ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

2 μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Ακνηβή Γηθεγφξνπ κε πάγηα αληηκηζζία Απνδεκίσζε Δηδηθψλ πλεξγαηψλ - πκβνχισλ Ακνηβέο Λεμηαξρψλ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Δξγνδ. Δηζθνξά ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ Δξγνδ. εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ Δηδηθψλ Θέζεσλ , , ύνολο Κ.Α , Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ 5441/66) Δηήζηα εηζθνξά ΣΔΑΓΤ (πνζνζηφ 75 %) (άξ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ Δηήζηα εηζθνξά Σ.Π.Γ.Τ. (πνζνζηφ 25 %) (άξ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ , , , , , , , ,77 ύνολο Κ.Α , , , ,10 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ Γαπάλεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο λέσλ ππαιιήισλ (άξζξν 13 Ν 2527/97) Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , , Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία(απνκαγλεηνθψλεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ) Πξφζβαζε ζηελ Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ Δ.Π.Δ. "Γήκνο ΝΔΣ" , , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο αηξεηώλ Aληηκηζζία Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρσλ θαη Πξνέδξνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξα 92 & 93 Ν.3852/2010) , ελίδα 1 από 54

3 μέτρι Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ) Απνδεκίσζε Γεκνηηθψλ πκβνχισλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Γεκ. πκβνχιηα θαη ζηηο Δπηηξνπέο (Οηθνλνκηθή θαη Πνηφηεηα δσήο) Έμνδα θίλεζεο Γεκνη. πκβνχισλ , Έμνδα θίλεζεο Πξνέδξσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (άξζξ. 79, 80 Ν.3852/2010) ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ ζε αηξεηνύο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ζε αηξεηνχο (ΑΝΣΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΦΦΑΣΟ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ζε αηξεηνχο (ΑΝΣΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , Παξνρέο ηξίησλ ύνολο Κ.Α , , , , Δπηθνηλσλίεο Σαρπδξνκηθά ηέιε Σαρπδξνκηθά ηέιε , Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνχ ύνολο Κ.Α , , Κηλεηή ηειεθσλία Κηλεηή ηειεθσλία ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , Λνηπεο Δπηθνηλσλίεο Λνηπέο επηθνηλσλίεο (εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ-courier) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Φόξνη - ηέιε ύνολο Κ.Α , Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Λνηπά γεληθά έμνδα ύνολο Κ.Α , Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ελίδα 2 από 54

4 μέτρι Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ , ύνολο Κ.Α , Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο) Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ύνολο Κ.Α πλέδξηα θαη ενξηέο πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ , ύνολο Κ.Α , πλδξνκέο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα πλδξνκέο Internet , ύνολο Κ.Α , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ , ύνολο Κ.Α , Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ) Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ Σφθνη Γαλείνπ Παγθξήηηαο πλεη. Σξάπεδαο γηα ην έηνο , , ύνολο Κ.Α , , πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Πξνκήζεηα ΣΠΓ θαη Σξαπεδψλ απφ εθηακίεπζε πηζηψζεσλ , ύνολο Κ.Α , Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ Υξεσιχζηα Γαλείνπ Παγθξήηηαο πλεη. Σξάπεδαο , , ύνολο Κ.Α , , ελίδα 3 από 54

5 μέτρι ύνολο Κ.Α , , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ) Σόθνη δαλέησλ εζσηεξηθνύ Σφθνη Γαλείσλ ΣΠΓ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ Σφθνη Γαλείνπ Pro Bank Σφθνρξεσιχζηα δαλείνπ ΣΠΓ (2012) , , , , ύνολο Κ.Α , , Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ Υξεσιχζηα δαλείσλ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείνπ-ΣΠΓ Υξεσιχζηα δαλείνπ Pro Bank , , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο. Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο Τπνρξεσηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο , , , , Απόδνζε ζε παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο Απφδνζε ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ύνολο Κ.Α Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ Απφδνζε ζε ΚΑΠΖ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο άκαρνπ πιεζπζκνχ Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/ , , , , , , , ,58 ύνολο Κ.Α , , , , Πξνεξαηηηθέο εηζθνξέο, παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ΝΠΓΓ πκκεηνρή ζηελ αχμεζε Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Α.Δ.(πξψελ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ) Δηζθνξά ζηνλ χλδεζκν Διαηνθφκσλ Γήκσλ Κξήηεο Δλίζρπζε Δ..Γ.Α.Κ (Δληαίνο χλδεζκνο Γηαρείξεζεο Απνξ/ησλ Κξήηεο) Δηζθνξά ζηελ κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία Κξήηεο γηα θνηλσληθή πνιηηηθή ΑΡΥΑΝΔ πκκεηνρή ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ΔΚΑΡ , , , , Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο (ΥΡΖΜ.ΔΝΣΟΛΖ ΤΠ.Δ /2011) Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ύνολο Κ.Α , , , Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ελίδα 4 από 54

6 μέτρι Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ κε ΥΤΣΑ Ακαξίνπ Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Ρεζχκλεο γηα ηε ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ , , , , , ύνολο Κ.Α , , , , Λνηπέο πξναηξεηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο πκκεηνρή Γήκνπ Μπινπνηάκνπ γηα ηελ θαζηέξσζε βξαβείσλ γηα ηα νκνξθφηεξα ρσξηά (2010 Γεξνπφηακνο,Κνπινχθσλαο & 2011 ) Δπηρνξεγήζεηο ΓΖ.Κ.Δ. ΜΤ. γηα ην πκκεηνρή ΟΚΑΝΑ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , ,40 ύνολο Κ.Α , , , , Λνηπά έμνδα Δθηαθηα έμνδα Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ρξήζεο Σφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ,90 ύνολα Κ.Α. για ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ , , , ,90 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 10-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ΚΔΠ , , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 5 από 54

7 μέτρι Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ χληαμεο Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ Τπαιιήισλ ΚΔΠ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ Τπαιιήισλ ΚΔΠ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ χληαμεο Τπαιιήισλ ΚΔΠ , , , , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) 1.00 ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ Απνηχπσζε νηθνλ. ζπλαιιαγψλ κε ηελ Γηπινγξαθηθή κέζνδν βάζε ηνπ Π.Γ. 315/99 θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξ. Καιιηθξάηεο 2011 (ζρ.απφθαζε Ο.Δ. 338/2011) Καηάξηηζε Οηθνλ. Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 2011 Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ζρ. απφθαζε Ο.Δ. 339/2011) Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2010 απφ ΟΛ πξψελ Γήκνπ Γεξνπνη Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2010 απφ ΟΛ πξψελ Γήκνπ Κνπινχθσλα Έιεγρνο Απνγξαθήο Έλαξμεο Γήκνπ Μπινπνηάκνπ 1/1/2011 & θιείζηκν ηζνινγηζκνχ 2010 πξψελ Κνηλ. Εσληαλψλ (ΟΛ) Καηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν (ζρ.απφθαζε 234/2011) Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2011 απφ ΟΛ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ Απνηχπσζε νηθνλ. ζπλαιιαγψλ κε ηελ Γηπινγξαθηθή κέζνδν βάζε ηνπ Π.Γ. 315/99 θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξ. Καιιηθξάηεο Καηάξηηζε Οηθνλ. Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξνρέο ηξίησλ ελίδα 6 από 54

8 μέτρι Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , , ύνολο Κ.Α , , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ Μηζζψκαηα Κηηξίσλ ΚΔΠ ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ Δπηζθεπή ηειεθσληθνχ θέληξνπ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Λεηηνπξγηθή ελνπνίεζε πθηζηακέλσλ πιεξνθ. ζπζηεκάησλ πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη ινηπψλ πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ πληήξεζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ , ,15 40,84 40, , , ύνολο Κ.Α , , , ,84 ύνολο Κ.Α , , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ Λνηπεο δαπάλεο γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκφ, θαζαξηφηεηα , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ , Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 7 από 54

9 μέτρι Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα κεηαθνξώλ Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (θαύζηκα, ιηπαληηθά, δηόδηα θιπ) Έμνδα θίλεζεο ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (θαχζηκα, ιηπαληηθά, δηφδηα θιπ) 70 ύνολο Κ.Α Μεηαθνξέο ελ γέλεη Σαρπκεηαθνξέο (ΔΛΣΑ) ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ Δμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ Δθηχπσζε κεηξψσλ αξξέλσλ Πξνκήζεηα ιεμηαξρηθψλ βηβιίσλ 3.080, , , , , ,46 ύνολο Κ.Α , , , , Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ , ύνολο Κ.Α , Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ , ύνολο Κ.Α , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Καύζηκα θαη ιηπαληηθά ελίδα 8 από 54

10 μέτρι Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ύνολο Κ.Α Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ , Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Τιηθά θαξκαθείνπ ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά θαξκαθείνπ Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο ύνολο Κ.Α Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηαγσγήζεσλ Πξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ, δελδξπιιίσλ Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ,92 ύνολο Κ.Α , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο εδαθηθώλ εθηάζεσλ Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ ύνολο Κ.Α Απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο θηηξηώλ ηερληθώλ έξγσλ ελίδα 9 από 54

11 μέτρι Αγνξέο θηηξίσλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ - ηερληθψλ έξγσλ ύνολο Κ.Α Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια, ζθέπε Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά , ύνολο Κ.Α , Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θνπθσκάησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Έξγα Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δπηζθεπή & ζπληήξεζε θηηξίνπ Γεκαξρείνπ Μπινπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή & ζπληήξεζε θαπζηήξσλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αριαδέ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Οξζέ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Ρνπκειή (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο θεπαζηήο (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αμνχ -Βελί-Ατκνλαο - Κξπνλέξη (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Απιαδηαλψλ -Αιφτδεο -Υψλνο (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αγηάο - Γακαβφινπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Καιχβνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Ληβαδίσλ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Εσληαλψλ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ. Καηαζηεκάησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ ΣΠ Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ. Καηαζηεκάησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κνπινχθσλα ΣΠ πληήξεζε ΚΔΠ (Κνπινχθσλα-Γεξνπνηάκνπ) ΣΠ , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρνξεγήζεηο) πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζην πλεηαηξηζηηθφ Κεθάιαην ηεο CRETAN LINES "ΚΡΖΣΗΚΔ ΘΑΛΑΗΔ ΓΡΑΜΜΔ ΡΔΘΤΜΝΟΤ" ελίδα 10 από 54

12 μέτρι ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ , , , ,76 ΤΠΗΡΔΙΔ 15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 15-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ΚΑΠΖ , Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππάιιεισλ Βξεθ/θψλ ηαζκψλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , Δθάπαμ βνήζεκα ηνπ Ν 103/ Δθάπαμ βνήζεκα Ν.103/1975 (4 Τπάιιεινη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Ληβαδίσλ & Εσληαλψλ) Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ΚΑΠΗ ύνολο Κ.Α , , ,87 ύνολο Κ.Α , ,87 ύνολο Κ.Α , , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ΚΑΠΖ Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ Βξεθνλ/θψλ ζηαζκψλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ ρξφλνπ Βξεθ/θψλ(Τπεξεηνχληεο (3 αηνκ),πξφβιεςε γηα 2ΠΔ, 2ΣΔ, 3ΓΔ, 4 ΤΔ Μαγεηξ.,4 ΤΔ Καζαξ.) Πξνζσπηθφ Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Γε, Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ ζρ. απφθαζε Γ.. 308/2011) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο -ΣΑΓΚΤ ΣΔΑΓΤ-ΚΑΠΖ Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΣΤΓΚΤ (ΚΑΠΖ) Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΗΚΑ (ΚΑΠΖ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ -ΣΑΓΚΤ ΣΔΑΓΤ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ- ΣΤΓΚΤ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ- ΗΚΑ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , ,72 531,86 531, , , , , , ,49 ελίδα 11 από 54

13 μέτρι ύνολο Κ.Α , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ΚΑΠΖ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Βξεθ/θψλ , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Βξεθ/θψλ , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Γε, Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ ζρ. απφθαζε Γ.. 308/2011) ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , Παξνρέο ηξίησλ ύνολο Κ.Α , , , , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ (ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ ΚΑΛΤΒΟΤ) ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) Δπέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ (ΥΤ)(ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) 1.729, , ,83 ύνολο Κ.Α , , ,83 ύνολο Κ.Α , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ΚΑΠΖ Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα ύνολο Κ.Α , , , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ , ύνολο Κ.Α , Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ελίδα 12 από 54

14 μέτρι Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΚΑΠΖ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Έμνδα θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ θαη ζπζζηηίσλ Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ , , , , , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Αλαλέσζε ζχκβαζεο ηειεταηξηθήο παξαθνινχζεζεο κεηαμχ Γήκνπ-CARDIOXPRESS ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ελίδα 13 από 54

15 μέτρι ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηαο Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηαο θαη εππξεπηζκνύ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Παηδηθνχ ηαζκνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηαο θαη εππξεπηζκνχ ΚΑΠΖ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο πξνκήζεηεο Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ δηδαζθαιίαο Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ , Λνηπέο πξνκήζεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 15-7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Πξφλνηαο - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα Παηδηθψλ Υαξψλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , Έξγα Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ ΟΣΑ Αζιεηηθφ Κέληξν Ληβαδίσλ (ΘΖΔΑ) Αζιεηηθφ Κέληξν Ληβαδίσλ (ΣΠ) , , , , ,41 ελίδα 14 από 54

16 μέτρι Οινθιήξσζε εξγαζηψλ αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ΣΚ Ληβαδίσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ (ΠΡ/ΚΖ ΤΜΒ. ΝΑΡ) Απνπεξάησζε Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ νηθηζκνχ Κξάλαο ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ ,42 644,58 644, ύνολο Κ.Α , , , ,58 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο πάγησλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Καηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ Σ11Β (ΘΖΔΑ)(ΣΠ) Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ-πεξίθξαμε θαη ειεθηξνθσηηζκφο γεπέδνπ Πεξάκαηνο.(ΘΖΔΑ) Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ ζην πνδνζθαηξηθφ γήπεδν ΣΓ Μειηδνλίνπ ηνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ ( ΤΠ. Δ. ) Γηακφξθσζε θαη πεξίθξαμε εμσηεξηθνχ ρψξνπ Γεπέδνπ Μειηδνλίνπ (ΝΑΡ) Καηαζθεπή θνπθσκάησλ ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ΣΚ Γνμαξνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ , , , , , , , ,20 460,24 460, ύνολο Κ.Α , , , , Πιαηείεο πάξθα παηδόηνπνη Γηακφξθσζε Πιαηείαο Δπηζθνπήο (ΣΠ) Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ Ζξψνπ νηθηζκνχ Αβδειψλ ΣΚ Αγίνπ Μάκαληα ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ (ΝΑΡ ΠΡ/ΚΖ ΤΜΒ. Υ.Τ ) ύνολο Κ.Α Οδνί - νδνζηξώκαηα Ληζνδνκέο -Πιαθνζηξψζεηο Σ.Κ. Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) (ΣΠ) ύνολο Κ.Α Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Καηαζθεπή Γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ (50Υ96) ζην Γ.Γ. Καιχβνπ (ΘΖΔΑ) Αλάπιαζε Σ.Γ. Ληβαδίσλ θαη νηθηζκνχ Λπβάδαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάπιαζε νηθηζκψλ Καιχβνπ θαη Κξάλαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάπιαζε Πξναπιίνπ ρψξνπ εθθιεζίαο Κξάλαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞ Απνθαηάζηαζε Βνξείνπ ηκήκαηνο Γπηηθήο πηέξπγαο Η.Μ. Βσζζάθνπ Γήκνπ Κνπινχθσλα-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Έξγα Αλάπιαζεο νηθηζκνχ Εσληαλψλ -ΘΖΔΑ Αλάπιαζε νηθηζκνχ Εσληαλψλ-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ , , , Οινθιήξσζε Γεπέδνπ θνηλφηεηαο Εσληαλψλ (ΤΠΔ-Π.Γ.Δ.) Βειηίσζε Μλεκείσλ Ζξψσλ ηνπ Γήκνπ (ΣΠ) Αλάδεημε - Αλάπιαζε & Γηακφξθσζε πεξηβ/ληνο ρψξνπ πεγήο ζηελ ηνπνζεζία ΝΖΗ ηεο Σ.Κ. Γαξάδνπ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ (αλεθηέιεζην 2010) ΣΠ , , ,00 ελίδα 15 από 54

17 Αλάπιαζε νηθηζκψλ Υειηαλά-Κξπνλέξη- Απιαδηαλά-Υψλνο Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) Αλάπιαζε νηθηζκψλ Γακνβφινπ- Γαθλέδεο - Κξάλα -Λπβάδα Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) ΣΠ Καηαζθεπή Μλεκείνπ Πεζφλησλ Σ.Κ. Αμνχ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα- ΣΠ Καηαζθεπή Μλεκείνπ Πεζφλησλ ΣΚ Κξάλαο ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ μέτρι , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θιεηζηνχ Θεάηξνπ (ηέθη) Πεξάκαηνο (ΣΠ) Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ πληήξεζε ΚΑΠΖ ζηελ Σ.Κ. Πεξάκαηνο Δθζπγρξνληζκφο φισλ ησλ Αγξνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ΣΠ πληήξεζε θαη επηζθεπή Πνιηηηζηηθψλ Κέληξσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ πληήξεζε "ΣΔΚΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ" ΣΚ Μαξγαξηηψλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Αλαπαιαίσζε - ζπληήξεζε παιαηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ (2) ΣΚ Γνμαξνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο Βειηίσζε - Οινθιήξσζε ρψξνπ άζιεζεο ζην Γ.Γ. Μαξγαξηηψλ (Πξνγξ. χκβ. ΝΑΡ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (ΣΠ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Εσληαλψλ (ΣΠ) Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Λνηπέο κειέηεο Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκψλ Ληβαδίσλ- Κξάλαο (ΘΖΔΑ) ύνολο Κ.Α , , , ,18 ύνολο Κ.Α , , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , ,52 ελίδα 16 από 54

18 Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο ινηπψλ νηθηζκψλ (Καιχβνπ θιπ) ΘΖΔΑ Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) ηαηηθή κειέηε εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Μειέηε Πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Αξρηηεθηνληθή Μειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Αλάδεημε ηεο πινχζηαο παξάδνζεο ηνπ Μπινπνηάκνπ ΣΠ μέτρι , , , , , , , ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 20-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , , , , , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) (ΠΡΟΒΛΔΦΗ -2- ΟΓΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ -4- ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) (ΠΡΟΒΛΔΦΖ -2- ΟΓΖΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ -4- ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 17 από 54

19 μέτρι Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ κνλίκσλ ππαιιήισλ Δξγνδ.εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδ.εηζθνξά ππέξ χληαμεο κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) Παξνρέο ηξίησλ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ Καηαβνιή αζθαιίζηξσλ κεραλεκάησλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Καηαβνιή αζθαιίζηξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (απνξξηκκαηνθφξσλ) πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Δπηζθεπή θάδσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ- ΣΠ ύνολο Κ.Α ελίδα 18 από 54

20 μέτρι ύνολο Κ.Α , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ ύνολο Κ.Α Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ - ΣΠ Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ- ΣΠ Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ -ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ -ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ-ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ-ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ Παλφξκνπ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ Μπαιί ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ ηζψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Δλέξγεηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη πξνζηαζία ησλ αθηψλ ΣΠ , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ & ινηπψλ κεραλεκάησλ , ελίδα 19 από 54

21 μέτρι ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεηαθνξηθά κέζα Πξνκήζεηα ειαθξψο κεηαρεηξηζκέλνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ύνολο Κ.Α Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θάδσλ θαη θαιαζηψλ θαζαξηφηεηαο Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ- θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ- θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ , , , , ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολο Κ.Α , , , Έξγα Γαπάλεο θαηαζθεπήο πάγησλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεο Δπεθηάζεηο ΦΟΠ Γήκνπ-ΣΠ Δγθαηάζηαζε Παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Σ.Κ. Γακαβφινπ, Απιαδηαλψλ θαη Ατκνλα ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ- ΣΠ Δγθαηάζηαζε Παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Σ.Κ. Γαθλέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα- ΣΠ , ,50 ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 25 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ , , , ,19 ελίδα 20 από 54

22 μέτρι 25-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) ύνολο Κ.Α Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΤΓΚΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ χληαμεο κνλίκσλ Τπαιιήισλ , , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ύνολο Κ.Α , Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξνρέο ηξίησλ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , ύνολο Κ.Α , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Λνηπά κηζζώκαηα Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ -ΣΠ Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα-ΣΠ Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Εσληαλψλ-ΣΠ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ελίδα 21 από 54

23 μέτρι ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Πξνκήζεηα πιηθψλ επέθηαζεο δηθηχσλ άξδεπζεο ππξνπξνζηαζίαο δάζνπο ΣΚ Μαξγαξηηψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ (ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) ΥΔΣ.ΑΠΟΦ. Γ 250/ Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα θαηαζθεπή θνιεθηέξ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζρ.απφθαζε Γ.. 401/ Πξνκήζεηα ζραξψλ Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο Πξνκήζεηα θαπαθηψλ δεμακελψλ άξδεπζεο Πξνκήζεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ γηα ηηο δεμακελέο άξδεπζεο Πξνκήζεηα ζσιήλσλ άξδεπζεο , , , , , ελίδα 22 από 54

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Μ. 7542

ΒΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Μ. 7542 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΚΛΑΓΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ (ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα