BusinessNews. 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BusinessNews. 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων"

Transcript

1 Τ Ε Υ Φ Ο Σ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Βελτιώςτε το Marketing τησ επιχεύρηςησ ςασ 2 DVD 4 ωρών γεμϊτα παραδεύγματα και τακτικϋσ Χρειϊζεται το Marketing ςόμερα; Διαβϊςτε γιατύ ςτην εποχό που ζούμε το Μϊρκετινγκ ςε μια επιχεύρηςη εύναι περιςςότερο απαραύτητο από ποτϋ Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα για τισ Οδικϋσ Μεταφορϋσ Από 20/2 οι αιτόςεισ Ξεκινόςτε την δικό ςασ επιχεύρηςη με 100% επιδότηςη Πρόγραμμα για την ύδρυςη νϋων επιχειρόςεων από το Εθνικό Αποθεματικό Digi Mobile Προβολό τησ επιχεύρηςησ ςασ ςε smartphones και tablets EPIXEIREIN.GR

2 editorial Αγαπθτοί Φίλοι, Είμαςτε πλζον ςτο 2012 το οποίο πάντα μου φάνταηε πολφ μακρινό. Φζτοσ διαπίςτωςα ότι ςτθν αλλαγι του χρόνου δεν ζπεςε κανζνα δίκτυο τθλεφωνίασ από υπερφόρτωςθ SMS και τθλεφωνθμάτων, όπωσ ςυνζβαινε τα τελευταία χρόνια. Κςωσ είναι ζνα μικρό δείγμα τθσ ψυχολογίασ του κόςμου. Η αλικεια είναι ότι το τρίμθνο που ζχουμε μπροςτά μασ είναι εξαιρετικά κρίςιμο για τθν πορεία τθσ χϊρασ και τθσ οικονομίασ. Αίςκθςθ μου είναι ότι τίποτα (πολφ) κακό δεν κα ςυμβεί. Το ηθτοφμενο ςε κάκε περίπτωςθ είναι να βρεκεί μια ιςορροπία. Ξζρουμε ότι οι μιςκοί κα είναι χαμθλοί και θ κατανάλωςθ του κόςμου περιοριςμζνθ. Πμωσ αυτι τθν ςτιγμι υπάρχει μεγάλθ αβεβαιότθτα για πολλά ηθτιματα (δραχμι ι ευρϊ; φορολογικό νομοςχζδιο, κλειςτά επαγγζλματα, ιδιωτικοποιιςεισ, κοφρεμα χρζουσ, κλπ.). Εάν δεν λυκοφν τα ηθτιματα αυτά θ ψυχολογία μασ κα είναι ςαν το φφλλο ςτον άνεμο! Το ηθτοφμενο λοιπόν είναι να υπάρξει ιςορροπία. Ροια κα είναι αυτι δεν ξζρω. Πμωσ για να μπορζςουμε να πάρουμε ςωςτζσ αποφάςεισ πάνω ςτθν δουλειά μασ (αλλά και ςτθν προςωπικι μασ ηωι), κα πρζπει ςίγουρα να μειωκεί θ αβεβαιότθτα και να δθμιουργθκεί μεγαλφτερθ ιςορροπία. Ρροςωπικά βλζπω αρκετζσ ακτίνεσ φωτόσ. Και αυτό όχι γιατί οι πολιτικοί που μασ κυβερνοφν κα φτιάξουν τα πράγματα, αλλά γιατί βλζπω ζνα υποβόςκον ξφπνθμα των ελλινων προσ τθν επιχειρθματικότθτα. Βλζπω μια τάςθ προσ τον πρωτογενι τομζα κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί εκεί βρίςκεται θ πραγματικι οικονομία. Βλζπω μια τάςθ προσ τθν τεχνολογία και το διαδίκτυο κάτι το οποίο κα παίξει τον πρϊτο ρόλο ςτθν οικονομία τα επόμενα χρόνια. Είμαι αιςιόδοξοσ γιατί βλζπω ότι δεν κα το βάλουμε κάτω. Βλζπω ότι κα το παλζψουμε όςο πάει. Το 2012 που πάντα φαινόταν μακρινό είναι πλζον εδϊ και είναι ςτο χζρι μασ να δθμιουργιςουμε τισ ευκαιρίεσ μόνοι μασ για τουσ εαυτοφσ μασ, γιατί κανείσ άλλοσ δεν κα το κάνει για εμάσ. Από τθν πλευρά μου κα είμαι εδϊ για όποιον χρειαςτεί υποςτιριξθ ςτισ ιδζεσ του και τα πλάνα του. Θα είναι χαρά μου να βοθκιςω ςε κάκε νζα προςπάκεια. Με εκτίμθςθ, Βαςίλθσ Δ. Παππάσ Επιχειρθματικόσ φμβουλοσ EPIXEIREIN.GR ΕPIXEIREIN.GR [2]

3 Περιεχόμενα (κάντε click ςτο θέμα που ςασ ενδιαφέρει) Χρειϊζεται το Μϊρκετινγκ ςόμερα; ΕΛ.4 Ξεκινόςτε τη δικό ςασ επιχεύρηςη με 100% επιδότηςη (Εθνικό Αποθεματικό ΔΡΑΗ 1) ΕΛ.5 Εθνικό Αποθεματικό ΔΡΑΗ 2 ΕΛ.9 Πρόγραμμα Digi-mobile ΕΛ.11 Microfinance (Μικροδϊνεια) ΕΛ.14 Πρόγραμμα JEREMIE ΕΛ.17 ΕΣΕΑΝ Α.Ε (ΣΕΜΠΜΕ): Εγγύηςη για την κϊλυψη δαπανών αγορϊσ πρώτων υλών, εμπορευμϊτων και υπηρεςιών ΕΛ. 19 Πρόγραμμα Εναλλακτικού Σουριςμού ΕΛ.23 Πρόγραμμα για την αύξηςη τησ αξύασ των Γεωργικών προώόντων: ΜΕΣΡΟ 123 Α ΕΛ.26 Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαύων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών ΕΛ.29 Πρόγραμμα Εξωςτρϋφεια του ΟΑΕΠ ΕΛ.31 Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορόγηςησ θϋςεων πλόρουσ απαςχόληςησ ΕΛ.32 Πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για την πρόςληψη προςωπικού ετών ΕΛ.34 Διετϋσ Πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για την ενύςχυςη Εργοδοτών με επιχορόγηςη των αςφαλιςτικών ειςφορών για την πρόςληψη ανϋργων ΕΛ.35 2 Νϋα Προγρϊμματα από τον ΟΑΕΔ ΕΛ.36 Πρόγραμμα διατόρηςησ θϋςεων εργαςύασ ςε ξενοδοχειακϋσ επιχειρόςεισ ςυνεχούσ λειτουργύασ ΕΛ.39 Επιταγό αρχικόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςτουσ Καταρτιζόμενουσ ςε Δημόςια και Ιδιωτικϊ Ινςτιτούτα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ ΕΛ.40 Πρόγραμμα Εξοικονόμηςη Κατ Ούκον ΕΛ. 41 Νϋα δρϊςη ΓΓΕΣ για Καινοτομικϋσ υςτϊδεσ Επιχειρόςεων (Clusters) ΕΛ.42 Κατϊρτιςη ανϋργων ςε πιςτοποιημϋνα ΚΕΚ με υποχρεωτικό απαςχόληςη ςε πρϊςινα επαγγϋλματα ΕΛ.44 Κατϊρτιςη ανϋργων ςε πιςτοποιημϋνα ΚΕΚ με υποχρεωτικό απαςχόληςη ςε θϋςεισ ςυναφεύσ με θϋματα τουριςμού ΕΛ.46 Οι μικρϋσ επιχειρόςεισ δημιουργούν το 85% των νϋων θϋςεων εργαςύασ ΕΛ.48 2,5 δις. ευρώ για την ενύςχυςη των ευρωπαώκών επιχειρόςεων την περύοδο ΕΛ.50 Θϋλετε να βελτιώςετε το Marketing τησ επιχεύρηςησ ςασ; ΕΛ.51 COPYRIGHT Η εργαςία αυτι από τθν Επιχερείν Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ υπόκειται ςτθν άδεια πνευματικϊν δικαιωμάτων Creative Commons με Αναφορά προζλευςθσ-μθ Εμπορικι Χριςθ-Ραρόμοια διανομι 3.0 άδεια για τθν Ελλάδα. ΤΗΛ: FAX: WEB: ΕPIXEIREIN.GR [3]

4 Χρειϊζεται το Marketing ςόμερα; από τον Βαςίλθ Παππά Είναι μια ερϊτθςθ που καλοφμαι ςυχνά να απαντιςω ςτουσ φίλουσ του epixeirein.gr αλλά και ςτουσ ανκρϊπουσ που ςυνεργάηομαι. Η ερϊτθςθ αυτι γίνεται επειδι οι περιςςότεροι βλζπουν το Μάρκετινγκ ωσ κόςτοσ και όχι ωσ επζνδυςθ, αλλά οφτε και ωσ μια απαραίτθτθ διαδικαςία που πρζπει να υπάρχει προκειμζνου θ επιχείρθςθ να επιβιϊςει και να ανατπυχκεί. Θα το κζςω πολφ απλά. Γιατί δεν ρωτάτε εάν χρειάηεται το θλεκτρικό ρεφμα ςε μια επιχείρθςθ; Το τθλζφωνο; Το Internet ίςωσ; Είναι αυτονόθτο ότι χωρίσ αυτά, θ επιχείρθςθ δεν υπάρχει. Τι ςασ κάνει όμωσ να πιςτεφετε ότι θ επιχείρθςθ ςασ μπορεί να υπάρχει χωρίσ Μάρκετινγκ; Πταν οι επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν οικονομικά προβλιματα, το πρϊτο πράγμα που ςκζφτονται να κόψουν, είναι τα χριματα από το Μάρκετινγκ. Δεν μποροφν να κόψουν από το ρεφμα ι το τθλζφωνο, γιατί κα τουσ το κόψουν! Και χωρίσ ρεφμα και τθλζφωνο δεν μπορεί να λειτουργιςει καμία επιχείρθςθ, οφτε όμωσ και χωρίσ Μάρκετινγκ! Το Μάρκετινγκ είναι αυτό που ςασ φζρνει τουσ πελάτεσ και τα ζςοδα ςτθν επιχείρθςθ ςασ. Αν το κόψετε ι το περιορίςετε ςε μεγάλο βακμό κα τραυματίςετε ςθμαντικά τθν επιχείρθςθ ςασ. Μπορεί να είναι υπερβολι θ ςφγκριςθ με το θλεκτρικό και το τθλζφωνο, όμωσ κζλω να ςασ δείξω τον βακμό που είναι απαραίτθτο ςε μια επιχείρθςθ. Απλά είναι δφςκολο να το ςυνειδθτοποιιςετε γιατί όταν ςασ κόψουν το ρεφμα, τα αποτελζςματα είναι άμεςα. Δεν μπορείτε να κάνετε καμία εργαςία. Πταν κόψετε το Μάρκετινγκ, τα αποτελζςματα παίρνουν περιςςότερο χρόνο να φανοφν, όμωσ θ κατάλθξθ κα είναι θ ίδια. Και αυτό κα πρζπει να το ςυνειδθτοποιιςετε! Σε περιόδουσ κρίςεων όπωσ αυτι που διανφουμε, κα πρζπει να βάλουμε τα δυνατά μασ και να τα δϊςουμε όλα. Εάν δεν το κάνουμε τϊρα, πότε κα το κάνουμε; Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να μασ πάρει από κάτω! Πςοι επαγγελματίεσ κρατιςουν τθν ψυχραιμία τουσ, αυτοί είναι που κα επιβιϊςουν και κα βγουν κερδιςμζνοι. Πςοι μείνουν ςτισ καλφτερεσ θμζρεσ τουσ παρελκόντοσ και δεν κάνουν τίποτα για τισ θμζρεσ που ζρχονται, δυςτυχϊσ κα βγουν εκτόσ παιχνιδιοφ. Ο πελάτθσ κα πρζπει να αιςκανκεί ότι είςαςτε εδϊ και μπορείτε να δϊςετε λφςεισ ςτα προβλιματα του, ότι μπορείτε να καλφψετε τισ ανάγκεσ και επικυμίεσ του καλφτερα από κάκε άλλον ςτθν αγορά. Στισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ χρειάηεςτε το Μάρκετινγκ περιςςότερο από ποτζ. Χρειάηεςτε το Μάρκετινγκ για να ςασ βλζπουν, να ςασ βρίςκουν, και να δθμιουργείτε διάδραςθ με τθν αγορά ςασ. Εδϊ ιςχφει ο κανόνασ out of sight out of mind. Μια ςτακερι ςτρατθγικι Μάρκετινγκ είναι πολφ ςθμαντικι για να ςυνεχίςετε να είςαςτε μζςα ςτο παιχνίδι! Δεν κα επεκτακϊ περιςςότερο. Ρριν λίγο καιρό δθμιουργιςαμε ζνα e-book (θλεκτρονικό βιβλίο) για το Μάρκετινγκ το οποίο διανζμουμε δωρεάν. Διακζτει 21 ςελίδεσ και δίνει τα πρϊτα βιματα για να ξεκινιςει κάποιοσ να ςκζφτεται με όρουσ Μάρκετινγκ, ενϊ δίνουμε οριςμζνεσ χριςιμεσ ςυμβουλζσ που μπορείτε να εφαρμόςετε ςτθν δουλειά ςασ. Πςοι το ζχετε ιδθ κατεβάςει, προτείνω να το διαβάςετε ξανά (θ επανάλθψθ είναι πάντα καλι). Πςοι δεν το ζχετε κατεβάςει, πατιςτε εδϊ για να το κατεβάςετε. ΕPIXEIREIN.GR [4]

5 Εθνικό Αποθεματικό Απροβλϋπτων Ξεκινόςτε τη δικό ςασ επιχεύρηςη με 100% επιδότηςη Ιςχύει και για όςουσ ϋχουν ϋναρξη από 1/1/2011 ΠΑΡΑΣΑΗ ΕΩ 17/2/2012 Σε εξζλιξθ βρίςκεται το Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων ΔΑΣΗ 1 του ΕΣΡΑ. Το Ρρόγραμμα ξεκίνθςε ςτισ 12 Οκτωβρίου 2011 και αφορά τθν επιδότθςθ με 100% για τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων, ενϊ ιςχφει και για όςουσ ζχουν κάνει ζναρξθ από 1/1/2011. Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι οι παρακάτω: Ρροϊκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν απαςχόλθςθ και επανζνταξι του ςτθν αγορά εργαςίασ. Συμβολι ςτθν αποκατάςταςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ιςτοφ. Δθμιουργία προχποκζςεων για τθ ςυγκράτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και Ανάπτυξθ και βιωςιμότθτα τθσ τοπικισ οικονομίασ, Το πρόγραμμα ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό 36 εκ ευρϊ. Απευκφνεται ςε νζουσ επιχειρθματίεσ που δθμιοφργθςαν επιχείρθςθ μετά τθν 1/1/2011 και ςε ανζργουσ που ςκοπεφουν να δθμιουργιςουν τϊρα (ι ςτο μζλλον) τθν δικι τουσ επιχείρθςθ. Η δράςθ ζχει ποςοςτό χρθματοδότθςθσ 100%. Στο Ρρόγραμμα εντάςςονται όλεσ οι Ρεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ, εκτόσ τισ Ρεριφζρειεσ Νότιου Αιγαίου και Στερεάσ Ελλάδοσ. Ο επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ του κάκε ςχεδίου κυμαίνεται από ζωσ ευρϊ. Η δράςθ χρθματοδοτεί επιπλζον τθν δθμιουργία νζασ κζςθσ εργαςίασ με ποςό ευρϊ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ κζςθ εργαςίασ κα διατθρθκεί για τουλάχιςτον 12 μινεσ. Συγκεκριμζνα οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ προσ χρθματοδότθςθ είναι: Το λειτουργικό κόςτοσ τθσ επιχείρθςθσ (ενοίκια, λογαριαςμοί ΔΕΚΟ για τα ενοίκα θ δαπάνθ μπορεί να φτάςει ζωσ 50% του προχπολογιςμοφ και τισ δαπάνεσ ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, internet, κλπ.) ζωσ 40%) Δαπάνεσ για ςφνταξθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου (ζωσ 5% του προχπολογιςμοφ) Δαπάνεσ για κατάρτιςθ (ζωσ 20% του προχπλογιςμοφ) Δαπάνεσ Λογιςτικισ και Νομικισ υποςτιριξθσ (ζωσ 10% του προχπολογιςμοφ) Δαπάνεσ για αγορά εξοπλιςμοφ και πρϊτων υλϊν (ζωσ 10% του προχπολογιςμοφ) Δαπάνεσ για τθν ίδρυςθ τθσ επιχείρθςθσ (ζωσ 10% του προχπολογιςμοφ) Απόςβεςθ παγίων (ζωσ 5% του προχπολογιςμοφ) Ραρατθροφμε λοιπόν ότι θ «φιλοςοφία» του Ρρογράμματοσ είναι να επιδοτιςει λειτουργικζσ δαπάνεσ μιασ νζασ επιχείρθςθσ, και λιγότερο εξοπλιςμό και πάγια. ΕPIXEIREIN.GR [5]

6 Σθμειϊνουμε, ότι ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΡΑ ςε καμία κατθγορία δαπανϊν, κακϊσ δεν κεωρείται επιλζξιμθ δαπάνθ και επιβαρφνει εξ ολοκλιρου τθν επιχείρθςθ. Η διάρκεια υλοποίθςθσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ είκοςι τζςςερεισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. Ενδεικτικά οριςμζνοι κλάδοι που είναι επιλζξιμοι από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι οι εξισ: Μεταποιθτικζσ παραγωγικζσ επιχειριςεισ Επιχειριςεισ Χονδρικοφ Εμπορίου Ξενοδοχεία, καταλφματα, καταςκθνϊςεισ Καταςκευαςτικζσ επιχειριςεισ και ζργα Ρολιτικοφ Μθχανικοφ Επιχειριςεισ Logistics Επιχειριςεισ courier Δραςτθριότθτεσ που ζχουν να κάνουν με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ (προγραμματιςμόσ, τεχνικι υποςτιριξθ, δίκτυα, υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ κτλ) Επιχειριςεισ δθμιουργίασ ιςτοςελίδων Υπθρεςίεσ marketing Επιχειριςεισ τεχνικϊν δοκιμϊν και αναλφςεων Υπθρεςίεσ διαφιμιςθσ Υπθρεςίεσ γραφίςτα Επιχειριςεισ ανακφκλωςθσ, διαχείριςθσ αποβλιτων κτλ Εκδόςεισ Εκτυπϊςεισ Σε κάκε περίπτωςθ εντάςςονται επιχειριςεισ που διακζτουν τουλάχιςτον ζναν από τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ που αναγράφονται ςτον Ρίνακα Α του Ραραρτιματοσ Ι τον οποίο μπορείτε να δείτε ςτο τζλοσ αυτοφ του άρκρου. ΕΞΑΙΟΥΝΤΑΙ (οπότε δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτθ Δράςθ 1): Πςα επαγγζλματα απαιτοφν τθν φπαρξθ κενισ κζςθσ (π.χ. ςυμβολαιογράφοι, δικαςτικοί επιμελθτζσ κλπ.) και ςυνεπϊσ θ δθμιουργία επιχείρθςθσ δεν εξαρτάται από τθν απόφαςθ και τθν πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που κα μποροφςε να ενιςχυκεί με τθν παροχι τθσ επιχοριγθςθσ. Πςοι υποψιφιοι απαςχολθκοφν με τθν εκμετάλλευςθ επιβατικοφ δθμοςίασ χριςεωσ (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ι φορτθγοφ δθμοςίασ χριςεωσ. Πςοι υποψιφιοι δθμιουργοφν επιχειριςεισ αποκλειςτικά χωματουργικϊν εργαςιϊν, φροντιςτιρια, εργαςτιρια ι κζντρα ελευκζρων ςπουδϊν, καντίνεσ, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειριςεισ που λειτουργοφν αποκλειςτικά και μόνο τισ βραδινζσ ϊρεσ (10 μ.μ. 6 π.μ.), κακϊσ και επιχειριςεισ που παρζχουν ψυχαγωγικζσ υπθρεςίεσ μαηικοφ χαρακτιρα (νυκτερινά κζντρα διαςκζδαςθσ, αναψυκτιρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ι θλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΡΟΡΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και ςυναφι αυτϊν. Ρλανόδιεσ επιχειριςεισ. Κυλικεία ςχολείων, Οργανιςμϊν κλπ. που θ ανάκεςθ τθσ λειτουργίασ και εκμετάλλευςισ τουσ γίνεται κατόπιν πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. Οι επιχειριςεισ εκείνεσ που ζχουν ςφνκετο αντικείμενο δραςτθριότθτασ και το ζνα εξ αυτϊν περιλαμβάνεται ςτισ εξαιρζςεισ. Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.). Οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ αλιείασ, τθσ υδατοκαλλιζργειασ και του άνκρακα, ςτθν πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων, οι επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθν μεταπϊλθςθ ςε μεταπράτεσ ι εμπόρουσ ι χαρακτθρίηονται ωσ προβλθματικζσ. Επιχειριςεισ που αναπτφςςονται ι δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ franchising (δικαιόχρθςθσ). Αναλυτικά οι επιλζξιμεσ επιχειριςεισ βρίςκονται ςτο τζλοσ του άρκρου. ΕPIXEIREIN.GR [6]

7 Υποβολι Ρροτάςεων: Από 15/11/2011 ζωσ 17/2/2011 (μετά από παράταςθ). Η υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα γίνεται με θλεκτρονικι διαδικαςία ενϊ θ προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν απαιτείται μετά τθν ζνταξθ των δικαιοφχων ςτο πρόγραμμα. ΤΙ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΤΕ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΚΙΣΘ ΣΑΣ Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι το Ρρόγραμμα είναι εξαιρετικά ανταγωνιςτικά. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι κα δεν κα εγκρικοφν όλεσ οι αιτιςεισ! Οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ και δεν κα φτάςουν για όλουσ. Κάποιοι δυςτυχϊσ κα κοποφν! Το ποιοι κα πάρουν τισ κζςεισ εξαρτάται από 4 κατθγορίεσ κριτθρίων Α, Β, Γ, Δ και τον βακμό που κα πιάςετε. Τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Α και Β αφοροφν τθν πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ που κα υποβάλλετε και λογικά δεν κα ζχετε κανζνα πρόβλθμα. Τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Γ και Δ είναι τα δφςκολα, αφοφ εδϊ κα πρζπει να κατακζςετε ζνα πλιρεσ Επιχειρθματικό Σχζδιο που να καλφπτει όςο το δυνατό καλλίτερα γίνεται 9 επιπλζων υποκριτιρια, τα οποία ςασ δίνουν και τθν τελικι βακμολογία ςασ. Η βακμολογία ςτθν ΔΑΣΗ 2 χωρίηεται επίςθσ ςε 4 ομάδεσ κριτθρίων, με μικρζσ διαφορζσ από αυτιν τθσ Δράςθσ 1. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όςο μεγαλφτερθ βακμολογία πετφχετε, τόςο μεγαλφτερθ πικανότθτα υπάρχει για να εγκρικείτε. Η ποιότθτα του Επιχειρθματικοφ ςασ Σχεδίου είναι το κλειδί για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ ςασ! Η Επιχειρείν υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ με μεγάλθ εμπειρία ςτθν υποβολι Επιχειρθματικϊν χεδίων ειδικά για Προγράμματα Επιδοτιςεων, μπορεί να αναλάβει πλιρωσ τθν ςφνταξθ και υποβολι του Επιχειρθματικοφ ςασ χεδίου ςε όποιο μζροσ τθσ Ελλάδοσ και ζνα βρίςκεςτε αφοφ θ υποβολι είναι θλεκτρονικι και δεν χρειάηεται να κατατεκεί φυςικόσ φάκελοσ. θμειϊνουμε επίςθσ ότι το κόςτοσ υποβολισ του Επιχειρθματικοφ χεδίου εντάςςεται ςτο πρόγραμμα ζωσ 5% του προχπολογιςμοφ (με 100% επιδότθςθ εφόςον ενταχκείτε). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε μαηί μασ: Σθλ , Κατεβάςτε εδώ τον νζο τροποποιθμζνο Οδθγό του Προγράμματοσ. Κατεβάςτε εδώ ζνα χριςιμο αρχείο με υχνζσ Ερωτιςεισ Απαντιςεισ (FAQ) για το Πρόγραμμα Δείτε ςτον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ τισ επιλζξιμεσ Δραςτθριότθτεσ: ΚΑΔ Περιγραφή 10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ Ξαξαγσγή παγσηψλ Αξηνπνηία παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Ξαξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Ξαξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ Ξαξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ ινβνχ θαη θινηνχ θαθέ Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ <= 3 kg Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ Ξαξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Ξαξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ Ξαξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ Ξαξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 11 Βηνκεραλία Ξνηψλ Ξαξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ Επζνπνηία Ξαξαγσγή αλαςπθηηθψλ παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 12 Ξαξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ ΕPIXEIREIN.GR [7]

8 13 Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 14 Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 15 Θαηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ ), ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ. 16 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο. 17 Θαηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί. 18 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 19 Ξαξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 20 Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 21 Ξαξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 22 Ξαξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 23 Θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά. 24 Ξαξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ. 25 Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ. 26 Θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 27 Θαηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 28 Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 29 Θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 30 Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 31 Θαηαζθεπή επίπισλ 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ εμνπιηζκνχ. 36 Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 37 Δπεμεξγαζία Ιπκάησλ 38 Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ αλάθηεζε πιηθψλ 39 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 41 Θαηαζθεπέο Θηηξίσλ 42 Έξγα Ξνιηηηθνχ κεραληθνχ 43 Δμεηδηθεπκέλεο Θαηαζθεπαζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 46 Σνλδξηθφ Δκπφξην (πιελ εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ / κνηνζηθιεηψλ) 49 Σεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 50 Ξισηέο κεηαθνξέο 51 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 52 Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 53 Ραρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 55 Θαηαιχκαηα Μελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα Θαηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο Σψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 58 Δθδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 61 Ρειεπηθνηλσλίεο 61.1 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.2 Αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.3 Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 62 Γξαζηεξηφηεηεο Ξξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπισλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο πεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο πεξεζίεο κειεηψλ νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο πεξεζίεο απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ πξηλ απφ ζπγρσλεχζεηο ή/θαη εμαγνξέο πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο παξαγσγήο πεξεζίεο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα επηκειεηείαο (logistic) πεξεζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ εθηφο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 71 Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο Ρερληθέο Γνθηκέο θαη Αλαιχζεηο ΕPIXEIREIN.GR [8]

9 72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 73 Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο πεξεζίεο πιήξνπο δηαθήκηζεο πεξεζίεο γξαθίζηα δηαθεκίζεσλ πεξεζίεο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ πηλάθσλ γεληθά (παλφ) θαη επηγξαθψλ πεξεζίεο θαηαρψξηζεο αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πεξεζίεο ζρεδηαζκνχ (φρη παξαγσγήο) δηαθεκηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ηαηληψλ πεξεζίεο ζρεδηαζκνχ δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ 74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, βηνκεραληθήο ζρεδίαζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ Ξαξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επηιέμηκεο δξαζ.) πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο παθέησλ ινγηζκηθνχ ή επεθηάζεσλ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλϋπτων Δρϊςη2: Ολοκληρωμϋνα χϋδια Παρϋμβαςησ για τη ςτόριξη των επιχειρόςεων και των εργαζομϋνων τουσ, μϋςω δρϊςεων ςυμβουλευτικόσ, κατϊρτιςησ και παροχόσ κινότρων για την τόνωςη τησ πρόςβαςησ και την ενθϊρρυνςη τησ ςυμμετοχόσ ςτην αγορϊ εργαςύασ Η Δράςθ αυτι είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36 εκ ευρϊ και ςτοχεφει ςτθ ςτιριξθ επιχειριςεων και εργαηομζνων, μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ με ςτόχο τθ ςτιριξθ και ενίςχυςι τουσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνει θ οικονομικι κρίςθ. Η δράςθ απευκφνεται ςε επιχειριςεισ που ζχουν κάνει ζναρξθ πριν τθν 1/1/2011 και απαςχολοφν από 5 εργαηομζνουσ και πάνω. Το ποςοςτό χρθματοδότθςθσ είναι 100% και επιλζξιμεσ δαπάνεσ αφοροφν: Δράςεισ κατάρτιςθσ Κόςτθ τθσ επιχείρθςθσ που ςχετίηονται με τισ δράςεισ κατάρτιςθσ, κακϊσ και το επίδομα κατάρτιςθσ που ανζρχεται ςε 5 /ϊρα κατάρτιςθσ για τον κάκε εργαηόμενο. Δαπάνεσ ςυμβουλευτικισ για τθν ςφνταξθ «Ολοκλθρωμζνου Σχεδίου παρζμβαςθσ» τθσ Επιχείρθςθσ και του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Μζςα από αυτι τθ δράςθ ενιςχφονται ολοκλθρωμζνα ςχζδια παρζμβαςθσ με επιλζξιμο προχπολογιςμό ζωσ Επίςθσ, θ δράςθ χρθματοδοτεί τθν επιλζξιμθ επιχείρθςθ με επιπλζον ςε περίπτωςθ που το ςχζδιο προβλζπει τθ δθμιουργία νζασ κζςθσ εργαςίασ με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα διατθρθκεί για τουλάχιςτον 12 μινεσ. Δικαιοφχοι είναι οι επιχειριςεισ, που: ζχουν κάνει ζναρξθ δραςτθριότθτασ πριν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011, απαςχολοφν 5 εργαηόμενουσ και άνω (5 ΕΜΕ) Δεν ζχουν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που περιλαμβάνεται ςτισ εξαιρζςεισ (παρακάτω) ΕPIXEIREIN.GR [9]

10 Η επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ του οδθγοφ του προγράμματοσ (όπου δεν ςυμπεριλαμβάνονται το λιανικό εμπόριο και τα εςτιατόρια, καφζ, μπαρ) Επιχορθγοφμενεσ δαπάνεσ: Υπθρεςίεσ Συμβοφλων (150 ευρϊ ανά εργαηόμενο και ζωσ ευρϊ): o Τεχνικι βοικεια (ςφνταξθ ςχεδίου προςαρμογισ, ςφνταξθ φακζλου υποβολισ, επίβλεψθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου και ςφνταξθ των περιοδικϊν εκκζςεων κακϊσ και τθσ τελικισ ζκκεςθσ? αναφοράσ). o Δαπάνεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ για κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ, ι προςωπικοφ, ι ςε οργανωτικά ςυςτιματα-διαδικαςίεσ. Ενζργειεσ Κατάρτιςθσ (Μζςο Ωριαίο κόςτοσ 16 ευρϊ ανά εργαηόμενο) o Δαπάνεσ πιςτοποιθμζνων Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) o Δαπάνεσ καταρτιηομζνων (Αμοιβζσ καταρτιηομζνων με 5 ευρϊ ανά ϊρα ) o Δαπάνεσ επιχείρθςθσ (δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, πρϊτεσ φλεσ πχ γραφικι φλθ ι αποςβζςεισ εξοπλιςμοφ) Δθμιουργία Νζασ/ων Θζςθσ/εων εργαςίασ Για τθ δθμιουργία νζασ/νζων κζςθσ/κζςεων εργαςίασ (1 ΕΜΕ), προβλζπεται θ κάλυψθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ για δϊδεκα (12) μινεσ μζχρι του ποςοφ των Οι αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα, μποροφν να υποβάλλονται από τθν 15 θ Νοεμβρίου 2011 ζωσ τθν 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων για άμεςθ εκταμίευςθ. Η υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα γίνεται με θλεκτρονικι διαδικαςία ενϊ θ προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν απαιτείται μετά τθν ζνταξθ των δικαιοφχων ςτο πρόγραμμα. Εξαιροφνται και δεν ζχουν Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ 2: Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, που εμπίπτουν ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.104/2000 του Συμβουλίου. Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων. Επιχειριςεισ όπωσ φροντιςτιρια, εργαςτιρια ι κζντρα ελευκζρων ςπουδϊν, φαρμακεία, επιχειριςεισ που λειτουργοφν αποκλειςτικά και μόνο τισ βραδινζσ ϊρεσ (10 μ.μ. 6 π.μ.), κακϊσ και επιχειριςεισ που παρζχουν ψυχαγωγικζσ υπθρεςίεσ μαηικοφ χαρακτιρα (νυκτερινά κζντρα διαςκζδαςθσ), τυχερά, ψυχαγωγικά ι θλεκτρονικά παιχνίδια και ςυναφι αυτϊν. Επιχειριςεισ που αναπτφςςονται ι δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ franchising (δικαιόχρθςθσ). Οι επιχειριςεισ που εντάςςονται είναι οι ίδιεσ με αυτζσ τθσ ΔΑΣΗΣ 1 και κα τισ βρείτε ςτον ΡΙΝΑΚΑ τθσ ςελ.6. Κατεβάςτε εδώ τον νζο τροποποιθμζνο Οδθγό του Προγράμματοσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε με τθν ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ςτο τθλ: , και ΕPIXEIREIN.GR [10]

11 Digi-mobile Ενύςχυςη επιχειρόςεων για την ανϊπτυξη και αξιοπούηςη καινοτόμων εφαρμογών ςε «ϋξυπνεσ» ςυςκευϋσ κινητών επικοινωνιών και υπολογιςτϋσ-ταμπλϋτεσ (tablet-pc) Μετά από νζα ανακοίνωςθ, το Ρρόγραμμα Digi Mobile κα ξεκινιςει ςτισ 30 Ιανουαρίου Το Ρρόγραμμα αποτελεί ςθμαντικι ευκαιρία για προβολι προϊόντων ι υπθρεςιϊν ςε «ζξυπνα» κινθτά τθλζφωνα (smartphones) και ςε μικροφσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ tablets (όπωσ για παράδειγμα είναι το ipad) μζςω δθμιουργίασ ειδικϊν εφαρμογϊν (applications), αλλά και μζςω αναμόρφωςθσ ενόσ web site με ςκοπό να γίνει ςυμβατό με smartphones και tablets. Θ επιδότθςθ είναι 70%. Σε ποιουσ απευκφνεται: Στθ δράςθ μποροφν να υποβάλουν προτάςεισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ όλων των κλάδων που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτον ελλθνικό χϊρο, με οριςμζνεσ εξαιρζςεισ (υπάρχουν παρακάτω). Συγκεκριμζνα το Ρρόγραμμα απευκφνεται ςε επιχειριςεισ που πλθροφν τα παρακάτω κριτιρια: Η Επιχείρθςθ διακζτει μία τουλάχιςτον κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ (δθλαδι ζναρξθ πριν τθν 1/1/2011) Ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ δεν ξεπερνά τα 10 εκατ. Ο κλάδοσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ εμπίπτει ςτισ εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ του κανόνα De Minimis Δεν ζχουν λάβει επιχορθγιςεισ από Ρρογράμματα και Δράςεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis πάνω από Ο δικαιοφχοσ δεν εμπίπτει ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Ταμείων ΕΤΡΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ) Η επιχείρθςθ δεν είναι προβλθματικι Η δικαιοφχοσ επιχείρθςθ ανικει ςτθν κατθγορία «ΡΟΛΥ ΜΙΚΗ» ι «ΜΙΚΗ» Ο δικαιοφχοσ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο άδειεσ λειτουργίασ. Δεν εντάςςονται οι κοινοπραξίεσ, οι αςτικζσ μθ-κερδοςκοπικζσ εταιρίεσ κακϊσ και όςοι αςκοφν αποκλειςτικϊσ ελευκζρια επαγγζλματα Τι επιχορθγείτε: Επιχορθγείται θ ανάπτυξθ, θ απόκτθςθ και αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν μζςω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ι και web mobile portals), που κα είναι είτε τφπου B2C (Επιχείρθςθ προσ Καταναλωτι) είτε τφπου B2B (Επιχείρθςθ προσ Επιχείρθςθ) είτε B2E (ενδοεταιρικι). Ενδεικτικά παραδείγματα τζτοιων υπθρεςιϊν περιλαμβάνουν: ΕPIXEIREIN.GR [11]

12 Εφαρμογζσ που επιτρζπουν ςε μετακινοφμενα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ (mobile workers) τθ διαρκι πρόςβαςθ ςε επιχειρθςιακά δεδομζνα (ζλεγχοσ αποκικθσ, πρόςβαςθ ςε ενδοεταιρικά ςυςτιματα διαχείριςθσ πελατϊν, πωλιςεων, ERP, Business Intelligence κλπ.), τθν online ςυμπλιρωςθ εγγράφων/ εντφπων, τθν εξ αποςτάςεωσ επίλυςθ προβλθμάτων, τθν κακοδιγθςθ-αντιμετϊπιςθ κινδφνων/ προβλθμάτων κλπ. μζςω ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ ι tablet-pc Καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ, μζςω ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν ι tablet-pc Καινοτόμεσ εφαρμογζσ που προωκοφν ι παρζχουν υπθρεςίεσ και προϊόντα, αξιοποιϊντασ το γεωγραφικό ςτίγμα του χριςτθ (location based services) και υπθρεςίεσ destination management Εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ για τθν online επιςκόπθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν παροχι προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ, τθ διαχείριςθ ραντεβοφ από τθν πλευρά των πελατϊν, τθν προςωποποιθμζνθ ενθμζρωςθ αναφορικά με τθν πρόοδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν πρόςβαςθ ςε φάκελο του πελάτθ, τθ διαχείριςθ του πελατολογίου κλπ. Υπθρεςίεσ εικονικισ ξενάγθςθσ με αξιοποίθςθ ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν Υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν Εφαρμογζσ τιμολόγθςθσ που αξιοποιοφν ςυςκευζσ κινθτϊν επικοινωνιϊν υπθρεςίεσ επιλογισ και θλεκτρονικϊν κρατιςεων και θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν για επιχειριςεισ ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων, κζατρα, κινθματογράφουσ, επιχειριςεισ παραγωγισ κεαμάτων και ψυχαγωγίασ κλπ. Εφαρμογζσ για ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ που αφοροφν ςε ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (guides), παραγγελιολθψία room-service, κρατιςεισ, ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ, προςφορζσ (κουπόνια, διαγωνιςμοί, κλπ) και εκδθλϊςεισ. Εφαρμογζσ για διάκεςθ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και οργάνωςθσ ταξιδίων μζςω smartphones και τθν πλθρωμι και κράτθςθ κζςεων Εφαρμογζσ για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ςτόλου οχθμάτων, τθν κλιςθ ι κράτθςθ κζςεων ςε taxi, λεωφορεία κλπ.. Εφαρμογζσ και οποιουδιποτε είδουσ ςυςτιματα παραγγελιολθψίασ μζςω κινθτοφ για πελάτεσ επιχειριςεων εςτίαςθσ, ταχυφαγεία κλπ. κακϊσ και εφαρμογζσ εςτιατορίων εςτιαςμζνεσ ςτουσ πελάτεσ, με ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ ςχετικά με διακζςιμα μενοφ, προςφορζσ, κρατιςεισ, ςυςτιματα επιβράβευςθσ πελατϊν μζςω mobile coupons. Eφαρμογζσ για εταιρίεσ που προςφζρουν οποιαςδιποτε μορφισ service (πχ ςυνεργεία αυτοκινιτων, εταιρίεσ service ςυςκευϊν, κλπ) για τθν online προςωποποιθμζνθ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν προςφορζσ, κλπ Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να αξιοποιοφν τεχνολογίεσ για smartphones και tablet PC. Θα πρζπει επίςθσ να κατεβαίνουν (downloadable) και να λειτουργοφν ςτθ ςυςκευι smartphone ι tablet είτε offline (χωρίσ ςφνδεςθ internet) είτε on-line. Ρροχπολογιςμόσ δράςθσ: Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που κα διατεκεί μζςω τθσ δράςθσ digi-mobile ανζρχεται ςε ευρϊ. Η μζγιςτθ ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) αφορά ςτο 70% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου, και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί τα: ευρϊ για τισ περιπτϊςεισ native mobile και web mobile εφαρμογϊν ευρϊ για τισ περιπτϊςεισ που θ επιχείρθςθ υλοποιιςει web mobile portal Σε κάκε περίπτωςθ ο προχπολογιςμόσ κάκε πρόταςθσ ζργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ χριςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Θμερομθνίεσ υποβολισ: ΕPIXEIREIN.GR [12]

13 Η θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προτάςεων ακολουκεί το παρακάτω πρόγραμμα: Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ και Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου, ζναρξθ υποβολισ Δευτζρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ϊρα 14:00 Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, ζναρξθ υποβολισ Τετάρτθ 1 Φεβρουαρίου 2012 και ϊρα 14:00 Ρεριφζρειεσ του ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» (Ανατολικι Μακεδονία-Θράκθ, Ήπειροσ, Θεςςαλία, Ιόνια Νθςιά, Δυτικι Ελλάδα, Ρελοπόννθςοσ, Βόρειο Αιγαίο, Κριτθ), ζναρξθ υποβολισ Ρεμπτθ 2 Φεβρουαρίου 2012 και ϊρα 14:00 Ρεριφζρεια Αττικισ, ζναρξθ υποβολισ Ραραςκευι 3 Φεβρουαρίου 2012 και ϊρα 14:00 Το πλθροφοριακό ςφςτθμα υποβολισ κα είναι διακζςιμο για τθν ςυμπλιρωςθ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ από τθ Δευτζρα 19 Δεκεμβρίου ςτισ 12:00. Τι κα πρζπει να γνωρίηετε για τθν ζνταξθ ςασ ςτο Ρρόγραμμα: Το πρόγραμμα Digi Mobile διακζτει ςυνολικά 15 εκατ.. Το ποςό αυτό ζχει κατανεμθκεί αναλογικά ςτισ Ρεριφζρειεσ όλθσ τθ Χϊρασ. Η ζνταξθ μιασ πρόταςθσ κα γίνεται κατά ςειρά προτεραιότθτασ, με βάςθ το χρόνο υποβολισ τθσ (δθλαδι τοποκετοφνται ψθλότερα ςτο ςχετικό κατάλογο ιεράρχθςθσ οι αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί νωρίτερα). Οι αιτιςεισ των ζργων, ξεκινϊντασ από τθν αρχι του κάκε καταλόγου και προσ τα κάτω, είναι δυνθτικά εγκεκριμζνεσ προσ επιχοριγθςθ μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ προσ διάκεςθ προχπολογιςμοφ του εκάςτοτε κονδυλίου τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν οποία ζχει ζδρα θ επιχείρθςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι όςο ποιο γριγορα υποβάλλεται τθν αίτθςθ ςασ τόςο ποιο πικανι είναι θ ζνταξθ ςασ ςτο Ρρόγραμμα. Η Επιχειρείν υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ, ςε ςυνεργαςία με εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ ςε web & mobile εφαρμογζσ, μπορεί να αναλάβει πλιρωσ τθν διαχείριςθ του ζργου ςε οπουδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδοσ και ζνα βρίςκεςτε αφοφ θ υποβολι γίνεται θλεκτρονικά και τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι απλά. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε μαηί μασ: Σθλ , Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ: Βαςίλθσ Δ. Παππάσ, Επιχειρθματικόσ φμβουλοσ. Δείτε εδώ τουσ επίςθμουσ Οδθγοφσ του Προγράμματοσ: Οδθγόσ Υποβολισ Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ Οδθγόσ Υλοποίθςθσ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Πρόγραμμα και τουσ Οδθγοφσ του Προγράμματοσ κα βρείτε εδώ. ΕPIXEIREIN.GR [13]

14 Microfinance (Μικροδϊνεια) Ευνοώκϊ δϊνεια για Πολύ Μικρϋσ Επιχειρόςεισ μϋςω του χρηματοδοτικού εργαλεύου JEREMIE To "Microfinance (Μικροδάνεια)"είναι το 2ο χρθματοδοτικό μζςο ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ JΕΕΜΙΕ και αφορά ςτθ χοριγθςθ δανείων ζωσ 25,000 Ευρϊ για Ρολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ, που λειτουργοφν από τθν Τα δάνεια χορθγοφνται μζςω τθσ Τράπεηασ Alpha Bank με τραπεηικά κριτιρια. Δικαιοφχοι του Ρρογράμματοσ JEREMIE II Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε Ρολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ όλων των οικονομικϊν κλάδων (πλθν εξαιρζςεων κα βρείτε ςτο τζλοσ του άρκρου) και κάκε νομικισ μορφισ (ατομικζσ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε., Α.Ε.) οι οποίεσ πλθροφν ακροιςτικά τισ εξισ προχποκζςεισ: Ζχουν ςυςτακεί και λειτουργοφν μετά τθν Είναι Ρολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ, οι οποίεσ ςφμφωνα με το Οριςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ, απαςχολοφν ζωσ 10 εργαηομζνουσ, ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (Ε.Μ.Ε.), εμφανίηουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ι ενεργθτικό ζωσ Ευρϊ 2 εκατ. Ζχουν ζδρα και λειτουργοφν εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενιςχφςεων που κζτει ο Κανόνασ De Minimis, «περί ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ». Ρροκεςμία υποβολισ αιτιςεων Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεωσ προσ τθν Τράπεηα ορίηεται θ εκτόσ εάν ο προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ εξαντλθκεί νωρίτερα. Σκοπόσ δανείου Σκοπόσ των δανείων είναι θ κάλυψθ: επενδυτικϊν ςχεδίων αποκτιςεωσ ι/και δθμιουργίασ πάγιων (υλικϊν & άυλων) περιουςιακϊν ςτοιχείων (αγορά επαγγελματικισ ςτζγθσ, απόκτθςθ επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ κ.λπ.) και αναπτυξιακϊν αναγκϊν, προκειμζνου να αυξθκεί θ παραγωγικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ επιχειριςεωσ (αγορά πρϊτων υλϊν, αγακϊν, υπθρεςιϊν κ.λπ.). Εξαιρείται το εργαςιακό κόςτοσ (μιςκοί και θμερομίςκια) ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόςτοσ. Φψοσ δανείου Ο ςυνολικόσ δανειςμόσ μζςω του Ρρογράμματοσ, ανά επιχείρθςθ, ανζρχεται από Ευρϊ ζωσ Ευρϊ ΕPIXEIREIN.GR [14]

15 Διάρκεια δανείου Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 ζωσ 60 μινεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιόδου χάριτοσ 12 μθνϊν (μόνο ωσ προσ το κεφάλαιο). Επιτόκιο Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίηεται από το Alpha Ρρονομιακό Επιτόκιο, ςιμερα 5,90%*, πλζον περικωρίου από 1,75 ζωσ 5,00 εκατοςτιαίων μονάδων, ανάλογα με τισ προςφερόμενεσ εξαςφαλίςεισ. Λόγω ςυμμετοχισ τθσ Τραπζηθσ ςτο ςυγχρθματοδοτικό μθχανιςμό JEREMIE το ανωτζρω επιτόκιο εφαρμόηεται μόνο ςτο 50% του δανείου, κακϊσ το υπόλοιπο 50% παρζχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΡΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ. Τρόποσ εξυπθρετιςεωσ Με ιςόποςεσ τριμθνιαίεσ τοκοχρεωλυτικζσ δόςεισ. Ζξοδα δανείου Δαπάνεσ εξετάςεωσ αιτιματοσ δανειοδοτιςεωσ ανάλογα με το φψοσ του δανείου: Ευρϊ 150 για δάνεια φψουσ ζωσ Ευρϊ Ευρϊ 260 για δάνεια φψουσ από Ευρϊ ζωσ Ευρϊ Ευρϊ 325 για δάνεια φψουσ από Ευρϊ ζωσ Ευρϊ Απαραίτθτα Δικαιολογθτικά Εκτόσ από τα οικονομικά ςτοιχεία που απαιτοφνται από τθν Τράπεηα για τθν αξιολόγθςθ και ζγκριςθ του δανείου, προςκομίηονται επιπλζον τα κατωτζρω για τθν υποβολι αιτιςεωσ ςτο JEREMIE: Βεβαίωςθ ενάρξεωσ εργαςιϊν, από τθν αρμόδια ΔΟΥ. Ζντυπα Ε3 τθσ επιχειριςεωσ, τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςεωσ ι και άλλα ςτοιχεία αντίςτοιχθσ αποδεικτικισ αξίασ, εφόςον πρόκειται για επιχειριςεισ που τθροφν Βιβλία Γϋ Κατθγορίασ και διανφουν υπερδωδεκάμθνθ διαχειριςτικι χριςθ. Για νζεσ επιχειριςεισ, που δεν ζχουν κλείςει διαχειριςτικι χριςθ, κα υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από τθν οποία κα προκφπτει ότι ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ενεργθτικό δεν κα υπερβοφν τα Ευρϊ 2 εκατ. Ζντυπο Ε7 που αφορά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ, ι ζγγραφο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ, για τισ περιπτϊςεισ που απαςχολείται προςωπικό, ι ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ εφόςον θ επιχείρθςθ δεν απαςχόλθςε προςωπικό. Ραραςτατικά δαπανϊν καλυπτόμενων από το χορθγοφμενο δάνειο. Νόμιμα παραςτατικά όπωσ τιμολόγια πωλιςεωσ επί πιςτϊςει, ςυνοδευόμενα από τα αντίςτοιχα Δελτία Αποςτολισ, Τιμολόγια ι Δελτία παροχισ υπθρεςιϊν επί πιςτϊςει τα οποία φζρουν θμερομθνία όχι προγενζςτερθ των 30 θμερϊν από τθν επίςθμθ υποβολι τθσ αιτιςεωσ δανειοδοτιςεωσ. Εξοφλθτικι απόδειξθ για τα ανωτζρω παραςτατικά, το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία εκταμίευςθσ του δανείου. Συνοπτικό ςχζδιο δράςεωσ ενιςχυόμενθσ επιχειριςεωσ με το οποίο τεκμθριϊνεται ο ςκοπόσ λιψθσ του δανείου και τθ επζκταςθ δραςτθριοτιτων τθσ επιχειριςεωσ (υπόδειγμα παρζχεται από τθν Τράπεηα). Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ επιχειριςεωσ, φζρουςα ςτοιχεία ςωρεφςεωσ ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (κακεςτϊσ de minimis) υπόδειγμα τθσ οποία παρζχεται από τθν Τράπεηα. ΕPIXEIREIN.GR [15]

16 Διλωςθ ιδιότθτασ ΜΜΕ (υπόδειγμα παρζχεται από τθν Τράπεηα). Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία θ επιχείρθςθ δεςμεφεται ότι: όλα τα κατά ωσ άνω υποβλθκζντα ζγγραφα, παραςτατικά και δθλοφμενα ςτοιχεία είναι ακριβι και αλθκι, δεν ζχει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτισ τράπεηεσ, κατά τθν εκταμίευςθ του δανείου θ επιχείρθςθ είναι και κα παραμείνει Μικρομεςαία ωσ τθν ομαλι και πλιρθ αποπλθρωμι του δανείου. Εξαιροφνται από το Ρρόγραμμα οι ακόλουκοι κλάδοι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ): α. Η παραγωγι όπλων και πυρομαχικϊν, ςτρατιωτικοφ ι αςτυνομικοφ εξοπλιςμοφ ι υποδομισ και του εξοπλιςμοφ ι τθσ υποδομισ που περιορίηουν τα ατομικά δικαιϊματα και τθν ελευκερία των ανκρϊπων (π.χ. ςε φυλακζσ, κρατθτιρια από οποιαδιποτε μορφι). β. Τυχερά παιχνίδια και ςυναφισ εξοπλιςμόσ. γ. Ραραγωγι, μεταποίθςθ ι διανομι καπνοφ. δ. Δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τα ηϊντα ηϊα για πειραματικοφσ και επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ. ε. Οι τομείσ που κεωροφνται δεοντολογικά ι θκικά αμφιλεγόμενθ, π.χ. ζρευνα για τθν ανκρϊπινθ κλωνοποίθςθ. ςτ. Η πρωτογενισ παραγωγι των προϊόντων τθσ αλιείασ, τθσ υδατοκαλλιζργειασ και των γεωργικϊν προϊόντων, όπωσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Ι τθσ ςυνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. η. Εξαιροφνται, από τον κανονιςμό De minimis, οι τομείσ που παρουςιάηονται ςτο άρκρο 1 (CG) του Καν. ΕΚ αρικ. 1998/2006. θ. Επιπλζον εξαιροφνται οι «προβλθματικζσ επιχειριςεισ» κατά τθν ζννοια του άρκρου 2.1 των κοινοτικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθ διάςωςθ και αναδιάρκρωςθ προβλθματικϊν επιχειριςεων (ΕΕ C 244 τθσ , ς. 2), όπωσ μπορεί να ζχει τροποποιθκεί ι αντικαταςτακεί από μελλοντικζσ κοινοτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τα Τποκαταςτιματα τθσ Alpha Bank ςε όλθ τθν Ελλάδα. Σθλ. πλθροφοριϊν: , , και web-site ΕPIXEIREIN.GR [16]

17 Πρόγραμμα JEREMIE Δανειοδότηςη με χαμηλό επιτόκιο για την απόκτηςη εξοπλιςμού και κεφαλαύου κύνηςησ ϋωσ Δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ προγραμμάτων επιδότθςθσ για τον εκςυγχρονιςμό υπάρχουςασ επιχείρθςθσ που βρίςκεται ςτα πρϊτα 3 χρόνια λειτουργίασ τθσ (για επενδφςεισ ζωσ 100 χιλ. ευρϊ), το Ρρόγραμμα JEREMIE αποτελεί μια καλι εναλλακτικι επιλογι. Το JEREMIE δεν δίνει επιδότθςθ με τθν κλαςικι μορφι (πχ. 40% ι 50% επί του προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ), αλλά επιδότθςθ ςτο επιτόκιο τραπεηικοφ δανείου. Το JEREMIE αναφζρεται ςε τραπεηικό δάνειο με χαμθλότερο επιτόκιο από αυτό που υπάρχει ςιμερα ςτθν αγορά (περίπου ςτο 4%), και δίνεται με βάςθ τουσ όρουσ δανειςμοφ τθσ Τράπεηασ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ πρωτοβουλίασ JEREMIE. Γενικι Περιγραφι JEREMΙE ςθμαίνει Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τισ πολφ μικρζσ ωσ μεςαίεσ επιχειριςεισ, και αποτελεί πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςτόχο τθν υποςτιριξθ των Μικρομεςαίων και των Μεςαίων Επιχειριςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ςτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου Τα δάνεια αυτά απευκφνονται ςε νζεσ και νεοϊδρυόμενεσ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, με διάρκεια λειτουργίασ μζχρι 36 μινεσ και προςωπικό μζχρι 50 άτομα, που ςκοπεφουν ςτθν ανάπτυξθ και επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τουσ. Εξαιρζςεισ Από το Ρρόγραμμα εξαιροφνται οριςμζνεσ περιπτϊςεισ επιχειριςεων. Συγκεκριμζνα εξαιροφνται επιχειριςεισ οι οποίεσ: ζχουν υποςτεί κυρϊςεισ για παράβαςθ κανόνων Κοινοτικισ ι Εκνικισ Νομοκεςίασ κατά το χρόνο υποβολισ και εξετάςεωσ τθσ αιτιςεωσ, αλλά και κακϋόλθ τθ διάρκεια των δανείων να μθν ζχουν διαπράξει οιαδιποτε παρατυπία, ςφμφωνα με τισ κοινοτικζσ προβλζψεισ τθσ νομοκεςία περί διαρκρωτικϊν ταμείων, χαρακτθρίηονται προβλθματικζσ κατά τθν ζννοια των κατευκυντιριων γραμμϊν για τισ προβλθματικζσ επιχειριςεισ ΕΕC244/ , δεν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ απόφαςθ ανακτιςεωσ, ζχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςε Τράπεηεσ Κατεβάςτε εδώ ζναν πίνακα που περιγράφει αναλυτικά τισ εξαιρζςεισ. κοπόσ δανείου: ΕPIXEIREIN.GR [17]

18 Για απόκτθςθ παγίων ςτοιχείων (αγορά επαγγελματικισ ςτζγθσ, απόκτθςθ επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ κ.λπ.) Για κεφάλαια κίνθςθσ επζκταςθσ δραςτθριότθτασ (π.χ. δαπάνεσ προμικειασ α υλϊν και εμπορευμάτων, υπθρεςιϊν, με εξαίρεςθ δαπάνεσ λειτουργικϊν εξόδων, ενοικίων, μιςκοδοςίασ προςωπικοφ κ.λπ.). Ποςό Δανείου: Μζχρι ανά επιχείρθςθ. Διάρκεια αποπλθρωμισ: Από 36 ζωσ 72 μινεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιόδου χάριτοσ) με τρίμθνθ καταβολι δόςεων για τθν ΕΘΝΙΚΗ, ενϊ θ ALPHA Bank δεν το αναφζρει ςτο web-site τθσ (οπότε θ καταβολι των δόςεων κα κακοριςτεί μετά από ςυμφωνία). Σιμολόγθςθ: Εφάπαξ ζξοδα 300 που ειςπράττονται ςτθν πρϊτθ εκταμίευςθ ςτθν ΕΘΝΙΚΗ, και 150 ςτθν ALPHA Bank. Βαςικά δικαιολογθτικά: 1. Αίτθςθ δανείου. 2. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα τθσ επιχείρθςθσ. 3. Για βιβλία Βϋ Κατθγορίασ Ε1 και Ε3 των ετϊν από ζναρξθσ λειτουργίασ, Ε9 των φορζων (ζτουσ 2005 και τυχόν μεταγενζςτερων μεταβολϊν). Ρεριοδικζσ δθλϊςεισ ΦΡΑ προθγοφμενου και τρζχοντοσ ζτουσ (όπου είναι διακζςιμεσ). Για βιβλία Γϋ κατθγορίασ (επιπλζων των ανωτζρω): Οικονομικζσ καταςτάςεισ προθγοφμενων ετϊν (εφόςον υφίςτανται). Ρρόςφατο ιςοηφγιο και αντίςτοιχο προθγοφμενθσ χριςθσ (εφόςον υφίςτανται). 4. Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. (για τον ζλεγχο τθσ διάρκειασ λειτουργίασ). 5. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ (κατά το χρόνο εκταμίευςθσ). 6. Ε7 τελευταίασ κλειςμζνθσ οικονομικισ χριςθσ ι Αναλυτικζσ Ρεριοδικζσ Δθλϊςεισ Ι.Κ.Α. ι κεωρθμζνθ κατάςταςθ απαςχολουμζνων από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ για επιχειριςεισ που δεν διακζτουν κλειςμζνθ οικονομικι χριςθ (ζλεγχοσ αρικμοφ εργαηομζνων) ι Βεβαίωςθ Ι.Κ.Α. περί μθ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ. 7. Ρροςφορζσ προτιμολόγια για τισ υπό χρθματοδότθςθ δαπάνεσ (τα οποία κα φζρουν θμερομθνία όχι μεταγενζςτερθ των 30 θμερϊν από τθν ζγκριςθ του δανείου). 8. Υπεφκυνθ Διλωςθ περί προςκόμιςθσ εξοφλθμζνων τιμολογίων (αφορά χρθματοδοτιςεισ κεφαλαίου κίνθςθσ) των χρθματοδοτοφμενων δαπανϊν. 9. Ρεριγραφι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου τθσ επιχείρθςθσ (Business Plan) 10. Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τθν επιχείρθςθ, ςχετικι με τθ ςυςςϊρευςθ των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (Κανόνασ De minimis). 11. Αποφάςεισ εντάξεωσ τθσ επιχειριςεωσ ςε κακεςτϊσ κρατικϊν ενιςχφςεων (κακεςτϊσ de minimis). 12. Διλωςθ ιδιότθτοσ ΜΜΕ 13. Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία θ επιχείρθςθ δεςμεφεται ότι : όλα τα κατά ωσ άνω υποβλθκζντα ζγγραφα, παραςτατικά και δθλοφμενα ςτοιχεία είναι ακριβι και αλθκι, ΕPIXEIREIN.GR [18]

19 ότι θ επιχείρθςθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αιτοφμενο δανείου δεν ζχει υπερβεί το ςυνολικό όριο των Ευρϊ ανεξαρτιτωσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, δεν είναι προβλθματικζσ επιχειριςθ κατά τθν εκταμίευςθ του δανείου θ επιχείρθςθ είναι Μικρι και Ρολφ Μικρι ότι δεν ζχει ενιςχυκεί και εφόςον ενιςχυκεί δεν κα επιχορθγθκεί για το ίδιο μζροσ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ από άλλο εκνικό ι κοινοτικό πρόγραμμα. Eπιτόκια ΕΘΝΙΚΗ: Ξεκινοφν από 2,93%, λόγω τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ςε ποςοςτό 50%, πλζον τθσ αναλογοφςασ ειςφοράσ του Ν. 128/75 και διαμορφϊνονται ανάλογα με τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και τισ προςφερόμενεσ εξαςφαλίςεισ. ALPHA Bank: Η τελικι επιτοκιακι επιβάρυνςθ τθσ επιχειριςεωσ φτάνει ςτο 3,95% (πλζον ειςφοράσ του Ν.128/75 (0,60%)) Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων: Ζωσ και μζχρι εξαντλιςεωσ των κεφαλαίων. Σχετικά αρχεία Διαδικαςία Υποβολισ Ραρατιρθςθσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα (DOC - 64 Kb) Διαδικαςία Υποβολισ Ραρατιρθςθσ ςτθν Alpha Bank (DOC - 48,5 Kb) Φόρμα Υποβολισ Ραρατιρθςθσ προσ το Υπουργείο (DOC - 38 Kb) Πθγι πλθροφοριών: ΕΘΝΙΚΗ Σράπεηα και ALPHA Bank Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε με τθν ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ςτο τθλ: , και ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) Εγγύηςη χαμηλότοκων δανεύων ςε επιχειρόςεισ για την κϊλυψη δαπανών αγορϊσ πρώτων υλών, εμπορευμϊτων και υπηρεςιών Ρροκεςμία υποβολισ αιτιςεων Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεωσ προσ τθν Τράπεηα ορίηεται θ 28/9/2012. Σκοπόσ δανείου Σκοπόσ του δανείου είναι θ κάλυψθ οφειλϊν προσ προμθκευτζσ από δαπάνεσ αγοράσ πρϊτων υλϊν, εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν και ο μεςοπρόκεςμοσ πραγραμματιςμόσ των ΜΕ/ΡΜΕ. Φψοσ δανείου Το κατϊτατο φψοσ δανείου είναι Ευρϊ και το ανϊτατο ποςό δανείου, ςωρευτικά ανά ΜΕ/ΡΜΕ είναι Ευρϊ ΕPIXEIREIN.GR [19]

20 και κάκε επιχείρθςθ είναι δυνατόν να υποβάλλει ζωσ 6 αιτιςεισ κακ' όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ και για διαφορετικά κάκε φορά παραςτατικά. Διάρκεια δανείου και εγγυιςεωσ Η διάρκεια του δανείου και τθσ εγγυιςεωσ είναι 6 ζτθ, με διετι περίοδο χάριτοσ κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ καταβάλλονται οι αναλογοφντεσ τόκοι. Επιτόκιο Euribor εξαμινου πλζον 6 εκατοςτιαίων μονάδων και ειςφοράσ του Ν.128/75 (0,60%) Τρόποσ εξυπθρετιςεωσ Εξαμθνιαία ςυχνότθτα πλθρωμισ δόςεων κεφαλαίου και εξάμθνοσ θμερολογιακόσ εκτοκιςμόσ (δθλ. κάκε 30/6 και 31/12). Ρρομικεια Εγγυιςεωσ Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Εφάπαξ προμικεια εγγυιςεωσ υπζρ Ε.Τ.Ε.ΑΝ. 2,1% επί του ποςοφ του δανείου θ οποία ειςπράττεται κατά τθν εκταμίευςθ. Εγγφθςθ Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Το ποςοςτό καλφψεωσ τθσ εγγυιςεωσ Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ανζρχεται ςε 80% του δανείου και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια του. Εξαςφαλίςεισ Για δάνεια ζωσ Ευρϊ δεν παρζχονται εξαςφαλίςεισ από τθν πλευρά των ΜΕ/ΡΜΕ. Για δάνεια άνω των Ευρϊ θ επιχείρθςθ, εφόςον ηθτθκεί από τθν Τράπεηα, κα παρζχει εξαςφάλιςεισ Στθν περίπτωςθ που παρζχονται εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, αυτζσ δεν μπορεί να ξεπερνοφν το 10% του αρχικοφ ποςοφ του δανείου. Απαραίτθτα Δικαιολογθτικά Εκτόσ από τα οικονομικά ςτοιχεία που απαιτοφνται από τθν Τράπεηα για τθν αξιολόγθςθ και ζγκριςθ του δανείου, προςκομίηονται επιπλζον τα κατωτζρω για τθν υποβολι αιτιςεωσ ςτο Ε.Τ.Ε.ΑΝ.: 1. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ επιχειριςεωσ, Υπόδειγμα τθσ οποίασ παρζχεται από τθν Τράπεηα. 2. Ζντυπα Ε3 τθσ επιχειριςεωσ, τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςεωσ ι και άλλα ςτοιχεία αντίςτοιχθσ αποδεικτικισ αξίασ, εφόςον πρόκειται για επιχειριςεισ που τθροφν Βιβλία Γ κατθγορίασ και διανφουν υπερδωδεκάμθνθ διαχειριςτικι χριςθ. 3. Ζντυπο Ε7 που αφορά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ, ι ζγγραφο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ, για τισ περιπτϊςεισ που απαςχολείται προςωπικό, ι ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ εφόςον θ επιχείρθςθ δεν απαςχόλθςε προςωπικό. 4. Νόμιμα παραςτατικά όπωσ Τιμολόγια Ρϊλθςθσ επί πιςτϊςει, ςυνοδευόμενα από Δελτία Αποςτολισ ι Δελτία Ραροχισ Υπθρεςιϊν, προτιμολόγια, προςφορζσ ςε ιςχφ ι λοιπά νόμιμα παραςτατικά, τα οποία κα φζρουν θμερομθνία εκδόςεωσ ζωσ και 60 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αιτιςεωσ χρθματοδοτιςεωσ ςτθν Τράπεηα, ςε κάκε περίπτωςθ μετά τθν 13/5/ Στοιχεία ςωρεφςεωσ ενιςχφςεων - κακεςτϊσ de minimis, αποφάςεισ εντάξεωσ τθσ επιχειριςεωσ ςε κακεςτϊσ κρατικϊν ενιςχφςεων. 6. Βεβαίωςθ ενάρξεωσ εργαςιϊν, μόνο για νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν ζχουν κλείςει διαχειριςτικι ΕPIXEIREIN.GR [20]

21 χριςθ και ωσ εκ τοφτου δεν ζχουν υποβάλλει Ε3. 7. Φορολογικι και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία εκταμιεφςεωσ του δανείου, χωρίσ τθν αναγραφι υποχρεϊςεωσ παρακρατιςεωσ ποςοφ. 8. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλα τα προςκομιςκζντα ςτοιχεία είναι ακριβι & αλθκι. 9. Συνοπτικό Σχζδιο δράςεωσ & Συνοπτικι απολογιςτικι ζκκεςθ για το ςχζδιο αναπτφξεωσ τθσ επιχειριςεωσ που υλοποιικθκε (παρζχονται από τθν Τράπεηα). Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ Βάςει του Ρρογράμματοσ ωσ Επιλζξιμεσ κεωροφνται οι δαπάνεσ που καλφπτονται από νόμιμα παραςτατικά επί πιςτϊςει του ΚΒΣ, με θμερομθνία εκδόςεωσ μετά τθν Ειδικότερα καλφπτονται δαπάνεσ αγοράσ 1. Εμπορευμάτων 2. Ρρϊτων υλϊν, όπου για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ Ρρογράμματοσ ωσ πρϊτεσ φλεσ νοοφνται τα εξισ : Ι. Υλικά Συςκευαςίασ ΙΙ. Αναλϊςιμα Υλικά ΙΙΙ. Είδθ ςυςκευαςίασ 3. Υπθρεςιϊν Μθ επιλζξιμε δαπάνεσ και μθ επιλζξιμα παραςτατικά Δαπάνεσ ςχετικζσ με πάγια ςτοιχεία τθσ ΜΕ/ΡΜΕ (πχ άυλα, εξοπλιςμόσ, μθχανιματα, οικόπεδα κ.α.). Ο ΦΡΑ, τα τζλθ και οι λοιποί φόροι. Νόμιμα παραςτατικά τα οποία εκδίδονται από ςυνδεδεμζνεσ και γενικότερα μθ ανεξάρτθτεσ με τθν αιτοφςα ΜΕ/ΡΜΕ, επιχειριςεισ. Ραραςτατικά που δεν εξοφλοφνται ςτο ςφνολό τουσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Σε ποιουσ απευκφνεται / Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε υφιςτάμενεσ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ όλων των οικονομικϊν κλάδων, μθ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο, κάκε νομικισ μορφισ (ατομικζσ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε., Α.Ε.), ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ τθρουμζνων βιβλίων ΚΒΣ και πλθροφν ακροιςτικά τισ εξισ προχποκζςεισ: 1. Δραςτθριοποιοφνται εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 2. Κατά τθν τελευταία - πριν τθν ςφναψθ τθσ δανειακισ ςυμβάςεωσ - κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ Απαςχολοφν λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ, ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ. Εμφανίηουν (ι κα εμφανίςουν κατά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ τοσ) ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ζωσ Ευρϊ 10 εκατ. 3. Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενιςχφςεων που κζτει ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) De minimis "περί ενιςχφςεων ιςςονοσ ΕPIXEIREIN.GR [21]

22 ςθμαςίασ". 4. Είναι υφιςτάμενεσ, νεοςφςτατεσ και υπό ςφςταςθ (που διακζτουν ΑΦΜ) επιχειριςεισ. Μθ Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Δεν εντάςςονται ςτο Ρρόγραμμα (εξαιρζςεισ) Α. Επιχειριςεισ οι οποίεσ : 1. ζχουν υπαχκεί ςτθν Α φάςθ του προγράμματοσ "Εγγφθςθ και Επιδότθςθ Επιτοκίου Δανείων για Κεφάλαιο Κινιςεωσ", 2. ζχουν ενταχκεί ςτθ Β' Φάςθ του Ρρογράμματοσ "Εγγφθςθ Δανείων για Κεφάλαιο Κινιςεωσ" εφόςον απαςχολοφν από 10 ΕΜΕ και άνω, 3. εμφανίηουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτθν αποπλθρωμι εγγυθμζνων από τθν Ε.Τ.Ε.ΑΝ. δανείων, κατά τθν θμερομθνία εκταμιεφςεωσ του δανείου, 4. ζχουν επιβλθκεί, κατά τον χρόνο υποβολισ και εξζταςθσ τθσ αιτιςεωσ τουσ, κυρϊςεισ για παράβαςθ Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι Εκνικισ Νομοκεςίασ, 5. χαρακτθρίηονται προβλθματικζσ, 6. δεν είναι ανεξάρτθτεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ςφμφωνα με τον οικείο οριςμό τθσ Ε.Ε. Β. Ειδικζσ Κατθγορίεσ Επιχειριςεων 1. Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 1ου και 2ου βακμοφ, Δθμοτικζσ και Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ, Δθμόςιοι Οργανιςμοί. 2. Επιχειριςεισ του Χρθματοπιςτωτικοφ και Χρθματοοικονομικοφ Τομζα (Τράπεηεσ, Εταιρίεσ Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρίεσ Leasing, Εταιρίεσ Factoring, Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΑΛΔΕ κ.λπ. 3. Νομικά Ρρόςωπα ι Ενϊςεισ Ρροςϊπων ι Εταιρίεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (ςωματεία, ςφλλογοι, όμιλοι κλπ). 4. Ελεφκεροι επαγγελματίεσ ωσ νοοφνται όςοι υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Ειςοδιματοσ). Γ. Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κάτωκι κλάδουσ / τομείσ : τομείσ αλιείασ, υδατοκλλιζργειασ και άνκακα, ςτθν πρωτογενι παραγωγι ι ςτθν μεταποίθςθ και εμπορία γεωργικϊν προϊόντων, ΕPIXEIREIN.GR [22]

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52

Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52 NEWSLETTER Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52 Αγαπηηέρ οί θίλερ-οι, ΠΔΡΙΙΔΥΟΜΔΝΑ Αππόό ηηννλλ εεθθδδόόηηεε ΣΣαα άάξξζζξξαα ηηννππ κκήήλλαα ΑΑΘΛΛΗΤΤΙΙΚΚΗ ΔΔΙΙΟΙΙΚΚΗΣΣΗ Γηαρείξηζε έξγνπ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα