ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ"

Transcript

1 ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΟΠ. ΑΤΣΟΓ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΟΣΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γ/Ζ ΟΣΑ Αζήλα 2 Γεθεκβξίνπ 2011 Αξηζκ. Πξση.: νηθ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 27 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΗΝΑ ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 7028/ (ΦΔΚ 253 Β ) απφθαζεο «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α ). 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπη. δ) θαη ε) ηνπ άξζξνπ 63, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 θαη ησλ παξ. 1-3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α ), θαζψο επίζεο απηέο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηελ παξ. 4.α. ηνπ άξζξνπ 43 «Ρπζκίζεηο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ Ο.Σ.Α.» ηνπ λ. 3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 138 Α ) θαη ηζρχνπλ. 3. Σα νξηδφκελα ζηελ ππ αξηζκ. 7028/ (ΦΔΚ 253 Β ) απφθαζή καο, «πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 2253 Β ) θαη 70560/ (ΦΔΚ 2394 Β ) φκνηεο θαη ηζρχεη. 1

2 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α ). 5. Σν γεγνλφο φηη, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, νχηε ζε βάξνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δήκσλ. Απνθαζίδνπκε Άξζξν 1 Ηζνζθειηζκέλνο πξνϋπνινγηζκόο 1. ηνλ πξνυπνινγηζκφ εγγξάθνληαη φιεο νη δαπάλεο θαη ηα έζνδα ηνπ δήκνπ. 2. Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξενιπζίσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αθαηξνπκέλσλ ησλ εζφδσλ απφ δάλεηα, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 3852/2010, πεξί ππαγσγήο ΟΣΑ ζην εηδηθφ πξφγξακκα εμπγίαλζεο. 3. ηα έζνδα κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη πνζά απφ αδηάζεηα ηακεηαθά ππφινηπα πξνεγνχκελσλ εηψλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: α) Όηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ αδηάζεηα ππόινηπα έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηα νπνία ζπλερίδνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή πνζφ ίζν κε ηα ππφινηπα απηά εγγξάθεηαη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ζηελ νκάδα εζφδνπ 5 «ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ» - Καηεγνξία 51 «ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ», κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα παξαθάησ ζηελ παξνχζα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εζφδνπ. ην δε ζθέινο ησλ εμφδσλ ζα εγγξάθεηαη ηζφπνζε πίζησζε ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΔΠΔΝΓΤΔΙ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα πνπ αθνξά ην έξγν. β) Όηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ αδηάζεηεο πηζηώζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα δεκόζηεο επελδύζεηο, νη νπνίεο θαη κπνξεί λα δηαηεζνύλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε λέσλ έξγσλ. 2

3 γ) Γηα ηελ εμόθιεζε ππνρξεώζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε πξνεγνύκελα έηε θαη δελ θαηέζηε δπλαηή ε εμφθιεζή ηνπο εληφο ησλ εηψλ απηψλ. Πξνο ηνχην: -Όιεο νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο παξειζφλησλ εηψλ εγγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν είδνο εμφδνπ ηεο θαηεγνξίαο 81 «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ (Π.Ο.Δ.)». - Πνζφ ίζν κε ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ εγγξάθεηαη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ζηελ νκάδα εζφδνπ 5 «ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ» - Καηεγνξία 51 «ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ», κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα παξαθάησ ζηελ παξνχζα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εζφδνπ. Οη δήκνη ππνρξενχληαη λα εμνθιήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη κε ηεξαξρεκέλν ηξφπν ην ζχλνιν απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ (άξζξν 21 παξ. 8 & άξζξν 22 Α παξ. 3(ε) ηνπ λ. 2362/1995, άξζξν 4 παξ. 5 ηνπ π.δ. 113/2010). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ αλαιεθζεί ππνρξεψζεηο θαη πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο θαζ ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζην χςνο απηψλ, θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ νξγάλσλ πνπ είραλ εγθξίλεη ή ζπκπξάμεη ζηελ εθηέιεζε ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2362/1995 & ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ.113/ Η ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ ή ε εγγξαθή εζφδσλ πνπ δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ νδεγεί νπζηαζηηθά ζηελ θαηάξηηζε ειιεηκκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη απηφ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. 5. Η ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ειέγρεηαη απφ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο (ή κεηαβαηηθά, κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ. 7 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ε παξαβίαζή ηεο νδεγεί ζηελ αλαπνκπή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ζηελ αθχξσζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 6. Δάλ κε ηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, δηαπηζησζεί φηη ζε απηφλ έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην νηθείν ζπκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακφξθσζε απηνχ, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κεηψλνληαο ζην πξαγκαηηθφ χςνο ηα 3

4 παξαπάλσ έζνδα θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο. Η απφθαζε αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επίζεο ππνβάιιεηαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα έιεγρν. 7. ηνλ πξνυπνινγηζκφ: α) Γελ κπνξεί λα εγγξαθνχλ έζνδα απφ δάλεηα γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. β) Δγγξάθνληαη έζνδα απφ δάλεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπλνκνινγήζνπλ δήκνη θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», θαζψο θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4018/2011 «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», ζην πιαίζην ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην εηδηθφ πξφγξακκα εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 3852/2010. Άξζξν 2 ύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 1. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δήκσλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 7028/2004 (ΦΔΚ 253/Β) απφθαζή καο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 2253 Β ) θαη 70560/ (ΦΔΚ 2394 Β ) φκνηεο. 2. Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο (Δ.Π.Γ.) εμεηδηθεχνπλ ην πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) ζε εηήζηα βάζε. 3. Σν Σερληθφ πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη καδί κε ην Δ.Π.Γ., απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ζε απηφ. 4. ε εηδηθφ παξάξηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαθέξνληαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 5. Γηα ην 2012, ε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ξεηά νξίδνληαη ζην άξζξν 159 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), ελψ έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχληαμε πξνζρεδίνπ ηνπ Δ.Π.Γ. θαη 4

5 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, θαη εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010. Άξζξν 3 Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, ειέγρνπ θαη δεκνζηόηεηαο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 1. Η εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ θαζψο θαη ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ νηθνλνκηθή επηηξνπή. πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηελ 2. Δθφζνλ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζε δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο, απνθαζηζηηθνχ ραξαθηήξα, αξκνδηφηεηεο, θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 83 παξ. 9 θαη 84 παξ. 6 ηνπ λ. 3852/2010, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ / Η νηθνλνκηθή επηηξνπή θαηαξηίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ θαη ππνβάιιεη ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ, αηηηνινγψληαο θάζε εγγξαθή, γηα ζπδήηεζε θαη απφθαζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεθκεξηψλεηαη, κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ε πεγή πξνέιεπζεο θάζε πίζησζεο, ην χςνο ηεο θαη νη ιφγνη πνπ ππαγφξεπζαλ ηηο ηπρφλ απμνκεηψζεηο ηεο. 4. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ζε εηδηθή, γηα απηφλ ην ζθνπφ, ζπλεδξίαζε. 5. Ο ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο, ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη νη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηβνιή ησλ θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. Αλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ή έζνδα πνπ επηβάιινληαη απφ ην λφκν ή φηη έρνπλ εγγξαθεί έζνδα ή έμνδα, ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ή όηη ην ύςνο ησλ εζόδσλ ππεξβαίλεη αλαηηηνιόγεηα ηηο απνδόζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο θαιεί ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα αλακνξθψζεη θαηάιιεια ηνλ πξνυπνινγηζκφ κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 5

6 6. πλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ηειηθψο ςεθίζζεθε απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ ηέηνηα δελ ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ν νηθείνο δήκνο. Οκνίσο αληίζηνηρε αλάξηεζε γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.Δ. Η παξάιεηςε ηεο αλσηέξσ δεκνζίεπζεο δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο. 7. Η απφθαζε πξέπεη λα αλαξηεζεί ζην νηθείν δηαδίθηπν, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 παξ 4. ηνπ λ. 3861/2010 «Πξφγξακκα Γηαχγεηα», δηαθνξεηηθά δελ εθηειείηαη. Άξζξν 4 Γεληθέο νδεγίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο εγγξάθνληαη κφλν λνκνζεηεκέλα έζνδα θαη ην χςνο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία απόδνζεο θάζε εζόδνπ. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ησλ αξκφδησλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επί ηνπ ζεκείνπ απηνχ, θαζψο ππεξεθηίκεζε ή ππνεθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ εζφδσλ ή εθηίκεζε εζφδσλ πνπ δελ έρνπλ λφκηκε βάζε (εηθνληθά έζνδα), δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δάλ ην ύςνο ησλ εζόδσλ ππεξβαίλεη αλαηηηνιόγεηα ηηο απνδόζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο θαιεί ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα αλακνξθψζεη θαηάιιεια ηνλ πξνυπνινγηζκφ κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 2. Με ην άξζξν 277 ηνπ λ. 3852/2010, ν αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ Δπίηξνπνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη αζθεί ηνλ έιεγρν γηα ηελ είζπξαμε ησλ λνκίκσο βεβαησζέλησλ ρξεψλ, νθεηιψλ ή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηξίησλ (παξ. 1). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδξάλεηα είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα δηνίθεζεο ή ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηνπο θαιεί, κε έγγξαθφ ηνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, λα ελεξγήζνπλ κέζα ζε ηαζζφκελε εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ είζπξαμε ησλ λνκίκσο βεβαησζέλησλ πνζψλ (παξ. 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ). 6

7 Δάλ ε αδξάλεηα ζπλερίδεηαη, νθεηιφκελε ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ησλ δηνηθνχλησλ ηνλ δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα ή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απηψλ, παξαπέκπεη: α) ηα κελ αηξεηά ππαίηηα πξφζσπα, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 3463/2006, γηα θαηαινγηζκφ απηψλ κε ην πνζφ ηεο ζεηηθήο δεκίαο πνπ πξνμέλεζαλ θαη β) ηνπο δε ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ/λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ πξνθάιεζαλ δεκία ζηελ πεξηνπζία ηνπ, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, επίζεο πξνο θαηαινγηζκφ (παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ). 3. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ιακβάλνληαη ππ φςηλ ηα δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη εηδηθφηεξα, γηα κελ ηα έζνδα ηα πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ, γηα δε ηα έμνδα ηα πνζά πνπ έρνπλ εληαιζεί. Δηδηθόηεξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δαπαλώλ κηζζνδνζίαο, ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα νξηδόκελα ζην Δληαίν Μηζζνιόγην. 4. Σα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ειιείκκαηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο. 5. Σα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα δελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ, γηαηί δηαθνξεηηθά ππνθξχπηεηαη θνξνινγία, ην νπνίν είλαη αληίζεην κε ην ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, σο αληαπνδνηηθψλ. Δπίζεο, ηα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ άιιεο δαπάλεο ηνπ δήκνπ. Η ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, ηφζν θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ, φζν θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνινγηζκψλ, απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ (ζρεηηθή κε ην ζέκα είλαη ε ππ αξηζκ. 69/2008 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηηο Πεξηθέξεηεο κε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.). 6. Ζ πίζησζε πνπ ζα εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ηα έζνδα από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο (Κ.Α. 0611) ζα είλαη απηή πνπ έιαβε θάζε δήκνο θαηά ην έηνο 2011, κεησκέλε θαηά 15%. Σπρφλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνλ αθξηβή 7

8 πξνζδηνξηζκφ ησλ ΚΑΠ ηνπ έηνπο 2012, ζα εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 7. Οη πηζηψζεηο, πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο δήκνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ (Κ.Α. 0614), εγγξάθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάξηηζή ηνπο. Σν πνζφ πνπ εγγξάθεηαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, ζα είλαη ίζν κε απηφ πνπ πήξε ν θάζε ΟΣΑ ην έηνο Η δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνπο ΚΑΠ ηνπ έηνπο 2012 ζα εηζαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 8. χκθσλα κε ηελ παξ. Α.2 ηεο ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 368 Β ) απφθαζήο καο, «πεξί θαηαλνκήο ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, γηα ην έηνο 2008», νη πηζηψζεηο πξνο θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα δαπαλψλ κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ: - ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ άζιεζεο, πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηνπο ΟΣΑ βάζεη ησλ άξζξσλ 12 θαη 14 ηνπ λ. 2880/2001 αληίζηνηρα θαη - ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3106/2003, απνδίδνληαη καδί κε ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηεο παξ. Α.1 ηεο ίδηαο απφθαζεο. πλεπψο, νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηνλ ίδην Κ.Α. όπνπ εγγξάθνληαη ηα έζνδα από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο (Κ.Α. 0611), ελψ νη Κ.Α. 0612, 0613 θαη δελ ζπκπιεξψλνληαη. 9. Έζνδα ησλ δήκσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3756/2009, «πεξί εμφθιεζεο νθεηιψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηνπο ΟΣΑ α βαζκνχ», εγγξάθνληαη ζε αλεπηπγκέλε κνξθή ηνπ Κ.Α θαη, ζε πεξηπηώζεηο, όπνπ πθίζηαληαη εθθξεκείο ππνρξεώζεηο δήκνπ, πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηξίηνπο, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 113/2010, ηα έζνδα απηά ραξαθηεξίδνληαη εηδηθεπκέλα θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηνπ. 10. ηνλ ππφ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκφ, ηα έζνδα απφ ΑΣΑ, ζα εγγξαθνχλ ζηα έθηαθηα έζνδα. Σν χςνο ηεο πίζησζεο πνπ ζα εγγξαθεί, ζα είλαη ην πνζφ ηεο ΑΣΑ πνπ έιαβαλ νη ΟΣΑ ην έηνο Η δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ΑΣΑ έηνπο 2012 ζα εηζαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 8

9 11. Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ έηνπο 2012 δελ ζα πξνβιεθζνχλ, αιιά ζα εγγξαθνχλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ δήκσλ κε αλακφξθσζε. 12. Οη δήκνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 264 ηνπ λ. 3852/2010, κπνξνχλ λα ζπλνκνινγνχλ δάλεηα κε αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ρξεψλ ηνπο. Γελ είλαη δπλαηή, θαηά ζπλέπεηα, από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3852/2010 θαη εθεμήο, ε ιήςε δαλείνπ από δήκν γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ. Η ιήςε δαλείνπ είλαη δπλαηή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ, ζσξεπηηθά, νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο: - ην εηήζην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο πίζηεο θάζε δήκνπ δελ ππεξβαίλεη ην 20% ησλ εηήζησλ ηαθηηθψλ ηνπ εζφδσλ (πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο). - ην ζπλνιηθφ ρξένο ηνπ δήκνπ πνπ πξνβαίλεη ζε δαλεηζκφ δελ ππεξβαίλεη πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ, ην νπνίν θαζνξίζζεθε ζε 60% κε ηελ ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 1153/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Η ιήςε δαλείνπ είλαη επίζεο δπλαηή, εθφζνλ απηφ ζπλνκνινγεζεί θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», θαζψο θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4018/2011 «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», ζην πιαίζην ηεο ππαγσγήο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ζην εηδηθφ πξφγξακκα εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 3852/ Βεβαησζέληα αλείζπξαθηα έζνδα πξνεγνπκέλσλ εηψλ, εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δήκσλ ζηνπο νηθείνπο Κ.Α. ηεο νκάδαο 32 «Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα παξειζφληα έηε». Δμαηξνχληαη ηπρφλ επηζθαιείο απαηηήζεηο, αλεπίδεθηεο ελδερνκέλσο είζπξαμεο, ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη, δηα ηεο εγγξαθήο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε 9

10 βαζηθή αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο απηνχ, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3871/ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εγγξάθνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158 Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, φπσο απηή ηζρχεη. 15. Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ θαιχπηεη ην θφζηνο ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο. Γξάζεηο πινπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 16. Οη πξνβιέςεηο γηα ηηο απνδνρέο ηνπ, πάζεο θχζεσο, πξνζσπηθνχ ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ιεπηνκεξείο θαηαζηάζεηο θαη πιήξε αλάιπζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ είλαη γξακκέλεο γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο (φπσο γηα ηνπο κηζζνχο, ηηο ηπρφλ απμήζεηο κηζζψλ ηνπ ηαθηηθνχ θαη ηνπ επί ζπκβάζεη πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ππεξσξίεο θαη ακνηβέο απφ ζπιινγηθά φξγαλα εθφζνλ θαη κφλν απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο). Η πξφβιεςε πηζηψζεσλ γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνο θάιπςε παξνδηθψλ αλαγθψλ θαη γηα απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο αηηηνινγεκέλεο θαη λα βεβαηψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νηθείνπ δήκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ρσξίο ηελ παξεκπφδηζε άιισλ ιεηηνπξγηψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 17. ηνπο πξνυπνινγηζκνχο εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, νη ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ινηπνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. 18. Γηα ηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο πνπ πξέπεη νη δήκνη λα εγγξάςνπλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, ηζρχεη ε ππ αξηζκ /1989 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 19. Δλ φςεη ηεο ππνρξέσζεο ησλ δήκσλ γηα ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο, θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή ησλ δήκσλ κε ηε κε δπλαηφηεηα άληιεζεο δαλεηζκνχ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, είλαη αλαγθαία ε άζθεζε πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηηο δαπάλεο γεληθφηεξα, ζε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα επίπεδα. Γαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο δίλνληαη παγίσο νδεγίεο, θαη ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ππάξμεη πεξηνξηζκφο είλαη, ελδεηθηηθά: 10

11 - νη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά φξγαλα (εθφζνλ, φπσο πξναλαθέξακε, ε θαηαβνιή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο), ηδίσο φηαλ είλαη δπλαηφλ ην έξγν ηέηνησλ νξγάλσλ λα αληηκεησπηζζεί ζηα πιαίζηα ησλ πξνβιεπφκελσλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, - νη δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη λα εγθξίλνληαη, αθνχ πξψηα εμαληιεζνχλ φια ηα πεξηζψξηα αμηνπνίεζήο ηνπ εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, - νη δαπάλεο ππεξεζηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, πξνκεζεηψλ, ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ, θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θ.ν.θ., - νη, πάζεο θχζεσο, πξναηξεηηθέο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ ΚΓΚ (επηρνξεγήζεηο λ.π.δ.δ., αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, βνεζήκαηα ζε νηθνλνκηθά αδχλαηνπο θ.ν.θ.), πξέπεη λα πεξηνξηζζνχλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο θαη επηβεβιεκέλεο, θηλνχκελεο ζηα ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελα φξηα. Άξζξν 5 Οδεγίεο γηα ην ηύπν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 1. Γηαίξεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Ο πξνυπνινγηζκφο δηαηξείηαη ζε δχν Μέξε, εθ ησλ νπνίσλ ην Μέξνο I πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ην Μέξνο II ηηο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ. ην Μέξνο I (Έζνδα) ππάξρνπλ δχν πίλαθεο αλαθεθαιαίσζεο ησλ εζφδσλ. ηνλ πξψην πίλαθα κε ηνλ ηίηιν ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ (Ι) ηα έζνδα ηαμηλνκνχληαη, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, κε θξηηήξην ηελ πξνέιεπζή ηνπο. ην δεχηεξν πίλαθα κε ηνλ ηίηιν ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ (ΙΙ) πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα έζνδα εθείλα, ηα νπνία πξννξίδνληαη απφ ην λφκν λα δηαηεζνχλ γηα επελδχζεηο ή, αλ θαη δελ ππάξρεη ηέηνηα δέζκεπζε ζην λφκν, απνθαζίδεηαη λα δηαηεζνχλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ν λφκηκνο πξννξηζκφο ησλ εζφδσλ αιιά θαη επηηπγράλεηαη ε αθξηβήο απεηθφληζε ησλ επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ην Μέξνο II (Γαπάλεο) ππάξρνπλ επίζεο δχν πίλαθεο αλαθεθαιαίσζεο ησλ εμφδσλ. ηνλ πίλαθα 1 νη δαπάλεο ηαμηλνκνχληαη θαηά είδνο (νξηδφληηα δηαίξεζε). 11

12 ηνλ πίλαθα 2 νη δαπάλεο θαηαηάζζνληαη θαηά Τπεξεζία (θάζεηε δηαίξεζε). Με ηελ πξνζζήθε ζηνλ πίλαθα 2 ησλ πνζψλ ησλ Κεθαιαίσλ Γ θαη Γ, ηα αζξνίζκαηα (ζχλνια) ησλ δχν πηλάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζα. Η ζχληαμε δχν πηλάθσλ αλαθεθαιαίσζεο ησλ δαπαλψλ, εμππεξεηεί ηελ αλάγθε ηεο ζπιινγήο δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δήκσλ θαη ηεο εμαγσγήο ησλ αλάινγσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δηδηθφηεξα, απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξψηνπ πίλαθα, φπνπ δηαθξίλνληαη νη δαπάλεο γηα επελδχζεηο απφ ηα ινηπά έμνδα ηνπ δήκνπ, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θαη ηε δηαρεηξηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε δήκνπ, ελψ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ δεχηεξνπ θαζίζηαηαη δπλαηφο ν επηκεξηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ απηνχ. 2. Γηάθξηζε ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ Σα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: Σαθηηθά έζνδα Έθηαθηα έζνδα Έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ) πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά. Δηζπξάμεηο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ απφ Π.Ο.Δ. Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο Δπελδχζεηο Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., ινηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο Απνζεκαηηθφ Οη παξαπάλσ νκάδεο ζην θείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαθέξνληαη σο «Κεθάιαηα». Έηζη, ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α πεξηιακβάλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β νη Δπελδχζεηο, ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ νη πιεξσκέο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, ινηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο θαη ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ην απνζεκαηηθφ. 12

13 Όπσο αλαθέξζεθε, νη δαπάλεο παξαθνινπζνχληαη ηφζν θαηά είδνο φζν θαη θαηά ππεξεζία. Γηα ην ιφγν απηφ, νη θσδηθνί αξηζκνί ησλ Κεθαιαίσλ Α (Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο) θαη Β (Δπελδχζεηο) επαλαιακβάλνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο θαηνλνκάδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δηδηθά γηα ηνπο δήκνπο κε πιεζπζκό θάησ από θαηνίθνπο ε θαηαλνκή ησλ επελδύζεσλ αλά ππεξεζία είλαη πξναηξεηηθή θαη όρη ππνρξεσηηθή. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ δελ γίλεη θαηαλνκή, νη δαπάλεο ηνπ Κεθαιαίνπ Β εληάζζνληαη ζηηο Τπεξεζίεο Σερληθψλ Έξγσλ (Κσδηθφο 30), αλεμαξηήησο αλ ν δήκνο δηαζέηεη ή φρη δηθή ηνπ Σερληθή Τπεξεζία. 3. Γηάθξηζε ησλ Τπεξεζηώλ Οη Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο θαηαλέκνληαη νη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη κε έλα δηςήθην θσδηθφ αξηζκφ σο εμήο: 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 25 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ, ΑΡΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 35 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ 40 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 45 ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΩΝ 50 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ηηο Γεληθέο Τπεξεζίεο εληάζζνληαη νη δαπάλεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ αξηζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. ηηο ππφινηπεο Τπεξεζίεο εληάζζνληαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ ηηο βαξχλνπλ. ηνλ θσδηθφ αξηζκφ 10 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ» εληάζζεηαη θαη ην εηδηθφ απηνηειέο γξαθείν ησλ «δεκνηηθψλ αληαπνθξηηψλ» (άξζξν 13

14 94 ηνπ λ. 3852/2010), ην νπνίν επηηειεί ιεηηνπξγία πνπ πξνζηδηάδεη ζηνλ θσδηθφ απηφλ θαη δελ απαηηείηαη λα παξαθνινπζείηαη ρσξηζηά. ηνλ ΚΑ 15 «ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» ζα παξαθνινπζνχληαη θαη νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηεο παξ. 38 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 3852/2010. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ: ηα κηζζψκαηα ζρνιηθψλ θηηξίσλ (άξζξν 94 παξ. 4 πεξίπη. 16 ηνπ λ. 3852/2010), ηα κηζζψκαηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ 1/7/2011 (άξζξν 94 παξ. 4 πεξίπη. 18 ηνπ λ. 3852/2010 θαη 18 παξ. 10 πεξίπη. ε ηνπ λ. 3870/2010) θαη ηηο απνδνρέο ή ακνηβέο ησλ θαζαξηζηξηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ λ. 3870/2010), κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη είηε ζηνλ ΚΑ 15, είηε ζε αλεπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 70 «Λνηπέο Τπεξεζίεο». Ο θσδηθφο αξηζκφο 70 «ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ» κπνξεί λα αλαιχεηαη (εμεηδηθεχεηαη) κε ηελ πξνζζήθε, παξαπιεχξσο απηνχ, ελφο αξηζκνχ απφ ην 01 θαη ηνλ ηίηιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε απηφλ, π.ρ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΟΠΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ, ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΑΓΔΙΩΝ θ.ν.θ. ε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 70 ζα παξαθνινπζνχληαη θαη: νη δαπάλεο ησλ Γξαθείσλ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, φπνπ απηά ζπζηαζνχλ (άξζξν 94 παξ. 5 πεξίπη. 1 ηνπ λ. 3852/2010), νη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο παξαιαβήο απνζπξφκελσλ δηθχθισλ, κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΟΓΓΤ (άξζξν 94 παξ. 2 πεξίπη. 25 ηνπ λ. 3852/2010). ηελ αλαθεθαιαίσζε, φιεο νη δαπάλεο ησλ αλσηέξσ επί κέξνπο ππεξεζηψλ (70.01, 70.02, θ.ιπ.) αζξνίδνληαη ζε εληαίν ζχλνιν θάησ απφ ηνλ θσδηθφ αξηζκφ 70 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ. 14

15 4. πκπιήξσζε ησλ ζηειώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο κε ηίηιν «ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ», δηεπθξηλίδνπκε εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα: α) Όπσο πξναλαθέξακε, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δήκσλ έηνπο 2012 ππνβάιιεηαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ ζηήιε απηή ζα εγγξαθνχλ ηα εγθξηζέληα απφ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο (ή, κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) πνζά. β) Ο φξνο «έγθξηζε» ρξεζηκνπνηείηαη ζην λφκν, φηαλ ε ππνθείκελε ζε απηή πξάμε ειέγρεηαη θαη απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο. Γεδνκέλνπ, σζηφζν, φηη δελ αζθείηαη έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο ζηηο πξάμεηο ησλ δήκσλ απφ ηα φξγαλα ηεο Κξαηηθήο Γηνίθεζεο, θαη επηηαγή ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο ηνπ Κξάηνπο, κε ηνλ φξν «εγθξηζέληα» λννχληαη ηα επηθπξσζέληα, δειαδή ηα ειεγρζέληα απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή. γ) Η ζηήιε απηή ζπκπιεξψλεηαη, κε ηα ίδηα αθξηβψο πνζά ηεο πέκπηεο ζηήιεο (ςεθηζζέληα απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην), απφ ηελ ειέγρνπζα ππεξεζία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη αθνχ δηαπηζησζεί φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη λφκηκνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή ζε πεξίπησζε παξαπνκπήο ή θαη αθχξσζεο ηειηθά ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε ζπγθεθξηκέλε ζηήιε παξακέλεη θελή. Άξζξν 6 πκπιήξσζε ησλ θσδηθώλ αξηζκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 1. Μέξνο Η - Έζνδα ην πξψην κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαγξάθνληαη θαηά ην δπλαηφλ εμαληιεηηθά φιεο νη πξνβιεπφκελεο πεγέο εζφδσλ ησλ δήκσλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηίηινπο ησλ ηξηςήθησλ ή ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ αξηζκψλ, αλαγξάθνληαη ζε παξέλζεζε θαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο απφ ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη θάζε ππνθαηεγνξία ή είδνο εζφδνπ, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ππεξεζηψλ. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ε θαηάηαμε ησλ δηαθφξσλ εζφδσλ ησλ δήκσλ ζηηο δχν βαζηθέο νκάδεο (ηαθηηθά έθηαθηα) ζπληζηά παξάιιεια δεζκεπηηθφ ραξαθηεξηζκφ 15

16 ηνπ θάζε εζφδνπ σο ηαθηηθνχ ή εθηάθηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ ΚΓΚ, φπνπ νξίδεηαη φηη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ηα έζνδα πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο απηέο. Οη εγγξαθέο ζηνπο επηκέξνπο θσδηθνχο αξηζκνχο εζφδσλ γίλνληαη σο αθνινχζσο: 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 011 Μηζζώκαηα ηελ ππνθαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ. Μηζζψκαηα αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνπο δήκνπο αιιά απνδίδνληαη ζε απηνχο βάζεη δηάηαμεο λφκνπ, φπσο π.ρ. ηα κηζζψκαηα δεκνζίσλ ιαηνκείσλ (ΚΑ 0711) θαη ηα κηζζψκαηα ζαιαζζίσλ εθηάζεσλ (ΚΑ 0712), δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηή. Γελ εγγξάθνληαη επίζεο ζηελ ππνθαηεγνξία απηή αιιά ζηνλ ΚΑ 1699 «Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο» ηα κηζζψκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη φισο πεξηζηαζηαθά, απφ ηελ έθηαθηε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αθηλήησλ, ν πξννξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ ζπλίζηαηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ κε ηε κνξθή ηεο εθκίζζσζεο (π.ρ. παξαρψξεζε δεκνηηθνχ νηθνπέδνπ γηα ηε δηνξγάλσζε ππαίζξηαο θαιιηηερληθήο εθδήισζεο). ηνλ θσδηθφ αξηζκφ 0111 «Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα» εγγξάθνληαη ηα κηζζψκαηα ηφζν απφ ζηεγαζκέλνπο (θαηαζηήκαηα, θαηνηθίεο, γξαθεία θ.ιπ.) φζν θαη απφ κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (γήπεδα, νηθφπεδα θ.ιπ.) Μηζζψκαηα απφ αθίλεηα πνπ ελδερνκέλσο δελ εληάζζνληαη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0111 έσο 0118, εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ 0129 «Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα» ζπλνιηθά ή δηαθεθξηκέλα, κε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ ( , θ.ν.θ.). 012 Έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε εδάθνπο, αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 16

17 ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίαο εγγξάθνληαη ηα έζνδα πνπ, ρσξίο λα είλαη ζηελ θπξηνιεμία κηζζψκαηα, απνηεινχλ σζηφζν αληάιιαγκα ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ δήκσλ. ηνλ ΚΑ 0122 «Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο» εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία θπξηαθάηηθσλ αγνξψλ (άξζξν 94 παξ. 6 πεξίπη. 31 ηνπ λ. 3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2323/1995, φπσο ηζρχνπλ). Έζνδα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, αιιά δελ εκπίπηνπλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0121 έσο 0128, εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ 0129 ζπλνιηθά ή δηαθεθξηκέλα κε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ ( , θ.ν.θ.). Απνδεκηψζεηο πνπ ηπρφλ επηδηθάδνληαη ππέξ ηνπ δήκνπ ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο δεκνηηθψλ ρψξσλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εθδνζεί θαλνληζηηθή απφθαζε επηβνιήο ηειψλ θαη δηθαησκάησλ θαηά ην άξζξν 19 ηνπ β.δ. ηεο 24/9-20/10/1958, εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ 1519 «Λνηπά πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο επηβαιιφκελεο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ». 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 Σόθνη θεθαιαίσλ. Οη ηφθνη απφ ηηο ρξεκαηηθέο θαηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκνχο ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (άξζξν 171 παξ. 2 ηνπ ΚΓΚ) εκθαλίδνληαη ζηνλ ΚΑ Οη ηφθνη απφ ηίηινπο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ Λνηπά έζνδα απφ θηλεηέο αμίεο εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ Έζνδα από ινηπή θηλεηή πεξηνπζία. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0231 θαη 0239 εκθαλίδνληαη ηα κηζζψκαηα θηλεηψλ πξαγκάησλ (κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θ.ιπ.) θαη ηα ινηπά έζνδα απφ θηλεηή πεξηνπζία, αληίζηνηρα. 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 031 Τπεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ. 17

18 ηνλ ΚΑ 0311 εγγξάθεηαη ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989. Λνηπά έζνδα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, φπσο π.ρ. ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο (άξζξν 79 ηνπ ΚΓΚ) γηα πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη δήκνη (εηδηθφ ηέινο γηα ηε ζπιινγή θαη ηε κεηαθνξά νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ή ειαζηηθψλ ή πξντφλησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θ.ιπ.), εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ Γηεπθξηλίδνληαη επίζεο ηα αθφινπζα: Η ΚΤΑ ππ αξηζκ /824/1996, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ ΚΑ 0312, θαηαξγήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. Η.Π /2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β) φκνηα, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ζηα ιηκάληα. Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηνλ ΚΑ 1519 «Λνηπά πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο επηβαιιφκελεο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ». Με ην επηβαιιφκελν ηέινο θαζαξηφηεηαο θαιχπηνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία θνηλφρξεζησλ αθνδεπηεξίσλ (άξζξν 4 λ. 1080/1980, Δγθχθιηνο Τπ. Δζσηεξηθψλ 79061/ ). 032 Τπεξεζία ύδξεπζεο (άξζξν 19 β.δ. ηεο 24/9-20/10/1958). Δγγξάθνληαη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο. Σέιε, δηθαηψκαηα ή άιια έζνδα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Ύδξεπζεο θαη δελ εληάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0321 έσο 0323, εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ 0324 ζπγθεληξσηηθά ή αλαιπηηθά, θαηά είδνο εζφδνπ, κε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ ( , θ.ν.θ.). Γηα ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο Ύδξεπζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ γηα ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 033 Τπεξεζία άξδεπζεο (άξζξν 19 β.δ. ηεο 24/9-20/10/1958). 034 Τπεξεζία απνρέηεπζεο (άξζξν 19 β.δ. ηεο 24/9-20/10/1958). Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ΚΑ ησλ ππνθαηεγνξηψλ απηψλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ γηα ηελ ππεξεζία χδξεπζεο. 18

19 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ, ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 041 Έζνδα λεθξνηαθείσλ (άξζξν 4 α.λ. 582/1968, άξζξν 3 λ. 547/1977). Σα ηέιε θαη δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0411 έσο 0416 θαηνλνκάδνληαη ηα ζπλεζέζηεξα είδε ηειψλ θαη δηθαησκάησλ. Άιια έζνδα πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ εγγξάθνληαη ζπλνιηθά ή δηαθεθξηκέλα ζηνλ ΚΑ 0417 «Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείσλ θαη ηεξψλ λαψλ». Σα δηθαηψκαηα απφ ηεξνπξαμίεο (κλεκφζπλα, ιεηηνπξγίεο θ.ιπ.) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ επίζεο αλαιπηηθά κε αλάπηπμε ηνπ ΚΑ Δπεηδή πάλησο ε εηζθνξά ππέξ ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο Οξζφδνμνπ Δθεκεξηαθνχ Κιήξνπ Διιάδνο (ΣΠΟΔΚΔ, ΚΑ 6725) ππνινγίδεηαη επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ ησλ θνηκεηεξίσλ (άξζξν 3 λ.δ. 228/1973, ΦΔΚ 284/Α), ζθφπηκν είλαη ηα έζνδα απφ ηνπο ηεξνχο λανχο λα παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά. 042 Έζνδα από ζθαγεία. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0421 θαη 0422 εκθαλίδνληαη ηα έζνδα απφ ζθαγεία, πνπ εθκεηαιιεχνληαη νη ίδηνη νη δήκνη. Δθφζνλ ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ ζθαγείσλ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 460/1978 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ β.δ. ηεο 24/9-20/10/1958, πξνβιέπεη πέξαλ ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη άιια ηέιε ή δηθαηψκαηα, απηά εγγξάθνληαη ζπλνιηθά ή δηαθεθξηκέλα ζηνλ ΚΑ Έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. ηνλ ΚΑ 0431 εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ εηδηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη νη δήκνη (ζηεγαζκέλνη ή θπιαζζφκελνη ρψξνη ζηάζκεπζεο, φπνπ κπνξεί λα παξέρνληαη θαη άιιεο ππεξεζίεο φπσο π.ρ. θαζαξηζκφο θαη ζηίιβσζε ησλ νρεκάησλ). Σα ηέιε ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άξζξν 4 λ. 1900/1990) δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ΚΑ 0431 αιιά ζηνλ ΚΑ ηνλ ΚΑ 0431 εγγξάθνληαη θαη ηα έζνδα πνπ απνδίδνληαη ζην δήκν βάζεη ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ν αλάδνρνο ηνπ απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ εθκεηαιιεχεηαη ν ίδηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ 19

20 ζηάζκεπζεο (άξζξα 1 παξ. 3 λ. 2229/1994 θαη 13 π.δ. 609/1985, άξζξν 9 λ. 2052/1992). ηνλ ΚΑ 0432 εγγξάθνληαη έζνδα απφ εηζηηήξηα εηζφδνπ ζε ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο, κνπζεία, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δσνινγηθνχο θήπνπο, θαη άιινπο παξφκνηνπο ρψξνπο θαζψο θαη έζνδα απφ εθδειψζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηαζεξά ζε ηαθηηθή βάζε. Έζνδα απφ εηζηηήξηα ζπλαπιηψλ ή άιισλ εθδειψζεσλ επθαηξηαθνχ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα πνπ δηνξγαλψλεη ν δήκνο εγγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 1693 ή 1699 θαηά πεξίπησζε, ηεο ππνθαηεγνξίαο 169 «Λνηπά έθηαθηα έζνδα». ηνλ ΚΑ 0434 εγγξάθνληαη ηα ινηπά έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δήκνπ πνπ έρνπλ ζηαζεξφ (κφληκν ή πεξηνδηθφ) ραξαθηήξα (π.ρ. έζνδα απφ ππεξεζίεο εθθέλσζεο βφζξσλ πνπ παξέρεη ν δήκνο κε δηθά ηνπ βπηηνθφξα νρήκαηα, έζνδα απφ δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε κεληαία πεξηνδηθά ή εθεκεξίδεο, έζνδα απφ ηελ παξνρή ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2963/2001, δίδαθηξα σδείσλ ή άιισλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, έζνδα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.). Αλ πξφθεηηαη γηα ζηαζεξή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλίζηαηαη, φρη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, αιιά ζηελ πψιεζε αγαζψλ (π.ρ. ιεπθψκαηα κνπζείσλ θαη πηλαθνζεθψλ), ηα ζρεηηθά έζνδα εκθαλίδνληαη ζηνλ ΚΑ 0718 «Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο». 044 Έζνδα από ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 045 Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ. 046 Λνηπά ηέιε θαη δηθαηώκαηα. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ αλσηέξσ ππνθαηεγνξηψλ εγγξάθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εζφδνπ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη κέζα ζηελ παξέλζεζε ηνπ θάζε ηίηινπ. Δηδηθά ζηνλ θσδηθφ 0461 ζα εγγξαθνχλ - εθηφο απφ ην ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1080/ θαη ηα έζνδα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αηγηαινχ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001. Σν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεη ε ΚΤΑ /2439/B 0010/2009 (ΦΔΚ 792/Β/2009) ζα εγγξαθεί σο είζπξαμε ζηνλ ΚΑ 4124 θαη σο έμνδν, γηα λα απνδνζεί ζην Γεκφζην, ζηνλ ΚΑ ε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 0469 εγγξάθεηαη: 20

21 α) ην ηέινο αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο (Γ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/456/575/2008, ΦΔΚ 12/Β απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο), β) ην ηέινο επαλάρξεζεο θηηξίσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (άξζξν 51 ηνπ λ. 3498/2006, ΦΔΚ 230/Α), γ) ην εηδηθφ ηέινο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ, γηα ην νπνίν ν λφκνο απαηηεί ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ρσξηζηφ θσδηθφ αξηζκφ (ππ αξηζκ. Γ1/Α/18823/2009, ΦΔΚ 1893/Β απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο). 047 Γπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε. Κάζε αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ έρνπλ επηβάιεη νη δήκνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989, φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2503/1997, παξαθνινπζείηαη ρσξηζηά θαη εγγξάθεηαη νπσζδήπνηε ζε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 0471 ( , θ.ν.θ). Δηδηθφηεξα, ζε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 0471 ζα εγγξάθεηαη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο απαιινηξίσζεο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 5 ηνπ λ. 3870/ ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 051 Φόξνη. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0511 έσο 0513 εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ ηνλ αληίζηνηρν θφξν. 052 Δηζθνξέο. Η εηζθνξά ζε ρξήκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο έληαμεο αθηλήησλ ζην ζρέδην πφιεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαζψο θαη ηα έζνδα απφ κεηαηξνπή ζε ρξήκα ηεο ππνρξέσζεο εηζθνξάο ζε γε, εγγξάθνληαη ζηνπο ΚΑ 0521 θαη 0522 αληίζηνηρα. Η εηζθνξά ηνπ ΚΑ 0523 αθνξά ηνπο δήκνπο, ζηνπο νπνίνπο έρεη κεηαβηβαζηεί ε άζθεζε πνιενδνκηθψλ αξκνδηνηήησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 947/1979, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην λ. 1337/1983. ηνλ ΚΑ 0524 εγγξάθνληαη νη ινηπέο εηζθνξέο, φπσο: α) Οη εηζθνξέο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο ΚΤΑ 16065/2002 (ΦΔΚ 497/Β) πνπ εηζπξάηηνπλ νη παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί (ηξνθεία θαη έμνδα κεηαθνξάο ησλ παηδηψλ). 21

22 β) Η εηδηθή εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3054/2002, ε νπνία θαηαλέκεηαη κε ηελ ππ αξηζκ. Γ2/Γ/2777/2004 (ΦΔΚ 347/Β) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζηνπο δήκνπο, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ. γ) Η εηζθνξά πνπ ηπρφλ επηβάιιεηαη απφ ηνλ νηθείν Καλνληζκφ ζηα κέιε ησλ ΚΑΠΗ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ. Κάζε κία απφ ηηο ινηπέο εηζθνξέο κπνξεί λα εγγξάθεηαη ζε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ Γπλεηηθέο εηζθνξέο άξζξνπ 25 λ. 1828/1989. ηέιε». Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηνλ ΚΑ 047 «Γπλεηηθά αληαπνδνηηθά 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 061 Από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0611 έσο 0615 εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (ΚΑΠ), αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. Οι πιζηώζειρ ππορ κάλςτη λειηοςπγικών αναγκών και καηά πποηεπαιόηηηα δαπανών μιζθοδοζίαρ πποζυπικού ηυν παιδικών και βπεθονηπιακών ζηαθμών και ηυν σώπυν άθληζηρ, πος μεηαθέπθηκαν ζηοςρ ΟΣΑ βάζει ηυν άπθπυν 12 και 14 ηος ν. 2880/2001 ανηίζηοισα, καθώρ και ηυν νομικών πποζώπυν και ςπηπεζιών ηος άπθπος 8 ηος Ν. 3106/2003, εγγπάθονηαι ζηον πποϋπολογιζμό ζηον ίδιο Κ.Α. όπος εγγπάθονηαι ηα έζοδα από ηοςρ Κενηπικούρ Αςηοηελείρ Πόποςρ (Κ.Α. 0611), ελψ νη Κ.Α. 0612, 0613 θαη δελ ζπκπιεξψλνληαη. Κάζε άιιε θαηαλνκή απφ ηνπο ΚΑΠ (πιελ ηεο ΑΣΑ) εγγξάθεηαη δηαθεθξηκέλα ζε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ ηελ πεξίπησζε απηή εκπίπηνπλ θαη νη θαηαλνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ππφ ηε κνξθή ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο δαπαλψλ, δξάζεσλ ή αξκνδηνηήησλ φπσο: ε δαπάλε γηα ηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ ζρνιείσλ, ε κεηαθνξά καζεηψλ ή ε κηζζνδνζία κεηαηαγέληνο πξνζσπηθνχ ζηνπο δήκνπο απφ θνξείο φπσο ΟΔ, ΣΡΑΙΝΟΔ, ΟΑΑ θ.ν.θ. 22

23 ε αλεπηπγκέλε κνξθή ηνπ Κ.Α επίζεο εγγξάθνληαη έζνδα ησλ δήκσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3756/2009, φπσο ήδε αλαθέξακε θαη ηα νπνία, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ πθίζηαληαη εθθξεκείο ππνρξεψζεηο δήκνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηξίηνπο, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 113/2010, ραξαθηεξίδνληαη εηδηθεπκέλα θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ. 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 071 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 0711 έσο 0717 εγγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ. ε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 0716 «Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ» εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ ηα παξάβνια ησλ αηηήζεσλ θαη δειψζεσλ πνιηηνγξάθεζεο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1Α ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3838/2010 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/2010. Έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ινηπνχο θσδηθνχο ηεο νκάδαο 0 «ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ», εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 111 Έζνδα από εθπνίεζε αθηλήησλ. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 1111 έσο 1115 εγγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ. Σα έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε αθηλήησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 1080/1980, νη νπνίεο επαλήιζαλ ζε ηζρχ κε ην άξζξν 33 ηνπ λ. 3202/2003, εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ Λνηπά έζνδα απφ εθπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο εγγξάθνληαη, ρσξηζηά γηα θάζε εθπνηνχκελν αθίλεην, ζε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ ηηο πεξηπηψζεηο εθπνίεζεο νηθνπέδσλ ζε άζηεγνπο δεκφηεο, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ, φπνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ηηκήκαηνο ζε εηήζηεο δφζεηο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε εζφδνπ ε λφκηκε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ 23

24 νπνίνπ ππεξβαίλεη ηε ιήμε ηνπ έηνπο βεβαίσζεο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 ζα πξέπεη λα εγγξαθεί κφλν ην πνζφ πνπ ζα εηζπξαρζεί θαηά ην έηνο απηφ. Σν ππφινηπν πνζφ θαηαλέκεηαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ εηψλ, κε ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ αλαινγνχλ θαη έηνο, ψζηε λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3871/ Έζνδα από εθπνίεζε θηλεηώλ. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 1121 θαη 1122 εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε νρεκάησλ ή άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ. Αλάγθε αλάπηπμεο ηνπ ΚΑ 1122 δελ ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε απηή. 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 121 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ. Αλάινγα κε ηελ πεγή θαη ην ζθνπφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θάζε επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ εγγξάθεηαη ρσξηζηά ζε αλαπηπγκέλε κνξθή ησλ θσδηθψλ αξηζκψλ 1211 έσο ηνπο θσδηθνχο απηνχο εγγξάθνληαη θαη νη θξαηηθέο ή άιιεο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ κεξηθήο απαζρφιεζεο (άξζξν 7 ηνπ λ. 3250/2004), γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, εθφζνλ δελ έρνπλ επελδπηηθφ ραξαθηήξα (άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ λ. 3013/2002). ε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 1211 «Δπηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ», ζα εγγξαθνχλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ Δμπγίαλζεο θαη Αιιειεγγχεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, γηα φζνπο δήκνπο εληαρζνχλ ζην Δηδηθφ Πξφγξακκα Δμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 3852/2010. Οκνίσο, ζε αλεπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 1211 ζα εγγξαθνχλ θαη ηα έζνδα πνπ ζα απνδνζνχλ ζηνπο δήκνπο απφ ην ζρνιηθφ έηνο θαη εθεμήο γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζηηο ζπκβαζηνχρνπο θαζαξίζηξηεο (άξζξν 18 παξ. 1 πεξίπη. γιιι ηνπ λ. 3870/2010). Η επαθξηβήο αλαπηπγκέλε κνξθή ησλ θσδηθψλ ζηελ νπνία ζα εγγξάθνληαη νη επηρνξεγήζεηο αλά πεγή θαη ζθνπφ, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη είηε απφ ηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρνξεγνχκελν δήκν, θαηά πεξίπησζε. 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 24

25 131 Δπηρνξεγήζεηο από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο. ηνλ ππφ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκφ, ηα έζνδα γλσζηά σο ΑΣΑ, ζα εγγξαθνχλ ζηα έθηαθηα έζνδα. Σν χςνο ηεο πίζησζεο πνπ ζα εγγξαθεί, ζα είλαη ην πνζφ ηεο ΑΣΑ πνπ έιαβαλ νη ΟΣΑ ην έηνο Η δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ΑΣΑ έηνπο 2012 ζα εηζαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ έηνπο 2012 δελ ζα πξνβιεθζνχλ, αιιά ζα εγγξαθνχλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ δήκσλ κε αλακφξθσζε. ηε ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία παξαθνινπζείηαη κε δηαθξηηφ θσδηθφ ε εγγξαθή επηρνξεγήζεσλ απφ ην πξφγξακκα «Θεζέαο» (άξζξα 6-12 λ. 3274/2004), κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 2253 Β ). ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 1311 έσο 1313 εγγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ. ε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 1314 πνπ κεηνλνκάδεηαη ζε «Υξεκαηνδνηήζεηο απφ ην Πξφγξακκα «ΔΛΛ.Α.Γ.Α.», εγγξάθνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην Πξφγξακκα «ΔΛΛ.Α.Γ.Α.» (άξζξν 281 ηνπ λ. 3852/2010). Λνηπέο επηρνξεγήζεηο απφ ζεζκνζεηεκέλνπο ππέξ ησλ δήκσλ πφξνπο, πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνχο είδνπο, εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ 1319 «Δπηρνξεγήζεηο απφ ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο - Λνηπά εηδηθά πξνγξάκκαηα». Η εγγξαθή φισλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πηζηψζεσλ ηεο ππνθαηεγνξίαο απηήο, φπσο ι.ρ. ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ην πξφγξακκα «ΔΛΛ.Α.Γ.Α.», γίλεηαη κε αλάπηπμε ηνπ θάζε ηεηξαςήθηνπ θσδηθνχ είδνπο, κε ηελ πξνζζήθε, κεηά απφ απηφλ, ηειείαο θαη δηςήθηνπ ή ηξηςήθηνπ (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε δήκνπ) ππνθσδηθνχ, αλά επέλδπζε ή έξγν. 132 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο θαη έξγα. Κάζε ρξεκαηνδφηεζε γηα επελδχζεηο θαη έξγα πνπ εκπίπηεη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 1321 έσο 1327 εγγξάθεηαη ρσξηζηά, θαηά επέλδπζε ή έξγν ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΚΑ 1327, θαη θαηά θνξέα, ζε αλαπηπγκέλεο κνξθέο ησλ θσδηθψλ απηψλ αξηζκψλ. ε αλαπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΚΑ 1322 «Υξεκαηνδνηήζεηο απφ θεληξηθνχο θνξείο» εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ ηε κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο, πνπ 25

26 ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ζηνπο ΟΣΑ ην Πξάζηλν Σακείν (πξψελ ΔΣΔΡΠ), βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 3 ηνπ λ. 3044/2002. ην πιαίζην ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, δελ είλαη δπλαηφ λα εγγξάθνληαη έζνδα ζηνπο παξαπάλσ θσδηθνχο, ρσξίο πξαγκαηηθή αηηηνιφγεζε π.ρ. έληαμε έξγσλ απφ ηνκεαθά ή πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ ή άιια πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. Γηα λα εγγξαθεί έλα έξγν ζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ θσδηθνύ 131 ή 132, ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί απόθαζε έληαμεο ή άιιν αλάινγν έγγξαθν. Η απιή ππνβνιή πξφηαζεο ή αθφκα πεξηζζφηεξν ή εθηίκεζε ρξεκαηνδφηεζεο δελ αηηηνινγεί ηελ εγγξαθή ηνπ έξγνπ. 14 ΓΧΡΔΔ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 141 Γσξεέο. 142 Κιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. Δγγξάθνληαη ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ δσξεέο θαη θιεξνλνκηέο ή θιεξνδνζίεο αληίζηνηρα. Γσξεέο ζεσξνχληαη θαη νη ρνξεγίεο πνπ εηζπξάηηνπλ νη δήκνη γηα ηε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ εθδειψζεσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πνζά πνπ πξνζθέξνληαη ρσξίο ππνρξέσζε αληηπαξνρήο (ζπλήζσο ππνρξέσζεο δηαθήκηζεο ηνπ δσξεηή) εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ακνηβή παξερφκελεο ππεξεζίαο, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηνλ ΚΑ 1693 «Έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ». Γσξεέο ζεσξνχληαη θαη ηα πνζά πνπ ζπιιέγνληαη ζηα πιαίζηα Δξαληθνχ πζηήκαηνο Μαθξάο Γηάξθεηαο, πνπ νξγαλψλνπλ νη δήκνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3106/2003. Πεξηνπζία πνπ δηαηίζεηαη ζε δήκν γηα ηελ εθπιήξσζε θνηλσθεινχο ζθνπνχ, ρσξίο λα θαζνξίδεηαη εηδηθά ν ηξφπνο δηνίθεζήο ηεο, απνηειεί «θεθάιαην απηνηεινχο δηαρείξηζεο», ην νπνίν δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (άξζξν 96 παξ. 1 α.λ. 2039/1939). Σα έζνδα (φπσο θαη νη δαπάλεο βι. ΚΑ 6737) ησλ ηδξπκάησλ ζηελ πεξίπησζε απηή απεηθνλίδνληαη ζε ηδηαίηεξνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή ζε αλαπηχμεηο ηνπ ΚΑ ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΠΡΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πξνζαπμήζεηο θαη πξόζηηκα. 26

27 ηνλ ΚΑ 1511 εγγξάθνληαη νη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΔΓΔ. Σα πξφζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηα πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ θαζαξηφηεηαο θαη θνηλήο εζπρίαο (λ.δ. 805/1971) θαη ηα πξφζηηκα ηεο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ ηνλ ΚΑ 1513 εγγξάθνληαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1080/1980 (ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο ή ππνβνιήο εθπξφζεζκεο δήισζεο θ.ιπ.), αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπ εζφδνπ κε ην νπνίν ζπλδένληαη. ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ κεηαβηβαζζεί πνιενδνκηθέο αξκνδηφηεηεο, ηα έζνδα απφ πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηνπ λ. 1337/1983, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 8 ηνπ λ. 1512/1985 θαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1577/1985, φπσο νη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά, εκθαλίδνληαη ζηνλ ΚΑ Σα πεηζαξρηθά πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο κνλίκσλ ππαιιήισλ, απνηεινχλ έζνδν ηνπ ΣΑΓΚΤ θαη φρη ησλ ΟΣΑ (άξζξν 166 παξ. 2 ηνπ λ. 1188/1981) θαη ζπλεπψο εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑ 4142 «Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ». ηνλ ΚΑ 1516 εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ δηάθνξεο θαηαινγηζηηθέο απνθάζεηο, φπσο είλαη π.ρ. νη απνδεκηψζεηο αζηηθήο επζχλεο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο αηξεηψλ (άξζξν 141 ηνπ ΚΓΚ) ή ππαιιήισλ (άξζξν 189 λ. 3584/2007), ηα πνζά πνπ θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ππνιφγσλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο ή πάγηαο πξνθαηαβνιήο (άξζξα 32 θαη 35 ηνπ β.δ. ηεο 17/5-15/6/1959) θ.ιπ. ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 1517 θαη 1518 εγγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ. ηνλ ΚΑ 1519 εγγξάθνληαη ηα ινηπά πξφζηηκα ή ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, φπσο: - ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ιφγσ απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (άξζξν 26 παξ. 5 λ. 1828/1989, άξζξν 6 λ. 1900/1990), - ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο (άξζξα 6 θαη 8 λ. 2946/2001), - ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ιφγσ εθπξφζεζκεο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 παξ. 12 λ. 2130/1993), 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.1/211 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Αξηζ.Απφθ 2/211 ΘΔΜΑ: ύνηαξη έκθεζηρ εζόδων-εξόδων Β ηπιμήνος πποϋπολογιζμού έηοςρ 211

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011.

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Απφθαζεο 429/2011 ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΘ-ΦΑΒ Θέκα : Έγθξηζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 25/2015 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα : Ψήυιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Γ. οικονομικού έτοσς 2016 Γήμοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πεξίιεςε Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013. ηα πάηα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Ν. Κηυισιά 17-04-2018 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απιθ.ππωτ.: 6789 Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

HM: 06/12/ :04:43. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

HM: 06/12/ :04:43. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ HM: 06/12/2016 19:04:43. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΔΗΜΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΠΕΡΑΥΧΡΑ ΑΓΙΧΝ ΘΕΟΔΧΡΧΝ Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Από το Πρακτικό της με αριθμό 06 / 2011 υνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Α Π Ο Π Α Μ Α Από το Πρακτικό της με αριθμό 06 / 2011 υνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το Πρακτικό της με αριθμό 06 / 2011 υνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. Αριθμός Απόφασης: 65/2011 Θέμα: ΧΗΥΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην αξηζ.10/ πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,

ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην αξηζ.10/ πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο, 1 ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Απφ ην αξηζ.1/16-5-211 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο, Αριθ. Απόφασης 263 Πεξίιεςε Τπνβνιή ινγαξηαζκψλ εζφδσλ-εμφδσλ γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 19/4/2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πιεξ. Κνπθνπιηώηεο Δ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 19/4/2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πιεξ. Κνπθνπιηώηεο Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 19/4/2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πιεξ. Κνπθνπιηώηεο Δ. Σει. 2313 313689 Αξηζ. Απόθαζεο 70/2013 Θέκα: Σξηκεληαία έθζεζε εθηέιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα