ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

2 μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Ακνηβή Γηθεγφξνπ κε πάγηα αληηκηζζία Απνδεκίσζε Δηδηθψλ πλεξγαηψλ - πκβνχισλ Ακνηβέο Λεμηαξρψλ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Δξγνδ. Δηζθνξά ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ Δξγνδ. εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ Δηδηθψλ Θέζεσλ , , ύνολο Κ.Α , Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ 5441/66) Δηήζηα εηζθνξά ΣΔΑΓΤ (πνζνζηφ 75 %) (άξ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ Δηήζηα εηζθνξά Σ.Π.Γ.Τ. (πνζνζηφ 25 %) (άξ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ , , , , , , , ,77 ύνολο Κ.Α , , , ,10 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ Γαπάλεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο λέσλ ππαιιήισλ (άξζξν 13 Ν 2527/97) Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , , Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία(απνκαγλεηνθψλεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ) Πξφζβαζε ζηελ Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ Δ.Π.Δ. "Γήκνο ΝΔΣ" , , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο αηξεηώλ Aληηκηζζία Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρσλ θαη Πξνέδξνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξα 92 & 93 Ν.3852/2010) , ελίδα 1 από 54

3 μέτρι Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ) Απνδεκίσζε Γεκνηηθψλ πκβνχισλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Γεκ. πκβνχιηα θαη ζηηο Δπηηξνπέο (Οηθνλνκηθή θαη Πνηφηεηα δσήο) Έμνδα θίλεζεο Γεκνη. πκβνχισλ , Έμνδα θίλεζεο Πξνέδξσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (άξζξ. 79, 80 Ν.3852/2010) ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ ζε αηξεηνύο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ζε αηξεηνχο (ΑΝΣΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΦΦΑΣΟ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ζε αηξεηνχο (ΑΝΣΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , Παξνρέο ηξίησλ ύνολο Κ.Α , , , , Δπηθνηλσλίεο Σαρπδξνκηθά ηέιε Σαρπδξνκηθά ηέιε , Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνχ ύνολο Κ.Α , , Κηλεηή ηειεθσλία Κηλεηή ηειεθσλία ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , Λνηπεο Δπηθνηλσλίεο Λνηπέο επηθνηλσλίεο (εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ-courier) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Φόξνη - ηέιε ύνολο Κ.Α , Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Λνηπά γεληθά έμνδα ύνολο Κ.Α , Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ελίδα 2 από 54

4 μέτρι Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ , ύνολο Κ.Α , Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο) Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ύνολο Κ.Α πλέδξηα θαη ενξηέο πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ , ύνολο Κ.Α , πλδξνκέο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα πλδξνκέο Internet , ύνολο Κ.Α , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ , ύνολο Κ.Α , Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ) Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ Σφθνη Γαλείνπ Παγθξήηηαο πλεη. Σξάπεδαο γηα ην έηνο , , ύνολο Κ.Α , , πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Πξνκήζεηα ΣΠΓ θαη Σξαπεδψλ απφ εθηακίεπζε πηζηψζεσλ , ύνολο Κ.Α , Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ Υξεσιχζηα Γαλείνπ Παγθξήηηαο πλεη. Σξάπεδαο , , ύνολο Κ.Α , , ελίδα 3 από 54

5 μέτρι ύνολο Κ.Α , , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ) Σόθνη δαλέησλ εζσηεξηθνύ Σφθνη Γαλείσλ ΣΠΓ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ Σφθνη Γαλείνπ Pro Bank Σφθνρξεσιχζηα δαλείνπ ΣΠΓ (2012) , , , , ύνολο Κ.Α , , Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ Υξεσιχζηα δαλείσλ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείνπ-ΣΠΓ Υξεσιχζηα δαλείνπ Pro Bank , , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο. Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο Τπνρξεσηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο , , , , Απόδνζε ζε παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο Απφδνζε ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ύνολο Κ.Α Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ Απφδνζε ζε ΚΑΠΖ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο άκαρνπ πιεζπζκνχ Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/ , , , , , , , ,58 ύνολο Κ.Α , , , , Πξνεξαηηηθέο εηζθνξέο, παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ΝΠΓΓ πκκεηνρή ζηελ αχμεζε Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Α.Δ.(πξψελ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ) Δηζθνξά ζηνλ χλδεζκν Διαηνθφκσλ Γήκσλ Κξήηεο Δλίζρπζε Δ..Γ.Α.Κ (Δληαίνο χλδεζκνο Γηαρείξεζεο Απνξ/ησλ Κξήηεο) Δηζθνξά ζηελ κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία Κξήηεο γηα θνηλσληθή πνιηηηθή ΑΡΥΑΝΔ πκκεηνρή ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ΔΚΑΡ , , , , Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο (ΥΡΖΜ.ΔΝΣΟΛΖ ΤΠ.Δ /2011) Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ύνολο Κ.Α , , , Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ελίδα 4 από 54

6 μέτρι Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ κε ΥΤΣΑ Ακαξίνπ Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Ρεζχκλεο γηα ηε ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ , , , , , ύνολο Κ.Α , , , , Λνηπέο πξναηξεηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο πκκεηνρή Γήκνπ Μπινπνηάκνπ γηα ηελ θαζηέξσζε βξαβείσλ γηα ηα νκνξθφηεξα ρσξηά (2010 Γεξνπφηακνο,Κνπινχθσλαο & 2011 ) Δπηρνξεγήζεηο ΓΖ.Κ.Δ. ΜΤ. γηα ην πκκεηνρή ΟΚΑΝΑ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , ,40 ύνολο Κ.Α , , , , Λνηπά έμνδα Δθηαθηα έμνδα Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ρξήζεο Σφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ,90 ύνολα Κ.Α. για ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ , , , ,90 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 10-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ΚΔΠ , , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 5 από 54

7 μέτρι Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ χληαμεο Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ Τπαιιήισλ ΚΔΠ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ Τπαιιήισλ ΚΔΠ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ χληαμεο Τπαιιήισλ ΚΔΠ , , , , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) 1.00 ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ Απνηχπσζε νηθνλ. ζπλαιιαγψλ κε ηελ Γηπινγξαθηθή κέζνδν βάζε ηνπ Π.Γ. 315/99 θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξ. Καιιηθξάηεο 2011 (ζρ.απφθαζε Ο.Δ. 338/2011) Καηάξηηζε Οηθνλ. Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 2011 Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ζρ. απφθαζε Ο.Δ. 339/2011) Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2010 απφ ΟΛ πξψελ Γήκνπ Γεξνπνη Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2010 απφ ΟΛ πξψελ Γήκνπ Κνπινχθσλα Έιεγρνο Απνγξαθήο Έλαξμεο Γήκνπ Μπινπνηάκνπ 1/1/2011 & θιείζηκν ηζνινγηζκνχ 2010 πξψελ Κνηλ. Εσληαλψλ (ΟΛ) Καηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν (ζρ.απφθαζε 234/2011) Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2011 απφ ΟΛ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ Απνηχπσζε νηθνλ. ζπλαιιαγψλ κε ηελ Γηπινγξαθηθή κέζνδν βάζε ηνπ Π.Γ. 315/99 θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξ. Καιιηθξάηεο Καηάξηηζε Οηθνλ. Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξνρέο ηξίησλ ελίδα 6 από 54

8 μέτρι Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , , ύνολο Κ.Α , , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ Μηζζψκαηα Κηηξίσλ ΚΔΠ ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ Δπηζθεπή ηειεθσληθνχ θέληξνπ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Λεηηνπξγηθή ελνπνίεζε πθηζηακέλσλ πιεξνθ. ζπζηεκάησλ πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη ινηπψλ πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ πληήξεζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ , ,15 40,84 40, , , ύνολο Κ.Α , , , ,84 ύνολο Κ.Α , , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ Λνηπεο δαπάλεο γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκφ, θαζαξηφηεηα , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ , Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 7 από 54

9 μέτρι Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα κεηαθνξώλ Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (θαύζηκα, ιηπαληηθά, δηόδηα θιπ) Έμνδα θίλεζεο ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (θαχζηκα, ιηπαληηθά, δηφδηα θιπ) 70 ύνολο Κ.Α Μεηαθνξέο ελ γέλεη Σαρπκεηαθνξέο (ΔΛΣΑ) ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ Δμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ Δθηχπσζε κεηξψσλ αξξέλσλ Πξνκήζεηα ιεμηαξρηθψλ βηβιίσλ 3.080, , , , , ,46 ύνολο Κ.Α , , , , Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ , ύνολο Κ.Α , Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ , ύνολο Κ.Α , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Καύζηκα θαη ιηπαληηθά ελίδα 8 από 54

10 μέτρι Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ύνολο Κ.Α Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ , Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Τιηθά θαξκαθείνπ ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά θαξκαθείνπ Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο ύνολο Κ.Α Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηαγσγήζεσλ Πξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ, δελδξπιιίσλ Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ,92 ύνολο Κ.Α , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο εδαθηθώλ εθηάζεσλ Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ ύνολο Κ.Α Απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο θηηξηώλ ηερληθώλ έξγσλ ελίδα 9 από 54

11 μέτρι Αγνξέο θηηξίσλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ - ηερληθψλ έξγσλ ύνολο Κ.Α Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια, ζθέπε Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά , ύνολο Κ.Α , Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θνπθσκάησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Έξγα Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δπηζθεπή & ζπληήξεζε θηηξίνπ Γεκαξρείνπ Μπινπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή & ζπληήξεζε θαπζηήξσλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αριαδέ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Οξζέ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Ρνπκειή (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο θεπαζηήο (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αμνχ -Βελί-Ατκνλαο - Κξπνλέξη (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Απιαδηαλψλ -Αιφτδεο -Υψλνο (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αγηάο - Γακαβφινπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Καιχβνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Ληβαδίσλ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Εσληαλψλ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ. Καηαζηεκάησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ ΣΠ Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ. Καηαζηεκάησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κνπινχθσλα ΣΠ πληήξεζε ΚΔΠ (Κνπινχθσλα-Γεξνπνηάκνπ) ΣΠ , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρνξεγήζεηο) πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζην πλεηαηξηζηηθφ Κεθάιαην ηεο CRETAN LINES "ΚΡΖΣΗΚΔ ΘΑΛΑΗΔ ΓΡΑΜΜΔ ΡΔΘΤΜΝΟΤ" ελίδα 10 από 54

12 μέτρι ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ , , , ,76 ΤΠΗΡΔΙΔ 15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 15-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ΚΑΠΖ , Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππάιιεισλ Βξεθ/θψλ ηαζκψλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , Δθάπαμ βνήζεκα ηνπ Ν 103/ Δθάπαμ βνήζεκα Ν.103/1975 (4 Τπάιιεινη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Ληβαδίσλ & Εσληαλψλ) Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ΚΑΠΗ ύνολο Κ.Α , , ,87 ύνολο Κ.Α , ,87 ύνολο Κ.Α , , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ΚΑΠΖ Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ Βξεθνλ/θψλ ζηαζκψλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ ρξφλνπ Βξεθ/θψλ(Τπεξεηνχληεο (3 αηνκ),πξφβιεςε γηα 2ΠΔ, 2ΣΔ, 3ΓΔ, 4 ΤΔ Μαγεηξ.,4 ΤΔ Καζαξ.) Πξνζσπηθφ Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Γε, Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ ζρ. απφθαζε Γ.. 308/2011) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο -ΣΑΓΚΤ ΣΔΑΓΤ-ΚΑΠΖ Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΣΤΓΚΤ (ΚΑΠΖ) Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΗΚΑ (ΚΑΠΖ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ -ΣΑΓΚΤ ΣΔΑΓΤ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ- ΣΤΓΚΤ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ- ΗΚΑ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , ,72 531,86 531, , , , , , ,49 ελίδα 11 από 54

13 μέτρι ύνολο Κ.Α , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ΚΑΠΖ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Βξεθ/θψλ , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Βξεθ/θψλ , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Γε, Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ ζρ. απφθαζε Γ.. 308/2011) ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , Παξνρέο ηξίησλ ύνολο Κ.Α , , , , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ (ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ ΚΑΛΤΒΟΤ) ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) Δπέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ (ΥΤ)(ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) 1.729, , ,83 ύνολο Κ.Α , , ,83 ύνολο Κ.Α , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ΚΑΠΖ Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα ύνολο Κ.Α , , , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ , ύνολο Κ.Α , Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ελίδα 12 από 54

14 μέτρι Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΚΑΠΖ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Έμνδα θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ θαη ζπζζηηίσλ Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ , , , , , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Αλαλέσζε ζχκβαζεο ηειεταηξηθήο παξαθνινχζεζεο κεηαμχ Γήκνπ-CARDIOXPRESS ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ελίδα 13 από 54

15 μέτρι ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηαο Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηαο θαη εππξεπηζκνύ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Παηδηθνχ ηαζκνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηαο θαη εππξεπηζκνχ ΚΑΠΖ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο πξνκήζεηεο Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ δηδαζθαιίαο Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ , Λνηπέο πξνκήζεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 15-7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Πξφλνηαο - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα Παηδηθψλ Υαξψλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , Έξγα Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ ΟΣΑ Αζιεηηθφ Κέληξν Ληβαδίσλ (ΘΖΔΑ) Αζιεηηθφ Κέληξν Ληβαδίσλ (ΣΠ) , , , , ,41 ελίδα 14 από 54

16 μέτρι Οινθιήξσζε εξγαζηψλ αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ΣΚ Ληβαδίσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ (ΠΡ/ΚΖ ΤΜΒ. ΝΑΡ) Απνπεξάησζε Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ νηθηζκνχ Κξάλαο ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ ,42 644,58 644, ύνολο Κ.Α , , , ,58 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο πάγησλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Καηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ Σ11Β (ΘΖΔΑ)(ΣΠ) Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ-πεξίθξαμε θαη ειεθηξνθσηηζκφο γεπέδνπ Πεξάκαηνο.(ΘΖΔΑ) Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ ζην πνδνζθαηξηθφ γήπεδν ΣΓ Μειηδνλίνπ ηνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ ( ΤΠ. Δ. ) Γηακφξθσζε θαη πεξίθξαμε εμσηεξηθνχ ρψξνπ Γεπέδνπ Μειηδνλίνπ (ΝΑΡ) Καηαζθεπή θνπθσκάησλ ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ΣΚ Γνμαξνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ , , , , , , , ,20 460,24 460, ύνολο Κ.Α , , , , Πιαηείεο πάξθα παηδόηνπνη Γηακφξθσζε Πιαηείαο Δπηζθνπήο (ΣΠ) Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ Ζξψνπ νηθηζκνχ Αβδειψλ ΣΚ Αγίνπ Μάκαληα ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ (ΝΑΡ ΠΡ/ΚΖ ΤΜΒ. Υ.Τ ) ύνολο Κ.Α Οδνί - νδνζηξώκαηα Ληζνδνκέο -Πιαθνζηξψζεηο Σ.Κ. Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) (ΣΠ) ύνολο Κ.Α Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Καηαζθεπή Γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ (50Υ96) ζην Γ.Γ. Καιχβνπ (ΘΖΔΑ) Αλάπιαζε Σ.Γ. Ληβαδίσλ θαη νηθηζκνχ Λπβάδαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάπιαζε νηθηζκψλ Καιχβνπ θαη Κξάλαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάπιαζε Πξναπιίνπ ρψξνπ εθθιεζίαο Κξάλαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞ Απνθαηάζηαζε Βνξείνπ ηκήκαηνο Γπηηθήο πηέξπγαο Η.Μ. Βσζζάθνπ Γήκνπ Κνπινχθσλα-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Έξγα Αλάπιαζεο νηθηζκνχ Εσληαλψλ -ΘΖΔΑ Αλάπιαζε νηθηζκνχ Εσληαλψλ-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ , , , Οινθιήξσζε Γεπέδνπ θνηλφηεηαο Εσληαλψλ (ΤΠΔ-Π.Γ.Δ.) Βειηίσζε Μλεκείσλ Ζξψσλ ηνπ Γήκνπ (ΣΠ) Αλάδεημε - Αλάπιαζε & Γηακφξθσζε πεξηβ/ληνο ρψξνπ πεγήο ζηελ ηνπνζεζία ΝΖΗ ηεο Σ.Κ. Γαξάδνπ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ (αλεθηέιεζην 2010) ΣΠ , , ,00 ελίδα 15 από 54

17 Αλάπιαζε νηθηζκψλ Υειηαλά-Κξπνλέξη- Απιαδηαλά-Υψλνο Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) Αλάπιαζε νηθηζκψλ Γακνβφινπ- Γαθλέδεο - Κξάλα -Λπβάδα Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) ΣΠ Καηαζθεπή Μλεκείνπ Πεζφλησλ Σ.Κ. Αμνχ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα- ΣΠ Καηαζθεπή Μλεκείνπ Πεζφλησλ ΣΚ Κξάλαο ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ μέτρι , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θιεηζηνχ Θεάηξνπ (ηέθη) Πεξάκαηνο (ΣΠ) Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ πληήξεζε ΚΑΠΖ ζηελ Σ.Κ. Πεξάκαηνο Δθζπγρξνληζκφο φισλ ησλ Αγξνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ΣΠ πληήξεζε θαη επηζθεπή Πνιηηηζηηθψλ Κέληξσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ πληήξεζε "ΣΔΚΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ" ΣΚ Μαξγαξηηψλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Αλαπαιαίσζε - ζπληήξεζε παιαηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ (2) ΣΚ Γνμαξνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο Βειηίσζε - Οινθιήξσζε ρψξνπ άζιεζεο ζην Γ.Γ. Μαξγαξηηψλ (Πξνγξ. χκβ. ΝΑΡ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (ΣΠ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Εσληαλψλ (ΣΠ) Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Λνηπέο κειέηεο Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκψλ Ληβαδίσλ- Κξάλαο (ΘΖΔΑ) ύνολο Κ.Α , , , ,18 ύνολο Κ.Α , , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , ,52 ελίδα 16 από 54

18 Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο ινηπψλ νηθηζκψλ (Καιχβνπ θιπ) ΘΖΔΑ Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) ηαηηθή κειέηε εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Μειέηε Πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Αξρηηεθηνληθή Μειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Αλάδεημε ηεο πινχζηαο παξάδνζεο ηνπ Μπινπνηάκνπ ΣΠ μέτρι , , , , , , , ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 20-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , , , , , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) (ΠΡΟΒΛΔΦΗ -2- ΟΓΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ -4- ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) (ΠΡΟΒΛΔΦΖ -2- ΟΓΖΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ -4- ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 17 από 54

19 μέτρι Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ κνλίκσλ ππαιιήισλ Δξγνδ.εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδ.εηζθνξά ππέξ χληαμεο κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) Παξνρέο ηξίησλ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ Καηαβνιή αζθαιίζηξσλ κεραλεκάησλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Καηαβνιή αζθαιίζηξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (απνξξηκκαηνθφξσλ) πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Δπηζθεπή θάδσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ- ΣΠ ύνολο Κ.Α ελίδα 18 από 54

20 μέτρι ύνολο Κ.Α , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ ύνολο Κ.Α Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ - ΣΠ Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ- ΣΠ Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ -ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ -ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ-ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ-ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ Παλφξκνπ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ Μπαιί ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ ηζψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Δλέξγεηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη πξνζηαζία ησλ αθηψλ ΣΠ , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ & ινηπψλ κεραλεκάησλ , ελίδα 19 από 54

21 μέτρι ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεηαθνξηθά κέζα Πξνκήζεηα ειαθξψο κεηαρεηξηζκέλνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ύνολο Κ.Α Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θάδσλ θαη θαιαζηψλ θαζαξηφηεηαο Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ- θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ- θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ , , , , ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολο Κ.Α , , , Έξγα Γαπάλεο θαηαζθεπήο πάγησλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεο Δπεθηάζεηο ΦΟΠ Γήκνπ-ΣΠ Δγθαηάζηαζε Παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Σ.Κ. Γακαβφινπ, Απιαδηαλψλ θαη Ατκνλα ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ- ΣΠ Δγθαηάζηαζε Παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Σ.Κ. Γαθλέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα- ΣΠ , ,50 ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 25 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ , , , ,19 ελίδα 20 από 54

22 μέτρι 25-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) ύνολο Κ.Α Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΤΓΚΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ χληαμεο κνλίκσλ Τπαιιήισλ , , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ύνολο Κ.Α , Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξνρέο ηξίησλ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , ύνολο Κ.Α , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Λνηπά κηζζώκαηα Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ -ΣΠ Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα-ΣΠ Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Εσληαλψλ-ΣΠ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ελίδα 21 από 54

23 μέτρι ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Πξνκήζεηα πιηθψλ επέθηαζεο δηθηχσλ άξδεπζεο ππξνπξνζηαζίαο δάζνπο ΣΚ Μαξγαξηηψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ (ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) ΥΔΣ.ΑΠΟΦ. Γ 250/ Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα θαηαζθεπή θνιεθηέξ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζρ.απφθαζε Γ.. 401/ Πξνκήζεηα ζραξψλ Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο Πξνκήζεηα θαπαθηψλ δεμακελψλ άξδεπζεο Πξνκήζεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ γηα ηηο δεμακελέο άξδεπζεο Πξνκήζεηα ζσιήλσλ άξδεπζεο , , , , , ελίδα 22 από 54

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Μ. 7542

ΒΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Μ. 7542 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΚΛΑΓΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ (ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην σνεδριακό Κένηρο ηοσ Γήμοσ ζηο Λιμάνι, ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925638 2015-07-21

15REQ002925638 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ.

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΣΟΥΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΕΓΚΤΚΛΙΟ 36035/ΔΕΚΟ 1350/13-8-2012) ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ 2013-1016 ΣΟΥΟΙ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΟΧΟ: Δλίζρπζε ηεο εμππεξέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ Α. ΚΣΙΡΙΑΚΑ - ΔΡΓΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ & ΣΟ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΑΣΡΑ 1. Κηίξην Πξνθιηληθώλ Λεηηνπξγηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Παηξώλ σλοιηθής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002916848 2015-07-16

15REQ002916848 2015-07-16 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έργο: «Eπιζκεσή και ζσνηήρηζη ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ανηλιοζηαζίων γεωηρήζεων και ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΗ άρδεσζης» ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ- Αρ. Μελ.: 16/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ. Μηηράκος Θεόδωρος. Διεύθσνζη Οικονομικών Μελεηών. Τράπεζα ηης Ελλάδος. tmitrakos@bankofgreece.

ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ. Μηηράκος Θεόδωρος. Διεύθσνζη Οικονομικών Μελεηών. Τράπεζα ηης Ελλάδος. tmitrakos@bankofgreece. FORUM γηα ηελ ΤΓΔΙΑ θαη ΣΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΤΓΔΙΑ «Οη Πνιηηηθέο Αζθάιηζεο Τγείαο: Δίλαη Δθηθηή ε Μείσζε ηεο Γαπάλεο θαη ε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ;» ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Tα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπληάμεηε ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην. Γηαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ) Καβάια 2006 Λαθαδάλε Μαξία 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα