ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail."

Transcript

1 ΔΕΤΣΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΕ 1. ΓΟΝΕΙ ΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Αναςταςία Γιαλαμά, Χριςτίνα Αντωνίου Βιβλίο: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΙ, ΝΤΙΝΚΜΕΓΙΕ- ΓΚΑΥ ΜΑΚΚΑΙΥ ΔΕΥΤΕΑ Το ςπουδαιότερο ζργο για τουσ γονείσ είναι το μεγάλωμα των παιδιϊν. Ρόςο εκπαιδευμζνοι είμαςτε γι` αυτό; Ρόςο μεταφζρουμε ςτθν οικογζνειά μασ αυτά που μασ ζδωςαν οι δικοί μασ γονείσ; Άραγε χρειάηεται να γίνεται αυτό και αν όχι, τι άλλο να κάνουμε; Ρϊσ να είναι τα όρια που κα κακορίηουν τισ ςχζςεισ μασ με τα παιδιά μασ; Μπορϊ να μάκω κάποιο τρόπο πιο λειτουργικό που κα βοθκιςει να ζχουμε ομαλότερεσ ςχζςεισ; Τι ςθμαίνει ο τρόποσ που ζμακα ν` αγαπϊ; Θ Αντλεριανι κεωρία κα μασ βοθκιςει να επεξεργαςτοφμε τισ ςχζςεισ με τα παιδιά μασ. Άλλωςτε μπορεί να χρειάηεται από νωρίσ να εκπαιδευόμαςτε, αλλά δεν είναι ποτζ αργά για μια ςχζςθ. 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΧΕΕΙ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Πλγα Καλαμάρα, Κατερίνα Δθμθτρίου Βιβλίο: ΟΙ ΡΕΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΓΟΥΑΙΘΝ ΝΤΥΕ εκδόςεισ: Γλάροσ ΔΕΥΤΕΑ Τα ευτυχιςμζνα άτομα ζχουν μια απλότθτα, μια φυςικότθτα, αγαποφν και μεταχειρίηονται ςωςτά τον εαυτό τουσ και θ κάκε πράξθ τουσ ξεκινά από τθν επικυμία να ωριμάςουν. Δεν υπάρχει κζςθ για αυτοοίκτο ς` αυτοφσ, οφτε για αυτοαπόρριψθ. Είναι απελευκερωμζνοι από περιοχζσ ςφαλμάτων, δεν τρζχουν ξωπίςω ςτθν ευτυχία. Ηουν και θ ευτυχία είναι θ ανταμοιβι τουσ. Τι λζτε; Αποφαςίηουμε ν` αποδείξουμε ςτον εαυτό μασ ότι θ ηωι είναι για να τθ ηεισ;

2 ΣΡΙΣΗ 3. ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Νζα ομάδα Συντονίςτριεσ: Δθμθτρίου Κατερίνα, ιγα Ελζνθ Βιβλίο: ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΝΤΙΝΚΜΕΓΙΕ- ΓΚΑΥ ΜΑΚΚΑΙΥ ΤΙΤΘ Θζλεισ να μάκεισ πϊσ να γίνεισ πιο αποτελεςματικόσ γονιόσ; Να κατανοιςεισ το παιδί ςου και τον εαυτό ςου ςαν γονιόσ; Σιμερα όςο ποτζ άλλοτε ζχει γίνει επιτακτικι ανάγκθ να μάκουμε το ΡΩΣ! Ρϊσ να λειτουργιςουμε δθμοκρατικά και όχι επιτρεπτικά και πϊσ να επικοινωνιςουμε δθμιουργικά με τα πιο αγαπθμζνα πλάςματα που ζχουμε ςτον κόςμο ΤΑ ΡΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! Σασ περιμζνουμε! 4. Ο ADLER ΣΟΤ ΧΣΕ Ο ADLER ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ Νζα ομάδα Συντονιςτισ: Dr Γεωργάκασ Ραναγιϊτθσ, ψυχίατροσ-ψυχολόγοσ ΤΙΤΘ Σε μια εποχι που θ οικογζνεια χαρακτθριηόταν για τθν ιεραρχικι τθσ δομι, θ «Δθμοκρατία ςτο Σπίτι» του Άντλερ ειςιγαγε, ωσ βαςικό ςυςτατικό τθσ, τθν ιςοτιμία των μελϊν τθσ Σε μια εποχι που θ ςυνοχι τθσ οικογζνειασ απειλείται από διάχυτα και επαχκι κοινωνικά προβλιματα θ «Δθμοκρατία ςτο Σπίτι», προβάλει ωσ ιδιαίτερα αποτελεςματικι προςπάκεια αντιμετϊπιςισ τουσ Δεν πρόκειται για τθν ανακφκλωςθ ενόσ δοκιμαςμζνου μοντζλου ςυλλογικισ ςυμπεριφοράσ ςε μια άλλθ εποχι, αλλά για τθν εφαρμογι ενόσ αξιακοφ ςυςτιματοσ με άλλεσ προχποκζςεισ και ςε άλλεσ ςυνκικεσ ΣΕΣΑΡΣΗ 5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΧΕΕΙ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Υβόννθ Καπόν, Λοφςθ Στροφμςα, Αναςταςία Κατςαροφ Βιβλίο: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΘΣ ΗΩΘΣ, ΡΕΓΚΥ ΡΕΛΩΝΘ-ΡΙΝΘΟΥ εκδόςεισ: Φυτράκθ ΤΕΤΑΤΘ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΘΣ ΗΩΘΣ όλοι ζχουμε βιϊςει τον άνεμο τθσ απογοιτευςθσ, τθσ κλίψθσ, τθσ απελπιςίασ αλλά και αυτόν τθσ χαράσ, τθσ ελπίδασ και τθσ ζμπνευςθσ. Θ διαδικαςία τθσ αλλαγισ μασ δείχνει πωσ όποιοσ άνεμοσ και να φυςιξει προσ εμάσ, ςθμαςία ζχει τι κα κάνουμε. Θα του επιτρζψουμε να μασ τςακίςει τα πάντα και να

3 βουλιάξει το πλοίο μασ ι κα τον αντιμετωπίςουμε με τα εφόδια που αποκτιςαμε μζςα από τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματά μασ; Σασ προςκαλοφμε να ταξιδζψουμε παρζα και όλοι μαηί ν` αντιμετωπίςουμε τουσ ανζμουσ τθσ ΗΩΘΣ ΜΑΣ. ΑΛΛΑΗΩ ςθμαίνει ΗΩ! 6. ΟΜΑΔΕ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΤ Νζα ομάδα Συντονίςτρια: Μαρία Χατηθπανταηι, Ψυχολόγοσ, Σφμβουλοσ Ρτυχιοφχοσ τμιματοσ Α.Ρ.Θ. MSc Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ City University of London ΤΕΤΑΤΘ «Εφθβεία: υπομονι κα περάςει!» Εξερευνϊντασ τθν πιο μαγικι και τθν πιο δφςκολθ θλικία των παιδιϊν μασ μαηί, κα υπάρχει μια εβδομαδιαία ομάδα υποςτθρικτικισ και ςυμβουλευτικισ για γονείσ με εφιβουσ κάκε Τετάρτθ πρωί 11:00 12:30. Για να αρχίςουμε να απολαμβάνουμε το μεγάλωμα των παιδιϊν μασ! 7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΧΕΕΙ Νζα ομάδα Συντονίςτριεσ: Καράμπαλθ Βάνα, Ρατιερίδου Μυρτϊ Θζμα: ΡΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ ΤΕΤΑΤΘ «Δεν υπάρχει άνκρωποσ ςτον κόςμο που να μθν ζχει προβλιματα με τον εαυτό του. Οριςμζνεσ φορζσ μάλιςτα είμαςτε οι χειρότεροι εχκροί του εαυτοφ μασ, χωρίσ να το ξζρουμε» μασ λζει ο εξ θντ, ςτο οπιςκόφυλλο του βιβλίου των Νιοφμαν Μπζρκοβιτσ «Ρϊσ να γίνεισ ο καλφτεροσ φίλοσ του εαυτοφ ςου». Αυτι τθ χρονιά, ςτθν καινοφρια ομάδα που ξεκινάμε, κα προςεγγίηουμε τθν πιο ςθμαντικι ςχζςθ ανάμεςα ςτισ άλλεσ: τθν ςχζςθ με τον εαυτό μασ. Στθν προςπάκεια μασ αυτι, κα μασ βοθκιςει το βιβλίο που προαναφζραμε και οι αρχζσ Αντλεριανισ κεωρίασ, που κάποιοι κα ακοφςουν για πρϊτθ φορά και κάποιοι κα ξανακυμθκοφν. Με αιςιοδοξία και κόντρα ςτο κλίμα των καιρϊν, ελπίηουμε να δθμιουργιςουμε μια δυνατι και ςτθρικτικι ομάδα. 8. ΠΑΙΔΙ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Φάνθ Νιφοράτου, Βοφλα Ναςιοφλθ Θζμα: ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΝΤΙΝΚΜΕΓΙΕ- ΓΚΑΥ ΜΑΚΚΑΙΥ ΤΕΤΑΤΘ Γι` αυτό το πολφτιμο πλαςματάκι που αγαπάμε, λατρεφουμε και προςζχουμε ςασ καλοφμε να μάκουμε μαηί τουσ καλφτερουσ, δθμιουργικότερουσ και ομορφότερουσ τρόπουσ για να

4 το εκπαιδεφςουμε ςωςτά και να το παραδϊςουμε μζςα ςτο πλικοσ δυνατό και ζτοιμο να παλζψει και να ευτυχιςει. ΠΕΜΠΣΗ 9. ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΟΤ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτρια: Μ. Χατηθπανταηι, ψυχολόγοσ, Σφμβουλοσ Ρτυχιοφχοσ τμιματοσ Α.Ρ.Θ., M.SC. Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ City University of London ΡΕΜΡΤΘ κάκε 15 θμζρεσ Ο ρόλοσ του γονζα αποτελεί εξαιρετικά δφςκολο ζργο. Σιμερα όλο και περιςςότεροι γονείσ γίνονται μζλθ ομάδων γονζων προςπακϊντασ μζςα από αυτζσ να κατανοιςουν τα παιδιά τουσ, να βελτιϊςουν τισ ςχζςεισ τουσ με αυτά και άρα να γίνουν αποδοτικότεροι ςτο ρόλο τουσ. Μζςα από τθν επιςτθμονικι εμπειρία του Άντλερ και του Ντράικωρσ κα διαπραγματευτοφμε ςτθν ομάδα κζματα που αφοροφν τα παιδιά μασ. 10. ΑΝΣΡΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΗ - ΓΤΝΑΙΚΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΦΡΟΔΙΣΗ Νζα ομάδα Συντονιςτισ: Σταφροσ Καρπουχτςισ, Ψυχολόγοσ, Συςτθμικόσ ψυχοκεραπευτισ Βιβλίο: ΑΝΤΕΣ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΘ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΦΟΔΙΤΘ, ΓΚΕΙ ΤΗΟΝ ΡΕΜΡΤΘ Πλο και περιςςότερεσ ζρευνεσ και μελζτεσ καταδεικνφουν τθν ζντονθ διαφορετικότθτα ανδρϊν και γυναικϊν και ςυχνά υποςτθρίηουν ότι πρόκειται για δφο διαφορετικά είδθ. Γυναίκεσ και άνδρεσ όχι μόνο επικοινωνοφν με διαφορετικό τρόπο αλλά και ςκζφτονται, αιςκάνονται, αντιδροφν, αντιλαμβάνονται, χρειάηονται και εκτιμοφν με διαφορετικό τρόπο. Στθν βιωματικι αυτι ομάδα κα προςπακιςουμε με ενεργό τρόπο να αναςτοχαςτοφμε αφενόσ ςε κεωρθτικό επίπεδο τισ διαφορζσ αυτζσ και αφετζρου με βιωματικζσ αςκιςεισ να τισ κατανοιςουμε ςτθν πράξθ και να μπορζςουμε να εξθγιςουμε καλφτερα δυςκολίεσ επαφισ και ςχετίηεςκαι μεταξφ των δφο φφλων, ςυγκροφςεισ και ριξεισ που δυςκολεφουν τθν κακθμερινότθτα και τθν φυςιολογικι ροι τθσ ηωισ. Στόχοσ παραμζνει θ βελτίωςθ των ςχζςεων και τθσ λειτουργικότθτασ ϊςτε να ζχουμε μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ.

5 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 11. ΠΑΙΔΙ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Βερβελίδου Σοφία Καλαμαρά Πλγα Βιβλίο: ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ THEO & J. SCHOENAKER JOHN M. PLATT εκδόςεισ: Κλειδάρικμοσ ΡΑΑΣΚΕΥΘ Θ φιλοςοφία των Άντλερ και Ντράικωρσ κα μασ βοθκιςει να εξοικειωκοφμε ςτο να ενκαρρφνουμε πρϊτα τον εαυτό μασ και μετά τα παιδιά μασ. Ζτςι ϊςτε να γίνουν υπεφκυνα, ανεξάρτθτα, ελεφκερα, ςυνεργάςιμα, με το κάρροσ τθσ γνϊμθσ τουσ και ικανά ν` αντιμετωπίςουν τισ όποιεσ δυςκολίεσ τθσ ηωισ με ςφνεςθ, υπομονι, ψυχραιμία και δθμιουργικότθτα. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΙΔΙ Συντονίςτριεσ: Εραςμία Ανδρεαδάκθ, Χριςτιάνα Τρατςζλα Βιβλίο: ΤΟ ΡΑΙΔΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΔΕΥΤΕΑ Ζνα βιβλίο το οποίο μασ βοθκάει να ενεργοφμε με ςεβαςμό απζναντι ςτα παιδιά μασ και ςτουσ ίδιουσ τουσ εαυτοφσ μασ. Μασ μακαίνει τρόπουσ να δείχνουμε αποδοχι γι` αυτό που είναι, να μακαίνουμε να τα ενκαρρφνουμε και να βρίςκουμε κανάλια εποικοδομθτικισ επικοινωνίασ. ΠΑΙΔΙ (ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΜΠΑΜΠΑΔΕ) Συντονιςτζσ: Εραςμία Ανδρεαδάκθ, Νάςοσ Μάντηιοσ ΔΕΥΤΕΑ κάκε 15 θμζρεσ Άντρασ γονιόσ Ζνασ ρόλοσ κλειδί. Θ κοινωνία αλλάηει. Ο ρόλοσ του Άντρα γίνεται ολοζνα κριςιμότεροσ, όςο αφορά τθν ανατροφι των παιδιϊν ςτθν οικογζνεια. Οι ςτόχοι για το μεγάλωμα των παιδιϊν χαράςςονται τϊρα πια και από τουσ δφο γονείσ από κοινοφ. Μζςα από τθν ομάδα κα προςπακιςουμε να δοφμε, με ποιον τρόπο μπορεί να υπάρχει αρμονία και κοινι ςτρατθγικι των δφο γονζων ςτο δφςκολο αυτό ζργο τουσ: Τθν ανατροφι των παιδιϊν τουσ. Το ουςιαςτικότερο όμωσ όλων, είναι ότι για τουσ παραπάνω ςτόχουσ, κα βροφμε όλοι μαηί τρόπουσ, βάηοντασ ςωςτζσ προτεραιότθτεσ, και κατανοϊντασ ο κακζνασ τισ ατομικζσ του ανάγκεσ αλλά και τισ ανάγκεσ του ςυντρόφου του.

6 ΠΑΙΔΙ Συντονιςτζσ: Εραςμία Ανδρεαδάκθ, Πλγα Καλαμάρα Βιβλίο: ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΙΤΘ «Τρία πράγματα μασ ζχουν απομείνει από τον Παράδειςο: Τα άςτρα, τα άνθη και τα παιδιά» Δάντθσ Με τθ βοικεια τθσ ομάδασ κα μάκουμε πϊσ μποροφμε να ενκαρρφνουμε τα παιδιά μασ ζτςι ϊςτε, ωσ μελλοντικοί ενιλικεσ, να μπορζςουν να οργανϊςουν αποτελεςματικά τα κακικοντά τουσ.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ÊÅÍÔÑÏ ÁÍÔËÅÑÉÁÍÇÓ ØÕ ÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 2014-2015

ÊÅÍÔÑÏ ÁÍÔËÅÑÉÁÍÇÓ ØÕ ÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 2014-2015 ÊÅÍÔÑÏ ÁÍÔËÅÑÉÁÍÇÓ ØÕ ÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 2014-2015 ÏìÜäåò ìåëýôçò ÐáñïõóéÜóåéò ÓåìéíÜñéá ÏìÜäåò øõ ïëüãùí 25çò Ìáñôßïõ 19 546 45 Èåóóáëïíßêç ôçë./fax: 2310 858448 e-mail:adlerian.thess@gmail.com www.adlerthess.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι,

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Ετιςια Ζκκεςθ 2010 Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Σθ χρονιά που διανφουμε κλείνει ο κφκλοσ τθσ ςτρατθγικισ μασ 2007-2011, μιασ ςτρατθγικισ που είχε ωσ οδθγό τθ δζςμευςι μασ απζναντι ςτουσ πιο φτωχοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα