο θιπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ ή αλεπάξθεηαο χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ ππεξ. Ύδξεπζεο-απνρέη 6.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο απφ ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ Eξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο δεκηψλ θηηξίσλ αληιηνζηαζίσλ 0,00 0, , , Γήκνπ Λήκλνπ Δξγαζίεο ζπληεξήζεσλ, επηζθεπψλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ 0,00 0, , , εγθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζηαζίσλ Γ. Λήκλνπ Δξγαζία θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ χδξεπζεο,πεγψλ,δηθηχσλ απνρέηεπζεο 0,00 0, , , ,δεμακελψλ πνζίκνπ χδαηνο θαη γεσηξήζεσλ Δξγαζίεο ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ δηθηχσλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Γ.Δ. 0,00 0, , ,00 Μνχδξνπ, Αζηηθήο,η Ν. Κνχηαιεο θαη Μχξηλαο χλνιν ηνπ ΚΑ: πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 0,00 0, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ , , , , έξγνπ(ηζάπα θιπ) Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ππεξθαηαζθεπήο βπηηνθφξνπ κεηαθνξάο ιπκάησλ , ,00 0,00 0,00 ζε ππάξρνλ θνξηεγφ πιαίζην VOLVO ΜΖΑ 4224 χλνιν ηνπ ΚΑ: πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ , , , , Δξγαζίεο βνπιθαδηλαηέξ ζπληήξεζεο- επηζθεπήο νρεκάησλ βπηίσλ 3.000, , , , εθθέλσζεο βφζξσλ θιπ. Δπηζθεπή απξφβιεπησλ δεκηψλ κνηέξ θαη αληιηψλ αληιεηηθψλ ,00 0, , , οζπγθξνηεκάησλ ππεξεζίαο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο Δπηζθεπή,ζπληήξεζε ρισξηνηήξσλ πνζίκνπ χδαηνο 3.000,00 0, , ,00

72 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 38 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ , , , , Δηήζηα ζπληήξεζε-ζπλδξνκή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο GPS 0,00 0,00 600,00 600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 600,00 600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκφο, Καζαξηφηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ, δεμακελψλ θ.ι.π Καζαξηζκφο-δηάλνημε ρεηκάξξσλ & δηακφξθσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ ζηε 6.808,00 0, , ,00 πεξηνρή <<θάκπνο>> ζην ΣΓ Θάλνπο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ ππεξεζίαο Τδξεπζεο-απνρέηεπζεο Γήκνπ 3.500,00 0, , ,00 Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα κεηαθνξψλ Μεηαθνξέο ελ γέλεη Μεηαθνξέο ελ γέλεη ππεξεζίαο χδξεπζεο 1.500,00 288, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 288, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 288, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 288, , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή χιε, εθδφζεηο Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ ππεξεζηψλ Τδξεπζεο-απνρέηεπζεο 8.000,00 974, , ,00

73 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 39 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 974, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 974, , , Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηφηαο Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ) Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ 7.400,00 226, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 226, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 226, , , Καχζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , , , , Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε νρεκάησλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 4.000,00 348, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 348, , , Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο- απνρέηεπζεο γηα άκε , , , , Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ζπληήξεζε δηθηχσλ , , , ,00,αληιηνζηαζίσλ θαη άιισλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ , , , , Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα νρήκαηα ππεξεζίαο χδξεπζεο- απνρέηεπζεο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ Πξνκήζεηα ζσιήλσλ αλαξξφθεζεο γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέσλ γηα βπηία 8.000,00 0, , ,00 εθθέλσζεο βφζξσλ ππεξ. Απνρέηεπζεο Γήκνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00

74 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 40 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Πξνκήζεηα αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ,αληιηψλ θαη θηλεηήξσλ χδξεπζεο , , , , απνρέηεπζεο Πξνκήζεηα αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απνρέηεπζεο , ,00 0,00 0, Πξνκήζεηα θίιηξσλ απνζηδήξσζεο αληιηνζηαζίσλ 3.500,00 0, , , Πξνκήζεηα ρισξηνηήξσλ γηα ηε ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ,00 0, , , Πξνκήζεηα απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αληιηνζηαζίσλ θαη ειέγρνπ ,00 0, , ,00 ζηάζκεο δεμακελψλ λεξνχ Γεκνηηθήο ελφηεηαο Μνχδξνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Πξνκεζεηα πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ππεξεζίαο 3.000,00 0, , , απνρέηεπζεο Γήκνπ Λήκλνπ Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο GPS θαηαγξαθήο νρεκάησλ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπφο εμνπιηζκφο Πξνκήζεηα κεραλ.& ειεθηξ.εμνπι γηα ζπληεξήζεηο αληιηνζηαζίσλ ,00 0, , , Πξνκήζεηα δηαθφξσλ εξγαιείσλ γηα ζπλεξγεία κνλίκσλ πδξαπιηθψλ Γήκνπ 3.000,00 0, , , Αληηθαηάζηαζε πδξνκεηξεηψλ 2.643,00 0,00 0,00 0, Πξνκήζεηα θξεαηίσλ χδξεπζεο- απνρέηεπζεο 8.000,00 0,00 0,00 0, Πξνκήζεηα πδξνκεηξεηψλ 0,00 0, , , Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο πδξνκεηξεηψλ 0,00 0, , , Πξνκήζεηα εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ (container) 12 κέηξσλ γηα απνζήθεπζε 3.000,00 0, , ,00 πιηθψλ ππεξεζίαο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΡΓΑ

75 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 41 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ ΟΣΑ Γηάλνημε & θαζαξηζκφο αγσγψλ θαη θξεαηίσλ φκβξησλ πδάησλ ζην Γήκν 5.887,00 0, , , Μχξηλαο Απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ δηθηχσλ απνρέηεπζοε Γ.Δ Μνχδξνπ 6.808, ,79 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο Βειηίσζε δηθηχνπ χδξεπζεο Μχξηλαο (ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ) ,00 0, , , Καηαζθεπή λέαο πδαηνδεμακελήο 1,5Υ1,5 ΣΓ Κνξλνχ 0,00 0, , , Γίθηπν απνρέηεπζεο θαη κνλάδα Δ.Δ.Λ Γήκνπ Νέαο Κνχηαιεο Λήκλνπ (Γ.Δ ,00 0, , ,00 Ν. Κνχηαιεο) Υξεκαηνδφηεζε πξφγξακκα:<< Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ ΔΠΑ >> Αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 6.800,00 0,00 0,00 0, Καηαζθεπή ππφγεηνπ αληιηνζηαζίνπ δηαλνκήο (έξγν γεσζεξκίαο) 7.181,22 0, , , Δθζπγρξνληζκφο-βειηίσζε-επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Γ.Δ 6.800,00 0, , , Γήκνπ Λήκλνπ Δθζπγρξνλίζκφο,βειηίσζε,επεθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο,απνρέηεπζεο Γ.Δ 6.800,00 0, , , Αηζηθήο Δπέθηαζε εμσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο Γ.Γ Αγ.Γεκεηξίνπ 3.042,55 0, , , Αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ Αξηνπνηείν Μ. 0,00 0, , , αξηθιή κέρξη παξεθθιήζη Αγίνπ Βαζηιείνπ Σ.Κ. Κνληηά Καηαζθεχε πξνέθηαζεο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ νκβξίσλ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,77 0, , ,32 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κφληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Δγθαηαζηάζεηο ει/ζκνχ θνηλήο ρξήζεο Ζιεθηξνδνηήζεηο αληιηνζηαζίσλ Γ.Δ. Γήκνπ Λήκλνπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δξεπλεηηθή γεψηξεζε ζηε ζέζε <<ΓΔΡΑΝΔΗΑ >> ΣΓ Κνξλνχ Γήκνπ 6.808,07 0, , ,07 Μχξηλαο. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,07 0, , ,07 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,07 0, , , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

76 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 42 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Καηαζθεπή ηεο θνηλήο εγθαηάζηαζεο θπζηθήο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ Γ.Γ 0,00 0, , ,00 Αηζηθήο & Καξπαζίνπ ηνπ Γ. Αηζηθήο ηεο Ν. Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ,00 0, , , απνρέηεπζεο Γ.Δ Μχξηλαο Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ,00 0, , , απνρέηεπζεο Γ.Δ Αηζηθήο Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ,00 0, , , απνρέηεπζεο Γ.Δ Μνχδξνπ Αληηκεη.απξφβιεπη. αλαγθψλ χδξ.απνρ.γ.δ Ν.Κνχηαιεο 6.800, ,03 0,00 0, πληεξήζεηο,επηζθεπέο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζ.γ 6.800,00 0, , , Λήκλνπ Καηαζθεπή πεξηθξάμεσλ αληιηνζηαζίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Γήκνπ 6.800,00 0, , , Λήκλνπ Πεξηθξάμεηο ρψξσλ ακαμνζηαζίσλ Γήκνπ Λήκλνπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΜΔΛΔΣΔ, ΔΡΔΤΝΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Μειέηεο έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ χληαμε θαθέιινπ έξγνπ:δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Θάλνπο 2.141,35 0, , , Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε αληιηνζηαζίσλ ηνπ έξγνπ 1.014,75 0,00 0,00 0, Δθζπγρξνληζκφο,βειηίσζε,επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Γ.Γ Βάξνπο. Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε αληιηνζηαζίνπ ηνπ έξγνπ Δμσηεξηθφ δίθηπν 1.476,00 0, , ,00 κεηαθνξάο ιπκάησλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο Γ.Γ Βάξνπο ζηελ ΔΔΛ Γ.Γ. Αηζηθήο θαη Καξπαζίνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε ηερληθψλ έξγσλ (πιελ 4.632,10 0, , , θηηξίσλ) Πξνθαηαξθηηθή κειέηε δηαρείξηζζεο ιπκάησλ & νξηζηηθή κειέηε δηαρείξηζζεο ,61 0, , , ιπκάησλ Γήκνπ Νέαο Κνχηαιεο - Μειέηε δηθηχσλ χδξεπζεο απνρ/ζεο & φκβξησλ - πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο-μπδ Τπνζηήξημε ζε Ζ/Μ ζέκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ,00 0, , ,00 ηνπ έξγνπ::<<κασακδτζ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ & ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΝΟΜΟΤ ΛΔΒΟΤ>>

77 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 43 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Τπνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ,00 0, , ,00 :<<ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ & ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΝΟΜΟΤ ΛΔΒΟΤ>> Δηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο ηνπ έξγνπ : <<ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΧΝ ,00 0, , , ΓΗΚΣΤΧΝ & ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΝΟΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΔΠΠΔΡΑΑ Χ ΓΔΦΤΡΑ Απφ Γ ΚΠ Τπνβνήζεζε ππεξ. Γήκνπ ζηελ ζχληαμε θαθέινπ έξγνπ γηα ηελ πξνθήξπμε 3.450,00 0, , , δηαγσληζκνχ αλάζεζεο ηεο κειέηεο: <<ΜΔΛΔΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΟΗΚΗΜΟΤ ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΜΤΡΗΝΑ>> Αλάζεζε ζχληαμεο θαθειινπ έξγνπ:αλαβάζκηζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 2.141,35 0, , , ιπκάησλ ΣΓ Πιαηχ Μειέηε εθζπρξνληζκνχ εγθαηάζηαζεο-επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ΣΓ Θάλνπο ,30 0, , , Δθπφλεζε πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ:δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο & ,10 0, , , δηάζεζεο ιπκάησλ νηθηζκνχ Θάλνπο Γήκνπ Μχξηλαο Μειέηε ηνπ έξγνπ Δθζπγρξνληζκφο,βειηίσζε,επέθηαζε δηθηχσλ 3.690,00 0,00 0,00 0, χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Γ.Γ Βάξνπο. Μειέηε ηνπ έξγνπ Δθζπγρξνληζκφο,βειηίσζε,επέθηαζε δηθηχσλ 3.321,00 0,00 0,00 0, χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Γ.Γ Καξπαζίνπ Μειέηε δηαρείξηζζεο ιπκάησλ Γήκνπ Μνχδξνπ (εζσηεξηθά-εμσηεξηθά ,26 0, , , επεμεξγαζία) Δπηθαηξνπνίεζε πζηήκαηνο πιινγήο & Μεηαθνξάο Λπκάησλ Οηθηζκψλ ,00 0, , , Κάζπαθα-Κνξλνχ-Γαιήο έσο Δ.Δ.Λ. χληαμε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ην έξγν: Δπηθαηξνπνίεζε ,00 0, , , Τπνιεηπφκελνπ ηκήκαηνο δηθηχνπ απνρέηεπζεο Μχξηλαο. Δξγαζία ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ππνβνιήο πξνγξακκάησλ έξγσλ ,00 0, , , πνηφηεηαο δσήο (δίθηπα θαη ΔΔΛ) (Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΔΡΑΑ) Μειέηε Δπηζθεπήο ζπληήξεζε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 4.100,00 0, , ,00 γηα 12 κήλεο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζην Ληβαδνρψξη χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπέο κειέηεο ,62 0, , , Μειέηε έξγσλ βειηίσζεο πνηφηεηαο λεξνχ χδξεπζεο & πξνκήζεηαο 0,00 0, , , εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ.(σ.κ. Κνληνπνπιίνπ) Αλάζεζε ζχληαμεο κειέηεο εθζπρξνληζκνχ αλαβάζκηζεο βηνινγηθνχ ,70 0, , , θαζαξηζκνχ ιπκάησλ ΣΓ Πιαηχ Μειέηε ηνπ έξγνπ Δγθαηάζηαζε θπζηθήο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γ.Γ ,18 0, , , αξδψλ ηνπ Γήκνπ Αηζηθήο ηεο λήζνπ Λήκλνπ. Πξνκειέηε θαη ΜΠΔ ηνπ έξγνπ Δγθαηάζηαζε θπζηθήο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 6.273,00 0, , ,00 ηνπ Γ.Γ αξδψλ ηνπ Γήκνπ Αηζηθήο ηεο λήζνπ Λήκλνπ.

78 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 44 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Πεξηβαιινληηθή κειέηε γηα ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο 1.160,00 0, , ,00 δεκνηηθήο γεψηξεζεο ζηε ζέζε Μεηξφπνιε Γ.Γ. Καξπαζίνπ ηνπ Γήκνπ Αηζηθήο. Μειέηε Π.Π.Δ.Α γηα ην έξγν:δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ εμπγίαλζεο λεξνχ ζηα 4.340,00 0, , , Γ.Γ Μνχδξνπ χληαμε νξηζηηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ζχληαμεο ,00 0, , ,00 ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ : << Απνθαηάζηαζε ρψξνπ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ <ΥΑΓΑ> ζηε ζέζε <<ΚΑΚΑΒΟ>> ηνπ ΣΓ Μχξηλαο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,88 0, , ,88 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,60 0, , ,85 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,60 0, , ,85 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,24 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά , , , ,00 θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο 5.000,00 0, , ,00 ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο χλνιν ηνπ ΚΑ: Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ , , , , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά , , , ,00 θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) χλνιν ηνπ ΚΑ: Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο , , , , ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

79 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 45 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζχκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά 0,00 0, , , θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) εθηάθησλ ππαιιήισλ Πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ δίκελεο δηάξθεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 7.000, , , ,00 θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ αλαγθψλ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππεξ ΣΜΔΓΔ , , , , Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ 12,5% , , , , ΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΣΔΑΓΤ (ΣΟ ΣΑΓΚΤ) 2.150, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Η.Κ.Α , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ 0,00 0, , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ δίκελεο δηάξθεηαο 3.000,00 764, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 764, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε,ππφδεζε.γάιαηα, ζαπνχληα εξγαηνηερληθνχ 1.500,00 0, , ,00 πξνζσπηθνχ) χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάια,είδε πξνζηαζίαο γηα εηδηθέο ζπλζήθεο) 2.800,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00

80 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 46 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ , , , , Δλνίθηα - Μηζζψκαηα Μηζζψκαηα κεραλεκάησλ - Σερληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα απνθαηαζηάζεηο δεκηλ αγξνηηθνχ δηθηχνπ 0,00 0, , , Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα δηαλνίμε - θαζαξηζκφ ρεηκκάξσλ 0,00 0, , ,00 Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπά κηζζψκαηα 0,00 0, , , Καζαξηζκφο ρεηκάξξσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Γήκνπ Λήκλνπ θαη ,00 0,00 0,00 0,00 απνκάθξπλζε αδξαλψλ πιηθψλ. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - Σερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ & νρεκάησλ ππεξεζίαο Σερληθψλ έξγσλ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο απφ ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ Δξγαζία απνθαηάζηζεο απξνβιεπησλ δεκηψλ ζε δεκνηηθνχο δξφκνπο εληφο 0,00 0, , ,00 νηθηζκψλ Γ.Δ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ Σερληθήο ππεξεζίαο , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ππεξεζίαο Σερληθψλ έξγσλ Γήκνπ 3.000,00 0, , ,00 Μχξηλαο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ

81 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 47 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ Σέιε θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ Γήκνπ 4.500, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα κεηαθνξψλ Μεηαθνξέο ελ γέλεη 1.000,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 500,00 500, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 5.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή χιε, εθδφζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 2.000,00 0,00 500,00 500, Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 500,00 0, , , Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ & πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο ηερληθήο Τπεξεζίαο , , , ,00 Γήκνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Καχζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , , , , Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ κεραλεκάησλ ππεξ.ηερληθψλ έξγσλ Γ. Μχξηλαο 8.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 5.000,00 0, , ,00

82 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 48 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ ππεξεζίαο Σερληθψλ Έξγσλ Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ ηερληθήο ππεξεζίαο , , , , Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ ππεξεζίαο Σερλ.έξγσλ Γήκνπ Λήκλνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τιηθά θαξκαθείνπ Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο Πξνκήζεηα αξγνχ πιηθνχ ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο πξνκήζεηεο Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ Πξνκήζεηα ςπρξνχ αζθαιηνκείγκαηνο ζε δνρεία γηα θάιπςε ιαθνπβψλ 5.000,00 928, , , αζθαιηνζηξσκέλσλ Γ.Δλνηήησλ Λήκλνπ απφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. Πξνκήζεηα πιηθνχ ιαηνκείνπ 3Α γηα απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ ζε 0,00 0, , , δεκνηηθνχο θαη αγξνηηθνχο δξφκνπο Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα απνθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ,00 0, , , Γεκνηηθψλ ηζηκεληνδξφκσλ Πξνκήζεηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο γηα άκεζε απνθαηάζηαζε θζαξκέλσλ 8.000,00 0, , ,00 ηκεκάησλ νδψλ φισλ ησλ Γ.Δ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 928, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 928, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ Λνηπφο εμνπιηζκφο Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα Σερληθή ππεξεζία Γήκνπ 1.500,00 0, , , Πξνκήζεηα αληιίαο-κεηξεηή θαπζίκσλ γηα ηε Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο 500,00 440,80 0,00 0, Βειηίσζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 440, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 440, , ,00

83 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 49 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: ΔΡΓΑ 2.000,00 440, , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κφληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη Γηακφξθσζε θαη αλάπιαζε ηεο πιαηείαο Αηζηθήο 0,00 0, , , Απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ απφ ζενκελίεο ζηε Γ.Δ. Μνχδξνπ ,00 0, , , Αλαθπβνιηζφζηξσζε νδνχ Αγ. Νηθνιάνπ Γ.Γ Μχξηλαο 4.385,82 0, , , Αλαθαηαζθεπή παιηάο βξχζεο ζην ΣΓ Κνξλνχ ,57 0, , , Γηακφξθσζε πιαηείαο Αγ. Νηθνιάνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μχξηλαο , ,80 0,00 0, Γηακφξθσζε ρψξνπ parking ζηελ πφιε ηεο Μχξηλαο , ,00 0,00 0, Καηαζθεπή νδνζηξψκαηνο ζην Σ.Γ. Πιαηχ ηνπ Γήκνπ Μχξηλαο , ,80 0,00 0, Σζηκεληφζηξσζε νδνχ ζην Σ.Γ. Πιαηχ ,00 0, , , Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζηελ πεξηνρή Αλδξψλη Γ.Κ.Μχξηλαο 6.800,00 0, , , Αλάπιαζε πιαηεηψλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (ΚΣΔΛ) θαη Τςηπχιεο (ΟΣΔ) 0,00 0, , , Βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο αζθάιεηαο - Πξνκήζεηα θαη 0,00 0, , , εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ Γηακφξθσζε ρψξσλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ζην πάξθν 0,00 0, , ,00 Αλδξσλίνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: Οδνί - νδνζηξψκαηα , , , , Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζην νδφζηξσκα ζηε πφιε ηεο Μχξηλαο 5.263,50 0, , , Αλάπιαζε πιαηεηψλ ηνπ ΣΓ Κάζπαθα ηνπ Γήκνπ Μχξηλαο 2.784,00 0, , , πληήξεζε παηδηθήο ραξάο ζηνλ Αη-Γηάλλε Κάζπαθα ηνπ Γήκνπ Μχξηλαο ,20 0, , , Απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο 6.808, ,04 0,00 0, Απνθαηάζηαζε ηζηκεληνιεθάλεο πάλσ απ ηελ αγξνηθία Ν. Γθαιηνχξε 0,00 0, , , Σ.Κ.Κνληηά Μηθξέο παξεκβάζεηο ζηελ Σ.Κ. Κνληηά 0,00 0, , , Σζηκεληνζηξψζεηο δξφκσλ Σ.Κ. Πνξηηαλνχ (Απέλαληη νηθίαο Υαξακή Δ., 0,00 0, , , παξαπιεχξσο θαηαζηήκαηνο Καθέ Π. θαη απέλαληη ηνπ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Πνξηηαλνχ) Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ απφ νηθία Παξαζθεπά Βάγηνπ κέρξη παιαηφ 0,00 0, , , ζθνππηδφηνπν (ζπλάληεζε κε δξφκν ζαξπηφζθαιαο) (δξφκνο εληφο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ) Σ.Κ. Καιιηζέαο Καηαζθεπή ζηξαγγηζηηθνχ πιεζίνλ λεθξνηαθείνπ, θαη θαηαζθεπή ηξιαλδηθήο 0,00 0, , ,00 δηάβαζεο ζην δξφκν απφ ΟΑ Ληβαδνρσξίνπ πξνο θπιαθην

84 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 50 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Αλάπιαζεο πεξηνρήο Νέαο Μαδχηνπ θαη πεξηνρήο Κάζηξνπ Μχξηλαο 0,00 0, , , Γηακφξθσζε εηζφδνπ πφιεο Μχξηλαο ζηελ πεξηνρή εθθνθθηζηεξίνπ θαη 0,00 0, , ,00 αλάπιαζε ηεο Λεσθφξνπ Γεκνθξαηίαο χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Πεδνδξφκηα Παξεκβάζεηο δηεπθφιπλζεο θίλεζεο Α 0,00 0, , , Γηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ (πιαθσζηξψζεηο, θσηηζκφο θιπ) ζηε Ν. Κνχηαιε 0,00 0, , ,00 & ζην Πεδηλφ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Δγθαηαζηάζεηο ει/ζκνχ θνηλήο ρξήζεο Ζιεθηξνθσηηζκφο δεκνηηθψλ δξφκσλ Σ.Κ. Πεδηλνχ α. Ζιεθηξνθσηηζκφο 0,00 0, , ,00 δξφκνπ απφ νηθία Πνξηάδε κέρξη ηνλ νηθηζκφ Π. Πεδηλνχ (ηνπνζέηεζε 8 ζηχισλ κε θσηηζηηθά ζψκαηα) ,00. Β.Ζιεθηξνθσηηζκφο νηθηζκνχ Π. Πεδηλνχ (ηνπνζέηεζε 4 ζηχισλ κε θσηηζηηθά ζψκαηα) 4.400,00 γ. Ζιεθηξνθσηηζκφο κεηφρη-δθθιεζία Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο(ηνπνζέηεζε 4 ζηχισλ κε θσηηζηηθά ζψκαηα) 4.400,00 δ. Σνπνζέηεζε 4 θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζε ππάξρνληεο ζηχινπο ζην κεηφρη-δθθιεζία Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο 320,00 ε. Σνπνζέηεζε 3 θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζε ππάξρνληεο ζηχινπο ζηνλ δξφκν κεηαμχ Π. θαη Νένπ Πεδηλνχ 240, Σνπνζέηεζε πέληε (5) θσηηζηηθψλ ζηχισλ α. Σξείο (3) απφ νηθία Φάξξα 0,00 0, , ,00 πξνο ελνηθηαδφκελα Λ. Θαιαζζηλνχ β. Έλαο (1) πίζσ απφ ηελ Δθθιεζία Αγίαο Μαξίλαο θαη γ. Έλαο (1) απέλαληη θαηαζηήκαηνο Μπφιθα Δ. Σ.Κ. Νέαο Κνχηαιεο χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο 0,00 0, , , Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ νδψλ Γήκνπ Μχξηλαο. Δπηρνξήγεζε απφ ην 8.342,65 0, , , πξφγξακκα ΘΖΔΑ. Σζηκεληφζηξσζε παξαιηαθήο νδνχ έπεηηα απφ ζθνδξή ζαιαζζνηαξαρή ζην 4.043,63 0, , , ΣΓ Κάζπαθα (Ατ Γηάλλε) Καηαζθεπή γέθπξαο ζηελ αζηηθή νδφ Ννζνθνκείν-Ακπγδαιηέο, Γ.Γ ,95 0, , , Μχξηλαο.(Δπηρ/ζε πξφγξακκα ΘΖΔΑ) Καηαζθεπή απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ & βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ Γήκνπ , , , , Μχξηλαο Ννκνχ Λέζβνπ.Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ Σζηκεληφζηξσζε νδνχ ζηελ πφιε ηεο Μχξηλαο , ,88 0,00 0, Σζηκεληφζηξσζε δξφκνπ πιεζίνλ Διιελφηι ζην ΣΓ Πιαηχ 6.803,98 0,00 0,00 0, Καηαζθεπή ζηάζεο ιενθνξείσλ ΚΣΔΛ Σ.Κ. Κνληηά 0,00 0, , , Γηακφξθσζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο 0,00 0, , , Αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ Πεδηλνχ - Αγθαξπψλσλ - Αγηνπ Γεκεηξίνπ 0,00 0, , ,00 (Απνπεξάησζε)

85 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 51 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Αηζηθήο - Αγηνπ Δξκνιάνπ (2ν Απφζπαζκα) Υ.Θ. 0,00 0, , , Υ.Θ ,56 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,96 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Πιαθφζηξσζε νδνχ ζην ΣΓ Πιαηχ 6.806,30 0,00 0,00 0, πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζε ιηζφθηηζηε θξήλε ζην ΣΓ Κνξλνχ 6.612, ,00 0,00 0, Σζηκεληνζηξψζεηο εληφο νηθηζκνχ Αγ. Ησάλλε ΣΓ Κάζπαθα(α. απφ ,87 0, , , Φ.Παξδάιε έσο Βαζηιείνπ Η.Μπνχξδνπ β. απφ.πξνβίδε έσο Νηθ.Βαγηάθνπ) πληήξεζε θαη επηζθεπή κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ 6.000,00 0,00 0,00 0, Δπηζθεπή δεκίαο ζηελ νδφ <<Παξηζίδε>> Μχξηλαο 1.500,00 0, , , πληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ ζην ΣΓ Κνξλνχ ηνπ Γ. Μχξηλαο 6.699,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη Δζσηεξηθή νδνπνηηα ΣΓ Φπζίλεο, ΣΓ Κακηλίσλ & ΣΓ θαλδάιεο, ,00 0, , , αληηθαηάζηαζε παιηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο Γηακφξθσζε νδνχ ζην Γήκν Μχξηλαο 6.806,88 0,00 0,00 0, Δζσηεξηθή νδνπνητα ΣΓ Πιάθαο,ΣΓ Παλαγηάο,ΣΓ Κνληνπνπιίνπ & ΣΓ ,24 0, , , Καιιηφπεο- αληηθαηαζηάζεηο παιαηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο (Γεκ.Δλφηεηαο Μνχδξνπ) Σζηκεληνζηξψζεηο δξφκσλ-αληηθ/ζεηο παιαηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ΣΓ ,40 0, , , Μνχδξνπ & ΣΓ Ρνπζζνπνπιίνπ Αζθαιηνζηξψζεηο-ηζηκεληνζηξψζεηο δξφκσλ ΣΓ Παλαγηάο & ΣΓ Καιιηφπεο 3.493,34 0,00 0,00 0, (Γ.Δ Μνχδξνπ) Αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ Σ.Γ Γήκνπ Μνχδξνπ-Καηαζθεπή 4.683,99 0, , , θξαζπεδνξείζξσλ-αλη/ζεηο παιαηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο Δζσηεξηθή νδνπντηα ΓΓ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ ( Γεκ. Δλφηεηαο Αηζηθήο -Δπηρ/ζε ,84 0, , , πξφγξακκα ΘΖΔΑ) Σζηκεληφζηξσζε νδνχ πιεζίνλ λεθξνηαθείνπ ζην ΣΓ Πιαηχ ,00 0, , , Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο εληνο ρσξηνχ ΣΓ Κνξλνχ 6.807,46 0,00 0,00 0, Σζηκεληφζηξσζε δξφκνπ εθθιεζία Αγ.Άλλαο, απφ νηθία Αιπάλε Γεσξγίνπ 686,29 0,00 0,00 0, πξνο νηθία Υξηζηφθνξνπ αξάληε ζην ΣΓ Καιιηφπεο (Γ.Δ Μνχδξνπ) Δζσηεξηθή νδνπντηα - αλη/ζεηο παιαηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ΣΓ Ρεπαληδίνπ, ,18 0, , , ΣΓ Ρσκαλνχ & ΣΓ Λχρλσλ Σζηκεληνζηξψζεηο δξφκσλ-αλη/ζεηο παιαηψλ δηθηχσλ χδξεζπεο ΣΓ 1.752,75 0, , ,75 Ρεπαληδίνπ,ΣΓ Κνληνπνπιίνπ & ΣΓ Καιιηφπεο

86 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 52 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ ΣΓ Γήκνπ Μνχδξνπ-Αληηθαηαζηάζεηο παιηψλ 0,00 0, , , δηθηχσλ χδξεπζεο Αλαπιάζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Γ Βάξνπο ,30 0, , , Γηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ Γεκ.ρνιείνπ & Νεπηαγσγείνπ Αηζηθήο ,79 0, , , Δζσηεξηθή νδνπντηα Γ.Γ Αγ. Γεκεηξίνπ ,47 0, , , Δζσηεξηθή νδνπντηα Πξνπνπιίνπ ,85 0, , , Δπηζθεπή νηθήκαηνο αγξνθηήκαηνο αζεκφκαλδξαο Γ.Γ Γάθλεο 2.786,04 0,00 893,01 893, Πεξίθξαμε παηδηθήο ραξάο Γ.Γ Βάξνπο ,14 0, , , Καηαζθεπή θαλαιηνχ φκβξησλ πδάησλ Γ.Γ Αηζηθήο ,11 0, , , Γηακφξθσζε ρψξνπ πιαηείαο Γ.Γ. Καηάιαθνπ ,46 0, , , Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Αηζηθήο - Αγίνπ Δξκνιάνπ ,72 0,00 0,00 0, Αλαπιάζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Γ αξδψλ ,71 0, , , Δθζπρξνληζκφο βειηίσζε-επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο -απνρέηεπζεο Γ.Γ ,10 0, , , Γάθλεο Δθζπγρξνληζκφο βειηίσζε- επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο Γ.Γ 2.346,04 0, , , Καξπαζίνπ Απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ ζε δξφκνπο ΣΓ Μνχδξνπ 3.770,79 0,00 0,00 0, Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δξφκνπο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζενκελίεο ΣΓ 2.573,99 0,00 0,00 0, Μνχδξνπ Σζηκεληνζηξψζεηο-απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δξφκνπο Γ.Δ Μνχδξνπ 6.632,00 0,00 0,00 0, Γηεπζέηεζε ξπαθηψλ εληφο νηθηζκψλ Γ.Δ Μνχδξνπ 4.950,00 0, , , Γηάλνημε πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ ζηε πεξηνρή <<Μπνπξιφην>> ζην ΣΓ 2.940,00 0, , , Κνληνπνπιίνπ (πξψελ Γήκνπ Μνχδξνπ) Καηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο ζην ΣΓ Κακηλίσλ (πξψελ Γήκνπ Μνχδξνπ) ,00 0, , , Τπνέξγν1: νινθιήξσζε βειηίσζεο- επέθηαζεο δηθηχσλ χδξεπζεο ,84 0, , ,84 απνρέηεπζεο Γ.Γ. Καξπαζίνπ ηνπ 'εξγνπ "Δθζπγρξνληζκφο- βειηίσζε επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο- απνρέηεπζεο Γ.Γ. Καξπαζίνπ" Αλάπιαζε πεξηβάι.ρψξνπ Αγίνπ Γεκεηξ. Σνπ Γ. Αηζηθή , , , , Πεξίθξαμε Γεκνηηθνχ ρψξνπ ζηελ πεξηνρή ΠΛΧΡΓΟ ηεο ΣΚ Ληβαδνρσξίνπ ,01 0, , , & δηεπζέηεζε φκβξησλ πδάησλ. Πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ α) Απφ νηθία Λ. νθηαλνχ κέρξη απνζήθε 0,00 0, , , αξηθιή Θ. θαη β) Απφ νηθία Καηή Υ. κέρξη απνζήθε Εαράξσθ Σ.Κ. Νέαο Κνχηαιεο Καηαζθεπή ηερληθνχ έξγνπ κπξνζηά ζηελ νηθία Κ. Υηαπνδέιιε Σ.Κ. 0,00 0, , , Σζηκαλδξίσλ Απνθαηάζηαζε δξφκνπ πνπ δηέξρεηαη ηεο πξφζνςεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 0,00 0, , ,00 Σ.Κ. Κνληηά

87 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 53 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δπηρσκάησζε δξφκνπ απφ ηα ΟΑ πξνο νηθφπεδα Εεξβνχ γηα νξηνζέηεζε 0,00 0, , , ηνπ δξφκνπ Σ.Κ. Νέαο Κνχηαιεο Γηακφξθσζε ρψξνπ πνπ μεθηλαέη απφ νηθία Μπνπινχηε θαη νδεγεί ζηελ 0,00 0, , , εθθιεζία Αγ. Γεσξγίνπ Σ.Κ. Αγθαξπψλσλ Πιαθφζηξσζε δξφκνπ φπηζζελ Κνηλνηηθνχ γξαθείνπ ζην Παιαην Πεδηλφ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Οδνί - νδνζηξψκαηα Σζηκεληνζηξψζεηο δξφκσλ-αληηθαηαζηάζεηο παιαηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ΣΓ ,15 0, , , Ρσκαλνχ θαη ΣΓ Λχρλσλ Κπβνιηζνζηξψζεηο δξφκσλ Γ.Γ.Μχξηλαο(Ράιιε ,00 0, , , Κνςίδε-Νεθέιεο-Θεκηζηνθιένπο-Πεξηνρή) Αζθαιηνζηξψζεηο-Σζηκεληνζηξψζεηο ζηηο Σ.Κ. Καιιηζέαο θαη Πνξηηαλνχ α.. 0,00 0, , , Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ απφ ζηάζε ιεσθνξείσλ κέρξη νηθφπεδν Φ. Κνχληνπ ,00 γ. Σζηκεληφζηξσζε θνηλνηηθήο νδνχ απφ ζπλεξγείν Η. Μπιηά πξφο νηθία Αξεηνχ ,00 δ. Αζθαιηφζηξσζε θνηλνηηθήο νδνχ απφ νηθία. Κειιάξηα κέρξη νηθφπεδν θαιηψηε 8.500,00 Σζηκεληνζηξψζεηο νδψλ Μχξηλαο(απφ νηθία Πιάληδνπ κέρξη παιαηά είζνδν ,00 0, , , Ννζνθνκείνπ) Απνθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε πιαθφζηξσζεο & ιηζφζηξσησλ ζηε ,00 0, , , θεληξηθή αγνξά Μχξηλαο (Υξεκαηνδφηεζε πξφγξακκα ΘΖΔΑ) Καηαζθεπή λέαο γέθπξαο ζην δξφκν Κεξακηδαξηά- ηξαηφπεδν Κνξλνχ ,00 0, , , (Δπηρ/ζε πξφγξακκα ΘΖΔΑ) πληήξεζε νδνπντηαο ζηε πεξηνρή << Αλδξσλίνπ>> Γήκνπ Μχξηλαο 3.514,80 0, , , Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνχ ζην Γεκ.Γηακ. Κάζπαθα-Κνξλνχ Γήκνπ Μχξηλαο 5.562,00 0, , ,00 απφ ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ(δ.δ.λ) κέρξη θαη ην αληιηνζηάζην ιπκάησλ ζηε ζέζε <<βξπζνχδα>> πληήξεζε δξφκσλ ζηελ πφιε ηεο Μχξηλαο 6.091,16 0,00 0,00 0, Απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ απφ ζενκελίεο κε κεραλήκαηα ζε 0,00 0, , , αγξνηηθά δίθηπα Γ.Δ Μχξηλαο Απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ απφ ζενκελίεο κε κεραλήκαηα ζε 6.800,00 0, , , αγξνηηθά δίθηπα Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο Απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ απφ ζενκελίεο κε κεραλήκαηα ζε 6.800,00 0, , , αγξνηηθά δίθηπα Γ.Δ Αηζηθήο Απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ απφ ζενκελίεο κε κεραλήκαηα ζε 6.800,00 0, , , αγξνηηθά δίθηπα Γ.Δ Μνχδξνπ Δξγαζία απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δεκνηηθνχο δξφκνπο εληφο νηθηζκψλ 0,00 0, , ,00 Γήκνπ Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: Πεδνδξφκηα ,11 0, , , Καηαζθεπή ιηζφθηηζηεο βξχζεο ζην ΣΓ Κνξλνχ ηνπ Γήκνπ Μχξηλαο 2.052, ,62 0,00 0,00

88 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 54 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Βειηίσζε αγξνηηθψλ νδψλ ζηα ΣΓ Κάζπαθα-Κνξλνχ Γήκνπ Μχξηλαο ζηε 6.630,00 0, , , πεξηνρή <<καχξα ακπέιηα>> Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζηε πφιε ηεο Μχξηλαο 6.808, ,34 944,70 944, Πξνζηαζία νδνχ πξνο ιηκαλάθη ΣΓ Θάλνπο 6.807,34 0, , , Δπηζθεπή θαη θαηαζθεπή λέσλ ηερληθψλ έξγσλ ζηηο Σ.Κ. Νέαο Κνχηαιεο θαη 0,00 0, , ,00 Πνξηηαλνχ (Απνθαηάζηαζε δεκηάο ζηελ ηξιαλδηθή θαη ηνηρείν αληηζηήξημεο πίζσ απφ ηα ελνηθηαδφκελα Θαιαζζηλνχ 6.500,00 θαη Καηαζθεπή ηξηψλ ηζηκεληνιεθαλψλ ζηηο ζέζεηο γεθχξη Σάληνπ -Ξεξφιηκλε ζην χςνο ηνπ Σξάηθνπ-Μαπξνπλάδεο (θηήκα Πνξηάδε) 7.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπέο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο , , , , Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο εληφο ρσξηνχ ΣΓ Κνξλνχ 6.807,46 0,00 0,00 0, Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ πιεζίνλ θαθεηέξεηαο Focus ζηε πφιε ηεο Μχξηλαο 6.805,14 0, , , Καηαζθεπή Σερληθήο Βάζεο Ορεκάησλ Γήκνπ Λήκλνπ 0,00 0, , , Γηαγξακκίζεηο-ζεκάλζεηο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,60 0, , ,14 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,70 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΜΔΛΔΣΔ, ΔΡΔΤΝΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Μειέηεο έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ Μειέηεο - έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επεθηάζεηο θηηξίσλ Γ.Λήκλνπ 0,00 0, , , Δξγαζία ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ επί ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο έξγσλ ,00 0, , , ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ΟΑΑ Μχξηλαο.(Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ ΠΔΠ Κξήηεο Ν. Αηγαίνπ ρέδην ρσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο νξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π) ,40 0, , ,40 Γήκνπ Αηζηθήο χλνιν ηνπ ΚΑ: Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε ηερληθψλ έξγσλ (πιελ ,40 0, , , θηηξίσλ) χληαμε κειεηψλ,εξεπλψλ γηα θαηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ 0,00 0, , , Δθπφλεζε κειεηψλ Ο..Α.Α.(Οινθιεξσκέλα ρέδηα Αζηηθήο Αλάπηπμεο) ,00 0, , , Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ Παξάθακςε Γάθλεο 4.674,54 0, , , Γεσινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Παξάθακςε Γάθλεο 4.843,73 0, , , Μειέηε νδνπνηίαο ηνπ έξγνπ Παξάθακςε Γάθλεο 4.280,40 0, , ,40

89 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 55 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Σεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ΑΤ-ΦΑΤ ηνπ έξγνπ Παξάθακςε Γάθλεο 4.103,91 0, , , Δθπφλεζε κειέηεο: Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ απφ θαξλάγην -Αγ ,20 0, , , Παχινο-ζπλνηθηζκφο ζην ΣΓ Μνχδξνπ Πξνκειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ Παξάθακςε Γάθλεο ,00 0, , , Τδξαπιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Παξάθακςε Γάθλεο 6.741,37 0, , , Μειέηε ηνπ έξγνπ : Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Βάξνπο Μπνπξληά 2.530,60 0, , , πγθνηλσληαθή κειέηε θαη πιήξε ζεηξά ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ : 2.802,48 0, , , Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Καηάιαθθν-Γνκάηη. Μειέηε νδνχ αξδψλ- Αγίνπ Γεκεηξίνπ ,00 0, , , Δθπφλεζε κειέηεο:<<μειέηε θηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αγξνηηθή νδφ απφ 8.900,00 0, , , μελνδνρείν Limnos Village πξνο πιαγίζν κψιν ΣΓ Πιαηέσο Γήκνπ Μχξηλαο Αλάζεζε εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν "χληαμε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ,00 0, , , έμη πεξηνρψλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μχξηλαο ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ,00 0, , , πξνζαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ. Δπηθαηξνπνίεζε κειέηεο ΔΜΠ πεξηνρήο NATURA 0,00 0, , , χληαμε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ νξηνζέηεζεο αγξνηηθψλ δξφκσλ Γ.Δ. 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,23 0, , , Λνηπέο κειέηεο Μειέηε ΥΤΣΑ αδξαλψλ Γ.Δ. Μνχδξνπ 0,00 0, , , Τπνζηήξημε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζπρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ,00 0, , , Αλάζεζε ζχληαμεο κειεηψλ ζε ηδησηηθά κειεηεηηθά γξαθεία ,00 0, , , Μειέηε επέθηαζεο- άδεηα νηθνδνκήο 3νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μχξηλαο , ,00 526,00 526, χληαμε λέσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζζεο κειέηεο ζήκαλζε - δηαγξάκκηζε γηα 5.000,00 0, , , εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: <<Αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ Πεδηλνχ-Αγθαξηψλσλ-Αγ. Γεκεηξίνπ >> πκκεηνρή Γήκνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:αλάπιαζε Λεσθφξνπ 2.900,00 0, , , Γεκνθξαηίαο Μχξηλαο Μειέηε επέθηαζεο 2νπ Νεπηαγσγείνπ Μχξηλαο ,00 0, , , Αλάζεζε ζχληαμεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζζεο έξγνπ:<<δπέθηαζε 2νπ 3.000,00 0, , , Νεπηαγσγείνπ Μχξηλαο Δθπφλεζε έξεπλαο γηα εμέηαζε θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε ηξείο ζέζεηο ,00 0, , , ηνπ Γήκνπ Μχξηλαο (νηθηζκφ Πιαηέσο,ιηκάλη Αγ. Νηθνιάνπ, παξάθακςε Κάζπαθα) χληαμε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ γηα ράξαμε αηγηαινχ παξαιίαο 0,00 0, , , χληαμε νξζνθσηνραξηψλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ 2.600,00 0, , ,00 Λήκλνπ

90 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 56 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,43 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,43 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,18 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά , , , ,00 θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο 1.000,00 0, , ,00 ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο χλνιν ηνπ ΚΑ: Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ , , , , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδ.ππαι.ππεξ.πξαζίλνπ κε ζχκβαζε ανξίζηνπρξφλνπ , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζχκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ΗΓΟΥ 8κελεο δηάξθεηαο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΤΓΚΤ 12,5% 3.200, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

91 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 57 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδ.εηζθνξέο ΗΚΑ ππαιιήισλ ππεξ.πξαζίλνπ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 5.200, , , ,00 ρξφλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ΗΓΟΥ 8κελεο δηάξθεηαο 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) Παξνρέο έλδπζεο ( γηιέθα, ζθάθαλδξα,γαιφηδεο, θξάλε θιπ). 500,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 500,00 500, Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάια) 880,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Δλνίθηα - Μηζζψκαηα Μηζζψκαηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ γαηψλ Μίζζσκα αθηλήηνπ -πεξηβφινπ Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Λήκλνπ, γηα ρξήζε ελφο 1.610, , , ,25 θξεαηίνπ χδαηνο ζηε Β.Γ πιεπξά ηνπ θηήκαηνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνηίζκαηνο ηνπ γθαδφλ ζην Ρσκέηθν Γηαιφ Μχξηλαο χλνιν ηνπ ΚΑ: Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ 1.610, , , , Μίζζσκα αθηλήηνπ-απνζήθεο γηα ρξήζε ππεξεζίαο πξαζίλνπ ηνπ πξψελ 1.800, , , ,00 Γήκνπ Μχξηλαο χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ ππεξ.πξαζίλνπ 500,00 0,00 600,00 600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 600,00 600,00

92 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 58 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο απφ ηξίηνπο 500,00 0,00 600,00 600, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ Δξγαζία θιαδέκαηνο δέλδξσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πιαηεηψλ,νδψλ 0,00 0, , , πάξθσλ πληήξεζε παξαηεξεηεξίσλ πνπιηψλ, γξαθείνπ πιεξνθφξεζεο θνηλνχ θαη 2.205,00 0,00 0,00 0,00 πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κέξνπο. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , πληήξεζε & επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ πληήξεζε & επηζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ, αιπζνπξίνλσλ & ινηπψλ 2.500,00 0, , ,00 κεραλεκάησλ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα κεηαθνξψλ Μεηαθνξέο ελ γέλεη Μεηαθνξέο ελ γέλεη 2.000,00 92,25 600,00 600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 92,25 600,00 600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 92,25 600,00 600, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 1.000,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 92, , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηφηαο Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο Πξνκήζεηα ζαθνπιψλ απνξξηκκάησλ ππεξεζία πξαζίλνπ 2.000,00 0, , , Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ (κεζηλέδεο γηα ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ 5.000,00 225, , ,00 θιπ) χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 225, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 225, , ,00

93 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 59 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Καχζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ & ιηπαληηθψλ ππεξεζίαο πξαζίλνπ 3.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά ρνξηνθνπηηθψλ,ζακλνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ 2.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ, δελδξπιιίσλ 5.000,00 263, , , Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ 3.000,00 0, , , Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ Πξνκήζεηα ζαλνχ κεδηθήο(σξηθχιιη) γηα ηξνθή ειαθηψλ Φξνπξίνπ(ΚΑΣΡΟΤ) 6.000,00 750, , , Μχξηλαο Πξνκήζεηα ρψκα θήπνπ γηα εκπινπηηζκφ παξηεξηψλ πάξθψλ 3.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 750, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ππεξεζίαο πξαζίλνπ (ρνξηνθνπηηθψλ 7.000, , , , κεραλεκάησλ, αιπζνπξίνλσλ,κεραλψλ γθαδφλ) Πξνκήζεηα ζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ππεξεζία πξαζίλνπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00

94 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 60 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Μεηαθνξηθά κέζα Πξνκήζεηα ελφο νρήκαηνο ηχπνπ VAN 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΡΓΑ Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ ΟΣΑ Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο θιπ γηα απηφκαην πφηηζκα θήπσλ -πάξθσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κφληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη Γεκηνπξγία-βειηίσζε ειεχζεξσλ ρψξσλ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη Δπηζθεπέο ζπληεξήζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,πιαηεηψλ,πάξθσλ,παηδηθψλ 6.800,00 0, , ,00 ραξψλ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)

95 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 61 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά ,00 0,00 0,00 0,00 θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) κνλίκνπ πξνζσπηθνχ πνιενδνκίαο. χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΔΑΓΤ 1.700,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Δλνίθηα - Μηζζψκαηα Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ Μίζζσκα αθηλήηνπ-θηηξίνπ ζηέγαζεο ηκήκαηνο Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο , , , ,00 Γήκνπ Λήκλνπ. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο απφ ηξίηνπο πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Πνιενδνκίαο Γήκνπ Λήκλνπ 1.500,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ Πνιενδνκίαο 1.500,00 0, , ,00 Γήκνπ Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ

96 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 62 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή χιε, εθδφζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 1.500,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 500,00 500, Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ 3.000,00 0, , ,00 εθηππψζεσλ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Καχζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Τιηθφ εθηππψζεσλ, ηππνγξαθηθψλ, βηβιηνδεηηθψλ θαη ινηπσλ εξγαζηψλ Πξνκήζεηα πιηθνχ ηνπνγξαθήζεσλ θαη ζρεδηάζεσλ Πξνκήζεηα πιηθνχ ηνπνγξαθήζεσλ θαη ζρεδηάζεσλ 2.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνχ κεραλνξγάλσζεο (εθηππσηψλ,θσηνη ,00 0, , ,00 κεραλεκάησλ,ζ/τ,φαμ) χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ

97 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 63 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Πξνκήζεηα ζπζθεπήο fax 600,00 0,00 600,00 600, Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ 1.000,00 799,50 800,00 800,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 799, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 799, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 799, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 799, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ ακνηβέο ηξίησλ Απνςίισζε-θφςηκν ρφξησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ 0,00 0, , , Παξνρή ππεξεζίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη ηεθκεξίσζεο 0,00 0, , , ζθνπηκφηεηαο αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ Παξνρή ππεξεζηψλ σξίκαλζεο έξγσλ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ JESSIKA 0,00 0, , , Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο,ζρεδηαζκνχ ηνπηθψλ νινθιεξσκέλσλ 0,00 0, , ,00 πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο απνζρφιεζεο.(σοπα) χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Λνηπά έμνδα ηξίησλ Μεηαθνξά καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Γήκνπ Λήκλνπ κε εηδηθά 0,00 0, , , καζεηηθά δειηία Καηαβνιή επηδφκαηνο κεηαθνξάο καζεηψλ 0,00 0, , , Απνςίισζε-θφςηκν ρφξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μχξηλαο 6.600,00 0, , , Απνςίισζε-θφςηκν ρφξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αηζηθήο 6.600,00 0, , , Απνςίισζε-θφςηκν ρφξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μνχδξνπ 6.600,00 0, , , Απνςίισζε-θφςηκν ρφξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Κνχηαιεο 6.600,00 0, , , Κάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο , , , , Καζαξηζκφο ξεκάησλ,θξεαηίσλ νκβξίσλ πδάησλ θαη ρεηκάξξσλ Γ.Δ. Μχξηλαο 6.600, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,60

98 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 64 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,60 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Δλνίθηα - Μηζζψκαηα Μηζζψκαηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ γαηψλ Μηζζψκαηα αθηλήηνπ ( νηθνπέδνπ ) γηα δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο 0,00 0, , , νρεκάησλ Η.Υ. πεξηνρή νχκπξα Μχξηλαο Μηζζψκαηα αθηλήηνπ (νηθνπέδνπ) ηδηνθηεζίαο Α.Γάιιεο 3.947, , , , Μηζζψκαηα αθηλήηνπ (νηθνπέδνπ) γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ Η.Υ. ζην Γ.Γ , , , , Θάλνπο Μίζζσκα αθηλήησλ-νηθνπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Μνχδξνπ γηα ρξήζε σο 920,00 800,00 800,00 800, πάξθηλγθ νρεκάησλ ΗΥ Μηζζψκαηα αθηλήησλ- νηθνπέδσλ γηα δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηε 6.371, , , , πεξηνρή <<Αλδξψλη >> & <<Σζάο>> Μχξηλαο & Σνπηθά δηακεξίζκαηα Κνξλνχ & Θάλνπο Μίζζσκα αθηλήηνπ-νηθνπέδνπ επη ηεο Λ.Γεκνθξαηίαο & δξφκνπ πξνο 5.040, , , , Ννζνθνκείν ηδηνθηεζίαο Γεκ.Μπαιθαλίθνπ γηα δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο Η.Υ Μίζζσκα αθηλήηνπ-νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο Θεκηζηνθιή Εέξθνπ επη ηεο νδνχ 2.880, , , , Γαξνθαιιίδε Μχξηλαο γηα δεκηνπξγία ρψξσλ πάξθηλ ΗΥ Μίζζσκα νηθνπέδνπ Γεκ. Δλφηεηαο Μνχδξνπ 500,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,32 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 3.500,00 955, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 955, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 955, , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο απφ ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αλαγνκφζεηο ππξνζβεζηήξσλ 300,00 300,00 400,00 400,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 300,00 400,00 400,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 300,00 400,00 400, Ύδξεπζε, Φσηηζκφο, Καζαξηφηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ)

99 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 65 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Λνηπεο δαπάλεο γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκφ, θαζαξηφηεηα Γαπάλε αλάιπζεο δεηγκαηνιεςηψλ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζε ηδησηηθφ 1.000,00 0,00 800,00 800,00 εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο <<Γαιάδηεο εκαίεο>> γηα έμε (6) παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Καζαξηζκφο αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ Γήκνπ Λήκλνπ 6.600, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα θαιιηηερληθψλ, αζιεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Έμνδα ινηπψλ παξεκθεξψλ δξαζεξηνηήησλ Πξνκήζεηα λαπγνζσζηηθψλ πιηθψλ γηα ηηο παξαιίεο Γήκνπ 1.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Καχζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ & ιηπαληηθψλ νρεκάησλ Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 5.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Τιηθφ εθηππψζεσλ, ηππνγξαθηθψλ, βηβιηνδεηηθψλ θαη ινηπσλ εξγαζηψλ Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα ζηδεξηθψλ εηδψλ γηα ζηδεξνθαηαζθεπέο 8.000,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Πξνκήζεηα κηθξνυιηθψλ ζπλη/εο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 1.500,00 629, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 629, , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 0, , ,00

100 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 66 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: Τιηθά θαξκαθείνπ 1.000,00 0, , , Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο Πξνκήζεηα πιηθψλ άκεζεο θαηαλάισζεο(ρξσκάησλ, ηδακηψλ θιπ) , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Απαιινηξηψζεηο θαη αγνξέο εδαθηθψλ εθηάζεσλ Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ Απφθηεζε νηθνπέδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε Γ.Γ ,50 0, , ,50 Μνχδξνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,50 0, , ,50 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,50 0, , , Πξνκήζεηεο παγίσλ Λνηπφο εμνπιηζκφο(πξνκήζεηα πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο θαη πιεξνθνξηαθψλ) Πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ & πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο , , , , Πξνκήζεηα πιηθψλ ππξφζβεζεο γηα αλάγθεο Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Γήκνπ 1.000,00 0, , , Πξνκήζεηα δεμακελψλ ππξφζβεζεο 2.000,00 0, , , Πξνκήζεηα λέσλ νκπξειψλ παξαιηψλ γηα ηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΔΡΓΑ Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ ΟΣΑ Οινθιήξσζε θηεληαηξίνπ Γ.Δ Μχξηλαο ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο

101 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 67 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Δπηζθεπή αλακεηαδνηψλ ιφγσ δεκηψλ απφ ζενκελίεο 6.500, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κφληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη Έξγα πξνζηαζίαο πξαλψλ ξέκαηνο Απιψλα Γήκνπ Μχξηλαο 6.678,63 0, , ,63 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,63 0, , , Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Αιηεπηηθφ Καηαθχγην Καιιηφπεο ,26 0, , ,26 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,26 0, , ,26 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,89 0, , , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο & αλαθαίλεζεο Γεκνηηθνχ θηηξίνπ (πξψελ ,00 0, , ,00 Αζηπλνκηθνχ ζηαζκνχ) Γ.Δ Ν.Κνχηαιεο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Πιαηείεο πάξθα παηδφηνπνη Δπηζθεπή μχιηλσλ εγθαη/ζεσλ παηδηθψλ ραξψλ Γεκ.ελνηήησλ Αηζηθήο, 6.800, , , ,00 Μνχδξνπ & Νέαο Κνχηαιεο χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Οδνί - νδνζηξψκαηα Απνθαηάζηαζε απνθφιιπζεο βξάρσλ ζηελ νδφ παξάθακςεο Κάζπαθα 0,00 0,00 867,52 867,52 Γήκνπ Μχξηλαο χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 867,52 867, Λνηπέο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο Δπηζθεπή νκπξειψλ παξαιηψλ 6.800, , , , Αλαπιάζεηο επηζθεπέο δεκνηηθψλ ρψξσλ α. Δπηζθεπή πεξίθξαμεο πξψελ 0,00 0, , ,00 Γεκ. ρνιείνπ Αγθαξηψλσλ θαη δηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ ,00 β. Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθνχ ηνηρείνπ ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ δξφκν Αγ. Γεσξγίνπ & ηνπνζέηεζε μχιηλσλ θηγθιηδσκάησλ γηα ηελ δεκηνπξγία παξηεξηψλ 7.000,00 γ. Πιαθφζηξσζε -πξνζηαζία κε μχιηλα θηγθιηδψκαηα θαη ηνπνζέηεζε 3 πάγθσλ ζηελ ζέζε Φαθξάζη 8.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,52

102 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 68 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: ΜΔΛΔΣΔ, ΔΡΔΤΝΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ , , , , Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Μειέηεο έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε αλάπιαζεο ηνπ πξψελ θηεληαηξίνπ θαη ηεο 0,00 0, , ,00 πξψελ ιέζρεο αμησκαηηθψλ γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ Ηζηνξίαο Παηδηθνχ Παηρληδηνχ θαη Βηβιίνπ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,91 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,83-8. ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ -81. ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ) Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Δμνδα θίλεζεο Γεκνηηθψλ Δηζπξαθηψξσλ 0,00 0, , , Τπεξσξίεο Τπαιιήισλ έηνπο ,00 0, , , Απνδεκίσζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ 0,00 0, , , ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΡΓΑΣΟΫΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ , ,70 0,00 0, ΣΟ Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΔΣΟΤ 2010 Απνδεκίσζε Πξαθηηθνγξάθσλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ γηα ην έηνο ,00 0,00 0,00 0, ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΣΔΚΝΧΝ ΚΧΝΣΑΝΣΔΛΛΖ ΚΑΗ 500,00 0,00 0,00 0, ΛΑΓΑ Δπίδνκα εμππεξέηεζεο ππεθφσλ Σξίησλ ρσξψλ έηνπο , ,12 0,00 0, Απνδεκίσζε πξαθηηθνγξάθνπ Γεκ.πκβνπιίνπ πεξηφδνπ 1/11-31/12/2011 0,00 0,00 500,00 500, Απνδεκίσζε Λεμηάξρσλ πεξηφδνπ 1/11-31/12/2011 0,00 0, , , Απνδεκίσζε λέσλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ πεξηφδνπ 1/11-31/12/2011 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Ακνηβέο αηξεηψλ αξρφλησλ θαη ηξίησλ Απνδεκίσζε κειψλ Γεκνηηθψλ & Σνπ. Κνηλνηήησλ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,

103 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 69 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ , , , , Δμφθιεζε νθεηιψλ ΠΟΔ έξγσλ ηνπ ΠΔΠ Βνξ. Αηγαίνπ , ,77 0,00 0, Δμφθιεζε νθεηιψλ Π.Ο.Δ. εξγαζηψλ απφ ΑΣΑ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο , ,36 0,00 0, Μχξηλαο Δμφθιεζε νθεηιψλ Π.Ο.Δ. έξγσλ ΑΣΑ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μνχδξνπ , ,56 0,00 0, Δμφθιεζε νθεηιψλ Π.Ο.Δ. έξγσλ ΑΣΑ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αηζηθήο 1.536,24 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Φφξνη - Σέιε Πξνκήζεηα ΠΟΔ ΓΔΖ απφ είζπξαμε Γ.Φ.-Γ.Σ. θαη ΣΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Γηάθνξα έμνδα Δμφθιεζε νθεηιψλ Π.Ο.Δ έξγσλ 2010 απφ ην πξφγξακκα <<Θεζέαο>> , ,73 0,00 0, Δμφθιεζε νθεηιψλ Π.Ο.Δ έξγσλ 2010 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ Ο..Κ , ,82 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , ,55 0,00 0, Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Δμφθιεζε νθεηιψλ Π.Ο.Δ. πξνκεζεηψλ Γήκνπ Λήκλνπ , , , , Δμφθιεζε ρξεψλ & θάιπςε αλαγθψλ ηδίσο ζηνπο ηνκείο ,00 0,00 0,00 0,00 χδξεπζεο-απνρέηεπζεο,θαζαξηφηεηαο & πνηφηεηαο δσήο, κεηά απφ αλάιεςε Γαλείνπ θαηά ην έηνο 2011 χλνιν ηνπ ΚΑ: Λνηπά έμνδα , , , , Δμφθιεζε εηζθνξψλ πξψελ Γήκνπ Μχξηλαο ΠΟΔ 2010 ππεξ ΝΠΓΓ & ζηε , ,52 0,00 0,00 Γηαδεκνηηθή Δπηρ/ζε Γηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ & Πεξηβαιινληηθήο Αλάπηπμεο Λήκλνπ ΑΔ Λνηπά έμνδα Γήκνπ Λήκλνπ (Δπηρνξ.πιιφγσλ θιπ) 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Πιεξσκέο επελδπηηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ) Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 0,00 0, , ,75 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Έξγα Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ γηα έξγα (ΔΚΣ.ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΑ) 0,00 0, , ,40

104 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 70 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ γηα έξγα απφ πηζη.ασα (ΔΚΣΑΚΣΑ 0,00 0, , ,64 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ) χλνιν ηνπ ΚΑ: Μειέηεο Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 0,00 0, , , Μειέηεο Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο 0,00 0, , ,60 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , ,60 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 0, , , Έθηαθηα έμνδα (ΠΟΔ) Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο (ΠΟΔ) Δμφθιεζε πξνζηίκσλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ Ληκελαξρείν Μχξηλαο κε ηηο 1.000, ,00 0,00 0,00 αξηζκ.απνθ:36,37&38/2010 γηα ηελ κε χπαξμε λαπαγσζψζηε ζηε παξαιία <<Θάλνπο>> Γήκνπ Μχξηλαο ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΚΣΔΛΔΣΔ Δ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΔΣΖ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ Απφδνζε ζπληαμηνδνηηθψλ εηζθνξψλ Απφδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο Απφδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα , , , , παξάζηαζεο Απφδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ 5.000, , , , Γεκάξρνπ Απφδνζε απεξγηψλ ππεξ Γήκνπ ,00 484, , , Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο 2% , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απφδνζε θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσο Απφδνζε θφξσλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ Απφδνζε θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ , , , , Καηαβνιή ΦΠΑ εηζεηεξίσλ ζεαηξηθήο παξάζηαζεο Μηθξά Γηνλχζηα , ,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: Απφδνζε θφξσλ θαη ραξηφζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειψλ , , , ,00 Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ

105 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 71 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Απφδνζε θφξσλ θαη ραξηφζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειψλ , , , ,00 Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ χλνιν ηνπ ΚΑ: Απφδνζε θφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ ει. επαγγεικαηηψλ θ.ι.π , , , , Απφδνζε θφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ ει. επαγγεικαηηψλ θ.ι.π , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο απνδφζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Απφδνζε ζην Γεκφζην 20% απφ έζνδα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ,00 0, , , Απφδνζε ζην Γεκφζην ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 3,6% απφ 7.000, , , , ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ Απφδνζε θξαηήζεσλ 1% ππέξ ΜΣΠΤ απφ πξφζζεηεο ακνηβέο 3.200, , , , Απφδνζε ππεξ Γεκνζίνπ (Κ.Α.Δ 2332) απνδεκίσζεο γηα παξαιαβή 600,00 147,00 600,00 600,00 επεμεξγαζκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ΤΠ. Τπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ. Απφδνζε ΦΠΑ 0,00 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Απφδνζε Αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηακεία Απφδνζε εηζθνξψλ ππέξ ΣΑΓΚΤ , ,57 0,00 0, Απφδνζε εηζθνξψλ ππέξ Η.Κ.Α , , , , Απφδνζε εηζθνξψλ ππέξ ΣΤΓΚΤ , , , , Απφδνζε εηζθνξψλ ππέξ ΣΜΔΓΔ , , , , Απφδνζε εηζθνξψλ ππεξ T.E.Α.Γ.Τ , , , , Απφδνζε εηζθνξψλ ππεξ T.Π.Γ.Τ , , , , Απφδνζε εηζθνξψλ ππεξ T.Π.Γ.Τ. (ΣΤΓΚ) 2.000, , , , Απφδνζε εηζθνξψλ αληηδεκάξρσλ , , , , Δηζθνξά ππεξ ΣΠΓΤ 1% , , , , Δηζθνξά ππέξ ΟΑΔΓ 1% 5.000, , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμφθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ

106 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 72 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμφθιεζε δαλείσλ ηνπ Σακείνπ , , , ,00 Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , , Πάγηεο πξνθαηαβνιέο Πάγηα πξνθαηαβνιή 5.598,28 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,28 0, , , Λνηπέο επηζηξνθέο Λνηπέο επηζηξνθέο 1.500,00 90,00 800,00 800,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,00 90,00 800,00 800,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: , , , ,08-9. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ -91. ΠΟΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΑΝΔΠΑΡΚΧΝ ΠΗΣΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΜΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ Απνζεκαηηθφ Απνζεκαηηθφ ,45 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,45 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,45 0, , ,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: ,45 0, , ,00

107 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 73 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: , , , ,59

108 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 74 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΠΗΝΑΚΑ1 6 Έμνδα , , , ,22 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ , , , ,00 61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ , , , ,60 62 Παξνρέο ηξίησλ , , , ,69 63 Φφξνη ηέιε , , , ,00 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα , , , ,00 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκφζηαο πίζηεσο , , , ,93 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ , , , ,00 67 Πιεξσκέο Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο , , , ,00 68 Λνηπά έμνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Δπελδχζεηο , , , ,29 71 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ , , , ,50 73 Έξγα , , , ,51 74 Μειέηεο Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο , , , ,28 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. Απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο , , , ,08 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ , , , ,08 82 Απνδφζεηο , , , ,00 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Απνζεκαηηθφ ,45 0, , ,00 ΤΝΟΛΑ: , , , ,59

109 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ειίδα : 75 απφ 75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2012 Γηακνξθσζείζεο Δληαιζείζεο Φεθηζζείζεο απφ ην Δγθξηζείζεο απφ ΠΗΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ 00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ , , , ,46 10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ , , , ,84 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ , , , ,71 20 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ , , , ,00 25 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΡΔΤΖ ΑΡΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ , , , , , , , ,18 35 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ , , , ,25 40 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ , , , ,00 45 ΤΠΖΡΔΗΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 50 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 70 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ , , , ,83 ΤΝΟΛΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: , , , ,51 8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. Απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο , , , ,08 9 Απνζεκαηηθφ ,45 0, , ,00 ΣΕΛΙΚΑ ΤΝΟΛΑ: , , , ,59

110 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΔΗΜΟΤ ΛΗΜΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2012 Δεκέμβριος 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΟΠ. ΑΤΣΟΓ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΟΣΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γ/Ζ ΟΣΑ Αζήλα 2 Γεθεκβξίνπ 2011 Αξηζκ. Πξση.: νηθ.50698

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πεξίιεςε Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013. ηα πάηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 4 εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 18 εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 028/2013 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ μέτρι 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 ήκεξα ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:30 κ.κ. ζπλήιζε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Απηδεαο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Νηάησλ ηνπ Δήκνπ Επξώηα ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Π Ρ Ο ηοσς κ.κ. : 1. Ησάλλε Βνζθφπνπιν Γήκαξρν Φιψξηλαο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα Κεθάιαην 1: Βαζηθέο έλλνηεο Θεζκηθό πιαίζην 1.1. 1.2. Κεθάιαην 2: Αξκνδηόηεηεο Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 2.1. 2.2.

Πεξηερόκελα Κεθάιαην 1: Βαζηθέο έλλνηεο Θεζκηθό πιαίζην 1.1. 1.2. Κεθάιαην 2: Αξκνδηόηεηεο Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 2.1. 2.2. Πεξηερόκελα Πεξίιεςε Πεξηερφκελα Δηζαγσγή Κεθάιαην 1: Βαζηθέο έλλνηεο Θεζκηθό πιαίζην 1.1. Γηνηθεηηθή απνθέληξσζε 1.2. Πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο» Κεθάιαην 2: Αξκνδηόηεηεο Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ην αξηζκ. 22/2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Δεθεκβξίνπ 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ην αξηζκ. 22/2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Δεθεκβξίνπ 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ην αξηζκ. /0 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 8 εο Δεθεκβξίνπ 0. Αξηζκόο Απόθαζεο 44/0 ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΘ-Π6Ξ Θέκα ν : Καηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ εηήζηνπ ηερληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηο Πρακηικό ηης 5 ης Κοινόηηηας Γροζιάς. ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.1/211 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Αξηζ.Απφθ 2/211 ΘΔΜΑ: ύνηαξη έκθεζηρ εζόδων-εξόδων Β ηπιμήνος πποϋπολογιζμού έηοςρ 211

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 243/2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 243/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 243/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 22/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 00-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-603 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 00-6031 Σαθηηθέο απνδνρέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 14 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα Τηλ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 4/5-3-2012 ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 101/2012 ΘΔΜΑ: Έγκπιση τηρ ςπό απιθμό. 4/2012 απόυασηρ τηρ Επιτποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Σξίπνιε, 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ Αξηζκ. Πξση: 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ: θ. Γήκαξρν Σξίπνιεο. θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο. θ. Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. θ. Πξφεδξν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 976/2011 Π ε ξ ί ι ε ς ε Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Απιθμόρ απόθαζηρ 209/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Πεπίληψη: Έγκπιζη ή μη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ Δμποποπανήγςπηρ Κοπανού 2015 ηε Νάνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα