ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

2 μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Ακνηβή Γηθεγφξνπ κε πάγηα αληηκηζζία Απνδεκίσζε Δηδηθψλ πλεξγαηψλ - πκβνχισλ Ακνηβέο Λεμηαξρψλ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Δξγνδ. Δηζθνξά ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ Δξγνδ. εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ Δηδηθψλ Θέζεσλ , , ύνολο Κ.Α , Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ 5441/66) Δηήζηα εηζθνξά ΣΔΑΓΤ (πνζνζηφ 75 %) (άξ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ Δηήζηα εηζθνξά Σ.Π.Γ.Τ. (πνζνζηφ 25 %) (άξ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ , , , , , , , ,77 ύνολο Κ.Α , , , ,10 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ Γαπάλεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο λέσλ ππαιιήισλ (άξζξν 13 Ν 2527/97) Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , , Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία(απνκαγλεηνθψλεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ) Πξφζβαζε ζηελ Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ Δ.Π.Δ. "Γήκνο ΝΔΣ" , , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο αηξεηώλ Aληηκηζζία Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρσλ θαη Πξνέδξνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξα 92 & 93 Ν.3852/2010) , ελίδα 1 από 54

3 μέτρι Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ) Απνδεκίσζε Γεκνηηθψλ πκβνχισλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Γεκ. πκβνχιηα θαη ζηηο Δπηηξνπέο (Οηθνλνκηθή θαη Πνηφηεηα δσήο) Έμνδα θίλεζεο Γεκνη. πκβνχισλ , Έμνδα θίλεζεο Πξνέδξσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (άξζξ. 79, 80 Ν.3852/2010) ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ ζε αηξεηνύο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ζε αηξεηνχο (ΑΝΣΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΦΦΑΣΟ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ζε αηξεηνχο (ΑΝΣΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , Παξνρέο ηξίησλ ύνολο Κ.Α , , , , Δπηθνηλσλίεο Σαρπδξνκηθά ηέιε Σαρπδξνκηθά ηέιε , Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνχ ύνολο Κ.Α , , Κηλεηή ηειεθσλία Κηλεηή ηειεθσλία ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , Λνηπεο Δπηθνηλσλίεο Λνηπέο επηθνηλσλίεο (εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ-courier) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Φόξνη - ηέιε ύνολο Κ.Α , Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Λνηπά γεληθά έμνδα ύνολο Κ.Α , Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ελίδα 2 από 54

4 μέτρι Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ , ύνολο Κ.Α , Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο) Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ύνολο Κ.Α πλέδξηα θαη ενξηέο πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ , ύνολο Κ.Α , πλδξνκέο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα πλδξνκέο Internet , ύνολο Κ.Α , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ , ύνολο Κ.Α , Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ) Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ Σφθνη Γαλείνπ Παγθξήηηαο πλεη. Σξάπεδαο γηα ην έηνο , , ύνολο Κ.Α , , πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Πξνκήζεηα ΣΠΓ θαη Σξαπεδψλ απφ εθηακίεπζε πηζηψζεσλ , ύνολο Κ.Α , Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ Υξεσιχζηα Γαλείνπ Παγθξήηηαο πλεη. Σξάπεδαο , , ύνολο Κ.Α , , ελίδα 3 από 54

5 μέτρι ύνολο Κ.Α , , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ) Σόθνη δαλέησλ εζσηεξηθνύ Σφθνη Γαλείσλ ΣΠΓ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ Σφθνη Γαλείνπ Pro Bank Σφθνρξεσιχζηα δαλείνπ ΣΠΓ (2012) , , , , ύνολο Κ.Α , , Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ Υξεσιχζηα δαλείσλ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείνπ-ΣΠΓ Υξεσιχζηα δαλείνπ Pro Bank , , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο. Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο Τπνρξεσηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο , , , , Απόδνζε ζε παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο Απφδνζε ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ύνολο Κ.Α Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ Απφδνζε ζε ΚΑΠΖ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο άκαρνπ πιεζπζκνχ Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/ , , , , , , , ,58 ύνολο Κ.Α , , , , Πξνεξαηηηθέο εηζθνξέο, παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ΝΠΓΓ πκκεηνρή ζηελ αχμεζε Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Α.Δ.(πξψελ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ) Δηζθνξά ζηνλ χλδεζκν Διαηνθφκσλ Γήκσλ Κξήηεο Δλίζρπζε Δ..Γ.Α.Κ (Δληαίνο χλδεζκνο Γηαρείξεζεο Απνξ/ησλ Κξήηεο) Δηζθνξά ζηελ κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία Κξήηεο γηα θνηλσληθή πνιηηηθή ΑΡΥΑΝΔ πκκεηνρή ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ΔΚΑΡ , , , , Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο (ΥΡΖΜ.ΔΝΣΟΛΖ ΤΠ.Δ /2011) Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ύνολο Κ.Α , , , Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ελίδα 4 από 54

6 μέτρι Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ κε ΥΤΣΑ Ακαξίνπ Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Ρεζχκλεο γηα ηε ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ , , , , , ύνολο Κ.Α , , , , Λνηπέο πξναηξεηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο πκκεηνρή Γήκνπ Μπινπνηάκνπ γηα ηελ θαζηέξσζε βξαβείσλ γηα ηα νκνξθφηεξα ρσξηά (2010 Γεξνπφηακνο,Κνπινχθσλαο & 2011 ) Δπηρνξεγήζεηο ΓΖ.Κ.Δ. ΜΤ. γηα ην πκκεηνρή ΟΚΑΝΑ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , , ,40 ύνολο Κ.Α , , , , Λνηπά έμνδα Δθηαθηα έμνδα Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ρξήζεο Σφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ,90 ύνολα Κ.Α. για ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ , , , ,90 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 10-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ΚΔΠ , , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 5 από 54

7 μέτρι Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ χληαμεο Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ Τπαιιήισλ ΚΔΠ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ Τπαιιήισλ ΚΔΠ Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ππέξ χληαμεο Τπαιιήισλ ΚΔΠ , , , , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) 1.00 ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ Απνηχπσζε νηθνλ. ζπλαιιαγψλ κε ηελ Γηπινγξαθηθή κέζνδν βάζε ηνπ Π.Γ. 315/99 θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξ. Καιιηθξάηεο 2011 (ζρ.απφθαζε Ο.Δ. 338/2011) Καηάξηηζε Οηθνλ. Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 2011 Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ζρ. απφθαζε Ο.Δ. 339/2011) Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2010 απφ ΟΛ πξψελ Γήκνπ Γεξνπνη Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2010 απφ ΟΛ πξψελ Γήκνπ Κνπινχθσλα Έιεγρνο Απνγξαθήο Έλαξμεο Γήκνπ Μπινπνηάκνπ 1/1/2011 & θιείζηκν ηζνινγηζκνχ 2010 πξψελ Κνηλ. Εσληαλψλ (ΟΛ) Καηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν (ζρ.απφθαζε 234/2011) Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ινηπψλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2011 απφ ΟΛ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ Απνηχπσζε νηθνλ. ζπλαιιαγψλ κε ηελ Γηπινγξαθηθή κέζνδν βάζε ηνπ Π.Γ. 315/99 θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξ. Καιιηθξάηεο Καηάξηηζε Οηθνλ. Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξνρέο ηξίησλ ελίδα 6 από 54

8 μέτρι Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , , ύνολο Κ.Α , , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ Μηζζψκαηα Κηηξίσλ ΚΔΠ ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ Δπηζθεπή ηειεθσληθνχ θέληξνπ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Λεηηνπξγηθή ελνπνίεζε πθηζηακέλσλ πιεξνθ. ζπζηεκάησλ πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη ινηπψλ πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ πληήξεζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ , ,15 40,84 40, , , ύνολο Κ.Α , , , ,84 ύνολο Κ.Α , , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ Λνηπεο δαπάλεο γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκφ, θαζαξηφηεηα , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ , Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 7 από 54

9 μέτρι Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα κεηαθνξώλ Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (θαύζηκα, ιηπαληηθά, δηόδηα θιπ) Έμνδα θίλεζεο ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (θαχζηκα, ιηπαληηθά, δηφδηα θιπ) 70 ύνολο Κ.Α Μεηαθνξέο ελ γέλεη Σαρπκεηαθνξέο (ΔΛΣΑ) ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ Δμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ Δθηχπσζε κεηξψσλ αξξέλσλ Πξνκήζεηα ιεμηαξρηθψλ βηβιίσλ 3.080, , , , , ,46 ύνολο Κ.Α , , , , Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ , ύνολο Κ.Α , Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ , ύνολο Κ.Α , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Καύζηκα θαη ιηπαληηθά ελίδα 8 από 54

10 μέτρι Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ύνολο Κ.Α Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ , Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Τιηθά θαξκαθείνπ ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά θαξκαθείνπ Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο ύνολο Κ.Α Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηαγσγήζεσλ Πξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ, δελδξπιιίσλ Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ,92 ύνολο Κ.Α , , , , ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο εδαθηθώλ εθηάζεσλ Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ ύνολο Κ.Α Απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο θηηξηώλ ηερληθώλ έξγσλ ελίδα 9 από 54

11 μέτρι Αγνξέο θηηξίσλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ - ηερληθψλ έξγσλ ύνολο Κ.Α Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια, ζθέπε Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά , ύνολο Κ.Α , Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θνπθσκάησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Έξγα Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δπηζθεπή & ζπληήξεζε θηηξίνπ Γεκαξρείνπ Μπινπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή & ζπληήξεζε θαπζηήξσλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αριαδέ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Οξζέ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Ρνπκειή (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο θεπαζηήο (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αμνχ -Βελί-Ατκνλαο - Κξπνλέξη (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Απιαδηαλψλ -Αιφτδεο -Υψλνο (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Αγηάο - Γακαβφινπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Καιχβνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Ληβαδίσλ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ.Καηαζηήκαηνο Εσληαλψλ (ΣΠ) Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ. Καηαζηεκάησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ ΣΠ Δπηζθεπή πξψελ Κνηλ. Καηαζηεκάησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κνπινχθσλα ΣΠ πληήξεζε ΚΔΠ (Κνπινχθσλα-Γεξνπνηάκνπ) ΣΠ , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρνξεγήζεηο) πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζην πλεηαηξηζηηθφ Κεθάιαην ηεο CRETAN LINES "ΚΡΖΣΗΚΔ ΘΑΛΑΗΔ ΓΡΑΜΜΔ ΡΔΘΤΜΝΟΤ" ελίδα 10 από 54

12 μέτρι ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ , , , ,76 ΤΠΗΡΔΙΔ 15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 15-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ΚΑΠΖ , Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππάιιεισλ Βξεθ/θψλ ηαζκψλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , Δθάπαμ βνήζεκα ηνπ Ν 103/ Δθάπαμ βνήζεκα Ν.103/1975 (4 Τπάιιεινη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Ληβαδίσλ & Εσληαλψλ) Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ΚΑΠΗ ύνολο Κ.Α , , ,87 ύνολο Κ.Α , ,87 ύνολο Κ.Α , , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ΚΑΠΖ Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ Βξεθνλ/θψλ ζηαζκψλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ ρξφλνπ Βξεθ/θψλ(Τπεξεηνχληεο (3 αηνκ),πξφβιεςε γηα 2ΠΔ, 2ΣΔ, 3ΓΔ, 4 ΤΔ Μαγεηξ.,4 ΤΔ Καζαξ.) Πξνζσπηθφ Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Γε, Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ ζρ. απφθαζε Γ.. 308/2011) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο -ΣΑΓΚΤ ΣΔΑΓΤ-ΚΑΠΖ Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΣΤΓΚΤ (ΚΑΠΖ) Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΗΚΑ (ΚΑΠΖ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ -ΣΑΓΚΤ ΣΔΑΓΤ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ- ΣΤΓΚΤ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Βξεθ/θψλ- ΗΚΑ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , ,72 531,86 531, , , , , , ,49 ελίδα 11 από 54

13 μέτρι ύνολο Κ.Α , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ΚΑΠΖ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Βξεθ/θψλ , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Βξεθ/θψλ , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Γε, Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ ζρ. απφθαζε Γ.. 308/2011) ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , Παξνρέο ηξίησλ ύνολο Κ.Α , , , , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ (ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ ΚΑΛΤΒΟΤ) ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) Δπέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ (ΥΤ)(ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) 1.729, , ,83 ύνολο Κ.Α , , ,83 ύνολο Κ.Α , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ΚΑΠΖ Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα ύνολο Κ.Α , , , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ , ύνολο Κ.Α , Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ελίδα 12 από 54

14 μέτρι Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΚΑΠΖ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Έμνδα θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ θαη ζπζζηηίσλ Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπσιείνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ , , , , , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Αλαλέσζε ζχκβαζεο ηειεταηξηθήο παξαθνινχζεζεο κεηαμχ Γήκνπ-CARDIOXPRESS ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ελίδα 13 από 54

15 μέτρι ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηαο Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηαο θαη εππξεπηζκνύ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Παηδηθνχ ηαζκνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηαο θαη εππξεπηζκνχ ΚΑΠΖ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Λνηπέο πξνκήζεηεο Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ δηδαζθαιίαο Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ δηδαζθαιίαο παηδηθψλ ζηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΕΧΝΗΑΝΧΝ , Λνηπέο πξνκήζεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 15-7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Πξφλνηαο - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα Παηδηθψλ Υαξψλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , Έξγα Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ ΟΣΑ Αζιεηηθφ Κέληξν Ληβαδίσλ (ΘΖΔΑ) Αζιεηηθφ Κέληξν Ληβαδίσλ (ΣΠ) , , , , ,41 ελίδα 14 από 54

16 μέτρι Οινθιήξσζε εξγαζηψλ αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ΣΚ Ληβαδίσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ (ΠΡ/ΚΖ ΤΜΒ. ΝΑΡ) Απνπεξάησζε Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ νηθηζκνχ Κξάλαο ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ ,42 644,58 644, ύνολο Κ.Α , , , ,58 ύνολο Κ.Α , , , , Γαπάλεο θαηαζθεπήο πάγησλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Καηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ Σ11Β (ΘΖΔΑ)(ΣΠ) Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ-πεξίθξαμε θαη ειεθηξνθσηηζκφο γεπέδνπ Πεξάκαηνο.(ΘΖΔΑ) Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ ζην πνδνζθαηξηθφ γήπεδν ΣΓ Μειηδνλίνπ ηνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ ( ΤΠ. Δ. ) Γηακφξθσζε θαη πεξίθξαμε εμσηεξηθνχ ρψξνπ Γεπέδνπ Μειηδνλίνπ (ΝΑΡ) Καηαζθεπή θνπθσκάησλ ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ΣΚ Γνμαξνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ , , , , , , , ,20 460,24 460, ύνολο Κ.Α , , , , Πιαηείεο πάξθα παηδόηνπνη Γηακφξθσζε Πιαηείαο Δπηζθνπήο (ΣΠ) Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ Ζξψνπ νηθηζκνχ Αβδειψλ ΣΚ Αγίνπ Μάκαληα ΓΖΜ.ΔΝΟΣ. ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ (ΝΑΡ ΠΡ/ΚΖ ΤΜΒ. Υ.Τ ) ύνολο Κ.Α Οδνί - νδνζηξώκαηα Ληζνδνκέο -Πιαθνζηξψζεηο Σ.Κ. Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) (ΣΠ) ύνολο Κ.Α Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Καηαζθεπή Γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ (50Υ96) ζην Γ.Γ. Καιχβνπ (ΘΖΔΑ) Αλάπιαζε Σ.Γ. Ληβαδίσλ θαη νηθηζκνχ Λπβάδαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάπιαζε νηθηζκψλ Καιχβνπ θαη Κξάλαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάπιαζε Πξναπιίνπ ρψξνπ εθθιεζίαο Κξάλαο Γήκνπ Κνπινχθσλα -ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞ Απνθαηάζηαζε Βνξείνπ ηκήκαηνο Γπηηθήο πηέξπγαο Η.Μ. Βσζζάθνπ Γήκνπ Κνπινχθσλα-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Έξγα Αλάπιαζεο νηθηζκνχ Εσληαλψλ -ΘΖΔΑ Αλάπιαζε νηθηζκνχ Εσληαλψλ-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ , , , Οινθιήξσζε Γεπέδνπ θνηλφηεηαο Εσληαλψλ (ΤΠΔ-Π.Γ.Δ.) Βειηίσζε Μλεκείσλ Ζξψσλ ηνπ Γήκνπ (ΣΠ) Αλάδεημε - Αλάπιαζε & Γηακφξθσζε πεξηβ/ληνο ρψξνπ πεγήο ζηελ ηνπνζεζία ΝΖΗ ηεο Σ.Κ. Γαξάδνπ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ (αλεθηέιεζην 2010) ΣΠ , , ,00 ελίδα 15 από 54

17 Αλάπιαζε νηθηζκψλ Υειηαλά-Κξπνλέξη- Απιαδηαλά-Υψλνο Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) Αλάπιαζε νηθηζκψλ Γακνβφινπ- Γαθλέδεο - Κξάλα -Λπβάδα Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (αλεθηέιεζην 2010) ΣΠ Καηαζθεπή Μλεκείνπ Πεζφλησλ Σ.Κ. Αμνχ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα- ΣΠ Καηαζθεπή Μλεκείνπ Πεζφλησλ ΣΚ Κξάλαο ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ μέτρι , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θιεηζηνχ Θεάηξνπ (ηέθη) Πεξάκαηνο (ΣΠ) Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Βειηίσζε παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ πληήξεζε ΚΑΠΖ ζηελ Σ.Κ. Πεξάκαηνο Δθζπγρξνληζκφο φισλ ησλ Αγξνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ΣΠ πληήξεζε θαη επηζθεπή Πνιηηηζηηθψλ Κέληξσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ πληήξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ πληήξεζε "ΣΔΚΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ" ΣΚ Μαξγαξηηψλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Αλαπαιαίσζε - ζπληήξεζε παιαηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ (2) ΣΚ Γνμαξνχ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο Βειηίσζε - Οινθιήξσζε ρψξνπ άζιεζεο ζην Γ.Γ. Μαξγαξηηψλ (Πξνγξ. χκβ. ΝΑΡ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ (ΣΠ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα (ΣΠ) Δπηζθεπή Γεπέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Εσληαλψλ (ΣΠ) Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Λνηπέο κειέηεο Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκψλ Ληβαδίσλ- Κξάλαο (ΘΖΔΑ) ύνολο Κ.Α , , , ,18 ύνολο Κ.Α , , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , ,52 ελίδα 16 από 54

18 Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο ινηπψλ νηθηζκψλ (Καιχβνπ θιπ) ΘΖΔΑ Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) ηαηηθή κειέηε εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Μειέηε Πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Αξρηηεθηνληθή Μειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο Αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γήκν Κνπινχθσλα (ΘΖΔΑ) Αλάδεημε ηεο πινχζηαο παξάδνζεο ηνπ Μπινπνηάκνπ ΣΠ μέτρι , , , , , , , ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 20-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , , , , , , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) (ΠΡΟΒΛΔΦΗ -2- ΟΓΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ -4- ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) (ΠΡΟΒΛΔΦΖ -2- ΟΓΖΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ -4- ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ελίδα 17 από 54

19 μέτρι Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ κνλίκσλ ππαιιήισλ Δξγνδ.εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδ.εηζθνξά ππέξ χληαμεο κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) Παξνρέο ηξίησλ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ Καηαβνιή αζθαιίζηξσλ κεραλεκάησλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Καηαβνιή αζθαιίζηξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (απνξξηκκαηνθφξσλ) πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Δπηζθεπή θάδσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ- ΣΠ ύνολο Κ.Α ελίδα 18 από 54

20 μέτρι ύνολο Κ.Α , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ ΣΠ Καζαξηφηεηα γξαθείσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ ΣΠ ύνολο Κ.Α Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ - ΣΠ Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ- ΣΠ Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ -ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ -ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ-ΣΠ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΧΝΗΑΝΧΝ-ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ Παλφξκνπ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ Μπαιί ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Καζαξηφηεηα παξαιηψλ ηζψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΠ Δλέξγεηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη πξνζηαζία ησλ αθηψλ ΣΠ , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ & ινηπψλ κεραλεκάησλ , ελίδα 19 από 54

21 μέτρι ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ΔΠΔΝΓΤΔΙ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηαο παγίσλ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεηαθνξηθά κέζα Πξνκήζεηα ειαθξψο κεηαρεηξηζκέλνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ύνολο Κ.Α Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θάδσλ θαη θαιαζηψλ θαζαξηφηεηαο Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ- θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ- θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ , , , , ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολο Κ.Α , , , Έξγα Γαπάλεο θαηαζθεπήο πάγησλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεο Δπεθηάζεηο ΦΟΠ Γήκνπ-ΣΠ Δγθαηάζηαζε Παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Σ.Κ. Γακαβφινπ, Απιαδηαλψλ θαη Ατκνλα ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ- ΣΠ Δγθαηάζηαζε Παξαδνζηαθψλ θσηηζηηθψλ Σ.Κ. Γαθλέδσλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα- ΣΠ , ,50 ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ,19 ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 25 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ , , , ,19 ελίδα 20 από 54

22 μέτρι 25-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) ύνολο Κ.Α Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΤΓΚΤ κνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ χληαμεο κνλίκσλ Τπαιιήισλ , , , ύνολο Κ.Α , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ύνολο Κ.Α , Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Παξνρέο ηξίησλ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , ύνολο Κ.Α , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Λνηπά κηζζώκαηα Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Γεξνπνηάκνπ -ΣΠ Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Κνπινχθσλα-ΣΠ Μεηαθνξά λεξνχ γηα πφηηζκα αηγνπξνβάησλ Γεκ. Δλφηεηαο Εσληαλψλ-ΣΠ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ελίδα 21 από 54

23 μέτρι ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Πξνκήζεηα πιηθψλ επέθηαζεο δηθηχσλ άξδεπζεο ππξνπξνζηαζίαο δάζνπο ΣΚ Μαξγαξηηψλ ΓΖΜ.ΔΝΟΣ.ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ (ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) ΥΔΣ.ΑΠΟΦ. Γ 250/ Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα θαηαζθεπή θνιεθηέξ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , Φόξνη - ηέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζρ.απφθαζε Γ.. 401/ Πξνκήζεηα ζραξψλ Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο Πξνκήζεηα θαπαθηψλ δεμακελψλ άξδεπζεο Πξνκήζεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ γηα ηηο δεμακελέο άξδεπζεο Πξνκήζεηα ζσιήλσλ άξδεπζεο , , , , , ελίδα 22 από 54

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 20 εο Αξηζκόο απόθαζεο : 2/2013 20/11/2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Πεξί: Έγθξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά

Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ μέτρι 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηο Πρακηικό ηης 5 ης Κοινόηηηας Γροζιάς. ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΡΝΖ». Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

ΜΤΡΝΖ». Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ζ πξόηαζε ηνπ Α Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 16-1-2015 ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ 204/2015. ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 33/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ 204/2015. ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 33/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 33/17-11-2015 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Ηανοσάριος 2010 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζηο Δπητεηρεζηαθό Πρόγρακκα Γράζες 2010 Γήκοσ Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011.

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Απφθαζεο 429/2011 ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΘ-ΦΑΒ Θέκα : Έγθξηζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Σξίπνιε, 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ Αξηζκ. Πξση: 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ: θ. Γήκαξρν Σξίπνιεο. θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο. θ. Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. θ. Πξφεδξν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ. 38009 ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ:2132030629 ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Π Ρ Ο ηοσς κ.κ. : 1. Ησάλλε Βνζθφπνπιν Γήκαξρν Φιψξηλαο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΠΡΩΣ:3001 Πξνο Σα Σαθηηθά Μέιε ηνπ Γ.. Σα Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε ηνπ Γ..

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΠΡΩΣ:3001 Πξνο Σα Σαθηηθά Μέιε ηνπ Γ.. Σα Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε ηνπ Γ.. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 35 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, Άγιος Γημήηριος:25/11/15 ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΠΡΩΣ:3001 Πξνο Σα Σαθηηθά Μέιε ηνπ Γ.. Σα Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΔΑ Σέιε από κίζζσζε αθηλήησλ (θαηαζηήκαηα Μπαηζίνπ, ΑΣΜ Δζληθήο Σξάπεδαο Γαπξίνπ)

ΕΟΔΑ Σέιε από κίζζσζε αθηλήησλ (θαηαζηήκαηα Μπαηζίνπ, ΑΣΜ Δζληθήο Σξάπεδαο Γαπξίνπ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΡΥΗ ΥΡΗΗ 2008 (από το έτος 2007) 420.713,95 ΕΟΔΑ Σέιε από κίζζσζε αθηλήησλ (θαηαζηήκαηα Μπαηζίνπ, ΑΣΜ Δζληθήο Σξάπεδαο Γαπξίνπ) 25.636,00 Έζνδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα Τηλ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Μ. 7542

ΒΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Μ. 7542 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΚΛΑΓΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ (ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ Ιαλνπάξηνο 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΝΑ 1 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.1/211 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Αξηζ.Απφθ 2/211 ΘΔΜΑ: ύνηαξη έκθεζηρ εζόδων-εξόδων Β ηπιμήνος πποϋπολογιζμού έηοςρ 211

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΣΗ ΝΟΜΟ ΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔ ΜΤΡΝΖ πό ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 9 εο Π Ο Σ Π Σ Μ 14/3/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. ξηζκόο απόθαζεο : 74/2011 Πεξί: Έγθξηζεο απνινγηζκνύ νηθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη:

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΑ ΓΖΚΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Ακύληαην 09-01-2015 Αριθμός Πρφη. : 297 Αριθμός Απόθ. : 15 Θέμα: Οριζμός Ανηιδημάρτφν και μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηφν Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Έτονηαςσπόυη:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76 Κε.Γη.Βη.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2013-31/12/2014) (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην σνεδριακό Κένηρο ηοσ Γήμοσ ζηο Λιμάνι, ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Άρθρο Μόνο

Υ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Άρθρο Μόνο Υ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Άρθρο Μόνο 1. Εγθξίλεηαη ην Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012-2015, ην νπνίν έρεη ωο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σηξαηεγηθή πινπνίεζεο Γξάζεσλ Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ

Σηξαηεγηθή πινπνίεζεο Γξάζεσλ Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Σηξαηεγηθή πινπνίεζεο Γξάζεσλ Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Όλγα Βλάχου Μεραληθόο Πεξηβάιινληνο Πξντζηακέλε ηκ. Η/Μ Γήκνπ Αγ. Γεκεηξίνπ Ηλίας Σαββάκης Φεκηθόο Μεραληθόο, MBA Γεληθόο Γξακκαηέαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα