Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πεξίιεςε Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ηα πάηα, ζήκεξα 16 Ηαλνπαξίνπ 2013, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα ην πξσί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο, χζηεξα απφ ηελ ππ αξηζ.πξση.1122/ πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Πξνέδξνπ, θ. Υξήζηνπ Αλη. Μάξθνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75, Ν.3852/2010. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν επηά (7) κειψλ, βξέζεθαλ αξρηθά παξφληα επηά (7) κέιε, ήηνη: Παξφληεο Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.02/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 003/2013 θ. Μάξθνπ Υξήζηνο ηνπ Αλησλίνπ Γήκαξρνο Πξφεδξνο θ. εξέηεο Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Αληηδήκαξρνο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γεσξγάθεο Αληψληνο ηνπ Ησάλλε Γεκνηηθφο χκβνπινο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Εήζε Μαξία ηνπ Αλδξέα Γεκνηηθή χκβνπινο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Κνπινρέξεο Γεψξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ Γεκνηηθφο χκβνπινο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Σνχληαο Αληψληνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γεκνηηθφο χκβνπινο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καζίκεο Γεψξγηνο ηνπ Αζαλαζίνπ Γεκνηηθφο χκβνπινο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Απφληεο Οπδείο Πξνζειεχζεηο Απνρσξήζεηο Κακία. Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Γήκαξρνο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γηακβξηά Παλαγηψηα. Ο Γήκαξρνο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1 ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο (Δ.Π.Γ.) θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Δ.Π.Γ. ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Γ.. ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ειήθζε ε ππ αξηζ.01/2013 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαηαξηίζζεθε ην Δ.Π.Γ. έηνπο 2013 θαζψο θαη ε ππ αξηζ.02/2013 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαηαξηίζζεθε ην ρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2013, ηα νπνία εηζεγείηαη βάζεη ησλ αλσηέξσ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε ππφςε ηεο: Σελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 Σηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 Σηο πεξηπηψζεηο δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010 Σελ Κ.Τ.Α.50698/ ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Σελ εγθχθιην 2/3881/ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 1

2 Σελ ππ αξηζ.01/2013 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαηαξηίζζεθε ην Δ.Π.Γ. έηνπο 2013 Σελ ππ αξηζ.02/2013 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαηαξηίζζεθε ην πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2013 Σελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνλ ζρεηηθφ θάθειν θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη κε ςήθνπο πέληε (5) ΝΑΗ, έλα (1) ΟΥΗ ηνπ θ.καζίκε Γεσξγίνπ θαη έλα (1) παξψλ ηνπ θ.σνχληα Αλησλίνπ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ Α) πληάζζεη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ησλ εγγξαθψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2013, σο θαησηέξσ: ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2013 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ. 1.1 Γιαηάξειρ πος οπίζοςν ηο πεπιεσόμενο ηο Πποϋπολογιζμού. 1. Σα άξζξα ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α'). 2. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπη. (δ) θαη (ε) ηνπ άξζξνπ 63, ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 θαη ησλ παξ. 1-3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α'), θαζψο επίζεο απηέο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηελ παξ.4.α ηνπ άξζξνπ 43 «Ρπζκίζεηο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ Ο.Σ.Α.» ηνπ λ.3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 138 Α') θαη ηζρχνπλ. 3. Σα νξηδφκελα ζηελ ππ'αξηζκ.7028/ (ΦΔΚ 253 Β') απφθαζή «πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ' αξηζκ.64871/ (ΦΔΚ 2253 Β') θαη 70560/ (ΦΔΚ 2394 Β') φκνηεο θαη ηζρχεη. 4. Ζ αξηζκ.50698/ θνηλή απφθαζε Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ «πεξί θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ γηα ην έηνο 2012». 5. Ζ αξηζκ.47490/ θνηλή απφθαζε Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ «πεξί θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ γηα ην έηνο 2013» Γιαίπεζη ηος πποϋπολογιζμού Ο πξνυπνινγηζκφο δηαηξείηαη ζε δχν Μέξε, εθ ησλ νπνίσλ ην Μέξνο I πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ην Μέξνο II ηηο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ. ην Μέξνο I (Έζνδα) ππάξρνπλ δχν πίλαθεο αλαθεθαιαίσζεο ησλ εζφδσλ. ηνλ πξψην πίλαθα κε ηνλ ηίηιν ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ (Η) ηα έζνδα ηαμηλνκνχληαη, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, κε θξηηήξην ηελ πξνέιεπζή ηνπο. ην δεχηεξν πίλαθα κε ηνλ ηίηιν ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ (ΗΗ) πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα έζνδα εθείλα, ηα νπνία πξννξίδνληαη απφ ην λφκν λα δηαηεζνχλ γηα επελδχζεηο ή, αλ θαη δελ ππάξρεη ηέηνηα δέζκεπζε ζην λφκν, απνθαζίδεηαη λα δηαηεζνχλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο. ην Μέξνο II (Γαπάλεο) ππάξρνπλ επίζεο δχν πίλαθεο αλαθεθαιαίσζεο ησλ εμφδσλ. ηνλ πίλαθα 1 νη δαπάλεο ηαμηλνκνχληαη θαηά είδνο. ηνλ πίλαθα 2 νη δαπάλεο θαηαηάζζνληαη θαηά Τπεξεζία Γιάκπιζη ηων εζόδων και ηων εξόδων Σα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: Σαθηηθά έζνδα Έθηαθηα έζνδα Έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά. Δηζπξάμεηο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ απφ Π.Ο.Δ. Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: 2

3 Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο Δπελδχζεηο Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., ινηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο Απνζεκαηηθφ 1.4. Γιάκπιζη ηων Τπηπεζιών Οη Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο θαηαλέκνληαη νη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, έρνπλ σο εμήο: 00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 20 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ 25 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΡΔΤΖ, ΑΡΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 30 ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 35 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ 40 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 50 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 70 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Μέξνο Η Έζνδα 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 011 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΜΗΘΧΜΑΣΑ ΑΣΗΚΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ Κ.Α Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα Έρεη ήδε εηνηκαζηεί κειέηε εθκίζζσζεο ηνπ ρψξνπ ζην εθπησηηθφ θέληξν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ζεσξνχκε φηη ην έηνο 2013 ζα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Τπνινγίδεηαη πνζφ , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 0122 Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο. K.A Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο Πξνβιέπνληαη έζνδα πνζνχ απφ ηα παλεγχξηα ηνπ Γήκνπ καο (Αγ. Μαξίλαο, Κνζκά Αηησινχ, Πέηξνπ-Παχινπ θαη Σηκίνπ ηαπξνχ) ΑΡΘΡΟ 94 ΠΔΡ.31 ηνπ Ν.3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2323/1995 φπσο ηζρχνπλ. Σν ηέινο επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ 290/2012. Τπνινγίζζεθε έζνδν πνζνχ ,00 Κ.Α Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ ιατθέο αγνξέο (ΑΡΘΡΟ 19 Β.Γ.24/24/9-20/10/1958) H δηαθνξά απφ ην 2012 νθείιεηαη ζην φηη δελ θηλήζεθαλ ζσζηά νη δηαδηθαζίεο είζπξαμεο, νη νπνίεο ην 2013 ζα ηεξεζνχλ απνιχησο. Τπνινγίζζεθε έζνδν, πνζνχ , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 ΣΟΚΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ Κ.Α Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο (ΑΡΘΡΟ 171 παξ.2 ηνπ ΚΓΚ) Σν έζνδν απηφ αθνξά ηνπο ηφθνπο απφ ηηο ρξεκαηηθέο θαηαζέζεηο (εηζπξάμεηο ηνπ Γήκνπ) ζε ινγαξηαζκνχο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 031 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 0311 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ Κ.Α Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ Σα έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν ηέινο ζχκθσλα κε ηελ παξ.12 ηνπ Ν.1828/89, ην νπνίν είλαη αληαπνδνηηθφ θαη πξέπεη λα θαιχπηνπλ εμ νινθιήξνπ ηηο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ Τπεξεζηψλ (ΑΡΘΡΟ 17 ηνπ Ν.1080/80). Σν Γ.. κε ηελ αξ.259/2012 απφθαζή ηνπ, θαζφξηζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ην έηνο 2013 σο εμήο: Γηα ηηο νηθίεο 1,81 /η.μ 3

4 Γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο 4,00 /η.μ Λακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ δεισζέλησλ η.κ., νηθηαθψλ & επαγγεικαηηθψλ, θαη ηε ζπλήζε απφθιηζε (-15%) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 πνπ αθνξά είζπξαμε γηα 10/12 δηφηη νη δπν επφκελνη κήλεο ζα εγγξαθνχλ ζηνλ θσδηθφ Τπεξεζία πδξεχζεσο (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΓ.24/9-20/10/1958) Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν Κ.Α Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο λέσλ παξνρψλ κε ην δίθηπν. (ΑΡΘΡΟ 19 Β.Γ. ΣΖ 24/9-20/10/1958) Τπνινγίζζεθε έζνδν, ζχκθσλα κε ηελ 288/2012 απφθαζε ηνπ Γεκ.πκβνπιίνπ. Τπνινγίζηεθαλ λέεο παξνρέο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ θαζψο θαη ππξνζβεζηηθέο παξνρέο ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00. Κ.Α Γηθαηψκαηα Δπαλαζχλδεζεο παξνρψλ κε ην δίθηπν (ΑΡΘΡΟ 19 β δ ηεο 24/9-20/10/1958) Σν ηέινο θαζνξίζηεθε κε ηελ 288/2012 απφθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ. Έρνπλ ήδε απνζηαιεί εηδνπνηήζεηο δηαθνπψλ παξνρψλ νπφηε πξνβιέπνπκε φηη ζα γίλνπλ επαλαζπλδέζεηο. Τπνινγίζηεθε έζνδν ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.500, Σέινο Ύδξεπζεο Κ.Α Σέινο Καηαλάισζεο Ύδξεπζεο (ΑΡΘΡΟ 19 β δ ηεο 24/9-20/10/1958) Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ βεβαίσζε Α θαη Β ηεηξακήλνπ 2013 γηα ηηο δχν ελφηεηεο. Σν έζνδν θαζνξίζζεθε κε ηελ 288/2012 απφθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ. Τπνινγίζζεθε έζνδν, πνζνχ , Λνηπά έζνδα ηεο ππεξεζίαο πδξεχζεσο Κ.Α Λνηπά έζνδα ηεο ππεξεζίαο Ύδξεπζεο (ΑΡΘΡΟ 19 β δ ηεο 24/9-20/10/1958) Σν έζνδν θαζνξίζζεθε κε ηελ 288/2012 απφθαζε ηνπ Γ. Τπνινγίζζεθε έζνδν πνζνχ ,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ, ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 041 ΔΟΓΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν.547/1977) Γεληθά ηα έζνδα ησλ Γεκ. Κνηκεηεξίσλ πξνέξρνληαη απφ ηέιε, ηα νπνία θαζνξίζηεθαλ κε ηελ 289/2012 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ Κ.Α Παξαρψξεζε ρξήζεο νηθ. ηάθνπ Με απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θάζε ρξφλν παξαρσξνχληαη ηάθνη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00. Κ.Α Παξαρψξεζε ρξήζεο καξκάξηλεο νζηενζήθεο (ΑΡΘΡΟ 4 Α.Ν.582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν.547/1977) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00. Κ.Α Παξαρψξεζε ηάθσλ ηξηεηνχο ρξήζεσο (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν.547/1977). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ (ηαθή) Κ.Α Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν Απνηειεί λέν έζνδν πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ 289/2012. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000, Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξφλνπ ηαθήο) Κ.Α Γηθαίσκα αλαλέσζεο παξάηαζεο ρξφλνπ ηαθήο (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν. 547/1977). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Σέινο αλαθνκηδήο (εθηαθή) Κ.Α Σέινο αλαθνκηδήο νζηψλ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν.547/1977) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Γηθαηψκαηα απφ ηε ρξήζε νζηενθπιαθίσλ (θχιαμε νζηψλ) Κ.Α Γηθαηψκαηα απφ ηε ρξήζε νζηενθπιαθίσλ (ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΩΝ ΣΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟ ΓΖΜ. ΔΝΟΣ. ΑΡΣΔΜΗΓΟ) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 4.500,00. 4

5 Κ.Α Γηθαηψκαηα απφ ηε ρξήζε ρσλεπηεξίνπ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 2.000, Γηθαηψκαηα ηεξνπξαμηψλ Κ.Α Σέινο κλεκνζχλσλ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 λ. 547/1977) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 200,00 Κ.Α Γηθαηψκαηα θεδεηψλ (εθθιεζία) (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν.547/1977) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 3.000, Λνηπά έζνδα Νεθξνηαθείνπ & Ηεξψλ Ναψλ Κ.Α Καζαξηφηεηα Νεθξνηαθείνπ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α Δηζθνξά θαηαζθεπήο κλεκείσλ βάζε κπεηά κάξκαξα Σν έζνδν απηφ πξνέξρεηαη απφ θαηαζθεπέο ή επηζθεπέο ηάθσλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΔΛΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 0441 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Κ.Α ΣΑΠ ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ - Καηαλνκή ηνπ 15% (παξ.19 ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2130/1993) Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 24 ηνπ Ν.2130/93 ζην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, ηηο ηηκέο δψλεο πνπ ηζρχνπλ ζην Γήκν καο, έλα κέζν φξν παιαηφηεηαο ησλ αθηλήησλ θαη ηνλ ζπληειεζηή 0,035% πνπ φξηζε ν Γήκνο καο κε ηελ 056/2012 ΑΓ. Δπηπιένλ ζε απηφλ ηνλ θ.α. εηζπξάηηεηαη ην ηέινο ππέξ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.:36505/2011 Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίζζεθε ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηνπ 15% ηνπ ΣΑΠ ζηνπο Γήκνπο θαζψο θαη ν ζθνπφο δηάζεζήο ηνπ απφ απηνχο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α ΣΑΠ κε ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 24 ηνπ Ν.2130/93 ζην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ κε ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, ηηο ηηκέο δψλεο πνπ ηζρχνπλ ζην Γήκν καο, έλα κέζν φξν παιαηφηεηαο ησλ αθηλήησλ θαη ηνλ ζπληειεζηή 0,035%, πνπ φξηζε ν Γήκνο καο, κε ηελ αξ.056/2012 ΑΓ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000, ΣΔΛΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (ΑΡΘΡΟ /1980, ΑΡΘΡΟ 27 Ν 2130/1993 & ην ΑΡΘΡΟ 23 ηνπ Ν.3756/2009) Κ.Α Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ Σν έζνδν εηζπξάηηεηαη απφ ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Αεξνιηκέλα θαη ησλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ελφηεηαο Αξηέκηδνο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ. Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 20 Ν.1080/80 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην ΑΡΘΡΟ 23 ηνπ Ν.3756/2009 θαη ηζρχεη ζήκεξα, νξίζζεθε ην ηέινο απφ 1/1/09 ζε 0,5% Κ.Α Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 (χκθσλα κε ηελ πεξπζηλή απφδνζε) Κ.Α Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαηαζηεκάησλ αεξνδξνκίνπ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 0461 Σέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Κ.Α Σέιε ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 5

6 Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ΑΡΘΡΟ 3 ηνπ Ν. 1080/80, ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα θάλνπλ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (πεδνδξφκηα, πιαηείεο, λεζίδεο, ζηνέο θ.ιπ.) κε ηξαπεδνθαζίζκαηα, εκπνξεχκαηα θ.ιπ. (κεηά απφ αίηεζή ηνπο θαη έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία). Σν χςνο ησλ ηειψλ θαζνξίζηεθε κε ηελ 290/2012 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Σέινο ρξήζεο ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ (ΑΡΘΡΟ 13 Ν.2971/2001) Γηα ην έηνο 2013 δεν πξνυπνινγίδεηαη έζνδν, δηφηη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ Αηγηαινχ πνπ θαζνξίζζεθε κε ηελ ΚΤΑ /2439/Β0010/2009 ΦΔΚ 792/Β/2009 ιήγεη ηελ 31/12/2012 θαη κε επηθνηλσλία πνπ είρε ε Τπεξεζία καο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, έγηλε γλσζηφ φηη δελ έρεη μεθηλήζεη θάπνηα δηαδηθαζία είηε παξάηαζεο είηε έθδνζεο λέαο απφθαζεο. Κ.Α Έζνδα απφ ρξήζε θπιηθείνπ Νεθξνηαθείνπ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.200,00. Κ.Α Λνηπά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000, Σέινο Γηαθήκηζεο Κ.Α Σέινο Γηαθήκηζεο Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη ππέξ ησλ Γήκσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 5 ηνπ Ν. 1900/90, ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 18 ηνπ Ν.2130/93, ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 9 ηνπ Ν.2880/01 θαη ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 26 ηνπ Ν.3013/02 γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα θαη ν ζπληειεζηήο θαζνξίδεηαη κε ηελ 291/2012 Α.Γ.. Γηα ην 2013 ηα ηέιε παξακέλνπλ ζην ίδην χςνο κε απηά πνπ είραλ θαζνξηζζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Σέινο αδεηψλ νηθνδνκψλ Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 23 Β.Γ.249/ θαη εηζπξάηηεηαη θαηεπζείαλ απφ ην Γήκν θαη φρη κέζσ ησλ ΓΟΤ, νπφηε δελ ππάξρεη πξφβιεκα θαζπζηέξεζεο απφδνζήο ηνπ. Κ.Α Σέινο ππέξ Γήκνπ γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο (ΑΡΘΡΟ 23 ΠΓ.24/9-20/10/ 1958). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 4.500,00. Κ.Α Σέινο Τςνκεηξηθήο Μειέηεο (Αξ. απφθαζεο 102/1993) Τπνινγίζζεθε έζνδν ζχκθσλα κε ηελ πεξζηλή απφδνζε. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 300,00. Κ.Α Σέινο αδεηψλ νηθνδνκψλ ΔΚΚΟ Τπνινγίζζεθε έζνδν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ δπν ελνηήησλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 0511 ΦΟΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ Κ.Α Γεκνηηθφο θφξνο Δδψ εληάζζεηαη ην έζνδν απφ ην θφξν επί ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ ην νπνίν επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 10 ηνπ Ν.1080/80 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 25, παξ.13 ηνπ Ν.1828/89. Σν Γ.. κε ηελ 260/2012 απφθαζή ηνπ φξηζε ην ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο απηνχ γηα ηνπο ειεθηξνδνηνχκελνπο ρψξνπο ζε 0,48 /η.κ. γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη 0,24 /ηκ γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο γηα ηελ δεκνηηθή ελφηεηα πάησλ θαη ζε 0,33 /ηκ γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη 0,17 /ηκ γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο γηα ηελ Αξηέκηδα. Απφδνζε απφ Ηαλνπάξην έσο Οθηψβξην. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Γεκνηηθφο θφξνο κε ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ (Αεξνδξνκίνπ θαη ινηπνί ρψξνη) (ΑΡΘΡΟ 10 παξ.11 θαη 15 Ν.1080/1980). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Πνζνζηφ δεκνηηθνχ θφξνπ 25% γηα θάιπςε ιεηη. Γαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ Σν έζνδν ζα αθαηξείηαη απφ ηελ απφδνζε ησλ ηειψλ ηεο Γεκ. Δλφηεηαο Αξηέκηδνο θαη ππνινγίδεηαη απφ Ηαλνπάξην έσο Οθηψβξην κε δεδνκέλν φηη νη 2 ηειεπηαίνη κήλεο θαηαρσξνχληαη ζε θσδηθφ ΠΟΔ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00. 6

7 0512 ΦΟΡΟ ΕΤΘΟΤ Κ.Α Φφξνο Εχζνπ Σν έζνδν απηφ απνδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνπο Γήκνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 9 Ν.Γ.703/70, ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 12 ηνπ Ν.1080/80 θαη ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 18, παξ.4 ηνπ Ν.3320/05, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε δχζνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο θαη απνδίδεηαη ζχκθσλα κε Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , ΔΗΦΟΡΔ Δηζθνξά ζε ρξήκα ιφγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ (ΑΡΘΡΟ 24 πλη. 1975/2001, ΑΡΘΡΟ 9 Ν 1337/83, ΑΡΘΡΟ 21 Ν.2508/97) ε φζεο ΠΔ δελ έρεη νξηζζεί νξηζηηθή ηηκή εηζθνξάο ζε ρξήκα εηζπξάηηεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπλ λα εθδψζνπλ νηθνδνκηθή άδεηα (44250/8410/59/87 ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΤΠΔΥΩΓΔ) θαη πιεξψλνπλ πνζνζηφ 10% ή 20% αλάινγα ηελ πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ πξνζσξηλή ηηκή πνπ έρεη θαζνξηζζεί. Γηα ηηο πεξηνρέο Υξηζηνχπνιεο θαη Αζχξκαηνο δελ πξνυπνινγίδνληαη έζνδα δηφηη ζε απηέο έρνπλ ήδε εθδνζεί ρξεκαηηθνί θαηάινγνη. Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο Μπθελατθψλ Σάθσλ (Αλακέλεηαη νξηζηηθή ηηκή πξνο βεβαίσζε εηζθνξψλ) Γηα ηελ πεξηνρή απηή έρνπλ ήδε απνζηαιεί ηα θχιια επηβνιήο εηζθνξάο θαη πξνυπνινγίδεηαη φηη ην έηνο 2013 ζα βεβαησζνχλ νη 2 απφ ηηο 12 εμακεληαίεο δφζεηο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα ΠΔΣΡΑ ΓΗΑΛΟΤ-ΒΟΤΛΗΑ-ΠΡΟΚΑΛΛΖΗ Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ κεηά ηελ απνζηνιή ησλ ρξεκ. θαηαιφγσλ θαη ηελ είζπξαμε ήδε ησλ ,00 επξψ πεξίπνπ. Γηα ην έηνο 2013 πξνβιέπεηαη ε βεβαίσζε ησλ 2 εμακεληαίσλ δφζεσλ ηνπ έηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00. Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα ( ΓΤΑΛΟΤ -ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΖ - ΠΤΡΓΟ) Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ δηφηη αλακέλνληαη λα απνζηαινχλ λένη Υξεκ. Καη/γνη απφ ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ δεδνκέλνπ φηη έρεη θαζνξηζζεί ε νξηζηηθή ηηκή. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 1 Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο, γηα ηελ ΠΔ 1 Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 2.000,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ2 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 100,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 3 Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο, δηφηη ζα απνζηαινχλ ρξεκ. θαη/γνη απφ ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 4 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Τπνινγίζζεθε έζνδν ζχκθσλα κε ηελ πεξζηλή απφδνζε. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 5 Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξζηλή απφδνζε. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 7.000,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 6 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 7 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 8 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 7

8 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 9 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 200,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 10 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 11 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 12 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 2.000,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 13 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α Δηζθνξά ζε ρξήκα πεξηνρήο ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 14 εηζθνξάο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.323, Μεηαηξνπή ζε ρξήκα ηεο εηζθνξάο ζε γε (ΑΡΘΡΟ 8 Ν 1337/83) Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΠΑΣΧΝ Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ αλακέλεηαη λα εθδνζεί ε νξηζηηθή ηηκή ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα, θαηφπηλ Γηθαζηηθήο απφθαζεο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ2 Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο γηα ηελ ΠΔ 2 Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 200,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ3 Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο αλακέλεηαη λα εθδνζεί ε Απφθαζε απφ ην δηθαζηήξην γηα ηνλ νξηζκφ ηεο νξηζηηθήο ηηκήο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ4 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ5 Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξζηλή απφδνζε αλακέλεηαη λα ζηαινχλ νη ρξεκαηηθνί θαηάινγνη απφ ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ6 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ7 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ8 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ9 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 10 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 11 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 8

9 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 12 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 13 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 910,90 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 1 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500,00 Κ.Α ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΗΦΟΡΑ γεο ζε ρξήκα ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΠΔ 14 ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 500, Δηζθνξά 40% ή 75% ΣΟΤ ΚΖ/1947 ςεθίζκαηνο Κ.Α Δηζθνξά 40% ή 75% ΣΟΤ ΚΖ/1947 ςεθίζκαηνο Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη ζε φζνπο θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά ζηελ Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί νηθνδνκηθή άδεηα, ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 34 / Ν.1337/83 & ηνπ ΓΟΚ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 2.500, Σξνθεία δεκνηηθψλ παηδηθψλ-βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ (άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο ΚΤΑ 16065/2002 (ΦΔΚ 497 Β )) Κ.Α Σξνθεία Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Δηζθνξέο ησλ άξζξσλ 9 &10 ηεο ΚΤΑ.16065/02ΦΔΚ497/Β γηα ηξνθεία παηδηψλ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γήκνπ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Λνηπέο εηζθνξέο Κ.Α Δηζθνξέο κειψλ ΚΑΠΖ & άιισλ Ν.Π. ηνπ Γήκνπ Σν έζνδν απηφ αθνξά εηζθνξέο κειψλ ΚΑΠΖ θαη άιισλ Ν.Π. ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ ππαγσγή ησλ πξψελ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζηνπο ΟΣΑ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 6.000,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 061 ΑΠΟ ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ ΠΟΡΟΤ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 0611 Κ.Α.Π. γηα ηε θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ Κ.Α Κ.Α.Π. γηα ηε θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ Σν έζνδν απηφ ζεζκνζεηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 25 ηνπ Ν.1828/89 θαη ε θαηαλνκή ηνπο νξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη απνδίδεηαη ζηνπο Γήκνπο σο ηαθηηθή επηρνξήγεζε γηα θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00, (ηαθηηθή επηρνξήγεζε κελφο Ννεκβξίνπ 2012= ,11ρ1,24ρ12) ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κ.Α Κ.Α.Π. γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ α/ζκηαο θαη β/ζκηαο εθπαίδεπζεο Σν έζνδν απηφ απνδίδεηαη ζηνπο Γήκνπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , ΚΑΠ γηα ηε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο. Κ.Α Κ.Α.Π γηα ηελ θαηαβνιή Απνδεκίσζεο ζε ζρνιηθνχο Σξνρνλφκνπο Ζ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ απηψλ νξίδεηαη κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη απνδίδεηαη ζηνπο Γήκνπο σο απνδεκίσζε ζηνπο ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.200, ΚΑΠ γηα ινηπνχο ζθνπνχο (δελ πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο ηνπ ΠΓΔ) Κ.Α Δπηρνξεγήζεηο ΤΠΔ πξνο θάιπςε δαπαλψλ κηζζνδνζίαο κφληκσλ ππαιιήισλ ΚΔΠ Σν έζνδν απηφ αθνξά ηελ επηρνξήγεζε απφ ην ΤΠ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 9

10 Κ.Α Έζνδα ηνπ αξ.27 ηνπ Ν.3756/2009 γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Σν έζνδν απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 27 ηνπ Ν.3756/09 «Ρχζκηζε ρξεψλ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α.» θαη αθνξά πάζεο θχζεσο νθεηιέο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 25 ηνπ Ν.1828/1989 (ΦΔΚ 2Α) θαη αθνξνχλ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ Κ.Α.Π. κέρξη θαη ην έηνο 2008, δχλαηαη λα εμνθιεζνχλ ζε νθηψ (8) εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο. Γηα ην έηνο 2013 ζα απνδνζεί ε ε δφζε απφ ηηο νθηψ ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00 Κ.Α Κ.Α.Π. γηα θάιπςε δαπαλψλ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Σν έζνδν απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 94 ηνπ Ν.3852/2010 θαη αθνξά ηελ ζηέγαζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί απφ 1/1/2011 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 95 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Έζνδα γηα ηελ δαπάλε κεηαθνξάο καζεηψλ Σν έζνδν ζα πξνέιζεη απφ επηρνξήγεζε ηνπ ΤΠ.Δ. θαη ζα εγγξαθεί αληίζηνηρν έμνδν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη πξνβιεθζεί ην χςνο ηεο επηρνξήγεζεο. Αλ ππάξμεη επηρνξήγεζε ζα εγγξαθεί κε αλακφξθσζε. 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 071 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 0713 Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο Κ.Α Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο Σν παξάβνιν απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην ΑΡΘΡΟ 25 ηνπ Γ.Κ.Κ. θαη θαηαβάιιεηαη ζην Γήκν πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαζέηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 8.000,00 Κ.Α Παξάβνια ρνξήγεζεο αδεηψλ Μνπζηθήο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 7.000, Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ αξ. 15 ηνπ β.δ.24 ή 27/9-20/10/58 Κ.Α Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 15 ηνπ ΠΓ 24/9-20/10/1958 Σν έζνδν απηφ αθνξά πνζνζηφ 2% επί ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απνδίδεηαη ζην Γήκν καο κέζσ ηεο Γ.Ο.Τ., ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 9 ηνπ Ν.2880/2001. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΓΗΑ ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΚΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ Κ.Α Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ (ΑΡΘΡΟ 16 Ν.2946/2001) Σν παξάβνιν απηφ πνζνζηνχ 30% θαηαβάιιεηαη σο έζνδν ζην δήκν, ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 16 ηνπ λφκνπ 2880/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 36317/07 ζε φζνπο αιινδαπνχο ρνξεγείηαη άδεηα παξακνλήο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00. Κ.Α Έζνδα παξαβφινπ ηχπνπ Β γηα θηήζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο Ν.3838/2010 Σν παξάβνιν απηφ ηεο παξ. 8 ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 1Α ηνπ Ν.3838/2010 χςνπο 100,00 απνηειεί έζνδν ησλ ΟΣΑ θαη αθνξά θηήζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο ιφγσ γέλλεζεο αλειίθσλ ή ελειίθσλ ηέθλσλ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα νη αιινδαπνί γνλείο λα πάξνπλ βεβαίσζε λφκηκεο δηακνλήο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο. Κ.Α Σέιε δηέιεπζεο ρξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο θαη εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηέιεπζεο (Τπ.Απ. ΦΔΚ 1375/2009) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 3.000,00. Κ.Α Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο ην ζπγθεθξηκέλν Κ.Α. κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο λα εληαρζνχλ ζε θσδηθνχο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00. 10

11 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 1115 Πξνζθχξσζε Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ εθηάζεσλ Κ.Α Πξνζθχξσζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ εθηάζεσλ ΠΔ 5 (άξζξα ΚΒΠΝ, ΑΡΘΡΟ 56 Ν.1416/84) Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκ. Δλφηεηα Αξηέκηδνο ζπλνιηθνχ χςνπο 1.000,00 Κ.Α Πξνζθχξσζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ εθηάζεσλ ΠΔ 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12, 13,14 (άξζξα ΚΒΠΝ, ΑΡΘΡΟ 56 Ν.1416/84) Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκ. Δλφηεηα Αξηέκηδνο ζπλνιηθνχ χςνπο 1.000,00 Κ.Α Πξνζθχξσζε δεκ. ή θνηλ.εθηάζεσλ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ Τπνινγίζζεθε έζνδν ζπλνιηθνχ χςνπο 1.000, ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 1214 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Κ.Α Υξεκαηνδφηεζε γηα ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Σν έζνδν απηφ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνπο πξνεγνχκελνπο θσδηθνχο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000, Δπηρνξεγήζεηο γηα εμφθιεζε ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ. Κ.Α Δπηρνξεγήζεηο γηα εμφθιεζε ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ. Τπνινγίζηεθε έζνδν ,00 θαη αθνξά ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ έρνπκε αηηεζεί σο έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο έσο 31/12/2011, ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ππ αξηζκ.2/21967/0094/ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 10/9866/ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 131 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΑΠΟ ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ ΠΟΡΟΤ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 1311 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΣΑ) Κ.Α Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΑΣΑ) Σν έζνδν απηφ πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΣΑ). Γηα ην έηνο 2013 πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00, πνζφ ηεο ΑΣΑ πνπ ιάβακε γηα ην έηνο Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ Κ.Α Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ Σν έζνδν απηφ αθνξά επηρνξεγήζεηο απφ ΑΣΑ θαη ζεσξνχκε φηη ην έηνο 2013 ζα εηζπξαρζεί ην 50% ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάρζεθε ην έηνο (ΑΡΘΡΟ 13 Ν.2880/2001) (ΑΣΑ ζρνιηθψλ θηηξίσλ). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Υξεκαηνδνηήζεηο απφ ην πξφγξακκα «ΔΛΛ.Α.ΓΑ» (ΑΡΘΡΟ 281 ηνπ Ν. 3852/2010 Ο ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο (πξψελ πξφγξακκα «ΘΖΔΑ») κεηνλνκάζζεθε ζε Υξεκαηνδνηήζεηο απφ ην πξφγξακκα ΔΛΛ.Α.ΓΑ. θαη εγγξάθνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 281 ηνπ Ν.3852/2010. Δδψ εληάζζνληαη δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ην Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο Κ.Α Υξεκαηνδφηεζε πξνγξάκκαηνο γηα ην έξγν << Μ/Κ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ Γήκνπ πάησλ.>> ΑΔΠ 085 Έληαμε θαη εγθεθξηκέλε ηζφπνζε πίζησζε ζηνλ Κ.Α ζπλνιηθνχ χςνπο , ΛΟΗΠΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΔΡΓΑ 1321 Υξεκαηνδνηήζεηο απφ Πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα Κ.Α Υξεκαηνδφηεζε γηα δεκηνπξγία Κ.Ζ.Φ.Ζ. Υξεκαηνδφηεζε απφ ΠΓΔ κε θσδηθφ ΜΗS θαη ΑΔ ΔΠ0858 γηα δεκηνπξγία θέληξνπ εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ζην Γήκν. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα ,00 Κ.Α Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ Αληηθαηάζηαζε ακηαληνζσιήλσλ θαη αλαβάζκηζε δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ πάησλ. Τπάξρεη εγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε (Κ.Α ) ζπλνιηθνχ χςνπο , Υξεκαηνδνηήζεηο απφ Κεληξηθνχο Φνξείο Κ.Α Δπηρνξήγεζε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή » 11

12 Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Γήκνπ κε θσδηθφ MIS Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα ,00 Κ.Α Δπηρνξήγεζε απφ ΠΔΠ ΑΣΣΗΚΖ Δπηρνξήγεζε δξάζεηο ελεκέξσζεο δηθηχσζεο-ζεκηλάξηα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα ,00 Κ.Α Δπηρνξήγεζε απφ ΠΔΠ ΑΣΣΗΚΖ Δπηρνξήγεζε γηα επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ χκβνπιν ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα , Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ απφ Δ.Δ. Κ.Α Δπηρνξήγεζε απφ ΠΔΠ ΑΣΣΗΚΖ Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Δπηρνξεγήζεηο απφ Δζληθνχο πφξνπο γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ γηα έξγα Κ.Α Δπηρνξήγεζε απφ Γ. Γ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Σν έζνδν απηφ αθνξά έθηαθηα γεγνλφηα (ζενκελίεο, πιεκκχξεο θ.ιπ.) Γελ πξνυπνινγίδνληαη έζνδα. Σπρφλ είζπξαμε ζα εηζαρζεί κε αλακφξθσζε Έζνδα απφ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ Κ.Α Υξεκαηνδφηεζε απφ Ννκ.Απη/ζε (70%) γηα ην έξγν αληηθαηάζηαζε αγσγνχ χδξεπζεο ζην ηκήκα πάηα - Αεξνδξφκην Δγθεθξηκέλε πίζησζε θαη απνδνρή απφ ην Γ..(Πίζησζε ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ζηνλ ΚΑ )ζπλνιηθνχ χςνπο , ΓΧΡΔΔ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 1411 Πξντφλ δσξεψλ Κ.Α Πξντφλ δσξεψλ Σν έζνδν απηφ αθνξά δηάθνξεο δσξεέο απφ ηδηψηεο & ινηπνχο θνξείο θ.ιπ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000, Έζνδα απφ θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο Κ.Α Έζνδα θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00 Κ.Α Έζνδα απφ εθπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο Έζνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ νθεηιή ηνπ Γήκνπ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ (θιεξνδφηεκα ΜΠΟΤΡΔΛΟΤ) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,20 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΠΡΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πξνζαπμήζεηο θαη Πξφζηηκα 1511 Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ Κ.Α Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ Σα έζνδα απηά πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 6 ηνπ Ν.Γ.356/74 (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 16 ηνπ Ν.2130/93 θαη αθνξά πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο εμφθιεζεο ζηα βεβαησκέλα πνζά ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Πξφζηηκα παξαβάζεσλ ΚΟΚ ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 Κ.Α Πξφζηηκα παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ. - ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ, ηνπ ΝΓ.805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (ΑΡΘΡΟ 31 Ν.2130/93) Σα έζνδα απηά πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 31 ηνπ Ν.2130/93 απφ πξφζηηκα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ εηζπξάηηνληαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Πξφζηηκα παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ. απφ Γεκνηηθή Αζηπλνκία Σα έζνδα απηά πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 31 ηνπ Ν.2130/93 απφ πξφζηηκα παξαβάζεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ. ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Πξφζηηκα ηνπ ΚΟΚ Άκεζεο Γξάζεο Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00 Κ.Α Πξφζηηκα ΚΟΚ Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00 12

13 Κ.Α Πξφζηηκα ΚΟΚ Σξνραίαο Αγ.Παξαζθεπήο Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Πξφζηηκα παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ. απφ Διιεληθή Αζηπλνκία Πξνβιέπεηαη έζνδν απφ πξφζηηκα παξαβάζεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ. φπνπ απνδίδνληαη απφ ηελ Γ.Ο.Τ. Παιιήλεο. Πξνβιέπεηαη έζνδν , Πξφζηηκα απφ παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ Κ.Α Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ Σα έζνδα απηά πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 19 ηνπ Ν.1080/80 απφ θπξψζεηο ζε βάξνο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο επηβάιινπλ νη δηαηάμεηο Πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ. Κ.Α Πξφζηηκα αλέγεξζεο απζαηξέησλ (ΑΡΘΡΟ 17 θαη 18 ηνπ Ν.1337/1983) ηα πξφζηηκα ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 9 παξ.8 Ν1512/85 θαη ηα πξφζηηκα ΑΡΘΡΟΤ 22 Ν1577/85 Σα έζνδα απηά πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 12 ηνπ Ν.1647/86 θαη εηζπξάηηνληαη απφ ην Γήκν, κεηά απφ απηνςία θαη επηβνιή πξνζηίκνπ ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο. Πξνυπνινγίδνληαη φηη ην έηνο 2013 ζα απνζηαινχλ λέα πξφζηηκα κεηά ηελ παξαιαβή θαθέισλ απφ ηελ Πνιενδνκία Παιιήλεο πνπ ζα θζάζνπλ ζην χςνο ηνπ πνζνχ ,00 Κ.Α Πξφζηηκα δηαηήξεζεο απζαηξέησλ χκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο θαη απνζηαικέλεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία εθζέζεηο απηνςίαο ηνπ πξνεγ. έηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000, Λνηπά πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο επηβαιιφκελεο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ Κ.Α Πξφζηηκν κε θαηαβνιήο ή ειιηπνχο ή εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηέινπο 0.5%. Σν έζνδν απηφ αθνξά επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ή ειιηπνχο ή εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 2 ηνπ λ.2539/1997 (άξζξα 6 & 7 λ.1080/1980 παξ.1 λ.2946/2001) ζε φζεο επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη δελ θαηαβάιινπλ εκπξφζεζκα ην δεκνηηθφ θφξν, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζε 0,50% ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 23 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3756/09. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 3.000,00 Κ.Α Πξφζηηκν εθπξφζεζκεο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ΣΑΠ Σν έζνδν απηφ αθνξά πξφζηηκν ιφγσ δηαθνξάο η.κ. αθηλήησλ ηα νπνία δελ έρνπλ δεισζεί εκπξφζεζκα ή έρνπλ θάλεη αλαθξηβή δήισζε ζχκθσλα κε ην Ν.2130/93 ηνπ Σ.Α.Π. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 3.000,00 Κ.Α Πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΦΟΡΟΤ (ΑΡΘΡΟ 10 παξ.11 θαη 15 Ν.1080/1980) Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00 Κ.Α Πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ (ΑΡΘΡΟ 5 παξ.1 Ν25/75 θαη ΑΡΘΡΟ 2 παξ.2 Ν.429/76). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00 Κ.Α Πξφζηηκν απζαίξεηεο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ θιπ θνηλ/ησλ ρψξσλ Σν έζνδν απηφ αθνξά πξφζηηκν ιφγσ απζαίξεηεο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ κε εκπνξεχκαηα, ηξαπεδνθαζίζκαηα, ςπγεία θ.ιπ. (ΑΡΘΡΟ 26 παξ. 5 Ν.1828/89 & ΑΡΘΡΟ 6 ηνπ Ν.1900/1990). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00 Κ.Α Πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ΚΑΝΣΗΝΧΝ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00 Κ.Α Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο Σα έζνδα απηά αθνξνχλ πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Παξάβνια 1522 Παξάβνια ππνβαιιφκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεψλ Κ.Α Παξάβνια ππνβαιιφκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεψλ Σα έζνδα απηά αθνξνχλ παξάβνια πνπ θαηαβάιινπλ νη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 18 ηνπ Ν.2648/98 παξ. 4, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ ζε δφζεηο νη νθεηιέο ηνπο θαη λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ θαηαβνιή ηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00. 13

14 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 162 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗΔ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΡΗΣΧΝ 1623 Γαπάλεο απνκάθξπλζεο θαη θχιαμεο εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ Κ.Α Γαπάλεο απνκάθξπλζεο θαη θχιαμεο εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ Ο Γήκνο έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία ελαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδνο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΝΔΟΝΑΚΖ ΑΔ» ε νπνία απνδίδεη ζην Γήκν γηα θάζε εγθαηαιεηκκέλν φρεκα πνπ ην απνκαθξχλεη ην πνζφ ησλ 30,00. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 3.000, ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 1693 Έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Κ.Α Έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ΚΑΠΖ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ , Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο ην ζπγθεθξηκέλν Κ.Α. θαηαβάιινληαη ηα έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο πην πάλσ ηάμεηο. Κ.Α Λνηπά έθηαθηα έζνδα Δδψ εγγξάθνληαη έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 8.000,00 Κ.Α Λνηπά επηδφκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο απφ ην Τπ.Τγείαο. Πξνβιέπεηαη φηη ην έηνο 2013 ζα εθρσξεζεί ε αξκνδηφηεηα απηή ζηνλ Γήκν θαη επνκέλσο ην ζχλνιν ησλ επηδνκάησλ πνπ ζα δνζνχλ, πξνυπνινγίδεηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ ,00. Έρεη εγγξαθεί θαη αληίζηνηρν έμνδν. 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΗΚΑ 211 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΣΣΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 2111 έσο 2118 εγγξάθνληαη ηα ηαθηηθά έζνδα πνπ αλάγνληαη ζε παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε, βεβαηψλνληαη φκσο (ή εηζπξάηηνληαη νίθνζελ) γηα πξψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ μερσξηζηή παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ απφ παξειζφληα έηε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλαλ απφ ηνπο θσδ.2111 έσο 2117, επηβάιιεηαη ιφγσ ηνπ αληαπνδνηηθνχ ή εηδηθεπκέλνπ (ελ ιφγσ ή ελ κέξεη) ραξαθηήξα ησλ εζφδσλ απηψλ. Κ.Α Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Δδψ εηζάγνληαη ηα έζνδα απφ αλαδξνκηθή ρξέσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ηνπ θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζε δηάθνξνπο δεκφηεο, ιφγσ ειιηπνχο ρξέσζεο ησλ η.κ., αιιά θαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ πνπ ζηέιλνληαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ησλ κελψλ Ννεκβξίνπ Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκψλ ηνπ Β θαη Γ Σεηξακήλνπ 2012 γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ, ηνπ Β θαη Γ Σεηξακήλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο πνπ ζα βεβαησζνχλ ην έηνο Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Σαθηηθά έζνδα απφ Σ.Α.Π. Δδψ εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ αλαδξνκηθή ρξέσζε ηνπ ΣΑΠ πνπ επηβάιιεηαη ζε δηάθνξνπο δεκφηεο ιφγσ εζθαικέλεο ρξέσζεο ησλ η.κ., αιιά θαη ηα ηέιε πνπ απνδίδνληαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπο ινηπνχο παξφρνπο γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00. Κ.Α Σαθηηθά έζνδα απφ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ πξνεγ. Δηψλ (ΑΡΘΡΟ 24 παξ.12 Ν 2130/1993) Σα έζνδα απηά αθνξνχλ νθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ απφ Γ.Φ. 5% θαη 0,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη/κσλ Αεξνδξνκίνπ πξνεγ. Υξήζεσλ (ΑΡΘΡΟ 24 παξ.12 Ν 2130/1993). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 7.000,00 14

15 Κ.Α Σαθηηθά έζνδα ηέινπο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (ΑΡΘΡΟ 24 παξ.12 Ν.2130/1993) φπνπ αθνξά ηελ είζπξαμε 12νπ κήλα πξνεγ. έηνπο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00 Κ.Α Απφ παξαρψξεζε ηάθσλ θ.ιπ., Τπνινγίζζεθε έζνδν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ βάζεη πεξζηλήο απφδνζεο ζπλνιηθνχ χςνπο 1.000,00 Κ.Α Σαθηηθά έζνδα απφ θαζαξηφηεηα θνηκεηεξίνπ. Σα έζνδα απηά αθνξνχλ ρξέσζε ηειψλ θαζαξηφηεηαο Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ, απφ ηέιε ζπληήξεζεο & θαζ/ηαο λεθξνηαθείνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2012 ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Έζνδα Γεκνηηθνχ Φφξνπ Δδψ εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ αλαδξνκηθή ρξέσζε ΦΖΥ πνπ επηβάιιεηαη ζε δηάθνξνπο δεκφηεο ιφγσ εζθαικέλεο ρξέσζεο ησλ η.κ., αιιά θαη ηα ηέιε πνπ απνδίδνληαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπο ινηπνχο παξφρνπο γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Σαθηηθά έζνδα απφ ηέινο δηαθήκηζεο Σα έζνδα απηά αθνξνχλ αλαδξνκηθή ρξέσζε ηειψλ δηαθήκηζεο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 2.000,00 Κ.Α Λνηπά Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ Δδψ εγγξάθνληαη έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Σαθηηθά έζνδα απφ ηέινο ρξήζεσο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (ΑΡΘΡΟ 26 παξ5 Ν.1828/89, ΑΡΘΡΟ 6 Ν.1900/1990) Σα έζνδα απηά αθνξνχλ ηέινο ρξήζεσο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ιπ. παξειζνληηθψλ εηψλ. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Έζνδα δεκνηηθνχ θφξνπ Αεξνδξνκίνπ Δδψ εγγξάθνληαη ηα έζνδα απφ ΦΖΥ ησλ ρψξσλ ηνπ Αεξνδξνκίνπ πνπ απνδίδνληαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπο ινηπνχο παξφρνπο γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Γηθαίσκα Αλαλέσζεο (παξάηαζε ρξφλνπ Σαθήο) Τπνινγίζζεθε έζνδν ΠΟΔ ηεο Γεκνη. Δλφηεηαο πάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ΑΓ.14/2010 θαη γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο ζχκθσλα κε ηελ ΑΓ.287/2010 θαη ηελ 289/2012. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 3.000,00 Κ.Α Σέιε Παξαιηαθνχ ρψξνπ ΠΟΔ Δδψ εγγξάθνληαη έζνδα απφ ηελ ρξήζε ηνπ παξαιηαθνχ ρψξνπ πνπ δελ εηζπξάρζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ζα βεβαησζεί ην έηνο Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00. Κ.Α ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν.1828/89, ΑΡΘΡΟ 12 θαη 14 ηνπ Ν.2880/2001, ΑΡΘΡΟ 8 Ν.3106/2003, ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/2009). Αθνξά ηε δφζε Γεθεκβξίνπ έηνπο 2012 πνζνχ ,34 Κ.Α Δηζθνξέο απφ ηξνθεία δεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 &10 ηεο ΚΤΑ.16065/02 ΦΔΚ497/Β Τπνινγίδεηαη έζνδν πνπ ζα βεβαησζεί εληφο ηνπ έηνπο θαη αθνξά αλεμφθιεηεο νθεηιέο ηξνθείσλ γηα ηνλ 11ν θαη 12ν κήλα έηνπο Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000, ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 221 Έθηαθηα έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά 2211 Έθηαθηα γεληθά έζνδα ην ζπγθεθξηκέλν Κ.Α. πξνβιέπνληαη πνζά εζφδσλ απφ πξφζηηκα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, φπσο πξφζηηκα Σ.Α.Π. παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ., Γ.Φ.0,50%, θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. Αλαιπηηθά: Κ.Α Πξφζηηκα Κ.Ο.Κ. Αεξνδξνκίνπ Τπνινγίζζεθε έζνδα ζχκθσλα κε ηελ πεξζηλή απφδνζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πάησλ γηα θιήζεηο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00 15

16 Κ.Α Απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ εζφδσλ απφ ΣΠΓΓ Δδψ εγγξάθνληαη έζνδα απφ πφξνπο πνπ παξαθξαηήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε θαη απνδίδνληαη ην έηνο Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Πξφζηηκα ΚΟΚ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ΠΟΔ Τπνινγίζζεθε έζνδν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο απφ θιήζεηο παξειζφλησλ εηψλ (2006 έσο 2012) πνπ δελ έρνπλ βεβαησζεί θαη εηζπξαρζεί ηα πξνεγνχκελα έηε. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ Κ.Α Πξφζηηκα ΚΟΚ Αγ. Παξαζθεπήο ΠΟΔ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Πξφζηηκα ΚΟΚ Άκεζεο Γξάζεο ΠΟΔ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 1.000,00 Κ.Α Πξφζηηκα ΚΟΚ Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ ΠΟΔ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00 Κ.Α Γεληθά πξφζηηκα ΠΟΔ Δδψ εγγξάθνληαη έζνδα απφ επηβνιή πξνζηίκσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. (πξφζηηκν ΣΑΠ θιπ). Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α πξφζηηκα Αλέγεξζεο Απζαηξέησλ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 Κ.Α Πξφζηηκα Γηαηήξεζεο Απζαηξέησλ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 7.000,00 Κ.Α Πξφζηηκα ηέινπο επί ησλ Αθαζαξίζησλ Δζφδσλ ΠΟΔ Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ 321 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ην ζπγθεθξηκέλν Κ.Α. εγγξάθνληαη φιεο νη απαηηήζεηο(βεβαησζέληα) πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηα Πξνεγνχκελα Οηθνλνκηθά έηε (ΠΟΔ) θαη ζηελ νκάδα δαπαλψλ 85 «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο» ππνρξεσηηθά εγγξάθεηαη, σο πξφβιεςε κε είζπξαμεο, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Αλαιπηηθά: Κ.Α Γεκνηηθφο θφξνο ην ζπγθεθξηκέλν Κ.Α. επαλαβεβαηψλνληαη πνζά απφ ηε Σακεηαθή Τπεξεζία σο εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα ηαθηηθά έζνδα, (Γ.Φ), πξνεγνπκέλσλ εηψλ (Π.Ο.Δ.). Έρεη εγγξαθεί πνζφ 9.316,46 Κ.Α Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ην ζπγθεθξηκέλν Κ.Α. επαλαβεβαηψλνληαη πνζά απφ ηε Σακεηαθή Τπεξεζία σο εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα ηαθηηθά έζνδα, (Γ.Σ), πξνεγνπκέλσλ εηψλ (Π.Ο.Δ.). Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,800 Κ.Α Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Δηζπξαθηέα ππφινηπα βεβαησζέλησλ θαηαιφγσλ χδξεπζεο πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,73 Κ.Α Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Όπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν Κ.Α. θαη εδψ πξνβιέπνληαη πνζά πνπ επαλαβεβαηψλνληαη απφ ηε Σακεηαθή Τπεξεζία σο εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα ηαθηηθά έζνδα, (Σ.Α.Π.), πξνεγνπκέλσλ εηψλ (Π.Ο.Δ.). Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,17 Κ.Α Δηζθνξά ιφγσ έληαμεο ζην ζρέδην πφιεο πεξηνρήο Αζπξκάηνπ. Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,47 Κ.Α Δηζθνξά ιφγσ έληαμεο ζην ζρέδην πφιεο πεξηνρήο Υξηζηνχπνιεο. Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,90 Κ.Α Μεηαηξνπή εηζθνξάο ιφγσ έληαμεο ζην ζρέδην πφιεο πεξηνρήο Γεκ. Δλνη. Αξηέκηδνο. Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,78 Κ.Α Δηζθνξά ιφγσ έληαμεο ζην ζρέδην πφιεο πεξηνρήο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣ. ΑΡΣΔΜΗΓΟ. Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,63 16

17 Κ.Α Δηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα πεξηνρήο Μπθ.Σάθσλ Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,03 Κ.Α Δηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα πεξηνρήο Πέηξα Γπαινχ Βνχιηα-Πξνθαιήζη Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,07 Κ.Α Δηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα πεξηνρήο Πέηξα Γπαινχ Αγ.Γεκήηξηνο-Πχξγνο. Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,17 Κ.Α Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ Καη ζ απηφλ ην Κ.Α. πξνβιέπνληαη έζνδα πνπ επαλαβεβαηψλνληαη απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία σο εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα ηαθηηθά έζνδα, (0,50% Γ.Φ. επηηεδεπκαηηψλ), πξνεγνπκέλσλ εηψλ (Π.Ο.Δ.). Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,94 Κ.Α Δθ ινηπψλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ Δδψ πξνβιέπνληαη έζνδα πνπ επαλαβεβαηψλνληαη απφ ηε Σακεηαθή Τπεξεζία σο εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα ηαθηηθά έζνδα, (ινηπνχο θφξνπο θαη ηέιε), πξνεγνπκέλσλ εηψλ (Π.Ο.Δ.). Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,80 Κ.Α Σέινο παξαρψξεζεο ηάθσλ Δδψ πξνβιέπνληαη έζνδα πνπ επαλαβεβαηψλνληαη απφ ηε Σακεηαθή Τπεξεζία σο εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα ηαθηηθά έζνδα, απφ παξαρσξήζεηο ηάθσλ ζην θνηκεηήξην (Π.Ο.Δ.). Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,61 Κ.Α Σέιε πεδνδξνκίνπ Δδψ πξνβιέπνληαη έζνδα πνπ επαλαβεβαηψλνληαη απφ ηε Σακεηαθή Τπεξεζία σο εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα ηαθηηθά έζνδα, (ηέιε θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ-πεδνδξνκίσλ θ.ιπ.), πξνεγνπκέλσλ εηψλ (Π.Ο.Δ.). Έρεη εγγξαθεί πνζφ , ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΣΖ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ απηφ ην θσδηθφ εκθαλίδνληαη ηα πνζά απφ έθηαθηα γεληθά έζνδα βεβαησκέλα απφ παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε, ηα νπνία είλαη εηζπξαθηέα ππφινηπα άιισλ βεβαησζέλησλ εθηάθησλ εζφδσλ (παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ., πξνζθπξψζεηο, πξφζηηκα απζαηξέησλ ιφγσ δφζεσλ, απνρεηεπηηθά, θνξνινγηθά πξφζηηκα, θ.ιπ.). Αλαιπηηθά: Κ.Α Πξφζηηκα απφ 2% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη/ησλ (επαλαβεβαίσζε πξνεγ. ρξήζεο θαηαιφγνπ αθαζαξ. εζφδσλ θαη/κσλ) Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,20 Κ.Α Πξφζηηκα Κ.Ο.Κ. Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,97 Κ.Α Λνηπά έθηαθηα έζνδα (Πξφζηηκα αλέγεξζεο- δηαηήξεζεο απζαηξέησλ) Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,25. Κ.Α Φ.Π.Α. Ύδξεπζεο Π.Ο.Δ. Έρεη εγγξαθεί πνζφ ,63. 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 411 ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ηνπο Κ.Α : πληαμηνδνηηθέο, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θφξνη θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο θαη ινηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ Δγγξάθνληαη πνζά πνπ αθνξνχλ εηζπξάμεηο απφ θφξνπο, ινηπέο θξαηήζεηο, εξγνδνηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηα νπνία εγγξάθνληαη ηζφπνζα αληίζηνηρα θαη ζηνπο Κ.Α. εμφδσλ γηα ηελ απφδνζή ηνπο. 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ Κ.Α Δπηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ππνιφγνπο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο Σν έζνδν απηφ αθνξά επηζηξνθή πνζνχ απφ ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ 5.000,00 Κ.Α Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο χκθσλα κε λέα ξχζκηζε ην χςνο ηεο παγίαο είλαη ,00 θαη ε επηζηξνθή εγγξάθεηαη σο έζνδν. Πξνυπνινγίδνληαη έζνδα πνζνχ ,00 17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011.

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Απφθαζεο 429/2011 ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΘ-ΦΑΒ Θέκα : Έγθξηζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.1/211 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Αξηζ.Απφθ 2/211 ΘΔΜΑ: ύνηαξη έκθεζηρ εζόδων-εξόδων Β ηπιμήνος πποϋπολογιζμού έηοςρ 211

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 4 εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 18 εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 028/2013 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΟΠ. ΑΤΣΟΓ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΟΣΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γ/Ζ ΟΣΑ Αζήλα 2 Γεθεκβξίνπ 2011 Αξηζκ. Πξση.: νηθ.50698

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1 Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/05-11-2013 πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα Κεθάιαην 1: Βαζηθέο έλλνηεο Θεζκηθό πιαίζην 1.1. 1.2. Κεθάιαην 2: Αξκνδηόηεηεο Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 2.1. 2.2.

Πεξηερόκελα Κεθάιαην 1: Βαζηθέο έλλνηεο Θεζκηθό πιαίζην 1.1. 1.2. Κεθάιαην 2: Αξκνδηόηεηεο Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 2.1. 2.2. Πεξηερόκελα Πεξίιεςε Πεξηερφκελα Δηζαγσγή Κεθάιαην 1: Βαζηθέο έλλνηεο Θεζκηθό πιαίζην 1.1. Γηνηθεηηθή απνθέληξσζε 1.2. Πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο» Κεθάιαην 2: Αξκνδηόηεηεο Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 976/2011 Π ε ξ ί ι ε ς ε Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 4/5-3-2012 ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 101/2012 ΘΔΜΑ: Έγκπιση τηρ ςπό απιθμό. 4/2012 απόυασηρ τηρ Επιτποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 14 εο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα Τηλ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα