ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263

3 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 011 Μηζζψκαηα 0111 Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ) , ,45 ύνολο Κ.Α , , Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ) ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο) ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ) ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα) ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ) Μηζζψκαηα απνζεθψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ) ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ) ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο) Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ). (Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο) Μηζζψκαηα αλαςπθηεξίνπ Μπάηδηνο (Γηαιερηνχ) Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ύνολο Κ.Α ελίδα 3 από 263

4 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α , , Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62) Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62) Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62) Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ,50 ύνολο Κ.Α , Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ελίδα 4 από 263

5 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ) Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ) Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ) , ,46 ύνολο Κ.Α , , Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/1958, άξζξν 31 Ν.Γ. 4260/62). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ).Γεκνηηθήο Κ νηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδνο ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο -ζρνιηθά -(άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ).Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο -ζρνιηθά-(άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ελίδα 5 από 263

6 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο-ζρνιηθά- (άξζξν 255 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , Μηζζψκαηα δεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Μηζζψκαηα Γεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Μηζζψκαηα δεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958) ,15 ύνολο Κ.Α , Μηζζψκαηα δεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Μηζζψκαηα δεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (άξζξν 3 Ν. 2946/2001) Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (άξζξν 3 Ν. 2946/2001) Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (άξζξν 3 Ν. 2946/2001) ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (άξζξν 3 Ν. 2946/2001) Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (άξζξν 3 Ν. 2946/2001). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (άξζξν 3 Ν /2001).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Μίζζσκα θεξαίαο Cosmote (Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λαγθαδηάο) ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Μίζζσκα θεξαίαο Cosmote (Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ληνπξάζνπ ) ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (άξζξν 3 Ν /2001).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Μηζζψκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (άξζξν 3 Ν. 2946/2001). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ιαηνκείσλ (άξζξν 20 Ν. 669/77, άξζξν 7 Ν. 1428/84) Μηζζψκαηα δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ιαηνκείσλ (άξζξν 20 Ν. 669/77, άξζξν 7 Ν. 1428/84) Μηζζψκαηα δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ιαηνκείσλ (άξζξν 20 Ν. 669/77, άξζξν 7 Ν. 1428/84). ύνολο Κ.Α ελίδα 6 από 263

7 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Βεβαιωθένηα Μηζζψκαηα δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ιαηνκείσλ (άξζξν 20 Ν. 669/77, άξζξν 7 Ν. 1428/84). Φηθιζθένηα σπό Μηζζψκαηα δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ιαηνκείσλ (άξζξν 20 Ν. 669/77, άξζξν 7 Ν. 1428/84). ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ιαηνκείσλ (άξζξν 20 Ν. 669/77, άξζξν 7 Ν. 1428/84). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο Μηζζψκαηα δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ιαηνκείσλ (άξζξν 20 Ν. 669/77, άξζξν 7 Ν. 1428/84). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 257 ΓΚΚ, άξζξν 39 Ν. 998/79) Μηζζψκαηα δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 257 ΓΚΚ, άξζξν 39 Ν. 998/79) Μηζζψκαηα δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 257 ΓΚΚ, άξζξν 39 Ν. 998/79). ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 257 ΓΚΚ, άξζξν 39 Ν. 998/79). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Μηζζψκαηα δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 257 ΓΚΚ, άξζξν 39 Ν. 998/79). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 257 ΓΚΚ, άξζξν 39 Ν. 998/79). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Μηζζψκαηα δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 257 ΓΚΚ, άξζξν 39 Ν. 998/79). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Μίζζσκα μπιείαο (ιχκκαηνο 3Α,4Γ) δάζνπο (Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Αγξηειηάο) Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα ηρζπνηξνθείσλ (άξζξν 14 Ν. 127/75, άξζξν 75 Ν. 2065/92, ΚΤΑ 32489/82) Μηζζψκαηα ηρζπνηξνθείσλ (άξζξν 14 Ν. 127/75, άξζξν 75 Ν. 2065/92, ΚΤΑ 32489/82) Μηζζψκαηα ηρζπνηξνθείσλ (άξζξν 14 Ν. 127/75, άξζξν 75 Ν. 2065/92, ΚΤΑ 32489/82). ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε εδάθνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 0121 Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56 Ν. 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 Ν. 2963/2001) Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56 Ν. 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 Ν. 2963/2001). Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56 Ν. 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 Ν. 2963/2001). ύνολο Κ.Α ελίδα 7 από 263

8 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56 Ν. 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 Ν. 2963/2001). Γεκνηηθήο Κνηλφηε Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56 Ν. 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 Ν. 2963/2001). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαί ύνολο Κ.Α Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56 Ν. 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 Ν. 2963/2001). Γεκνηηθήο Δλφηεηα Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56 Ν. 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 Ν. 2963/2001). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηη ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) ,00 ύνολο Κ.Α , Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξε (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εβδνκαδηαία ιατθή αγνξά (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ θαζεκεξηλή ιατθή αγνξά (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Πεξηθεξεηαθή ΛαΊθή Αγνξά Κισηζνηήξα Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Πεξηθεξεηαθή ΛαΊθή Αγνξά ΟΔ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Πεξηθεξεηαθή ΛαΊθή Αγνξά Παπαζηάζε Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Γηθαίσκα ακκνιεςίαο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαίσκα ακκνιεςίαο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαίσκα ακκνιεςίαο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) , ,60 ύνολο Κ.Α , , Γηθαίσκα ακκνιεςίαο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958).Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ελίδα 8 από 263

9 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Βεβαιωθένηα Γηθαίσκα ακκνιεςίαο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο Φηθιζθένηα σπό Γηθαίσκα ακκνιεςίαο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο Γηθαίσκα ακκνιεςίαο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958).Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , Δζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αλαδαζσκέλσλ εθηάζεσλ (άξζξν 40 Ν. 998/79) Δζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αλαδαζσκέλσλ εθηάζεσλ (άξζξν 40 Ν. 998/79) Δζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αλαδαζσκέλσλ εθηάζεσλ (άξζξν 40 Ν. 998/79). ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93) Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93) Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93) ,70 ύνολο Κ.Α , Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδνο Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ύνολο Κ.Α , Δηδηθφ δηθαίσκα ρξήζεσο βειηησκέλσλ βνζθνηφπσλ (άξζξν 8Ν 994/79) Δηδηθφ δηθαίσκα ρξήζεσο βειηησκέλσλ βνζθνηφπσλ (άξζξν 8Ν 994/79) Δηδηθφ δηθαίσκα ρξήζεσο βειηησκέλσλ βνζθνηφπσλ (άξζξν 8Ν 994/79). ύνολο Κ.Α ελίδα 9 από 263

10 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Δηδηθφ δηθαίσκα ρξήζεσο βειηησκέλσλ βνζθνηφπσλ (άξζξν 8Ν 994/79).Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α Γηθαίσκα ρξήζεο απνθαιππηνκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 250 ΓΚΚ) Γηθαίσκα ρξήζεο απνθαιππηνκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 250 ΓΚΚ) Γηθαίσκα ρξήζεο απνθαιππηνκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 250 ΓΚΚ). ύνολο Κ.Α Γηθαίσκα ρξήζεο απνθαιππηνκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 250 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Γηθαίσκα ρξήζεο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαηνηθηψλ (άξζξν 261 ΓΚΚ) Γηθαίσκα ρξήζεο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαηνηθηψλ (άξζξν 261 ΓΚΚ) Γηθαίσκα ρξήζεο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαηνηθηψλ (άξζξν 261 ΓΚΚ). ύνολο Κ.Α Γηθαίσκα ρξήζεο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαηνηθηψλ (άξζξν 261 ΓΚΚ). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ 0129 Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα. ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα ,00 ύνολο Κ.Α , Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα. Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Μίζζσκα απφ γεθπξνπιάζηηγγα. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 Σφθνη θεθαιαίσλ 0211 Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο ,70 ύνολο Κ.Α ,70 ελίδα 10 από 263

11 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο Πεηξαηψο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο πλ. Θεζζαιίαο Γεκνηηθήο ΚνηλφηεηαοΣξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Σφθνη ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ύνολο Κ.Α , Σφθνη ινηπψλ πεξηπηψζεσλ Σφθνη ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ύνολο Κ.Α Σφθνη ινηπψλ πεξηπηψζεσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Δζνδα απφ ινηπέο θηλεηέο αμίεο Δζνδα απφ ινηπέο θηλεηέο αμίεο Δζνδα απφ ινηπέο θηλεηέο αμίεο 1.00 ύνολο Κ.Α Δζνδα απφ ινηπέο θηλεηέο αμίεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Δζνδα απφ ινηπή θηλεηή πεξηνπζία 0231 Μηζζψκαηα θηλεηψλ πξαγκάησλ Μηζζψκαηα θηλεηψλ πξαγκάησλ Μηζζψκαηα θηλεηψλ πξαγκάησλ Μηζζψκαηα θηλεηψλ πξαγκάησλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Μηζζψκαηα θηλεηψλ πξαγκάησλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα απφ θηλεηή πεξηνπζία Λνηπά έζνδα απφ θηλεηή πεξηνπζία Λνηπά έζνδα απφ θηλεηή πεξηνπζία 1.00 ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα απφ θηλεηή πεξηνπζία Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ελίδα 11 από 263

12 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 031 Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 0311 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) ,74 ύνολο Κ.Α , Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ΓΚ. Σξηθθαίσλ Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ. Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89).ΓΚ. Μεγ. Καιπβίσλ Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν. 1828/89). Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ύνολο Κ.Α , Δπηδνηήζεηο απφ Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθά Σακεία (άξζξν 6 ΚΤΑ 69728/824/1996) Δπηδνηήζεηο απφ Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθά Σακεία (άξζξν 6 ΚΤΑ 69728/824/1996) Δπηδνηήζεηο απφ Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθά Σακεία (άξζξν 6 ΚΤΑ 69728/824/1996). ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Λνηπά έζνδα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Λνηπά έζνδα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ,90 ύνολο Κ.Α , Λνηπά έζνδα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Αληηζηαζκηζηηθά Οθέιε ΥΤΣΑ Γεκνηηθήο Eλφηεηαο Παιενθάζηξνπ ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τπεξεζία πδξεχζεσο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ,75 ελίδα 12 από 263

13 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α , Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Γεκνηηθήο ΔλφηεηαοΔζηηαηψηηδαο Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Γεκνηηθήο ΔλφηεηαοΚαιιηδέλδξνπ Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο Σέινο χδξεπζεο. ύνολο Κ.Α , Σέινο χδξεπζεο Σέινο χδξεπζεο ,42 ύνολο Κ.Α , Σέινο χδξεπζεο. Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Σέινο χδξεπζεο. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο Σέινο χδξεπζεο. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ Σέινο χδξεπζεο. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Σέινο χδξεπζεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Σέινο χδξεπζεο.γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Σέινο χδξεπζεο. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Σέινο χδξεπζεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ύνολο Κ.Α , Δζνδα απφ γελφκελεο δαπάλεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πδξνιεπηψλ Δζνδα απφ γελφκελεο δαπάλεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πδξνιεπηψλ Δζνδα απφ γελφκελεο δαπάλεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πδξνιεπηψλ. ύνολο Κ.Α Δζνδα απφ γελφκελεο δαπάλεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πδξνιεπηψλ. Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα ηεο ππεξεζίαο πδξεχζεσο Λνηπά έζνδα ηεο ππεξεζίαο πδξεχζεσο Λνηπά έζνδα ηεο ππεξεζίαο πδξεχζεσο ,00 ύνολο Κ.Α ,00 ελίδα 13 από 263

14 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Λνηπά έζνδα ηεο ππεξεζίαο πδξεχζεσο. Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α ,00 ύνολο Κ.Α , Τπεξεζία αξδεχζεσο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαηψκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Γηθαηψκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Γηθαηψκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ. ύνολο Κ.Α Γηθαηψκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο αξδεχζεσο Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο αξδεχζεσο Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο αξδεχζεσο ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο αξδεχζεσο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ. ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Τπεξεζία απνρέηεπζεο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν. ύνολο Κ.Α Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ 0342 Σέιε ρξήζεσο ππνλφκσλ. ύνολο Κ.Α Σέιε ρξήζεσο ππνλφκσλ Σέιε ρξήζεσο ππνλφκσλ. ύνολο Κ.Α Σέιε ρξήζεσο ππνλφκσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο απνρέηεπζεο Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο απνρέηεπζεο Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο απνρέηεπζεο. ύνολο Κ.Α ελίδα 14 από 263

15 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο απνρέηεπζεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α. 034 ύνολο Κ.Α , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 041 Δζνδα λεθξνηαθείσλ (άξζξν 4 Α.Ν. 582/1968, άξζξν 3 Ν. 547/1977) Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ,00 ύνολο Κ.Α , Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ. ύνολο Κ.Α , Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ ,00 ύνολο Κ.Α , Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γεκνηηθήο ΔλφηεηαοΠαξαιεζαίσλ Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ύνολο Κ.Α , ελίδα 15 από 263

16 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0413 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξφλνπ ηαθήο) Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξφλνπ ηαθήο) Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξφλνπ ηαθήο) ύνολο Κ.Α Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξφλνπ ηαθήο). Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ 0414 Σέινο αλαθνκηδήο. ύνολο Κ.Α Σέινο αλαθνκηδήο Γήκνπ Σξηθθαίσλ Σέινο αλαθνκηδήο ,00 ύνολο Κ.Α , Σέινο αλαθνκηδήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ Σέινο αλαθνκηδήο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δζηηαηψηηδαο Σέινο αλαθνκηδήο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιιηδέλδξνπ Σέινο αλαθνκηδήο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κφδηαθα Σέινο αλαθνκηδήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάισλ Καιπβίσλ Σέινο αλαθνκηδήο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιενθάζηξνπ Σέινο αλαθνκηδήο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξαιεζαίσλ Σέινο αλαθνκηδήο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φαιψξεηαο ύνολο Κ.Α , Γηθαηψκαηα απφ ηε ρξήζε νζηενθπιαθίσλ Γηθαηψκαηα απφ ηε ρξήζε νζηενθπιαθίσλ Γηθαηψκαηα απφ ηε ρξήζε νζηενθπιαθίσλ ,00 ύνολο Κ.Α , Γηθαηψκαηα απφ ηε ρξήζε νζηενθπιαθίσλ Γεκνηηθήο ΚνηλφηεηαοΣξηθθαίσλ 0416 Γηθαηψκαηα ηεξνπξαμηψλ. ύνολο Κ.Α , Γηθαηψκαηα ηεξνπξαμηψλ Γηθαηψκαηα ηεξνπξαμηψλ. ύνολο Κ.Α Γηθαηψκαηα ηεξνπξαμηψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ύνολο Κ.Α Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείσλ θαη ηεξψλ λαψλ Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείσλ θαη ηεξψλ λαψλ ελίδα 16 από 263

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 Νφκνο 25 ηεο 16/21.4.1975: Πεξί ππνινγηζκνχ θαη ηξφπνπ εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ... 3 Π.3.1 Γενικές τρήζεις γης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα